HONG LEONG BANK BERHAD PERADUAN SWIPE & WIN KAD DEBIT JUNIOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "HONG LEONG BANK BERHAD PERADUAN SWIPE & WIN KAD DEBIT JUNIOR"

Transcription

1 HONG LEONG BANK BERHAD PERADUAN SWIPE & WIN KAD DEBIT JUNIOR Dikemaskini pada 16 November 2015 Terma & Syarat TEMPOH PERADUAN 1. Peraduan Swipe & Win Kad Debit Junior ( Peraduan ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) bermula pada 16 November 2015 dan berakhir pada 29 Februari 2016, termasuk keduadua tarikh ( Tempoh Peraduan ), melainkan diberitahu sebaliknya. KELAYAKAN 2. Peraduan terbuka kepada seluruh pelanggan individu sedia ada dan Baru-Kepada-Bank warga Malaysia yang mempunyai Kad Debit Junior Hong Leong ( JDC ) yang dikeluarkan menurut Akaun Junior 3-dalam-1 ( 3-in-1 JA ) yang diselenggarakan dengan HLB ( Pemegang Akaun ). 3. Pelanggan Baru-Kepada-Bank bermaksud pelanggan yang tidak pernah memegang 3-in-1 JA yang dikeluarkan oleh HLB sebelum Tempoh Peraduan. 4. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, ibu bapa atau penjaga sah Pemegang Akaun akan dibenarkan menyertai Peraduan bagi Pemegang Akaun yang merupakan benefisiari yang dinamakan dalam 3-in-1 JA dan/atau JDC. 5. Mereka yang berikut ini adalah tidak layak untuk menyertai Peraduan: (a) Memiliki JDC yang TIDAK dikeluarkan di Malaysia; (b) Pemegang Akaun yang memiliki kad debit HLB yang lain; (c) Pemegang Akaun di mana JDC mereka TIDAK berkedudukan baik, tidak aktif, dipautkan kepada 3-in-1 JA yang telah ditutup atau tidak aktif atau telah melanggar mana-mana Terma & Syarat HLB pada bila-bila masa sepanjang Tempoh Peraduan dan/atau sebelum 31 Mei 2016; (d) Pemegang Akaun di mana JDC mereka dipercayai telah dikendalikan secara tipu, menyalahi undang-undang dan/atau JDC mereka tak sah atau dibatalkan menurut takrif HLB pada bilabila masa dalam Tempoh Peraduan dan/atau sebelum 31 Mei 2016; dan (e) Pelanggan Perbankan Persendirian HLB. 6. Pemegang Kad yang merupakan kakitangan HLB, sama ada bekerja tetap atau secara kontrak, kakitangan mana-mana wakil atau ejen HLB (termasuk juruaudit luar, vendor, pembekal, ejen pengiklanan dan ejen promosi) dan ahli-ahli keluarga terdekat masing-masing (cth. pasangan, anak-anak, ibu atau bapa, adik-beradik) layak menyertai Peraduan. KAEDAH PERADUAN 7. Hadiah Peraduan ( Hadiah ) dan bilangan pemenang ( Pemenang ) bagi Peraduan ini adalah seperti berikut. Keterangan Jumlah Pemenang 1 Tahun Bekalan Milo* 50 *Nota: 1 Tahun Bekalan Milo adalah ditakrifkan sebagai: 12 bulan Serbuk Milo Activ-Go (1.5kg) 8. Pemegang Akaun secara automatik berhak memperoleh bilangan Penyertaan Peraduan berdasarkan Kriteria Peraduan berikut yang dilakukan sepanjang Tempoh Peraduan ( Pemegang Akaun Layak ). Page 1 of 5

