ISSN godi{te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ISSN 1330-3678 56. godi{te"

Transcription

1 ISSN godi{te

2 Nakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE Odjel za statistiku Za nakladnika IVICA FANJEK, dipl. ing. arh. Molimo korisnike Ljetopisa da prilikom kori{tenja podataka navedu izvor. Pri navo enju izvora predla`e se kratica:»sljz str....«statisti^ki LJETOPIS GRADA ZAGREBA STATISTICAL YEARBOOK OF ZAGREB Web adresa:

3 ZAGREBACKI Š STATISTICKI Š LJETOPIS - okvir urbane statistike Grada Zagreba Statisti~ki ljetopis Grada Zagreba koji bilje`i 56. godi{te (od godine s po~etnim prekidima do danas), od pro{le godine dostupan {irokom krugu korisnika i na web stranicama Grada Zagreba, respektabilan je doprinos slu`bene statistike Grada Zagreba informiranosti gra ana. Od po~etka, Zagrebu na ~ast. Statisti~ki podaci pouzdan su izvor numeri~kih informacija, a s metodolo{kim obja- {njenjima razvidno svjedo~e o gospodarskim, dru{tveno-socijalnim,... prilikama i promjenama. Transformirani statisti~ki sustav novijeg vremena nije samo razme e razli~itih politi- ~kih i ekonomskih sustava ve} i sastavnica novih putova, novih vrijednosti demokratskog i tr`i{nog utemeljenja, s metodologijama koje nas sve vi{e povezuju sa statisti~kim podacima Europe i razvijenog svijeta. S ostalim statisti~kim publikacijama koje izlaze u mjese~noj, tromjese~noj i godi{njoj dinamici, publikacijama ~iji su sadr`aji agregirani podaci putem adresa fizi~kih i poslovnih subjekata, te mjesta doga anja do razine funkcionalnih (popisni i statisti~ki krug) i institucionalnih prostornih jedinica grada, postao je sna`an instrument urbane statistike Grada Zagreba: DA NAM ZAGREB BUDE Utemeljen na bogatoj dokumentaciji, vrijedan je statisti~ki izvor za mnoga promi{ljanja o Gradu. Statisti~ki Ljetopis je publikacija oboga}ena sadr`ajima drugih subjekata koji tako er statisti~ki prate Zagreb. Zahvaljujemo im na suradnji i doprinosu vrijednostima, najsadr`ajnije statisti~ke publikacije Grada Zagreba. GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE Marija [abi}, dipl. oec. Ivica Fanjek, dipl. ing. arh. na~elnica Odjela za statistiku pro~elnik Gradskog zavoda

4 Zagreba~ki identiteti...17 Majka Bo`ja Kamenitih vrata za{titnica Grada Zagreba...17 Zagreba~ki nadbiskupi...18 Zagreba~ki gradona~elnici...19 Gradska skup{tina Grada Zagreba...20 ^elnici Gradskog poglavarstva...21 Upravna tijela Grada Zagreba...22 Podru~ni uredi Gradske uprave Gradske ~etvrti Grada Zagreba...24 Gradski zastupnici gradske skup{tine prema obrazovanju, starosti i strana~koj pripadnosti...25 Grad Zagreb Uvodne napomene Ustrojstvo Grada Zagreba...38 Naselja Grada Zagreba - Popis Gradske ~etvrti Grada Zagreba Popis Grafikon Gradske ~etvrti, stanovni{tvo Popis Geografski i meteorolo{ki podaci 1.1. Geografski polo`aj i visina grada nad morem Povr{ina, stanovni{tvo i naselja Gradske prometnice, va`niji prometni pravci izbor prema du`ini Temperatura zraka i koli~ina oborina u razdoblju prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb-Gri~ Mjese~ne i godi{nje vrijednosti meteorolo{kih podataka, za 30-godi{nja razdoblja od g. prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb-Gri~ Mjese~ne i godi{nje vrijednosti meteorolo{kih podataka, u zadnjih 10 godina prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb-Gri~ Broj dana s odre enim meteorolo{kim obilje`jima u zadnjih 10 godina prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb-Gri~ U~estalost kiselih ki{a na meteorolo{kim postajama Godi{nje talo`enje sumpora odre enog u obliku sulfata i anorganskog du{ika iz nitrata i amonijaka Sumarni rezultati koncentracija du{ikova dioksida Srednji vodostaji Save Hidrolo{ka postaja Zagreb Najni`i i najvi{i vodostaji Save Hidrolo{ka postaja Zagreb...54 Grafikon Karakteristi~ne vrijednosti godi{njeg vodostaja Save Potresi s epicentrom u okolici Zagreba Staja}e vode Vodotoci i meliorativna kanalska mre`a slivnog podru~ja Grada Zagreba u Stanovni{tvo Popisi stanovni{tva 2.1. Stanovni{tvo Grada Zagreba od najstarijih vremena Stanovni{tvo i ku}anstva prema popisima Stanovni{tvo Grada Zagreba i naselja Zagreb prema popisima Grafikon Stanovnici Grada Zagreba i naselja Zagreb od prema aktualnom teritoriju definiranom 30. sije~nja

5 Grafikon Stanovni{tvo Grada Zagreba prema spolu i starosti, Popis Grafikon Ku}anstva prema broju ~lanova, Popis Stanovni{tvo prema starosti i spolu, Popis Grafikon Dobna struktura stanovnika Grada Zagreba, Popis Osobe stare 95 i vi{e godina prema godinama starosti i spolu, Popis Osobe stare 95 i vi{e godina prema godinama starosti i spolu, po gradskim ~etvrtima, Popis Kontigenti stanovni{tva, Popis Stanovni{tvo staro 15 i vi{e godina prema zavr{enoj {koli i spolu, Popis Stanovni{tvo staro 10 i vi{e godina prema pismenosti, starosti i spolu, Popis Stanovni{tvo staro 15 i vi{e godina prema bra~nom stanju i spolu, Popis stanovni{tvo staro 15 i vi{e godina prema broju `ivoro ene djece, Popis Stanovni{tvo prema dr`avljanstvu, Popis Stanovni{tvo prema narodnosti, Popis Stanovni{tvo prema materinskom jeziku, Popis Stanovni{tvo prema vjeri, Popis Stanovni{tvo odsutno iz naselja popisa, Popis Stanovni{tvo drugih naselja/dr`ava prisutno u naselju popisa, Popis Stanovni{tvo prema aktivnosti i spolu, Popis Aktivno stanovni{tvo prema prete`itoj aktivnosti, polo`aju u zaposlenju i nezaposlenosti te spolu, Popis Poljoprivredno stanovni{tvo prema aktivnosti i spolu, Popis Zaposleno stanovni{tvo prema zanimanju i spolu, Popis Stanovni{tvo prema glavnim izvorima sredstava za `ivot, Popis Grafikon Stanovni{tvo prema glavnim izvorima sredstava za `ivot, Popis Invalidne osobe prema uzroku invalidnosti i spolu, Popis Invalidne osobe prema fizi~koj pokretljivosti i spolu, Popis Grafikon Invalidne osobe prema starosti i fizi~koj pokretljivosti, Popis Ku}anstva, Popis Privatna ku}anstva prema obiteljskom sastavu i obiteljska ku}anstva prema broju ~lanova, Popis U`e obitelji prema sastavu, Popis Obitelji s djecom prema tipu obitelji i broju djece, Popis Privatna ku}anstva prema obiteljskom sastavu i osnovi kori{tenja stana, Popis Obitelji prema sastavu i osnovi kori{tenja stana, Popis Vitalna statistika 31. Prirodno kretanje stanovni{tva Stope prirodnog kretanja stanovni{tva Grafikon Prirodno kretanje stanovni{tva...76 eni i mrtvoro eni prema spolu, bra~nosti roditelja, mjestu poro aja i stru~noj pomo}i...77 eni i mrtvoro eni prema starosti majke i redu ro enja Umrli prema spolu i starosti Umrli prema spolu, mjestu smrti, lije~enju bolesti od koje je osoba umrla i prijavi uzroka smrti Umrlipremauzrokusmrti Nasilne smrti Sklopljeni brakovi prema starosti `enika i nevjeste Sklopljeni brakovi prema redu braka i ranijem bra~nom stanju Sklopljeni brakovi prema {kolskoj spremi `enika i nevjeste...81 Grafikon Sklopljeni i razvedeni brakovi Razvedeni brakovi

6 Migracije stanovni{tva 43. Doseljeno i odseljeno stanovni{tvo...83 Grafikon Doseljeno i odseljeno stanovni{tvo Zdravstvena za{tita 3.1. Korisnici zdravstvene za{tite Pregled broja dana izostanaka s posla Zdravstvene ustanove Zdravstveni djelatnici i suradnici Zdravstveni djelatnici i suradnici prema stru~noj spremi, zanimanju i spolu Lije~nici prema granama specijalnosti Specijalisti~ko-konzilijarna djelatnost Djelatnost op}e medicine primarna zdravstvena za{tita Djelatnost za{tite dojen~adi i pred{kolske djece primarna zdravstvena za{tita Djelatnost za zdravstvenu za{titu `ena primarna zdravstvena za{tita Savjetovali{te za planiranje obitelji primarna zdravstvena za{tita Djelatnost za za{titu i lije~enje usta i zubi primarna zdravstvena za{tita Hitna medicinska pomo} Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Oboljeli od zaraznih bolesti Bolni~ka djelatnost Postelje i bolesni~ki dani u klini~kim bolni~kim centrima, klini~kim bolnicama, klinikama, op}im i specijalnim bolnicama, po pojedinim odjelima Bolni~ka djelatnost u Hospitalizacija bolesnika prema grupama bolesti Hospitalizacija bolesnika s prebivali{tem u Gradu Zagrebu prema grupama bolesti i dobi u Grafikon - Struktura naju~estalijih uzroka hospitalizacije gravitiraju}ih starijih bolesnika prema dobi i grupama bolesti u Zagrebu Grafikon - Usporedba gravitiraju}ih hospitalizacija starijih bolesnika s hospitalizacijama prema zagreba~kom prebivalištu bolesnika u bolnicama Grada Zagreba Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti cirkulacijskog sustava Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti cirkulacijskog sustava prema dobi u Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti novotvorina Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti novotvorina prema dobi u Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti di{nog sustava Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti di{nog sustava prema dobi u Umrli od namjernog samoozlje ivanja (samoubojstva) prema dobi Umrli u prometnim nesre}ama prema dobi Socijalna skrb 4.1. Ustanove socijalne skrbi, stanje 31. prosinca Maloljetni i punoljetni korisnici socijalne skrbi Prava, usluge i mjere socijalne skrbi Dru{tvena davanja za djecu Dje~ji vrti}i i druge pravne osobe koje ostvaruju programe pred{kolskog odgoja Domovi u~enika i studenata Prognanici prema regiji stalnog prebivali{ta Popis prognanika o`ujak Prognanici prema datumu izbjega Popis prognanika o`ujak Prognanici i izbjeglice u

