Miljonäri proua solvamine ja Eesti Rahvus Ringhääling ehk Püha Miljonäri kiusamine?!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Miljonäri proua solvamine ja Eesti Rahvus Ringhääling ehk Püha Miljonäri kiusamine?!"

Transcription

1 Miljonäri proua solvamine ja Eesti Rahvus Ringhääling ehk Püha Miljonäri kiusamine?! oli ETV-s eetris ülipopulaarne saade Pealtnägija. Seekord oli saate põhiteemaks miljonär Märt Vooglaiu pere represseerimine Rae valla keskkonnainspektori poolt. Saade oli mitmes mõttes ajalooline. Esmalt oli Rae vallaga seonduv teema selles kultussaates esimest korda. Teiseks ERR, mis on maksumaksja poolt üleval hoitav, peaks olema ju erapooletu, kuid selles saatelõigus me erapooletust ei näinud. Kolmandaks jäi sellest lõigust kokkuvõttes mulje, et mida rohkem on sul raha, seda vähem pead sa seadusi täitma. Mis siis tegelikult ikkagi juhtus? Kõige ülevaatlikuma pildi annab käskkiri, mis võtab kokku distsiplinaarmenetluse tulemused ning millega põhjendasin inspektori mitte karistamist. Miks selline käskkiri üldse tehti? Nimelt , päeval kui inspektor lasi politseil teha hooldamata maa omaniku (siin ei ole üldse tähtis mitu miljonit sellel omanikul on) sundtoomise 1, astus minu kabinetti hr Vooglaid ja avaldas selliste sündmuste käigu osas nördimust ning tegi ettepaneku, et ma laseksin sellise inspektori lahti. Sain küll tema emotsioonist inimlikult aru, kuid selgitasin, et nii ei ole võimalik tööandjal avalikus teenistuses käituda. Eriti kui inspektor teeb oma tööd vastavalt õigusaktidele ja ametijuhendile. Samas soovitasin tal teha avalduse, milles näitaks ka ära, et millele toetudes avaldaja leiab, et ametnik on teinud teo, mis peaks viima tema vallandamiseni. Leppisime kokku ka, et ajakirjandust ei kaasata esitaski Liverston Invest OÜ esindaja Ramon Rask (Paul Varuli advokaadibüroost) kirjaliku nõudmise distsiplinaarmenetluse algatamiseks. Selle alusel algatasin menetluse, mille lõpetas antud ja alljärgnevalt avaldatud käskkiri: 1.Asjaolud 09.november 2009 esitas Liverston Invest OÜ lepinguline esindaja Ramon Rask taotluse Rae Vallavalitsuse keskkonnajärelevalve inspektori P.Liinsoo tegevuse osas distsiplinaarmenetluse läbiviimiseks. Rae vallavanema käskkirjaga nr 171 algatati distsiplinaarmenetlus Peeter Liinsoo suhtes. Menetluse läbiviijaks määrati vallasekretär Tiit Eenmaa. 2.Liverston Invest OÜ lepingulise esindaja Ramon Rask taotluse kokkuvõte 1 Sundtoomine teatavasti jäi ära, sest inimene andis allkirja, et läheb ise

2 sai Liverton Invest OÜ juhatuse liige Riina Vooglaid Rae Vallavalitsuselt kirja, milles heideti ette äriühingule kuuluva kinnistul Vägeva tee 38 umbrohutõrje tegemata ja muru niitmata jätmist. Kirjas kohustati äriühingut lõpetama õigusrikkumine ühe nädala jooksul kirja saamisest. Muru sai niidetud kinnistul algatas Rae Vallavalitsuse keskkonnajärelevalve inspektor Peeter Liinsoo väärteomenetluse ning väljastas Liverston Invest OÜ-le kutse, milles kohustas äriühingu seaduslikku esindajat ilmuma Rae Vallavalitsusse kell 9.00 tunnistajana ülekuulamisele. Liverston Invest OÜ juhatuse liige Riina Vooglaid sai kutse kätte Järgmisel päeval ( ) helistas R.Vooglaid P.Liinsoole ja teatas, et muru on niidetaud ja küsis kas tunnistajana ülekuulamisele ilmumine on vajalik. P.Liinsoo kinnitas, et olukorras kus muru on niidetud, puudub vajadus vallavalitsusse ilmuda kella 7.00 paiku saabusid R.Vooglaiu elukohta kaks politseinikku, kes tutvustasid P.Liinsoo poolt koostatud sundtoomise määrust. Rae Vallavalitsuses kuulas Riina Vooglaiu tunnistajana üle P.Liinsoo. Riina Vooglaid avaldas imestust sundtoomise üle, olgugi, et P.Liinsoo oli telefonivestluses kinnitanud, et kui kohustus on täidetud ei pea vallavalitsusse tulema lõpetas P.Liinsoo väärteoasja, olles eelnevalt kontrollinud olukorda kinnistul Vägeva tee 38. Liverston Invest OÜ lepinguline esindaja leiab oma taotluses, et P.Liinsoo ei ole käitunud õiguspäraselt. Esindaja arvates on tegemist HMS 3 lg 2 ja 4 lg 2 toodud nõuete rikkumisega: P.Liinsoo jättis enne sundtoomise kohaldamist välja selgitamata, kas kohustus on täidetud, esindaja arvates oleks pidanud kasutama muid vahendeid nagu täiendav päring jms. Lepingulisele esindajale jääb arudsaamatuks, miks kohaldati koheselt karistuslikku haldussundi, kui sama eesmärk oleks olnud võimalik saavutada karistuslikku haldussundi kasutamata ( ettekirjutus-sunniraha-asendustäitmine). Lepingulise esindaja arvates on kaheldav, kas üldse eksisteeris väärteomenetluse alus (väärteo koosseis). 3.Menetlusaluse isiku Peeter Liinsoo seletuse kokkuvõte Peeter Liinsoo esitas seletuskirja, esitas P.Liinsoo täiendatud seletuskirja. Täpselt ei mäleta, mis kuupäeval avastasin kinnistul Vägeva tee 38 valla heakorraeeskirja nõuete rikkumise- tegemata oli umbrohutõrje, söötis ja kasutuseta maal kasva umbrohi, agrotehniliselt õigel ajal oli niitmata muru ja rohi saatis Rae Vallavalitsus kinnistu omanikule Liverston Invest OÜ kirja nr 8-10/4978, millega tehti ettepanek viia ühe nädala jooksul kirja kätte saamisest oma tegevus kooskõlla heakorraeeskirjade punktidega 5 ja 9.4.Sama kirjaga hoiatati, et heakorraeeskirjade rikkumise eest võib karistada juriidilist isikut rahatrahviga kuni krooni käisin Vägeva tee 38 kinnistul kontrollimas heakorraeeskirjade täitmist ning avastasin, et nõue on endiselt täitmata. Kirja saatmisest ( ) kuni kontrollimiseni ( ) ei võtnud kinnistu omaniku esindaja minuga kordagi ühendust. Kuna nõue oli täitmata, algatasin väärteomenetluse (nr.10/9v741/5513) omaniku poolt heakorraeeskirjade täitmata jätmise aluse saatsin kinnistu omanikule kutse ilmuda tunnistajana ülekuulamisele kell Kutse sai kinnistu omanik kätte Kutses määratud ajaks tunnistaja ülekuulamisele ei ilmunud ja mitteilmumise põhjustest ei teavitanud. Tuginedes VTMS -le 43 lg 3 koostasin sundtoomise määruse, millega määrasin kohaldada tunnistaja, Liverston Invest OÜ juhatuse liikme Riina Vooglaiu suhtes sundtoomist. Tunnistaja ülekuulamisel sain teada, et kinnistu omanik on nõude täitnud, kontrollisin fakti kohapeal ja lõpetasin väärteomenetluse.

