Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik"

Transcription

1 Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan (Telah dibentangkan di Kolokium Penyelidikan Siswazah Ke-7, Fakulti Pendidikan UKM di Hotel Empress, Sepang, Selangor pada Mac 2003) Abstrak Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kesediaan guru-guru Sains dan Matematik di sekolah-sekolah rendah di Kelantan terhadap perubahan bahasa pengantar mata pelajaran Sains dan Matematik daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Kajian ini meninjau beberapa aspek, iaitu kelayakan akademik guru, pengalaman mengajar Sains dan Matematik, latihan profesional yang dihadiri, kecekapan guru berbahasa Inggeris dalam aspek lisan dan tulisan, kemahiran guru menggunakan komputer dan ICT, dan kesediaan sekolah dari aspek prasarana. Kajian ini juga meninjau perbezaan kesediaan antara guru-guru yang ada latihan dengan guru yang tiada latihan untuk melaksanakan inovasi tersebut. Dapatan kajian menunjukkan guru-guru terlibat mempunyai kelayakan yang mencukupi untuk mengajar Sains dan Matematik di sekolah rendah tetapi sebahagian besar daripada mereka berpencapaian rendah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan lemah dalam aspek kecekapan lisan dan tulisan bahasa tersebut. Kajian ini juga mendapati lebih daripada 60.0% guru tidak mempunyai latihan profesional dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris, Sains, Matematik dan bidang komputer. Guru yang ada latihan profesional dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan komputer didapati lebih bersedia untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris berbanding mereka yang tiada latihan tersebut. Semua sekolah yang terlibat didapati telah dibekalkan prasarana asas untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris, tetapi sebahagian kecil peralatan masih tidak mencukupi. Pengenalan Perubahan terhadap dasar pendidikan negara telah berlaku sedikit demi sedikit sejak zaman Penyata Razak Dasar pendidikan negara dimantapkan berdasarkan kepada beberapa akta dan laporan pendidikan antaranya Penyata Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961, Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 (disemak 1971), Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979, Laporan Jawatankuasa Mengkaji Taraf Pelajaran 1982 sehinggalah termaktubnya Akta Pendidikan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 mengkaji sama ada sistem pendidikan negara memenuhi keperluan tenaga rakyat untuk negara yang seterusnya terbentuk KBSR (1982) dan KBSM (1988). Isu tenaga rakyat timbul kembali selepas lebih dua puluh tahun laporan tersebut, iaitu untuk keperluan negara ke arah sebuah negara maju menjelang Antaranya ramai lepasan universiti didapati gagal bersaing untuk pasaran kerja khususnya dalam sektor swasta kerana tidak dapat menguasai bahasa Inggeris (Haslina 2002). Untuk memenuhi keperluan tersebut, kerajaan akhirnya memutuskan bahawa mata pelajaran Sains dan Matematik Tahun 1, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah diajar dalam bahasa Inggeris mulai tahun 2003.

2 Pernyataan Masalah Masalah pelaksanaan dasar baru ini perlu dilihat dari perspektif-perspektif yang berikut, iaitu: 1. Kajian menunjukkan 84.0% guru-guru Sains dan Matematik di sekolah rendah lemah dalam bahasa Inggeris (Rohana 2002). Keadaan ini akan menyebabkan mereka tidak bersedia untuk melaksanakan inovasi ini kerana mereka gagal untuk memahami ilmu konsep-konsep dalam bahasa yang tidak difahaminya dan akan menyukarkan pelaksanaannya. 2. Kajian Antarabangsa Ke-3 Matematik dan Sains (2000) menunjukkan pencapaian Sains dan Matematik pelajar negara ini jauh lebih rendah berbanding pelajar dari negara-negara serantau khususnya Singapura, Korea dan Jepun. Pelajar-pelajar yang sedia lemah dalam mata pelajaran Sains dan Matematik akan bertambah lemah kerana mereka terpaksa memahami dan menguasai mata pelajaran tersebut dalam bahasa Inggeris. 3. Pelajar yang sedia lemah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris akan menyukarkan mereka untuk mengguna dan memahami bahasa tersebut dalam mata pelajaran Sains dan Matematik meskipun Kementerian Pendidikan memberi jaminan bahasa Inggeris yang akan digunakan dalam buku teks bagi kedua-dua mata pelajaran tersebut mudah difahami serta sesuai mengikut tahap umur pelajar (Salina 2002). 4. Banyak kajian (Ibrahim et al. 1997; Azhar 1998; Narimah & Raju 2001) membuktikan masih ramai guru yang tidak mahir dengan penggunaan komputer dan ICT, meskipun penggunaan teknologi tersebut pesat digunakan dalam sistem pendidikan kita. Keadaan ini akan menyebabkan mereka kurang yakin atau tidak bersedia untuk melaksanakan dasar baru tersebut. 5. Tidak semua sekolah terutama sekolah-sekolah di pedalaman mempunyai prasarana yang benar-benar lengkap seperti komputer dan peralatan ICT. Ini akan menyebabkan pelaksanaan inovasi ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna kerana kaedah utama pelaksanaannya melibatkan penggunaan komputer dan prasarana ICT (Utusan Malaysia 24 Julai 2002: 12). Kerangka Konsep Kajian Kajian ini menggunakan kerangka teori model reflektif Wallace (1991) yang berpendapat bahawa seseorang guru biasanya mempunyai pengetahuan dan pengalaman sedia ada yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Apabila mengikuti latihan profesional, seseorang guru itu akan mengaitkan pengetahuan yang diterimanya (received knowledge) dengan pengetahuan melalui pengalaman (experiental knowledge) yang merupakan dua sumber pengetahuan penting dalam latihan profesional. Kedua-dua sumber pengetahuan tersebut mengikut Wallace saling bergantung antara satu sama lain bagi membolehkan guru lebih bersedia untuk melaksanakan tugas profesionalnya..

3 PENGETAHUAN BERDASARKAN PENGALAMAN SEDIA ADA 1. Pencapaian dan latihan profesional guru bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik 2. Kebolehan bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris. 3. Kemahiran menggunakan komputer/prasarana ICT. PENGETAHUAN DITERIMA MELALUI LATIHAN 1. Kecekapan bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris. 2. Kecekapan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran Sains dan Matematik. 3. Kecekapan menggunakan komputer/prasarana ICT. KESEDIAAN Melaksanakan pengajaran mata pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris Sumber: Kerangka konsep diubahsuai daripada model reflektif Wallace (1991) Objektif Kajian Kajian ini mempunyai beberapa objektif untuk memenuhi tujuan kajian, iaitu untuk mengkaji: 1. kesediaan dari aspek kelulusan dan latihan profesional yang dimiliki guru dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. 2. kesediaan dari aspek kecekapan guru berbahasa Inggeris dan kesediaan mereka untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. 3. kesediaan dari aspek kemahiran guru menggunakan komputer dan prasarana ICT dan latihan berkaitan yang dihadiri. 4. kesediaan sekolah dari aspek prasarana ICT untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. 5. perbezaan dari aspek kesediaan guru yang mempunyai latihan dan guru yang tidak mempunyai latihan untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik menggunakan bahasa Inggeris. Persoalan Kajian Persoalan kajian ini adalah seperti berikut: 1. Adakah guru-guru mempunyai kelulusan dan latihan profesional dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris? 2. Sejauh manakah guru-guru mempunyai kecekapan berbahasa Inggeris dan kesediaan guru untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris? 3. Sejauh manakah guru-guru mempunyai kemahiran menggunakan komputer dan prasarana ICT untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris? 4. Adakah sekolah mempunyai prasarana yang mencukupi untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris?

