lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta?"

Transcription

1 lublin.today The first magazine from Lublin published in three languages! #1 numer 1/2016 Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? Employee? Працівник? Pracownik? Guest? Гість? Gość? Enjoy Lublin. lublin.today.

2 wstępniak Uniwersytety zawsze były ostoją wolnej myśli w naszej części świata wiemy to najlepiej. Dziś środowisko akademickie ma jeszcze jedną okazję do wykazania się wolnością. To właśnie na uczelniach dokonuje się internacjonalizacja, która wymyka się spłyceniu w otaczającym nas (skądinąd bardzo ważnym) sporze na temat uchodźców. Przypadkiem lub mam nadzieję zupełnie świadomie sięgnęliście po lublin.today. Jesteśmy zaszczyceni i polecamy Wam lekturę od deski do deski. Dziś spotykamy się po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. Enjoy! editorial Universities have always been the refuge of free thought - we know it very well in this part of the world. Today, the academic community has another opportunity to demonstrate freedom. It is the universities where the internationalization takes place, avoiding belittling in the ubiquitous (otherwise very important) dispute about refugees. By chance or - hopefully - consciously you ve reached for lublin.today. We are honoured and recommend that you read it from cover to cover. It s our first meeting, but definitely not the last one. Enjoy! редакційний Університети завжди були гарантом вільної думки в нашій частині світу ми це дуже добре знаємо. Сьогодні академічне середовище має ще один привід довести свою свободолюбність. Саме в університетах проходить інтернаціоналізація, яку не вдається спростити в оточуючій нас (дуже важливій) суперечці про біженців. Випадково, або, сподіваюсь, цілеспрямовано, ви вирішили познайомитись з lublin.today. Нам дуже приємно і ми заохочуємо вас прочитати номер від початку до кінця. Сьогодні ми зустрічаємось вперше, але не востаннє. Насолоджуйтесь! Marek Targoński redaktor naczelny lublin.today Editor in Chief of lublin.today головний редактор lublin.today Redaktor naczelny: Marek Targoński Brand manager: Katarzyna Wlazło Autorzy tekstów: Magdalena Gładysz, Katarzyna Piekarczyk, Agnieszka Bąder, Małgorzata Wiktor, Monika Lewkowicz, Jacek Skałecki, Dagmara Kottke, Marek Targoński Tłumaczenia: Anna Jaślikowska, Denys Gornichar Layout: Paweł Batyra Skład: Irek Winnicki Dział reklamy: Ukłony dla: Maciej Maniecki, Justyna Kurek, Mateusz Targoński, Wydział SOI UM Lublin lublin.today Wydawca: Grupa Today Sp. z o. o. Al. W. Witosa 16, Lublin

3 SPIS TREŚCI Table of Contests ЗМІСТ #1 numer 1/2016 Międzynarodowy potencjał International potential Міжнародний потенціал Marek Targoński Jesteśmy liderem We are leading Ми лідери Wszechstronny wybór w obcym języku Comprehensive selection in a foreign language Різносторонній вибір навчання іноземною мовою Magdalena Gładysz Nie wiesz gdzie coś załatwić? You don t know how to deal with the bureaucracy? Не знаєш де які питання вирішити? Katarzyna Piekarczyk Od stacji do stacji From one station to another Від станції до станції Agnieszka Bąder Sesja na chłodno Exam session keep it cool Сесія зі спокоєм Małgorzata Wiktor Szedł Sasza... Szedł Sasza... Шедл Саша... Katarzyna Piekarczyk W dwa dni dookoła Lublina Around Lublin in two days По Любліну за два дні Monika Lewkowicz Lubelszczyzna na weekend The Lublin region during the weekend Люблінський регіон на вихідні Jacek Skałecki Czas na smartwatch e? Is it time for smartwatch? Настав час смартвотча? Dagmara Kottke

4 UA Marek Targoński Międzynarodowy potencjał W Lublinie studiuje obecnie blisko 6000 cudzoziemców. Największa grupa to Ukraińcy. Działania nastawione na zapraszanie żaków z zagranicy rozpoczął 20 lat temu obecny Uniwersytet Medyczny, a dziś na tym polu pracują już wszystkie uczelnie, wspierane przez Urząd Miasta. 8% wszystkich lubelskich żaków stanowią cudzoziemcy. A wkrótce ten wskaźnik ma się zwiększyć. Dla studentów z Ukrainy wybór Lublina jest naturalny: blisko do domu, ale już za granicą. Na 9 lubelskich uczelniach studiuje ponad 3700 Ukraińców. Nasze miasto chętnie wybierają też żacy z Tajwanu, Białorusi, USA, Norwegii i Arabii Saudyjskiej. I tak wymieniać moglibyśmy jeszcze długo w sumie to 94 kraje. Gdy w 2011 roku Urząd Miasta inicjował program Study in Lublin część uczelni nie była przekonana do konieczności pozyskiwania kandydatów na studia z zagranicy. Dopiero po jakimś czasie uczelnie zrozumiały, że zaproszenie studentów-cudzoziemców to lek na niż demograficzny mówi Wiktoria Herun z Urzędu Miasta Lublin. Sama przyjechała na studia z Ukrainy, a dziś pracując w ratuszu pomaga w ściąganiu do Polski jej młodszych kolegów. Dziecko, zalegasz z podatkami? Miejski program Study in Lublin to przede wszystkim część informacyjna, na czele ze stroną internetową: study.lublin.eu. W serwisie (dostępnym w 4 językach: po polsku, angielsku, ukraińsku i rosyjsku) znajdziemy informacje o wszystkich kierunkach studiów dostępnych w Lublinie. Są też informacje urzędowe : jak zalegalizować pobyt, co to PESEL, NFZ czy Urząd Skarbowy. To może wywoływać przerażenie, gdy dziecko w wieku 16 lat słyszy: musisz przynieść zaświadczenie o tym, że nie zalegasz z płaceniem podatków. Próbujemy tłumaczyć o co chodzi w tych wszystkich biurokratycznych kwestiach mówi Herun. A wspomniane 16 lat to nie literówka. Dla tych, którzy nie wiedzą: Ukraińcy kończą szkołę w wieku lat. Gdy zaczynają studia są więc, według polskiego prawa, niepełnoletni. Study in Lublin, współtworzony przez ratusz wspólnie z uczelniami, to też obecność na targach edukacyjnych i konferencjach: zwłaszcza na Wschodzie, ale nie tylko. Na co dzień program zakłada cykliczne spotkania osób zaangażowanych na uczelniach w ich umiędzynarodowienie. Weterani i nowicjusze Wartość studentów przyjeżdżających z zagranicy doceniają niemal wszystkie lubelskie uczelnie: i prywatne i publiczne. Liderem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej na którym studiuje blisko 1500 cudzoziemców. Na drugim miejscu jest weteran umiędzynarodowienia Uniwersytet Medyczny, na którym studiuje ponad 1200 żaków z zagranicy. Wielojęzyczny gwar słychać też w murach uczelni niepublicznych. Pod tym względem przoduje Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza z blisko 700 studentamicudzoziemcami. Działania rekrutacyjne prowadzą same uczelnie, choć intensywnie wspiera je Urząd Miasta. Na gruncie recepcji i integracji też pomagają urzędnicy ratusza, ale i NGO sy. Dużą rolę odgrywają organizacje studenckie: Erasmus Student Network na Politechnice Lubelskiej i UMCS, AIESEC, EMSA (European Medical Students Association) wylicza Maciej Zaporowski, kierownik Referatu ds. Współpracy ze Środowiskiem Naukowym Urzędu Miasta. Są osoby, które mają odwagę, wychodzą na miasto, nie czują barier. Ale są też osoby bardziej nieśmiałe. To wyzwanie, by do nich dotrzeć, by poczuły się zintegrowane dodaje Zaporowski. Klimat różnych kultur To, co mieszkańcy Lublina mogą dostrzec gołym okiem 8 % zagranicznych studentów na uczelniach w skali świata, nie jest wysokim wskaźnikiem. W roku 2013 jak wynika z danych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w krajach takich jak Australia, Wielka Brytania czy Szwajcaria, poziom umiędzynarodowienia uczelni wynosił 16-17%. Mamy więc jeszcze sporo do zrobienia. Ilu zagranicznych studentów uczy się na lubelskich uczelniach? Skąd przyjechali? Ukraina 3728 Norwegia 144 USA 172 Arabia Saudyjska Tajwan 427 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Uniwersytet Medyczny Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza Politechnika Lubelska Katolicki Uniwersytet Lubelski 512 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 504 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji 445 Uniwersytet Przyrodniczy 151 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych 14 *dane Urzędu Miasta Lublin luty 2016 następny artykuł