3 Tõele ei vasta tunnistaja ülekuulamise protokollis väidetu, mille kohaselt ma telefoni vestluse ajal andsin tunnistajale nõusoleku ülekuulamisele mitte ilmuda, kuivõrd telefoni vahendusel ei ole võimalik väärteomenetlust läbi viia. Kinnitan, et ma ei mäleta seda kõnet, asjaolu, et kõnede eristus näitab kõnet minu kabinetis olevale numbrile ei tõenda, et ma andsin nõusoleku mitteilmumiseks ülekuulamisele. Selgitan lisaks, et Rae Vallavalitsusel ei ole kohustust informeerida kinnistu omanikke kohustusest täita valla heakorraeeskirjade nõudeid. Tegemist on üldaktiga, mis on avaldatud seaduses sätestatud korras ja kõigil on võimalus sellega tutvuda. Ka ei vasta tõele tunnistaja ülekuulamise protokollis väidetu, nagu ma oleks kinnitanud, et ei ole maatükki vaadanud ja ei tea kas muru on niidetud või mitte. Menetlusosaline P.Liinsoo leiab, et on käitunud kooskõlas seadusega. 3.Menetleja seisukoht ja resolutsioon 3.1. Liverston Invest OÜ lepinguline esindaja on esitanud taotluse algatada P.Liinsoo suhtes distsiplinaarmenetlus ja karistada teda ATS 85 lg 1 p 5 sätestatud karistusega. Taotlus distsiplinaarmenetluse algatamise osas kuulub rahuldamisele. Rae vallavanem algatas käskkirjaga nr 171 distsiplinaarmenetluse Peeter Liinsoo suhtes. Taotluse osas karistada P.Liinsood ATS 85 lg 1 p 5 sätestatud distsiplinaarkaristusega (teenistusest vabastamine) annan seisukoha pärast õigusliku hinnangu andmist P.Liinsoo võimalikule distsiplinaarsüüteole või selle puudumisele. 3.2.Ehki taotluses ei ole toodud millise ATS 84 sätestatud distsiplinaarsüüteo P.Liinsoo on toimepannud, on taotluses toodud asjaolusid ja menetlusaluse isiku seletusi hinnates võimalik tuvastada distsiplinaarsüüteo olemasolu või puudumine. 3.3.ATS 84 sätestab ammendavalt distsiplinaarsüüteod. P.Liinsoo suhtes distsiplinaarvastutuse kohaldamise eelduseks on ametniku tegevuses/tegevusetuses distsiplinaarsüüteo koosseisuliste tunnuste tuvastamine. Distsiplinaarsüüteo menetleja on seisukohal, et Peeter Liinsoo tegevuses puuduvad ATS -s 84 sätestatud distsiplinaarsüüteo tunnused. 3.4.Asjas puudub vaidlus selles, et kinnistu Vägeva tee 38 omanik Liverston Invest OÜ ei ole täitnud Rae valla heakorra eeskirja punkti 9.4, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud tegema umbrohutõrjet, hoidma söötis ja kasutuseta maa umbrohuvaba, agrotehniliselt õigel ajal niitma muru ja rohu, õigeaegselt kärpima puude ja põõsaste oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire või varjavad liiklust reguleerivat vahendit, takistavad sõiduki liiklust või ulatuvad elektri-või sideliinidesse. Rae valla heakorra eeskirja rikkumine Liverston Invest OÜ poolt on tõendatud koostatud sündmuskoha vaatlusprotokolliga ja äriühingu juhatuse liikme Riina Vooglaiu tunnistajana ülekuulamise protokolliga ( ).Vastustus heakorra eeskirja rikkumise eest on sätestatud KOKS 66.2.Seega on tegemist seaduses sätestatud väärteoga. KOKS 66.4 lõike 2 kohaselt on KOKS -s 66.2 sätestatud väärteo (heakorraeeskirja rikkumine ) menetleja valla- või linnavalitsus. Väärteomenetluse seadustiku 10 lõike 1 kohaselt osaleb kohtuväline menetleja (vallavalitsus) menetluses oma ametniku kaudu. Osundatud seaduse 10 lg 2 kohaselt kinnitab vallavalitsus nende ametnike loetelu, mida ametnik on pädev menetlema. Rae Vallavalitsuse 02.aprilli 2008 määruse nr 22 Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine lisa 1 kohaselt on heakorraeeskirjade rikkumise menetlemine keskkonnajärelevalve inspektori pädevuses. Seega oli Rae vallavalitsuse keskkonnajärelevalve spetsialist Peeter Liinsoo pädev menetlema Liverston Invest OÜ poolt toimepandud väärteoasja Liverston Invest OÜ lepinguline esindaja on väärteo kohtuvälisele menetlejale etteheitnud HMS -des 3 lg 2 ja 4 lg 2 sätestatud nõuete rikkumist ehk siis sundtoomise kohaldamise vajalikkust, otstarbekust ja proportsionaalsust

4 Liverston Invest OÜ seadusliku esindaja Riina Vooglaiu suhtes. Väärteomenetluse läbiviimise ja väärteomenetluses menetlusaluse isiku õiguste rikkumist ametnikule ette ei heideta. Seega käsitleb distsiplinaarsüüteo menetleja üksnes fakti, mis on seotud tunnistaja Riina Vooglai sundtoomisega ülekuulamisele. 3.6.Distsiplinaarasjas on tõendatud, et P.Liinsoo algatas väärteomenetluse heakorra eeskirja rikkumise tunnustel Algatamise aluseks oli asjaolu, et vaatamata haldusmenetluse raames tehtud ettepanekule täita Rae valla heakorra eeskirja p.9.4 sätestatud nõue, oli kinnistul Vägeva tee 38 umbrohutõrje endiselt tegemata ja rohi niitmata. Rae Vallavalitsuse poolt haldusmenetluses esitatud seadusliku ja põhjendatud nõude täitmata jätmine on tuvastatud ja tõendatud koostatud sündmuskoha vaatlusprotokolliga koostas P.Liinsoo kutse väärteomenetluses ning kohustas Liverston Invest OÜ seaduslikku esindajat ilmuma tunnistajana ülekuulamisele kell Äriühingu seaduslik esindaja Riina Vooglaid sai kutse kätte , selles osas vaidlust ei ole tunnistaja ülekuulamisele ei ilmunud. 3.7.Väärteomenetluse seadustiku 6.peatükk sätestab väljakutsumise ning ilmumata jäämise eest trahvimise ja sundtoomise alused. Väärteomenetluse seadustiku 43 lg 3 kohaselt kui isik on kutse kätte saanud ja jäänud kohtuvälise menetleja juurde või kohtusse ilmumata, võib kohtuväline menetleja või kohus määrusega kohaldada tema sundtoomist. Distsiplinaarsüüteo menetleja asub seisukohale, et formaalõiguslikult esinevad sundtoomise alused ( kutse kätte saamine ja mitteilmumine) ning sundtoomise määruse koostamine P.Liinsoo poolt on vastavuses seadusega. Menetlusaluse isiku poolt ülekuulamise protokollis väidetu, mille kohaselt ta helistas Peeter Liinsoole ja kes kinnitas, et ülekuulamisele ei ole vaja ilmuda, kui muru on niidetud, ei ole kontrollitav. Vaidlust ei ole selles, et Riina Vooglaid on helistanud kell P.Liinsoo kabinetis olevale telefonile kestvusega 2,41 minutit, kuid tõendatud ei ole selle kõne sisu. P.Liinsoo ei mäleta kõnet, kuid möönab, et kui selline kõne ka toimus, siis mingil juhul ei andnud ta nõusolekut mitteilmumise kohta. Väärteomenetluse seadustiku 42 sätestab väljakutsutu ilmumata jäämise mõjuvad põhjused. Kui isikul ei ole võimalik kutses märgitud ajal menetleja juurde ilmuda, peab ta sellest viivitamata teatama ( 42 lg 1), mõjuvateks põhjusteks on väljakutsutu äraolek, mida ei saa käsitleda väärteomenetlusest kõrvalehoidumisena, kutse kättesaamise hilinemine, muu asjaolu, mida menetleja peab mõjuvaks ( 42 lg2). Menetlusalune isik ei ole ülekuulamise protokollis tuginenud ühelegi väärteomenetluse seadustiku -s 42 lg 2 toodud mõjuvale mitteilmumise põhjusele. Seega on sundtoomine seaduslik ja põhjendatud ning P.Liinsoo ei ole rikkunud Väärteomenetluse seadustikus sätestatud sundtoomise aluseid. 3.8.Distsiplinaarsüüteo menetleja ei nõustu väitega, et P.Liinsoo rikkus väärteomenetluse seadustikus sätestatud sundtoomise kohaldamisega HMS -des 3 lg 2 ja 4 lg 2 sätestatud avaliku halduse baaspõhimõtteid. Sundtoomine on reguleeritud väärteomenetluse seaduse, mitte aga haldusmenetluse seaduse sätetega. Väärteomenetluse seaduses sätestatud sundtoomise kohaldamise aluseks ei ole kaalutlusõigus HMS 4 mõttes, vaid väärteomenetluse seaduses otseselt sätestatud alused. 3.9.Eeltoodut arvestades leiab distsiplinaarsüüteo menetleja, et P.Liinsoo tegevuses ei ole tuvastatud ATS -s 84 sätestatud distsiplinaarsüüteo tunnuseid ning puudub alus tema distsiplinaarvastutusele võtmiseks Liverston Invest OÜ lepinguline esindaja on taotlenud P.Liinsoo suhtes ATS -s 85 lg 1 p 5 sätestatud distsiplinaarkaristuse kohaldamist. Karistuse kohaldamine on lubatav seaduses otseselt sätestatud distsiplinaarsüüteo toimepanemise eest. Kuivõrd P.Liinsoo tegevuses ei ole tõendatud distsiplinaarsüüteo koosseis, puudub õiguslik alus P.Liinsoo distsiplinaarkorras karistamiseks.

