Pyetësori i Studentëve. Pyetësor. Than you have to enter this individual password

Size: px
Start display at page:

Download "Pyetësori i Studentëve. Pyetësor. http://www.che-survey.de/uc/albania_student/ Than you have to enter this individual password"

Transcription

1 Pyetësor 2011 You can answer this questionnaire paper pencil based or rectly online. If you decided to answer online, please visit: Ju mund t i përgjigjeni këtij pyetësori duke e plotësuar atë në letër ose on-line në adresën e mëposhtme: Than you have to enter this invidual password

2 Instituticioni i Arsimit të Lartë (IAL) 1. Ju lutem, tregoni Institucionin tuaj të Arsimit të lartë (IAL) dhe qytetin ku ai ndodhet Universiteti: Fakulteti: 2. Në cilin program stumi jeni të regjistruar aktualisht? Programi i stumi: 3. Ju lutem, përcaktoni degën dhe emrin e programit të stumit Dega / Fusha: Bisnes/Ekonomi Infermieri/Mami/Fizioterapi Drejtësi/Jurik Shkenca Sociale 4. Ju lutem, përcaktoni llojin e plomës që jeni duke vazhduar Dega / Fusha: Bachelor Master Mësuesi Të tjera

3 Program stumi II & Diploma 5. A jeni të regjistruar në ndonjë kurs special stumi? Dega / Fusha: Jo, jam i regjistruar në një program të rregullt në kampusin universitar Po, jam i regjistruar në një kurs të dyfishtë, (kombinim i trajnimit profesional dhe stumeve universitare) Po, stuoj dhe punoj njëkohësisht (part time) duke vazhduar stumet pasteve dhe në fundjavë 6. A jeni regjistruar në Instituticonin tuaj në vjeshtën e 2009? Dega / Fusha: Po, jam regjistruar në këtë institucion në vjeshtën e 2009 Jo, nuk kam qenë i regjistruar në këtë institucion në vjeshtën e 2009 Situata e përgjithshme e stumit 7. Duke përdorur një perspektive të përgjithshme: Cila është përshtypja juaj e përgjithshme për situatën e arsimit të lartë në fushën tuaj të stumit, në insitucionin tuaj të arsimit të lartë?

4 Lëndët e ofruara 8. Ju lutem, jepni menmin tuaj për aspektet e mëposhtme të mësimdhënies të ofruara në programin tuaj të stumit Niveli i përmbajtjes së lëndëve Elemente profesionale dhe praktike në programin e stumit Numri mesatar i studenteve në klasë Orientimi internacional i mësimdhënies Elementët ndërsiplinorë në mësimdhënie Përfshirje e profesorëve të ftuar në mësimdhënie Metodologjia e mësimdhënies (daktika) Mundësitë për të zgjedhur një drejtim invidual stumi Mundësitë e zgjedhjes në fusha të veçanta Kurse përgatitore për provimet përfunmtare Vetëm për shkencat sociale: Trajnime në metoda empirike

5 9. Ju lutem, tregoni aftesinë dhe cilësinë në mësimdhënie të profesorëve tuaj Aftësia në mësimdhënie Cilësia e mësimdhënies 10. Sipas njohurive tuaja, sa profesorë janë të përfshirë në mësimdhënie në fushën/programin tuaj? Numri: 11. Ju lutem tregoni materialet që përdoren nga pedagogët tuaj Dega / Fusha: Vetëm librat e tyre Gjithashtu dhe libra të tjerë Materiale të printuara Materiale elektronike Të tjera Në ç farë gjuhe janë materialet kryesisht?

6 Orientimi i kërkimit shkencor dhe Integrimi me praktikën/ Trajnimi praktik 12. Ju lutem, jepni menmin tuaj për kërkimin shkencor dhe elementët ku orientohet në stumet tuaja: Hyrje në metokën e punës kërkimore e shkencore Mësimdhënie e lëndëve/temave me interes të veçantë dhe e njohurive të reja Reflektimi juaj kritik mbi përmbajtjen Referencë në rezultatet kryesore dhe të rejat e kërkimit shkencor Trajnimi i menmit shkencor në tërësi 13. Ju lutem jepni menmin tuaj mbi mundësitë e përfshirjes në praktikë apo stash (psh. stazh pune ose punësim sezonal). Nëse nuk mund ti përgjigjeni kësaj pyetje, p.sh për arsye se nuk keni planifikuar përfshirjen e stazhit apo punësimit sezonal, ju lutem kalojeni këtë pyetje.) Programi i stumit ofron njohuri për praktikën profesionale, (p.sh nëpërmjet punësimit, projekteve etj) Përfshirja e periudhave të trajnimit profesional Mbështetje në gjetjen e praktikave Organizimi i praktikave (periudha e trajnimit praktik) Lidhja mis elementëve teorik dhe praktikës mësimore Përgatitja dhe vlerësimi i stazhit / praktikës mësimore Trajnim gjatë stazhit nga pedagogë të programit mësimor

7 Organizimi i stumeve 14. Ju lutem, jepni menmin tuaj për aspektet e mëposhtme të organizimit të stumeve dhe metodat e vlerësimit Përfunmi i programit të stumit / plomimi brenda periudhës normale të stumit Aksesi në klasa (jo pritje ose mbivendosje oraresh) Përshtatja e përmbatjes së kursit/lëndës në përputhje me temat e provimit Transparencë në sistemin (zhvilimi dhe vlerësimi) e provimeve Përfitimet gjatë semestrit Koherencë në përmbajtjen e moduleve me programet e lëndëve Kornimi i kohës së klasave ( të moduleve të ndryshme) Drejtësi në vlerësimin e provimeve

8 Përgatitja për tregun e punës 15. Ju lutem, jepni menmin tuaj mbi mënyrën se si universiteti juaj promovon lidhjen mis profesionit dhe tregut të punës në stumet tuaja Informacion për përputhshmërinë e stumeve me tregun e punës Asistencë në gjetjen e një pune pas plomimit (zyra e karrierës në universitete) Iniciativat e studentëve Informacion mbi takimet që organizohen për fushën profesionale dhe tregun e punës Njohuritë/aftësitë profesionale Aftësitë sociale ( puna në grup, aftësi prezantimi) Njohuritë në gjuhët e huaja Njohuritë kompiuterike

9 Mbështjetja nga stafi akademik dhe vlerësimi i mësimdhënies 16. Ju lutem, jepni menmin tuaj për cilësinë e informacionit, trajnimit nga stafi akademik në programin tuaj të stumit Ju lutem kalojeni pyetjen në rast se nuk aplikohet në stumet tuaja Lidhja mis studentëve dhe stafit akademik Angazhimi i stafit mësimdhënës Gashmëria e stafit akademik (gjatë orarit të punës, ose nëpërmjet komunikimit elektronik) Këshilla informimi dhe trajnimi Diskutimi i detyrave dhe provimeve Përshtatshmëria/ vlefshmëria e nhmës me stumet 17. Ju lutem, jepni menmin tuaj në lidhje me vlersimin e kurseve/ programit të stumit nga studentët Rëndësia e aspekteve të aplikuara në vlerësim Informacion mbi vlerësimin e rezultateve Përfshirja e studentëve në një shkallë më të gjërë në vlerësime/akretim