5 UA UA PL Marek Targoński International potential В Любліні на сьогоднішній день навчається біля 6000 іноземців. Більшість з них українці. Дії спрямовані на приваблювання студентів з-за кордону 20 років тому почав сьогоднішній Медичний Університет. Сьогодні ж у цьому напрямку працюють вже всі університети, які підтримує Міське управління. Вісім відсотків люблінських студентів іноземці. Скоро цей показник має вирости. When the City Office initiated the program Study in Lublin in 2011, some of universities were not convinced whether it is necessary to obtain candidates from abroad. Only after some time, the universities understood that inviting foreign students is a cure for the demographic decline says Wiktoria Herun from the City Office in Lublin. She herself came to study from Ukraine, and today by working at the city hall helps to import her younger colleagues to Poland. Child, do you owe taxes? The city program Study in Lublin is mainly an information section, and the most important part of it is the website: study.lublin.eu. The portal (available in four languages: Polish, English, Ukrainian and Russian) provides information about all fields of study available in Lublin. There are also bureaucratic information, such as: how to legalize you stay, what is a PESEL, NFZ or the Tax Office. It can be scary, when a child of 16 is told: you have to bring a tax clearance certificate. We try to explain how to deal with all these bureaucratic issues says Herun. And the mentioned 16 is not a typo. For those who do not know: Ukrainians leave school at the age of Therefore, when they begin studies, they are minors, according to the Polish law. Study in Lublin, co-created by the town hall together with universities, is also present at education fairs and conferences: especially in the East, but not only. On a daily basis, the program envisages regular meetings of people involved in the internationalization of universities. Veterans and newcomers The value of students coming from abroad is appreciated by almost all universities in Lublin: private and public ones. The Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) is the leader, with almost 1,500 foreign students. In second place is the Medical University, a veteran of internationalization, where more than 1,200 students from abroad are studying. Multilingual conversations can be also heard within the walls of private universities. In this respect, the Vincent Pol University is the leader, with almost 700 foreign students. The recruitment actions are being taken by the universities themselves, but they are actively supported by the City Office. When it comes to reception and integration, there is help not only from the employees of the City Office, but also from NGOs. A major role is played by student organizations: Erasmus Student Network at the Lublin University of Technology and UMCS, AIESEC, EMSA (European Medical Students Association) says Maciej Zaporowski, Head of Department for Cooperation with the Scientific Community. There are people who are brave, go out in the city, feel no barriers. But there are also shy people. It s a challenge to reach them, to make them feel integrated adds Zaporowski. Atmosphere of different cultures What the residents of Lublin can see with the naked eye 8% of foreign students at the universities is not a high rate on a global scale. In 2013 according to data from the Perpektywy Education Foundation the level of internationalization of universities amounted to 16-17% in countries such as Australia, the United Kingdom. and Switzerland. So we still have a lot to do. Ilu zagranicznych studentów uczy się na lubelskich uczelniach? Skąd przyjechali? Maria Curie-Skłodowska University Medical University Vincent Pol University Lublin University of Technology Catholic University in Lublin 512 Economics and Innovations University 504 University College of Enterprise and Administration 445 University of Life Sciences 151 College of Social Sciences 14 *data from the Lublin City Office - February 2016 next article

6 PL Marek Targoński Міжнародний потенціал В Любліні на сьогоднішній день навчається біля 6000 іноземців. Більшість з них українці. Дії спрямовані на приваблювання студентів з-за кордону 20 років тому почав сьогоднішній Медичний Університет. Сьогодні ж у цьому напрямку працюють вже всі університети, які підтримує Міське управління. Вісім відсотків люблінських студентів іноземці. Скоро цей показник має вирости. Студентам з України вибір Любліна приходить натурально: близько до дому, але вже закордоном. На 9 люблінських університетах навчається 3700 українців. Наше місто також з радістю вибирають кандидати з Тайвану, Білорусі, США, Норвегії та Саудівської Аравії. Перераховувати можна ще довго загалом 94 країни. Коли в 2011 році Міське управління розпочало програму Study in Lublin, частина університетів не була впевнена, що є необхідність здобувати кандидатів на навчання закордоном. Лише згодом університети зрозуміли, що запрошування студентів-іноземців це спосіб впоратися з демографічним спадком каже Вікторіа Херун з Люблінського міського управління. Вона сама приїхала з України на навчання, а сьогодні, працюючи в мерії, допомагає приваблювати в Польщу своїх молодших послідовників. Дитино, в тебе є податкова заборгованість? Програма Study in Lublin це перед усім інформаційна частина на чолі з веб-сайтом: study.lublin.eu. За цією адресою можна знайти інформацію (чотирма мовами: польською, англійською, українською та російською) про всі доступні в Любліні напрями навчання. Окрім того, тут знаходиться інформація з бюрократичної сфери: як легалізувати своє проживання, що таке PESEL, NFZ або Податкова служба. Дитина може злякатися, коли у віці 16 років почує: тобі необхідно принести довідку про те, що в тебе немає податкової заборгованості. Ми намагаємося пояснити, в чому суть всіх цих бюрократичних питань каже Херун. А згадані 16 років це не помилка. Українці закінчують школу у віці років. Згідно з польським законодавством, вони починають навчання неповнолітніми. Програма Study in Lublin, яку спільними зусиллями організує мерія разом з університетами це також участь в академічних форумах та конференціях (перед усім на сході, але не тільки). В рамках програми також проходять циклічні зустрічі осіб, які відповідають за міжнародний аспект діяльності університетів. Ветерани та новачки Цінність студентів, які приїжджають з-за кордону, знають майже всі люблінські університети: як приватні, так і державні. Лідирує серед них Університет Марії Кюрі Склодовської, де навчають близько 1500 іноземців. На другому місці розташований міжнародний ветеран Медичний Університет, де навчається більше 1200 осіб з-за кордону. Багатомовний гомін чути також в приватних університетах. В цьому плані лідирує Університет Суспільно-Природничих Наук з майже 700 студентамиіноземцями. Набір проводять самі університети, хоча Міське управління їм інтенсивно у цьому допомагає. Працівники управління та неурядові організації допомагають також з прийняттям та інтеграцією. Важливу роль відіграють студентські організації: Erasmus Student Network в Люблінській Політехніці та УМКС, AIESEC, EMSA (European Medical Students Association) перераховує Мацєй Запоровскі, керівник Відділу Міського управління з питань співпраці з академічним середовищем. Є особи, які виходять у місто, не відчувають бар єрів. Але є також більш сором язливі. Наша мета дозволити їм відчути себе інтегрованними додає Запоровскі. Атмосфера різних культур Те, що мешканці Любліна можуть помітити голим оком 8 % іноземних студентів в університетах у порівнянні зі світовими стандартами, не багато. В 2013 році (згідно з даними Освітнього Фонду Перспективи ) в таких країнах, як Австралія, Великобританія, або Швейцарія, 16-17% студентів в університетах були іноземцями. Перед нами багато роботи. Скільки іноземних студентів навчається в люблінських університетах? Звідки вони приїхали? Університет Марії Кюрі-Склодовської Медичний Університет Університет Суспільно-Природничих Наук Люблінська Політехніка Католицький Люблінський Університет Вища Школа Економіки та Інновацій Вища Школа Підприємництва та Адміністрації Природничий Університет Вища Школа Суспільних Наук *дані Люблінського міського управління лютий 2016 наступна стаття