5 4..Resolutsioon 1.Jätta Rae Vallavalitsuse keskkonnajärelevalve spetsialist Peeter Liinsoo distsiplinaarvastutusele võtmata 2. 2.Teha käskkiri Peeter Liinsoole teatavaks. Kõike eeltoodut teades saab asuda seisukohale, et perekond Vooglaid on oma süüdistuse inspektori suhtes üles ehitanud telefonikõnele ja väidavad, et selles on inspektor nõustunud, et kõik on korras ja pole vaja kohale tulla. Sellist väidet saaks uskuda, kui kogu tegevus oleks olnud haldusmenetluse faasis. Ehk kui oleks reageeritud esimesele valla poolt saadetud kirjale. Kuna aga tegemist oli juba väärteomenetlusega, siis seda telefonitsi lõpetada ei saa. Seega on see telefonikõne sisu meile teadmata, teame vaid kahte erinevat väidet. Kahjuks on usutavam inspektori selgitus ja seega pole inspektorile midagi ette heita õiguslikus mõttes. Samas inimlikult on loomulikult vastuvõtmatu, et sundtoomist rakendatakse niisuguse tegevusetuse puhul, mis pole ju mingi kuritegu. Kahjuks ei saa distsiplinaarmenetluses, sarnaselt kohtumenetlusele, võtta otsuste tegemisel aluseks emotsioone. Peab lähtuma kehtivatest õigusaktidest. Seega me võime küll nimetada inspektori tegevust JOKK tegevuseks, kuid selle aluseks on seadused, mis vastu võetud Riigikogu poolt ja välja kuulutatud Eesti Vabariigi presidendi poolt. Ja kindlasti pole eesti Vabariigi seadustesse sisse kirjutatud põhimõtet, et mida rohkem on sul raha, seda vähem pead sa seadusi täitma. Õnneks. Kahjuks hr Kärmas ehitas oma loo üles nii, et tegelikult väga hästi oma tööd tegevast ametnikust jäi vaatajale mulje nagu oleks too milleski süüdi ja et tegelikult Rae valla heakorra eeskirja rikkunud ettevõtja on süüdi olemise asemel sootuks kannataja. Sellise suhtumisega näitas Pealtnägija selgelt oma erapoolikust antud asjas. Kas maksumaksja raha eest ülal peetav telejaam peaks selliselt käituma? Või on loos esinenud ja pidevalt toonitatud miljonär ETV sponsoriks? Varjatud sponsorlust ja reklaami müüki võib ju näha asjaolus, et mõne aja eest 3 samas saates tutvustati eestlastest miljonäride päikeselist elu Hispaanias. Teiste hulgas promoti ka meie loo miljonäri villat, sj kui kõige kallimat. Äkki nüüd tuli kätte aeg maksta tagasi toona saadud sõiduraha? Need olid minu mõtted, mis tekkisid saadet vaadates. R.Uukkivi 2 nagu saatest selgus jäid samadele seisukohtadele ka politsei ja prokuratuur, kuhu ka kaebused esitati 3 see oli meie kinnisvarabuumi tippajal paari aasta eest

6 Veel üks episood, millest võib iga lugeja/vaataja ise teha järeldusi Saates näidati probleemse maaüksuse vastas olevat samuti niitmata maatükki. Selle presenteerimisega püüti võimendada kuvandit inspektorist kui valikuliselt oma ohvrit valivast ja tõestati, et mees on kättemaksuaktsioonil miljonäri vastu mitte juhuslikult, vaid ikka eesmärgi põhiselt. Vaataja, kes seda momenti hoomas, ei teadnud kahjuks, et meil oli intervjuu ajal ka hr. Kärmasega sellestki maatükist juttu. Vastasin tema suht ründavale küsimusele nii, et kahjuks ma ei ole kõikide Liinsoo käsil olevate menetlustega kursis (ei peagi olema), kuid selgitan sedagi küsimust ja saadan info tema meiliaadressile. Lubatud tehtud, järgnevalt minu e-kiri ja sellega koos saadetud skeem Forwarded Message From: Raivo Uukkivi Date: Mon, 21 Dec :57: To: Subject: <no subject> Lugupeetud härra Kärmas Saadan seoses Pealtnägija huvi orbiiti kerkinud heakorra teemaga veel ühe ülevaatliku skeemi, milles on näha selle sensitiivse kinnistu piirkonnas analoogsel teemal 2009.a.menetluseni jõudnud kinnistute asukohad. Kirjutasime sinna juurde ka kuidas keegi reageeris ja millises menetlusstaadiumis õigusrikkumise kõrvaldas. Mitte, et ma midagi õigustada püüaksin (tegelikult polegi nagu põhjust), aga teades, et ERR ei ole siiski nn kollane ajakirjandus ja seetõttu soovitakse vaatajani tuua adekvaatne ja erapooletu info, siis see pilt teenibki nö suure pildi näitamise eesmärki ja loodetavasti on sellega kummutatud ka võimalikud väited nagu oleks selles piirkonnas vaid ühe kinnistu omanikuga mingi missioon ette võetud. Rahulikke jõule ja rõõmsat aastavahetust soovides Raivo Uukkivi

