ÕÙØ ÓØ ÓÖ Ó Üµ Ð ØÓ ÓÖÙÐ ÚÓÐÚ ÓÚÓÐÙØÓ Ó ØÐ ÙÖ ÛØ ÔÓÛÖ Ó ÖØÖÖÝ Ó ØØ Ü µü º Ì ÓÖÙÐ Ú µº ÕÙØÓ µ ÖÚÐ Ø ÖØ ÙØÓ Ó Ø ÔÓÐÝÓРܵ Ù Ø ÓÚÓÐÙØÓ Ó ØÛÓ ÙØÓÐ ÕÙ º Ì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ÕÙØ ÓØ ÓÖ Ó Üµ Ð ØÓ ÓÖÙÐ ÚÓÐÚ ÓÚÓÐÙØÓ Ó ØÐ ÙÖ ÛØ ÔÓÛÖ Ó ÖØÖÖÝ Ó ØØ Ü µü º Ì ÓÖÙÐ Ú µº ÕÙØÓ µ ÖÚÐ Ø ÖØ ÙØÓ Ó Ø ÔÓÐÝÓРܵ Ù Ø ÓÚÓÐÙØÓ Ó ØÛÓ ÙØÓÐ ÕÙ º Ì"

Transcription

1 Ç ÈÓÐÝÓÐ ÊÐØ ØÓ ÖÚØÚ Ó Ø ÖØ ÙØÓ Ó ØÐ ÆÙÖ ÏÓÐØÖ Ä Á ØØÙØ ĐÙÖ ÌÓÖØ ÈÝ ÍÚÖ ØĐØ ÃÖÐ ÖÙ Ã Ö ØÖ ¾ ¹¾ ÃÖÐ ÖÙ ÖÝ ÁØÖÓÙØÓ ÙÖÝ Á Ø ÓÛ ØØ ÔÓÛÖ Ó Ø ÖØ ÙØÓ Üµ Ó ØÐ ÙÖ ¾Æ ¼ ¾ ¾ ÛÖ Æ ¼ ¼ ¾ Öº ¼¼¼¼ Ó ÖÖ Ó µ ÜÔÖ ØÖ Ó ÐÖ ÓØÓ Ó Üµ ÛØ ÓÆØ ÖÔÐ Ý ÖØ Ð Ý Ú ÔÓÐÝÓÐ Ó Ø Ó º Á Ø ÔÔÖ ÖÚØÚ Ó Üµ Ö ØÙ ÐÖ Öº Ì ØÖØ ÔÓØ Ø ÓÐÐÓÛ ÜÔÖ Ó ÓÖ Ø Ö Ø ÖÚØÚº ܵ Ü ¼ ܵ Ü Üµ ¾Üµ ܵ Ì ÕÙØÓ ÕÙÚÐØ ØÓ Ø ÔÐ ÖÙÖÖ ÖÐØÓ ÚÐ ÓÖ ¾µ ¾ ¾ µ ¼ ¼ ÛØ ¾ ¾µ ÕÙØÓ µ Ó ÓÙÖ Ð Ó ÓÙ ÖÓ Ø ÜÔÐØ ÓÖ Üµ Ô Ü µ ¾Üµº Ì Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ¹Ø ÖÚØÚ Ó Ø ÓÖ Üµ Ü Ü Üµµ ܵ ܵ ܵ µ ÛØ ÖØ ÔÓÐÝÓРܵ Ó Ö Üµ Ó Ö º Ì ÔÓÐÝÓÐ Ö ÓÙ ØÓ ÛØ Üµ µ ¼ ¾ µ µ Ü ¾ Û ØÖÐ Ó ÙÖ ÓÖ ¾ Æ ¼ ÛÖ Æ ¾ º Ì Ö Ø ØÖ Ö ÔØ Ìº ÛØ µ ¼ ÓÖ º ÓØÖ ÖÔÖ ØØÓ ÓÖ Ø ÔÓÐÝÓРܵ Ð Ó ÓÙ ÚÞº ܵ ¾ ¹Ð ÛÓÐØÖºÐÔÝ ºÙ¹ÖÐ ÖÙº ¼ Ü Ü µ ØØÔ»»ÛÛÛ¹ØÔºÔÝ ºÙ¹ÖÐ ÖÙº»ÛÐ µ µ µ

2 ÕÙØ ÓØ ÓÖ Ó Üµ Ð ØÓ ÓÖÙÐ ÚÓÐÚ ÓÚÓÐÙØÓ Ó ØÐ ÙÖ ÛØ ÔÓÛÖ Ó ÖØÖÖÝ Ó ØØ Ü µü º Ì ÓÖÙÐ Ú µº ÕÙØÓ µ ÖÚÐ Ø ÖØ ÙØÓ Ó Ø ÔÓÐÝÓРܵ Ù Ø ÓÚÓÐÙØÓ Ó ØÛÓ ÙØÓÐ ÕÙ º Ì Ö ÙÐØ Ô ÜÞ Ü Þµ ܵ Þ Üµ Þ µ Ì ÓØÖ ÐÝ Ó ÔÓÐÝÓРܵ ¼ ¼ µ µ Ü ÛØ Ø ØÖÙÐÖ ÖÖÝ µ ÓÖ ¼ Ý ¼µ ÓÖ ¾ Æ ÛØ ¼ Ý Ø ÙÖ µ ¾ µ ¾ ¾ µ Ì Ö Ø ØÖ Ó Ø ØÖÙÐÖ ÖÖÝ Ó ÙÖ Ö ÓÛ Ìº ¾ ÛØ µ ¼ ÓÖ º ÓØ Ö ÙÐØ µ µ Ö ÓÐÙØÓ ØÓ ÖÙÖÖ ÖÐØÓ Û ÓÐ ÓÖ Üµ ܵ ØÖ Ö ÔØÚ ÓÆØ µ µº ÓØÖ ÖÔÖ ØØÓ ÓÖ Ø ÔÓÐÝÓРܵ ÓÙ ØÓ Üµ ¼ Ü Ü µ µ Û ÓÛ ØØ Ø ÖØ ÙØÓ Ó Ø ÔÓÐÝÓÐ Ü Þµ ¼ ܵ Þ ÜÞµ ܵ Þ µ ÓÔÖ µ ÛØ µ ÝÐ Ø ÓÐÐÓÛ ÖÐØÓ ØÛ Ø ØÛÓ ØÝÔ Ó ÔÓÐÝÓРܵ Ü µ ¾Ü ܵ ¾ Æ ¼ ÛØ Üµ ¼ ¼µ ØÛ Ø ÓÆØ µ ¾ µ µ Ì ØÖÐ Ó ÙÖ µ ÖÐØ ØÓ ÖØÙÐÖ ÖÖÝ Ó ØÖ µ ÛØ ¼ µ ¼µ ÓÖ ¾ Æ ÓÖ Ý µ µ ¾ ¾ µ ¾µ ÓÖ ÛØ µ ÓÖ ¾ Æ ¾ Æ ¼ Ý µ ¾ ¾ µ ¾ µ µ ¾

3 ÈÖØ Ó Ø ÖÖÝ µ ÓÛ Ìº ÛÖ Ø ÐÐ µº ÁØ ØÙÖ ÓÙØ ØØ Ø Ø ÓÐÙ Ó Ø ØÖÐ Ó ÙÖ µ ÓÖ ¼ ØÖ Ü Ý Ø ÖØ ÙØÓ Üµ Ü µ º Ì Ø ÓÐÙ Ó Ø ØÖÐ Ó ÙÖ µ ÓÖ ¼ ÖØ Ý Ô Ü Ü Ü µ º Ì Ø Ø Ø Ø ÓÐ ØÖ ÜÔÐ Ó ÊÓÖ ØÖ Ø ØÖÓÐÓÝ Ó º Ì ØÖÜ ÓØ ÛØ µ ÜÔÐ Ó ÊÓÖ ÖÖݺ Ù «ÖØØÓ Ó Üµ È ¼ Ü Ð ØÓ Üµ Ü ¼ µ Ü ÛØ µ µ ¾ µµ µ µ ÛÖ ¼ µ Ó ØÓØÖ ÛØ µ Ø ÓÐÐÓÛ ØØ ÓÖ ¾ Æ Ô ¾ ¼ ¾ Ô ¾ Ô µ µ µ ¾ ¾ ¾ Ô µ Ô Ô ¾ Ô ¼ ÓÖ ¾ Æ ¾ Æ ¼ ¾µ µ ¼ ¾ Ôµ ¾ Ì ÖÖ Ó Ø ÔÔÖ ÔÖÓÚ ÔÖÓÓ ÓÖ Ø ÓÚ ØØØ º м Ð ¾ Ð Ð µ ¾ Ô µ Ô µ µ µ ¾ ÖÚØÚ Ì ØÖØ ÔÓØ ÕÙØÓ µ Û ØÖ ÚÖ ÖÓ Ø ÜÔÐØ ÓÖ Ó Ø ÖØ ÙØÓ Üµ ÓÖ Ý ÓÚÖØ Ø ÖÙÖ Ó ÖÐØÓ ¾µ ÓÖ ØÐ ÙÖ ØÓ ÕÙØÓ ÓÖ ØÖ ÖØ ÙØÓº ÓÔÙØØÓ Ó µ ܵ Ü Ü Üµ Ü ÛØ µ Ø ÖØ ÕÙØÓ µ ÔÖÓÙ Ø ÓÐÐÓÛ Ü ÖÐØÓ ØÛ Ø ÕÙØØ Üµ ܵ ØÖ Ö Ø ÖÚØÚ ÚÐ ÓÖ ¾ Æ ¼ µ ܵ Ü Üµ ¼ ܵ ܵ Ü µ ܵ µ µ ܵ Ü Üµ ¼ ܵ µ ¾ µüµ ܵ µ ÛØ ÔÙØ Üµ ¼ ¼ ܵ º ÖÓ µ Ø ÐÖ Ý ÙØÓ ØØ Üµ ÔÓÐÝÓÐ Ó Ö º Ý ÙØÓ Ø ØØØ ÓÐ ÓÖ Üµ µº ÌÖÓÖ Û ÛÖØ ÓÖ ¾ Æ ¼ ܵ ¼ µ µ Ü µ

4 ܵ ¼ µ µ Ü ¾¼µ ÛØ Ø ØÖÙÐÖ ÖÖÝ Ó ÙÖ µ µ ÛØ ÖÓÛ ÙÖ ÓÐÙ ÙÖ º Ì ØÖÙÐÖ ÖÖÝ µ ÛÐÐ ÐØÖ ÐÖ ØÓ ÓØÖ Ó Û ÛÐÐ Ø ÐÐ µº Ï Ö Ø ÓÐÚ Üµ µ Ý ÖØ ¾¼µ ÖÚ Ø ÖÙÖ Ó ÖÐØÓ ÓÖ Ø ÓÆØ µ ØÖ ÓÔÖ ÓÆØ Ó Ü Ü ¼ Ü ÓÖ ¼ º Ü µ ¼µ ¾ ¾ µ ¼µ ¾µ Ü ¼ µ µ ¾¾µ Ü µ µ µ µ ¾ ¾ µ µ ¾ µ ÏØ Ø ÔÙØ ¼ ¼µ Ó Ù ÖÓ ¾µ ÓÖ Ø Ð ÓÆØ Ó Üµ ¾ µ ¼µ ¾ ¾µ ¾ ¾µ ÖÓ ¾¾µ µ ¼µ µ ¾µ Á ¾µ Ø ÓÙÐ ØÓÖÐ ¾ µ ¾ µ ÔÔÖº Á ÓÖÖ ØÓ ÓÐÚ ¾ µ Û ÓØÙÖ ÖÓ Ìº ØØ ÓÖ ¾ Æ µ µ µ ¾µ ÛØ ÔÙØ ¼µ ¾ ÖÓ ¾µº Á ¾ µ Û Ù Ø ÓØÙÖ ÛÖØØ ÛØ Û Ö Ð ØÓ Ó Ö Ø ÔÐ ÖÙÖ Ó µ µ ¾ ¾ µ ¾µ Ì ÓÐÙØÓ Ó Ø ÖÙÖ Ó ÓÖ ¾ Æ ¼ ¾ µ ¾ ¾ µ µ ¾µ µ ¾ ¾ ÏØ Ø ÈÓÖ ÝÓÐ µ µ µ Ø Ö ÙÐØ Ð Ó ÛÖØØ µ ¾ µ¾µ µ ¾ Ì Ö ÙÐØ Ø ¾µ ºº ¾µ ÛÐÐ ¾¾µ ºº ¾µº ÁØ Ð Ó Ø ÓÐÙØÓ ØÓ ¾ µ ÔÖÓÚ Û ÔÖÓÚ Ø ÓØÙÖ ¾µ Ù µ ¾µº Ì Ó Ý Ù Ø ÕÙÐØÝ µ ¾µ ¾µ µ ¾µº ÌÙ Û Ú ÔÖÓÚ ¾µ ÈÖÓÔÓ ØÓ Ï Ú Üµ µ µ Ü ¼ ÛÖ µ ¾ º ¾

