Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal

Size: px
Start display at page:

Download "Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal"

Transcription

1 Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal lg l Osm an li Tarihin e Ye n i Bir Qati in a Etm ek: Baki Te zcan ve ikin ci Osm an li im parato rlu gu Alp Eren Topal Ara. Gor., ipek Universitesi Giri Baki Tezca n i b a h a n n d a Tarih Vakfi An kara u besin d e, de Cam brid ge Un iversity Press tarafin d an basilan The S econ d Ottom a n Em p ir e: Politica l a n d S ocia l T ra n sform a tion in the Ea rly M od er n W orld1 ba likli kitabim n tam tim m i yap tigi giin tan id im. Tezca n m, Osm an li im p a r ator lu gu n u n gorece karan lik b ir d on em in i ayd in latm a id d iasiyla yazd igi kitap, o giin Tarih Va kfi n d a gayet sicak tarti m alara ve h eyecan a yol a?m i ti. Bu m akalen in am aci da, Tiirk<je terciim esi h en iiz tam am lan - m ad igm d an Tiir kiye de h ala kisitli b ir gevrede tam n an b u kitap n ezd in d e h em Baki Tezca n i yen i n esil b ir tarih gi olarak takd im etm ek, h em de kitabm b ir ozet ve tah lili iizerin d en Osm an li tarih giligin d e gergekle m ekte olan p arad igm atik degi m elere b ir kap i aralam ak. Bu ama<jla, on ce son otu z sen e zarfin d a cid d i an lam d a ele tirilen gerilem e p arad igm asin m ve b u n a m u kabil revizyon ist tarih gabalarm m kisa b ir serim in i yap acagim. Ar d in d an kitabin gen el b ir ozet ve tah lilin i yap ip, kita b a yon eltilen ten kitlere degin ecegim. Son olarak d a ozeld e kitabm ve dah a gen el olarak Baki Tezca n in tarih yaziciligin in Tiir kiye de tarih qilik ve sosyal b ilim ler aqisind an n ered e durdugu n u n, giin iim u z ve ilerisi icjin n e an lam ifad e ettigin in b ir tarti m asi ile b itirecegim. Osm an li Tarih?iligi ve Ge rile m e Paradigm asi Osm an li tarih giligin in son yiiz yilm i -e g e r ken d im izi m od ern tarih qilikle sim r lam ayacaksak son d ort yiiz yilm i- cid d i an lam d a belirlem i olan gerilem e p arad igm asm a ilk cid d i ele tiriler gelm eye ba lad igin d an beri 1 Baki Tezcan, The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modem World, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

2 152 TYB AKADEMi / Mayis 2013 n erdeyse yirm i yil gegti. Gen el itibariyle im p aratorlu klar tarihcjiliginin alam et-i farikasi olan ku rulu -yiikseli -altm Qag-duraklam a-gerilem e- yikili orgiisii, lise kita p la n n d a n iin iversite kiirsiilerin e ka d a r Osm an li tarih yazim i ve egitim in in de en tem el tezi ve tek b iiyiik an latisiyd i (g r a n d n a rrativ e). Gerilem e parad igm asm a yap ilan ya tin m i an lam li kilan bir- Qok sebep m evcu ttu. Tiir kiye d eki akad em i igin b u sebep lerin en ba m da Osm an li m n giiriim u lugu ve gokm eye m ah ku m olm asi tezi iizerin d en yen i u lu s d evletin ve in kilabin m e ru la tin lm asi geliyord u. H em Tu r k h em d e Bati tarih gileri gerilem e p arad igm asm a siki sikiya b aglayan en giiglii saik ise tabii ki h ala etkisin d en ku rtu lm aya qabalad igim iz oryan talizm d i. Mod ern le m eyi Bati m n tam am en ken d in d en m en ku l b ir kazam m i ve akab in d e Dogu ya - v e d iger qevre top lu m lara- b ir arm agam olarak gosteren or yan talist p er sp ektif tiim (jevre top lu m larin tarih in i kisirla tiriyor, don u kla tin yor ve gergek tarih in an cak Bati ile m iin asebetlerle ba lad igi b ir d on em selle tirm eye (p er iod iza tion ) m ah ku m ed iyord u. M esela boylece, M em liikler d en b er i alti yiiz yild ir u yku d a olan M isir top lu m u N ap olyon i - gali ile u yam yor ve tarih sah n esin d e yerin i alm ak igin (jabalam aya ba liyordu. Bu u yam ve m od ern le m en in varacagi n okta d a u lu s d evlet olarak goriiliiyordu. Nitekim Niyazi Berkes in m e h u r T iirk iy e d e Qagda la m a adh kitabi tiim zen gin ligin e ragm en on sekizin ci yiiz yild an itibaren Osm an li tarih in i 1923 te?agda u lu s d evletin in asm a kaqim lm az b ir ekilde ta iyan olaylar silsilesi olarak okur. Berkes in kitabi Tiirkqeye terciim e ederken secu la riza tion kelim esin i gagda la m a olarak terciim e etm i olm asi da m an id ard ir. Ozellikle lerd en son ra, b u tiird en ereksel/ gai tarih an layi m in (teleolog y ) red d i ve b iiyiik an latilarm ele tirisi gibi geli m elerle giig kazan an revizyon ist tarih giligin etkisiyle Bati tarih i yen id en yazilir ken Osm an li tarih giligi de bun d an n asibin i aldi. Bin jok tarih gi, b ir yan d an gerilem en in an cak Avr u p a kar ism d a pe pe e gelen askeri yen ilgiler ve top r ak kayip lan eksen in d e b ir an lam ifad e ettigin e d ikkat gektiler2. Bir yan d an d a ozellikle on yed in ci ve on sekizin ci yiizyillarda im p aratorlu gu n ya ad igi galkan tilarin on be ve on altin ci yiizyilla n kap sayan kla sik d on em e - altin gagakiyasla gerilem e olarak oku n m asin a kar i qiktilar ve ben zer p roblem lerin Avr u p a d ah il olm ak iizere diin yam n farkli yerlerin d e de gozlem len d igin i3 ve b u yiizd en Osm an li tarih giligin in kar ila tirm ali <jali malar araciligiyla kiiresel tarih e d ah il ed ilm esi gerektigin i on e siirdiiler. Bu revizyon ist egilim ler son yir m i yil igerisin de gergekten h iz kazan d i ve ozellikle de son on 2 Gerileme paradigmasimn ele tirisine dair onde gelen tarihqilerin makalelerinin toplandigi Turkge bir derleme igin bkz. Mustafa Armagan der, Osmanli Tarihini Yeniden Yazmak: Gerileme Paradigmasimn Sonu, Tima, istanbul, Mesela bkz. Ariel Salzman, Osmanli Ancien Regime i: Modem Devleti Yeniden Dii unmek, ileti im, istanbul, Salzmann kitabm giri kismmda Osmanli ve Fransiz ancien regim elerinin 50k giizel bir kar ila tirmasim yapar.

