MMK 2011 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V DECKÉ PRACOVNÍKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MMK 2011 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V DECKÉ PRACOVNÍKY"

Transcription

1 Sborník p ísp vk z mezinárodní v decké konference MMK 2011 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V DECKÉ PRACOVNÍKY prosince 2011 Hradec Králové, eská republika

2 Odborné sekce konference Conference Sessions: Podnikové ízení Business Management Marketing a obchod Marketing Ekonomie a podniková ekonomika Economy and Business Economics Ve ejná správa Public service Finance a ú etnictví Financing and Accounting Psychologie, sociologie a pedagogika Psychology, Sociology and Pedagogy Pr myslové inženýrství Industrial Engineering Informatika a informa ní technologie Informatics and Information Technology Editor, úprava, realizace Edit, Published by: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, eská republika, 2011 Magnanimitas, Hradec Králové, 2011 ISBN ETTN Upozorn ní Warning: Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování a ší ení této publikace jakýmkoliv zp sobem bez výslovného písemného svolení vydavatele je trestné. All rights reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws.

3 Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2011 INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS December 12 16, 2011 Hradec Králové, The Czech Republic

4 Vážení ú astníci konference, Slovo úvodem Mezinárodní Masarykova konference 2011, kterou op tovn po ádalo akademické sdružení MAGNANIMITAS, si kladla za cíl p edevším prezentovat výsledky doktorand a mladých v deckých pracovník z vysokých škol Evropské unie. Byla také ideálním místem pro diskuze s odborníky z firem. Nabízela velký prostor pro vým nu názor z oblasti v dy, výzkumu a praxe. Konference byla nejen vhodným místem k odborné diskuzi, ale také prostorem k vým n kontakt, což mohlo být pro ú astníky konferencí p ínosné nap íklad v jejich dalším profesním rozvoji. Mezinárodní Masarykova konference 2011 se zam ovala na adu tematických okruh : podnikové ízení, marketing a obchod, ekonomie a podniková ekonomika, ve ejná správa, finance a ú etnictví, psychologie, sociologie a pedagogika, pr myslové inženýrství a informatika a informa ní technologie. P ihlášených p ísp vk bylo tém 350! Velké množství p ihlášených odborných p ísp vk v jednotlivých tematických okruzích sv d í o velmi vysokém zájmu o tuto konferenci. Díky Mezinárodní Masarykov konferenci 2011 mohli být její ú astníci v kontaktu s dalšími odborníky, konfrontovat s nimi své názory a p ípadn s nimi mohli navazovat i další formy spolupráce, což mohlo být p ínosné v jejich dalším profesním p sobení. Mezinárodní Masarykova konference 2011 si kladla za cíl vým nu odborných názor na danou problematiku, ale stala se také skv lou p íležitostí k navázání mezinárodní v decké i podnikové spolupráce. Konference nov napl uje p ístup OpenAccess platformy. Pevn v íme, že odborné poznatky, které jste na konferenci získali, p isp ly k obohacení vašeho pov domí o uvedené problematice a k podpo e vašeho dalšího rozvoje. Organiza ní tým konference MMK 2011 V Hradci Králové, prosinec 2011

5 Partne i a sponzo i konference Podpora Conference Partners Support Acta Oeconomica Pragensia Univerzita Karlova v Praze - iforum C.H. BECK Computer Press Czech Airlines eská škola asopis Marketingové noviny asopis Moderní obec asopis pro akademickou obec Vesmír eskoslovenský asopis pro fyziku CPRESS IBM eská republika ICT manažer IT systems EP HARBOUR European Project Centre Marketingové noviny INOVACE.CZ MAPLEPARK KNOWLEDGE NETWORK Moderní obec Unicorn College MAPLEPARK Parlamentní listy Vesmír Institut pedagogicko-psychologického poradenství eské republiky

6 Obsah Table of Contents VLIV EKONOMICKÉ KRIZE NA VÝKONNOST FIREM Ing. Vladislava K ížová FUNDAMENTAL AND TECHNICAL ANALYSIS USING TO STOCK VALUATION Ing. Mgr. Radim Gottwald FINAN NÁ ANALÝZA EX ANTE V HOTELOVOM ZARIADENÍ Ing. Beáta Šofranková UNIVERSITIES STAKEHOLDERS: LITHUANIAN CASE PhD Loreta Tauginiene K MOŽNOSTEM ROZVOJE VNITROZEMSKÉ VODNÍ DOPRAVY V ROZŠÍ ENÉ EUROPSKÉ UNII Ing. Martin Jurkovi IDENTIFIKÁCIA K Ú OVÝCH FAKTOROV ZAMESTNANOSTI VO VEREJNOM SEKTORE POBALTSKÝCH ŠTÁTOV Ing. Peter Bilka PR ZKUM DOTAZNÍKOVÉHO ŠET ENÍ PO ÍTA OVÉ GRAMOTNOSTI U OSOB STARŠÍCH 30 LET V ROCE 2011 Mgr. Hana Vojá ková PRODUCT STRATEGIES IN MARKETING PLANNING Ing. Kamila Valkovcová MARKETING COMMUNICATION IN SLOVAK INDUSTRIAL COMPANIES Ing. Eva Vaškovi ová Zibrínová VPLYV GLOBÁLNEJ HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA SLOVENSKÝ AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL Ing. Tomáš Dudáš Ph.D. VZ AH VEREJNOPRÁVNYCH A KOMER NÝCH TELEVÍZIÍ TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A SÚ ASNÁ SITUÁCIA NA SLOVENSKU Mgr. Lucia Jel ová TOP MANAGEMENT TEAMS CHANGES - PERORMANCE IMPLICATIONS Strzelczyk Andrzej PhD, MBA M NOVÁ POLITIKA JAKO NÁSTROJ K EŠENÍ FINAN NÍCH BUBLIN NA TRZÍCH AKTIV Bc. Martin Samohýl CENA A CENOVÁ POLITIKA V MALOOBCHODE V ASE SVETOVEJ FINAN NEJ KRÍZY A JEJ DOPAD NA SPOTREBITE A PhDr. Radovan Ba ík PhD. METHODS OF DEFENCE AGAINST UNWANTED TAKEOVER THE POLISH EXPERIENCE Aneta Sokó Ph D PROBLEMATIKA PREDPOROZUMENIA V PRÁVE JUDr. Mária Dorková MARKETINGOVÉ STRATEGIE PODNIK NA ETNOCENTRICKÝCH SPOT EBITELSKÝCH TRZÍCH Ing. Daniela Zajková ZP SOBILOST VÝROBNÍCH ZA ÍZENÍ Ing. Erik Cseh 6

