Aralin 3.2: Ang Broadcast Media: Mekanismo ng Pagbabago at Pag-unlad ng Kulturang Pilipino

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Aralin 3.2: Ang Broadcast Media: Mekanismo ng Pagbabago at Pag-unlad ng Kulturang Pilipino"

Transcription

1 Aralin 3.2: Ang Broadcast Media: Mekanismo ng Pagbabago at Pag-unlad ng Kulturang Pilipino I. Panimula at Mga Pokus na Tanong: Ayon sa Encyclopedia, ang paghahatid ng mga impormasyon sa mamamayan sa pamamagitan ng radyo at telebisyon ay maituturing na broadcast media. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, hindi maitatangging malaki ang papel na ginagampanan nito sa lipunang ating ginagalawan. Sino nga ba ang hindi nakikinig sa radyo upang mapakinggan ang paboritong awitin o kaya naman ay malaman ang mahahalagang anunsiyo mula sa PAGASA? Sino nga ba ang hindi nanonood ng telebisyon upang malaman ang mga kaabangabang na tagpo sa paboritong telenobela o kaya y malaman ang mahahalagang balita sa nakalipas na araw? Tunay ngang bahagi na ng ating buhay ang broadcast media. Ngunit paano nga ba nakatutulong ang broadcast media sa pagpapalaganap ng kulturang popular? Paano nagagamit ang radyo at telebisyon sa pagpapaigting ng kamalayang panlipunan ng mga mamamayan ng isang bansa? Ang kasagutan sa mga tanong na ito ang ating tutuklasin sa pamamagitan ng mga gawain sa araling ito. II. Ang Mga Aralin at Ang Saklaw ng mga Ito Sa araling ito ay tutuklasin ang sumusunod na paksa: Aralin 3.2 : Ang Broadcast Media: Mekanismo ng Pagbabago at Pag-unlad ng Kulturang Pilipino A. Panitikan: Komentaryong Panradyo/ Dokumentaryong Pantelebisyon B. Wika: Mga Ekspresiyong Nagpapakilala s Konsepto ng Pananaw/ Mga Ekspresiyong Nagpapakilala ng Kaugnayang Lohikal

2 III. Mga Inaasahang Kasanayan Narito ang mga kaalaman at kasanayang malilinang sa iyo sa pagtalakay mo sa araling ito: Aralin Broadcast Media mekanismo Ng Pagbabago At Pag-unlad Ng Kulturang Pilipino Mga Kasanayang Pampagkatuto Pag-unawa sa Napakinggan Napauunlad ang kasanayan sa mapanuring pakikinig/panonood Napag-iiba ang katotohanan sa mga hinuha, opinyon at personal na interpretasyon ng nagsasalita at ng nakikinig Napag-iiba ang katotohanan (facts) sa mga hinuha (inferences), opinyon at personal na interpretasyon ng nagsasalita at ng nakikinig/nanonood Nailalahad ang mga pagkiling (biases,prejudices) at sariling interes ng nagsasalita Naisasaayos ang mga ideya o impormasyon mula sa teksto o diskursong napakinggan/napanood Nailalahad sa sariling pamamaraan ang napakinggang mga pahayag, mensahe at teksto Pag-unawa sa Binasa Napauunlad ang kakayahang umunawa sa binasang teksto sa pamamagitan ng pagkilala sa: Naiisa-isa ang mga positibo at negatibong pahayag Napagsasama-sama ang magkakasalungat na mga ideya Nakikilala ang tono ng teksto sa tulong ng mga tiyak na bahagi nito Nakagagawa ng mga gawaing magpapatunay sa mapanuring pagbasa sa teksto Nakapagbibigay ng impresyon sa teksto kaugnay ng: - paksa/tema - layon - gamit ng mga salita Pagsasalita Nakapagpapahayag nang wasto ng mga pag-aalinlangan/pagaatubili/pasubali Nailalahad nang maayos ang pansariling pananaw,opinyon at saloobin Pagsulat Naisasaalang-alang ang mga kakailanganin sa pagsulat ng isang dokumentaryong panradyo Nakapipili ng isang napapanahong paksa Nakapagtatala ng mga kinakailangang impormasyon Nakabubuo ng maayos na balangkas Nababanggit nang wasto ang may akda, personalidad, organisasyong nagbibigay kredibilidad sa mga kaisipang ipinapahayag Nagagamit ang mga ekspresiyong nagpapakilala ng konsepto ng pananaw Nagagamit ang mga ekspresiyong nagpapakilala ng kaugnayang lohikal

3 Tatas Nagpapakita ng kaalaman sa pagkakaiba ng pormal at impormal na Filipino pasalita man o pasulat Nasusuri ang mahalagang detalye ng napakinggang impormasyon Napagtitimbang-timbang kung ang napakinggan ay may kabuluhan at kredibilidad Nakikipagkomunikasyon gamit ang wikang Filipino batay sa hinihingi ng pagkakataon/sitwasyon Pananaliksik Nalilikom ang mga kakailanganing impormasyon mula sa iba t ibang pinagkukunang sanggunian Nailalahad nang maayos ang nalikom na mga impormasyon sa isinagawang pananaliksik Nagagamit ang diksyunaryo at iba pang kagamitang sanggunian sa aklatan/internet IV. Konseptuwal na Balangkas Narito ang konseptuwal na balangkas ng araling ito Broadcast Media: Mekanismo ng Pagbabago at Pag-unlad ng Kulturang Pilipino RADYO TELEBISYON Panitikan: Komentaryong Panradyo Wika: Mga Ekspresyong Nagpapakilala ng Konsepto ng Pananaw Panitikan: Dokumentaryong Pantelebisyon Wika: Mga Ekspresyong Nagpapakilala ng Kaugnayang Lohikal Dokumentaryong Panradyo/ Dokumentaryong Pantelebisyon Marahil ay nananabik ka nang simulan ang araling ito. Simulan na natin ang pagtuklas ng mga bagong kaalaman!

4 V. Panimulang Pagtataya Ang bahaging ito ang makapag-uugnay sa iyo sa mga bagay na dapat mong malaman kaugnay ng Aralin 2 sa modyul na ito. Gumamit ng sagutang papel sa pagsagot ng puzzle. Unawain at limiin ang isinaad na mga datos upang maibigay ang tamang sagot. Bilugan ang mga letrang bumubuo sa tamang sagot sa bawat bilang. Kopyahin at gawin ito sa papel. 1. Naghahatid ng balita at mga programang nakaaliw at kawili-wili. 2. Isang palabas na maaring maging daan upang maimulat ang mamamayan sa katotohanan ng buhay sa kaniyang paligid. 3. Maaaring maghatid ng balita, talakayan at impormasyon sa bayan man o sa nayon. 4. Isa sa mga naihahatid ng radyo na nagdudulot ng aliw sa marami. 5. Maaring marinig o mapanood ang mga ito maging sa radyo o telebisyon. T E L E B I S Y O N M V L M N H I E A Y O A U M E J O S H I D I E T S U L I R A B A L I T A I S E C A C R I S T Y S K A O M A R I C A R R O A K D O K U M E N T A R Y O Mahusay! Marahil nananabik ka nang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Nais kong ipakilala sa iyo ang broadcast media sa pamamagitan ng pag-anyaya sa iyo sa patuloy na pagbasa ng araling ito. Tara na!

5 VI. Yugto ng Pagkatuto Alamin Mahilig ka bang makinig ng radyo o manood ng telebisyon? Kung oo ang iyong sagot, isa ka sa maraming tumatangkilik ng broadcast media. GAWAIN 3.2.a: Paborito Ko! Isulat mo sa loob ng larawan ng telebisyon ang iyong kinagigiliwang palabas, at sa loob naman ng larawan ng radyo ang iyong paboritong pinakikinggang programa. Ipaliwanag mo rin ang mga dahilan kung bakit mo pinanonood o pinakikingggan ang mga programang iyong nabanggit. Paboritong Palabas sa Telebisyon: Dahilan Kung Bakit Kinagigiliwan: Paboritong programa sa Radyo: Dahilan Kung Bakit Kinagigiliwan: Mula sa gawaing ito, ating napatunayan na bahagi na ng ating buhay ang pakikinig ng radyo at panonood ng telebisyon. Ngunit paano nga ba nito nabago ang ating kultura at panitikan? Ano ang gampanin ng mga midyum na ito sa pagpapaigting ng kamalayan ng mamamayan sa mahahalagang kaganapan sa ating lipunan?

6 GAWAIN 3.1.b: Alam Ko Yan! Alamin muna natin ang lawak ng iyong kaalaman kaugnay ng paksang ating tatalakayin. Isulat mo sa mga talahanayan ang mga kaisipang alam mo na, nais mong malaman at ang paraan kung paano ito matututuhan. Sagutin mo naman ang huling hanay sa katapusan ng pag-aaral mo sa araling ito upang iyong maitala ang mga kaisipang iyong natutuhan. Gayahin ang pormat sa sagutang papel. Broadcast Media: Mekanismo ng Pagbabago at Pag-unlad ng Kulturang Pilipino Ano ang ALAM ko na? Ano ang NAIS kong MALAMAN? Paano ko ito MATUTUTUHAN? Ano ang aking NATUTUHAN? Talaga namang mayroon kang pagnanais na matuto! Binabati kita! Ipagpatuloy mo ang ganyang gawi upang ikaw ay magtagumpay! Sa katapusan ng araling ito, inaasahang makikibahagi ka sa paglikha ng iskrip ng isang komentaryong panradyo o kaya naman sa paglikha ng isang dokumentaryong pantelebisyon. Huwag kang mag-alala. Matututuhan mo ang iba t ibang mahalagang kaalaman upang maging handa ka sa pagsasagawa ng mga gawaing ito. Paunlarin Sa bahaging ito, bigyan muna natin ng pansin ang radyo bilang isa sa mga midyum ng komunikasyon na naglalayong magbahagi ng mga kaganapan ng mundo sa mas malawak na sakop nito. Sa modyul na ito, matutuklasan mo ang gampanin ng radyo bilang gabay sa kamalayang panlipunan.

7 GAWAIN 3.2.c: RADYOrific Ang Hatid Tuklasin mo kung gaano na kalawak ang iyong kaalaman sa araling ito. Gamit ang arrow ikonekta ang mga pahayag na may kaugnayan sa radyo sa larawang nasa gitna. Nasa loob ng malilit na kahon ang nasabing mga pahayag. Gawin sa iyong sagutang papel. Gayahin ang pormat. naghahatid ng musika nagpapahatid ng mga panawagan nagpapalabas ng pelikula nagpapakilala ng isang produkto nagpalabas ng variety show nagpapalabas ng teledrama naghahatid ng mga talakayan/pulso ng bayan nakikinig ng mga awit naghahatid ng napapanahong balita nagbibigay ng opinyon kaugnay ng isang paksa Binabati kita sa mga tamang sagot na iyong nakuha! Ipagpatuloy mo ang iyong sigla sa pagsagot! Mapalalalim ang iyong kaalaman kaugnay ng gampanin ng radyo sa pagkakaroon ng kamalayang panlipunan ng mamamayan. Matututuhan mo rin kung paano makasusulat ng isang komentaryong panradyo gamit ang iba t ibang konsepto ng pananaw. Sa ibaba ay mababasa mo ang ilang mga gabay na tanong na maaaring makatulong sa iyo upang maging lubos ang iyong pag-unawa sa araling ito. Madali mo bang natukoy ang kahalagahan ng radyo? Masasabi mo bang malaki ang naging bahagi ng kasalukuyang anyo ng radyo bilang midyum ng pagpapalaganap panitikang popular? Ipaliwanag. Mahusay ang iyong ginawang pagpapaliwanag. Ngayon naman nais kong punan mo ang kasunod na tsart. Unahing sagutin ang tatlong naunang kolum, ang KWH. Sasagutin lamang ang huling kolum, na L pagkatapos na mapag-aralan ang araling ito.

