GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605-"

Transcription

1 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- Hanizah Farhani binti Jaafar Editor: Norleza binti Lehat Jabatan Perdagangan Politeknik Muadzam Shah

2 PRAKATA KETUA JABATAN Assalamualaikum w.b.t dan Salam 1 Malaysia. Dokumen ini diterbitkan sebagai garis panduan pelaksanaan kursus Penyelidikan Perniagaan (PB 605) sebagai panduan kepada pelajar semester akhir Diploma di Jabatan Perdagangan yang mengambil kursus tersebut. Kursus ini memberi pendedahan awal kepada pelajar berkenaan tentang kefahaman asas proses penyelidikan. Pada akhir kursus, pelajar dapat menggabungkan pengetahuan dan kebolehan yang efisyen dalam menyediakan kertas cadangan dan laporan penyelidikan menggunakan format APA (American Psychological Association). Selain itu, pelajar dapat menjalankan penyelidikan berdasarkan skop kajian yang berkaitan dengan perniagaan seperti pemasaran, pengurusan sumber manusia, perakaunan dan sebagainya. Sukacita saya mengingatkan bahawa kejayaan sesuatu penyelidikan sangat bergantung kepada kerjasama jitu pelajar dan pensyarah. Selaku pelajar, pastikanlah anda mematuhi jadual perjumpaan dengan penyelia dan mengambil inisiatif mengemukakan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Saya yakin bahawa komunikasi berkesan penyelia dan pelajar adalah antara resepi utama kejayaan sesebuah penyelidikan. Diharapkan buku ini dapat memudahkan pelajar menghasilkan laporan penyelidikan dengan mengikut format yang telah ditetapkan, agar dapat menghasilkan penyelidikan yang berkualiti dan memberi impak kepada institusi, pihak industri dan masyarakat luar. Selamat Maju Jaya, wassalam. KHUZAIMAH BAHARUDDIN Ketua Jabatan Perdagangan Jabatan Perdagangan Politeknik Muadzam Shah

3 PRAKATA PENULIS Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera. Buku garis panduan pelaksanaan bagi kursus Penyelidikan Perniagaan (PB605) merupakan keluaran pertama dan telah dihasilkan pada Disember Tujuan buku ini dihasilkan adalah sebagai panduan kepada pelajar semester akhir Diploma di Jabatan Perdagangan, Politeknik Muadzam Shah yang mengambil kursus tersebut. Di samping itu, buku ini dapat memudahkan pelajar menghasilkan laporan penyelidikan dengan mengikut format yang telah ditetapkan. Selain itu, pelajar dapat menghasilkan penyelidikan yang berkualiti dan memberi impak kepada institusi, pihak industri dan masyarakat luar. Penulis mengharapkan buku garis panduan ini dapat memberi faedah kepada pelajar mahupun individu yang berminat dalam penyelidikan. Penulis juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Pn. Hjh Norlida bin Abd Razak selaku Pengarah Politeknik Muadzam Shah, Pn. Khuzaimah binti Baharuddin selaku Ketua Jabatan Perdagangan dan pensyarah-pensyarah Jabatan Perdagangan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan. Semoga Allah memberi ganjaran kepada anda semua. Wassalam. HANIZAH FARHANI BINTI JAAFAR Penyelaras Kursus PB605 Jabatan Perdagangan Politeknik Muadzam Shah.

4 KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Prakata Isi kandungan MUKA SURAT i iii BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) 1.1 Pendahuluan Sinopsis kursus Hasil pembelajaran program Hasil pembelajaran kursus Tanggungjawab penyelaras kursus Tanggungjawab penyelia projek Tanggungjawab pelajar Cadangan tajuk projek Diploma Jenis projek Markah penilaian projek Kemajuan projek Pembentangan projek Laporan projek Penyerahan laporan projek Syarat penyempurnaan projek Penjadualan projek Hakcipta Contoh proses pelaksanaan projek 18 BAB 2: KEPERLUAN UMUM PENULISAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Pendahuluan Item-item teknikal dalam penulisan laporan 20 projek

5 KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT BAB 3: RINGKASAN HURAIAN BAB / BAHAGIAN 3.1 Abstrak Pendahuluan Kajian literatur Metadologi kajian Keputusan kajian Perbincangan, cadangan dan kesimpulan 23 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Muka depan projek Pengesahan laporan projek Halaman perakuan pelajar Halaman penghargaan Dedikasi Abstrak Abstract Senarai/isi kandungan Senarai rajah/carta/graf Senarai jadual Senarai lampiran Tulang tepi laporan 37 Catatan 38

6 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) 1.1 Pendahuluan Jabatan Perdagangan Politeknik Muadzam Shah (PMS) pada masa ini menawarkan dua (2) program Diploma iaitu:- Diploma Pengajian Perniagaan (DPM) Diploma Akauntansi (DAT) Bagi memenuhi salah satu daripada syarat untuk mendapatkan Diploma, pelajar dikehendqki melaksanakan satu (1) penyelidikan yang melibatkan satu daripada tajuk penting dalam bidang program pengajian masing-masing. 1.2 Sinopsis Kursus BUSINESS RESEARCH eposes students to a basic understanding of a scientific research process. This course emphasizes selecting an appropriate research title, writing the proposal, producing, preparing and presenting the research result. At the end of the course, students should be able to use knowledge and skill to carry out scientific research, also analyzing the outputs of scientific research.