3 Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve jkinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal 153 yild a Avr u p ali ve Am er ika li tarih qiler tarafin d an Osm an li tarih in in gorece ih m al ed ilm if on yed in ci ve on sekizin ci yiiz yillari iizerin e 90k n itelikli <jali m alar yayim lan d i4. Bu <jali m alann b ir ba ka or tak yon ii de, kar ila - tirm ali gah m alar araciligiyla salt tarih giligin otesin e gegip, siyaset bilim i, u lu slararasi ili kiler ve sosyoloji gibi d isiplin lerin tecriibelerin d en de h areketle, yer yer m iitevazi, yer yer de ciiretkar ku ram salla tirm a giri im lerin - d e b u lu n m a la n yd i.5 Gerilem e p arad igm asin a tek ba m a belki de en gok ya tm m i yapm i olan Bern ard Lewis in eserlerin e a tif yap m am n Bati a kad em ik Qevrelerinde artik ayip kar ilan iyor olm asi sa n m m revizyon ist egilim lerin geld igi n oktaya ve n ih ayetin d e gerilem e p arad igm asim n tam am en iflasin a giizel bir m isal te kil ediyor. Lakin en azin d an akad em ik seviyed e Osm an li tarih - ^ iliginde gerilem e p arad igm asim n tasfiyesi, i in sad ece ya n si. Zira giin iim iizd e ve on iim iizd eki yillard a Qali m alara yon ver ecek b ir p arad igm am n yoklu gu n d a Osm an li tarih giligi, gerilem e p arad igm asim n dayatm i old u gu sim r la m alan a abilm ek b ir yan a, b ir araya getird igin izd e p ek b ir an lam ifad e etm eyen fragm an lar silsilesin e don ii m e teh likesi altin d a. Salt gerilem ecilik ele tirisi b ize Osm an li im p a r ator lu gu n u n 19. yiizyild a ya an an krizlere cevap verm ekte n ed en gorece b a an siz old u gu n a ve n ih ayetin d e n ed en Qoktugiine dair b ir ey soylem iyor. Dah asi h ala eski p arad igm am n dayattigi zih in sel kategorileri a abilm i degiliz. Mesela, 19. yiizyila d air gali m alarm ezici Qogunlugu, eger Lale Devri n e yap ilan girizgah n evin d en a tiflan saym az isek, d6n u iim u ve u yam i h ala III. Selim ile ba latiyor ve 19. yiizyil siyasetin i m on olitik b ir d evlet aygitin m Bati ile kar ila m asin m b elir led igi b ir d izi tep kisel giri im olarak gorm eye d evam ediyor. H er zam an a^ ikga b elirtilm ese de, ge?m i e ait b u em a a agi yu k a n h er qali - m am n alt m etn in d e m evcut. 19. yiizyil iistiin e qali an ara tirm acilar on - ceki yiizyilla n h ala d on u k olarak tah ayyiil ediyor, on ceki yiizyillar iizerin e <jali anlar igin se on d oku zu n cu yiizyil bam ba ka ve u za k b ir d iin yayi tem sil ediyor. istisn alar m evcu t ise de, Osm an li tarih giligin d e gen el b ir don ii iim yaratabild iklerin i soylem ek zor. Tabii bun u n b elki de en b iiyiik m iisebbibi gerilem e parad igm asin a yap ilan ya tm m in h acm i. ilk giin iin d en b er i turn Osm an li tarih i ka yn a klan, vesikalar, olaylar ve ki iler gerilem e p ersp ektifiyle Qokii od akli oku n d u gu n d an, b u n u n yerin i alabilecek saglam b ir qati in asi i^ in b elki de tiim ka yn a klan n yen id en eld en gegirilm esi gerekiyor. Am a on cesin d e d e yin e b oyle b ir gabayi yon len d ir ecek ve id are ed ecek b elli 4 Mesela bkz. Karen Barkey, Farklihklar imparatorlugu: Kar ila tirmali Tarih Perspektifinden Osmanlilar, Versus Kitap, istanbul, 2011; Virginia Aksan ve Daniel Goffman der., Erken Modern Osmanlilar: imparatorlugun Yeniden Yazimi, Tima, istanbul, Maalesef, Osmanli tarihgiliginin 1990 larda yurt di mdaki bu parlayi i Tiirkiye deki akademik tarih^ ilikte goriilmedi. Ayni siire^ te Tiirkiye de akademik tarihgiligin ve ozellikle de Osmanh tarihgiliginin panorama niteliginde bir tasvir ve tenkidi i?in bkz. Oktay Ozel, Diin Sancisi: Tiirkiye de Ge?mi Algisi ve Akademik Tarihgilik, Geni letilmi 2. Baski, Tarih Vakfi Yurt Yayin lan, istanbul, 2012.

4 154 TYB AKADEMI / Mayis 2013 h ip otezler e ih tiyag h ad safh ad a. Bu h ip otezlerin yen i d on em selle tirm eler on e siirm eleri ve bu d on em ler arasin d aki kin lm a la r i ve siireklilikleri takip etm em ize izin ver ecek d egi ken lere i aret etm eleri gerekiyor. Baki Te zcan ve tkin ci tm parato rluk Baki Tezca n in The S econ d Ottom a n Em p ir e kitabi d a i te tam b u ih tiyacin ziyad esiyle b ilin cin d e olarak ve on a h itap etm ek gayesiyle yazilm i b ir eser. Ulu slararasi akad em ik cam iad a yeterin ce d ikkat gekm esin e ve Tiir kiye de de b elli b ir r agbet gorm ii olm asin a r agm en h en iiz Qevirisi yayim lan m am i olan b u kitabin gen el b ir ozet ve ten kid in e gegm ed en on ce Baki Tezca n i kisaca tam tm akta fayd a var. istan b u l Erkek Lisesi m ezu n u olan Tezcan te Bilken t U n iversitesi n d en u lu slararasi ili kiler lisan s d erecesin i alm i ve ard in d an lisan siistii <jali malan igin Am er ika ya gitm i. Prin ceton Un iversitesi Yakm Dogu Qali m alan boliim iin d en 1996 d a m aster derecesi, de ise doktora d erecesin i alm i. M aster tezin d e Kin alizad e Ali n in Ah la k-i Ala i si ve on altin ci yiizyil Osm an li siyasi dii im cesi, doktora tezin d e ise II. Osm an don em i iizerin e <jali mi. Am er ika daki egitim siirecin d e N orm an Itzkowitz, Rifa at Ali Ebu el-h ac, Cem al Kafad ar gibi Osm an li tarih gilerin in h em ogren cisi olm u h em de on larla te rik-i m esaid e bu lu n m u. Ken d isi de sik sik b u isim lerin Osm an li tarih in e yakla im im n e derece etkiled igin i ifad e ediyor. Tezca n in egitim h ayatm in bu kisa ozeti d ah i aslin d a b ir tarih<ji olarak p or tresi iizerin e gayet tam am layici ipucjlari b a r m d in yor. ista n b u l u n en itibarli liselerin d en b irin d e Alm an ca egitim gorm en in ard in d an, Tiir kiye n in h em ilk ozel u n iversitesi olan h em de o d on em H alil in a lcik gib i isim leri biin yesin d e barm d iran Bilken t te tem el sosyal b ilim ler form asyon u n u in gilizce olarak edin m esi, dah a son ra kitabm igerigin i tarti irken gorecegim iz gibi, Tezca n a h em gok gen i b ir liter atu re eri im im kam saglam i h em de on u tarih e -T iir k iye de m aalesef <jok sig or n eklerin e rastlad igim iz salt tarih giligin otesin d e- dah a gen i b ir ku ram sal (jercjeveden bakm aya sevk etm i. Bu tem el ise Birle ik Devletler in en saygin yiiksek ogren im ku r u m larm d an b iri olan Prin ceton d a gegirdigi yilla r ve Osm an li tarihcjiligin in d u ayen leri ile tam m asi ile d ah a d a peki m i. Ve yin e b ilah ar e gorecegim iz gib i b u elit ve Bati eksen li egitim Tezca n i Tiir kiye de tarih<jiligin eskid en b eri siiregelen tarti m alan n d an kop arm am i, b ilakis on u bu tar ti m alarla yen i ve iiretken b ir d iyaloga girm eye itm i. Tezcan den b er i Un iversity o f Californ ia Berkeley de tarih ve d in i ara tirm alar h ocasi ve h alen, ku rulu u n d a rol oyn ad igi Ortad ogu / Giin ey Asya ^ ah m alan bir im in in ba in d a akad em ik Qah m alan n a d evam etm ekte. Bu kisa tam tim d an son ra gelelim kitabm ve Tezca n m argiim an lan n a. The Secon d Ottom a n Em p ir e, alam n d a u fu k aqici h er ^ ali m ada oldugu

