ISSN godi{te

Size: px
Start display at page:

Download "ISSN 1330-3678 56. godi{te"

Transcription

1 ISSN godi{te

2 Nakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE Odjel za statistiku Za nakladnika IVICA FANJEK, dipl. ing. arh. Molimo korisnike Ljetopisa da prilikom kori{tenja podataka navedu izvor. Pri navo enju izvora predla`e se kratica:»sljz str....«statisti^ki LJETOPIS GRADA ZAGREBA STATISTICAL YEARBOOK OF ZAGREB Web adresa:

3 ZAGREBACKI Š STATISTICKI Š LJETOPIS - okvir urbane statistike Grada Zagreba Statisti~ki ljetopis Grada Zagreba koji bilje`i 56. godi{te (od godine s po~etnim prekidima do danas), od pro{le godine dostupan {irokom krugu korisnika i na web stranicama Grada Zagreba, respektabilan je doprinos slu`bene statistike Grada Zagreba informiranosti gra ana. Od po~etka, Zagrebu na ~ast. Statisti~ki podaci pouzdan su izvor numeri~kih informacija, a s metodolo{kim obja- {njenjima razvidno svjedo~e o gospodarskim, dru{tveno-socijalnim,... prilikama i promjenama. Transformirani statisti~ki sustav novijeg vremena nije samo razme e razli~itih politi- ~kih i ekonomskih sustava ve} i sastavnica novih putova, novih vrijednosti demokratskog i tr`i{nog utemeljenja, s metodologijama koje nas sve vi{e povezuju sa statisti~kim podacima Europe i razvijenog svijeta. S ostalim statisti~kim publikacijama koje izlaze u mjese~noj, tromjese~noj i godi{njoj dinamici, publikacijama ~iji su sadr`aji agregirani podaci putem adresa fizi~kih i poslovnih subjekata, te mjesta doga anja do razine funkcionalnih (popisni i statisti~ki krug) i institucionalnih prostornih jedinica grada, postao je sna`an instrument urbane statistike Grada Zagreba: DA NAM ZAGREB BUDE Utemeljen na bogatoj dokumentaciji, vrijedan je statisti~ki izvor za mnoga promi{ljanja o Gradu. Statisti~ki Ljetopis je publikacija oboga}ena sadr`ajima drugih subjekata koji tako er statisti~ki prate Zagreb. Zahvaljujemo im na suradnji i doprinosu vrijednostima, najsadr`ajnije statisti~ke publikacije Grada Zagreba. GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE Marija [abi}, dipl. oec. Ivica Fanjek, dipl. ing. arh. na~elnica Odjela za statistiku pro~elnik Gradskog zavoda

4 Zagreba~ki identiteti...17 Majka Bo`ja Kamenitih vrata za{titnica Grada Zagreba...17 Zagreba~ki nadbiskupi...18 Zagreba~ki gradona~elnici...19 Gradska skup{tina Grada Zagreba...20 ^elnici Gradskog poglavarstva...21 Upravna tijela Grada Zagreba...22 Podru~ni uredi Gradske uprave Gradske ~etvrti Grada Zagreba...24 Gradski zastupnici gradske skup{tine prema obrazovanju, starosti i strana~koj pripadnosti...25 Grad Zagreb Uvodne napomene Ustrojstvo Grada Zagreba...38 Naselja Grada Zagreba - Popis Gradske ~etvrti Grada Zagreba Popis Grafikon Gradske ~etvrti, stanovni{tvo Popis Geografski i meteorolo{ki podaci 1.1. Geografski polo`aj i visina grada nad morem Povr{ina, stanovni{tvo i naselja Gradske prometnice, va`niji prometni pravci izbor prema du`ini Temperatura zraka i koli~ina oborina u razdoblju prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb-Gri~ Mjese~ne i godi{nje vrijednosti meteorolo{kih podataka, za 30-godi{nja razdoblja od g. prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb-Gri~ Mjese~ne i godi{nje vrijednosti meteorolo{kih podataka, u zadnjih 10 godina prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb-Gri~ Broj dana s odre enim meteorolo{kim obilje`jima u zadnjih 10 godina prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb-Gri~ U~estalost kiselih ki{a na meteorolo{kim postajama Godi{nje talo`enje sumpora odre enog u obliku sulfata i anorganskog du{ika iz nitrata i amonijaka Sumarni rezultati koncentracija du{ikova dioksida Srednji vodostaji Save Hidrolo{ka postaja Zagreb Najni`i i najvi{i vodostaji Save Hidrolo{ka postaja Zagreb...54 Grafikon Karakteristi~ne vrijednosti godi{njeg vodostaja Save Potresi s epicentrom u okolici Zagreba Staja}e vode Vodotoci i meliorativna kanalska mre`a slivnog podru~ja Grada Zagreba u Stanovni{tvo Popisi stanovni{tva 2.1. Stanovni{tvo Grada Zagreba od najstarijih vremena Stanovni{tvo i ku}anstva prema popisima Stanovni{tvo Grada Zagreba i naselja Zagreb prema popisima Grafikon Stanovnici Grada Zagreba i naselja Zagreb od prema aktualnom teritoriju definiranom 30. sije~nja

