REGISTER OF ELECTORS. An Garda Síochána Registration of Garda Síochána as Postal Voters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "REGISTER OF ELECTORS. An Garda Síochána Registration of Garda Síochána as Postal Voters"

Transcription

1 Form Version: 08/2015 REGISTER OF ELECTORS An Garda Síochána Registration of Garda Síochána as Postal Voters RFB Under section 14(a) of the Electoral Act, 1992, a member of the Garda Síochána may apply to be registered as a postal voter. If you wish to be registered as a postal voter, complete this form and return it before 25 November to your registration authority. [Form RFA should be completed if you wish to be registered as an ordinary voter.] Please read the notes carefully before completing the form. 1. Name: (block letters) 2. Rank: 3. Date of Birth: 4. State the full postal address at which you were ordinarily resident on 1 September this year: (block letters) Eircode: 5. Is anyone with the same names, who will be 18 years of age or over on 15 February next, living at the same address on 1 September this year? Please tick () the appropriate box: Yes No 6. Please tick ( ) one box only to indicate whether you are: a Citizen of Ireland a British citizen a national of another EU a national of a Member State (other than UK) non-eu country 7. Edited Register: If you wish to be excluded from the edited Register, please tick ( ) the opt out box: Signature of Applicant: Date: Daytime/Mobile Phone Number: Opt out box

2 NOTES TO FORM RFB Registration of Garda Síochána as Postal Voters 1. The purpose of this form is to facilitate members of An Garda Siochána who wish to register as a postal voter. The form is for use in the period 1 September to 25 November each year in respect of the register of electors coming into force the following 15 February. Completed application forms must reach the registration authority (City, County or City and County Council) for the area in which you are resident by 25 November in any given year. 2. Eircode Eircode is the national postcode system for Ireland and comprises a unique 7- digit postcode which has been allocated to every address in Ireland. 3. Edited Register - Two versions of the Register Registration authorities are required to publish two versions of the Register - the full Register and the edited Register. The full Register lists everyone who is entitled to vote and can only be used for an electoral or other statutory purpose. The edited Register contains the names and addresses of persons whose details can be used for a purpose other than an electoral or other statutory purpose, e.g. for direct marketing use by a commercial or other organisation. If you do not want your details to be included on the edited Register, you should tick () the opt out box. If you want your registration details to be included (i.e. available for non-statutory uses), you should leave the opt out box blank. 4. Contact details Your contact details are being sought in case the registration authority needs to contact you to clarify any details of the application. 5. It is an offence to fail to give the registration authority or county registrar any information required for the purpose of their duties or to knowingly give false information.

3 Dáta an Leagain seo den Fhoirm: 08/2015 CLÁR NA dtoghthóirí RFB An Garda Síochána An Garda Síochána a chlárú mar Phostvótálaithe Faoi alt 14(a) d'acht Toghcháin 1992, féadfaidh comhalta den Gharda Síochána iarratas a dhéanamh clárú mar phostvótálaí. Más mian leat clárú mar phostvótálaí, comhlánaigh an fhoirm seo agus seol ar ais chuig d'údarás clárúcháin í roimh an 25 Samhain. [Foirm RFA is ceart a chomhlánú más mar ghnáthvótalaí is mian leat clárú] Léigh na nótaí go cúramach, le do thoil, sula gcomhlánóidh tú an fhoirm. 1. Ainm: (bloclitreacha) 2. Céim: 3. Dáta Breithe: 4. Tabhair an seoladh iomlán poist ag a bhfuil gnáthchónaí ort an 1 Meán Fómhair i mbliana (bloclitreacha) Eircode: 5. An bhfuil aon duine den ainm céanna, a bheidh 18 mbliana d'aois nó níos sine an 15 Feabhra, ina gcónaí ag an seoladh céanna an 1 Meán Fómhair i mbliana? Cuir tic () sa bhosca cuí: Tá Níl 6. Cuir () i mbosca amháin, le do thoil, chun a thaispeáint cén grúpa lena mbaineann tú: Saoránach d Éirinn saoránach Briotanach náisiúnach de Bhallstát AE eile náisiúnach de thír (seachas an Ríocht Aontaithe) neamh-ae 7. An Clár faoi Eagarthóireacht: Más mian leat nach ndéanfar do chuid mionsonraí a chur san áireamh sa Chlár faoi eagarthóireacht, cuir () sa bhosca do rogha an diúltaithe: Síniú an Iarratasóra: Dáta: Uimhir theileafóin i rith an lae/uimhir Fóin Póca: Ríomhphost Bosca chun rogha an diúltaithe a chur i bhfeidhm

4 NOTAÍ A GHABHANN LE FOIRM RFB Comhaltaí den Gharda Síochána a chlárú mar Phostvótálaithe 1. Is é is cuspóir don fhoirm seo ná an bealach a réiteach do chomhaltaí an Gharda Síochána ar mian leo clárú mar phostvótálaithe. Tá an fhoirm seo le húsáid sa tréimhse ó 1 Meán Fómhair go 25 Samhain gach bliain i leith chlár na dtoghthóirí a thiocfaidh i bhfeidhm an 15 Feabhra ina dhiaidh sin. Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte ag an údarás clárúcháin (an Chomhairle Cathrach, an Chomhairle Contae, agus an Chomhairle Cathrach agus Contae) a bhaineann leis an gceantar ina bhfuil cónaí ort faoin 25 Samhain in aon bhliain áirithe. 2. Eircode Is é atá in Eircode ná an córas náisiúnta postchód in Éirinn agus cuimsíonn sé postchód uathúil 7 ndigit atá sannta do gach seoladh dá bhfuil ann in Éirinn. 3. An Clár faoi Eagarthóireacht Dhá Leagan den Chlár Tá sé de cheangal ar údaráis chlárúcháin dhá leagan den Chlár a fhoilsiú an Clár iomlán agus an Clár faoi eagarthóireacht. Sa Chlár iomlán, liostaítear gach duine atá i dteideal vóta a chaitheamh agus ní féidir é a úsáid ach amháin chun críche toghcháin nó chun críche reachtúla eile. Sa chlár faoi eagarthóireacht, faightear ainmneacha agus seoltaí daoine ar féidir a gcuid mionsonraí a úsáid ar mhaithe le nithe seachas cúrsaí toghcháin nó cúrsaí reachtúla eile e.g. ar mhaithe lena n-úsáid i gcomhair margaíochta dírí ag eagraíocht tráchtála nó ag eagraíocht de chineál eile. Más rud é nach mian leat do chuid mionsonraí a bheith san áireamh sa Chlár faoi eagarthóireacht, is ceart duit () a chur isteach sa bhosca chun rogha an diúltaithe a chur i bhfeidhm. Más mian leat do chuid mionsonraí a bheith san áireamh (i.e. ar fáil le haghaidh úsáidí neamhreachtúla), ní ceart duit () a chur isteach sa bhosca chun rogha an diúltaithe a chur i bhfeidhm.