2 Kriteria Peraduan Buka 3-in-1 JA baru dengan deposit minimum RM200 dan memohon JDC. Penyertaan Peraduan Pemegang Akaun 3-in-1 JA sedia ada memohon JDC. 10 Setiap perbelanjaan minimum RM30 dalam satu resit dengan JDC bagi Transaksi Layak ( Perbelanjaan Layak ). 9. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, Transaksi Layak bagi Peraduan adalah termasuk pembelian dalam talian, pengebilan automatik dan pembelian di tempat jualan luar negara tetapi tidak termasuk transkasi berikut: (a) Transaksi yang dibayar balik, dipertikaikan, tidak berjaya, dibalikkan, tanpa kebenaran, melibatkan penipuan atau menyalahi undang-undang; atau (b) Pembayaran Fi Pengeluaran/Fi Tahunan/Fi Pembaharuan JDC; atau (c) Apa-apa bentuk perkhidmatan lain atau fi pelbagai (termasuk Caj Penalti) yang dikenakan oleh HLB. 10. Pembelian dalam talian bermaksud apa-apa transaksi runcit dalam talian yang dibuat dalam Ringgit Malaysia ( RM ) atau mata wang asing. Transaksi runcit dalam talian yang dibuat dalam mata wang selain RM akan ditukar kepada dan dikira dalam RM berdasarkan kadar penukaran yang ditentukan oleh HLB pada masa transaksi itu dibuat. 11. Penjejakan Perbelanjaan Layak akan berdasarkan tarikh transaksi dan waktu Malaysia diurusniaga dan berjaya dicatatkan dalam sistem HLB sepanjang Tempoh Peraduan. 12. Borang penyertaan atau pendaftaran penyertaan adalah tidak diperlukan. 13. Bagi Pemegang Akaun Layak yang mempunyai lebih daripada satu (1) JDC, Perbelanjaan Layak atas setiap JDC dianggap berasingan dan tidak digabungkan untuk dijadikan jumlah Perbelanjaan Layak JDC bagi Pemegang Akaun Layak. 14. Jika sekiranya berlaku seri (contohnya, lebih daripada seorang Pemegang Akaun Layak yang mempunyai nombor Penyertaan Peraduan yang sama), maka Pemegang Akaun Layak dengan baki simpanan tertinggi HLB yang terkumpul dalam 3-in-1 JA akan diisytiharkan Pemenang. 15. Untuk melayakkan diri untuk mendapat Hadiah, Pemegang Akaun Layak mestilah memastikan bahawa JDC dan 3-in-1 JA mereka kekal dibuka, aktif dan sah dengan deposit minimum Ringgit Malaysia Dua Ratus (RM200) semasa Tempoh Peraduan dan sehingga 31 Mei 2016, jika tidak, Pemegang Akaun Layak akan terlucut kelayakan daripada menerima Hadiah. 16. Setiap Pemegang Akaun Layak hanya berhak memenangi satu (1) Hadiah sepanjang Tempoh Peraduan. 17. Pemegang Akaun Layak akan dihubungi oleh cawangan HLB masing-masing tidak lewat dari 31 Mei 2016 untuk Pemegang Akaun Layak mengambil Hadiah masing-masing daripada cawangan tersebut. 18. Pemegang Akaun Layak bertanggungjawab mengambil Hadiah tidak lewat dari 30 Jun 2016, jika gagal, Hadiah tersebut akan dilupuskan sewajarnya. HLB tidak bertanggungjawab atas Hadiah yang tidak dituntut atau kelewatan tuntutan Hadiah. 19. Jika Pemegang Akaun tidak menerima pemberitahuan melalui telefon atau menerusi penyiaran dalam Laman Web HLB ( Laman Web HLB ) selewat-lewatnya 31 Mei 2016, maka Pemegang Akaun itu dianggap BUKAN Pemenang. 20. Pemenang mungkin diminta menghadiri majlis penyampaian hadiah, dan tarikh, waktu dan tempatnya akan diberitahu oleh HLB. Segala perbelanjaan pengangkutan, penginapan, perbelanjaan peribadi dan apa-apa kos lain yang dikeluarkan kerana menghadiri majlis penyampaian hadiah akan ditanggung oleh Pemenang Page 2 of 5

3 PEMBERIAN PELANGGAN TERAWAL ( PEMBERIAN ) 21. Sebagai tambahan, Pemegang Akaun yang telah memenuhi syarat peletakan Amaun Deposit Minimum yang ditetapkan ke dalam 3-in-1 JA mereka selama empat (4) bulan berturut-turut ( Tempoh Peruntukan ) di bawah Pilihan 1 dan/atau Pilihan 2 semasa Tempoh Peraduan, berhak mendapat Pemberian berikut seperti yag dinyatakan di bawah: Pemberian Little Fluffy Sports Tumbler Little Fluffy Multipurpose Pouch Kuantiti (Unit) Pilihan 1 (Deposit & Tebus) Amaun Deposit Minimum (Peruntukan selama 4 bulan berturutturut) Pilihan 2 (Swipe & Go) Amaun Deposit Minimum (Peruntukan selama 4 bulan berturutturut) Caj Ditetapkan dengan Kad Debit HLB 2,000 RM2,800 RM1,000 RM12 2,000 RM2,500 RM1,000 RM Semua deposit mestilah Dana Baru. Bagi mengelakkan keraguan, Dana Baru adalah: (a) Wang tunai, GIRO antara bank, dana baru yang diterima melalui pindahan telegraf daripada bank lain, cek tempatan atau cek jurubank yang dikeluarkan oleh bank lain didepositkan ke dalam 3-in1 JA; dan (b) Hasil daripada penebusan ekuiti, dana unit amanah, bon dan/atau Hong Leong Invest Safe yang didepositkan semula ke dalam 3-in-1 JA. 23. Yang berikut ini tidak dianggap Dana Baru. (a) Pindahan dana intra bank, yakni pindahan dana daripada akaun lain HLB/HLISB (sama ada Akaun Simpanan, Semasa, Deposit Tetap, Pelaburan Am atau Deposit Bertempoh-i); dan/atau (b) Pindahan antara cawangan di dalam HLB/HLISB termasuk pindahan akaun pihak ketiga (ke- 3). 24. Pemegang Akaun Layak mempunyai pilihan untuk membuat Amaun Deposit Minimum ditetapkan penuh di bawah Pilihan 1 atau deposit separa setara dengan Amaun Deposit Minimum yang ditetapkan di bawah Pilihan 2 ke dalam 3-in-1 JA mereka. 25. Bagi mengelakkan keraguan: (a) Pemegang Akaun Layak yang membuat perletakan deposit penuh Amaun Deposit Minimum ditetapkan ke dalam 3-in-1 JA mereka di bawah Pilihan 1 adalah berhak mendapat Pemberian berkenaan tanpa dikenakan Caj Ditetapkan. (b) Pemegang Akaun Layak 3-in-1 JA yang menjalankan pilihan untuk melakukan perletakan deposit setara dengan jumlah tertentu Amaun Deposit Minimum di bawah Pilihan 2 ke dalam 3-in-1 JA mereka, hendaklah menggunakan Kad Debit HLB Visa yang lain mereka untuk meleret dan membayar Caj Ditetapkan untuk layak mendapat Pemberian berkenaan. 26. Pemberian adalah berdasarkan siapa cepat, dia dapat dan tertakluk kepada ketersediaan stok, terhad kepada satu (1) Pemberian bagi setiap Pemegang Akaun Layak sepanjang Tempoh Peraduan. 27. Pemberian akan dibuat pada masa itu juga kepada Pemegang Akaun Layak di cawangan HLB berkenaan sebaik memenuhi kriteria yang ditetapkan. 28. Pemberitahuan menerusi penyiaran dalam Laman Web HLB atau apa-apa cara yang dianggap sesuai oleh HLB akan dibuat jika sekiranya Pemberian kehabisan stok. Page 3 of 5