8 Masasabi mo bang malaki ang naging bahagi ng kasalukuyang anyo ng radyo bilang midyum ng pagpapalaganap ng panitikang popular? Ipaliwanag. K W H L Ano ang nais mong malaman? Ano ang alam mo na? Paano mo makikita ang nais mong maunawaan? Ano ang iyong natutuhan/ naunawaan? Sa bahaging ito ng aralin, nais kong basahin at unawain mo ang mga komentaryong panradyo. Unawain ang mga bagay sa likod ng isang isyung tumatalakay sa lipunang iyong ginagalawan, ang Freedom of Information Bill bilang pokus ng isang komentaryong pagtalakay sa radyo, gayundin ang pakikinig sa isang programang panradyo na komentaryo ang lapat. Narito ang isang bahagi ng pagtatalakayan sa radyo. KOMENTARYONG PANRADYO KAUGNAY NG FREEDOM OF INFORMATION BILL (FOI) Announcer: Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng DZYX, narito ang inyong pinagkakatiwalaang mamamahayag sina Roel Magpantay at Macky Francia at ito ang Kaboses Mo. Roel: Magandang umaga sa inyong lahat! Macky: Magandang umaga partner! Roel: Partner, talaga namang mainit na isyu ngayon yang Freedom of Information Bill na hindi maipasa-pasa sa Senado. Macky: Oo nga partner. Naku, sabi nga ng iba, kung ang FOI ay Freedom Of Income eh malamang nagkukumahog pa ang mga politiko na ipasa iyan kahit pa nakapikit! Roel: Sinabi mo pa, partner! Macky: Ano ba talaga yang FOI na yan partner? Roel: Sang-ayon sa seksyon 6 ng Panukalang batas na ito eh bibigyan ng kalayaan ang publiko na makita at masuri ang mga opisyal na transaksiyon ng mga ahensya ng gobyerno. Macky: Naku! Delikado naman pala yan! Eh di magdiriwang na ang mga tsismosa at pakialamero sa Pilipinas. Isyu dito, isyu doon na naman yan! Demanda dito, demanda doon! Roel: Eh ano naman ang masama, partner? Sa ganang akin, hindi ba t dapat naman talaga na walang itinatago yang mga politikong yan dahil sila ay ibinoto at nagsisilbi sa bayan. Macky: Sa isang banda kasi partner maaring maging threat daw yan sa mahahalagang desisyon ng lahat ng ahensya ng pamahalaan.

9 Roel: Macky: Roel: Sa tingin ko partner eh makatutulong pa nga yan dahil magiging mas maingat sila sa pagdedesisyon at matatakot ang mga corrupt na opisyal. Eh pano yan partner? Ayon kay Quezon Representative LorenzoTañada III, pag hindi pa naipasa ang FOI bago mag- Pasko eh mukhang tuluyan na itong maibabasura. Naku! Naloko na! Hinalaw at isinulat nina Cyrus Magpantay at Maricar Francia mula sa: Gabay na Tanong Ano ang mga bagay na nakapukaw sa iyong isipan habang binabasa ang mga pahayag mula sa binasang halaw na pagtatalakayan sa radyo? GAWAIN 3.2.d : Radyopinyon Basahin ang mga pahayag ng mga komentarista. Alin sa mga ito ang nagsasaad ng positibo at negatibong pananaw? Isulat sa bituin ang positibo at sa bilog ang negatibo. Gawin sa iyong sagutang papel.

10 Ang komentaryong panradyo ayon kay Elena Botkin Levy, Koordineytor, ZUMIX Radio; ay ang pagbibigay ng oportunidad sa kabataan na maipahayag ang kanilang mga opinyon at saloobin kaugnay sa isang napapanahong isyu, o sa isang isyung kanilang napiling talakayan at pagtuunan ng pansin. Ang pagbibigay opinyon ayon kay Levy ay makatutulong nang malaki upang ang kabataan ay higit na maging epektibong tagapagsalita. Ayon pa rin sa kaniya, ang unang hakbang upang makagawa ng isang mahusay at epektibong komentaryong panradyo ay ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa pagsulat ng isang sanaysay na naglalahad ng opinyon o pananaw. GAWAIN 3.2.e : Radyomentaryo Bilang bahagi ng iyong gawain nais kong i-klik mo ang alin man sa mga link sa loob ng bilog. Makinig ng ilang napapanahong mga balita. click radyo5 /teodoro-l--locsin-jr---why-theyre-afraidof-foi tunein.com/radio/radyo-patrol-630- s14674/ radioonlinenow.com/2011/02/25/listento-92-3-news-fm-online/ Para sa mga walang Internet sa klase, maaaring makinig sa radyo sa anomang estasyon sa AM o kaya ay basahin ang kasunod na teksto na kuwentuhang media.

11 Tandaan : Habang ikaw ay nakikinig, sikapin mong magtala ng iba t ibang detalye tungkol sa: 1) Pamagat ng paksang tinalakay; 2) Mga batayan ng mga salaysay, at 3) Mga aral na natutuhan Mga Gabay na Tanong: 1. Tungkol saan ang iyong napakinggan? 2. Paano naging malinaw at kapani-paniwala ang mga pahayag ng mga komentarista? 3. Paano nagiging makabuluhan ang isang komentaryo? BAGO MAKASULAT NG ISANG DOKUMENTARYONG PANRADYO NARITO ANG MGA DAPAT TANDAAN Magsaliksik ng mga impormasyon Huwag kalimutang banggitin ang mga personalidad na binanggit sa mga detalye upang ipakita ang kredibilidad ng iyong isinulat Magkaroon ng malinaw na pagpapasiya sa paksa KUWENTUHANG MEDIA Posted by Online Balita on Jun 2nd, 2012 Nakatutuwang makakuwentuhan ang mga kasapi at pinuno ng media sa okasyon ng kaarawan ng magaling na coordinator na si Liza Carreon sa isang forum na kung tawagin ay TUESDAY CLUB sa Pasig City. Magagaling, matatalas at analitikal ang kanilang mga pananaw sa halos lahat ng isyu o pangyayari sa ating bansa, gaya ng mga usapin ng Panatag Shoal at ni CJ Renato Corona. Kabilang sa media people na nakausap ko at nakapalitan ng kuro-kuro ay sina Manila Bulletin Editor-in-Chief Cris Jun Icban; Butch Raquel, GMA vice president for communications; BizNews Asia Magazine Editor-in-Chief Tony Lopez, Tony Katigbak (chairman ng Tuesday Club); Bong Osorio ng ABS-CBN, ex-mmda Chairman Bayani Fernando at ex-marikina City Mayor Marides Fernando; ex-graphic editor Manuel

12 Almario; columnist Boo Chanco; Pandan, Catanduanes Mayor Resty de Quiroz, dating reporter ng DZRH, at iba pa. Sa ganitong pagtitipon, hindi masasayang ang iyong oras dahil bukod sa tawanan, biruan at kumustahan, nakapupulot ka ng matatalino, magaganda at sariwang opinyon, analisis at personal na paniniwala na kontra o katig sa isang kontrobersiyal na personalidad o usapin. Ang Club na ito ay ipinundar ng yumaong sina Max Soliven at Art Borjal. Binigwasan ng China si US State Secretary Hillary Clinton dahil sa remarks nito tungkol sa gusot sa West Philippine Sea (South China Sea) na rito ay lantarang dinuduro ng dambuhalang bansa ang sisiw na Pilipinas sa Panatag Shoal. Ayon kay Hillary, lumalabis ang China sa pag-angkin nito sa nasabing karagatan kontra sa ipinahihintulot ng United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Nagbabala ang China na hindi dapat makialam ang US sa usaping ito. Well, maliwanag ang pahiwatig ni Ms. Clinton na tiyak na susugod ang US forces para tulungan ang ating bansa sa sandaling ganap na salakayin at agawin ng China ang Bajo de Masinloc. Sa kabila ng pagbatikos at pagsalungat ng mga makakaliwang grupo na sagad-hanggang-langit ang galit at pag-ayaw sa United States, walang magagawa o masusulingan ang Pilipinas kundi ang humingi ng tulong (kahit hindi diretsahan) o sumandal sa puwersa ng bansa ni Uncle Sam laban sa alinmang dayuhang lakas na ookupa at manduduro sa atin. Mga Gabay na Tanong 1. Anong napansin mo sa mga pahayag mula sa tekstong iyong binasa o sa mga pahayag na iyong napakinggan? 2. May mga salita bang ginamit ang may-akda o ang mamamahayag upang maging susi sa paglalahad ng mga detalye? 3. Batay sa teksto, paano inilahad ang bahaging ginampanan ng radyo bilang salik ng panitikang popular sa pag-unlad ng kasalukuyang lipunan?

13 GAWAIN 3.2.f: Radyopormasyon Pagkatapos mong basahin at unawain ang mga pahayag sa binasang teksto, punan ang kasunod na kahon ng tamang mga impormasyon. Gawin sa papel. Mga nagpapahayag ng impormasyon Mga pahayag ng mga personalidad Sariling pananaw GAWAIN 3.2.g: Radyotik na mga Titik Napansin mo ba ang mga salitang may salungguhit sa mga halimbawa ng iskrip panradyo na iyong binasa? Ang mga iyon ay tinatawag na konsepto ng pananaw. Mula sa binasang teksto na Kwentuhang Media, Hanapin ang mga salitang tumutukoy sa mga konsepto ng pananaw. Isulat ang iyong sagot sa mga bilog. Gawin sa sagutang papel.

14 Ugnay-Wika Narito ang ilan pang dagdag na kaalaman upang lubos mong maunawaan kung ano ang tinatawag na Konsepto ng Pananaw. 1. May mga ekspresiyong nagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Kabilang dito ang ayon/batay/para/sang-ayon sa/kay, ganoon din sa paniniwala/pananaw/akala ko/ni/ng, at iba pa. Inihuhudyat ng mga ekspresyong ito ang iniisip, sinasabi o paniniwalaan ng isang tao. Tulad nito: Ayon/ Batay/ Sang-ayon sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas, ang Filipino ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng komunikasyon at sistema ng edukasyon. Sa paniniwala/ akala/ pananaw/ paningin/ tingin/ palagay ni/ ng Pangulong Quezon, mas mabuti ang mala-impiyernong bansa na pinamamahalaan ng mga Pilipino kaysa makalangit na Pilipinas na pinamumunuan ng mga dayuhan. Inaakala/ Pinaniniwalaan/ Iniisip kong hindi makabubuti kanino man ang kanilang plano. Sa ganang akin/ Sa tingin/ akala/palagay ko, wala nang gaganda pa sa lugar na ito. 2. May mga ekspresiyong nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iiba ng paksa at/ o pananaw, tulad ng sumusunod na halimbawa. Gayon man, mapapansing di tulad ng naunang mga halimbawa na tumitiyak kung sino ang pinagmumulan ng pananaw, nagpapahiwatig lamang ng pangkalahatang pananaw ang sumusunod na halimbawa: Sa isang banda/ Sa kabilang dako, mabuti na rin sigurong nangyari iyon upang matauhan ang mga nagtutulog-tulugan. Samantala, makabubuti sigurong magpahinga ka muna para makapag-isip ka nang husto.