7 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) 1.3 Hasil pembelajaran program (PLO) PLO 1: Apply fundamental principles of business and soft skills in related business and other related fields to be outstanding and successful n the future. PLO 2: Use effectively management tools and interpersonal skills in business and working environment PLO 6: Engage in life-long learning to enrich knowledge and competencies 1.4 Hasil pembelajaran kursus (CLO) CLO 1: integrate knowledge and abilities efficiently in preparing a proposal and report research using APA format. (C5) CLO 2: compose an assigned project in groups on topic related to business. (P5) CLO 3: perform engagement in independent acquisition of new knowledge and skill in accomplishing a final report in a given standard format. (A5)

8 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) 1.5 Tanggungjawab Penyelaras Kursus i. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi kursus ini sepanjang semester. ii. Mengeluarkan senarai cadangan tajuk yang terdapat dalam silibus kursus kepada pelajar. iii. Menyediakan senarai nama pelajar, tajuk projek dan nama penyelia untuk paparan pelajar, simpanan penyelaras dan jabatan. iv.menyediakan takwim pelaksanaan projek penyelidikan (Carta Gantt) kepada pelajar dan penyelia projek v. Mengumpul dan menganalisa markah penilaian pelajar daripada penyelia, penilai dan pelajar bagi penilaian rakan sebaya. vi.menangani masalah berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan dari semasa ke semasa.

9 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) 1.6 Tanggungjawab Penyelia Projek i. Memberi bimbingan dan nasihat kepada pelajar perkaraperkara berkaitan dengan pelaksanaan projek penyelidikan. ii. Mempersetujui tajuk projek, objektif dan skop yang telah diluluskan bersama Penyelaras Kursus. iii. Memantau perkembangan projek pelajar dari semasa ke semasa bermula dari minggu 1 kuliah sehingga penyerahan laporan projek penyelidikan. iv.mengadakan pertemuan, perbincangan dengan pelajar dan mengesahkan kemajuan projek pelajar mengikut jadual penyeliaan iaitu sekurang-kurangnya 1 jam seminggu. v. Membimbing pelajar cara-cara penulisan laporan penyelidikan mengikut format yang ditetapkan. vi.membuat penilaian terhadap pelajar berdasarkan laporan kemajuan projek, pembentangan dan laporan projek pada tarikh dan masa yang ditetapkan oleh Penyelaras Kursus. vii.menghadiri pembentangan projek pelajar. viii.melakukan penyemakan akhir laporan sebelum penjilidan. i.mematuhi tarikh penyerahan markah yang berkaitan kepada Penyelaras Kursus pada masa yang ditetapkan.

10 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) 1.7 Tanggungjawab Pelajar Bertemu dengan penyelia atau menghadiri sesi pembelajaran mengikut jadual yang ditetapkan. Pertukaran penyelia projek hanya dibenarkan apabila dipersetujui oleh penyelaras projek dengan kelulusan ketua jabatan. Penyelaras projek berhak menentukan penyelia gantian yang baharu dengan kelulusan ketua jabatan. Projek yang dihasilkan mestilah memperlihatkan pengetahuan dan kemahiran analitikal yang diperolehi sepanjang pengajian dan menunjukkan kebolehan dalam menyepadukan semua domain pembelajaran. Membuat kajian awal keperluan industri/komuniti dalam menentukan pemilihan tajuk, keaslian idea dan hala tuju projek yang boleh memberi impak kepada pihak yang berkepentingan. Menyerahkan laporan projek kepada penyelia/pensyarah kursus untuk semakan dan pengesahan mengikut jadual yang ditetapkan. Menyerahkan laporan projek dalam bentuk softcopy/ hardcopy kepada penyelia/pensyarah kursus bagi tujuan rekod dan rujukan.

11 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) Agihan masa pembelajaran pelajar

12 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) 1.8 Cadangan tajuk projek Diploma Setiap pelajar diwajibkan untuk mengemukakan sekurangkurangya satu (1) cadangan tajuk kajian yang berkaitan dengan bidang masing-masing. Cadangan tajuk oleh pelajar perlu diserahkan kepada Penyelaras Kursus pada tarikh yang ditetapkan. Tajuk-tajuk boleh juga dicadangkan oleh penyelia projek berdasarkan bidang kepakaran masing-masing. Tajuk-tajuk mestilah memenuhi skop dan ciri-ciri projek mengikut pengkhususan masing-masing.

13 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) 1.9 Jenis Projek Projek Kajian Penyelidikan Projek kajian penyelidikan ialah tertumpu kepada sesuatu kelakuan, fenomena atau ciri yang hendak dikaji. Hasilnya ialah data, maklumat, analisis dan tafsiran yang akan meningkatkan pengetahuan berkenaan kajian atau penyelidikan. Contoh projek: Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar menceburi bidang keusahawanan di kalangan pelajar Politeknik Muadzam Shah.

14 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) 1.10 Markah Penilaian Projek Wajaran markah akan berubah mengikut perubahan kurikulum dari semasa ke semasa. Pemarkahan daripada penyelia dan penilai projek yang mempunyai peratusan markah yang berbeza.

15 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) 1.11 Kemajuan projek Pelajar perlu mengemukakan perkembangan dan rumusan kemajuan projek pada setiap kali pertemuan dengan penyelia. Perkara yang dinilai bagi setiap pelajar adalah seperti berikut: Pencapaian berdasarkan takwim pelaksanaan projek. Prestasi pelaksanaan projek. Perkembangan intelek/sahsiah dan kerjasama di kalangan pelajar Pembentangan projek Pelajar dikehendaki membentangkan hasil projek pada sesi pembentangan yang ditetapkan. Sesi pembentangan ini memberi peluang kepada pelajar berhujah mempertahankan hasil projek serta bertukar pendapat secara ilmiah.