10 Mbështetje për qëndrimin jashtë vent 18. Keni stuuar jashtë vent? Po, kam stuuar jashtë vent në [ven ] dhe institucioni im më ka dhënë këtë mundësi Po, kam stuuar jashtë vent në [ven], por kjo mundësi nuk më është dhënë nga institucioni Jo, nuk kam stuuar jashtë vent Nëse jo : Arsyet përse nuk keni stuuar jashtë: (Përgjigjet e mundshme) Ngarkesë e lartë e punës Arsye ekonomike Informacion i pamjaftueshëm Jo e planifikuar në programin tim të stumit Arsye familjare/private Asnjë interes 19. Planifikoni të stuoni jashtë vent? Po, planifikoj të stuoj jashtë vent Jo nuk planifikoj të stuoj jashtë vent Nuk e akoma 20. Jepni menmin tuaj rreth mundësive dhe mbështetjes së universitetit tuaj ose universitetit të shkencave të aplikuara për të stuuar jashtë vent Interesi ndaj programeve të përbashkëta Mbështetje dhe këshillime për stume jashtë vent Njohje e rezultateve të arritura gjatë periudhës së stumit jashtë vent Mbështetje për gjetjen e stazheve të punës jashtë vent Mbështetje për të gjetur bursa stumi

11 Sallat / Klasat 21. Ju lutem, jepni menmin tuaj rreth sallave të leksioneve të sponueshme për mësimdhënie. Niveli i mbajtjes Numri i vendeve në raport me numrin aktual të studentëve Fasilitetet teknike Ju lutem, jepni menmin tuaj për sallat e seminareve të sponueshme për mësimdhënie. Niveli i mbajtjes Numri i vendeve në raport me numrin aktual të studentëve Fasilitetet teknike Vetëm për infermierinë: Ju lutem jepni menmin tuaj për laboratorët e sponueshëm për mësimdhënie Niveli i mbajtjes Numri i vendeve në raport me numrin aktual të studentëve Fasilitetet teknike

12 Biblioteka/ Salla leximi 22. Ju lutem, jepni menmin tuaj rreth bibliotekës/bibliotekave të sponueshme në universitetin tuaj mesatre Literatura e nevojshme për stumet tuaja Akses në libra dhe revista akademike Akses në revistat elektronike Mbështetje për perdoruesit Disponueshmëria e sallave të stumit/leximit Orari i punës Pajisje dhe aksesim i mjeteve auovizuale/dvd të nevojshme për programin e stumit.

13 Infrastruktura në IT dhe E-Learning (të mësuarit on line) 23. Ju lutem, jepni opinionin tuaj rreth IT dhe fasiliteteve kompjuterike për studentët. Pajisjet kompjuterike të sponueshme Programet kompjuterike të sponueshme Mirëmbajtja e kompjuterave Mbështetja për përdoruesit Orari i funksionimit gjatë leksioneve javore Numri i vendeve të sponueshëm gjatë leksioneve javore Wireless /Internet i sponueshëm 24. Në rastin kur mësimi elektronik ofrohet në stumet tuaja, si aksesoni/përdorni shërbimet online të mëposhtme? Numri i lëndëve të programit të stumit që e ofrojnë këtë mundësi: Cilësia e shërbimeve online Mbështetje për mësimin dhe mësimdhënien nga shërbimet online Mbështetje për stumin e pavarur (psh. platformat autodakte)

14 Klima e stumit 25. Ju lutem, jepni menmin tuaj për aspektet e mëposhtme të klimës sociale në universitetin tuaj Puna në grup me studentë të tjerë Kontakti me studentë të tjerë Marëdhënia mis studentëve dhe stafit akademik 26. Ju lutem, jepni menmin tuaj rreth shërbimeve të mëposhtme të ofruara nga universiteti juaj Ju lutem vlerësoni vetëm shërbimet që keni përdorur. Këshilla mbi zgjedhjet e programeve Këshilla për projektimin e stumeve dhe fokusimin Këshilla për financimin e studentëve Shërbime për studentët me fëmijë Mensa/bar i studentëve Shërbimet e universitetit për student me aftësi të kufizuara 27. Nëse do t ju duhet të zgjidhni përsëri a do të zgjidhnit sërish programin tuaj të stumit dhe institucionin aktual për herë të dytë? Do ta zgjidhja të njëjtin program stumi dhe universitetin përsëri Do të zgjidhja të njëjtin program por në një universitet tjetër Do të zgjidhja një program tjetër stumi Nuk do të shkoja në universitet përsëri

15 28. Cili është menmi juaj i përgjithshëm mbi mësimdhënien dhe eksperiencën e mësimnxënies në fushën tuaj të stumit në institucionin tuaj? Këshilla mbi zgjedhjet e programeve Aspekte të rëndësishme të stumit 29. Sa të rëndësishme janë për ju personalisht aspektet e mëposhtme të programit të stumit? mesatre Lidhja e kursit me orientimin praktik/ tregun i punës Orientimi kërkimor shkencor i kursit Marrja/përfitimi i njohurive të thella në fushën time të stumit Kohëzgjatja e stumit Mundësia e kryerjes të një pjese të stumeve jashtë vent Kontakte të mira me studentët e tjerë Trajnim/këshillim i nga stafi akademik Mundësi të mira punësimi pas përfunmit të stumeve Marrja e një edukimi/arsimimi të gjerë Përputhshmëria e stumeve me punën

16 30. Imagjinoni situatat e mëposhtme. Si i vlersoni ato? Ju po shkruani tezën tuaj të plomës. Udhëheqësi juaj është i sponueshëm çdo dy jave për 20 minuta. Ju doni të merrni 5 libra në bibliotekë, tre nga te cilët janë të sponueshëm. Në tre kurse të ofruara, ju zini një vend vetëm në një prej tyre për arsye organizative /hapësirash. Ngarkesa e punës për një kurs me 6 krete është mesatarisht rreth 10 orë për javë Një profesor nhmon duke e vlerësuar më një student i cili e nhmon në punët e tij private.