4 5. Adakah terdapat perbezaan kesediaan guru yang mempunyai pengetahuan melalui latihan dan guru yang tidak mempunyai latihan untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris? Kepentingan Kajian Kajian ini penting kerana merupakan: 1. Isu pendidikan terkini yang dianggap Kabinet sebagai kepentingan utama negara. 2. Isu pendidikan terkini yang amat bernilai kepada pelaksana dasar di sekolahsekolah yang dikaji dan kepada keseluruhan pendidik yang terlibat. 3. Isu pendidikan terkini yang melibatkan perubahan dasar bahasa iaitu perubahan bahasa pengantar bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. 4. Isu pendidikan terkini yang merupakan cabaran baru kepada guru-guru yang terlibat dengan pengajaran Sains dan Matematik. 5. Isu pendidikan terkini bagi menghadapi cabaran globalisasi dan ke arah Wawasan Batasan Kajian Kajian ini hanya dijalankan dalam ruang lingkup seperti berikut: 1. Kajian ini hanya tertumpu kepada guru-guru mata pelajaran Sains dan Matematik yang mengajar di sekolah-sekolah rendah yang menjadi responden kajian ini sahaja. 2. Kajian ini hanya tertumpu kepada aspek-aspek kesediaan guru dan sekolah untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. 3. Kajian ini juga dibatasi oleh data-data yang diperoleh berdasarkan maklum balas yang diberikan responden pada peringkat awal Latihan Fasa 1 On-site Training bagi guru-guru yang akan mengajar Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. 4. Dapatan kajian ini juga bergantung kepada kejujuran maklum balas responden terhadap semua soalan dan pernyataan yang dikemukakan dalam borang soal selidik. Kajian-kajian Berkaitan Dalam konteks perubahan pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran, banyak kajian telah dibuat di Hong Kong kerana berlakunya pertukaran tampuk kuasa politik daripada pemerintahan British kepada kerajaan Republik Rakyat China pada tahun Pertukaran ini turut mengubah sukatan pelajaran dalam kurikulum formal persekolahan secara beransur-ansur dalam tempoh transisi sejak tahun Perubahan ini termasuklah perubahan bahasa pengantar dalam pengajaran di institusi-institusi pendidikan di wilayah tersebut (Chan 1997). Chu (1995) dalam kajiannya terhadap 420 orang pelajar pelbagai tahap pencapaian dan 20 orang guru sains di tiga buah sekolah aliran Inggeris dan sebuah sekolah aliran Cina di Hong Kong, mendapati guru-guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggeris menggunakan terlalu sedikit bahasa tersebut daripada apa yang diharapkan oleh para pelajar. Dapatan ini pada umumnya menunjukkan guru kurang bersedia untuk mengajar dalam bahasa Inggeris dan pelajar aliran Inggeris lebih bersedia untuk menerima pelajaran dalam bahasa tersebut berbanding pelajar aliran Cina. Manakala Chu (2001) dalam kajiannya tentang persediaan guru terhadap perubahan pengantar dalam

5 pengajaran bahasa Inggeris di Hong Kong kepada bahasa Putonghua mendapati majoriti guru memandang tinggi terhadap nilai dan kepentingan Putonghua dalam usaha mempertingkatkan kecekapan bahasa Cina (Kantonis). Di Malaysia, kajian menunjukkan 84.0% guru-guru Sains dan Matematik di sekolah rendah, 69.0% guru-guru Sains dan Matematik di tingkatan satu, 42.0% guru-guru Sains dan Matematik di tingkatan enam dan 29.0% pensyarah matrikulasi lemah dalam bahasa Inggeris (Rohana 2002). Dalam konteks kemahiran guru menggunakan komputer dan ICT pula, kajian Azilah dan Zarina (1997) yang dipetik Ahmad Rasidi (1999) terhadap pola penggunaan komputer di kalangan guru menunjukkan terdapat pola yang berbeza antara guru yang pernah menggunakan komputer dengan guru yang tidak pernah menggunakan komputer. Guru-guru yang tidak pernah menggunakan komputer menggunanya sebagai alat pemprosesan perkataan seperti menyediakan kertas peperiksaan dan menolong mereka dalam hal-hal pentadbiran dan pengurusan rekod pelajar. Zainal Abidin (1998) dalam kajiannya terhadap persepsi dan kesediaan pengetua dan guru-guru kanan mata pelajaran teras menunjukkan sebahagian besar daripada mereka bersedia untuk menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam aspek gender pula Noran Fauziah et al. (1996) dalam kajian mereka terhadap guru-guru pelatih di Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia mendapati guru pelatih lelaki menunjukkan kadar kebimbangan yang lebih rendah terhadap penggunaan komputer berbanding dengan guru pelatih perempuan. Manakala dari segi kebolehan dalam menggunakan komputer, mereka mendapati kumpulan guru pelatih wanita lebih banyak menggunakan peralatan tersebut berbanding kumpulan guru pelatih lelaki. Kajian-kajian terhadap kesediaan guru untuk melaksanakan sesuatu program pendidikan telah banyak dijalankan di dalam dan luar negara. Antaranya Nixon (1974) dan Fraser (1982) dipetik Saharudin (1996) mendapati guru-guru yang berpengetahuan menunjukkan kesediaan yang tinggi berasaskan pencapaiannya dan kejayaan sesuatu pengajaran bergantung kepada kemahiran serta kebolehan guru menguasai pengetahuan untuk menerangkan dengan jelas dan dapat difahami. Badrul Hisham (1998) dalam kajiannya mengenai tahap kesediaan guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik berbantukan komputer di sekolah menengah mendapati sebilangan besar guru matematik kurang didedahkan dengan penggunaan komputer tetapi mereka bersikap positif dan bersedia menggunakan komputer dalam membantu tugas mereka. Kajian ini menunjukkan tahap kesediaan guru masih belum mencapai apa yang diharapkan ke arah membentuk masyarakat yang saintifik kerana kekurangan pemahaman dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran tersebut. Kajian yang hampir sama juga telah dibuat oleh Musa (1999) dan Norizan (2002) yang mendapati secara keseluruhannya guru-guru masih belum bersedia dalam penggunaan komputer disebabkan oleh faktor yang sama. Metodologi Kajian Kajian ini merupakan kajian kes yang dijalankan melalui kaedah tinjauan (Sprinthall at al. 1991; Nunan 1992; Van Dalen 1999). Responden kajian terdiri daripada 125 orang guru Sains dan Matematik di 25 buah sekolah rendah di kawasan PPD Pasir Mas/Tumpat, Kelantan yang diambil secara purposeful sampling (Miles & Huberman 1984; Wiersma 2000). Instrumen kajian terdiri daripada soal selidik yang mempunyai Bahagian 1, Bahagian 2 (A, B dan C) dan Bahagian 3. Item-item dalam Bahagian 2(A) dan 2(B) yang berkaitan dengan kesediaan guru untuk melaksanakan inovasi kurikulum disesuaikan daripada Pennington dan Yue (1994), Kuldip Kaur (1995) dan Morris (2001). Manakala bagi item-item Bahagian 2(C) disesuaikan daripada kajian Ahmad Rasidi (1999), Rabaishah (1999), Ramlah (1999), Mohammad Tajuddin (2000) dan Nadarajan (2002).