16 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) Kriteria penilaian pembentangan adalah seperti berikut: PART A TOTAL Introduction 5% Content 30% Closing 5% Appearance 5% Cooperation 10% Time management 10% Answering capability 10% Presentation aid 10% Epression & eye contact 5% English usage 10% TOTAL A 100% PART B TOTAL Objective attainment 50% Findings 50% TOTAL B 100%

17 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) Markah 20% daripada Total A+B Isi kandungan pembentangan * Boleh diubah isi kandungan pembentangan mengikut kesesuaian dan cadangan penyelia/penyelaras kursus. BAB 1: PENGENALAN Pernyataan Masalah Persoalan Kajian Objektif Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian (Batasan Kajian) Definisi Operasional BAB 3: METADOLOGI KAJIAN Rekabentuk Kajian Kaedah Pengumpulan Data Populasi dan Sampel Instrumen Kajian - Bahagian A & B Kaedah Penganalisaan Data - SPSS - Peratusan & min purata - Hasil analisis carta pai/bar/jadual BAB 4: KEPUTUSAN KAJIAN Analisis Kebolehpercayaan Data (jadual) Bahagian A (carta pai/bar dll) Bahagian B (3 faktor kajian) Contoh: Analisis Soalan Berkaitan Faktor Keunikan No Soalan Pernyataan Soalan Peratusan Min 1 Saya tertarik dengan produk yang SS S TS STS Skor Tahap Tinggi BAB 5: PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN Perbincangan Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 TAHAP KENYATAAN MIN SKOR Tinggi Saya tertarik dengan produk yang Faktor / objektif kajian PERATUSAN (%) SOKONGAN % Jasmin Ahmad (2007) - Nyatakan pernyataan pengkaji tersebut

18 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) BAB 5: PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN LAMPIRAN Cadangan (rujuk kepentingan kajian) Kesimpulan (min skor purata bg 3 faktor kajian) Gambar/rajah/graf/ dll yang berkaitan 1.13 Laporan projek Pelajar boleh memilih untuk menulis laporan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris. Gaya penulisan hendaklah formal dan mudah difahami pembaca. Pelajar perlu memastikan pengguna ayat dan tatabahasa yang betul dalam penulisan laporan projek masing-masing. Laporan projek merupakan laporan lengkap yang dikemukakan dan hendaklah berjilid. Pelajar perlu menulis laporan mengikut format yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perdagangan. Jumlah mukasurat laporan tidak melebihi 100 mukasurat tidak termasuk lampiran kecuali dengan kebenaran penyelia atau penyelaras kursus.

19 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) Terdapat tiga (3) bahagian dalam laporan projek sepertimana berikut: Bahagian A Bahagian B Bahagian C i. Halaman judul ii. Perakuan keaslian iii. Abstrak iv. Abstract v. Penghargaan vi. Isi kandungan vii. Senarai jadual viii. Senarai rajah i. Senarai simbol, singkatan atau tatanama. Senarai lampiran i. Pengenalan ii. Kajian literatur iii. Metodologi kajian iv. Dapatan dan perbincangan projek v. Kesimpulan dan cadangan i. Rujukan menggunakan gaya American Psychological Association (APA) ii. Lampiran

20 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) 1.14 Penyerahan laporan projek Penyerahan draf laporan projek Penyerahan draf laporan projek dilakukan dalam dua (2) peringkat: i. Penyerahan draf pertama kepada penyelaras kursus Semakan awal akan dilakukan oleh penyelaras kursus sebelum dihantar kepada penyelia projek Pelajar dikehendaki membuat pembetulan sekiranya terdapat kesilapan teknikal dan sebagainya. ii. Penyerahan draf kedua kepada penyelia projek Semakan kedua akan dilakukan oleh penyelia projek selepas semakan penyelaras kursus. Pelajar dikehendaki membuat pembetulan selepas semakan kedua yang telah dilakukan oleh penyelia projek (sekiranya perlu).

21 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) Penyerahan laporan projek berjilid dan binding Penyerahan laporan projek mestilah pada tarikh yang ditetapkan di dalam takwim pelaksanaan projek Penyelidikan Perniagaan PB605. Jumlah salinan laporan projek adalah seperti berikut: i. Satu (1) salinan laporan projek berjilid kepada penyelaras kursus untuk simpanan jabatan. ii. Dua (2) salinan laporan projek binding kepada penyelia projek dan penilai laporan projek. Satu (1) softcopy laporan projek diberikan kepada penyelia projek untuk simpanan jabatan. Pelajar yang tidak menyerahkan laporan projek sehingga tempoh kemasukan markah akan dianggap GAGAL. Jabatan tidak akan menganugerahkan diploma kepada pelajar terbabit sehinggalah pelajar menyerahkan laporan projek yang lengkap dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh yang ditetapkan.

22 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) 1.15 Syarat penyempurnaan projek Setiap criteria penilaian mesti dilaksanakan sepenuhnya oleh pelajar. Pelajar bertanggungjawab sepenuhnya ke atas projek penyelidikan masing-masing. Laporan akhir berjilid adalah milik PMS Penjadualan projek Pertemuan pelajar dengan penyelia projek adalah sekurangkurangnya 2 jam seminggu mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perdagangan. Walaubagaimanapun, ianya boleh dikendalikan oleh penyelaras kursus selama 1 jam seminggu bagi tujuan tutorial/semakan draf pertama dan kedua kemajuan projek (sekiranya perlu). Oleh yang demikian, penyelia projek mempunyai 1 jam seminggu dengan pelajar seliaanya Hakcipta Segala penemuan baru, rekabentuk atau paten adalah hak milik politeknik. Namun demikian, pihak politeknik boleh mempertimbangkan permohonan untuk berkongsi hak milik dengan pihak luar. Hak cipta penulisan laporan adalah kepunyaan penulis.

23 BAB 1: PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (PB605) 1.18 Contoh proses pelaksanaan projek yang dikemukakan oleh Jabatan Pengajian Politeknik dalam buku Garis Panduan Projek Pelajar 2012.