17 odhjen t uajgjat ë kr yer jesë st um eve Pyetësori i Studentëve Statistika I 31. Si udhëtoni zakonisht nga shtëpia ku banoni deri tek institucioni? Mund të zgjidhni më se një Me këmbë Biçikletë Me makinë (së bashku me të tjerë) Me makinë (vetëm) Me motor/scooter Transport publik 32. Ku jetoni gjatë këtij semestri shkollor? Ju lutem referojuni vendndodhjes që ju përdorni gjatë tëve të mësimit ( jo vendndodhjes gjatë fundjavave ose pushimeve Në qytetin ku ndodhet IAL im Deri në 50 km nga vendndodhja e IAL Ndërmjet 50 dhe 200 km nga vendndodhja e IAL Më se 200 km nga vendndodhja e IAL. 33. Si jetoni gjatë këtij semestri? Ju lutem referojuni vendndodhjes që përdorni gjatë tëve të mësimit (jo vendndodhjes gjatë periudhës së fundjavave ose pushimeve) Me familjen Me qera Vetëm në një shtepi me qera me partnerin/ fëmijet Me student të tjerë në një apartament të marrë me qera Konvikt Në shtëpinë tuaj 34. Sa mëter katror është shtëpia/dhoma juaj? Në rast se e ndani apartamentin, ju lutem tregoni sipërfaqen e tij. Metër katror: 35. Sa paguani mesatarisht për qeranë, përfshirë gazin, ujin, energjinë elektrike? Në rast se e ndani apartamentin me kë, ju lutem tregoni koston totale (qera, gaz, ujë, energji elktrike) për apartamentin ku banoni. Sasia në LEK:

18 Statistika II 36. Tani dëshirojmë tju pyesim për sa informacione demografike shtesë Gjinia Sa vjeç jeni? Keni përfunduar ndonjë trajnim sezonal përpara fillimit të stumeve tuaj? Mashkull Femër Po Jo Në cilin vit jeni regjistruar në universitet? Keni qenë më parë të regjistruar në një IAL tjetër? Stuoni me kohë të plotë, me kohë të pjesshme apo nuk jeni aktiv në këtë moment? Po Jo Jam student me kohë te plotë Jam student me kohë të pjesshme, por jam regjistruar në një program stumor që është projektuar për student me kohë të plotë Jam student me kohë të pjesshme dhe jam regjistruar në një program me kohë të pjesshme. A ka qenë IAL juaj aktual zgjedhja juaj e parë? Planifikoni të përfundoni stumet tuaja në IAL aktuale apo do të transferoheni në një institucion tjeter? Nuk po stuoj Po Jo Planifikoj të plomohem në universitetin aktual Do të transferohem në një universitet tjetër Nuk e 37. Sa të rëndësishme ishin faktorët më poshtë në zgjedhjen e IAL tuaj? Përmbajtja e programit Distanca nga vendbanimi Njohjet/partneri/ të afërm në venn e IAL Tërheqje nga vendndodhjes së IAL Reputacion i për IAL, stafindhe profesorët Tarifa të ulta stumi ose falas Disponibiliteti i mjeseve të stumit

19 38. Si i financoni stumet tuaja? Ju lutem vlerësoni në ç masë të ardhurat e mëposhtme kontribuojnë në financimin total (shpenzimet e jetesës dhe tarifa stumore ) % Punë jashtë IAL, (afërsisht %) Asistencë financiare në shkollë, (afërsisht %) Gjyshër/familja/partneri, (afërsisht %) Të ardhura personale, (afërsisht %) Kre, (afërsisht %) Bursë, (afërsisht %) Të ardhura nga bisnesi i partnerit Burime të tjera, (afërsisht %)

20 Procesin e anketimit 39. Si e moret pyetësorin? Pyetësori mu dha gjatë një leksioni/seminari Pyetësorët u shpërndanë në kampuse Të tjera 40. Keni marrë ndonjë instruksion se si të plotësoni pyetësorin? Jo Po, jemi këshilluar të japin një vlerësim pozitiv për universitetin Të tjera 41. Kush ju informoi për anketimin e studentëve? Mundësi të fishta përgjigjeje Institucioni im më dergoi një leter/ mesazh Profesorët/pedagogët na informuan gjatë mësimit Rektori më dha sa informacione Qeveria studentore më informoi E lexova njoftimin në faqen e internetit të IAL Nëse keni mare instruksione ose informacion shtesë, mund të përshkruani shkurtimisht më poshtë: 42. Nëse ka tema të cilat nuk janë përmendur më lartë, por të cilat janë interesante për ty, ju lutem i përmendni shkurtimisht. If you answered this questionnaire paper-pencil based, please send it back to APAAL: --> Shënim: Në rast se ky pytësor do të plotësohet në letër, duhet të dorëzohet vetëm në APAAL, Për çdo informacion, ju lutemi kontaktoni me Z. Niko Hyka, APAAL

21 Bulevar "Zhan D'Ark", Pallatet e Lanës, Nr 2, Shk 2, Ap.17. Tel/office: Fax: nikohyka@aaal.edu.al/ nikohyka@gmail.com Website:

Get Instant Access to ebook Libra Shqip Pdf PDF at Our Huge Library LIBRA SHQIP PDF PDF. ==> Download: LIBRA SHQIP PDF PDF

Get Instant Access to ebook Libra Shqip Pdf PDF at Our Huge Library LIBRA SHQIP PDF PDF. ==> Download: LIBRA SHQIP PDF PDF LIBRA SHQIP PDF PDF ==> Download: LIBRA SHQIP PDF PDF LIBRA SHQIP PDF PDF - Are you searching for Libra Shqip Pdf Books? Now, you will be happy that at this time Libra Shqip Pdf PDF is available at our

More information

IZHA UDHËZUES PËR SHKOLLAT QENDRA KOMUNITARE

IZHA UDHËZUES PËR SHKOLLAT QENDRA KOMUNITARE IZHA UDHËZUES PËR SHKOLLAT QENDRA KOMUNITARE Tetor, 2014 1 Ky botim publikohet në kuadër të projektit Promovimi i të drejtës së fëmijëve për edukim dhe zhvillim tërësor të organizatës Save the Children,

More information

Lënda: E drejta penale ndërkombëtare (International criminal law)

Lënda: E drejta penale ndërkombëtare (International criminal law) U N I V E R S I T E T I I PRISHTINËS FAKULTETI JURIDIK Lënda: E drejta penale ndërkombëtare (International criminal law) Studime Themelore Lëndë e detyrueshme Semestri i dytë - veror Kodi dhe shifra e

More information

6. ARSIMI A. REZULTATET ARSIMORE. Gjendja dhe Lëvizjet

6. ARSIMI A. REZULTATET ARSIMORE. Gjendja dhe Lëvizjet 6. ARSIMI Gjendja, lëvizja dhe cilësia e kapitalit njerëzor në Shqipëri, si pasqyrim i rezultateve të shpenzimeve në sektorin e arsimit, janë thuajse të pamjaftueshme për të mbështetur kalimin e Shqiperisë

