MMK 2011 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V DECKÉ PRACOVNÍKY

Size: px
Start display at page:

Download "MMK 2011 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V DECKÉ PRACOVNÍKY"

Transcription

1 Sborník p ísp vk z mezinárodní v decké konference MMK 2011 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V DECKÉ PRACOVNÍKY prosince 2011 Hradec Králové, eská republika

2 Odborné sekce konference Conference Sessions: Podnikové ízení Business Management Marketing a obchod Marketing Ekonomie a podniková ekonomika Economy and Business Economics Ve ejná správa Public service Finance a ú etnictví Financing and Accounting Psychologie, sociologie a pedagogika Psychology, Sociology and Pedagogy Pr myslové inženýrství Industrial Engineering Informatika a informa ní technologie Informatics and Information Technology Editor, úprava, realizace Edit, Published by: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, eská republika, 2011 Magnanimitas, Hradec Králové, 2011 ISBN ETTN Upozorn ní Warning: Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování a ší ení této publikace jakýmkoliv zp sobem bez výslovného písemného svolení vydavatele je trestné. All rights reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws.

3 Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2011 INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS December 12 16, 2011 Hradec Králové, The Czech Republic

4 Vážení ú astníci konference, Slovo úvodem Mezinárodní Masarykova konference 2011, kterou op tovn po ádalo akademické sdružení MAGNANIMITAS, si kladla za cíl p edevším prezentovat výsledky doktorand a mladých v deckých pracovník z vysokých škol Evropské unie. Byla také ideálním místem pro diskuze s odborníky z firem. Nabízela velký prostor pro vým nu názor z oblasti v dy, výzkumu a praxe. Konference byla nejen vhodným místem k odborné diskuzi, ale také prostorem k vým n kontakt, což mohlo být pro ú astníky konferencí p ínosné nap íklad v jejich dalším profesním rozvoji. Mezinárodní Masarykova konference 2011 se zam ovala na adu tematických okruh : podnikové ízení, marketing a obchod, ekonomie a podniková ekonomika, ve ejná správa, finance a ú etnictví, psychologie, sociologie a pedagogika, pr myslové inženýrství a informatika a informa ní technologie. P ihlášených p ísp vk bylo tém 350! Velké množství p ihlášených odborných p ísp vk v jednotlivých tematických okruzích sv d í o velmi vysokém zájmu o tuto konferenci. Díky Mezinárodní Masarykov konferenci 2011 mohli být její ú astníci v kontaktu s dalšími odborníky, konfrontovat s nimi své názory a p ípadn s nimi mohli navazovat i další formy spolupráce, což mohlo být p ínosné v jejich dalším profesním p sobení. Mezinárodní Masarykova konference 2011 si kladla za cíl vým nu odborných názor na danou problematiku, ale stala se také skv lou p íležitostí k navázání mezinárodní v decké i podnikové spolupráce. Konference nov napl uje p ístup OpenAccess platformy. Pevn v íme, že odborné poznatky, které jste na konferenci získali, p isp ly k obohacení vašeho pov domí o uvedené problematice a k podpo e vašeho dalšího rozvoje. Organiza ní tým konference MMK 2011 V Hradci Králové, prosinec 2011

5 Partne i a sponzo i konference Podpora Conference Partners Support Acta Oeconomica Pragensia Univerzita Karlova v Praze - iforum C.H. BECK Computer Press Czech Airlines eská škola asopis Marketingové noviny asopis Moderní obec asopis pro akademickou obec Vesmír eskoslovenský asopis pro fyziku CPRESS IBM eská republika ICT manažer IT systems EP HARBOUR European Project Centre Marketingové noviny INOVACE.CZ MAPLEPARK KNOWLEDGE NETWORK Moderní obec Unicorn College MAPLEPARK Parlamentní listy Vesmír Institut pedagogicko-psychologického poradenství eské republiky

6 Obsah Table of Contents VLIV EKONOMICKÉ KRIZE NA VÝKONNOST FIREM Ing. Vladislava K ížová FUNDAMENTAL AND TECHNICAL ANALYSIS USING TO STOCK VALUATION Ing. Mgr. Radim Gottwald FINAN NÁ ANALÝZA EX ANTE V HOTELOVOM ZARIADENÍ Ing. Beáta Šofranková UNIVERSITIES STAKEHOLDERS: LITHUANIAN CASE PhD Loreta Tauginiene K MOŽNOSTEM ROZVOJE VNITROZEMSKÉ VODNÍ DOPRAVY V ROZŠÍ ENÉ EUROPSKÉ UNII Ing. Martin Jurkovi IDENTIFIKÁCIA K Ú OVÝCH FAKTOROV ZAMESTNANOSTI VO VEREJNOM SEKTORE POBALTSKÝCH ŠTÁTOV Ing. Peter Bilka PR ZKUM DOTAZNÍKOVÉHO ŠET ENÍ PO ÍTA OVÉ GRAMOTNOSTI U OSOB STARŠÍCH 30 LET V ROCE 2011 Mgr. Hana Vojá ková PRODUCT STRATEGIES IN MARKETING PLANNING Ing. Kamila Valkovcová MARKETING COMMUNICATION IN SLOVAK INDUSTRIAL COMPANIES Ing. Eva Vaškovi ová Zibrínová VPLYV GLOBÁLNEJ HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA SLOVENSKÝ AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL Ing. Tomáš Dudáš Ph.D. VZ AH VEREJNOPRÁVNYCH A KOMER NÝCH TELEVÍZIÍ TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A SÚ ASNÁ SITUÁCIA NA SLOVENSKU Mgr. Lucia Jel ová TOP MANAGEMENT TEAMS CHANGES - PERORMANCE IMPLICATIONS Strzelczyk Andrzej PhD, MBA M NOVÁ POLITIKA JAKO NÁSTROJ K EŠENÍ FINAN NÍCH BUBLIN NA TRZÍCH AKTIV Bc. Martin Samohýl CENA A CENOVÁ POLITIKA V MALOOBCHODE V ASE SVETOVEJ FINAN NEJ KRÍZY A JEJ DOPAD NA SPOTREBITE A PhDr. Radovan Ba ík PhD. METHODS OF DEFENCE AGAINST UNWANTED TAKEOVER THE POLISH EXPERIENCE Aneta Sokó Ph D PROBLEMATIKA PREDPOROZUMENIA V PRÁVE JUDr. Mária Dorková MARKETINGOVÉ STRATEGIE PODNIK NA ETNOCENTRICKÝCH SPOT EBITELSKÝCH TRZÍCH Ing. Daniela Zajková ZP SOBILOST VÝROBNÍCH ZA ÍZENÍ Ing. Erik Cseh 6

7 THE IMPACT OF MEGA SPORTS EVENTS ON THE STOCK MARKETS Krystian Zawadzki Ph.D. THE USE OF INTERNAL MARKETING IN PERSONAL MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENTS IN SLOVAK REPUBLIC Ing. Katarína Petríková POZÍCIA DIDAKTIKY V SYSTÉME ŠKOLSTVA S OH ADOM NA JEJ VZ AH K ODBOROVÝM DIDAKTIKÁM Mgr. Mária Morav íková PhD. THE INFUENCE OF BALANCED SCORECARD IMPLEMENTATION ON VALUE OF OIL COMPANY THE CASE OF MOBIL CORPORATION mgr Wojciech Kariozen HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA VYBRANÝCH HUDOBNÝCH INTERPRETOV Mgr. Michal Hal in SPECIFIED LATER Joanna Zukowska PhD ESKÁ REPUBLIKA A EVROPSKÁ DIMENZE PR MYSLOVÝCH VZTAH Mgr. Josef Hor á ek TERAPEUTICKÉ A R STOVÉ MOŽNOSTI METODY RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION TECHNIQUE Mgr. Martin Kupka Ph.D. UPLATN NÍ METODY LIKVIDNÍHO GAPU V KONTEXTU M ENÍ RIZIKA BANKOVNÍ LIKVIDITY Ing. Tomáš Sobotka KNOWLEDGE, INFORMATION AND TEXT IN THE DISCOURSE OF LITERARY EDUCATION Mgr. Hana Lavi ková FIVE MODELS OF PROBLEM-BASED LEARNING IN STUDENTS REFLECTIVE PRACTICE AT THE UNIVERSITY STUDIES Mgr. Dalia Staniulevi ien THE ROLE OF FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN POLAND Izabela Bednarska-Wnuk Ph.D. EMPLOYEES IN THE CHANGING WORLD Katarzyna Januszkiewicz Phd THE SOURCES OF RISK IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING TECHNOLOGICAL INNOVATIONS Izabela Jonek-Kowalska PhD SYSTEM OF COST MANAGEMENT CONFRONTATION OF THEORY AND PRACTICE Izabela Jonek-Kowalska PhD TRADING COMPANY IN THE POLISH SCIENTIFIC LITERATURE IN 20 S AND 30 S OF THE TWENTIETH CENTURY Marcin Koma da Ph.D. KONCEPCIA VZDELÁVANIA RÓMSKYCH DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU (ALEBO, AKO ZNÍŽI PO ET RÓMSKYCH DETÍ V ŠPECIÁLNYCH ŠKOLÁCH) Mgr. Ivana Šuhajdová PR ZKUM ÚROVN SOFTWAROVÉ PODPORY PROCES ÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBK Ing. David Michálek 7