5 Grafikon Stanovni{tvo Grada Zagreba prema spolu i starosti, Popis Grafikon Ku}anstva prema broju ~lanova, Popis Stanovni{tvo prema starosti i spolu, Popis Grafikon Dobna struktura stanovnika Grada Zagreba, Popis Osobe stare 95 i vi{e godina prema godinama starosti i spolu, Popis Osobe stare 95 i vi{e godina prema godinama starosti i spolu, po gradskim ~etvrtima, Popis Kontigenti stanovni{tva, Popis Stanovni{tvo staro 15 i vi{e godina prema zavr{enoj {koli i spolu, Popis Stanovni{tvo staro 10 i vi{e godina prema pismenosti, starosti i spolu, Popis Stanovni{tvo staro 15 i vi{e godina prema bra~nom stanju i spolu, Popis stanovni{tvo staro 15 i vi{e godina prema broju `ivoro ene djece, Popis Stanovni{tvo prema dr`avljanstvu, Popis Stanovni{tvo prema narodnosti, Popis Stanovni{tvo prema materinskom jeziku, Popis Stanovni{tvo prema vjeri, Popis Stanovni{tvo odsutno iz naselja popisa, Popis Stanovni{tvo drugih naselja/dr`ava prisutno u naselju popisa, Popis Stanovni{tvo prema aktivnosti i spolu, Popis Aktivno stanovni{tvo prema prete`itoj aktivnosti, polo`aju u zaposlenju i nezaposlenosti te spolu, Popis Poljoprivredno stanovni{tvo prema aktivnosti i spolu, Popis Zaposleno stanovni{tvo prema zanimanju i spolu, Popis Stanovni{tvo prema glavnim izvorima sredstava za `ivot, Popis Grafikon Stanovni{tvo prema glavnim izvorima sredstava za `ivot, Popis Invalidne osobe prema uzroku invalidnosti i spolu, Popis Invalidne osobe prema fizi~koj pokretljivosti i spolu, Popis Grafikon Invalidne osobe prema starosti i fizi~koj pokretljivosti, Popis Ku}anstva, Popis Privatna ku}anstva prema obiteljskom sastavu i obiteljska ku}anstva prema broju ~lanova, Popis U`e obitelji prema sastavu, Popis Obitelji s djecom prema tipu obitelji i broju djece, Popis Privatna ku}anstva prema obiteljskom sastavu i osnovi kori{tenja stana, Popis Obitelji prema sastavu i osnovi kori{tenja stana, Popis Vitalna statistika 31. Prirodno kretanje stanovni{tva Stope prirodnog kretanja stanovni{tva Grafikon Prirodno kretanje stanovni{tva...76 eni i mrtvoro eni prema spolu, bra~nosti roditelja, mjestu poro aja i stru~noj pomo}i...77 eni i mrtvoro eni prema starosti majke i redu ro enja Umrli prema spolu i starosti Umrli prema spolu, mjestu smrti, lije~enju bolesti od koje je osoba umrla i prijavi uzroka smrti Umrlipremauzrokusmrti Nasilne smrti Sklopljeni brakovi prema starosti `enika i nevjeste Sklopljeni brakovi prema redu braka i ranijem bra~nom stanju Sklopljeni brakovi prema {kolskoj spremi `enika i nevjeste...81 Grafikon Sklopljeni i razvedeni brakovi Razvedeni brakovi

6 Migracije stanovni{tva 43. Doseljeno i odseljeno stanovni{tvo...83 Grafikon Doseljeno i odseljeno stanovni{tvo Zdravstvena za{tita 3.1. Korisnici zdravstvene za{tite Pregled broja dana izostanaka s posla Zdravstvene ustanove Zdravstveni djelatnici i suradnici Zdravstveni djelatnici i suradnici prema stru~noj spremi, zanimanju i spolu Lije~nici prema granama specijalnosti Specijalisti~ko-konzilijarna djelatnost Djelatnost op}e medicine primarna zdravstvena za{tita Djelatnost za{tite dojen~adi i pred{kolske djece primarna zdravstvena za{tita Djelatnost za zdravstvenu za{titu `ena primarna zdravstvena za{tita Savjetovali{te za planiranje obitelji primarna zdravstvena za{tita Djelatnost za za{titu i lije~enje usta i zubi primarna zdravstvena za{tita Hitna medicinska pomo} Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Oboljeli od zaraznih bolesti Bolni~ka djelatnost Postelje i bolesni~ki dani u klini~kim bolni~kim centrima, klini~kim bolnicama, klinikama, op}im i specijalnim bolnicama, po pojedinim odjelima Bolni~ka djelatnost u Hospitalizacija bolesnika prema grupama bolesti Hospitalizacija bolesnika s prebivali{tem u Gradu Zagrebu prema grupama bolesti i dobi u Grafikon - Struktura naju~estalijih uzroka hospitalizacije gravitiraju}ih starijih bolesnika prema dobi i grupama bolesti u Zagrebu Grafikon - Usporedba gravitiraju}ih hospitalizacija starijih bolesnika s hospitalizacijama prema zagreba~kom prebivalištu bolesnika u bolnicama Grada Zagreba Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti cirkulacijskog sustava Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti cirkulacijskog sustava prema dobi u Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti novotvorina Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti novotvorina prema dobi u Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti di{nog sustava Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti di{nog sustava prema dobi u Umrli od namjernog samoozlje ivanja (samoubojstva) prema dobi Umrli u prometnim nesre}ama prema dobi Socijalna skrb 4.1. Ustanove socijalne skrbi, stanje 31. prosinca Maloljetni i punoljetni korisnici socijalne skrbi Prava, usluge i mjere socijalne skrbi Dru{tvena davanja za djecu Dje~ji vrti}i i druge pravne osobe koje ostvaruju programe pred{kolskog odgoja Domovi u~enika i studenata Prognanici prema regiji stalnog prebivali{ta Popis prognanika o`ujak Prognanici prema datumu izbjega Popis prognanika o`ujak Prognanici i izbjeglice u

7 10. Prognanici djeca, u~enici i studenti Popis prognanika o`ujak Prognanici prema zdravstvenom stanju Popis prognanika o`ujak Prognanici i izbjeglice stanje krajem godine Prognanici i izbjeglice prema Centrima socijalne skrbi stanje krajem godine Mirovinsko i invalidsko osiguranje 5.1. Osiguranici prema osnovama osiguranja Korisnici mirovina prema vrstama mirovina Korisnici mirovina prema osnovama osiguranja i vrstama mirovina Grafikon - Prosje~ne mirovine prema osnovama osiguranja Zaposlenost, nezaposlenost i zapo{ljavanje 6.1. Zaposleni, stanje 31. o`ujka Grafikon - Zaposleni, stanje 31. o`ujka Grafikon - Zaposleni prema stupnju stu~nog obrazovanja i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva prema podru~jima NKD-a i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija prema podru~jima NKD-a i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema oblicima vlasni{tva, 31. o`ujka Grafikon - Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima prema oblicima vlasni{tva, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema oblicima vlasni{tva i podru~jima NKD-a 2002., stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema stupnju stru~nog obrazovanja i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema stupnju stru~nog obrazovanja, podru~jima NKD-a i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema starosti i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema starosti, spolu i podru~jima NKD-a 2002., stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema vrsti radnog odnosa i spolu, stanje 31. o`ujka Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema vrsti radnog odnosa i spolu, po podru~jima NKD-a 2002., stanje 31. o`ujka Osobe koje tra`e zaposlenje prema stupnju stru~nog obrazovanja, stanje 31. prosinca Osobe koje tra`e zaposlenje prema razini obrazovanja, stanje 31. prosinca Osobe koje tra`e zaposlenje prema radnom sta`u, stanje 31. prosinca Grafikon - Nezaposlene osobe, stanje 31. prosinca Osobe koje tra`e zaposlenje prema vremenu nezaposlenosti, stanje 31. prosinca Osobe koje tra`e zaposlenje prema godinama starosti, 31. prosinac Pla}e Prosje~e mjese~ne ispla}ene neto i bruto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva Grafikon - Kretanje prosje~nih mjese~nih neto i bruto pla}a po zaposlenom u poslovnim subjektima. 124 Grafikon - Indeksi nominalnih i realnih pla}a Indeksi nominalnih neto i bruto pla}a...125