6 Kajian rintis telah melibatkan 30 orang guru Sains dan Matematik di 4 buah sekolah rendah yang tidak terlibat dengan kajian ini. Nilai alfa kajian rintis ialah 0.79 yang dianggap nilai kebolehpercayaan yang mencukupi (Best & Kahn 1986). Atas nasihat pakar beberapa pindaan telah dibuat terhadap soalan soal selidik yang mengelirukan. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS 10.0 (Green & Salkind 2000) yang melibatkan penganalisisan secara deskriptif (peratusan dan frekuensi) dan ujian-t digunakan untuk melihat perbezaan kesediaan antara guru-guru yang mempunyai latihan dengan guru-guru yang tiada latihan. Dapatan Kajian Dapatan utama kajian ini adalah berdasarkan objektif kajian serta menjawab persoalan kajian yang telah dikemukakan. Kajian ini mendapati semua guru yang terlibat mempunyai kelulusan asas peringkat SPM yang mencukupi untuk mengajar mata pelajaran Sains dan Matematik di peringkat sekolah rendah. Walau bagaimanapun sebahagian besar daripada mereka (80.0% guru Sains dan 62.4% guru Matematik) tidak pernah menghadiri sebarang kursus atau latihan profesional bagi kedua-dua mata pelajaran tersebut dalam tempoh perkhidmatannya. Daripada jumlah yang pernah hadir kursus, hanya 0.8% daripada mereka yang pernah menghadirinya di peringkat sijil/diploma. Manakala selebihnya hanya pernah menghadiri di peringkat JPN/PPD/PKG dan inhouse sahaja. Kajian ini juga mendapati sebahagian besar guru berkenaan (72.8%) berpencapaian rendah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM dan mereka juga lemah dalam kecekapan lisan dan tulisan bahasa tersebut. Hanya 0.8% daripada mereka mendapat gred cemerlang (A1 dan A2) dalam mata pelajaran ini. Kajian ini juga mendapati hanya 11.2% pernah menghadiri kursus berkenaan, dan selebihnya 88.8% lagi tidak pernah menghadiri sebarang kursus. Daripada jumlah yang pernah hadir kursus, hanya 1.6% daripada mereka pernah mengikuti kursus peringkat diploma dan 0.8% pernah mengikuti KDP 14 minggu, manakala selebihnya 8.8% lagi hanya berkursus di peringkat JPN/PPD/PKG dan inhouse. Walaupun mereka lemah dalam bahasa Inggeris tetapi sebahagian besarnya (65.6%) mempunyai kesediaan untuk mengajar mata pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris jika diberi modul. Manakala selebihnya hanya bersetuju jika diberi latihan, berbantukan komputer, dan jika diberi buku teks dan bahan interaktif berkaitan yang sesuai. Dalam aspek kemahiran menggunakan komputer, kajian ini mendapati sebahagian besar guru tidak mahir menggunakan komputer dan prasarana ICT, yang mana 76.0% daripada mereka tidak pernah menghadiri sebarang latihan dan 24.0% pernah menghadirinya. Daripada jumlah mereka yang pernah berkursus, didapati masingmasing 1.6% pernah mengikuti kursus peringkat sijil/diploma dan KDP 14 minggu. Manakala 20.8% lagi pernah berkursus di peringkat JPN/PPD/PKG/Inhouse dan termasuk anjuran swasta (2.4%). Pada keseluruhannya 41.0% daripada mereka menyatakan mereka boleh menggunakan komputer dengan cekap dan mahir sekiranya diberikan modul yang sesuai dan mudah difahami. Bagi menjawab soalan kajian tentang kesediaan sekolah dari aspek prasarana untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris, kajian ini mendapati semua sekolah telah dibekalkan prasarana asas. Prasarana asas tersebut terdiri daripada komputer riba (notebook), projektor LCD, troli, skrin, perisian Sains dan Matematik dalam bentuk CD-Rom, glossari atau kamus, buku teks Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris, skrip pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris dan buku manual latihan (untuk guru). Kajian juga mendapati hanya sebahagian kecil

7 sekolah yang tidak mencukupi peralatan yang bukan prasarana asas untuk pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris, seperti bahan-bahan interaktif dan sebagainya. Dapatan utama kajian ini juga mendapati terdapat perbezaan min yang signifikan (p<0.05) antara guru-guru yang ada latihan dan guru yang tiada latihan bahasa Inggeris dari aspek kecekapan atau kebolehan bertutur, menulis, membaca dan memahami bahasa Inggeris. Perbezaan min yang signifikan juga didapati dalam aspek kebolehan mengajar Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris walaupun tanpa latihan, dan kebolehan mengajar Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris jika diberi buku teks dan bahan interaktif yang berkaitan. Selain itu terdapat perbezaan min yang signifikan (p<0.05) antara guru-guru yang ada latihan dan guru yang tiada latihan komputer dan ICT dari aspek kebolehan mereka menggunakan komputer/notebook dengan cekap dan mahir, kebolehan menggunakan perisian (software) Sains dan Matematik dengan cekap dan mahir, dan kebolehan menggunakan bahan interaktif lain dalam pengajaran Sains dan Matematik. Di samping dapatan utama tersebut terdapat juga beberapa dapatan sampingan, iaitu bilangan guru perempuan (59.2%) yang mengajar Sains dan Matematik dalam kajian ini lebih ramai berbanding guru lelaki (40.8%), sebahagian besar guru (80.0%) yang mengajar Sains dan Matematik berumur kurang daripada 40 tahun dan sebahagian besar (70.0%) pula mempunyai pengalaman mengajar Sains dan Matematik kurang daripada 10 tahun. Selain itu sebahagian besar daripada mereka (92.8%) yang mengajar Sains dan Matematik mempunyai kelulusan SPM/MCE dan STP/STPM/HSC serta mempunyai kelulusan ikhtisas pada peringkat Sijil Perguruan dan selebihnya (7.2%) mempunyai kelulusan ikhtisas peringkat diploma dan ijazah. Implikasi Kajian 1. Jabatan Pendidikan perlu menyediakan prasarana yang lengkap bagi sekolah sekolah yang tidak mempunyai prasarana yang mencukupi untuk memastikan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris dapat dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana sekolah-sekolah yang mempunyai prasarana yang cukup. 2. Pihak sekolah perlu mengadakan latihan dalaman (inhouse training) yang lebih kerap untuk memahirkan guru melaksanakan inovasi ini. Semua guru patut didedahkan dengan penggunaan bahasa Inggeris dan bidang ICT. 3. Guru-guru Sains dan Matematik di sekolah-sekolah berkenaan hendaklah menyediakan bahan pengajaran secara bekerjasama (kolaboratif) agar semua kelas dan pelajar mendapat bahan pengajaran yang sama atau selaras di samping bahan-bahan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. 4. Pihak pentadbir sekolah, ketua panitia dan guru Sains dan Matematik hendaklah peka terhadap perubahan kurikulum, khususnya perubahan Sukatan Pelajaran. Ketua panitia dan guru-guru perlu memperincikan Huraian Sukatan Pelajaran tersebut bagi menepati objektif sebenar pengajaran dan pembelajaran (P&P) Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. 5. Guru-guru yang terlibat dengan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris di sekolah-sekolah berkenaan perlu bersedia dan memperlengkapkan diri mereka pengetahuan-pengetahuan baru melalui kursus atau latihan yang diadakan dari semasa ke semasa khususnya tentang kemahiran menggunakan prasarana ICT. 6. Guru-guru yang terlibat dengan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris di sekolah-sekolah berkenaan perlu memahirkan diri dalam penggunaan