7

8 Et minu saadetis kenasti kohale jõudis seda tõestab saadud vastus Forwarded Message From: Mihkel Kärmas Date: Mon, 21 Dec :38: To: Raivo Uukkivi Subject: RE: <no subject> Tere, Aitäh. Sain kätte. Parimat, Mihkel Kärmas TAGASISIDE. Huvitav tagasiside saatest, mis saabus juba saate ajal (identifitseerimist võimaldav info eemaldatud). See on üks paljudest sarnastest avaldustest, kõige kokkuvõtlikum ja iseloomulikum Austatud hr Uukkivi, Rae vallavanem Vaatasin ETV saadet PEALTNÄGIJA ja mind kui valla arendusosakonna juhatajat lausa solvas saatejuhi hr M.Kärmase poolt fabritseeritud rünnak niigi ülikeerukates ja -rasketes tingimustes töötavate vallaametnike vastu. Kuna vald asub -----jõega ja valla territooriumil asub 3 erineva suurusega tehisjärve neid ühendava jõega, siis oleme keskkonna ja heakorra seaduste eirajatega eriti suurtes raskustes. Ka on meie vallas väga vähe ametnikke, seda eriti ehituse, maakorralduse ja keskkonnateenistusega tegelevates valdkondades (kokku koos minuga 3 ametnikku), samas nimetatud ametnike töökoormus on päris suur (menetluses on ca 25 suuremat detailplaneeringut, ehitusregistri kaudu väljastatavate dokumentide arv ulatub 700 jne), siis tunnetame eriti valusalt, kui raske on nõuda kinnisvara arendajatelt oma kinnistute korrashoidmist ja heakorranõuete täitmist. Ebaseaduslike ehitiste rajajad ja -----jõe kaldaga piirnevate kinnistute omanikud on meid isegi relvaga ähvardanud ja politsei kohale kutsunud, kui oleme kontrollinud ka nende kinnistute omanike poolt kirjalikult toetatud kallasrajal asuva tuntud matkaraja korrasolekut. Paraku kuuleme hr Vooglaiu väidetega analoogseid väiteid üpris tihti, kuigi oleme saanud ka teavet postimehelt, et inimesed on kodus, aga keelduvad posti vastu võtmast. Kahju, et M.Kärmas ei tahtnud hr Vooglaiult küsida, kas ta ise ei tulnud sellepeale, et umbrohi sellel tühjalt seisval kinnistul ei käi kokku heakorra eeskirjadega ja miks nn heatahtlik ärimees laseb oma abikaasa kinnistul nii räämas olla, et see hakkab juba häirima teiste isikute ilumeelt. Seega minu ja valla ehitusspetsialisti sügav kummardus Teie poolt juhitava valla keskkonnajärelvalve inspektori ees. Tubli mees ja meie tunnustus tema tööle Tugevaid tänusõnu ütleme ka Teile. Müts maha vallavanema eest, kes nii

9 kindlameelselt kaitseb oma ametnikke. Oma ettevõtlusalastele kogemustele (viie eraettevõtte rajamise kogemused nullist kuni võtmed omanikule kätte) ja nüüd ka ca 6 aastase omavalitsuses ( 1 aasta ---- vallavanemaks ja 4 aastat praegusel ametikohal) töötamise kogemusele tuginedes pean tunnistama, et Teie suguseid kindlameelseid ja kartmatuid vallavanemaid kahjuks ei ole palju. Sellest on kahju. Ja mis siin salata, kui volikogu liikmeteks on enamuses kas pensionärid, kultuuritöötajad või oma tööga mitte hakkama saanud endised vallavalitsuse liikmed, siis pole ka võimekatel ja suurte kogemustega meestel võimalik vallavanemaks saada. Saamatud inimesed lihtsalt kardavad endast võimekamaid tegijaid. Veelkord tänud oma ametniku tegevuse toetamise eest ja kindlameelsust edaspidises tegevuses. Olgu lisatud, et mulle meeldis ka Teie ettekanne valdade liitmise teemal. Ka mina sain sellel foorumil sõna ja sain ka anda oma seisukohtadest väikese ülevaate teles. Olen valdade mehaanilise liitmise vastane, sest meie vald ei võida sellega mitte midagi, küll aga kaotame oma senise tööga saavutatud taseme. Päikest! Volitatud mehaanikainsener EQF-8 Ka kohalikelt tuli positiivset tagasisidet päris palju. Väga hea tagasisidena oli Peetri eelmise külavanema tänase külaaktivisti tänu keskkonnainspektorile. From: Ivar Liivamägi [ Sent: Wednesday, January 06, :56 PM To: Subject: Tunnustus Tere, Peeter Liinsoo! Peetri küla elanikuna tunnustan Teie aktiivset ja nutikat tegevust Rae valla keskkonnainspektorina! Arvan igaühel on õigus eeldada et naaber peab ühiselu reeglitest kinni. Sama ootame et mittejärgijaid mõjutatakse kiiresti ja tõhusalt. Karistuse/mõjutusvahendi vältimatus vähendab kindlasti ka teiste samalaadsete rikkumiste võimalust. Seda oletegi teinud ja minumeelest on see isegi hea et suure tähelepanu saavutas. Keegi peabki teistest eespool käima ja teed näitama. Ma usun et oma kodust hoolivad ja koduuksest kaugemale nägevad inimesed on mõttes Teie seljataga. Peetri külavanem olles, sain minagi kõnesid/kirju kus paluti heakorraküsimustes põhjendatud sekkumist. Kuna oleme enamikus siia sissesõitnud, tulebki reeglid kiiresti ja kohe kehtestada. Mõnele aitas rääkimisest, teisele mitte, kuid korduvad meeldetuletused on ebamõistlik ressursikasutus. Ka küla koosolekutel on hooletuid krundiomanikke alati meeles peetud, seega ei ole probleem siinsete elanike jaoks vähetähtis. Katkise akna sündroom ju kinnitab et väikesele rikkumisele järgnevad

10 suuremad ning rikutud ala laieneb. Seda me ei soovi. Soovin Teile jõudu ja edu töös! Edasi saab nõuga, Ivar Liivamägi Positiivset tagasisidet tuli ka kodanikelt palju pöördumisi tuli inimestelt, kes juhtisid inspektori tähelepanu analoogsetele räämas kohtadele ja seeläbi on nüüd inspektori töö märksa operatiivsem ja efektiivsem, ei pea ise kontrollsõitudel vaid fikseerima rikkujaid, saab ka juba reageerida otsestele vihjetele. Tundub, et inspektori usutavust antud kaasus vaid tõstis. Tänud Pealtnägijale!

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes 3.grupp: Barbara Kärtner, Erki Mändmets, Kerli Suder, Kristiina Tiitus, Mari-Liis Algma, Mihkel Künnapas Sissejuhatus

More information

Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos

Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos Johannese ilmutus 1:17 20 17 Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: "Ära karda! Mina olen Esimene

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25020:2015 TARKVARATEHNIKA Tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Mõõtmise etalonmudel ja juhend Software engineering Software product Quality Requirements

More information

Sound Art? kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition

Sound Art? kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition Sound Art? Part 1: Historical context with perspectives on sound Part 2: Sound Art at MoKS Part 3: Sound

More information

tarkvarasüsteemidele Projekti töötulemid Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm.

tarkvarasüsteemidele Projekti töötulemid Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm. Trinidad Consulting OÜ 22.09.2014 1 (69) Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm.ee Täitja: Trinidad Consulting

More information

suures testis uut telefoni! Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi uue Guitar Hero ja Rock Bandi 2! Imeväike Asus lauaarvutina Uus on parem

suures testis uut telefoni! Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi uue Guitar Hero ja Rock Bandi 2! Imeväike Asus lauaarvutina Uus on parem Tõsine asi Uputa Sonim või veeklaasi Karu ei maga Sven Začek ja uus Nikon D3x Odav!!! Imeväike Asus lauaarvutina Teine katse Uus on parem Creative i kõlarid saavad kiita Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi

More information

KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD

KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD 2 VÕRO INSTITUUDI TOIMÕNDUSÕQ PUBLICATIONS OF VÕRO INSTITUTE 27 KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD DIVERSITY AND VITALITY OF LANGUAGES

