Pandaigdigang Kasunduan sa Sibil at Pampulitikang Karapatan 13 Nobyembre 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Pandaigdigang Kasunduan sa Sibil at Pampulitikang Karapatan 13 Nobyembre 2012"

Transcription

1 Pandaigdigang Kasunduan sa Sibil at Pampulitikang Karapatan 13 Nobyembre 2012 Komite ng Karapatang Pantao Pinagtibay na pagsusuri sa ika- apat na panahunang ulat ng Pilipinas, na tinanggap ng Komite sa kanilang ika- 106 na pagpupulong, mula ika- 15 ng Oktubre hanggang ika- 2 ng Nobyembre 1. Isinasaalang- alang ng Komite ang ika- apat na panahunang ulat na pinasa ng Pilipinas (CCPR/C/PHL/4) sa kanilang ika at ika na pagpupulong (CCPR/C/SR.2924 at CCPR/C/SR.2925) na ginanap noong ika- 15 at 16 ng Oktubre, Sa kanilang ika na pagpupulong (CCPR/C/SR.2944) na ginanap noong ika- 30 ng Oktubre, 2012 ay tinanggap ang mga sumusunod na mga pinagtibay na pagsusuri. A. Panimula 2. Malugod na tinatanggap ng Komite ang pagpapasa ng ika- apat na panahunang ulat ng Pilipinas at ang mga impormasyong nakasaad dito. Ito ay nagpapahayag ng pagkilala sa pagkakataon para sa muling makabuluhang talakayan sa pagitan nito at ang mataas na kinatawan ng Estado ukol sa mga hakbang na ginawa ng Estado upang maisakatuparan ang mga sinasaad ng Kasunduan. Lubos na nagpapasalamat ang Komite sa Estado para sa mga nakasulat nitong tugon (CCPR/C/PHL/Q/4/Add.1) sa tala ng mga usapin (CCPR/C/PHL/Q/4) na pinatibay pa ng tinurang tugon ng delegasyon at mga karagdagang tala ng impormasyong ibinigay. Subalit, ikinalungkot ng Komite ang huling pagsusumite ng sinulat na tugon, ilang araw na lamang bago ang takdang araw ng pag- uulat ng Estado. B. Mga positibong aspeto 3. Malugod na tinatanggap ng Komite ang mga sumusunod na lehislatibo at iba pang hakbang na ginawa ng Estado: (i) Ang paglagda sa balangkas ng kasunduang pangkapayaan sa pagitan ng Gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) noong ika- 15 ng Oktubre, 2012; (ii) Ang pagsasabatas ng Republic Act 9346 na nagpapawalang bisa sa parusang kamatayan noong Hunyo 2006; (iii) Ang pagsasabatas ng Magna Carta of Overseas Migrant Workers (Magna Carta para sa mga Manggagawang Migrante) (Republic Act 10022) noong Marso 2010; (iv) Ang pagsasabatas ng Act providing for the Magna Carta of Women (Batas para sa Magna Carta ng Kabababaihan) (Republic Act 9710) noong Agosto 2009;

2 (v) Ang pagsasabatas ng Juvenile Justice and Welfare Act (Karapatang pang- hustisya ng mga kabataang lumabag sa batas) (Republic Act 9344) noong Abril 2006; (vi) Pagsasabatas ng Anti- Forced Disappearance Act (Batas laban sa Sapilitang Pagwawala) noong ika- 21 ng Disyembre, (vii) Ang pagkakaroon ng isang panuntunan sa Writ of Amparo para sa mga kaso ng Extrajudicial Execution at Sapilitang Pagwawala na nagsimula noong Oktubre Malugod na tinatanggap ng Komite ang ratipikasyon ng Estado sa mga sumusunod na pandaigdigang instrumento: (a) Ang Ikalawang Opsyonal na Protokol sa Pandaigdigang Kasunduan sa Sibil at Pampulitikang Karapatan, na naglalayong wakasan ang pagpaparusa ng kamatayan, noong ika- 20 ng Nobyember, 2007; (b) Ang Kombensyon sa Karapatan ng mga taong may kapansanan, noong ika- 15 ng Abril 2008; (c) Ang Opsyonal na Protokol sa Kombensyon laban sa Tortyur at iba pang malupit, hindi makatao, at nakakalait na pagtrato o pagpaparusa, noong ika- 17 ng Abril, 2012; at (d) ILO Convention No. 189 (2011) sa disenteng trabaho para mga pantahanang manggagawa, noong ika- 5 ng Setyembre, C. Mga pangunahing bagay na dapat bigyang pansin at mga mungkahi 5. Habang isinasaalang- alang ang nilalaman ng Artikulo II, seksyon 2 ng Saligang Batas 1987 at ang naging tungon ng Estado na ang mga pandaigdigang instrumentong niratipikata ng Estado ay magiging mahalagang bahagi ng mga batas ng bansa, ang Komite ay nababahala sa hindi malinaw na lugar ng Kasunduan sa mga pambansang batas. Partikular nitong ikinababahala na kahit ginamit na ng mga korte sa ilang pagkakataon ang mga probisyon ng Kasunduan sa kanilang mga desisyon, ginagawang katwiran sa Korte Suprema ng kinatawan ng Estado na ang Kasunduan ay hindi maaring ituring na batas ng bansa hanggang walang lokal na batas na ipinapasa ang lehislatura (art. 2). Ang Estado ay kinakailangan gawin ang lahat ng hakbang upang masigurado ang malinaw na lugar ng pandaigdigang kasunduan sa lokal na batas. Ang Estado ay kinakailangan din na magpatuloy na gumawa ng mga tamang hakbang upang maitaas ang kamulatan ng mga hukom, abogado at piskal ukol sa Kasunduan upang matiyak na ang mga probisyon nito ay maisasaalang- alang ng pambansang hukuman. 6. Inalala ng Komite ang dati nitong pinagtibay na pagsusuri (CCPR/CO/79/PHL, para. 6) at inuulit ang kanyang pagkabahala sa kawalan ng partikular na proseso o mekanismo upang masuri at makapagbigay ng solusyon sa mga pananaw sa ilalim na Opsyonal na Protokol sa Kasunduan, at sa katotohanang ang mga rekomendasyon sa Pananaw ay hindi naipatupad (art. 2).

3 Ang Estado ay kinakailangang magsagawa ng mga kongkretong hakbang upang maipatupad ang mga Pananaw ng Komite na nakakita ng paglabag sa Kasunduan. Kailangan din itong magtatag, sa layuning ipatupad ang mga Pananaw ng Komite, ng isang mekanismo na may mandato na (a) pag- aralan ang mga pagsusuri ng Komite sa kanyang Pananaw; (b) magpanukala ng iba pang hakbang na gagawin ng Estado upang tumugon sa mga Pananaw; at (c) bigyan ang mga biktima ng mabisang kalutasan sa mga paglabag ng kanilang mga karapatan. 7. Habang binibigyang pansin ang paglawak ng responsibilidad ng Commission on Human Rights (Komisyon ng Karapatang Pantao ng Pilipinas) (CHRP) sa ilalim ng iba t ibang lehislatura, nababahala ang Komite na ang paglawak ng saklaw ay hindi nagkaroon ng katumbas na pagtaas ng pondo at ang CHRP ay walang awtonomiya sa pondo (art. 2). Ang Estado ay dapat maglaan ng sapat na pondo at tauhan para sa CHRP na tutumbas sa pagdagdag sa mga karagdagang responsibilidad na naiatang dito. Kailangang siguraduhin ng Estado na ang CHRP ay magkaroon ng awtonomiya sa pondo ayon sa Administrative Code of 1987, Book VI sa nakalaang gugulin ng gobyerno. 8. Habang kinikilala ng Komite ang pangangailangan ng Estado na magsagawa ng mga hakbang upang sugpuin ang mga gawaing terorismo, ito ay nababahala sa saklaw ng ibang mga pagkakasalang nasa ilalim ng probisyon ng Human Security Act ng Ang Komite ay nababahala rin sa kakulangan ng datos sa pagpapatupad ng batas na ito at kung paano nito maaapektuhan ang pagtatamasa ng mga karapatan sa ilalim ng Kasunduan (art. 2). Kailangang muling pag- aralan ng Estado ang Human Security Act ng 2007 upang makasiguro na hindi lamang nito tinutukoy ang mga gawaing terorista sa usapin ng layunin nito, kundi maging ang likas na katangian ng gawaing ito na may sapat na katumpakan upang hayaan ang indibiduwal na kumilos ng naayon. Hinihimok ng Komite ang Estado na magtipon ng datos sa pagpapatupad ng batas kontra terorismo at kung paano ito nakaaapekto sa pagtatamasa ng mga karapatan sa ilalim ng Kasunduan, at isama ito sa susunod na panahunang ulat. 9. Habang malugod na tinatanggap ng Komite ang pagsisikap ng Estado na paliitin ang puwang sa pagitan ng mga kasarian sa pampubliko at pribadong sektor, ang Komite ay nababahala sa mga ulat na mas maraming kababaihan ang naninilbihan sa impormal na sektor (arts. 2, 3, at 26). Kailangang pagpatuloy na palakasin ng Estado ang kanyang pagsisikap upang mapataas ang pakikilahok ng kababaihan sa pampubliko at pribadong sektor, kasama rin kung kinakailangan, sa pamamagitan ng mga angkop na pansamantalang natatanging mga panukala. 10. Habang malugod na tinatanggap ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa kaso ng Ang Ladlad at ang pahayag ng delegasyon na pangungunahan nila ang pagtataguyod ng mga karapatan ng mga lesbiana, bakla, bisexual, at transgender (LGBT), ang Komite ay nababahala na ang mga indibidwal na LGBT ay dumadanas ng pag- aresto at pag- uusig sa pamamagitan ng probisyon ng grave scandal (malubhang iskandalo) ayon sa Artikulo 200 ng Revised Penal