5 Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in ja Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal 15 5 gibi qok b a sit b ir soruyla ba liyor: Nasil olu yor da 1649 d a I. Ch arles in katliyle n eticelen en in giliz ig sava in i ve de I. Ch arles m oglu II. J a m es in tah ttan in d irilm esiyle n eticelen en an li d evrim in i m e ruti h iikiim et yolu n d a atilm i ad im lar olarak oku rken ; d e Osm an li sultam ib r a h im in katlin i ve de oglu IV. M eh m ed in tah ttan in d irilm esin i gerilem en in b a r iz alam etleri olarak goriiyoru z? 6 ilk ba ta abuk olarak goriileb ilecek ve in giliz tarih i ile Osm an li tarih i arasm d a n asil b oyle yiizeysel b ir soru iizerin d en baglan ti ku r u lab ilir ki eklin de b ir kar i su ale m aru z ka lab ilecek b u soru aslin d a ba m d an son u n a kad ar kita b a h akim olan argiim an a b ir girizgah n iteligin d e sadece: H akim p arad igm am n p erde arkasin d an h ep gerilem e olarak oku yageld igim iz olaylar silsilesi Osm an li im p a r ator lu gu n d a sosyo-ekon om ik yap im n, b u n u n n eticesin d e sim f din am iklerin in, en n ih ayetin d e de iktid ar ili kilerin in kap sam li b ir don ii- iim ii olarak oku n abilir m i? Tezca n in b u soruya cevabi tabiatiyla olu m lu b ir cevap. Kitabin, ism in d en de an la ilabilen tem el argiim am, Osm an li im p a r ator lu gu n u n lerd en itibaren klasik d on em in p atrim on yal han ed an lik ku r u m u n u a arak, p azar-od akli b ir ekon om i, or tak b ir p ara birim in in h iikiim siirdiigii b ir fin an s sistem i, u lem am n h an ed an iizerin d e kon trol sah ibi old u gu b ir h u ku k, sim f bariyerlerin in zayiflad igi b ir top lu m ve iktid a n n gid er ek d ah a gen i gru p larca p ayla ildigi b ir m e ru ti yon etim - le tam m lan abilecek b ir erken m od ern d evlete d6n ii tiigu7. Tezcan h ep si b irbir iyle b aglan tili olan bu degi im leri agiklam aya, h ep - sin in tem elin d e yatan, kitabin h er yerin d e vu rgu lad igi, agirlikli olarak feodal b ir yap id an p azar od akli b ir top lu m a ge?i i tasvir ed erek b a liyor. Pazar od akli top lu m a ge<ji e delil olarak on ce lerin son u n a d ogru Osm an li ku ru u n u n im p aratorlu gu n h er ko esin d e (jok dii iik arbitraj or an la n yla geger b ir p ara b irim i h alin e gelm i olm asm i gosteriyor. Boylece Osm an li im p a r ator lu gu n u n 50 k gen i b ir cografyayi or tak b ir p ara birim i ku llan an b ir or tak p azar a d6n ii turm u old u gu n u on e siiriiyor. Bu d on u iim e i aret ed en ikin ci delil ise, b u su re igerisin d e Osm an li top lu m u n d a ve siyasetin d e fikh in ald igi yen i kon u m. Barkan gibi klasik tarih gilerin kla sik d on em i joikseli e sebep olarak gosterilen ka n u n la, gerilem e d on em in i ise kan u n u n on iin e gegerek b askin h ale gelm i olan ve d in ci bagn azligin -u le m a zihn iyetin in - i areti olarak goriilen eria t ile b agd a tir m alan m Tezcan fazla b asit ve lin eer gor er ek ele tiriyor8. Fikh m ve fikh m u ygu la yicila n olarak da u lem am n yiikseli in i p a za r ekon om isin in geli m esi ile b er ab er p iyasayi diizen leyen h u ku ku n on em kazan m asin a bagliyor. Mesela, on altm ci yiizyild a b iiyiik yer tu tan p a ra vakfi tarti m alan m b u baglam a otu rtarak, Kan u n i n in Ebu s-su u d u n d estegiyle p ara va kifla n m m e ru la tiran kan u n n am esin i de 6 Tezcan, 2011, s a.g.e., s a.g.e., s. 28.

6 156 TYB AKADEMi / Mayis 2013 fikh in siyasalla m asim n ilk i aretlerin d en b ir i olarak yoru m lu yor 9. Boylece zam an igerisin de kan u n ile fikih arasm d aki ayrim bu lam kla arak, fikih gen el an lam d a h er tiirlii siyasal talebin ken d isin e atifla m e ru la tm ld igi b ir soylem alam h alin e geliyor. Tezcan, b u r ad an h ar eketle or tak pazar, ortak p ara ve or tak yasa id ealin in b ir an lam d a Avr u p a Bir ligi n d en yiizyillar on ce Osm an li cografyasin d a kism en yakalan d igim soyliiyor10. Tezcan d evam m d a fikh m or tak h u ku k olarak on p la n a Qikma siirecin in iki tarafli oldugu n u ; b ir yan d an Su ltan fikih ve u lem a iizerin d e kon troliin ii a rtin rken, degi en sim rlarm b ir taraftan d a u lem aya h an ed an ve biirokrasin in i leyi in e m iid ah ale ve sin ir getirm e im kam tam d igim h atirlatiyor. Bu m iid ah alen in tiim iddetiyle h issed ild igi d u ru m lar ise, kitabm en tem el sorun sallarm d an b ir i olan veraset m eselesi. eh zad eler in id ari tecriibe ka za n m ala n i<jin san caklara gon d erild ikleri ve karde leriyle tah t igin sava tikla n d on em d en ek ber-er a d u su liin e gegi, Osm an li iktid ar ve devlet kavram m d a ba li ba m a b ir in kilabi tem sil ed erken, on altm ci yiizyilin son lan n d a n itibaren su lta n lan n karde katli iqin m u tlaka eyh u lislam in fetvasin a ih tiyag d u ym a la n ve b u fetvam n n erdeyse h i? ver ilm em esi iktid a n n h an ed an ailesin d en n e d erece soyu tlan d igim n d a agik b ir i areti. Ulem aya ek olarak, yin e p azar ekon om isin d en b eslen er ekyiikselen ve ekon om ik serm ayeyi siyasi serm ayeye d6n ii tiiren pa a aileleri d e b u iktid ar d6n u iim u n iin aktorlerin d en. Bu geli m elerden h areketle Tezcan on altm ci yiizyilin son u n d an on sekizin ci yiizyilin ba larm a ka d a r Osm an li siyasetin in d egi ken lerin i olu turan b ir ayri m ayi te h is ediyor. Su ltam n h u ku ka ve siyasete sm irsiz ve m u tlak m iid ah alesin i savu n an m u tlakiyetgiler (a bsolu tists) ve h u ku k iizerin d en su ltam n otoritesin i sm ir lam akisteyen m e ru tiyetgiler (con stitu tion a lists)u. Tezcan te h is ettigi b u siyasi kam p la m ayi tah lil ed ip kavram salla tin r ken azam i d ereced e d ikkat gosteriyor. M esela, mutlakiyet<ji-me rutiyet<ji ayn - m asim n lib er al-m u h afazakar ayri m asiyla ortu m ed igin i, h er iki tarafta da sosyal degi im kar ism d a farkli tavir ali lar gozlem len d igin i ifad e ediyor. Orn egin b u qergevede, M u stafa All, Fatih in ka n u n la n m askeri sin ifa farkli sm iflardan in sa n la n n girm esin e en gel old u gu icjin yiiceltirken, Kan u n i den son ra, sosyoekon om ik don ii u m n eticesin d e aslen reayaya m en su p ki ilerin b iirokrasiye n iifu zu n a kar i m u h afazakar b ir ta vir ald igim goriiyoru z. Tezcan, Osm an li top lu m ve siyasetin in b u gen el team iillerin i tesp it ve te h is ed erken, tezlerin i tem ellen d ir m ek ad in a d on em in siyasi olayla n n m ziyad esiyle teferru atli b ir an alizin i yap m ayi d a ih m al etm iyor. Tezca n in kalem in d en on ce Soku llu ve III. M u rad arasin d a ger<jekle en iktid ar m iicad elesin e ve III. M u r ad m n ezd in d e ilk m u tlakiyetgi gabalara ahit oluyoru z. 9 a.g.e., s a.g.e., s a.g.e., s. 47.