15 Tandaan: Ang panitikang popular ay may malaking kaugnayan sa kulturang popular na ang mga bagay ay pawang gumagamit ng mga bagong kasangkapan, imahe, diwa, at iba pang kaugnay na paksa, upang maitanghal GAWAIN ang isang 8: uri RADYOMENTARYONG ng kulturang kakaiba sa MAKABAGO dating nakagisnan ng mga Pilipino. Mula sa mga gawaing iyong nabigyang-tugon mula sa simula ng araling ito, bigyang tugon ang tsart na kasunod sa bahagi ng L. K W H L Pagkatapos mong maitala ang mga bagay na iyong natutuhan, nais ko naman na iyong bigyang-pansin ang mga bagay na nagdulot sa iyo ng maling pag-unawa. Hingin ang tulong ng iyong guro upang mas malawak at mas komprehensibo ang mga bagay na iyong natutuhan. Sa huli, gumawa ng isang komentaryong tumatalakay sa isang napapanahong isyu gaya ng Cyber Bullying, Child Protection Policy at Kalagayan ng Edukasyon sa Bansa. Gawin ito ayon sa hinihinging pamantayan. 1. Isang talatang sanaysay na nagbibigay puna o nagsasaad ng iyong sariling pananaw. 2. Gamit ang mga salitang nagsasaad ng konsepto ng pananaw. Subukin mo namang makagawa ng isang bagay na noong una y inisip mong mga kilalang mamamahayag lamang sa radyo ang nakagagawa. Mula sa iyong naipong kaalaman sa mga nagdaang gawain, alam kong handa ka na. Bilang Pangulo ng Interact Club ng inyong bayan; sa pamamagitan mo ay inanyayahan kayong magpakita ng pagtatanghal ng isang programang panradyo bilang pagbibigay-pugay sa isang award winning radio broadcaster/ komentarista na mula sa inyong bayan, nagdiriwang din siya ng kanyang ika-60, kaarawan; kasabay ng pagdiriwang ng pagkakatatag ng Interact Club.

16 NARITO ANG MGA PAMANTAYAN SA PAGTATAYA NG GINAWANG PAGTATANGHAL NG ISANG PROGRAMANG PANRADYO Pamantayan Masaklaw na paglalahad ng napapanahong impormasyon Napakahusay 4 Komprehensibo at makabuluhan ang napapanahong mga impormasyong inilalahad sa materyal alinsunod sa paksang itinatampok. Mahusay 3 Masaklaw, makabuluhan at napapanahon ang mga impormasyong inilalahad sa materyal alinsunod sa paksang itinatampok. Umuunlad 2 Makabuluhan at napapanahon ang mga impormasyong inilalahad sa materyal alinsunod sa paksang itinatampok ngunit may mga detalyeng hindi nailahad na higit na makatutulong sa pagtatanghal Nagsisimula 1 May makabuluhan at napapanahong mga impormasyong inilahad sa materyal ukol sa paksang itinatampok ngunit limitado ang mga ito. Kabuuang Marka Masining at maingat na paggamit ng wika Mahusay na aspetong teknikal Pagkapraktikal ng rekomendasyo n Natatangi ang paggamit ng wika ng kabataan nang higit pa sa inaasahang pamamaraan sa materyal. Tipong propesyonal ang pagkakagawa sa materyal dahil sa husay ng pagtatagpi-tagpi ng mga elemento nito. Ang mga inilahad na rekomendasyon ay nagmumungkahi ng kaisipang pangmatagalan sa kamalayan ng madla Masining at maingat na nagamit ang wika ng kabataan sa kabuuang pagpapahayag sa nabuong materyal. Taglay ang lahat ng kailangang elemento sa mabisang pagbuo ng materyal. Naipapamalas ang kahusayan sa teknikal na pagganap. Malinaw at kapakipakinabang para sa lahat ang inilahad na rekomendasyon. Masining at maingat na nagamit ang wika ng kabataan sa karamihan ng pahayag sa nabuong materyal. Taglay ang mga susing elemento sa mabisang pagbuo ng materyal at naipamalas ang angkop na teknikal na pagganap. Makabuluhan ang karamihan sa inilahad na rekomendasyon. Masining na ginamit ang wika ng kabataan sa karamihan ng pahayag sa nabuong materyal ngunit hindi maingat ang paggamit. Naipamalas sa materyal ang minimal na antas ng pagtatagpitagpi ng elemento at teknikal na pagganap. May mga rekomendasyong inilahad ngunit hindi malinaw ang inimumungkahin g mga kaisipan. Kabuuang Marka Naging madali ba para sa iyo ang paggawa ng isang iskrip panradyo? Paano nito naimulat ang iyong isipan sa katotohanan ng buhay? Gawin sa papel. SAGOT:.

17 Binabati kita sa iyong pagsasakatuparan ng mga gawain kaugnay ng iyong pagtuklas ng mga kaalaman kaugnay ng radyo bilang isang midyum ng broadcast media. Ngayon naman, ating aalamin ang mahahalagang kaalaman tungkol sa isa pang midyum ng broadcast media, ang telebisyon. Isa pang mahalagang midyum sa larangan ng broadcast media at hindi maikakailang bahagi ng buhay ng bawat Pilipino ang telebisyon. Naging bahagi at sinasabing kasama nga sa daily routine ng mga Pilipino ang panonood ng mga palabas sa telebisyon simula sa paggising sa umaga sa mga morning show hanggang sa oras na bago matulog sa mga prime time na mga panoorin kabilang na ang mga teledrama, balita at mga dokumentaryong pantelebisyon. Saglit mang nahinto ang pamamayagpag ng telebisyon noong panahon ng Batas Militar, sumibol naman ang mas matapang na anyo ng balita at talakayan sa mas makabuluhang gampanin ng telebisyon sa mamamayan. Unti-unting ipinakilala ang telebisyon bilang midyum sa paghahatid ng mahahalagang kaganapan sa bawat sulok ng bansa sa pamamagitan ng dokumentaryong pantelebisyon. Dito kinilala ang mga batikang mamamahayag na sina CheChe Lazaro, Abner Mercado, Jessica Soho, Howie Severino, Sandra Aguinaldo, Jay Taruc at Kara David at iba pa. Nais mo rin bang maging isang sikat at pinagtitiwalaang dokumentaristang gaya nila? Paano mo lilinangin ang iyong kakayahan? Sa araling ito, tatalakayin naman natin ang ilang mga hakbang upang maging isa kang mahusay na dokumentarista sa telebisyon - kung papaanong ang bawat galaw ng tao sa tunay na buhay ay mabibigyang-kulay sa likod ng kamera, at kung paanong ang katotohanang ipinakikita ng isang dokumentaryong palabas sa telebisyon ay naihahatid sa kaalaman ng bawat mamamayan. GAWAIN 3.2.1: Paborito Kong Palabas! Simulan mong pag-aralan ang tungkol sa telebisyon sa pamamagitan ng pagkilala sa mga programang pantelebisyon sa ibaba. Alin- ang pamilyar sa iyo? Pumili ng tatlo at isaayos ayon sa dalas ng iyong panonood. Ipaliwanag kung bakit.

18 Weekend Getaway XXX TV Patrol Talentadong Pinoy ART Angel Rated K Matanglawin TV Patrol Umagang Kay Ganda i - Witness Tween Hearts Mahusay mong nakilala ang mga larawan, tunay ngang ikaw ay isang aktibong kabataan at mulat sa kamalayan ng mga pangyayari sa iyong paligid. GAWAIN 3.2.j: Gulong ng Buhay Telebisyon Magbigay ka ng mga dahilan kung bakit mo pinanonood ang programang pantelebisyon. PAMAGAT NG PROGRAMA DAHILAN KUNG BAKIT PINANONOOD

19 GAWAIN 3.2.k: Telembistiga Pansinin ang mga pamagat ng palabas sa telebisyon na nakasulat sa kasunod na mga kahon. Ibigay ang pagkakatulad nila. STORYLINE INVESTIGATIVE DOCUMENTARIES S. O. C. O. KRUSADA REEL TIME REPORTER S NOTEBOOK Alam kong naging madali para sa iyo ang pagkilala at pagbibigay detalye sa mga larawan sa itaas. Oras na upang ipagpatuloy mo ang pag-unawa at pag-aaral ng araling ito. Mga Gabay na Tanong 1. Ano-ano ang ipinakikita ng mga larawan? 2. Sino-sino ang tagapag-ulat sa mga programang nabanggit? 3. Paano nila tinatalakay ang kanilang mga paksa? 4. Ang telebisyon bilang salik ng panitikang popular ay maituturing bang isang malaking impluwensya sa paghubog ng bagong kabataan? Pangatuwiranan. Ano ang napansin mo sa iyong mga sagot? Tama! Mga pahiwatig na ikaw ay nakikisangkot sa mga usaping panlipunan gamit ang broadcast media tulad ng telebisyon. Ipagpatuloy mo ang pagtuklas ng karunungan sa susunod pang mga gawain. Nais kong bigyang-pansin mo ang bahaging ito ng aralin. Malaki ang maitutulong nito upang higit mong maunawaan ang kaugnayan ng naunang mga gawain sa mga susunod pa.

20 GAWAIN 3.2.l: Teleisipan ng Buhay Kung mayroon kang kompyuter at konesksyon sa internet, panoorin ang dokumentaryong PAGPAG FOR SALE SineTotoo ni Howie Severino na matatagpuan sa youtube. wala nama y basahin mo ang blog para sa isang dokumentaryong pantelebisyon. Sa Gitna ng Dilim ni MiL Adonis Kasalukuyan akong nasa high-school nang una kong mapanood ang maituturing kong isa sa pinakamaimpluwensiyang bagay sa aking buhay. Ang dokumentaryo ni Kara David na Gamu- gamo sa dilim ang nagbukas sa mura kong pag-iisip sa kahalagahan ng edukasyon at sa kung paanong dapat ito y pinahahalagahan. Humanga ako sa dedikasyon ng mga guro at higit sa lahat sa mga kabataan ng mga taga Little Baguio dahil bagama t kulong sila sa rehas ng kahirapan at bulag sa dilim ng kanilang mga landas ay patuloy silang nagsusumikap, nangangarap at lumalaban upang maging mas maliwanag ang kanilang kinabukasan. Dahil sa inspirasyong idinulot sa aking puso ng dokumentaryong ito, nabago ang aking naunang mga pangarap sa buhay. Una kong hinangad na maging isang mahusay na inhenyero upang tuparin ang naunsiyaming pangarap ng aking ama para sa kanyang sarili subalit, napalitan ito ng higit na mataas na pangarap, pangarap na makatulong sa ibang tao at maging boses at mata ng mga taong dapat pakinggan at dapat paglaanan ng higit na atensyon. Nang tumuntong ako sa kolehiyo, kinuha ko ang kursong hindi inasahan ng lahat na aking kukunin. Tangan-tangan ang pangarap at paniniwalang ibinigay sa akin ng dokumentaryong Gamu-gamo sa dilim, kinuha ko ang kursong AB Mass Communication. Gusto kong sumilip sa lente ng camera, baka sakali, makita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Baka sakali, ang lipunang aking ginagalawan ay higit kong makilala. Nais kong humawak ng panulat, baka sakali, sa mga letrang iguguhit ko sa papel at mga kuwentong aking isusulat ay higit na maunawaan atmakikilala ng

21 mga tao ang kanilang mga sarili gayun din ang mga tao sa kanilang paligid. Gusto ko, dumami ang mga katulad ni Myra, na sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng walang kasiguraduhang buhay at sa gitna ng kadiliman ng paligid ay pilit niyang nilampasan ang lahat at naging isang ganap na tanglaw at liwanag. Mga Gabay na tanong: 1. Ano-ano ang pumukaw sa iyong damdamin habang pinanonood ang dokumentaryo? 2. Bilang kabataan, anong masasabi mo sa mga pangyayaring ito sa iyong lipunan? 3. Anong gamapanin ng telebisyon ang ipinakita sa dokumentaryong ito? Narito naman ang mga dagdag kaalaman na dapat mong tandaan na alam kong magagamit mo sa susunod na gawain: Gaya ng pelikula ang mga programang pantelebisyon ay maituturing ding isang uri ng sining na nagsisilbing libangan at gumigising sa isip at damdamin ng isang tao. Ito y mahalaga at mabisang sangay ng kabatirang panlipunan, pang-espirituwal, pangkultura, pangmoralidad, pang-edukasyon at iba pa. Malaki ang nagagawang impluwensiya nito sa katauhan ng isang nilalang. Ang mga kaisipan, ugali, kabuluhan at pananaw ng isang nilikha ay maaaring maimpluwensiyahan ng pinanonood na mga programa sa telebisyon. Dokumentaryong Pantelebisyon Mga palabas na naglalayong maghatid ng komprehensibo at estratehikong proyekto na sumasalamin sa katotohanan ng buhay at tumatalakay sa kultura at pamumuhay sa isang lipunan. Basahin at unawain mo ang ilang paraan upang tagumpay na maisakatuparan ang gagawing pananaliksik para sa isang dokumentaryo.

