Lënda: E drejta penale ndërkombëtare (International criminal law)

Size: px
Start display at page:

Download "Lënda: E drejta penale ndërkombëtare (International criminal law)"

Transcription

1 U N I V E R S I T E T I I PRISHTINËS FAKULTETI JURIDIK Lënda: E drejta penale ndërkombëtare (International criminal law) Studime Themelore Lëndë e detyrueshme Semestri i dytë - veror Kodi dhe shifra e lëndës: Vlera në kredi ECTS:. Lokacioni i mbajtjes së ligjeratave: Salla nr. Koha e mbajtjes së ligjeratave: E Enjte, prej orës : 18,45-20,15 Mësimdhënësi i lëndës: Prof. dr. Bajram Ukaj Adresa e postës elektronike: bajramukaj@hotmail.com Viti akademik: 2013/2014

2 PROGRAMI MËSIMOR PËR LËNDËN : E DREJTA PENALE NDËRKOMBËTARE I. Qëllimi i lëndës mësimore: Qëllimi i studimit të kësaj disipline juridike, ligjore aktuale dhe shkencore është që tu ofrojë studentëve të studimëve pasdiplomike - master njohuri thelbësore dhe të mjaftueshme lidhur me parimet dhe institutet themelore të së drejtës penale ndërkombëtare. II. Pas përfundimit të studimeve të kësaj disipline juridike pozitive dhe ligjore studentët do të jenë në gjendje: 1. Të kuptojmë se, në botën bashkëkohëse, është shumë vështirë të mendohet aprovimi i ligjeve (kodeve) sistemore në çdo fushë të së drejtës penale pa mbështetje edhe në parimet e së drejtës penale ndërkombëtare. Njëherit, hulumtimet shkencore të instituteve të caktuara në fusha të ndryshme të së drejtës, nuk mund të avansohen pa një studim të tyre edhe në aspektin ndërkombëtar. Vlen për të theksuar se, fenomenit dinamik e kompleks të kriminalitetit, e në veçnti kriminalitetit të organizuar (krimet e gjenocidit, krimet kundër njërëzimit, krimet e luftës, krimet kundër paqës, terrorizmi, trafikimi me qënie njerzore, kontrabanda me armë, me narkotikë, pastrimi i parasë, korrupsioni, delikuenca e të miturve, shkelja flagrante e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, vrasjet nga motive te ndryshme, krimi në ekonomi, në financa, në trafikun publik dhe forma tjera të krimit ) kësaj të keqe të madhe dhe të dëmshme, e cila po e përcjell shoqërinë njerëzore në vazhdimësi, mund t i kundërvihemi me sukses, jo vetëm me mekanizmin e preventivës dhe represionit, por edhe me thëllimin e studimeve rreth njohjes së shkaqeve dhe rrethanave që kushtëzojnë këtë fenomen negativ në relacione kombëtare-shtetërore dhe ndërkombëtare. 2. Të forcojnë konceptin se në sistemin e tërësishëm juridik të vendit dhe në përmasa ndërkombëtare, të drejtës penale në përgjithësi, të drejtës penale të krahasuar dhe të drejtës penale ndërkombëtare në veçanti si disiplinë juridike dhe si disiplinë shkencore i takon vend i theksuar në studimin e kriminalitetit dhe luftimin e tij, në përgaditjen dhe aprovimin e 2

3 kodeve bashkëkohohëse ne te cilat percaktohen parimet dhe dispozitat tjera adekuate të cilat avancojnë mbrojtjen e mirëfilltë të vlerave më vitale të njeriut dhe shoqërisë, luftimin e kriminalitetit, mbrojtjen e paqës, sigurinë e njërëzimit dhe rendin ndërkombëtar. Në këtë lëndë mësimore, studentëve u ofrohen njohuri themelore për të drejtën penale dhe humanitare në përgjithësi dhe për të drejtën penale ndërkombëtare në veçanti. Këtu, studentët do të informohen lidhur me krahasimet e instituteve, institucioneve të së drejtës penale kombëtare / interne/ me institutet e së drejtës penale ndërkombëtare. 3. Të kuptojnë të dhënën se institutet e së drejtës penale ndërkombëtare (vepra penale, përgjegjësia penale dhe sanksionet penale dhe institutet tjera të karakterit penal ndërkombëtar) janë institute me aktualitet të mprehtë për tërë botën, për Evropen, për regjionin, por edhe për Kosovën dhe qytetarët e saj. Për t iu bashkangjitur me dinjitet dhe me të drejta të plota Evropës, botës së qytetëruar edhe në lëmin e së drejtës, është më se e domosdoshme që të njihemi edhe me institutët themelore të së drejtës penale ndërkombëtare, pra të njihemi me procedurat e jetësimit të dispozitave juridiko-penale të karakterit ndërkombëtar, me qellim që, studentët të aftësohen dhe të përgaditën për të ardhmen, që në cilësinë e gjyqtarit, mbrojtësit, prokurorit, administratorit, udhëheqësit të mirëfilltë në jetën juridike të karakterit kombëtar dhe ndërkombëtar, të jenë në gjendje të interpretojnë, të zbatojnë dhe krijojnë norma juridike, të cilat u shërbejnë studentëve për të sfiduar shumë sfida që paraqiten gjatë ushtrimit të profesionit në shumë fusha të së drejtës, e që kanë për efekt jetësimin e parimit të drejtësisë, sundimit të së drejtës, mbrojtjes së mirëfillt të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, mbrojtjën e paqës, sigurinë, rendin ndërkombëtar dhe luftimin e suksesshëm të kriminalitetit. 4. Të njoftohen me faktin se e drejta penale në përgjithësi dhe e drejta penale ndërkombëtare në veçanti, kanë për objekt studimi veprën penale, përgjegjësinë penale, sanksionet penale dhe institutet tjera që janë të përcaktuara në kodet penale aktuale interne, në statutet penale ndërkombëtare dhe ne aktet tjera ndërkombëtare, e të cilat do të mësohen dhe studiohen në kuader të kësaj lënde mësimore, me qëllim që këto institute të bëhen më të qarta, më të kuptueshme dhe praktikisht më lehtë të zbatueshme. Të vetëdijësohen se e drejta penale ndërkombëtare si disiplinë juridike dhe shkencore, nuk studion vetëm institutet e së drejtës penale ndërkombëtare De Lege Lata por edhe De Lege Ferenda. 5. Të kuptojnë të dhënën se, në kuadër të ligjëratave, ushtrimeve, debateve, prezentimeve, punës me grupe, punimeve seminarike me shkrim 3

4 dhe shqyrtimeve të instituteve të së drejtës penale ndërkombëtare, studentët do të marrin njohuri të shumta rreth: lëndës, funksionit, detyrës dhe specifikave të së drejtës penale ndërkombëtare, si disiplinë juridike dhe si disiplinë shkencore juridike, raporteve të kësaj disipline me disiplinat dhe shkencat tjera juridike, historikun e saj, burimet e së drejtës penale ndërkombëtare, interpretimin e instituteve të kësaj të drejte (veprën penale, përgjegjësinë penale, sanksionet penale dhe institutet tjera) të përmbajtura në kodet penale aktuale të vendëve të ndryshme dhe në aktët ndërkombëtare, por edhe në vet sistemet juridike të së drejtës. 6. Të njoftohen se, e drejta e penale në përgjithësi dhe e drejta penale ndërkombëtare në veçanti, si disiplinë juridike dhe shkencore që mësohet në shumë fakultetet juridike regjionit, të Evropës dhe botës, dhe njohuritë që merren nga kjo e drejtë, paraqesin një bazë të mirë për të lehtësuar nxënien e njohurive në disiplinat tjera juridike, por edhe bazë solide për t u përballur me sfidat e kohës rreth zgjidhjeve të shumë situatave që imponon jeta, koha dhe praktika gjyqësore në përmasa kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjatë ligjërimit të lëndës: E drejta penale ndërkombëtare, do të përdoren metodat bashkëkohëse të mësimdhënies, me efekt që kjo disiplinë e së drejtës të bëhet më e kapshme, më e qartë dhe më e lehtë për t u mësuar dhe zbatuar. III. Gjatë mësimdhënies do të përdoren metodat si në vijim: Metoda e mësimdhënies aktive. Në mbështetje të kësaj metode shpjegohen, përkufizohen nocionet mbi institutet themelore të së drejtës së penale dhe të drejtës penale ndërkombëtare, interpretimi i drejtë dhe i qartë i tyre, e sidomos duke veçuar rëndësinë e jetësimit të drejtë dhe me kohë te së dretës penale në përmasa kombëtare dhe ndërkombëtare. Metoda e msimdhënies inter-aktive. Zhvillimi i hovshëm i shoqërisë së sotme, si dhe rritja me ritme marramendëse e informacionit, i ndihmuar nga mjetet e shumëllojshme të transmetimit e komunikimit masiv, kanë bërë të mundur që mësimdhënia të ndryshojë në mënyrë rapide. Pra, mësimdhënësi nuk është më burim i vetëm informacioni. Tani, ai është dhe duhet të jetë një udhëheqës dhe menaxhues i mirë i procesit mësimor që drejton studentin për të hulumtuar në mënyr të pavarur informacionin dhe me ndihmën e tij të zgjidhë çdo problem, pa marrë parasysh ndërlikueshmërinë e tij. Meqenëse, në qendër të studimeve është dhe duhet të jetë studenti, atëherë mësimdhënësit i mbetet të aktivizoj studentin në dhënien e përkufizimeve dhe interpretimeve të parimeve kryesore dhe instituteve themelore dhe sistemeve të së drejtës penale në përgjithësi dhe të 4