7 10. Prognanici djeca, u~enici i studenti Popis prognanika o`ujak Prognanici prema zdravstvenom stanju Popis prognanika o`ujak Prognanici i izbjeglice stanje krajem godine Prognanici i izbjeglice prema Centrima socijalne skrbi stanje krajem godine Mirovinsko i invalidsko osiguranje 5.1. Osiguranici prema osnovama osiguranja Korisnici mirovina prema vrstama mirovina Korisnici mirovina prema osnovama osiguranja i vrstama mirovina Grafikon - Prosje~ne mirovine prema osnovama osiguranja Zaposlenost, nezaposlenost i zapo{ljavanje 6.1. Zaposleni, stanje 31. o`ujka Grafikon - Zaposleni, stanje 31. o`ujka Grafikon - Zaposleni prema stupnju stu~nog obrazovanja i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva prema podru~jima NKD-a i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija prema podru~jima NKD-a i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema oblicima vlasni{tva, 31. o`ujka Grafikon - Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima prema oblicima vlasni{tva, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema oblicima vlasni{tva i podru~jima NKD-a 2002., stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema stupnju stru~nog obrazovanja i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema stupnju stru~nog obrazovanja, podru~jima NKD-a i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema starosti i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema starosti, spolu i podru~jima NKD-a 2002., stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema vrsti radnog odnosa i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema vrsti radnog odnosa i spolu, po podru~jima NKD-a 2002., stanje 31. o`ujka Osobe koje tra`e zaposlenje prema stupnju stru~nog obrazovanja, stanje 31. prosinca Osobe koje tra`e zaposlenje prema razini obrazovanja, stanje 31. prosinca Osobe koje tra`e zaposlenje prema radnom sta`u, stanje 31. prosinca Grafikon - Nezaposlene osobe, stanje 31. prosinca Osobe koje tra`e zaposlenje prema vremenu nezaposlenosti, stanje 31. prosinca Osobe koje tra`e zaposlenje prema godinama starosti, 31. prosinac Pla}e Prosje~e mjese~ne ispla}ene neto i bruto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva Grafikon - Kretanje prosje~nih mjese~nih neto i bruto pla}a po zaposlenom u poslovnim subjektima. 124 Grafikon - Indeksi nominalnih i realnih pla}a Indeksi nominalnih neto i bruto pla}a...125

8 3. Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema visini ispla}enih neto pla}a za pla}enih sati rada za o`ujak Grafikon - Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima prema visini ispla}enih neto pla}a za o`ujak Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema visini ispla}enih neto pla}a za pla}enih sati rada u o`ujku 2006., prema podru~jima NKD-a Prosje~ne mjese~ne ispla}ene neto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva, prema NKD-u Prosje~ne mjese~ne ispla}ene bruto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva, prema NKD-u Lan~ani indeksi nominalnih neto pla}a po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva, prema NKD-u Lan~ani indeksi nominalnih bruto pla}a po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva, prema NKD-u Prosje~ne mjese~ne ispla}ene neto i bruto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema spolu i stupnju stru~ne spreme potrebne za obavljanje odre enih poslova i zadataka Grafikon - Prosje~ne mjese~ne neto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima, prema stru~noj spremi Prosje~ne mjese~ne ispla}ene neto i bruto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema spolu i stupnju stru~ne spreme potrebne za obavljanje odre enih poslova i zadataka za 2006., po podru~jima NKD-a Cijene i tro{kovi `ivota 8.1. Lan~ani indeksi prodajnih cijena proizvo a~a industrijskih proizvoda prema glavnim industrijskim grupacijama i odjeljcima NKD-a Lan~ani indeksi cijena na malo prema grupama proizvoda Lan~ani indeksi tro{kova `ivota prema grupama potro{nje Lan~ani indeksi cijena ugostiteljskih usluga prema grupama usluga Prosje~ne godi{nje stope rasta cijena Indeksi cijena Grafikon Kretanje indeksa prodajnih cijena proizvo a~a industrijskih proizvoda, cijena na malo i tro{kova `ivota od do Grafikon Indeksi cijena na malo i tro{kova `ivota od do Investicije 9.1. Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema tehni~koj strukturi Grafikon Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema tehni~koj strukturi u Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim oblicima financiranja u Grafikon Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim oblicima financiranja u Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema djelatnosti investitora iz Hrvatske i namjeni investicija prema NKD-u 2002., u Investicije za za{titu okoli{a, u Teku}i izdaci za za{titu okoli{a, u Gradski prora~un Ostvarenje prihoda gradskog prora~una Grafikon Struktura prihoda gradskog prora~una u Rashodi gradskog prora~una Ra~uni financiranja

9 11. Poljoprivreda, lov i {umarstvo Oranice i vrtovi prema na~inu kori{tenja Grafikon Zasijane povr{ine u Povr{ina i proizvodnja va`nijih usjeva Vo}na stabla i proizvodnja vo}a Vinogradi i proizvodnja gro` a Stoka i perad kod poslovnih subjekata (pravne osobe) stanje 31. prosinca Stoka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, stanje 15. sije~nja Goveda i proizvodnja mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Perad, proizvodnja jaja i proizvodnja meda, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Povr{ine {umskog zemlji{ta [ume prema namjeni u Posje~ena bruto drvna masa Proizvodnja {umskih proizvoda [umski proizvodi prema vlasni{tvu Grafikon Proizvodnja {umskih proizvoda u Lov i lovna privreda Odstrel Industrija Indeksi fizi~kog obujma ukupne industrijske proizvodnje Utro{ak elektri~ne energije i goriva u industriji Grafikon Prosje~ne godi{nje stope rasta industijske proizvodnje u razdoblju od do Indeksi industrijske proizvodnje prema glavnim industrijskim grupacijama i odjeljcima NKD-a Indeksi zaposlenog osoblja i proizvodnosti rada prema odjeljcima NKD-a Industrijski proizvodi prema odjeljcima NKD-a Grafikon Struktura industrijske proizvodnje prema glavnim industrijskim grupacijama NKD-a, u Gra evinarstvo Stanovi prema na~inu kori{tenja i druge nastanjene prostorije, Popis Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasni{tvu, Popis Nastanjeni stanovi prema pomo}nim prostorijama i opremljenosti instalacijama, Popis Nastanjeni stanovi prema broju ku}anstava i ~lanova ku}anstava, Popisu Gra evinska djelatnost poslovnih subjekata Grafikon - Struktura vrijednosti izvr{enih gra evinskih radova prema vrsti gra evina u Izdane gra evne dozvole prema vrsti gra evine Izdane gra evne dozvole za zgrade prema namjeni, veli~ini i vrsti gradnje Zavr{ene zgrade i stanovi prema broju soba Grafikon Zavr{ene zgrade, prema vrsti zgrade i vrsti radova Grafikon Zavr{eni stanovi prema broju soba Zavr{ene zgrade i stanovi prema vrsti zgrade i vrsti radova Broj i gra evinske veli~ine prema vrsti zavr{enih zgrada i vrsti radova Zavr{eni stanovi prema vrsti zgrade, vrsti gradnje i broju soba Prosje~ne cijene prodanih novih stanova Grafikon Struktura prosje~ne cijene prodanih stanova u Grafikon Prosje~ne cijene prodanih novih stanova u kunama, po m

10 14. Prijevoz, skladi{tenje i veze Motorna vozila, gradski prijevoz i telefonski pretplatnici Grafikon Prevezeni putnici u gradskom prijevozu Registrirana vozila na motorni pogon, stanje 31. prosinca Javni putni~ki cestovni prijevoz Javni teretni cestovni prijevoz Gradski autobus Tramvaj Uspinja~a Sljeme Po{te i po{tanska oprema Po{tanske usluge Promet zrakoplova u Zra~noj luci Zagreb Doma}iprometiprometsinozemstvomuZra~nojluciZagreb Promet inozemnih zrakoplova u Zra~noj luci Zagreb Sredstva Zra~ne luke Zagreb Prometne nesre}e i nastradale osobe u prometnim nesre}ama Broj po`ara prema vrstama objekata i stradale osobe u njima Distributivna trgovina Distributivna trgovina - poslovni subjekti (pravne osobe) i obrtnici Grafikon - Prodavaonice/servisi prema prete`noj djelatnosti poslovnog subjekta (pravneosobe)/obrtnika Prodavaonice i zaposleni u distributivnoj trgovini prema djelatnostima koje poslovni subjekt(pravneosobe)obavlja Promet u distributivnoj trgovini prema djelatnostima koje poslovni subjekt (pravne osobe) obavlja Lan~ani indeksi prometa u trgovini na malo Struktura prometa u trgovini na malo prema trgova~kim strukama Prodavaonice/servisi, zaposleni i promet u trgovini na malo Grafikon Struktura prometa u trgovini na malo prema trgova~kim strukama u Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poslovnog subjekta (pravne osobe) i obrtnika u Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poslovnog subjekta (pravne osobe) u Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poduze}a/trgova~kih dru{tava i prema djelatnostima koje obavljaju u Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti obrta u Promet od trgovine na veliko po proizvodima prema KPD-u u Promet od trgovine na malo proizvodima prema KPD-u u Promet od djelatnosti posredovanja po proizvodima prema KPD-u u Promet od djelatnosti popravaka prema KPD-u u Proljetni i ostali sajmovi i izlo`be na prostoru Zagreba~kog velesajma Zagreba~ki me unarodni jesenski velesajam Robna razmjena s inozemstvom Ukupan izvoz i uvoz Grada Zagreba Izvoz i uvoz prema sektorima SMTK-a Izvoz i uvoz prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti proizvodni princip Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja Grafikon Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja u