4 Code. Nababahala rin ang Komite na ang komprehensibong laban sa diskriminasyong panukalang batas na nagbabawal ng diskriminasyon batay sa sekswal na oryentasyon at pagkilala sa kasarian ay hindi pa nagiging batas. Lalo pa, nababahala ang Komite sa paglaganap ng stereotype at paghuhugsa laban sa mga indibidwal na LGBT sa militar, pulisya at sa kabuuan ng lipunan (arts. 2 at 26). Dapat tiyakin ng Estado na ang mga indibidwal na LGBT ay hindi aarestuhin o uusigin dahil lamang sa kanilan sekswal na oryentasyon o pagkilala sa kanilang kasarian, kasama ang paglabag ng probisyon ng grave scandal ng Revised Penal Code. Ang estado ay kailangang magpatibay ng isang komprehensibong batas laban sa diskriminasyon na nagbabawal sa diskriminasyon ayon sa sekswal na oryentasyon at pagkilala sa kasarian at gumawa ng mga hakbang, kasama ang kampanya sa pagpapataas ng kamulatan, upang matigil ang panglipunang stigmatization at karahasan laban sa mga homosekswal. 11. Nababahala ang Komite na ang Muslim Personal Laws (Personal na batas ng mga Muslim) na ginawang alituntunin sa Presidential Decree No ay may di pantay na pagturing batay sa relihiyon hinggil sa pinakamababang edad upang magpakasal ang isang batang babae at maging sa pagpapahintulot sa pag- aasawa ng higit sa isa sa mga Muslim, na nagbabalewala sa prinsipyo ng pantay na pagturing ayon sa Kasunduan (arts. 2, 23, 24 at 26). Dapat rebisahin ng Estado ang Alituntunin sa Personal na Batas ng Mga Muslim upang hindi pahintulutan ang pag- aasawa ng higit sa isa at ipawalang- bisa ang mga probisyon ng di- pantay na pagturing ayon sa relihiyon ukol sa pinakabatang edad para sa pagpapakasal ng batang babae. 12. Nababahala ang Komite sa kawalan ng batas na nagpapahintulot sa pagpapawalang bisa ng kasal, na maaring magdulot sa pananatili ng biktima ng pansekswal at pangkasariang karahasan na manatili sa marahas na relasyon (Art. 2, 3, 7, at 23). Ang Estado ay kailangang magkaroon ng batas na sumasaklaw sa pagpapa- walang bisa ng kasal at magtitiyak na mapapangalagaan ang karapatan ng mga anak, at ang karapatan ng mag- asawang mangalaga ng kanilang mga anak, at pantay na paghahati ng mga ari- ariang naipundar sa kanilang pagsasama bilang mag- asawa. 13. Ikinalulungkot ng Komite ang absolutong pagbabawal sa pagpapalaglag, na dahilan kung bakit napipilitan ang mga buntis maghanap ng patago at mapanganib na pagpapalaglag, at nagiging sahi sa mataas na bilang ng pagkamatay na may kinalalaman sa pagdadalang- tao. Ikinalulungkot din ng Komite ang paglalabas ng Executive Order 0030 (Ehekutibong Utos 0030) sa Lungsod sa Maynila na nagbabawal maglaan ng pondo sa pagbili ng mga kagamitan at mga gamot para sa artipisyal na pagpigil sa pagbubuntis. Ang Estado ay kailangang rebisahin ang kanyang mga batas sa layong makagawa ng probisyon sa mga eksepsyon sa pagbabawal ng pagpapalaglag, katulad ng proteksyon sa buhay o kalusugan ng ina, pagbubuntis dahil sa panggagahasa at incest, upang mapigilan ang kababaihang maghanap ng tago at mapanganib na pagpapalaglag. Kailangan din tiyakin ng Estado na ang serbisyo para sa reproduktibong kalusugan ay madaling makuha ng lahat ng kababaihan at kabataan. Sa ganitong usapin, kailangan ng Estado ipawalang

5 bisa ang Executive Order 0030 ng Lungsod ng Maynila sa pagbabawal na maglaan ng pondo sa pagbili ng mga kagamitan at ng mga gamot para sa artipisyal na pagpigil sa pagbubuntis. Dagdag pa, kailangan ng Estadong palawakin ang edukasyon at programang pagmumulat sa pormal (paaralan at sa mga kolehiyo) at sa di- pormal (sa mass media), sa kahalagahan ng paggamit ng contraceptives at sa karapatan sa reproduktibong kalusugan. 14. Nababahala ang Komitee sa patuloy na pagsasagawa ng extrajudicial na pagpatay at sapilitang pagwawala sa Estado. Ito ay partikular na nababahala sa paglaganap ng mga pribadong hukbo at mga grupong vigilante na responsable sa ilang mga krimen ganito pati na rin ang malaking bilang ng mga iligal na armas. Nababahala rin ang Komite sa pagbibigay armas at paggamit ng force multipliers para sa pagsugpo ng insureksyon at iba pang mga layunin batay sa Presidential Executive Order No. 546 (Ehekutibong Utos ng Pangulo Bilang 546) (arts. 6,7,and 9). Kailangan ng Estadong magsagawa ng mga nararapat na hakbang upang mapigilan ang extrajudicial na pagpatay at sapilitang pagwawala at siguraduhin na ang mga pinaghihinalaang gumawa ng mga krimen na ito ay maayos na masiyasat, mausig, at kapag napatunayang nagkasala, maparusahan ng tama ayon sa batas, at ang mga pamilya ng mga biktima ay mabigyan ng sapat na danyos. Kailangan ng Estadong gumawa ng mekanismo upang buwagin at alisan ng armas ang mga pribadong hukbo, mga grupong vigilante, at ang mga force multipliers, at dagdagan ang pagsisikap na bawasan ang bilang ng mga iligal na armas. Hinihimok ng Komite na ipawalang bisa ang Executive Order No. 546, at samantalahin ang balangkas ng kasunduang pangkapayapaan kasama ng Moro Islamic Liberation Front upang lutasin ang usapin ng extrajudicial na pagpatay at sapilitang pagwawala. Kailangan ng Estadong magbigay ng impormasyon sa susunod na panahunang ulat hinggil sa mga hakbang na ginawa nito upang maipatupad ang nasabing mga rekomendasyon. 15. Ang Komite ay nababahala sa mga ulat na ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at mga tumutuligsa sa sistemang politikal ay madalas na nakararanas ng pagmamanman ng mga alagad ng batas (art. 17). Ang Estado ay dapat magsagawa ng mga kongkretong hakbang upang protektahan ang mga karapatan ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at ng mga tumutuligsa sa sistemang politikal at siguraduhin na anumang programang pagmamanman sa kanila ay para sa seguridad ng Estado at alinsunod sa Artikulo 17 ng Kasunduan. 16. Ang Komite ay nababahala sa problema ng pagpapatupad ng Witness Protection Program (Programa sa Pagprotekta sa mga Saksi) kagaya ng kabiguan nitong mabigyan ng matibay na proteksyon ang mga saksi. Ito ay partikular na nalulungkot sa pagpatay sa ilang mga saksi sa kaso laban sa mga Ampatuan, kung saan kasangkot ang paglilitis ng mga indibidwal na akusado sa pagpatay ng 58 na katao sa Maguindanao noong ika- 23 ng Nobyembre, Kailangan ng Estadong gumawa ng mga kongkretong hakbang upang palawakin ang pagiging epektibo ng programa para sa proteksyon ng mga saksi upang makasiguro sa kaligtasan nila. Kailangan ng Estado na imbestigahan ang mga kaso ng pagpatay at pinaghihinalaang pananakot ng mga saksi para tigilan ang