8 PROJECT-BASED LEARNING AS A WAY OF ATTRACTING STUDENTS TO NATURAL SCIENCES Mgr. Denis Mainz VYUŽITI KALKULACE NÁKLAD ŽIVOTNÍHO CYKLU Z POHLEDU PODNIKOVÉHO ÍZENÍ Ing. Jan Vogl METHODOLOGY OF IMPLEMENTATION SIX SIGMA SYSTEM IN GE AVIATION, PRAGUE Ing. George Cristian Gruia FINANCIAL ASPECTS OF THE EMPLOYERS LIABILITY INSURANCE IN CZECH REPUBLIC Ing. Vojt ch Chlubna PR ZKUM ÚROVN ÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU V PR MYSLOVÝCH PODNICÍCH NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU A JEJICH SLEDOVÁNÍ Ing. Marek Nemec VNÍMANÍ D TSKÝCH PREKONCEPCIÍ Z POHLEDU DIVERZITY ŽÁKOVSKÉ POPULACE Mgr Denisa Gunišová INTEGRATION OF VISUALLY DISADVANTAGED PEOPLE IN THE CONTEXT OF EXPERIENTIAL LEARNING Mgr. Lucie Sk íšovská THE NEED FOR SOCIAL INNOVATIONS IN CURRENT TIMES Weronika Orkisz Felcis RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION TECHNIQUE/THERAPY (REST) ZA HRANICEMI KAŽDODENNÍ ZKUŠENOSTI Mgr. Marek Mal š DOPAD REKLAMY NA VYBRANÚ CIE OVÚ SKUPINU PRÍPRAVA PRIESKUMU Ing. Mário Jurik REÁLNÉ OPCE JAKO NÁSTROJ M ENÍ INVESTI NÍHO RIZIKA Ing. Veronika Frnková TRENDY V STVÁR OVANÍ OBSAHU NOVÍN PhDr. Ján Viš ovský PhD. THE ROLE OF SOCIAL MARKETIING IN LITHUNIA Migl Eleonora ernikovait POSSIBILITIES OF ACCOMMODATION SERVICE S MARKETING FOR THE DEVELOPMENT OF URBAN TOURISM Ing. V ra Plho ová Ph.D. GOVERNMENT SPENDING FINANCED BY TAXES OR BONDS? COMPARISON OF IMPACT ON ECONOMY PhD Piotr Krajewski KVALITA ST ÍKANÉHO BETONU ing. Lukáš Kopecký UPLATNENIE SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA V SR Z POH ADU LEGISLATÍVY Mgr. Miroslav Tvrdík EMEE WELL-FOUNDED FEEDBACK IN LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS Mgr. Martin Komenda ÚSP CH ESKÝCH MALÝCH A ST EDNÍCH PODNIK P SOBÍCÍCH V POTRAVINÁ SKÉM PR MYSLU Ing. Lenka Procházková 8

9 MAJETKOVÁ A FINAN NÍ SITUACE VYBRANÝCH ZEM D LSKÝCH PODNIK V SLOVENSKÉ REPUBLICE Ing. Zuzana Gallová UTILIZATION OF WASTE MATERIALS IN THE PROPOSAL OF CEMENT DRY SHAKE FLOORS Ing. Eva T mová ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ LEH ENÉHO BETONU Ing. Lenka Mészárosová SLÁMA JAKO MOŽNÝ TEPELNÝ IZOLANT PRO ETICS Ing. Petra Kejha COLLABORATIVE MANAGEMENT IN SLOVAK INDUSTRIAL COMPANIES AND ITS IMPACT FOR INCREASING OF COMPETITIVENESS Ing. Zuzana Kelemenová COMPARISON OF CONSUMER POLICY IN THE SLOVAK AND CZECH REPUBLICS Ing. Katarina Lehutova MOŽNOSTI VYUŽITIA UMELEJ INTELIGENCIE V MANAŽÉRSTVE BEZPE NOSTNÝCH RIZÍK Ing. Monika Václavková STANDARDS OF EXTERNAL EVALUATION IN PEDAGOGICAL SUPERVISION Prof. Katarzyna Szczepa ska Ph.D. MANUFACTURING LOGISTICS AND ITS OPTIMIZATION IN ENGINEERING COMPANIES Ing. Martin Beluský RAPID PROTOTYPING TECHNOLOGY AS A TOOL FOR INCREASING COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SLOVAKIA Ing. Veronika Videnová INNOVATIONS AS AN ESSENTIAL PART OF THE STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES Ing. Katarína Kraj ovi ová SYSTÉM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA V ODBORE INŽINIERSKA PEDAGOGIKA V RÁMCI KONCEPCIE CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE Ing. Petra Štefková MODIFIKACE PLAZMOU NANÁŠENÝCH NICRALY POVLAK Ing. Veronika i ánková QUALITATIVE RISK ANALYSIS AS A STAGE OF RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT PROJECTS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SELECTED METHODS THEORETICAL APPROACH Piotr Tworek Ph.D. INFRA ERVENÁ ABSORP NÍ SPEKTROSKOPIE VYBRANÝCH ADHEZIV PRO LEPENÍ D EVA Ing. Anna Benešová SOME ASPECTS OF FORMING THE NATIONAL IMAGE OF THE CZECH REPUBLIC Ing. Jitka Veselá SLOVAK LANGUAGE TTS SYSTEM DESIGNED FOR EMBEDDED SYSTEMS Ing. Milan Frátrik ZPRACOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÝCH OBRAZ POMOCÍ UM LÉ NEURONOVÉ SÍT K DETEKCI PARKINSONOVY CHOROBY Ing. Ji í Blahuta FINAN NÍ HODNOCENÍ INOVACÍ Ing. Ond ej Žižlavský Ph.D. 9

10 THE OPTIMISATION OF PRODUCTION LOGISTICS PROCESSES IN ENGINEERING ENTERPRISES Ing. Marián Hodulík VÝVOJ ZADLUŽENÍ OBCÍ V D SLEDKU FINAN NÍ KRIZE Ing. Miroslava Pucandlová VO VYUŽITÍ VIDEA VE VÝTVARNÉ VÝCHOV MgA. Marta Svobodová ZLOŽITOS TEXTOV U EBNICE ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY I. Ing. Marian Novota VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ OZNA OVÁNÍ VÝROBK VE VZTAHU K OCHRAN SPOT EBITELE Ing. Pavla Vanduchová UR ENÍ POLOHY DRŽÁKU ZP TNÉHO ZRCÁTKA NA SKLE S ERNÝM POTISKEM S VYUŽITÍM PR MYSLOVÉ KAMERY Ing. Ond ej Matúšek BUILDING S GLASS FACADE CLEANING MECHANISM Ing. Jan Slavík AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ FOREM ADOVÉHO SKLÁ SKÉHO STROJE Ing. Jan Cihlá MOBILNÍ PLATFORMA PRO VERTIKÁLNÍ POHYB NA SKLEN NÉM FASÁDNÍM SYSTÉMU Ing. Martin Plavec OPTIMUM CURRENCY AREA INDEX FOR EU COUNTRIES BEYOND EUROZONE M.A. Katarzyna Pi at OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSI BIORSTW BRAN Y PRZEMYS U LEKKIEGO W POLSCE Aleksandra Zygmunt PhD THE INFLUENCE OF MICROECONOMIC FACTORS ON INVESTMENT S EXTERNAL FINANCING IN POLISH QUOTED METALS COMPANIES Justyna Zygmunt PhD THE PROPOSAL FOR MODIFIED SECTORAL COST CHAIN IN ACCORDANCE WITH THE CONCEPT OF CSR Ing. Lucia Božiková ANALÝZA PROCESU HARMONIZACE Ú ETNICTVÍ POMOCÍ METODY PO ADÍ Ing. Veronika K elinová SIMULA NÉ METÓDY A ICH VYUŽITIE V PODNIKOVÝCH PROCESOCH Ing. Peter Princ WORK-RELATED FACTORS AS A SOURCES OF TEACHERS STRESS. CONCLUSIONS FROM THE RESEARCH CARRIED OUT AMONG POLISH TEACHERS mgr Joanna K osowska CSR A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI (KLIENTAMI ORAZ PRACOWNIKAMI) OPARTE NA ZAUFANIU mgr in. Magdalena Ciesielska THE ROLE OF CHARITABLE GIVING IN MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVE: EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC Ing. Marie Hladká SOFTVÉROVÉ APLIKÁCIE NA PODPORU VÝU BY Ing. Iveta Nedeljaková PhD. 10