5 4. Mionsonraí teagmhála Tá mionsonraí teagmhála á lorg ar eagla gur gá don údarás clárúcháin teagmháil a dhéanamh leat chun aon mhionsonraí atá ann san iarratas a shoiléiriú. 5. Is cion é mainneachtain aon fhaisnéis a theastaíonn ón údarás clárúcháin nó ón gcláraitheoir contae chun críche a ndualgas a thabhairt don údarás nó don chláraitheoir sin nó faisnéis bhréagach a thabhairt go feasach.

REGISTER OF ELECTORS. Application for inclusion in the Supplement to the Special Voters List

REGISTER OF ELECTORS. Application for inclusion in the Supplement to the Special Voters List Form Version: 08/2015 SVS 1 REGISTER OF ELECTORS Application for inclusion in the Supplement to the Special Voters List Please read the notes carefully before completing the form. Part A - Particulars

More information

REGISTER OF ELECTORS

REGISTER OF ELECTORS Franchise Section Cork City Council City Hall Cork T12T997 Phone: 4924107 /08 /09 REGISTER OF ELECTORS RFA 3 Application for inclusion in the Supplement to the Register of Electors Change of Address Please

More information

REGISTER OF ELECTORS. Application for inclusion in the Supplement to the 2016/2017 Register of Electors

REGISTER OF ELECTORS. Application for inclusion in the Supplement to the 2016/2017 Register of Electors Form Version: 08/2015 REGISTER OF ELECTORS RFA 2 Application for inclusion in the Supplement to the 2016/2017 Register of Electors Please read the notes carefully before completing the form. 1. Name: [Please

More information

REGISTER OF ELECTORS

REGISTER OF ELECTORS RFA 5 REGISTER OF ELECTORS Application for inclusion in the Supplement to the Register of Electors by a person already registered who becomes an Irish citizen Please read the notes carefully before completing

More information

Garda Permits for Collections

Garda Permits for Collections Garda Permits for Collections Garda Permits for Cash Collections Under the terms of the Street and House to House Collections Act, 1962 and as updated by the Charities Act 2009, Garda permits are required

More information

TWENTY-EIGHTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION (TREATY OF LISBON) BILL 2009. As initiated ARRANGEMENT OF SECTIONS. SCHEDULE Part 1 Part 2

TWENTY-EIGHTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION (TREATY OF LISBON) BILL 2009. As initiated ARRANGEMENT OF SECTIONS. SCHEDULE Part 1 Part 2 TWENTY-EIGHTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION (TREATY OF LISBON) BILL 2009 As initiated ARRANGEMENT OF SECTIONS Section 1. Amendment of Article 29 of Constitution. 2. Citation. SCHEDULE Part 1 Part 2 [No.

More information

REPORT INFORMATION ON THE INSPECTION ON THE QUALITY OF LEARNING AND TEACHING IN MUSIC

REPORT INFORMATION ON THE INSPECTION ON THE QUALITY OF LEARNING AND TEACHING IN MUSIC An Roinn Oideachais agus Scileanna Department of Education and Skills Subject Inspection of Music REPORT Coláiste Eoin Stillorgan, County Dublin Roll number: 60041D Date of inspection: 23 November 2011

More information

Pacáiste um Thaighde, Nuálaíocht agus Iomaíochas. Togra le haghaidh. RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA heorpa AGUS ÓN gcomhairle

Pacáiste um Thaighde, Nuálaíocht agus Iomaíochas. Togra le haghaidh. RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA heorpa AGUS ÓN gcomhairle AN COIMISIÚN EORPACH An Bhruiséil XXX [ ](211) XXX 211/394 (COD) Pacáiste um Thaighde, Nuálaíocht agus Iomaíochas Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA heorpa AGUS ÓN gcomhairle lena mbunaítear

More information

An tacht um an Aonú Leasú is Fiche ar an mbunreacht, Twenty-first Amendment of the Constitution Act, 2001

An tacht um an Aonú Leasú is Fiche ar an mbunreacht, Twenty-first Amendment of the Constitution Act, 2001 An tacht um an Aonú Leasú is Fiche ar an mbunreacht, 2001 Twenty-first Amendment of the Constitution Act, 2001 TWENTY-FIRST AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 2001 ARRANGEMENT OF SECTIONS Section 1. Amendment

More information

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Examination 2011. Result Appeal Process

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Examination 2011. Result Appeal Process Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate Examination 2011 Result Appeal Process Introduction Leaving Certificate Examination 2011 Before the start of the written

More information

1. Introduction... 3. 2. Conditions for Registration... 3. 3. Preparation of Register... 4. 4. Postal Voters List... 5. 5. Special Voters List...