5 dejtës penale ndërkombëtarë në vecanti. Kjo metodë ka për qëllim t iu mundësoj studentëve që gjatë studimeve, të jenë autonom në punën e tyre dhe të kuptojnë se institutet themelore të së drejtës penale ndërkombëtare, jo vetëm që janë fenomene juridike, por, ato janë edhe dukuri sociale-ngjarje që ndodhin në jetën e përditshme në përmasa kombëtare dhe ndërkombëtare. Metoda krahasuese. Kjo metodë u mundëson studentëve njohjen e instituteve juridike dhe krahasimin e tyre në kuadër të sistemeve juridike penale të vendeve të ndryshme që i perkasin familjeve ligjore të ndryshme me të dretën penale ndërkombëtare. Kjo metodë ka për qëllim t i njohtojë studentët edhe me raportet e së drejtës penale ndërkombëtare me disiplinat tjera juridike dhe me të drejtën penale krahasimore. Metoda e analizës. Kjo metodë u mundëson studentëve të kuptojnë në mënyrë thelbësore institutet dhe parimet e së drejtës penale ndërkombëtare dhe ate duke e bërë zbërthimin - analizën përmbajtësore të dispozitave në të cilat janë të përkufizuara parimet kryesore dhe institutet themelore të së drejtes penale ndërkombëtare, me qëllim të aftësimit të studentëve që pas përfundimit të studimeve të jenë në gjendje të bëjnë zgjidhjen e çështjeve juridike penale, jo vetëm në aspektin teorik, por edhe në aspektin praktik në gjyqësinë dhe administraten vendore dhe ndërkombëtare. Metoda e studimit të rasteve. Rëndësi të veçantë gjatë interpretimit dhe shpjegimit të instituteve themelore të së drejtës penale ndërkombëtare, ka studimi i instituteve të veçanta në të drejtën penale të vendeve dhe sistemeve të ndryshme juridike dhe institutëve të së drejtës penale ndërkombëtare. Këtu, studentët njoftohen në mënyrë praktike për punën e ardhshme të tyre dhe ate duke fokusuar tërë aktivitetin e tyre në studimin e instituteve të veçanta të së drejtës penale ndërkombëtare, institute këto të përmbajtura në kodët penale aktuale kombëtare, në statutët penale ndërkombëtare dhe në aktët tjera ndërkombëtare. Me ndihmën e kësaj metode, dispozitat e së drejtës penale ndërkombëtare bëhen më të afërta, më të dashura dhe zgjojnë kurreshtjen e studentëve për të pasur informacione të mjaftueshme për parimet dhe institutet e kësaj disipline juridike. Rëndësi e veçant i kushtohet edhe Metodës juridike dhe sociologjike me rastin e studimeve të instituteve juridike penale të përcaktuara në kodin penal aktuale kombëtare dhe në aktët ndërkombëtare, si fenomene juridike, por edhe si dukuri sociale që paraqiten në shoqërinë e caktuar dhe në përmasa ndërkombëtare. Duke u nisur nga e dhëna se parimet dhe institutet e së drejtës penale ndërkombëtare kanë historikun e tyre, është me vlerë të veçantë edhe 5

6 përdorimi i Metodës historike, sepse me ndihmën e kësaj metode studiohet historiku i parimeve dhe instituteve të së drejtës penale ndërkombëtare. Duke përdorur këtë metodë, studentët njoftohen me të dhënën, se parimet dhe institutet themelore të së drejtës penale në përgjithësi dhe të dejtës penale ndërkombëtare në vecanti, nuk kanë qenë të një shkalle të tashme të përkufizimit, por ky nivel i zhvillimit dhe perkufizimit të tyre është rezultat i një perpjekje e punës së vazhdueshme të shkencëtarëve dhe profesionistëve të së drejtës të një periudhe relativisht të gjatë dhe të mundimshme. Sipas planprogramit mësimor të Fakultetit Juridik Master Univesitetit AAB, në Prishtinë, E drejta penale ndërkombëtare, është paraparë të ligjërohet me tri orë ligjerata në javë, dhe atë në semestrin veror. Sa i përket ligjeratave, më lartë u prezentuan metodat të cilat do të përdoren me rastin e ligjerimit të kësaj disipline të së drejtës. Prezentimet, debatet dhe punimet seminarike, kanë një rëndësi të veçantë për studentët me rastin e nxënies së njohurive rreth parimeve kryesore dhe instituteve themelore të së drejtës penale ndërkombëtare. Këto kanë për qëllim thellimin e njohurive të studentëve lidhur me këto parime dhe institute, dhe për efakt zbatimin e tyre në praktikën gjyqësore të vendit dhe në përmasa ndërkombëtare. Gjatë ushtrimeve, studentëve iu parashtrohen pyetje konkrete, ku prej tyre kërkohet të bëjnë përpjekje për të menduar në mënyrë kritike dhe për të dhënë përgjigje adekuate dhe për të zgjidhur rastin konkret në harmoni me dispozitat juridiko-penale të përmbajtura në aktët ndërkombëtare. Mësimdhënësi gjatë udhëhëqjes së debateve dhe prezentimeve duhet të krijoj kushte dhe atmosferë të atillë, që studentët të jenë në gjendje të bëjnë interpretimin e drejtë të normës juridike penale ndërkombëtare në menyrë të lirshme, që ata të shprehen me një gjuhë të qartë, precize, koncize dhe pa ekuivoke, dhe së bashku me ta të vijë deri te zgjidhja e saktë e çështjes konkrete. Gjatë debateve dhe prezentimeve, duhet të krijohet një atmosferë e volitshme për punë, ku studentët duke debatuar, duke shprehur ide dhe mendime vetanake dhe kritike rreth shumë parimeve dhe instituteve të së drejtës penale ndërkombëtare, aftësohen në zbatimin praktik të dispozitave juridike, e që kanë për efekt zgjidhjen e rasteve konkrete të rënda e shpesh të ndërlikauara që paraqiten në jetën e përditshme, në praktikën gjyqësore dhe gjatë ushtrimit të profesionit të juristit në fushat tjera të jetës juridike ndërkombëtare, shoqërore, politike dhe ekonomike. Me ndihmën e ligjeratave, debateve, prezentimeveve, seminareve me shkrim dhe mbrojtjes publike të tyre, punës në grupe, testeve dhe formave 6