8 3. Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema visini ispla}enih neto pla}a za pla}enih sati rada za o`ujak Grafikon - Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima prema visini ispla}enih neto pla}a za o`ujak Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema visini ispla}enih neto pla}a za pla}enih sati rada u o`ujku 2006., prema podru~jima NKD-a Prosje~ne mjese~ne ispla}ene neto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva, prema NKD-u Prosje~ne mjese~ne ispla}ene bruto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva, prema NKD-u Lan~ani indeksi nominalnih neto pla}a po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva, prema NKD-u Lan~ani indeksi nominalnih bruto pla}a po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva, prema NKD-u Prosje~ne mjese~ne ispla}ene neto i bruto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema spolu i stupnju stru~ne spreme potrebne za obavljanje odre enih poslova i zadataka Grafikon - Prosje~ne mjese~ne neto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima, prema stru~noj spremi Prosje~ne mjese~ne ispla}ene neto i bruto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema spolu i stupnju stru~ne spreme potrebne za obavljanje odre enih poslova i zadataka za 2006., po podru~jima NKD-a Cijene i tro{kovi `ivota 8.1. Lan~ani indeksi prodajnih cijena proizvo a~a industrijskih proizvoda prema glavnim industrijskim grupacijama i odjeljcima NKD-a Lan~ani indeksi cijena na malo prema grupama proizvoda Lan~ani indeksi tro{kova `ivota prema grupama potro{nje Lan~ani indeksi cijena ugostiteljskih usluga prema grupama usluga Prosje~ne godi{nje stope rasta cijena Indeksi cijena Grafikon Kretanje indeksa prodajnih cijena proizvo a~a industrijskih proizvoda, cijena na malo i tro{kova `ivota od do Grafikon Indeksi cijena na malo i tro{kova `ivota od do Investicije 9.1. Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema tehni~koj strukturi Grafikon Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema tehni~koj strukturi u Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim oblicima financiranja u Grafikon Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim oblicima financiranja u Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema djelatnosti investitora iz Hrvatske i namjeni investicija prema NKD-u 2002., u Investicije za za{titu okoli{a, u Teku}i izdaci za za{titu okoli{a, u Gradski prora~un Ostvarenje prihoda gradskog prora~una Grafikon Struktura prihoda gradskog prora~una u Rashodi gradskog prora~una Ra~uni financiranja

9 11. Poljoprivreda, lov i {umarstvo Oranice i vrtovi prema na~inu kori{tenja Grafikon Zasijane povr{ine u Povr{ina i proizvodnja va`nijih usjeva Vo}na stabla i proizvodnja vo}a Vinogradi i proizvodnja gro` a Stoka i perad kod poslovnih subjekata (pravne osobe) stanje 31. prosinca Stoka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, stanje 15. sije~nja Goveda i proizvodnja mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Perad, proizvodnja jaja i proizvodnja meda, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Povr{ine {umskog zemlji{ta [ume prema namjeni u Posje~ena bruto drvna masa Proizvodnja {umskih proizvoda [umski proizvodi prema vlasni{tvu Grafikon Proizvodnja {umskih proizvoda u Lov i lovna privreda Odstrel Industrija Indeksi fizi~kog obujma ukupne industrijske proizvodnje Utro{ak elektri~ne energije i goriva u industriji Grafikon Prosje~ne godi{nje stope rasta industijske proizvodnje u razdoblju od do Indeksi industrijske proizvodnje prema glavnim industrijskim grupacijama i odjeljcima NKD-a Indeksi zaposlenog osoblja i proizvodnosti rada prema odjeljcima NKD-a Industrijski proizvodi prema odjeljcima NKD-a Grafikon Struktura industrijske proizvodnje prema glavnim industrijskim grupacijama NKD-a, u Gra evinarstvo Stanovi prema na~inu kori{tenja i druge nastanjene prostorije, Popis Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasni{tvu, Popis Nastanjeni stanovi prema pomo}nim prostorijama i opremljenosti instalacijama, Popis Nastanjeni stanovi prema broju ku}anstava i ~lanova ku}anstava, Popisu Gra evinska djelatnost poslovnih subjekata Grafikon - Struktura vrijednosti izvr{enih gra evinskih radova prema vrsti gra evina u Izdane gra evne dozvole prema vrsti gra evine Izdane gra evne dozvole za zgrade prema namjeni, veli~ini i vrsti gradnje Zavr{ene zgrade i stanovi prema broju soba Grafikon Zavr{ene zgrade, prema vrsti zgrade i vrsti radova Grafikon Zavr{eni stanovi prema broju soba Zavr{ene zgrade i stanovi prema vrsti zgrade i vrsti radova Broj i gra evinske veli~ine prema vrsti zavr{enih zgrada i vrsti radova Zavr{eni stanovi prema vrsti zgrade, vrsti gradnje i broju soba Prosje~ne cijene prodanih novih stanova Grafikon Struktura prosje~ne cijene prodanih stanova u Grafikon Prosje~ne cijene prodanih novih stanova u kunama, po m