7 UA Jesteśmy liderem O tym dlaczego Lublin pokochał studentów z zagranicy, co ich obecność daje miastu i jaką rolę w tym wszystkim mają urzędnicy lublin.today rozmawia z dr. Mariuszem Saganem. Dlaczego Urząd Miasta stawia na studentów zagranicznych? Ktoś mógłby powiedzieć, że to domena i misja uczelni. Po pierwsze Urząd Miasta bardzo mocno angażuje się w kwestie akademickości, która jest wpisana jako jedna z czterech osi priorytetowych w Strategii Lublin Uczelnie są jednym z głównych aktywów miasta, w sensie potencjału intelektualnego, miejsc pracy, oddziaływania na lokalną społeczność. Trudno byłoby wyobrazić sobie Lublin bez akademickości. Dlaczego studenci z zagranicy? Dzięki temu, że my wspieramy uczelnie te mają więcej studentów i budują potencjał internacjonalizacji. Otwierają kierunki po angielsku, ale to nie koniec. Później trzeba wyszkolić kadrę, budować relacje z naukowcami z całego świata, budować konkurencyjność. Po nitce do kłębka: od studenta cudzoziemca poprzez cały ten proces, który buduję nową jakość potencjał kadry akademickiej w Lublinie. Druga rzecz to efekty ekonomiczne. Studenci cudzoziemcy wydają więcej środków na żywność, na utrzymanie, niż studenci polscy są bardzo atrakcyjnym klientem dla miasta. To nie jest tylko sektor ksero, ale cały sektor usługowy: restauracje, puby, kluby fitness; cały sektor budowlany, deweloperski który buduje mieszkania pod wynajem. Dzięki cudzoziemcom co roku do gospodarki miasta trafia dodatkowo 100 milionów złotych. Studenci-cudzoziemcy przynoszą też nowe wzorce: kulturowe, zachowań, konsumpcji. Powodują, że miasto staje się nie tylko wielokulturowe, ale też bardziej: nowoczesne, otwarte, międzynarodowe, globalne. Oni zmienią też otoczenie, wprowadzają nowe impulsy, nowe patrzenie na świat. Co już dziś udaje się robić, żeby studentów zachęcić do przyjazdu do Lublina i żeby oni dobrze się tu czuli? Jeśli chodzi o promocję, to jesteśmy bardzo zaawansowani. Uczestniczymy z uczelniami i sami jako miasto, realizując program Study in Lublin w dziesiątkach, jeśli nie setkach, targów, konferencji, których celem jest pozyskiwanie studentówcudzoziemców. Jesteśmy jako Lublin rozpoznawalni; dzisiaj chyba najbardziej rozpoznawalni w Polsce. To ogromny sukces miasta i uczelni. Mamy najwyższy w Polsce wskaźnik umiędzynarodowienia studiów (odsetek studentów-cudzoziemców w stosunku do całości studentów), który obecnie wynosi 8%. Wchodzimy bardzo mocno w promocję kierunków anglojęzycznych. Nie koncentrujemy się już tylko na krajach wschodnich i rekrutacji na kierunki prowadzone po polsku. Całą treść wywiadu znajdziecie na naszej stronie internetowej: lublin.today. Dr Mariusz Sagan Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast. następny artykuł

8 UA UA PL We are leading Mariusz Sagan tells lublin.today why Lublin loves foreign students, what does their presence give the city and what is the officials role in all this. Why does the City Office focus on foreign students? One might say that this is a domain and mission of the university. First of all, the City Office is very much involved in issues of academicism, which is listed as one of four priority axes in the Lublin 2020 Strategy. The universities are one of the main assets of the city, in the sense of intellectual potential, workplaces, the impact on the local community. It would be hard to imagine Lublin without academicism. Why students from abroad? Because we support universities, they have more students and build the potential of internationalization. They have launched English-speaking study programs, but that s not all. Then you need to train staff, build relationships with scientists from around the world, build competitiveness. Systematically, starting from a foreign student through the entire process that creates new quality - a potential of the academic staff in Lublin. The second thing the economic effects. Foreign students spend more money on food, on living, than Polish students they are very attractive customers for the city. It s not only about the photocopying sector, but the whole service sector: restaurants, pubs, fitness clubs; the entire construction sector and property development, which constructs housing for rent. Thanks to the foreigners, the city s economy receives additional 100 million every year. The foreign students also bring new models of culture, behaviour, consumption. Because of them, the city becomes not only multicultural, but also more modern, open, international, global. They will also change the environment, bring new impetus, new outlook at the world. What has been already done to encourage students to come to Lublin and to make them feel welcomed? When it comes to promotion, we are very advanced. We participate with universities or independently as a city implementing the program Study in Lublin in dozens, if not hundreds, of fairs, conferences whose aim is to attract foreign students. Lublin is recognizable; today perhaps the most recognizable in Poland. It s a huge success of the city and the university. We have the highest rate of studies internationalization (percentage of foreign students in relation to the total students) in Poland, which currently stands at 8%. We are becoming very involved in the promotion of English-speaking study programs. We no longer focus just on the Eastern countries and recruitment for the Polish-speaking programs. The entire interview can be found on our website: lublin.today. Mariusz Sagan, PhD Director of the Department of Strategy and Investor Service of the City Office in Lublin, presidential plenipotentiary for the special economic zone. Lecturer at the Warsaw School of Economics, an expert and practitioner in the field of business development and strategic management, including strategies of cities. next article

9 PL Ми лідери Про те, чому Люблін покохав іноземних студентів, що їх присутність приносить місту та яку роль в усьому цьому відіграють працівники управління, lublin.today розмовляє з Маріушом Саганом. Чому Міське управління поставило на міжнародних студентів? Хтось міг би сказати, що це місія університету. По перше, Міське управління значною мірою займається академічними питаннями, тому як вони записані в один з чотирьох пріоритетів Стратегії Люблін Університети це один з головних активів міста у плані інтелектуального потенціалу, трудових місць, впливу на місцевих мешканців. Важко було б уявити собі Люблін без академічного аспекту. Чому іноземні студенти? Завдяки тому, що ми підтримуємо університети, у них більше студентів та росте міжнародний потенціал. Вони відкривають напрямки англійською мовою, але це ще не кінець. Після цього необхідно підготувати кадри, створити зв язки з науковцями з усього світу, зміцнити конкурентоспроможність. Маленькими кроками до мети: починаючи від іноземного студента, через увесь процес, який створює нову якість та потенціал академічних кадрів в Любліні. По друге, враховуються економічні ефекти. Іноземні студенти витрачають більше, ніж польські, на харчі та проживання. Це дуже привабливий клієнт для міста. Це не лише сектор ксерокопій, але увесь сектор послуг: ресторани, паби, фітнес-клуби; увесь будівельний сектор, сектор забудовників, які будують квартири під оренду. Завдяки іноземцям, щороку місто отримує додаткові 100 мільйонів злотих. Студенти-іноземці привозять із собою нові взірці поведінки, споживання та культури загалом. Завдяки ним, місто стає не лише багатокультурним, але також більш сучасним, відкритим, міжнародним та глобальним. Вони також змінюють середовище, приносять нові імпульси, новий світогляд. Що вже зараз вдається робити для того, щоб заохотити студентів приїздити в Люблін та щоб вони добре себе тут почували? [odp] Що стосується реклами, вона в нас на високому рівні. Ми беремо участь (разом з університетами, а також самі, реалізуючи програму Study in Lublin ) в десятках, якщо не сотнях форумів та конференцій, метою яких є здобуття іноземних студентів. Люблін впізнають; на сьогоднішній день ми найбільш відомі з усіх польських міст. Це величезний успіх для міста та університетів. У нас найвищий відсоток іноземних студентів в Польщі 8 %. Ми дуже інтенсивно починаємо рекламувати англомовне навчання. Ми вже не концентруємося лише на східних країнах та наборі кандидатів на польськомовні напрямки. Інтерв ю повністю можна прочитати на нашому сайті: lublin.today. Кандидат наук Маріуш Саган директор Відділу Стратегії та обслуговування інвесторів Люблінського міського управління, представник мера з питань окремої економічної зони. Викладач Головної Торгової Школи, експерт та практик у сфері розвитку підприємництва та стратегічного менеджменту, в тому числі стратегії міст. наступна стаття

