Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування"

Transcription

1 Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Наукова розробка Київ

2 УДК П50 Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол 195/7-8 від 5 жовтня 2012 р.) Авторський колектив : А. В. Решетніченко, О. Б. Кірєєва, Г. Д. Голубчик, Т. В. Хміль, Т. М. Брус, С. О. Шевченко, О. В. Каховська, К. М. Романенко, І. П. Кринична, Є. І. Бессараб, Ю. Д. Попович, Д. В. Ковальова, Ю. Л. Киричук, В. В. Лисенко, Г. М. Поспєхова, А. С. Черкасова, І. В. Сотнікова. Рецензенти : Н. А. Липовська, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ; В. В. Хміль, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. П50 Базові засади соціального розвитку : наук. розробка / авт. кол. : А. В. Решетніченко, О. Б. Кірєєва, Г. Д. Голубчик та ін. - К. : НАДУ, с. У науковій розробці представлено заключні результати науково-дослідної роботи за темою "Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування" (ДР 0110U002237), виконаної в рамках комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України "Державне управління та місцеве самоврядування". Висвітлено поняття, принципи та функції соціального управління; проаналізовано нормативно-правова база управління соціальним розвитком; розкрито методологію та методику діагностики соціального розвитку; вивчено світовий та вітчизняний досвід управління соціальним розвитком; досліджено управління процесами зрілого розвитку соціальних спільнот; з'ясовано показники якості соціальних послуг; розглянуто публічне управління охороною нерухомих пам'яток культури та співвідношення понять "соціальний розвиток" і "соціальна адаптація"; окреслено інструменти соціальної політики. Призначене для слухачів усіх форм навчання за спеціальністю "Публічне адміністрування" та "Державне управління", науковців, викладачів, аспірантів, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, представників політичних партій та громадських організацій. 2 УДК Національна академія державного управління при Президентові України, 2012

3 ВСТУП В історії наукового пізнання поняття соціального управління належить до числа новітніх, суперечливих і вкрай недостатньо розроблених напрямків як дослідницької, так і емпірично орієнтованої діяльності. У цьому зв'язку слід підкреслити, що на протязі останніх десятиліть проблеми соціального управління цілеспрямовано витіснялись, а частіше і просто ігнорувались надмірно політизованими засобами економічного регулювання процесів розвитку суспільства. Соціальне управління являє собою обумовлену процесами історичного розвитку особистості, громади, колективу, організації, установи, селища, села, міста, регіону, держави та суспільства систему засобів впливу на стан, характер і напрямки розвитку суб'єктів соціального буття. У цьому зв'язку необхідно зробити особливий наголос на тому, що соціальне управління являє собою, перш за все, цілісну систему процесів та механізмів взаємодії між базовими сферами життєдіяльності суспільства як головної умови гармонізації відносин між людиною і природою, між державою і суспільством, між суспільством і всесвітом. Надзвичайно багатий і різноманітний історичний досвід дає в руки суспільства принципово нові можливості не тільки гармонізувати зусилля окремих суб'єктів соціального буття, а й перевести саму цю соціальну форму існування людства на більш високі рівні організації. Один з перших постулатів соціального управління має полягати у тому, щоб забезпечити належні умови для розвитку та практичної реалізації фізичного, інтелектуального та духовного потенціалу окремої особистості, а також соціальних спільнот, регіонів, держав та суспільства в цілому. Не менш важлива аксіома соціального управління полягає у визначенні шляхів і напрямків розвитку суб'єктів соціуму шляхом виховання на власному прикладі. Сучасне соціальне управління має також навчитись формувати та продуктивно використовувати по суті невичерпні можливості соціального характеру власного народу. До визначальних чинників соціального управління належить завдання по забезпеченню високого рівня розвитку суб'єктів соціального буття як дуже важливій умові подо- 3

4 4 лання властивих початковим етапам розвитку соціальних спільнот рис надмірної індивідуалізації, сепаратизації, аморфності, мімікрізації та інших деструктивних явищ. Дієве та ефективне соціальне управління повинно максимально сприяти розвитку виховного, професійного, інтелектуального, креативного та духовного потенціалу соціальних спільнот як невід'ємної умови забезпечення благополуччя, щастя і процвітання країни. Воно повинно само будуватись і забезпечувати формування у якомога ширших верств населення гуманоцентричних світоглядних орієнтацій. Гуманоцентричні основи здатні забезпечити соціальному управлінню такі підходи, які дадуть підстави розглядати Україну в якості світового лідера на шляху розбудови гуманістичного громадянського суспільства. До числа одних з найвагоміших та інтегративних за своєю суттю критеріїв якості та ефективності розвитку соціального управління мають увійти показники кардинального покращення здоров'я населення, значного підвищення тривалості та соціальної значимості життя. Саме основними завданнями соціальної політики є поліпшення умов життя і праці людей, здійснення у всіх сферах суспільних відносин принципу соціальної справедливості, зближення класів і соціальних груп та верств, вдосконалення національних відносин. Соціальна політика тісно переплітається з економічною, національною, культурною, науково-технічною і кадровою політиками держави. Удосконалення соціальної політики як форми соціального управління потребує ще тіснішого поєднання її з іншими видами політики держави, наукового розроблення та впровадження в практику досконалої системи показників і критеріїв її результативності і. відповідно, розроблення науково обґрунтованих соціальних нормативів у різних сферах життя, зокрема в галузі обслуговування, освіти, охорони здоров'я, культури тощо. Соціальна політика реалізується державою і громадськими організаціями та стає істотною передумовою організації соціального управління. Значний внесок у вивчення особливостей перетворення у соціальній сфері на сучасному етапі державотворення зробили такі вчені, як В.Бакуменко, І.Боргес, А.Гладищев, І.Грицяк, Л.Зайцева, В.Іванов, В.Патрушев, О.Петроє, І.По-

5 пова, Т.Семигіна, В.Трощинський, С.Хутка та ін. У працях цих учених висвітлено головні проблеми соціального управління, впливу процесів інтеграції на соціально-економічний розвиток країн, механізми соціальної адаптації населення, проблеми соціальної політики країн в умовах трансформації суспільних систем тощо. Об'єкт дослідження - соціальний розвиток як сфера публічного адміністрування. Мета роботи - визначити особливості та основні складові соціального розвитку як сфери публічного адміністрування в Україні. Завдання роботи: - з'ясувати сутність поняття "соціальне управління", визначити його принципи та функції; - проаналізувати нормативно-правові засади управління соціальним розвитком в Україні; - обґрунтувати методологію та методи діагностики соціального розвитку; - вивчити світовий та вітчизняний досвід управління соціальним розвитком; - дослідити управління процесами зрілого розвитку соціальних спільнот; - розглянути показники якості соціальних послуг; - проаналізувати публічне управління охороною нерухомих пам'яток культури; - співставити поняття "соціальний розвиток" та "соціальна адаптація" в українському суспільстві; - визначити інструменти соціальної політики. Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано комплексний підхід до вивчення соціального розвитку, основою якого стала система окремих, спеціальних та загальних методів. Використання методів аналізу дозволило визначити основні складники об'єкта дослідження. Зокрема, за допомогою структурно-генетичного методу виділено рівні соціального управління. Діалектичний метод допоміг розкрити неоднозначність та складність природи соціальних процесів, яка полягає у поєднанні статики та динаміки. Застосування системного та структурно-функціонального методів дозволило виявити основні складові соціального розвитку, а також представити процес управління 5

6 6 соціальним розвитком як певну систему, що включає в себе такі елементи, як нормативно-правові засади; соціальні інститути, соціальні показники тощо. Метод порівняльного аналізу застосовується в дослідженні під час вивчення існуючих підходів щодо дослідження процесів соціального розвитку, а також під час виявлення особливостей соціального розвитку в умовах функціонування різних суспільних формацій. Кореляційний аналіз дозволив встановити взаємозв'язок між розумінням сутності процесів соціального розвитку та специфікою їх протікання в Україні, між станом управлінської системи, розвиненістю соціальних систем та ефективністю управлінської діяльності щодо них. Також в роботі використано метод узагальнення, аналіз документів, синергетичний метод, історичний метод та ін.