7 tjera të mësimdhënies dhe vlerësimit të njohurive gjatë gjithë semestrit, studentët aftësohen që në të ardhmen, në mënyrë të pavarur dhe në cilësinë e juristit profesionist, t i sfidojnë sfidat që paraqiten në shumë fusha të së drejtës interne dhe ndërkombëtare. IV. Kërkesat që duhet t u përmbahen studentët gjatë procesit mësimorë. Gjatë ligjërimit në lëndën: E drejta penale ndërkombëtare, studentët duhet rregullisht: Të marrin pjesë në ligjërata. Të marrin pjesë në prezentime. Të marrim pjesë në debate që organizohen gjatë mbajtjes së ligjëratave dhe ushtrimeve, ngase të njëjtat do të jenë interaktive. Participimi aktiv ne ligjërata dhe debate duhet të jetë rezultat i punës së pavarur paraprake (përgaditjen paraprake të njësive mësimore) që duhet ta bëjë studenti nga literatura e detyrushme dhe literatuara tjeter e preferuar, për njësitë mësimore sipas programit mësimorë. Të punoj një punim seminarik. Punimi duhet të jetë i mbarështruar me shkrim me më së paku në dhjetë faqe. Punimi duhet të trajtojë një ndër temat e parapara në programin mësimor. Seminari në formë të shkruar, ofrohet gjatë kohës së mbajtjes së ligjëratave. Ndërkaq, prezentimi bëhët nën marraveshje me mësimdhënësin e lëndës. Të marrin pjesë në provimet me shkrim në formë të testit ose në formë të esesë. Për mënyrën e mbajtjes së provimit me shkrim do të merren shpjegime paraprake në kohën e provimeve. Provimet me shkrim, ai i ndërmjetëm dhe provimi përfundimtarë mbahen në kohën e paraparë në programin mësimorë. Mospjesmarrja në provime, me përjashtim të rasteve të arsyeshme (gjendja e rëndë shëndetësore, rasti i rëndë familjar dhe rastet tjera të arsyeshme), pamundëson marrjen e notës pozitive në këtë lëndë mësimore. 7

8 V. Plotësimi i kërkesave të shtruara më lartë vlerësohet si në vijim: Pjesëmarrja e rregult në ligjërata, ushtrime dhe debate Pjesëmarrja në prezentime Punimi seminarik me shkrim dhe i mbrojtur Provimi përfundimtarë Gjithsejt: 5 pikë 10 pikë 25 pikë 60 pikë 100 pikë VI. Sistemi i vlerësimit: Nën 60 pikë vlerësohët me notë jokaluese pikë vlerësohët me notë gjashtë (6) pikë vlerësohët me notë shtatë (7) pikë vlerësohet me notë tetë (8) pikë vlerësohët me notë nëntë (9) pikë vlerësohët me notë dhjetë (10). 8

9 P L A N I M Ë S I M O R I detajizuar i ligjëratave për javë dhe orë J a v a e p a r ë - Prezentimi i programit mësimor. - Mënyra e mbajtjes se ligjeratave. - Qëllimi dhe detyrat e ligjeratave lidhur me lëndën mësimore. - Konsultimet,verejtjet,sugjerimet dhe plotesimet rreth programit mesimor. - Perkufizimi i se drejtes penale dhe i së drejtës penale ndërkombëtare. - Objekti i studimit te se drejtes penale ndërkombëtare. - Detyra dhe sistemi i së drejtës penale ndërkombëtare. - Funksioni i së drejtës penale ndërkombëtare. - Aktualiteti dhe perspektiva e së drejtës penale ndërkombëtare. J a v a e d y t ë - Faktorët që favorizojnë studimin e së drejtës penale në përgjithësi dhe të së drejtës penale ndërkombëtare në veçanti. - Historiku i së drejtës penale ndërkombëtare: Zhvillimet deri në luftën e parë botërore; Zhvillimet midis dy luftërave botërore; Zhvillimet pas luftës së dytë botërore Zhvillimet aktuale të së drejtës penale ndërkombëtare - Mëvetësia e së drejtës penale ndërkombëtare. 9

10 J a v a e t r e t ë - Burimet e së drejtës penale ndërkombëtare ( nocioni dhe klasifikimi i tyre); Burimet kryesore: Konventat ndërkombëtare; Zakonet ndërkombëtare; Parimet e përgjitshme të drejtësisë; Kushtetuta dhe kodet penale aktuale interne. Burimet ndihmëse: Jurispodenca penale ndërkombëtare; Doktrina juridike; Aktet tjera ndërkombëtare; - Interpretimet e normës juridiko penale ndërkombëtare; - Metodat e së drejtës penale ndërkombëtare. J a v a e k a t ë r t - Veprimet e ligjit penal në kohë, hapësirë dhe ndaj personave. - Ekstradimi ( përkufizimi dhe qëllimi i ekstradimit). - Detyrimi i esktradimit; - Masat e ngjajshme me ekstradimin; - Parimet e ekstradimit; - Pengesat juridike për ekstradim; - Procedura për ekstradimin e të akuzuarve dhe të dënuarve; - E drejta e azilit. 10

11 J a v a e p e s t ë - Ndihma juridike ndërkombëtare; - Parimet themelore të ndihmës juridike penale ndërkombëtare; - Pengesat juridike për ndihmën juridike penale ndërkombëtare; - Procedura të veçanta të ndihmës juridike penale ndërkombëtare; - Cëdimi i ndjejkjes penale shtetit të huaj. J a v a e gj a sh t ë - Kufijtë e pushtetit represiv të shtetit; - Territori i shtetit ; - Hapësirat jashtë sovranitetit të shtetit; - Parimet për përcaktimet e pushtetit represiv të shtetit; J a v a e sh t a t ë - Vendi dhe koha e kryerjes së veprës penale ndërkombëtare; - Përgjegjësia penale ndërkombëtare; - Sanksionet penale ndërkombëtare; 11

12 J a v a e t e t ë Debat rreth njësive metodike të ligjeruara më parë, / tre orë / J a v a e n ë n t ë - Gjykata penale ndërkombëtare ( Nurbergut Tokios, Hages, Ruandës dhe Hagës e përhershme); - Kompetencat e gjykatës penale ndërkombëtare; - Organizimi i gjyktës penale ndërkombëtare; - Organet e gjykatës penale ndërkombëtare; - Parimet e përgjithshme në të cilat mbështetet puna e gjykatës penale ndërkombëtare J a v a e d h j e t ë - Veprat penale kundër të drejtës ndërkombëtare (karakteristikat dhe përgjegjësia penale); - Gjenocidi ( përkufizimi dhe format e kryerjes së tij); - Konventa ndërkombëtare për parandalimin dhe dënimin e gjenocidit; - Kulturocidi; - Veprimet e ndëshkuara për gjenocid. 12

13 J a v a e n j ë m b ë dh j e t ë - Veprat penale kundër njërëzimit. - Format e kryrjës së kësaj vepre penale. - Pasojat e kryrjës së kësaj vepre penale. - Ndeshkueshmeria për kryrësit e kesaj vepre penale. J a v a e d y m b ë dh j e t ë - Krimet e luftës. - Format e kryrjës se këtyre veprave penale. - Krimet kundër të plagosurve, të sëmuarve dhe të zenurve peng. - Krimet kundër popullsisë civile.? Krime këto të parapara në konventat e Gjenevës dhe Hagës e të cilat do te jenë objekt studimi nga ana e studentëve/. J a v a e t r e m b ë dh j e t ë - Krimet kundër paqës. - Krimet tjera kundër të drejtës ndërkombëtare. /Debatohet me student për këto krime/. J a v a e k a t ë r m b ë dh j e t ë Debat rreth veprave penale kundër të drejtës ndërkomëtare, / tre orë / 13

14 J a v a e p e s ë m b ë dh j e t ë Debat rreth përgaditjes për provimin përfundimtar./ Debatohet me student rreth institutëve të së drejtës penale ndërkombëtare/. Tre orë. L i t e r a t u r a: Kodi Penal i Kosovës,Prishtinë, Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, Prishtinë, Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale, Prishtinë, Konventa për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit, Konventat e Gjenevës Disa konventa të Hagës dhe traktate të tjera, Tiranë, Hans Peter Gasser, E drejta ndërkombëtare humanitare, Gjenevë, Statuti i Gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavi, Statuti i Gjykatës penale ndërkombëtare për Ruandën, Statuti i Romës për Gjykatën e përhershme penale ndërkombëtare, Ismet Salihu:E drejta penale ndërkombëtare, Prishtinë, 2010 Bajram Ukaj, Dënimet në të drejtën penale të Shqipërisë, 2006, Prishtinë Ismet Elezi: E drejta penale - Pjesa e posaçme,2002, Tiranë. I. Elezi, S. Kacupi dhe M. Haxhia, Komenti i Kodit Penal të R. Së Shqipërisë, Tiranë, Vlado Kambovski: E drejta penale Pjesa e përgjithshme Shkup, Franjo Bacic: Kazneno pravo - Opci dio, 1998, Zagreb. Zeljko Horvatic Zvnomir Separovic: Kazneno Pravo Posebni dio, 1999,Zagreb. Tulkens, Francoise & Von de Kerchove : Introduction au droit penal, 1999, Bruksel. Dressler Joshua: Understanding criminal laë, Cecond edition, 1995, Neë York. Jean Pradel : Droit Penal General, Paris, William A.Schabas: International Criminal Court, Cambridge,