10 UA Magdalena Gładysz Wszechstronny wybór w obcym języku Lubelskie uczelnie w swojej ofercie mają łącznie kilkadziesiąt kierunków studiów w języku angielskim. W ten sposób wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zagranicznych gości, ale także stwarzają szanse rozwoju Polakom. Co roku do naszego miasta przybywają tysiące studentów zza wschodniej i zachodniej granicy. Przyjeżdżają tu zdobywać wykształcenie w różnych specjalnościach, które przygotowały dla nich uczelnie. Poszerzanie oferty w języku angielskim jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie uniwersytetu oraz kandydatów. Studenci chętnie wybierają zajęcia w języku angielskim, ponieważ stwarza im to nowe przestrzenie kształcenia. Są to zajęcia dostępne nieodpłatnie także dla polskich studentów mówi Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL. Na przykład na biotechnologii w grupie angielskiej aktualnie studiują tylko Polacy. W języku angielskim KUL prowadzi studia na kierunkach: Cognitive Studies, Philosophy, European Studies, Biotechnology, Theology, Canon Law. W ofercie na rok 2016/17 uczelnia proponuje nowości: European Union Law oraz Informatics. Na UMCS prowadzonych jest 7 kierunków studiów w języku angielskim: Applied Linguistics, English studies, Science and Technology, Tourism Management, Chemistry, International Relations, Doctoral Studies in Literature and Linguistics. Największym zainteresowaniem cieszą się studia II stopnia z zakresu International Relations, które uruchomiliśmy w ubiegłym roku mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. Kierunek ten jest bezpłatny dla polskich studentów. Dla przykładu opłaty za studia dla obcokrajowców na KUL wynoszą od 1600 do 9300 euro za rok, zaś na UMCS ok euro. U medyków i inżynierów Uniwersytet Medyczny ciągle zyskuje renomę wśród zagranicznych studentów, zwłaszcza z Tajwanu, USA, Norwegii, Arabii Saudyjskiej, Tajlandii. Oferuje kształcenie w języku angielskim na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Studiują tam osoby pochodzące z ponad 50 krajów. Uczelnia planuje otwarcie anglojęzycznych studiów na farmacji od października Na Uniwersytecie Przyrodniczym w języku angielskim oferowane są studia doktoranckie prowadzone na 5 wydziałach w 2 dziedzinach (nauki rolnicze i weterynaryjne) oraz 6 dyscyplinach: agronomia, kształtowanie i ochrona środowiska, zootechnika, ogrodnictwo, inżynieria rolnicza. Studiują tam wyłącznie obcokrajowcy. Jedynie na Politechnice Lubelskiej nie ma kierunków prowadzonych w całości w języku angielskim. Być może zostaną takie uruchomione w przyszłym roku akademickim zapowiada Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy PL. Uczelnie niepubliczne Nie tylko uniwersytety państwowe potrafią przyciągnąć do siebie studentów zza granicy. W ofercie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji znajduje się kilka kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim: Journalism and Social Communication, Finance and Accounting, Sociology, International Relations, Management, Architecture, Computer Science, Transport. Kierunki najczęściej wybierane przez studentów zagranicznych to Management oraz Computer Science. Dają one studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane na rynku pracy informuje Damian Maruszak z Centrum Studiów Anglojęzycznych WSPA. Na tej uczelni planowany jest nowy kierunek: Translation studies, dzięki któremu absolwent będzie mógł bez problemu pracować jako tłumacz. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola proponuje studia na następujących kierunkach: Physiotherapy, International Business Studiess, Tourism and Hospitality Management, International Tourism, Sport Science, Beauty Science. Studiują tutaj osoby z 34 krajów z całego świata. Umiędzynarodowienie przekroczyło 42% pod tym względem szkoła znajduje się w czołówce krajowej wśród uczelni państwowych i niepaństwowych. Same nowości Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otworzy studia w języku angielskim od roku akademickiego 2016/2017. Będą to studia I stopnia: Logistics, Management, Physiotherapy, Nursing, Computer Science oraz studia II stopnia: Economics, Transport, Nursing. Największym zainteresowaniem cieszą się: zarządzanie, informatyka, pielęgniarstwo i fizjoterapia, na którą nabór zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody ministerstwa mówi Marek Szczodrak z WSEI. Wśród osób zainteresowanych studiami anglojęzycznymi są osoby niemal z całego świata, w tym z Kazachstanu, Indii, Kamerunu, Filipin i Tajwanu. Bogata oferta lubelskich uczelni cieszy się rosnącym zainteresowaniem obcokrajowców, co sprzyja także rozwojowi akademickości, jednej z głównych strategii rozwoju Lublina na najbliższe lata. następny artykuł

11 UA UA PL Magdalena Gładysz Comprehensive selection in a foreign language The universities in Lublin have to offer dozens of study courses in English. In this way, they meet the expectations of foreign visitors, but also create opportunities for the development of Poles. Thousands of students from behind the eastern and western borders come to our city every year. They come here to get educated in various specialities prepared from them by the universities. Extension of the English offer is a response to a real need of the university and of candidates. Students often choose courses in English, because it provides them with new learning spaces. These courses are also free of charge for the Polish students says Lidia Jaskuła, a spokesman for the Catholic University of Lublin. For example, the English biotechnology group is attended only by Poles. The Catholic University offers the following study courses in English: Cognitive Studies, Philosophy, European Studies, Biotechnology, Theology, Canon Law. For the academic year 2016/17, the university proposes new courses: European Union Law and Informatics. The Maria Skłodowska-Curie University (UMCS) has 7 study programs in English: Applied Linguistics, English studies, Science and Technology, Tourism Management, Chemistry, International Relations, Doctoral Studies in Literature and Linguistics. The most popular are second degree International Relations studies that were launched last year says Aneta Adamska, a spokesman of UMCS. This course of study is free of charge for the Polish students. To compare, tuition fees for foreigners at the Catholic University range from 1,600 to 9,300 euros per year, while for UMCS it s approx. 2,000 euros. Medics and engineers The Medical University is still gaining a reputation among foreign students, especially from Taiwan, USA, Norway, Saudi Arabia and Thailand. It offers education in English at the Faculty of Medicine and the Faculty of Dentistry. People from more than 50 countries are studying there. The university is planning to launch the Pharmacy course in English in October The University of Life Sciences provides doctoral programs in English at 5 faculties in 2 fields of study (agricultural science and veterinary) and in 6 disciplines: agronomy, development and protection of the environment, animal husbandry, horticulture, agricultural engineering. Only people from abroad are studying there. Only the Lublin University of Technology doesn t provide courses conducted entirely in English. Perhaps such courses will be launched in the next academic year says Iwona Czajkowska-Deneka, a spokesmen of the University of Technology. Private universities Not only state universities are able to attract students from abroad. The offer of the College of Enterprise and Administration (WSPA) includes several courses of study conducted in English: Journalism and Social Communication, Finance and Accounting, Sociology, International Relations, Management, Architecture, Computer Science, Transport. Management and Computer Science are the courses most often chosen by foreign students. They provide students with knowledge, skills and competences desirable in the labour market says Damian Maruszak from the WSPA Centre for Programs in English. A new course program is planned in this school: Translation Studies, thanks to which a graduate will be able to work as a translator. The Vincent Pol University (WSSP) offers the following study programs: Physiotherapy, International Business Studies, Tourism and Hospitality Management, International Tourism, Sport Science, Beauty Science. People from 34 countries around the world are studying here. The internationalization has exceeded 42% in this respect, the school is at the national forefront of the state and private universities. Novelties The Economics and Innovations University (WSEI) in Lublin will launch the English studies in the academic year 2016/2017. These will be the first degree studies in the field of: Logistics, Management, Physiotherapy, Nursing, Computer Science, as well as the second degree studies: Economics, Transport, Nursing. The most popular are: Management, Information Technology, Nursing and Physiotherapy, for which recruitment will start after obtaining the consent of the ministry says Marek Szczodrak from WSEI. Among those interested in studying in English are people from all over the world, including Kazakhstan, India, Cameroon, the Philippines and Taiwan. The rich offer of Lublin universities enjoys a growing interest of foreigners, which favours the development of academic character, one of the main development strategy of Lublin in the coming years. next article