6 pag- iral ng klima ng pagkatakot na nagiging hadlang sa pagsisiyasat at pag- uusig sa Estado. 17. Nababahala ang Komite sa patuloy na mga alegasyon ng tortyur at sa kakulangan ng datos sa mga insidente ng tortyur, partikular sa bilang ng mga imbestigasyon, pag- uusig, paghahatol, at parusang ipinataw sa may kagagawan ng tortyur sa Estado. Kailangan ng Estado gumawa ng tamang mga hakbang upang maiayos ang pangangasiwa ng mga imbestigasyon ng pinaghihinalaang mga alagad ng batas na nagsagawa ng toryur at pagmamaltrato. Kailangan ng Estadong siguraduhin na ang mga pinaghihinalaang gumawa ng tortyur at pagmamaltrato ay epektibong maimbestigahan sang- ayon sa mga prinsipyo ng epektibong imbestigasyon at dokumentasyon ng tortyur at ibang malupit, hindi makatao o nakalalait na pagtrato o pagpaparusa (General Assembly resolution 55/89); at ang mga pinaghihinalaang may kagagawan ay usigin at kapag napatunayang may sala, ay mapatawan ng kinauukulang parusa; at ang mga biktima ay mabigyan ng karampatang danyos. Kailangan ng Estadong gumawa ng sistema sa pangangalap ng mga datos ng bilang ng imbestigasyon, pag- uusig, paghahatol, pagpaparusa at danyos na binigay sa mga biktima ng tortyur o sa kanilang pamilya, at makapag- ulat ng komprehensibo ukol sa mga datos sa susunod nitong ulat. 18. Nababahala ang Komite sa mga ulat ng patuloy na mga kaso ng trafficking in persons, na ang pangunahing biktima ay mga kababaihan at mga bata (arts. 3, 8, at 24). Kailangan ng Estadong gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang masiguro na ang mga biktima ng trafficking in persons ay mabigyan ng medikal, sikolohikal, sosyal at legal na tulong. Ang proteksyon ay dapat ibigay sa lahat ng mga saksi at biktima ng trafficking upang sila ay magkaroon ng kanlungan at pagkakataon na makapagbigay ng ebidensya laban sa mga may sala. Kailangan din ng Estado na patuloy na palakasin ang pakikipagkaisa sa ibang bansa pati ang paggamit ng mga umiiral na pamamaraan sa trafficking in persons at ang pangangailangan ng trafficking. Kailangan nitong gamitin ang kanyang sapat na yaman sa pag- iimbestiga ng mga kaso ng trafficking in persons upang matukoy ang mga taong responsable sa krimen, sila ay mausig at mapatawan ng karampatang parusa na akma sa bigat ng kanilang krimeng ginawa. 19. Habang malugod na tinatangap ang pagsisikap ng Estado na mapabuti ang kalagayan ng mga piitan katulad ng agarang pagpapalaya, ang Komite ay nalulungkot sa mataas na antas ng pagsisikip dulot ng dami ng mga nakabilanggo at sa masamang kondisyon ng pagkakakulong sa mga piitan na kadalasan ay pinatatakbo ng higit sa kanyang kapasidad (arts. 2 at 10). Kailangan ng Estadong palawigin ang kanyang pagsisikap upang mapabuti ang kondisyon ng mga detinido at bilanggo. Kailangan nitong matugunan ang usapin ng kalinisan at pagsisikip dulot ng dami ng nakabilanggo bilang pangunahing bagay, kasama ang paggamit ng mas malawak na aplikasyon ng alternatibong porma ng pagpaparusa (art. 14). 20. Ang Komite ay nababahala sa pagkakaroon ng malaking bilang ng mga kasong nakabinbin sa hudikatura, bahagi nito ay dahil sa kakulangan ng mga

7 opisyal ng hudikatura na kailangang hirangin ng Pangulo sa mga posisyon sa hukuman at sa kakayanan ng Judicial and Bar Council upang mapabilis ang pagproseso ng mga nominado. Ang Estado ay dapat patatagin ang kapasidad ng Judicial and Bar Council, na may pananagutan sa nominasyon ng mga kandidato, at matiyak ang mga bakanteng posisyon sa hudikatura ay mapunan nang daglian. Gayundin, dapat patuloy na patatagin ng Estado ang hudikatura upang malinis ang mga nakabinbin na kaso at bawasan ang pagkaantala ng mga disposisyon sa mga kaso. 21. Habang binibigyang- pansin ang ginawa ng Korte Suprema sa pagkakaroon ng patakaran sa mga nahatulan ng libelo na dapat ay patawan lamang ng multa at ang Senate Bill 2344 na naglalayong hindi na gawing krimen ang libelo, ang Komite ay nalulungkot na ang Cybercrime Prevention Act of 2012 (Batas sa Pagpigil sa Cybercrime), na pinigil pansamantala ng Korte Suprema, ay ginagawang krimen ang libelo sa internet (arts. 2 at 19). Binabalikan ng Komite ang kanyang General Comment No. 34 (2011) hinggil sa kalayaan sa opinyon at pagpapahayag at ang paghimok nito sa Estado na alisin ang pagiging krimen ng paninirang puri. Inuulit ng Komite ang kanyang posisyon na ang paggamit ng mga batas ng krimen sa mga kaso ng paninirang puri ay dapat lamang sa malulubhang mga kaso at ang pagkakakulong ay kailanman hindi nararapat na parusa. 22. Ikinalulungkot ng Komite na ang mga dayuhang manggagawa sa Estado ay pinagbabawalan magbuo o sumapi sa unyon ng mga manggagawa maliban kung ang Estado ay may katulad na kasunduan sa bansang pinanggalingan ng dayuhang manggagawa. Kailangan ng Estado na rebisahin ang kanyang Labor Code (Kodigo sa Paggawa) upang masiguro ang karapatan ng mga dayuhang manggagawa na magbuo at sumapi sa unyon ng mga manggawa sa Estado. 23. Nababahala ang Estado sa mataas na bilang ng mga kabataang manggagawa at ang patuloy na pagtaas nito, at ang katotohanan na ang mga bata ay patuloy na nagtratrabaho sa mga delikadong kalagayan katulad ng pagkadawit nila sa pinakamasahol na paraan ng pagiging batang manggagawa gaya ng pagkalakal ng katawan, pagkalakal ng bawal na gamot, pornograpiya, paggawa ng mga gawain para sa mga nagtutunggaling mga pwersa at iba pang gawaing labag sa batas (art. 24). Kailangan ng Estado palakasin ang kanyang pagsisikap na ipatupad ang mga kasalukuyang mga polisiya at mga batas na ginawa upang mawala ang mga insidente ng paggamit ng mga kabataan sa paggawa, sa pamamagitan ng impormasyon sa madla at sa mga kampanyang edukasyon sa proteksyon ng karapatan ng kabataan, at palakasin ang kakayahan at palawakin ang abot ng mga tagapagsiyasat ng paggawa. Kailangan ding siguraduhin na ang pagsasamantala sa mga batang manggagawa ay usigin at parusahan, at kailangan magkaroon ng mapapagkatiwalaang tala upang epektibo itong masugpo. 24. Kailangan ng Estadong palaganapin ang Kasunduan, ang dalawang Opsyonal na Protokol ng Kasunduan, ang laman ng ika- apat na panahunang ulat, ang