7 Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati ln a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal 15 7 Ar d in d an II. Osm an in katlin e gid en siirecin belki de im d iye ka d a r yazilm i en teferru atli ve ayn i d ereced e an alitik h ikayesin i oku yoru z. Tezca n in ozellikle II. Osm a n in katli iizerin d e b u kad ar d u rm asi ziyad esiyle m an id ar. Zira II. Osm an m gayet yen i b ir su ltan im aji gizm e ad m a giri tigi rad i- kal gabalar -h iir b ir kad m la evlen m ek, H otin seferi, h acca n iyetlen m ekm u tlakiyetgi h am len in, m u a r izlan kar isin d a m e ru iyet kazan m a gab alan - n a d elalet ederken, obiir taraftan d a Tezcan Osm an li tarih in d eki ilk sultan katlin in aslm d a iktid ar ili kilerin d e n e cesim b ir kin lm a ya i aret ettigin in altim gizm eye gali iyor. Cevap lam am izi isted igi soru u aslm da: Osm an li gibi tam am en h an ed an etrafm d a ekillen m i b ir siyasi orgiitlen m e n asil olu r da cid d i b ir m e ru iyet krizi ya am ad an b ir su ltam n katlin d en sag gikabilir? Boyle b ir kin lm am n, an cak sosyoekon om ik ili kilerd e (altyap i) b ir siired ir d evam etm ekte olan kap sam li b ir d6n ii iim n eticesin d e iktid ar ili - kilerin in (iistyapi) d e yen id en d iizen len m esi olarak oku n d u gu n d a an lam kazan acagi ise Tezca n in tem el tezi. II. Osm an m h azin son u n u n akabin d e Tezcan, IV. M u rad ve Kop riiliiler d on em in in de gizd igi m utlakiyetgi-m e ru tiyetgi m iicad ele gergevesin - de b ir tah lilin i yap iyor, isyam yla son lan an II. M u stafa rejim in i de m u tlakiyetgi kan ad m son h am lesi olarak goriiyor ve b u tarih ten itibaren da Yen igeri Ocagi n in h allin e kad ar olan yiiz kiisu r sen eyi de ikin ci im p arator lu gu n siyasi d iizen in in peki tirilm i old u gu d on em olarak sun u- yor ve b u d on em i b ir tiir kism i d em okrasi (p roto-d em ocratiza tion ) olarak tam m liyor. Bu rad an d a gerilem e parad igm asim n en saglam sacayagi olan yozla im b ir askeri gru p olarak yen igeriler im gesin in ele tirisin e geliyoru z. Tezcan, yen igerilerin askeri yeterliliklerin d e gerilem e old u gu n u in kar etm iyor, am a yen igerilerin lerd en itibaren artik salt b ir askeri b oliik olm am n otesin e gegip cid d i b ir sosyal ve siyasi b ir giig od agi h alin e geld iklerin i ve b u yon leriyle de d egerlen d irilm elerin e ih tiyag old u gu n u savu n u yor12. Dev irm e sistem i goktiikten son ra iyice M iisliim an r eayad an ki ilerin n iifu zu n a agilan yen igerilik, reaya ile askeri sim f arasin d aki bariyerlerin kalktigi ve yon eten ile yon etilen lerin yakm la tigi b ir ku r u m h alin e geliyor. On sekizin ci yiizyila geld igim izd e ise yen igerilerin, ocaga iiye alim in d an b a layarak tiim ig m eseleleri h akkm d a m u tlak soz h akkm a sah ip, ocak igin d eki kred i sistem i sayesin d e m en su p larm a ekon om ik avan taj saglayan, esn afla a yn b ir lon ca sayilabilecek kad ar ig ige ve kom p ozisyon u zen gin in d en fakirin e Osm an li reayasim tem sil ed eb ilecek keyfiyette b ir sosyo-ekon om ik cem aat h alin e geld igin i goriiyoru z. H atta, Tezca n m N aim a tarih in d en alm tilad igi ka d a n yla h allin d en son ra yen igerilerin saltan ati tam am en fesh ed ip b ir cu m h u r cem iy eti v e tecem m u d ev leti ku rm aya yon elik t a s a w u r la n old u gu n u ogren iyoruz13. M u tlak iktid a n n b u 12 a.g.e., s a.g.e., s. 223.

8 15 8 TYB AKADEMi / Mayis 2013 d erece sim rlan d igi ve yen igeriler gibi ziyad esiyle gen i ve yekp are olm ayan b ir giiruh tarafin d an kon trol ed ild igi b ir rejim in kism i-d em okr asi olarak tam m lan m ayi h ak ettigi kam sm d a Tezcan. Turn b u geli m elerin tem elin d e Osm an li ekon om isin d eki degi m elerin yattigim israrla tekrar tekrar vu rgu layan Tezcan, kitabin son u g bolu m iin d e Osm an li im p a r ator lu gu n u n on yed in ci ve on sekizin ci yiizyillarim n n ed en b ir tiir erken m od em ite olarak goriilm esi gerektigin in savu n u su n u yapiyor. Bu b aglam d a d a erken m od ern iteyi d iin ya gen elin d e siyasi iktid a n n -yin e ekon om ik don ii u m n eticesin d e- d ah a gen i kitlelerce payla ild igi ve yon eten ler ile yon etilen ler arasin d a b ir ozde le m en in goriilm eye ba lan digi don em olarak tam m liyor. Tezca n in ozellikle b u ikin ci n oktaya yap tigi vu r- gu on em li. Zir a Osm an li n m b u d on em in d e dev irm e sistem in in gokii ii ile b er aber yon eten ler in gittikqe artan b ir oran d a M iisliim an lardan ve d ah a da on em lisi reaya igin de dogm u kim selerden m iite ekkil old u gu n u goriiyoruz. Bu sim f b ariyerler in in kalkm asi ile ber aber yon eten ve yon etilen lerin M iisliim an -Su n n i kim ligi iizerin d en b ir ortak p ayd ad a ittifakim n soz kon u su old u gu n u id d ia ed iyor Tezcan. Bu n a yin e b ir delil olarak da, a sk er i ve reay a kavram ikilisin in zam an igerisin de gegirdigi d6n ii iim u or n ek gosteriyor. Eskid en a sk er i kavram i yon etici sim f ve rea y a da tiim teb aa igin ku l- lam lirken, zam an igerisin de rea y a kavram im n sad ece gayri M iislim ler iqin ku llam lir h ale geld igin i goriiyoru z14. Yon eten ve yon etilen ler in or tak bir kim lik etrafin d a ittifakim ise b ir tiir siyasal m illet (p olitica l n a tion ) olarak ad lan d in yor. Bu d a Avr u p a d a aym d on em d e m ezh ep kim likler i etrafm d a u lu s kim liklerin in te ekkiilii siireciyle p aralellik gosteriyor. Tezcan on yed i ve on sekizin ci yiizyilla n b oylece erken m od em dunya tarih i ile b er ab er oku rken gerilem eyi de kategor ik olarak red d etm ekten im tin a ed iyor15. Osm an li im p arator lu gu n u n kon u m u itibariyle Avr u p a em - peryalizm i kar isin d aki zafiyeti b ir yan a, ikin ci im p arator lu gu belirleyen gorece d em okratikle m en in b ir yan d an im p arator lu gu n d e gokii iin e h izm et ed ecek b elli p roblem lerin toh u m u n u atm i old u gu n a dikkat <jekiyor. Yen igeriler n ezd in d e askeri ku r u m u n sava kabiliyetin in zayiflam a- sin a ek olarak Tezcan, fikh m on p lan a gikarak siyasalla m asm in, beraberin d e n akli gelen egin akli (jali m alan n on iin e gegm esin e n ed en old u gu n u -b u n u en azm d an b u kitap ta yeterin ce d elillen d irm ese d e16- id d ia ediyor. Akli ilim lerin geri p lan d a kalm asi da im p arator lu gu n Avr u p a ile askeri ve 14 a.g.e., s a.g.e., s Tezcan m akli ve nakli ilimler arasmdaki geki menm siyasi niteligini teferruatiyla tarti tigi bir makalesi i?in bkz. Baki Tezcan, Some Thoughts on the Politics of Early Modem Ottoman Science, Beyond Dominant Paradigms in Ottoman and Middle Eastern/ North African Studies: A Tribute to Rifa at Abou-El-Haj iginde, der. Donald Quataert ve Baki Tezcan, isam, istanbul, 20 10, Bu derlemenin terciimesi Tan yaymlanndan Hakim Paradigm alarm Otesinde: Rifa at Ali Abou-El-Haj a Arm agan ba?ligiyla yayimlanmi.