4 UMUM 29. Dengan menyertai Peraduan, Pemegang Akaun: (a) Bersetuju untuk mematuhi Terma & Syarat Peraduan, Terma & Syarat Am Akaun bagi Deposit dan Terma & Syarat 3-in-1 JA; (b) Bersetuju untuk mengakses Laman Web HLB secara kerap dari semasa ke semasa untuk menyemak Terma & Syarat dan memastikan sentiasa mengikuti apa-apa perubahan dan pindaan kepada Terma & Syarat; (c) Bersetuju nama, nombor Kad Pengenalan (dalam bentuk terlindung), nombor JDC (dalam bentuk terlindung) atau gambar mereka dalam media, bahan pemasaran atau pengiklanan atau Laman Web HLB untuk tujuan Peraduan ini (jika berkenaan); (d) Bersetuju bahawa HLB tidak memberi representasi atau waranti berkenaan dengan kualiti atau kesesuaian Hadiah dan Pemberian dan hendaklah berurus secara langsung dengan pembekal dan/atau syarikat pembuat atas segala maklumat waranti berkenaan dengan Hadiah dan Pemberian; (e) Bersetuju bahawa Hadiah dan Pemberian yang dipaparkan dalam semua bahan bercetak adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja. Apa-apa prop, aksesori atau peralatan yang dipaparkan bersama Hadiah dan Pemberian dalam mana-mana bahan bergambar adalah untuk tujuan hiasan dan bukanlah sebahagian daripada Hadiah dan Pemberian; (f) Bersetuju bahawa HLB sama sekali tidak boleh dipertanggungjawabkan atas apa-apa kehilangan, Hadiah dan/atau Pemberian rosak, koyak, cacat, luput tarikh atau dicuri. Permintaan supaya diganti Hadiah dan/atau Pemberian yang hilang, rosak, koyak, cacat, luput tarikh atau dicuri tidak akan dilayan oleh HLB; (g) Bahawa Hadiah dan/atau Pemberian tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana pihak ketiga (ke-3) dan tidak boleh ditukar untuk wang tunai muka, kredit, cek atau manfaat barangan; (h) Bersetuju bahawa keputusan HLB atas semua hal berkaitan dengan Peraduan, Hadiah dan/atau Pemberian adalah muktamad dan mengikat ke atas mereka dan sebarang suratmenyurat dan/atau rayuan untuk mempertikaikan keputusan HLB tidak akan dilayani; dan (i) Bersetuju untuk menanggung sendiri segala cukai, fi kerajaan atau apa-apa caj lain yang mungkin dikenakan kepada mereka di bawah undang-undang berkenaan, jika ada, berkaitan dengan penerimaan Hadiah dan/atau Pemberian. 30. HLB berhak untuk: (a) Menambah, menggugurkan, menggantung atau meminda Terma & Syarat yang terkandung di dalam ini, sama ada keseluruhan atau sebahagian atas budi bicaranya yang mutlak dengan cara menyiarkannya dalam Laman Web HLB, atau dengan apa-apa cara yang dianggap sesuai oleh HLB dengan memberi notis awal dua puluh satu (21) hari kalendar; (b) Mengganti Hadiah dan/atau Pemberian dengan warna dan/atau produk lain yang sama nilainya pada bila-bila masa dengan memberi notis awal; (c) Melucutkan kelayakan mana-mana Pemegang Akaun atas apa jua sebab sekalipun yang dianggap wajar oleh HLB atas budi bicaranya yang mutlak daripada menyertai Peraduan dan/atau berhak mendapat Hadiah dan/atau Pemberian. 31. Pemegang Akaun yang telah melakukan atau disyaki melakukan penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh HLB atau telah diisytiharkan muflis (menurut petisyen oleh sama ada HLB atau mana-mana pihak ketiga) atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum atau semasa Tempoh Peraduan TIDAK layak menyertai Peraduan dan/atau TIDAK berhak mendapat Hadiah/Pemberian. 32. Pemegang Akaun bertanggungjawab atas dan akan menanggung sendiri segala cukai berkenaan, fi kerajaan atau apa-apa caj lain yang mungkin dikenakan kepada mereka di bawah undangundang berkenaan, jika ada, berkaitan dengan penyertaan dalam Peraduan dan/atau pengambilan Hadiah/Pemberian. 33. Terma & Syarat di dalam ini, Terma dan Syarat Am Akaun bagi deposit atau mana-mana terma dan syarat yang ditetapkan oleh HLB dari semasa ke semasa hendaklah dibaca sebagai suatu perjanjian keseluruhan dan jika terdapat sebarang percanggahan, maka Terma & Syarat tertentu di dalam ini hendaklah diutamakan setakat mengenai percanggahan tersebut. Page 4 of 5

5 34. Terma & Syarat adalah tertakluk kepada dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia dan Pemegang Akaun bersetuju untuk akur kepada bidang kuasa Mahkamah-mahkamah Malaysia. Akaun Junior 3-dalam-1 Hong Leong layak dilindungi oleh PIDM. Page 5 of 5

Visa Checkout Campaign Terms & Conditions

Visa Checkout Campaign Terms & Conditions Visa Checkout Campaign Terms & Conditions Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) TERMS & CONDITIONS ( T&Cs ) CAMPAIGN PERIOD 1. Visa Checkout Campaign herein ( this Campaign ) is organised by Alliance