22 BAGO SINIMULAN ANG PANANALIKSIK BASAHIN MUNA ANG MGA DAPAT TANDAAN SA PAKIKIPANAYAM UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGBUO NG DOKUMENTARYONG PANTELEBISYON 1. PAGHAHANDA PARA SA PANAYAM *Magpaalam sa taong gustong kapanayamin *Kilalanin ang taong kakapanayamin *Para sa karagdagang kaalaman i-klik ang kasunod na site Mga Dapat Gawin Bago Magpanayam Teknik sa Pakikipanayam Bago Magpanayam 2. PAKIKIPANAYAM *Maging magalang *Magtanong nang maayos. *Itanong ang lahat ng ibig malalam kaugnay ng paksa. *Makinig nang mabuti sa sagot ng kinakapanayam. Teknik sa Pakikipanayam Tagumpay sa Pakikipanayam 3. PAGKATAPOS NG PANAYAM *Magpasalamat. *Iulat nang maayos ang nakuhang impormasyon sa panayam Pagkatapos ng Panayam GAWAIN 3.2.m: Telehanayan ng Kasagutan Sa gawaing ito, ikaw mismo sa iyong sarili ang makapagtatala ng mga bagay na iyong natamo sa pag-aaral ng araling ito. Maging maingat at matapat ka sa pagtugon sa hinihingi nito. Gamit ang talaan ng paglalahat na nasa kabilang pahina nais kong sagutin mo ang unang apat na kolum, ang ikalimang kolum ay iyong sagutin sa pagtatapos mo sa kabuuan ng aralin kaugnay ng telebisyon. Paksa: Ang telebisyon ba bilang midyum ng panitikang popular ay may

23 malaking impluwensiya sa paghubog ng bagong kabataan? MGA NAUNA NANG NALAMAN MGA NALAMAN AT NATUKLASAN MGA PATUNAY NG NALAMAN AT NATUKLASAN KATANGGAP- TANGGAP NA MGA KONDISYON PAGLALAHAT GAWAIN 3.2.n: Telementaryo Maraming makabuluhang kaisipan ang tinalakay sa dokumentaryong iyong napanood. Subukin mong dugtungan ang kasunod na mga pahayag upang makabuo ng kaisipang inilalahad nito. Gawin sa sagutang papel. 1. Dadalhin ang pagpag sa karinderya para. 2. Dahil kaya binubura sa isipan ang pinanggagalingan ng pagkain. 3. Nililinis nilang mabuti ang pagpag nang sa ganoo y. 4. Dahil sa inspirasyong idinulot sa aking puso ng dokumentaryong ito,. 5. Tangan-tangan ang pangarap at paniniwalang ibinigay sa akin ng dokumentaryong Gamu-gamo sa dilim,. Napansin mo ba ang pagkakatulad ng mga pahayag sa itaas? Ano ang iyong napuna? Tama, may mga salitang ginagamit upang makabuo ng mga ekspresiyong nagpapahayag ng kaugnayang lohikal. Narito pa ang karagdagang impormasyon hinggil sa mga ekspresiyong nagpapakita ng mga konseptong may kaugnayang lohikal. Ugnay-Wika MGA KONSEPTONG MAY KAUGNAYANG LOHIKAL

24 May mga konseptong higit na nagiging makahulugan kapag pinag-ugnay o pinagsama. Halimbawa nito ang mga konseptong nagpapahayag ng relasyon o kaugnayang lohikal tulad ng dahilan at bunga, layunin at paraan, paraan at resulta, kondisyon at bunga o kinalabasan. 1. Dahilan at Bunga/ Resulta Nagpapahayag ng sanhi o dahilan ang dahilan ng isang pangyayari. Nagsasabi naman ng bunga o kinalabasan ang resulta nito. Tingnan ang halimbawang mga pangungusap na nagpapakita ng relasyong dahilan/sanhi at resulta/ bunga. Pansinin ang mga pang-ugnay na ginamit, gayon din ang padron ng pagsusunod-sunod ng mga konsepto. (nakaturo sa resulta ang arrow o palaso) Nag-aaral siyang mabuti (dahilan + pang-ugnay+resulta) kaya/kaya naman natuto siya nang husto. Nag-aaral siyang mabuti. dahil dito/bunga nito/tuloy natuto siya nang husto. Sapagkat/Pagkat/Dahil nag-aral siyang mabuti natuto siya nang husto. Natuto siya nang husto (dahilan + pu + resulta; may hinto sa pagitan ng dahilan at resulta) (pu + dahilan + resulta; may hinto pagkatapos ng dahilan) (resulta + pu + dahilan) sapagkat/pagkat/kasi/ dahil nag-aral siyang mabuti Makikitang maipahahayag ang relasyong dahilan at bunga sa iba t ibang paraan. Ginagamit ang mga kawsatib na pang-ugnay na sapagkat, dahil, dahilan sa at kasi sa pagsasabi ng dahilan o sanhi samantalang

25 naghuhudyat ng resulta o bunga ang mga pang-ugnay na kaya, kaya naman, dahilan dito at bunga nito. 2. Paraan at Layunin Ipinakikita ng relasyong ito kung paano makakamit ang isang layunin o naiisipan sa tulong ng isang paraan. Tingnan ang halimbawa. Pansinin ang mga pang-ugnay, pati na ang padron ng pagpapahayag ng relasyon. (Nakatuon sa layunin ang arrow o palaso) Upang/Para matuto nang husto, nag-aaral siyang mabuti. Nag-aaral siyang mabuti upang /para/nang sa ganoo y matuto nang husto. (pu + layunin + paraan May hinto pagkatapos ng Layunin) (paraan + pu + layunin) Sa relasyong ito, ginagamit ang mga pang-ugnay na para, upang, o nang sa ganoon upang maihudyat ang layunin. 3. Paraan at Resulta Nagpapakita ang relasyong ito kung paano nakukuha ang resulta. Sa mga halimbawa, nakaturo sa resulta ang arrow. Sa matiyagang pag-aaral, nakatapos siya ng kaniyang kurso. Nakatapos siya ng kaniyang kurso sa matiyagang pag-aaral. (paraan + resulta) (resulta + paraan) Mapapansing walang ginamit na pang-ugnay sa relasyong ito. Inihuhudyat ng sa ang paraang ginamit upang makamit ang resulta. 4. Kondisyon at Bunga o Kinalabasan

26 Maihahayag ang relasyong ito sa dalawang paraan:una, tumbalik o salungat sa katotohanan ang kondisyon. Tingnan ang halimbawa kung saan nakaturo sa bunga o kinalabasan ng arrow. Kung nag-aaral ka lang nang mabuti, (pu + kondisyon + bunga) sana y natuto ka nang husto. Natuto ka sana nang husto (bunga + pu + kondisyon) kung nag-aral kang mabuti. At ikalawa, haypotetikal ang kondisyon; tulad nito: Kapag/Sa sandaling/ basta t (pu+ kondisyon + bunga) nag-aral kang mabuti, matututo ka nang husto. Matututo ka nang husto (bunga + pu + kondisyon) kapag/ sa sandaling/ bastat nag-aral kang mabuti. Sa unang paraan (salungat sa katotohanan ang kondisyon), ginamit ang pangugnay na kung at karaniwan itong sinamahan ng sana upang maipakitang salungat nga sa katotohanan ang bunga o kinalabasan. Sa ikalawa, ginamit ang kapag, sandaling o basta t upang ipahayag na maaaring maganap ang isang pangyayari kung isasagawa ang kondisyon. GAWAIN 3.2.o: Sinematotohanang Kaganapan

27 Gamit ang mga salita o ekspresiyong nagpapakita ng mga ugnayang lohikal, sabihin ang kaisipang isinasaad ng bawat larawan. Gawin sa papel. kaisipan kaisipan kaisipan kaisipan kaisipan kaisipan Pagkatapos mong makita ang mga larawan sa pahina sa itaas, sagutin mo ang sumusunod na tanong. 1. Ano-ano ang ipinakikita ng mga larawan? 2. Paano tinatalakay ang kanilang mga paksa? 3. Nagsilbing daan ba ang mga larawan upang maimulat ka sa katotohanan ng mga kaganapan sa iyong lipunan? Binabati kita, alam kong naging madali para sa iyo ang pagkilala at pagbibigay-detalye sa mga larawan. Oras na upang ang mga natutuhan mo sa mga gawain sa araling ito ay mabigyan mo ng pagtataya.

28 GAWAIN 3.2.p: DokPantele Layunin mo sa gawaing ito na ilapat sa tunay na sitwasyon ang mahahalagang konsepto tungkol sa dokumentong pantelebisyon na iyong natutuhan. Basahin at unawain ang ipagagawa ko saiyo. Sitwasyon: Taon-taon ay idinaraos ang pagdiriwang para sa pagkakatatag ng inyong lalawigan. Ngayong taon, naatasan ang inyong Samahang Pangkabataan ng Lalawigan (SPL) upang magkaroon ng isang palabas sa gabi ng pagtatanghal. Bilang Pangulo ng inyong samahan, ikaw ang naatasang manguna sa pagpapalabas na may layuning maipabatid ang kasalukuyang kalagayan ng inyong lalawigan. Ito ay sa pamamagitan ng dokumentaryong pantelebisyon. Ang dokumentaryong inyong itatanghal ay dapat a) gumamit ang wika ng kabataan sa kaslukuyan, b) may mga ekspresiyong nagpapakita ng mga konseptong may kaugnayang lohikal, at c) estilo ayon sa halimbawang iyong nabasa o napanood at sa panlasa ng kabataang tulad mo. Magaling! Natapos na nating talakayin ang tungkol sa radyo at telebisyon, at natitiyak kong naunawaan mo na rin ang mahahalagang konsepto na nakapaloob sa araling ito. Para makatiyak ako, gawin mong muli ang sumusunod na gawain. Pagnilayan at Unawain Sa bahaging ito, nais kong pagnilayan mo ang sumusunod na gawain

29 upang higit mong mapalalim ang iyong pag-unawa sa mahahalagang konsepto na nakapaloob sa araling ito. Inaasahan ko na pagkatapos ng mga gawain, ang lahat ng iyong maling akala o palagay ay naitama na dahil ito ang daan upang mabisa mong mailipat sa tunay na sitwasyon ang mahahalagang konsepto na iyong natutuhan. Ipaliwanag sa pamamagitan ng sumusunod na dayagram kung paano nakatutulong ang Broadcast Media sa iba t ibang kaparaanan sa ating araw-araw na pamumuhay. BROADCAST MEDIA RADYO TELEBISYON pagbibigay ng impormasyon pagpapahayag ng mga pananaw at opinyon pagpapabatid ng mga pangunahing suliranin paglalatag ng mga solusyon sa mga pangunahing suliranin aksiyong naisagawa/solusyon sa ipinahatid na mga suliranin (serbisyo publiko) Buuin ang pahayag Ang Broadcast Media ay nakatutulong sa ating araw-araw na pamumuhay sapagkat Ilipat