More information

4-476-545-11(1) (AL) Fotoaparat dixhital. Udhëzues DSC-H300

4-476-545-11(1) (AL) Fotoaparat dixhital. Udhëzues DSC-H300 4-476-545-11(1) (AL) Fotoaparat dixhital Udhëzues DSC-H300 AL Udhëzues Më tepër rreth kamerës ( Udhëzuesi i Cyber-shot ) Udhëzuesi i Cyber-shot është manual në internet. Drejtojuni për udhëzime të hollësishme

More information

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Fakulteti Ekonomik Titulli i lëndës: Matematikë Niveli: Bechelor Statusi lëndës: Obligative Viti i studimeve: I parë Numri i

More information

Kushtet dhe Rregullat e Përgjithshme. Konsumatorët (personat fizikë)

Kushtet dhe Rregullat e Përgjithshme. Konsumatorët (personat fizikë) Kushtet dhe Rregullat e Përgjithshme Konsumatorët (personat fizikë) Këto kushte janë në dispozicion në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. Nëse nuk e keni marrë një kopje në gjuhën tuaj të preferuar nga

More information

IP Adresimi dhe Subnetimi

IP Adresimi dhe Subnetimi Rrjetat Kompjuterike IP Adresimi dhe Subnetimi Ligjerues Selman Haxhijaha Objektivat Adresimi me IPv4 Klasat e IP adresave IP adresat publike dhe private Procesi i subnetimit Procesi i konveritimit të

More information

për të gjithë Arben Çokaj PATENTA E KOMPJUTERIT për të gjithë moduli 1-3

për të gjithë Arben Çokaj PATENTA E KOMPJUTERIT për të gjithë moduli 1-3 Bazuar në Microsoft Office XP PATENTA E KOMPJUTERIT për të gjithë moduli 1-3 Arben Çokaj për të gjithë Kurs i shpejtë në Patentën e Kompjuterit (PC) Ushtrime dhe shembuj Modulet që mbulohen: 1. Njohuri

More information

Kurs zgjedhor, Semestri III, BA Departamenti i SHKENCAVE POLITIKE Fakulteti Filozofik, UP

Kurs zgjedhor, Semestri III, BA Departamenti i SHKENCAVE POLITIKE Fakulteti Filozofik, UP Syllabusi i lëndës HYRJE NË SOCIOLOGJI Kurs zgjedhor, Semestri III, BA Departamenti i SHKENCAVE POLITIKE Fakulteti Filozofik, UP Ardian Gola, PhD Candidate ardiangola@gmail.com 038 224 783 ext. 177 Përshkrimi

More information

ITALIA, ARSYET E KRIZËS DHE E ARDHMJA

ITALIA, ARSYET E KRIZËS DHE E ARDHMJA ITALIA, ARSYET E KRIZËS DHE E ARDHMJA (Analizë) Agron Loci Analist, Qendra Kombëtare e Sigurisë dhe Mbrojtjes Tiranë, 2013 QENDRA KOMBETARE E SIGURISE DHE MBROJTJES (QKSM) Page 2 of 9 E drejta e autorit

More information

ÜNİVERSİTETİ NİĞDE / TURQIA NIGDE UNIVERSITY / TURKEY

ÜNİVERSİTETİ NİĞDE / TURQIA NIGDE UNIVERSITY / TURKEY ÜNİVERSİTETİ NİĞDE / TURQIA NIGDE UNIVERSITY / TURKEY KOMUNİKİM Nenpunesi i veçantë i Rektoratit Zyra për Çështjet Ndërkombëtare Tel: 0388 225 26 01-02 Tel: 0388 225 21 48 Faks: 0388 225 26 00 Faks: 0388

More information

Gusht 2012 Universiteti i Prishtinës Lektore e gjuhës shqipe për studentët e huaj, Seminari XXXI

Gusht 2012 Universiteti i Prishtinës Lektore e gjuhës shqipe për studentët e huaj, Seminari XXXI ROZANA RUSHITI Datëlindje: 22.06.1975, Tiranë Adresa: Rruga e Dibrës, Pall 10/4, Tiranë Cel: (355) 0684003010 e-mail: roirushiti@yahoo.com; roirushiti@gmail.com ARSIMI: 2007-Prill 2012 Grada DOKTOR në

More information

Formati MARC: të kuptuarit e njësive bibliografike

Formati MARC: të kuptuarit e njësive bibliografike : Titulli i origjinalit: Understanding MARC Bibliographic Written by Betty Furrie in conjunction with the Data Base Development Department of The Follett Software Company Published by the Cataloging Distribution

More information

NJOFTIMI PËR KONTRATË FURNIZIM Konform nenit 38 të Ligjit nr.02/l-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.

NJOFTIMI PËR KONTRATË FURNIZIM Konform nenit 38 të Ligjit nr.02/l-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr. MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA MINISTRY OF CULTURE, YOUTH ANS SPORTS REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVE QEVERIA-VLADA-GOVERNMENT KOMISIONI

More information

Ligj për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm

Ligj për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm Ligj për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm Ligj për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 36/2011 dhe 41/2014).

More information

Employment and Skills Strategy 2014-2020

Employment and Skills Strategy 2014-2020 Republic of Albania Ministry of Social Welfare and Youth Employment and Skills Strategy 2014-2020 Higher skills and better jobs for all women and men February 2014 (working draft) TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION...

More information

PATRICIA HLADSCHIK GUIDELINES ON HOW TO IDENTIFY DISCRIMINATION IN TEXTBOOKS, FOCUSING ON GENDER AND SEXUAL ORIENTATION.

PATRICIA HLADSCHIK GUIDELINES ON HOW TO IDENTIFY DISCRIMINATION IN TEXTBOOKS, FOCUSING ON GENDER AND SEXUAL ORIENTATION. PATRICIA HLADSCHIK GUIDELINES ON HOW TO IDENTIFY DISCRIMINATION IN TEXTBOOKS, FOCUSING ON GENDER AND SEXUAL ORIENTATION. UDHËZIME SE SI TË IDENTIFIKOHET DISKRIMINIMI NË TEKSTET MËSIMORE, ME THEKS TË VEÇANTË

More information

Norton Internet Security 2008 Norton Internet mbrojtje 2008. Udhëzim shfrytëzues

Norton Internet Security 2008 Norton Internet mbrojtje 2008. Udhëzim shfrytëzues Norton Internet Security 2008 Norton Internet mbrojtje 2008 Udhëzim shfrytëzues Përmbajtja Instalimi...3 Para se të filloni...3 Kërkime sistemore...3 Instalimi dhe aktivizimi i Norton Internet Security...4

More information

Konventa Aarhus Kuptimi, rëndësia dhe aspekte të zbatimit të saj në praktikë

Konventa Aarhus Kuptimi, rëndësia dhe aspekte të zbatimit të saj në praktikë Doracak për zyrtarët komunal të mjedisit Konventa Aarhus Kuptimi, rëndësia dhe aspekte të zbatimit të saj në praktikë Përgatiti: Visar Morina Prishtinë, Shtator 2006 Projekti i financuar nga Ministria