7 Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 1.1. Поняття, принципи та функції соціального управління На відміну від подібних здебільше обмежених і редукованих спеціальних псевдонаукових і по суті асоціальних теорій, течій, шкіл і підходів, соціальне управління являє собою обумовлену процесами історичного розвитку особистості, громади, колективу, організації, установи, селища, села, міста, регіону, держави та суспільства систему засобів впливу на стан, характер і напрямки розвитку суб'єктів соціального буття. У цьому зв'язку необхідно зробити особливий наголос на тому, що соціальне управління - це, перш за все, цілісна система процесів та механізмів взаємодії між базовими сферами життєдіяльності суспільства з метою гармонізації відносин між людиною і природою, між державою і суспільством, між суспільством і всесвітом. Обумовлена процесами історичного розвитку предметна область соціального управління зосереджує у собі традиції минулого, сучасні підходи і механізми формування майбутнього. Тому коли мова заходить про базові принципи соціального управління, то обов'язково слід враховувати, що вони мають включати здобутки та особливості протосоціуму, античності, середньовіччя, Відродження, Нових часів, сучасності та майбутнього. Так, за часів протосоціуму до головних принципів соціального управління слід віднести харизматичні основи регулювання суспільних відносин, які через призму століть складають не менш важливі умови функціонування сучасних суб'єктів соціального управління. Не менш вагомими принципами сучасного соціального управління виступають сформовані за часів античності авторитарні підходи, домінуючі за часів середньовіччя принципи схоластизації ідеологічних критеріїв управлінської діяльності, а також започатковані добою Відродження і Нових часів принципи раціоналізації і властиві сучасності принципи демократизації відносин. Поряд з системою згаданих вище гносеологічних принципів, сучасне соціальне управління регулюється принципами інституа- 7

8 лізації, стратифікації, організації, саморегуляції, інтеракції, гуманізації діяльності та дієвості кадрової політики. Так, базові для функціонування будь-якого суспільства інститути сім'ї, освіти, виховання, виробництва, обміну, споживання, права виступають в якості головних інструментів соціального управління процесами розвитку усіх суб'єктів соціуму. Принцип стратифікації розкриває механізми упорядкування відносин між формованими за різними критеріями суб'єктами соціального буття до числа яких можуть бути віднесені соціальні прошарки і верстви населення які відрізняються за рівнями статків, умов проживання, партійній приналежності, за демографічними і багатьма іншими критеріями. Принцип організації розкриває механізми взаємодії частин в структурі цілісних соціальних систем сформованих за певними параметрами, критеріями та іншими показниками характеру, напрямків та результатів управлінської діяльності. Наприклад, створені у межах підприємства бригади можуть бути організовані у комплексні, наскрізні, тимчасові, спеціалізовані, міжгалузеві трудові колективи напрямки та характер діяльності яких може уподібнюватись або відрізнятись за метою, засобами мотивації, знаряддям праці, устаткуванням, рівнем професійної компетентності персоналу. Організація різних типів держав може включати області, кантони, землі, федерації або регіони які так або інакше визначають особливості соціального управління. Один з провідних для суб'єктів соціального управління принцип саморегуляції виступає невід'ємною складовою рівня організації діяльності та регулювання як міжсуб'єктних, так і суб'єкт-об'єктних відносин. Наприклад, проголошені органами управління вимоги до дотримання законів, принципів та механізмів сумісної діяльності на практиці можуть бути реалізованими лише за умов дотримання кожним з суб'єктів соціального управління принципів самодисципліни, самоорганізації, норм порядку та етики поведінки. Невід'ємною складовою соціального управління виступає принцип інтеракції який розкриває процеси взаємодії між різними суб'єктами соціального буття побудовані на механізмах взаємовпливів як системи прямих і зворотних зв'язків. Принцип інтеракції забезпечує можливості міжсуб'єктної комунікації та надає процесам спілкування діалогового характеру як базової умови для формування механізмів соціальної рефлексії та розвитку здібностей одного суб'єкта соціуму уявляти природу та сутнісні ознаки іншого. 8

9 Якщо на усіх попередніх етапах розвитку суспільства владні структури розглядали людей як товар, інструмент або засіб отримання прибутку, то принцип гуманізму наголошує на необхідності розуміння людини як вищої фізичної, інтелектуальної та духовної цінності яка повинна розглядатись як мета і сенс розвитку, і ні в якому разі не як засіб, товар чи інструмент. Принцип гуманізму вперше виводить суспільство на реальне виконання усіма і кожним своїх головних прав - прав на управління процесами особистого розвитку, прав на управління розвитком села, міста, області, держави та планети в цілому. Практична реалізація принципу гуманізму передбачає заміну попередніх засад і чинників розвитку як часткових і віджилих на нові - гуманістичні основи державного управління і місцевого самоврядування. Багатовікові традиції розвитку суспільства сформували базові функції соціального управління форма і зміст яких були продиктовані як особливостями епохи, так і специфікою діяльності самих соціальних спільнот. До числа головних з них відносять функцію формування соціального характеру, функції авторитетності органів управління, уніфікації та оптимізації діяльності суб'єктів соціального буття, забезпечення можливості вибору, соціалізації діяльності та соціальної мобільності, дисципліни, процесів комуналізації, професіоналізації та гуманоцентризму. Розглянемо кожну з них біль конкретно. Історично первинні харизматичні засоби регулювання взаємовідносин були властиві не тільки лідерам, а й переважній більшості членів родоплемінних утворень що сприяло формуванню властивих для усієї спільноти рис певного соціального характеру. Отже соціальний характер як сформована рівнем розвитку суспільства система диспозицій суб'єкта на сприйняття і реалізацію цінностей та ідеалів надавав соціальному управлінню світоглядно визначений напрям дій та визначав критерії оцінки результатів управлінської діяльності. Не менш вагомою функцією соціального управління виступає міра авторитетності відповідного органу влади як певного суб'єкта управлінської діяльності. Авторитетність в системі соціального управління у різні часи та за різних обставин проявлялась у визнанні соціальною спільнотою певних чеснот і переваг за суб'єктом реалізації владних повноважень. Саме авторитетність виступала основою як надання прав на прийняття рішень, так і служила мірою довіри до керівництва організацій. При цьому не слід забувати про загрози зво- 9

10 ротного боку авторитету - можливості перетворення надмірної довірливості у культ суспільного органу чи суб'єкта владних повноважень. Сформовані досвідом попередніх поколінь обряди, традиції, норми та правила сумісної діяльності потребують від органів соціального управління уніфікації кращих стандартів, вимог та обов'язків членів соціальних спільнот. Прагнення певних криміналізованих структур нав'язати суспільству брудні технології збагачення, аморальні схеми і тіньові протиправні стосунки має отримувати від органів соціального управління рішучу відсіч і спиратись при цьому на обов'язкові для усіх суб'єктів соціального буття критерії, принципи та механізми регулювання суспільних відносин. Функція оптимізації потребує враховувати стан, проблеми, рівень розвитку та безліч явних і скритих чинників у процесі організації діяльності органів соціального управління. Мова йде, пер за все, про дотримання вимог доцільності, адекватності, узгодженості помислів і дій як з боку органів соціального управління, так і з боку самих членів соціальних спільнот. Конституційно закріплені демократичні права і свободи громадян передбачають обов'язковість надання органами соціального управління можливостей отримання якісних товарів, послуг, шляхів та напрямків подальшого власного розвитку, а також розвитку села, міста та держави. Функція можливості вибору розкриває міру свободи суб'єкта соціального буття у здійсненні як власних намірів, прагнень і бажань, так і у реалізації очікувань самих соціальних спільнот. Історія розвитку українського суспільства сформувала уяву про можливість вибору як ідею свободи народу України у боротьбі за незалежність представлену образами скіфів, русичів, козаків, чумаків як таких людей, для яких неприйнятні будь-які форми гноблення, рабства або неволі. Функція соціалізації діяльності є обов'язковою і невід'ємною умовою набуття рис цивілізованості, освіченості та культури кожним з суб'єктів соціального буття. Надзвичайно важливі для життя кожної людини, громади, держави та суспільства процеси адаптації до традицій нормативно-правової, професійної, культурної та духовної чеснот, а також набуття можливостей реального впливу на процеси економічного та науково-технічного розвитку потребує від органів соціального управління цілеспрямованої і послідовної роботи з поступового входження, пристосування, добросовісного виконання прийнятих, а згодом і до удосконалення існуючих підходів у діяльності суб'єктів соціального буття. 10