11 17. Ugostiteljstvo Ugostiteljska poduze}a/trgova~ka dru{tva prema NKD-u Grafikon Struktura prometa ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava prema NKD-u 2002., u Promet ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava prema vrstama usluga i prema NKD-u Ugostiteljska poduze}a/trgova~ka dru{tva i ugostitelji obrtnici Poslovne jedinice ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava prema vrstama ugostiteljskih objekata Ugostitelji obrtnici prema prete`noj ugostiteljskoj djelatnosti Grafikon Struktura prometa ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava prema vrstama usluga, u Turizam Kapaciteti za smje{taj turista prema vrstama objekata, stanje 31. kolovoza Dolasci i no}enja turista prema vrstama objekata za smje{taj turista Dolasci i no}enja turista prema zemlji prebivali{ta Na~in dolaska turista prema vrstama objekata Grafikon Turisti i no}enja Komunalne djelatnosti Javna vodovodna i kanalizacijska mre`a, te javna toplana po naseljima Javni vodovod Javna kanalizacija Opskrbagradatoplinskomenergijom Elektri~na energija Plin Parkovi, ostale zelene povr{ine, drvoredi i javna dje~ja igrali{ta Groblja Groblja: Mirogoj, Miro{evac i Krematorij s Gajem urni Bazeni Tr`nice Parkovi na gradskom podru~ju Kakvo}a i za{tita prirode i okoli{a Za{ti}ena prirodna podru~ja Koncentracija sumporova dioksida u zraku, u Koncentracija dima u zraku, u Koncentracija PM 10 lebde}ih ~estica u zraku, u Koncentracija olova u PM 10 lebde}im ~esticama u zraku, u Koncentracija kadmija u PM 10 lebde}im ~esticama u zraku, u Koncentracija mangana u PM 10 lebde}im ~esticama u zraku, u Koncentracija `eljeza, cinka i bakra u PM 10 lebde}im ~esticama u zraku, u Koncentracija sulfata, nitrata i klorida u PM 10 lebde}im ~esticama u zraku, u Koncentracija lebde}ih ~estica PM 2,5 u zraku u Koncentracija du{ikova dioksida u zraku, u Koncentracija amonijaka u zraku, u Koncentracija ozona u zraku, u Koli~ina ukupne talo`ne tvari u Koli~ina olova u ukupnoj talo`noj tvari, u

12 16. Koli~ina kadmija u ukupnoj talo`noj tvari, u Koli~ina talija u ukupnoj talo`noj tvari, u Koncentracija benzo(a)pirena u zraku, u Koncentracija policikli~kih aromatskih ugljikovodika u zraku, u Kategorizacija gradskog podru~ja s obzirom na stupanj one~i{}enja zraka, u Opskrba industrije vodom Kori{tenje vode u industriji Ispu{tanje upotrebljene vode iz industrije Otpadne kanalizacijske vode Odlo`eni otpad po vrstama Primarna recikla`a Primarna recikla`a u Rezultati mjerenja razine buke na prometnicama prema mjernim mjestima Obrazovanje Osnovno obrazovanje redovite {kole Srednjeobrazovanje redovite{kole Visokoobrazovanje Grafikon Osnovno, srednje i visoko obrazovanje po~etak {k. g. 2006/ Osnovno obrazovanje Srednjeobrazovanje U~enici koji su zavr{ili {kolovanje, prema vrsti {kole U~enici gimnazije koji su polo`ili maturu Grafikon U~enici koji su zavr{ili {kolovanje, prema vrsti {kole U~enici tehni~kih i srodnih srednjih {kola koji su polo`ili zavr{ni ispit U~enici industrijskih i obrtni~kih srednjih {kola koji su polo`ili zavr{ni ispit Upisani studenti prema godinama studija u {k. g. 2006/ Diplomirani studenti Grafikon Upisani studenti u {k. god. 2006/2007 prema znanstvenim podru~jima Grafikon Diplomirani studenti u g. prema znanstvenim podru~jima Nastavno osoblje visokih u~ili{ta u {k. g. 2006/ Kultura i umjetnost Kazali{ta i kinematografi od do Pu~ka i otvorena u~ili{ta i domovi kulture Knji`nice od do Knji`nice u Radio i televizijski pretplatnici Hrvatsko narodno kazali{te Dramsko kazali{te Gavella Teatar ITD Zagreba~ko gradsko kazali{te Komedija Satiri~ko kazali{te Kerempuh Zagreba~ko kazali{te mladih Kazali{te Tre{nja Zagreba~ko kazali{te lutaka Amaterska kazali{ta Filharmonija Profesionalni orkestri, ansambli i zborovi

13 17. Ansambl narodnih plesova i pjesama Lado Galerije u Muzeji Muzeji u Zbirke u Kinematografi Zoolo{ki vrt [port [portske udruge prema vrstama sporta u Sudjelovanje {portskih udruga na me unarodnim natjecanjima [portske {ahovske i lova~ke udruge Aktivni ~lanovi prema {ahovskim zvanjima i kategorijama Aktivni ~lanovi prema brid` kategorijama [portski objekti koje koriste gra ani Pravosu e Sudovi, suci, suci porotnici i suda~ki vje`benici Optu`ene i osu ene punoljetne osobe prema kaznenim djelima Grafikon Optu`ene i osu ene punoljetne osobe Optu`ene i osu ene punoljetne osobe Osu ene punoljetne osobe prema grupama kaznenih djela u Osu ene punoljetne osobe prema izre~enim sankcijama Maloljetni po~initelji kaznenih djela prema vrsti kaznenih djela, vrsti odluke i izre~enim sankcijama u Po~initelji prekr{aja prema vrsti prekr{aja, postupka i odluke Po~initelji prekr{aja prema izre~enim sankcijama Poslovni subjekti Poslovni subjekti prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnosti Aktivne pravne osobe prema obicima vlasni{tva Pravne osobe prema podru~jima NKD-a i aktivnosti Grafikon Pravne osobe prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnosti, stanje 31. prosinca Poslovni subjekti prema podru~jima NKD-a i veli~ini Zlatna Bula kralja Bele IV Metodolo{ka obja{njenja Kratice i znakovi Pregled redovitih izdanja Odjela za statistiku Karte

14 Majka Bo`ja Kamenitih vrata Za{titnica Grada Zagreba 31. svibnja DAN GRADA ZAGREBA

15 ZAGREBA^KI NADBISKUPI Prvi pisani spomen imena Zagreb, vezano za osnutak biskupije (1094.), punih devet stolje}a obilje`ava zagreba~ku povijest. Zagreb je, kako je napisao jedan od njegovih biografa (A. Benigar)»... grad na gori, svjetionik iz kojeg prosijava neugasiva i sigurna svjetlost svim ljudima.«to je Grad sna`nih duhovnih vrijednosti i identiteta. U tanane niti njegovih vrijednosti utkane su, iznad svega, svjetla imena zagreba~kih nadbiskupa: 1. Juraj HAULIK de Varallya, kardinal biskup nadbiskup Josip MIHALOVI], kardinal Juraj POSILOVI] Antun BAUER Alojzije STEPINAC, kardinal Franjo [EPER, kardinal Franjo KUHARI], kardinal Josip BOZANI], kardinal

16 ZAGREBA^KI GRADONA^ELNICI 1. Janko KAMAUF Josip F. HAERDTL 1) Svetozar KU[EVI] 1) Johan LICHTENEGGER 1) Vjekoslav FRIGAN Makso MIHALI] Dragutin pl. CZEKUS 2) Pavao HATZ Stjepan VRAB^EVI] Ivan VON^INA Stanko ANDRIJEVI] Matija MRAZOVI] Josip HOFFMANN Nikola BADOVINAC Ignjat SIEBER Milan AMRU[ Adolf MO[INSKY Milan AMRU[ Janko HOLJAC Stjepan SRKULJ Svetozar DELI] Vjekoslav HEINZEL Stjepan SRKULJ Ivo KRBEK Rudolf ERBER Teodor PEI^I] Mate STAR^EVI] Jozo Ivan WERNER Eugen STARE[INI] Dragutin SAILI Mika [PILJAK Milivoj RUKAVINA Mirko PAVLEKOVI] Ve~eslav HOLJEVAC Pero PIRKER Ratko KARLOVI] 1) Josip KOLAR MATEK Ivo VRHOVEC Ivo LATIN Mato MIKI] Aleksandar VARGA Zorislav [ONJE Tito KOSTY Mato MIKI] Boris BUZAN^I] Branko MIK[A Marina MATULOVI]-DROPULI] Milan BANDI] Vlasta PAVI] Milan BANDI] ) Vr{itelj du`nosti 2) Sudbeni vije}nik koji je po odredbi bana Raucha vr{io du`nost gradona~elnika. 19