5 Ì ØÖÐ Ó ÙÖ ÓÛ Ìº ÔÔÖ ¼¾ Ø Ø º Ç ÖÚ ÓØÖ ÜÔÐØ ÖÔÖ ØØÓ ÓÖ Ø ÔÓÐÝÓРܵ Ý Ù ¾µ ¾¼µ ܵ ¼ ¾ ܵ ¾ ¾ µ ܵ ¾ Ü ¼ ¾µ Ì Ð ØÓØÖ ÛØ µ ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ ÓÓÓÙ ÖÙÖ Ó ÖÐØÓ ÓÖ Üµº ܵ Ü µ ܵ ¾ Ü ¼ ܵ ¼µ ÕÙØÓ ¾µ Ð Ó ÓÐÚ Ö Ø ÓÖÖ ÐÖ ÓÓÓÙ «ÖØÐ ÕÙØÓ ÓÖ Üµº ÈÖÓÔÓ ØÓ ¾ Ï Ú Üµ ¾ ¼ Ü Ü µ ÛÖ Ø ¼ Ö Ø ØÐ ÙÖ ÓÖ ¾ Æ ¼ ¾º ÈÖÓÓ ÁØÖØÓ Ó ¼µº ÈÖÓÔÓ ØÓ Ì ÖØ ÙØÓ Ü Þµ È ¼ ܵ Ü ÓÖ Üµ Ú Ý µº ÈÖÓÓ Ì ÐØÖØÚ ÓÖ Ó Üµ Ú Ý µ ÓÚÓÐÙØÓ Ó Ø ÙØÓÐ ÕÙ ¾ Ü ¾Æ ¼ Ü µ ¾Æ ¼ ÛØ ÖØ ÙØÓ ¾ÜÞ ÜÞµ Ô ÜÞ ÜµÞµ Ö ÔØÚÐݺ ÌÖÓÖ Ü Þµ Ø ÔÖÓÙØ Ó Ø ØÛÓ ÖØ ÙØÓ º ÓÔÖ Ø ÐØÖØÚ ÓÖ µ ÓÖ Üµ ÛØ Ø Ó Ú Ý ¾¼µ ØÓØÖ ÛØ ¾µ ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ ØØÝ Ü µüº Ì ØÖ ¼ Ø Ù µ ÛÖØØ ÔÖØÐݺ ÓÖÓÐÐÖÝ ÓÚÓÐÙØÓ Ó ØÐ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÔÓÛÖ Ó µ ÓÖ ¾ Æ µ ¼ ¾ ¾ ÌÖÓÖ Ø ÖØ ÙØÓ ÓÖ Ø ÕÙ µ ܵ ¼ ¼ µ µ µ Ü Üµ ܵ ¾ ÖÓ Ø ÖØ ÙØÓ Ø ÖÙÖÖ ÖÐØÓ ÓÙ ØÓ µ µ µ ¼ º Ì ÓØÓ ÛØ Ø ÔÓÐÝÓРܵ µ µ ¾ µµ º µ Ì ¼ Ü µ Ð Ó ÓÚÖ Ý Ø ÓÖÙк ÁØ ÔÖÓÙ ÖÓ ¼µ ØØݺ Ø ÓÐÐÓÛ ÜÔÐ ¼ Ü µ ¼ µ ¾ ¾ ¾µ

6 Ì ØØÝ ÓÙÖ Ó Ó Ø ÜÖ ¾ ¾ Ôº ¾ Ó º Ï ÓØ ØØ ÖÓ µ Ó ¾ µ º Ì ÐÖ ÚÓÙÖ Ó Ø ÕÙ ÓÛ ØÓ º ¾ ÜÖ ¼º Ô ¾ Á Ó ÔÙØ µ Ü Ü ºº Ü Ó ØÝ Ø ÔÖØÐ Ù µ Ó ØÐ ÙÖ µ ¼ ¾ µ µ µ Ì ÕÙ ¾ ¾ ¾ ¾¼ ÔÔÖ ¼ Ø Û ÝÐÓÔ º Á Ó ÔÙØ ÓÖÓÐÐÖÝ Ó Ð Ó Ø ÓÐÐÓÛ ÜÔÐ ¾ ¾ µ ¾ ¾ µ ¼ ÓØÖ ØÖ Ø ÜÔÐ Ø Ü µº ÀÖ Ó ÔÐ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÓÚÓÐÙØÓ Ó Øг ÕÙ ÛØ ÔÓÛÖ Ó ÚÞº µ ÜÔÐ Ü µ ¾ µ ¾ µ Ì ÕÙ ¾¾ ÔÔÖ Ø ÓÓ ÆÖº ¾¼ ¼¼¼ Ø Û ÝÐÓÔº ÁØ ÛÐÐ ÓÛ ÙÔ Ø ÛÓÖ µ Ø Ó ÓÐÙ Ø µ ØÖÐ º ̺ ¾µº Ì ÕÙ ÓÖ Ü µ Ð Ó Ó¹ØÚ Ý ÛÖØ ¾ µ ¾ È Ð¾ ¾Ð ¾Ð µ ÓÖ ¾ Æ ¾ µ È Ð ¾Ð ¾Ð µ Ù ¼ º Ì Ø ÕÙ ¼ ¾ ¼ ¾ ¼¾ ¼ Û ÔÔÖ ÓÛ ¼ ¾ Ø Û ÝÐÓÔ º ÊÙÖ Ó ¾µ ÓÖ µ ØÖ ÓÖ ØÓ ÕÙØÓ ÓÖ Ø ÖØ ÙØÓ ÓÖ Ø ÕÙ ÔÔÖ Ø Ø ÓÐÙ Ó Ø µ ØÖРܵ µ Ü µ ÛØ ÔÙØ ¼ ܵ È ¾ ¼ Ü Ô Ü Ø ÖØ ÙØÓ ÓÖ Ø ØÖÐ ÓÐ ÙÖ º ËÓ ¾µ ÔÐ ÓÖ ¾ Æ ¼ ܵ Ü Ü ÓÖ Ü Ü Üµ µº ÌÖÓÖ Û Ú ÔÖÓÚ ÈÖÓÔÓ ØÓ ÓÐÙ ÕÙ Ó Ø µ ØÖе Ô Ü Ì ÕÙ µ ÓÖ Ü ¾ Æ ¼ ¾ Æ ¼ Ý ¾µ Ø ÓÚÓÐÙ¹ ØÓ Ó Ø ØÖÐ ÓÐ ÕÙ ¾ ¾Æ ¼ Ø Ø ÓÚÓÐÙØÓ Ó Ø Øµ ÔÓÛÖ ÕÙ¼ ¾ º µ

7 ÆÓØ Ì Ø ÓÐ ØÖÜ ÛØ ÐØ µ Ú ÓÖ ¼ Ý ¾µ µ ¼ ÓÖ ÜÔÐ Ó ÊÓÖ ØÖÜ º ÏØ Ø ÓØØÓ Ó Ø ÖÖ Ô Ü Ü Ü µº ÆÓØ ¾ Ë«Ö¹ØÝÔ ØØ ÖÓ ÊÓÖ¹ØÖ ÌÖÙÐÖ ÊÓÖ¹ØÖ Å Å µ ¼ ܵ ܵµ Å ¼ ÓÖ Ø ÓØØÓ Ó Ð ØÓ ÔÓÐÝÓÐ Û Ø Ý Ë«Ö¹ØÝÔ ØØ Ø ÖÖ µ Ë Ü Ýµ È Ü Ýµ ¼ ¼ Ë Ýµ È Üµ È Ýµ È Üµ ¼ ¼ È Ýµ Ë Üµ È Üµ È Ýµ µ µ ÛÖ Ø ÔÓÐÝÓÐ Ë Üµ È Üµ Ö Ý Ë Üµ ¼ Å Ü ¾ Æ ¼ È Üµ È Ü ¾ Æ È ¼ ܵ ¼µ ÛØ È Þ Þµµ º ÀÖ Üµ Ø Ö Ø ÓÐÙ Ó Å Å ¼ Ü Üµº Á Ó Ù Üµ Ë Üµ Ô Üµ È Üµ Ó ÓØ Ø Ë«Ö¹ØØ Ð Ó ÐÐ ÓÐ ØØ µ ØÖØ º Ì Üµ Ë«Ö ÓÖ Øµµ صµ Ô Üµ ÓØ ØÓ Øµ ÓÖ Ë«Ö ÓÖ Øµµµ Ø ØÖÓÐÓÝ Ó º ÀÖ Øµ Ø ÓÖ Ø ÚÖ Ó Øµ ÙØÓº ÄØ Ù Ú Ø ÖÐØÓ ØÛ Ü Þµ ܵº ÈÖÓÔÓ ØÓ Ï Ú Ü Þµ ¼ µ ÜÞµ µ Ü ÈÖÓÓ Ç ÖØ Ø ÚÐÙ Ó Üµ Ú ¾¼µ ØÓ Ø ØÓ µ Ó Ü Þµ ÖÛÖØ Ø Ùݹ Ù ØÛÓ Ø Ù Û Ö Ø ØÖº ÐÐÝ Ø ØÓ Ó Üµ µ Ù º Ç µ Ý Ù Ø ÜÔÐØ ÓÖ Ó ÜÞµ Ú µ ÓÔÖ ÛØ µº Á ÐÖ Ú Û ÓÐÚ Üµ µ ÛØ Üµ Ú Ý ¾¼µ ¾µº Ì ÓÆØ µ Ý µ Ú ØÓ Ø Ý ØÖ ÓÔÖ ÓÆØ Ó Ü Ü ¼ Ü ÓÖ ¾ ¾ Æ ¼ Ü ¼µ ¼µ ¾µ Ü ¼ µ µ µ µ Ü µ µ µ µ µ µ µ Á ¾µ Û Ú Ù ¾µ ºº ¼µ µ Û Ú Ù ¾µ ºº µ º ÖÓ ¾µ Ó ÛØ ÔÙØ ¼ ¼µ ¼µ ¼ µ

8 ÖÓ µ µ ÓÖ ¼µ µ ÆÓØ ØØ ¼µ µ Ó µ ÛØ ÓÐÙØÓ µº ÁØ ÓÚØ ØÓ µ ¾ Æ ¼ º Ì Ø ÕÙ ¼µ ÛØ ¼µ ¼ Ø ÓÚÓÐÙØÓ Ó Ø ÕÙ µ Ø Ø ÔÓÛÖ ÕÙ ¼ ¾ º ÓÖ ÓÐÚ µ ÛØ µ ÖÓ ¾µ ÖØ Û ØÓ Ø ØÖÐÙÐÖ ÖÖÝ Ó ÙÖ µ Ø ÓÐÙ ÜØÖ ÖÓÛ ÓÖ Û ÐÖ ØÖÙÐÖ ÖÖÝ ÓÖ ¾ Æ ¼ µ µ µ µ ÛØ ¼µ µ ¼ µ µ Æ ¼ º ÔØÓ Ó Ø µ ØÖÙÐÖ ÖÖÝ ÔÖØÐÝ ÔØ Ìº ¾ Ð ØÓ Ø ÓØÙÖ µ µ µ µ ÛØ ¼µ µ ¼ ÓÖ º Ì ÖÙÖ Ó ÖÐØÓ Ù ØÓ ÜØ Ø ÖÖÝ µ ØÓ ØÚ ØÖ ÚÐÙ Ó º Ì ÓØÙÖ ÓÖÖØ ÓÖ µ ¼µ ÓÙ µ ÛÐÐ ÓÖ µ µ ÓÛ ÖÓ µº Ì ÖØ ÙØÓ ÓÖ Ø ÕÙ ÔÔÖ Ø Ø ÓÐ٠ܵ µ Ü Ù ØÓ µ Ø Üµ Ü Ü Üµ ÖÖ ØØ µ ¼ ØØ ¼ ܵ ܵº ÌÖÓÖ Ü Üµ ܵ ¼µ Ü ÆÓØ Ì Ø ÓÐ ØÖÜ ÛØ ÐØ µ Ú ÓÖ ¼ Ý µ µ ¼ ÓÖ ÓØÖ ÜÔÐ Ó ÊÓÖ ØÖÜ ÛÖØØ Ø ÓØØÓ Ó Üµ Ü Üµµº Ù Ó µ Ô Ü Üµ ¾ ܵ Ø ÖØ ÙØÓ Ó Ø ÓØÙÖ µ ÓÐÙ ÕÙ ÓÝ Üµ ¾ ܵµ ܵ µ Á Û Ù Ø ÓØÙÖ µ µ Û ÛÖØØ ÛØ µ Ø ÓÖ µ µ ² µ µ µ µ ÓÖ ¾ Æ ¼ ¾ ¾ Û Ú µ µ µ µ ¼ ¾µ µ Ì ÖÙÖ Ó ÖÐØÓ ÛÖØØ ÛØ Ø ÐÔ Ó Ø ÖØ ÙØÓ µ µ Ü Ü Üµ Ü Üµ ܵ ÓÖ ÛØ ¼µ ºº Ø ÓØÙÖµ Ü Ü Ü Üµ ܵ µ µ