1. Introduction... 3. 2. Conditions for Registration... 3. 3. Preparation of Register... 4. 4. Postal Voters List... 5. 5. Special Voters List... 1. Introduction... 3 2. Conditions for Registration... 3 3. Preparation of Register... 4 4. Postal Voters List... 5 5. Special Voters List... 6 6. Supplement to the Register of Electors... 6 7. Supplements

More information

An Bille Toghcháin (Leasú), 2015 Electoral (Amendment) Bill 2015

An Bille Toghcháin (Leasú), 2015 Electoral (Amendment) Bill 2015 An Bille Toghcháin (Leasú), 201 Electoral (Amendment) Bill 201 Mar a tionscnaíodh As initiated [No. 38 of 201] AN BILLE TOGHCHÁIN (LEASÚ), 201 ELECTORAL (AMENDMENT) BILL 201 Mar a tionscnaíodh As initiated

More information

Eochairfhocail. www.youtube.com/watch?v=iyv4buwyta0

Eochairfhocail. www.youtube.com/watch?v=iyv4buwyta0 Eochairfhocail TRÓCAIRE IUBHAILE GRÁSTA SAOIRSE GÉARLEANÚINT LÁ FHÉILE MUIRE GAN SMÁL AN DARA COMHAIRLE ÉACÚIMÉINEACH VATACÁNACH AITHRÍOCH SOILÉIRÍONN COMHBHÁ COISRIC UNGADH Réamhrá Rinne an Pápa Proinsias

More information

The Agreement reached in the multi-party negotiations 10 April 1998

The Agreement reached in the multi-party negotiations 10 April 1998 The Northern Ireland Peace Agreement The Agreement reached in the multi-party negotiations 10 April 1998 CONTENTS 1. Declaration of Support 2. Constitutional Issues Annex A: Draft Clauses/Schedules for

More information

Register to vote. Go online. Individual Registration Form. You can fill in this form at

Register to vote. Go online. Individual Registration Form. You can fill in this form at Individual Registration Form Register to vote Only one person can register to vote using this form. Go online You can fill in this form at www.gov.uk/register-to-vote Use black ink and write in CAPITALS

More information

Go online. Electoral registration form for a British citizen living overseas. Am I eligible to register? Who is eligible to register to vote?

Go online. Electoral registration form for a British citizen living overseas. Am I eligible to register? Who is eligible to register to vote? ITR-O-E Electoral registration form for a British citizen living overseas Am I eligible to register? If you are a British citizen living abroad, you can apply to be an overseas voter. As long as you were

More information

NEVER REGISTERED TO VOTE? RECENTLY CHANGED ADDRESS?

NEVER REGISTERED TO VOTE? RECENTLY CHANGED ADDRESS? NEVER REGISTERED TO VOTE? RECENTLY CHANGED ADDRESS? Ask your Unit Registration Offi cer for more information or visit www.aboutmyvote.co.uk/armedforces You need to be on the electoral register to vote

More information

An Bille um Chosaint Sealbhóirí Cuntais Morgáiste Cónaithe, 2014 Protection of Residential Mortgage Account Holders Bill 2014

An Bille um Chosaint Sealbhóirí Cuntais Morgáiste Cónaithe, 2014 Protection of Residential Mortgage Account Holders Bill 2014 An Bille um Chosaint Sealbhóirí Cuntais Morgáiste Cónaithe, 2014 Protection of Residential Mortgage Account Holders Bill 2014 Mar a tionscnaíodh As initiated [No. 11 of 2014] AN BILLE UM CHOSAINT SEALBHÓIRÍ

More information

Quality Assurance Process. 2014 Report. Prepared by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht in compliance with the Public Spending Code

Quality Assurance Process. 2014 Report. Prepared by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht in compliance with the Public Spending Code Quality Assurance Process 2014 Report Prepared by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht in compliance with the Public Spending Code October 2015 Certification This Quality Assurance Report

More information

APRIL 2010 ISSN 1393-0974. communique A N G A R D A S Í O C H Á N A MANAGEMENT JOURNAL

APRIL 2010 ISSN 1393-0974. communique A N G A R D A S Í O C H Á N A MANAGEMENT JOURNAL APRIL 2010 ISSN 1393-0974 communique A N G A R D A S Í O C H Á N A MANAGEMENT JOURNAL A N G A R D A S Í O C H Á N A M A N A G E M E N T J O U R N A L EDITORIAL This edition of Communiqué presents the reader

More information

An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta a bhaineann le Córais Faisnéise), 2016 Criminal Justice (Offences Relating to Information Systems) Bill 2016

An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta a bhaineann le Córais Faisnéise), 2016 Criminal Justice (Offences Relating to Information Systems) Bill 2016 An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta a bhaineann le Córais Faisnéise), 16 Criminal Justice (Offences Relating to Information Systems) Bill 16 Mar a tionscnaíodh As initiated [No. of 16] AN BILLE UM CHEARTAS

More information

How do I apply to vote by post?

How do I apply to vote by post? Application to vote by post How do I apply to vote by post? 1 2 3 Fill in the postal vote application form. Make sure you complete all sections of the form and supply your date of birth and signature.

More information

COMHDHÁIL IDIRNÁISIÚNTA AR CHEARTA TEANGA INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE RIGHTS

COMHDHÁIL IDIRNÁISIÚNTA AR CHEARTA TEANGA INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE RIGHTS E M AM R OG Comhdhála R P na CE EN Clár ER NF O C COMHDHÁIL IDIRNÁISIÚNTA AR CHEARTA TEANGA INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE RIGHTS Déardaoin an 23 agus Dé haoine an 24 Bealtaine 2013 Thursday 23rd

More information

STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 333 of 2015 ROAD TRAFFIC (FIXED CHARGE OFFENCES) (PRESCRIBED NOTICE AND DOCUMENT) REGULATIONS 2015

STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 333 of 2015 ROAD TRAFFIC (FIXED CHARGE OFFENCES) (PRESCRIBED NOTICE AND DOCUMENT) REGULATIONS 2015 STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 333 of 2015 ROAD TRAFFIC (FIXED CHARGE OFFENCES) (PRESCRIBED NOTICE AND DOCUMENT) REGULATIONS 2015 2 [333] S.I. No. 333 of 2015 ROAD TRAFFIC (FIXED CHARGE OFFENCES) (PRESCRIBED