7 THE IMPACT OF MEGA SPORTS EVENTS ON THE STOCK MARKETS Krystian Zawadzki Ph.D. THE USE OF INTERNAL MARKETING IN PERSONAL MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENTS IN SLOVAK REPUBLIC Ing. Katarína Petríková POZÍCIA DIDAKTIKY V SYSTÉME ŠKOLSTVA S OH ADOM NA JEJ VZ AH K ODBOROVÝM DIDAKTIKÁM Mgr. Mária Morav íková PhD. THE INFUENCE OF BALANCED SCORECARD IMPLEMENTATION ON VALUE OF OIL COMPANY THE CASE OF MOBIL CORPORATION mgr Wojciech Kariozen HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA VYBRANÝCH HUDOBNÝCH INTERPRETOV Mgr. Michal Hal in SPECIFIED LATER Joanna Zukowska PhD ESKÁ REPUBLIKA A EVROPSKÁ DIMENZE PR MYSLOVÝCH VZTAH Mgr. Josef Hor á ek TERAPEUTICKÉ A R STOVÉ MOŽNOSTI METODY RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION TECHNIQUE Mgr. Martin Kupka Ph.D. UPLATN NÍ METODY LIKVIDNÍHO GAPU V KONTEXTU M ENÍ RIZIKA BANKOVNÍ LIKVIDITY Ing. Tomáš Sobotka KNOWLEDGE, INFORMATION AND TEXT IN THE DISCOURSE OF LITERARY EDUCATION Mgr. Hana Lavi ková FIVE MODELS OF PROBLEM-BASED LEARNING IN STUDENTS REFLECTIVE PRACTICE AT THE UNIVERSITY STUDIES Mgr. Dalia Staniulevi ien THE ROLE OF FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN POLAND Izabela Bednarska-Wnuk Ph.D. EMPLOYEES IN THE CHANGING WORLD Katarzyna Januszkiewicz Phd THE SOURCES OF RISK IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING TECHNOLOGICAL INNOVATIONS Izabela Jonek-Kowalska PhD SYSTEM OF COST MANAGEMENT CONFRONTATION OF THEORY AND PRACTICE Izabela Jonek-Kowalska PhD TRADING COMPANY IN THE POLISH SCIENTIFIC LITERATURE IN 20 S AND 30 S OF THE TWENTIETH CENTURY Marcin Koma da Ph.D. KONCEPCIA VZDELÁVANIA RÓMSKYCH DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU (ALEBO, AKO ZNÍŽI PO ET RÓMSKYCH DETÍ V ŠPECIÁLNYCH ŠKOLÁCH) Mgr. Ivana Šuhajdová PR ZKUM ÚROVN SOFTWAROVÉ PODPORY PROCES ÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBK Ing. David Michálek 7

8 PROJECT-BASED LEARNING AS A WAY OF ATTRACTING STUDENTS TO NATURAL SCIENCES Mgr. Denis Mainz VYUŽITI KALKULACE NÁKLAD ŽIVOTNÍHO CYKLU Z POHLEDU PODNIKOVÉHO ÍZENÍ Ing. Jan Vogl METHODOLOGY OF IMPLEMENTATION SIX SIGMA SYSTEM IN GE AVIATION, PRAGUE Ing. George Cristian Gruia FINANCIAL ASPECTS OF THE EMPLOYERS LIABILITY INSURANCE IN CZECH REPUBLIC Ing. Vojt ch Chlubna PR ZKUM ÚROVN ÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU V PR MYSLOVÝCH PODNICÍCH NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU A JEJICH SLEDOVÁNÍ Ing. Marek Nemec VNÍMANÍ D TSKÝCH PREKONCEPCIÍ Z POHLEDU DIVERZITY ŽÁKOVSKÉ POPULACE Mgr Denisa Gunišová INTEGRATION OF VISUALLY DISADVANTAGED PEOPLE IN THE CONTEXT OF EXPERIENTIAL LEARNING Mgr. Lucie Sk íšovská THE NEED FOR SOCIAL INNOVATIONS IN CURRENT TIMES Weronika Orkisz Felcis RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION TECHNIQUE/THERAPY (REST) ZA HRANICEMI KAŽDODENNÍ ZKUŠENOSTI Mgr. Marek Mal š DOPAD REKLAMY NA VYBRANÚ CIE OVÚ SKUPINU PRÍPRAVA PRIESKUMU Ing. Mário Jurik REÁLNÉ OPCE JAKO NÁSTROJ M ENÍ INVESTI NÍHO RIZIKA Ing. Veronika Frnková TRENDY V STVÁR OVANÍ OBSAHU NOVÍN PhDr. Ján Viš ovský PhD. THE ROLE OF SOCIAL MARKETIING IN LITHUNIA Migl Eleonora ernikovait POSSIBILITIES OF ACCOMMODATION SERVICE S MARKETING FOR THE DEVELOPMENT OF URBAN TOURISM Ing. V ra Plho ová Ph.D. GOVERNMENT SPENDING FINANCED BY TAXES OR BONDS? COMPARISON OF IMPACT ON ECONOMY PhD Piotr Krajewski KVALITA ST ÍKANÉHO BETONU ing. Lukáš Kopecký UPLATNENIE SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA V SR Z POH ADU LEGISLATÍVY Mgr. Miroslav Tvrdík EMEE WELL-FOUNDED FEEDBACK IN LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS Mgr. Martin Komenda ÚSP CH ESKÝCH MALÝCH A ST EDNÍCH PODNIK P SOBÍCÍCH V POTRAVINÁ SKÉM PR MYSLU Ing. Lenka Procházková 8

9 MAJETKOVÁ A FINAN NÍ SITUACE VYBRANÝCH ZEM D LSKÝCH PODNIK V SLOVENSKÉ REPUBLICE Ing. Zuzana Gallová UTILIZATION OF WASTE MATERIALS IN THE PROPOSAL OF CEMENT DRY SHAKE FLOORS Ing. Eva T mová ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ LEH ENÉHO BETONU Ing. Lenka Mészárosová SLÁMA JAKO MOŽNÝ TEPELNÝ IZOLANT PRO ETICS Ing. Petra Kejha COLLABORATIVE MANAGEMENT IN SLOVAK INDUSTRIAL COMPANIES AND ITS IMPACT FOR INCREASING OF COMPETITIVENESS Ing. Zuzana Kelemenová COMPARISON OF CONSUMER POLICY IN THE SLOVAK AND CZECH REPUBLICS Ing. Katarina Lehutova MOŽNOSTI VYUŽITIA UMELEJ INTELIGENCIE V MANAŽÉRSTVE BEZPE NOSTNÝCH RIZÍK Ing. Monika Václavková STANDARDS OF EXTERNAL EVALUATION IN PEDAGOGICAL SUPERVISION Prof. Katarzyna Szczepa ska Ph.D. MANUFACTURING LOGISTICS AND ITS OPTIMIZATION IN ENGINEERING COMPANIES Ing. Martin Beluský RAPID PROTOTYPING TECHNOLOGY AS A TOOL FOR INCREASING COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SLOVAKIA Ing. Veronika Videnová INNOVATIONS AS AN ESSENTIAL PART OF THE STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES Ing. Katarína Kraj ovi ová SYSTÉM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA V ODBORE INŽINIERSKA PEDAGOGIKA V RÁMCI KONCEPCIE CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE Ing. Petra Štefková MODIFIKACE PLAZMOU NANÁŠENÝCH NICRALY POVLAK Ing. Veronika i ánková QUALITATIVE RISK ANALYSIS AS A STAGE OF RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT PROJECTS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SELECTED METHODS THEORETICAL APPROACH Piotr Tworek Ph.D. INFRA ERVENÁ ABSORP NÍ SPEKTROSKOPIE VYBRANÝCH ADHEZIV PRO LEPENÍ D EVA Ing. Anna Benešová SOME ASPECTS OF FORMING THE NATIONAL IMAGE OF THE CZECH REPUBLIC Ing. Jitka Veselá SLOVAK LANGUAGE TTS SYSTEM DESIGNED FOR EMBEDDED SYSTEMS Ing. Milan Frátrik ZPRACOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÝCH OBRAZ POMOCÍ UM LÉ NEURONOVÉ SÍT K DETEKCI PARKINSONOVY CHOROBY Ing. Ji í Blahuta FINAN NÍ HODNOCENÍ INOVACÍ Ing. Ond ej Žižlavský Ph.D. 9