9 Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati tn a Etmek Baki Tezcan ve Ikinci Osmanli Imparatorlugu / Alp Eren Topal 15 9 iktisad i r ekabetin i u zu n vad ed e baltaliyor. Gaiyyet/ ereksellik (teleolog y ) ve m elh u ziyet/ olu m sallik (con tin g en cy ) arasm d aki yar atici d en geyi koru - m ak gerektigin e i aret ed en Tezcan, b ir yan d an Osm an h m n erken m od ern d on em in d e yakalad igi ve kagird igi fir satlan, yan i im kan la n m d egerlen d i- rirken, im p a r ator lu gu n en n ih ayetin d e yikilm aktan ku rtu lam ad igm i da u n u tm am am iz gerektigin i h atirlatiyor. Tah lil ve Te n kit Kitaba getirilen ele tirilerin gen el b ir tarti m asin a gegm ed en on ce, iddiasim dah a iyi an layabilm ek adin a kisaca kitaba h akim olan gen el usu l ve yakla im in b ir tah lilin i yap m ak gerekiyor. Tezcan m Osm an li tarih in in bu az an la ilm i d on em in in tah lilin i agirlikli olarak Osm an li siyasetin in yap i- si iizerin d en yiiriittu gu zaten kitabm kisa ozetin d en an la ilm i olm alidir. Kitap ta b u yap isal an aliz birkag farkli katm an iizerin d en ilerliyor. Tezcan on ce iktid ar ili kilerin in b elli b ir d on em d e (kurulu don em i, kla sik don em, erken m od ern don em ) n asil b ir yap i sergiled igin d en ba liyor an alize ve b u baglam d a aktorlerin (su ltan, u lem a, yen igeriler, pa alar, ayan lar) b u ili - kiler agin d aki kon u m la n m ve kar ilikli gikar ili kilerin i te h is ediyor. Bu tah lil ve te h isi aktorlerin ken d ilerin in bu ili kileri n asil kavram salla tird iklarm i (m esela n d k er kelim esin in an lam m d aki degi m e) gosterer ek delillen d iriyor ve zen gin le tiriyor. Akabin d e bu ili kilerin zam an igerisin de degi im i, aktorlerin rol degi im leri (u lem am n ve pa alarin yiikseli i) ve yen i aktorlerin (m esela h arem agasi ve h arem m en su p lan ) ili kiler agin a dah il olm asi siirecin i ta svir ed iyor ve yin e b u degi im siirecin in, yen i ili - kilerin aktorlerce n asil an la ilip kavram salla tin ld igm i (in h itat, in kilap, kan u n, d evlet) gosterm eyi de ih m al etm iyor. Son ra titizlikle ve 50 k yon lii olarak oykiiled igi iktid ar ili kilerin in yap isin d aki b u degi im i gen el sosyal ve ekon om ik yap id aki degi im ve d algalan m alarla baglan tili olarak oku yor ve iki d iizlem in b irbir iyle iki yon lii b ir ili ki igin de old u gu n u ku r am sal b ir gergeve igerisin d e gosteriyor. Feod al yap im n b eylikler ve saltan at icji <jati - m alarla yerin i m erkezile m i b ir im p aratorlu ga birakm asi, fakat saltan atin tam d a b u m erkezi im p arator lu k d iizen in i ku r m ak igin gosterd igi Qabalarm yarattigi sosyo-ekon om ik d egi im le ber aber zayiflayip iktid a n ba ka aktor ler le p ayla tigi b ir d iizen e razi kalm asi bun u n tem el orn egi. Tabii b ir yan d an tiim b u geli m elerin d iin ya gen elin d e goriilen b elli degi im lerle ber aber olarak ger<jekle tigini ve bu yiizd en d iin ya tarih in i yon len d iren belli saikler tarafm d an d a belirlen d igin e d egin m eyi ih m al etm iyor. Ozetle, Tezcan Osm an li tarih in i siyasi iktid ar odakli oku yor am a b u iktid ar ili kilerin in d6n ii iim u iizerin d en im p arator lu gu n geh resin in top lu d6n u iim iin ii d e oykiilen d iriyor de yayim lan m asim n ard m d an The S econ d Ottom a n Em p ire, h em yu r t igin de h em yu r t d i m da ilgi gord ii. Ulu slararasi akad em ik dergiler-

10 i 6 o TYB AKADEMI / Mayis 2013 de yir m iye yakin ele tiri ve in celem e yazisi yer aldi. Baki Tezcan, b izzat ken d isi h em An kara da, h em istan b u l d a farkli iin iver site ve ku rum larda kitabm ve tezin in kap sam li su n u m la n m yap ti17. H em su n u m larm d a h em d e yayim lan an ten kit ya zila n n d a kitaba <jok Qe itli tep kiler gorm ek m iim - kiin d ii. Ba zila n kitabi yerd en yere vu rurken, b a zila n d a cid d i an lam d a takd ir ed iyord u Kitaba yon eltilen en yaygm ele tiri an akron izm ve an akron izm le baglan tili olarak Avr u p a-m er kezcilik yap tigi yon iin d eki ith am lar18. Bu ith am - lar da n erdeyse tam am en kism i d em okrasi (p roto-d em ocratiza tion ), m utlakiyetqilik (a bsolu tism ), m e rutiyetqilik (con stitu tion a lism ) gibi koken i Avr u p a tarih i olan kavram lari ku llan m asi eksen in d e d ile getiriliyor. Ben ce kitaba yon eltilen ele tiriler arasin d a en h aksiz olan b u ele tiri, Tezca n in ku llan d igi ka vr a m la n n Avr u p a tarih i tecriibesin d en tiiretilm i soyu tlam alar olm asi ve b u n la n ba ka baglam larda ku llan m an m an akron izm ve Avr u p a m erkezcilik olacagi varsayim m d an h ar eket ediyor. Lakin goz ardi ed ilen n okta, Tezcan m b u kavram lari ku llam r ken on la n sad ece iktid ar ili kilerin in belli form a syon la n m tam m lam ak i<jin ku llam yor old u gu. Bu b aglam d a m e ru tiyet iktid arm farkli m ercilerce or tak b ir yasa iizerin d en kisitlan m asin d an ba ka b ir ey degil ya d a kism i-d em okratikle m e iktid a rm gen i b ir gru p tarafm d an p ayla ilm asm d an ba ka b ir ey ifad e etm iyor. M esela, yin e b u baglam d a Yasir Yilm az ku rulu d on em in i tam m lam ak adin a Tezca n in feod alite kavram m i ku llan m asim ele tiriyor. Fakat Tezcan, Tiir kiye de zam am n d a cid d i b ir tarti m a kon u su olm u olan b u m eseled e de yin e gayet tem kin li. Ortaqag Avr u p a si m n h akim top lu m sal diizen in i biitiin iiyle alip ku rulu d on em i An ad olu su n a yan sitm iyor, sad ece kurulu d on em i b eyler i arasin d aki iktid ar ili kileri d ah a an la ilir kilm aya qabahyor. Tezca n in tiim bu kavram lari ku llam im, W eb er ci sosyolojin in en tem el m etod olojik gereci olan id eal tip ler e r eferan sla agiklam ak d a m iim kiin. Tezca n in d a J acqu es P ou ch ep ad ass d an alin tilayarak ifad e ettigi gib i19 Avr u p a-m er kezciligi yad sim ak adin a farkliligi ku tsam ak ile Dogu n u n iflah olm az b ir ekilde farkli old u gu n u id d ia ed en arkiyatgilik arasin d a Qok in ce b ir Qizgi vardir. Yin e Tezca n m Rh oad s M u r p h ey n in kitaba a in ele tirel yakla m asin m tem elin d e yattigin i soyled igi Avr u p a ve Osm an li tarihi-iqtim ai tecriibelerin in birbirlerin d en kategor ik olarak farklih gim savu n m a k d a b izi arkiyat<jiligin ozciiliigiin d en (essen tia lism ) kaqm am n zor 17 Burada Baki Tezcan hocama kitabi hakkinda yayimlanmi tiim ele tirileri ve kendisinin ehir iiniversitesinde ele tirilerin bir kismina cevap olarak sundugu metni benimle comert?e payla?- tigi igin gok te ekkiir ediyorum. 18 Bkz. Ebru Boyar, J ournal of Islamic Studies, Sayi 23,20 12, s ; Rhoads Murphey, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Sayi 74, 2011, s ; Yasir Yilmaz, British J o urnal of Middle Eastern Studies, Sayi 39, 2012, s Tezcan in 31 Mayis-2 Haziran 2011 tarihleri arasinda istanbul ehir Universitesinde ger?ekle- en 17. Yiizyilda Osmanli imparatorlugu: Kriz ve D6nu iim ba likli sempozyumda kitabina yoneltilen ele tirileri degerlendirdigi konu ma.