11 VÝU BA OBJEKTOVO-ORIENTOVANÉHO PROGRAMOVANIA S PODPOROU ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA Ing. Josef Kopecký PRICE SETTING IN LITHUANIAN FIRMS Mr Ernestas Virbickas MÝTNÉ SYSTÉMY V M STSKÝCH AGLOMERACÍCH Ing. Monika Eisenhammerová THE IMPORTANCE OF EMPLOYEE SATISFACTION IN A MARKETINGLY MANAGED ENTERPRISE Dawid Szostek PhD THE LIFELONG LEARNING OF SLOVAK TEACHERS - THE VICIOUS CIRCLE Ing. Jana Petnuchová COMPARISON OF FINANCIAL LEASING IN THE SLOVAK AND CZECH ACCOUNTING Ing. Eva Chalúpková THE IMPLEMENTATION OF VERY PROGRESSIVE ADI INTO THE CZECH AUTOMOTIVE PRODUCTION WITH HELP OF NON-DESTRUCTIVE STRUCTUROSCOPY Ing Zuzana Andršová PRE-FABRICATED PANEL HOUSES Ing. David ech PROCES ZMENY V PODMIENKACH PODNIKOVÉHO RIADENIA PhDr. Monika Tom íková PRICE STABILITY AND ITS REALIZATION THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND M.A. Agata Szyma ska TO PERFORMANCE MODELLING OF PARALLEL COMPUTE Mgr. Dan Slová ek IDENTIFIKACE PROBLÉM FINANCOVÁNÍ OBCÍ Z FOND EU Ing. Lenka Kalusová THE GLOBALIZATION INFLUENCE ON ENTREPRENEURSHIP Ing. Milan Štúr PRINCIPY UZAVÍRÁNÍ KOALIC V TRADI NÍ SPOLE NOSTI A FORMOVÁNÍ STÁT Mgr. Jan Kalenda SEKURITIZACE A M NOVÁ KRIZE Ing. Vlastimil Cetkovský BAYESIAN ESTIMATION OF REAL BUSINESS CYCLE MODEL: THE CASE OF POLAND M.A. Zbigniew Kuchta THE INFLUENCE OF ISDB ON TRADITIONAL POSTAL SERVICE Ing. Barbora Chromcová MODELOVÁNÍ VOLATILITY AKCIOVÉHO INDEXU FTSE 100 Ing. Adam Borovi ka CUSTOMER CAPITAL OF MODERN BUSINESS AND ITS IMPACT ON EFFICIENCY ing Ma gorzata Adamska Phd. PO ÍTA OVÁ HRA AKO VÝSKUMNÝ NÁSTROJ V OBLASTI INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE Mgr. Jana Balážová 11

12 PAYMENT TRANSACTIONS INVOLVING NON-MFI DIFFERENCES AND TRENDS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES Ph.D. Anna Iwa czuk RIADENIE UDSKÝCH ZDROJOV VO VYBRANOM PODNIKU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Ing. Zuzana Mi icová MOBILNÉ OBCHODOVANIE A TRH MOBILNÝCH SLUŽIEB V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Ing. Angela Podperová VYTVÁRANIE PODMIENOK PRE SPOLO ENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE A TRVALO UDRŽATE NÝ ROZVOJ V SR Ing. Vladimíra Žia ková ANALÝZA VYBRANÝCH DEMOGRAFICKÝCH UKAZATEL V EU V KONTEXTU ZM N VE SKLADB OBYVATEL EU Bc. Ing. Karina Mužáková PRORODINNE ORIENTOVANÉ PROGRAMY VO VYSIELANÍ SLOVENSKEJ TELEVÍZIE Mgr. Eva Javorská EWOLUCJA WYTYCZNYCH GLOBAL REPORTING INITIATIVE DOTYCZ CYCH RAPORTOWANIA KWESTII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Mgr (MSc) Sylwia Pakowska VÝZNAMNÉ CHARAKTERISTIKY MANAÉRSKEJ PRÁCE PRI ZVLÁDANÍ PSYCHICKEJ ZÁ AŽE Ing. Jana Španirová ÚLOHY ŠTÚDIE OECD PISA V ODBORNEJ MATEMATICKEJ PRÍPRAVE U ITE OV PRIMÁRNEJ ŠKOLY doc. RNDr. Alena Prídavková PhD. TALENT MANAGEMENT AKO KONKUREN NÁ VÝHODA Mgr. Monika Rolková A FEW REMARKS ABOUT GLOBAL GOVERNANCE Mgr Magdalena Lipnicka IDEA OF UNIFIED ARCHITECTURE OF REMOTE CONTROLLED STAND Dominik Luczak RIE NE INFORMA NÉ SLUŽBY A ICH VÝZNAM V INTERMODÁLNYCH LOGISTICKÝCH RE AZCOCH Ing. Martin Jurkovi THE OVERVIEW OF EXISTING DIGITAL DATA AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) USED IN THE ARMY OF THE CZECH REPUBLIC AND THEIR POSSIBLE USE IN TACTICAL-GEOGRAPHIC ANALYSIS Ing. Dana K iš álová STAVEBNÍ TMELY Ing. Martina Šimá ková PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO METODA ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH W POLSCE mgr Katarzyna Fecko-Br czek REGENERACE LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠ NA METALICKÉ BÁZI RELIZOVANÉ V ESKOSLOVENSKU P ED ROKEM 1989 Ing. Pavel Liška VÝZKUM POUŽITELNOSTI VYZTUŽNÝCH ST RKOVÝCH VRSTEV P I NESTANDARTNÍCH TEPLOTÁCH HODNOCENÍ VÝSLEDK Ing. Michal Novotný 12