10 THE OPTIMISATION OF PRODUCTION LOGISTICS PROCESSES IN ENGINEERING ENTERPRISES Ing. Marián Hodulík VÝVOJ ZADLUŽENÍ OBCÍ V D SLEDKU FINAN NÍ KRIZE Ing. Miroslava Pucandlová VO VYUŽITÍ VIDEA VE VÝTVARNÉ VÝCHOV MgA. Marta Svobodová ZLOŽITOS TEXTOV U EBNICE ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY I. Ing. Marian Novota VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ OZNA OVÁNÍ VÝROBK VE VZTAHU K OCHRAN SPOT EBITELE Ing. Pavla Vanduchová UR ENÍ POLOHY DRŽÁKU ZP TNÉHO ZRCÁTKA NA SKLE S ERNÝM POTISKEM S VYUŽITÍM PR MYSLOVÉ KAMERY Ing. Ond ej Matúšek BUILDING S GLASS FACADE CLEANING MECHANISM Ing. Jan Slavík AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ FOREM ADOVÉHO SKLÁ SKÉHO STROJE Ing. Jan Cihlá MOBILNÍ PLATFORMA PRO VERTIKÁLNÍ POHYB NA SKLEN NÉM FASÁDNÍM SYSTÉMU Ing. Martin Plavec OPTIMUM CURRENCY AREA INDEX FOR EU COUNTRIES BEYOND EUROZONE M.A. Katarzyna Pi at OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSI BIORSTW BRAN Y PRZEMYS U LEKKIEGO W POLSCE Aleksandra Zygmunt PhD THE INFLUENCE OF MICROECONOMIC FACTORS ON INVESTMENT S EXTERNAL FINANCING IN POLISH QUOTED METALS COMPANIES Justyna Zygmunt PhD THE PROPOSAL FOR MODIFIED SECTORAL COST CHAIN IN ACCORDANCE WITH THE CONCEPT OF CSR Ing. Lucia Božiková ANALÝZA PROCESU HARMONIZACE Ú ETNICTVÍ POMOCÍ METODY PO ADÍ Ing. Veronika K elinová SIMULA NÉ METÓDY A ICH VYUŽITIE V PODNIKOVÝCH PROCESOCH Ing. Peter Princ WORK-RELATED FACTORS AS A SOURCES OF TEACHERS STRESS. CONCLUSIONS FROM THE RESEARCH CARRIED OUT AMONG POLISH TEACHERS mgr Joanna K osowska CSR A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI (KLIENTAMI ORAZ PRACOWNIKAMI) OPARTE NA ZAUFANIU mgr in. Magdalena Ciesielska THE ROLE OF CHARITABLE GIVING IN MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVE: EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC Ing. Marie Hladká SOFTVÉROVÉ APLIKÁCIE NA PODPORU VÝU BY Ing. Iveta Nedeljaková PhD. 10

11 VÝU BA OBJEKTOVO-ORIENTOVANÉHO PROGRAMOVANIA S PODPOROU ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA Ing. Josef Kopecký PRICE SETTING IN LITHUANIAN FIRMS Mr Ernestas Virbickas MÝTNÉ SYSTÉMY V M STSKÝCH AGLOMERACÍCH Ing. Monika Eisenhammerová THE IMPORTANCE OF EMPLOYEE SATISFACTION IN A MARKETINGLY MANAGED ENTERPRISE Dawid Szostek PhD THE LIFELONG LEARNING OF SLOVAK TEACHERS - THE VICIOUS CIRCLE Ing. Jana Petnuchová COMPARISON OF FINANCIAL LEASING IN THE SLOVAK AND CZECH ACCOUNTING Ing. Eva Chalúpková THE IMPLEMENTATION OF VERY PROGRESSIVE ADI INTO THE CZECH AUTOMOTIVE PRODUCTION WITH HELP OF NON-DESTRUCTIVE STRUCTUROSCOPY Ing Zuzana Andršová PRE-FABRICATED PANEL HOUSES Ing. David ech PROCES ZMENY V PODMIENKACH PODNIKOVÉHO RIADENIA PhDr. Monika Tom íková PRICE STABILITY AND ITS REALIZATION THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND M.A. Agata Szyma ska TO PERFORMANCE MODELLING OF PARALLEL COMPUTE Mgr. Dan Slová ek IDENTIFIKACE PROBLÉM FINANCOVÁNÍ OBCÍ Z FOND EU Ing. Lenka Kalusová THE GLOBALIZATION INFLUENCE ON ENTREPRENEURSHIP Ing. Milan Štúr PRINCIPY UZAVÍRÁNÍ KOALIC V TRADI NÍ SPOLE NOSTI A FORMOVÁNÍ STÁT Mgr. Jan Kalenda SEKURITIZACE A M NOVÁ KRIZE Ing. Vlastimil Cetkovský BAYESIAN ESTIMATION OF REAL BUSINESS CYCLE MODEL: THE CASE OF POLAND M.A. Zbigniew Kuchta THE INFLUENCE OF ISDB ON TRADITIONAL POSTAL SERVICE Ing. Barbora Chromcová MODELOVÁNÍ VOLATILITY AKCIOVÉHO INDEXU FTSE 100 Ing. Adam Borovi ka CUSTOMER CAPITAL OF MODERN BUSINESS AND ITS IMPACT ON EFFICIENCY ing Ma gorzata Adamska Phd. PO ÍTA OVÁ HRA AKO VÝSKUMNÝ NÁSTROJ V OBLASTI INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE Mgr. Jana Balážová 11

12 PAYMENT TRANSACTIONS INVOLVING NON-MFI DIFFERENCES AND TRENDS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES Ph.D. Anna Iwa czuk RIADENIE UDSKÝCH ZDROJOV VO VYBRANOM PODNIKU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Ing. Zuzana Mi icová MOBILNÉ OBCHODOVANIE A TRH MOBILNÝCH SLUŽIEB V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Ing. Angela Podperová VYTVÁRANIE PODMIENOK PRE SPOLO ENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE A TRVALO UDRŽATE NÝ ROZVOJ V SR Ing. Vladimíra Žia ková ANALÝZA VYBRANÝCH DEMOGRAFICKÝCH UKAZATEL V EU V KONTEXTU ZM N VE SKLADB OBYVATEL EU Bc. Ing. Karina Mužáková PRORODINNE ORIENTOVANÉ PROGRAMY VO VYSIELANÍ SLOVENSKEJ TELEVÍZIE Mgr. Eva Javorská EWOLUCJA WYTYCZNYCH GLOBAL REPORTING INITIATIVE DOTYCZ CYCH RAPORTOWANIA KWESTII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Mgr (MSc) Sylwia Pakowska VÝZNAMNÉ CHARAKTERISTIKY MANAÉRSKEJ PRÁCE PRI ZVLÁDANÍ PSYCHICKEJ ZÁ AŽE Ing. Jana Španirová ÚLOHY ŠTÚDIE OECD PISA V ODBORNEJ MATEMATICKEJ PRÍPRAVE U ITE OV PRIMÁRNEJ ŠKOLY doc. RNDr. Alena Prídavková PhD. TALENT MANAGEMENT AKO KONKUREN NÁ VÝHODA Mgr. Monika Rolková A FEW REMARKS ABOUT GLOBAL GOVERNANCE Mgr Magdalena Lipnicka IDEA OF UNIFIED ARCHITECTURE OF REMOTE CONTROLLED STAND Dominik Luczak RIE NE INFORMA NÉ SLUŽBY A ICH VÝZNAM V INTERMODÁLNYCH LOGISTICKÝCH RE AZCOCH Ing. Martin Jurkovi THE OVERVIEW OF EXISTING DIGITAL DATA AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) USED IN THE ARMY OF THE CZECH REPUBLIC AND THEIR POSSIBLE USE IN TACTICAL-GEOGRAPHIC ANALYSIS Ing. Dana K iš álová STAVEBNÍ TMELY Ing. Martina Šimá ková PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO METODA ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH W POLSCE mgr Katarzyna Fecko-Br czek REGENERACE LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠ NA METALICKÉ BÁZI RELIZOVANÉ V ESKOSLOVENSKU P ED ROKEM 1989 Ing. Pavel Liška VÝZKUM POUŽITELNOSTI VYZTUŽNÝCH ST RKOVÝCH VRSTEV P I NESTANDARTNÍCH TEPLOTÁCH HODNOCENÍ VÝSLEDK Ing. Michal Novotný 12