More information

KLIMA E BIZNESIT NË KOSOVË

KLIMA E BIZNESIT NË KOSOVË An ZYRA EU E funded project BASHKIMIT managed by the European EVROPIAN Union NË KOSOVË Office in Kosovo INSTITUTI PËR Implemented HULUMTIME by: * RIINVEST ZHVILLIMORE INSTITUTE RIINVEST * * KLIMA E BIZNESIT

More information

(Master) Ligjerata 4. Metodologjia hulumtuese. Anketimi. Prof.asc. Avdullah Hoti 2013/14

(Master) Ligjerata 4. Metodologjia hulumtuese. Anketimi. Prof.asc. Avdullah Hoti 2013/14 (Master) Ligjerata 4 Metodologjia hulumtuese Anketimi Prof.asc. Avdullah Hoti 2013/14 1 1 Literatura për këtë ligjëratë Research methods for Business Students, Saunder, M., Lewis, P. And Thornill, A.,

More information

Qëndra e Resurseve Gjenetike Universiteti Bujqësor i Tiranës CURRICULUM VITAE

Qëndra e Resurseve Gjenetike Universiteti Bujqësor i Tiranës CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE TE DHENA PERSONALE : Emri Mbiemri : Destemona SHEHU Datëlindja : 22.05.1959 Vendlindja : Vlorë, Kombësia : Shqiptare Gjendja civile : E martuar Adresa : Rruga Komuna Parisit, Pallatet

More information

ALBANIA. Gert Peshkatari General Manager Albanian Factoring Services (AFS) SH.A INTRODUCTION

ALBANIA. Gert Peshkatari General Manager Albanian Factoring Services (AFS) SH.A INTRODUCTION INTRODUCTION The factoring of accounts receivables in Albania is regulated by law No 9630, dated 30 October 2006 regarding factoring. The Bank of Albania is the supervisory authority that includes factoring

More information

BAZAT E TË DHËNAVE BAZAT E TË DHËNAVE (HYRJE)

BAZAT E TË DHËNAVE BAZAT E TË DHËNAVE (HYRJE) BAZAT E TË DHËNAVE (HYRJE) 1 ACCESS 2 1.Çka është baza e të dhënave Bazë e të dhënave është çfarëdo grumbulli informatash të organizuara në grup.informatat duhet të jenë të organizuara ashtu që lehtë mund

More information

DREJTORIA E QEVERISJES PUBLIKE E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT. SIGMA-NJë NISMë E PëRBASHKëT E OECD DHE BASHKIMIT EUROPIAN, KRYESISHT E FINANCUAR NGA BE.

DREJTORIA E QEVERISJES PUBLIKE E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT. SIGMA-NJë NISMë E PëRBASHKëT E OECD DHE BASHKIMIT EUROPIAN, KRYESISHT E FINANCUAR NGA BE. Për përdorim të gjërë Organisation de cooperation et de Developpement ekonomiques Organisation for Economic Co-peration and Development Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik 28mars2007 DREJTORIA

More information

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 78 13 maj 2013 P Ë R M B A J T J A Faqe Ligj nr. 128/2013 datë 25.4.2013 Ligj nr. 130/2013 datë 25.4.2013

More information

Arkitektura e Internetit... 3 IP Adresimi... 4 Konvertimi decimal dhe binar... 4 Shndërrimi decimal/binar... 5 Shndërrimi binar/decimal...

Arkitektura e Internetit... 3 IP Adresimi... 4 Konvertimi decimal dhe binar... 4 Shndërrimi decimal/binar... 5 Shndërrimi binar/decimal... 1 Arkitektura e Internetit... 3 IP Adresimi... 4 Konvertimi decimal dhe binar... 4 Shndërrimi decimal/binar... 5 Shndërrimi binar/decimal... 6 Klasët e IP-ve... 7 Klasa A e IP-ve... 8 Klasa B e IP-ve...

More information

DECENTRALIZIMI FISKAL DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL

DECENTRALIZIMI FISKAL DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL Shkruan: Prof. Dr. Abdulmenaf Bexheti DECENTRALIZIMI FISKAL DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 1. Hyrje Numri më i madhë i analistëve politik janë dakord se para dhe gjat luftës së vitit 2001 egzistonte

More information

Video Kamerë Digjitale 4K

Video Kamerë Digjitale 4K 4-566-277-11(2) Video Kamerë Digjitale 4K Manual përdorimi Help Guide (Ueb manual) Shikoni Help Guide për udhëzime më të hollësishme për shumë funksionet e video kamerës. Fillimi Incizimi/Shikimi Ruajtja

More information

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Buletini i Njoftimeve Zyrtare I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË www.legjislacioni.gov.al Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare Viti: 2016 Numri: 17 Tiranë E hënë, 30 maj 2016 Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor

More information

ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI

ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI 0 ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI Përgatitur nga: Programi KOMPAS Nëntor 2001, Tiranë, SHQIPËRI. KOMUNITET, PUSHTET, ADMINISTRATË

More information

Pasqyre e programit - Automatika e kompjuterizuar dhe robotika. Viti I Semestri I

Pasqyre e programit - Automatika e kompjuterizuar dhe robotika. Viti I Semestri I Viti I Semestri I Pasqyre e programit - Automatika e kompjuterizuar dhe robotika Orë/javë Nr. O/Z Lëndët L UN UL ECTS Mësimdhënësi. O Sensorët dhe aktuatorët në robotikë Nga Industria,Lavdim Kurtaj. O

More information

SYLLABUS I PROGRAMIT MËSIMOR INFERMIERI CIKLI AKADEMIK. Prishtinë, 2013 HYRJE

SYLLABUS I PROGRAMIT MËSIMOR INFERMIERI CIKLI AKADEMIK. Prishtinë, 2013 HYRJE UNI VERSI TETI I P R ISHTINËS FAKULTETI MJ EKËSISË Degët I NFERMIERI D HE MAMI SYLLABUS I PROGRAMIT MËSIMOR INFERMIERI CIKLI AKADEMIK 2013 2016 Prishtinë, 2013 HYRJE Infermierët e diplomuar në profesionin

More information

Banka Ekonomike Sh.a. Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit Për vitin që përfundon më 31 Dhjetor të vitit 2011 (sipas BQK-së)

Banka Ekonomike Sh.a. Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit Për vitin që përfundon më 31 Dhjetor të vitit 2011 (sipas BQK-së) Banka Ekonomike Sh.a. Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit Për vitin që përfundon më 31 Dhjetor të vitit 2011 (sipas BQK-së) PËRMBAJTJA FAQE RAPORTI I AUDITORIT TË PAVARUR PASQYRA E POZITËS FINANCIARE

More information

National Council of Radio and Television, ALBANIA. BROADCASTING TV DIGITALIZATION in Albania

National Council of Radio and Television, ALBANIA. BROADCASTING TV DIGITALIZATION in Albania National Council of Radio and Television, ALBANIA BROADCASTING TV DIGITALIZATION in Albania Albania Audiovisual Landscape (Public audiovisual sector) The public sector is run by the RTSH (Albanian Radio-Television).