30 Pagkakataon mo nang ilipat ang mahahalagang konsepto na iyong natutuhan sa araling ito. Alam kong kayang-kaya mo ito. Kung mayroon ka pang hindi nauunawaan, maaari mong tanungin ang iyong guro. Sa pamamagitan ng mga kasanayang iyong natutuhan mula sa mga aralin kaugnay ng broadcast media, tiyak kong matagumpay mong naisakatuparan ang mga gawaing iyong isinagawa! Alam kong nabatid mo rin ang papel na ginagampanan ng broadcast media sa paghahatid ng mahahalaga at napapanahong impormasyon na nagdudulot sa pagkakaroon ng kamalayang panlipunan ng mamamayan. Muli, subukin natin ang iyong galing at talino. Nasa ibaba ang isang gawaing tiyak kong kayang-kaya mong isakatuparan. Isa kang mamamahayag o journalist/ broadcaster. Ikaw ay naatasang magsaliksik kaugnay ng napapanahong isyu sa ating bansa. Binigyan ka ng kalayaan na pumili kung ikaw ay lilikha ng iskrip para sa isang komentaryong panradyo o kaya naman ay para maging bahagi ng isang dokumentaryong pantelebisyon. Para sa pagsasagawa ng komentaryong panradyo, kinakailangan mong sumulat ng isang iskrip na magtatampok sa batuhan ng ideya at komentaryo kaugnay ng iyong napiling paksa o isyu. Inatasan kang manaliksik upang magkaroon ng wasto at mapanghahawakang impormasyon mula sa mga personalidad na may kinalaman sa paksa o isyu. Kinakailangang bumuo ka ng iskrip para sa dalawang mamamahayag na siyang magbabasa nito sa isang programa sa radyo ang KABOSES. Kung ikaw naman ay makikiisa sa Pagbuo ng Dokumentaryong Pantelebisyon, kinakailangan mong makipanayam sa isang tao na makapagbabahagi ng impormasyon o kaya naman ay may mahalagang opinyon kaugnay ng paksa o isyung iyong napili. Ang iskrip na iyong mabubuo ay magiging bahagi ng isang dokumentaryong ipalalabas sa KABOSES Station Channel

31 Narito ang ilan sa mga isyu na maaaring maging paksa ng iyong komentaryong panradyo o dokumentaryong pantelebisyon: Dagdag na Taon sa Hayskul, Kailangan Pa Ba? Ang mundo ba y sadyang sa pera umiikot? Pamahalaan, Lagi Bang Handa Sa Panahon ng Kalamidad? Bagong teknolohiya sagot nga bas a pag-unlad? Katangiang Pang-Multimedia Gumamit ng mga grapiko, video, tunog, at iba pang multimedia na makatutulong upang higit na maging makabuluhan ang presentasyon. Sumunod sa batas kaugnay ng copyright sa paggamit ng multimedia features. Gumamit ng multimedia upang maisagawa ang presentasyon. Sumunod sa batas kaugnay ng copyright sa paggamit ng multimedia features. Gumamit ng multimedia upang maisagawa ang presentasyon, ngunit may mga pagkakataong nalalayo sa tema. Sumunod sa batas kaugnay ng copyright sa paggamit ng multimedia features. Di- gumamit ng multimedia upang maisagawa ang Presentasyon Pagiging Malikhain Ang presentasyon ay ginamitan ng kakaibang mga likhang sining upang mahikayat ang mga manonood, makadaragdag sa pagpapalabas ng layunin at tema ng paksa. Pagtatanghal Ang presentasyon ay ginamitan ng kakaibang mga likhang sining upang mahikayat ang mga manonood. Sinubukang gamitan ng kakaibang mga likhang sining upang mahikayat ang mga manonood. Walang ginamit na kakaibang mga likhang sining upang mahikayat ang mga manonood.

32 Pinaghandaang mabuti ang bawat linya at malinaw na binigkas ang bawat salita. Naipakita ang kabuluhan ng paksa at tema nito. Pinaghandaang mabuti ang bawat linya at malinaw na binigkas ang bawat salita. May mga ilang pagkakataong kinabahan habang nagsasalita. Di-napaghandaan ang pagsasalita at pagganap. Isulat ang matatapos mong iskrip sa isang bond paper. Tiyakin na malinis at maayos ang pagkakasulat nito. Gagamitin sa pagtataya ng iyong gawa ang mga rubric na ginamit sa pagtataya ng komentaryong panradyo at dokumentaryong pantelebisyon sa naunang mga gawain. Narito ang rubrik kung paano mamarkahan ang iyong produkto: Rubrik para sa Multimedia Presentation Pinakamahusay 4 Mahusay 3 Umuunlad 2 Nagsisimula 1 Nilalaman: Layunin Ang presentasyon ay may tiyak na layunin o tema. Ang lahat ng ipinakita rito ay may tiyak na kaugnayan sa layunin at lubhang makabuluhan. Ang presentasyon ay may tiyak na paksa, at may kaugnayan ang mga ipinakita rito sa paksa. May tiyak na paksa ang presentasyon ngunit ilang bahagi lamang ang nagpakita ng kaugnayan sa paksa. Di malinaw na naipakita ang paksa at ang karamihan sa bahagi ay walang malinaw na kaugnayan sa tema. Nilalaman: Kongklusyon Ginamit ko ang aking natutuhan at mga dati ng kaalaman upang mailahad ang aking pag-unawa sa mga datos na nakalap. Nakapaghinuha ako nang maayos na kongklusyon mula sa mga datos na nakalap. Sa tulong ng iba, nakapaghinuha akong isang magandang kongklusyon. Di naging madali ang paghinuha ko ng kongklusyon. Binabati kita at matagumpay mong natugunan ang mga gawain sa Aralin 3.2. Ngayon ay inanyayahan kitang tayain ang natamo mong mga kaalaman at nalinang na kakayahan mula sa pagtalakay mo sa modyul na ito.

33 VII. Pangwakas na Pagtataya Punan ang mga patlang sa bawat bilang upang mabuo ang mga kaisipang isinasaad. 1. Nababatid ng mga mamamayan ang kasalukuyang kaganapan sa kaniyang paligid sa pamamagitan ng. 2. Sa pamamagitan ng mga programa sa radyo,. 3. Sa panonood ng mga dokumentaryong pantelebisyon, ang kabataan ay. Buong husay mong naisagawa ang Aralin 3.2. Handang-handa ka na para sa huling aralin ng modyul na ito. Pag-uusapan naman natin ang tungkol sa dokumentaryong pampelikula.

LIST OF UP DILIMAN GE COURSES Updated per 124 th UPD UC 19 November 2012

LIST OF UP DILIMAN GE COURSES Updated per 124 th UPD UC 19 November 2012 LIST OF UP DILIMAN GE COURSES Updated per 124 th UPD UC 19 November 2012 DOMAIN: ARTS & HUMANITIES (AH) UPEPP Araling Kapampangan 10 a Mekeni Abe: Pangkalahatang Sarbey ng Kulturang Kapamapangan CAL Aral

More information

Substance Abuse or Dependence

Substance Abuse or Dependence Substance Abuse or Dependence Substance abuse is a pattern of using alcohol or drugs that leads to problems in a person s life. These problems can: Put others at risk for harm when driving, working with

More information

Embassy of the United States of America Consular Section - Immigrant Visa Unit Manila, Philippines

Embassy of the United States of America Consular Section - Immigrant Visa Unit Manila, Philippines Embassy of the United States of America Consular Section - Immigrant Visa Unit Manila, Philippines MEDICAL EXAMINATION INSTRUCTIONS FOR IMMIGRANT VISA APPLICANTS Under U.S. immigration law, ALL applicants

More information

Cancer of the Colon and Rectum

Cancer of the Colon and Rectum Cancer of the Colon and Rectum The colon is also called the large bowel or large intestine. It is the lower 5 to 6 feet of the digestive system. The last 8 to 10 inches of the colon is the rectum. Colon

More information

Opinions and interpretations expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the IOM, its member states and the European Union.

Opinions and interpretations expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the IOM, its member states and the European Union. IOM is committed to the principle that humane and orderly migration benefits migrants and society. As an intergovernmental organization, IOM acts with its partners in the international community to: assist

More information

06 September 2015 IKA-23 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (Mk. 7:31-37) Berde

06 September 2015 IKA-23 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (Mk. 7:31-37) Berde AngTinig St. John the Baptist Parish 140 Pinaglabanan Street, San Juan City 06 September 2015 IKA-23 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (Mk. 7:31-37) Berde +Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Nabalitaan mo na ba ang tungkol sa nakamamatay na sakit na AIDS? Malamang ay narinig mo na ang tungkol dito sa telebisyon, radyo o mga babasahin at pahayagan. Pero ano ba

More information

Kailangan ng Sanggol...

Kailangan ng Sanggol... Kailangan ng Sanggol... Kailangan ng Sanggol... Kailangan ng iyong anak ang matinding pag-aalagaga. Maging ang maliliit na bagay na ginagawa mo sa iyong anak ay makaaapekto sa kanyang paglaki. Tandaan,

More information

BATAS, KATARUNGAN, AT KALIKASAN: ISANG KRITIKAL NA PAGMUNI SA EKOLOHIYA AT LIPUNAN *

BATAS, KATARUNGAN, AT KALIKASAN: ISANG KRITIKAL NA PAGMUNI SA EKOLOHIYA AT LIPUNAN * BATAS, SOCIAL KATARUNGAN, SCIENCE DILIMAN AT KALIKASAN... (June 2011) 7:1, 82-98. BATAS, KATARUNGAN, AT KALIKASAN: ISANG KRITIKAL NA PAGMUNI SA EKOLOHIYA AT LIPUNAN * Jay L. Batongbacal ABSTRACT This article

More information

College Spaces and Student Learning Statements

College Spaces and Student Learning Statements College Spaces and Student Learning Statements Linda Gilstrap Learning does not only happen in the classroom, it takes place amongst ourselves, outside of the classroom, and we are inspired by the park-like

More information

Pinoy Internet Network Marketer

Pinoy Internet Network Marketer This is a Free Report Pinoy Internet Network Marketer How To Survive and Become Successful In Network Marketing, MLM and Home Based Business In The Information Age From The Desk of Eduard Reformina Quezon

More information

Republic of the Philippines

Republic of the Philippines INVOLVING CONSUMERS IN MEDICINES SURVEILLANCE (Report of the Pilot Study) Republic of the Philippines Cynthia J. Lim Bureau of Food and Drugs Department of Health RATIONALE Mission Report Ms. Nazarita

More information

POLICE RECRUITMENT: A CLOSER LOOK. Nestor Nabe College of Criminal Justice Education University of Mindanao, Bolton Campus, Davao City

POLICE RECRUITMENT: A CLOSER LOOK. Nestor Nabe College of Criminal Justice Education University of Mindanao, Bolton Campus, Davao City UM Research Journal Vol.7 p.25 POLICE RECRUITMENT: A CLOSER LOOK Nestor Nabe College of Criminal Justice Education University of Mindanao, Bolton Campus, Davao City ABSTRACT. This pursuit investigated

More information

For a copy of JJ s presentation at the 4th General Membership Meeting last 20 October 2015, please click on the link below:

For a copy of JJ s presentation at the 4th General Membership Meeting last 20 October 2015, please click on the link below: Atty. JJ Disini is one of the leading information and technology law experts in the Philippines today. His areas of expertise are litigation, intellectual property, licensing, privacy and data security,

More information

Cholesterol. There are 3 main types of fats in your blood:

Cholesterol. There are 3 main types of fats in your blood: Cholesterol Cholesterol is a fatty substance that your body needs to work. It is made in the liver and found in food that comes from animals, such as meat, eggs, milk products, butter and lard. Too much