11 Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal 16 l old u gu b ir n oktaya getirir. Ya Osm an li im p a r ator lu gu n u n top lu m la n n degi im in i b elir leyen belirli kan u n lara ta b i olm ad igi gibi absu rd b ir kabul ile yetin ecegiz yah u t Osm an li n in tarih i tecriibesin in n asil a n lam lan d in lacagi sorusu n a m evcu t sosyal b ilim ler literatu riin iin di m da cevap lar aram ak gibi b eyh u d e b ir qaba igin e girecegiz. Tarih giligin in ka yn a kla n h u su su n d a da Tezca n a b a zi ele tiriler getirilm i. Bir <jok ele tirm en in kayd ettigi gibi Tezca n in id d ia la n m d esteklem ek ad in a fayd alan d igi kayn aklar gergekten 90k <je itli. Osm an li vakan iivislerin ce yazilm i b ilin en n erdeyse tiim m etin leri ku llan m asm in yam n d a, sik sik Avr u p ali seyyah ve b iir okr a tlan n farkli d illerde kalem e alin m i gozlem lerin e yer ver iyor ve on larin Osm an li n in siyasal d iizen in i n asil algilayip yoru m lad iklar im gosteriyor. Lakin ku llan d igi ka yn a kla n n n erdeyse tam am im n ikin cil kayn aklar (tarih ler ve h atiratlar) olm asi ve ar ivlerden <jikartilmi rakam taban li ver iler in eksikligi b a zi tarihqdlerce h akli olarak ele tirilebilir. Tezcan b u tiir ver iler e ve som u t d elillere yer ver er ek ku rm a- ya <jali tigi gatiyi d ah a saglam in a edebilirdi. Tabii b u r ad a yin e Tezca n in ozellikle siyaset ku r u m u ve iktid ar oyu n la n iizerin e od aklan m asi ele tirilm ekte20. Koskoca iki yiizyili agiklayacak b ir gati in a etm ek igin qabalarken salt iktid ar ili kileri iizerin d en b ir ku r gu olu tu rm asi ve p iyasa don ii um un ii savu n u rken b u n u sad ece arbitraj or an la n iizerin d en yap m asi kitabm cid d i an lam d a za yif yan la n. Pazar ekon om isin e gegi i kitabin h er b oliim iin d e tekrar tekr a r tem el faktor olarak su n arken bu d6n u iim u yeterin ce d elillen d irm em esi b ir eksildik. Sam n m, Tezcan bu n oktad a -k e n d i ifad esiyle- M arksist degilse de M arksiyen d a m a n yla h ar eket ed iyor biraz da. iktid a r ili kilerin d eki, yan i iistyap id aki cid d i degi im ve kin lm a la n n, iiretim bigim lerin d e cid d i b ir don ii iim olm aksizm aqiklan am ayacagm a d air a rtik salt M arksizm e h as ad d ed ilem eyecek kad ar kabul gorm ii b ir ku r am sal varsayim a sirtim dayad igi igin, saltan at diizen in d eki degi im in kaqim lm az olar ak b ir ekon om ik d egi im e delil olm asi gerektigin i du iim i- yor. Bu r ah atlik d ayan d igi ku ram sal gergeve igerisin de m azu r goriilebilirse de, yen i b ir p arad igm a in asi id d iasin d aki b ir kitap ta, ekon om ik diizen e d air dah a d etayh an alizler ve ekon om ik degi im in iktid ar ili kilerin e nasil yan sid igin a d air d ah a som u t ver iler ve gergeveler beklen irdi. Tezca n in b elli olay ve ili kileri yoru m larken sik sik ba vu rd u gu b elki, gikarabiliriz, soylen ebilir, tah m in ed ilebilir gibi tah m in yu riitm e ifad eleri ozellikle bu n oktad aki agigi ele veriyor. Ka yn akla n b elli b ir liter atiir ile sim rli olm asm a kar m, Tezca n m b u literatiirii alabild igin e ver im li ku llan m asm a izin ver en ey, b u m etin leri (joziim lem ede ku llan d igi yon tem. Cam brid ge ekolii olarak b ilin en Qu en tin Skin n er ve J.G.A. P ocock gibi on d e gelen siyaset felsefecilerin in, siyaset felsefesin in kla sik m etin lerin in ele tirisi iizerin d en geli tirdikleri yon tem i 20 Sam White, Journal of Global History Sayi 6,20 11, s