8 bahasa Inggeris melalui bahan-bahan seperti Modul Pembelajaran Kendiri (Take Home Package), Pembelajaran Online (berasaskan Web Base), glosari dan skrip pengajaran yang disediakan. Cadangan Untuk Kajian Lain 1. Satu kajian terhadap kesediaan guru sekolah rendah dan menengah melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris selepas mereka melalui beberapa siri kursus dan melaksanakan pengajaran tersebut di sekolah masing-masing. 2. Satu kajian terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan kerana semua sekolah rendah menggunakan sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama. 3. Satu kajian terhadap kemahiran lisan dan tulisan dalam bahasa Inggeris di kalangan guru-guru yang mengajar Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. 4. Satu kajian juga perlu dibuat terhadap kesesuaian bahan P&P Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris bagi menentukan sama ada ianya menepati kehendak isi pelajaran, kemahiran guru atau penerimaan pelajar. 5. Satu kajian terhadap prestasi pelajar dalam mata pelajaran Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris juga boleh dibuat setelah pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris dilaksanakan. Kesimpulan Kajian ini merupakan satu kajian kecil yang terbatas dan merupakan gambaran awal terhadap kesediaan guru-guru dan sekolah untuk melaksanakan dasar baru yang penting dan dianggap kerajaan sebagai satu keutamaan negara untuk menghadapi era globalisasi dan ke arah negara maju pada tahun Pada dasarnya kajian awal ini menunjukkan guru-guru berkenaan hanya bersedia untuk melaksanakan inovasi baru ini sekiranya mereka diberikan kursus, modul dan bahan-bahan interaktif yang sesuai. Apa yang jelas keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya kelemahan mereka dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM dan lemah dalam kecekapan lisan dan tulisan bahasa tersebut, sebagaimana mengikut Rohana (2002) sebanyak 84.0% guru-guru Sains dan Matematik di sekolah rendah lemah dalam penguasaan bahasa Inggeris. Mereka juga didapati tidak mahir menggunakan komputer dan peralatan ICT yang sekali gus menyokong kajian yang dibuat oleh Azilah dan Zarina (1997), Badrul Hisham (1998), Zainal Abidin (1998), Musa (1999) dan Norizan (2002). Selain itu mereka juga tidak pernah didedahkan kepada latihan-latihan profesional dalam bidang-bidang berkaitan seperti Bahasa Inggeris, Sains, Matematik dan komputer. Meskipun agak kurang bersedia, namun kebanyakan mereka positif untuk menggunakan pengantar bahasa Inggeris dalam pengajaran Sains dan Matematik khususnya guru-guru yang mengajar dan pernah mengajar Bahasa Inggeris serta tahu menggunakan prasana asas komputer dan ICT. Guru-guru yang pernah mendapat latihan dalam kedua-dua bidang didapati lebih bersedia untuk melaksanakan inovasi baru ini berbanding guru-guru tanpa latihan tersebut, iaitu selaras dengan kerangka konsep kajian ini yang dikemukakan Wallace (1991) yang mengaitkan pengetahuan diterima guru (received knowledge) dengan pengetahuan melalui pengalaman guru (experiental knowledge). Dapatan kajian ini juga turut dipengaruhi faktor masa, yang mana semasa kajian ini dibuat mereka berada pada peringkat awal Latihan Fasa 1 On-site Training sebelum mula melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris pada tahun 2003.

9 Rujukan Ahmad Rasidi Osman Penggunaan komputer di kalangan guru sekolah menengah dalam daerah Temerloh, Pahang. Kertas Projek Master Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Azhar Haji Ahmad Penggunaan komputer di kalangan guru-guru sekolah menengah di Bandaraya Kuching Utara. Tesis Master Sains Pembangunan Sumber Manusia. Universiti Malaysia Sarawak. Badrul Hisham Hj. Alang Osman Kesediaan guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik berbantukan komputer (PPBK) di sekolah menengah. (atas talian) (20 November 2002) Best J. W. & Kahn, J. W Research in education. Ed. 6. New Jersey: Prentice Hall. Chan, Amy A. M The role of economic and public affairs in civic education in Hong Kong. (atas talian) (6 Ogos 2002) Chu, Chun-pong Student s perceptions of the medium of instruction in science subjects: a case study. Tesis Master Pendidikan. University of Hong Kong. (atas talian) (2 Ogos 2002). Chu, P. F Teacher s perception of introducing Putonghua as a medium of instruction for teaching Chinese language: implications for professional development. Tesis Master Pendidikan. University of Hong Kong. (atas talian) (2 Ogos 2002) Green, Samuel B. & Salkind, Neil J Using SPSS for windows and macintosh. 2nd ed. Hew Jersey: Prentice Hall. Haslina Hassan Perlukah aliran Inggeris diwujudkan semula? Dewan Masyarakat, Julai: Ibrahim Mohamad, Sazali Saidin, Osmani Abdullah & Abdul Manafa Asmuni Kajian celik komputer di kalangan guru-guru negeri Perak. Kertas Kerja Seminar Jawatankuasa Penyelarasan Penyelidikan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Institut Aminuddin Baki, 11 Disember 1997 (atas talian) (4 September 2002). Kementerian Pendidikan Malaysia Kajian Antarabangsa Ketiga Matematik dan Sains - Ulangan. Kuala Lumpur: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kuldip Kaur Why they need English in Malaysia: a survey. World Englishes 14(2): Miles, M. B. & Huberman, A. M Qualitative data analysis. Baverly Hills, CA: Sage.