11 Функція соціальної мобільності потребує від органів соціального управління послідовних і рішучих дій за такою системою критеріїв, яка б дозволила якнайкраще реалізувати власні можливості тим, хто працює краще, хто має більш високі рівні професійної підготовки, людям чесним, добросовісним, відповідальним і створювала необхідні умови для перевиховання тих, хто таких якостей не має і прагне залишатись тягарем на шляху соціального прогресу. Кажучи інакше, на вершині соціального управління повинні бути кращі з кращих. Діяльність же тих, хто поки що не зміг, або не хоче реалізувати власні професійні та інтелектуальні можливості органи соціального управління мають спрямовувати на зайняття більш високого соціального статусу. Вимоги з дотримання дисципліни і порядку є невід'ємною функцією соціального управління як дуже важливої ознаки особистого та колективного усвідомлення необхідності дотримання суспільно сформованих та технологічно обумовлених вимог і очікувань з боку інших суб'єктів соціуму. Соціальне управління має спочатку виважено і послідовно вчити дисципліні як певній культурі індивідуальних, групових, колективних та суспільних дій спрямованих на дотримання порядку, потім створювати систему стимулювання з розвитку і удосконалення таких дій які б згодом стали розглядатись іншими як зразок або взірець для інших. Кажучи інакше, дисципліна в соціальному управлінні має розглядатись як система адміністративних, навчально-виховних, економічних, правових та соціокультурних засобів спрямованих на формування культури дій з дотримання порядку. До найважливіших і поки що недостатньо досліджених функцій соціального управління належать процеси гомеостатичного регулювання стану та напрямків розвитку суб'єктів соціального буття. Властиві складним соціальним системам механізми саморегуляції як засоби дотримання суб'єктами соціуму динамічної рівноваги під час екстраординарних та форсмажорних обставин дозволяють підтримувати функціональний стан в межах допустимих відхилень і забезпечувати стабілізацію базових показників життєдіяльності. Кажучи інакше, гомеостазис є дуже важливою формою антикризового самоуправління соціальними спільнотами шляхом профілактики, запобігання та подолання наслідків різноманітних надзвичайних обставин. Функція комуналізації полягає у здатності органів соціального управління забезпечити гармонізацію відносин між суб'єктив- 11

12 но орієнтованими установками особистості і суспільно значимими цінностями та ідеалами розвитку соціальних спільнот. Можливий лише у соціальному середовищі, прогресивний розвиток особистостей, громад, організацій та установ передбачає формування суспільно орієнтованих цілей і завдань спрямованих на удосконалення та практичну реалізацію інтелектуального, професійного, творчого та соціокультурного потенціалу суб'єктів соціального буття. Один з найбільш популярних лозунгів ілюструє сутність механізмів комуналізації як "один за усіх, і усі за одного". Більш повно цей лозунг мав би звертати увагу на той факт, що "кожен сприяє розвитку усіх, а усі забезпечують досягнення мети кожному". Функція гуманоцентризму є дуже простою і наголошує на тому, що у процесах подальшого розвитку шляхом освоєння ресурсного потенціалу Землі, планет найближчого та більш віддаленого космічного простору інтереси, права, свободи людини завжди повинні відігравати головну роль при визначенні критеріїв і завдань розвитку суспільства. Кажучи інакше, продекларований наприкінці ХХ ст. принцип антропності всесвіту повинен набути всеосяжної загальнолюдської цінності як головної умови прогресивного розвитку людства Нормативно-правова основа управління соціальним розвитком В умовах тоталітаризму соціальна сфера здебільшого трактувалася як суто система комунального споживання, де власне й відбувається перерозподіл усього виробленого. Тому пізніше ця сфера асоціювалася з "соціальним забезпеченням", "соціальним захистом". До речі, і в Конституції України (ст. 46) нині вживається саме термін "соціальний захист". Позитивно те, що в сучасній Україні соціальна політика дедалі більше розглядається і практикується як важливий елемент саме економічної стратегії державотворення, що цілком відповідає міжнародним стандартам. Це природно, бо вирішення корінних соціальних проблем - необхідна умова стратегії стабільного, сталого розвитку конкретної людини, суспільства загалом. У контексті викладеного в Україні нормативно-правова база, що обґрунтовує соціальну політику, також поступово вдосконалюється, наближається до міжнародних, зокрема європейських стандартів. У Конституції України записано, що "громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі 12

13 повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом". Основну Концепцію соціального забезпечення населення України було схвалено постановою Верховної Ради України у грудні 1993 року, однак і сьогодні соціальна політика здійснюється за так званим залишковим принципом, а адресні допомоги залишаються надто малими і не забезпечують прожиткового мінімуму громадян, що є принциповим моментом в усій державній політиці. У ст. 3 Конституції України зазначається, що людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю у державі, а в ст. 46 передбачено відповідне право громадян на соціальний захист. Інакше кажучи, держава, у широкому розумінні її сутності і призначення, відповідальна за свою діяльність насамперед перед людиною, особою, громадськістю. Звідси випливає та суттєва особливість політико-правових засад соціальної політики, що її загальне призначення полягає в створенні належних умов, які гарантують гідне життя, вільний розвиток, самореалізацію і самовдосконалення людини. Конституція України встановила перелік основних соціальних прав і свобод людини і громадянина згідно з сучасними світовими стандартами та підходами, а також реальними суспільнополітичними потребами власних громадян. Основні з них такі: - право громадян на працю, заробітну плату (ст. 43); - право на належний соціальний захист (ст. 46); - право на житло (ст. 47); - право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї (ст. 48); - право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49); - право дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на державне утримання і виховання (ст. 52); - право на освіту і соціальне забезпечення (ст. 53); 13

14 - право на державний захист сім'ї (ст. 53). Соціальну політику в Україні нині державні органи будують на основі певних соціальних стандартів. Основними напрямками соціальної політики в Україні з часу проголошення незалежності визначено: - доходи, рівень життя громадян; - зайнятість громадян і стан ринку праці; - організацію й оплату праці; - охорону праці; - загальнообов'язкове державне соціальне страхування; - житлове забезпечення громадян та ін. Окремо було визначено основні складові системи соціального захисту громадян, це зокрема: - соціальне страхування, пов'язане з трудовою діяльністю, окремі грошові виплати та пенсії; - допомога сім'ям з дітьми; - адресна соціальна допомога окремим малозабезпеченим верствам населення; - надання житлових субсидій; - компенсації та пільги тим, хто постраждав від техногенноекологічних і природних катастроф. Перераховані напрямки та складові в основному були і залишилися незмінними. Суть, характер, особливості та механізми реалізації соціальної політики, окремих її складових детермінують такі основні закони України: "Про освіту", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення" та ін. Важливим соціальним правом громадян, як зазначалося, є право на соціальний захист. В Україні нині воно конкретизоване в спеціальних законах - "Про пенсійне забезпечення", "Про зайнятість населення", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та ін. В Україні діє понад 60 нормативних актів щодо соціального захисту інвалідів, людей похилого віку, пенсіонерів. 14