12 PL Magdalena Gładysz Різносторонній вибір навчання іноземною мовою Люблінські університети пропонують загалом кілька десятків напрямів навчання англійською мовою. Таким чином, вони йдуть назустріч іноземним студентам, але також створюють можливості розвитку полякам. Щороку до нашого міста прибувають тисячі студентів зі сходу та заходу. Вони приїжджають для того, щоб здобути освіту за різними спеціальностями, які приготували для них університети. Розширення англомовної пропозиції це відповідь на реальні потреби університету та кандидатів. Студенти охоче вибирають заняття англійською мовою, тому що це створює для них новий простір для розвитку. Ці заняття доступні також для польських студентів, безкоштовно, каже Лідія Яскула, прес-секретар КЛУ (пол. KUL). Наприклад, на біотехнології, в англійській групі, на даний момент навчаються лише поляки. КЛУ пропонує навчання англійською мовою на таких напрямках: Cognitive Studies, Philosophy, European Studies, Biotechnology, Theology, Canon Law. В пропозиції на наступний навчальний рік (2016/17) університет додає також нові напрямки: European Union Law а також Informatics. УМКС пропонує 7 англомовних напрямків: Applied Linguistics, English studies, Science and Technology, Tourism Management, Chemistry, International Relations, Doctoral Studies in Literature and Linguistics. Найбільшим попитом користується дворічна магістерська програма під назвою International Relations, яка стартувала минулого року, каже Анета Адамска, прес-секретар УМКС. Цей напрямок безкоштовний для польських студентів. Для порівняння, ціна навчання для іноземців в КЛУ від 1600 до 9300 євро за рік, в той час як в УМКС біля 2000 євро. У медиків та інженерів Медичний Університет стає дедалі більш престижним серед іноземних студентів, перед усім з Тайвані, США, Норвегії, Саудівської Аравії, Тайланду. Тут пропонують англомовне навчання за напрямками лікар та лікар-стоматолог. В університеті навчаються студенти родом з більше 50 країн. Університет планує відкрити англомовний фармакологічний напрямок в жовтні 2016 року. Природничий Університет пропонує навчання англійською мовою для аспірантів з 5 факультетів у 2 галузях (сільське господарство та ветеринарія) та 6 дисциплінах: агрономія, моделювання та охорона середовища, зоотехніка, садівництво, сільськогосподарська інженерія. Тут навчаються виключно іноземці. Лише Любліньська Політехніка не пропонує виключно англомовних напрямків. Можливо такі напрямки з являться в наступному навчальному році, передбачає Івона Чайковська- Денека, прес-скретар ЛП. Приватні університети Не лише державні університети вміють привабити іноземних студентів. В пропозиції Вищої Школи Підприємництва та Адміністрації є декілька англомовних напрямків: Journalism and Social Communication, Finance and Accounting, Sociology, International Relations, Management, Architecture, Computer Science, Transport. Напрями, які найчастіше обирають іноземні кандидати це Management та Computer Science. Вони дають студентам необхідні на ринку праці знання, вміння та компетенції, розповідає Даміан Марушак з Центру Англомовного Навчання ВШПА. В цьому університеті планують запустити новий напрям Translation studies, випускники якого зможуть працювати перекладачами. Вища Школа Суспільно-природничих Наук імені Вінцента Пола пропонує навчання за наступними напрямками: Physiotherapy, International Business Studiess, Tourism and Hospitality Management, International Tourism, Sport Science, Beauty Science. Тут навчаються особи родом з 34 країн з усього світу. Кількість іноземних студентів перевищує 42%. У цьому плані навчальний заклад лідирує серед державних та приватних університетів в країні. Одні новинки Вища Школа Економіки та Інновацій готує відкриття англомовних напрямків в навчальному році 2016/2017. Це буде бакалаврат: Logistics, Management, Physiotherapy, Nursing, Computer Science, та магістратура: Economics, Transport, Nursing. Найбільшим попитом користуються: менеджмент, інформатика, медичний догляд та фізіотерапія, котра буде відкрита після отримання дозволу від міністерства, каже Марек Щодрак з ВШЕІ. Серед кандидатів фігурують особи з усього світу, у тому числі з Казахстану, Індії, Камеруну, Філіпін та Тайвані. Широка пропозиція люблінських університетів приваблює іноземців, що сприяє розвитку вищої освіти однієї з головних стратегій розвитку Любліна на найближчі роки. наступна стаття

13 UA Katarzyna Piekarczyk Nie wiesz gdzie coś załatwić? Jak zalegalizować pobyt w Lublinie? Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów o pracę albo o wynajem pokoju? Jak zadbać o ubezpieczenie zdrowotne? Bieganie z plikiem dokumentów od urzędu do urzędu nie należy do najprzyjemniejszych zajęć. Niestety, niektóre sprawy prędzej czy później musimy załatwić. Dla zaoszczędzenia czasu i nerwów warto wiedzieć do kogo, gdzie i z czym się zwrócić. Instytut na Rzecz Państwa Prawa pomaga studentom z zagranicy odnaleźć się w papierkowej rzeczywistości. Do fundacji mieszczącej się przy ulicy Chopina 14 w Lublinie możemy napisać, zadzwonić albo umówić się na wizytę. Prawnicy udzielają bezpłatnych porad najczęściej związanych z legalizacją pobytu albo wynajmem mieszkania. Można śmiało również pytać o to, jak założyć własną działalność gospodarczą czy zarejestrować samochód. Zauważamy, że zapotrzebowanie na tego typu usługi jest spore. Najczęściej przychodzą do nas studenci z krajów arabskich takich jak Kuwejt, Irak, Iran albo Arabia Saudyjska. Zdaje się, że im jest najtrudniej odnaleźć się w polskich realiach. Pomagamy też osobom z Ukrainy, Rosji, Gruzji, Turcji i Kazachstanu mówi Jakub Mróz z Instytutu na rzecz Państwa Prawa w Lublinie. Zespół IPP udziela porad w języku polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim. Dziennie udaje się obsłużyć od 8 do 10 osób. Warto wcześniej zadzwonić i umówić się na wizytę. Niektóre sprawy spokojnie załatwimy przez telefon albo mailowo. Jesteśmy od stałej opieki prawnej nad osobami z zagranicy. Pomagamy zrozumieć zapisy w umowach, ale też wyjaśniamy jak odnaleźć się w sytuacjach dnia codziennego. Odpowiadamy na pytania o żłobki, przedszkola, rejestrację samochodu albo prawo jazdy dodaje Magdalena Tota, doradca legalizacyjny w projekcie Centrum Informacji dla Cudzoziemców. Legalizacja pobytu Wszystkie formalności związane z legalizacją pobytu załatwimy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, konkretnie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie. Po co biegać ciągle do urzędu? Cała sztuka polega na skompletowaniu dokumentów i poprawnym wypełnieniu wniosku. Studenci, którzy pochodzą z krajów Unii Europejskiej mają najłatwiej, bo przebywając dłużej niż 3 miesiące, muszą postarać się o zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu. Ci, którzy nie pochodzą z krajów Unii zobowiązani są do posiadania wizy albo karty pobytu. Jeśli termin ważności wizy się skończy, należy uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. I wtedy do urzędu trzeba złożyć wniosek, 4 zdjęcia, zaświadczenie z uczelni, że nie zalegamy z opłatami, potwierdzenie posiadanych dochodów i ubezpieczenia zdrowotnego oraz ksero paszportu. Warto wiedzieć, że za wydane zezwolenie zapłacimy 340 złotych. Na decyzje będziemy czekać około 2 miesiące. Wynajem mieszkania Nie podpisujmy umów jeśli nie wiemy co jest w nich zapisane. Jeśli wynajmujący mieszkanie przekazuje nam umowę w języku polskim i po angielsku, to warto porównać czy zapisy na pewno się zgadzają. Często zdarza się, że umowy są na korzyść właściciela, a nie studenta. Jeśli właściciel nie zna angielskiego, to warto poprosić o pomoc tłumacza albo znajomego, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności. Ubezpieczenie zdrowotne Studenci z krajów Unii Europejskiej mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w przychodniach, które mają kontrakt z NFZ. Natomiast pozostali w NFZ mogą ubezpieczyć się dobrowolnie. Odpowiedni wniosek razem z okazanym paszportem i zaświadczeniem z uczelni należy złożyć w lubelskim oddziale NFZ przy ul. Koryznowej 2d. Składkę musimy płacić co miesiąc. Można też na własną rękę wykupić polisę ubezpieczeniową na okres studiów. Przy prawnych zagwozdkach warto o pomoc poprosić kogoś kompetentnego. Instytut na Rzecz Państwa Prawa w Lublinie porad udziela od poniedziałku do piątku od godziny do godziny Jeśli chcemy uzyskać poradę, należy skontaktować się z prawnikami fundacji. Warto wcześniej na wizytę zapisać się telefonicznie ( wew. 28 lub ) albo mailowo: panstwoprawa.org. Zespół Instytutu specjalizuje się w pomocy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i prawa pracy. Fundacja pomaga również uchodźcom osobom starającym się o uzyskanie ochrony na terytorium RP oraz zobowiązań do powrotu. następny artykuł