10 Mohammad Tajuddin Sidek Penggunaan dan permasalahan alat bantu mengajar di kalangan guru Pendidikan Islam: satu tinjauan di sekolah-sekolah menengah daerah Batang Padang, Perak. Kertas Projek Master Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Morris, F. A Language learning motivation for the class of 2002: why first-year Puerto Rican high school students learn English. Language and Education 15(4): Musa Hj. M. Noor Kesediaan guru-guru KHB di Daerah Pontian dari segi kemahiran dan sikap terhadap penggunaan komputer dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Latihan Ilmiah. Universiti Teknologi Malaysia. Nadarajan, M Tahap penggunaan komputer dan internet di kalangan guru Ekonomi: satu tinjauan. Kertas Projek Master Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Noran Fauziah Yaakub, Aida Suraya Md. Yunus & Zakaria Kasa Computer anxiety among teacher education students and its implications for tomorrow s education. National Symposium on Educational Computing, Kuala Lumpur, Mei: Norizan Abdul Razak Pengajaran bahasa Melayu di alaf 21. (atas talian) (17 Ogos 2002) Narimah Ismail & Raju, C. J Lemah bahasa Inggeris 64 peratus guru sukar guna internet. (atas talian) (15 Ogos 2002) Nunan, D Research methods in language learning. Cambridge: Cambridge University Press. Pelaksanaan ETeMS (atas talian) (23 Januari 2003). Pennington, M. C. & Yue, Francis English and Chinese in Hong Kong: pre-1997 attitudes. World Englishes 13(1): Rabaishah Azirun Tahap penggunaan multimedia di kalangan guru-guru Pendidikan Islam di Melaka Tengah. Kertas Projek Master Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Ramlah Abd. Aziz Penggunaan teknologi pendidikan di kalangan guru-guru Geografi daerah Muar. Kertas Projek Master Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Rohana Man. 2002a. Sains, Matematik: Kementerian sedia skrip mengajar dalam bahasa Inggeris. Utusan Malaysia 2 Oktober: 3. Salina Ibrahim. 2002a. Bahasa Inggeris; kelemahan pelajar universiti bermula dari sekolah. Utusan Malaysia 11 Julai: 3.

11 Saharudin Suhadi Kesediaan guru-guru kemahiran hidup terhadap pengajaran komponen teras kemahiran hidup di sekolah-sekolah menengah negeri Selangor Darul Ehsan. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Sprinthall, R. C., Schmutte, G. T. & Sirois, I Understanding educational research. New Jersey: Prentice Hall. Van Dalen, D. P Memahami penyelidikan pendidikan. Terj. Abdul Fatah Abdul Malik & Mohd. Majid Konteng. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Wallace, M. J Training foreign language teachers. Cambridge: Cambridge University Press. Wiersma, W Research methods in education: an introduction. 7th Ed. Boston: Allyn and Bacon. Zainal Abidin Said Persepsi dan kesediaan pengetua dan guru-guru kanan mata pelajaran teras menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS

KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS Kertas Projek Ini Dikemukakan Kepada Sekolah Siswazah Sebagai Memenuhi Sebahagian Keperluan Bagi Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan),

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR

PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR Kertas Projek Ini Dikemukakan Kepada Sekolah Siswazah Sebagai Memenuhi Sebahagian Keperluan Bagi Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti Utara Malaysia Oleh ABD HALIM BIN

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND

More information

Technology Oriented Business Driven Sustainable Development Environmental Friendly KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM

Technology Oriented Business Driven Sustainable Development Environmental Friendly KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM MAKLUM BALAS PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN UPM Oleh: Laila Hassan Bahagian Jaminan Kualiti UPM Pejabat Pendaftar 25 Mei 2011 Klausa 8.2.2 MS ISO 9001:2008 Kaedah

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

PENTAKSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN. 4-Jan-11 1

PENTAKSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN. 4-Jan-11 1 PENTAKSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN 4-Jan-11 1 Konsep Pentaksiran Definisi Pentaksiran Tujuan Pentaksiran Ciri Pentaksiran Yang Baik Konsep Pengujian Tujuan Pengujian Ciri-ciri Pengujian Konsep & TujuanPenilaian

More information

Katakunci : teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), guru sekolah kebangsaan

Katakunci : teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), guru sekolah kebangsaan Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan. Christina Andin @ Nur Qistina Binti Abdullah& Hazman Bin Ali Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

More information

Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): MELVINA CHUNG HUI CHING & JAMALUDIN BADUSAH

Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): MELVINA CHUNG HUI CHING & JAMALUDIN BADUSAH Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): 59-65 Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran di Sekolah-sekolah Rendah di Bintulu, Sarawak (The Attitudes

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

SATU TINJAUAN TERHADAP SIKAP DAN MASALAH GURU BAHASA MELAYU DI SEKOLAH RENDAH JENIS KEBANGSAAN. oleh. Tay Meng Guat ABSTRAK

SATU TINJAUAN TERHADAP SIKAP DAN MASALAH GURU BAHASA MELAYU DI SEKOLAH RENDAH JENIS KEBANGSAAN. oleh. Tay Meng Guat ABSTRAK SATU TINJAUAN TERHADAP SIKAP DAN MASALAH GURU BAHASA MELAYU DI SEKOLAH RENDAH JENIS KEBANGSAAN oleh Tay Meng Guat ABSTRAK Makalah ini memuatkan hasil tinjauan tentang sikap dan masalah guru Bahasa Melayu

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 KANDUNGAN PERKARA SENARAI FAKULTI DAN PUSAT YANG MENAWARKAN PROGRAM PENGAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH BACELOR,

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara. Oleh En. Abdul Razak Mat Wahie SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong

Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara. Oleh En. Abdul Razak Mat Wahie SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara Oleh En. Abdul Razak Mat Wahie SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong ABSTRAK Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji penggunaan

More information

Kajian Tinjauan Kesediaan Guru-guru Sejarah Menerapkan Kemahiran Pemikiran Sejarah kepada Para Pelajar

Kajian Tinjauan Kesediaan Guru-guru Sejarah Menerapkan Kemahiran Pemikiran Sejarah kepada Para Pelajar Kajian Tinjauan Kesediaan Jurnal Guru-guru Pendidikan Sejarah 32 (2007) 119-137 119 Kajian Tinjauan Kesediaan Guru-guru Sejarah Menerapkan Kemahiran Pemikiran Sejarah kepada Para Pelajar ZAHARA AZIZ NIK

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017 SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017 BIL PROGRAM PENGAJIAN [Tempoh Pengajian Minimum] SYARAT KELAYAKAN MINIMUM 1. IJAZAH SARJANA MUDA SAINS

More information

Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Terhadap Tajuk Ikatan Kimia Di Daerah Kuala Terengganu

Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Terhadap Tajuk Ikatan Kimia Di Daerah Kuala Terengganu Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Terhadap Tajuk Ikatan Kimia Di Daerah Kuala Terengganu Meor Ibrahim Bin Kamaruddin & Nurfazlina Binti Ahmad Fuad Fakulti Pendidikan Universiti

More information

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PANDUAN PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Carian berdasarkan IPTA IPTA : H - UMS KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sastera PENGAJIAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia PENGENALAN Penyuntingan video merujuk kepada proses menambah, memadam, meminda,

More information

EFFECTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH CAMPING EXPERIENCE ON STUDENTS KNOWLEDGE AND ATTITUDE REGARDING WETLANDS

EFFECTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH CAMPING EXPERIENCE ON STUDENTS KNOWLEDGE AND ATTITUDE REGARDING WETLANDS EFFECTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH CAMPING EXPERIENCE ON STUDENTS KNOWLEDGE AND ATTITUDE REGARDING WETLANDS JAYA MARY ASIRVATHAM DISSERTATION SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE

More information

Stress Dalam Kalangan Guru Pendidikan Khas (Stress Level Among Special Education Teacher)

Stress Dalam Kalangan Guru Pendidikan Khas (Stress Level Among Special Education Teacher) Stress Dalam Kalangan Guru Pendidikan Khas (Stress Level Among Special Education Teacher) Rabayah Yahaya Mohd Zuri Ghani Rahimi Che Aman Aznan Che Ahmad Zainudin Mohd Isa Hairulnizam Ismail Aswati Hamzah

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

PENGARUH PENGETAHUAN ASAS EKONOMI DAN KEMAHIRAN MATEMATIK TERHADAP PENCAPAIAN SISWAZAH UPSI DALAM KURSUS MAKROEKONOMI

PENGARUH PENGETAHUAN ASAS EKONOMI DAN KEMAHIRAN MATEMATIK TERHADAP PENCAPAIAN SISWAZAH UPSI DALAM KURSUS MAKROEKONOMI PENGARUH PENGETAHUAN ASAS EKONOMI DAN KEMAHIRAN MATEMATIK TERHADAP PENCAPAIAN SISWAZAH UPSI DALAM KURSUS MAKROEKONOMI Normala binti Zulkifli, Shahrun Nizam bin Abdul Aziz dan Zainizam bin Zakariya Universiti

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL. Kamarul Azmi Jasmi

PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL. Kamarul Azmi Jasmi PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL Kamarul Azmi Jasmi Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Suggested Citation: Jasmi, K. A. (2012). Penyelidikan Kualitatif dalam Sains

More information

Penggunaan Teknologi dalam Mengajar Sains di Sekolah Rendah

Penggunaan Teknologi dalam Mengajar Sains di Sekolah Rendah Penggunaan Teknologi dalam Mengajar Sains di Sekolah Rendah Zurina binti Yasak Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Parit Raja, Batu Pahat, Johor 019-7555290 07-4541050 zurina@uthm.edu.my

More information

Katakunci : persepsi guru, kepimpinan pengajaran, guru penolong kanan

Katakunci : persepsi guru, kepimpinan pengajaran, guru penolong kanan Persepsi Guru-Guru Terhadap Kepimpinan Pengajaran Guru Penolong Kanan Pentadbiran Semasa Guru Besar Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Di Sebuah Sekolah Kebangsaan Di Daerah Johor

More information

PENGGUNAAN BACAAN BERULANG DAPAT MEMPERTINGKATKAN KELANCARAN DAN KEFAHAMAN DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH

PENGGUNAAN BACAAN BERULANG DAPAT MEMPERTINGKATKAN KELANCARAN DAN KEFAHAMAN DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH Proceedings of The 4 th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010 PENGGUNAAN BACAAN BERULANG DAPAT MEMPERTINGKATKAN KELANCARAN DAN

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ISO 9001:2000 TRAINING IN CERTIFIED MANUFACTURING COMPANIES IN MALAYSIA MOFTAH FARAG SALEH

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ISO 9001:2000 TRAINING IN CERTIFIED MANUFACTURING COMPANIES IN MALAYSIA MOFTAH FARAG SALEH EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ISO 9001:2000 TRAINING IN CERTIFIED MANUFACTURING COMPANIES IN MALAYSIA By MOFTAH FARAG SALEH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia

More information

COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1)

COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1) COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1) VALERIE JAMES UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA

More information

JULISMAH JANI ONG KUAN BOON MOHD SANI MADON HISHAMUDDIN AHMAD NUR HAZIYANTI MOHAMAD KHALID YUSOF AHMAD

JULISMAH JANI ONG KUAN BOON MOHD SANI MADON HISHAMUDDIN AHMAD NUR HAZIYANTI MOHAMAD KHALID YUSOF AHMAD Jurnal Pendidikan Malaysia 34(2)(2009): 81-91 Pendekatan Pengajaran, Gaya Belajar dan Jenis Penilaian dalam Mata Pelajaran Sains Sukan di Sekolah Menengah (Teaching Approach, Learning Style and Types of

More information

Pentaksiran Pembelajaran Pelajar: Amalan Guru-guru di Malaysia

Pentaksiran Pembelajaran Pelajar: Amalan Guru-guru di Malaysia Pentaksiran Pembelajaran Pelajar: Amalan Guru-guru di Malaysia Oleh Suah See Ling, Ong Saw Lan dan Shuki Osman Seeling.suah@gmail.com, osl@usm.my, shuki@usm.my Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti

More information

Katakunci : kepimpinan, kemahiran pengurusan, sikap ketua panitia Sains

Katakunci : kepimpinan, kemahiran pengurusan, sikap ketua panitia Sains Pengetahuan Kepimpinan, Kemahiran Pengurusan, Dan Sikap Ketua Panitia Sains Di Sekolah Kebangsaan Mohd Anuar Bin Hj Abdul Rahman & Shafila Binti Jumaat Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

Pengajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris

Pengajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris 7 Pengajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Azizi Yahaya Shahrin Hashim Farah Asnida Bt Che Shariff PENGENALAN Sejak negara mencapai kemerdekaan pada 1957, pendidikan telah menjadi salah satu

More information

Aplikasi Pemikiran Kreatif Dan Kritis Dalam Pengajaran Guru-Guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor.