More information

SPECIAL AWARD FOR AGRI MICRO-BUSINESS NOMINATION FORM (For microenterprises engaged in agriculture farming, forestry, livestock, poultry and fishing)

SPECIAL AWARD FOR AGRI MICRO-BUSINESS NOMINATION FORM (For microenterprises engaged in agriculture farming, forestry, livestock, poultry and fishing) 2015 CITI MICROENTREPRENEURSHIP AWARDS SPECIAL AWARD FOR AGRI MICRO-BUSINESS NOMINATION FORM (For microenterprises engaged in agriculture farming, forestry, livestock, poultry and fishing) ABOUT THE NOMINEE

More information

BASIC EDUCATION CURRICULUM (Philippine Elementary Learning Competencies) JUNE 2010 SIBIKA AT KULTURA MAKABAYAN

BASIC EDUCATION CURRICULUM (Philippine Elementary Learning Competencies) JUNE 2010 SIBIKA AT KULTURA MAKABAYAN BASIC EDUCATION CURRICULUM (Philippine Elementary Learning Competencies) JUNE 2010 SIBIKA AT KULTURA MAKABAYAN BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the Philippines E:\CDD

More information

CROWN OFFICE AND PROCURATOR FISCAL SERVICE IMPORMASYON PARA SA MGA NAULILANG KAMAG- ANAK

CROWN OFFICE AND PROCURATOR FISCAL SERVICE IMPORMASYON PARA SA MGA NAULILANG KAMAG- ANAK CROWN OFFICE AND PROCURATOR FISCAL SERVICE IMPORMASYON PARA SA MGA NAULILANG KAMAG- ANAK ANG TUNGKULIN NG PROCURATOR FISCAL SA IMBESTIGASYON NG MGA KAMATAYAN Para sa karagdagang impormasyon at para ma-access

More information

SCHEDULE SA PAGTASA PARA SA INDEPENDIYENTENG KONTRATISTA (CONTRACT LABOUR)

SCHEDULE SA PAGTASA PARA SA INDEPENDIYENTENG KONTRATISTA (CONTRACT LABOUR) 2016 SCHEDULE SA PAGTASA PARA SA INDEPENDIYENTENG KONTRATISTA (CONTRACT LABOUR) Sa ilalim ng The Workers Compensation Act, ang Workers Compensation Board ay may pananagutan na magkaloob seguro sa kabayaran

More information

Filipino Continuers. Stage 6 Syllabus

Filipino Continuers. Stage 6 Syllabus Filipino Continuers Stage 6 Syllabus Original Published version updated June 2009 Assessment and Reporting information updated February 2012 Assessment and Reporting information updated Published by Board

More information

Tagalog Version 1. September, 2010 MGA ALITUNTUNIN NG HAWAII SA PANGANGASIWA HAWAII ADMINISTRATIVE RULES TITULO 8 TITLE 8

Tagalog Version 1. September, 2010 MGA ALITUNTUNIN NG HAWAII SA PANGANGASIWA HAWAII ADMINISTRATIVE RULES TITULO 8 TITLE 8 MGA ALITUNTUNIN NG HAWAII SA PANGANGASIWA HAWAII ADMINISTRATIVE RULES TITULO 8 TITLE 8 KAGAWARAN NG EDUKASYON DEPARTMENT OF EDUCATION SUB-TITULO 2 SUBTITLE 2 EDUKASYON EDUCATION BAHAGI 1 PART 1 MGA PAMPUBLIKONG

More information

CONTENTS. Message from the President. Foreword MESSAGES. Welcome Remarks. Secretary Leila M. De Lima Department of Justice

CONTENTS. Message from the President. Foreword MESSAGES. Welcome Remarks. Secretary Leila M. De Lima Department of Justice CONTENTS Message from the President 1 Foreword 2 MESSAGES Welcome Remarks Secretary Leila M. De Lima Department of Justice 6 Secretary Jesse M. Robredo Department of Interior and Local Government 10 Message

More information

Patnubay sa Korespondensiya Opisyal IKAAPAT NA EDISYON

Patnubay sa Korespondensiya Opisyal IKAAPAT NA EDISYON Patnubay sa Korespondensiya Opisyal IKAAPAT NA EDISYON Patnubay sa Korespondensiya Opisyal IKAAPAT NA EDISYON Leonida B. Villanueva Rogelio G. Mangahas Mga Editor AKLAT NG BAYAN METRO MANILA 2015 Patnubay

More information

Edukasyon ng Bayani: Mga Impluwensya ng Edukasyong Natamo sa Kaisipang Rebolusyonaryo*

Edukasyon ng Bayani: Mga Impluwensya ng Edukasyong Natamo sa Kaisipang Rebolusyonaryo* Edukasyon ng Bayani: Mga Impluwensya ng Edukasyong Natamo sa Kaisipang Rebolusyonaryo* MARIA LINA NEPOMUCENO-VAN HEUGTEN The most important moment in the history of the republic was guided, perhaps predictably,

More information

2007 Broadcast Code of the Philippines

2007 Broadcast Code of the Philippines Broadcast Code of the Philippines TABLE OF CONTENTS Part 1. Page Preamble 2 PROGRAM STANDARDS 2 Art 1. News and Public Affairs 2 Art. 2. Analysis and Commentaries 7 Art. 3. Coverage Involving Children

More information

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (EPP) and TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION (TLE)

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (EPP) and TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION (TLE) Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City K TO 12 CURRICULUM GUIDE EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (EPP) and TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION

More information

ARALING PANLIPUNAN MODYUL 8

ARALING PANLIPUNAN MODYUL 8 (Effective Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN MODYUL 8 Ang Simbahang katoliko: Isang Makapangyarihang Institusyon sa Gitnang Panahon BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education

More information

ARALING PANLIPUNAN I

ARALING PANLIPUNAN I (Effective and Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN I MODYUL 3 ANG IBA T-IBANG MUKHA NG ATING LAHI BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig

More information

College of Computer Studies and Engineering Lorma Colleges City of San Fernando

College of Computer Studies and Engineering Lorma Colleges City of San Fernando College of Computer Studies and Engineering Lorma Colleges City of San Fernando Bachelor of Science in Computer Engineering SY 2010-2011 Course Description FIRST YEAR FIRST SEMESTER COURSE NO: ALGEBRA

More information

BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS MINOR IN FINANCE

BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS MINOR IN FINANCE BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS MINOR IN FINANCE Description and Aims of the Program The BS-Physics minor in Finance is an 11-term undergraduate program in physics, that provides students with a full undergraduate

More information

PREPARATION GUIDE SUPPLEMENT Bilingual Education Assessment Tagalog (051)

PREPARATION GUIDE SUPPLEMENT Bilingual Education Assessment Tagalog (051) NY-SG-FLD051-01 The State Education Department does not discriminate on the basis of age, color, religion, creed, disability, marital status, veteran status, national origin, race, gender, genetic predisposition

More information

BANGA, BANGKA, BANGKAY!!! Isang Panukalang Gamit ng Arkeolohiya sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan at Kasaysayan ng Pilipinas 1

BANGA, BANGKA, BANGKAY!!! Isang Panukalang Gamit ng Arkeolohiya sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan at Kasaysayan ng Pilipinas 1 1 BANGA, BANGKA, BANGKAY!!! Isang Panukalang Gamit ng Arkeolohiya sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan at Kasaysayan ng Pilipinas 1 Michael Charleston Xiao B. Chua Pamantasang De La Salle Maynila I. Panimula

More information

Inclusion of an agency does not imply endorsement nor is exclusion a reflection on the value or quality of an agency s services.

Inclusion of an agency does not imply endorsement nor is exclusion a reflection on the value or quality of an agency s services. Mabuhay, Kababayan! We have created this resource guide to help you locate community services available in San Mateo County. The guide is divided into areas of interest (ie education, health, legal services,

More information

Ulat sa Kagubatan at buhay-ilang ng Bayan ng Panukulan

Ulat sa Kagubatan at buhay-ilang ng Bayan ng Panukulan Ulat sa Kagubatan at buhay-ilang ng Bayan ng Panukulan Magmula pa noong 1999, and mga mag-aaral ng biyolohiya buhat pa sa UPLB at Oxford University sa Ingglatera ay nagsasagawa ng mga pag-aaral sa kagubatan

More information

Three other Asian countries to adopt hybrid rice technology

Three other Asian countries to adopt hybrid rice technology VOL. 4 NO. 4 PUBLISHED BI-MONTHLY BY SL AGRITECH CORP. NOV-DEC 2011 We greet you all a merry, merry Christmas and a prosperous New Year! Nueva Ecija farmer turns in impressive rice yields Page 2 Jasponica

More information

Nona floods 27 Pampanga brgys

Nona floods 27 Pampanga brgys VOLUME IV NO. 129 DECEMBER 18-20, 2015 FRIDAY - SUNDAY www.headlinegl.com what s inside Pampanga Press Club raps CSF top cop for arrogant behavior news...page 2 Maintenance sailors exchange ideas aboard

More information

THE BOY SCOUTS PROGRAM

THE BOY SCOUTS PROGRAM Basic Training Course for Troop Leaders Session No. 7/Handout THE BOY SCOUTS PROGRAM The program of the Boy Scouts Section is for boys from the age of 10 to 17 who join Scout Troops sponsored by the different

More information

Capitol vows aid to former rebels

Capitol vows aid to former rebels VOLUME IV NO. 112 NOVEMBER 25, 2015 WEDNESDAY www.headlinegl.com what s inside CHED, AUF stage IP forum news...page 2 CSF gov t urges bizmen to renew permits, licenses early business...page 3 DONATION.

More information

ANG DEKLARASYON NG UN SA MGA KARAPATAN NG MGA KATUTUBO

ANG DEKLARASYON NG UN SA MGA KARAPATAN NG MGA KATUTUBO ANG DEKLARASYON NG UN SA MGA KARAPATAN NG MGA KATUTUBO Ang Pangkalahatang Kapulungan, Pinapatnubayan ng hangarin at prinsipyo ng Charter ng United Nations, at mabuting paagtitiwala sa pagpapatupad ng mga

More information

Capitol officials undergo retraining on governance

Capitol officials undergo retraining on governance www.headlinegl.com what s inside RPCO-3 holds workshop for new projects in CL news...page 2 VOLUME IV NO. 69 SEPTEMBER 21, 2015 MONDAY DA-3 conducts meat processing training business...page 3 CSF identifies

More information

College of Computer Studies And Engineering Lorma Colleges City of San Fernando

College of Computer Studies And Engineering Lorma Colleges City of San Fernando College of Computer Studies And Engineering Lorma Colleges City of San Fernando Bachelor of Science in Computer Science Course Description SY 2011-2012 FIRST YEAR FIRST SEMESTER COURSE NO: ALGEBRA DESCRIPTIVE

More information

Community-based Rehabilitation: Mandaluyong s Project T.E.A.C.H

Community-based Rehabilitation: Mandaluyong s Project T.E.A.C.H Community-based Rehabilitation: Mandaluyong s Project T.E.A.C.H HIGHLIGHTS The City Government of Mandaluyong believes in ensuring the well-being of its citizens, particularly of children, thus its social

More information

2 ND Division Kindergarten Festival of Talents

2 ND Division Kindergarten Festival of Talents Department of Education REGION III DIVISION OF BATAAN City of Balanga Telephone: 047-2372102 TeleFax: 047-7917004 Address: Bataan Provincial Capitol Compound, Balanga City Division Memorandum No 84 s.