13 DATOVÉ SCHRÁNKY NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Mgr. Jaroslav Benák WASTE RECYCLING IN CONSTRUCTION WITH RESPECT TO THEIR EXPENSE Ing. Martin Št rba TRH PRÁCE AKO ZÁKLADNÝ DETERMINANT ROZVOJA VZDELÁVANIA Mgr. Monika Rózsová ETIKA V RIEŠENÍ DEFICITOV VEREJNÝCH FINANCIÍ V EÚ A SR Mgr. Ing. Jaroslav Dobiš PhD. KVALITATÍVNY PRIESKUM VNÍMANIA NOVÝCH FORIEM MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE NA INTERNETE Mgr. Veronika Pizano PO ÍTA OVÁ HRA NA HRDINU AKO EMOCIONÁLNA SKÚSENOS Mgr. Jana Radošinská KRIMINÁLNE SPRÁVANIE V KONTEXTE RODINY A VÝCHOVY DIE A A Mgr. Eva Ruppová NEHMOTNÁ AKTIVA JAKO NÁSTROJ KONKUREN NÍ VÝHODY PODNIKU Ing. Klaudia Gubová ROZVÍJANIE MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI ŽIAKOV 1. RO NÍKA PRIMÁRNEJ ŠKOLY Mgr. Anna Vašutová PhD. ROZPO TOVÉ HOSPODA ENÍ OBCÍ V SLOVENSKÉ REPUBLICE Ing. Jana Rosi ová POSTRZEGANIE POLSKIEGO RYNKU PRZEZ ZAGRANICZNYCH NABYWCÓW mgr Liwia Jasiak CONTROLLING LOGISTYKI JAKO KONCEPCJA WSPIERAJ CA DZIA ALNO OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH M.A. Justyna Dobroszek M.A. EXPLORING THE POSSIBILITY OF PAID INTERNET SERVICES IN POLAND PhD Leszek Gracz HLEDISKA VZTAHU MEZI KVALITOU A CENOU Ing. Miroslav Moša PROCES UD LOVÁNÍ CERTIFIKÁTU SYSTÉMU MANAGERSTVÍ KVALITY V KONKRÉTNÍM PODNIKU, JEHO P ÍNOSY A NEDOSTATKY Ing. Pavol Oško ODPORÚ ANÉ STRATÉGIÁ K ŠTÚDIU ŠTUDENTOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM NA VYSOKEJ ŠKOLE PaedDr. Vladimíra Beliková ÚROVE METAKOGNITÍVNYCH SCHOPNOSTÍ ŽIAKOV II. STUP A ZŠ, V NITRIANSKOM KRAJI, Z POH ADU U ITE OV Mgr. Katarína Vyrosteková INFORMAL RISK INVESTOR S DECISION MAKING CRITERIA AND PROCESS Ing. Alžb ta Kubí ková STRET ZÁUJMOV MEDIÁLNEHO PRIESTORU A PRÁVNEJ OCHRANY OSOBNOSTI Z POH ADU VOJENSKÉHO ARCHÍVU CENTRÁLNEJ REGISTRATÚRY MO SR V TRNAVE Ing. Daniela Nem eková THE TASK-ORIENTED AND SUCCESS-ORIENTED NEED OF ACHIEVEMENT AND SELF-IMAGE Dr Bibianna Ba aj PhD 13

14 ZISKOVOST ZÁKAZNÍK PODLE ACTIVITY-BASED COSTING: P ÍPADOVÁ STUDIE Ing. Jana Majerová MANAŽERSKÉ Ú ETNICTVÍ VE STAVEBNÍM PODNIKU Ing. Lucie Hubaczová ENVIROMENTAL IMPACTS OF INTEGRATED LOGISTICS Ing. Peter Stankovský ZDOKONA OVANIE SA V RODI OVSTVE AKO SÚ AS PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA DOSPELÉHO LOVEKA Mgr. Hana Zelená EDUKA NÉ CIELE V KONTEXTE KRITÉRIÍ SPROSTREDKOVANÉHO U ENIA AKO VÝCHODISKO REŠPEKTOVANIA DIVERZITY ŽIACKEJ POPULÁCIE PaedDr. Zuzana Babulicová CLASSIFICATION OF RFID APPLICATIONS Ing. Erik Janák THE NECESSITY OF PERSONNEL PLANNING IN SMALL INDUSTRIAL ENTERPRISES Ing. Kristína Koltnerová THE IMPORTANCE OF PROJECT COMMUNICATION FOR THE PROJECTS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES Ing. Jana Samáková ANALÝZA INDIKÁTOROV KONKURENCIESCHOPNOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Ing. Martin Darmo RÓ NICE I PODOBIE STWA W ZARZ DZANIU KAPITA EM LUDZKIM W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ I PUBLICZNEJ CASE STUDY Z POLSKI mgr Marlena Smuda MANAŽÉRSTVO KVALITY TQM V PROSTREDÍ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY A VÝU BY ODBORNÝCH PREDMETOV - 1. AS Ing. Peter Paška PhD. MANAŽÉRSTVO KVALITY TQM V PROSTREDÍ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY A VÝU BY ODBORNÝCH PREDMETOV - 2. AS Ing. Peter Paška PhD. CHOSEN ASPECTS OF THE INFORMATION SYSTEM EVALUATION Ing. Bernard Neuwirth Ph.D. STRATEGICKÉ RIADENIE UPLAT OVANÉ V OBDOBÍ HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Tomáš Holúbek THE PROTECTION (?) OF PERSONAL RIGHTS IN EMPLOYMENT RELATIONSHIPS Mgr. Martina Koval íková THE CONCEPT OF PROJECT RISK ASSESSMENT WITH THE USE OF INDUCTIVE KNOWLEDGE ACQUISITION SYSTEM MSc Eng. Ryszard Serafin IMPACT OF SUBSIDIES ON COST OF AGRICULTURAL PRODUCTION Ing. Michaela Beranová Ph.D. ECONOMIC ANALYSIS OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES BASED ON SELECTED INDICATORS Mgr Magdalena Jarczok-Guzy RENTOWNO JAKO MIARA EFEKTYWNO CI GOSPODAROWANIA Mgr Katarzyna Stochnia ek-mulas 14

15 THE VANISHING INTERIM REGIME HYPOTHESIS Micha Jurek Ph.D. NEUROTYCZNY NASTOLATEK XXI WIEKU OSOBA TWÓRCZA CZY ODTWÓRCZA? WYNIKI BADA mgr Sandra Orli ska EXAMPLES OF USING NEW TECHNOLOGIES IN TOURISM mgr Agnieszka Janas BADANIA NAD EUROPEJSKIMI MIKROPA STWAMI W NAUKACH SPO ECZNYCH. WYBRANE PROBLEMY METODOLOGICZNE I DEFINICYJNE mgr (M.A.) Marcin ukaszewski VLIV STANDARDIZACE NA KONKURENCESCHOPNOST PODNIKU Ing. Blanka Loudová VLIV PROFESNÍHO VZD LÁVÁNÍ NA EFEKTIVNOST INTERNÍHO AUDITU Mgr. Ing. Václav Kupec TABLICE WYNIKÓW W SZCZUP YM PRZEDSI BIORSTWIE M.A. ing. Dariusz Rojek HYBRID NEURAL NETWORKS AS A NEW APPROACH IN TIME SERIES FORECASTING Ing. Lukáš Falát THE VANISHING INTERIM REGIME HYPOTHESIS dr Pawe Marsza ek VOLATILITY OF EURO CURRENCY AGAINST PUBLISHING OF AGENCY RATINGS mgr Piotr Dabrowski THE POTENTIAL FUTURE SHAPE OF THE EU BUDGET AND INTEGRATION PROCESS IN THE EUROPEAN UNION Mgr Justyna Sikora THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE IN THE PROCESS OF CREATING INNOVATION MSc Eng. Anna Landwójtowicz Mgr in. EVALUATE THE USEFULNESS OF INTERNAL AND EXTERNAL QUALITY AUDITS PhD. Eng. Agnieszka Misztal MEZINÁRODNÍ DA OVÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Veronika Fišerová ECONOMETRIC MODELLING ON FOREX MARKET: APPLICATION OF ARIMA AND GARCH MODELS TO SPECIFIC EXCHANGE RATES DATA Ing. Lukáš Falát DE BONO "SIX ACTION SHOES" APPLICATION TO AN IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SOLUTIONS GENERATING SYSTEM ON A PRACTICAL EXAMPLE MSc Eng Dominika Jagoda-Sobalak Mgr in. ERGONOMIC CRITERIA FOR DESIGNING SOLUTIONS ASSISTING DISABLED INDUSTRIAL WORKERS PhD. Eng. Marcin Butlewski ÚLOHA EXTERNÍCH SUBJEKT V PERSPEKTIV U ENÍ SE A R STU ORGANIZACÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PhDr. Marek Schneider Ph.D. VOLUNTARY CERTIFIED SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF CREATING COMPETITIVE ADVANTAGE ON B2B MARKET IN POLAND Mgr Anna Wronka 15