Aplikasi Pemikiran Kreatif Dan Kritis Dalam Pengajaran Guru-Guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Aplikasi Pemikiran Kreatif Dan Kritis Dalam Pengajaran Guru-Guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Yahya Buntat & Norhusna Mohamed Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

Penerapan Nilai Murni Melalui Pembelajaran-Kooperatif dalam Sains

Penerapan Nilai Murni Melalui Pembelajaran-Kooperatif dalam Sains Penerapan Nilai Murni Melalui Jurnal Pembelajaran-Kooperatif Pendidikan 27 (2001) 47 - dalam 57 Sains 47 Penerapan Nilai Murni Melalui Pembelajaran-Kooperatif dalam Sains NOR AZIZAH SALLEH SITI RAHAYAH

More information

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, , 2010

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, , 2010 Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 169 188, 2010 PENILAIAN GURU SEKOLAH RENDAH TERHADAP PERANAN GURU BESAR SEKOLAH SEBAGAI PEMIMPIN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) (TEACHERS

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PRODUCTIVITY CHANGES FOR TRAWLERS AND PURSE SEINER IN TWO REGIONS AND FISHING ZONES IN PENINSULAR MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PRODUCTIVITY CHANGES FOR TRAWLERS AND PURSE SEINER IN TWO REGIONS AND FISHING ZONES IN PENINSULAR MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PRODUCTIVITY CHANGES FOR TRAWLERS AND PURSE SEINER IN TWO REGIONS AND FISHING ZONES IN PENINSULAR MALAYSIA SHARIFAH ERIN BINTI SYED SEMAN FP 2012 53 DEDICATION This thesis is

More information

Penguasaan Kemahiran Ict Dalam Kalangan Guru: Suatu Analisis Kritikal Kepustakaan

Penguasaan Kemahiran Ict Dalam Kalangan Guru: Suatu Analisis Kritikal Kepustakaan Penguasaan Kemahiran Ict Dalam Kalangan Guru: Suatu Analisis Kritikal Kepustakaan Zainudin Abu Bakar Mohd Safarin Noordin Aide Hatib Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia p-zain@utm.my,

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

Perbandingan Umur dan Pencapaian Akademik Professor Di Malaysia Oleh: Nasruddin Faisol, Loughborough University, England

Perbandingan Umur dan Pencapaian Akademik Professor Di Malaysia Oleh: Nasruddin Faisol, Loughborough University, England Perbandingan Umur dan Pencapaian Akademik Professor Di Malaysia Oleh: Nasruddin Faisol, Loughborough University, England Abstrak Kertas ini bertujuan membandingkan pencapaian akademik empat orang professor

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Sekolah sebagai sebuah organisasi pembelajaran yang penting dalam prosses pembinaan keperibadian insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Guru

More information

THE USE OF LANGUAGE GAMES IN ESL CLASSROOMS SHIRLEY LING JEN. A thesis submitted in fulfillment for award of Bachelor of Science and Education (TESL)

THE USE OF LANGUAGE GAMES IN ESL CLASSROOMS SHIRLEY LING JEN. A thesis submitted in fulfillment for award of Bachelor of Science and Education (TESL) THE USE OF LANGUAGE GAMES IN ESL CLASSROOMS SHIRLEY LING JEN A thesis submitted in fulfillment for award of Bachelor of Science and Education (TESL) Faculty of Education Universiti Teknologi Malaysia MARCH,

More information

DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ

DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Rosnaini Mahmud, *Mohd Arif Hj. Ismail & **Jalalludin Ibrahim Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia *Fakulti Pendidikan,

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

5 Ka, an Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR

5 Ka, an Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR 5 Ka, an Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Hj. Iberahim Hassan * Md. N asir Ibrahim M ohd Zaihid.ee Hj. A rshad Jamilah Omar Abstrak Kajian ini bertujuan

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD. RAHIMI NIK YUSOFF, MOHAMED AMIN EMBI, JAMALUDIN BADUSAH & SHARALA A/P SUBRAMANIAM

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD. RAHIMI NIK YUSOFF, MOHAMED AMIN EMBI, JAMALUDIN BADUSAH & SHARALA A/P SUBRAMANIAM 75 Jurnal Personalia Pelajar 17 (2014): 75-81 Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Warganegara Asing Berdasarkan Kemahiran Bahasa dan Gred (Malay Language Learning Strategies among

More information

PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), PENASIHAT LUAR (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD)

PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), PENASIHAT LUAR (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD) PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD) 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Kod Amalan Akreditasi Program (Code of Practice for Programme

More information

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 67 PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH (The Implementation Teaching and Learning in Writing Skills At The Primary School) CHE ZANARIAH

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf Journal of Islamic and Arabic Education 2(2), 2010 53-64 Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf SITI FATIMAH AHMAD AB. HALIM TAMURI

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR YANG MENYUMBANG KEPADA KELEMAHAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN BAHASA INGGERIS DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK DI KALANGAN PELAJAR MENENGAH RENDAH DI TIGA BUAH SEKOLAH MENENGAH DAERAH BATU PAHAT, JOHOR

More information

Communication, Universiti Sains Malaysia, Penang. 2 Kamaliah Haji Siarap is a Lecturer at the School of Communication,

Communication, Universiti Sains Malaysia, Penang. 2 Kamaliah Haji Siarap is a Lecturer at the School of Communication, Kajian Malaysia, Vol. XXIV, No. 1 & 2, 2006 PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN- PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH: SATU KAJIAN KES DI PULAU PINANG (COMPUTER USAGE IN TEACHING AND LEARNING

More information

INPUT OUTPUT PROSES STORAN

INPUT OUTPUT PROSES STORAN KONSEP SISTEM Definisi sistem komputer: Peranti elektronik yang berupaya menerima data(input) menerusi peranti tertentu, memproses (proses) data tersebut menjadi maklumat yang berguna dan dipaparkan (output)

More information

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Mohd Rizal B. Mohd Said & Muallimah Bt Arshad Fakulti Pendidikan,

More information

Tahap Kompetensi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Kalangan Pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah

Tahap Kompetensi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Kalangan Pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Tahap Kompetensi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Kalangan Pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah NUR ELIZA M. 1,a,, SITI HAJAR S 2,b. SITI MARIAM S 3,c. 1,3 Jabatan

More information

Katakunci : persepsi ibu bapa, hukuman merotan, kesalahan disiplin pelajar

Katakunci : persepsi ibu bapa, hukuman merotan, kesalahan disiplin pelajar Persepsi Ibu Bapa Terhadap Hukuman Merotan Ke Atas Pelajar Yang Melakukan Kesalahan Disiplin Di SMK Ulu Tiram, Johor Bahru Zainudin Bin Abu Bakar & Jani Bin Tawil Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

More information

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2016-2017 (FAKULTI PENDIDIKAN) (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI, ASASI, DIPLOMA/SETARAF) SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf

More information

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Fadzli bin Dahalan Ranjit Singh A/L Malkiat Singh IPG Kampus

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS) Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 28, 103 115, 2013 KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

More information

Faktor-Faktor Yang Mendorong Tekanan Kerja (Stres) Di Kalangan Guru-Guru Sjk(C): Satu Kajian Di Tiga Buah Sekolah Di Wilayah Persekutuan.