13 DATOVÉ SCHRÁNKY NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Mgr. Jaroslav Benák WASTE RECYCLING IN CONSTRUCTION WITH RESPECT TO THEIR EXPENSE Ing. Martin Št rba TRH PRÁCE AKO ZÁKLADNÝ DETERMINANT ROZVOJA VZDELÁVANIA Mgr. Monika Rózsová ETIKA V RIEŠENÍ DEFICITOV VEREJNÝCH FINANCIÍ V EÚ A SR Mgr. Ing. Jaroslav Dobiš PhD. KVALITATÍVNY PRIESKUM VNÍMANIA NOVÝCH FORIEM MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE NA INTERNETE Mgr. Veronika Pizano PO ÍTA OVÁ HRA NA HRDINU AKO EMOCIONÁLNA SKÚSENOS Mgr. Jana Radošinská KRIMINÁLNE SPRÁVANIE V KONTEXTE RODINY A VÝCHOVY DIE A A Mgr. Eva Ruppová NEHMOTNÁ AKTIVA JAKO NÁSTROJ KONKUREN NÍ VÝHODY PODNIKU Ing. Klaudia Gubová ROZVÍJANIE MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI ŽIAKOV 1. RO NÍKA PRIMÁRNEJ ŠKOLY Mgr. Anna Vašutová PhD. ROZPO TOVÉ HOSPODA ENÍ OBCÍ V SLOVENSKÉ REPUBLICE Ing. Jana Rosi ová POSTRZEGANIE POLSKIEGO RYNKU PRZEZ ZAGRANICZNYCH NABYWCÓW mgr Liwia Jasiak CONTROLLING LOGISTYKI JAKO KONCEPCJA WSPIERAJ CA DZIA ALNO OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH M.A. Justyna Dobroszek M.A. EXPLORING THE POSSIBILITY OF PAID INTERNET SERVICES IN POLAND PhD Leszek Gracz HLEDISKA VZTAHU MEZI KVALITOU A CENOU Ing. Miroslav Moša PROCES UD LOVÁNÍ CERTIFIKÁTU SYSTÉMU MANAGERSTVÍ KVALITY V KONKRÉTNÍM PODNIKU, JEHO P ÍNOSY A NEDOSTATKY Ing. Pavol Oško ODPORÚ ANÉ STRATÉGIÁ K ŠTÚDIU ŠTUDENTOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM NA VYSOKEJ ŠKOLE PaedDr. Vladimíra Beliková ÚROVE METAKOGNITÍVNYCH SCHOPNOSTÍ ŽIAKOV II. STUP A ZŠ, V NITRIANSKOM KRAJI, Z POH ADU U ITE OV Mgr. Katarína Vyrosteková INFORMAL RISK INVESTOR S DECISION MAKING CRITERIA AND PROCESS Ing. Alžb ta Kubí ková STRET ZÁUJMOV MEDIÁLNEHO PRIESTORU A PRÁVNEJ OCHRANY OSOBNOSTI Z POH ADU VOJENSKÉHO ARCHÍVU CENTRÁLNEJ REGISTRATÚRY MO SR V TRNAVE Ing. Daniela Nem eková THE TASK-ORIENTED AND SUCCESS-ORIENTED NEED OF ACHIEVEMENT AND SELF-IMAGE Dr Bibianna Ba aj PhD 13

14 ZISKOVOST ZÁKAZNÍK PODLE ACTIVITY-BASED COSTING: P ÍPADOVÁ STUDIE Ing. Jana Majerová MANAŽERSKÉ Ú ETNICTVÍ VE STAVEBNÍM PODNIKU Ing. Lucie Hubaczová ENVIROMENTAL IMPACTS OF INTEGRATED LOGISTICS Ing. Peter Stankovský ZDOKONA OVANIE SA V RODI OVSTVE AKO SÚ AS PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA DOSPELÉHO LOVEKA Mgr. Hana Zelená EDUKA NÉ CIELE V KONTEXTE KRITÉRIÍ SPROSTREDKOVANÉHO U ENIA AKO VÝCHODISKO REŠPEKTOVANIA DIVERZITY ŽIACKEJ POPULÁCIE PaedDr. Zuzana Babulicová CLASSIFICATION OF RFID APPLICATIONS Ing. Erik Janák THE NECESSITY OF PERSONNEL PLANNING IN SMALL INDUSTRIAL ENTERPRISES Ing. Kristína Koltnerová THE IMPORTANCE OF PROJECT COMMUNICATION FOR THE PROJECTS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES Ing. Jana Samáková ANALÝZA INDIKÁTOROV KONKURENCIESCHOPNOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Ing. Martin Darmo RÓ NICE I PODOBIE STWA W ZARZ DZANIU KAPITA EM LUDZKIM W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ I PUBLICZNEJ CASE STUDY Z POLSKI mgr Marlena Smuda MANAŽÉRSTVO KVALITY TQM V PROSTREDÍ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY A VÝU BY ODBORNÝCH PREDMETOV - 1. AS Ing. Peter Paška PhD. MANAŽÉRSTVO KVALITY TQM V PROSTREDÍ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY A VÝU BY ODBORNÝCH PREDMETOV - 2. AS Ing. Peter Paška PhD. CHOSEN ASPECTS OF THE INFORMATION SYSTEM EVALUATION Ing. Bernard Neuwirth Ph.D. STRATEGICKÉ RIADENIE UPLAT OVANÉ V OBDOBÍ HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Tomáš Holúbek THE PROTECTION (?) OF PERSONAL RIGHTS IN EMPLOYMENT RELATIONSHIPS Mgr. Martina Koval íková THE CONCEPT OF PROJECT RISK ASSESSMENT WITH THE USE OF INDUCTIVE KNOWLEDGE ACQUISITION SYSTEM MSc Eng. Ryszard Serafin IMPACT OF SUBSIDIES ON COST OF AGRICULTURAL PRODUCTION Ing. Michaela Beranová Ph.D. ECONOMIC ANALYSIS OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES BASED ON SELECTED INDICATORS Mgr Magdalena Jarczok-Guzy RENTOWNO JAKO MIARA EFEKTYWNO CI GOSPODAROWANIA Mgr Katarzyna Stochnia ek-mulas 14

15 THE VANISHING INTERIM REGIME HYPOTHESIS Micha Jurek Ph.D. NEUROTYCZNY NASTOLATEK XXI WIEKU OSOBA TWÓRCZA CZY ODTWÓRCZA? WYNIKI BADA mgr Sandra Orli ska EXAMPLES OF USING NEW TECHNOLOGIES IN TOURISM mgr Agnieszka Janas BADANIA NAD EUROPEJSKIMI MIKROPA STWAMI W NAUKACH SPO ECZNYCH. WYBRANE PROBLEMY METODOLOGICZNE I DEFINICYJNE mgr (M.A.) Marcin ukaszewski VLIV STANDARDIZACE NA KONKURENCESCHOPNOST PODNIKU Ing. Blanka Loudová VLIV PROFESNÍHO VZD LÁVÁNÍ NA EFEKTIVNOST INTERNÍHO AUDITU Mgr. Ing. Václav Kupec TABLICE WYNIKÓW W SZCZUP YM PRZEDSI BIORSTWIE M.A. ing. Dariusz Rojek HYBRID NEURAL NETWORKS AS A NEW APPROACH IN TIME SERIES FORECASTING Ing. Lukáš Falát THE VANISHING INTERIM REGIME HYPOTHESIS dr Pawe Marsza ek VOLATILITY OF EURO CURRENCY AGAINST PUBLISHING OF AGENCY RATINGS mgr Piotr Dabrowski THE POTENTIAL FUTURE SHAPE OF THE EU BUDGET AND INTEGRATION PROCESS IN THE EUROPEAN UNION Mgr Justyna Sikora THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE IN THE PROCESS OF CREATING INNOVATION MSc Eng. Anna Landwójtowicz Mgr in. EVALUATE THE USEFULNESS OF INTERNAL AND EXTERNAL QUALITY AUDITS PhD. Eng. Agnieszka Misztal MEZINÁRODNÍ DA OVÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Veronika Fišerová ECONOMETRIC MODELLING ON FOREX MARKET: APPLICATION OF ARIMA AND GARCH MODELS TO SPECIFIC EXCHANGE RATES DATA Ing. Lukáš Falát DE BONO "SIX ACTION SHOES" APPLICATION TO AN IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SOLUTIONS GENERATING SYSTEM ON A PRACTICAL EXAMPLE MSc Eng Dominika Jagoda-Sobalak Mgr in. ERGONOMIC CRITERIA FOR DESIGNING SOLUTIONS ASSISTING DISABLED INDUSTRIAL WORKERS PhD. Eng. Marcin Butlewski ÚLOHA EXTERNÍCH SUBJEKT V PERSPEKTIV U ENÍ SE A R STU ORGANIZACÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PhDr. Marek Schneider Ph.D. VOLUNTARY CERTIFIED SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF CREATING COMPETITIVE ADVANTAGE ON B2B MARKET IN POLAND Mgr Anna Wronka 15