17 GRADSKA SKUP[TINA GRADA ZAGREBA (saziv konstituiran 14. lipnja godine)* mr.sc. Tatjana HOLJEVAC predsjednica Katarina FU^EK - potpredsjednica Pero KOVA^EVI] - potpredsjednik mr.sc. Berislav RADI], dr.med. - potpredsjednik Dragutin [TIGLI] - potpredsjednik 1. Tomislav BABI] 2. Asja BEBI] 3. Davor BERNARDI] 4. Danira BILI] BREBRI] 6. BROZ 7. Dario ^OVI] 8. Stipo ]ORI] DELA^ 10. Igor DRAGOVAN 11. Ivan FRI[^I] 12. Katarina FU^EK 13. dr.sc. Jasmina HAVRANEK 14. mr.sc. Tatjana HOLJEVAC 15. Pero HRGOVI] 16. dr.sc. Ivo JOSIPOVI] 17. Zdravko JU] 18. Mirjana KELEMINEC 19. mr.sc. Josip KERETA 20. Ljiljana KLA[NJA 21. dr.sc. Pavel KOBLER, dr.stom. 22. mr.sc. Alenka KO[I[A ^I^IN-[AIN 23. Pero KOVA^EVI] 24. Petar KUZELE 25. Margareta MA\ERI] 26. Vesna MAJHER 27. Antun MATE[ 28. Jurica MEI] 29. Boris MIK[I] 30. mr.sc. Neven MIMICA 31. Ivica MIO^I] STO[I] 32. Ivana MLINAR 33. Jo{ko MORI] 34. dr.sc. Mirando MRSI], dr.med. 35. Ivan OBAD 36. Morana PALIKOVI] GRUDEN 37. Jelena PAVI^I] VUKI^EVI] 38. Josip PETRA^ 39. Iva PRPI] 40. mr.sc. Berislav RADI], dr.med. 41. Jozo RADO[ 42. Igor RA\ENOVI] 43. mr.sc. Miroslav 44. Ladislava SOLDAT 45. Ivan [IKI] 46. Dragutin [TIGLI] 47. Davor [UKER 48. Dragutin [URBEK 49. Stipe TOJ^I] 50. Mi{o ZORENI] 51. Mario ZUBOVI], dr.stom. Gradski zastupnici koji su dali ostavku ili im je mandat u mirovanju i njihovi zamjenici 1. Andrija Hebrang, HDZ, (ostavka), zamjenjuje ga Danira Bili}, HDZ (od 14. lipnja 2005.) 2. Vesna Pusi}, HNS, (ostavka), zamjenjuje ju Morana Palikovi} Gruden, HNS (od 14. lipnja 2005.) 3. Marina Matulovi} Dropuli}, HDZ, (mirovanje mandata), zamjenjuje ju Tomislav Babi}, HDZ, (od 14. lipnja 2005.) 4. Milan Bandi}, SDP zamjenjuje ga mr.sc. Pavle Kalini}, SDP (od 28. lipnja 2005.) 5. Ivo Jelu{i}, SDP, (mirovanje mandata), zamjenjuje ga Vesna Majher, SDP (od 28. lipnja 2005.) 6. Ljiljana Kuhta Jeli~i}, SDP (mirovanje mandata), zamjenjuje ju Lidija Tomi}, SDP (od 28. lipnja 2005.) 7. Slavko Koji}, SDP, (mirovanje mandata), zamjenjuje ga Ljiljana Kla{nja, SDP (od 29. rujna 2005.) 8. Stjepan Stubli}, HSS (mirovanje mandata), zamjenjuje ga Ivan Obad, HSS (od 29. rujna 2005.) 9. mr.sc. Pavle Kalini}, SDP, (mirovanje mandata), zamjenjuje ga Zdravko Ju}, SDP (od 29. rujna 2005.) 10. Hrvoje Vojkovi}, HSLS (ostavka), zamjenjuje ga Josip Kereta, HSLS (od 24. velja~e 2006.) 11. Vlasta Pavi}, SDP, (mirovanje mandata), zamjenjuje ju Davor Bernardi}, SDP (od 30. o`ujka 2006.) 12. dr.sc. Ton~i Tadi}, HSP, (ostavka), zamjenjuje ga Antun Mate{, HSP (od 7. lipnja 2006.) 13. Lidija Tomi}, SDP, (mirovanje mandata), zamjenjuje ju Ladislava Soldat, SDP (od 7. velja~e 2007.) Greta AUGUSTINOVI] PAVI^I], dipl.iur - tajnica Gradske skup{tine Grada Zagreba * podaci sa stanjem 13. studenoga godine 20

18 GRADONA^ELNIK I GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA ZAGREBA Milan BANDI], dipl. politolog gradona~elnik, predsjednik Gradskog poglavarstva Ljiljana KUHTA JELI^I], prof. zamjenica gradona~elnika za dru{tvene djelatnosti, potpredsjednica Gradskog poglavarstva Ivo JELU[I], dipl. politolog zamjenik gradona~elnika za gospodarstvo, potpredsjednik Gradskog poglavarstva OSTALI ^LANOVI GRADSKOG POGLAVARSTVA Ivo ^OVI] Davor JELAVI], dipl. oec. Slavko KOJI], dipl. oec. Sonja KOSTI] Slobodan LJUBI^I] Du{ko LJU[TINA Stjepan STUBLI] dr. Zvonimir [OSTAR za podru~je gospodarstva ujedno pro~elnik Gradskog ureda za prostorno ure enje, za{titu okoli{a, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet ujedno pro~elnik Gradskog ureda za financije za podru~je uprave za podru~ja imovinsko-pravnih poslova i imovinu Grada za podru~ja obrazovanja, kulture i {porta za podru~ja poljoprivrede i {umarstva ujedno pro~elnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu za{titu i branitelje Vidoje BULUM, tajnik Gradskog poglavarstva Slava ZLATEC, dipl.iur., zamjenica tajnika Gradskog poglavarstva Poglavarstvo konstituirano 13. srpnja godine. 21

19 UPRAVNA TIJELA GRADA ZAGREBA Gradska upravna tijela 1) ^elnici gradskih upravnih tijela 1. Ured gradona~elnika Marijan MARAS, dipl. ing. pro~elnik ureda 2. Stru~na slu`ba Gradskog poglavarstva Vidoje BULUM, dipl. iur. tajnik Gradskog poglavarstva 3. Gradski kontrolni ured mr. sc. Mirko HERAK pro~elnik ureda 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada mr. sc. Slavko DAKI], dipl. ing. arh. pro~elnik ureda 5. Slu`ba za mjesnu samoupravu Zoran NEVISTI], dipl. ing. strojarstva pro~elnik slu`be 6. Gradski ured za op}u upravu Kre{imir LADE[I], dipl. iur. pro~elnik ureda 7. Gradski ured za financije Slavko KOJI], dipl. oec. pro~elnik ureda 8. Gradski ured za gospodarstvo mr. sc. Ladislav dipl. oec. pro~elnik ureda 9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i {port mr. sc. Pavle KALINI] pro~elnik ureda 10. Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu za{titu i branitelje dr. Zvonimir [OSTAR pro~elnik ureda 11. Gradski ured za poljoprivredu i {umarstvo Darko VULETI], dipl. ing. {um. pro~elnik ureda 12. Gradski ured za prostorno ure enje, za{titu okoli{a, izgradnju Grada, graditeljstvo, Davor JELAVI], dipl. oec. pro~elnik ureda komunalne poslove i promet 13. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Ninoslava ZEKOVI], dipl. iur. pro~elnica ureda 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove Nevenka KRZNARI], dipl. ing. geod. pro~elnica ureda 15. Gradski zavod za prostorno ure enje Ivica FANJEK, dipl. ing. arh. pro~elnik zavoda 16. Gradski zavod za za{titu spomenika kulture i prirode Doris dipl. ing. arh. pro~elnica zavoda 1) Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br. 11/05) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br. 21/05 i 5/07). 22

20 PODRU^NI UREDI GRADSKE UPRAVE Za podru~je jedne ili vi{e gradskih ~etvrti Grada Zagreba ustrojavaju se podru~ni uredi Gradske uprave kao podru~ne jedinice Gradske uprave: Podru~ni uredi Gradske uprave 1. PODRU^NI URED CENTAR Gradske ~etvrti Gradska ~etvrt Donji grad Gradska ~etvrt Podsljeme ([estine-gra~ani-marku{evec) 2. PODRU^NI URED ^RNOMEREC Gradska ~etvrt ^rnomerec 3. PODRU^NI URED DUBRAVA Gradska ~etvrt Gornja Dubrava Gradska ~etvrt Donja Dubrava 4. PODRU^NI URED MAKSIMIR Gradska ~etvrt Maksimir 5. PODRU^NI URED MEDVE[^AK Gradska ~etvrt Gornji grad Medve{~ak 6. PODRU^NI URED NOVI ZAGREB Gradska ~etvrt Novi Zagreb istok Gradska ~etvrt Novi Zagreb zapad Gradska ~etvrt Brezovica 7. PODRU^NI URED PE[]ENICA Gradska ~etvrt 8. PODRU^NI URED SUSEDGRAD Gradska ~etvrt Stenjevec Gradska ~etvrt Podsused Vrap~e 9. PODRU^NI URED SESVETE Gradska ~etvrt Sesvete 10. PODRU^NI URED TRE[NJEVKA Gradska ~etvrt Tre{njevka sjever Gradska ~etvrt Tre{njevka jug 11. PODRU^NI URED TRNJE Gradska ~etvrt Trnje Izvor: Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br.11/05, 21/05 i 5/07) 23

ISSN Žene i muškarci u Hrvatskoj Women and Men in Croatia Zagreb, 2015.

ISSN Žene i muškarci u Hrvatskoj Women and Men in Croatia Zagreb, 2015. ISSN 1848-4603 Žene i muškarci u Hrvatskoj 2015. and in Croatia 2015 Zagreb, 2015. Phone Fax E-mail Web site Prepared by: Translator Phone: Phone: Phone: E-mail: Fax: E-mail: Fax: E-mail: Fax: Sadržaj

More information

HRVATSKA U BROJKAMA CROATIA IN FIGURES

HRVATSKA U BROJKAMA CROATIA IN FIGURES ISSN 1848-6673 HRVATSKA U BROJKAMA 2015 CROATIA IN FIGURES Zagreb, 2015. IMPRESSUM IMPRESSUM Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske Zagreb, Ilica 3, p. p. 80 Telefon: +385 (0)

More information

POGLAVLJE 16 CHAPTER UGOSTITELJSTVO CATERING. Izvori i metode prikupljanja podataka. Sources and methods of data collection

POGLAVLJE 16 CHAPTER UGOSTITELJSTVO CATERING. Izvori i metode prikupljanja podataka. Sources and methods of data collection POGLAVLJE 16 CHAPTER UGOSTITELJSTVO Izvori i metode prikupljanja podataka Podaci o mreži, zaposlenima i prometu u ugostiteljstvu svih oblika svojine, prikupljeni su u redovnim tromjese nim i godišnjim

More information

HRVATSKA U BROJKAMA CROATIA IN FIGURES

HRVATSKA U BROJKAMA CROATIA IN FIGURES ISSN 1848-6673 HRVATSKA U BROJKAMA 2013 CROATIA IN FIGURES Zagreb, 2013. IMPRESSUM IMPRESSUM Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske Zagreb, Ilica 3, p. p. 80 Telefon: +385 (0) 1

More information

Implementation status report on marketing and communication campaign

Implementation status report on marketing and communication campaign Implementation status report on marketing and communication campaign ELAN Deliverable No. 2.6 D1 Project acronym: Project full title: ELAN Mobilising citizens for vital cities Grant Agreement No.: ELAN

More information

Statistička izvješća Statistical Reports ISSN 1333 1876. Zagreb, 2011.