8 nakasulat na tugon nito sa tala ng mga usapin mula sa Komite, at ang kasalukuyang pinagtibay na pagsusuri upang mapalawak ang kamulatan sa hanay ng hudikatura, mga mambabatas, at ang mga namamahala, civil society at non- government organizations na gumagampan sa buong bansa, pati ang buong madla. Minumungkahi din ng Komite na ang ulat at ang pinagtibay na pagsusuri ay maisalin sa opisyal na wika ng Estado. Hinihiling din ng Komite sa Estado, na sa kanyang paggawa ng ika- limang panahunang ulat, ay magkaroon ng malawak na pagsangguni sa civil society at sa mga non- governmental organization. 25. Alinsunod sa tuntunin 71, talata 5, sa alituntunin ng Komite, kailangan ng Estado na magbigay, sa loob ng isang taon, ng makabuluhang impormasyon hinggil sa kanyang pagpapatupad ng mga mungkahi ng Komite para sa mga talata 7, 16, at Hinihiling ng Komite na ang Estado, sa kanyang susunod na panahunang ulat, na nakatakdang isumite sa ika- 31 ng Oktubre 2016, na magbigay ng tiyak at napapanahong impormasyon sa lahat ng mga mungkahi at sa Kasunduan bilang kabuuan.

Embassy of the United States of America Consular Section - Immigrant Visa Unit Manila, Philippines

Embassy of the United States of America Consular Section - Immigrant Visa Unit Manila, Philippines Embassy of the United States of America Consular Section - Immigrant Visa Unit Manila, Philippines MEDICAL EXAMINATION INSTRUCTIONS FOR IMMIGRANT VISA APPLICANTS Under U.S. immigration law, ALL applicants

More information

Substance Abuse or Dependence

Substance Abuse or Dependence Substance Abuse or Dependence Substance abuse is a pattern of using alcohol or drugs that leads to problems in a person s life. These problems can: Put others at risk for harm when driving, working with

More information

Tagalog Version 1. September, 2010 MGA ALITUNTUNIN NG HAWAII SA PANGANGASIWA HAWAII ADMINISTRATIVE RULES TITULO 8 TITLE 8

Tagalog Version 1. September, 2010 MGA ALITUNTUNIN NG HAWAII SA PANGANGASIWA HAWAII ADMINISTRATIVE RULES TITULO 8 TITLE 8 MGA ALITUNTUNIN NG HAWAII SA PANGANGASIWA HAWAII ADMINISTRATIVE RULES TITULO 8 TITLE 8 KAGAWARAN NG EDUKASYON DEPARTMENT OF EDUCATION SUB-TITULO 2 SUBTITLE 2 EDUKASYON EDUCATION BAHAGI 1 PART 1 MGA PAMPUBLIKONG

More information

ANG DEKLARASYON NG UN SA MGA KARAPATAN NG MGA KATUTUBO

ANG DEKLARASYON NG UN SA MGA KARAPATAN NG MGA KATUTUBO ANG DEKLARASYON NG UN SA MGA KARAPATAN NG MGA KATUTUBO Ang Pangkalahatang Kapulungan, Pinapatnubayan ng hangarin at prinsipyo ng Charter ng United Nations, at mabuting paagtitiwala sa pagpapatupad ng mga

More information

CROWN OFFICE AND PROCURATOR FISCAL SERVICE IMPORMASYON PARA SA MGA NAULILANG KAMAG- ANAK

CROWN OFFICE AND PROCURATOR FISCAL SERVICE IMPORMASYON PARA SA MGA NAULILANG KAMAG- ANAK CROWN OFFICE AND PROCURATOR FISCAL SERVICE IMPORMASYON PARA SA MGA NAULILANG KAMAG- ANAK ANG TUNGKULIN NG PROCURATOR FISCAL SA IMBESTIGASYON NG MGA KAMATAYAN Para sa karagdagang impormasyon at para ma-access

More information

Opinions and interpretations expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the IOM, its member states and the European Union.

Opinions and interpretations expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the IOM, its member states and the European Union. IOM is committed to the principle that humane and orderly migration benefits migrants and society. As an intergovernmental organization, IOM acts with its partners in the international community to: assist

More information

Inclusion of an agency does not imply endorsement nor is exclusion a reflection on the value or quality of an agency s services.

Inclusion of an agency does not imply endorsement nor is exclusion a reflection on the value or quality of an agency s services. Mabuhay, Kababayan! We have created this resource guide to help you locate community services available in San Mateo County. The guide is divided into areas of interest (ie education, health, legal services,

More information

Cancer of the Colon and Rectum

Cancer of the Colon and Rectum Cancer of the Colon and Rectum The colon is also called the large bowel or large intestine. It is the lower 5 to 6 feet of the digestive system. The last 8 to 10 inches of the colon is the rectum. Colon

More information

Cholesterol. There are 3 main types of fats in your blood:

Cholesterol. There are 3 main types of fats in your blood: Cholesterol Cholesterol is a fatty substance that your body needs to work. It is made in the liver and found in food that comes from animals, such as meat, eggs, milk products, butter and lard. Too much

More information

BATAS, KATARUNGAN, AT KALIKASAN: ISANG KRITIKAL NA PAGMUNI SA EKOLOHIYA AT LIPUNAN *

BATAS, KATARUNGAN, AT KALIKASAN: ISANG KRITIKAL NA PAGMUNI SA EKOLOHIYA AT LIPUNAN * BATAS, SOCIAL KATARUNGAN, SCIENCE DILIMAN AT KALIKASAN... (June 2011) 7:1, 82-98. BATAS, KATARUNGAN, AT KALIKASAN: ISANG KRITIKAL NA PAGMUNI SA EKOLOHIYA AT LIPUNAN * Jay L. Batongbacal ABSTRACT This article

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Nabalitaan mo na ba ang tungkol sa nakamamatay na sakit na AIDS? Malamang ay narinig mo na ang tungkol dito sa telebisyon, radyo o mga babasahin at pahayagan. Pero ano ba

More information

Honsin!! and Urban Development Coordinating Council HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD ALL CONCERNED

Honsin!! and Urban Development Coordinating Council HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD ALL CONCERNED Republic of the Philippines Office of the President Honsin!! and Urban Development Coordinating Council HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD HLURB MEMORANDUM CIRCULAR NO. or; Series of 2013 ( ~u~~y 2

More information

SPECIAL AWARD FOR AGRI MICRO-BUSINESS NOMINATION FORM (For microenterprises engaged in agriculture farming, forestry, livestock, poultry and fishing)

SPECIAL AWARD FOR AGRI MICRO-BUSINESS NOMINATION FORM (For microenterprises engaged in agriculture farming, forestry, livestock, poultry and fishing) 2015 CITI MICROENTREPRENEURSHIP AWARDS SPECIAL AWARD FOR AGRI MICRO-BUSINESS NOMINATION FORM (For microenterprises engaged in agriculture farming, forestry, livestock, poultry and fishing) ABOUT THE NOMINEE

More information

For a copy of JJ s presentation at the 4th General Membership Meeting last 20 October 2015, please click on the link below:

For a copy of JJ s presentation at the 4th General Membership Meeting last 20 October 2015, please click on the link below: Atty. JJ Disini is one of the leading information and technology law experts in the Philippines today. His areas of expertise are litigation, intellectual property, licensing, privacy and data security,

More information

College Spaces and Student Learning Statements

College Spaces and Student Learning Statements College Spaces and Student Learning Statements Linda Gilstrap Learning does not only happen in the classroom, it takes place amongst ourselves, outside of the classroom, and we are inspired by the park-like

More information

pagbabago ng klima Praymer hinggil sa ugat at epekto ng Climate Change at ang tugon ng mamamayang Pilipino

pagbabago ng klima Praymer hinggil sa ugat at epekto ng Climate Change at ang tugon ng mamamayang Pilipino pagbabago ng klima Kalikasan People s Network for the Environment 26 Matulungin St. Brgy. Central, Diliman, Quezon City Telepono: 02-9248756 Fax: 02-9209099 E-mail: kalikasan.pne@gmail.com Website: www.kalikasan.org