15 При розробці соціальної політики в сучасній Україні, з одного боку, дотримувалися міжнародних стандартів і нормативних актів, а з другого - враховувалися суто національні аспекти - існуюча традиція, досвід, практика. Так, було максимально враховано вимоги і стратегії таких важливих нормативно-правових актів і документів міжнародного значення, як Всесвітня декларація ООН "Про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей" (1990), Резолюція ООН "Принципи медичної етики" (1992), Європейський кодекс соціального забезпечення (1990), Хартія основних соціальних прав трудящих (1989) та інші, які містять перелік основних соціальних прав громадян, принципи, особливості та механізм їх забезпечення. Міжнародне соціальне законодавство потрібно й надалі сповна використовувати в роботі над вдосконаленням національного законодавства в Україні. Європейський кодекс соціального забезпечення (1990), Хартію основних соціальних прав трудящих (1989) та ін. Законами України соціальна політика диференціюється відповідно до статево вікових категорій громадян. Так, вирізняють соціальну політику щодо дітей, сім'ї, молоді, жіноцтва. Правова база соціальної політики щодо дітей та молоді була започаткована ще в 1991 році, коли Верховна Рада України прийняла Декларацію "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" і Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні". В цих документах політику щодо молоді визначено як пріоритетний і специфічний напрямок діяльності держави. Вони стали базовими для розробки молодіжного законодавства та вирішення молодіжних проблем. Прийнято і введено в дію кілька суто молодіжних законів стосовно служби в Збройних силах, фізичної культури і спорту, туризму, створення і діяльності органів і служб у справах неповнолітніх, про освіту, у першому читанні - про професійно-технічну освіту. До розгляду у Верховній Раді України підготовлено законопроекти про антидопінговий контроль та деякі зміни й доповнення до чинного законодавства стосовно діяльності національних спортивних федерацій, ліцензування оздоровчої та фізкультурно-спортивної діяльності. Доопрацьовуються проекти законів "Про психологічну допомогу", "Про соціальну роботу з неповнолітніми та молоддю", "Про молодіжні, дитячі громадські об'єднання", Національну комплексну програму "Молодь України". Суб'єктами соціального управління є спеціалізовані державні і недержавні органи й служби, зокрема й соціальної сфери, 15

16 сфери праці тощо. Координатором в управлінні процесом реалізації соціальної політики безумовно є уряд, урядові установи - міністерства, відомства, їх підрозділи. В найширшому розумінні суб'єктом соціального управління є все населення країни. Встановлення правових норм - необхідний і, разом з тим, визначальний компонент ефективного державного регулювання, тому що саме тут закладаються основи, визначаються найважливіші параметри, здійснюється регламентація відповідних суспільних відносин Методологія та методи діагностики соціального розвитку Стан сучасної методології управління складають три надзвичайно суперечливі і якісно відмінні складові: теоретичні, концептуальні та спеціальні. До числа найбільш рельєфно виражених підходів до визначення суті і предметної області методології побудови управлінської діяльності в історії суспільства відносять поняття "метатеорії", "діалектики", "системи філософських знань", "знарядь революційного перетворення світу", "системи принципів і способів побудови дій", окремої науки "середнього рівня", "системи методів", "логіки руху відносно загального методу", "герменевтики" та "здорового глузду". Концептуальні основи методології управлінської діяльності обумовлені загостренням протиріч між філософськими підходами до розуміння сутності та відносин між "ідеологією", "теорією", "доктриною", "вченням", "історією", "логікою", "знаннями", "почуттями", "інтуїцією" та "вірою". Відмічений комплекс фундаментальних категорій пізнавальної діяльності є не тільки суперечливим, а й таким що надзвичайно загострює відносини між представниками різновекторних управлінських підходів. Перші кроки на шляху формування методології управління мають позбавити її від часткових, обмежених, а нерідко й просто збочених ідеологем розбудови відносин на принципах насилля, примусу, диктатури чи аморалізму. Не менш важливу роль повинні відігравати ірраціональні складові, до яких, у першу чергу, слід віднести мотивацію діяльності, почуття, співпереживання, інтуїцію та віру. Спеціальні складові сучасної методології управління складають різноманітні та суперечливі у своїй основі теорії, кожна з яких позиціонує себе як єдино вірну і головну у визначенні предмету, мети і завдань управлінської діяльності. До найбільш відо- 16

17 мих серед них відносять "наукову школу управління" (Ф.Тейлор, Г.Ганнт), "класичну адміністративну школу управління" (А.Файоль, Л.Урвік, Дж.Д.Муні, А.П.Слоун), "школу людських стосунків" (Е.Мейо, А.Маслоу), "соціально-психологічний підхід", "соціологістський напрямок", "школу наукового управління", "процесуальний", "системний", ситуаційний", "евристичний" підходи, а також "управління за результатами", "теорію прийняття управлінських рішень" та "теорію управління за цілями". Саме ці підходи послужили основою формування якісно нової гуманістичної концепції управління. Новизна запропонованого підходу включає декілька принципових методологічних вимог. Перша з них полягає у необхідності виділення трьох відмінних рівнів організації управлінської діяльності, а саме "футурологічного" як спрямованого на врахування сподівань суб'єктів управлінської діяльності, "детерміністичного" як здатного врахувати базові очікування і "регуляторного" як зобов'язаного на практиці реалізувати вимоги суб'єкта управління. Рушійними механізмами кожного з рівнів організації виступають процеси гармонізації відносин між усвідомлюваними (раціональними) та позасвідомими (чуттєвими) компонентами управлінської діяльності. Соціальний розвиток суспільства, тобто зміни в його соціальній сфері, які відповідають головним світовим показникам якості і рівня життя, - результат соціальної політики. Державна соціальна політика - це система управлінсько-регулятивних, організаційних, економічних та правових дій держави, які спрямовані на захист громадянських, економічних, соціальних, культурних прав людини, закріплених в міжнародних правових актах, законах і Конституціях держав. Дотримання останніх, їх реалізація сприяють створенню умов для розвитку соціального потенціалу особистості, соціальної безпеки людини, її соціального захисту. Регіональна соціальна політика є системою заходів, яка реалізує загальнодержавні інтереси та можливості у соціальній сфері на місцевому рівні, при цьому відстоюючи внутрішні регіональні інтереси. Принцип надання і фінансування державою мінімальних соціальних гарантій всьому населенню країни і одночасне сприяння задоволенню потреб людей понад мінімум за рахунок засобів адміністративно-територіальних одиниць найбільшою мірою відповідає сучасному рівню соціально-економічного розвитку України. Така діяльність держави та органів влади на місцях повинна сприяти: зменшенню дистанції між майновими групами за ра- 17

18 хунок зниження рівня бідності, скороченню безробіття, зростанню рівня життя населення, встановленню гендерної рівності, забезпеченню однакових умов для соціального захисту мешканцям села та міста, доступності соціальних послуг, зокрема в сферах освіти та охорони здоров'я для всіх верств населення. Досягти цього неможливо без комплексного дослідження регіонів і розробки оптимальних стратегій управління, насамперед на середньострокову перспективу. Організаційною формою такого дослідження повинна стати діагностика соціального розвитку, яка вирішить проблему інформаційного дефіциту та підвищить якість управлінського вибору щодо тих чи інших механізмів регулювання соціальними процесами в регіоні. Діагностика - головна провідна функція контролю. Вона надає інформацію про справжній стан справ. Діагностика соціального становища в регіоні - необхідний інструмент децентралізованого механізму державного управління, який надає змогу не тільки оцінити дієвість політики, а й з'ясувати причини та можливі наслідки від збереження існуючих тенденцій. Особливе значення в діагностиці соціального розвитку надається критеріям і показникам. Критерії діагностики соціального розвитку - кількісно-якісні характеристики його еталонної моделі, що відповідають рівню повного чи нормативного задоволення основних потреб та інтересів різноманітних соціальних груп, територіальної громади в цілому, з якими за визначеними правилами співставляються фактичні значення соціальних характеристик оцінюваного об'єкта. При визначенні структури засобів діагностування виділяють три стандартні блоки. Головне завдання першого блоку - підготувати опис стану керованості об'єкту, що вивчається, по заданому набору стандартів, тобто цей блок є інформаційною основою. Основна мета - найточніше відобразити рівень ефективності управління. Абсолютно інший характер носить завдання другого блоку на підставі ознайомлення з офіційними нормативно-правовими документами необхідно представити - яка керованість об'єкта повинна бути. Завдання третього блоку - зробити порівняльний аналіз для визначення ступеня відхилення керованості об'єкта. Існують різні методики співставлення фактичних та нормативних значень соціальних характеристик оцінюваного об'єкта. Всі вони за інструментального розходження базуються на концепції якості життя або розвитку людини. 18