15 William A. Schabas, Gjenocidi në të drejtën penale ndërkombëtare, Prishtinë, Jean Pradel, Geert Corstens dhe Gert Vermeulen, E drejta Penale Evropiane, Tiranë, Edit by Roy Gutman & Dadiv Rieff: Crimes of War, New York, Procesi i Nurbergut, Tiranë Zhejan Ridstet, Zhvillimi dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare humanitare, Tiranë, W. Micheal Reismen & Chris T. Antonion, The law of War, New York, Të drejtat e njeriut Përmbledhje e instrumenteve ndërkombëtare Vëllimi i parë (Pjesa e dytë), Prishtinë, Davor Krapac, Gjykata penale ndërkombëtare për krime të luftës për ish Jugosllavi, Zagreb, Zejnulla Gruda, Mrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut I, Prishtinë, Zejnullah Gruda, E drejta ndërkombëtare publike, Prishtinë, Zejnulla Gruda, Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut II Dokumente, Prishtinë, Zvonimir Tomic, Krivicno pravo Posebni dio, Sarajevë, Jonathan Merrning, E drejta penale, Tiranë, Shefqet Muçi, E drejta penale Pjesa e përgjithshme, Tiranë, Bajram Ukaj, Pjesë të ligjeratave nga e drejta penale ndërkombëtare. Elezi, S. Kaçupi dhe M. Haxhia, Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, Tiranë Përmbledhje ligjesh penale, Prishtinë, Jola Xhafo, E drejta penale ndërkombëtare, Tiranë, Programin e hartoj: Mësimdhënësi :Prof. dr. Bajram Ukaj 15

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Fakulteti Ekonomik Titulli i lëndës: Matematikë Niveli: Bechelor Statusi lëndës: Obligative Viti i studimeve: I parë Numri i

More information

KOSOVA DHE INTEGRIMI I SAJ NË BASHKIMIN EVROPIAN: Sfida e themelimit të shtetit funksional të bazuar në sundimin e ligjit

KOSOVA DHE INTEGRIMI I SAJ NË BASHKIMIN EVROPIAN: Sfida e themelimit të shtetit funksional të bazuar në sundimin e ligjit KOSOVA DHE INTEGRIMI I SAJ NË BASHKIMIN EVROPIAN: Sfida e themelimit të shtetit funksional të bazuar në sundimin e ligjit Përgatitur nga Dr.jur. Robert Muharremi Universiteti Amerikan në Kosovë (AUK) 13

More information

PATRICIA HLADSCHIK GUIDELINES ON HOW TO IDENTIFY DISCRIMINATION IN TEXTBOOKS, FOCUSING ON GENDER AND SEXUAL ORIENTATION.

PATRICIA HLADSCHIK GUIDELINES ON HOW TO IDENTIFY DISCRIMINATION IN TEXTBOOKS, FOCUSING ON GENDER AND SEXUAL ORIENTATION. PATRICIA HLADSCHIK GUIDELINES ON HOW TO IDENTIFY DISCRIMINATION IN TEXTBOOKS, FOCUSING ON GENDER AND SEXUAL ORIENTATION. UDHËZIME SE SI TË IDENTIFIKOHET DISKRIMINIMI NË TEKSTET MËSIMORE, ME THEKS TË VEÇANTË

More information

Kurs zgjedhor, Semestri III, BA Departamenti i SHKENCAVE POLITIKE Fakulteti Filozofik, UP

Kurs zgjedhor, Semestri III, BA Departamenti i SHKENCAVE POLITIKE Fakulteti Filozofik, UP Syllabusi i lëndës HYRJE NË SOCIOLOGJI Kurs zgjedhor, Semestri III, BA Departamenti i SHKENCAVE POLITIKE Fakulteti Filozofik, UP Ardian Gola, PhD Candidate ardiangola@gmail.com 038 224 783 ext. 177 Përshkrimi

More information

Konventa Aarhus Kuptimi, rëndësia dhe aspekte të zbatimit të saj në praktikë

Konventa Aarhus Kuptimi, rëndësia dhe aspekte të zbatimit të saj në praktikë Doracak për zyrtarët komunal të mjedisit Konventa Aarhus Kuptimi, rëndësia dhe aspekte të zbatimit të saj në praktikë Përgatiti: Visar Morina Prishtinë, Shtator 2006 Projekti i financuar nga Ministria

More information

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare www.legjislacionishqiptar.gov.al Nr.11 13 shkurt 2008 P Ë R M B A J T J A Faqe Vendim i GJK nr.1, datë 25.1.2008 Vendim

More information

Gusht 2012 Universiteti i Prishtinës Lektore e gjuhës shqipe për studentët e huaj, Seminari XXXI

Gusht 2012 Universiteti i Prishtinës Lektore e gjuhës shqipe për studentët e huaj, Seminari XXXI ROZANA RUSHITI Datëlindje: 22.06.1975, Tiranë Adresa: Rruga e Dibrës, Pall 10/4, Tiranë Cel: (355) 0684003010 e-mail: roirushiti@yahoo.com; roirushiti@gmail.com ARSIMI: 2007-Prill 2012 Grada DOKTOR në

More information

Pyetësori i Studentëve. Pyetësor. http://www.che-survey.de/uc/albania_student/ Than you have to enter this individual password

Pyetësori i Studentëve. Pyetësor. http://www.che-survey.de/uc/albania_student/ Than you have to enter this individual password Pyetësor 2011 You can answer this questionnaire paper pencil based or rectly online. If you decided to answer online, please visit: Ju mund t i përgjigjeni këtij pyetësori duke e plotësuar atë në letër

More information

ITALIA, ARSYET E KRIZËS DHE E ARDHMJA

ITALIA, ARSYET E KRIZËS DHE E ARDHMJA ITALIA, ARSYET E KRIZËS DHE E ARDHMJA (Analizë) Agron Loci Analist, Qendra Kombëtare e Sigurisë dhe Mbrojtjes Tiranë, 2013 QENDRA KOMBETARE E SIGURISE DHE MBROJTJES (QKSM) Page 2 of 9 E drejta e autorit

More information

Get Instant Access to ebook Libra Shqip Pdf PDF at Our Huge Library LIBRA SHQIP PDF PDF. ==> Download: LIBRA SHQIP PDF PDF

Get Instant Access to ebook Libra Shqip Pdf PDF at Our Huge Library LIBRA SHQIP PDF PDF. ==> Download: LIBRA SHQIP PDF PDF LIBRA SHQIP PDF PDF ==> Download: LIBRA SHQIP PDF PDF LIBRA SHQIP PDF PDF - Are you searching for Libra Shqip Pdf Books? Now, you will be happy that at this time Libra Shqip Pdf PDF is available at our

More information

SYLLABUS I PROGRAMIT MËSIMOR INFERMIERI CIKLI AKADEMIK. Prishtinë, 2013 HYRJE

SYLLABUS I PROGRAMIT MËSIMOR INFERMIERI CIKLI AKADEMIK. Prishtinë, 2013 HYRJE UNI VERSI TETI I P R ISHTINËS FAKULTETI MJ EKËSISË Degët I NFERMIERI D HE MAMI SYLLABUS I PROGRAMIT MËSIMOR INFERMIERI CIKLI AKADEMIK 2013 2016 Prishtinë, 2013 HYRJE Infermierët e diplomuar në profesionin

More information

Formati MARC: të kuptuarit e njësive bibliografike

Formati MARC: të kuptuarit e njësive bibliografike : Titulli i origjinalit: Understanding MARC Bibliographic Written by Betty Furrie in conjunction with the Data Base Development Department of The Follett Software Company Published by the Cataloging Distribution

More information

Ligj për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm

Ligj për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm Ligj për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm Ligj për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 36/2011 dhe 41/2014).