More information

Ang Lipunan at Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas

Ang Lipunan at Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas Ang Lipunan at Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas Ang edukasyon ay laging nagsisilbi sa isang pampulitikang hangarin, isang estabilisadong pampulitikang kaayusan, isang partikular na interes ng uri (sa

More information

SCHEDULE SA PAGTASA PARA SA INDEPENDIYENTENG KONTRATISTA (CONTRACT LABOUR)

SCHEDULE SA PAGTASA PARA SA INDEPENDIYENTENG KONTRATISTA (CONTRACT LABOUR) 2016 SCHEDULE SA PAGTASA PARA SA INDEPENDIYENTENG KONTRATISTA (CONTRACT LABOUR) Sa ilalim ng The Workers Compensation Act, ang Workers Compensation Board ay may pananagutan na magkaloob seguro sa kabayaran

More information

LIST OF UP DILIMAN GE COURSES Updated per 124 th UPD UC 19 November 2012

LIST OF UP DILIMAN GE COURSES Updated per 124 th UPD UC 19 November 2012 LIST OF UP DILIMAN GE COURSES Updated per 124 th UPD UC 19 November 2012 DOMAIN: ARTS & HUMANITIES (AH) UPEPP Araling Kapampangan 10 a Mekeni Abe: Pangkalahatang Sarbey ng Kulturang Kapamapangan CAL Aral

More information

CONTENTS. Message from the President. Foreword MESSAGES. Welcome Remarks. Secretary Leila M. De Lima Department of Justice

CONTENTS. Message from the President. Foreword MESSAGES. Welcome Remarks. Secretary Leila M. De Lima Department of Justice CONTENTS Message from the President 1 Foreword 2 MESSAGES Welcome Remarks Secretary Leila M. De Lima Department of Justice 6 Secretary Jesse M. Robredo Department of Interior and Local Government 10 Message

More information

Phillips 66 Renton Terminal Site

Phillips 66 Renton Terminal Site Toxics Cleanup Program Proposed Agreed Order for Cleanup and Environmental Documents Available for Review and Comment The Washington State Department of Ecology (Ecology) prepared this fact sheet to provide

More information

Republic of the Philippines

Republic of the Philippines INVOLVING CONSUMERS IN MEDICINES SURVEILLANCE (Report of the Pilot Study) Republic of the Philippines Cynthia J. Lim Bureau of Food and Drugs Department of Health RATIONALE Mission Report Ms. Nazarita

More information

POLICE RECRUITMENT: A CLOSER LOOK. Nestor Nabe College of Criminal Justice Education University of Mindanao, Bolton Campus, Davao City

POLICE RECRUITMENT: A CLOSER LOOK. Nestor Nabe College of Criminal Justice Education University of Mindanao, Bolton Campus, Davao City UM Research Journal Vol.7 p.25 POLICE RECRUITMENT: A CLOSER LOOK Nestor Nabe College of Criminal Justice Education University of Mindanao, Bolton Campus, Davao City ABSTRACT. This pursuit investigated

More information

Edukasyon ng Bayani: Mga Impluwensya ng Edukasyong Natamo sa Kaisipang Rebolusyonaryo*

Edukasyon ng Bayani: Mga Impluwensya ng Edukasyong Natamo sa Kaisipang Rebolusyonaryo* Edukasyon ng Bayani: Mga Impluwensya ng Edukasyong Natamo sa Kaisipang Rebolusyonaryo* MARIA LINA NEPOMUCENO-VAN HEUGTEN The most important moment in the history of the republic was guided, perhaps predictably,

More information

THE 2016 REVISED RULES OF PROCEDURE FOR SMALL CLAIMS CASES

THE 2016 REVISED RULES OF PROCEDURE FOR SMALL CLAIMS CASES 2016 Revised Rules of Procedure for Small Claims Cases 65 SUPREME COURT RE PUBLIC BATAS AT BAYAN OF T HE PHILIPPIN ES Republic of the Philippines Supreme Court Manila A.M. No. 08-8-7-SC THE 2016 REVISED

More information

Patnubay sa Korespondensiya Opisyal IKAAPAT NA EDISYON

Patnubay sa Korespondensiya Opisyal IKAAPAT NA EDISYON Patnubay sa Korespondensiya Opisyal IKAAPAT NA EDISYON Patnubay sa Korespondensiya Opisyal IKAAPAT NA EDISYON Leonida B. Villanueva Rogelio G. Mangahas Mga Editor AKLAT NG BAYAN METRO MANILA 2015 Patnubay

More information

BASIC EDUCATION CURRICULUM (Philippine Elementary Learning Competencies) JUNE 2010 SIBIKA AT KULTURA MAKABAYAN

BASIC EDUCATION CURRICULUM (Philippine Elementary Learning Competencies) JUNE 2010 SIBIKA AT KULTURA MAKABAYAN BASIC EDUCATION CURRICULUM (Philippine Elementary Learning Competencies) JUNE 2010 SIBIKA AT KULTURA MAKABAYAN BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the Philippines E:\CDD

More information

PREPARATION GUIDE SUPPLEMENT Bilingual Education Assessment Tagalog (051)

PREPARATION GUIDE SUPPLEMENT Bilingual Education Assessment Tagalog (051) NY-SG-FLD051-01 The State Education Department does not discriminate on the basis of age, color, religion, creed, disability, marital status, veteran status, national origin, race, gender, genetic predisposition

More information

ang pahayag ng leap Panawagan para sa Isang Canada na Mapag-alaga sa Mundo at sa Isa t-isa

ang pahayag ng leap Panawagan para sa Isang Canada na Mapag-alaga sa Mundo at sa Isa t-isa ang pahayag ng leap Panawagan para sa Isang Canada na Mapag-alaga sa Mundo at sa Isa t-isa Simulan natin sa batayan na ang Canada ay nahaharap ngayon sa isang pinakamalalim na krisis sa huling gunita.

More information

City College of San Francisco. Catalog 2013-2014

City College of San Francisco. Catalog 2013-2014 City College of San Francisco Catalog 2013-2014 Chartering agency City College of San Francisco was chartered by the Board of Education, State of California, on April 17, 1935. Accrediting agency City

More information

Ulat sa Kagubatan at buhay-ilang ng Bayan ng Panukulan

Ulat sa Kagubatan at buhay-ilang ng Bayan ng Panukulan Ulat sa Kagubatan at buhay-ilang ng Bayan ng Panukulan Magmula pa noong 1999, and mga mag-aaral ng biyolohiya buhat pa sa UPLB at Oxford University sa Ingglatera ay nagsasagawa ng mga pag-aaral sa kagubatan

More information

2007 Broadcast Code of the Philippines

2007 Broadcast Code of the Philippines Broadcast Code of the Philippines TABLE OF CONTENTS Part 1. Page Preamble 2 PROGRAM STANDARDS 2 Art 1. News and Public Affairs 2 Art. 2. Analysis and Commentaries 7 Art. 3. Coverage Involving Children

More information

Kailangan ng Sanggol...

Kailangan ng Sanggol... Kailangan ng Sanggol... Kailangan ng Sanggol... Kailangan ng iyong anak ang matinding pag-aalagaga. Maging ang maliliit na bagay na ginagawa mo sa iyong anak ay makaaapekto sa kanyang paglaki. Tandaan,

More information

Aralin 3.2: Ang Broadcast Media: Mekanismo ng Pagbabago at Pag-unlad ng Kulturang Pilipino

Aralin 3.2: Ang Broadcast Media: Mekanismo ng Pagbabago at Pag-unlad ng Kulturang Pilipino Aralin 3.2: Ang Broadcast Media: Mekanismo ng Pagbabago at Pag-unlad ng Kulturang Pilipino I. Panimula at Mga Pokus na Tanong: Ayon sa Encyclopedia, ang paghahatid ng mga impormasyon sa mamamayan sa pamamagitan

More information

ANG PAGBABAGO SA KLIMA

ANG PAGBABAGO SA KLIMA UNITED CHURCHES OF CHRIST IN THE PHILIPPINES INTEGRATED DEVELOPMENT PROGRAM FOR INDIGENOUS PEOPLES IN SOUTHERN TAGALOG (UCCP-IDPIP-ST) 2009 I S A N G P R A Y M E R H I N G G I L S A C L I M A T E C H A