More information

Claude Monet (1840-1926) Argenteuil Basin with a Single Sailboat, 1874

Claude Monet (1840-1926) Argenteuil Basin with a Single Sailboat, 1874 Claude Monet (1840-1926) Argenteuil Basin with a Single Sailboat, 1874 Linkage & Integration in the Primary Curriculum: Visual Art English Gaeilge History Strands: All Concept & skills development in each

More information

BUNREACHT NA héireann CONSTITUTION OF IRELAND

BUNREACHT NA héireann CONSTITUTION OF IRELAND BUNREACHT NA héireann CONSTITUTION OF IRELAND Lúnasa 2012 BAILE ÁTHA CLIATH ARNA FHOILSIÚ AG OIFIG AN tsoláthair Le ceannach díreach ón OIFIG DHÍOLTA FOILSEACHÁN RIALTAIS, TEACH SUN ALLIANCE, SRÁID THEACH

More information

Language and Literacy in Irish-medium Primary Schools. Report on the Consultation and Seminar

Language and Literacy in Irish-medium Primary Schools. Report on the Consultation and Seminar Language and Literacy in Irish-medium Primary Schools Report on the Consultation and Seminar 2 Contents Introduction 5 Section 1: Report on the Consultation 7 Overview of consultation 7 Findings 10 Policy

More information

First Report of the Convention on the Constitution

First Report of the Convention on the Constitution First Report of the Convention on the Constitution (i) (ii) Reducing the voting age to 17; and Reducing the Presidential term of office to five years and aligning it with the local and European elections.

More information

95 SEANAD ÉIREANN 1623

95 SEANAD ÉIREANN 1623 95 SEANAD ÉIREANN 1623 Dé Céadaoin, 9 Nollaig, 2009 Wednesday, 9th December, 2009 10.30 a.m. RIAR NA hoibre Order Paper GNÓ POIBLÍ Public Business 1. Ráitis maidir leis an Tuarascáil ón gcoimisiún Imscrúdúcháin

More information

Application for anonymous registration. How do I register to vote?

Application for anonymous registration. How do I register to vote? Application for anonymous registration How do I register to vote? 1 Fill in the electoral registration form. 2 Make sure you complete all relevant sections of the form and sign the declaration. You can

More information

68 DÁIL ÉIREANN 1103. Tuesday, 10th October, 2006. 2.30 p.m. ORDER OF BUSINESS

68 DÁIL ÉIREANN 1103. Tuesday, 10th October, 2006. 2.30 p.m. ORDER OF BUSINESS 68 DÁIL ÉIREANN 1103 Dé Máirt, 10 Deireadh Fómhair, 2006 Tuesday, 10th October, 2006 2.30 p.m. ORD GNÓ ORDER OF BUSINESS 9. Tairiscint maidir le Róta na nairí i gcomhair Ceisteanna Parlaiminte. Motion

More information

Application for anonymous registration. How do I register to vote?

Application for anonymous registration. How do I register to vote? Application for anonymous registration How do I register to vote? 1 Fill in the electoral registration form. 2 Make sure you complete all relevant sections of the form and sign the declaration. You can

More information

Pacáiste Faisnéise d Eisimircigh 2013

Pacáiste Faisnéise d Eisimircigh 2013 Pacáiste Faisnéise d Eisimircigh 2013 Tábla na nábhar 1. Réamhrá maidir leis an bpacáiste Faisnéise d Eisimircigh 2013 2. Teachtaireacht ó Chathaoirleach Chomhairle Easpag Éireann d Eisimircigh 3. Eolas

More information

Whole School Evaluation REPORT. Our Lady of the Wayside N.S. Kilternan, Dublin 18 Uimhir rolla: 18806U

Whole School Evaluation REPORT. Our Lady of the Wayside N.S. Kilternan, Dublin 18 Uimhir rolla: 18806U An Roinn Oideachais agus Scileanna Department of Education and Skills Whole School Evaluation REPORT Our Lady of the Wayside N.S. Kilternan, Dublin 18 Uimhir rolla: 18806U Date of inspection: 21 November

More information

3.064 Integration with Physical Education

3.064 Integration with Physical Education PE can be an invaluable way of presenting information in a different way for those who learn best through kinaesthetic means. Additionally we strive to teach in an integrated way and physical education

More information

A LONG TERM ECONOMIC PLAN TO KEEP THE RECOVERY GOING

A LONG TERM ECONOMIC PLAN TO KEEP THE RECOVERY GOING A LONG TERM ECONOMIC PLAN TO KEEP THE RECOVERY GOING GENERAL ELECTION 2016 2 To Keep The Recovery Going Contents 6 Foreword from the Taoiseach 8 Executive Summary 11 A Strong Recovery but Challenges Ahead

More information

Individual Electoral Registration: the transition

Individual Electoral Registration: the transition Individual Electoral Registration: the transition A guide for Members IER: key information This leaflet gives you key information about Individual Electoral Registration (IER) the biggest change to how

More information

Guidance Notes Applying for registration online

Guidance Notes Applying for registration online Guidance Notes Applying for registration online An Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh Health and Social Care Professionals Council Important Please read these guidance notes before

More information

TUAIRISC AR CHÁILÍOCHT NA FOGHLAMA AGUS AN TEAGAISC SA GHAEILGE TUAIRISC CHIGIREACHT ÁBHAIR

TUAIRISC AR CHÁILÍOCHT NA FOGHLAMA AGUS AN TEAGAISC SA GHAEILGE TUAIRISC CHIGIREACHT ÁBHAIR An Roinn Oideachais agus Scileanna Cigireacht Ábhair ar an ngaeilge TUAIRISC Coláiste Éamonn Rís Loch Garman Uimhir Rolla: 63640R Dáta na cigireachta: 11 Deireadh Fómhair 2010 TUAIRISC AR CHÁILÍOCHT NA

More information

The national flag is the tricolour of green, white and orange. An bhratach trí dhath.i. uaine, bán, agus flannbhuí, an suaitheantas náisiúnta.