More information

CURRICULUM VITAE. Prof. Dr. AURELA ANASTASI

CURRICULUM VITAE. Prof. Dr. AURELA ANASTASI CURRICULUM VITAE Prof. Dr. AURELA ANASTASI Adresa e punës: Universiteti Tiranës Fakulteti i Drejtësisë Rr. Milto Tutulani Tiranë-Shqipëri Tel: 04/222537 Cel: 0682031447 Tiranë, 2009 ARSIMI Prill, 07.1965

More information

për të gjithë Arben Çokaj PATENTA E KOMPJUTERIT për të gjithë moduli 1-3

për të gjithë Arben Çokaj PATENTA E KOMPJUTERIT për të gjithë moduli 1-3 Bazuar në Microsoft Office XP PATENTA E KOMPJUTERIT për të gjithë moduli 1-3 Arben Çokaj për të gjithë Kurs i shpejtë në Patentën e Kompjuterit (PC) Ushtrime dhe shembuj Modulet që mbulohen: 1. Njohuri

More information

6. ARSIMI A. REZULTATET ARSIMORE. Gjendja dhe Lëvizjet

6. ARSIMI A. REZULTATET ARSIMORE. Gjendja dhe Lëvizjet 6. ARSIMI Gjendja, lëvizja dhe cilësia e kapitalit njerëzor në Shqipëri, si pasqyrim i rezultateve të shpenzimeve në sektorin e arsimit, janë thuajse të pamjaftueshme për të mbështetur kalimin e Shqiperisë

More information

ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI

ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI 0 ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI Përgatitur nga: Programi KOMPAS Nëntor 2001, Tiranë, SHQIPËRI. KOMUNITET, PUSHTET, ADMINISTRATË

More information

IP Adresimi dhe Subnetimi

IP Adresimi dhe Subnetimi Rrjetat Kompjuterike IP Adresimi dhe Subnetimi Ligjerues Selman Haxhijaha Objektivat Adresimi me IPv4 Klasat e IP adresave IP adresat publike dhe private Procesi i subnetimit Procesi i konveritimit të

More information

DREJTORIA E QEVERISJES PUBLIKE E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT. SIGMA-NJë NISMë E PëRBASHKëT E OECD DHE BASHKIMIT EUROPIAN, KRYESISHT E FINANCUAR NGA BE.

DREJTORIA E QEVERISJES PUBLIKE E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT. SIGMA-NJë NISMë E PëRBASHKëT E OECD DHE BASHKIMIT EUROPIAN, KRYESISHT E FINANCUAR NGA BE. Për përdorim të gjërë Organisation de cooperation et de Developpement ekonomiques Organisation for Economic Co-peration and Development Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik 28mars2007 DREJTORIA

More information

NJOFTIMI PËR KONTRATË FURNIZIM Konform nenit 38 të Ligjit nr.02/l-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.

NJOFTIMI PËR KONTRATË FURNIZIM Konform nenit 38 të Ligjit nr.02/l-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr. MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA MINISTRY OF CULTURE, YOUTH ANS SPORTS REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVE QEVERIA-VLADA-GOVERNMENT KOMISIONI

More information

IZHA UDHËZUES PËR SHKOLLAT QENDRA KOMUNITARE

IZHA UDHËZUES PËR SHKOLLAT QENDRA KOMUNITARE IZHA UDHËZUES PËR SHKOLLAT QENDRA KOMUNITARE Tetor, 2014 1 Ky botim publikohet në kuadër të projektit Promovimi i të drejtës së fëmijëve për edukim dhe zhvillim tërësor të organizatës Save the Children,

More information

DECENTRALIZIMI FISKAL DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL

DECENTRALIZIMI FISKAL DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL Shkruan: Prof. Dr. Abdulmenaf Bexheti DECENTRALIZIMI FISKAL DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 1. Hyrje Numri më i madhë i analistëve politik janë dakord se para dhe gjat luftës së vitit 2001 egzistonte

More information

2002 The Arts Institute at Bournemouth, Bournemouth, Britani e Madhe Multimedia Specializim në Multimedia

2002 The Arts Institute at Bournemouth, Bournemouth, Britani e Madhe Multimedia Specializim në Multimedia Curriculum Vitae ALBAN NIMANI Profesor i Asocuar Intermedia Performancë, Departamenti i Dizajnit Grafik Fakulteti i Arteve, Universiteti i Prishtinës M + 386 49 209 769 M + 355 69 4059117 E alban.nimani@uni-pr.edu

More information

LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT LIGJI

More information

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Buletini i Njoftimeve Zyrtare I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË www.legjislacioni.gov.al Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare Viti: 2016 Numri: 17 Tiranë E hënë, 30 maj 2016 Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor

More information

BAZAT E TË DHËNAVE BAZAT E TË DHËNAVE (HYRJE)

BAZAT E TË DHËNAVE BAZAT E TË DHËNAVE (HYRJE) BAZAT E TË DHËNAVE (HYRJE) 1 ACCESS 2 1.Çka është baza e të dhënave Bazë e të dhënave është çfarëdo grumbulli informatash të organizuara në grup.informatat duhet të jenë të organizuara ashtu që lehtë mund

More information

Employment and Skills Strategy 2014-2020

Employment and Skills Strategy 2014-2020 Republic of Albania Ministry of Social Welfare and Youth Employment and Skills Strategy 2014-2020 Higher skills and better jobs for all women and men February 2014 (working draft) TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION...

More information

(Master) Ligjerata 4. Metodologjia hulumtuese. Anketimi. Prof.asc. Avdullah Hoti 2013/14

(Master) Ligjerata 4. Metodologjia hulumtuese. Anketimi. Prof.asc. Avdullah Hoti 2013/14 (Master) Ligjerata 4 Metodologjia hulumtuese Anketimi Prof.asc. Avdullah Hoti 2013/14 1 1 Literatura për këtë ligjëratë Research methods for Business Students, Saunder, M., Lewis, P. And Thornill, A.,

More information

Pasqyre e programit - Automatika e kompjuterizuar dhe robotika. Viti I Semestri I

Pasqyre e programit - Automatika e kompjuterizuar dhe robotika. Viti I Semestri I Viti I Semestri I Pasqyre e programit - Automatika e kompjuterizuar dhe robotika Orë/javë Nr. O/Z Lëndët L UN UL ECTS Mësimdhënësi. O Sensorët dhe aktuatorët në robotikë Nga Industria,Lavdim Kurtaj. O

More information

Arkitektura e Internetit... 3 IP Adresimi... 4 Konvertimi decimal dhe binar... 4 Shndërrimi decimal/binar... 5 Shndërrimi binar/decimal...

Arkitektura e Internetit... 3 IP Adresimi... 4 Konvertimi decimal dhe binar... 4 Shndërrimi decimal/binar... 5 Shndërrimi binar/decimal... 1 Arkitektura e Internetit... 3 IP Adresimi... 4 Konvertimi decimal dhe binar... 4 Shndërrimi decimal/binar... 5 Shndërrimi binar/decimal... 6 Klasët e IP-ve... 7 Klasa A e IP-ve... 8 Klasa B e IP-ve...

More information

Kushtet dhe Rregullat e Përgjithshme. Konsumatorët (personat fizikë)

Kushtet dhe Rregullat e Përgjithshme. Konsumatorët (personat fizikë) Kushtet dhe Rregullat e Përgjithshme Konsumatorët (personat fizikë) Këto kushte janë në dispozicion në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. Nëse nuk e keni marrë një kopje në gjuhën tuaj të preferuar nga

More information

Gjuha shqipe. Rrahman Paçarizi * Përmbledhje

Gjuha shqipe. Rrahman Paçarizi * Përmbledhje Gjuha shqipe 93 Gjuha shqipe Rrahman Paçarizi * Përmbledhje Gjuha shqipe është gjuhë indoevropiane, e cila konsiderohet, nga shumica e përfaqësuese të gjuhësisë krahasimtare, pasardhëse e drejtpërdrejtë

More information

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 78 13 maj 2013 P Ë R M B A J T J A Faqe Ligj nr. 128/2013 datë 25.4.2013 Ligj nr. 130/2013 datë 25.4.2013

More information

KLIMA E BIZNESIT NË KOSOVË

KLIMA E BIZNESIT NË KOSOVË An ZYRA EU E funded project BASHKIMIT managed by the European EVROPIAN Union NË KOSOVË Office in Kosovo INSTITUTI PËR Implemented HULUMTIME by: * RIINVEST ZHVILLIMORE INSTITUTE RIINVEST * * KLIMA E BIZNESIT

More information

Kultura e mosndëshkueshmërisë në Kosovë

Kultura e mosndëshkueshmërisë në Kosovë Projekt i Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur Projekat Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo Project of the Kosovo Foundation of Open Society Seria e analizave Çka shkoi ters? Kultura e mosndëshkueshmërisë