14 UA UA PL Katarzyna Piekarczyk You don t know how to deal with the bureaucracy? How to legalize your stay in Lublin? What to look for when signing employment contracts or when renting a room? How to take care of health insurance? Running with a file of documents from one office to another is not one of the most pleasant activities. Unfortunately, these matters need to be taken care of sooner or later. To save time and avoid problems it s worth knowing where to turn to and what is needed. The Rule of Law Institute helps students from abroad to deal with paperwork. You can write, call or make an appointment at the foundation located at ul.chopina 14. The lawyers give free advice, most often associated with the legalization of residence or renting an apartment. You can also ask how to set up your own business or register a car. We ve noticed a great need for this type of services. The students from Arab countries such as Kuwait, Iraq, Iran or Saudi Arabia come to us most frequently. It seems that they find it most difficult to deal with their new situation in the Polish reality. We also help people from Ukraine, Russia, Georgia, Turkey and Kazakhstan says Jakub Mróz from the Rule of Law Institute in Lublin. The RLI team gives advice in Polish, Ukrainian, English and Russian. They manage to provide services to 8-10 persons daily. It s better to call in advance and make an appointment. Some matters can be easily dealt with by phone or by . We provide foreigners with constant legal assistance. We help them understand provisions in the agreements, but also explain what they should do in everyday situations. We answer questions about nurseries, kindergartens, a car registration or a driving license adds Magdalena Tota, a legalisation adviser for the project of the Information Centre for Foreigners. Legalization of residence Any formalities related to legalizing your stay can be handled at the Lublin Voivodeship Office, more specifically in the Department of Civil Affairs and Foreigners at ul. Spokojna 4 in Lublin. Why make multiple trips to the office? The trick is to complete all documents and correctly fill in the application. Students who come from the EU countries have it easier, because when staying more than 3 months, they need to request a registration certificate for residence. Those who don t come from the EU countries, are required to have a visa or a residence permit. If the visa is no longer valid, you must obtain a temporary residence permit. And then you must submit the following to the office: an application, 4 photos, certificate from the university that you aren t in default of payments, a confirmation of income and of health insurance and a copy of your passport. You should know that issuing a permit costs 340 PLN. The decision is made within 2 months. Renting an apartment Don t sign any contracts if you don t know what is written in them. If the landlord gives you an agreement in Polish and in English, it s better to compare whether both versions are the same. It often happens that the contracts are in favour of the owner, not the student. If the owner doesn t know English, you should ask for help from a translator or a friend, to avoid any possible troubles. Health insurance Students from the EU countries are entitled to free health services in outpatient clinics which have a contract with the NFZ (National Health Fund). The others can insure themselves voluntarily at the NFZ. An appropriate application, along with the presented passport and a certificate from the university, should be submitted at the NFZ branch in Lublin at ul. Koryznowa 2d. The premium must be paid monthly. You may also buy an insurance policy for the duration of your studies. If you are stumped by a legal problem, ask for help from someone competent. The Rule of Law Institute in Lublin provides advice from Monday to Friday, 10 a.m. - 2 p.m. If you want advice, you should contact the lawyers of the foundation. It better to make an appointment by phone ( ext. 28 or ) or by mail: The Institute s team specializes in providing assistance in the field of civil, family, administrative and labour law. The Foundation also helps refugees - those seeking to obtain protection in the Polish territory and with the obligations to return. next article

15 PL Katarzyna Piekarczyk Не знаєш де які питання вирішити? Як легалізувати своє проживання в Любліні? На що звертати увагу при підписанні договорів про працевлаштування або оренду кімнати? Як зробити медичне страхування? Бігати з папкою документів від кабінету до кабінету це не найприємніше заняття. На жаль, деякі питання, рано чи пізно, необхідно вирішити. Для того, щоб зекономити трохи часу, варто знати, куди і з чим потрібно звертатись. Інститут на користь Правової Держави допомагає студентам з-за кордону не загубитись в бюрократичній реальності. Сюди можна звернутись особисто, за адресою вул. Шопена 14, або зателефонувати чи написати. Юристи надають безкоштовні консультації, здебільшого, пов язані з легалізацією проживання, або орендою помешкань. Однак, можна також сміливо питати про те, як відкрити свій бізнес, або зареєструвати автомобіль. Ми помічаємо великий попит на такі послуги. Найчастіше до нас звертаються студенти з арабських країн, таких як Кувейт, Ірак, Іран або Саудівська Аравія. Їм, здається, найскладніше знайти себе в польських умовах. Ми також допомагаємо особам з України, Росії, Грузії, Туреччини, та Казахстану каже Якуб Мруз з Інституту на користь Правової Держави. Працівники ІПД надають консультації українською, англійською, та російською мовами. Щоденно вдається обслужити від 8 до 10 чоловік. Варто заздалегідь зателефонувати та домовитись про візит. Деякі питання спокійно можна вирішити по телефону або через електронну переписку. Ми займаємося постійною юридичною опікою над особами, які приїхали з-за кордону, допомагаємо їм зрозуміти зміст договорів, але також знайти себе в щоденних побутових ситуаціях. Ми відповідаємо на питання, що стосуються ясел, дитсадків, реєстрації автомобілів, або водійських посвідчень додає Магдалена Тота, консультант з питань легалізації проекту Центр Інформації для Іноземців. Легалізація проживання Всі формальності пов язані з легалізацією проживання можна вирішити в Люблінському воєводському управлінні, у Відділенні з громадських питань та іноземців на вул. Спокойна 4 в Любліні. Навіщо постійно бігати в управління? Вистачить зібрати всі необхідні документи та правильно заповнити заяву. Студентам, які приїхали з країн Європейського Союзу легше, тому що, перебуваючи в Польщі більше 3 місяців, їм необхідна лише довідка про легалізацію проживання. Ті, хто не прибув з країн членів Союзу, зобов язані мати візу або карту проживання. Якщо термін дії візи закінчується, необхідно отримати дозвіл на тимчасове проживання. У такому випадку, в управління необхідно подати заяву, долучити 4 фотокартки, довідку з університету про відсутність заборгованості, підтвердження наявності доходів, медичного страхування, та ксерокопію паспорту. Варто знати, що отримання дозволу коштує 340 злотих. Термін очікування рішення 2 місяці. Оренда помешкання Не слід підписувати договір, якщо ми не розуміємо його зміст. Якщо власник переказує нам договір польською та англійською мовами, варто порівняти, чи зміст в них збігається. Часто виходить так, що договір надає привілеї власнику, а не студенту. Якщо власник не володіє англійською мовою, варто попросити про допомогу перекладача, або знайомого, щоб уникнути неприємностей. Медичне страхування Студенти з країн Європейського Союзу мають право проходити безкоштовне лікування в поліклініках, які мають підписаний договір з Державним Фондом Охорони Здоров я. Усі інші можуть добровільно застрахуватися в ДФОЗ. Відповідну заяву, разом з паспортом та довідкою з університету, слід подати в люблінське відділення ДФОЗ, вул. Коризновей 2д. У такому випадку, необхідно вносити щомісячну оплату. Можна також викупити страховий поліс на період навчання. При проблемах з вирішенням юридичних питань, варто попросити про допомогу когось компетентного. Інститут на користь Правової Держави в Любліні надає консультації від понеділка до п ятниці, від до години. Всі бажаючи отримати консультацію, повинні зв язатися з юристами організації. Варто заздалегідь домовитись про зустріч за номером телефону (внутрішній 28), , або за адресою: Працівники Інституту спеціалізуються в наданні консультацій з цивільного, сімейного, адміністративного та трудового права. Фонд також допомагає біженцям особам, які намагаються отримати охорону на території Польщі, або зобов язаним повернутися на батьківщину. наступна стаття

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року МЕТОДОЛОГІЯ ОПИТУВАННЯ oопитування було проведене на замовлення LEAD9 Mobile Marketing Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня

More information

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 12.08.2015. З 1 липня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни. УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 1.1.

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!»

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» 1. Основні положення 1.1. Офіційними Правилами рекламної акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» з платіжною карткою MasterCard

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1. ОРГАНІЗАТОР РОЗІГРАШУ ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1.1. Організатором та Виконавцем розіграшу в рамках рекламної акції «На

More information

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. 1045 ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік 23 березня 2016 КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ - 2015 Низька бюджетна дисципліна Рекордні потреби на оборону та безпеку, обслуговування держборгу

More information

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!»

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» Затверджено Рішенням Правління АТ «КІБ» Протокол від 2015 р. Голова Правління Березовик В.М. Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» 1.

More information

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Податкова реформа Відповідальний за реформу / Керівник Цільової команди реформи Наталія Яресько

More information

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (П. І. Б. адміністратора) (назва навчального закладу) (навчальний рік) Харків Видавнича група «Основа» 2015 Автор: В. В. Григораш Урок це дзеркало загальної

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Терміни та умови 1. Вступ Бонусну програму MasterCard Rewards (далі «Бонусна Програма») просуває та виконує в Україні компанія «МастерКард Юроп Спрл»

More information

УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ ПРО СПРОЩЕННЯ ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ

УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ ПРО СПРОЩЕННЯ ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ ПРО СПРОЩЕННЯ ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ CE/UA/VISA/ua 1 УКРАЇНА та ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО (далі Співтовариство), які надалі іменуються Сторони, З МЕТОЮ дальшого

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

Працюєш у Польщі? Працюй легально!