9 ÌÓØÖ ÛØ µ Ø Ü ¾ ܵµ ܵ Ü Ü ¾ ܵµ ܵ µ Á Û ÔÖÓÚ Ø ÕÙØÓ ÛØ Üµ Ú Ý µ Û Ú ÓÛ ØØ µ ÕÙÚÐØ ØÓ Ø ÓØÙÖ µº Á ÓÖÖ ØÓ ÔÖÓÚ µ Û Ö Ø ÓÔÙØ ÖÓ µ ÓÖ ¾ Æ ¼ Ü Ü Üµ ¾ Ü µ ܵ ¾Ü Ü Üµ µ ÏØ Ø Ö ÙÐØ µ ÖÙ ØÓ Ü ¼ ܵ ¾ ܵµ ¾Ü Ü Üµ ¼ µ ÛØ µ Ø ØÓÖ ÖÓØ Ó Üµ Ú ØÐÐÝ ÓÖ Ü º ÌÖÓÖ Û Ú ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ ØÛÓ ÔÖÓÔÓ ØÓ ÓÖ Ø ÓÐÙ ÕÙ Ó Ø µ ØÖÙÐÖ ÖÖÝ Ø ØÖÙÐÖ µ ÖÖÝ Ö ÔØÚÐݺ ÈÖÓÔÓ ØÓ Ì ØÖÙÐÖ ÖÖÝ Ó ÙÖ µ ÓÖ ¾ Æ ¼ Ý ÕÙØÓ µ ¼µ µ ¼ ÓÖ Ø ÓÐÙ ÕÙ µ Ø ÓÚÓÐÙØÓ Ó Ø ØÐ ÕÙ Ø Ø ÓÚÓÐÙØÓ Ó Ø Ø ÔÓÛÖ ÕÙ ¼ ¾ º ÈÖÓÓ Í ¼µ ÛØ µº ÈÖÓÔÓ ØÓ Ì ØÖÙÐÖ ÖÖÝ µ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓ Ó ÛØ Ø Ó Ý µ ¾µ µ µ ÛØ µ Ú Ý ¾µº ÈÖÓÓ Ç Ø Ó ¼µ µ µ µ Ó ¾µ µ ºº µ µ Ö ÔØÚÐÝ Ø Ý µº Ç Ø ÓØÖ µ ÖÛÖØØ ÛØ Ø Ó µ ¾µ ¾µ ÔÖÓÚ Ý µ ØÓ µº ÐØÖØÚÐÝ Ó Ù Ø ÓÛ ÔÖÓÚ ÓØÙÖ µ ØÓØÖ ÛØ µ µ ÖÚ ÓÖ ¾ Æ ¼ ¾ Æ ¼ µ µ µ µ µ Ì ÛÖØØ ØÖ Ó Ø ÔÓÐÝÓРܵ Ó µ ܵ Ó ¾¼µ Ü Üµ ¼ ¾ ܵ Ü Üµ ܵ Ü Üµ ¼ µ ÏØ Ø Ö ÙÐØ µ Ó ÓÓÓÙ ÖÙÖ Ó ÖÐØÓ ÓÖ Üµ ÚÞº ܵ Ü µ ܵ Ü ¼ ܵ ¼µ ÅÓÖÓÚÖ µ Ð Ó Ó Ö ÓÓÓÙ ÐÖ «ÖØÐ ÕÙØÓ ÓÖ Üµ ÛØ Ú Üµº ÌÓ Ø ÓÐÙØÓ Ø ÛÝ ÓÛÚÖ Ø ØÓÙ º ÄØ Ù Ú ÐØÖØÚ ÓÖ ÓÖ Üµ

10 ÈÖÓÔÓ ØÓ Ì ÓÐÙØÓ Ó Ø ÖÙÖ Ó ÖÐØÓ ¼µ Ú Ý µº ÈÖÓÓ ÁØÖØÓ Ó ¼µº ÆÜØ Û Ú ÓÖÓÐÐÖÝ ¾ Ì ÖØ ÙØÓ Ü Þµ È ¼ ܵ Þ Ú Ý µº ÈÖÓÓ ÕÙØÓ µ ÓÛ ØØ Üµ ÓÚÓÐÙØÓ Ó Ø ÙØÓÐ ÕÙ Ü ¾Æ ¼ Ü µ ¾Æ ¼ ÛØ ÖØ ÙØÓ ÜÞµ ܵ޵º ÌÖÓÖ Ü Þµ Ø ÔÖÓÙØ Ó Ø ÖØ ÙØÓ º Ï ÓÛ Ú ÖÐØÓ ØÛ Ü Þµ ܵ ÈÖÓÔÓ ØÓ Ü Þµ ÜÞ ÈÖÓÓ ÐÓÓÙ ØÓ Ø ÔÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓ º ¼ µ ÜÞµ Ü µ Ç µ Ý ÔÙØØ Ø ÜÔÐØ ÓÖ ¼µ Ó Üµ ÓÔÖ ÛØ µº ÄØ Ù ØØ Ø ÖÐØÓ ØÛ Üµ ܵ ÈÖÓÔÓ ØÓ ¼ ÓÖ ¾ Æ ¼ ܵ ¼ Ø ÖÐØÓ ØÛ Üµ ܵ Ú Ý ¼µ º ÈÖÓÓ Ì ÐØÖØÚ ÜÔÖ Ó µ µ ÓÖ Ø ØÛÓ Ð Ó ÔÓÐÝÓÐ Ö Ù º Ç ÔÐØ Ó«Ø ¼ ØÖ µ ÛØ ¾ ÖÓ Ø Ù Ø Ø ÙØÓ ÚÖк ÓÖÓÐÐÖÝ Ì ÓÆØ Ó Ø ØÖÙÐÖ ÖÖÝ µ µ Ö ÖÐØ Ú Ý µº ÈÖÓÓ Ì ÖÐØÓ ¼µ ØÛ Ø ÔÓÐÝÓÐ ÛØ Ø ÐÔ Ó µ ¾¼µ ÛÖØØ ÓÖ Ø ÓÆØ µ ÓÖ Ý µ ÓÖ µ µº ÁØ Ö ØÓ ÓÔÙØ Ø ÜÔÐØ ÜÔÖ Ó ÓÖ Ø ÓÆØ µ Ó Üµ Ý µº Ù Ó µ Ø ÙÆ ØÓ ØÖ µ º ÓÖÓÐÐÖÝ Ì ØÖÙÐÖ ÖÖÝ ÙÖ µ Ö Ú ÜÔÐØÐÝ Ý ÓÖÙÐ µº ÈÖÓÓ Ì ÓÖÙÐ µ ÛÖØØ ÓÖ µ Ù ÖÐØÓ µº ÆÓØ Ì ÓÖÙÐ ÓÖ µ Ø Ø ÖÙÖ Ó ÖÐØÓ µ ÛØ Ø Ú ÔÙغ Ì Ö Ø ØÖ ¾ Ø Ø Ù Ó Ø ÓÐ ØØÝ ¾ º ÓÖ Ø Ó ØÖ Ó µ µ Ó ØÓ ÔÖÓÚ ¾ ¾ µ ¾ µ ¾ ¾ ¾ µ ÓÖ ØÖ Ú Ó Ý ¾ µ ¾ ¾ ¾ ¾ ¼

11 Û ÖÙ ØÓ Ø ØÖÚÐ ØØÝ ¾ ¾ µ ¾ º ÓØ ØÖ ØÓØÖ ºº µ Ø Ý Ø ÔÙØ µ º ÆÓØ µ Û ÓÙ ÓÖÐÐÝ ØÖ ØÖØÓ Ø ÓÖ ÛØ ¼ µ µ É ¾ µ ¾ µ ¾ µ ¾µ ¾ µ ¼µ º ÁØ Ý ØÓ ØÐ Ø ÕÙÚÐ ÛØ µº Á Ø ÓÖÐ ÖÚØÓ Ó Ø ÓÖÙÐ µ ÓÖ µ Ø ØÙÖ ÓÙØ ØÓ ÓÚØ ØÓ ØÖÓÙ ÖØÙÐÖ ÖÖÝ Ó ØÖ µ ÓÖ ¾ Ƽ ÓÐÐÓÛ ¼ µ ¼µ ÓÖ ¾ Æ ÓÖ ¾ Æ ¾ Æ ¼ µ Ý µ ÓÖ ÕÙÚÐØÐÝ Ý µº Ì µ ÖÙÖ Ó µ ØÖ ÐØ ÛØ Ø ÐÔ Ó Ø È Ð¹ØÖÐ ØØݵ ØÓ µ µ µ µ Ì Ð ØÖ ØÖØÓ Ù Ó ¼ µ ÖÓ ¾µ ÛØ µ ØÓ µ ¼ µ µ ÌÙ Ø ÓÐÐÓÛ ÔÖÓÔÓ ØÓ Ö ÓÐÙ ÕÙ Ó Ø µ µ ÖÖݺ ÈÖÓÔÓ ØÓ Ì Ø ÓÐÙ ÕÙ Ó Ø µ ÖÖÝ µ¾æ ¼ Ø ÓÚÓÐÙØÓ Ó Ø ÕÙ ¼µ¾Æ ¼ ¾ ÖØ Ý ¾ ܵ Ø Ø ÓÚÓÐÙØÓ Ó Ø ÔÓÛÖ ÕÙ ¾Æ ¼ º ÈÖÓÓ ÁØÖØÓ Ó µ ÛØ Ø ¼µ ÔÙغ ÓÖÓÐÐÖÝ Ì ÓÖÖÝ ÖØ ÙØÓ Ó Ø Ø ÓÐÙ ÕÙ Ó Ø µ ÖÖÝ µ ÓÖ ¾ Æ ¼ Ú Ý Üµ µ Ü ¾ ܵµ µ Ü ¼ ÈÖÓÓ Í ÈÖÓÔÓ ØÓ ÛÖØØ ÓÖ ÖØ ÙØÓ º Ù Ó Ø ÓÚÓÐÙØÓ Ó Ø ØÚµ ØÐ ÕÙ ÛØ ÔÓÛÖ Ó Û ÐÐ ÐÐ Ø µ ÖÖÝ Ð Ó µº ÔÖØ Ó Ø ÓÛ Ìº º Ì Ó ÓÐÙ ÕÙ Ú Ý µ µ ¾ ÔÔÖ Öº¾ Ø ÓÓ ÓÖ ¼¼¼¼ Ø Û ÝÐÓÔ º Ì ÕÙ Ó Ø ØÖ ÓÐÙ ¾µ ¾µ¾Æ ¼ ÖÓ µ ¾µ ÛØ ¾µ ØÖ Ý È ¾ ¼ ¾ µ ¾ µ ¾ ¾ Ð Ø ¼¼¼ º ÌÖ Ø ÓÙÖØ ÓÐÙ ÕÙ ÓÛ Ð Ø ¼¾º ÆÓØ Ì Ø ÓÐ ÐÓÛÖ ØÖÙÐÖ ØÖÜ ÖÐØ ØÓ Ø ÖÖÝ µ µ Ý µ µ ÓÖ ¼ µ ¼ ÓÖ ÜÔÐ Ó ÊÓÖ ØÖÜ º Á Ø ÓØØÓ Ó Üµ Ô Ü Ü Ô Üµº ÐÐÝ Û ÖÚ ØØ Ý Ù ÓÖ ¾ Æ ¼ ÕÙØÓ µ ÓÖ Ø ÐØ Ó µ Ø Ö ÙÐØ ÓÖ Üµ ܵ ÓÖ Ø ÖØ º

12 Ù ØÖ Ö Ó ØÚ ÔÓÛÖ Ó Ü Ó Ø ÐØ Ó µ Ù ÔÓÛÖ Ú ØÓ Ú Ó Ø ÖØ º Ì Ð ØÓ Ø Ö Ø ÐÝ Ó ØØ º ٠ܵ È µ ¼ Ü ÛØ ÈÓÖ³ ÝÓÐ ØÖ ¾µ Ø ØØ Ü Ô Üµ ܵ ܵµ Ø ÓÆØ ÔÖÓÔÓÖØÓÐ ØÓ Ü Ô ØÓ Ú ÓÖ Ô ¼ ¾ ƺ Ì ÖÕÙÖØ Ö µ Ô Ôµ Ô ¼ µ µ Ô ¼ µ Ì Ù Ö ØÖØ ØÓ Ô µ Ù Ó ÙÖ Ð ÛØ ØÚ Ü Ó٠ܵ º Á ÖØ Ø ÓÛ ÓÆØ Ø ÔÖÓÙ µº ÈÖÓÔÓ ØÓ ¾ ÓÖ ¾ Æ Ô ¾ ¼ ØØÝ µ Ú Ý µ ÓÐ º ÈÖÓÓ ÏØ µ µ Ó Ô ¼ µ Ô Ô µ Ôµ µ Û µ Ó µ Ø ÙØÓ Ü ØÓ Ô Ø ÝØÖÝ Ó Ø ÓÐ ÓÆØ Ù º º ÜÔÐ Ì Ô ¾ Æ ¼ ¼ µ ¾ ¾ ¼ ¾ µ ¾ ÏØ Ø ØØÝ Û Ú ÓÙ Ù ÖÔÖ ØØÓ ÓÖ Ø ÓÚÓÐÙØÓ Ó Ø ØÐ ÕÙ ÔÓÛÖ Ó µ ¾ µ ¾ ¾ º µ ÛØ µµº Ì Ó ÐÝ Ó ØØ ¾µ Ó µ Ö ÙÐØ ÖÓ ÓÔÖ ÔÓÛÖ Ü ÛØ ¾ Æ ¼ Ó ÓØ Ó µ ØÖ ÜÔ Ó Ó Üµ Ú ÓÚ Ø ØÜØ ÓÖ µº ÇÐÝ Ø Ó ØÖ Üµ ܵ ÓØÖÙØ Ù ÜµÜ ÓÐÝ ØÚ ÔÓÛÖ Ó Üº ÌÙ ÛØ ØÓ µ Ó ÓÖ ¾ Æ ¼ ¾ Æ µ м µ Ð Ð Û ØÖ ØÖ Ó Ø ÙØÓ ÖØÓ Ó ¾µ Ð Ó Ø ÙØÓ Ü ØÓ Õº ÌÙ Û Ú ÓÛ Ð ¼ ¼ µ µ µ Ð µ µ ÖÓ µ Ø Ö ØØÝ ÈÖÓÔÓ ØÓ ÓÖ ¾ Æ ¼ ¾ Æ ØØÝ ¾µ Ó µ ÛØ µ Ý µ ÓÐ ØÖÙº ÜÔÐ Ì ¼ ¾ ƺ ËÓ Û Ú ¼ µ ¼µ ¾

13 Û ÐØÖݺ ÓÛÐØ º Ì ÙØÓÖ Ø Ø ÖÖ Ó Ø Ó ÓÖ ÖÖ Ó ÖÖ ÐÝ Ìº µ ØÖÐ ÓÐ ÌÖÐ ¼ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾¾ ¼ ¾¼ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¾¾ ¾ ¼ ¾ ¾¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¾¼¾ ¾¼¾ ¼¼ ¾ ¾ ¼ ¼ ¼ ¾¼ ¼ ¼¼¼ ¼ ¾¼ ¾¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾¼ ¾¼ ¾¾¼ ¾¼¾¼ ¾ ¼ ¾¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¼ ¼ ¼ ¾ ¼ ¼