19 Через відсутність єдиного порозуміння категорії якості життя, більш широкого розповсюдження набули методичні розробки, які виходили з можливостей застосування методологічного потенціалу поняття "людський розвиток". Більш точно ІЛР розраховується на основі трьох показників: П. 1 - очікуване довголіття, яке визначається як тривалість майбутнього життя при народженні дитини; П. 2 - досягнутий рівень освіти, вимірюється як сукупний індекс грамотності дорослого населення (дві третини) і сукупна частка учнів (одна третина); П. 3 - життєвий рівень, вимірюється реальним ВВП на душу населення (в доларах США паритету купівельної спроможності - ПКС). При усіх недоліках цього індикатора, він знайшов широке застосування на міжнародному рівні. Показників, що використовуються для розрахунку індексу за міжнародною методикою, порівняно небагато. Це обмежує корисність глобального ІЛР для регіонального аналізу всередині кожної окремої країни. Міжнародна методика використовує тільки ту інформацію, яка збирається по всіх без винятку країнах. Статистична база України дозволяє врахувати значно більше коло факторів, що визначають людський розвиток. Інтегральний індекс людського розвитку повинен мати надлишкову інформативність, що є надійною гарантією проти його викривлення в бік завищення чи заниження. Наведені аргументи на користь збільшення переліку показників та переоцінки їхніх вагових коефіцієнтів при розрахунках Індексу людського розвитку регіону (ІЛРР) спонукали до розробки методики побудови регіональних індексів людського розвитку, яка завдяки наявній інформаційній базі дозволила б істотно розширити коло індикаторів та відмовитись від гіпотези рівнозначності окремих складових в розрахунку ІЛРР. Основними аспектами людського розвитку регіонів України визначено такі: демографічний розвиток; розвиток ринку праці; матеріальний добробут населення; умови проживання; рівень освіти населення; стан та охорона здоров'я; соціальне середовище (захворюваність на туберкульоз, нестабільність шлюбів, кількість позашлюбних дітей); екологічна ситуація; фінансування людського розвитку. Характеристика кожного з аспектів людського розвитку регіонів України забезпечується використанням узагальнюючого та складових індикаторів. У свою чергу, складові індикатори складаються з 2-х груп. 19

20 1. Показників, які безпосередньо беруть участь у розрахунку узагальнюючого індикатора - основних показників. 2. Показників, що визначають профіль людського розвитку - профільних показників. Для відбору показників використовується метод факторного аналізу, перевагою якого є те, що він дозволяє не тільки визначити наявність зв'язку між окремими аспектами об'єкта, що досліджується, а й з'ясувати його міру. Враховуючи те, що майже всі показники людського розвитку є іменованими величинами, необхідною процедурою методики є попереднє нормування відібраних показників, яке забезпечує порівнянність та співставність сформованої інформаційної бази. Нормування виконується за різними формулами для показниківстимуляторів та показників-дестимуляторів. Це пов'язане з необхідністю уніфікації тих складових, по яких ранжування здійснюється від максимального до мінімального значень, та тих, по яких воно виконується в протилежному напрямку. Побудована модель є спрощеним віддзеркаленням реальності, однак дозволяє побудувати єдину шкалу, на якій в прорангованому порядку розміщуються регіони. Конкретне значення інтегрального індексу (або індексів, що характеризують окремі аспекти людського розвитку) не мають економічної інтерпретації - важливим є лише місце, яке належить кожному конкретному регіону на єдиній шкалі. Отже, запропонована методика репрезентує картину людського розвитку України та, базуючись на широкому спектрі складових компонентів, зменшує ризик пере- або недооцінки внаслідок помилок в окремих індексах. 20

21 Розділ 2. ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 2.1. Світовий та вітчизняний досвід управління соціальним розвитком Модель сучасної європейської держави, яка покладена в основу політико-адміністративної організації Західної Європи, була створена на базі публічного адміністрування, що ґрунтується на демократичних цінностях та правовій державі. Практично, демократія та децентралізація є самостійними принципами публічного управління. Попередні структури публічного адміністрування зазнали значних змін під впливом, передусім, технологічної компоненти та втрати свого значення ієрархічного принципу, пов'язаного з концентрацією влади на верхівці бюрократичної піраміди. Зокрема, кардинальна трансформація системи державного управління, що відбувалася в багатьох зарубіжних країнах наприкінці ХІХ ст. викликала зміни в діяльності органів публічної влади: до виконання низки функцій, що раніше здійснювалися державою, стали залучатися громадські організації. Запроваджена концепція отримала назву нового публічного управління - державного менеджменту. В якості головних, базових принципів визнаються: - децентралізація - організація діяльності (керівництво) відбувається шляхом постановки завдань, а не виконанням функцій і встановлених правил; - результативність - акцент швидше на наслідках діяльності, ніж на процесах, а відтак, капітал вкладається в результати, а не в наміри; - інтенсивна орієнтація на споживача - підвищення якості надання послуг, можливості вибору на конкурентній основі та посилення довіри до влади з боку приватного сектора і суспільства; - досягнення змін шляхом пошуку інновацій та запровадження принципів бізнесу в управлінні державними справами, включаючи аутсорсинг та зовнішні контракти; - зниження державних видатків, підвищення спроможності держави до розвитку та реалізації політики, поліпшення виконання державою функцій роботодавця та заохочення підприємницького заробітку; - розвиток професійної етики на державній службі. 21

22 Виділено такі риси сучасної публічної адміністрації, як ефективність, прозорість, етика та справедливість вчинків тощо. Ефективність пов'язується з: - установленням пріоритетів та виділенням коштів; - професійним управлінням людськими ресурсами; - новою системою оцінки, за якої результати щорічної оцінки суттєво впливають на зарплату; - освітньою культурою; - новими засадами щодо мобільності, які заохочують працівників до зміни місця праці; - новими засадами і процедурами щодо вибору, призначення і оцінки керівних кадрів; - децентралізацією фінансового управління; - підбором необхідних інструментів та процедур. Гуманістична європейська традиція, закладена в сучасній моделі публічного адміністрування, дуже гнучка, проте може бути побудована лише на основі розвинутого громадянського суспільства. Основи теорії управління соціальним розвитком почали складатися з часів античності, коли шукали ефективні способи управління суспільними справами у різноманітних сферах. Традиції управлінської думки також збагачуються новими принципами в епоху Ренесансу, промислової революції, особливо наприкінці XX ст., коли розгортається управлінська революція і з'являється сучасна модифікація теорії управління - менеджмент. Історичний досвід управління соціальним розвитком наполегливо свідчить про те, що світ в цілому, його окремі утворення, країни і народи знаходяться в постійному пошуку власних шляхів соціального розвитку, відповідних моделей соціальної поведінки в контексті постійно мінливих зовнішніх і внутрішніх обставин, виникаючих нових суспільних потреб. Правильно вибраний шлях дозволяє тверезо оцінити ситуацію, що склалася та сконцентрувати кошти і ресурси на подоланні труднощів та дисбалансів. І чим активніше в цей процес залучені інтелектуальні сили суспільства, тим демократичніше обговорюються різні альтернативи виходу з кризового тупика. Так, протягом останніх двох десятиліть проблеми зниження конкурентоспроможності американської економіки, поступові втрати лідируючих позицій постійно і відкрито обговорюється на сторінках преси у США і в інших країнах. Управління соціальним розвитком в компаніях США має свій досвід і свої традиції. До 70-х рр. ХХ ст. США займали перше 22