More information

YEAR X NO. 2 OFFICIAL NEWSPAPER OF THE ARCHDIOCESE OF LIPA. LASAC, Inc., 25 taon na. HungerCon, pinangunahan ng LASAC

YEAR X NO. 2 OFFICIAL NEWSPAPER OF THE ARCHDIOCESE OF LIPA. LASAC, Inc., 25 taon na. HungerCon, pinangunahan ng LASAC FEBRUARY 2014 1 YEAR X NO. 2 OFFICIAL NEWSPAPER OF THE ARCHDIOCESE OF LIPA FEBRUARY 2014 PAPAL INTENTION FOR MARCH 2014 On the Rights and Dignity of Women VATICAN CITY - The Holy Father Pope Francis will

More information

Kabanata 15: Mga Sosyal na Aktibidad, Kultura at Paglilibang

Kabanata 15: Mga Sosyal na Aktibidad, Kultura at Paglilibang Kabanata 15: Mga Sosyal na Aktibidad, Kultura at Paglilibang Mga pasilidad sa sports at paglilibang Ang Leisure and Cultural Services Department ay may malawak na hanay ng mga pasilidad sa paglilibang

More information

Pandaigdigang Kasunduan sa Sibil at Pampulitikang Karapatan 13 Nobyembre 2012

Pandaigdigang Kasunduan sa Sibil at Pampulitikang Karapatan 13 Nobyembre 2012 Pandaigdigang Kasunduan sa Sibil at Pampulitikang Karapatan 13 Nobyembre 2012 Komite ng Karapatang Pantao Pinagtibay na pagsusuri sa ika- apat na panahunang ulat ng Pilipinas, na tinanggap ng Komite sa

More information

Ang Bukana Photojournalist settles Fifth in Regional Press Con Erelyn Bellosillo

Ang Bukana Photojournalist settles Fifth in Regional Press Con Erelyn Bellosillo Page VOL. NO. VI JUNE-NOVEMBER 2011 THE OFFICIAL PUBLICATION OF LABOGON NATIONAL HIGH SCHOOL - MANDAUE Angelica Conde, Most Outstanding Student Preventing dengue in our barangay Recoronation of the blessed

More information

Suarez / From Leisure 85

Suarez / From Leisure 85 Suarez / From Leisure 85 FROM LEISURE Angelo V. Suarez alimango@gmail.com About the Author Angelo V. Suarez is a poet from Manila. Most of his work is freely downloadable online. His latest, Philippine

More information

Phillips 66 Renton Terminal Site

Phillips 66 Renton Terminal Site Toxics Cleanup Program Proposed Agreed Order for Cleanup and Environmental Documents Available for Review and Comment The Washington State Department of Ecology (Ecology) prepared this fact sheet to provide

More information

SPECIAL ISSUE 1ST QUARTER Investors in People

SPECIAL ISSUE 1ST QUARTER Investors in People SPECIAL ISSUE 1ST QUARTER 2013 Investors in People Bronze Certificate Table of Contents 3Highlights 4Awardees of the Year 5In-Focus /CSR on the Go 6Excellence @ Work OP Center Techie Section Safety Measures

More information

Pineda extends more aid to dialysis patients. Pampanga bags 2 awards in Reg l Gawad Kalasag. Mikey files CGMA s CoC for 2nd District rep seat

Pineda extends more aid to dialysis patients. Pampanga bags 2 awards in Reg l Gawad Kalasag. Mikey files CGMA s CoC for 2nd District rep seat VOLUME IV NO. 86 OCTOBER 15, 2015 THURSDAY www.headlinegl.com Pampanga bags 2 awards in Reg l Gawad Kalasag By Angelique Tuazon ASSISTANCE DISTRIBUTION. Governor Lilia Nanay Pineda leads the distribution

More information

Adjectives with syllable repetition, Adverbs. See Other describing words. time. See Other. describing words; manner. describing words; location

Adjectives with syllable repetition, Adverbs. See Other describing words. time. See Other. describing words; manner. describing words; location Index ( )umverb 181 83 ( )um +rep2 verb 184 t, 373 y, 382 a, 389, 392 Actor. See Doer of an action Adjective 219 30 Adjectives, 217 40 adjective 219 30 affixed and unaffixed adjectives, 218 comparing persons

More information

Ang Lipunan at Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas

Ang Lipunan at Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas Ang Lipunan at Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas Ang edukasyon ay laging nagsisilbi sa isang pampulitikang hangarin, isang estabilisadong pampulitikang kaayusan, isang partikular na interes ng uri (sa

More information

RIGHT TOOLS. BETTER OUTCOME LGU DASHBOARD

RIGHT TOOLS. BETTER OUTCOME LGU DASHBOARD RIGHT TOOLS. BETTER OUTCOME LGU DASHBOARD INTRODUCTION UNICEF UP Manila National TeleHealth Center Project Project Title: Real Time Monitoring of Key MCH Indicators through CHITS in GIDA Real Time Monitoring

More information

Ang Demokratikong Sistema at ang mga Modelo ng Pamumuno sa Pilipinas 1

Ang Demokratikong Sistema at ang mga Modelo ng Pamumuno sa Pilipinas 1 KRITIKE VOLUME FOUR NUMBER ONE (JUNE 2010) 28-49 Dialogos Ang Demokratikong Sistema at ang mga Modelo ng Pamumuno sa Pilipinas 1 F. P. A. Demeterio Introduksyon M araming paraan ang pagsusuri sa problema

More information

DLSU team tops economics quiz competition See page 3. Field Notes: Filipinisasyon ng mga paaralang Tsinoy

DLSU team tops economics quiz competition See page 3. Field Notes: Filipinisasyon ng mga paaralang Tsinoy 2401 (twen te fôr,o, wun) is a landmark number along Taft Avenue. It is the location ID of De La Salle University, home to outstanding faculty and students, and birthplace of luminaries in business, public

More information

ANG PAGBABAGO SA KLIMA

ANG PAGBABAGO SA KLIMA UNITED CHURCHES OF CHRIST IN THE PHILIPPINES INTEGRATED DEVELOPMENT PROGRAM FOR INDIGENOUS PEOPLES IN SOUTHERN TAGALOG (UCCP-IDPIP-ST) 2009 I S A N G P R A Y M E R H I N G G I L S A C L I M A T E C H A

More information

Honsin!! and Urban Development Coordinating Council HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD ALL CONCERNED

Honsin!! and Urban Development Coordinating Council HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD ALL CONCERNED Republic of the Philippines Office of the President Honsin!! and Urban Development Coordinating Council HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD HLURB MEMORANDUM CIRCULAR NO. or; Series of 2013 ( ~u~~y 2

More information

pagbabago ng klima Praymer hinggil sa ugat at epekto ng Climate Change at ang tugon ng mamamayang Pilipino

pagbabago ng klima Praymer hinggil sa ugat at epekto ng Climate Change at ang tugon ng mamamayang Pilipino pagbabago ng klima Kalikasan People s Network for the Environment 26 Matulungin St. Brgy. Central, Diliman, Quezon City Telepono: 02-9248756 Fax: 02-9209099 E-mail: kalikasan.pne@gmail.com Website: www.kalikasan.org

More information

e-extension and the use of mobile phones in knowledge sharing

e-extension and the use of mobile phones in knowledge sharing e-extension and the use of mobile phones in knowledge sharing www.e-extension.gov.ph By Ms. Antonieta J. Arceo e-extension The electronic delivery of extension service of the network of institutions that

More information

THE 2016 REVISED RULES OF PROCEDURE FOR SMALL CLAIMS CASES

THE 2016 REVISED RULES OF PROCEDURE FOR SMALL CLAIMS CASES 2016 Revised Rules of Procedure for Small Claims Cases 65 SUPREME COURT RE PUBLIC BATAS AT BAYAN OF T HE PHILIPPIN ES Republic of the Philippines Supreme Court Manila A.M. No. 08-8-7-SC THE 2016 REVISED

More information

Diyosesis ng Pasig sa landas ng pagpapanibago NI PING JAVIER

Diyosesis ng Pasig sa landas ng pagpapanibago NI PING JAVIER Volume 6, Issue 1, February - March 2014, Pasig City, M.M., dioceseofpasig.org CARRYING OF THE CROSS. Pasig Bishop Mylo Hubert Vergara spearheaded the carrying of the cross on the road to Calvary in the

More information

AUTHENTIC TAGALOG VIDEO

AUTHENTIC TAGALOG VIDEO NFLRC Language Teaching Materials # 28t accompanies video LT#28v AUTHENTIC TAGALOG VIDEO by Ruth Mabanglo & David Hiple distributed by National Foreign Language Resource Center nflrc.hawaii.edu 1997 Ruth

More information

Mga Kuto. Mga Sanhi. Head Lice. Tagalog

Mga Kuto. Mga Sanhi. Head Lice. Tagalog Head Lice Head lice are tiny bugs about the size of a sesame seed. They live in the hair and bite the scalp to suck blood. They do not fly or jump, but they can move very fast. This makes it hard to find

More information

HOME COMPOSTING and ORGANIC VEGETABLE GARDENING *

HOME COMPOSTING and ORGANIC VEGETABLE GARDENING * HOME COMPOSTING and ORGANIC VEGETABLE GARDENING * VIRGINIA C. CUEVAS 1, FERNANDO C. SANCHEZ, JR. 2 and CONSTANCIO C. DE GUZMAN 2 1 Institute of Biological Sciences, College of Arts and Sciences, and 2

More information

College Recognition Rites themed Reforming and Renewing the Civil Service: An Imperative for Good Governance and Responsive Public Administration

College Recognition Rites themed Reforming and Renewing the Civil Service: An Imperative for Good Governance and Responsive Public Administration Recognition Rites Speech Chairman Francisco Duque lll, M.D., MsC. Civil Service Commission UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES NATIONAL COLLEGE OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOOD GOVERNANCE College Recognition

More information

Social Protection in the Philippines: A case study on the country s social security model and conditional cash transfer program

Social Protection in the Philippines: A case study on the country s social security model and conditional cash transfer program Social Protection in the Philippines: A case study on the country s social security model and conditional cash transfer program INDEX 1. Introduction:... 3 2. Country Context:... 3 3. Real Life Stories:

More information

Transformation must be Systemic Comprehensive Sustained over a long period of time.

Transformation must be Systemic Comprehensive Sustained over a long period of time. PERSONAL GOVERNANCE Transformation must be Systemic Comprehensive Sustained over a long period of time. Basic deliverables of transformation Rising productivity Material welfare General improvement in

More information

the legal framework that defines the profession s responsibilities. Concern for the environment and sustainable development has grown.

the legal framework that defines the profession s responsibilities. Concern for the environment and sustainable development has grown. the legal framework that defines the profession s responsibilities. Concern for the environment and sustainable development has grown. Section 3. Section 4. Section 5. All cultures exist in an environment

More information

PH INTERNET CONNECTIVITY IS BAD, AND IT S NOT YOUR FAULT

PH INTERNET CONNECTIVITY IS BAD, AND IT S NOT YOUR FAULT PH INTERNET CONNECTIVITY IS BAD, AND IT S NOT YOUR FAULT Mary Grace Mirandilla- Santos Independent telecom/ict policy researcher Research Fellow, LIRNEasia VP for Policy, Internet Society PH Chapter September

More information

UN: CGMA s detention in violation of int l law. Gov, Vice Gov distribute P5-M in handheld radios. Capitol gets P2-M DoLE livelihood aid.

UN: CGMA s detention in violation of int l law. Gov, Vice Gov distribute P5-M in handheld radios. Capitol gets P2-M DoLE livelihood aid. www.headlinegl.com what s inside Former BM to seek Porac council seat news...page 2 VOLUME IV NO. 82 OCTOBER 09-11, 2015 FRIDAY - SUNDAY Food buffs getting ready for MarQuee Mall s Big Bite business...page

More information

Lovestruck. Ronald Molmisa. Singles Edition OMF LITERATURE INC. Manila, Philippines

Lovestruck. Ronald Molmisa. Singles Edition OMF LITERATURE INC. Manila, Philippines Lovestruck Singles Edition Ronald Molmisa OMF LITERATURE INC. Manila, Philippines All Scripture quotations, unless otherwise stated, are taken from the Good News Bible: Today s English Version 2nd edition.