Statistička izvješća Statistical Reports ISSN 1333 1876. Zagreb, 2011. 1441 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Prvi rezultati po naseljima Census of Population, and Dwellings 2011, First Results by Settlements 1 Statistička izvješća Statistical Reports ISSN 1333

More information

CREDIT REPORT. Test d.d. Creditworthiness: BASIC COMPANY INFORMATION SHORT SUMMARY: (DECEMBER 2012) Creditworthiness: 0 EUR. Recommended credit limit:

CREDIT REPORT. Test d.d. Creditworthiness: BASIC COMPANY INFORMATION SHORT SUMMARY: (DECEMBER 2012) Creditworthiness: 0 EUR. Recommended credit limit: CREDIT REPORT Test d.d. Date of preparation 9/11/2013 Creditworthiness: CRITICAL BASIC COMPANY INFORMATION Company name: Registered address: Fax: Electronic mail: Web page: Id no.: 1234567891 Tax no.:

More information

HRVATSKA U BROJKAMA CROATIA IN FIGURES. Zagreb, 2011.

HRVATSKA U BROJKAMA CROATIA IN FIGURES. Zagreb, 2011. HRVATSKA U BROJKAMA 2011 CROATIA IN FIGURES Zagreb, 2011. CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 781522 IMPRESSUM IMPRESSUM Izdaje i tiska Državni

More information

Leisure-Time Activities Its Program and Importance in the Institutionalized Protection of Old People

Leisure-Time Activities Its Program and Importance in the Institutionalized Protection of Old People Coll. Antropol. 27 (2003) 2: 439 444 UDC 613.98:331.3-053.9 Original scientific paper Leisure-Time Activities Its Program and Importance in the Institutionalized Protection of Old People Marijana Ljubi}

More information

IMPLEMENTATION OF FACEBOOK IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION IMPLEMENTACIJA FACEBOOKA U NASTAVI STRANIH JEZIKA U VISOKOM OBRAZOVANJU

IMPLEMENTATION OF FACEBOOK IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION IMPLEMENTACIJA FACEBOOKA U NASTAVI STRANIH JEZIKA U VISOKOM OBRAZOVANJU Darija Kuharić, senior lecturer of German language Faculty of Agriculture Osijek HR-31000 Osijek, 1d P. Svačića Phone: +385 (0)31 554-940 Fax: +385 (0)31 554-800 E-mail address: dkuharic@pfos.hr Ljubica

More information

UNUTRAŠNJE MIGRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI za godinu. Internal migration in Bosnia and Herzegovina for 2013.

UNUTRAŠNJE MIGRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI za godinu. Internal migration in Bosnia and Herzegovina for 2013. GODINA / YEAR V SARAJEVO, 28. 2. 214. BROJ / NUMBER: 1 UNUTRAŠNJE MIGRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI za 213. godinu. Internal migration in Bosnia and Herzegovina for 213. U ovom saopštenju dati su podaci

More information

COMMENT THIS ARTICLE SEE COMMENTS ON THIS ARTICLE CONTACT AUTHOR

COMMENT THIS ARTICLE SEE COMMENTS ON THIS ARTICLE CONTACT AUTHOR COMMENT THIS ARTICLE SEE COMMENTS ON THIS ARTICLE CONTACT AUTHOR March 1999 (Volume 40, Number 2) Financing of Dental Health Care in the Federation of Bosnia and Herzegovina Ante Ivankoviæ, Zoran Rebac

More information

Homelessness in the Republic of Croatia: A Review of the Social Welfare System for Homeless People

Homelessness in the Republic of Croatia: A Review of the Social Welfare System for Homeless People Part D _ Profiling Homelessness: Serbia and Croatia 287 Homelessness in the Republic of Croatia: A Review of the Social Welfare System for Homeless People Morena Šoštarić Faculty of Law, University of

More information

The socio-economic impact of pension systems on the respective situations of women and men and the effects of recent trends in pension reforms

The socio-economic impact of pension systems on the respective situations of women and men and the effects of recent trends in pension reforms The socio-economic impact of pension systems on the respective situations of women and men and the effects of recent trends in pension reforms National Report Croatia Siniša Zrinščak May 9, 2011 This report

More information

HRVATSKA U BROJKAMA CROATIA IN FIGURES

HRVATSKA U BROJKAMA CROATIA IN FIGURES ISSN 1848-6673 HRVATSKA U BROJKAMA 2012 CROATIA IN FIGURES Zagreb, 2012. IMPRESSUM IMPRESSUM Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske Zagreb, Ilica 3, p. p. 80 Telefon: +385 (0) 1

More information

The Mayor. Cologne Facts & Figures. Cologne Facts & Figures

The Mayor. Cologne Facts & Figures. Cologne Facts & Figures The Mayor Cologne Facts & Figures Cologne Facts & Figures Population Inhabitants 1,036,177 1,044,555 Female 530,912 535,681 Average age (Years) 41.9 41.9 under 3 years of age 29,094 29,838 3-5 years old

More information

SPECIJALNA LAST MINUTE PONUDA! JUTARNJI LETOVI IZ SARAJEVA I IZ ANTALIJE! JEDNO DIJETE IMA GRATIS AVIO KARTU!

SPECIJALNA LAST MINUTE PONUDA! JUTARNJI LETOVI IZ SARAJEVA I IZ ANTALIJE! JEDNO DIJETE IMA GRATIS AVIO KARTU! LJETO U TURSKOJ! SPECIJALNA LAST MINUTE PONUDA! JUTARNJI LETOVI IZ SARAJEVA I IZ ANTALIJE! JEDNO DIJETE IMA GRATIS AVIO KARTU! VAŽI ZA POLASKE 20.7, 24.7, 27.07, 31.7 i 7.8.2016.* OGRANIČEN BROJ MJESTA!

More information

UNUTRAŠNJE MIGRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI za 2012. godinu Internal migration in Bosnia and Herzegovina for 2012

UNUTRAŠNJE MIGRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI za 2012. godinu Internal migration in Bosnia and Herzegovina for 2012 GODINA/ YEAR V SARAJEVO, 15. 2. 213. BROJ/ NUMBER 1 UNUTRAŠNJE MIGRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI za 212. godinu Internal migration in Bosnia and Herzegovina for 212 U ovom saopštenju dati su podaci o unutrašnjim

More information

Naziv tvrtke Business name: Pravni oblik Legal form:.. Matični broj Tax number:.. Sjedište Address:

Naziv tvrtke Business name: Pravni oblik Legal form:.. Matični broj Tax number:.. Sjedište Address: R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA COPY 1 MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION - for the claimant

More information

2014. ANNUAL REPORT ON THE OPERATIONS OF THE STRATEGIC COMPANIES AND COMPANIES OF SPECIAL INTEREST FOR THE REPUBLIC OF CROATIA

2014. ANNUAL REPORT ON THE OPERATIONS OF THE STRATEGIC COMPANIES AND COMPANIES OF SPECIAL INTEREST FOR THE REPUBLIC OF CROATIA 214. ANNUAL REPORT ON THE OPERATIONS OF THE STRATEGIC COMPANIES AND COMPANIES OF SPECIAL INTEREST FOR THE REPUBLIC OF CROATIA 214. - ANNUAL REPORT ON THE OPERATIONS 1 TABLE OF CONTENTS Page FOREWORD OF

More information

The Role of Higher Education Institutions in the Development of Entrepreneurship Competences on the Study Programs other than Economics

The Role of Higher Education Institutions in the Development of Entrepreneurship Competences on the Study Programs other than Economics The Role of Higher Education Institutions in the Development of Entrepreneurship Competences on the Study Programs other than Economics Anica Hunjet University North, 104. brigade 3, 42000 Varaždin, Croatia

More information

METHODOLOGY OF INTRODUCING FLEET MANAGEMENT SYSTEM

METHODOLOGY OF INTRODUCING FLEET MANAGEMENT SYSTEM KRISTIJAN ROGIC, Ph.D. E-mail: rogick@fpz.hr University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences Vukeliceva 4, HR-10000 Zagreb, Republic of Croatia BRANISLA V SUTIC, M.Sc. E-mail: branislav.sutic1@gs.t-com.hr

More information

Production management information system in wood processing and furniture manufacture

Production management information system in wood processing and furniture manufacture ...Grladinovi}, Oblak, Hitka: Production management information system in wood... Tomislav Grladinovi} 1, Leon Oblak 2, Milo{ Hitka 3 Production management information system in wood processing and furniture

More information

ENERGETSKE BILANCE REPUBLIKE HRVATSKE ZA I GODINU (REPUBLIC OF CROATIA ENERGY BALANCES FOR THE YEARS 2009 AND 2010)

ENERGETSKE BILANCE REPUBLIKE HRVATSKE ZA I GODINU (REPUBLIC OF CROATIA ENERGY BALANCES FOR THE YEARS 2009 AND 2010) ENERGETSKE BILANCE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. I 2010. GODINU (REPUBLIC OF CROATIA ENERGY BALANCES FOR THE YEARS 2009 AND 2010) 11.1. Energetske bilance po IEA metodi (Energy balances (IEA method))...

More information

ENERGETSKE BILANCE REPUBLIKE HRVATSKE ZA I GODINU (REPUBLIC OF CROATIA ENERGY BALANCES FOR THE YEARS 2010 AND 2011)

ENERGETSKE BILANCE REPUBLIKE HRVATSKE ZA I GODINU (REPUBLIC OF CROATIA ENERGY BALANCES FOR THE YEARS 2010 AND 2011) ENERGETSKE BILANCE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. I 2011. GODINU (REPUBLIC OF CROATIA ENERGY BALANCES FOR THE YEARS 2010 AND 2011) 11. ENERGETSKE BILANCE. 2 11.1. Energetske bilance po IEA metodi... 2 11.2.