10 14. Prijevoz, skladi{tenje i veze Motorna vozila, gradski prijevoz i telefonski pretplatnici Grafikon Prevezeni putnici u gradskom prijevozu Registrirana vozila na motorni pogon, stanje 31. prosinca Javni putni~ki cestovni prijevoz Javni teretni cestovni prijevoz Gradski autobus Tramvaj Uspinja~a Sljeme Po{te i po{tanska oprema Po{tanske usluge Promet zrakoplova u Zra~noj luci Zagreb Doma}iprometiprometsinozemstvomuZra~nojluciZagreb Promet inozemnih zrakoplova u Zra~noj luci Zagreb Sredstva Zra~ne luke Zagreb Prometne nesre}e i nastradale osobe u prometnim nesre}ama Broj po`ara prema vrstama objekata i stradale osobe u njima Distributivna trgovina Distributivna trgovina - poslovni subjekti (pravne osobe) i obrtnici Grafikon - Prodavaonice/servisi prema prete`noj djelatnosti poslovnog subjekta (pravneosobe)/obrtnika Prodavaonice i zaposleni u distributivnoj trgovini prema djelatnostima koje poslovni subjekt(pravneosobe)obavlja Promet u distributivnoj trgovini prema djelatnostima koje poslovni subjekt (pravne osobe) obavlja Lan~ani indeksi prometa u trgovini na malo Struktura prometa u trgovini na malo prema trgova~kim strukama Prodavaonice/servisi, zaposleni i promet u trgovini na malo Grafikon Struktura prometa u trgovini na malo prema trgova~kim strukama u Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poslovnog subjekta (pravne osobe) i obrtnika u Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poslovnog subjekta (pravne osobe) u Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poduze}a/trgova~kih dru{tava i prema djelatnostima koje obavljaju u Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti obrta u Promet od trgovine na veliko po proizvodima prema KPD-u u Promet od trgovine na malo proizvodima prema KPD-u u Promet od djelatnosti posredovanja po proizvodima prema KPD-u u Promet od djelatnosti popravaka prema KPD-u u Proljetni i ostali sajmovi i izlo`be na prostoru Zagreba~kog velesajma Zagreba~ki me unarodni jesenski velesajam Robna razmjena s inozemstvom Ukupan izvoz i uvoz Grada Zagreba Izvoz i uvoz prema sektorima SMTK-a Izvoz i uvoz prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti proizvodni princip Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja Grafikon Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja u

11 17. Ugostiteljstvo Ugostiteljska poduze}a/trgova~ka dru{tva prema NKD-u Grafikon Struktura prometa ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava prema NKD-u 2002., u Promet ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava prema vrstama usluga i prema NKD-u Ugostiteljska poduze}a/trgova~ka dru{tva i ugostitelji obrtnici Poslovne jedinice ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava prema vrstama ugostiteljskih objekata Ugostitelji obrtnici prema prete`noj ugostiteljskoj djelatnosti Grafikon Struktura prometa ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava prema vrstama usluga, u Turizam Kapaciteti za smje{taj turista prema vrstama objekata, stanje 31. kolovoza Dolasci i no}enja turista prema vrstama objekata za smje{taj turista Dolasci i no}enja turista prema zemlji prebivali{ta Na~in dolaska turista prema vrstama objekata Grafikon Turisti i no}enja Komunalne djelatnosti Javna vodovodna i kanalizacijska mre`a, te javna toplana po naseljima Javni vodovod Javna kanalizacija Opskrbagradatoplinskomenergijom Elektri~na energija Plin Parkovi, ostale zelene povr{ine, drvoredi i javna dje~ja igrali{ta Groblja Groblja: Mirogoj, Miro{evac i Krematorij s Gajem urni Bazeni Tr`nice Parkovi na gradskom podru~ju Kakvo}a i za{tita prirode i okoli{a Za{ti}ena prirodna podru~ja Koncentracija sumporova dioksida u zraku, u Koncentracija dima u zraku, u Koncentracija PM 10 lebde}ih ~estica u zraku, u Koncentracija olova u PM 10 lebde}im ~esticama u zraku, u Koncentracija kadmija u PM 10 lebde}im ~esticama u zraku, u Koncentracija mangana u PM 10 lebde}im ~esticama u zraku, u Koncentracija `eljeza, cinka i bakra u PM 10 lebde}im ~esticama u zraku, u Koncentracija sulfata, nitrata i klorida u PM 10 lebde}im ~esticama u zraku, u Koncentracija lebde}ih ~estica PM 2,5 u zraku u Koncentracija du{ikova dioksida u zraku, u Koncentracija amonijaka u zraku, u Koncentracija ozona u zraku, u Koli~ina ukupne talo`ne tvari u Koli~ina olova u ukupnoj talo`noj tvari, u

12 16. Koli~ina kadmija u ukupnoj talo`noj tvari, u Koli~ina talija u ukupnoj talo`noj tvari, u Koncentracija benzo(a)pirena u zraku, u Koncentracija policikli~kih aromatskih ugljikovodika u zraku, u Kategorizacija gradskog podru~ja s obzirom na stupanj one~i{}enja zraka, u Opskrba industrije vodom Kori{tenje vode u industriji Ispu{tanje upotrebljene vode iz industrije Otpadne kanalizacijske vode Odlo`eni otpad po vrstama Primarna recikla`a Primarna recikla`a u Rezultati mjerenja razine buke na prometnicama prema mjernim mjestima Obrazovanje Osnovno obrazovanje redovite {kole Srednjeobrazovanje redovite{kole Visokoobrazovanje Grafikon Osnovno, srednje i visoko obrazovanje po~etak {k. g. 2006/ Osnovno obrazovanje Srednjeobrazovanje U~enici koji su zavr{ili {kolovanje, prema vrsti {kole U~enici gimnazije koji su polo`ili maturu Grafikon U~enici koji su zavr{ili {kolovanje, prema vrsti {kole U~enici tehni~kih i srodnih srednjih {kola koji su polo`ili zavr{ni ispit U~enici industrijskih i obrtni~kih srednjih {kola koji su polo`ili zavr{ni ispit Upisani studenti prema godinama studija u {k. g. 2006/ Diplomirani studenti Grafikon Upisani studenti u {k. god. 2006/2007 prema znanstvenim podru~jima Grafikon Diplomirani studenti u g. prema znanstvenim podru~jima Nastavno osoblje visokih u~ili{ta u {k. g. 2006/ Kultura i umjetnost Kazali{ta i kinematografi od do Pu~ka i otvorena u~ili{ta i domovi kulture Knji`nice od do Knji`nice u Radio i televizijski pretplatnici Hrvatsko narodno kazali{te Dramsko kazali{te Gavella Teatar ITD Zagreba~ko gradsko kazali{te Komedija Satiri~ko kazali{te Kerempuh Zagreba~ko kazali{te mladih Kazali{te Tre{nja Zagreba~ko kazali{te lutaka Amaterska kazali{ta Filharmonija Profesionalni orkestri, ansambli i zborovi