14 ̺ ¾ µ ØÐ ÌÖÐ ¼ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¼ ¾¾ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¾ ¼ ¾¾ ¾ ¾ ¼ ¼ ¾ ¼¾ ¼¾ ¼ ¾¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¾¾ ¾ ¼ ̺ µ ØÐ ÖÖÝ ¼ ¾ ¼ ¹ ¾ ¾ ¹¾ ¼ ¾ ¾ ¾ ¼ ¹ ¼ ¹ ¾ ¾ ¾ ¼ ¾ ¹¾ ¾ ¼¼¾ ¾ ¹ ¾ ¼ ¾ ¾ ¼¾ ¹¾ ¾ ¾ ¼ ¼ ¹ ¼ ¾ ¼ ¼ ¾¾¼ ¾¾¼ ¼ ¹¾ ¾ ¼ ¼¼ ¾¾ ¾¾ ¾¼¾ ¼ ¹ ¾ ¼ ¾ ¼ ¾¼ ¾¼ ¼ ¾¾ ¾ ¼¼¼

15 ÊÖ Åº Ö º Ö º ÆÓÐØØ ÊÙÖ Ú ÅØÖ ÍÖÐ ÐÙÐ٠º ÐÖ ¾µ ¹ ¾ ʺĺ Ö ºº ÃÙØ Çº ÈØ ÓÖØ ÅØØ Ó¹Ï ÐÝ Ê Å Ïº Ä Ç ÈÓÐÝÓÐ ÊÐØ ØÓ ÈÓÛÖ Ó Ø ÖØ ÙØÓ Ó ØÐ ÆÙÖ ÃÖÐ ÖÙ ÔÖÔÖØ ØÔ Ì Ó ÉÙÖØÖÐÝ Åº ÈØÓÚ ÀºËº ÏÐ º ÐÖÖ Ã ÈØÖ ÏÐÐ ÐÝ Å Ëº ÊÓ Ì ÍÖÐ ÐÙÐÙ ÈÖ ÆÛ ÓÖ ÄºÏº ËÔÖÓ ØÐ ÌÖÐ ÖØ ÅØØ µ ¹¼ ĺ Ϻ ËÔÖÓ Ëº Ø٠Ϻ¹Âº ÏÓ Äº º ÏÓÓ ÓÌ ÊÓÖ ÖÓÙÔ ÖØ ÔÔк Åغ µ ¾¾¹¾ ƺºº ËÐÓ Ëº ÈÐÓÙ«Ì ÝÐÓÔ Ó ÁØÖ ËÕÙ ÈÖ Ë Ó Ð Ó ÆºÂºº ËÐÓ³ Ç¹Ä ÝÐÓÔ Ó ÁØÖ ËÕÙ ØØÔ»»ÛÛÛºÖ ÖºØغӻ» ÕٻܺØРϺ¹Âº ÏÓ Äº ËÔÖÓ ºº ÊÓÖ Ì ØÐ ÆÙÖ Ø Ä Ù ÁØÖÐ ¾ º Åغ ÅÓØÐÝ ¼ µ ¾¹ ÅË ÅË ÙÖ

ØÓÖ Ò Ê Ø ÓÒ Ð ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÆÙÑ Ö Ò Ö Ø ÂÓ Ò ÒÒÝ Ý Ì ÓÑ ÖÖ ØÝ Þ ÂÓ Ï ÖÖ Ò Ü ÖÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø Æ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ú Ò ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÒÙÑ Ö Ò Ö Ó Ø ØÓÖ ÖÖ Ù Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÒÙÑ Ö Ó ÑÙÐØ ¹ Ú Ö Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð

More information

Ò ÐÝÞ Ò ÔÐÓÊ ÓÛÒÐÓ ÈÖÓ Ð Û Ø ÁÒ¹ Ø ÐÐ ÒØ Å Ò Ö À Þ Ö ËÓ Ý Ò Ò Ü Ð Ï ÖÛ ØÞ ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØ Ø Ø ÙÒ ĐÇ ÓÒÓÑ ØÖ ÀÙÑ ÓÐ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ËÔ Ò Ù Ö ËØÖº ½ ½¼½ ÖÐ Ò ËÙÑÑ ÖÝ Ì Ô Ô Ö Ò Ü ÑÔÐ Ó Ø Ñ Ò Ò Ò

More information

b c d bidirectional link unidirectional link

b c d bidirectional link unidirectional link Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÊÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Ö Ð ÀÓ Æ ØÛÓÖ Û Ø ÍÒ Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ò Ê Ú ÈÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù ÅÓ Ø Ó Ø ÖÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ

More information

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii)

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii) ËÀÊ ÆÃ Ò Ï Ë ÖÚ Ö ÖÑ Å Ø Ó ÓÖ Ë Ð Ð È Ö ÓÖÑ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ ÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓ È ÓÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÓÙØ ÖÒ Ð ÓÖÒ Ñ Ð Ô ÓÙÒ Ù º Ù Ô ÓÒ ¼¼½¹¾½ ¹ ¼ Ö ¼ Å Ð ÒØÓ Ú º ¼ ÄÓ

More information

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô Ë Ñ ÒØ ÓÖ Ç Ä ÈÖ ¹ Ò ÈÓ ØÓÒ Ø ÓÒ Å Ö Ê Ø Ö Ò Å ÖØ Ò Ó ÓÐÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÈÓ Ø ¼ ¼ ¹¾ Ö Ñ Ò ÖÑ ÒÝ {mr gogolla}@informatik.uni-bremen.de ÏÏÏ ÓÑ Ô http://www.db.informatik.uni-bremen.de

More information

½¼ ƺ ÇÊ Î Íº Ê ÀÅ ÆÆ À Ò Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ) ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ µ ) µ Ò µ µµ Ò µ ÓÖ ÒÝ ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ÙØ Xµº µ Á Ñ Ñ Ò Ø Ò Ñ Ñ Ò µ Ñ Ò{ Ñ Ñ X Ñ } Ê

½¼ ƺ ÇÊ Î Íº Ê ÀÅ ÆÆ À Ò Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ) ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ µ ) µ Ò µ µµ Ò µ ÓÖ ÒÝ ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ÙØ Xµº µ Á Ñ Ñ Ò Ø Ò Ñ Ñ Ò µ Ñ Ò{ Ñ Ñ X Ñ } Ê Æº ÓÖ Ú Íº Ê Ñ ÒÒ ÁÆÌ ÊË ÌÁÇÆ Æ ÁÆ Á Æ ÁËÌ Æ Ë ÌÏ Æ È Ê ÇÄÁ ËÍ ÊÇÍÈË Ç Ê Í ÌÁÎ ÊÇÍÈ ý ý ý ¼ ¾¼½ º ØÖ Øº Ä Ø Ö ÙØ Ú Ð Ö ÖÓÙÔ Ò Ð Ø È É Ô Ö Ó Ô Ö ÓÐ Ù ÖÓÙÔ º Ï ÓÒ Ö Ö ÓÑ ÔÖÓÔ ÖØ Ó ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò ÒØ Ø Ò Ò

More information

Networks of Collaboration in Oligopoly

Networks of Collaboration in Oligopoly TI 2000-092/1 Tinbergen Institute Discussion Paper Networks of Collaboration in Oligopoly Sanjeev Goyal Sumit Joshi Tinbergen Institute The Tinbergen Institute is the institute for economic research of

More information

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÊÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Í Ò ÇÊ Ë ÙÖ ØÝ Ë ÖÚ ÃÓÒ Ø ÒØ Ò ÞÒÓ ÓÚ Ò Ò ÒØ Ö ÓÖ Ú Ò ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÐÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÛ ÓÛ ÖÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Ê µ ÑÓ Ð ÓÙÐ

More information

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan ÔØ Ö ½ ÄÇ Á ¹ Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆ Ì ÁÆÌ Ê ÌÁÇÆ ÐÓÒ º Ä ÚÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ØÓÒ Ë ØØÐ Ï ½ ÐÓÒ ºÛ Ò ØÓÒº Ù ØÖ Ø Ã ÝÛÓÖ Ì Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ ÔÖÓÚ ÙÒ ÓÖÑ ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÖÓ Ò ÓÙ

More information

UNIVERSITY OF TRENTO STOCHASTIC RAY PROPAGATION IN STRATIFIED RANDOM LATTICES. A. Martini, M. Franceschetti, and A. Massa.

UNIVERSITY OF TRENTO STOCHASTIC RAY PROPAGATION IN STRATIFIED RANDOM LATTICES. A. Martini, M. Franceschetti, and A. Massa. UNIVERSITY OF TRENTO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL INFORMAZIONE 383 Povo Trento (Italy), Via Sommarive 4 http://www.disi.unitn.it STOCHASTIC RAY PROPAGATION IN STRATIFIED RANDOM LATTICES A.

More information

ÙÖ ½ Ò Ü ÑÔÐ Ö Ò ÓÖ Ø Ô º ¾

ÙÖ ½ Ò Ü ÑÔÐ Ö Ò ÓÖ Ø Ô º ¾ «Ö Ò ØÛ Ò ÈÊÇ Ê Ö Ò Å ÒÙ Ð Ò Ø Ð Ø Ø Ú Ö ÓÒ Ó ÈÊÇ Ï Ò ÓÛ ¹ÈÊÇ Ì Ö ÒÓ ÙÔÔÓÖØ Å˹ ÇË Ú Ö ÓÒ Ó ÈÊÇ ÒÝ ÑÓÖ º ÁÒ Ø ÈÊÇ Ò ÒÓÛ ÖÙÒ Ò Ï Ò ÓÛ º½ º½½ ³ Æ̵º Ì Ï Ò ÓÛ Ú Ö ÓÒ ÑÓÖ Ö Ð Ð Ø Ò Ø Ô Ø Å˹ ÇË Ú Ö ÓÒ º ÁÒ

More information

Ø Å Ò Ò Û Ø ËØÖÙØÙÖ ÔØ Ò Æ ÙÖ Ð Æ ØÛÓÖ Ý Ä ÔÖ Ý ÑÑ Ò Ð ÓÓÒ Ëº ÀÓÒ µ Ø Ù Ñ ØØ Ò ÙÐÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ÅÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ö ¾¼¼¼ ÌÓ ÑÑ ² Ì

More information

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta USENIX Association Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta Atlanta, Georgia, USA October 10 14, 2000 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2000 by The USENIX Association

More information

ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ËÔ Å Ò ÓÖ Ù Ñ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò È Ö ÓÖÑ Ò Ò Ì Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ì Áº ÁÚ Ò Ú Ò Îº ÄÙÑ Ð Ý ÊÓ ÓØ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò¹Å ÓÒ Å ÓÒ Ï ÓÒ Ò ¼ ÍË ÓÖ ºÛ º Ù ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÒ Ö Ò ÔÔÖÓ ØÓ ÓÔ Ö ØÓÖ¹ Ù Ö Ð Ø Ñ ÑÓØ ÓÒ

More information

Ê ÌÁÇÆ Ä ÆÍÅ ÊË É ÒØ Ö ¼ ÍÆ ÌÁÇÆ Á Ä Ô µ µ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ Ú Ö ¹ Ð ÓÚ Ö Ò Ø Ð º ÄÇ Ä Á Ä Ë º º É Ô ¾

Ê ÌÁÇÆ Ä ÆÍÅ ÊË É ÒØ Ö ¼ ÍÆ ÌÁÇÆ Á Ä Ô µ µ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ Ú Ö ¹ Ð ÓÚ Ö Ò Ø Ð º ÄÇ Ä Á Ä Ë º º É Ô ¾ ÄÇÁË Ê ÈÊ Ë ÆÌ ÌÁÇÆË Ê Ö Ì ÝÐÓÖ ØØÔ»»ÛÛÛºÑ Ø º ÖÚ Ö º Ù» ÖØ ÝÐÓÖ ½ Ê ÌÁÇÆ Ä ÆÍÅ ÊË É ÒØ Ö ¼ ÍÆ ÌÁÇÆ Á Ä Ô µ µ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ Ú Ö ¹ Ð ÓÚ Ö Ò Ø Ð º ÄÇ Ä Á Ä Ë º º É Ô ¾ Ì Ê Ñ ÒÒ Ø ÙÒØ ÓÒ µ È ½Ò ½ Ò

More information

sanskritdocuments.org

sanskritdocuments.org .. Dasabodh by Samartha Ramadas Swami Chapter 7.. ÑÌ Ö Ñ Ó ØÚ : Ç Ðì Ñ Ô Ð : Ñ Ð Ö Ú Ú Ø Ô Ú º Ñ ÒÒ Ý â º»ÒÝ Ò Ø º ÈÖ Ô ½ Ö Ô Ò Ì º Ú Ô Ò ÔÖÑ Ì º Ð Ñ Ô Ò ÑÌ º Ý Ð ¾ Øß Ñ Ñ Ø º ØÝ Ô Ò ËÝ Ú º Ø Ú Ð Ú º Ô»

More information

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input()

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input() ÌÖ Ò Ô Ö ÒØ Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ ÈÓÐ Ý Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ò ÐÓ º à ÖÓÑÝØ ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò Ò ÐÓ ÓÔ Ò ºÓÖ Â ÓÒ Äº ÏÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ Ì ÒÓÐÓ ÁÒº Æ ÌË µ ÓÒÓÔ Ò ºÓÖ ØÖ Ø ÓÖ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ò Ò Ø ÔÖÓØ Ø ÒÓ

More information

ÑÔ Ö Ð Ø ÖÑ Ò ÒØ Ó ÑÔÐÓÝ Ê Ø Ò Ò Ø ÁÒÒÓÚ Ø ÓÒ Ì ÓÑ Û ÒØÖ ÓÖ ÙÖÓÔ Ò ÓÒÓÑ Ê Ö Ïµ ȺǺ ÓÜ ½¼ ½ ½ Å ÒÒ Ñ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÞÛ Þ Ûº ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Á Û ÒØ ØÓ Ø Ò Å Ð Ö Ø À Ò ÓÖ ÑĐÙÒ Ò Ë Ò Ö ÓØØ Ð È Ø Ö Â ¹ Ó Ò Ù Å Ø