24 BAB 2: KEPERLUAN UMUM PENULISAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Pengenalan Garis panduan ini bertujuan membantu pelajar dari segi caracara penulisan Laporan Projek Akhir dan memastikan keseragaman penulisan projek di kalangan pelajar. 2.2 Item-item teknikal dalam penulisan laporan projek Bil. Item teknikal Contoh 1. Penomboran bagi: Bab Sub bab Sub-sub bab Nombor dan tajuk bab Bahagian awal nombor mukasurat ditulis angka roman huruf kecil di tengah bawah BAB 1 1.1, 1.2 dan seterusnya 1.1.1, dan seterusnya Font 14, tebal i,ii, iii, iv. 2. Tajuk dan nombor gambar/graf/jadual Tajuk gambar/graf/ rajah diletak di bahagian atas tengah dari gambar Tajuk jadual diletak di sebelah bawah tengah dari jadual Jadual bermaksud jadual pertama di dalam Bab II

25 BAB 2: KEPERLUAN UMUM PENULISAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB605 Bil. Item teknikal Contoh 3. Format jarak Jarak atas Jarak bawah Kiri Kanan Jarak antara baris Jarak antara perenggan dan seksyen Isi Sub bab 3 cm 3 cm 4 cm 3 cm 1.5 cm 3 cm Saiz font 12,normal, Saiz font 12, tebal 4. Rujukan / biblografi Rujukan tersebut mestilah tidak melebihi 8-10 tahun. Senarai rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. Menggunakan APA format - rujuk lampiran atau laman web Garg, P. & Rastogi, R. (2006), New model of job design: motivating employees' performance, Journal of Management Development Vol.25 No.6 pp Mathis, R.L. & Jackson, J.H. (2003), Human Resource Management.10 th Edition, Thomson South-Western.

26 BAB 3: RINGKASAN HURAIAN BAB/ BAHAGIAN 3.1 Abstrak Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan diikuti oleh terjemahannya dalam Bahasa Inggeris di muka surta berikutnya. Abstrak mestilah ringkas, ditulis dalam satu perenggan serta tidak melebihi 300 perkataan dalam satu muka surat sahaja. Abstrak tidak sama dengan sinopsis atau ringkasan projek. Ia hendaklah menyatakan dengan ringkas skop kajian projek, masalah yang hendak diselesaikan, cara penyelesaian, proses penyelidikan dan keputusan yang diperolehi. Abstrak hendaklah ditulis satu setengah langkau sahaja. 3.2 Pendahuluan Pengenalan Pelajar perlu menerangkan masalah projek dengan jelas dan seterusnya mengaitkan masalah tersebut dengan pengetahuan yang sedia ada dalam bidang projek yang dilaksanakan. Pelajar perlu menerangkan perkara-perkara berikut: a. Pendahuluan / Pengenalan b. Latarbelakang Masalah c. Pernyataan Masalah d. Persoalan Kajian e. Objektif Kajian f. Kepentingan Kajian g. Skop Kajian h. Definisi Operasional

27 BAB 3: RINGKASAN HURAIAN BAB/ BAHAGIAN 3.3 Kajian Literatur Menghubungkan idea dan teori dengan amalan berkaitan suatu topik penyelidikan Ini adalah perlu bagi mendapatkan maklumat latar serta membantu pelajar dalam mencapai objektif. Dapat mengelakkan daripada berlakunya duplikasi terhadap projek yang dilaksanakan. Cara menulis kajian literatur adalah mengikut format APA (American Psychological Association). 3.4 Metadologi Kajian Menerangkan secara terperinci kaedah-kaedah atau tatacara yang digunakan bagi menjalankan sesuatu projek penyelidikan. Sertakan rangka kerja keseluruhan projek.

28 BAB 3: RINGKASAN HURAIAN BAB/ BAHAGIAN 3.5 Keputusan kajian Pelajar perlu menerangkan hasil atau dapatan projek dan mengemukakan hasil analisa terhadap projek tersebut dengan terperinci. 3.6 Perbincangan, cadangan dan kesimpulan Pelajar perlu membincangkan hasil dapatan projek secara kritis dengan mengaitkan pencapaian objektif projek. Pelajar juga hendaklah mengemukakan cadangan penambahbaikan ke atas projek yang telah dijalankan. Pelajar hendaklah membuat rumusan terhadap projek yang telah dijalankan dan membincangkan kepentingan hasil projek.

29 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Muka depan projek KAJIAN NURUL NASUHA BINTI ISA FARAH AINA BINTI ZOLKAPLE NUR EMILIA BINTI MAT NORDIN NAJWA IZZATI BINTI MOHAMED ABDUL RADHI BIN ABD RAZAK 19DPM10F DPM10F DPM10F DPM10F DPM10F1020 Laporan ini dikemukakan kepada Jabatan Perdagangan sebagai memenuhi sebahagian syarat penganugerahan Diploma Pengajian Perniagaan JABATAN PERDAGANGAN POLITEKNIK MUADZAM SHAH SESI

30 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Pengesahan laporan projek PENGESAHAN LAPORAN PROJEK Jarak 8 Laporan projek bertajuk ini telah dikemukakan, disemak serta disahkan sebagai memenuhi syarat dan keperluan Penulisan Projek seperti yang telah ditetapkan. Jarak 6 Disemak oleh : Nama Penyelia : Tandatangan Penyelia : Tarikh : Jarak 6 Disahkan oleh : Nama Penyelaras : Tandatangan Penyelaras : Tarikh :

31 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Halaman perakuan pelajar PERAKUAN PELAJAR Jarak 5 Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan yang setiap satunya telah kami jelaskan sumbernya. Jarak 8 Tandatangan : Nama : No. Pendaftaran : Tarikh : Tandatangan : Nama : No. Pendaftaran : Tarikh :

32 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Halaman penghargaan PENGHARGAAN Jarak 3 Terlebih dahulu syukur kami panjatkan ke hadrat Ilahi, di atas taufik dan hidayah-nya, dapat kami menyiapkan projek perniagaan yang bertajuk Kajian tepat pada masa yang telah ditetapkan. Setinggi-tinggi penghargaan juga diucapkan kepada kerana sudi menyelia kami dan memberi pendapat yang bernas serta tunjuk ajar kepada kami dalam menjalani penyelidikan ini. Jutaan terima kasih juga diatas kerjasama yang diberikan oleh selaku penyelaras kursus kerana sudi memberi tunjuk ajar yang amat memberangsangkan sepanjang kami menjalani penyelidikan ini. Segala tunjuk ajar yang diberikan amat dihargai dan akan dijadikan sebagai satu pengalaman serta panduan untuk digunakan pada masa hadapan. Juga tidak dilupa buat teman sekumpulan yang telah memberikan komitmen yang terbaik serta bertungkus lumus mengorbankan masa, tenaga dan material dalam merealisasikan projek ini. Akhir sekali kami coretkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga buat semua pihak yang membantu dari awal hinggalah sempurna kajian kami ini.