More information

HYRJE / PREZANTIMI I SYLLABUSIT. Prof.ass.dr. Nexhmie Berisha-Vokshi

HYRJE / PREZANTIMI I SYLLABUSIT. Prof.ass.dr. Nexhmie Berisha-Vokshi HYRJE / PREZANTIMI I SYLLABUSIT Prof.ass.dr. Nexhmie Berisha-Vokshi Hyrje- KON_2014/15 Njerëzit marrin vendime Transaksionet e biznesit ndodhin Biznesi raporton rezultatet e saj Hyrje- KON_2014/15 1 Hyrje

More information

4-476-545-11(1) (AL) Fotoaparat dixhital. Udhëzues DSC-H300

4-476-545-11(1) (AL) Fotoaparat dixhital. Udhëzues DSC-H300 4-476-545-11(1) (AL) Fotoaparat dixhital Udhëzues DSC-H300 AL Udhëzues Më tepër rreth kamerës ( Udhëzuesi i Cyber-shot ) Udhëzuesi i Cyber-shot është manual në internet. Drejtojuni për udhëzime të hollësishme

More information

Udhëzuesi i Praktikave më të Mira për një Klimë Pozitive për Biznesin dhe Investimet

Udhëzuesi i Praktikave më të Mira për një Klimë Pozitive për Biznesin dhe Investimet Udhëzuesi i Praktikave më të Mira për një Klimë Pozitive për Biznesin dhe Investimet Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) është një organizëm mbarevropian i sigurisë dhe 55 shtetet anëtare

More information

ÜNİVERSİTETİ NİĞDE / TURQIA NIGDE UNIVERSITY / TURKEY

ÜNİVERSİTETİ NİĞDE / TURQIA NIGDE UNIVERSITY / TURKEY ÜNİVERSİTETİ NİĞDE / TURQIA NIGDE UNIVERSITY / TURKEY KOMUNİKİM Nenpunesi i veçantë i Rektoratit Zyra për Çështjet Ndërkombëtare Tel: 0388 225 26 01-02 Tel: 0388 225 21 48 Faks: 0388 225 26 00 Faks: 0388

More information

Ad Hoc Evaluation of the CARDS Programmes. Country: Albania

Ad Hoc Evaluation of the CARDS Programmes. Country: Albania Ad-Hoc Evaluation Final Report Ad Hoc Evaluation of the CARDS Programmes Country: Albania Sectors: Justice and Home Affairs Administrative Capacity Building Economic and Social Development Environment

More information

Norton Internet Security 2008 Norton Internet mbrojtje 2008. Udhëzim shfrytëzues

Norton Internet Security 2008 Norton Internet mbrojtje 2008. Udhëzim shfrytëzues Norton Internet Security 2008 Norton Internet mbrojtje 2008 Udhëzim shfrytëzues Përmbajtja Instalimi...3 Para se të filloni...3 Kërkime sistemore...3 Instalimi dhe aktivizimi i Norton Internet Security...4

More information

CIKLI I PUNIMEVE KERKIMORE TE QAM VITI 2008

CIKLI I PUNIMEVE KERKIMORE TE QAM VITI 2008 MINISTRIA E MBROJTJES KOMANDA E DOKTRINES DHE STERVITJES QENDRA E ANALIZAVE TE MBROJTJES CIKLI I PUNIMEVE KERKIMORE TE QAM VITI 2008 Tiranë, Qershor 2009 qam@aaf.mil.al 1 CIKLI I PUNIMEVE KERKIMORE TE

More information

REPUBLIC OF ALBANIA THE PARLIAMENT LAW. Nr.9901, date 14.04.2008 ON ENTREPRENEURS AND COMPANIES

REPUBLIC OF ALBANIA THE PARLIAMENT LAW. Nr.9901, date 14.04.2008 ON ENTREPRENEURS AND COMPANIES Disclaimer: NOT OFFICIAL TRANSLATION REPUBLIC OF ALBANIA THE PARLIAMENT LAW Nr.9901, date 14.04.2008 ON ENTREPRENEURS AND COMPANIES Pursuant to Articles 78, 83 Paragraph 1 of the Constitution, upon the

More information

PUNIM DIPLOME. Kanceri kolorektal dhe kujdesi infermieror. UNIVERSITETI : ALEKSANDËR MOISIU DURRËS

PUNIM DIPLOME. Kanceri kolorektal dhe kujdesi infermieror. UNIVERSITETI : ALEKSANDËR MOISIU DURRËS UNIVERSITETI : ALEKSANDËR MOISIU DURRËS FAKULTETI I STUDIMEVE PROFESIONALE- MASTER PROFESIONAL DEPARTAMENTI I MJEKSISË DEGA INFERMIERI KIRURGJIKALE TITULLI I TEMES : PUNIM DIPLOME Kanceri kolorektal dhe

More information

MATH GLOSSARY Grades 3-5 ALBANIAN

MATH GLOSSARY Grades 3-5 ALBANIAN A about above asolute value accurate accurately label work act it out acute angle acute triangle add addend addition addition fact addition sentence addition sign additive inverses after afternoon algebra

More information

National Council of Radio and Television, ALBANIA. BROADCASTING TV DIGITALIZATION in Albania

National Council of Radio and Television, ALBANIA. BROADCASTING TV DIGITALIZATION in Albania National Council of Radio and Television, ALBANIA BROADCASTING TV DIGITALIZATION in Albania Albania Audiovisual Landscape (Public audiovisual sector) The public sector is run by the RTSH (Albanian Radio-Television).

More information

LISTA E LEGJISLACIONIT RELEVANT PËR FUSHËN E NDËRTIMIT PUBLIKUAR NË GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

LISTA E LEGJISLACIONIT RELEVANT PËR FUSHËN E NDËRTIMIT PUBLIKUAR NË GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS Departamenti Nr. Rendor i GZ Data publikimit në GZ Numri i LIgjit LISTA E LEGJISLACIONIT RELEVANT PËR FUSHËN E NDËRTIMIT PUBLIKUAR NË GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS Legjislacioni themelor, i

More information

Banka Ekonomike Sh.a. Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit Për vitin që përfundon më 31 Dhjetor të vitit 2011 (sipas BQK-së)

Banka Ekonomike Sh.a. Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit Për vitin që përfundon më 31 Dhjetor të vitit 2011 (sipas BQK-së) Banka Ekonomike Sh.a. Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit Për vitin që përfundon më 31 Dhjetor të vitit 2011 (sipas BQK-së) PËRMBAJTJA FAQE RAPORTI I AUDITORIT TË PAVARUR PASQYRA E POZITËS FINANCIARE

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government PROJEKTLIGJI PËR PENSIONET E PJESËTARËVE TË FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS DRAFT LAW ON PENSIONS FOR MEMBERS OF THE KOSOVO

More information

BEDER JOURNAL OF HUMANITIES ISSUE:3 VOLUME: 1 SPRING 2014

BEDER JOURNAL OF HUMANITIES ISSUE:3 VOLUME: 1 SPRING 2014 BJH.. BEDER JOURNAL OF ISSUE:3 VOLUME: 1 SPRING 2014 2 HËNA E PLOTË BEDËR UNIVERSITY About the Journal Beder Journal of Humanities (BJH) is a peer-reviewed journal published by Hena e Plote Beder University

More information

Myzafer Elezi, Engjellushe Zenelaj. Drug Production and Trafficking in Albania

Myzafer Elezi, Engjellushe Zenelaj. Drug Production and Trafficking in Albania Myzafer Elezi, Engjellushe Zenelaj University of Vlora, Albania Drug Production and Trafficking in Albania Abstract: Drug trafficking is one of the most profitable illegal activities of organized crime

More information

Qëndra e Resurseve Gjenetike Universiteti Bujqësor i Tiranës CURRICULUM VITAE

Qëndra e Resurseve Gjenetike Universiteti Bujqësor i Tiranës CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE TE DHENA PERSONALE : Emri Mbiemri : Destemona SHEHU Datëlindja : 22.05.1959 Vendlindja : Vlorë, Kombësia : Shqiptare Gjendja civile : E martuar Adresa : Rruga Komuna Parisit, Pallatet

More information

Revista Vizion Strategjik - Studime të Sigurisë dhe Mbrojtjes

Revista Vizion Strategjik - Studime të Sigurisë dhe Mbrojtjes Revista Vizion Strategjik - Studime të Sigurisë dhe Mbrojtjes Këshilli Botues Gjen. Maj. (Rez) Maksim Malaj Kryetar Kolonel (Rez) Thimi Hudhra Anëtar Z. Igli Hasani Anëtar Z. Hristian Naumov Anëtar Redaktor

More information

Establishment of nature conservation CSOs in Montenegro and Kosovo as a contribution to the preservation of the Balkan Green Belt

Establishment of nature conservation CSOs in Montenegro and Kosovo as a contribution to the preservation of the Balkan Green Belt Establishment of nature conservation CSOs in Montenegro and Kosovo as a contribution to the preservation of the Balkan Green Belt Themelimi i OSHC-ve për mbrojtjen e natyrës në Mal të Zi dhe në Kosovë

More information

PËRSHTATSHMËRIA E POLITIKAVE KREDITORE TË BANKAVE KOMERCIALE NË RAPORT ME PERFORMANCEN E NVM-VE NË KOSOVË

PËRSHTATSHMËRIA E POLITIKAVE KREDITORE TË BANKAVE KOMERCIALE NË RAPORT ME PERFORMANCEN E NVM-VE NË KOSOVË 336.77.02:334.72.012.63/.64(497.115) Fisnik Morina, MSc 1 PËRSHTATSHMËRIA E POLITIKAVE KREDITORE TË BANKAVE KOMERCIALE NË RAPORT ME PERFORMANCEN E NVM-VE NË KOSOVË ПРИЛАГОДЕНОСТА НА КРЕДИТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ

More information

Curriculum Vitae Aida Dama Ph.D.