23 місце серед інших країн в галузі впровадження засобів механізації та автоматизації виробництва, удосконалення технологій. Після спостерігається відставання у сфері продуктивності виробництва. Серед причин, що призвели до цього, не останнє місце займали соціальні фактори: послаблення мотивів до праці, поширення алкоголізму та наркоманії, зростання страйкового руху та інших форм соціального протесту, незадоволення людей змістом та умовами праці. Американські ділові кола адекватно зреагували на виклик часу. Почалося втілення концепції якості трудового життя (КТЖ). Суть концепції - прямий зв'язок між рівнем продуктивності праці та ступенем самореалізації людини у професійній діяльності та задоволенням її особистих потреб на даному підприємстві. Сутність КТЖ - вдосконалення трудової мотивації, забезпечення різноманітності і збагачення змісту праці, повне використання інтелектуального, творчого і морального потенціалу працівників. Система КТЖ включає в себе комплекс ціннісних орієнтирів: - самоактуалізація у професійній діяльності - організація створює умови, які відкривають можливість працівникові використовувати та розвинути свої здібності; - перспектива зростання - підтримка у працівника впевненості у сприйнятливій для нього трудової діяльності, перспективі професійного росту та службового просування; - винагорода за роботу - відповідає прийнятим у країні стандартам достатку, має місце диференційована оплата з урахуванням складності та важливості різних видів роботи; - безпека - забезпечення безпечних і здорових умов праці; - соціальна захищеність - працівник має бути впевнений в тому, що його життєвий рівень не знизиться, він не втратить роботу, свої законні права, буде захищений від свавілля адміністрації і втручання в приватне життя; - морально-психологічна атмосфера - сприятлива для встановлення прийнятних міжособистісних відносин на основі взаєморозуміння і довіри, для розширення виробничої демократії і соціального партнерства; - оптимальність праці - праця не повинна бути перешкодою для дозвілля та відпочинку, особистісного росту і сімейних відносин працівника. В даний час КТЖ є соціальним пріоритетом в системі стратегічного планування як окремих підприємств, так і різних цивільних спільнот, муніципальної та державної влади. 23

24 Найбільш представницькою державою серед європейських країн в галузі управління соціальним розвитком є ФРН. Основу соціальної політики ФРН становить концепція, за якою успішний економічний розвиток призводить до стратифікації суспільства, тому держава зобов'язана гарантувати дотримання основних прав людини і соціальну справедливість, а також сприяти економічному зростанню, підвищенню продуктивності праці, створення умов направлених на стимулювання працездатності. Заслуговує на увагу досвід соціального розвитку муніципалітетів Швеції, де чіткий орієнтир стратегічного розвитку територій, ідеологія соціальної політики дозволяють реалізувати головні соціальні та економічні функції місцевого самоврядування: задовольняти потреби населення в послугах; наближати до жителів апарат управління, стимулювати економічну (в т. ч. інвестиційну) активність усіх верств населення; підвищувати зацікавленість співробітників апарату органів місцевого самоврядування у збільшенні власного внеску у соціально-економічний розвиток своєї території. Ефективність управлінням соціального розвитку у Швеції визначається стабілізацією негативних тенденцій соціального здоров'я суспільства, його поступовим поліпшенням, задоволенням повсякденних потреб мешканців громади. Високорозвинена система державних механізмів соціальної адаптації мігрантів сприяє прискоренню успішної асиміляції у принципово новому оточенні. Єдині соціально-аналітичні центри (соціальні агентства) за місцем проживання дозволяють визначити кількісну та якісну характеристику розвитку муніципалітету. Розмежування повноважень різних рівнів влади - від муніципального до національного, - підкріплене законодавством, позитивно позначається на соціальному кліматі сімей, громад, округів, країни в цілому. У країні існують, наприклад, дитячі установи альтернативні по типу власності (приватні, колективні, кооперативні - на паях батьків, церковні), розраховані на вільне відвідування, виклик няні на будинок, на годину, кілька годин, днів, з пропорційною оплатою. Розвиненість соціальної інфраструктури в наявності різноманітних соціальних послуг (жінкам, дітям, сім'ям, інвалідам) відображає дійсну турботу влади про народ. Практика Німеччини, Швеції та інших європейських країн показує, що соціальна орієнтованість економіки вимагає доповнення системою заходів, що забезпечують партнерську співпрацю найманих працівників, які представлені профспілками, з робото- 24

25 давцями. Таке партнерство здійснюється постійно, на двосторонній основі, переважно у формі укладення колективних договорів та угод, що регулюють соціально-трудові відносини. Специфічним видом соціального партнерства є три-партізм (тобто складений з трьох частин): до звичайних партнерів - працівників і роботодавців - приєднуються і представники держави - органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Ця співпраця може здійснюватися як регулярно, так і нерегулярно - лише у випадках загострення соціальної ситуації в галузі, регіоні або країні в цілому. Під впливом управлінської революції закони і принципи соціального наукового управління міцно входять у життя всіх суб'єктів управління, перш за все держав. Саме ця обставина, як свідчить світовий та вітчизняний досвід, дозволяє вирішити головне протиріччя соціального управління - протиріччя між суб'єктом і об'єктом, забезпечити антикризове управління суспільними справами. Стратегічне антикризове управління, здатне враховувати всю сукупність суспільних змін, у тому числі глобальних і геополітичних, можливо для кожної держави як головного суб'єкта управління суспільними процесами за однієї, але найважливішій умові - вироблення і подальшої реалізації сучасного шляху соціального розвитку Управління процесами зрілого розвитку соціальних спільнот Неодмінною умовою процесу розвитку соціальної спільноти є проходження нею етапів "формування", "входження" та "коливань". Кожний з цих етапів знаменує собою унікальні особливості механізмів інституціалізації, стратифікації та соціалізації, які проходять соціальні спільноти на початкових етапах власного розвитку. У зв'язку з цим необхідно уточнити змістовно-сенсові особливості категорій "формування", "входження" та "коливань". Справа у тім, що ні одна з цих категорій не обмежується лише і тільки початковими етапами розвитку і охоплює усі без винятку стадії та етапи розвитку від "початку" виникнення суб'єкту і до "кінця" його існування. Разом з тим слід чітко розуміти, що самі по собі процеси "формування", "входження" і "коливань" мають дуже конкретні просторово-часові межі соціального оптимуму, коли, скажімо, буває вже занадто пізно чи несвоєчасно щось "формувати", кудись "входити" або ж "коливатись" відносно надзвичайно важливих, а у певних випадках і визначальних правових, моральних, 25

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік 23 березня 2016 КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ - 2015 Низька бюджетна дисципліна Рекордні потреби на оборону та безпеку, обслуговування держборгу

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки 148 До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на 2013 2018 роки Стрімкий розвиток інформаційних технологій у сфері охорони здоров я, рух України до євроінтеграції обумовили потребу

More information

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (П. І. Б. адміністратора) (назва навчального закладу) (навчальний рік) Харків Видавнича група «Основа» 2015 Автор: В. В. Григораш Урок це дзеркало загальної

More information

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Податкова реформа Відповідальний за реформу / Керівник Цільової команди реформи Наталія Яресько

More information

Тема 3. Соціально-педагогічна діяльність Соціально-педагогічна діяльність як умова успішної соціалізації. мета завданнях.

Тема 3. Соціально-педагогічна діяльність Соціально-педагогічна діяльність як умова успішної соціалізації. мета завданнях. Тема 3. Соціально-педагогічна діяльність 1. Соціально-педагогічна діяльність як умова успішної соціалізації. 2. Суб єкти та об єкти соціально-педагогічної діяльності. 3. Функції соціально-педагогічної

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н,

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Anna_nechai@yahoo.com Партії, які формують позицію Верховної Ради України: Партія Народний Фронт" Партія "Блок

More information

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ УДК 354:656.078 Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ У статті розглядається тема посилення ролі нових пріоритетів формування господарського механізму щодо забезпечення

More information

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ УДК 005.32:331.101.3 Севастьянов Р.В., к.е.н., доцент доцент кафедри економіки підприємства Вельчева І.А. Запорізька державна інженерна академія via_lina@mail.ru МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ

More information

Концепція нової національної культурної політики України

Концепція нової національної культурної політики України Концепція нової національної культурної політики України Документ розроблено в рамках проекту Культурний код Східного партнерства у співавторстві Ігоря Савчака (ГО Центр культурного менеджменту ), Оксани

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна УДК 336.225.6:332.822.1 ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Іванов Юрій Борисович доктор економічних наук, професор Назаренко Ганна Володимирівна аспірантка

More information

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ.