16 NEW KEYNESIAN PHILLIPS CURVE IN LITHUANIA Mr Ernestas Virbickas SHAPING THE TECHNICAL ELEMENTS OF TAXING IN EU COUNTRIES IN AN ECONOMIC CRISIS SITUATION Anna Pyka PhD FUNDAMENTAL CULTURAL DIFFERENCES BETWEEN GREAT BRITAIN AND THE CZECH REPUBLIC USED IN ENGLISH TEACHING Mgr. Jind iška Šulistová LOW COST DIGITAL TO ANALOG CONVERTER Ing. Milan Frátrik TEACHING VOCABULARY AS AN IMPORTANT PART OF ENGLISH TEACHING Mgr. Kamila Tröstlová SYSTÉM ZABEZPE ENÍ KVALITY RAKOUSKÉHO SEKTORU FACHHOCHSCHULEN Mgr. Zden k Caha Ph.D. MOŽNOST VYUŽITÍ POWERPOINTOVÝCH PREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY CIZÍCH JAZYK NA PROFESN ZAM ENÉ VYSOKÉ ŠKOLE Mgr. Zden k Caha Ph.D. POSSIBILITY OF USING MATHEMATICAL PROGRAM CABRI IN LOWER PRIMARY SCHOOL Mgr. Kamila Tröstlová OCHRONA KONSUMENTÓW PRZEZ INFORMACJ NA PRZYK ADZIE RYNKU KREDYTU HIPOTECZNEGO W UE KIERUNEK DZIA A I PUNKTY KRYTYCZNE Ms. Agnieszka Nierodka M.A. BUSINESS RISK IN TRAVEL AGENCY MANAGEMENT doctor Ma gorzat Kurleto EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF SELECTED CREATIVE METHODS ON THE BASIS OF A PRACTICAL EXAMPLE master Barbara Karli ska mgr ODLIŠNOSTI V DEMOGRAFICKÝCH SKUPINÁCH Z H ADISKA DÔVERYHODNOSTI ZDROJOV INFORMÁCIÍ PRI NÁKUPE. ANALÝZA POMOCOU KRUSKAL-WALLISOVHO TESTU Mgr. Veronika Hrabackova EXISTENCIA PODSTATNÝCH DOKUMENTOV PRE RIADENIE UDSKÝCH ZDROJOV V ORGANIZÁCIÁCH PÔSOBIACICH NA SLOVENSKU Ing. Katarína Stachová PhD. INOVÁCIE A INOVATÍVNA KULTÚRA, ALEBO AKO PREŽI Ing. Zdenko Stacho VLIV DOPADU EKOLOGICKÝCH DANÍ NA DOMÁCNOSTI V ESKÉ REPUBLICE Ing. Zden k Hruška CULTURAL FACTORS: CAN THEY INFLUENCE THE BUSINESS? Mrs Popovici Simona ROLE PLAY ANALYSIS Mgr. Karim Sidibe ROLOVÉ HRY V PRAXI Mgr. Karim Sidibe RHEOLOGY OF COMPOSITES WITH NATURE VEGETAL ORIGIN FIBERS Ing. Ji í Bobek 16

17 MAPP COUPLING AGENT INFLUENCE ON THERMOPLASTIC NATURE FIBRE COMPOSITTE Ing. Ji í Bobek ÍZENÍ PODNIKOVÝCH INVESTIC V OBLASTI ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE Ing. Darina Myšáková VLIV HOSPODÁ SKÉ KRIZE NA AKCIE Z ANTICYKLICKÉHO ODV TVÍ TELEVIZNÍ PR MYSL Ing. Ji í Vataha INTERDISCIPLINARY APPROACH WITH THE PROBLEM OF MOMENTS Mgr. Martin T ma STRUCTURED PRODUCTS MARKET IN POLAND IN THE FIRST HALF OF 2011 Tomasz Golinski MSc AGRESIVITA A COPINGOVÉ STRATEGIE V PROST EDÍ D TSKÉHO DOMOVA Mgr. Jind iška Šulistová ETIKA, MORÁLKA, POLITIKA Mgr. Veronika Vašková EFFECTIVENESS OF PROMOTION USING AGRITOURISM WEB PORTALS mgr Adam Jasi ski REGULACE BANKOVNÍHO SEKTORU NOVÝMI PRAVIDLY BASEL III Ing. Elena Drabiková DECENTRALIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY NA CESTE K LOKÁLNEJ DEMOKRACII Mgr Martina Eliášová INŠTITUCIONÁLNE POZADIE STAROSTLIVOSTI O MIGRANTOV NA SLOVENSKU Mgr. Martina Eliášová KURIKULUM A TVORBA ŠKOLSKÉHO VZD LÁVACÍHO PROGRAMU Mgr. Bc. Helena Všete ková DOMINANT COLOUR FEATURE EXTRACTION BASED ON REGION GROWING Ing. Ellen Molitorisová LIDSKÝ KAPITÁL JAKO FAKTOR OVLIV UJÍCÍ ÚSP CH P I HLEDÁNÍ ZAM STNÁNÍ Ing. Gabriela Cieslarová CLUSTER INITIATIVES PROJECTION FOR OPOLE VOIVODSHIP Miroslawa Szewczyk PhD HIGH-, MEDIUM-HIGH -, MEDIUM-LOW - AND LOW-TECHNOLOGY MANUFACTURING INDUSTRIES: OPOLE VOIVODSHIP Miroslawa Szewczyk PhD ANALÝZA STAVU ERPÁNÍ FINAN NÍCH PROST EDK ZE STRUKTURÁLNÍCH FOND V OBLASTI ZAM STNANOSTI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Ivana Jane ková VPLYV GLOBALIZÁCIE NA CHARAKTER MIESTNEJ A REGIONALNEJ SAMOSPRÁVY Mgr. Agáta Šoltýsová MEASURING INFORMATION QUALITY BY MEANS OF TRUST METRICS Ing. Marek Šajna LABORATORNÍ ZKOUŠENÍ P EDPJATÉHO ZD NÉHO ROHU Ing. Marie Stará LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ ASFALTOVÝCH PÁS S VLIVEM TEPLOTY Ing. Martina Janulíková 17

18 VPLYV EFEKTIVITY FINAN NÉHO RIADENIA NA KONKURENCIESCHOPNOS MSP Mgr. Miroslava verhová NÁVRH PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TUL ÍK Ing. Janka Šoltésová VYUŽITÍ FUNKCE UŽITKU VE VÍCEKRITERIÁLNÍM ROZHODOVÁNÍ Ing. Lucie Vrbová THE QUALITY OF COURSE RENDER IN ORDER Mis. Anna Mazur Phd. Eng. BUSINESS MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF INDUSTRIAL DESIGN'S ROLE PHD Beata Glinkowska RELATION BETWEEN VALUES AND CAREER ACCOMPLISHMENT mgr Andrzej Cudo REGULACJA PUBLICZNA A DOBROBYT SPO ECZNY dr Ma gorzata Zielenkiewicz THE DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IN THE ENGINEERING INDUSTRY Ing. Erik Cseh FPGA IMPLEMENTATION OF THE SOBEL EDGE DETECTOR FOR REAL TIME APPLICATIONS Ing. Peter Tarábek PhD. VYUŽITIE E-MARKETINGU V DESTINA NOM MARKETINGU Mgr. Jana Luptáková Bizubová INFORMA NÍ A KOMUNIKA NÍ TECHNOLOGIE VE VZD LÁVÁNÍ V PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÉM KONTEXTU Mgr. Denis Mainz ENVIRONMENTÁLNÍ DAN V KONTEXTU DA OVÉHO SYSTÉMU V R Ing František Sejkora THE INFLUENCE OF ECONOMIC CRISIS VIA FX MARKET ON THE LIQUIDITY OF POLISH COMPANIES TOMASZ SZEMRAJ THE ANALASIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RESEACH AND DEVELOPMENT FINANCIAL EXPENDITURES AND THE INNOVATION OUTPUT Ing. Petr ížek M.A. INTRODUCTION OF AN ERGONOMICS PROGRAM TO BUSINESS PRACTICES Ing. Na a Straková FRANCHISING THE PROPOSITION OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES DURING THE CRISIS Mr Marek wierad M.A. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ INVESTI NÍCH VARIANT ZAJIŠT NÍ VÝROBY Ing. Michael Kupec COOLING INTENSITY INFLUENCE ON MECHANICAL PROPERTIES OF PART PREPARED BY EXTRUSION BLOWING Ing. Ji í Habr INFLUENCE OF ADDING PAINTED RECYCLATED ON POLYPROPYLENE PROPERTIES Ing. Ji í Habr 18