More information

Go away: China tells US. Makulay holds art therapy, participates I-Day expo. Pinoys in Kuwait attend Filcom Family Day. election,

Go away: China tells US. Makulay holds art therapy, participates I-Day expo. Pinoys in Kuwait attend Filcom Family Day. election, 02 04 PhilSoc holds election, induction Pinoys in Kuwait attend Filcom Family Day www.kuwaittimes.net MONDAY, MAY 24, 2015 Makulay holds art therapy, participates I-Day expo Page 03 OFW sentenced to death

More information

ang pahayag ng leap Panawagan para sa Isang Canada na Mapag-alaga sa Mundo at sa Isa t-isa

ang pahayag ng leap Panawagan para sa Isang Canada na Mapag-alaga sa Mundo at sa Isa t-isa ang pahayag ng leap Panawagan para sa Isang Canada na Mapag-alaga sa Mundo at sa Isa t-isa Simulan natin sa batayan na ang Canada ay nahaharap ngayon sa isang pinakamalalim na krisis sa huling gunita.

More information

VG Delta inspects flooded areas in San Luis, Candaba

VG Delta inspects flooded areas in San Luis, Candaba WATERY VIEW. This aerial photo shows widespread flooding and river swelling in Nueva Ecija, as taken by members of Taskforce Lando of the National Grid Corporation of the Philippines. NGCP has activated

More information

Photo by: ICT Office. tenth place among

Photo by: ICT Office. tenth place among Mabini Extension, Wesleyan produces board examinations topnotchers Mabini Extension, Photo by: ICT Office Wesleyan University-Philippines Nursing Alumni Association-USA by: Erwin D.G. Nuñez In July X-Ray

More information

Concerns of the Elderly in the Philippines

Concerns of the Elderly in the Philippines Concerns of the Elderly in the Philippines CLARITA R. CARLOS, PH.D.* ABSTRACT Ang patuloy na paglaki ng bilang ng mga matatanda ay nangangahulugan din ng paglawak ng mga kaakibat na isyu na dapat matugunan.

More information

Essential Tagalog Grammar

Essential Tagalog Grammar Essential Tagalog Grammar Second Edition A Reference for Learners of Tagalog Fiona De Vos Copyright 2011 Fiona De Vos All rights reserved. Second Edition ISBN 978-90-815135-4-8 (small paperback) ISBN 978-90-815135-8-6

More information

Maria Gracia M. Pulido Tan Chairperson, Commission on Audit Guest Speaker and Inducting Officer

Maria Gracia M. Pulido Tan Chairperson, Commission on Audit Guest Speaker and Inducting Officer Encounters in Fighting Corruption in the Government Sector Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 1 st General Membership Meeting Makati Sports Club 19 March 2014 Maria Gracia M. Pulido Tan Chairperson,

More information

Some of the services this plan doesn t cover are listed on page 7. See your policy or plan Yes. plan doesn t cover?

Some of the services this plan doesn t cover are listed on page 7. See your policy or plan Yes. plan doesn t cover? LA0921b 09/15 Bronze 60 HMO Coverage Period: 01/01/2016 12/31/2016 This is only a summary. If you would like more details about your coverage and costs, you can get the complete terms in the policy or

More information

SOLANO, NUEVA VIZCAYA, PHILIPPINES 3709 TELEFAX: (078) 326-5085 E-MAIL: aldersgate@hotmail.com WEBSITE: www.aldersgate-college.com

SOLANO, NUEVA VIZCAYA, PHILIPPINES 3709 TELEFAX: (078) 326-5085 E-MAIL: aldersgate@hotmail.com WEBSITE: www.aldersgate-college.com ACADEMIC PROGRAM: BACHELOR OF SCIENCE IN CRIMINOLOGY (BSCRIM) A. Curriculum ALDERSGATE COLLEGE SOLANO, NUEVA VIZCAYA, PHILIPPINES 3709 TELEFAX: (078) 326-5085 E-MAIL: aldersgate@hotmail.com WEBSITE: www.aldersgate-college.com

More information

Learning Needs in the Multicultural Classroom: Implications to Equitable Teaching

Learning Needs in the Multicultural Classroom: Implications to Equitable Teaching Catalyst ISSN: 0905-6931, Volume 8, No. 1, December 2013 Institute Press Learning Needs in the Multicultural Classroom: Implications to Equitable Teaching Gracel Ann S. Saban [The following article was

More information

'The Internet is Magic': Technology, Intimacy and Transnational Families

'The Internet is Magic': Technology, Intimacy and Transnational Families University of Portland Pilot Scholars Sociology and Social Work Faculty Publications and Presentations Sociology and Social Work 2013 'The Internet is Magic': Technology, Intimacy and Transnational Families

More information

Lazatin, no-show at covenant signing

Lazatin, no-show at covenant signing VOLUME IV NO. 158 FEBRUARY 11, 2016 THURSDAY www.headlinegl.com Want to broaden your business horizon? Let us help you! Call us at (045) 455.0781 Email Us at headlinegitnangluzon@gmail.com Lazatin, no-show

More information

Mga Hakbang Tungo sa MASAGANANG ANI NG MAIS

Mga Hakbang Tungo sa MASAGANANG ANI NG MAIS Ma Ma Magtanim ng mais, pagod maaalis, kikita ng pera, buhay ay giginhawa! M Inihanda at inilathala ng Agriculture and Fisheries Information Service Elliptical Road, Diliman, Quezon City 1100 Tel. No.:

More information

The University of the Philippines College of Arts and Letters in Diliman, Quezon City was established in 1983, as a result of a three-way split

The University of the Philippines College of Arts and Letters in Diliman, Quezon City was established in 1983, as a result of a three-way split 96 College of Arts and Letters College of Arts and Letters KOLEHIYO ng ARTE at LITERATURA Location: College of Arts and Letters, Bulwagang Rizal, University of the Philippines, Diliman, Quezon City 1101,

More information

PCSO ASAP Program: bringing PCSO closer to Filipinos Queenie Balita and Leila Valencia

PCSO ASAP Program: bringing PCSO closer to Filipinos Queenie Balita and Leila Valencia PCSO ASAP Program: bringing PCSO closer to Filipinos Queenie Balita and Leila Valencia Convenience this is what most people aspire for in today s busy world. Like people, agencies think of ways to consider

More information

WWW.PHILIPPINETIMESNEVADA.COM

WWW.PHILIPPINETIMESNEVADA.COM www.philippinetimesnevada.com WWW.PHILIPPINETIMESNEVADA.COM VOL IX NO. 01 1700 EAST DESERT INN ROAD SUITE 304B LAS VEGAS, NV 89109 PH: 702.485.2288 PH seeks new markets amid sea dispute with China MANILA,

More information

Volume 10 Number 1 November 2011 REVIEW PHILIPPINE POPULATION A SSOCIATION

Volume 10 Number 1 November 2011 REVIEW PHILIPPINE POPULATION A SSOCIATION 93 Volume 10 Number 1 November 2011 PHILIPPINE POPULATION REVIEW PHILIPPINE POPULATION A SSOCIATION 90 PHILIPPINE POPULATION REVIEW VOLUME 10 NUMBER 1 NOVEMBER 2011 The PHILIPPINE POPULATION REVIEW (PPR)

More information

Guidelines in the Conduct of Diversion for Children in Conflict with the Law

Guidelines in the Conduct of Diversion for Children in Conflict with the Law :: Republic of the Philippines Department of Social Welfare and Development IBP Road, Batasan Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City 1126 Telephone Nos. (632)931-8101 to 07; Telefax (632)931-8191

More information

VG Pineda distributes P17.8-M aid to typhoon-affected farmers

VG Pineda distributes P17.8-M aid to typhoon-affected farmers VOLUME IV NO. 154 FEBRUARY 05-07, 2016 FRIDAY - SUNDAY www.headlinegl.com AID DISTRIBUTION. Vice Gov. Dennis Pineda, together with Apalit Mayor Oscar Tetangco Jr., Candaba Mayor Rene Maglanque, and Ex-

More information

Seafarer. Press Release National Conciliation and Mediation Board Regional Branch No. NCR April 19, 2016

Seafarer. Press Release National Conciliation and Mediation Board Regional Branch No. NCR April 19, 2016 P 3.9 Million Seafarer Awarded to Press Release Regional Branch No. NCR April 19, 2016 Regional Conciliation and Mediation Board NCR Director Teresita E. Audea announced recently the labor dispute between

More information

JOCELYN DR ANDAYA Director III Bureau of SecJOCELYN DR ANDAYA Director III. Jocelyn DR Andaya Bureau of Secondary Education ondary Education

JOCELYN DR ANDAYA Director III Bureau of SecJOCELYN DR ANDAYA Director III. Jocelyn DR Andaya Bureau of Secondary Education ondary Education JOCELYN DR ANDAYA Director III Bureau of SecJOCELYN DR ANDAYA Director III Jocelyn DR Andaya Director III Bureau of Secondary Education Bureau of Secondary Education ondary Education A curriculum needs

More information

OMNIBUS POLICY ON KINDERGARTEN EDUCATION

OMNIBUS POLICY ON KINDERGARTEN EDUCATION (Enclosure to DepEd Order No. 47, s. 2016) OMNIBUS POLICY ON KINDERGARTEN EDUCATION I. Rationale 1. Pursuant to the Kindergarten (Republic Act No. 10157) and the mandatory and compulsory Kindergarten education

More information

REHABILITATION MEDICINE UNIT STEP BY STEP PROCEDURE

REHABILITATION MEDICINE UNIT STEP BY STEP PROCEDURE REHABILITATION MEDICINE UNIT STEP BY STEP PROCEDURE NEW PATIENTS (IN-PATIENTS-Charity/Private) 1 Nurse presents s chart/interdepartmental referral to PT/OT Clerk/Staff None None Patient s chart, referral

More information

Republic of the Philippines OFFICE OF THE PRESIDENT COMMISSION ON HIGHER EDUCATION

Republic of the Philippines OFFICE OF THE PRESIDENT COMMISSION ON HIGHER EDUCATION Republic of the Philippines OFFICE OF THE PRESIDENT COMMISSION ON HIGHER EDUCATION H.E.D.C. Building, C.P. Garcia Avenue, Diliman, Quezon City CHED MEMORANDUM ORDER No. Series of 2013 SUBJECT : GENERAL

More information

DIWANG: SAGISAG KULTURA COMPETITION

DIWANG: SAGISAG KULTURA COMPETITION REPUBLIKA NG PILIPINAS REPUBLIC OF THE PHILIPPINES KAGAWARAN NG EDUKASYON DEPARTMENT OF EDUCATION REHIYON VII, GITNANG VISAYAS REGION VII, CENTRAL VISAYAS Sudlon, Lahug, Cebu City REGIONAL MEMORANDUM SEP

More information

Implementing Rules and Regulations of Executive Order 236

Implementing Rules and Regulations of Executive Order 236 Implementing Rules and Regulations of Executive Order 236 1 Malacañang Manila RULES AND REGULATIONS IMPLEMENTING EXECUTIVE ORDER NO. 236, S. 2003, ENTITLED, ESTABLISHING THE HONORS CODE OF THE PHILIPPINES

More information

LET US CONTINUE HER FIGHT

LET US CONTINUE HER FIGHT 2401 (twen te fôr,o, wun) is a landmark number along Taft Avenue. It is the location ID of De La Salle University, home to outstanding faculty and students, and birthplace of luminaries in business, public

More information