More information

Udhëzuesi i Praktikave më të Mira për një Klimë Pozitive për Biznesin dhe Investimet

Udhëzuesi i Praktikave më të Mira për një Klimë Pozitive për Biznesin dhe Investimet Udhëzuesi i Praktikave më të Mira për një Klimë Pozitive për Biznesin dhe Investimet Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) është një organizëm mbarevropian i sigurisë dhe 55 shtetet anëtare

More information

REPUBLIC OF ALBANIA THE PARLIAMENT LAW. Nr.9901, date 14.04.2008 ON ENTREPRENEURS AND COMPANIES

REPUBLIC OF ALBANIA THE PARLIAMENT LAW. Nr.9901, date 14.04.2008 ON ENTREPRENEURS AND COMPANIES Disclaimer: NOT OFFICIAL TRANSLATION REPUBLIC OF ALBANIA THE PARLIAMENT LAW Nr.9901, date 14.04.2008 ON ENTREPRENEURS AND COMPANIES Pursuant to Articles 78, 83 Paragraph 1 of the Constitution, upon the

More information

KOSOVA DHE INTEGRIMI I SAJ NË BASHKIMIN EVROPIAN: Sfida e themelimit të shtetit funksional të bazuar në sundimin e ligjit

KOSOVA DHE INTEGRIMI I SAJ NË BASHKIMIN EVROPIAN: Sfida e themelimit të shtetit funksional të bazuar në sundimin e ligjit KOSOVA DHE INTEGRIMI I SAJ NË BASHKIMIN EVROPIAN: Sfida e themelimit të shtetit funksional të bazuar në sundimin e ligjit Përgatitur nga Dr.jur. Robert Muharremi Universiteti Amerikan në Kosovë (AUK) 13

More information

2002 The Arts Institute at Bournemouth, Bournemouth, Britani e Madhe Multimedia Specializim në Multimedia

2002 The Arts Institute at Bournemouth, Bournemouth, Britani e Madhe Multimedia Specializim në Multimedia Curriculum Vitae ALBAN NIMANI Profesor i Asocuar Intermedia Performancë, Departamenti i Dizajnit Grafik Fakulteti i Arteve, Universiteti i Prishtinës M + 386 49 209 769 M + 355 69 4059117 E alban.nimani@uni-pr.edu

More information

Adult Medication Information Sheets

Adult Medication Information Sheets Altman Foundation Deliverables for Tools for Helping to Communicate Safe Medication Usage: Adult Medication Information Sheets Project Manager : Sandhya Parathath, M.P.A. Principal Investigator: Stefanie

More information

Curriculum Vitae Aida Dama Ph.D.

Curriculum Vitae Aida Dama Ph.D. Curriculum Vitae Aida Dama Ph.D. Datëlindja: 07.03.1984 Vendbanimi: Tirane Tel: +355 696014673 E-mail: a.dama@albanianuniversity.edu.al Studime Pasuniversitare Shkurt 2009 Fituar të drejtën për Doktoraturë

More information

Ad Hoc Evaluation of the CARDS Programmes. Country: Albania

Ad Hoc Evaluation of the CARDS Programmes. Country: Albania Ad-Hoc Evaluation Final Report Ad Hoc Evaluation of the CARDS Programmes Country: Albania Sectors: Justice and Home Affairs Administrative Capacity Building Economic and Social Development Environment

More information

Gjuha shqipe. Rrahman Paçarizi * Përmbledhje

Gjuha shqipe. Rrahman Paçarizi * Përmbledhje Gjuha shqipe 93 Gjuha shqipe Rrahman Paçarizi * Përmbledhje Gjuha shqipe është gjuhë indoevropiane, e cila konsiderohet, nga shumica e përfaqësuese të gjuhësisë krahasimtare, pasardhëse e drejtpërdrejtë

More information

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare www.legjislacionishqiptar.gov.al Nr.11 13 shkurt 2008 P Ë R M B A J T J A Faqe Vendim i GJK nr.1, datë 25.1.2008 Vendim

More information

Online Guide to. Educational Systems. Around the World Albania

Online Guide to. Educational Systems. Around the World Albania Online Guide to Educational Systems Around the World Albania Submitted by Barbara B. Glave and Agron Matoshi February 2013 About NAFSA NAFSA: Association of International Educators is a member organization

More information

Housing Benefit and Council Tax Benefit Claim Form

Housing Benefit and Council Tax Benefit Claim Form Housing Benefit and Council Tax Benefit Claim Form Our commitment to you: To provide an inclusive and secure Benefits service that pays the right people, the right amount of benefit at the right time.

More information

Kultura e mosndëshkueshmërisë në Kosovë

Kultura e mosndëshkueshmërisë në Kosovë Projekt i Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur Projekat Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo Project of the Kosovo Foundation of Open Society Seria e analizave Çka shkoi ters? Kultura e mosndëshkueshmërisë

More information

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac The project Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in the village Ratkoc/Ratkovac municipality of Rahovec/Orahovac,consists

More information

LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT LIGJI

More information

APPLICATION ON GIS FOR LAND USE PLANNING: A CASE STUDY IN CENTRAL PART OF ALBANIA

APPLICATION ON GIS FOR LAND USE PLANNING: A CASE STUDY IN CENTRAL PART OF ALBANIA APPLICATION ON GIS FOR LAND USE PLANNING: A CASE STUDY IN CENTRAL PART OF ALBANIA ZBATIMI I GIS-IT PER PLANIFIKIMIN E PERDORIMIT TE TOKES: NJE RAST STUDIMOR NE PJESEN QENDRORE TE SHQIPERISE Lefteri DUSHAJ¹,

More information

AN APPLICATION BASED SOLUTION FOR MANAGING WEB SERVERS. Elton DEMIRXHIU. June 2012

AN APPLICATION BASED SOLUTION FOR MANAGING WEB SERVERS. Elton DEMIRXHIU. June 2012 AN APPLICATION BASED SOLUTION FOR MANAGING WEB SERVERS by Elton DEMIRXHIU June 2012 An Application Based Solution for Managing Web Servers Copyright 2012 Elton Demirxhiu ii To my parents iii ABSTRACT An

More information

CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE NË SHQIPËRI Rezultatet Paraprake

CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE NË SHQIPËRI Rezultatet Paraprake CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE NË SHQIPËRI Rezultatet Paraprake POPULATION AND HOUSING CENSUS IN ALBANIA Preliminary Results Dhjetor December CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE NË SHQIPËRI Rezultatet