Працюєш у Польщі? Працюй легально! Broszura Pracujesz w Polsce? Pracuj legalnie! Ukraińska wersja językowa Безкоштовний екземпляр PracWPolsce_Pracuj leg_cichon.indd 1 Ярослав Ціхонь Працюєш у Польщі? Працюй легально! Інформатор для працівників

More information

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 1. Загальні положення 1.1. Положення про студентське самоврядування Державного університету телекомунікацій (далі

More information

Якщо ти вирішив стати волонтером Години Землі, пиши нам на

Якщо ти вирішив стати волонтером Години Землі, пиши нам на Коротко про Годину Землі Потрібна твоя допомога Що і як робити Івент-менеджер Дизайнер Асистент по роботі з партнерами Волонтери Команда години Землі ГОДИНА ЗЕМЛІ Година Землі це найбільший у світі природоохоронний

More information

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила)

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) 1. Організатор Акції 1.1. Організаторами акції «Новорічна Акція» (надалі «Акція») є ТзОВ «Авіакомпанії «Атласджет Україна» (TM Atlasglobal) (надалі

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 856 «Про затвердження Порядку

More information

Дізнайтеся про свої права й обов язки. Україна. Отримуйте візу дешевше і простіше. Подорожуйте по ЄС без проблем. Як отримати.

Дізнайтеся про свої права й обов язки. Україна. Отримуйте візу дешевше і простіше. Подорожуйте по ЄС без проблем. Як отримати. Отримуйте візу дешевше і простіше Дізнайтеся про свої права й обов язки Подорожуйте по ЄС без проблем Україна Як отримати візу 1 Цей порадник призначений для громадян країн, які підписали угоду про спрощення

More information

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року 3206-VI ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 І рік Розділ 1. Загальні

More information

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами КИЇВ 2016 Організатори конкурсу Конкурс організовує та проводить ПАТ «ДІАМАНТБАНК». Тема конкурсу Створення художньої роботи,

More information

Visa Classic "Разом за життя", MasterCard PayPass. PayWave, MasterCard Mass PayPass, Visa Lady`s Club Smart

Visa Classic Разом за життя, MasterCard PayPass. PayWave, MasterCard Mass PayPass, Visa Lady`s Club Smart Оформлення полісу медичного страхування для подорожей за кордон Підключення до консьєржсервісу Умови та тарифи обслуговування карткового рахунка (приватні картки) Тарифи стягують у національній валюті

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК» ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК» 1. Основні положення 1.1. Цими Офіційними Правилами рекламної акції «Visa #маленькіперемоги та великий подарунок» з платіжною карткою

More information

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 а) Пошук праведності не перед собою а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності не перед людьми а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності

More information

Звіт про діяльність громадської організації Центр зайнятості вільних людей за

Звіт про діяльність громадської організації Центр зайнятості вільних людей за Звіт про діяльність громадської організації Центр зайнятості вільних людей за 01.11.2014-01.11.2015 «Центр зайнятості Вільних людей» було створено на Майдані в лютому 2014 року, аби допомогти тим, хто

More information

Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016»

Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016» Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016» 1. Загальні положення 1.1. Організатор Акції Фізична особа- підприємець ФОП Скорик А.Г. (надалі Організатор). 1.2. Цими Офіційними Правилами (надалі Правила)

More information

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Для того, щоб використовувати послугу Internet3, Вам необхідно встановити драйвер USB модему. Драйвер знаходиться на CD диску,

More information

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012 Навчання у Німеччині Інформаційний центр DAAD у Києві Друге видання 2012 Publisher Information Center Kyiv Peremohy Av. 37, Bldg. 6, 2nd Floor Kyiv 03056 (Ukraine) Tel./Fax +380 44 406-82-69 Tel. +380

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи справжні цінності»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи справжні цінності» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи м. Київ 2013 Сторінка 2 з 11 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ... 4 3. УМОВИ ОТРИМАННЯ

More information

Щецинський університет. Навчальна пропозиція

Щецинський університет. Навчальна пропозиція Щецинський університет Навчальна пропозиція Щецин: метрополія та центр надання послуг надрегіонального значення є важливим центром політичної, соціальної та культурної співпраці в усій північно-західній

More information

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності Тенденція соціально-економічного розвитку будь-якої країни на сучасному етапі спрямована передусім на розвиток науки, техніки і культури. Рівень

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року Замовник рекламної Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНОН ДНІПРО»,

More information

lublin.today #2 numer 2/2016 Оксана Цимбалюк: Люблін мене вибрав Wroclaw invites Lublin. ECOC 2016 Wakacje od kultury? Nie w Lublinie!

lublin.today #2 numer 2/2016 Оксана Цимбалюк: Люблін мене вибрав Wroclaw invites Lublin. ECOC 2016 Wakacje od kultury? Nie w Lublinie! lublin.today The first magazine from Lublin published in three languages! #2 numer 2/2016 Оксана Цимбалюк: Люблін мене вибрав Wroclaw invites Lublin. ECOC 2016 Wakacje od kultury? Nie w Lublinie! Поширюється

More information

Оподаткування доходів засновників - фізосіб

Оподаткування доходів засновників - фізосіб Оподаткування доходів засновників - фізосіб Продовження. Початок див. у "ШБ" 3, 4, 5/2005 р. Зараз ми з усіх боків чуємо захоплення перших осіб держави про збільшення іноземних інвестицій і ні слова про

More information

Як біженцю стати приватним підприємцем

Як біженцю стати приватним підприємцем Проект фінансується Європейським Союзом Проект фінансується і реалізується УВКБ ООН Як біженцю стати приватним підприємцем Конституція України (стаття 26) встановлює, що іноземці та особи без громадянства,

More information

Концепція нової національної культурної політики України

Концепція нової національної культурної політики України Концепція нової національної культурної політики України Документ розроблено в рамках проекту Культурний код Східного партнерства у співавторстві Ігоря Савчака (ГО Центр культурного менеджменту ), Оксани

More information

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки 148 До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на 2013 2018 роки Стрімкий розвиток інформаційних технологій у сфері охорони здоров я, рух України до євроінтеграції обумовили потребу

More information

Програма утримання тимчасових іноземних робітників 1

Програма утримання тимчасових іноземних робітників 1 Ukrainian Тимчасові іноземні робітники Зміст Вступ 1 Програма утримання тимчасових іноземних робітників 1 Що треба знати працівникам в Альберті 5 Положення про працю 5 Охорона здоров я і техніка безпеки

More information

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) 9. Голян В. А. Еколого-економічні проблеми землекористування в Україні / Голян В. А., Крисак А. І. // Актуальні проблеми економіки. 2007. 1. С. 117 124. 10. Хвесик М.А. Інституціональне забезпечення землекористування

More information

Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю.

Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю. Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю. Для того, щоб використовувати послугу високошвидкісний Інтернет, Вам необхідно активувати

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» м. Київ 2014 Сторінка 2 з 12 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В РОЗІГРАШІ... 8 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ..8 4. УМОВИ УЧАСТІ В ЗАХОДІ...

More information

International Cooperation Centre (ICC), KMUTNB Tel +66(0)2-555-2000 Ext. 1023, 1024, 1026 Fax +66(0)2-586-9007

International Cooperation Centre (ICC), KMUTNB Tel +66(0)2-555-2000 Ext. 1023, 1024, 1026 Fax +66(0)2-586-9007 ว ธ การขอใบอน ญาตทางาน (Work Permit ตท. 1) ของล กจ างช วคราวชาวต างประเทศ กรณ จ างใหม 1. เม อหน วยงานใดประสงค จะจ างล กจ างชาวต างประเทศ ขอให ด าเน นการต ดต อท ศ นย ความร วมม อนานาชาต โดยเร วท ส ด ด งน

More information

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА Київ - 2006 ББК 67.9(4УКР)304.2 Г67 Видання здійснено за сприяння програми МАТРА в рамках українсько-нідерландського проекту Впровадження Цивільного кодексу

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрат, і зобов'язання фінансового характеру к

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрат, і зобов'язання фінансового характеру к Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року 32 0б-УІ ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрат, і зобов'язання фінансового характеру к за 20 7.1 рік Розділ

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

Звіт про діяльність «Центру зай нятості Вільнйх людей» [ ]

Звіт про діяльність «Центру зай нятості Вільнйх людей» [ ] Громадська організація «Центр зайнятості Вільних людей» Звіт про діяльність «Центру зай нятості Вільнйх людей» [2014-2015] ЗМІСТ Коротко про нас 2 Напрямки роботи 3 Ключові досягнення 3 Реалізовані проекти

More information

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMIC CONGRESS «EUROPEAN RESEARCH AREA: STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS»

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMIC CONGRESS «EUROPEAN RESEARCH AREA: STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS» THE STUDENT UNION OF LATVIA (LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA) THE INSTITUTE OF EDUCATIONAL AND YOUTH POLICY (IEYP) THE RESEARCH AND EDUCATIONAL CENTER OF APPLIED INFOR- MATICS OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОПОВІДЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОПОВІДЬ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ДОПОВІДЬ ректора Університету Василя Яковича Тація на загальних зборах професорськовикладацького складу та

More information

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам 1. Вступ Організаціям необхідно ініціювати процес введення змін для того, щоб відповідати попиту ринку, збільшувати акціонерну вартість або для впровадження урядових стратегій. Часто їм необхідно ініціювати

More information

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2015 року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (тис. грн.)