Curriculum Vitae Aida Dama Ph.D. Curriculum Vitae Aida Dama Ph.D. Datëlindja: 07.03.1984 Vendbanimi: Tirane Tel: +355 696014673 E-mail: a.dama@albanianuniversity.edu.al Studime Pasuniversitare Shkurt 2009 Fituar të drejtën për Doktoraturë

More information

A brief overview on illustrating phraseological syntagma used in the Italian Arbëresh dictionary of Emanuele Giordano

A brief overview on illustrating phraseological syntagma used in the Italian Arbëresh dictionary of Emanuele Giordano EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH Vol. II, Issue 12/ March 2015 ISSN 2286-4822 www.euacademic.org Impact Factor: 3.1 (UIF) DRJI Value: 5.9 (B+) A brief overview on illustrating phraseological syntagma used in

More information

Hernia diskale, rehabilitimi dhe kujdesi infermieror

Hernia diskale, rehabilitimi dhe kujdesi infermieror REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI ALEKSANDËR MOISIU DURRËS FAKULTETI I STUDIMEVE PROFESIONALE DEPARTAMENTI MJEKSISË PROGRAMI I STUDIMIT TË MASTERIT PROFESIONAL INFERMIERI KIRURGJIKALE MIKROTEZA Hernia

More information

Video Kamerë Digjitale 4K

Video Kamerë Digjitale 4K 4-566-277-11(2) Video Kamerë Digjitale 4K Manual përdorimi Help Guide (Ueb manual) Shikoni Help Guide për udhëzime më të hollësishme për shumë funksionet e video kamerës. Fillimi Incizimi/Shikimi Ruajtja

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK - NR. 02/2014 PËR REGJISTRIMIN DHE FUNKSIONIMIN E ORGANIZATAVE JOQEVERITARE 1 ADMINISTRATIVE

More information

Early Learning Development Standards for children age 0 to 6

Early Learning Development Standards for children age 0 to 6 Early Learning Development Standards for children age 0 to 6 REPUBLIC OF KOSOVO MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY Early Learning Development Standards for Children age 0-6 October, 2011 Children

More information

ALBANIA. Gert Peshkatari General Manager Albanian Factoring Services (AFS) SH.A INTRODUCTION

ALBANIA. Gert Peshkatari General Manager Albanian Factoring Services (AFS) SH.A INTRODUCTION INTRODUCTION The factoring of accounts receivables in Albania is regulated by law No 9630, dated 30 October 2006 regarding factoring. The Bank of Albania is the supervisory authority that includes factoring

More information

APPLICATION ON GIS FOR LAND USE PLANNING: A CASE STUDY IN CENTRAL PART OF ALBANIA

APPLICATION ON GIS FOR LAND USE PLANNING: A CASE STUDY IN CENTRAL PART OF ALBANIA APPLICATION ON GIS FOR LAND USE PLANNING: A CASE STUDY IN CENTRAL PART OF ALBANIA ZBATIMI I GIS-IT PER PLANIFIKIMIN E PERDORIMIT TE TOKES: NJE RAST STUDIMOR NE PJESEN QENDRORE TE SHQIPERISE Lefteri DUSHAJ¹,

More information

CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE NË SHQIPËRI Rezultatet Paraprake

CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE NË SHQIPËRI Rezultatet Paraprake CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE NË SHQIPËRI Rezultatet Paraprake POPULATION AND HOUSING CENSUS IN ALBANIA Preliminary Results Dhjetor December CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE NË SHQIPËRI Rezultatet

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government Ministria e Punëve të Brendshme /Ministarstvo Unutraśnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr.

More information

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac The project Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in the village Ratkoc/Ratkovac municipality of Rahovec/Orahovac,consists

More information

MAKINAT NUMERIKE KOMPJUTERIKE

MAKINAT NUMERIKE KOMPJUTERIKE UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE - PRISHTINË STUDIMET MASTER MAKINAT NUMERIKE KOMPJUTERIKE BAZAT E PROGRAMIMIT ME DORË TË MMP ME DN Dr. sc. Nexhat QEHAJA, prof.ass. Prishtinë,

More information

CURRICULUM VITAE. Shkelzen Cakaj. Informatat themelore

CURRICULUM VITAE. Shkelzen Cakaj. Informatat themelore 1 CURRICULUM VITAE Shkelzen Cakaj Universiteti i Prishtinës Informatat themelore Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike Kosovë, Prishtinë, Rr. Dardania, 1/1 H-1, nr.18 Mobile: +37744 118 608

More information

The Macrotheme Review A multidisciplinary journal of global macro trends

The Macrotheme Review A multidisciplinary journal of global macro trends The Macrotheme Review A multidisciplinary journal of global macro trends The need of legal psychology in investigating violent crimes Aleks Prifti* Lecturer, Ismail Qemali Vlora University aleks2prifti@gmail.com

More information

AUDITIMI FINANCIAR KOMUNA E KAÇANIKUT PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN QË PËRFUNDON MË 31 DHJETOR 2007

AUDITIMI FINANCIAR KOMUNA E KAÇANIKUT PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN QË PËRFUNDON MË 31 DHJETOR 2007 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Zyra e Auditorit Gjeneral/Kancelarija Glavnog Revizora AUDITIMI FINANCIAR KOMUNA E KAÇANIKUT PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN QË PËRFUNDON MË 31 DHJETOR

More information

AN APPLICATION BASED SOLUTION FOR MANAGING WEB SERVERS. Elton DEMIRXHIU. June 2012

AN APPLICATION BASED SOLUTION FOR MANAGING WEB SERVERS. Elton DEMIRXHIU. June 2012 AN APPLICATION BASED SOLUTION FOR MANAGING WEB SERVERS by Elton DEMIRXHIU June 2012 An Application Based Solution for Managing Web Servers Copyright 2012 Elton Demirxhiu ii To my parents iii ABSTRACT An

More information

Turkish Economic Review www.kspjournals.org Volume 2 September 2015 Issue 3

Turkish Economic Review www.kspjournals.org Volume 2 September 2015 Issue 3 www.kspjournals.org Volume 2 September 2015 Issue 3 Analysis of Development of Accounting System in Kosovo By Mustafa ÜÇ a & Artir MALIQI b Abstract. This research aims to describe the Kosovo s accounting

More information

Environmental Impact Assessment

Environmental Impact Assessment Republic of Albania BYPASS OF FIER AND LEVAN Environmental Impact Assessment FINAL REPORT NON-TECHNICAL SUMMARY Contract CC3785/PO37620 created 20/05/08 DG / RT/SA Modified 15/07/2011 Version : 6 FINAL

More information

INTERNET USAGE ON MOBILE DEVICES AND THEIR IMPACT ON EVOLUTION OF INFORMATIVE WEBSITES IN ALBANIA ABSTRACT

INTERNET USAGE ON MOBILE DEVICES AND THEIR IMPACT ON EVOLUTION OF INFORMATIVE WEBSITES IN ALBANIA ABSTRACT INTERNET USAGE ON MOBILE DEVICES AND THEIR IMPACT ON EVOLUTION OF INFORMATIVE WEBSITES IN ALBANIA Idaver Sherifi Epoka University, Department of Business Administration ALBANIA Emirjon Senja Beder University,