More information

d(3d 3) n 1 º f(x) C f(x).

d(3d 3) n 1 º f(x) C f(x). ÆÆ Ä Ë ÈÇÄÇÆÁ Á Å ÌÀ Å ÌÁ Á ¾¼¼ µ ÜÔÐ Ø ÓÙÒ ÓÖ Ø Ó Û Þ ÜÔÓÒ ÒØ Ò Ø Ö ÒØ Ò ÕÙ Ð ØÝ ÓÖ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÝDidierD Acunto È µ Ò KrzysztofKurdyka Ä ÓÙÖ Ø¹ Ù¹Ä µ ØÖ Øº Ä Ø f : R n R ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÙÒØ ÓÒ Ó Ö d Û Ø f(0)

More information

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy Ò Å Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ï Ë ÖÚ Ò Ù Ò ÈÖÓ Å ÈºÈ Ô ÞÓ ÐÓÙ Ò Â Ò Ò ÁÒ ÓÐ Ì Ð ÙÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÇ ÓÜ ¼½ ¼¼¼ Ä Ì Ð ÙÖ Æ Ø ÖÐ Ò Ñ Ô Ò Ù ºÒÐ ØÖ Øº ¹ Ù Ò Ø Ò ØØ ÒØ ÓÒ ÖÓÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÓ Û ÖÚ ÔÔÐ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø ÒØ ÖÔÖ Ô Ò ÑÓ Ø

More information

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ó Ò¹ Ô ÖØ ÜØ ØØ Ò Ø È È Ò ÒÙÈ Ã Ð Â ÐÐ ½ ÂÓÒ Ø Ò Ã ØÞ ¾ ÖÙ Ë Ò Ö ¾ ½ Ì ÓÒ ÓÑÔ ÒÝ Ð ÓÒÓÑÔ ÒݺÓÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÓÐÐ È Ö µ ØÞ ºÙÑ º Ù ÓÙÒØ ÖÔ Ò ÁÒØ ÖÒ Ø Ë ÙÖ ØÝ

More information

G abcd. q (x,y) = s W[s] Ψ, q[s]

G abcd. q (x,y) = s W[s] Ψ, q[s] ÐÙÓÒ ÔÖÓÔ ØÓÖ ÖÓÑ Ò ¹Å ÐÐ Ô Ò Ó Ñ ÐÓÖ Ò ÓÒÖ Ý Á È È ÒÒ ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ Ö Ú ØÝ Ò Ø Ñ Ö ÁÁÁ Á È È ÒÒ ËØ Ø Ù Ù Ø ¾ ¾¼¼ ÈÐ Ò Ó Ø Ð ½º Ö Ö Ú Û Ö Ú ØÓÒ ÖÓÑ Ô Ò Ó Ñ ¾º Ï Ý ÓÒ Ö Ò ¹Å ÐÐ Ô Ò Ó Ñ º ËÍ ¾µ Å Ø ÓÖÝ Ò

More information

Ù ØÓÑ Ö Ö ÔÓÒ Ð Ø À Ú Ð Ö À Ú Ø Ñ ØÓ Ù Ú ÁÒ Ø Ø Ñ Ø Ò Ä Ñ Ø ÔÖÓ Ø ÐÛ Ý Ú Ø Ñ ½¹½ Ì Ù ØÓÑ Ö ÓÙÐ ººº ß Ú Ð Ö ÙØ Ñ Ý ÒÓØ ÓÑÔÐ Ø µ Ó Û Ø» Û ÒØ º ß Ú Ø Ñ ØÓ Ù Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Û Ø Ø ÖÓÙÔ ÙÖ Ò Ø ÔÖÓ Øº ß Ð ØÓ Ú

More information

Ë ÓÖعÖÙÒ Ö ØÙÖÒ ÖÓÙÒ Ø ÌÖ Ó ÓÖÔÓÖ Ø ÁÒ Ö ÓÒ Ø ÄÓÒ ÓÒ ËØÓ Ü Ò ËÝÐÚ Ò Ö Ö Ð Ò Ö ÓÖÝ ÂÓ Ò Å Ø Ø Ó Ò Á Ò ÌÓÒ º Ý Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÈÖ Ú ÓÙ ÛÓÖ Ü Ñ Ò Ø ÐÓÒ ¹ÖÙÒ ÔÖÓ Ø Ð ØÝ Ó ØÖ Ø Ñ Ñ Ò Ø ØÖ Ó ÓÑÔ ÒÝ Ö ØÓÖ

More information

Ò ÒØ Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ø Ö Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ Ò Ø Èž ÖÙÒØ Ñ Ý Ø Ñ Ö ÒØÓÒ Ù ÄÙ ÓÙ Ò Ê ÝÑÓÒ Æ ÑÝ Ø ÄÁÈ ÆË ÄÝÓÒ ³ÁØ ÄÝÓÒ Ü ¼ Ö Ò º ÓÒØ Ø Ö º ÒØÓÒ Ù ÄÙº ÓÙ Ê ÝÑÓÒ ºÆ ÑÝ Ø Ò ¹ÝÓÒº Öº ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö Ö Ò Û Ó¹ Ö ÔÔÖÓ ØÓ Ø

More information

ÈÖ ÔÖ ÒØ ¼ ¾¼¼¼µ ß ½ ¹ÓÑÑ Ö Ò Ø ÁÒ Ò ÁÒ ÙÖ Ò ÁÒ Ù ØÖÝ ÈÖÓ Ô Ø Ò ÙØÙÖ ÈÖ Ø Ú Ö ÙÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ Ö Ö ½¼ ÍË º ¹Å Ð Ô ÐÔ º ºÙ º Ù Ü ½ ¼ µ ¾ ¾º à ØÙÖ Ë Ò ÙÔØ Å

More information

ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ò Ø ÓÐ Ï Ö Ö Ò ÑÔ Ö Ð Ò ÐÝ Í Ò Ö Ø Ý Æ Ø Ò Ð Ò Å ØØ Û ÙÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÈÓÐ Ø Ð Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ Ù º Ù ½ ÈÖ Ô Ö ÓÖ Ð Ú ÖÝ Ø Ø ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ó Ø ¾¼¼¼ ÈÊ ÂÓ ÒØ ÏÓÖ ÓÔ ÓÔ

More information

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference USENIX Association Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference Oakland, California, USA November 5 10, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association All

More information

Ý Ø Ð Ñ ÔÖÓ Ò Û Ó Ø ÒÑ Ò Ù ØÑ ÒØÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙÑ Ò ÔØ Ø ÓÒÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ ÔÖÓ Ò µ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ Ò ÐÝ µ Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙØÓÑ Ø Ì Ò Ð Ò Ó Ñ ÓÖ Ò Ø Ò ÑÓÚ Ò Ò ØÓÖ

More information

arxiv: v1 [hep-lat] 11 May 2007

arxiv: v1 [hep-lat] 11 May 2007 Å Ò Ñ Ð Ï Ð Ò ÓÒ Ø Ä ØØ Ë ÑÓÒ ØØ Ö ÐÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ËÝÖ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍË º ËÝÖ Ù Æ ½ ¾ ¹½½ ¼ Ö Ò Ó Ë ÒÒ ÒÓ arxiv:0705.1664v1 [hep-lat] 11 May 007 ÊÆ Ì ÓÖÝ Ú ÓÒ À¹½¾½½ Ò Ú ¾ ËÛ ØÞ ÖÐ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÓÙØ

More information

ÓÒÙØ ÔÖØØÓÒ ØÓ º Ì ÓÓ ÐÒØ Ó Ø ÕÙÖ Ù µ ¾ Ò Ý Ùµ ¼ Ò Ø ÖѹÊÓÒ ÓÒ¹ÌÖÐÐ ÓÓ ÐÒØ ÓÖÑÙÐ ÜѺ Áºº¾ ÓÖº º¾º ØØ ØØ Ò ÉÙ¾ Ùµ ÓÖ Û ¾ Ë Ò ÐØ Ûµ ÒÓØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÝÐ Ó Û

ÓÒÙØ ÔÖØØÓÒ ØÓ º Ì ÓÓ ÐÒØ Ó Ø ÕÙÖ Ù µ ¾ Ò Ý Ùµ ¼ Ò Ø ÖѹÊÓÒ ÓÒ¹ÌÖÐÐ ÓÓ ÐÒØ ÓÖÑÙÐ ÜѺ Áºº¾ ÓÖº º¾º ØØ ØØ Ò ÉÙ¾ Ùµ ÓÖ Û ¾ Ë Ò ÐØ Ûµ ÒÓØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÝÐ Ó Û ÁÖÖÙÐ ËÝÑÑØÖ ÖÓÙÔ ÖØÖ Ó ÊØÒÙÐÖ ËÔ ÊÖ Èº ËØÒÐÝ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÑÖ Å ¼¾ ¹ÑÐ Ö ØÒÑغÑغ٠ÚÖ ÓÒ Ó ÑÖ ¾¼¼¾ Ì ÑÒ Ö ÙÐغ Ì ÖÖÙÐ ÖØÖ Ó Ø ÝÑÑØÖ ÖÓÙÔ Ë Ò Ö ÒÜ Ý ÔÖØØÓÒ Ó Ò ÒÓØ Ò ÓÖ Òµ Ù ºº

More information

P(1) P(2) P(3) T T. time

P(1) P(2) P(3) T T. time Ê ÓÒ Ò ÓÙØ Ó ÅÓ Ð ØÝ Û Ø ÅÓ Ð ÍÒ ØÝ Ò È ØÖÓ È Ó Þ ÖÙ ¹ Ø Ð Ò ÊÓÑ Ò Þ Ò È Ø Ö Âº Å ÒÒ Þ Ñ Ö ½ ½ ØÖ Ø Ú Ò Ñ ÒØ Ò Ò ØÛÓÖ Ø ÒÓÐÓ Ý Ú Ð ØÓ Ø Ñ Ö Ò Ó Ò Û ÓÑÔÙØ Ò Ô Ö Ñ Ø Ø ÐÐ Ò Ø Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ÔÖ Ø Ý ÑÔÐÓÝ Ò

More information

ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÓÚ Ö Ä Ñ ÔÖ Ò Ð Ô Ô ÐÓ ÓÔ Ó ÙÖ Ø Ñ Ð Ñ Ø Ò ÅÙ ÙÑ À Ö¹ Ñ Ø ÙÑ Ö Ò ÙÖØ ½ Ôº º ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ

More information

Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÄÓ ¹ Ð Ò ÄÓ Ø ÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ ÐÐÙÐ Ö ÅÓ Ð ËÝ Ø Ñ Ù Ò ÉÙÓÖÙÑ Ò ÝÒ Ñ À Ò Ê Ú ÈÖ Ý ÑÙÒØ À Ò ÅÙ Ë Ò Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù

More information

arxiv:physics/ v2 [physics.class-ph] 12 May 2007

arxiv:physics/ v2 [physics.class-ph] 12 May 2007 Ù Ñ ØØ ØÓ È Ý º Ê Úº Ë Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÑ Ò ÖÙÒÓ Ò Ø ÁÊÈÀ ÖÙ ÂÓÐ ÓØ ÙÖ È ½ Ì ÒÓÔÓÐ Ø Ù ÓÑ ÖØ ½ Å Ö ÐÐ Ü ½ Ö Ò arxiv:physics/0702099v2 [physics.class-ph] 12 May 2007 ØÖ Ø Ì Å Ð ÓÒµ Ë Ú Ò Ý ÕÙ

More information

Å Ø ÓÑÔÙØ Ò ÓÒ ÓÑÑÓ ØÝ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ö Ö ØÐÓÓ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ý ½ ÔÔÖÓÚ Ú Åº Ã Ñ ÌÓ ÑÝ Ñ ÐÝ Ò Ö Ò Û Ó

More information

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent ÌÓ ÔÔ Ö Ò Å» ÐØÞ Ö ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÔ Ð ÌÓÔ Ò ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÇÆ Ìµ Ö Ø ÕÙ ÖØ Ö ¾¼¼½µ Ð Ü Ð Æ ØÛÓÖ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÀÓ Ø Ò Ù Ó Ð Ù Ø ÐÐÙ Å ÖÝ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÁÆÊÁ Ê

More information

arxiv: v1 [nucl-ex] 11 Jan 2009

arxiv: v1 [nucl-ex] 11 Jan 2009 Ù ÓÖÓÒ Ò ØÖ Ò Û ÔÖÓ Ô Ø Ú Ñ Ø Ö Ð ÓÖ ÙÐØÖ ÓÐ Ò ÙØÖÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ùº ËÓ ÓÐ Ú 1,a, Ì º Ä Ù Ö 2 Ùº ÓÖ ÓÚ 3 ź ÙÑ 4 ƺ Ù Ö Ò 1 ĺ ÐØÐ 2,8 º À ÑÔ Ð 2 Ϻ À Ð 1 º ÃÒ Ø 4,5 ź à ÙÒ 6 º κ ÃÖ ØÞ 2 ̺ Ä Ò 1 ź Å Ø

More information

Ë ÓÖØ Ì ÖÑ Ú ÓÙÖ Ó È Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ Ý ÁÆ Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ ÂÙÐÝ ½ ØÖ Ø ÁÒ Ø ØÙ Ý Á ÅÈ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Å

More information

ËØ Ö Ó È Ö ÓÒ ÌÖ Ò Û Ø ÔØ Ú ÈÐ Ò¹Î Û Ì ÑÔÐ Ø Ó À Ø Ò ÇÙÔ ÒÝ ËØ Ø Ø Å Ð À ÖÚ ÐÐ À ÛÐ ØØ¹È Ö Ä ÓÖ ØÓÖ ½ ¼½ È Å ÐÐ Ê º Ñ ½½ ½ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍÒ Ø ËØ Ø ØÖ Ø Ø Ó Ø Ó ÓÑÔÙØ Ò Ô Ö¹Ô Ü Ð ÔØ Ñ ÖÝ ÖÓÑ Ø Ö Ó Ñ Ö Ò Ö