The national flag is the tricolour of green, white and orange. An bhratach trí dhath.i. uaine, bán, agus flannbhuí, an suaitheantas náisiúnta. The national flag is the tricolour of green, white and orange. An bhratach trí dhath.i. uaine, bán, agus flannbhuí, an suaitheantas náisiúnta. constitution of ireland bunreacht na héireann article 7 airteagal

More information

College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies

College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 27 College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies At NUI Galway, we equip our students to become free-thinking, active citizens with the skills to critique and re-shape society s values and institutions

More information

Application to vote by emergency proxy based on occupation, service or employment. How do I apply to vote by proxy?

Application to vote by emergency proxy based on occupation, service or employment. How do I apply to vote by proxy? How do I apply to vote by proxy? 1 You must ask someone if they are willing and able to be your proxy and vote on your behalf. Please note that a person can only be the proxy for close relatives and up

More information

Áit Urnaí na Mac Léinn

Áit Urnaí na Mac Léinn Áit Urnaí na Mac Léinn Míniú ar an gcarghas I rith an Charghais is féidir linn machnamh a dhéanamh ar ár saol féin agus ar an ngaol atá againn le Dia. I rith an Charghais is féidir linn machnamh a dhéanamh

More information

DÁIL ÉIREANN. Dé Céadaoin, 12 Nollaig, 2007 Wednesday, 12th December, 2007. RIAR NA hoibre ORDER PAPER

DÁIL ÉIREANN. Dé Céadaoin, 12 Nollaig, 2007 Wednesday, 12th December, 2007. RIAR NA hoibre ORDER PAPER DÁIL ÉIREANN Dé Céadaoin, 12 Nollaig, 2007 Wednesday, 12th December, 2007 RIAR NA hoibre ORDER PAPER 73 DÁIL ÉIREANN 963 Dé Céadaoin, 12 Nollaig, 2007 Wednesday, 12th December, 2007 10.30 a.m. ORD GNÓ

More information

Application to vote by emergency proxy based on occupation, service or employment. How do I apply to vote by proxy?

Application to vote by emergency proxy based on occupation, service or employment. How do I apply to vote by proxy? How do I apply to vote by proxy? 1 You must ask someone if they are willing and able to be your proxy and vote on your behalf. Please note that a person can only be the proxy for close relatives and up

More information

CCG1. Application for help with childcare costs 2016/17 NI/CCG1/1617/A

CCG1. Application for help with childcare costs 2016/17 NI/CCG1/1617/A CCG1 Application for help with childcare costs 2016/17 NI/CCG1/1617/A 1 Steps to getting a Childcare Grant (CCG) if you have dependent children in registered or approved childcare. Step 1 Step 1 You need

More information

The Civil Service Real Careers, Real Opportunities

The Civil Service Real Careers, Real Opportunities The Civil Service Real Careers, Real Opportunities What s in this brochure? About the Civil Service 3 Personal & Career Development 4-5 Equal Opportunities 6 Céard faoin ngaeilge? 7 Healthy Work/Life Balance

More information

PROSPERITY NOT AUSTERITY

PROSPERITY NOT AUSTERITY PROSPERITY NOT AUSTERITY Westminster Manifesto 2015 Message from Dr. Alasdair McDonnell MP A Better Way We need to make Northern Ireland work socially, financially and politically. The Stormont House

More information

For more information. visit elections.org.nz or CALL. Electoral Enrolment Centre New Zealand Post Limited P O Box 190 Wellington 6140

For more information. visit elections.org.nz or CALL. Electoral Enrolment Centre New Zealand Post Limited P O Box 190 Wellington 6140 For more information visit elections.org.nz or CALL 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT Electoral Enrolment Centre New Zealand Post Limited P O Box 190 Wellington 6140 ENROLLING

More information

Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol, Cultúr agus Gaeltacht. Tuarascáil ón gcomhchoiste. maidir le

Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol, Cultúr agus Gaeltacht. Tuarascáil ón gcomhchoiste. maidir le Tithe an Oireachtais An Comhchoiste um Chomhshaol, Cultúr agus Gaeltacht Tuarascáil ón gcomhchoiste maidir le Tuiliú agus Árachas Maoine in Éirinn, 2015 Eanáir 2016 A leagadh faoi bhráid dhá Theach an

More information

Claim for Personal Injury Compensation

Claim for Personal Injury Compensation FOR OFFICAL USE ONLY Ref No: Claim for Personal Injury Compensation (Please read the attached Information Leaflet carefully before completing this form) Please help us to assess your claim for compensation

More information

An Bille um Rialáil Iasachtóirí Airgid, 2013 Regulation of Moneylenders Bill 2013

An Bille um Rialáil Iasachtóirí Airgid, 2013 Regulation of Moneylenders Bill 2013 An Bille um Rialáil Iasachtóirí Airgid, 2013 Regulation of Moneylenders Bill 2013 Mar a tionscnaíodh As initiated [No. 67 of 2013] AN BILLE UM RIALÁIL IASACHTÓIRÍ AIRGID, 2013 REGULATION OF MONEYLENDERS

More information

Níos Fearr le Sinn Féin

Níos Fearr le Sinn Féin Níos Fearr le Sinn Féin A Sinn Féin Policy Document December 2015 1 List of Contents/ Clár Ábhar (i) (ii) (iii) Executive Summary Achoimre Fheidhmeach Introduction Part 1 Equality 1.1 Introduction 1.2

More information

LAOIS HERITAGE PLAN 2014 2019

LAOIS HERITAGE PLAN 2014 2019 LAOIS HERITAGE PLAN 2014 2019 The Laois Heritage Forum wishes to acknowledge the role of the Heritage Council in initiating and supporting the preparation of this Heritage Plan in association with Laois

More information

FAQs in response to queries on Electoral Registration

FAQs in response to queries on Electoral Registration FAQs in response to queries on Electoral Registration Contents Registration process and eligibility... 1 Can I register over the phone?... 1 Can a family member register me?... 1 Do I need to re-register