More information

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY Tallinna Tehnikaülikooli Füüsikainstituut TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY V Number 1 28 Tallinna Tähetorn Tallinn Observatory TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL FÜÜSIKAINSTITUUT TALLINNA TÄHETORN TALLINN

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infotehnoloogiavõrkude turve Osa 2: Võrguturbe arhitektuur Information technology Security techniques IT network security Part 2: Network

More information

Le juhtkiri. Toimkond

Le juhtkiri. Toimkond Le juhtkiri Värske tuulehoona keset kontrolltööde ja hinnete parandamise sumbunud lehka ilmub teie ette talvine koolileht. Sel aastal on lehes palju uut: peatoimetus on vahetunud (loodetevasti mitte samasuguste

More information

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo V A B A Ü H E N D U S T E L E KÄSIRAAMAT? KIRJUTAS Alari Rammo ? EMSL & PRAXIS 2011 Kirjutas: Alari Rammo Nõu andsid: Kristina Mänd, Urmo Kübar ja fookusgruppides osalenud Keel: Katrin Kern Kujundus:

More information

Halloo-halloo! [digi] otsis head telefoni kuni 3000 krooni eest. Asenda piraattarkvara tasuta programmidega 53 Picasa saladused ja nipid 60

Halloo-halloo! [digi] otsis head telefoni kuni 3000 krooni eest. Asenda piraattarkvara tasuta programmidega 53 Picasa saladused ja nipid 60 sisukord > oktoober 2005 Halloo-halloo! [digi] otsis head telefoni kuni 3000 krooni eest 48 VÄRSKE KRAAM Nintendo kontrollerpult 11 Sony uus kaameraseeria 12 Motorola muusikatelefon ROKR 14 Üks-null 17

More information

Intervjuu. Hannes Sarvega. kriips Merlin Lõiv Rasmus Miller. Janis Kokk Urmas Nimetu Nirti

Intervjuu. Hannes Sarvega. kriips Merlin Lõiv Rasmus Miller. Janis Kokk Urmas Nimetu Nirti kirjandusajakiri nr. 9 / veebruar 2007 kriips Merlin Lõiv Rasmus Miller Janis Kokk Urmas Nimetu Nirti Intervjuu Hannes Sarvega Paavo Piik fs-st Karin Kiisk Miibist Brita Melts Carolina Pihelgast VÄRSKE

More information

Ajakirjandusvabaduse ja eraelu puutumatuse tasakaal Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas

Ajakirjandusvabaduse ja eraelu puutumatuse tasakaal Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND Ajakirjandusvabaduse ja eraelu puutumatuse tasakaal Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas Kohtupraktika analüüs Eve Rohtmets Kohtupraktika analüütik Tartu Märts 2014 Sisukord

More information

EESTI EKSPRESS. Kerttu Rakke: www.ekspress.ee. Laulu- ja tantsupeo lapsed. Igapäevane naps annab energia ja töövõime!

EESTI EKSPRESS. Kerttu Rakke: www.ekspress.ee. Laulu- ja tantsupeo lapsed. Igapäevane naps annab energia ja töövõime! S Õ LT U M AT U NÄ D A L A L E H T Hind 1.30 20.34 kr Laulu- ja tantsupeo lapsed Kerttu Rakke: Igapäevane naps annab energia ja töövõime! Intervjuu Afganistanis haavata saanud Eesti sõduriga 50 Eesti majanduse

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMID Juhised konfiguratsiooni juhtimiseks Quality management systems Guidelines for configuration management EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

More information

M I N A O L I N S I I N 1

M I N A O L I N S I I N 1 MINA OLIN SIIN 1 SASS HENNO Mina olin siin 1 ESIMENE AREST Toimetaja: Andres Aule Keeletoimetaja: Maris Makko Illustratsioonid: Jüri Saks Kujundaja: Villu Koskaru Sass Henno ja Eesti Päevaleht ISBN 9985-9565-2-4

More information

EUROOPA KOHTU OTSUS. 22. september 1988 *

EUROOPA KOHTU OTSUS. 22. september 1988 * EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september 1988 * Kohtuasjas 45/87, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: õigustalituse ametnik Eric L. White, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, c/o Georgios

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16601-10-01:2014 Space project management - Part 10-01: Organization and conduct of reviews EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 16601-10-01:2014 sisaldab

More information

Neljakümne viies pilt. Valimiskomisjon tembutab jälle. Lehmja küla Liiva tee katastriüksuse jagamise otsuse valguses.

Neljakümne viies pilt. Valimiskomisjon tembutab jälle. Lehmja küla Liiva tee katastriüksuse jagamise otsuse valguses. Neljakümne viies pilt. Valimiskomisjon tembutab jälle. Lehmja küla Liiva tee katastriüksuse jagamise otsuse valguses. Kolmekümne kaheksandas pildis on üks selline lõik: Millega siis tegu? Ja miks puudub

More information

KAUBAMÄRK ÄRITEGEVUSES (ÄRINIMI, DOMEENINIMI)

KAUBAMÄRK ÄRITEGEVUSES (ÄRINIMI, DOMEENINIMI) KAUBAMÄRK ÄRITEGEVUSES (ÄRINIMI, DOMEENINIMI) Viive Kaur Vandeadvokaat Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius 28. oktoober 2009 Kaubamärk Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa

More information

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee Sharemind - the Oracle of secure computing systems Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee About Sharemind Sharemind helps you analyse data you could not access before. Sharemind resolves

More information

Küüditamise lood: Siber 1941

Küüditamise lood: Siber 1941 Küüditamise lood: Siber 1941 Pille Kippar Teesid President Lennart Meri, ajaloolane ja kirjanik, kuulutas 2001. aasta kevadel, esimese suure nõukogude küüditamise 60. aastal, välja küüditamismälestuste

More information

ENESEVÄLJENDUS, IDENTITEET JA GRUPITUNNE KÜBERRUUMIS

ENESEVÄLJENDUS, IDENTITEET JA GRUPITUNNE KÜBERRUUMIS Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond ENESEVÄLJENDUS, IDENTITEET JA GRUPITUNNE KÜBERRUUMIS Bakalaureusetöö Autor: Piret Reiljan Juhendajad: Pille Pruulmann-Vengerfeldt,

More information

Contemporary understanding of Gregorian chant conceptualisation and practice

Contemporary understanding of Gregorian chant conceptualisation and practice Contemporary understanding of Gregorian chant conceptualisation and practice Volume two of three: Appendices I Eerik Joks Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy University of York Department

More information

TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC. Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT

TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC. Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas EHK MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT 2 Eessõna Kõik sai alguse sellest, et erinevates foorumites küsivad inimesed

More information

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION Marit Hinnosaar Bank of Estonia Introduction In Estonia the minimum wage, which was set in the beginning of transition period at a similar proportion

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 14052:2012 Suure vastupidavusega tööstuslikud kiivrid High performance industrial helmets EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 14052:2012 sisaldab Euroopa

More information

MINU ELU KUNSTIS TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA. Etenduskunstide osakond. Teatrikunsti õppekava. Karl Edgar Tammi. Praktiline lõputöö

MINU ELU KUNSTIS TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA. Etenduskunstide osakond. Teatrikunsti õppekava. Karl Edgar Tammi. Praktiline lõputöö TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Etenduskunstide osakond Teatrikunsti õppekava Karl Edgar Tammi MINU ELU KUNSTIS Praktiline lõputöö Juhendaja: Kalju Komissarov Viljandi 2015 Sisukord Sissejuhatus...