More information

Investicije. Investments. 2007 i 2008. Nacionalni raèuni National Accounts. Tematski bilten Thematic Bulletin. Sarajevo, 2009 ISSN 1840-1058

Investicije. Investments. 2007 i 2008. Nacionalni raèuni National Accounts. Tematski bilten Thematic Bulletin. Sarajevo, 2009 ISSN 1840-1058 ISSN 1840-1058 TB Tematski bilten Thematic Bulletin Nacionalni raèuni National Accounts Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Investicije Investments 2007 i 2008 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

More information

The effectiveness of physical education of the Military Academy cadets during a 4-year study

The effectiveness of physical education of the Military Academy cadets during a 4-year study Strana 16 VOJNOSANITETSKI PREGLED Vojnosanit Pregl 2013; 70(1): 16 20. ORIGINAL ARTICLE UDC: 355.23:[613.71/.73:796.015 DOI: 10.2298/VSP1301016M The effectiveness of physical education of the Military

More information

Program razvoja socijalnog turizma. Matica umirovljenika Hrvatske Partner u razvoju socijalnog turizma

Program razvoja socijalnog turizma. Matica umirovljenika Hrvatske Partner u razvoju socijalnog turizma Program razvoja socijalnog turizma Matica umirovljenika Hrvatske Partner u razvoju socijalnog turizma Matica umirovljenika Hrvatske (MuH) Tko smo mi? Restricted; by Hrvoje Svilkovic/Jan 2014 2 MuH Ukratko

More information

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac The project Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in the village Ratkoc/Ratkovac municipality of Rahovec/Orahovac,consists

More information

Industrial production in 2013 Annual PRODCOM Results

Industrial production in 2013 Annual PRODCOM Results 1511 Industrijska proizvodnja u 2013. Godišnji izvještaj rezultati PRODCOM-a Industrial in 2013 Annual PRODCOM Results Statistička izvješća Statistical Reports ISSN 1334 594X Zagreb, 2015. 1511 Industrijska

More information

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2012. Proizvodni pristup GROSS DOMESTIC PRODUCT OF BOSNIA AND HERZEGOVNA 2012 Production approach

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2012. Proizvodni pristup GROSS DOMESTIC PRODUCT OF BOSNIA AND HERZEGOVNA 2012 Production approach GODINA/ YEAR XII SARAJEVO, 16. 12. 2013. BROJ/ NUMBER 6 BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2012. Proizvodni pristup GROSS DOMESTIC PRODUCT OF BOSNIA AND HERZEGOVNA 2012 Production approach Agencija

More information

Static Horizontal Positions Determined with a Consumer-Grade GNSS Receiver: One Assessment of the Number of Fixes Necessary

Static Horizontal Positions Determined with a Consumer-Grade GNSS Receiver: One Assessment of the Number of Fixes Necessary Original scientific paper Izvorni znanstveni rad Static Horizontal Positions Determined with a Consumer-Grade GNSS Receiver: One Assessment of the Number of Fixes Necessary Abstract Nacrtak Pete Bettinger,

More information

Large Scale Topographic Maps Generalisation and Visualization Based on New Methodology

Large Scale Topographic Maps Generalisation and Visualization Based on New Methodology Dinar, I. et al.: Large Scale Topographic Maps Generalisation and, Geod. list 2015, 3, 189 198 189 UDK 528.93:528.914:528.711.1:681.32]:004 Prethodno priopćenje / Preliminary note Large Scale Topographic

More information

INDEX OF TABLES. II 8 Import Components of Final Uses, 1958 63... 26. III 1 The Balance of Payments, by Main Category, 1958 63 28

INDEX OF TABLES. II 8 Import Components of Final Uses, 1958 63... 26. III 1 The Balance of Payments, by Main Category, 1958 63 28 INDEX OF TABLES PART ONE THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY CHAPTER I. MAIN ECONOMIC DEVELOPMENTS IN 1963 Table I 1 Indicators of Economic Development. 4 CHAPTER II. RESOURCES, USES, AND INCOMES II 1 Resources

More information

THE SOURCES OF DANGERS AND THE CHARACTER OF INJURIES AT WORK IN THE GARMENT INDUSTRY UDC 331.45:677. Cvetko Z. Trajković, Dragan M.

THE SOURCES OF DANGERS AND THE CHARACTER OF INJURIES AT WORK IN THE GARMENT INDUSTRY UDC 331.45:677. Cvetko Z. Trajković, Dragan M. UNIVERSITY OF NIŠ The scientific journal FACTA UNIVERSITATIS Series: Working and Living Environmental Protection Vol. 1, No 4, 1999, pp. 107-113 Editor of series: Ljiljana Rašković, e-mail: ral@junis.ni.ac.yu

More information

INTRODUCTION VESNA NIKOLIC 1 JOSIP TARADI 2. Occupational Safety in Niš 2 University College of Applied. Sciences in Safety, accredited, Zagreb

INTRODUCTION VESNA NIKOLIC 1 JOSIP TARADI 2. Occupational Safety in Niš 2 University College of Applied. Sciences in Safety, accredited, Zagreb VESNA NIKOLIC 1 JOSIP TARADI 2 1 University of Niš, Faculty of Occupational Safety in Niš 2 University College of Applied Sciences in Safety, accredited, Zagreb 1 vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs 2 josip.taradi@vss.hr

More information

Veterinary instruments for use in surgery (photo by Ladislav Korenj) Veterinarski instrumenti za upotrebu u kirurgiji (Foto: Ladislav Korenj)

Veterinary instruments for use in surgery (photo by Ladislav Korenj) Veterinarski instrumenti za upotrebu u kirurgiji (Foto: Ladislav Korenj) Veterinary instruments for use in surgery (photo by Ladislav Korenj) Veterinarski instrumenti za upotrebu u kirurgiji 8 Uz naslovnicu Acta med-hist Adriat 2010;8(1);9-16 Cover page UDK: 619:069(497.5 Zagreb)>(049.3)

More information

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine MONTENEGRO ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / RELEASE Broj / No: 83 Podgorica, 12. 07. 2011. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Name the source when using

More information

Vinko Vidučić. Eli Marušić. Veljko Plazibat KEY WORDS KLJUČNE RIJEČI

Vinko Vidučić. Eli Marušić. Veljko Plazibat KEY WORDS KLJUČNE RIJEČI The Model for Synergic Effect between Traffic and Tourism in Dubrovnik-Neretva County of the Republic of Croatia by 2020. Model sinergijskog učinka prometa i turizma Dubrovačkoneretvanske županije RH do

More information

Overview of Natural Gas Distribution Network in Croatia

Overview of Natural Gas Distribution Network in Croatia New York State Public Service Commission (NYS PSC) & Croatian Energy Regulatory Agency (CERA) Zagreb, Croatia, June 26-29,2007 Overview of Natural Gas Distribution Network in Croatia Nikola Vištica tica,

More information

EVALUATION OF MOIST BIOMASS

EVALUATION OF MOIST BIOMASS ISSN 1848-0071 662.65+657.47=111 Recieved: 2013-08-29 Accepted: 2014-01-22 Review JAN HAVLÍK, TOMÁŠ DLOUHÝ EVALUATION OF MOIST BIOMASS Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague,

More information

AGE AND EDUCATION AS DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP UDC 005.961:005.914.3. Suzana Stefanović, Danijela Stošić

AGE AND EDUCATION AS DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP UDC 005.961:005.914.3. Suzana Stefanović, Danijela Stošić FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 9, N o 3, 2012, pp. 327-339 Review paper AGE AND EDUCATION AS DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP UDC 005.961:005.914.3 Suzana Stefanović, Danijela

More information

A STUDY OF COMPUTER LITERACY AMONG CROATIAN STUDENTS AS SUPPORT IN PLANNING THE HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT

A STUDY OF COMPUTER LITERACY AMONG CROATIAN STUDENTS AS SUPPORT IN PLANNING THE HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT G. Kozina et al. Studija računalne pismenosti hrvatskih studenata kao podrška planiranju razvoja visokog obrazovanja ISSN 1330-3651 UDC/UDK 65.012.12:[004.7:378.1] A STUDY OF COMPUTER LITERACY AMONG CROATIAN

More information

Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena):

Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena): Outlook Express 5 Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena): Microsoft Outlook Express je dio Microsoft Internet Explorer. izaberite: Ako Outlook, kada dva puta pritisnete na gornju

More information

Marketing Orientation Of Educational Institutions In The Field Of Project Management

Marketing Orientation Of Educational Institutions In The Field Of Project Management Marketing Orientation Of Educational Institutions In The Field Of Project Management Zlatko Barilović Baltazar Adam Krčelić College of Business and Management, Zaprešić, Croatia zlatko.barilovic@vspu.hr

More information

CULTURE, ARTS AND SPORT 28. KULTURA, UMJETNOST I SPORT NOTES ON METHODOLOGY METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA KULTURA, UMJETNOST I SPORT CULTURE, ARTS AND SPORT

CULTURE, ARTS AND SPORT 28. KULTURA, UMJETNOST I SPORT NOTES ON METHODOLOGY METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA KULTURA, UMJETNOST I SPORT CULTURE, ARTS AND SPORT 28. KULTURA, UMJETNOST I SPORT METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvori i metode prikupljanja podataka Podaci iz područja kulture, umjetnosti i sporta prikupljaju se godišnje, trogodišnje ili petogodišnje od izvještajnih

More information

Report on the Second. International Summer School of Robotics, Electronics and Computerized laboratory

Report on the Second. International Summer School of Robotics, Electronics and Computerized laboratory Report on the Second International Summer School of Robotics, Electronics and Computerized laboratory Introduction International summer school of robotics, electronics and computerized Laboratory is planned

More information

List of lawyers in Croatia

List of lawyers in Croatia List of lawyers in Croatia Prepared by British Embassy Zagreb www.gov.uk The following list of lawyers has been prepared by the British Embassy Zagreb for the convenience of British Nationals who may require

More information

CULTURE, ARTS AND SPORT 28. KULTURA, UMJETNOST I SPORT NOTES ON METHODOLOGY METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA KULTURA, UMJETNOST I SPORT CULTURE, ARTS AND SPORT

CULTURE, ARTS AND SPORT 28. KULTURA, UMJETNOST I SPORT NOTES ON METHODOLOGY METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA KULTURA, UMJETNOST I SPORT CULTURE, ARTS AND SPORT 28. KULTURA, UMJETNOST I SPORT METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvori i metode prikupljanja podataka Podaci iz područja kulture, umjetnosti i sporta prikupljaju se godišnje, trogodišnje ili petogodišnje od izvještajnih

More information

6. Rally Show SANTA DOMENICA 2015

6. Rally Show SANTA DOMENICA 2015 MEĐUNARODNO RALLY SHOW NATJECANJE 6. Rally Show SANTA DOMENICA 2015 Sveta Nedelja-Savrščak, 28-29/11/2015 POTVRDA PRIJEMA PRIJAVE Poštovani natjecatelji, drago nam je da Vas možemo obavijestiti da je Vaša