33 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Dedikasi DEDIKASI Dedikasi ini ditujukan kepada ayahanda dan bonda tersayang yang sentiasa mendoakan kejayaan kami serta pensyarah-pensyarah di Jabatan Perdagangan yang yang telah banyak membantu kami dalam menyelesaikan projek akhir ini,. Tidak lupa juga rakan-rakan seperjuangan, pihak Politeknik Muadzam Shah dan individu atau pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam projek ini.

34 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Abstrak (Tidak melebihi 300 perkataan dan satu mukasurat sahaja) Jarak 15 Abstrak Jarak 3 Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji Di sini, pengkaji akan mengkaji tentang objektif kajian sama ada faktor, faktor dan faktor yang akan mempengaruhi. Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan maklumbalas responden mengenai. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak daripada. Kajian ini menggunakan bahan metodologi dari sumber primer dan sekunder. Bagi memenuhi objektif kajian, borang soal selidik telah diedarkan kepada responden untuk memperolehi maklumat kajian. Hasil dapatan kajian diproses menggunakan sistem SPSS (Statistical Package for Social Science). Hasil daripada dapatan kajian, menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi ialah faktor, faktor dan faktor. Harapan terhadap kajian ini adalah supaya.

35 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Abstract Jarak 15 Abstract Jarak 3 The purpose of this study was eamine. Here, researchers are going to look into on objective of the study whether the factor of, and that. This study carried out to get respondent feedback on. There were 100 respondents randomly chosen from. This study use the primary and secondary sources. In order to fulfill the objectives of the study, questionnaires form have been distributed to respondents to get the research information. The data collections were analysed by SPSS (Statistical Package for Social Science). The finding results showed the factors that influenced. From this study the researchers hope that.

36 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Senarai/Isi kandungan SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT Judul/Tajuk Pengesahan Laporan Projek Perakuan Pelajar Penghargaan Dedikasi Abstrak Abstract Senarai Kandungan Senarai Rajah/Carta Senarai Jadual Senarai Lampiran Daftar singkatan (jika ada) i ii iii v vi vii viii i iv v vi vii

37 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB605 BAB PERKARA MUKASURAT BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Pernyataan Masalah 1.3 Objektif Kajian 1.4 Persoalan Kajian 1.5 Kepentingan Kajian Skop Kajian 1.7 Definisi Operasional BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2.0 Pendahuluan 2.1 Teori-teori yang berkaita n 2.2 Faktor 2.3 Faktor 2.4 Faktor

38 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB605 BAB PERKARA MUKASURAT BAB 3 METADOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan 3.1 Rekabentuk kajian 3.2 Kaedah pengumpulan data Populasi dan sampel Populasi Sampel 3.4 Instrumen kajian Bahagian A Bahagian B 3.5 Tatacara kajian Kaedah penganalisaan data 3.7 Jadual rasional soal selidik BAB 4 KEPUTUSAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan 4.1 Analisa kebolehpercayaan data 4.2 Bahagian A: Latar belakang responden X

39 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB605 BAB PERKARA MUKASURAT BAB 4 KEPUTUSAN KAJIAN 4.3 Bahagian B: Analisa faktor BAB 5 PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN 5.0 Pendahuluan 5.1 Perbincangan Faktor Faktor Faktor 5.2 Cadangan Pihak Pihak Pihak 5.3 Kesimpulan Rujukan/Bibliografi Lampiran

40 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Senarai rajah/carta/graf NO. RAJAH/ CARTA TAJUK Langkah-langkah Tatacara Kajian Peratusan Jantina Responden Peratusan Umur Responden Peratusan Bangsa Responden Peratusan Pekerjaan Responden MUKASURAT 4.10 Senarai jadual NO. JADUAL TAJUK MUKASURAT Jadual skala Likert Jadual rasional soal selidik Jadual analisa kebolepercayaan data Skala min skor

41 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Senarai lampiran LAMPIRAN TAJUK MUKASURAT A B Borang soal selidik Gambar

42 BAB 4: CONTOH FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN PB Tulang tepi laporan

43 CATATAN

PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), PENASIHAT LUAR (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD)

PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), PENASIHAT LUAR (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD) PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD) 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Kod Amalan Akreditasi Program (Code of Practice for Programme

More information

UNIVERSITY OF MALAYA PENYERAHAN AKHIR TESIS/DISERTASI FINAL SUBMISSION OF THESIS/DISSERTATION

UNIVERSITY OF MALAYA PENYERAHAN AKHIR TESIS/DISERTASI FINAL SUBMISSION OF THESIS/DISSERTATION UNIVERSITY OF MALAYA PENYERAHAN AKHIR TESIS/DISERTASI FINAL SUBMISSION OF THESIS/DISSERTATION BAHAGIAN A BUTIR-BUTIR CALON (UNTUK DIISI OLEH CALON) SECTION A CANDIDATE S DETAILS (TO BE COMPLETED BY THE

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS

KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS Kertas Projek Ini Dikemukakan Kepada Sekolah Siswazah Sebagai Memenuhi Sebahagian Keperluan Bagi Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan),

More information

Technology Oriented Business Driven Sustainable Development Environmental Friendly KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM

Technology Oriented Business Driven Sustainable Development Environmental Friendly KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM MAKLUM BALAS PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN UPM Oleh: Laila Hassan Bahagian Jaminan Kualiti UPM Pejabat Pendaftar 25 Mei 2011 Klausa 8.2.2 MS ISO 9001:2008 Kaedah

More information

LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT]

LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT] UTM(PS)-03/93 (Pind. 1/04) Sekolah Pengajian Siswazah [School of Graduate Studies] UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT] SEMESTER SESI NOTA : [NOTES] Bahagian A, B dan C hendaklah

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

Integrated Financial Accounting System

Integrated Financial Accounting System PANDUAN PENGGUNA [USER MANUAL] SISTEM : INTEGRATED FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM (IFAS) MODUL/APLIKASI : MODUL KEWANGAN PELAJAR KEMUDAHAN ONLINE PAYMENT TARIKH : 5 OGOS 2014 DISEDIAKAN OLEH : ABDUL RAHMAN

More information

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Skop Objektif Penilaian Kerja Kursus 3

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Skop Objektif Penilaian Kerja Kursus 3 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Skop 3 5.0 Objektif Penilaian Kerja Kursus 3 BAHAGIAN 2 : BENTUK DAN KAEDAH PENILAIAN KERJA

More information

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online.