19 THE OPTIMALY MANNER OF COOLING COMMON TEMPERATURE REDUCITON SYSTEM OF BLOW MOULD Ing. Pavel Brdlík POLYPROPYLENE MATRIX WITH CARBON NANOTUBES Ing. Jan Vácha THE INFLUENCE OF CARBON NANOTUBES AS FILLER ON MECHANICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE 6 Ing. Jan Vácha ZNA KA KVALITY A JEJ VÝZNAM V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII Mgr. Lucia Alchusová DATA MINING IN PRODUCTION Ing. Marián Hricko MAPOVÁNÍ LABYRINTU ZALOŽENÉ NA JEDNODUCHÉ DETEKCI HRAN V OBRAZE Ing Dalibor Hula INNOVATION STRATEGIES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND dr Anna Strychalska-Rudzewicz PhD DERYWATY W OBROCIE GIE DOWYM W LATACH Mgr Jaros aw Paw owski ANALÝZA OTEV ENÝCH PODÍLOVÝCH FOND SE ZAM ENÍM NA DYNAMICKÉ A KONZERVATIVNÍ FONDY FOND VÝZNAMNÝCH INVESTI NÍCH SPOLE NOSTÍ P SOBÍCÍCH V ESKÉ REPUBLICE Ing. Kamil Smolík MELT FLOW BEHAVIOUR OF COMPOSITE MATERIALS WITH NATURAL ANIMAL FILLERS Ing. Martin Seidl PROSUMER A NEW TREND OF ACTIVE CONSUMPTION ON THE EXAMPLE OF BANKING SERVICES Agnieszka Lebiejko M.A. POSTHUMANIZMUS JAKO EXPANZE ŽIVOTA Mgr. Radoslava Cenká PLATEBNÍ SYSTÉMY V ELEKTRONICKÉM PODNIKÁNÍ Ing. Veronika Svatošová SELECTED PROBLEMS OF EMPLOYMENT, RISK OF POVERTY AND EDUCATION SYSTEM IN GERMANY PhD Liliane Jodkowski INTERNETOVÁ PROPAGÁCIA SUBJEKTU CESTOVNÉHO RUCHU S CIE OM PODPORY ROZVOJA REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU Ing. Barbara Hlav ová PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU V REGIÓNE STREDNÝ SPIŠ Ing. Barbara Hlav ová BENCHMARKING IN A SMALL ENTERPRISE Ms Aneta Surmiak THE ROLE OF THE CHAMBERS OF COMMERCE IN THE CRISIS OF GLOBAL MARKET ECONOMY Marta Balcerek MA THE CAUSAL RELATIONSHIPS BETWEEN THE PRICES OF CROPS IN POLAND AND CZECH REPUBLIC Mrs Agnieszka T uczak PhD 19

20 MINULOS A SÚ ASNOS KÓDOV Mgr. Zuzana Alchusová WIDELY DIVERSIFIED INVESTMENT PORTFOLIO A TOOL TO PROTECT YOUR INVESTMENT IN TERMS OF MARKETS VOLATILITY Grigorij Žilinskij ULTRASONIC WELDING SYSTEMS FOR A PLASTICS WELDING A COMPARISON OF THE SERVO AND PNEUMATICALL DRIVE OF THE ULTRASONIC TOOL Ing. Ond ej Kotera INFORMATIVNÍ VERSUS PERSVAZIVNÍ REKLAMA Ing. Katarína Slivková SIE SPRZEDA Y DO GABINETÓW KOSMETYCZNYCH Wojciech Pyzik mgr VLIV SVA OVACÍHO TLAKU NA PEVNOST SPOJE P I ULTRAZVUKOVÉM SVA OVÁNÍ PLAST Ing. Dalibor Kopá MARKETING ON SOCIAL NETWORKS Ing. Hana Poštulková METAFORY A RÁMOVÁNÍ KOLEKTIVNÍHO JEDNÁNÍ Mgr. Milan Hrubeš DiS. PROJECT MANAGEMENT IN MICRO AND SMALL ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF PROJECTS UNDERTAKEN BY THE UNIVERSITY OF SZCZECIN Mr Rafa Szyma ski Ph D NON-STANDARD METHODS OF ECONOMICAL PROCESS ANALYSIS Ing. Josef Botlík RÓMOVIA A ICH OBRAZ V MÉDIÁCH Mgr. Viktória Lancošová UNIVERSITIES AND THE DEVELOPMENT OF CLUSTERS Ing. Kristína Štefan iková PHONEME RECOGNITION BY APPLICATION OF GENETIC PROGRAMMING Ing. Stanislav Foltán DISCRIMINANT ANALYSIS AS AN EARLY WARNING SYSTEM AND RESTRUCTURING OF THE RESTORATIVE OF ENTERPRISES Mgr Magdalena Ciszewska DETERMINATION OF GAME-TREE STRUCTURES COMPLEXITY LEVEL IN DISCRETE OPTIMIZATION OF MACHINE SYSTEMS M.Sc Eng Adam Deptu a SUSTAINABLE GENDER EQUALITY DEVELOPMENT IN THE LABOUR MARKET IN LITHUANIA Aist Dromantait-Stancikien CRITERIA FOR EVALUATING ENGLISH LANGUAGE EXAMS M.A. IWONA WI CKA METODIKA DÍLENSKÉHO PLÁNOVÁNÍ S PODPOROU INFORMA NÍHO SYSTÉMU HELIOS ORANGE Ing. Jan Bozd ch COOPERATION OF UNIVERSITIES WITH ECONOMIC ENVIRONMENT IN THE ERA OF KNOWLEDGE-BASED ECONOMY mgr Izabela Richter 20

21 GLOBAL CRISIS APPRECIATES ERM- BENEFITS FROM IMPLEMENTING THE PROCESS OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN AN ORGANIZATION Ph.D. Anna Korombel ANALIZA POZIOMU ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI NA TLE INNYCH PA STW UNII EUROPEJSKIEJ Klóska Rafa Ph.D. VYUŽITÍ NEKOMER NÍHO SOFTWARU V KVALITATIVNÍM PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU Ing Dana Slánská RATING AGENCIES IMPACT ON ENTERPRISE RISK MANAGEMENT. STANDARD&POOR S CASE Ph.D. Iwona Gorze -Mitka BANKING SECTOR IN POLAND IN THE BACKGROUND OF NEW REGULATORY STANDARD OF RISK MANAGEMENT INCLUDED IN THE BASEL III ACCORD mgr Marcelina Wi ckowska MARKETINGOVÝ MIX Ú INNÁ ZBRA MÚZEA PhDr. Michal Luká EVALUATION OF CREDITWORTHINESS AND THE THREAT OF BANKRUPTCY OF POLISH ENTERPRISES BASED ON FINANCIAL REPORTING dr Pawel Antonowicz Ph.D. KONSEKVENCE APLIKACE REGISTRU SDÍLENÍ INFORMACÍ V SEKTORU POJIŠ OVNICTVÍ NA FINAN NÍ ZDRAVÍ POJIŠ OVEN Ing. Andrea Valihorová VÝTVARNÁ HRA V EDUKA NÍM PROCESU P EDŠKOLNÍHO VZD LÁVÁNÍ Mgr.Bc. Lenka Mina íková REKOMENDACJE GIE DOWE JAKO RÓD O WIEDZY DLA INWESTORA INDYWIDUALNEGO Ph.D. Czy ycki Rafa EXAMINATION OF THE MOST FOLLOWED RESEARCH PARADIGMS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT RESEARCH Ing. Lukáš Richter EXAMINATION OF THE DOMINANT METHODS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT RESEARCH Ing. Lukáš Richter THE EFFECT OF DIFFERENT AL-CONTENT ON THE H.T. MECHANICAL PROPERTIES OF FE- XAL-5ZR ALLOYS WHERE X = 25, 30, 35 AT. % Ing. Pavel Kejzlar BIONICS AS AN INSPIRATION FOR INDUSTRY Ing. Lukáš Voleský MONITORING SPECIFICS OF TEACHER-PUPIL INTERACTION IN MULTICULTURAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL Mgr. Dominika Stolinská EVALUATING THE QUALITY OF BANK SERVICES WITH THE USE OF BENCHMARKING Justyna Zabawa PhD TEORETICKÝ POH AD NA HOSPODÁRSKY CYKLUS Ing. Andrea Frendáková TOOL FOR PRODUCTION OF THE BACK COVER Ing. Lukáš Zuzánek 21