13 17. Ansambl narodnih plesova i pjesama Lado Galerije u Muzeji Muzeji u Zbirke u Kinematografi Zoolo{ki vrt [port [portske udruge prema vrstama sporta u Sudjelovanje {portskih udruga na me unarodnim natjecanjima [portske {ahovske i lova~ke udruge Aktivni ~lanovi prema {ahovskim zvanjima i kategorijama Aktivni ~lanovi prema brid` kategorijama [portski objekti koje koriste gra ani Pravosu e Sudovi, suci, suci porotnici i suda~ki vje`benici Optu`ene i osu ene punoljetne osobe prema kaznenim djelima Grafikon Optu`ene i osu ene punoljetne osobe Optu`ene i osu ene punoljetne osobe Osu ene punoljetne osobe prema grupama kaznenih djela u Osu ene punoljetne osobe prema izre~enim sankcijama Maloljetni po~initelji kaznenih djela prema vrsti kaznenih djela, vrsti odluke i izre~enim sankcijama u Po~initelji prekr{aja prema vrsti prekr{aja, postupka i odluke Po~initelji prekr{aja prema izre~enim sankcijama Poslovni subjekti Poslovni subjekti prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnosti Aktivne pravne osobe prema obicima vlasni{tva Pravne osobe prema podru~jima NKD-a i aktivnosti Grafikon Pravne osobe prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnosti, stanje 31. prosinca Poslovni subjekti prema podru~jima NKD-a i veli~ini Zlatna Bula kralja Bele IV Metodolo{ka obja{njenja Kratice i znakovi Pregled redovitih izdanja Odjela za statistiku Karte

14 Majka Bo`ja Kamenitih vrata Za{titnica Grada Zagreba 31. svibnja DAN GRADA ZAGREBA

15 ZAGREBA^KI NADBISKUPI Prvi pisani spomen imena Zagreb, vezano za osnutak biskupije (1094.), punih devet stolje}a obilje`ava zagreba~ku povijest. Zagreb je, kako je napisao jedan od njegovih biografa (A. Benigar)»... grad na gori, svjetionik iz kojeg prosijava neugasiva i sigurna svjetlost svim ljudima.«to je Grad sna`nih duhovnih vrijednosti i identiteta. U tanane niti njegovih vrijednosti utkane su, iznad svega, svjetla imena zagreba~kih nadbiskupa: 1. Juraj HAULIK de Varallya, kardinal biskup nadbiskup Josip MIHALOVI], kardinal Juraj POSILOVI] Antun BAUER Alojzije STEPINAC, kardinal Franjo [EPER, kardinal Franjo KUHARI], kardinal Josip BOZANI], kardinal

16 ZAGREBA^KI GRADONA^ELNICI 1. Janko KAMAUF Josip F. HAERDTL 1) Svetozar KU[EVI] 1) Johan LICHTENEGGER 1) Vjekoslav FRIGAN Makso MIHALI] Dragutin pl. CZEKUS 2) Pavao HATZ Stjepan VRAB^EVI] Ivan VON^INA Stanko ANDRIJEVI] Matija MRAZOVI] Josip HOFFMANN Nikola BADOVINAC Ignjat SIEBER Milan AMRU[ Adolf MO[INSKY Milan AMRU[ Janko HOLJAC Stjepan SRKULJ Svetozar DELI] Vjekoslav HEINZEL Stjepan SRKULJ Ivo KRBEK Rudolf ERBER Teodor PEI^I] Mate STAR^EVI] Jozo Ivan WERNER Eugen STARE[INI] Dragutin SAILI Mika [PILJAK Milivoj RUKAVINA Mirko PAVLEKOVI] Ve~eslav HOLJEVAC Pero PIRKER Ratko KARLOVI] 1) Josip KOLAR MATEK Ivo VRHOVEC Ivo LATIN Mato MIKI] Aleksandar VARGA Zorislav [ONJE Tito KOSTY Mato MIKI] Boris BUZAN^I] Branko MIK[A Marina MATULOVI]-DROPULI] Milan BANDI] Vlasta PAVI] Milan BANDI] ) Vr{itelj du`nosti 2) Sudbeni vije}nik koji je po odredbi bana Raucha vr{io du`nost gradona~elnika. 19