12 16 2 TYB AKADEMi / Mayis 2013 Tezcan, Osm an li tarih in i an lam ak igin ba ariyla ku llam yor. Bu isim ler, in giliz lib eral (W hig) ilerlem eci tarih giligin i ele tirm i ve kla sik tarih giligin ku llan d igi kan on la m i m etin lerin ken d i d on em lerin in siyaseti igerisin d e oku n d u gu n d a n asil o d on em lerin iktid ar Qati m alanm yan sitan h i rer ka yn a k h alin e geld iklerin i gosterm i lerdi. Tezcan d a ben zer b ir ekilde h ep gerilem e i igm da oku n an Osm an li tarih i kayn aklar im n aslin d a ken d i d on em lerin in siyasi ili kilerin in n iteligin i ele ver en m etin ler old u klan m gosterm eye gali iyor. Bu n oktad a ozellikle de siyasi ka vr a m la n n (askeri, redy d, k an u n, ecn ebi, n dker, d ev let) degi ken n iteligin e yap tigi vu rgu l Osm an li dii iin ce tarih i igin gok degerli. Kavram sal degi im in ku rum sal ve j yap isal don u iim le p aralel gen jekle tigin i b ize gosteren giin iim iiz dii iin ce tarih i Qali m alan i igm da d egerlen d irild igin d e, Tezcan aslin d a Osm an li tarih in in en m e h u r kayn aklar im n b ile h en iiz tiiketilm ed igin e ve b ize soyleyecek gok eyleri old u gu n a i aret ediyor. Aslin d a h em Osm an li tarih in e yakla im tarzi, h em de argiim an lan m n igerigi yon iin d en Tezcan, ken d isin d en on ce gelm i Osm an li tarih gilerin e Qok ey borqlu. Bu n larm en ba m d a b elki Rifa at Ali Ebu el-h ac geliyor. Ebu el-h ac, d oksan larda yazd igi Form a tion o f the M o d em S ta te21kitabin - da Osm an li im p a r ator lu gu n u n d evlet yap isim n on altm ci yiizyil son lan ve on yed in ci yiizyil b a lan n d a cid d i b ir don ii u m gegirdigin i ve b u don ii um iin de sosyo-ekon om ik yap id aki degi im lerin b ir son u cu oldugu - n u M u stafa All ve Ko?i Bey in eserleri iizerin d en gosterm eye gali m i ti. Tezcan, ken d isi de agikga kitabm in Ebu el-h ac in eserin e du iilm ii b ir erh olarak goriilebilecegin i ifad e ediyor. Ben zer ekilde Tezcan yin e son d on em in m e h u r tarih qilerin den Cem al Kafad ar m yen igeriler iizerin e qali m alarm d an ziyad esiyle beslen iyor. I Belki de en ilgin ci, Tezca n in ozellikle iktid ar ili kilerin in d6n u um iin e, m u tlakiyetgilik ve m e^ rutiyetgilige d air savlari aslin d a yilla r on ce er if M ard in in Gen g Osm a n li Dil^ iln cesin in Dogu u kitabm d an ba layarak b irgok eserin de tekrar tekrar ifad e ettigi Osm an li im p a r ator lu gu n d a on d oku zu n cu yiiz)al on cesin d e iktid ar ili kilerin in b ir tiir zim n i sozle m e ile sin irlan d igm a d air gozlem lerin i d ogrulu yor olm asi. Tezcan ken d isi de kon u m alarm d a M ard in den u gok m an id ar alin tiyi yap iyor: Burada, ha k li bir sebebe d a y a n a n Osm a n h isy a n la ri ile, m e ru bir a y a k la n m a teorisin in zim n i d esteg i ile orta y a gikan a y a k la n m a la rin Osm a n h ta rihi igin deki sey r in i ele a lm a m iz v e bugixne k a d a r bu hu su sa k im sen in v erm ed ig i d n em i v er m em iz igin y eter li sa y id a sebep v ard ir. Gegm i e ba k tig im izd a, ba lan gicin d an bu g iin e k a d a r B a ti A v r u p a d em ok r a si ta rihin in d e bir d izi birbir leriy le ilg isiz id d et v e en trik a serilv en lerin i a n d ird ig i u n u tu lm a m a h d ir Terriimesi igin bkz. Rifa at Ali Abou-El-Haj, Modern Devletin Dogasi, imge, istanbul, erif Mardin, Turk Modernle mesi - Makaleler: 4, ileti im, istanbul, 1991, s. 109.

13 Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli Imparatorlugu / Alp Eren Topal 16 3 M ard in b u m u h alefet gelen egin in u lem a ve yen igerilerin ittifaki iizerin - d en geli tigin i ve n m karan lik Ku leli ayaklan m asm in da aslm d a b u gelen egin son tezah iirii old u gu n u ifad e ediyor. Bu n a ben zer eyleri yin e a agi yu kari aym d on em lerde Id ris Kiigiikom er d e zikred iyord u. Kiigiikom er in Ba tihla m a v e Du zen in Yaban cila m asi23eserin d eki ken d i zam an m d a gok ragbet gorm eyen tarih e ait gikarim larm in birgogu n u akad em ik b ir dilde ifad e edilm i ve teferru atiyla i len m i b ir ekilde Tezca n m kitabm d a bu - labiliyoru z. Tezcan ken d isi de kitabm m son larm d a kiiresel tarih gilik b aglam m d a Osm an li d a kap italizm in n ed en dogm ad igim tarti irken yetm i li yilla n n m e h u r Asya Tip i Uretim Tarzi tarti m alarin a da b ir selam gakiyor aslm da. Ben i, Tezca n i M ard in ve Kiigiikdm er gibi isim lerle b er aber d u iin m eye sevk ed en d iger b ir n okta ise <jali masmi erken m od ern d on em le sin irlam ayip tah lillerin in on d oku zu n cu yiizyil tarih giligin e b akan yon ler i iizerin e d e kafa yorm asi. III. Selim ve II. M ah m u d don em leri, yen igeri ocagim n h alli, Tan zim at gibi m eseleleri de yin e ken d i gizdigi Qergevenin i igin da yoru m layarak on d oku zu n cu yiizyilin aslm d a on ceki yiizyillarla n e d erece siireklilik gosterd igin i ortaya koym aya (jabaliyor24. Bu (jabasi takd ir edilm i olm ali ki, Erd em Son m ez, J on Tu r k ayd im Ah m ed Riza iizerin e yazd igi kitabm 25 giri in de on d oku zu n cu yiizyil dii iin ce tarih i igin yen i b ir gen jeve gizerken gergeveyi Tezca n in m utlakiyetqi-m e rutiyet?i a yin m i iistiin e ku - ruyor. Ken d in d en on ce gelm i tarih gilerin izin d e em in ad im larla yiiriiyen Tezcan, sosyal b ilim ler in ku r am ve kavram la n m ciiretkarca ku llan an tarih - giligiyle yen i yeti en gen g tarih gilere d e ilh am kayn agi olm u goriin iiyor. Sonug Sad ed e gelirsek, r ah atlikla Tezca n m kitabm m Osm an li tarih giligin e b iiyiik b ir ka tki old u gu n u soyleyebiliriz. Birgok ele tirm en in de ifad e ettigi gib i26, kitap Osm an li tarih in in karan lik don em in i an lam am iza yon elik kap sam - li b ir gaba gosteriyor ve u zu n yilla r tarti ilm aya devam ed ecek. Tezca n in gerilem e p arad igm asi yerin e in a etm eye gali tigi gati u zu n vad ed e yen i b u lgu la n n i igm da gokebilir yah u t dah a da peki ip Osm an li tarih giligin in ba ucu eserlerin d en b iri h alin e gelebilir. Bun u zam an gosterecek, lakin kam m ca kitap en gok Tiir kiye deld akad em ik tarih gilik igin on em li. Zira 23 idris KuQukomer, Batihla ma ve Duzenin Yabancila masi, Profil, Istanbul, B. Tezcan, 2011, s Erdem Sonmez, Ahmet Riza: Bir J on Turk Liderinin Siyasi-Entelektiiel Portresi, Tarih Vakfi Yurt Yayinlan, Istanbul, Abdurrahman Atgil, New Middle Eastern Studies, Sayi 2, 2012; Seth Frantzman, Digest of Middle East Studies, Sayi 21,20 12, s ; Michael Meeker, The American Historical Review, Sayi 118, 2013, s ; Alan Mikhail, J ournal of Interdisciplinary History, Sayi 42, 2012, s

14 16 4 TYB AKADEMi / Mayis 2013 u lu slararasi literatiird e artik m od asi ge<jmi olsa da, gerilem e p arad igm a- si m aalesef Tiir kiye de h ala gegerliligin i koru m akta. Lise sir a la n n d a n iin i- ver site am filerin e kad ar Osm an li tarih i h ala eski p a r a d igm a lan n i igin d a ogretiliyor ve yaziliyor. Kitabin gevirisi tam am lan d igin d a, in allah, d efterler ve er iye sicilleri gibi ka yn a klan n va r a kla n arasm d a bogu lm u Tiirkiye akad em ik tarih giligin d e h eyecan li ve bereketli tarti m alara ve b oylece b ir kisir d on giin iin a ilm asm a vesile olur. Kaynak^a ABOU-EL-HAJ, Rifa at Ali (2001), Modem Devletin Dogasi, imge, istanbul. AKSAN, Virginia; GOFFMAN, Daniel der. (2011), Erken Modem Osmanlilar: imparatorlugun Yeniden Yazimi, Tima, istanbul. ARMAGa N, Mustafa der. (2011), Osmanli Tarihini Yeniden Yazmak: Gerileme Paradigmasimn Sonu, Tima?, istanbul. BARKEY, Karen (2011), Farkliliklar imparatorlugu: Kar ila;tirmali Tarih Perspektifinden Osmanlilar, Versus Kitap, istanbul. KUQUKOMER, idris (20x2), Batilila$ma ve Diizenin Yabancila masi, Profil, istanbul. MARDiN, erif (1991), Turk Modemle mesi - Makaleler: 4, ileti im, istanbul. OZEL, Oktay (2012), Dim Sancisi: Tiirkiye de Ge?mi Algisi ve Akademik Tarih^ ilik Geni letilmi 2. Baski, Tarih Vakfi Yurt Yayinlan, istanbul. QUATAERT, Donald; TEZCAN, Baki (2010), Beyond Dominant Paradigms in Ottoman and Middle Eastern/ North African Studies: A Tribute to Rifa at Abou-El-Haj, isam, istanbul. SALZMAN, Ariel (2011), Osmanli Ancien Regime i: Modem Devleti Yeniden Dii unmek, ileti im, istanbul. SONMEZ, Erdem (2012), Ahmet Riza: Bir J on Tiirk Iiderin in Siyasi-Entelektiiel Portresi, Tarih Vakfi Yurt Yayinlan, istanbul. TEZCAN, Baki (2011), The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modem World, Cambridge University Press, Cambridge.