More information

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. Sena"te Pasay City. Journal. SESSION NO. 61 Wednesday, February 9, 2011 FIFTEENTH CONGRESS FIRST REGULAR SESSION

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. Senate Pasay City. Journal. SESSION NO. 61 Wednesday, February 9, 2011 FIFTEENTH CONGRESS FIRST REGULAR SESSION REPUBLIC OF THE PHILIPPINES Sena"te Pasay City Journal SESSION NO. 61 Wednesday, February 9, 2011 FIFTEENTH CONGRESS FIRST REGULAR SESSION SESSION NO. 61 Wednesday, February 9, 2011 CALL TO ORDER At 3:43

More information

06 September 2015 IKA-23 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (Mk. 7:31-37) Berde

06 September 2015 IKA-23 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (Mk. 7:31-37) Berde AngTinig St. John the Baptist Parish 140 Pinaglabanan Street, San Juan City 06 September 2015 IKA-23 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (Mk. 7:31-37) Berde +Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

More information

Pinoy Internet Network Marketer

Pinoy Internet Network Marketer This is a Free Report Pinoy Internet Network Marketer How To Survive and Become Successful In Network Marketing, MLM and Home Based Business In The Information Age From The Desk of Eduard Reformina Quezon

More information

College of Computer Studies and Engineering Lorma Colleges City of San Fernando

College of Computer Studies and Engineering Lorma Colleges City of San Fernando College of Computer Studies and Engineering Lorma Colleges City of San Fernando Bachelor of Science in Computer Engineering SY 2010-2011 Course Description FIRST YEAR FIRST SEMESTER COURSE NO: ALGEBRA

More information

Three other Asian countries to adopt hybrid rice technology

Three other Asian countries to adopt hybrid rice technology VOL. 4 NO. 4 PUBLISHED BI-MONTHLY BY SL AGRITECH CORP. NOV-DEC 2011 We greet you all a merry, merry Christmas and a prosperous New Year! Nueva Ecija farmer turns in impressive rice yields Page 2 Jasponica

More information

Concerns of the Elderly in the Philippines

Concerns of the Elderly in the Philippines Concerns of the Elderly in the Philippines CLARITA R. CARLOS, PH.D.* ABSTRACT Ang patuloy na paglaki ng bilang ng mga matatanda ay nangangahulugan din ng paglawak ng mga kaakibat na isyu na dapat matugunan.

More information

T a b l e o f C o n t e n t s

T a b l e o f C o n t e n t s College of San Mateo is accredited by the Accrediting Commission for Community and Junior Colleges of the Western Association of Schools and Colleges, (10 Commercial Boulevard, Suite 204, Novato, CA 94949,

More information

Kabanata 15: Mga Sosyal na Aktibidad, Kultura at Paglilibang

Kabanata 15: Mga Sosyal na Aktibidad, Kultura at Paglilibang Kabanata 15: Mga Sosyal na Aktibidad, Kultura at Paglilibang Mga pasilidad sa sports at paglilibang Ang Leisure and Cultural Services Department ay may malawak na hanay ng mga pasilidad sa paglilibang

More information

Pineda extends more aid to dialysis patients. Pampanga bags 2 awards in Reg l Gawad Kalasag. Mikey files CGMA s CoC for 2nd District rep seat

Pineda extends more aid to dialysis patients. Pampanga bags 2 awards in Reg l Gawad Kalasag. Mikey files CGMA s CoC for 2nd District rep seat VOLUME IV NO. 86 OCTOBER 15, 2015 THURSDAY www.headlinegl.com Pampanga bags 2 awards in Reg l Gawad Kalasag By Angelique Tuazon ASSISTANCE DISTRIBUTION. Governor Lilia Nanay Pineda leads the distribution

More information

Balik Pinay! Balik Hanapbuhay! Kabuhayan at hanapbuhay ng Pinay sa sariling bayan.

Balik Pinay! Balik Hanapbuhay! Kabuhayan at hanapbuhay ng Pinay sa sariling bayan. Balik Pinay! Balik Hanapbuhay! Kabuhayan at hanapbuhay ng Pinay sa sariling bayan. Policy Basis Layunin nating paramihin ang trabaho dito sa ating bansa upang hindi na kailangan ang mangibang bansa para

More information

Mga Hakbang Tungo sa MASAGANANG ANI NG MAIS

Mga Hakbang Tungo sa MASAGANANG ANI NG MAIS Ma Ma Magtanim ng mais, pagod maaalis, kikita ng pera, buhay ay giginhawa! M Inihanda at inilathala ng Agriculture and Fisheries Information Service Elliptical Road, Diliman, Quezon City 1100 Tel. No.:

More information

Community-based Rehabilitation: Mandaluyong s Project T.E.A.C.H

Community-based Rehabilitation: Mandaluyong s Project T.E.A.C.H Community-based Rehabilitation: Mandaluyong s Project T.E.A.C.H HIGHLIGHTS The City Government of Mandaluyong believes in ensuring the well-being of its citizens, particularly of children, thus its social

More information

Guidelines in the Conduct of Diversion for Children in Conflict with the Law

Guidelines in the Conduct of Diversion for Children in Conflict with the Law :: Republic of the Philippines Department of Social Welfare and Development IBP Road, Batasan Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City 1126 Telephone Nos. (632)931-8101 to 07; Telefax (632)931-8191

More information

YEAR X NO. 2 OFFICIAL NEWSPAPER OF THE ARCHDIOCESE OF LIPA. LASAC, Inc., 25 taon na. HungerCon, pinangunahan ng LASAC

YEAR X NO. 2 OFFICIAL NEWSPAPER OF THE ARCHDIOCESE OF LIPA. LASAC, Inc., 25 taon na. HungerCon, pinangunahan ng LASAC FEBRUARY 2014 1 YEAR X NO. 2 OFFICIAL NEWSPAPER OF THE ARCHDIOCESE OF LIPA FEBRUARY 2014 PAPAL INTENTION FOR MARCH 2014 On the Rights and Dignity of Women VATICAN CITY - The Holy Father Pope Francis will

More information

THE BOY SCOUTS PROGRAM

THE BOY SCOUTS PROGRAM Basic Training Course for Troop Leaders Session No. 7/Handout THE BOY SCOUTS PROGRAM The program of the Boy Scouts Section is for boys from the age of 10 to 17 who join Scout Troops sponsored by the different

More information

Mga Kuto. Mga Sanhi. Head Lice. Tagalog

Mga Kuto. Mga Sanhi. Head Lice. Tagalog Head Lice Head lice are tiny bugs about the size of a sesame seed. They live in the hair and bite the scalp to suck blood. They do not fly or jump, but they can move very fast. This makes it hard to find

More information

SPECIAL ISSUE 1ST QUARTER Investors in People

SPECIAL ISSUE 1ST QUARTER Investors in People SPECIAL ISSUE 1ST QUARTER 2013 Investors in People Bronze Certificate Table of Contents 3Highlights 4Awardees of the Year 5In-Focus /CSR on the Go 6Excellence @ Work OP Center Techie Section Safety Measures

More information

Capitol vows aid to former rebels

Capitol vows aid to former rebels VOLUME IV NO. 112 NOVEMBER 25, 2015 WEDNESDAY www.headlinegl.com what s inside CHED, AUF stage IP forum news...page 2 CSF gov t urges bizmen to renew permits, licenses early business...page 3 DONATION.