More information

ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ¾»½½ ½ ÈÖÓÐÑ ÚÒ º ËØ Ó ÓÔÖØÓÒ ØÓ ÜÙØ ÓÒ ÑÐ ÔÖÓÙØÓÒ ÔÐÒØ º ÈÐÒØ ÓÔÖØ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ÑÓ º ÇÔ

ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ¾»½½ ½ ÈÖÓÐÑ ÚÒ º ËØ Ó ÓÔÖØÓÒ ØÓ ÜÙØ ÓÒ ÑÐ ÔÖÓÙØÓÒ ÔÐÒØ º ÈÐÒØ ÓÔÖØ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ÑÓ º ÇÔ ÏÁ Ê ËÇÊ ¾¼¼½ Ù ÙÖ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½»½½ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ º ËÛÒØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÃÖÐ ÖÙ ÇÙØÐÒ ½º ÈÖÓÐÑ ¾º ÅÓÐ º ËÓÐÙØÓÒ ÅØÓ º ÁÑÔÐÑÒØØÓÒÖÝ Á Ù º ÓÒÐÙ ÓÒ ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ

More information

¾Á ÁÒØ Ö Þ ÓÒ Ï Ö ÓÙ Ò Å Ò Ò ÓÖ ÒØ Ø ÖÓ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö Ó Ò ÒÞ ØÓ Ð ÅÍÊËÌ Ö Þ Ó ¾¼¼¼µ Ò ÐÝ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó Ñ Ø Ó Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø Ñ Ò Ò Ì Þ Ò Ø Ö È ÓÐÓ ÓÚ Ñ ØØ Ø Á ÒÒ ËØ ÒÓ ÄÓ ÄÙ È ÐÓÔÓÐ Å ÖÓ È Ø ÐÐ Ð Ù Ó Ë

More information

Ò ÐÝ Ó ÎÓ ÇÚ Ö ÁÈ ÌÖ Æ Â Ñ ÙÖØ ÇØÓ Ö ½ ØÖ Ø ÎÓ ÓÚ Ö ÁÈ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÐÐÓÛ Ø Ð Ô ÓÒ ÓÒÚ Ö Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì Ò Ü Ø Ò Ò Û Ù Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÖ ÑÓ Ø Ù Ö Ò Ò Ö ÙÐØ Ò Ð Ö Ó Ø Ú Ò ÓÖ ÐÓÒ Ø Ò ØÓÐÐ ÐÐ

More information

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N)

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N) Î Ð Ö Ö ÐÐ Ò ÍÒ Ú Ö Ø ÊÓÑ ÌÓÖ Î Ö Ø ÊÓÑ Á¹¼¼½ Ö ÐÐ Ò ÙÒ ÖÓÑ ¾º Ø ÝÒ Ñ ÄÓ Ð Ò Ò ÓÒ Ï ¹ ÖÚ Ö ËÝ Ø Ñ È Ð Ô Ëº Ù Á Š̺º Ï Ø ÓÒ Ê Ö ÒØ Ö ÓÖ ØÓÛÒ À Ø Æ ½¼ Ô ÝÙÙ º ѺÓÑ Å Ð ÓÐ ÒÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓ Ò Ê Ó Ñ Ð ÅÓ Ò

More information

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ ÍÈ ÇÆÌÊÇÄÄ ÍÈ Ì ÈÊÇÈ ÌÁÇÆ ÁÆ È Ê¹ÌÇ¹È Ê Æ ÌÏÇÊÃË ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ ØÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ø ÓÑÑ ØØ ÓÒ Ö Ù Ø ØÙ Ó Ø Ò ÓÖ ÙÒ Ú Ö ØÝ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÓÔ Ý Å Ñ Ñ ØÖ

More information

Working Paper The Role of Background Factors for Reading Literacy: Straight National Scores in the PISA 2000 Study

Working Paper The Role of Background Factors for Reading Literacy: Straight National Scores in the PISA 2000 Study econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Fertig,

More information

Universitat Autònoma de Barcelona Ö ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ Ò ÝÒ Ñ ÅÓ Ð ØÓ Ø Ò ÓÖÓÒ ÖÝ ÌÖ Ò ÐÝ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ý Ê Ö Ó ÌÓÐ Ó ÅÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÙØ ÓÒÓÑ Ö ÐÓÒ ØÓ ÙÐ Ð Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø º ÐÐ Ø ÖÖ ÂÙÒ ½ ¾¼¼½ Ö ØÓÖ

More information

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference USENIX Association Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference Boston, Massachusetts, USA June 25 30, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association

More information

ÓÙÑ ÒØ Ö Ö Ò Ú ÖÝ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ØÙÖ Ô ÓÒ Ø ØÙØ Ý Ø Ò Ü Ø ÖÑ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ø ÓÙÑ ÒØ Ø ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ô Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ÐÝ ÓÑ ÑÔÖ ÓÒ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö

ÓÙÑ ÒØ Ö Ö Ò Ú ÖÝ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ØÙÖ Ô ÓÒ Ø ØÙØ Ý Ø Ò Ü Ø ÖÑ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ø ÓÙÑ ÒØ Ø ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ô Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ÐÝ ÓÑ ÑÔÖ ÓÒ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö ÓÙÑ ÒØ Ð Ø ÓÒ Û Ø Ë Ð ¹ÇÖ Ò Þ Ò Å Ô Ø Ö Å Ö Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËÓ ØÛ Ö Ø Ò Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ï Ò Ê Ð»½ ß½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ØØÔ»»ÛÛÛº ºØÙÛ Òº º Ø» Ø Ö Ì Ð ¹ÓÖ Ò Þ Ò Ñ Ô Ú ÖÝ ÔÓÔÙÐ Ö ÙÒ ÙÔ ÖÚ Ò ÙÖ Ð Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ø Ò ÐÝ

More information

Ð ØÖÓÒ ÆÓØ Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓº ¾ ¾¼¼½µ ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº Ð Ú ÖºÒлÐÓ Ø» ÒØ»ÚÓÐÙÑ º ØÑÐ ½ Ô ÓÐÐ Ø Ò Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø ÖÓÑ ØÖ ÙØ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓ Ö Ñ Ú ÃÓÖØ Ò ÑÔ Ò ÌÓ Å Ð Ñ Å ØÖ ÁÒº»ÌÊ Ä ½¼½¾ À ÖÙÐ ÀÓÙ ØÓÒ Ì ÍË ¼

More information

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and Ù Ð Ò ÌÓÓÐ ÓÖ Ø Ò ÐÝ Ò Ì Ø Ò Ó Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ò ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÌ ¹ Ö Ø ÒØÖÓ Ô Ö Ð Ê Ö Ë ÒØ Ì ÒÓÐÓ ¼ ¼ ÈÓÚÓ ÌÖ ÒØÓµ ÁØ ÐÝ Ö ØÓÒ ÐРغ Ø Ø Ðº º¼ ½º ½ ¾ Ü º¼ ½º ½ ½ ØÖ Øº Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ò ÒÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò

More information

<<program>> Internet Trader. <<user>> user interface

<<program>> Internet Trader. <<user>> user interface Ò ÓÖ ÂÌÖ Ö Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÌÖ Ò Ö Ø ÓÒ Å Ö ÐÓ ³ ÑÓÖ Ñ ÖÐÓ ÖÖ Þ Ñ ÒºÙ Ô º Ö ÍÒ Ú Ö Ö Ð È ÖÒ Ñ ÙÓ ÒØÖÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ¼¹ ¼ Ê ¹È Ö Þ Ð ØÖ Ø Ý Ù Ò Ø ÑÔÐ Ø ÓÖ ÖÚ Ö Ò Ë ÖÚ ÓÚ ÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Ë Èµ Ò Ð ÙØÓÑ Ø ÓÚ

More information

Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17

Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17 Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17 A Practical Guide to Swap Curve Construction by Uri Ron Bank of Canada Banque du Canada ISSN 1192-5434 Printed in Canada on recycled paper Bank of Canada

More information

Ò ØÖ Ú Ã º Ñ ÝÑ Ò º Ò Ò ÒÚÖ Æ º Ô ÖÔ ¾ ÔÖÑ Ñ Îº Ú Ú Ñ Ô Ïº ¹» Ø Ú Çκ Õ ¼ Ò ØÖ Ñ Ñ Öº Ò ² Öº Ð Ú ÝÖ Ò Öº Ö ½ Ò Ò Ì Ô ÖØ º Îл Ø º Ú ÖÓ Ò Ñ ÑØ º ²Ý Ý ¾

Ò ØÖ Ú Ã º Ñ ÝÑ Ò º Ò Ò ÒÚÖ Æ º Ô ÖÔ ¾ ÔÖÑ Ñ Îº Ú Ú Ñ Ô Ïº ¹» Ø Ú Çκ Õ ¼ Ò ØÖ Ñ Ñ Öº Ò ² Öº Ð Ú ÝÖ Ò Öº Ö ½ Ò Ò Ì Ô ÖØ º Îл Ø º Ú ÖÓ Ò Ñ ÑØ º ²Ý Ý ¾ ºº ÒÝ Ò Ú Ö ÓÖ Ú ÖØ Ô ÔØ Ö ½ ºº Ò èö Ú Ì Ô Ý Ý ½ ÔÖÑ ÑÒ ÒÑ Ý Ý Ô Ð º Ò ÚÕ ÝÓ º ÒÑÓ º Ú ØÔ º Ý Ý ¹Ú Ú º Ñ Ô ½ Ú Ø º Ð Ì Ñ Ø º Å ÒÚ º Ú Ö Ó ¾ Æ Ðì Õº Ø Ñ Ø Ú Õº Ì Ú ÚÔ Ò Ó Õº ÑÖÚØ ¹Ñ Ø Ø ÚÝÚº à ں Ø Ì Ð

More information

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender ½ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ê Ð¹Ø Ñ Î Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÐ Ò Ò ÔÔÖÓ Ô Ò ÏÙ ËØÙ ÒØ Å Ñ Ö Á Û Ì ÓÑ ÀÓÙ Å Ñ Ö Á Ò ¹É Ò Ò ÐÐÓÛ Á ØÖ Ø Ð Ú Ö Ò Ö Ð¹Ø Ñ Ú Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ñ ÒÝ ÁÒØ ÖÒ Ø ÑÙÐØ Ñ Ô¹ ÔÐ

More information

ÌÝÔ ¹ Ö Ø È ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÇÐ Ú Ö ÒÚÝ ÊÁ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù Ù Ð ¼ ÆÝ ÅÙÒ Ã¹ ¼¼¼ Ö Ù ÒÑ Ö ¹Ñ Ð ÒÚÝ Ø Ô Ö º ÀÓÑ Ô ØØÔ»»ÛÛÛº Ö º» ÒÚÝ Ø Ô ØÖ Øº ÌÝÔ ¹ Ö Ø Ô ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù ÒÓÖÑ Ð Þ Ø

More information

Ì Ö Ø ÅÝÈÓÐ È Ý Ç Ý Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ö Ò ÏÝ ÓÙÖÒ ¾  ÒÙ Öݾ¼¼¾ ÍÒ Û Ö ÝØ ØÅ Ó ÃÓÔ ÖÒ ¹ÈÓÐ Ò Ø ÓÒ Ú ÒØÙÖÓÙ ÓÙÖÒ Ý Ó Ý Ý»Ó»ÒÓÙÒ ÔÐ Ý µ ÐÓÒ Ò Ú ÒØ ÙÐÓÖ ¹ÇÊÁ ÁÆÄ Ø ½ Ø ÒØ Ú Ä Ø Ò ÖÓÑ Ö Ç Ù Ì Æ ÏÇ ÇÊ Ø ÓÒ ÖÝÓ

More information

New algorithms and technologies for the un-supervised reduction of Optical/IR images. arxiv:astro-ph/ v1 12 Aug 2002

New algorithms and technologies for the un-supervised reduction of Optical/IR images. arxiv:astro-ph/ v1 12 Aug 2002 New algorithms and technologies for the un-supervised reduction of Optical/IR images ÒÓ Ø Î Ò Ñ ÙÖÓÔ Ò ËÓÙØ ÖÒ Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ã ÖÐ¹Ë Û ÖÞ Ð ¹ËØÖº ¾ ¹ Ö Ò ÅÙÒ Ò ÖÑ Òݺ arxiv:astro-ph/0208230v1 12 Aug 2002 ËÌÊ

More information

ØÓÐ ÔÖÓÐÑ Û ÖÐØ ØÓ ÕÙ Ó ÖÐÞ ØÖ ÑÔ º Ï ÔÖÓÚ Ö ÙÐØ Û ÐÓÙ Ó ÖØÝ Ö ÙÐØ Ó ÃÙ ÖÓ¹Ø Û Û ÔÖÓÚ ÓÖ ÓÓÖÑÐÐÝ Ø ÊÑ ÑØÖ º Á Ø ÖØ ØÑ ÀÓÔ ÖØÝ Û ØÐ Ö Ø ÓÖ ÓÚÜ ÔÐ ÐÐÖ º