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Лекція 1. Тема. Цивільна оборона України на сучасному етапі Питання для розгляду: 1. Роль і місце цивільної оборони у сучасному світі. 2. Визначення цивільної оборони. Принципи і завдання ЦО. 3. Організаційна

More information

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 856 «Про затвердження Порядку

More information

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки 2 готельних мереж за контрактним управлінням приділено недостатньо уваги, переваги контрактного управління готельними мережами не висвітленні в повній мірі, оскільки є відносно новим явищем для національного

More information

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року МЕТОДОЛОГІЯ ОПИТУВАННЯ oопитування було проведене на замовлення LEAD9 Mobile Marketing Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня

More information

Система лікування бойових травм

Система лікування бойових травм Розділ 35 Система лікування бойових травм Вступ Система лікування травм це організовані та скоординовані зусилля на певній географічній території, спрямовані на надання повного спектру допомоги усім пораненим

More information

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) 9. Голян В. А. Еколого-економічні проблеми землекористування в Україні / Голян В. А., Крисак А. І. // Актуальні проблеми економіки. 2007. 1. С. 117 124. 10. Хвесик М.А. Інституціональне забезпечення землекористування

More information

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності Тенденція соціально-економічного розвитку будь-якої країни на сучасному етапі спрямована передусім на розвиток науки, техніки і культури. Рівень

More information

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р.

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р. Редакція від: 06.12.2012 р. 01.01.2013 р. 03.01.2013 р. 05.01.2013 р. 24.04.2013 р. 16.05.2013 р. 04.07.2013 р. 11.08.2013 р. Чинна з 01.01.2014 р. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (зміни, передбачені підпунктами

More information

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА УДК 658.15.01:005.21 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Наталія Вікторівна ЗАМЯТІНА викладач кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного

More information

Опорний конспект лекцій з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

Опорний конспект лекцій з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Шатило О.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» Житомир ЖДТУ 2014 Шатило О.А. Опорний конспект

More information

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Коберник О.М. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Нині перед національною освітою стоїть питання надзвичайної складності: в складних соціально-економічних

More information

З А К О Н У К Р А Ї Н И. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст.

З А К О Н У К Р А Ї Н И. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про професійних творчих працівників та творчі спілки ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст.312 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1537-III ( 1537-14

More information

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку УДК 351.82:330.341.1 Т. М. ВІТРЕНКО-ХРУСТАЛЬОВА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

More information

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 14 травня 2013 року N 224-VII, ОВУ, 2013 р., N 44, ст. 1568, від 20 червня 2013 року N 353-VII, ОВУ, 2013 р.,

More information

1.1. Соціальне партнерство в Україні

1.1. Соціальне партнерство в Україні ЛЕКЦІЯ 1 I. МІЖНАРОДНІ НОРМИ ТА ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНІЙ ТА КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ Тема 1 Міжнародні норми в галузі охорони праці План 1.1. Соціальне

More information

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на роки

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на роки Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 2021 роки 1 Вступ Національна стратегія визначає основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації державної політики в галузі освіти,

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Римарська Н.І., Корягін М.В.

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Римарська Н.І., Корягін М.В. Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 24 (63). 2011 г. 2. С. 155-160. УДК 336.14 СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ

More information

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ С.Семенюк. Маркетингове планування діяльності підприємств / С.Семенюк // Галицький економічний вісник. 2010. 1(26). С. 84-92. ( проблеми мікро- та макроекономіки України ) УДК 658.8.012.2 Світлана СЕМЕНЮК

More information

Майстро С. В., д.держ.упр., проф., НУЦЗУ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Майстро С. В., д.держ.упр., проф., НУЦЗУ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 24. Региональное развитие: опыт России и ЕС / Рук. авт. колл. и отв. ред. А. Г. Гранберг. М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2000. 435 с. 25. Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України: Проект

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам 1. Вступ Організаціям необхідно ініціювати процес введення змін для того, щоб відповідати попиту ринку, збільшувати акціонерну вартість або для впровадження урядових стратегій. Часто їм необхідно ініціювати

More information

О.О. НАУМОВА, аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

О.О. НАУМОВА, аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ УДК 334.716:330.341.1 О.О. НАУМОВА, аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ У статті розглянуто особливості матеріальної мотивації інноваційної

More information

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами 57 УДК 331.001 Т. Ю. ПАВЛЕНКО Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського ХАІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ

More information

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р.

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р. Редакція від: 02.12.2012 р. 17.12.2012 р. 01.01.2013 р. 19.01.2013 р. 03.02.2013 р. 09.06.2013 р. 26.08.2013 р. 12.10.2013 р. Чинна з 01.01.2014 р. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Господарський кодекс України

More information

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ 1 НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ І. Загальні положення Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період

More information

Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ УДК 657:471 Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ У статті досліджено вплив операційної компоненти фінансового менеджменту на інтеграцію господарського

More information

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. 1045 ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих

More information

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих Метадані 1. Вступ Уряд є одним із найбільших власників інформаційних ресурсів. Тому він відповідає за забезпечення збільшення цінності цих ресурсів для громадян, підприємств, урядових посадових осіб і

More information

Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, c.

Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, c. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c. У підручнику викладено основні відомості про організацію науки в Україні,

More information

ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЕКОНОМІКА: реалії часу 2(12), 2014 ECONOMICS: time realities УДК 331 ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА О.О. Барабаш, к.е.н, доцент Є.С. Соболєва Одеський

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 1. Загальні положення 1.1. Положення про студентське самоврядування Державного університету телекомунікацій (далі

More information

МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДІ З УРАЗЛИВИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДІ З УРАЗЛИВИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту Організація з безпеки та співробітництва у Європі Офіс Координатора діяльності ОБСЄ із питань економіки та довкілля Координатор проектів ОБСЄ в Україні

More information

Концептуальні засади взаємодії політики й управління

Концептуальні засади взаємодії політики й управління Національна академія державного управління при Президентові України Концептуальні засади взаємодії політики й управління Навчальний посібник Київ 2010 1 УДК 321.01/7(075.8) К64 Схвалено Вченою радою Національної

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНФОРМАЦІЙНІ

More information

КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ

КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УДК 658:005.2 УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ Спеціальність 08.00.04 Економіка

More information

ПОРЯТУНОК ДИТИНИ ЧИ ПІДТРИМКА СІМ Ї: пошук кращих рішень

ПОРЯТУНОК ДИТИНИ ЧИ ПІДТРИМКА СІМ Ї: пошук кращих рішень Міжнародна практична конференція ПОРЯТУНОК ДИТИНИ ЧИ ПІДТРИМКА СІМ Ї: пошук кращих рішень 13-14 грудня 2011 року, м. Київ Міжнародна благодійна організація «Партнерство «Кожній дитині» та Київська обласна

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

Заяви керівництва. НАЕК «Енергоатом»

Заяви керівництва. НАЕК «Енергоатом» Заяви керівництва 2014 НАЕК «Енергоатом» ЗАЯВИ КЕРІВНИЦТВА ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У СФЕРІ БЕЗПЕКИ, ЯКОСТІ, ЕКОЛОГІЇ, ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ,

More information

О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА

О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА УДК 32:34 О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА Досліджено сутність поняття суспільне благо, його вплив на сучасну політичну практику. Проаналізовано

More information

СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ ЗВІТ, підготовлений Національною асоціацією адвокатів України, затверджений рішенням Ради адвокатів

More information

Вдосконалення державного регулювання розвитку системи фізичної культури і спорту в регіоні. Євсєєва О. О.