More information

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions 3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) TERMS AND CONDITIONS FOR 3 MONTHS FLEXI PAYMENT PLAN WITH 0% FEE CAMPAIGN PERIOD 1. This 3 Months Flexi

More information

KEMPEN 0% VISA INFINITE EDUCATION & MEDICAL EPP UOBM TERMA & SYARAT UOBM KREDIT KAD ("KAD")

KEMPEN 0% VISA INFINITE EDUCATION & MEDICAL EPP UOBM TERMA & SYARAT UOBM KREDIT KAD (KAD) KELAYAKAN KEMPEN KEMPEN 0% VISA INFINITE EDUCATION & MEDICAL EPP UOBM TERMA & SYARAT UOBM KREDIT KAD ("KAD") 1. Kempen 0% VISA INFINITE EDUCATION & MEDICAL EPP United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K)

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

TERMA & SYARAT Dikemaskini pada 1 Oktober 2014

TERMA & SYARAT Dikemaskini pada 1 Oktober 2014 PROGRAM DEPOSIT MALAYSIA RUMAH KEDUAKU (MM2H) HONG LEONG BANK TERMA & SYARAT Dikemaskini pada 1 Oktober 2014 TEMPOH PROGRAM 1. Program Deposit Malaysia Rumah Keduaku ( Program ) Hong Leong Bank ( HLB )

More information

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online.

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online. 4.2 Adalalah dimaklumkan bahawa para pelajar baharu diwajibkan menjelaskan pembayaran yuran sebelum hari pendaftaran bagi melicinkan proses pra pendaftaran di atas talian. PROSES PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Terms and Conditions Personal Saver 1. Personal Saver is a savings account that allows customers to have a maximum of 3 sub accounts also known as Flexi

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ).

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Celebrate With PB Cards Terms and Conditions Campaign Period 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Eligibility 2. The Campaign is open exclusively to New-To-Bank

More information

The Campaign is open to all individual new and existing customers of Maybank Gold Investment Account (hereinafter referred to as MGIA )

The Campaign is open to all individual new and existing customers of Maybank Gold Investment Account (hereinafter referred to as MGIA ) MAYBANK GOLD INVESTMENT ACCOUNT CAMPAIGN Terms and Conditions Campaign Period The Maybank Gold Investment Account Campaign (hereinafter referred to as the Campaign ) shall be held in two (2) phases, both

More information

AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions

AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions The Programme 1. This AmBank / AmBank Islamic s Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme ("Programme")

More information

OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS

OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS These terms and conditions govern the Credit Card issued by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) and the Credit Card has the joint imprint of the

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme)

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) 1. Balance Transfer ( BT ) is offered by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) to eligible customers who hold one or more currently valid credit cards

More information

AmBank Credit Cards: Fees & Charges (not applicable to AmBank M-Card)

AmBank Credit Cards: Fees & Charges (not applicable to AmBank M-Card) AmBank Credit Cards: Fees & Charges (not applicable to AmBank M-Card) Annual Fee Minimum Monthly Payment Finance Charges Cash Advance Fee Late Payment Charges Interest Free Period Excess Limit Fee Credit

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

Get 100% Cash Back* on your TNB bill when you pay with your American Express Card

Get 100% Cash Back* on your TNB bill when you pay with your American Express Card Get 100% Cash Back* on your TNB bill when you pay with your American Express Card Every RM50 bill payment will entitle you to 1 entry or 10 entries via AutoPay transaction. 1 ENTRY Over-the-counter & Online

More information

Maybank Islamic MasterCard Ikhwan Card-i Umrah Package Terms & Conditions

Maybank Islamic MasterCard Ikhwan Card-i Umrah Package Terms & Conditions Maybank Islamic MasterCard Ikhwan Card-i Umrah Package Terms & Conditions Humanising Financial Services. a Weekly Umrah Package for Maybank Islamic MasterCard Ikhwan Card-i. Eligibility and Campaign Information

More information

Cardholder means the holder of an AmBank and AmBank Islamic Credit Card which shall include the Principal and / or Supplementary Card.

Cardholder means the holder of an AmBank and AmBank Islamic Credit Card which shall include the Principal and / or Supplementary Card. Terms & Conditions for XtremeDeals Program The Terms & Conditions herein shall be read together with and supplementary to the standard Terms & Conditions of AmBank (M) Bhd. (8515-D) (" the Bank") and AmBank

More information

Peraduan Moto Idaman PETRONAS Terma Dan Syarat

Peraduan Moto Idaman PETRONAS Terma Dan Syarat Peraduan Moto Idaman PETRONAS Terma Dan Syarat Penganjur & Kelayakan 1. Peraduan Moto Idaman PETRONAS ["Peraduan"] ini dianjurkan oleh Lub Dagangan Sdn Bhd (LDSB) ["Penganjur"] dan terbuka kepada semua

More information

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

More information

Terms and Conditions for Auto BILLPAY RM30 Cash Rebate Campaign

Terms and Conditions for Auto BILLPAY RM30 Cash Rebate Campaign Terms and Conditions for Auto BILLPAY RM30 Cash Rebate Campaign Campaign Period and Eligibility 1. The Auto BILLPAY RM30 Cash Rebate Enrolment Campaign ( Campaign ) shall commence from 1 September 2015

More information

Get a Black & Decker Car Vacuum with PB-Petron Visa Gold Credit Card Campaign. Terms and Conditions

Get a Black & Decker Car Vacuum with PB-Petron Visa Gold Credit Card Campaign. Terms and Conditions Get a Black & Decker Car Vacuum with PB-Petron Visa Gold Credit Card Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 11 April 2016 until 10 August 2016 ( Campaign period ).