ØÓÐ ÔÖÓÐÑ Û ÖÐØ ØÓ ÕÙ Ó ÖÐÞ ØÖ ÑÔ º Ï ÔÖÓÚ Ö ÙÐØ Û ÐÓÙ Ó ÖØÝ Ö ÙÐØ Ó ÃÙ ÖÓ¹Ø Û Û ÔÖÓÚ ÓÖ ÓÓÖÑÐÐÝ Ø ÊÑ ÑØÖ º Á Ø ÖØ ØÑ ÀÓÔ ÖØÝ Û ØÐ Ö Ø ÓÖ ÓÚÜ ÔÐ ÐÐÖ º ËÝÑÔÐØ ØÛ Ø ÑÔ ÛØÓÙØ ÓÙØ ÔÓØ Ý Å Ä ÐÝ ËÓÓÐ Ó ÅØÑØÐ Ë ÌйÚÚ ÍÚÖ ØÝ ÌйÚÚ Á ÖÐ ÑÐ ÐÝÑغØÙººÐ Ê Ë ÅÃÝ ÅØÑØ Á ØØÙØ ÍÚÖ ØÝ Ó ÏÖÛ ÓÚØÖÝ Î Ä Íà ÑÐ ÑÝÑØ ºÛÖÛººÙ ØÖغ ÓÖ ÕÙ Ó ÝÑÔÐØ ØÛ Ø ÑÔ ÛØÓÙØ ÓÙØ ÔÓØ ÚÖØ Ä¹

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÈÓÛ Ö ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ø Ö Ø Ð Ö ÓÙÖ Ò Ö Ó Ò ØÛÓÖ º Ì Û Ö Ð Ò ØÛÓÖ Ö ÓÒ Ö Ó Ò ØÛÓÖ Ú Ó Ö ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÑÓ ØÝÔ ÐÐÝ Û Ø Ø Ø Ù Ó Ð Ô Ò Ð Ö Ú Ò Ò Ò

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÈÓÛ Ö ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ø Ö Ø Ð Ö ÓÙÖ Ò Ö Ó Ò ØÛÓÖ º Ì Û Ö Ð Ò ØÛÓÖ Ö ÓÒ Ö Ó Ò ØÛÓÖ Ú Ó Ö ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÑÓ ØÝÔ ÐÐÝ Û Ø Ø Ø Ù Ó Ð Ô Ò Ð Ö Ú Ò Ò Ò ËÐ Ô Ò ÓÒ Ø ÂÓ Ò Ö Ý¹ ÒØ Ò ÊÓ Ù Ø ÖÓ Ø ÓÖ Ê Ó Æ ØÛÓÖ Î Ð Ö Ã Ò ÝÒØ È ÐÐ Ô Â Ö Ë Å ÜÛ ÐÐ ÓÙÒ ØÖ Ø Ï Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ñ Ò Ñ Þ Ò ÔÓÛ Ö ÓÒ ÙÑÔØ ÓÒ Û Ò ÖÓ Ø Ò Ñ ÖÓÑ ÓÒ ÒÓ ØÓ ÐÐ Ø ÓØ Ö ÒÓ Ò Ö Ó Ò ØÛÓÖ º ÌÓ Ò Ð

More information

Ê ØÖ Ú Ð Æ Ø ÅÓ Ð ÓÖ Ù Ð Ò Ð Ü Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Öº Ö Öº Ò Øº Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ Ö ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ ÔÐÓѹÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Å Ö Ó

More information

ÌÓÛ Ö Ò Ý¹ØӹРÖÒ Ò ÜØ Ò Ð ÈÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ë ÒØ Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ À ÖÚ Ë Ò Ð Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Ù Ø Ð À¹¾¼¼ Æ Ù Ø Ð ÖÚ º Ò Ð Ö ÙÒ Ò º Å Ý ¾¼¼½ Ñ ÙÜ Ö ÝÓÒ ÓÐ Ð Î ÖÓÒ ÕÙ Ø ÂÙ Ø Ò Ú Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ØØ

More information

Æ ÙÖ Ð Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ó ËÙÔÔÖ ÓÒ ÙÖ Ò ËÓÙÒ ËÓÙÖ ÄÓ Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒ ËÔ Ò Æ ÙÖ Ð ÐÐ ÅÓ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ Ò Ò ÙÖ Öº¹ÁÒ ºµ Ò Ö ÙÐØØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒÚ Ö ØØ ÁÐÑ Ò Ù ÚÓÖ Ð Ø Ñ ½ºÇ ØÓ

More information

Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÎ ½»ÅÅ ½ Å Ò ÑÙÑÓ Ø ÓÛÑÓ Ð Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ä ØÙÖ ½¼ ÒÒ¹ Ö Ø ËØÖ Ñ Ö ¾¼½ ¼ ¼¾ Ä ØÙÖ Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Å Ü ÑÙÑ ÓÛÑÓ Ð ÓÒ Ö ØÖ Ø Ø Ò Ò ØÛÓÖ Û Ø Ô Ô Ð Ò

More information

Z Φ(x)α(x)dx + Φ (y)β(y)dy. Φ (y) = sup x R d x y Φ(x).

Z Φ(x)α(x)dx + Φ (y)β(y)dy. Φ (y) = sup x R d x y Φ(x). ÇÆÎ ÁÌ ÁÆ ËÇÅ ÆÇÆÄÁÆ Ê È ÀÁ Æ ÇÅ ÌÊ Æ ÈÀ ËÁ Ë ÊÇÅ ÇÄÄÇÉÍÁÍÅ À Á Ä Ê ½»¼»¾¼¼ ÆÆ Ê ÆÁ Ê ÆÊË Ê ¾ ¼¼ ÍÒ Ú Ö Ø Æ ¹ËÓÔ ¹ ÒØ ÔÓÐ Ï Ø ØØÔ»»Ñ Ø ½ºÙÒ º Ö» Ö Ò Ö ½ ÇÆÎ ÁÌ ÁÆ ËÇÅ ÆÇÆÄÁÆ Ê È ÀÁ Æ ÇÅ ÌÊ Æ ÈÀ ËÁ Ë ÊÇÅ

More information

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion ÅÄ ÙÖÖ ÒØ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÙØÙÖ ÐÐ Ò ÓÖ Ø Ø ÓÑÑÙÒ ØÝ ËØ ÒÓ Ö È ÖÓ Ö Ø ÖÒ Ð Ò ËØ ÒÓ È Ö Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ð ØØÖÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÈÓÐ Ø Ò Ó Å Ð ÒÓ È ÞÞ Ä ÓÒ Ö Ó Î Ò ¾ Å Ð ÒÓ ÁØ ÐÝ Á¹¾¼½ Ö» Ö Ø ÖÒ»Ô Ö Ó Ð ØºÔÓÐ Ñ º Ø

More information

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ Ý Ø ÆÓÖ ÖØ Ï Ñ ÒÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ

More information

ÈÊÇ Ê ËË ÁÆ ÌÇÅÁ ÇÊ ÅÁ ÊÇË ÇÈ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ø ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Öº Ö Öº Ò Øº Ö ÒÞ Âº Ð Ù ÙÖ ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÒÓÛÐ Ñ ÒØ Ì Ò ØÓ Ö Ø Ò Ë Ú Ö Ò ÓÖ

More information

È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½

È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ È Ø Å Ø À Ý Ø Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ Ì À ÈÊÇ ËË Ë À ÍÄÁÆ Ì ÆËÁÇÆË

More information

Æ ØÛÓÖ ÌÖ Æ Ú ÓÙÖ Ò ËÛ Ø Ø ÖÒ Ø ËÝ Ø Ñ ÌÓÒÝ Ð ÍÐ À Ö Ö ² È Ø Ö À ÖÖ ÓÒ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ Ó Ë Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ò Å Ò ÀÙÜÐ Ý Ù Ð Ò ½ ¼ ÉÙ Ò³ Ø ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ Ò Ð Ò ØÖ Ø Å ÙÖ Ñ ÒØ ÓÒ ¹Ô Ö ÓÖÑ Ò Û Ø

More information

Ź ÒØ Ð Ó Ö Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ê ÓÒ Ò Ì Ò ÕÙ ÒØÓ ÈÖÓÓ ÈÐ ÒÒ Ò ÎÓÐ Ö ËÓÖ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Á Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò Ë Ö ÖĐÙ Ò Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ò ÈÖÓ

More information

Wine. French Wine. Food

Wine. French Wine. Food Ï Ø Ò ÅÄ Ó ÓÖ Ø ÜØÙ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö ØÖ Ú Ð ÓÒ Ø Ï ÑÑ ÒÙ Ð Æ Ù Ö Ê Ñ Ð ÀÙÐÓÙ Ò Ñ Ó Æ ÔÓÐ ÄÇÊÁ ß ÍÅÊ ¼ ºÈº ¾ ¼ Î Ò ÙÚÖ ¹Ð ¹Æ ÒÝ Ü Ö Ò Ñ Ð Ò Ù Ö Ð ÙÐÓÙ Ò ÔÓÐ ÐÓÖ º Ö ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖÓÔÓ Ò Ò ÐÝ Ó Ø Ð Ò

More information

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G.

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Franke,

More information

AND -split. AND -join

AND -split. AND -join ÏÓÖ ÓÛ Å Ò Ò Ï ÔÖÓ Ò Ö ÓÚ Ö ÏºÅºÈº Ú Ò Ö Ð Ø ºÂºÅºÅº Ï Ø Ö Ò Äº Å ÖÙ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Å Ò Ñ ÒØ Ò ÓÚ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ½ ÆĹ ¼¼ Å Ò ÓÚ Ò Ì Æ Ø ÖÐ Ò º ۺѺԺں º Ð ØØѺØÙ ºÒÐ ØÖ Øº ÓÒØ

More information

Mixed-Initiative, Multi-Source Information Assistants

Mixed-Initiative, Multi-Source Information Assistants Mixed-Initiative, Multi-Source Information Assistants Craig A. Knoblock Steven Minton José Luis Ambite Univ. of Southern California Fetch Technologies Univ. of Southern California knoblock@isi.edu minton@fetch.com

More information

ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ö Ø Å Ö Ø Ò Ë Ó Ö Ú Ò ÐÓÚ Ò ¾ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ÈÖ Ì Ö ÔÓÖØ Ø Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ø ÔÖÓ Ø ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ Ò Ö Ø Å Ö Ø Ò Ø Ò Ð ÔÖÓ Ø Ó Ø Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÙÖÖ ÙÐÙÑ Ú Ò Ø Ø ÙÐØÝ ÁÒ ÓÖÑ

More information

Å ÙÖÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ Ê ÖÓÑ ÊÒ ÙÖÒ Ê ÅÒÑÒØ ÏÒØÖØÙÖ ÁÒ ÙÖÒ ÖØ ËÙ ÖÓÙÔ ÒÒÐ Ê ÓÒØÖÓÐ ËÒÖÓ ÅÖÒÓ ÅÖ ¾¼¼¼ ØÖØ ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÜÔÓ ØÓ ÖØ Ö ÛÒ ÒØÖÒ ÒØÓ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ì ÔÖØÙÐÖ ÓÖÑ Ó ÖØ Ö Û ÓÑØÑ ÖÖÖ ØÓ ÙÖØÝ Ö Ù Ò ÑØÓÓÐÓÝ

More information

Modeling and Validation of Globally Asynchronous Design in Synchronous Frameworks

Modeling and Validation of Globally Asynchronous Design in Synchronous Frameworks ε INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE Modeling and Validation of Globally Asynchronous Design in Synchronous Frameworks Mohammad Reza Mousavi 1, Paul Le Guernic 2, Jean-Pierre

More information

Ï Ö Ð ÁÒØ ÖÒ Ø Ø Û Ý ÏÁÆ µ ÓÖ Ì ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ð Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ Ö ÒØ ÆÓ ¼ ¹ ¹ ¹ ½ ÇØÓ Ö ¾¾ ¾¼¼½ ÈÖ Ô Ö ÓÖ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ»ÁÌÇ ¼½ ÆÓÖØ Ö Ü Ö Ú ÖÐ Ò ØÓÒ Î ¾¾¾¼ ¹½ ½ ËÙ Ñ ØØ Ý Ì Ê ÒØ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë

More information

UNIVERSITY OF TRENTO AN INNOVATIVE MULTI-SOURCE STRATEGY FOR ENHANCING THE RECONSTRUCTION CAPABILITIES OF INVERSE SCATTERING TECHNIQUES

UNIVERSITY OF TRENTO AN INNOVATIVE MULTI-SOURCE STRATEGY FOR ENHANCING THE RECONSTRUCTION CAPABILITIES OF INVERSE SCATTERING TECHNIQUES UNIVERSITY OF TRENTO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL INFORMAZIONE 38123 Povo Trento (Italy), Via Sommarive 14 http://www.disi.unitn.it AN INNOVATIVE MULTI-SOURCE STRATEGY FOR ENHANCING THE RECONSTRUCTION

More information

ÅÙÐعØÓÖ ÇÔØÓÒ ÈÖÒ ÈÙРĺ ÐÖ Ö Ø ÖØ ÇØÓÖ ½¾ ½ ÙÖÖÒØ ÖÚ ÓÒ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÅÙÐعØÓÖ ÑÓÐ ÔÖÓÚ ÓÒ ÖÐ ÜÐØÝ Ò ÖÔÖ ÒØÒ Ø Ý¹ ÒÑ ÚÓÖ Ó Ø ÔÖ º ÙÖÓÔÒ ÓÔØÓÒ Ò ÛÖØØÒ Ò ØÖÑ Ó Ø ÔÖ Ó Ø Ó ÔÓ ÐÝ ÖØ Ðµ Ø Ò ÔÖÓÐØ

More information

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ...