Вдосконалення державного регулювання розвитку системи фізичної культури і спорту в регіоні. Євсєєва О. О. Вдосконалення державного регулювання розвитку системи фізичної культури і спорту в регіоні УДК 332.8 Євсєєва О. О. Євсєєва О. О. Вдосконалення державного регулювання розвитку системи фізичної культури

More information

Пенсійний фонд України ЗВІТ. Іь. ^

Пенсійний фонд України ЗВІТ. Іь. ^ Пенсійний фонд України ЗВІТ її» Іь. ^ їм Ш І І Інф орм аційно-аналітичні матеріали до звіту про виконання бю джету Пенсійного фонду України за 2 0 1 4 рік Нормативно-правове регулювання формування та виконання

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ БЮДЖЕТНА СИСТЕМА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ БЮДЖЕТНА СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

More information

М. Криштанович ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

М. Криштанович ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Збірник наукових праць. 2015. Вип. 42 ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Collection of scientific works. 2015. Issue 42 EFFICACY PUBLIC ADMINISTRATION УДК 351.861:342.51(477) М. Криштанович ДО ПИТАННЯ

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ «БЮДЖЕТУВАННЯ»

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ «БЮДЖЕТУВАННЯ» Висновки. Проведене дослідження змістовно-сутнісної характеристики терміну «система бюджетів» дозволило автору сформулювати визначення даного поняття як сукупності взаємодіючих бюджетів, яка ґрунтується

More information

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

Научно-технический сборник 87

Научно-технический сборник 87 7.Сапожников Е. Особенности бюджетирования в российских организациях // Финансовый менеджмент. 2003. 6. С.42-51. 8.Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб єктів господарювання. К.: КНЕУ, 2003. 554 с.

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ ВИТЯГ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 22 січня 2016 р. Київ 18-р Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу Антимонопольний комітет України, розглянувши

More information

КОНЦЕПЦІЯ нової системи охорони здоров я

КОНЦЕПЦІЯ нової системи охорони здоров я СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2014 р. КОНЦЕПЦІЯ нової системи охорони здоров я Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Концепція На сьогодні існують глибинні проблеми

More information

Розділ 1. Визначення термінів Розділ 2. Принципи доброчесної поведінки Законність. Орієнтованість на споживачів Свобода укладення договорів.

Розділ 1. Визначення термінів Розділ 2. Принципи доброчесної поведінки Законність. Орієнтованість на споживачів Свобода укладення договорів. Проект ПРАВИЛА професійної етики у сфері взаємовідносин між торговими мережами, що здійснюють свою діяльність з роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах переважно продовольчими товарами та постачальниками

More information

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 16. Губський Б.В. Економічна безпека держави: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення / Б.В. Губський. К.: ДП «Укрархбудынформ», 2001. 121 с. 17. Основы экономической безопасности / Е.А. Олейников

More information

Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ "Консоль" 2006 УДК 342.518:352(477) ББК 67.9(4 УКР)300.7 Н 37 Наші права: участь громадян в управлінні

More information

ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ

ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ Е.А.Лук'янчук Україна, м.запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти У наших руках найбільша

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!»

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» Затверджено Рішенням Правління АТ «КІБ» Протокол від 2015 р. Голова Правління Березовик В.М. Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» 1.

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

Семінар-практикум. Тема: Технології навчання. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку. Теоретична частина. Технології навчання

Семінар-практикум. Тема: Технології навчання. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку. Теоретична частина. Технології навчання Семінар-практикум Тема: Технології навчання. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку. Мета: актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного уроку; колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності

More information

НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ Т.Л. Атаман м. Одеса, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського tasiyadiy_tanya@mail.ru Анотація: В

More information

ВІСНИК. Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України

ВІСНИК. Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України ВІСНИК Центру суддівських студій інфор маційний бюлетень МОНIТОРИНГ ДОСТУПНОСТI, ЕФЕКТИВНОСТI ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТI ПРАВОСУДДЯ В УКРАIНI Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України Проект

More information

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД Перед звільненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік) 01 січень 2016-29 грудень 2016 2.1. ІНФОРМАЦІЯ

More information

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 174 УДК 334.724.6:658.14 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Яришко О.В., к.е.н., доцент, Ткаченко Є.Ю., к.е.н., доцент Запорізька державна інженерна академія Розглянуто особливості проведення

More information

РЕСУРС МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА 2016 РІК (прогнозні розрахунки Мінфіну) станом на

РЕСУРС МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА 2016 РІК (прогнозні розрахунки Мінфіну) станом на РЕСУРС МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА 2016 РІК (прогнозні розрахунки Мінфіну) станом на 01.09.2015 Забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи одне з основних завдань бюджетної політики на 2016 рік.

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

Україна. Подолання бідності.

Україна. Подолання бідності. United Nations Development Programme Millennium Development Goals Project Ministry of Economy of Ukraine Україна. Подолання бідності. Актуальність цілі Початок нового Тисячоліття ознаменувався проголошенням

More information

СТАТУТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВЩИНИ

СТАТУТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВЩИНИ СТАТУТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВЩИНИ м. Київ 2015 2 1. Загальні положення 1.1 Державне підприємство Розвиток інфраструктури Київщини (далі Підприємство) засноване на державній

More information

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 12.08.2015. З 1 липня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни. УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 1.1.

More information

1.2. Методологія, методика і методи організації. науково-педагогічних досліджень

1.2. Методологія, методика і методи організації. науково-педагогічних досліджень Методологія, методика і методи організації науково-педагогічних досліджень // Методологія наукової діяльності : навч. посіб., вид. 3-тє, переробл. / Д.В. Чернілевський, М.І. Томчук, О.А. Дубасенюк, О.Є.

More information

Програма з 10 пунктів для посилення єдності між регіонами Європи*

Програма з 10 пунктів для посилення єдності між регіонами Європи* Програма з 10 пунктів для посилення єдності між регіонами Європи* Ми, Міністри держав Ради Європи, учасники 12-ї Сесії Європейської конференції міністрів, відповідальних за регіональне планування, що відбулася

More information

Засади стратегічного реформування державного банківського сектору

Засади стратегічного реформування державного банківського сектору Засади стратегічного реформування державного банківського сектору Київ, лютий 2016 р. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЗМІСТ Резюме... 2 Скорочення та глосарій... 3 Вступ... 4 Світовий досвід... 5 Поточний

More information

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання Міністерство освіти і науки України Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

More information

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ О.В. Новакова, Н.П. Пашина АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ Навчальний посібник Луганськ 2013 УДК 351:342:321:316

More information

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1 ББК 65:9 (4 Укр.) 306.7 УБК 338.409.3 Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб єктів господарювання. Підручник. Тернопіль:

More information

А.В. Слободянюк Н.О. Андрущенко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ

А.В. Слободянюк Н.О. Андрущенко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ А.В. Слободянюк Н.О. Андрущенко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет А. В. Слободянюк, Н.О. Андрущенко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

More information

ЗМІСТ. Тема 2 Історія світової політичної думки. Тема 3 Історія української політичної думки...

ЗМІСТ. Тема 2 Історія світової політичної думки. Тема 3 Історія української політичної думки... ЗМІСТ Вступ..................................................... Модуль 1 Політологія як система знань про політику. Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства. 1.1 Політика як

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній (СК) на кінець 2006 року зросла на 13 СК та

More information

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ НА 2010 2014 роки Комітет з економічних реформ при Президентові України Версія для обговорення 2 червня

More information

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ УДК 331.108.26 С. О. Коцалап, Г. М. Коваленко, А. В. Бєляєва Донбаський державний технічний університет, м. Алчевск, Луганська обл. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ. Міський голова

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ. Міський голова КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ міського голови від 16.01.2016 10р м. Краматорськ Про розподіл повноважень між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності

More information