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online. 4.2 Adalalah dimaklumkan bahawa para pelajar baharu diwajibkan menjelaskan pembayaran yuran sebelum hari pendaftaran bagi melicinkan proses pra pendaftaran di atas talian. PROSES PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN

More information

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2 GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2 5.0 FORMAT LAPORAN PASCA LAWATAN AKADEMIK Format Laporan lawatan akademik hendaklah merangkumi perkara-perkara berikut: 5.1 Pendahuluan Pensyarah

More information

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR 0 1.0 PENGENALAN Pengurusan dan penyelarasan Projek Ilmiah Tahun Akhir melibatkan kerjasama penyelaras, penyelia, penilai dan pelajar. Sehubungan dengan itu, aktiviti pengurusan dan penyelarasan Projek

More information

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September 2013 Bil Bulan Kursus Cadangan Tarikh kursus Ringkasan/ Objektif Kursus Sasaran peserta 1

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 KANDUNGAN PERKARA SENARAI FAKULTI DAN PUSAT YANG MENAWARKAN PROGRAM PENGAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH BACELOR,

More information

MSG Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik]

MSG Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 MSG 356 - Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that

More information

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS/PU/01

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS/PU/01 1/6 1. OBJEKTIF 2. SKOP Memastikan bahan perpustakaan (Buku, Bahan Multimedia dan Terbitan Bersiri) diurus dan dipelihara dengan baik. Diterimapakai oleh Jabatan Universiti Malaysia Sabah. 3. DEFINISI

More information

GARIS PANDUAN PENULISAN LAPORAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENULISAN LAPORAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENULISAN LAPORAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PRAKATA Dokumen ini dikeluarkan sebagai garis panduan mengenai

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

BUKU PANDUAN KERTAS ILMIAH (BEER3996) IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EKONOMI. (BSc. EKONOMI)

BUKU PANDUAN KERTAS ILMIAH (BEER3996) IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EKONOMI. (BSc. EKONOMI) BUKU PANDUAN KERTAS ILMIAH (BEER3996) IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EKONOMI (BSc. EKONOMI) JABATAN EKONOMI DAN PERNIAGAANTANI PUSAT PENGAJIAN EKONOMI, KEWANGAN DAN PERBANKAN KOLEJ PERNIAGAAN UNIVERSITI UTARA

More information

Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia

Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia AMALAN PUSING GANTI KERJA DI INSTITUSI AKADEMIK AWAM Noor Ariza Binti Ishak Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pembangunan Sumber Manusia) 2010 PENGHARGAAN

More information

PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR

PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR Kertas Projek Ini Dikemukakan Kepada Sekolah Siswazah Sebagai Memenuhi Sebahagian Keperluan Bagi Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti Utara Malaysia Oleh ABD HALIM BIN

More information

GARIS PANDUAN PENULISAN KAJIAN KES TAHUN AKHIR BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENULISAN KAJIAN KES TAHUN AKHIR BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENULISAN KAJIAN KES TAHUN AKHIR BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PRAKATA Dokumen ini dikeluarkan sebagai garis panduan mengenai cara

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PANDUAN MENYEDIAKAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI KOD KURSUS : DCE4955B NAMA KURSUS : LATIHAN INDUSTRI DI SEDIAKAN OLEH DR. ZOHARAH OMAR JABATAN PEMAJUAN PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

AMALAN PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) DI KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL SEKOLAH MENENGAH TEKNIK, NEGERI KEDAH

AMALAN PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) DI KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL SEKOLAH MENENGAH TEKNIK, NEGERI KEDAH AMALAN PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) DI KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL SEKOLAH MENENGAH TEKNIK, NEGERI KEDAH NG YING SHYA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.

More information

PELAKSANAAN KERTAS PROJEK EDU5988 DAN DCE5988

PELAKSANAAN KERTAS PROJEK EDU5988 DAN DCE5988 PANDUAN PELAKSANAAN KERTAS PROJEK EDU5988 DAN DCE5988 SESI 2014/2015 DISEDIAKAN OLEH: PEJABAT TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN DAN PENGAJIAN SISWAZAH) FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

AUGMENTED REALITY ART BOOK WITH INTERACTION TO PROMOTE MALAYSIA TRADITIONAL GAME NG TECK CHYAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

AUGMENTED REALITY ART BOOK WITH INTERACTION TO PROMOTE MALAYSIA TRADITIONAL GAME NG TECK CHYAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA AUGMENTED REALITY ART BOOK WITH INTERACTION TO PROMOTE MALAYSIA TRADITIONAL GAME NG TECK CHYAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL : AUGMENTED REALITY ART BOOK WITH

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

MANUAL PENYELIDIKAN Program Persediaan Universiti

MANUAL PENYELIDIKAN Program Persediaan Universiti KERTAS PROJEK DAN PENULISAN ILMIAH MANUAL PENYELIDIKAN Program Persediaan Universiti SMK SERI TANJONG, MELAKA 2010 MANUAL PENYELIDIKAN Kaedah pelaksanaan kerja-kerja penyelidikan : Kaedah pelaksanaan penyelidikan