More information

WILL MY BILL HAVE ELECTRICITY. In collaboration with

WILL MY BILL HAVE ELECTRICITY. In collaboration with WILL MY ELECTRICITY BILL HAVE GST? In collaboration with Yes, the Goods and Services Tax (GST) will be calculated for Tenaga Nasional Berhad s bills starting 1 April 2015. DOMESTIC CUSTOMERS The first

More information

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE ( Privacy Notice ) for Shareholders of SRC

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE ( Privacy Notice ) for Shareholders of SRC (3926-U) (Incorporated in ) Re: PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE ( Privacy Notice ) for Shareholders of SRC With reference to the above, the Personal Data Protection Act 2010 ( the Act ) is currently enforced

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

Terms & Conditions I. DEFINITION

Terms & Conditions I. DEFINITION Terms & Conditions I. DEFINITION 1. The AmBonus Rewards Program ( Program ) is open to all Principal and Supplementary Cardmembers ( Cardmember ) of the Card upon the Terms and Conditions herein. 2. Card

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

Terms and Conditions

Terms and Conditions American Express Gold Charge Card Terms and Conditions Kad Caj Emas American Express Terma dan Syarat Maybank American Express Gold Charge Card Terms And Conditions These are the terms & conditions governing

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

TERMS AND CONDITIONS CIMB October Spend & Get Cash Back Campaign

TERMS AND CONDITIONS CIMB October Spend & Get Cash Back Campaign TERMS AND CONDITIONS CIMB October Spend & Get Cash Back Campaign 1. The CIMB October Spend & Get Cash Back Campaign 2015 ( the Campaign ) is organised by CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). The Campaign

More information

Make it easy, make it smart. Choose Smart Pay.

Make it easy, make it smart. Choose Smart Pay. WORLD ENRICH WORLD INFINITE SIGNATURE By invitation only PLATINUM GOLD WORLD PLATINUM Make it easy, make it smart. Choose Smart Pay. Education Medical Purchases Shopping Gadgets Art Vacation You don't

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Standard Chartered Bank Credit Card or the PLC facility (see below). Be sure to also read the Client Terms,

More information

AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions

AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions The Program 1. This AmBank / AmIslamic Bank s Credit Card Acquisition Cash Reward Program ("Program") will commence

More information

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard TERMS & CONDITIONS RELATING TO REBATE AND BENEFITS AVAILABLE UNDER THE CIMB CASH REBATE MASTERCARD CREDIT CARD 1. The cash rebates ( Cash Rebate ) available under the CIMB Cash Rebate MasterCard Credit

More information

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Balance Transfer

More information

BANK SIMPANAN NASIONAL SPD SARA1M

BANK SIMPANAN NASIONAL SPD SARA1M Borang Penzahiran Maklumat Sila baca borang ini sebelum anda membuat keputusan untuk menerima tawaran Bank Simpanan Nasional SPD SARA1M Sila pastikan anda juga membaca terma dan syarat Pinjaman BANK SIMPANAN

More information

Terma Penggunaan SILA BACA TERMA DAN SYARAT INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI

Terma Penggunaan SILA BACA TERMA DAN SYARAT INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI Terma Penggunaan SILA BACA TERMA DAN SYARAT INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI Laman Web ini dimiliki oleh Think BIG Digital Sdn. Bhd. (TBD). Dengan menggunakan Laman Web ini anda dianggap

More information

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version)

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version) PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE Personal Data Protection Notice (English version) This Personal Data Protection Notice ( Notice ) describes how E&O Hotel Sdn. Bhd. (a subsidiary of Eastern & Oriental Berhad)

More information

CIMB Bank Kwik Account-Hotlink Promotions ( the Promotion ) Terms and Conditions. 1. The Promotion Period

CIMB Bank Kwik Account-Hotlink Promotions ( the Promotion ) Terms and Conditions. 1. The Promotion Period CIMB Bank Kwik Account-Hotlink Promotions ( the Promotion ) Terms and Conditions 1. The Promotion Period 1.1 The Promotion is organized by CIMB Bank Berhad ( Bank ) and Maxis Mobile Services Sdn Bhd (

More information

BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (BMMB) - TERMS AND CONDITIONS OF DEBIT CARD-i

BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (BMMB) - TERMS AND CONDITIONS OF DEBIT CARD-i BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (BMMB) - TERMS AND CONDITIONS OF DEBIT CARD-i The following Terms and Conditions shall govern the use of Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) Debit Card issued by BMMB which

More information

Terms and Conditions- ASB Flexi Loan

Terms and Conditions- ASB Flexi Loan Terms and Conditions- ASB Flexi Loan Purpose ASB Flexi is a term loan to purchase ASB units with the choice to repay the loan (through Flexi Cash scheme). This product is only offered at Maybank kiosk.