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 40-3-3:2013 Lighting columns - Design and verification - Part 3-3: Verification by calculation EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 40-3-3:2013 sisaldab

More information

Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal. Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman)

Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal. Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman) : Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal : ( ) Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman) / Tallinn 2011 / Sisukord :... 1 Vene ombudsman Eestis:

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13201-5:2015 Road lighting - Energy performance indicators EVS-EN 13201-5:2015 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 13201-5:2015 sisaldab Euroopa standardi

More information

3. Specifying the week, month, or year Nädala, kuu või aasta täpsustamine

3. Specifying the week, month, or year Nädala, kuu või aasta täpsustamine 1. KELLAAJAD JA KUUPÄEVAD, KUUD, AASTAAJAD, ILMA TÄPSUSTAMINE (15-16 tund/ lessons) 1. Specifying the day Päeva täpsustamine the day before yesterday yesterday today tomorrow the day after tomorrow üleeile

More information

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Ene-Silvia Sarv Kursus Kasvatusteadus ja kasvatusfilosoofia Kasvatusteaduste Instituut 2009 Steiner- e Waldorfkool

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16031:2012 Adjustable telescopic aluminium props - Product specifications, design and assessment by calculation and tests EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard

More information

Keywords: language contact, linguistic attitudes, linguistic revitalization, matched-guise, Catalan, Valencian, Castilian

Keywords: language contact, linguistic attitudes, linguistic revitalization, matched-guise, Catalan, Valencian, Castilian ESUKA JEFUL 2011, 2 1: 57 74 THE EFFECT OF PRESTIGE IN LANGUAGE MAINTENANCE: THE CASE OF CATALAN IN VALENCIA 1 Raquel Casesnoves Ferrer Universitat Pompeu Fabra Abstract. The fact of speaking a language

More information

This document is a preview generated by EVS. Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates

This document is a preview generated by EVS. Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates EESTI STANDARD EVS-EN 1078:2012+A1:2013 Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 1078:2012+A1:2013 sisaldab

More information

VÄHIABI SISUKORD. Teavet ja praktilisi nõuandeid haigele ja tema lähedastele Marion Stroud. Tallinn 1999

VÄHIABI SISUKORD. Teavet ja praktilisi nõuandeid haigele ja tema lähedastele Marion Stroud. Tallinn 1999 SISUKORD Eessõna Esimene osa. Algjärk 1. Tavalised küsimused 2. Märgid ja põhjused 3. Kontroll, kontroll 4. Silmitsi diagnoosiga 5. Mured ja nende jagamine 6. Iseendast arusaamine 7. Patsiendid on inimesed

More information

Intellektuaalse omandi kaasuste kogumik

Intellektuaalse omandi kaasuste kogumik Intellektuaalse omandi kaasuste kogumik Tallinn 2008 Kogumiku väljaandmist toetas EAS Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud Koolituskava programmi raames. Intellektuaalse omandi kaasuste kogumik Kogumiku

More information

ABIKS VALIKUTEL. Õppima? Tööle? Ettevõtjaks?

ABIKS VALIKUTEL. Õppima? Tööle? Ettevõtjaks? ABIKS VALIKUTEL Õppima? Tööle? Ettevõtjaks? SISUKORD I osa: ENESEANALÜÜS..................................... 2 1.1 Üldised küsimused................................ 2 1.2 Isiksuseomadused................................

More information

LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA )

LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA ) LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA ) OLULISED MÄRKUSED: Selleks, et ligi pääseda ja/või kasutada seda Pilveteenust (nagu allpool defineeritud),

More information

Vastu võetud 27.11.1992. Mitteametlik tõlge. 1971. aasta fondi konventsiooni artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

Vastu võetud 27.11.1992. Mitteametlik tõlge. 1971. aasta fondi konventsiooni artiklit 1 muudetakse järgmiselt: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2005 Avaldamismärge: RT II 2004, 25, 103 Naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise

More information

SEATTLE i EESTLASTE. Film Laulev Revolutsioon saab järje! ST. MARTIN S EVE MARKETPLACE. Saturday, October 27, 2012 AND STREET FAIR

SEATTLE i EESTLASTE. Film Laulev Revolutsioon saab järje! ST. MARTIN S EVE MARKETPLACE. Saturday, October 27, 2012 AND STREET FAIR SEATTLE i EESTLASTE No. 427 Oktoober-November 2012 Film Laulev Revolutsioon saab järje! Merit Oviir ST. MARTIN S EVE MARKETPLACE AND STREET FAIR Latvian Hall, 11710 3rd Ave NE, Seattle. Saturday, October

More information

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Kultuurhariduse osakond Kultuurikorralduse õppekava

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Kultuurhariduse osakond Kultuurikorralduse õppekava TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Kultuurhariduse osakond Kultuurikorralduse õppekava Heli Anni TÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA TEATRIKUNSTI 10. LENNU DIPLOMILAVASTUSE NERO VÄLJATOOMINE Loov-praktiline

More information

Programme, 24th of October. The Art of Teaching

Programme, 24th of October. The Art of Teaching This time around, Eksperimenta! as an art education research platform will be focusing on one of the most complicated and contraversial topics in creative subjects namely, assessment. On what basis and

More information

http://arhiiv.err.ee/vaata/44057 14.07.2016 11:50

http://arhiiv.err.ee/vaata/44057 14.07.2016 11:50 http://arhiiv.err.ee/vaata/44057 14.07.2016 11:50 R2 Aastahitt 2011: 1 Mäluasutus ERR Videoarhiiv Peakategooria Alamkategooria Muusika levimuusika Üldinfo Sarja pealkiri R2 Aastahitt 2011 Osa nr. 1 Indeks

More information

kes oli see mees, kes lapsepõlves meeleldi mängis oksüüdirohelise riistapuuga, ÖÖGA ÜKS Keel ja Kirjandus 5/2011 Nimevõtt

kes oli see mees, kes lapsepõlves meeleldi mängis oksüüdirohelise riistapuuga, ÖÖGA ÜKS Keel ja Kirjandus 5/2011 Nimevõtt Andres Ehin, avaartikkel_layout 1 29.04.11 13:45 Page 321 Keel ja Kirjandus 5/2011 LIV aastakäik EEstI teaduste akadeemia ja EEstI kirjanike LIIdu ajakiri ÖÖGA ÜKS andres EHIn Nimevõtt kes oli see mees,

More information

A concept for performance measurement and evaluation in network industries

A concept for performance measurement and evaluation in network industries 536 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2015, 64, 4S, 536 542 doi: 10.3176/proc.2015.4S.01 Available online at www.eap.ee/proceedings A concept for performance measurement and evaluation in

More information

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY Abstract Oliver Lukason, Jaan Masso 1 University of Tartu Whereas start-up firms

More information

Viimsetest sõnadest meediaajastul

Viimsetest sõnadest meediaajastul Viimsetest sõnadest meediaajastul Karl Siegfried Guthke Teesid Meie ajal on viimsete sõnade institutsioon (Dennis Joseph Enrighti termin), mille kohaselt avaldavad inimese viimsed surmaeelsed sõnad kõige

More information

Sotsiaalministeerium ja JPId

Sotsiaalministeerium ja JPId Sotsiaalministeerium ja JPId Teaduse ühisprogrammeerimise algatuste (JPI) alane seminar 02. aprill 2015 Kerstin Mahlapuu teaduskoordinaator Sotsiaalministeerium Valdkonna JPId A Healthy Diet for a Healthy

More information

MestimisRuumi juhised. Sissejuhatus teie Mestimisruumi

MestimisRuumi juhised. Sissejuhatus teie Mestimisruumi MestimisRuumi juhised Sissejuhatus teie Mestimisruumi ENNE ALUSTAMIST... Error! Bookmark not defined. 1. TEHKE ALGUST: Lehitsege oma uut Mestimisruumi... 5 Koduleht... Error! Bookmark not defined. Teised

More information

Viljandi maantee laienduse teemaplaneering KSH aruanne LISA 8 KSH ARUANDE AVALIKUSTAMISE PERIOODIL LAEKUNUD KIRJAD JA NENDE VASTUSED