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ

DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

GARIS PANDUAN DAN TATACARA PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG. (Dalam dan Luar Negara)

GARIS PANDUAN DAN TATACARA PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG. (Dalam dan Luar Negara) GARIS PANDUAN DAN TATACARA PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (Dalam dan Luar Negara) KELULUSAN OLEH MESYUARAT SENAT KALI KE 59 BILANGAN 7/2009 PADA 9 SEPTEMBER 2009 1 GARIS PANDUAN

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

CONTRACTOR S APPLICATION FOR AN EXTENSION OF TIME NORHANA BINTI DANIAL

CONTRACTOR S APPLICATION FOR AN EXTENSION OF TIME NORHANA BINTI DANIAL CONTRACTOR S APPLICATION FOR AN EXTENSION OF TIME NORHANA BINTI DANIAL A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Science (Construction

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP009 GARIS PANDUAN PENGURUSAN LATIHAN INDUSTRI

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP009 GARIS PANDUAN PENGURUSAN LATIHAN INDUSTRI PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP009 GARIS PANDUAN PENGURUSAN LATIHAN INDUSTRI Halaman: 1/14 No. Semakan: 02 No. Isu: 02 Tarikh: 11/08/2014

More information

Answer all questions. Jawab semua soalan.

Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 When plant cells are immersed in different concentration of solution, there will be changes in the mass, length or the texture due to a process named osmosis.

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions. SECTION A: 50 MARKS BAHAGIAN A: 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan esei. Jawab SEMUA soalan.

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering DESIGN AND ANALYSIS BEAMS FOR A FOUR STOREY STEEL STRUCTURE USING CSC SOFTWARE Dayang Lydiawati Binti Awang Jemat Bachelor of Engineering with Honors (Civil Engineering) 2006 UNIVERSITI

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN RENDAH DALAM MATA PELAJARAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT: SATU TINJAUAN DI TIGA BUAH SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI NEGERI KELANTAN ASRAM

More information

Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Terhadap Tajuk Ikatan Kimia Di Daerah Kuala Terengganu

Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Terhadap Tajuk Ikatan Kimia Di Daerah Kuala Terengganu Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Terhadap Tajuk Ikatan Kimia Di Daerah Kuala Terengganu Meor Ibrahim Bin Kamaruddin & Nurfazlina Binti Ahmad Fuad Fakulti Pendidikan Universiti

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL. Kamarul Azmi Jasmi

PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL. Kamarul Azmi Jasmi PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL Kamarul Azmi Jasmi Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Suggested Citation: Jasmi, K. A. (2012). Penyelidikan Kualitatif dalam Sains

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE ( Privacy Notice ) for Shareholders of SRC

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE ( Privacy Notice ) for Shareholders of SRC (3926-U) (Incorporated in ) Re: PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE ( Privacy Notice ) for Shareholders of SRC With reference to the above, the Personal Data Protection Act 2010 ( the Act ) is currently enforced

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017 SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017 BIL PROGRAM PENGAJIAN [Tempoh Pengajian Minimum] SYARAT KELAYAKAN MINIMUM 1. IJAZAH SARJANA MUDA SAINS

More information

PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND

More information

LABORATORY EQUIPMENT TRACKING SYSTEM ANNAPOORANI A/P RAMAN

LABORATORY EQUIPMENT TRACKING SYSTEM ANNAPOORANI A/P RAMAN LABORATORY EQUIPMENT TRACKING SYSTEM ANNAPOORANI A/P RAMAN This Report Is Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Bachelor of Electronic Engineering (Computer Engineering) Faculty

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia PENGENALAN Penyuntingan video merujuk kepada proses menambah, memadam, meminda,

More information

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM E-TRAINING BERASASKAN NOSS FORMAT BAHARU BAGI PUSAT BERTAULIAH DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM E-TRAINING BERASASKAN NOSS FORMAT BAHARU BAGI PUSAT BERTAULIAH DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA JPK/4/7/2 Jld.3 (17) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM E-TRAINING BERASASKAN NOSS FORMAT BAHARU BAGI PUSAT BERTAULIAH DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER

More information

IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN]

IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2010/2011 Academic Session April/May 2011 IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN]

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

PEMBANGUNAN MODUL AKADEMIK MODUL BASIC OF ELECTRIC AND ELECTRONIC CAPASITOR NOORAZLIN BINTI AZLAN HADI TAN

PEMBANGUNAN MODUL AKADEMIK MODUL BASIC OF ELECTRIC AND ELECTRONIC CAPASITOR NOORAZLIN BINTI AZLAN HADI TAN PEMBANGUNAN MODUL AKADEMIK MODUL BASIC OF ELECTRIC AND ELECTRONIC CAPASITOR NOORAZLIN BINTI AZLAN HADI TAN JANUARI 2012 ii i i PEMBANGUNAN MODUL AKADEMIK BASIC OF ELECTRIC AND ELECTRONIC CAPACITOR NOORAZLIN

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information

PANDUAN PENULISAN AKADEMIK UNTUK PELAJAR PPU

PANDUAN PENULISAN AKADEMIK UNTUK PELAJAR PPU PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI SMK SERI TANJONG, MELAKA PANDUAN PENULISAN AKADEMIK UNTUK PELAJAR PPU PPU MERCU GERBANG IPT Kandungan : BAB 1 : PENULISAN AKADEMIK 3 Pengertian Penulisan Akademik Ciri-ciri

More information

Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara. Oleh En. Abdul Razak Mat Wahie SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong

Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara. Oleh En. Abdul Razak Mat Wahie SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara Oleh En. Abdul Razak Mat Wahie SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong ABSTRAK Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji penggunaan

More information

KESESUAIAN KEMAHIRAN PENYELESAIAN MASALAH DAN KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM KURIKULUM MATEMATIK IKM UNTUK MEMENUHI SEKTOR PERINDUSTRIAN