More information

RHB CASH-CONNECT DEBIT CARD & RHB DEBIT CARD RHB PREMIER BANKING PLATINUM DEBIT CARD TERMS & CONDITIONS TCDC 1. DEFINITION AND INTERPRETATION

RHB CASH-CONNECT DEBIT CARD & RHB DEBIT CARD RHB PREMIER BANKING PLATINUM DEBIT CARD TERMS & CONDITIONS TCDC 1. DEFINITION AND INTERPRETATION RHB CASH-CONNECT DEBIT CARD & RHB DEBIT CARD RHB PREMIER BANKING PLATINUM DEBIT CARD TERMS & CONDITIONS 1. DEFINITION AND INTERPRETATION TCDC 1.1 Unless the context otherwise requires, the following words

More information

Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on

Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on you. You are deemed to have accepted these terms and

More information

Integrated Financial Accounting System

Integrated Financial Accounting System PANDUAN PENGGUNA [USER MANUAL] SISTEM : INTEGRATED FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM (IFAS) MODUL/APLIKASI : MODUL KEWANGAN PELAJAR KEMUDAHAN ONLINE PAYMENT TARIKH : 5 OGOS 2014 DISEDIAKAN OLEH : ABDUL RAHMAN

More information

AEON CREDIT SERVICE (M) BHD. ( V) AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD Personal Financing / Pembiayaan Peribadi AEON i-cash

AEON CREDIT SERVICE (M) BHD. ( V) AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD Personal Financing / Pembiayaan Peribadi AEON i-cash Customer Copy AEON CREDIT SERVICE (M) BHD. (412767-V) PRODUCT DISCLOSURE SHEET / HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD AEON i-cash Personal Financing / Peribadi AEON i-cash Please read

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET AmBank (M) Berhad AmBank Credit Cards PRODUCT DISCLOSURE SHEET February 2014 (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the AmBank Credit Card. Be sure to also read the general terms

More information

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P)

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) QUESTIONNAIRE AND PROPOSAL FOR CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE NOTIS PENTING / IMPORTANT NOTICE KENYATAAN MENURUT SEKSYEN 149(4) AKTA INSURANS, 1996. Anda perlu memberitahu

More information

RECLASSIFICATION OF MUDARABAH DEPOSIT ACCOUNTS AS MUDARABAH INVESTMENT ACCOUNTS

RECLASSIFICATION OF MUDARABAH DEPOSIT ACCOUNTS AS MUDARABAH INVESTMENT ACCOUNTS Dear Valued Customer, RECLASSIFICATION OF MUDARABAH DEPOSIT ACCOUNTS AS MUDARABAH INVESTMENT ACCOUNTS Pursuant to the enforcement of the Islamic Financial Services Act 2013 ( IFSA ), all Islamic Banking

More information

Kad melalui Terminal Pindahan Wang Elektronik yang dipasang of any corporation(s) that accepts Maybankard Bankcard, Visa

Kad melalui Terminal Pindahan Wang Elektronik yang dipasang of any corporation(s) that accepts Maybankard Bankcard, Visa ISSUE OF MAYBANKARD VISA/ MASTERCARD PLATINUM DEBIT / PHONE BANKING SERVICE PENGELUARAN MAYBANKARD VISA/ MASTERCARD PLATINUM DEBIT / PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON 1. 2. 3. Enclosed please find your MAYBANKARD

More information

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard 1 July 2015 TERMS & CONDITIONS RELATING TO REBATE AND BENEFITS AVAILABLE UNDER THE CIMB CASH REBATE MASTERCARD CREDIT CARD 1. The cash rebates ( Cash Rebate )

More information

AEON PREPAID MASTERCARD CARD AGREEMENT

AEON PREPAID MASTERCARD CARD AGREEMENT AEON PREPAID MASTERCARD CARD AGREEMENT IMPORTANT Please read very carefully the terms and conditions herein and only use your AEON Credit Service (M) Berhad - Prepaid MasterCard if you are agreeable to

More information

1.1 Card means a smart Card utilizing contactless technology and commonly described as the Touch n Go Card.

1.1 Card means a smart Card utilizing contactless technology and commonly described as the Touch n Go Card. Terms and Conditions for Touch n Go Generic Card 1.0 Definitions 1.1 Card means a smart Card utilizing contactless technology and commonly described as the Touch n Go Card. 1.2 Card Transaction means an

More information

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE This Personal Data Protection Notice ( Notice ) describes how we, Asia Analytica Data Sdn. Bhd., our related corporations, associated corporations and jointly controlled

More information

AmBank (M) Berhad AmBank Credit Cards 1 September 2016

AmBank (M) Berhad AmBank Credit Cards 1 September 2016 AmBank (M) Berhad AmBank Credit Cards PRODUCT DISCLOSURE SHEET (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the AmBank Credit Card. Be sure to also read the general terms and conditions.)

More information

SURAT AKU JANJI PELAJAR

SURAT AKU JANJI PELAJAR SURAT AKU JANJI PELAJAR Saya :... No. Kad Pengenalan : Tahun/Program :..... No. Matrik:... dengan sesungguhnya dan sebenarnya berjanji bahawa saya akan berusaha sedaya upaya untuk mencapai kecemerlangan

More information

EXPLANATORY NOTES. Consolidated Statement. Please find the explanatory notes on CIMB Bank and CIMB Islamic Bank Berhad s Consolidated Statement:

EXPLANATORY NOTES. Consolidated Statement. Please find the explanatory notes on CIMB Bank and CIMB Islamic Bank Berhad s Consolidated Statement: Date of Notice: 11 December 2015 EXPLANATORY NOTES Consolidated Statement To all valued customers, Please find the explanatory notes on CIMB Bank and CIMB Islamic Bank Berhad s Consolidated Statement:

More information

Terms And Conditions - ASB Flexi Cash Loan

Terms And Conditions - ASB Flexi Cash Loan Terms And Conditions - ASB Flexi Cash Loan Purpose ASB Flexi Cash is a term loan of ASB Flexi to repay the loan by using the existing security documents pledged to the existing ASB certificate for customers

More information

Total profit cost at the end of [ ] years RM RM RM Total payment amount at the end of [ ] years RM RM RM

Total profit cost at the end of [ ] years RM RM RM Total payment amount at the end of [ ] years RM RM RM PRODUCT DISCLOSURE SHEET Please read this Product Disclosure Sheet before you decide to apply for Home Complete-i and the Terms and Conditions for this product. Please seek clarification from your institution

More information

AR-RAHNU PRODUCT PRODUK AR-RAHNU

AR-RAHNU PRODUCT PRODUK AR-RAHNU PRODUCT DISCLOSURE SHEET HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Please read this Product Disclosure Sheet before you decide to participate in Ar-Rahnu product. Please be sure to also read the general terms and conditions.)