More information

Nona floods 27 Pampanga brgys

Nona floods 27 Pampanga brgys VOLUME IV NO. 129 DECEMBER 18-20, 2015 FRIDAY - SUNDAY www.headlinegl.com what s inside Pampanga Press Club raps CSF top cop for arrogant behavior news...page 2 Maintenance sailors exchange ideas aboard

More information

ARALING PANLIPUNAN MODYUL 8

ARALING PANLIPUNAN MODYUL 8 (Effective Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN MODYUL 8 Ang Simbahang katoliko: Isang Makapangyarihang Institusyon sa Gitnang Panahon BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education

More information

REHABILITATION MEDICINE UNIT STEP BY STEP PROCEDURE

REHABILITATION MEDICINE UNIT STEP BY STEP PROCEDURE REHABILITATION MEDICINE UNIT STEP BY STEP PROCEDURE NEW PATIENTS (IN-PATIENTS-Charity/Private) 1 Nurse presents s chart/interdepartmental referral to PT/OT Clerk/Staff None None Patient s chart, referral

More information

College of Computer Studies And Engineering Lorma Colleges City of San Fernando

College of Computer Studies And Engineering Lorma Colleges City of San Fernando College of Computer Studies And Engineering Lorma Colleges City of San Fernando Bachelor of Science in Computer Science Course Description SY 2011-2012 FIRST YEAR FIRST SEMESTER COURSE NO: ALGEBRA DESCRIPTIVE

More information

Photo by: ICT Office. tenth place among

Photo by: ICT Office. tenth place among Mabini Extension, Wesleyan produces board examinations topnotchers Mabini Extension, Photo by: ICT Office Wesleyan University-Philippines Nursing Alumni Association-USA by: Erwin D.G. Nuñez In July X-Ray

More information

HOME COMPOSTING and ORGANIC VEGETABLE GARDENING *

HOME COMPOSTING and ORGANIC VEGETABLE GARDENING * HOME COMPOSTING and ORGANIC VEGETABLE GARDENING * VIRGINIA C. CUEVAS 1, FERNANDO C. SANCHEZ, JR. 2 and CONSTANCIO C. DE GUZMAN 2 1 Institute of Biological Sciences, College of Arts and Sciences, and 2

More information

Transformation must be Systemic Comprehensive Sustained over a long period of time.

Transformation must be Systemic Comprehensive Sustained over a long period of time. PERSONAL GOVERNANCE Transformation must be Systemic Comprehensive Sustained over a long period of time. Basic deliverables of transformation Rising productivity Material welfare General improvement in

More information

Ang Demokratikong Sistema at ang mga Modelo ng Pamumuno sa Pilipinas 1

Ang Demokratikong Sistema at ang mga Modelo ng Pamumuno sa Pilipinas 1 KRITIKE VOLUME FOUR NUMBER ONE (JUNE 2010) 28-49 Dialogos Ang Demokratikong Sistema at ang mga Modelo ng Pamumuno sa Pilipinas 1 F. P. A. Demeterio Introduksyon M araming paraan ang pagsusuri sa problema

More information

BANGA, BANGKA, BANGKAY!!! Isang Panukalang Gamit ng Arkeolohiya sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan at Kasaysayan ng Pilipinas 1

BANGA, BANGKA, BANGKAY!!! Isang Panukalang Gamit ng Arkeolohiya sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan at Kasaysayan ng Pilipinas 1 1 BANGA, BANGKA, BANGKAY!!! Isang Panukalang Gamit ng Arkeolohiya sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan at Kasaysayan ng Pilipinas 1 Michael Charleston Xiao B. Chua Pamantasang De La Salle Maynila I. Panimula

More information

DLSU team tops economics quiz competition See page 3. Field Notes: Filipinisasyon ng mga paaralang Tsinoy

DLSU team tops economics quiz competition See page 3. Field Notes: Filipinisasyon ng mga paaralang Tsinoy 2401 (twen te fôr,o, wun) is a landmark number along Taft Avenue. It is the location ID of De La Salle University, home to outstanding faculty and students, and birthplace of luminaries in business, public

More information

College Recognition Rites themed Reforming and Renewing the Civil Service: An Imperative for Good Governance and Responsive Public Administration

College Recognition Rites themed Reforming and Renewing the Civil Service: An Imperative for Good Governance and Responsive Public Administration Recognition Rites Speech Chairman Francisco Duque lll, M.D., MsC. Civil Service Commission UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES NATIONAL COLLEGE OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOOD GOVERNANCE College Recognition

More information

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (EPP) and TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION (TLE)

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (EPP) and TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION (TLE) Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City K TO 12 CURRICULUM GUIDE EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (EPP) and TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION

More information

OPEN HIGH SCHOOL PROGRAM (OHSP) H A N D B O

OPEN HIGH SCHOOL PROGRAM (OHSP) H A N D B O Republic of the Philippines Department of Education BUREAU OF SECONDARY EDUCATION OPEN HIGH SCHOOL PROGRAM (OHSP) H A N D B O O K July 2008 FOREWORD It is an inalienable right of every individual to receive

More information

548 abnormal na pagdurugo ART (AntiRetroviral Therapy)

548 abnormal na pagdurugo ART (AntiRetroviral Therapy) 548 abnormal na pagdurugo ART (AntiRetroviral Therapy) A abnormal na pagdurugo Pagdurugo na iba sa karaniwan, natural o kadalasan. aborsyon Tingnan sa pagpapalaglag. aborsyon na hindi kompleto Tingnan

More information

Filipino Continuers. Stage 6 Syllabus

Filipino Continuers. Stage 6 Syllabus Filipino Continuers Stage 6 Syllabus Original Published version updated June 2009 Assessment and Reporting information updated February 2012 Assessment and Reporting information updated Published by Board

More information

Social Protection in the Philippines: A case study on the country s social security model and conditional cash transfer program

Social Protection in the Philippines: A case study on the country s social security model and conditional cash transfer program Social Protection in the Philippines: A case study on the country s social security model and conditional cash transfer program INDEX 1. Introduction:... 3 2. Country Context:... 3 3. Real Life Stories:

More information

MALACAÑANG PALACE Manila MESSAGE

MALACAÑANG PALACE Manila MESSAGE MALACAÑANG PALACE Manila MESSAGE I congratulate the Manila Economic and Cultural Office (MECO) for the production of this publication, Gabay para sa OFW. This project is a concrete step in our commitment

More information

BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS MINOR IN FINANCE

BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS MINOR IN FINANCE BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS MINOR IN FINANCE Description and Aims of the Program The BS-Physics minor in Finance is an 11-term undergraduate program in physics, that provides students with a full undergraduate

More information

Lovestruck. Ronald Molmisa. Singles Edition OMF LITERATURE INC. Manila, Philippines

Lovestruck. Ronald Molmisa. Singles Edition OMF LITERATURE INC. Manila, Philippines Lovestruck Singles Edition Ronald Molmisa OMF LITERATURE INC. Manila, Philippines All Scripture quotations, unless otherwise stated, are taken from the Good News Bible: Today s English Version 2nd edition.

More information

Capitol officials undergo retraining on governance

Capitol officials undergo retraining on governance www.headlinegl.com what s inside RPCO-3 holds workshop for new projects in CL news...page 2 VOLUME IV NO. 69 SEPTEMBER 21, 2015 MONDAY DA-3 conducts meat processing training business...page 3 CSF identifies

More information

DR. NARISA J. SUGAY Senior Manager, Non Formal Sector Member Management Group THE CHALLENGES AND WAYS FORWARD IN PROVIDING UNIVERSAL HEALTH CARE

DR. NARISA J. SUGAY Senior Manager, Non Formal Sector Member Management Group THE CHALLENGES AND WAYS FORWARD IN PROVIDING UNIVERSAL HEALTH CARE DR. NARISA J. SUGAY Senior Manager, Non Formal Sector Member Management Group THE CHALLENGES AND WAYS FORWARD IN PROVIDING UNIVERSAL HEALTH CARE Vision: Mission: The challenge How to make health more inclusive?

More information

VG Delta inspects flooded areas in San Luis, Candaba

VG Delta inspects flooded areas in San Luis, Candaba WATERY VIEW. This aerial photo shows widespread flooding and river swelling in Nueva Ecija, as taken by members of Taskforce Lando of the National Grid Corporation of the Philippines. NGCP has activated

More information

e-extension and the use of mobile phones in knowledge sharing

e-extension and the use of mobile phones in knowledge sharing e-extension and the use of mobile phones in knowledge sharing www.e-extension.gov.ph By Ms. Antonieta J. Arceo e-extension The electronic delivery of extension service of the network of institutions that

More information

AUTHENTIC TAGALOG VIDEO

AUTHENTIC TAGALOG VIDEO NFLRC Language Teaching Materials # 28t accompanies video LT#28v AUTHENTIC TAGALOG VIDEO by Ruth Mabanglo & David Hiple distributed by National Foreign Language Resource Center nflrc.hawaii.edu 1997 Ruth

More information

Ang Bukana Photojournalist settles Fifth in Regional Press Con Erelyn Bellosillo

Ang Bukana Photojournalist settles Fifth in Regional Press Con Erelyn Bellosillo Page VOL. NO. VI JUNE-NOVEMBER 2011 THE OFFICIAL PUBLICATION OF LABOGON NATIONAL HIGH SCHOOL - MANDAUE Angelica Conde, Most Outstanding Student Preventing dengue in our barangay Recoronation of the blessed

More information

the legal framework that defines the profession s responsibilities. Concern for the environment and sustainable development has grown.

the legal framework that defines the profession s responsibilities. Concern for the environment and sustainable development has grown. the legal framework that defines the profession s responsibilities. Concern for the environment and sustainable development has grown. Section 3. Section 4. Section 5. All cultures exist in an environment

More information

Raquel Accepts PSP and Digicam

Raquel Accepts PSP and Digicam THE OFFICIAL PUBLICATION OF RAQUEL PAWNSHOP INC. Series 2009 Vol. 3 No. 5 January - June 2009 VISION: RPI Insider is the most effective instrument where the company, employees and customers can communicate.