Faktor-Faktor Yang Mendorong Tekanan Kerja (Stres) Di Kalangan Guru-Guru Sjk(C): Satu Kajian Di Tiga Buah Sekolah Di Wilayah Persekutuan. Faktor-Faktor Yang Mendorong Tekanan Kerja (Stres) Di Kalangan Guru-Guru Sjk(C): Satu Kajian Di Tiga Buah Sekolah Di Wilayah Persekutuan. Mohamad Abdillah Royo & Woo Sew Fun Fakulti Pendidikan Universiti

More information

LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT]

LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT] UTM(PS)-03/93 (Pind. 1/04) Sekolah Pengajian Siswazah [School of Graduate Studies] UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT] SEMESTER SESI NOTA : [NOTES] Bahagian A, B dan C hendaklah

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

PENGUASAAN JAWI DAN HUBUNGANNYA DENGAN MINAT DAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM PENDIDIKAN ISLAM

PENGUASAAN JAWI DAN HUBUNGANNYA DENGAN MINAT DAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM PENDIDIKAN ISLAM Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 22, 161 172, 2007 PENGUASAAN JAWI DAN HUBUNGANNYA DENGAN MINAT DAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM PENDIDIKAN ISLAM Nik Rosila Nik Yaacob Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan,

More information

Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Dari Perspektif Guru

Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Dari Perspektif Guru Journal of Technical, Vocational & Engineering Education, Volume 6 June 2012, Pages 44-58 / ISSN: 2231-7376 Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik

More information

Katakunci : kefahaman pelajar, program kemahiran hidup, pembelajaran teori dan Amali

Katakunci : kefahaman pelajar, program kemahiran hidup, pembelajaran teori dan Amali Tahap Kefahaman Pelajar Tahun Akhir (Perdana) Program Kemahiran Hidup Dalam Pembelajaran Teori Dan Amali Seth Bin Sulaiman & Tengku Maizura Binti Tengku Musa Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September 2013 Bil Bulan Kursus Cadangan Tarikh kursus Ringkasan/ Objektif Kursus Sasaran peserta 1

More information

PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK DI KALANGAN GURU-GURU PELATIH UTM

PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK DI KALANGAN GURU-GURU PELATIH UTM PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK DI KALANGAN GURU-GURU PELATIH UTM Noor Mazlan Ahmad Zanzali & Noraziah binti Kassim@Aziz Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK

More information

Katakunci : pendekatan pengajaran, guru sekolah menengah, pengajaran dan pembelajaran Matematik

Katakunci : pendekatan pengajaran, guru sekolah menengah, pengajaran dan pembelajaran Matematik Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Abdul Razak B. Idris & Nor Asmah Binti Salleh Fakulti Pendidikan Universiti

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

Persepsi Orang Melayu dan India tentang Pembelajaran Bahasa Cina

Persepsi Orang Melayu dan India tentang Pembelajaran Bahasa Cina 马大华人文学与文化学刊 Journal of Chinese Literature and Culture 176 Persepsi Orang Melayu dan India tentang Pembelajaran Bahasa Cina Abstrak: Kajian ini dilakukan untuk memperoleh persepsi tentang kepentingan penguasaan

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

KEUPAYAAN DAN KELEMAHAN MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIK DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN LIMA

KEUPAYAAN DAN KELEMAHAN MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIK DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN LIMA KEUPAYAAN DAN KELEMAHAN MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIK DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN LIMA Johari Bin Hassan & Yeong Wai Chung Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Keupayaan

More information

Asas Penyelidikan : Pengenalan

Asas Penyelidikan : Pengenalan Asas Penyelidikan : Pengenalan Dalam bidang sains sosial, terdapat pelbagai kaedah penyelidikan yang dapat digunakan bagi mengkaji dan memahami fenomena yang meliputi segala aspek interaksi manusia disekeliling

More information

(FACTORS THAT CONTRIBUTED STRESS AMONG SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN FOUR STATES IN MALAYSIA)

(FACTORS THAT CONTRIBUTED STRESS AMONG SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN FOUR STATES IN MALAYSIA) Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 103 136, 2010 STRES DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DI EMPAT BUAH NEGERI DI MALAYSIA (FACTORS THAT CONTRIBUTED STRESS AMONG SECONDARY SCHOOL

More information

Kepuasan Pelajar Fakulti Pendidikan UTM Tehadap Kualiti Perkhidmatan Di Pusat Kesihatan Utm Skudai, Johor

Kepuasan Pelajar Fakulti Pendidikan UTM Tehadap Kualiti Perkhidmatan Di Pusat Kesihatan Utm Skudai, Johor Kepuasan Pelajar Fakulti Pendidikan UTM Tehadap Kualiti Perkhidmatan Di Pusat Kesihatan Utm Skudai, Johor Nur Azlinda Kasma Azizan Kamal Abdul Nasir, Yusof Boon ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan

More information

PELAKSANAAN SAINS KSSR TAHUN SATU: SATU TINJAUAN AWAL

PELAKSANAAN SAINS KSSR TAHUN SATU: SATU TINJAUAN AWAL PELAKSANAAN SAINS KSSR TAHUN SATU: SATU TINJAUAN AWAL Fazliza Che Amat (fazliza02@yahoo.com) Zurida Ismail Nooraida Yakob Universiti Sains Malaysia Abdul Majeed Ahmad Universiti Teknologi Mara Abstrak:

More information

Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta

Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Journal of Educational Psychology and Counseling, volume 2, Jun 2011, Pages 145-174/ ISSN: 2231-735X Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Muhamad

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

Keberkesanan Penggunaan Buku Teks Bahasa Malaysia (KSSR) Sekolah Rendah

Keberkesanan Penggunaan Buku Teks Bahasa Malaysia (KSSR) Sekolah Rendah Running Head: KEBERKESANAN PENGGUNAAN BUKU TEKS BAHASA MALAYSIA(KSSR) 49 4 ICLEI 2016-17 Norul Haida bt. Hj. Reduzan Keberkesanan Penggunaan Buku Teks Bahasa Malaysia (KSSR) Sekolah Rendah Norul Haida

More information

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN?

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? Azizi Hj. Yahaya Jamaluddin Ramli Yusof Boon Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

Katakunci : kepuasan pelajar, pendidikan jarak jauh, pencapaian akademik

Katakunci : kepuasan pelajar, pendidikan jarak jauh, pencapaian akademik Hubungan Kepuasan Pelajar Terhadap Perlaksanaan Pendidikan Jarak Jauh Dengan Pencapaian Akademik Pelajar SPACE Universiti Teknologi Malaysia. Hee Jee Mei & Nurazwin Binti Suraimi Fakulti Pendidikan Universiti

More information

PEMILIHAN BAHASA DALAM KOMUNIKASI DI LAMAN SOSIAL

PEMILIHAN BAHASA DALAM KOMUNIKASI DI LAMAN SOSIAL PEMILIHAN BAHASA DALAM KOMUNIKASI DI LAMAN SOSIAL SA ADIAH MA ALIP UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Abstrak Kajian ini bertujuan meninjau pemilihan bahasa dalam komunikasi oleh pengguna laman sosial. Medium

More information

Amalan pengajaran pendidikan alam sekitar di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang

Amalan pengajaran pendidikan alam sekitar di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 2 (1 6) 1 Amalan pengajaran pendidikan alam sekitar di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang Habibah Lateh 1, Punitha Muniandy

More information