Viljandi maantee laienduse teemaplaneering KSH aruanne LISA 8 KSH ARUANDE AVALIKUSTAMISE PERIOODIL LAEKUNUD KIRJAD JA NENDE VASTUSED Viljandi maantee laienduse teemaplaneering KSH aruanne LISA 8 KSH ARUANDE AVALIKUSTAMISE PERIOODIL LAEKUNUD KIRJAD JA NENDE VASTUSED OÜ T.R.E.C. Registrikood: 11572975 Tähe 127A, Tartu 50113 E-post: rainer.loo@gmail.com

More information

Tallinn Visitor Survey

Tallinn Visitor Survey 1. Ankeedi number (täidetakse Emoris): Tallinn Visitor Survey 2011 2. Are you spending at least one night away from your normal place of residence? küs. 4 3. Which of the following statements best describes

More information

VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS

VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS EGIPTUSE VIISAINFO OLULINE LISAINFO - Viisa maksumus Eesti, Vene ja halli passi omanikele 26,00 EUR (ostes viisa Novatoursi kaudu). - Tšarterlennuga Egiptusesse reisija peab naasma samamoodi sama vedaja

More information

Soome keelest tõlkinud JAN KAUS

Soome keelest tõlkinud JAN KAUS Soome keelest tõlkinud JAN KAUS 1 Tõlkija tänab abi eest Piret Salurit, Ivo Juurveed ja Jaakko Hallast Originaali tiitel: Sofi Oksanen Kun kyyhkyset katosivat 2012 Toimetanud Piret Pääsuke Copyright Sofi

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 22005:2008 Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation Traceability in the feed and food chain - General

More information

Roheline islam. Ramadaan Marokos. Peale ramadaani tuleb šawaal... Iga päev on Maa päev! Kus halba näed laita, seal tule ja aita...

Roheline islam. Ramadaan Marokos. Peale ramadaani tuleb šawaal... Iga päev on Maa päev! Kus halba näed laita, seal tule ja aita... EESTI MOSLEMITE KUUKIRI NR 14. september 2010 / RAMADAAN-ŠAWAAL 1431 uued Rubriigid duaanurk arvamuskülg Kus halba näed laita, seal tule ja aita... Peale ramadaani tuleb šawaal... Ramadaan Marokos Iga

More information

LÄÄNEKAARE POSTIPOISS

LÄÄNEKAARE POSTIPOISS LÄÄNEKAARE POSTIPOISS Nr. 217 suvi 2009 VANCOUVERI EESTI SELTSI JUHATUS 2009.a. VES Executive Board Esimees/President Thomas Pajur 778 882-7109 Marie Kaul-Rahiman 604 946-4409 Abiesimees/ VP Marni Fraser

More information

KAMBJA VALLAVOLIKOGU

KAMBJA VALLAVOLIKOGU KAMBJA VALLAVOLIKOGU O T S U S Kambja 25. august 2011 nr 77 Kambja Põhikooli põhimääruse kinnitamine Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 34, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

More information

Studioosus. TTÜ Tudengileht. Kiirete poiste kiire idee lk 11. Riias robotivõistlustel lk 7. Smiling for free lk 9. Intervjuu Peep Sürjega lk 18

Studioosus. TTÜ Tudengileht. Kiirete poiste kiire idee lk 11. Riias robotivõistlustel lk 7. Smiling for free lk 9. Intervjuu Peep Sürjega lk 18 TTÜ Tudengileht Studioosus mai 2008 TASUTA foto: Gerli Veermäe Riias robotivõistlustel lk 7 Smiling for free lk 9 Kiirete poiste kiire idee lk 11 Tipika lõunapaus lk 12 Vahetund kuulsust... lk 15 Intervjuu

More information

JUHTIMINE PERSONAALSED LAHENDUSED KÕIKJAL MAAILMAS. mai 2010 juhtimisoskus turundus pere- ja töötajasõbralikkuse TOP. www.bdo.ee

JUHTIMINE PERSONAALSED LAHENDUSED KÕIKJAL MAAILMAS. mai 2010 juhtimisoskus turundus pere- ja töötajasõbralikkuse TOP. www.bdo.ee JUHTIMINE nr mai 2010 juhtimisoskus turundus pere- ja töötajasõbralikkuse TOP 4 (70) PERSONAALSED LAHENDUSED KÕIKJAL MAAILMAS Enam kui 45 000 töötajaga 110 riigis oleme maailmas suuruselt viies auditi-

More information

Tallinn 31.12.2012 nr 5.1-5/12-042. OÜ Zoovetvaru suhtes läbiviidud haldusmenetluse lõpetamine

Tallinn 31.12.2012 nr 5.1-5/12-042. OÜ Zoovetvaru suhtes läbiviidud haldusmenetluse lõpetamine Ärakiri Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn 31.12.2012 nr 5.1-5/12-042 OÜ Zoovetvaru suhtes läbiviidud haldusmenetluse lõpetamine 1. Haldusmenetluse alustamine Haldusmenetluse ajendas [ ] (edaspidi:

More information

Pilk Tomi kaljutaidele ja petroglüüfide statistikale*

Pilk Tomi kaljutaidele ja petroglüüfide statistikale* Pilk Tomi kaljutaidele ja petroglüüfide statistikale* Enn Ernits Võtame ette maakaardi ja reisime mõttes Lääne-Siberi lõunaossa Kemerovo oblastisse. Kuznetski Alatau mäestiku läänenõlvalt saab alguse 840

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-72: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 140-3:1999 Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hooneosadel. Osa 3: Hooneosade õhuheli isolatsiooni laborimõõtmised Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings

More information

Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007

Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007 Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007 Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007 Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad Katri Eespere

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 82079-1:2012 Preparation of instructions for use - Structuring, content and presentation - Part 1: General principles and detailed requirements EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

14. juunil mälestati Sydneys küüditatuid

14. juunil mälestati Sydneys küüditatuid 14. juunil mälestati Sydneys küüditatuid Lippude auvalve Senaator Concetta Fierravanti-Wells MESSAGE TO BALTIC AUSTRALIANS Baltic Commemoration Concert President Ilves kohtus Ameerika Ühendriikide presidendi

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 1133-2:2011 Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 2: Method for materials sensitive to time-temperature

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011)

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011 Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN ISO 2811-3:2011

More information

Remote Desktop Connection käsiraamat. Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Remote Desktop Connection käsiraamat. Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane Remote Desktop Connection käsiraamat Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 5 2 Kaugekraani puhvri (Remote Frame Buffer, RFB) protokoll 6 3 Remote Desktop Connection

More information

Corelli Music tänab oma head publikut, toetajaid, metseene ja koostööpartnereid! UUS HOOAEG 2009-2010. kontserdisari

Corelli Music tänab oma head publikut, toetajaid, metseene ja koostööpartnereid! UUS HOOAEG 2009-2010. kontserdisari TURUNDUSE TOP 16. september 2009 Corelli Music tänab oma head publikut, toetajaid, metseene ja koostööpartnereid! UUS HOOAEG 2009-2010 kontserdisari 10.-11.10.2009 Hooaja avakontserdid ROOSIKRANTS 28.11.-13.12.2009

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 3475-417:2009 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Testmethods - Part 417: Fire resistance of cables confined inside aharness EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

FOTOTÖÖTLUSVAHENDITE VÕRDLUS ANDROID NUTISEADMETE NÄITEL

FOTOTÖÖTLUSVAHENDITE VÕRDLUS ANDROID NUTISEADMETE NÄITEL Tallinna Ülikool Informaatika Instituut FOTOTÖÖTLUSVAHENDITE VÕRDLUS ANDROID NUTISEADMETE NÄITEL Seminaritöö Autor: Dea Taur Juhendaja: Andrus Rinde Tallinn 2013 Autorideklaratsioon Deklareerin, et käesolev

More information

LAURI KETTUSE VIIS TULEMIST

LAURI KETTUSE VIIS TULEMIST Emakeele Seltsi aastaraamat 51 (2005), 288 303 LAURI KETTUSE VIIS TULEMIST JÜRI VALGE Annotatsioon. Lauri Kettunen, 20. sajandi suurimaid läänemeresoome keelte uurijaid, tuli esimest korda Eestisse 1908.