22 VPLYV FAKTOROV PROSTREDIA NA POSKYTOVANIE BENEFITOV PRE ZAMESTNANCOV PhDr. Katarína urková PhD. VÝSKYT SYNDRÓMU VYHORENIA NA PRACOVISKU PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Mgr. Ivana Hnatová Mgr. SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY AKO NEŽIADUCI SPRIEVODNÝ FENOMÉN INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE Mgr. Stanislav Špánik PRIAME ZAHRANI NÉ INVESTÍCIE V KRAJINÁCH V4 Ing. Barbora Dugasová A COMPARISON OF VALUE PREFERENCES AMONG PSYCHOLOGY STUDENTS AND STUDENTS OF OTHER DISCIPLINES IN THE CZECH REPUBLIC AND IN THE NETHERLANDS Mgr Jitka Taušová DEVELOPMENT OF STUDENTS COMPETENCES TO ACT IN THE COMMUNITY DURING THE EDUCATIONAL PRACTICE Justinas Sadauskas IMPLEMENTACE A INTEGRACE RIZIK V SYSTÉMECH ÍZENÍ Ing. Monika Šusterová TELEMATIKA V BUDÚCNOSTI VZDELÁVANIA VO VODNEJ DOPRAVE Ing. Martin Lednický THE INTELLECTUAL CAPITAL VALUATION AND IMPACT OF EUROPEAN DEBT TURMOIL INTO THE LOCAL STOCK EXCHANGES: CASE OF POLAND AND CZECH REPUBLIC MPhil Jaroslaw Godyn KONCEPTY MERANIA A RIADENIA VÝKONNOSTI PODNIKU Ing. Michaela Durká ová OPTYMALIZACJA POLITYKI ZATRUDNIENIA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH PREZENTACJA WYNIKÓW BADA mgr Marek Szmigiel DETERMINANTY MI DZYNARODOWYCH INWESTYCJI PORTFELOWYCH WYBRANYCH PA STW UE PRZED KRYZYSEM Urszula Mrzyg ód Phd POWI ZANIA W GRUPIE KAPITA OWEJ, ICH ZWI ZEK Z WEWN TRZNYM RYNKIEM KAPITA OWYM ORAZ WP YW NA JEJ KONKURENCYJNO mgr inz. Grzegorz Borkowski THE IMPACT OF ICT ON THE PRODUCTIVITY GROWTH IN CZECH REPUBLIC PANEL DATA ANALYSIS Ing. Zuzana Somogyiová P ÍNOSY VYSOKOŠKOLSKY VZD LANÉHO OBYVATELSTVA PRO EKONOMIKU Pavla Krej ová SYNERGIC EFFECT OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AND COHESION POLICY AS AN OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES IN RURAL AREAS IN POLAND Mgr Danuta Legucka mgr DSM - THE HIGHER LEVEL OF ABSTRACTION FOR MODELING SOFTWARE-IS Ing. Michal Mokryš COMPARISON OF UML ACTIVITY DIAGRAM AND BPMN FOR IS DEVELOPMENT Ing. Michal Mokryš 22

23 MODELING OF SIMPLE WEB-IS USING DSM Ing. Michal Mokryš DISCRIMINATION OF NEUTRON AND PHOTON SIGNALS USING TIME AND FREQUENCY DOMAIN DATA Mgr. Moslem Amiri AUTONOMNÍ KOMUNIKACE UAV AGENT V MAS Mgr. Ji í Rozsypal EVALUATION OF BANKRUPTCY PREDICTION MODELS IN CONTEMPORARY POLISH ECONOMIC REALITIES USED IN AUDITING mgr Micha Weso owski DOSAHOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU P I ZACHOVÁNÍ JEHO VÝKONNOSTI Ing. Andrea Zajacová PROBLEM ISSUES OF THE TRAINING PROCESS IN PUBLIC ADMINISTRATION Ing. Jitka P kná FRANCHISING IN POLAND AND THE CZECH REPUBLIC THE COMPARISON OF PACE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT dr, (Ph.D.) Alicja Antonowicz SUCCESS OR FAILURE OF INCORPORATING THE CSR MODEL ACROSS THE COMPANIES Ing. Veronika KAISEROVÁ THE LAW AND FINANCIAL ASPECTS OF COUNTERACTING THE DROUGHTS EFFECTS IN THE AREA OF POLAND PhD Zbigniew Piepiora PhD TEORETICKÝ MODEL OPTIMÁLNÍHO CHOVÁNÍ NADNÁRODNÍCH RETAILOVÝCH SPOLE NOSTÍ Ing. Alena Šafrová Drášilová UWARUNKOWANIA SPO ECZNE I BIZNESOWE ALGIERII I WIATA ARABSKIEGO WED UG MODELU SIEDMIU WYMIARÓW KULTUR Mr Tomasz Mikulski THE CONCEPT OF HIERARCHICAL RATIONALITY Ing. Vojt ch Opleštil CEMS MIM CREDIT AS THE MAIN SOURCE OF FINANCING THE PURCHASE OF REAL ESTATE IN POLAND PhD Magdalena Bywalec MONETARY POLICY IN RESPONSE TO THE FINANCIAL CRISIS ILUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF UNITED STATES PhD Pawe Kawa ZM NY VEDOUCÍ K P EHODNOCENÍ PARADIGMATU UZAV ENÉ INOVACE Ing. Milan Muška CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A TOOL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Ing. Anna Vallušová 23

24 KVALITATÍVNY PRIESKUM VNÍMANIA NOVÝCH FORIEM MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE NA INTERNETE QUALITATIVE RESEARCH OF PERCEPTION OF NEW FORMS OF MARKETING COMMUNICATION ON THE INTERNET Veronika Pizano, Alena Kusá Abstrakt Príspevok predstavuje kvalitatívny prieskum, ktorý je súčasťou dizertačnej práce autorky. Hovorí o jeho metodike, konkrétne metóde, výbere respondentov a obsahu prieskumu. Jeho snahou je tiež predstaviť metódu online focus group. Klíčová slova: blog, skupina, prieskum, užívateľ Abstract The article presents a qualitative survey that is a part of the dissertation work of the author. It talks about about its methodology, methods, the selection of respondents and survey content. Its aim is also to introduce the method of online focus group. Key words: blog, group, survey, user 1 ÚVOD Súčasťou našej dizertačnej práce s názvom Typológia slovenských internetových užívateľov podľa vnímania nových foriem marketingovej komunikácie je kvalitatívny prieskum, ktorého cieľom je na vzorke vybraných užívateľov zistiť postoje a vnímanie rôznych foriem marketingovej komunikácie na internete. Tento prieskum slúži na vyšpecifikovanie otázok pre dotazníkový kvantitatívny prieskum, ktorý bude realizovaný v roku METODIKA 2.1 Metóda Pre kvalitatívny prieskum sme zvolili zatiaľ málo využívanú formu focusovej skupiny blog group, teda blogovacia skupina. Blogovacia skupina nepotrebuje fyzickú prítomnosť účastníka na konkrétnom mieste. Takisto je ohraničená dlhším časovým rozpätím, napr. týždeň, čiže nevyžaduje prítomnosť respondenta v konkrétnom krátkom čase, ako je to například pri online diskusiách. Snahou je dať respondentovi možnosť vrátiť sa k vlastním odpovediam, otázkam moderátora skupiny a tiež odpovediam ostatných respondentov. Blogovacia skupina sa nachádzala na adrese Celý systém je založený na Wordpresse. Moderátor diskusie má admin prístup, vďaka ktorému dokáže sledovať, ku ktorým príspevkom kedy a kto odpovedal. Zároveň môže na odpovede sám reagovať. Každý účastník prieskumu dostal vlastné prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa musí do systému prihlásiť (obr. 1). 1093

25 Obr. 1: Úvodná stránka v systéme blog groups Zdroj: Po prihlásení sa vidí respondent jednotlivé témy stránky (obr. 2) a v nich priradené články (obr. 3). Obr. 2: Zoznam stránok v systéme blog groups Zdroj: 1094

26 Obr. 3: Články v rámci jednej stránky v systéme blog groups Zdroj: 2.2 Výber respondentov Vzhľadom na to, že ide o prieskum o internetových užívateľoch, účastníci prieskumu boli získaní výhradne online nástrojmi. Účastníci prieskumu patria do panelu, ktorým disponuje výskumná agentúra Mediaresearch. V prvej fáze bola z panelu vyselektovaná skupina užívateľov, ktorí: používajú internet každodenne, používajú internet v mobile aspoň raz týždenne), nakúpili za posledný rok aspoň raz online, za posledných 6 mesiacov klikli na nejakú internetovú reklamu. Z panelu tak bolo vyselektovaných 247 užívateľov. Z nich bolo vybraných 15 potenciálnych účastníkov a 35 náhradníkov. Títo boli vybratí tak, aby každá socio-demografická charakteristika mali rovnomerné zastúpenie, teda: pohlavie, vek, vzdelanie, bydlisko (kraj), bydlisko (veľkosť), Pri výbere sa tiež prihliadalo na intenzitu ich klikania na internetovú reklamu a na používanie internetu v mobile. V ďalšom kroku boli vybraní uchádzači oslovení, či súhlasia s účasťou v blogovacej skupine. Z deklarovaných 12 sa zúčastnilo 8, ďalší dvaja boli vybraní a oslovení z náhradníkov. 1095