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ... Ë ÒØ Ò Ù ÓÒ ÓÖ ÅÙÐØ ÓÙÑ ÒØ Æ Û ËÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ê Ò ÖÞ Ð Ý Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ã Ø Ð Ò Êº Åà ÓÛÒ Ý ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ý Ø Ñ Ø Ø Ò ÔÖÓ Ù Ò ÓÖÑ Ø Ú ÙÑÑ Ö Ð Ø Ò ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÓÙÒ Ò Ñ ÒÝ ÓÒÐ Ò ÓÙÑ ÒØ

More information

Ò¹ÒÛØ ÖØÖ Ø Ó ÌÒ ÚÐÒ ÈÓØÓÓ Å Åº ÀÝØ ËÒÓÖ ÅÑÖ Á ǹÀÝÙÒ ÃÛÓÒ ÈÒ ËÒÓÖ ÅÑÖ Á ÈÙÐ ËÓØÖÐ ÅÑÖ Á ÂÓ º ÑÔÐÐ ÐÐÓÛ Á º º ËÐ ÐÐÓÛ Á Ò ÅÐÚÒ º Ì ÐÐÓÛ Á ØÖغ Ì ÖÕÙÒÝ¹Ö ÔÓÒ ÖØÖ Ø Ó ÚÐÒ ÔÓØÓÓ È µ ÛØ ØÒ ÑÙÐØÔÐØÓÒ ÐÝÖ Ö

More information

ÌÀÁË ÌÀ ËÁË Ï Ë Î ÄÍ Ì ÌÀ ÇÅÅÁÌÌ ÇÅÈÇË Ç Öº ÊÓ ÖØ Ë ÓÙÖ Ò Ì ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ð ÈÖÓ ÙØ ÓÒ ÙØÓÑ Ø ÓÐ Ì ÒÓÐÓ ËÙÔ Ö ÙÖ Öº Ò º ËÙ Ò Ì Ó¹ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÒØÖ

ÌÀÁË ÌÀ ËÁË Ï Ë Î ÄÍ Ì ÌÀ ÇÅÅÁÌÌ ÇÅÈÇË Ç Öº ÊÓ ÖØ Ë ÓÙÖ Ò Ì ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ð ÈÖÓ ÙØ ÓÒ ÙØÓÑ Ø ÓÐ Ì ÒÓÐÓ ËÙÔ Ö ÙÖ Öº Ò º ËÙ Ò Ì Ó¹ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÒØÖ ÇÄ Ì ÀÆÇÄÇ Á ËÍÈ ÊÁ ÍÊ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Í ÉÍ ÌÀ ËÁË ÈÊ Ë ÆÌ ÌÇ ÌÀ ÇÄ Ì ÀÆÇÄÇ Á ËÍÈ ÊÁ ÍÊ ÁÆ È ÊÌÁ Ä ÍÄ ÁÄÄÅ ÆÌ Ç ÌÀ ÌÀ ËÁË Ê ÉÍÁÊ Å ÆÌ ÇÊ ÌÀ Ê Ç ÈÀÁÄÇËÇÈÀÁ Ç ÌÇÊ ÁÆ Æ ÁÆ ÊÁÆ È º º ÄÍÁ Í Ê Ç ËÇ Ê Ë ÇÄÁÎ ÁÊ ÍÌÇÅ

More information

Translations and probabilities. 1 Events defined in various languages 15 mins. 2 Simple probabilities 10 mins

Translations and probabilities. 1 Events defined in various languages 15 mins. 2 Simple probabilities 10 mins Season 01 Episode 11 Translations and probabilities ¼ Translations and probabilities Season 01 Episode 11 Time frame 1 period Prerequisites : ÚÒØ Ò ÔÖÓÐØ Objectives : Ë Ø ÑÔÓÖØÒ Ó ÐÒÙ Ò ÔÖÓÐØ º ÈÖØ ÓÑ

More information

Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi. Working Paper 2002-13 July 2002. Working Paper Series

Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi. Working Paper 2002-13 July 2002. Working Paper Series Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi Working Paper 2002-13 July 2002 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2002-13 July 2002 Winter

More information

Ç ÑÓØ ÐÐÝ Ö Ú Ò ÓÛ Ò Ñ ÖÓ Ù Ý Ø Ñ Ò Ø Ö Ö Ð Ø ÓÒ ØÓ Ù Ö ØÖ Ò ÔÓÖØ Ò ÔÐ ÒØ ÓÔÝÖ Ø ÃÖ À ÖØÚ Â Ò Ò ¾¼½½ ÓÚ Ö Ô ÓØÓ ÃÖ À ÖØÚ Â Ò Ò ÌÝÔ Ø Ù Ò Ä Ì È Ò Ì ÛÛÛ

Ç ÑÓØ ÐÐÝ Ö Ú Ò ÓÛ Ò Ñ ÖÓ Ù Ý Ø Ñ Ò Ø Ö Ö Ð Ø ÓÒ ØÓ Ù Ö ØÖ Ò ÔÓÖØ Ò ÔÐ ÒØ ÓÔÝÖ Ø ÃÖ À ÖØÚ Â Ò Ò ¾¼½½ ÓÚ Ö Ô ÓØÓ ÃÖ À ÖØÚ Â Ò Ò ÌÝÔ Ø Ù Ò Ä Ì È Ò Ì ÛÛÛ Ç ÑÓØ ÐÐÝ Ö Ú Ò ÓÛ Ò Ñ ÖÓ Ù Ý Ø Ñ Ò Ø Ö Ö Ð Ø ÓÒ ØÓ Ù Ö ØÖ Ò ÔÓÖØ Ò ÔÐ ÒØ È º º Ì ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼½½ ÃÖ À ÖØÚ Â Ò Ò Ú ÓÖ ÔÖÓ º À ÒÖ ÖÙÙ Ç ÑÓØ ÐÐÝ Ö Ú Ò ÓÛ Ò Ñ ÖÓ Ù Ý Ø Ñ Ò Ø Ö Ö Ð Ø ÓÒ ØÓ Ù Ö ØÖ Ò ÔÓÖØ Ò ÔÐ

More information

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14 ÆÁÅÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ëľ¼¼½ ÅÇÌÇÊÄ ÅÇÄ ËÑÓ ÚÒÐÓÙ Ò Ú ÂºÆº ÄÑÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÐ Ò ÐØÖÓÒ ÒÒÖÒ ÁÑÔÖÐ ÓÐÐ Ó ËÒ ÌÒÓÐÓÝ Ò ÅÒ ÜØÓÒ ÊÓ ÄÓÒÓÒ ËÏ ¾Ì Íú ¹ÑкÐÑÖººÙ Û Ô ØØÔ»»ÛÛÛººººÙ»ÓÒØÖÓлÑÓØÓÖÝÐ ËÙÑÑÖÝ Ì Ø Ó Ò ÒÑØÓÖ ØÓ ÒÖØ

More information

DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA ASPECTS OF UNIVERSAL EXTRADIMENSIONAL MODELS AND THEIR LATTICIZED VERSIONS JOSÉ FRANCISCO OLIVER GUILLÉN

DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA ASPECTS OF UNIVERSAL EXTRADIMENSIONAL MODELS AND THEIR LATTICIZED VERSIONS JOSÉ FRANCISCO OLIVER GUILLÉN DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA ASPECTS OF UNIVERSAL EXTRADIMENSIONAL MODELS AND THEIR LATTICIZED VERSIONS JOSÉ FRANCISCO OLIVER GUILLÉN UNIVERSITAT DE VALENCIA Servei de Publicacions 004 Aquesta Tesi Doctoral

More information

Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance

Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance Kamal Jain Jitendra Padhye Venkat Padmanabhan Lili Qiu Microsoft Research One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. kamalj, padhye, padmanab,

More information

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Frank Kargl Department of Multimedia Computing University of Ulm Germany frank.kargl@ Joern Maier Department of Multimedia Computing University

More information

½ È Ø¹Ä Ú Ð ÌÖ Æ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÖÓÑ Ì Ö¹½ ÁÈ ÓÒ Ù Ö Ð ËÙ ÅÓÓÒ ÖÝ Ò ÄÝÐ ÓØØÓÒ ÅÙ Ã Ò ÅÓÐÐ ÊÓ ÊÓ ÐÐ Ì Ë ÐÝ Ö ØÓÔ ÓØ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ ØÖ Æ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÔÖÓÚ ÒØ Ð Ø ÓÖ Ò ØÛÓÖ Ò Ö Ö Ò Ò ØÛÓÖ Ñ Ò Ñ Òغ ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ö Ô Ú

More information

ÓÖÖÐØÓÒ ÓÚÖ ÁÒ ÒØ ÓÑÒ Ø ÒÖÝÔØ ¹Å ËÖ ÎÙÒÝ ËÛ ÖÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Èĵ ËÖºÎÙÒÝÔк ØÖØ ÓÖÖÐØÓÒ ØÓÖÝ ÖÒØÐÝ Ò ÔÖÓÔÓ Ò ÓÖÖ ØÓ Ö Ø ÙÖØÝ Ó ÐÓ ÔÖ Ò ÓØÖ ÖÝÔØÓÖÔ ÔÖÑØÚ ÓÚÖ ÒØ ÓÑÒº Ï ÓÛ Ö ÓÛ ØÓ ÜØÒ Ø ØÓ Ò ÒØ ÓÑÒ Û

More information

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance Rodrigo Rodrigues Ý, Miguel Castro Ü, and Barbara Liskov Ý Ý MIT Laboratory for Computer Science 2 Technology Sq., Cambridge MA 239, USA Ü Microsoft Research

More information

Æ Û È Ö Ñ ÓÖ Ù Ó ÓÒ Ö Ò Ò ÓÒ ÎÓ ÓÚ Ö ÁÈ ÎÓÁȵ Ì ËÙ Ñ ØØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ò Ø ÙÐØÝ Ó Ò Ò Ö Ò Ý Êº Î Ò Ø ÈÖ ÒØÖ ÓÖ Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÁÒ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ë Ò Ò ÐÓÖ ß ¼ ¼½¾ ÁÒ ÂÙÐÝ ¾¼¼ ÓÒ ÓÒ Á ÒÓÛ Ø

More information

DL reasoner Ontology Store

DL reasoner Ontology Store ËÙÔÔÓÖØ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ò Ø Ë Ñ ÒØ Ï ÆÁ Ä Ç ÊÄ ËÌ Æ ËÌ ÊÍ Á ËÌÍ Ê Ê ÈÀ Ä ÎÇÄ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò ÓÖÑ Ð Ö ÔØ ÓÒ Å Ø Ó Á µ Ì Ë Ñ ÒØ Ï Ù Ñ ÒØ Ø ÙÖÖ ÒØ ÏÏÏ Ý Ú Ò Ò ÓÖÑ

More information

Web Usage Mining: Discovery and Applications of Usage Patterns from Web Data

Web Usage Mining: Discovery and Applications of Usage Patterns from Web Data Web Usage Mining: Discovery and Applications of Usage Patterns from Web Data Jaideep Srivastava Ý, Robert Cooley Þ, Mukund Deshpande, Pang-Ning Tan Department of Computer Science and Engineering University

More information

Ø Ð Ö Ø ÙÖ Ð ËÙÖÚ Ý ÊÓ Ö ÂÓ Ò ÓÒ Ô ÖØ Ñ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ĐÓØ ÓÖ Ñ Ö ½ ½ ¼ ØÖ Ø ÙÖ Ò Ø Ô Ø Ý Ö Ø Ô Ø Ó ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ØÙÖ ÙÒ Ö ÓÒ Ö Ô Ò Ö ÚÓÐÙ¹ Ø ÓÒ ÖÝ Ò º Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Ê Ù ÁÒ

More information

º Ó٠Ǻ ÈÖÓÙ º ÎÐØ ÁØÖÓÙØÓ ÆÙÑÖÐ ÑÙÐØÓ Ó ÓÛ ÓÚÖ ÖÓÙ ØÖ ÖØÐ ÔÖÓÐÑ Ù Ó Ø ÐÝ Ó ÐÐØ ÑÖÓ ØÖÙØÙÖ Ö Ø ÛÐк Ì ÖØ ÓÐÙØÓ Ó Ø ÆÚÖ¹ ËØÓ ÕÙØÓ ÖÐ ÓÑ ØÓÙ Ó ÖÓÙ ÐÑØ Ó

º Ó٠Ǻ ÈÖÓÙ º ÎÐØ ÁØÖÓÙØÓ ÆÙÑÖÐ ÑÙÐØÓ Ó ÓÛ ÓÚÖ ÖÓÙ ØÖ ÖØÐ ÔÖÓÐÑ Ù Ó Ø ÐÝ Ó ÐÐØ ÑÖÓ ØÖÙØÙÖ Ö Ø ÛÐк Ì ÖØ ÓÐÙØÓ Ó Ø ÆÚÖ¹ ËØÓ ÕÙØÓ ÖÐ ÓÑ ØÓÙ Ó ÖÓÙ ÐÑØ Ó ÙÖÓÔ ÓÖ Ó ÓÑÔÙØØÓÐ ÅØÓ ÔÔÐ Ë Ö ÇÅË ¼¼¼ ÖÐÓ ¹ ËÔØÑÖ ¼¼¼ ÇÅË ÆÏ ÏÄÄ ÄÏË ÇÊ ÍÆËÌ ÁÆÇÅÈÊËËÁÄ ÆÎÁʹËÌÇÃË ÉÍÌÁÇÆË Ú ÓÙ ÇÐÚÖ ÈÖÓÙ Ý ÖÖ ÎÐØ Þ ÁÆË ¹ Ê Úº ÙØØ Ó Ñ ¼ Ê Ö ¹ÑÐ ÝÚ ºÓÙ ¹Ö ºÖ Ý ÍÚÖ Ø ÈÖ ÈÖ Ö ¹ÑÐ ÔÖÓÙºÙ

More information

import on display extract edges write

import on display extract edges write ÌÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÊÇÁ Ò ÖÒ ÈÌ ÂÓÙÒ ÅÝĐÒÒ Ý ÅÖØØ ÂÙÓÐ Ý Ò ÍÐÐ ÊÙÓØ ÐÒÒ Þ Ý ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÑÔÖ ÈºÇºÓÜ ¼ Áƹ ½¼½ ÌÑÔÖ ÒÐÒ ¹ÑÐ Ñ ºÙغ Þ ÌÙÖÙ ÈÌ ÒØÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÙÖÙ ÒÐÒ ØÖØ Ñ¹ÙØÓÑØ Ý ØÑ ÓÖ ØÖÑÒÒ ÚÓÐÙÑ

More information