16 NEW KEYNESIAN PHILLIPS CURVE IN LITHUANIA Mr Ernestas Virbickas SHAPING THE TECHNICAL ELEMENTS OF TAXING IN EU COUNTRIES IN AN ECONOMIC CRISIS SITUATION Anna Pyka PhD FUNDAMENTAL CULTURAL DIFFERENCES BETWEEN GREAT BRITAIN AND THE CZECH REPUBLIC USED IN ENGLISH TEACHING Mgr. Jind iška Šulistová LOW COST DIGITAL TO ANALOG CONVERTER Ing. Milan Frátrik TEACHING VOCABULARY AS AN IMPORTANT PART OF ENGLISH TEACHING Mgr. Kamila Tröstlová SYSTÉM ZABEZPE ENÍ KVALITY RAKOUSKÉHO SEKTORU FACHHOCHSCHULEN Mgr. Zden k Caha Ph.D. MOŽNOST VYUŽITÍ POWERPOINTOVÝCH PREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY CIZÍCH JAZYK NA PROFESN ZAM ENÉ VYSOKÉ ŠKOLE Mgr. Zden k Caha Ph.D. POSSIBILITY OF USING MATHEMATICAL PROGRAM CABRI IN LOWER PRIMARY SCHOOL Mgr. Kamila Tröstlová OCHRONA KONSUMENTÓW PRZEZ INFORMACJ NA PRZYK ADZIE RYNKU KREDYTU HIPOTECZNEGO W UE KIERUNEK DZIA A I PUNKTY KRYTYCZNE Ms. Agnieszka Nierodka M.A. BUSINESS RISK IN TRAVEL AGENCY MANAGEMENT doctor Ma gorzat Kurleto EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF SELECTED CREATIVE METHODS ON THE BASIS OF A PRACTICAL EXAMPLE master Barbara Karli ska mgr ODLIŠNOSTI V DEMOGRAFICKÝCH SKUPINÁCH Z H ADISKA DÔVERYHODNOSTI ZDROJOV INFORMÁCIÍ PRI NÁKUPE. ANALÝZA POMOCOU KRUSKAL-WALLISOVHO TESTU Mgr. Veronika Hrabackova EXISTENCIA PODSTATNÝCH DOKUMENTOV PRE RIADENIE UDSKÝCH ZDROJOV V ORGANIZÁCIÁCH PÔSOBIACICH NA SLOVENSKU Ing. Katarína Stachová PhD. INOVÁCIE A INOVATÍVNA KULTÚRA, ALEBO AKO PREŽI Ing. Zdenko Stacho VLIV DOPADU EKOLOGICKÝCH DANÍ NA DOMÁCNOSTI V ESKÉ REPUBLICE Ing. Zden k Hruška CULTURAL FACTORS: CAN THEY INFLUENCE THE BUSINESS? Mrs Popovici Simona ROLE PLAY ANALYSIS Mgr. Karim Sidibe ROLOVÉ HRY V PRAXI Mgr. Karim Sidibe RHEOLOGY OF COMPOSITES WITH NATURE VEGETAL ORIGIN FIBERS Ing. Ji í Bobek 16

17 MAPP COUPLING AGENT INFLUENCE ON THERMOPLASTIC NATURE FIBRE COMPOSITTE Ing. Ji í Bobek ÍZENÍ PODNIKOVÝCH INVESTIC V OBLASTI ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE Ing. Darina Myšáková VLIV HOSPODÁ SKÉ KRIZE NA AKCIE Z ANTICYKLICKÉHO ODV TVÍ TELEVIZNÍ PR MYSL Ing. Ji í Vataha INTERDISCIPLINARY APPROACH WITH THE PROBLEM OF MOMENTS Mgr. Martin T ma STRUCTURED PRODUCTS MARKET IN POLAND IN THE FIRST HALF OF 2011 Tomasz Golinski MSc AGRESIVITA A COPINGOVÉ STRATEGIE V PROST EDÍ D TSKÉHO DOMOVA Mgr. Jind iška Šulistová ETIKA, MORÁLKA, POLITIKA Mgr. Veronika Vašková EFFECTIVENESS OF PROMOTION USING AGRITOURISM WEB PORTALS mgr Adam Jasi ski REGULACE BANKOVNÍHO SEKTORU NOVÝMI PRAVIDLY BASEL III Ing. Elena Drabiková DECENTRALIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY NA CESTE K LOKÁLNEJ DEMOKRACII Mgr Martina Eliášová INŠTITUCIONÁLNE POZADIE STAROSTLIVOSTI O MIGRANTOV NA SLOVENSKU Mgr. Martina Eliášová KURIKULUM A TVORBA ŠKOLSKÉHO VZD LÁVACÍHO PROGRAMU Mgr. Bc. Helena Všete ková DOMINANT COLOUR FEATURE EXTRACTION BASED ON REGION GROWING Ing. Ellen Molitorisová LIDSKÝ KAPITÁL JAKO FAKTOR OVLIV UJÍCÍ ÚSP CH P I HLEDÁNÍ ZAM STNÁNÍ Ing. Gabriela Cieslarová CLUSTER INITIATIVES PROJECTION FOR OPOLE VOIVODSHIP Miroslawa Szewczyk PhD HIGH-, MEDIUM-HIGH -, MEDIUM-LOW - AND LOW-TECHNOLOGY MANUFACTURING INDUSTRIES: OPOLE VOIVODSHIP Miroslawa Szewczyk PhD ANALÝZA STAVU ERPÁNÍ FINAN NÍCH PROST EDK ZE STRUKTURÁLNÍCH FOND V OBLASTI ZAM STNANOSTI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Ivana Jane ková VPLYV GLOBALIZÁCIE NA CHARAKTER MIESTNEJ A REGIONALNEJ SAMOSPRÁVY Mgr. Agáta Šoltýsová MEASURING INFORMATION QUALITY BY MEANS OF TRUST METRICS Ing. Marek Šajna LABORATORNÍ ZKOUŠENÍ P EDPJATÉHO ZD NÉHO ROHU Ing. Marie Stará LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ ASFALTOVÝCH PÁS S VLIVEM TEPLOTY Ing. Martina Janulíková 17