27 Boli vybraní takí užívatelia, ktorí sú na internete často stretávajú sa s rôznymi formami marketingovej komunikácie a bol teda predoklad, že budú vedieť reagovať na témy v rámci blogovacej skupiny. 2.3 Obsah prieskumu Obsah prieskumu bol rozdelený do 12 tém: 1. Všeobecne o prezentácii na internete 2. Banerová reklama 3. Reklama vo videu 4. Reklama vo vyhľadávaní a kontextová reklama 5. Mobilná reklama 6. y 7. Facebook 8. Iné sociálne siete 9. Blogy a diskusie 10. Nakupovanie na internete 11. Webové stránky 12. Iné Každá z tém obsahovala konkrétne otázky, niektoré témy boli rozdelené ešte na ďalšie podotázky. Užívateľom boli zobrazené aj rôzne formy marketingovej komunikácie prostredníctvom obrázkov a jedného videa (obr. 4). Obr. 4: Obrázky v rámci jedného článku v systéme blog groups Zdroj: 2.4 Vyhodnotenie prieskumu Úlohou prieskumu nebolo dôjsť ku konkrétnym záverom, ale získať ďalšie a iné pohľady na marketingovú komunikáciu na internete pre účely vypracovania kvantitatívneho dotazníka zameraného na túto tému, na základe ktorého bude vypracovaná typológia slovenských 1096

28 internetových užívateľov z hľadiska vnímania nových foriem marketingovej komunikáie na internete. Samotné odpovede respondentov nebudú zverejnené. Použitá literatura 1. Blogovací systém agentúry Mediaresearchu. [online] [ ] Dostupné na <http://blogresearch.mediaresearch.sk/>. Kontaktní údaje Mgr. Veronika Pizano Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta masmediálnej komunikácie Nám. J. Herdu Trnava Slovensko doc. Ing. Alena Kusá, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta masmediálnej komunikácie Nám. J. Herdu Trnava Slovensko

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA KATEDRA REGIONÁLNÍ EKONOMIE A SPRÁVY XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Hustopeče, 18. 20. června 2014 Brno 2014 MASARYK

More information

Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi Sborník z konference konané dne 29. března 2011

Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi Sborník z konference konané dne 29. března 2011 Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi Sborník z konference konané dne 29. března 2011 Sborník byl vytvořen v rámci projektu: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU VI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2010 22. leden, Hodonín, Česká republika Kolektiv autorů

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA Štefan Majtán a kolektív AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE Vydavateľstvo EKONÓM Bratislava

More information

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2007

More information

UNINFOS 2014 Univerzitné informačné systémy 27. 10. 29. 10. 2014 Košice Zborník abstraktov

UNINFOS 2014 Univerzitné informačné systémy 27. 10. 29. 10. 2014 Košice Zborník abstraktov S t r a n a 1 UNINFOS 2014 Univerzitné informačné systémy 27. 10. 29. 10. 2014 Košice Zborník abstraktov S t r a n a 2 UNINFOS 2014 Univerzitné informačné systémy 27. 10. 29. 10. 2014 Košice Zborník abstraktov

More information

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2014 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe 16 Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním

More information

Economics and Management

Economics and Management UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA Economics and Management EKONOMIKA A MANAGEMENT 2010 1 UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA

More information

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej internetovej konferencie

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej internetovej konferencie Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej internetovej konferencie Mladá veda VŠEMVS 2012 Bratislava, 14. 25. 5. 2012 School of Economics

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

The International Conference Hradec Economic Days 2014. Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, February 4 th and 5 th, 2014

The International Conference Hradec Economic Days 2014. Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, February 4 th and 5 th, 2014 The International Conference Hradec Economic Days 2014 Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, February 4 th and 5 th, 2014 Peer-Reviewed Conference Proceedings Part IV. Hradec Králové

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2012 20. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

ZBORNIK PRISPEVKOV. konferencie CSTI 2013 Conservation Science, Technology and lndustry. 20. - 22. február 2013

ZBORNIK PRISPEVKOV. konferencie CSTI 2013 Conservation Science, Technology and lndustry. 20. - 22. február 2013 ZBORNIK, PRISPEVKOV, konferencie CSTI 2013 Conservation Science, Technology and lndustry 20. - 22. február 2013 INTERDISCIPLINARITA VO VEDECKOM VÝSKUME PRI ROZVOJI OCHRANY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA Slovenské

More information

MARKETING A OBCHOD 2004

MARKETING A OBCHOD 2004 Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva Drevárska fakulta Technická univerzita vo Zvolene zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2004 ROK EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE MARKETING

More information

Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015 KONCEPTY DNEŠKA. vol. V. 20. 24.

Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015 KONCEPTY DNEŠKA. vol. V. 20. 24. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2015 KONCEPTY DNEŠKA vol. V 20. 24. dubna 2015 Hradec Králové, Česká republika Sapere Aude Záštita konference Conference

More information

Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investiných projektoch

Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investiných projektoch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva 7. medzinárodné vedecké sympózium Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investiných projektoch

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2014/2015

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2014/2015 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2013/2014

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2013/2014 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta. Folia Turistica 5

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta. Folia Turistica 5 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta Folia Turistica 5 2015 Folia Turistica 5 Zborník vedeckých prác Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta 2015 Folia Tursitica

More information

- 1 - Eruditio. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV - DETERMINANTY KONKURENCIESCHOPNOSTI

- 1 - Eruditio. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV - DETERMINANTY KONKURENCIESCHOPNOSTI - 1 - Eruditio Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV - DETERMINANTY KONKURENCIESCHOPNOSTI Bratislava 21. 11. 2006 - 2 - Vzdelávanie a rozvoj ľudských

More information

GRANT journal. Published by: MAGNANIMITAS Assn.

GRANT journal. Published by: MAGNANIMITAS Assn. GRANT journal GRANT Journal je vědecký časopis publikující výsledky výzkumné a vědecké činnosti příjemců grantů a veřejných podpor. GRANT Journal publikuje recenzované vědecké práce a vědecké studie. GRANT

More information

CER Comparative European Research 2015

CER Comparative European Research 2015 CER Comparative European Research 2015 Proceedings Research Track of the 3rd Biannual CER Comparative European Research Conference International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries

More information

2/2008 Media4u Magazine

2/2008 Media4u Magazine 2/2008 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou České

More information

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE CD NOSIČ

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE CD NOSIČ ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE CD NOSIČ Liptovský Ján, 26. 27. október 2011 Riziká a príleţitosti agrosektora v podmienkach finančnej a hospodárskej krízy Zborník príspevkov z

More information

Výkonnosť podniku VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA AKO UKAZOVATEĽ MERANIA A HODNOTENIA VÝKONNOSTI PODNIKU PODĽA SLOVENSKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

Výkonnosť podniku VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA AKO UKAZOVATEĽ MERANIA A HODNOTENIA VÝKONNOSTI PODNIKU PODĽA SLOVENSKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY Vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu Výkonnosť podniku Ročník I Číslo 3/2011 ISSN 1338-435X Výkonnosť podniku VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA AKO UKAZOVATEĽ MERANIA A HODNOTENIA VÝKONNOSTI PODNIKU

More information

Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP

Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP Economics and Business Scientific Journal of the Faculty of Economy and Business The Bratislava School of Law Ekonómia a podnikanie

More information

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE 11. DNI DOKTORANDOV EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN a 13. KONFERENCIE EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN Zborník príspevkov z konferencie 11. DNI DOKTORANDOV EXPERIMENTÁLNEJ

More information

Hradec Economic Days 2012

Hradec Economic Days 2012 The International Conference Hradec Economic Days 2012 Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, January 31th and February 1st, 2012 Peer-Reviewed Conference Proceedings Part II. Hradec

More information