More information

ARALING PANLIPUNAN I

ARALING PANLIPUNAN I (Effective and Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN I MODYUL 3 ANG IBA T-IBANG MUKHA NG ATING LAHI BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig

More information

Implementing Rules and Regulations of Executive Order 236

Implementing Rules and Regulations of Executive Order 236 Implementing Rules and Regulations of Executive Order 236 1 Malacañang Manila RULES AND REGULATIONS IMPLEMENTING EXECUTIVE ORDER NO. 236, S. 2003, ENTITLED, ESTABLISHING THE HONORS CODE OF THE PHILIPPINES

More information

Maria Gracia M. Pulido Tan Chairperson, Commission on Audit Guest Speaker and Inducting Officer

Maria Gracia M. Pulido Tan Chairperson, Commission on Audit Guest Speaker and Inducting Officer Encounters in Fighting Corruption in the Government Sector Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 1 st General Membership Meeting Makati Sports Club 19 March 2014 Maria Gracia M. Pulido Tan Chairperson,

More information

UN: CGMA s detention in violation of int l law. Gov, Vice Gov distribute P5-M in handheld radios. Capitol gets P2-M DoLE livelihood aid.

UN: CGMA s detention in violation of int l law. Gov, Vice Gov distribute P5-M in handheld radios. Capitol gets P2-M DoLE livelihood aid. www.headlinegl.com what s inside Former BM to seek Porac council seat news...page 2 VOLUME IV NO. 82 OCTOBER 09-11, 2015 FRIDAY - SUNDAY Food buffs getting ready for MarQuee Mall s Big Bite business...page

More information

Adjectives with syllable repetition, Adverbs. See Other describing words. time. See Other. describing words; manner. describing words; location

Adjectives with syllable repetition, Adverbs. See Other describing words. time. See Other. describing words; manner. describing words; location Index ( )umverb 181 83 ( )um +rep2 verb 184 t, 373 y, 382 a, 389, 392 Actor. See Doer of an action Adjective 219 30 Adjectives, 217 40 adjective 219 30 affixed and unaffixed adjectives, 218 comparing persons

More information

Republic of the Philippines OFFICE OF THE PRESIDENT COMMISSION ON HIGHER EDUCATION

Republic of the Philippines OFFICE OF THE PRESIDENT COMMISSION ON HIGHER EDUCATION Republic of the Philippines OFFICE OF THE PRESIDENT COMMISSION ON HIGHER EDUCATION H.E.D.C. Building, C.P. Garcia Avenue, Diliman, Quezon City CHED MEMORANDUM ORDER No. Series of 2013 SUBJECT : GENERAL

More information

Seafarer. Press Release National Conciliation and Mediation Board Regional Branch No. NCR April 19, 2016

Seafarer. Press Release National Conciliation and Mediation Board Regional Branch No. NCR April 19, 2016 P 3.9 Million Seafarer Awarded to Press Release Regional Branch No. NCR April 19, 2016 Regional Conciliation and Mediation Board NCR Director Teresita E. Audea announced recently the labor dispute between

More information

Office of the President Malacanang, Manila MALACANANG RECORDS OFFICE (MRO) CITIZEN S CHARTER CY 2012

Office of the President Malacanang, Manila MALACANANG RECORDS OFFICE (MRO) CITIZEN S CHARTER CY 2012 Office of the President Malacanang, Manila MALACANANG RECORDS OFFICE (MRO) CITIZEN S CHARTER CY 2012 (In compliance with Republic Act No. 9485 of the Anti-Red Tape Act of 2007 passed in order to improve

More information

Dengue vaccine available in CL starting March DoH

Dengue vaccine available in CL starting March DoH VOLUME IV NO. 133 JANUARY 07, 2016 THURSDAY www.headlinegl.com what s inside Police helpless vs indecent shows in AC news...page 2 Asean tourism czars to meet in Manila business...page 3 Dengue vaccine

More information

Dengue cases in Pampanga up by 66%

Dengue cases in Pampanga up by 66% VOLUME IV NO. 68 SEPTEMBER 18-20, 2015 FRIDAY - SUNDAY www.headlinegl.com what s inside Morales lauds P Noy, Tanjuatco for P1.2B Clark airport expansion Multi-billion peso hotel industry inside Clark continues

More information

Barkadahan sa SmarTone SIM cards Terms & Conditions and Tariff

Barkadahan sa SmarTone SIM cards Terms & Conditions and Tariff Barkadahan sa SmarTone SIM cards Terms & Conditions and Tariff TERMS AND CONDITIONS [For Pay-as-you-use Plan / Chika More SIM & 4G Data Plan] Barkadahan sa SmarTone SIM Cards ( the SIM Cards ) are made

More information

Lazatin, no-show at covenant signing

Lazatin, no-show at covenant signing VOLUME IV NO. 158 FEBRUARY 11, 2016 THURSDAY www.headlinegl.com Want to broaden your business horizon? Let us help you! Call us at (045) 455.0781 Email Us at headlinegitnangluzon@gmail.com Lazatin, no-show

More information

Diyosesis ng Pasig sa landas ng pagpapanibago NI PING JAVIER

Diyosesis ng Pasig sa landas ng pagpapanibago NI PING JAVIER Volume 6, Issue 1, February - March 2014, Pasig City, M.M., dioceseofpasig.org CARRYING OF THE CROSS. Pasig Bishop Mylo Hubert Vergara spearheaded the carrying of the cross on the road to Calvary in the

More information

Some of the services this plan doesn t cover are listed on page 7. See your policy or plan Yes. plan doesn t cover?

Some of the services this plan doesn t cover are listed on page 7. See your policy or plan Yes. plan doesn t cover? LA0921b 09/15 Bronze 60 HMO Coverage Period: 01/01/2016 12/31/2016 This is only a summary. If you would like more details about your coverage and costs, you can get the complete terms in the policy or

More information

Call and Text Offers for Prepaid

Call and Text Offers for Prepaid Call and Text Offers for Prepaid http://www1.smart.com.ph/prepaid/offers REGISTRATION SMARTALK UNLI CALL & TEXT 25 The best deal for your 25 pesos: unlimited call & texts to SMART + 20 texts to all networks!

More information

Suarez / From Leisure 85

Suarez / From Leisure 85 Suarez / From Leisure 85 FROM LEISURE Angelo V. Suarez alimango@gmail.com About the Author Angelo V. Suarez is a poet from Manila. Most of his work is freely downloadable online. His latest, Philippine

More information

2 ND Division Kindergarten Festival of Talents

2 ND Division Kindergarten Festival of Talents Department of Education REGION III DIVISION OF BATAAN City of Balanga Telephone: 047-2372102 TeleFax: 047-7917004 Address: Bataan Provincial Capitol Compound, Balanga City Division Memorandum No 84 s.

More information

RIGHT TOOLS. BETTER OUTCOME LGU DASHBOARD

RIGHT TOOLS. BETTER OUTCOME LGU DASHBOARD RIGHT TOOLS. BETTER OUTCOME LGU DASHBOARD INTRODUCTION UNICEF UP Manila National TeleHealth Center Project Project Title: Real Time Monitoring of Key MCH Indicators through CHITS in GIDA Real Time Monitoring

More information

2004 IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS, as amended

2004 IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS, as amended 2004 IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS, as amended Pursuant to Section 3 (a) of Presidential Decree No. 1986, the Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB), hereafter referred to as

More information