More information

City Centers The city centers are the flagships of TriGranit s developments. With these investments, TriGranit creates projects which leave a lasting impression on a city s legacy. These developments,

More information

QUALITY MANAGEMENT OF HOTEL INFORMATION SYSTEM UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

QUALITY MANAGEMENT OF HOTEL INFORMATION SYSTEM UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA 286 INFO-1035 UDK: 64.024: 519.68:007 Primljeno / Received: 2008-03-18 Preliminary Communication / Prethodno priopćenje UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA Faculty of Tourism and Hospitality

More information

EFFECTIVENESS OF EDUCATION PROCESSES IN TOURISM AND HOSPITALITY IN THE REPUBLIC OF CROATIA

EFFECTIVENESS OF EDUCATION PROCESSES IN TOURISM AND HOSPITALITY IN THE REPUBLIC OF CROATIA EFFECTIVENESS OF EDUCATION PROCESSES IN TOURISM AND HOSPITALITY IN THE REPUBLIC OF CROATIA Luka Perman Krešimir Mikinac Conference paper Abstract Purpose This paper seeks to explain problem of education

More information

A PROCESS MODEL OF MARITIME INSURANCE

A PROCESS MODEL OF MARITIME INSURANCE Pomorstvo, god. 23, br. 1 (2009), str. 13-20 13 Mile Pavlić, Ph. D. Sanja Čandrlić, M. Sc. University of Rijeka Department of Computer Science Omladinska 14 51000 Rijeka Croatia Daniel Pavlić RIS Medovićeva

More information

Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE u Routed PPPoE modu Detaljni opis konfiguracije

Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE u Routed PPPoE modu Detaljni opis konfiguracije Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE u Routed PPPoE modu Detaljni opis konfiguracije 1. Podešavanje računara Nakon povezivanja modema svim potrebnim kablovima na računar, linija i napajanje, uključujemo

More information

E-LEARNING: PERCEPTIONS OF STUDENTS AT THE JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK

E-LEARNING: PERCEPTIONS OF STUDENTS AT THE JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK 94 INFO- 2019 Primljeno / Received: 2010-01-15 UDK : 681.327:371.8:37 Izvorni znanstveni rad / Original Scientific Paper E-LEARNING: PERCEPTIONS OF STUDENTS AT THE E-UČENJE: PERCEPCIJA STUDENATA SVEUČILIŠTA

More information

CONSUMER PRICE INDEX OF SERBIA FOR SELECTED PRODUCTS

CONSUMER PRICE INDEX OF SERBIA FOR SELECTED PRODUCTS ISSUE #2, AUGUST, http://www.imtuoradea.ro/auo.fmte/ CONSUMER PRICE INDEX OF SERBIA FOR SELECTED PRODUCTS Oliver MOMČILOVIĆ 1, Jasmina RAJAKOVIĆ 2, Duško KOSTIĆ 3, Lilijana DJUKIC PETROMANJANC 4, Dejan

More information

INVENTORY MANAGEMENT IN REVERSE LOGISTICS - ANALYSIS OF CROATIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY POSTSALE PRACTICES

INVENTORY MANAGEMENT IN REVERSE LOGISTICS - ANALYSIS OF CROATIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY POSTSALE PRACTICES ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online) UDC/UDK 658.78.:629.331.084(497.5) INVENTORY MANAGEMENT IN REVERSE LOGISTICS - ANALYSIS OF CROATIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY POSTSALE PRACTICES Dubravko Tomašić,

More information

CHAPTER 19 WYOMING PROPERTY TAX RELIEF PROGRAM

CHAPTER 19 WYOMING PROPERTY TAX RELIEF PROGRAM CHAPTER 19 WYOMING PROPERTY TAX RELIEF PROGRAM Section 1. Authority. These rules are promulgated under the authority of W.S. 16-3-103 and W.S. 39-11-102(b). Section 2. Purpose. These rules are intended

More information

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Zelenih beretki 26

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Zelenih beretki 26 Izdaje i štampa: Published and printed by: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Zelenih beretki 26 Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina,

More information

Epidemiology of Malignant Pleural Mesotheliomas in Croatia in the Period from 1989 to 1998

Epidemiology of Malignant Pleural Mesotheliomas in Croatia in the Period from 1989 to 1998 Coll. Antropol. 26 (2002) 2: 551 556 UDC 616.52-006:616-036.22 Original scientific paper Epidemiology of Malignant Pleural Mesotheliomas in Croatia in the Period from 1989 to 1998 M. Alilovi}, T. Pero{-Golubi~i},

More information

PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY S. No. Field Name Instructions II Number of business Enter the number of business undertaken by the company. II Main code Based on the number of business undertaken,

More information

CONCEPTS OF SERVICE QUALITY MEASUREMENT IN HOTEL INDUSTRY

CONCEPTS OF SERVICE QUALITY MEASUREMENT IN HOTEL INDUSTRY Dr. sc. Jasmina Gržinić Assistant Professor Department of Economics and Tourism «Dr. Mijo Mirkovic» University Jurja Dobrile in Pula CONCEPTS OF SERVICE QUALITY MEASUREMENT IN HOTEL INDUSTRY UDK / UDC:

More information

Intellectual Property Rights (IPR) Protection of Software

Intellectual Property Rights (IPR) Protection of Software Intellectual Property Rights (IPR) Protection of Software Programme Zagreb, SIPO 14-16 November 2007 CARDS 2003 National Programme Croatia Strengthening the Intellectual Property Implementation System

More information

STATISTIČKI GODIŠNJAK 2010 STATISTICAL YEARBOOK

STATISTIČKI GODIŠNJAK 2010 STATISTICAL YEARBOOK CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU MONTENEGRO STATISTICAL OFFICE STATISTIČKI GODIŠNJAK 2010 STATISTICAL YEARBOOK PODGORICA, 2010. IZDAJE:Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT PUBLISHED BY: Statistical Office

More information

DESIGN AND TESTING OF 25 kv AC ELECTRIC RAILWAY POWER SUPPLY SYSTEMS

DESIGN AND TESTING OF 25 kv AC ELECTRIC RAILWAY POWER SUPPLY SYSTEMS ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online) UDC/UDK 621.333.4:621.317.3/.4 DESIGN AND TESTING OF 25 kv AC ELECTRIC RAILWAY POWER SUPPLY SYSTEMS Milivoj Mandić, Ivo Uglešić, Viktor Milardić Preliminary

More information

INTEGRATION POSSIBILITIES OF ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH ISO 27001:2010 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INTEGRATION POSSIBILITIES OF ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH ISO 27001:2010 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Josip Britvić, univ.spec.oec. Virovitica college Matija Gupca 78, 33000 Virovitica Phone: 033/721-099 Fax: 033/721-037 E-mail address: josip.britvic@vsmti.hr Anita Prelas Kovačević, dipl.oec. Virovitica

More information

Alcohol-Related Road Traffic Accidents Before and After the Passing of the Road Traffic Safety Act in Croatia

Alcohol-Related Road Traffic Accidents Before and After the Passing of the Road Traffic Safety Act in Croatia Coll. Antropol. 36 (2012) 4: 1483 1489 Professional paper Alcohol-Related Road Traffic Accidents Before and After the Passing of the Road Traffic Safety Act in Croatia Eduard Missoni 1, Boris Bo`i} 2 and

More information

2 SUMMARY AND MORE SIGNIFICANT EVENTS IN

2 SUMMARY AND MORE SIGNIFICANT EVENTS IN Table of contents 1 INTRODUCTION 5 2 SUMMARY AND MORE SIGNIFICANT EVENTS IN 2009 6 2.1 An overview of the basic organizational scheme and authorities in the Agency 7 2.2 More significant events on the

More information

Regional School of Minority Rights

Regional School of Minority Rights Promoting Human Rights and Minority Protection in South East Europe Regional Joint Project between the European Union and the Council of Europe Project web site: http://www.coe.int/t/democracy/migration/jp-minorities-see_en.asp

More information

Overview of the biomass market in Bosnia and Herzegovina

Overview of the biomass market in Bosnia and Herzegovina Energy Overview of the biomass market in mr. Sanjin Avdić, dipl.ing.mas., MBA Head of energy department www.german-renewable-energy.com Biomasse in Serbien und Bosnien-Herzegowina, 21. Juni 2012, München

More information

SYSTEM PROCEDURES AND ERRORS IN CLIENTS DATA SYNCHRONIZATION IN INSURANCE COMPANIES

SYSTEM PROCEDURES AND ERRORS IN CLIENTS DATA SYNCHRONIZATION IN INSURANCE COMPANIES 96 INFO- 1086 Primljeno / Received: 2008-09-21 UDK : 659.2:330.1:061:007 Izvorni znanstveni rad / Original Scientific Paper SYSTEM PROCEDURES AND ERRORS IN CLIENTS DATA SYNCHRONIZATION IN INSURANCE COMPANIES

More information

ANALIZA 360 ANALIZA 360. jednostavno do odluke. Brojevi : Analize : Argumenti : www.analiza360.hr

ANALIZA 360 ANALIZA 360. jednostavno do odluke. Brojevi : Analize : Argumenti : www.analiza360.hr ANALIZA 360 jednostavno do odluke ANALIZA 360 : Consumer Intelligence obilježja i stavovi čitatelja Hrvatska 2012 Page 2 Tržišni uvjeti postaju sve teži i teži... # potrošača pada [broj rođenih/god: 66.000

More information

Among the Top Ranked in the World. International Cooperation. Education

Among the Top Ranked in the World. International Cooperation. Education Among the Top Ranked in the World Since 2013 the University of Belgrade holds a place between 301 to 400 on the prestigious global rank list of the Academic Ranking of World Universities (ARWU), aka Shanghai

More information

IDC BUSINESS INTELLIGENCE ROADSHOW 2008 Zagreb, October 23, Hotel Antunovic

IDC BUSINESS INTELLIGENCE ROADSHOW 2008 Zagreb, October 23, Hotel Antunovic IDC BUSINESS INTELLIGENCE ROADSHOW 2008 Zagreb, October 23, Hotel Antunovic ATTENDEE STATISTICS, ATTENDEE EVALUATION RESULTS http://www.idc-cema.com/events/bi08cr Password: birds081023zgh Statistics Total