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

Tekrarlayici Herpetik Stroma Keratiti; Immiinolojik Bir Yakla Im

Tekrarlayici Herpetik Stroma Keratiti; Immiinolojik Bir Yakla Im T. Oft. Gaz. 33, 149-154,2004 Tekrarlayici Herpetik Stroma Keratiti; Immiinolojik Bir Yakla Im Giizin iskeleli (* ), Yzldzz Camczoglu (** ), Giinnur Deniz(***), Niliifer Akova (**** ), Bayram Kzran (*****

More information

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29 CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH Iain Thomson No one believes in his own death. Or, to put the same thing in another way, in the un con - scious every one of us is convinced of his own immortality.

More information

Territorial Disputes and Their Resolution

Territorial Disputes and Their Resolution Territorial Disputes and Their Resolution The Case of Ecuador and Pe r u Beth A. Simmons United States Institute of Pe a c e Peaceworks No. 27. First published April 19 9 9. The views expressed in this

More information

the im pac t of the arts on l earning

the im pac t of the arts on l earning C H A M P I O N S O F C H A N G E the im pac t of the arts on l earning ARTS EDUCATION PA R T N E R S H I P The Arts Edu c a ti on Pa rtn ership (form erly known as the Goals 2000 Art s E du c a ti on

More information

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive David M. Marcovitz LIBRARIES UNLIMITED Pow er ful PowerPoint for Ed u ca tors Us ing Vi sual Ba sic

More information

TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN)

TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) Kurs Program Course Program TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) TSN & ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY ONE) 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday SALON 1 / HALL 1 09.15-09.30

More information

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media J. Braz. Chem. Soc., Vol. 8, No. 4, 349-356, 1997. 1997 Soc. Bras. Qu í mi ca Prin ted in Bra zil. 0103 5053 $6.00 + 0.00 Ar ti cle Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic

More information

TURKISH GRAMMAR UPDATED ACADEMIC EDITION 2013

TURKISH GRAMMAR UPDATED ACADEMIC EDITION 2013 Yüksel Göknel 1 Ege Reklam Basım Sanatları San.Tic. Ltd. Sti. Esatpasa Mahallesi Ziyapasa Caddesi No:4 34704 Atasehir / ISTANBUL T. : +90 216 470 44 70 F.: +90 216 472 84 05 W. : www.egebasim.com.tr 2.Basım:

More information

Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law

Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law Dr. İzzet Mert Ertan Early Beginnings of Environmental Protection in International Human Rights Law İstanbul - 2015 Beta Yay n No : 3191 Hukuk Dizisi : 1564 1. Bask - Ocak 2015 - STANBUL ISBN 978-605 -

More information

! # %%& ( ) )+ ) ) +,.! / )+,.!. 0! 0

! # %%& ( ) )+ ) ) +,.! / )+,.!. 0! 0 ! # %%& ( ) )+ ) ) +,.! / )+,.!. 0! 0 1 The number and characteristics of families with more than one disabled child Analysis of the Family Fund Trust database, which r e c o rds grant applications to

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

USER CENTERED SYSTEM DESIGN New Perspectives on Human-Computer Interaction

USER CENTERED SYSTEM DESIGN New Perspectives on Human-Computer Interaction USER CENTERED SYSTEM DESIGN New Perspectives on Human-Computer Interaction Edited by DONALD A. NORM AN STEPHEN W. DRAPER University of Califórnia, San Diego l llld k LAW RENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS

More information

Do not use the below resident education codes for online training courses.

Do not use the below resident education codes for online training courses. DEPARTMENT OF THE ARMY U.S. ARMY HUMAN RESOURCES COMMAND 1600 SPEARHEAD DIVISION AVENUE DEPT 472 FORT KNOX, KY 40122-5407 Resident Military Education Yes/No List for promotion point status only. Four promotion

More information

FARELERDE PAPiLLA FUNGiFORMisLERiN POSTNATAL GELi~iMi UZERiNE I~IK VE TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOBiK (SEM) incelemeler*

FARELERDE PAPiLLA FUNGiFORMisLERiN POSTNATAL GELi~iMi UZERiNE I~IK VE TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOBiK (SEM) incelemeler* FARELERDE PAPiLLA FUNGiFORMisLERiN POSTNATAL GELi~iMi UZERiNE I~IK VE TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOBiK (SEM) incelemeler* letlik Merkez Veteriner Kontrol ve Ara~t1ITnaEnstitiisii Ankara - TORKiYE 2Flrat Oniversitesi

More information

Volume 9 April 2015 Supplement 1

Volume 9 April 2015 Supplement 1 ISSN 307-8798 Official Publication of the Turkish Society of Anatomy and Clinical Anatomy w w w. a n a t o m y. o r g. t r An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy Volume 9 April 205

More information

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES.

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. BY G. H. HARDY and J. E. LITTLEWOOD. New College, Trinity College, OXFORD. CAMBRIDGE. z.i. ~. Introduction.

More information

Truth from These Podia

Truth from These Podia Truth from These Podia Summary of a Study of Strategic Influence, Perception Management, Strategic Information Warfare and Strategic Psychological Operations in Gulf II "#$ &#'()*+'!,-.-*+./ 0"12 34+5)'+(6

More information

Analysis of Discourse Particles in Relation to the Information Structure of Texts & Dialogues: Examples from Turkish

Analysis of Discourse Particles in Relation to the Information Structure of Texts & Dialogues: Examples from Turkish Analysis of Discourse Particles in Relation to the Information Structure of Texts & Dialogues: Examples from Turkish ABSTRACT Demet CORCU demetc@mersin.edu.tr Ankara University-Turkey The main topic of

More information

Curriculum Vitae. Guler Aras, PhD Professor of Finance and Accounting

Curriculum Vitae. Guler Aras, PhD Professor of Finance and Accounting Curriculum Vitae Guler Aras, PhD Professor of Finance and Accounting Visiting Scholar, Georgetown University McDonough School of Business, Center for Financial Markets and Policy Founding Director, YTU

More information

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505 :.. tth1as Franolecl touby..m.ds ~ran sen Bruun ( K. ~. -.!:.. 3. n. 1 ~9? 151 HeJU"lc us (..!. ) 1" JlCctaaa.? :tniu. mm. l" 7 PIt s ii Ho, omm. 1597 (~. ", ) SeveriL s Je r 1i Arhus1ens1s, Komm. 1597

More information

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1 Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday GEORGE LUSZTIG QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday ABSTRACT. We extend to the not necessarily simply laced case the study [8] of quantum groups whose parameter

More information

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE THE MEDIAEVAL ACADEMY OF AMERICA PUBLICATION No. 39 FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE to: fu fu Tu fu ct^bcl tcm p>.1\ Ucttai can tctr tree uieutc pnmem tc..^r ncllj pi.-y^ia Atvunnct olbi tni^iieibniccbittsinut

More information

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas ton uus i joh tok unta Varas tok irjas

More information

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS ad A. RÉNYI Itroductio Dedicated to Professor P. Turá at his 50th birthday. Our aim is to study the probable structure of a radom graph r N which has give

More information