More information

B A S I C S C I E N C E S

B A S I C S C I E N C E S B A S I C S C I E N C E S 10 B A S I C S C I E N C E S F I R S T S E M E S T E R C O U R S E S : H U M A N S T R U C T U R E A N D F U N C T I O N [ H S F I ] M O L E C U L A R B A S I S O F M E D I C

More information

Improving energy efficiency of existing buildings

Improving energy efficiency of existing buildings Improving energy efficiency of existing buildings - Recommendations and approaches to consider in Poland and Kosovo LTH School of Engineering at Campus Helsingborg Housing Development & Management Bachelor

More information

Adult Medication Information Sheets

Adult Medication Information Sheets Altman Foundation Deliverables for Tools for Helping to Communicate Safe Medication Usage: Adult Medication Information Sheets Project Manager : Sandhya Parathath, M.P.A. Principal Investigator: Stefanie

More information

I.8. Shteti I destinimit / Modtagerland / Country of destination. Kodi ISO / ISO code Kodi / Code Kodi ISO / ISO code Kodi / Code

I.8. Shteti I destinimit / Modtagerland / Country of destination. Kodi ISO / ISO code Kodi / Code Kodi ISO / ISO code Kodi / Code CERTIFIKATË SHËNDETËSORE PËR MISH TË SHPESËVE,PËR DESTINIM NË REPUBLIKËN E KOSOVËS SUNDHEDSCERTIFIKAT FOR EKSPORT AF FJERKRÆKØD FRA DANMARK TIL KOSOVO HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORT OF POULTRY MEAT FROM

More information

INTEREST RATES IMPACT AND LOAN SYSTEM IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF KOSOVO ABSTRACT

INTEREST RATES IMPACT AND LOAN SYSTEM IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF KOSOVO ABSTRACT INTEREST RATES IMPACT AND LOAN SYSTEM IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF KOSOVO Dr.sc. (c) Shkumbin Gërguri & Msc. Artan Kastrati ABSTRACT The Republic of Kosovo is now at the end of the transition

More information

INTERNET MARKETING AND ONLINE CONSUMER BEHAVIOR IN THE CASE OF KOSOVO MARKET

INTERNET MARKETING AND ONLINE CONSUMER BEHAVIOR IN THE CASE OF KOSOVO MARKET INTERNET MARKETING AND ONLINE CONSUMER BEHAVIOR IN THE CASE OF KOSOVO MARKET Fatos Ukaj, Prof.Asoc. University Hasan Prishtina, Faculty of Economics, Prishtina, Kosovo Abstract Enterprises are constantly

More information

Housing Benefit and Council Tax Benefit Claim Form

Housing Benefit and Council Tax Benefit Claim Form Housing Benefit and Council Tax Benefit Claim Form Our commitment to you: To provide an inclusive and secure Benefits service that pays the right people, the right amount of benefit at the right time.

More information

Information and Communication Technology for a better governance in Albania. Empowered lives. Resilient nations.

Information and Communication Technology for a better governance in Albania. Empowered lives. Resilient nations. Information and Communication Technology for a better governance in Albania Empowered lives. Resilient nations. This brochure is produced by UNDP Albania. Copyright UNDP Albania 2012 TABLE OF CONTENTS

More information

Promotion Influence in Sales Advance and in Increasing the Image to the SMEs in Kosova

Promotion Influence in Sales Advance and in Increasing the Image to the SMEs in Kosova European Journal of Sustainable Development (2013), 2, 4, 163-172 ISSN: 2239-5938 Promotion Influence in Sales Advance and in Increasing the Image to the SMEs in Kosova Rajan Arapi 1 - PhD (c) ABSTRACT:

More information

Komuna e Gjakovës në Vitin 2016

Komuna e Gjakovës në Vitin 2016 REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO KOMUNA E GJAKOVËS OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA Komuna e Gjakovës në Vitin 2016 Gjakovë, 29 Janar, 2016 Mimoza Kusari-Lila Komuna e Gjakovës

More information

. g .,, . . , Applicability of

More information

SHENIMET E PEDAGOGUT. TEMA 1: Hyrje ne Analizen Financiare

SHENIMET E PEDAGOGUT. TEMA 1: Hyrje ne Analizen Financiare SHENIMET E PEDAGOGUT TEMA 1: Hyrje ne Analizen Financiare A. Hyrje Analistet jane pjese integrale e disa funkioneve, por pergjithesisht vleresojne investimet ne disa tipe letrash me vlere sic jane aksionet

More information

REGJISTRIMI I PËRGJITHSHËM I POPULLSISË E I BANESAVE N. 15

REGJISTRIMI I PËRGJITHSHËM I POPULLSISË E I BANESAVE N. 15 Aiuto alla compilazione in lingua albanese Pyetësori në gjuhën shqipe FLETA E FAMILJES Sistema Statistico Nazionale Istituto Nazionale di Statistica Çfarë duhet bërë? 9 TETOR 0 REGJISTRIMI I PËRGJITHSHËM

More information

4) Y less rounded than in French, higher than in Turkish. ti 'you/nom.' ty 'you/acc.' tu 'your/m.pl.'

4) Y less rounded than in French, higher than in Turkish. ti 'you/nom.' ty 'you/acc.' tu 'your/m.pl.' Victor A. Friedman (vfriedm@midway.uchicago.edu) Structure of Albanian 1 Albanian Grammar Victor A. Friedman A version of this grammar was published in Studies on Albanian and Other Balkan Language by

More information

International Investigator Course

International Investigator Course International Investigator Course By the Institute for International Criminal Investigations COURSE OVERVIEW. The IICI International Investigator Course covers four topic areas considered essential to

More information

Mikaela Minga EDUCATION. PhD Student University of Milan Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali Via Noto, 6 20141 Milano

Mikaela Minga EDUCATION. PhD Student University of Milan Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali Via Noto, 6 20141 Milano Mikaela Minga PhD Student University of Milan Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali Via Noto, 6 20141 Milano E-mail: mikaela_minga@yahoo.it Native language Albanian Foreign Languages Italian, English,

More information

E-learning and Student Mobility in Higher Education. BEST Symposium on Education, Gothenburg 2 nd June 10 th June; 2007

E-learning and Student Mobility in Higher Education. BEST Symposium on Education, Gothenburg 2 nd June 10 th June; 2007 E-learning and Student Mobility in Higher Education BEST Symposium on Education, Gothenburg 2 nd June 10 th June; 2007 Ta b l e of Contents Board of European Students of Technology TABLE OF CONTENTS...2

More information

CARTOGRAPHIC EDUCATION OF SURVEYORS WITHIN THE UNIVERSITY OF PRISHTINA

CARTOGRAPHIC EDUCATION OF SURVEYORS WITHIN THE UNIVERSITY OF PRISHTINA CARTOGRAPHIC EDUCATION OF SURVEYORS WITHIN THE UNIVERSITY OF PRISHTINA Bashkim IDRIZI * * University of Prishtina, Faculty of Civil Engineering and Architecture * State University of Tetova, Faculty of

More information

IDIOMS WITH NAMES OF FRUIT AND VEGETABLES IN ALBANIAN AND IN GREEK

IDIOMS WITH NAMES OF FRUIT AND VEGETABLES IN ALBANIAN AND IN GREEK IDIOMS WITH NAMES OF FRUIT AND VEGETABLES IN ALBANIAN AND IN GREEK Harallamb Miconi Leonard Rapi Zamira Kote Faculty of Education and Social Sciences Department of Foreign Languages University of Gjirokaster,

More information

Digital Product Definition Data Practices

Digital Product Definition Data Practices ASME Y14.41-2012 [Revision of ASME Y14.41-2003 (R2008)] Digital Product Definition Data Practices Engineering Drawing and Related Documentation Practices AN AMERICAN NATIONAL STANDARD ASME Y14.41 ADOPTION

More information

ADVERTISING IMPACT ON THE MEDIA CONTENT CASE OF ALBANIA

ADVERTISING IMPACT ON THE MEDIA CONTENT CASE OF ALBANIA ADVERTISING IMPACT ON THE MEDIA CONTENT CASE OF ALBANIA Mirdaim Axhami Mirela Mersini Faculty of Economy, Tirana University,, Marketing Department Loreta Axhami Zela Department of Journalism and Communication,

More information

The Maastricht Doctor of Business Administration

The Maastricht Doctor of Business Administration The Maastricht Doctor of Business Administration The pinnacle of global management scholarship Working together for better global management Doctor of Business Administration This brochure provides an

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information