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2015 року ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (тис. грн.) Звіт про фінансовий стан (Баланс) II 2015 (тис. грн.) Найменування статті 1 2 3 АКТИВИ Грошові кошти та їх еквіваленти 25 634 944 27 075 551 Кошти обов язкових резервів банку в Національному банку - 759

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. КИЇВ 2012 Зміст

More information

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ СТАН ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 60 000 50 000 40 000 ПІІ (акціонерний капітал) в економіку України Джерело: Держстат 30 000 20 000 10 000 $ 43,4 млрд 0 2001 2002 2003

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній (СК) на кінець 2006 року зросла на 13 СК та

More information

Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ "Консоль" 2006 УДК 342.518:352(477) ББК 67.9(4 УКР)300.7 Н 37 Наші права: участь громадян в управлінні

More information

З А К О Н У К Р А Ї Н И. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст.

З А К О Н У К Р А Ї Н И. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про професійних творчих працівників та творчі спілки ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст.312 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1537-III ( 1537-14

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 03.03.2015 Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А 03 березня 2015 року м. Київ 160 Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України Відповідно

More information

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Комітету роздрібного бізнесу АТ Укрексімбанк протокол від 09.04.2014 27 ПРАВИЛА ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

More information

ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА реєстрації та користування доменними іменами в домені.укр

ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА реєстрації та користування доменними іменами в домені.укр СХВАЛЕНО Рішенням Координаційної Ради ОП «Український мережевий інформаційний центр» Протокол 16 від «17» жовтня 2013 р. Голова Координаційної Ради П. Яцук «17» жовтня 2013 р ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА реєстрації

More information

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2015 року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (тис. грн.)

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2015 року ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (тис. грн.) Звіт про фінансовий стан (Баланс) III 2015 (тис. грн.) Найменування статті 1 2 3 АКТИВИ Грошові кошти та їх еквіваленти 24 979 028 27 075 551 Кошти обов язкових резервів банку в Національному банку - 759

More information

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих Метадані 1. Вступ Уряд є одним із найбільших власників інформаційних ресурсів. Тому він відповідає за забезпечення збільшення цінності цих ресурсів для громадян, підприємств, урядових посадових осіб і

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ ВИТЯГ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 22 січня 2016 р. Київ 18-р Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу Антимонопольний комітет України, розглянувши

More information

ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ВСТУП...4 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...5

ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ВСТУП...4 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...5 ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ВСТУП...4 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....5 РОЗДІЛ 3. ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ПРИ ВІДКРИТТІ ТА ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЙ ЗА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ...12 Глава 3.1. Загальні

More information

Система лікування бойових травм

Система лікування бойових травм Розділ 35 Система лікування бойових травм Вступ Система лікування травм це організовані та скоординовані зусилля на певній географічній території, спрямовані на надання повного спектру допомоги усім пораненим

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р. КИЇВ 2013 Зміст

More information

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва 1. Голосування Нехай D деяка підмножина присутніх на виборах делегатів. Залишимо у таблиці голосування голоси лише

More information

Технічні умови Для роботи з системою VIDEX Вам необхідні наступне устаткування і програмне забезпечення:

Технічні умови Для роботи з системою VIDEX Вам необхідні наступне устаткування і програмне забезпечення: Інформація про користування системою VIDEX Шановний користувачу! Вітаємо Вас в онлайн системі VIDEX, яка призначена для введення Ваших даних для оформлення шенгенської візи закордонним представництвом

More information

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СИТУАЦІЇ З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СИТУАЦІЇ З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СИТУАЦІЇ З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ ЗМІСТ Березень Червень 2016, Україна ОГЛЯД МЕТОДОЛОГІЇ 1. Реєстрація ВПО 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ВПО 2.1. Соціально-демографічні

More information

СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції КОПЕНГАГЕН СТОКГОЛЬМ КИЇВ 2015

СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції КОПЕНГАГЕН СТОКГОЛЬМ КИЇВ 2015 СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції КОПЕНГАГЕН СТОКГОЛЬМ КИЇВ 2015 Інститут Громадянського Суспільства СКАНДИНАВСЬКИЙ

More information

Пакет послуг «Платівка» 0 Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування

Пакет послуг «Платівка» 0 Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування Додаток 1 до Протоколу Тарифного комітету 35-1 від 29.07.2016 р. Введено в дію з 03.10.2016 р. Пакет послуг «Платівка» 0 Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування п/п Назва операції/послуги

More information

Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила)

Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила) Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила) 1. Загальні положення. 1.1. Акція захід «MicraLand» (надалі «Акція» або «Рекламна Акція»), який проводиться по всій території України з рекламною метою.

More information

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р. Український центр оцінювання якості освіти ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р. ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ Київ 2007 ББК 74.202.5 З-78

More information

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н,

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Anna_nechai@yahoo.com Партії, які формують позицію Верховної Ради України: Партія Народний Фронт" Партія "Блок

More information

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Проект 17.01.2014 1 З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до Закону України Про телебачення

More information

ВІСНИК. Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України

ВІСНИК. Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України ВІСНИК Центру суддівських студій інфор маційний бюлетень МОНIТОРИНГ ДОСТУПНОСТI, ЕФЕКТИВНОСТI ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТI ПРАВОСУДДЯ В УКРАIНI Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України Проект

More information

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України 1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України Ключове запитання Яким чином сучасні трудові еміграції впливають на економічний розвиток та соціальні зміни в Україні? Основні поняття, ідеї:

More information

ƒ» ÃŒÀŒƒ, fl» Œ œ fifi Õ À» : œ» Œ Õ Œ À» fl œ ƒ Ã Ø À ØÕ

ƒ» ÃŒÀŒƒ, fl» Œ œ fifi Õ À» : œ» Œ Õ Œ À» fl œ ƒ Ã Ø À ØÕ 212 ƒ» ÃŒÀŒƒ, fl» Œ œ fifi Õ À» : œ» Œ Õ Œ À» fl œ ƒ Ã Ø À ØÕ ƒœƒ» 213 214 ƒ» ÃŒÀŒƒ, fl» Œ œ fifi Õ À» : œ» Œ Õ Œ À» fl œ ƒ Ã Ø À ØÕ ƒœƒ» 215 216 ƒ» ÃŒÀŒƒ, fl» Œ œ fifi Õ À» : œ» Œ Õ Œ À» fl œ ƒ Ã Ø À

More information

Rules of studying at University of Opole for foreign students with English as the language of instruction (among others, Faculty of Economics)

Rules of studying at University of Opole for foreign students with English as the language of instruction (among others, Faculty of Economics) Rules of studying at University of Opole for foreign students with English as the language of instruction (among others, Faculty of Economics) I Legalizing your stay in the Republic of Poland 1. Citizens

More information

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ Вікові групи спортсменів згідно з правилами Міжнародної федерації: молодші юнаки, дівчата: до 15 років; юнаки, дівчата: 15-16 років; юніори, юніорки: 17-18 років; молодь

More information

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ УДК 005.32:331.101.3 Севастьянов Р.В., к.е.н., доцент доцент кафедри економіки підприємства Вельчева І.А. Запорізька державна інженерна академія via_lina@mail.ru МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ

More information

2. Частину 3 ст. 37 КПК викласти в наступній редакції:

2. Частину 3 ст. 37 КПК викласти в наступній редакції: Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

More information

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ Серія 11. Випуск 2, 2004 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ Ю. Р. Мацкевич, м. Запоріжжя Однією з глобальних проблем сучасності є швидке зростання кількості старих людей у населенні

More information

КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ Інформаційно-аналітичні матеріали до Фахової дискусії 16 грудня 2016р. Проект Формування спільної ідентичності громадян України в нових

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

Пам ятка користувача «СОТА»

Пам ятка користувача «СОТА» Пам ятка користувача «СОТА» Зареєструвавшись у Персональному кабінеті, Ви отримуєте можливість організувати обмін електронними документами з Вашими контрагентами - користувачами програм «M.E.Doc-IS», «СОТА»

More information