KESESUAIAN KEMAHIRAN PENYELESAIAN MASALAH DAN KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM KURIKULUM MATEMATIK IKM UNTUK MEMENUHI SEKTOR PERINDUSTRIAN KESESUAIAN KEMAHIRAN PENYELESAIAN MASALAH DAN KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM KURIKULUM MATEMATIK IKM UNTUK MEMENUHI SEKTOR PERINDUSTRIAN SALAWATI BINTI HASAN BASARI Disertasi ini dikemukakan Sebagai memenuhi

More information

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PANDUAN PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Carian berdasarkan IPTA IPTA : H - UMS KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sastera PENGAJIAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT. i ii iii iv v vi xi xii xiii

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT. i ii iii iv v vi xi xii xiii vi SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT TAJUK PENGAKUAN PENGHARGAAN ABTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi xi xii xiii BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

More information

PENTAKSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN. 4-Jan-11 1

PENTAKSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN. 4-Jan-11 1 PENTAKSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN 4-Jan-11 1 Konsep Pentaksiran Definisi Pentaksiran Tujuan Pentaksiran Ciri Pentaksiran Yang Baik Konsep Pengujian Tujuan Pengujian Ciri-ciri Pengujian Konsep & TujuanPenilaian

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKULTI EKOLOGI MANUSIA Faculty of Human Ecology

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKULTI EKOLOGI MANUSIA Faculty of Human Ecology UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKULTI EKOLOGI MANUSIA Faculty of Human Ecology KANDUNGAN 1. PENDAHULUAN 1 2. SEMESTER A (FEM4999A/PSP4999A): KERTAS CADANGAN PROJEK a. PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN PROJEK 1 b.

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

Perbandingan Umur dan Pencapaian Akademik Professor Di Malaysia Oleh: Nasruddin Faisol, Loughborough University, England

Perbandingan Umur dan Pencapaian Akademik Professor Di Malaysia Oleh: Nasruddin Faisol, Loughborough University, England Perbandingan Umur dan Pencapaian Akademik Professor Di Malaysia Oleh: Nasruddin Faisol, Loughborough University, England Abstrak Kertas ini bertujuan membandingkan pencapaian akademik empat orang professor

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE Program/ Programme : Bacelor Pentadbiran Perniagaan/ Bachelor of Business Administration Jumlah Kredit Bergraduat/ Total Credits to Graduate Tempoh Pengajian/ Duration

More information

PERBEZAAN GAYA PEMIKIRAN KRITIS ANTARA PELAJAR SMV YANG PELBAGAI JENIS PERSONALITI

PERBEZAAN GAYA PEMIKIRAN KRITIS ANTARA PELAJAR SMV YANG PELBAGAI JENIS PERSONALITI PERBEZAAN GAYA PEMIKIRAN KRITIS ANTARA PELAJAR SMV YANG PELBAGAI JENIS PERSONALITI Norul aini Binti Rosli Lee Ming Foong Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Abstrak

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA CRITICAL SUCCESS FACTORS OF TECHNOPRENEURSHIP IN CREATIVE INDUSTRY: A STUDY OF CRAFT ENTREPRENEURS MUHAMMAD FARID BIN YAHYA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA i PENGESAHAN PENYELIA Saya/Kami akui bahawa

More information

Panduan Urus Sendiri untuk Pelan Pemulihan Hutang /www.akpk.org.my

Panduan Urus Sendiri untuk Pelan Pemulihan Hutang /www.akpk.org.my Panduan Urus Sendiri untuk Pelan Pemulihan Hutang 1-800- 88-2575/www.akpk.org.my 0 Pengenalan Sebagai sebahagian daripada usaha AKPK untuk menggalakkan peminjam mengawal sepenuhnya kewangan masing- masing,

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM AKTIVITI PIBG DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK LUAR BANDAR DI JITRA, KEDAH.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM AKTIVITI PIBG DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK LUAR BANDAR DI JITRA, KEDAH. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM AKTIVITI PIBG DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK LUAR BANDAR DI JITRA, KEDAH. NORZALINDA BINTI MD LAZIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : KELEWATAN PROSES PENGAMBILAN TANAH KESAN TERHADAP KONTRAKTOR SESI PENGAJIAN : 2010/2011 Saya MOHAMMAD FAAZIL

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

PENERAPAN UNSUR SEJARAH DALAM MATEMATIK KBSM BAGI TOPIK TEOREM PYTHAGORAS. MOHD FAZLI BIN ZUBIR

PENERAPAN UNSUR SEJARAH DALAM MATEMATIK KBSM BAGI TOPIK TEOREM PYTHAGORAS. MOHD FAZLI BIN ZUBIR ii PENERAPAN UNSUR SEJARAH DALAM MATEMATIK KBSM BAGI TOPIK TEOREM PYTHAGORAS. MOHD FAZLI BIN ZUBIR Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

PANDUAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR

PANDUAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR PANDUAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2009 1 PANDUAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR (PITA) KANDUNGAN Muka Surat 1. PENDAHULUAN 1 2. PANDUAN MENULIS

More information

CABARAN WANITA BEKERJAYA DALAM MENGURUSKAN RUMAHTANGGA: SATU KAJIAN DALAM KALANGAN STAF FAKULTI PENDIDIKAN UTM

CABARAN WANITA BEKERJAYA DALAM MENGURUSKAN RUMAHTANGGA: SATU KAJIAN DALAM KALANGAN STAF FAKULTI PENDIDIKAN UTM CABARAN WANITA BEKERJAYA DALAM MENGURUSKAN RUMAHTANGGA: SATU KAJIAN DALAM KALANGAN STAF FAKULTI PENDIDIKAN UTM SITI HASIMAH BINTI BAKERI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

Asas Penyelidikan : Pengenalan

Asas Penyelidikan : Pengenalan Asas Penyelidikan : Pengenalan Dalam bidang sains sosial, terdapat pelbagai kaedah penyelidikan yang dapat digunakan bagi mengkaji dan memahami fenomena yang meliputi segala aspek interaksi manusia disekeliling

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information