18 VPLYV EFEKTIVITY FINAN NÉHO RIADENIA NA KONKURENCIESCHOPNOS MSP Mgr. Miroslava verhová NÁVRH PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TUL ÍK Ing. Janka Šoltésová VYUŽITÍ FUNKCE UŽITKU VE VÍCEKRITERIÁLNÍM ROZHODOVÁNÍ Ing. Lucie Vrbová THE QUALITY OF COURSE RENDER IN ORDER Mis. Anna Mazur Phd. Eng. BUSINESS MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF INDUSTRIAL DESIGN'S ROLE PHD Beata Glinkowska RELATION BETWEEN VALUES AND CAREER ACCOMPLISHMENT mgr Andrzej Cudo REGULACJA PUBLICZNA A DOBROBYT SPO ECZNY dr Ma gorzata Zielenkiewicz THE DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IN THE ENGINEERING INDUSTRY Ing. Erik Cseh FPGA IMPLEMENTATION OF THE SOBEL EDGE DETECTOR FOR REAL TIME APPLICATIONS Ing. Peter Tarábek PhD. VYUŽITIE E-MARKETINGU V DESTINA NOM MARKETINGU Mgr. Jana Luptáková Bizubová INFORMA NÍ A KOMUNIKA NÍ TECHNOLOGIE VE VZD LÁVÁNÍ V PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÉM KONTEXTU Mgr. Denis Mainz ENVIRONMENTÁLNÍ DAN V KONTEXTU DA OVÉHO SYSTÉMU V R Ing František Sejkora THE INFLUENCE OF ECONOMIC CRISIS VIA FX MARKET ON THE LIQUIDITY OF POLISH COMPANIES TOMASZ SZEMRAJ THE ANALASIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RESEACH AND DEVELOPMENT FINANCIAL EXPENDITURES AND THE INNOVATION OUTPUT Ing. Petr ížek M.A. INTRODUCTION OF AN ERGONOMICS PROGRAM TO BUSINESS PRACTICES Ing. Na a Straková FRANCHISING THE PROPOSITION OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES DURING THE CRISIS Mr Marek wierad M.A. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ INVESTI NÍCH VARIANT ZAJIŠT NÍ VÝROBY Ing. Michael Kupec COOLING INTENSITY INFLUENCE ON MECHANICAL PROPERTIES OF PART PREPARED BY EXTRUSION BLOWING Ing. Ji í Habr INFLUENCE OF ADDING PAINTED RECYCLATED ON POLYPROPYLENE PROPERTIES Ing. Ji í Habr 18

19 THE OPTIMALY MANNER OF COOLING COMMON TEMPERATURE REDUCITON SYSTEM OF BLOW MOULD Ing. Pavel Brdlík POLYPROPYLENE MATRIX WITH CARBON NANOTUBES Ing. Jan Vácha THE INFLUENCE OF CARBON NANOTUBES AS FILLER ON MECHANICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE 6 Ing. Jan Vácha ZNA KA KVALITY A JEJ VÝZNAM V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII Mgr. Lucia Alchusová DATA MINING IN PRODUCTION Ing. Marián Hricko MAPOVÁNÍ LABYRINTU ZALOŽENÉ NA JEDNODUCHÉ DETEKCI HRAN V OBRAZE Ing Dalibor Hula INNOVATION STRATEGIES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND dr Anna Strychalska-Rudzewicz PhD DERYWATY W OBROCIE GIE DOWYM W LATACH Mgr Jaros aw Paw owski ANALÝZA OTEV ENÝCH PODÍLOVÝCH FOND SE ZAM ENÍM NA DYNAMICKÉ A KONZERVATIVNÍ FONDY FOND VÝZNAMNÝCH INVESTI NÍCH SPOLE NOSTÍ P SOBÍCÍCH V ESKÉ REPUBLICE Ing. Kamil Smolík MELT FLOW BEHAVIOUR OF COMPOSITE MATERIALS WITH NATURAL ANIMAL FILLERS Ing. Martin Seidl PROSUMER A NEW TREND OF ACTIVE CONSUMPTION ON THE EXAMPLE OF BANKING SERVICES Agnieszka Lebiejko M.A. POSTHUMANIZMUS JAKO EXPANZE ŽIVOTA Mgr. Radoslava Cenká PLATEBNÍ SYSTÉMY V ELEKTRONICKÉM PODNIKÁNÍ Ing. Veronika Svatošová SELECTED PROBLEMS OF EMPLOYMENT, RISK OF POVERTY AND EDUCATION SYSTEM IN GERMANY PhD Liliane Jodkowski INTERNETOVÁ PROPAGÁCIA SUBJEKTU CESTOVNÉHO RUCHU S CIE OM PODPORY ROZVOJA REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU Ing. Barbara Hlav ová PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU V REGIÓNE STREDNÝ SPIŠ Ing. Barbara Hlav ová BENCHMARKING IN A SMALL ENTERPRISE Ms Aneta Surmiak THE ROLE OF THE CHAMBERS OF COMMERCE IN THE CRISIS OF GLOBAL MARKET ECONOMY Marta Balcerek MA THE CAUSAL RELATIONSHIPS BETWEEN THE PRICES OF CROPS IN POLAND AND CZECH REPUBLIC Mrs Agnieszka T uczak PhD 19

20 MINULOS A SÚ ASNOS KÓDOV Mgr. Zuzana Alchusová WIDELY DIVERSIFIED INVESTMENT PORTFOLIO A TOOL TO PROTECT YOUR INVESTMENT IN TERMS OF MARKETS VOLATILITY Grigorij Žilinskij ULTRASONIC WELDING SYSTEMS FOR A PLASTICS WELDING A COMPARISON OF THE SERVO AND PNEUMATICALL DRIVE OF THE ULTRASONIC TOOL Ing. Ond ej Kotera INFORMATIVNÍ VERSUS PERSVAZIVNÍ REKLAMA Ing. Katarína Slivková SIE SPRZEDA Y DO GABINETÓW KOSMETYCZNYCH Wojciech Pyzik mgr VLIV SVA OVACÍHO TLAKU NA PEVNOST SPOJE P I ULTRAZVUKOVÉM SVA OVÁNÍ PLAST Ing. Dalibor Kopá MARKETING ON SOCIAL NETWORKS Ing. Hana Poštulková METAFORY A RÁMOVÁNÍ KOLEKTIVNÍHO JEDNÁNÍ Mgr. Milan Hrubeš DiS. PROJECT MANAGEMENT IN MICRO AND SMALL ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF PROJECTS UNDERTAKEN BY THE UNIVERSITY OF SZCZECIN Mr Rafa Szyma ski Ph D NON-STANDARD METHODS OF ECONOMICAL PROCESS ANALYSIS Ing. Josef Botlík RÓMOVIA A ICH OBRAZ V MÉDIÁCH Mgr. Viktória Lancošová UNIVERSITIES AND THE DEVELOPMENT OF CLUSTERS Ing. Kristína Štefan iková PHONEME RECOGNITION BY APPLICATION OF GENETIC PROGRAMMING Ing. Stanislav Foltán DISCRIMINANT ANALYSIS AS AN EARLY WARNING SYSTEM AND RESTRUCTURING OF THE RESTORATIVE OF ENTERPRISES Mgr Magdalena Ciszewska DETERMINATION OF GAME-TREE STRUCTURES COMPLEXITY LEVEL IN DISCRETE OPTIMIZATION OF MACHINE SYSTEMS M.Sc Eng Adam Deptu a SUSTAINABLE GENDER EQUALITY DEVELOPMENT IN THE LABOUR MARKET IN LITHUANIA Aist Dromantait-Stancikien CRITERIA FOR EVALUATING ENGLISH LANGUAGE EXAMS M.A. IWONA WI CKA METODIKA DÍLENSKÉHO PLÁNOVÁNÍ S PODPOROU INFORMA NÍHO SYSTÉMU HELIOS ORANGE Ing. Jan Bozd ch COOPERATION OF UNIVERSITIES WITH ECONOMIC ENVIRONMENT IN THE ERA OF KNOWLEDGE-BASED ECONOMY mgr Izabela Richter 20