More information

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN BOWLING PERSATUAN JURU X-RAY MALAYSIA 2014

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN BOWLING PERSATUAN JURU X-RAY MALAYSIA 2014 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN BOWLING PERSATUAN JURU X-RAY MALAYSIA 2014 1. PERATURAN PERTANDINGAN 1.1 PENGENALAN Pertandingan ini dinamakan PERTANDINGAN BOWLING PERSATUAN JURU X-RAY MALAYSIA

More information

AR-RAHNU PRODUCT PRODUK AR-RAHNU

AR-RAHNU PRODUCT PRODUK AR-RAHNU PRODUCT DISCLOSURE SHEET HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Please read this Product Disclosure Sheet before you decide to participate in Ar-Rahnu product. Please be sure to also read the general terms and conditions.)

More information

AmIslamic Bank Berhad Perjanjian Kad MasterCard / VISA

AmIslamic Bank Berhad Perjanjian Kad MasterCard / VISA Pengeluaran Kad MasterCard / VISA AmIslamic Bank Berhad ( Kad ) oleh AmIslamic Bank Berhad ( Bank ) kepada Ahli Kad dan penggunaan Kad oleh Ahli Kad adalah berdasarkan konsep Syariah Ujrah dan tertakluk

More information

"Current Account" means any Maybank current account maintained by the Sender.

Current Account means any Maybank current account maintained by the Sender. MAYBANK WESTERN UNION MONEY TRANSFER SM SERVICE IS PROVIDED ON THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS In these Terms and Conditions, unless the context requires otherwise,

More information

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB PREFERRED

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB PREFERRED TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB PREFERRED 1. PELUASAN PERKHIDMATAN 1.1 Keahlian adalah melalui jemputan oleh Bank kepada individu-individu dan / mana-mana entiti berdasarkan kepada baki minima atau

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to apply for the Trade Services Facility. The Information given below is merely general information of the product. Terms &

More information

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN A joint venture between Sun Life Assurance Company of Canada and Renggis Ventures Sdn Bhd CONTENTS

More information

MasterCard / Visa (RM) WORLD INFINITE SIGNATURE WAIVED. MasterCard (RM) Platinum. MasterCard / Visa (RM) MasterCard (RM)

MasterCard / Visa (RM) WORLD INFINITE SIGNATURE WAIVED. MasterCard (RM) Platinum. MasterCard / Visa (RM) MasterCard (RM) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Bank credit card. Be sure to also read the general terms and conditions.) Bank Credit Cards Date: 15 March 2016 1. What is this product

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out the Amanah Saham Bumiputera (ASB) Loan. Be sure to also read the general terms and conditions. Please seek clarification

More information

Borang Cadangan Allianz Care SMI

Borang Cadangan Allianz Care SMI Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad (735426-V) Borang Cadangan Allianz Care SMI Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad ( Syarikat ) adalah berlesen di bawah Akta Perkhidmatan

More information

Facility Amount : RM Profit Rate : %

Facility Amount : RM Profit Rate : % PRODUCT DISCLOSURE SHEET (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out the Maybank Islamic Personal Financing-i. Be sure to also read the terms in the letter of offer. Seek clarification

More information

CREDIT CARD APPLICATION FORM/ BORANG PERMOHONAN KAD KREDIT

CREDIT CARD APPLICATION FORM/ BORANG PERMOHONAN KAD KREDIT CREDIT CARD APPLICATION FORM/ BORANG PERMOHONAN KAD KREDIT YES! I wish to apply for (please tick )/YA! Saya ingin memohon (sila tandakan ) Privilege Banking Visa Infinite Card Platinum Business MasterCard

More information

Motor Insurance Claim Form

Motor Insurance Claim Form Motor Insurance Claim Form To speed up the process, please (1) Complete this form, (2) Prepare the relevant documents listed on page two, and (3) Mail them to AXA Office as soon as possible. Thank you.

More information

Your personal information will be used or processed for the following purposes:-

Your personal information will be used or processed for the following purposes:- PRIVACY NOTICE Dear TM Customers, Thank you for your continuous support. As you are aware, Personal Data Protection Act 2010 (PDPA) that was passed in 2010 came into force on 15 November 2013. In our effort

More information

Terima Kasih kerana memilih Kad Kredit-i Bank Rakyat. Thank You for choosing. Bank Rakyat Credit Card-i

Terima Kasih kerana memilih Kad Kredit-i Bank Rakyat. Thank You for choosing. Bank Rakyat Credit Card-i Terima Kasih kerana memilih Kad Kredit-i Bank Rakyat Thank You for choosing Bank Rakyat Credit Card-i 2 3 Perjanjian Kad Kredit-i Bank Rakyat Terma dan Syarat Pengeluaran Kad Kredit-i Bank Rakyat MasterCard

More information

Application for Stamp Duty Remission under the Stamp Duty (Remission) Order 2014 and Stamp Duty (Remission) (No 2) Order 2014