More information

STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 61 of 2016 FINANCE ACT 2004 (SECTION 91) (DEFERRED SURRENDER TO CENTRAL FUND) ORDER 2016

STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 61 of 2016 FINANCE ACT 2004 (SECTION 91) (DEFERRED SURRENDER TO CENTRAL FUND) ORDER 2016 STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 61 of 2016 FINANCE ACT 2004 (SECTION 91) (DEFERRED SURRENDER TO CENTRAL FUND) ORDER 2016 2 [61] S.I. No. 61 of 2016 FINANCE ACT 2004 (SECTION 91) (DEFERRED SURRENDER TO

More information

Electoral Registration frequently asked questions

Electoral Registration frequently asked questions Question 1 What is this form? Why have I received it? 2 All of the information on the form is correct and doesn't need updating, do I have to respond? 3 I don't want to register. I'm not interested in

More information

FAQs for 2015 canvass and queries on Individual Electoral Registration (IER)

FAQs for 2015 canvass and queries on Individual Electoral Registration (IER) FAQs for 2015 canvass and queries on Individual Electoral Registration (IER) 1 Contents The annual canvass... 4 Will I still get an annual canvass form? / I ve already registered, will I still get a canvass

More information

STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 95 of 2016

STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 95 of 2016 STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 95 of 2016 EUROPEAN UNION HABITATS (OLD DOMESTIC BUILDING, CURRAGLASS WOOD SPECIAL AREA OF CONSERVATION 002041) REGULATIONS 2016 2 [95] S.I. No. 95 of 2016 EUROPEAN UNION

More information

2013/2014. Mayo Campus Part-time Courses GALWAY MAYO LETTERFRACK MOUNTBELLEW

2013/2014. Mayo Campus Part-time Courses GALWAY MAYO LETTERFRACK MOUNTBELLEW 2013/2014 Mayo Campus Part-time Courses GALWAY MAYO LETTERFRACK MOUNTBELLEW PRESIDENT S WELCOME Learning is a lifelong and life-wide process. At GMIT s Mayo Campus, we offer lifelong learning courses

More information

STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 102 of 2016 EUROPEAN UNION HABITATS (KERRY HEAD SHOAL SPECIAL AREA OF CONSERVATION 002263) REGULATIONS 2016

STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 102 of 2016 EUROPEAN UNION HABITATS (KERRY HEAD SHOAL SPECIAL AREA OF CONSERVATION 002263) REGULATIONS 2016 STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 102 of 2016 EUROPEAN UNION HABITATS (KERRY HEA SHOAL SPECIAL AREA OF CONSERVATION 002263) REGULATIONS 2016 2 [102] S.I. No. 102 of 2016 EUROPEAN UNION HABITATS (KERRY HEA

More information

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission M92A Uimhir Scrúdaithe Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2006 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION 2006 RÚISIS PÁIPÉAR SAMPLACH RUSSIAN

More information

M emortj. Based in Spiddal since 1999, Dane-Elec Manufacturing is a subsidiary of Dane-Elec Memory which has its headquarters in Paris; France.

M emortj. Based in Spiddal since 1999, Dane-Elec Manufacturing is a subsidiary of Dane-Elec Memory which has its headquarters in Paris; France. M emortj Based in Spiddal since 1999, Dane-Elec Manufacturing is a subsidiary of Dane-Elec Memory which has its headquarters in Paris; France. We Design, Manufacture and Distribute a wide range of memory

More information

Whole School Evaluation REPORT

Whole School Evaluation REPORT An Roinn Oideachais agus Scileanna Department of Education and Skills Whole School Evaluation REPORT Belcarra National School Castlebar, Co. Mayo Uimhir rolla: 17585C Date of inspection: 19 September 2013

More information

SUBJECT ACCESS REQUEST DATA PROTECTION ACT 1998

SUBJECT ACCESS REQUEST DATA PROTECTION ACT 1998 SUBJECT ACCESS REQUEST DATA PROTECTION ACT 1998 To be completed by those requesting information held by the Council about them, or completed by their representative. INSTRUCTIONS The Data Protection Act

More information

C U AD R O CO MP AR AT I V O ENTRE PREND AS SEGÚN CONVENIO VIGENTE Y N UEV A P ROPUE ST A

C U AD R O CO MP AR AT I V O ENTRE PREND AS SEGÚN CONVENIO VIGENTE Y N UEV A P ROPUE ST A D E F I N I T I V O C N C C M i é r c o l e s 2 3 d o n o vi e m b r e d e 2 0 1 1 C U AD R O CO MP AR AT I V O ENTRE PREND AS SEGÚN CONVENIO VIGENTE Y N UEV A P ROPUE ST A C AT E G O R Í A P R E N D AS

More information

CCG1. Application for help with childcare costs 2015/16 NI/CCG1/1516/A

CCG1. Application for help with childcare costs 2015/16 NI/CCG1/1516/A CCG1 Application for help with childcare costs 2015/16 NI/CCG1/1516/A 1 Steps to getting a Childcare Grant (CCG) if you have dependent children in registered or approved childcare. Step 1 You need to complete

More information

For Information. Permitted Work. Telling us about paid work you want to do. If you need help filling in this form. If you are already working

For Information. Permitted Work. Telling us about paid work you want to do. If you need help filling in this form. If you are already working Permitted Work Office stamp Our direct dial number is Telling us about paid work you want to do Textphone users with speech or hearing difficulties call If you get in touch with us, tell us this reference

More information

Ú á Ó ő Ü Ü Ü Ú ü Ü É é é é Ü É ü ü ü ü ü ü ü Ő ü Ü ű ü ü á Ö Ú Ő ü Ö Ú ü Ú Ú Ú Ö Ó Ö Á Ő Á Ú Ü ü ű Ú Ö ú ü ű ü ü ü Ö ü Ü Ü ü Ö Á Ó ő Ö ú Ö Ú ú ü ü Ú Ö ü ü ü Ó

More information

An Bille um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin, 2015 Climate Action and Low Carbon Development Bill 2015