More information

HYRJE / PREZANTIMI I SYLLABUSIT. Prof.ass.dr. Nexhmie Berisha-Vokshi

HYRJE / PREZANTIMI I SYLLABUSIT. Prof.ass.dr. Nexhmie Berisha-Vokshi HYRJE / PREZANTIMI I SYLLABUSIT Prof.ass.dr. Nexhmie Berisha-Vokshi Hyrje- KON_2014/15 Njerëzit marrin vendime Transaksionet e biznesit ndodhin Biznesi raporton rezultatet e saj Hyrje- KON_2014/15 1 Hyrje

More information

PËRSHTATSHMËRIA E POLITIKAVE KREDITORE TË BANKAVE KOMERCIALE NË RAPORT ME PERFORMANCEN E NVM-VE NË KOSOVË

PËRSHTATSHMËRIA E POLITIKAVE KREDITORE TË BANKAVE KOMERCIALE NË RAPORT ME PERFORMANCEN E NVM-VE NË KOSOVË 336.77.02:334.72.012.63/.64(497.115) Fisnik Morina, MSc 1 PËRSHTATSHMËRIA E POLITIKAVE KREDITORE TË BANKAVE KOMERCIALE NË RAPORT ME PERFORMANCEN E NVM-VE NË KOSOVË ПРИЛАГОДЕНОСТА НА КРЕДИТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ

More information

REGJISTRIMI I PËRGJITHSHËM I POPULLSISË E I BANESAVE N. 15

REGJISTRIMI I PËRGJITHSHËM I POPULLSISË E I BANESAVE N. 15 Aiuto alla compilazione in lingua albanese Pyetësori në gjuhën shqipe FLETA E FAMILJES Sistema Statistico Nazionale Istituto Nazionale di Statistica Çfarë duhet bërë? 9 TETOR 0 REGJISTRIMI I PËRGJITHSHËM

More information

Information and Communication Technology for a better governance in Albania. Empowered lives. Resilient nations.

Information and Communication Technology for a better governance in Albania. Empowered lives. Resilient nations. Information and Communication Technology for a better governance in Albania Empowered lives. Resilient nations. This brochure is produced by UNDP Albania. Copyright UNDP Albania 2012 TABLE OF CONTENTS

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government Ministria e Punëve të Brendshme /Ministarstvo Unutraśnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr.

More information

Hernia diskale, rehabilitimi dhe kujdesi infermieror

Hernia diskale, rehabilitimi dhe kujdesi infermieror REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI ALEKSANDËR MOISIU DURRËS FAKULTETI I STUDIMEVE PROFESIONALE DEPARTAMENTI MJEKSISË PROGRAMI I STUDIMIT TË MASTERIT PROFESIONAL INFERMIERI KIRURGJIKALE MIKROTEZA Hernia

More information

LISTA E LEGJISLACIONIT RELEVANT PËR FUSHËN E NDËRTIMIT PUBLIKUAR NË GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

LISTA E LEGJISLACIONIT RELEVANT PËR FUSHËN E NDËRTIMIT PUBLIKUAR NË GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS Departamenti Nr. Rendor i GZ Data publikimit në GZ Numri i LIgjit LISTA E LEGJISLACIONIT RELEVANT PËR FUSHËN E NDËRTIMIT PUBLIKUAR NË GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS Legjislacioni themelor, i

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK - NR. 02/2014 PËR REGJISTRIMIN DHE FUNKSIONIMIN E ORGANIZATAVE JOQEVERITARE 1 ADMINISTRATIVE

More information

PUNIM DIPLOME. Kanceri kolorektal dhe kujdesi infermieror. UNIVERSITETI : ALEKSANDËR MOISIU DURRËS

PUNIM DIPLOME. Kanceri kolorektal dhe kujdesi infermieror. UNIVERSITETI : ALEKSANDËR MOISIU DURRËS UNIVERSITETI : ALEKSANDËR MOISIU DURRËS FAKULTETI I STUDIMEVE PROFESIONALE- MASTER PROFESIONAL DEPARTAMENTI I MJEKSISË DEGA INFERMIERI KIRURGJIKALE TITULLI I TEMES : PUNIM DIPLOME Kanceri kolorektal dhe

More information

The Maastricht Doctor of Business Administration

The Maastricht Doctor of Business Administration The Maastricht Doctor of Business Administration The pinnacle of global management scholarship Working together for better global management Doctor of Business Administration This brochure provides an

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government PROJEKTLIGJI PËR PENSIONET E PJESËTARËVE TË FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS DRAFT LAW ON PENSIONS FOR MEMBERS OF THE KOSOVO

More information

MATH GLOSSARY Grades 3-5 ALBANIAN

MATH GLOSSARY Grades 3-5 ALBANIAN A about above asolute value accurate accurately label work act it out acute angle acute triangle add addend addition addition fact addition sentence addition sign additive inverses after afternoon algebra

More information

CURRICULUM VITAE. Shkelzen Cakaj. Informatat themelore

CURRICULUM VITAE. Shkelzen Cakaj. Informatat themelore 1 CURRICULUM VITAE Shkelzen Cakaj Universiteti i Prishtinës Informatat themelore Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike Kosovë, Prishtinë, Rr. Dardania, 1/1 H-1, nr.18 Mobile: +37744 118 608

More information

CURRICULUM VITAE. Prof. Dr. AURELA ANASTASI

CURRICULUM VITAE. Prof. Dr. AURELA ANASTASI CURRICULUM VITAE Prof. Dr. AURELA ANASTASI Adresa e punës: Universiteti Tiranës Fakulteti i Drejtësisë Rr. Milto Tutulani Tiranë-Shqipëri Tel: 04/222537 Cel: 0682031447 Tiranë, 2009 ARSIMI Prill, 07.1965

More information

CIKLI I PUNIMEVE KERKIMORE TE QAM VITI 2008

CIKLI I PUNIMEVE KERKIMORE TE QAM VITI 2008 MINISTRIA E MBROJTJES KOMANDA E DOKTRINES DHE STERVITJES QENDRA E ANALIZAVE TE MBROJTJES CIKLI I PUNIMEVE KERKIMORE TE QAM VITI 2008 Tiranë, Qershor 2009 qam@aaf.mil.al 1 CIKLI I PUNIMEVE KERKIMORE TE

More information

Building Service 32BJ Health Fund Empire Basic Plan

Building Service 32BJ Health Fund Empire Basic Plan HEALTH Building Service 32BJ Health Fund Empire Basic Plan Summary Plan Description January 1, 2015 Translation Notice This booklet contains a summary in English of your Plan rights and benefits under

More information

Empirical Research of the Lack of Liquidity and the Use of Factoring by SME in Albania

Empirical Research of the Lack of Liquidity and the Use of Factoring by SME in Albania Empirical Research of the Lack of Liquidity and the Use of Factoring by SME in Albania Economics Case Study Keywords: Supplier, Factor, Customer, Working capital. Shpresa Çela Anila Bani Faculty of Economics,Univeristy