21 GLOBAL CRISIS APPRECIATES ERM- BENEFITS FROM IMPLEMENTING THE PROCESS OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN AN ORGANIZATION Ph.D. Anna Korombel ANALIZA POZIOMU ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI NA TLE INNYCH PA STW UNII EUROPEJSKIEJ Klóska Rafa Ph.D. VYUŽITÍ NEKOMER NÍHO SOFTWARU V KVALITATIVNÍM PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU Ing Dana Slánská RATING AGENCIES IMPACT ON ENTERPRISE RISK MANAGEMENT. STANDARD&POOR S CASE Ph.D. Iwona Gorze -Mitka BANKING SECTOR IN POLAND IN THE BACKGROUND OF NEW REGULATORY STANDARD OF RISK MANAGEMENT INCLUDED IN THE BASEL III ACCORD mgr Marcelina Wi ckowska MARKETINGOVÝ MIX Ú INNÁ ZBRA MÚZEA PhDr. Michal Luká EVALUATION OF CREDITWORTHINESS AND THE THREAT OF BANKRUPTCY OF POLISH ENTERPRISES BASED ON FINANCIAL REPORTING dr Pawel Antonowicz Ph.D. KONSEKVENCE APLIKACE REGISTRU SDÍLENÍ INFORMACÍ V SEKTORU POJIŠ OVNICTVÍ NA FINAN NÍ ZDRAVÍ POJIŠ OVEN Ing. Andrea Valihorová VÝTVARNÁ HRA V EDUKA NÍM PROCESU P EDŠKOLNÍHO VZD LÁVÁNÍ Mgr.Bc. Lenka Mina íková REKOMENDACJE GIE DOWE JAKO RÓD O WIEDZY DLA INWESTORA INDYWIDUALNEGO Ph.D. Czy ycki Rafa EXAMINATION OF THE MOST FOLLOWED RESEARCH PARADIGMS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT RESEARCH Ing. Lukáš Richter EXAMINATION OF THE DOMINANT METHODS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT RESEARCH Ing. Lukáš Richter THE EFFECT OF DIFFERENT AL-CONTENT ON THE H.T. MECHANICAL PROPERTIES OF FE- XAL-5ZR ALLOYS WHERE X = 25, 30, 35 AT. % Ing. Pavel Kejzlar BIONICS AS AN INSPIRATION FOR INDUSTRY Ing. Lukáš Voleský MONITORING SPECIFICS OF TEACHER-PUPIL INTERACTION IN MULTICULTURAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL Mgr. Dominika Stolinská EVALUATING THE QUALITY OF BANK SERVICES WITH THE USE OF BENCHMARKING Justyna Zabawa PhD TEORETICKÝ POH AD NA HOSPODÁRSKY CYKLUS Ing. Andrea Frendáková TOOL FOR PRODUCTION OF THE BACK COVER Ing. Lukáš Zuzánek 21

22 VPLYV FAKTOROV PROSTREDIA NA POSKYTOVANIE BENEFITOV PRE ZAMESTNANCOV PhDr. Katarína urková PhD. VÝSKYT SYNDRÓMU VYHORENIA NA PRACOVISKU PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Mgr. Ivana Hnatová Mgr. SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY AKO NEŽIADUCI SPRIEVODNÝ FENOMÉN INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE Mgr. Stanislav Špánik PRIAME ZAHRANI NÉ INVESTÍCIE V KRAJINÁCH V4 Ing. Barbora Dugasová A COMPARISON OF VALUE PREFERENCES AMONG PSYCHOLOGY STUDENTS AND STUDENTS OF OTHER DISCIPLINES IN THE CZECH REPUBLIC AND IN THE NETHERLANDS Mgr Jitka Taušová DEVELOPMENT OF STUDENTS COMPETENCES TO ACT IN THE COMMUNITY DURING THE EDUCATIONAL PRACTICE Justinas Sadauskas IMPLEMENTACE A INTEGRACE RIZIK V SYSTÉMECH ÍZENÍ Ing. Monika Šusterová TELEMATIKA V BUDÚCNOSTI VZDELÁVANIA VO VODNEJ DOPRAVE Ing. Martin Lednický THE INTELLECTUAL CAPITAL VALUATION AND IMPACT OF EUROPEAN DEBT TURMOIL INTO THE LOCAL STOCK EXCHANGES: CASE OF POLAND AND CZECH REPUBLIC MPhil Jaroslaw Godyn KONCEPTY MERANIA A RIADENIA VÝKONNOSTI PODNIKU Ing. Michaela Durká ová OPTYMALIZACJA POLITYKI ZATRUDNIENIA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH PREZENTACJA WYNIKÓW BADA mgr Marek Szmigiel DETERMINANTY MI DZYNARODOWYCH INWESTYCJI PORTFELOWYCH WYBRANYCH PA STW UE PRZED KRYZYSEM Urszula Mrzyg ód Phd POWI ZANIA W GRUPIE KAPITA OWEJ, ICH ZWI ZEK Z WEWN TRZNYM RYNKIEM KAPITA OWYM ORAZ WP YW NA JEJ KONKURENCYJNO mgr inz. Grzegorz Borkowski THE IMPACT OF ICT ON THE PRODUCTIVITY GROWTH IN CZECH REPUBLIC PANEL DATA ANALYSIS Ing. Zuzana Somogyiová P ÍNOSY VYSOKOŠKOLSKY VZD LANÉHO OBYVATELSTVA PRO EKONOMIKU Pavla Krej ová SYNERGIC EFFECT OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AND COHESION POLICY AS AN OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES IN RURAL AREAS IN POLAND Mgr Danuta Legucka mgr DSM - THE HIGHER LEVEL OF ABSTRACTION FOR MODELING SOFTWARE-IS Ing. Michal Mokryš COMPARISON OF UML ACTIVITY DIAGRAM AND BPMN FOR IS DEVELOPMENT Ing. Michal Mokryš 22

23 MODELING OF SIMPLE WEB-IS USING DSM Ing. Michal Mokryš DISCRIMINATION OF NEUTRON AND PHOTON SIGNALS USING TIME AND FREQUENCY DOMAIN DATA Mgr. Moslem Amiri AUTONOMNÍ KOMUNIKACE UAV AGENT V MAS Mgr. Ji í Rozsypal EVALUATION OF BANKRUPTCY PREDICTION MODELS IN CONTEMPORARY POLISH ECONOMIC REALITIES USED IN AUDITING mgr Micha Weso owski DOSAHOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU P I ZACHOVÁNÍ JEHO VÝKONNOSTI Ing. Andrea Zajacová PROBLEM ISSUES OF THE TRAINING PROCESS IN PUBLIC ADMINISTRATION Ing. Jitka P kná FRANCHISING IN POLAND AND THE CZECH REPUBLIC THE COMPARISON OF PACE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT dr, (Ph.D.) Alicja Antonowicz SUCCESS OR FAILURE OF INCORPORATING THE CSR MODEL ACROSS THE COMPANIES Ing. Veronika KAISEROVÁ THE LAW AND FINANCIAL ASPECTS OF COUNTERACTING THE DROUGHTS EFFECTS IN THE AREA OF POLAND PhD Zbigniew Piepiora PhD TEORETICKÝ MODEL OPTIMÁLNÍHO CHOVÁNÍ NADNÁRODNÍCH RETAILOVÝCH SPOLE NOSTÍ Ing. Alena Šafrová Drášilová UWARUNKOWANIA SPO ECZNE I BIZNESOWE ALGIERII I WIATA ARABSKIEGO WED UG MODELU SIEDMIU WYMIARÓW KULTUR Mr Tomasz Mikulski THE CONCEPT OF HIERARCHICAL RATIONALITY Ing. Vojt ch Opleštil CEMS MIM CREDIT AS THE MAIN SOURCE OF FINANCING THE PURCHASE OF REAL ESTATE IN POLAND PhD Magdalena Bywalec MONETARY POLICY IN RESPONSE TO THE FINANCIAL CRISIS ILUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF UNITED STATES PhD Pawe Kawa ZM NY VEDOUCÍ K P EHODNOCENÍ PARADIGMATU UZAV ENÉ INOVACE Ing. Milan Muška CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A TOOL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Ing. Anna Vallušová 23