An Bille um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin, 2015 Climate Action and Low Carbon Development Bill 2015 An Bille um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin, Climate Action and Low Carbon Development Bill Mar a tionscnaíodh As initiated [No. 2 of ] AN BILLE UM GHNÍOMHÚ AERÁIDE AGUS UM FHORBAIRT

More information

NUI GALWAY SAFETY STATEMENT POLICY

NUI GALWAY SAFETY STATEMENT POLICY NUI GALWAY SAFETY STATEMENT POLICY Published by National University of Ireland Galway. Copyright URL: http://www.nuigalway.ie/footer-links/copyright.html The Information contained in this NUI Galway Safety

More information

An Bille Árachais Sláinte (Leasú), 2015 Health Insurance (Amendment) Bill 2015

An Bille Árachais Sláinte (Leasú), 2015 Health Insurance (Amendment) Bill 2015 An Bille Árachais Sláinte (Leasú), 201 Health Insurance (Amendment) Bill 201 Mar a tionscnaíodh As initiated [No. 100 of 201] AN BILLE ÁRACHAIS SLÁINTE (LEASÚ), 201 HEALTH INSURANCE (AMENDMENT) BILL 201

More information

Addition Of A Power Of Attorney / Receiver / Deputy Application Form

Addition Of A Power Of Attorney / Receiver / Deputy Application Form OFFICE USE ONLY Customer Number for the Original Customer: Branch Code: Please complete this form in BLACK INK and using BLOCK CAPITALS. For further details on how to register an Attorney / Receiver /

More information

The Electoral Commission s response to the Northern Ireland Office consultation paper Improving Electoral Registration Procedures in Northern Ireland

The Electoral Commission s response to the Northern Ireland Office consultation paper Improving Electoral Registration Procedures in Northern Ireland The Electoral Commission s response to the Northern Ireland Office consultation paper Improving Electoral Registration Procedures in Northern Ireland 1 Introduction 1.1 The Electoral Commission welcomes

More information

CABINET OFFICE ELECTORAL REGISTRATION UNIT HOW TO REGISTER TO VOTE

CABINET OFFICE ELECTORAL REGISTRATION UNIT HOW TO REGISTER TO VOTE CABINET OFFICE ELECTORAL REGISTRATION UNIT HOW TO REGISTER TO VOTE Guidance for Voters Issued April 2015 INDEX 1. Introduction 2. Qualifying to Register 3. Completing the Registration Form 4. Versions

More information

How can I vote? Am I eligible to vote? How do I register to vote? More information. Who has my personal details?

How can I vote? Am I eligible to vote? How do I register to vote? More information. Who has my personal details? Electoral registration form for a British citizen living overseas Am I eligible to vote? If you are a British citizen living abroad, you can apply to be an overseas voter. As long as you were registered

More information

SMALL CLAIMS FORM 5A CLAIM BY AN EMPLOYEE / OTHER AGAINST AN EMPLOYER / OTHER

SMALL CLAIMS FORM 5A CLAIM BY AN EMPLOYEE / OTHER AGAINST AN EMPLOYER / OTHER FOR CLAIMS UNDER $20,000 ONLY MAGISTRATES COURT OF VICTORIA AT INDUSTRIAL DIVISION Claim Number (to be inserted by the Court): BETWEEN Employee AND SMALL CLAIMS FORM 5A CLAIM BY AN EMPLOYEE / OTHER AGAINST

More information

An Bille um Chumarsáid Leictreonach atá Dochrach agus Mailíseach, 2015 Harmful and Malicious Electronic Communications Bill 2015

An Bille um Chumarsáid Leictreonach atá Dochrach agus Mailíseach, 2015 Harmful and Malicious Electronic Communications Bill 2015 An Bille um Chumarsáid Leictreonach atá Dochrach agus Mailíseach, 2015 Harmful and Malicious Electronic Communications Bill 2015 Mar a tionscnaíodh As initiated [No. 37 of 2015] AN BILLE UM CHUMARSÁID

More information

St. Angela s College, Sligo

St. Angela s College, Sligo St. Angela s College, Sligo A College of the National University of Ireland, Galway Undergraduate Summary Prospectus 2016 Open Day 2015 Thursday 22nd October www.stangelas.nuigalway.ie St. Angela s College,

More information

I strongly urge providers of pre-school services to study and apply the guidance contained in this publication.

I strongly urge providers of pre-school services to study and apply the guidance contained in this publication. Foreword Advice has been published in recent years on fire safety in a wide variety of premises such as hostels, hotels, guesthouses, nursing homes, flats and places of assembly. This Guide to fire safety

More information

6 Anonymous registration

6 Anonymous registration 6 Anonymous registration Introduction 6.1 Anonymous registration is available to people meeting certain statutory requirements where, if their name or address were listed on the electoral register, their

More information

Declaration and consent form for all individuals connected with a registered provision (form EY2)

Declaration and consent form for all individuals connected with a registered provision (form EY2) Declaration and consent form for all individuals connected with a registered provision (form EY2) We will use a computer to scan this form. Please complete it in black ink and block capitals and write

More information

Í Ť ř š ř ř š š ť ř š ř š š š Ť ř š š Ť š ř Ú Ýó ýš Ý Á ž Á Á Á Á Ť Ť Ť ř Ý Ť šč ě Ý Ý Ý ň Á ó Ý ÍÝ Ť Ť Ň ŤŤŇ Ť ý Ď ť Ý Ý Ú Ý ě Ý ý ó ř š ó Š š ř šť š Š Ý š š š Ť Ň Ý Ó ý ě Ý Ý č Ú ý Ý Ý ÝÝ Ú Ť ň ť š

More information

Code of Practice. for Safety. at Indoor Concerts

Code of Practice. for Safety. at Indoor Concerts Code of Practice for Safety at Indoor Concerts Government of Ireland 1998 BAILE ÁTHA CLIATH ARNA FHOILSIÙ AG OIFIG AN tsoláthair Le ceannach díreach ón OIFIG DHÍOLTA FOILSEACHÁN RIALTAIS, TEACH SUN ALLIANCE,