More information

BUSINESS EDUCATION IN EUROPE AND CHALLENGES FACING UNIVERSITIES

BUSINESS EDUCATION IN EUROPE AND CHALLENGES FACING UNIVERSITIES XII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы бизнесобразования», г. Минск, 19 апреля 2013 BUSINESS EDUCATION IN EUROPE AND CHALLENGES FACING UNIVERSITIES Čekerevac Zoran University

More information

Utilization of contribution margin in the costing system in production of components for wood working machines

Utilization of contribution margin in the costing system in production of components for wood working machines ... Potkány, Hitka: Utilization of contribution margin in the costing system... Marek Potkány, Milo{ Hitka 1 Utilization of contribution margin in the costing system in production of components for wood

More information

STRATEGIC MANAGEMENT OF PUBLIC RELATIONS IN EDUCATION

STRATEGIC MANAGEMENT OF PUBLIC RELATIONS IN EDUCATION STRATEGIC MANAGEMENT OF PUBLIC RELATIONS IN EDUCATION Konstanca Mitrović 1, Milan Drača 2 1 konstanca.mitrovic@pu.htnet.hr 2 milan.draca@zd.htnet.hr Abstract Public relations is the strategically focused

More information

ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON AKUMULATORA TOPLINE 750 MWht / 150 MWt U GODINI. Zagreb, Damir Kopjar Damir Božičević Ivan Kobasić

ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON AKUMULATORA TOPLINE 750 MWht / 150 MWt U GODINI. Zagreb, Damir Kopjar Damir Božičević Ivan Kobasić ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON AKUMULATORA TOPLINE 750 MWht / 150 MWt U 2015. GODINI Zagreb, 10.05.2016. Damir Kopjar Damir Božičević Ivan Kobasić Sadržaj RBr 1 Naslov teme Opis projekta izgradnje akumulatora

More information

POGLAVLJE 13 CHAPTER GRA EVINARSTVO CONSTRUCTION. Izvori i metodi prikupljanja podataka. Sources and methods of data collection

POGLAVLJE 13 CHAPTER GRA EVINARSTVO CONSTRUCTION. Izvori i metodi prikupljanja podataka. Sources and methods of data collection POGLAVLJE 13 CHAPTER GRA EVINARSTVO Izvori i metodi prikupljanja podataka Podaci su prikupljeni u slijede im istraživanjima: Godišnji izvještaj o gra evinskim radovima (Gra -11), Godišnji izvještaj o zgradama

More information

EUROPSKO I EŠKO ZAKONODAVSTVO U PODRU JU PROIZVODNJE ŽIVOTINJA

EUROPSKO I EŠKO ZAKONODAVSTVO U PODRU JU PROIZVODNJE ŽIVOTINJA EUROPEAN AND CZECH LEGISLATION IN THE AREA OF ANIMAL PRODUCTION EUROPSKO I EŠKO ZAKONODAVSTVO U PODRU JU PROIZVODNJE ŽIVOTINJA Jana Tká iková Professional paper - Stru ni lanak Received - Primljeno: 23.

More information

DINAMIKA UVOĐENJA NISKOSUMPORNIH GORIVA NA TRŽIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE

DINAMIKA UVOĐENJA NISKOSUMPORNIH GORIVA NA TRŽIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE Damir Butković ISSN 0350-350X GOMABN 44, 9, 87-107 Pregledni rad / Review UDK 658.8.011.1 : 665.73/.75 : 311.12 /.17 : 629.11 : 614.71 : 504.3.054 : 665.73/.75 : 621.43.019 DINAMIKA UVOĐENJA NISKOSUMPORNIH

More information

EVALUATION OF BENFORD S LOW APPLICATION IN STOCK PRICES AND STOCK TURNOVER

EVALUATION OF BENFORD S LOW APPLICATION IN STOCK PRICES AND STOCK TURNOVER 158 Zdravko Krakar, Mario Žgela: EVALUATION OF BENFORD S LOW APPLICATION INFO-1057 UDK: 330.14:656:007 Primljeno/Received: 2008-03-10 Izvorni znanstveni rad / Original Scientific Paper EVALUATION OF BENFORD

More information

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma a.d Podgorica za dodatne internet i data usluge

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma a.d Podgorica za dodatne internet i data usluge Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma a.d Podgorica za dodatne internet i data usluge Verzija: 01/2014 Sadržaj 1 Web hosting 3 2 Registracija domena 3 3 Internet marketing 3 4 E mail paketi 4 5 Virtuoz

More information

Annual Review 2012 on Labour Relations and Social Dialogue in South East Europe: Croatia. By Ana Milicevic Pezelj*

Annual Review 2012 on Labour Relations and Social Dialogue in South East Europe: Croatia. By Ana Milicevic Pezelj* January 2013 Annual Review 2012 on Labour Relations and Social Dialogue in South East Europe: Croatia By Ana Milicevic Pezelj* Content Summary Socio-economic developments Governmental policies and legislation

More information

Münster reflected in figures

Münster reflected in figures Münster reflected in figures GENERAL INFORMATION Location Highest point Mühlenberg Prinzipalmarkt (outside the Town Hall) Lowest point on the River Ems Climate Average annual temperature Average precipitation

More information

Health Organization in Republic of Macedonia The place of preventive health care in the medical health system- advantages and disadvantages Abstract

Health Organization in Republic of Macedonia The place of preventive health care in the medical health system- advantages and disadvantages Abstract Health Organization in Republic of Macedonia The place of preventive health care in the medical health system- advantages and disadvantages Prof. Dr. Nikola Kamcev, Assoc. Prof. Dr. Bistra Angelovska,

More information

THE CONCEPT OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF CROATIA

THE CONCEPT OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF CROATIA Domagoj Karačić Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Economics in Osijek Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, Croatia karacic@efos.hr Phone: +385911555685 Bruno Dernaj Martina Divalta

More information

DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS DISKRETNA MATEMATIKA I NJENE PRIMJENE U MREŽNOJ ANALIZI

DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS DISKRETNA MATEMATIKA I NJENE PRIMJENE U MREŽNOJ ANALIZI DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS mr. sc. Anton Vrdoljak, prof. matematike Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Abstract: In this article we will give a small introduction

More information

INSTITUT IGH, d.d. ZAGREB GROUP CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

INSTITUT IGH, d.d. ZAGREB GROUP CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS GROUP CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS for the year ended on 31 December 2011 and the Independent Auditor's Opinion Zagreb, 26 April 2012 Contents Page Management Report I Independent Auditor's Opinion

More information

List of Services Sector

List of Services Sector List of Services Sector SERVICES SECTOR ELECTRICITY, GAS, STEAM & AIR CONDITIONING SUPPLY Electric power generation, transmission and distribution Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through

More information

Program of primary, secondary and tertiary prevention for the elderly

Program of primary, secondary and tertiary prevention for the elderly PERIODICUM BIOLOGORUM UDC 57:61 VOL. 115, No 4, 475 481, 2013 CODEN PDBIAD ISSN 0031-5362 Science policy Program of primary, secondary and tertiary prevention for the elderly Aging should not be perceived

More information

Scientific Publication Productivity of the Information Sciences Doctors in the Republic of Croatia

Scientific Publication Productivity of the Information Sciences Doctors in the Republic of Croatia Professional paper Scientific Publication Productivity of the Information Sciences Doctors in the Republic of Croatia Summary Lucija Šćirek, student Department of Information Sciences Faculty of Humanities

More information

TITLE 9. HEALTH SERVICES CHAPTER 1. DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES ADMINISTRATION ARTICLE 4. CODES AND STANDARDS REFERENCED

TITLE 9. HEALTH SERVICES CHAPTER 1. DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES ADMINISTRATION ARTICLE 4. CODES AND STANDARDS REFERENCED TITLE 9. HEALTH SERVICES CHAPTER 1. DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES ADMINISTRATION ARTICLE 4. CODES AND STANDARDS REFERENCED R9-1-412. Physical Plant Health and Safety Codes and Standards A. The following

More information

LAW ON ELECTRICITY MARKET

LAW ON ELECTRICITY MARKET TRANSLATION Narodne novine Official Gazette of the Republic of Croatia issue no. 68 of 27 July 2001 page 2179 Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, herewith I pass the

More information

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION Pregledni rad Škola biznisa Broj 1/2013 UDC 005.52:330.133.1 ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION Sanja Vlaović Begović *, Higher School of Professional Business Studies,

More information

Ohio County Profiles Prepared by the Office of Research

Ohio County Profiles Prepared by the Office of Research Ohio County Profiles Prepared by the Office of Research Established: Act - May 1, 1803 2014 Population: 533,116 Land Area: 461.7 square miles County Seat: Dayton City Named for: General Richard Montgomery,

More information

ZAVOD ZA STATISTIKU CRNE GORE STATISTICAL OFFICE OF MONTENEGRO PODGORICA, 2012.

ZAVOD ZA STATISTIKU CRNE GORE STATISTICAL OFFICE OF MONTENEGRO PODGORICA, 2012. ZAVOD ZA STATISTIKU CRNE GORE STATISTICAL OFFICE OF MONTENEGRO PODGORICA, 2012. PODGORICA, 2012. Izdavač Publisher: ZAVOD ZA STATISTIKU Crne Gore STATISTICAL OFFICE OF MONTENEGRO Podgorica, IV Proleterske

More information

NAICS CHANGES IN CES PUBLISHING DETAIL CHANGES FROM SIC TO NAICS By: Joseph F. Winter, CES Supervisor

NAICS CHANGES IN CES PUBLISHING DETAIL CHANGES FROM SIC TO NAICS By: Joseph F. Winter, CES Supervisor NAICS CHANGES IN CES PUBLISHING DETAIL CHANGES FROM SIC TO NAICS By: Joseph F. Winter, CES Supervisor The change in the CES publishing structure from the SIC industry groupings to the NAICS is in effect

More information

Choice of Quantitative Method for Forecasting of Parquet Sales

Choice of Quantitative Method for Forecasting of Parquet Sales ... Oblak, Zadnik Stirn, Moro, Hrovatin, Mole, Kitek Kuzman: Choice of Quantitative... Leon Oblak 1, Lidija Zadnik Stirn 1, Maja Moro 2, Jasna Hrovatin 3, Samo Mole 1, Manja Kitek Kuzman 1 Choice of Quantitative

More information