17 GRADSKA SKUP[TINA GRADA ZAGREBA (saziv konstituiran 14. lipnja godine)* mr.sc. Tatjana HOLJEVAC predsjednica Katarina FU^EK - potpredsjednica Pero KOVA^EVI] - potpredsjednik mr.sc. Berislav RADI], dr.med. - potpredsjednik Dragutin [TIGLI] - potpredsjednik 1. Tomislav BABI] 2. Asja BEBI] 3. Davor BERNARDI] 4. Danira BILI] BREBRI] 6. BROZ 7. Dario ^OVI] 8. Stipo ]ORI] DELA^ 10. Igor DRAGOVAN 11. Ivan FRI[^I] 12. Katarina FU^EK 13. dr.sc. Jasmina HAVRANEK 14. mr.sc. Tatjana HOLJEVAC 15. Pero HRGOVI] 16. dr.sc. Ivo JOSIPOVI] 17. Zdravko JU] 18. Mirjana KELEMINEC 19. mr.sc. Josip KERETA 20. Ljiljana KLA[NJA 21. dr.sc. Pavel KOBLER, dr.stom. 22. mr.sc. Alenka KO[I[A ^I^IN-[AIN 23. Pero KOVA^EVI] 24. Petar KUZELE 25. Margareta MA\ERI] 26. Vesna MAJHER 27. Antun MATE[ 28. Jurica MEI] 29. Boris MIK[I] 30. mr.sc. Neven MIMICA 31. Ivica MIO^I] STO[I] 32. Ivana MLINAR 33. Jo{ko MORI] 34. dr.sc. Mirando MRSI], dr.med. 35. Ivan OBAD 36. Morana PALIKOVI] GRUDEN 37. Jelena PAVI^I] VUKI^EVI] 38. Josip PETRA^ 39. Iva PRPI] 40. mr.sc. Berislav RADI], dr.med. 41. Jozo RADO[ 42. Igor RA\ENOVI] 43. mr.sc. Miroslav 44. Ladislava SOLDAT 45. Ivan [IKI] 46. Dragutin [TIGLI] 47. Davor [UKER 48. Dragutin [URBEK 49. Stipe TOJ^I] 50. Mi{o ZORENI] 51. Mario ZUBOVI], dr.stom. Gradski zastupnici koji su dali ostavku ili im je mandat u mirovanju i njihovi zamjenici 1. Andrija Hebrang, HDZ, (ostavka), zamjenjuje ga Danira Bili}, HDZ (od 14. lipnja 2005.) 2. Vesna Pusi}, HNS, (ostavka), zamjenjuje ju Morana Palikovi} Gruden, HNS (od 14. lipnja 2005.) 3. Marina Matulovi} Dropuli}, HDZ, (mirovanje mandata), zamjenjuje ju Tomislav Babi}, HDZ, (od 14. lipnja 2005.) 4. Milan Bandi}, SDP zamjenjuje ga mr.sc. Pavle Kalini}, SDP (od 28. lipnja 2005.) 5. Ivo Jelu{i}, SDP, (mirovanje mandata), zamjenjuje ga Vesna Majher, SDP (od 28. lipnja 2005.) 6. Ljiljana Kuhta Jeli~i}, SDP (mirovanje mandata), zamjenjuje ju Lidija Tomi}, SDP (od 28. lipnja 2005.) 7. Slavko Koji}, SDP, (mirovanje mandata), zamjenjuje ga Ljiljana Kla{nja, SDP (od 29. rujna 2005.) 8. Stjepan Stubli}, HSS (mirovanje mandata), zamjenjuje ga Ivan Obad, HSS (od 29. rujna 2005.) 9. mr.sc. Pavle Kalini}, SDP, (mirovanje mandata), zamjenjuje ga Zdravko Ju}, SDP (od 29. rujna 2005.) 10. Hrvoje Vojkovi}, HSLS (ostavka), zamjenjuje ga Josip Kereta, HSLS (od 24. velja~e 2006.) 11. Vlasta Pavi}, SDP, (mirovanje mandata), zamjenjuje ju Davor Bernardi}, SDP (od 30. o`ujka 2006.) 12. dr.sc. Ton~i Tadi}, HSP, (ostavka), zamjenjuje ga Antun Mate{, HSP (od 7. lipnja 2006.) 13. Lidija Tomi}, SDP, (mirovanje mandata), zamjenjuje ju Ladislava Soldat, SDP (od 7. velja~e 2007.) Greta AUGUSTINOVI] PAVI^I], dipl.iur - tajnica Gradske skup{tine Grada Zagreba * podaci sa stanjem 13. studenoga godine 20

18 GRADONA^ELNIK I GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA ZAGREBA Milan BANDI], dipl. politolog gradona~elnik, predsjednik Gradskog poglavarstva Ljiljana KUHTA JELI^I], prof. zamjenica gradona~elnika za dru{tvene djelatnosti, potpredsjednica Gradskog poglavarstva Ivo JELU[I], dipl. politolog zamjenik gradona~elnika za gospodarstvo, potpredsjednik Gradskog poglavarstva OSTALI ^LANOVI GRADSKOG POGLAVARSTVA Ivo ^OVI] Davor JELAVI], dipl. oec. Slavko KOJI], dipl. oec. Sonja KOSTI] Slobodan LJUBI^I] Du{ko LJU[TINA Stjepan STUBLI] dr. Zvonimir [OSTAR za podru~je gospodarstva ujedno pro~elnik Gradskog ureda za prostorno ure enje, za{titu okoli{a, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet ujedno pro~elnik Gradskog ureda za financije za podru~je uprave za podru~ja imovinsko-pravnih poslova i imovinu Grada za podru~ja obrazovanja, kulture i {porta za podru~ja poljoprivrede i {umarstva ujedno pro~elnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu za{titu i branitelje Vidoje BULUM, tajnik Gradskog poglavarstva Slava ZLATEC, dipl.iur., zamjenica tajnika Gradskog poglavarstva Poglavarstvo konstituirano 13. srpnja godine. 21

19 UPRAVNA TIJELA GRADA ZAGREBA Gradska upravna tijela 1) ^elnici gradskih upravnih tijela 1. Ured gradona~elnika Marijan MARAS, dipl. ing. pro~elnik ureda 2. Stru~na slu`ba Gradskog poglavarstva Vidoje BULUM, dipl. iur. tajnik Gradskog poglavarstva 3. Gradski kontrolni ured mr. sc. Mirko HERAK pro~elnik ureda 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada mr. sc. Slavko DAKI], dipl. ing. arh. pro~elnik ureda 5. Slu`ba za mjesnu samoupravu Zoran NEVISTI], dipl. ing. strojarstva pro~elnik slu`be 6. Gradski ured za op}u upravu Kre{imir LADE[I], dipl. iur. pro~elnik ureda 7. Gradski ured za financije Slavko KOJI], dipl. oec. pro~elnik ureda 8. Gradski ured za gospodarstvo mr. sc. Ladislav dipl. oec. pro~elnik ureda 9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i {port mr. sc. Pavle KALINI] pro~elnik ureda 10. Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu za{titu i branitelje dr. Zvonimir [OSTAR pro~elnik ureda 11. Gradski ured za poljoprivredu i {umarstvo Darko VULETI], dipl. ing. {um. pro~elnik ureda 12. Gradski ured za prostorno ure enje, za{titu okoli{a, izgradnju Grada, graditeljstvo, Davor JELAVI], dipl. oec. pro~elnik ureda komunalne poslove i promet 13. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Ninoslava ZEKOVI], dipl. iur. pro~elnica ureda 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove Nevenka KRZNARI], dipl. ing. geod. pro~elnica ureda 15. Gradski zavod za prostorno ure enje Ivica FANJEK, dipl. ing. arh. pro~elnik zavoda 16. Gradski zavod za za{titu spomenika kulture i prirode Doris dipl. ing. arh. pro~elnica zavoda 1) Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br. 11/05) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br. 21/05 i 5/07). 22