More information

. g .,, . . , Applicability of

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

BEDER JOURNAL OF HUMANITIES ISSUE:3 VOLUME: 1 SPRING 2014

BEDER JOURNAL OF HUMANITIES ISSUE:3 VOLUME: 1 SPRING 2014 BJH.. BEDER JOURNAL OF ISSUE:3 VOLUME: 1 SPRING 2014 2 HËNA E PLOTË BEDËR UNIVERSITY About the Journal Beder Journal of Humanities (BJH) is a peer-reviewed journal published by Hena e Plote Beder University

More information

Revista Vizion Strategjik - Studime të Sigurisë dhe Mbrojtjes

Revista Vizion Strategjik - Studime të Sigurisë dhe Mbrojtjes Revista Vizion Strategjik - Studime të Sigurisë dhe Mbrojtjes Këshilli Botues Gjen. Maj. (Rez) Maksim Malaj Kryetar Kolonel (Rez) Thimi Hudhra Anëtar Z. Igli Hasani Anëtar Z. Hristian Naumov Anëtar Redaktor

More information

Money worries? Strong Communities, Excellent Services, Decent Homes

Money worries? Strong Communities, Excellent Services, Decent Homes Money worries? Strong Communities, Excellent Services, Decent Homes Do you have money worries? Many people are in debt these days, for all sorts of reasons. Changes in your life such as a new baby, relationship

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

A brief overview on illustrating phraseological syntagma used in the Italian Arbëresh dictionary of Emanuele Giordano

A brief overview on illustrating phraseological syntagma used in the Italian Arbëresh dictionary of Emanuele Giordano EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH Vol. II, Issue 12/ March 2015 ISSN 2286-4822 www.euacademic.org Impact Factor: 3.1 (UIF) DRJI Value: 5.9 (B+) A brief overview on illustrating phraseological syntagma used in

More information

Komuna e Gjakovës në Vitin 2016

Komuna e Gjakovës në Vitin 2016 REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO KOMUNA E GJAKOVËS OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA Komuna e Gjakovës në Vitin 2016 Gjakovë, 29 Janar, 2016 Mimoza Kusari-Lila Komuna e Gjakovës

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

Establishment of nature conservation CSOs in Montenegro and Kosovo as a contribution to the preservation of the Balkan Green Belt

Establishment of nature conservation CSOs in Montenegro and Kosovo as a contribution to the preservation of the Balkan Green Belt Establishment of nature conservation CSOs in Montenegro and Kosovo as a contribution to the preservation of the Balkan Green Belt Themelimi i OSHC-ve për mbrojtjen e natyrës në Mal të Zi dhe në Kosovë

More information

Early Learning Development Standards for children age 0 to 6

Early Learning Development Standards for children age 0 to 6 Early Learning Development Standards for children age 0 to 6 REPUBLIC OF KOSOVO MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY Early Learning Development Standards for Children age 0-6 October, 2011 Children

More information

Promotion Influence in Sales Advance and in Increasing the Image to the SMEs in Kosova

Promotion Influence in Sales Advance and in Increasing the Image to the SMEs in Kosova European Journal of Sustainable Development (2013), 2, 4, 163-172 ISSN: 2239-5938 Promotion Influence in Sales Advance and in Increasing the Image to the SMEs in Kosova Rajan Arapi 1 - PhD (c) ABSTRACT:

More information

Turkish Economic Review www.kspjournals.org Volume 2 September 2015 Issue 3

Turkish Economic Review www.kspjournals.org Volume 2 September 2015 Issue 3 www.kspjournals.org Volume 2 September 2015 Issue 3 Analysis of Development of Accounting System in Kosovo By Mustafa ÜÇ a & Artir MALIQI b Abstract. This research aims to describe the Kosovo s accounting

More information

MAKINAT NUMERIKE KOMPJUTERIKE

MAKINAT NUMERIKE KOMPJUTERIKE UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE - PRISHTINË STUDIMET MASTER MAKINAT NUMERIKE KOMPJUTERIKE BAZAT E PROGRAMIMIT ME DORË TË MMP ME DN Dr. sc. Nexhat QEHAJA, prof.ass. Prishtinë,

More information

The Maastricht Doctor of Business Administration

The Maastricht Doctor of Business Administration The Maastricht Doctor of Business Administration The pinnacle of global management scholarship The Globally Networked Management School Doctor of Business Administration This brochure provides an overview

More information

SHENIMET E PEDAGOGUT. TEMA 1: Hyrje ne Analizen Financiare

SHENIMET E PEDAGOGUT. TEMA 1: Hyrje ne Analizen Financiare SHENIMET E PEDAGOGUT TEMA 1: Hyrje ne Analizen Financiare A. Hyrje Analistet jane pjese integrale e disa funkioneve, por pergjithesisht vleresojne investimet ne disa tipe letrash me vlere sic jane aksionet

More information

A brief guide to home extensions and alterations

A brief guide to home extensions and alterations A brief guide to home extensions and alterations Extract from Residential Extensions and Alterations SPD Adopted INTERPRETING AND TRANSLATION ASSISTANCE This guidance can be made available in other languages,

More information

The Maastricht Doctor of Business Administration

The Maastricht Doctor of Business Administration The Maastricht Doctor of Business Administration The pinnacle of global management scholarship Working together for better global management Doctor of Business Administration Dean s Declaration This brochure

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Improving energy efficiency of existing buildings

Improving energy efficiency of existing buildings Improving energy efficiency of existing buildings - Recommendations and approaches to consider in Poland and Kosovo LTH School of Engineering at Campus Helsingborg Housing Development & Management Bachelor

More information

MANAGEMENT ROLE IN DEVELOPMENT OF TOURISM, KOSOVO CASE

MANAGEMENT ROLE IN DEVELOPMENT OF TOURISM, KOSOVO CASE Socio economic geography; Teachnig & Education in Geography MANAGEMENT ROLE IN DEVELOPMENT OF TOURISM, KOSOVO CASE Halil Halili MEDITERAN University, Kosovo DOI: http://dx.doi.org/10.18509/gbp.2015.45

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

Housing Benefit and Council Tax Benefit Claim Form

Housing Benefit and Council Tax Benefit Claim Form COW Benefit Claims 24/11/08 12:34 pm Page 1 Housing Benefit and Council Tax Benefit Claim Form Title (Mr, Mrs, Miss, Ms) Surname/family name First names Address Housing benefit & council tax benefit reference

More information

Enrolment Application Form

Enrolment Application Form PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH OF APPLICANT INSTITUTE OF CULINARY ARTS Farm Calenick, Zevenrivieren Road, Banhoek, Stellenbosch PO Box 6314 U N I E D A L 7612, S OUTH AF RI C A T E L +27 (0) 21 885 1414 I F

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information