More information

Payroll administration service application form

Payroll administration service application form Payroll administration service application form Please complete in BLOCK CAPITALS, using BLACK INK. Use a separate sheet if more space is required. A. Employer details Name of churchchristian charity:

More information

Foreword 4. Executive Summary 6. List of Tables 9. List of Figures 10. Introduction 13. Section 1 - Profile of the Population 14

Foreword 4. Executive Summary 6. List of Tables 9. List of Figures 10. Introduction 13. Section 1 - Profile of the Population 14 1 2 Table of Contents Foreword 4 Executive Summary 6 List of Tables 9 List of Figures 10 Introduction 13 Section 1 - Profile of the Population 14 1.1 The Irish People 16 1.2 Demography 16 Section 2 - Health

More information

APPENDIX A: THE MOST COMMON FORMS OF INFLECTED PREPOSITIONS IN IRISH AND ITALIAN

APPENDIX A: THE MOST COMMON FORMS OF INFLECTED PREPOSITIONS IN IRISH AND ITALIAN APPENDIX A: THE MOST COMMON FORMS OF INFLECTED PREPOSITIONS IN IRISH AND ITALIAN 1 Irish (cf. NIG, Mac Congáil 2004) PERSONAL PRONOUNS PREPOSITION MÉ TÚ SÉ SÍ SINN SIBH SIAD 1. ag agam agat aige aici againn

More information

FAQs in response to queries on Individual Electoral Registration (IER)

FAQs in response to queries on Individual Electoral Registration (IER) FAQs in response to queries on Individual Electoral Registration (IER) 1 Contents About the change... 5 Has the registration system changed?... 5 What has changed?... 5 Why did the system change?... 5

More information

An Bille um Chomhshocraíocht Socraíochta Morgáiste d Áras an Teaghlaigh, 2014 Family Home Mortgage Settlement Arrangement Bill 2014

An Bille um Chomhshocraíocht Socraíochta Morgáiste d Áras an Teaghlaigh, 2014 Family Home Mortgage Settlement Arrangement Bill 2014 An Bille um Chomhshocraíocht Socraíochta Morgáiste d Áras an Teaghlaigh, 14 Family Home Mortgage Settlement Arrangement Bill 14 Mar a tionscnaíodh As initiated [No. 118 of 14] AN BILLE UM CHOMHSHOCRAÍOCHT

More information

all directors of a children s home involved in the carrying on of the children s home

all directors of a children s home involved in the carrying on of the children s home SC2 Declaration and consent form This form should be completed by the applicant, including: all individuals registering as an individual provider the proposed responsible individual representing an organisation

More information

PROPERTY INFORMATION FORM

PROPERTY INFORMATION FORM PROPERTY INFORMATION FORM SCHEME: To: HELP TO BUY Help to Buy East & South East, bpha limited, Bedford Heights, Manton Lane, Bedford, MK41 7BJ (the Help to Buy Agent) as agent for Homes and Communities

More information

AMDT No. 4.0 Page No. 1 of 6 Issue Date: 14/06/2016. Please complete the form in BLOCK CAPITALS having read the guidance notes attached to this form.

AMDT No. 4.0 Page No. 1 of 6 Issue Date: 14/06/2016. Please complete the form in BLOCK CAPITALS having read the guidance notes attached to this form. Form. No. Page No. 1 of 6 RPPL.F.054 Please complete the form in BLOCK CAPITALS having read the guidance notes attached to this form. 1. APPLICANTS DETAILS Surname:...First Name(s) :... Title (Mr. / Mrs.

More information

by or on behalf of a stateless person born before 1 January 1983

by or on behalf of a stateless person born before 1 January 1983 Form S1 Application for registration as - a British citizen, a British Overseas Territories citizen, or a British Overseas citizen by or on behalf of a stateless person born before 1 January 1983 IMPORTANT:

More information

Entry/Iontráil 2015-16. Part-Time Courses Handbook Lamhleabhar Cursaí Páirtaimseartha

Entry/Iontráil 2015-16. Part-Time Courses Handbook Lamhleabhar Cursaí Páirtaimseartha Entry/Iontráil 2015-16 Part-Time Courses Handbook Lamhleabhar Cursaí Páirtaimseartha Contents / Ábhair Welcome The Campus - A Panoramic View Dundalk Institute of Technology Lifelong Learning Centre Registration

More information

Ennis Access to Spaces Initiative

Ennis Access to Spaces Initiative Ennis Access to Spaces Initiative EASI TENANT APPLICATION GUIDELINES EASI Ennis Access to Spaces Initiative makes use of empty commercial property in the Town Centre to offer temporary low-cost space for

More information

Application Form for the Special Support Service for Former Sawmill Workers Exposed to Pentachlorophenol (PCP)

Application Form for the Special Support Service for Former Sawmill Workers Exposed to Pentachlorophenol (PCP) Application Form for the Special Support Service for Former Sawmill Workers Exposed to Pentachlorophenol (PCP) Please read the factsheet General Information for Patients before completing this form Use

More information

Individual Electoral Registration Frequently asked questions

Individual Electoral Registration Frequently asked questions Individual Electoral Registration Frequently asked questions 1 Contents Contents... 2 About the change to individual electoral registration... 6 Has the registration system changed?... 6 Who is responsible

More information

European Parliament How Ireland s MEPs are elected

European Parliament How Ireland s MEPs are elected European Parliament How Ireland s MEPs are elected 1 1. Representation in the European Parliament... 3 2. Constituencies... 3 3. Elections to the Parliament... 3 4. Who can become an MEP?... 4 5. Who can

More information

Application form for childminders and providers of childcare on domestic premises to seek approval to operate from non-domestic premises

Application form for childminders and providers of childcare on domestic premises to seek approval to operate from non-domestic premises Application form for childminders and providers of childcare on domestic premises to seek approval to operate from non-domestic premises Please complete this form online and return via email if possible.

More information