20 PODRU^NI UREDI GRADSKE UPRAVE Za podru~je jedne ili vi{e gradskih ~etvrti Grada Zagreba ustrojavaju se podru~ni uredi Gradske uprave kao podru~ne jedinice Gradske uprave: Podru~ni uredi Gradske uprave 1. PODRU^NI URED CENTAR Gradske ~etvrti Gradska ~etvrt Donji grad Gradska ~etvrt Podsljeme ([estine-gra~ani-marku{evec) 2. PODRU^NI URED ^RNOMEREC Gradska ~etvrt ^rnomerec 3. PODRU^NI URED DUBRAVA Gradska ~etvrt Gornja Dubrava Gradska ~etvrt Donja Dubrava 4. PODRU^NI URED MAKSIMIR Gradska ~etvrt Maksimir 5. PODRU^NI URED MEDVE[^AK Gradska ~etvrt Gornji grad Medve{~ak 6. PODRU^NI URED NOVI ZAGREB Gradska ~etvrt Novi Zagreb istok Gradska ~etvrt Novi Zagreb zapad Gradska ~etvrt Brezovica 7. PODRU^NI URED PE[]ENICA Gradska ~etvrt 8. PODRU^NI URED SUSEDGRAD Gradska ~etvrt Stenjevec Gradska ~etvrt Podsused Vrap~e 9. PODRU^NI URED SESVETE Gradska ~etvrt Sesvete 10. PODRU^NI URED TRE[NJEVKA Gradska ~etvrt Tre{njevka sjever Gradska ~etvrt Tre{njevka jug 11. PODRU^NI URED TRNJE Gradska ~etvrt Trnje Izvor: Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br.11/05, 21/05 i 5/07) 23

MONOGRAFIJA. Živorad Kovačević

MONOGRAFIJA. Živorad Kovačević MONOGRAFIJA Živorad Kovačević MONOGRAFIJA Živorad Kovačević Beograd, 2012. Živorad Kovačević Žika Živorad Kovačević 1930 2011 Sadržaj PREDGOVOR Uprkos zaboravu, Vla sti mir Ma te jić _ 7 BIOGRAFIJA

More information

POEZIJA U TRANZICIJSKOM BUNILU

POEZIJA U TRANZICIJSKOM BUNILU 52. SARAJEVSKI DANI POEZIJE POEZIJA U TRANZICIJSKOM BUNILU I ove će godine, po pedeset drugi put od osnivanja 1962. godine, biti održani Sarajevski dani poezije. Pjesnici će govoriti svoje stihove i ljubitelji

More information

FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE (Rosstat) RUSSIA` 2014 STATISTICAL POCKETBOOK

FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE (Rosstat) RUSSIA` 2014 STATISTICAL POCKETBOOK FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE (Rosstat) RUSSIA` 2014 STATISTICAL POCKETBOOK Moscow 2014 UDK 31(470) The Editorial Board: A. Surinov Chairman of the Editorial Board E. Baranov, N. Bugakova, M. Gelvanovsky,

More information

GHANA LIVING STANDARDS SURVEY REPORT OF THE FIFTH ROUND (GLSS 5) Ghana Statistical Service

GHANA LIVING STANDARDS SURVEY REPORT OF THE FIFTH ROUND (GLSS 5) Ghana Statistical Service GHANA LIVING STANDARDS SURVEY REPORT OF THE FIFTH ROUND (GLSS 5) Ghana Statistical Service September 2008 i 2008 GSS Cover design: Mr. Emmanuel Kpakpo Brown Mr. Emmanuel Wilson Mr. Felix Kwaku Adjei ii

More information

Minnesota Sales and Use Tax

Minnesota Sales and Use Tax Minnesota Sales and Use Tax Instruction Booklet Revised December 2014 Inside this booklet Who needs to register? Minnesota state and local sales and use taxes What s taxable? What s not taxable? Fact sheets

More information

Far Eastern Federal District. Escaping an Outback Role

Far Eastern Federal District. Escaping an Outback Role Chapter 7 Far Eastern Federal District. Escaping an Outback Role The Far Eastern Federal District (FEFD) occupies more than a third of Russia s territory, but its population is the smallest and most thinly

More information

Kako je (potresno) nastao Rat-Man

Kako je (potresno) nastao Rat-Man 1 Kako je (potresno) nastao Rat-Man www.fibra.hr www.stripovi.com 1 Kako je (potresno) nastao Rat-man Scenarij i crtež Leo Ortolani Naslovnica Leo Ortolani Naslovnicu obojao Lorenzo Ortolani Izdavač Naklada

More information

Instructions for Nonresident and Part-year Resident (NPR) Worksheet

Instructions for Nonresident and Part-year Resident (NPR) Worksheet Instructions for Nonresident and Part-year Resident (NPR) Worksheet The Nonresident and Part-year Resident Worksheet has been designed to more clearly identify that portion of Federal Adjusted Gross Income

More information

SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-13D

SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-13D FORM BE-D (REV. /04) OMB No. 0608-005: Approval Expires 0//07 MANDATORY CONFIDENTIAL* SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-D (Report for the Expansion of an Existing U.S.

More information

SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-13B

SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-13B FORM BE-B (REV. /04) OMB No. 0608-005: Approval Expires 0//07 MANDATORY CONFIDENTIAL* SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-B 005 (Report for Establishment of a New U.S.

More information

YOU. Going? Where are 2013-2015. A Guide To Careers And Education In Washington. Your printed companion to www.careerbridge.wa.gov

YOU. Going? Where are 2013-2015. A Guide To Careers And Education In Washington. Your printed companion to www.careerbridge.wa.gov A Guide To Careers And Education In Washington Your printed companion to www.careerbridge.wa.gov Where are YOU Going? 2013-2015 Workforce Training and Education Coordinating Board 128 10th Avenue SW, PO

More information

A Reconciliation between the Consumer Price Index and the Personal. Consumption Expenditures Price Index

A Reconciliation between the Consumer Price Index and the Personal. Consumption Expenditures Price Index A Reconciliation between the Consumer Price Index and the Personal Consumption Expenditures Price Index by Clinton P. McCully, Brian C. Moyer, and Kenneth J. Stewart Bureau of Economic Analysis 1441 L