Application for Stamp Duty Remission under the Stamp Duty (Remission) Order 2014 and Stamp Duty (Remission) (No 2) Order 2014 Circular No 043/2015 Dated 5 Mar 2015 To Members of the Malaysian Bar Application for Stamp Duty Remission under the Stamp Duty (Remission) Order 2014 and Stamp Duty (Remission) (No 2) Order 2014 We refer

More information

MANUAL PENGGUNA PORTAL TABUNG HAJI (mytaha) USER MANUAL TABUNG HAJI PORTAL (mytaha)nhj

MANUAL PENGGUNA PORTAL TABUNG HAJI (mytaha) USER MANUAL TABUNG HAJI PORTAL (mytaha)nhj MANUAL PENGGUNA PORTAL TABUNG HAJI (mytaha) USER MANUAL TABUNG HAJI PORTAL (mytaha)nhj http://www.mytaha.com.my KANDUNGAN (TABLE OF CONTENTS) BIL PERKARA HALAMAN 1. TERMA DAN SINGKATAN. TERMS AND ABBREVIATION

More information

Privacy Notice Our commitment to your privacy This Privacy Notice outlines how Suria KLCC collects, uses, maintains and discloses your personal data

Privacy Notice Our commitment to your privacy This Privacy Notice outlines how Suria KLCC collects, uses, maintains and discloses your personal data Privacy Notice Our commitment to your privacy This Privacy Notice outlines how Suria KLCC collects, uses, maintains and discloses your personal data in respect of how Suria KLCC safeguards the personal

More information

1.1 Date of Issue means the date of issuance of SmartTAG or deemed to have been issued.

1.1 Date of Issue means the date of issuance of SmartTAG or deemed to have been issued. Terms and Conditions for SmartTAG 1.0 Definitions 1.1 Date of Issue means the date of issuance of SmartTAG or deemed to have been issued. 1.2 Deposit means the sum, if any, specified by TNGSB from time

More information

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy :

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy : Cash Withdrawals Cash withdrawals are available at all national Maybank ATMs and over 900,000 American Express ATMs worldwide. The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles

More information

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions 1. When is the commencement date for the new drop zone for SmartTAG repair service? From 1/1/2015 onwards, Pos Malaysia or Poslaju National Courier is an alternative drop zone

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERKIRAAN PENENTUAN HARGA AWAL) 2012 INCOME TAX (ADVANCE PRICING ARRANGEMENT) RULES 2012

KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERKIRAAN PENENTUAN HARGA AWAL) 2012 INCOME TAX (ADVANCE PRICING ARRANGEMENT) RULES 2012 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 11 Mei 2012 11 May 2012 P.U. (A) 133 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERKIRAAN PENENTUAN HARGA AWAL) 2012 INCOME TAX (ADVANCE PRICING ARRANGEMENT)

More information

Bank Muamalat System Upgrade

Bank Muamalat System Upgrade Bank Muamalat System Upgrade Frequently Asked Questions (FAQ s) Why is Muamalat upgrading it systems? This is to enhance our system to serve customer better How long will the system upgrade take? 3 days

More information

LAND LAW AND SURVEY REGULATION (SGHU 3313)

LAND LAW AND SURVEY REGULATION (SGHU 3313) LAND LAW AND SURVEY REGULATION (SGHU 3313) WEEK 4-LAND DEALINGS SR DR. TAN LIAT CHOON 07-5530844 016-4975551 1 OUTLINE Registration of Dealings Concept and Types of Dealings Caveat and Prohibitory Order

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No X) Cawangan Branch

BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No X) Cawangan Branch BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. 98127-X) Cawangan Branch Adakah anda mempunyai akaun dengan Bank Islam? / Do you have an existing account with Bank Islam? Jika 'YA' sila kemaskinikan maklumat yang perlu

More information

CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN

CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN PERJANJIAN PINJAMAN BERJANGKA (DENGAN/TANPA CAGARAN) Tarikh : PIHAK-PIHAK 1. Bank : CIMB Bank Berhad (13491-P) di Tingkat 5, Bangunan CIMB, Jalan Semantan, Damansara Heights,

More information

Today s profit rate per annum =. % p.a. T

Today s profit rate per annum =. % p.a. T PRODUCT DISCLOSURE SHEET Please read this Product Disclosure Sheet before you decide to apply for CashVantage Financing-i and the Terms and Conditions for this product. Please seek clarification from your

More information

Perjanjian Microsoft Cloud

Perjanjian Microsoft Cloud Perjanjian Microsoft Cloud Perjanjian Awan Microsoft ini diikat di antara entiti yang anda wakili, atau, jika anda tidak menetapkan entiti berhubungan dengan pembelian atau pembaharuan Langganan, anda

More information

TERMA DAN SYARAT. PROGRAM SAHABAT AGRO (AgroPrimaS)

TERMA DAN SYARAT. PROGRAM SAHABAT AGRO (AgroPrimaS) TERMA DAN SYARAT PROGRAM SAHABAT AGRO (AgroPrimaS) PENTING : SILA BACA KESELURUHAN TERMA DAN SYARAT DENGAN TELITI DAN PASTIKAN ANDA MEMAHAMI DAN BERSETUJU DENGAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERSEBUT

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERTUKARAN AUTOMATIK MAKLUMAT AKAUN KEWANGAN) 2016

KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERTUKARAN AUTOMATIK MAKLUMAT AKAUN KEWANGAN) 2016 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 23 Disember 2016 23 December 2016 P.U. (A) 355 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERTUKARAN AUTOMATIK MAKLUMAT AKAUN KEWANGAN) 2016 INCOME TAX (AUTOMATIC

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Standard Chartered Bank Credit Card or the PLC facility (see below). Be sure to also read the Customer Terms,

More information

PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND

More information