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16602-40-12:2014 Space product assurance - Fault tree analysis - Adoption notice ECSS/IEC 61025 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 16602-40-12:2014

More information

KAALI METEORIIDI VANUS JA MÕJU LOODUSKESKKONNALE SAAREMAA PIILA RABA TURBALÄBILÕIKE UURINGU PÕHJAL

KAALI METEORIIDI VANUS JA MÕJU LOODUSKESKKONNALE SAAREMAA PIILA RABA TURBALÄBILÕIKE UURINGU PÕHJAL Eesti Arheoloogia Ajakiri, 2002, 6, 2, 91 108 KAALI METEORIIDI VANUS JA MÕJU LOODUSKESKKONNALE SAAREMAA PIILA RABA TURBALÄBILÕIKE UURINGU PÕHJAL Käesoleva uurimuse eesmärk oli hinnata Kaali kraatrite vanust

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 3: Intensified weathering using concentrated solar radiation (ISO 877-3:2009) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev

More information

kauapüsiv elu. püsivad väärtushinnangud. prioriteedid, mis ei maksa midagi

kauapüsiv elu. püsivad väärtushinnangud. prioriteedid, mis ei maksa midagi kauapüsiv elu. püsivad väärtushinnangud. prioriteedid, mis ei maksa midagi ei midagi uut linnateatrist astus välja kohus. nende frivoolne joviaalsus tundus veelgi võikam ees kõmpiva aheldatud neegri taustal

More information

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH University of Tartu Faculty of Economics and Business Administration E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH Olga Luštšik Tartu 2003 ISSN 1406 5967 ISBN 9985 4 0359 2 Tartu University

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15603:2008 Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings

More information

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused )

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad Tingimused sätestavad lepingulise

More information

ÜRITUSTE KORRALDAMISE JUHTNÖÖRID

ÜRITUSTE KORRALDAMISE JUHTNÖÖRID ÜRITUSTE KORRALDAMISE JUHTNÖÖRID Koostanud SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus koostöös Jõgeva, Põlva, Tallinna, Tartu ja Viljandi teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjäärispetsialistidega. Juhtnöörid

More information

RAAMATUID ILMAR TALVE ISIKLIK JA ÜLDINE EESTI. Ilmar Talve. Vanem ja noorem Eesti. Tartu: Ilmamaa, 2008. 296 lk.

RAAMATUID ILMAR TALVE ISIKLIK JA ÜLDINE EESTI. Ilmar Talve. Vanem ja noorem Eesti. Tartu: Ilmamaa, 2008. 296 lk. RAAMATUID 1/09 12/30/08 2:20 PM Page 65 RAAMATUID ILMAR TALVE ISIKLIK JA ÜLDINE EESTI Ilmar Talve. Vanem ja noorem Eesti. Tartu: Ilmamaa, 2008. 296 lk. Ilmar Talve (1919 2007) näol on tegu väga mitmekülgse

More information

Genetic Algorithms in Test Pattern Generation

Genetic Algorithms in Test Pattern Generation Genetic Algorithms in Test Pattern Generation A Master Thesis Submitted to the Computer Engineering Department In fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science of Computer engineering

More information

Lühike paigaldusjuhend TU2-HDMI 1.01

Lühike paigaldusjuhend TU2-HDMI 1.01 Lühike paigaldusjuhend TU2-HDMI 1.01 Sisukord Eesti 1 1. Enne alustamist 1 2. Riistvara paigaldus 2 3. Ekraani sätete konfigureerimine 4 Tõrkeotsing 6 Version 02.14.2011 1. Enne alustamist Eesti Pakendi

More information

Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance tests of 1.5 T MRI scanners in Estonian hospitals

Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance tests of 1.5 T MRI scanners in Estonian hospitals 328 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2014, 63, 3, 328 334 doi: 10.3176/proc.2014.3.06 Available online at www.eap.ee/proceedings Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance

More information

LÄÄNEKAARE POSTIPOISS

LÄÄNEKAARE POSTIPOISS LÄÄNEKAARE POSTIPOISS Nr 205 suvi 2006 VANCOUVERI EESTI SELTSI JUHATUS 2006.a. VES Executive Board Esimees/President Thomas Pajur 778 882-7109 Liikmed/Members-at-Large: Abiesimees/ VP Liisa Suurkask 604

More information

Kirjandus häälekas alistumine?

Kirjandus häälekas alistumine? Pop kui isiklik ajalugu See raamat on MINU popajalugu. Selline, nagu pop MULLE paistab ning nagu ma olen seda läbi elanud ning jätkuvalt elan ning ma ei tee katsetki oma paratamatut subjektiivsust varjata.

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 Pöörlevad hambaraviinstrumendid. Laboris kasutatavad abrasiivinstrumendid Dental rotary instruments - Laboratory abrasive instruments EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti

More information

juhan smuuli jäine raamat (1959) on üks väheseid teoseid eesti kirjanduses,

juhan smuuli jäine raamat (1959) on üks väheseid teoseid eesti kirjanduses, Kadri Tüür, algus_layout 1 02.03.10 12:23 Page 161 Keel ja Kirjandus 3/2010 LIII AAsTAkäIk EEsTI TEAdusTE AkAdEEmIA ja EEsTI kirjanike LIIdu AjAkIrI JÄINE RAAMAT : 50 AASTAT HILJEM * kadri TÜÜr juhan smuuli

More information

Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Eesti keele osakond. Direktiivid eesti keele argivestlustes. Magistritöö. Helena Teemets

Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Eesti keele osakond. Direktiivid eesti keele argivestlustes. Magistritöö. Helena Teemets Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Eesti keele osakond Direktiivid eesti keele argivestlustes Magistritöö Helena Teemets Juhendaja Tiit Hennoste, MA Tartu 2012 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Direktiivide

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 61010-2-040:2015 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-040 Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011

EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011 EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011 Identification systems enabling unambiguous information interchange - Requirements - Part 1: Principles and methods EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 4199-003:2014 Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 003: Bonding strap assemblies with flat braided conductor copper, tin plated - 65 C up to 150 C and copper, nickel

More information

TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT

TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT Veronika Berzin INTERNETITURUNDUSE VAJALIKKUS MÖÖBLIPOE TEGEVUSE EDENDAMISEL Lõputöö Juhendaja lektor Elen Elbra NARVA 2014 Olen koostanud töö iseseisvalt.

More information

Analüüs. Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus. Aprill 2015. Silva Kiili ISSN 2228-2076

Analüüs. Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus. Aprill 2015. Silva Kiili ISSN 2228-2076 Analüüs Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus Aprill 2015 Silva Kiili ISSN 2228-2076 Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus 2 Sissejuhatus Viimastel aastatel on vabatahtliku sektori

More information

EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD

EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2003 TALLINN, 2003 Raamat sai ilmuda tänu EESTI VABARIIGI HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI toetusele Jüri ENGELBRECHT (vastutav toimetaja) Riigi teaduspreemiate komisjoni

More information

CHALLENGES OF HUNGARIAN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

CHALLENGES OF HUNGARIAN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE ESUKA JEFUL 2011, 2 1: 141 155 CHALLENGES OF HUNGARIAN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE Viktória Ferenc University of Pécs Abstract. Hungarians in Ukraine have a well organized educational system that covers

More information