More information

SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-13A

SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-13A FORM BE-A (REV. /0) OMB No. 0608-005: Approval Expires 0//07 MANDATORY CONFIDENTIAL* SURVEY OF NEW FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UNITED STATES FORM BE-A (Report for Acquisition of a U.S. Business Enterprise

More information

Includ acc to all tabl and graphs in Excel TM

Includ acc to all tabl and graphs in Excel TM 100 INDICATORS FOR THE WORLD'S LEADING ECONOMIES Includ acc to all tabl and graphs in Excel TM OECD Factbook 2006 Economic, Environmental and Social Statistics Population and migration Macroeconomic trends

More information

Welcome to Canada. What you should know. www.cic.gc.ca

Welcome to Canada. What you should know. www.cic.gc.ca Welcome to Canada What you should know www.cic.gc.ca Building a stronger Canada: Citizenship and Immigration Canada (CIC) strengthens Canada s economic, social and cultural prosperity, helping ensure Canadian

More information

Disparities in STEM Employment by Sex, Race, and Hispanic Origin

Disparities in STEM Employment by Sex, Race, and Hispanic Origin Disparities in STEM Employment by Sex, Race, and Hispanic Origin American Community Survey Reports By Liana Christin Landivar Issued September 2013 ACS-24 INTRODUCTION Industry, government, and academic

More information

Series 1, No. 6 SUMMARY. Page 1297. Wednesday, March 15 2006 GOVERNMENT: Decree-Law No. 8/2006 NATIONAL PARLIAMENT: of March 15 th

Series 1, No. 6 SUMMARY. Page 1297. Wednesday, March 15 2006 GOVERNMENT: Decree-Law No. 8/2006 NATIONAL PARLIAMENT: of March 15 th Wednesday, March 15 2006 Series 1, No. 6 OFFICIAL PUBLICATION OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF EAST TIMOR SUMMARY NATIONAL PARLIAMENT: National Parliament Resolution No. 5/2006 of March 15 th President of

More information

High technology enjoys high visibility. Industry

High technology enjoys high visibility. Industry High-technology : a broader view High technology, 14 percent of total, is projected to grow much faster than in the past due to gains in high-tech services and among suppliers to computer and electronic

More information

The Fiscal Effects of Immigration to the UK

The Fiscal Effects of Immigration to the UK Discussion Paper Series CDP No 22/13 The Fiscal Effects of Immigration to the UK Christian Dustmann and Tommaso Frattini Centre for Research and Analysis of Migration Department of Economics, University

More information

Global Initiative on Out-of-School Children

Global Initiative on Out-of-School Children ALL CHILDREN IN SCHOOL BY 2015 Global Initiative on Out-of-School Children LIBERIA LIBERIA COUNTRY STUDY Profiles of Children Out of School March 2012 Cover image: SBA 2011 2 Contents Acknowledgements...

More information

WHICH IWC ORDER? Classifications

WHICH IWC ORDER? Classifications WHICH IWC ORDER? Classifications DIVISION OF LABOR STANDARDS ENFORCEMENT MARCH 2013 This pamphlet is intended as a guide in determining the classifications of businesses and occupations under the Industrial

More information

TORONTO MUNICIPAL CODE CHAPTER 545, LICENSING. Chapter 545 LICENSING. ARTICLE I General Licensing Provisions

TORONTO MUNICIPAL CODE CHAPTER 545, LICENSING. Chapter 545 LICENSING. ARTICLE I General Licensing Provisions Chapter 545 LICENSING ARTICLE I General Licensing Provisions 545-1. Definitions. 545-2. Licence requirement. 545-3. Toronto Licensing Tribunal. 545-4. Licences, applications and renewals. 545-5. General

More information

20 Svay Rieng Province

20 Svay Rieng Province KINGDOM OF CAMBODIA Nation- Religion- King Economic Census of Cambodia 2011 Provincial Report 20 Svay Rieng Province National Institute of Statistics, Ministry of Planning Phnom Penh, Cambodia Supported

More information

That was then, This is now

That was then, This is now That was then, This is now Change in Ireland, 1949-1999 A publication to mark the 50th anniversary of the Central Statistics Office Edited by Adrian Redmond Pn 8084 Price: 15.00 February 2000 19.05 Government

More information

THE AGENDA FOR PROSPERITY THE AGENDA FOR PROSPERITY

THE AGENDA FOR PROSPERITY THE AGENDA FOR PROSPERITY The Government of Sierra Leone THE AGENDA FOR PROSPERITY THE AGENDA FOR PROSPERITY ROAD TO MIDDLE INCOME STATUS ROAD TO MIDDLE INCOME STATUS Sierra Leone s Third Generation Poverty Reduction Strategy Paper

More information

STUDY OF HISTORICAL FLOODS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE FROM AN INTEGRATED FLOOD MANAGEMENT VIEWPOINT SLOVENIA

STUDY OF HISTORICAL FLOODS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE FROM AN INTEGRATED FLOOD MANAGEMENT VIEWPOINT SLOVENIA World Meteorological Organization STUDY OF HISTORICAL FLOODS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE FROM AN INTEGRATED FLOOD MANAGEMENT VIEWPOINT SLOVENIA Submitted by: Environmental Agency of the Rep. of Slovenia,

More information

For more information visit WWW.2021.nsw.gov.au

For more information visit WWW.2021.nsw.gov.au For more information visit WWW.2021.nsw.gov.au Barry O Farrell Premier The NSW Government is determined to deliver the change the people of NSW have called for to rebuild our State and make NSW number

More information

Gross Domestic Product by State Estimation Methodology

Gross Domestic Product by State Estimation Methodology Gross Domestic Product by State Estimation Methodology U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Carlos M. Gutierrez, Secretary BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS J. Steven Landefeld, Director Rosemary D. Marcuss, Deputy Director

More information

LAND USE BYLAW # 01-23

LAND USE BYLAW # 01-23 LAND USE BYLAW # 01-23 Consolidation March 2015 Office Copy THIS DOCUMENT REPRESENTS A COMPILATION OF THE TOWN OF OLDS LAND USE BYLAW # 01-23 AND SUCCESSIVE AMENDING BYLAWS UP TO AND INCLUDING MARCH 2015.

More information

How to export to Brazil January, 2007

How to export to Brazil January, 2007 How to export to Brazil January, 2007 Produced by Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior FUNCEX to the Ministry of External Relations Trade Promotion Department, in the context of the program

More information