24 KVALITATÍVNY PRIESKUM VNÍMANIA NOVÝCH FORIEM MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE NA INTERNETE QUALITATIVE RESEARCH OF PERCEPTION OF NEW FORMS OF MARKETING COMMUNICATION ON THE INTERNET Veronika Pizano, Alena Kusá Abstrakt Príspevok predstavuje kvalitatívny prieskum, ktorý je súčasťou dizertačnej práce autorky. Hovorí o jeho metodike, konkrétne metóde, výbere respondentov a obsahu prieskumu. Jeho snahou je tiež predstaviť metódu online focus group. Klíčová slova: blog, skupina, prieskum, užívateľ Abstract The article presents a qualitative survey that is a part of the dissertation work of the author. It talks about about its methodology, methods, the selection of respondents and survey content. Its aim is also to introduce the method of online focus group. Key words: blog, group, survey, user 1 ÚVOD Súčasťou našej dizertačnej práce s názvom Typológia slovenských internetových užívateľov podľa vnímania nových foriem marketingovej komunikácie je kvalitatívny prieskum, ktorého cieľom je na vzorke vybraných užívateľov zistiť postoje a vnímanie rôznych foriem marketingovej komunikácie na internete. Tento prieskum slúži na vyšpecifikovanie otázok pre dotazníkový kvantitatívny prieskum, ktorý bude realizovaný v roku METODIKA 2.1 Metóda Pre kvalitatívny prieskum sme zvolili zatiaľ málo využívanú formu focusovej skupiny blog group, teda blogovacia skupina. Blogovacia skupina nepotrebuje fyzickú prítomnosť účastníka na konkrétnom mieste. Takisto je ohraničená dlhším časovým rozpätím, napr. týždeň, čiže nevyžaduje prítomnosť respondenta v konkrétnom krátkom čase, ako je to například pri online diskusiách. Snahou je dať respondentovi možnosť vrátiť sa k vlastním odpovediam, otázkam moderátora skupiny a tiež odpovediam ostatných respondentov. Blogovacia skupina sa nachádzala na adrese Celý systém je založený na Wordpresse. Moderátor diskusie má admin prístup, vďaka ktorému dokáže sledovať, ku ktorým príspevkom kedy a kto odpovedal. Zároveň môže na odpovede sám reagovať. Každý účastník prieskumu dostal vlastné prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa musí do systému prihlásiť (obr. 1). 1093

25 Obr. 1: Úvodná stránka v systéme blog groups Zdroj: Po prihlásení sa vidí respondent jednotlivé témy stránky (obr. 2) a v nich priradené články (obr. 3). Obr. 2: Zoznam stránok v systéme blog groups Zdroj: 1094

26 Obr. 3: Články v rámci jednej stránky v systéme blog groups Zdroj: 2.2 Výber respondentov Vzhľadom na to, že ide o prieskum o internetových užívateľoch, účastníci prieskumu boli získaní výhradne online nástrojmi. Účastníci prieskumu patria do panelu, ktorým disponuje výskumná agentúra Mediaresearch. V prvej fáze bola z panelu vyselektovaná skupina užívateľov, ktorí: používajú internet každodenne, používajú internet v mobile aspoň raz týždenne), nakúpili za posledný rok aspoň raz online, za posledných 6 mesiacov klikli na nejakú internetovú reklamu. Z panelu tak bolo vyselektovaných 247 užívateľov. Z nich bolo vybraných 15 potenciálnych účastníkov a 35 náhradníkov. Títo boli vybratí tak, aby každá socio-demografická charakteristika mali rovnomerné zastúpenie, teda: pohlavie, vek, vzdelanie, bydlisko (kraj), bydlisko (veľkosť), Pri výbere sa tiež prihliadalo na intenzitu ich klikania na internetovú reklamu a na používanie internetu v mobile. V ďalšom kroku boli vybraní uchádzači oslovení, či súhlasia s účasťou v blogovacej skupine. Z deklarovaných 12 sa zúčastnilo 8, ďalší dvaja boli vybraní a oslovení z náhradníkov. 1095

27 Boli vybraní takí užívatelia, ktorí sú na internete často stretávajú sa s rôznymi formami marketingovej komunikácie a bol teda predoklad, že budú vedieť reagovať na témy v rámci blogovacej skupiny. 2.3 Obsah prieskumu Obsah prieskumu bol rozdelený do 12 tém: 1. Všeobecne o prezentácii na internete 2. Banerová reklama 3. Reklama vo videu 4. Reklama vo vyhľadávaní a kontextová reklama 5. Mobilná reklama 6. y 7. Facebook 8. Iné sociálne siete 9. Blogy a diskusie 10. Nakupovanie na internete 11. Webové stránky 12. Iné Každá z tém obsahovala konkrétne otázky, niektoré témy boli rozdelené ešte na ďalšie podotázky. Užívateľom boli zobrazené aj rôzne formy marketingovej komunikácie prostredníctvom obrázkov a jedného videa (obr. 4). Obr. 4: Obrázky v rámci jedného článku v systéme blog groups Zdroj: 2.4 Vyhodnotenie prieskumu Úlohou prieskumu nebolo dôjsť ku konkrétnym záverom, ale získať ďalšie a iné pohľady na marketingovú komunikáciu na internete pre účely vypracovania kvantitatívneho dotazníka zameraného na túto tému, na základe ktorého bude vypracovaná typológia slovenských 1096

28 internetových užívateľov z hľadiska vnímania nových foriem marketingovej komunikáie na internete. Samotné odpovede respondentov nebudú zverejnené. Použitá literatura 1. Blogovací systém agentúry Mediaresearchu. [online] [ ] Dostupné na <http://blogresearch.mediaresearch.sk/>. Kontaktní údaje Mgr. Veronika Pizano Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta masmediálnej komunikácie Nám. J. Herdu Trnava Slovensko doc. Ing. Alena Kusá, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta masmediálnej komunikácie Nám. J. Herdu Trnava Slovensko

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Strategy related factors of business entity structure and behaviour

Strategy related factors of business entity structure and behaviour Strategy related factors of business entity structure and behaviour Faktory struktury a chování podnikatelských subjektů ve vztahu k jejich strategii J. HRON Czech University of Agriculture, Prague, Czech

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD IN THE EVALUATION OF MANAGERS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SLOVAKIA

APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD IN THE EVALUATION OF MANAGERS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SLOVAKIA Trendy v podnikání, 5(3) 28-35 The Author(s) 2015 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB in Pilsen http://www.fek.zcu.cz/tvp/ APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD IN THE EVALUATION OF MANAGERS OF INDUSTRIAL

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Enterprise Annual Plan and Its Software Support

Enterprise Annual Plan and Its Software Support Enterprise Annual Plan and Its Software Support Ing. David Michálek Vedoucí práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Abstrakt Tento příspěvek se zabývá procesem tvorby ročního plánu v podniku, s důrazem na

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number FINANCIAL AND TAX MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIAL

More information

Evaluation of performance and efficiency of the CRM

Evaluation of performance and efficiency of the CRM (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 144 Evaluation of performance and efficiency of the CRM Renáta Miklenčičová 1, Bronislava Čapkovičová 2 1, 2 University of Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume VI Number 2, 2014 Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic K. Kubata, J. Tyrychtr, M. Ulman, V. Vostrovský Faculty

More information

Benefits of knowledge management from the perspective of human resources used in the management of enterprises

Benefits of knowledge management from the perspective of human resources used in the management of enterprises Benefits of knowledge management from the perspective of human resources used in the management of enterprises PETR MORA Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia IGOR ROZENBERG Vysoká škola

More information

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Law Department of Financial Law and Tax Law CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL

More information

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS Radovan Bačík, Richard Fedorko, Silvia Šimová * Abstract The article pays attention to marketing communication issue,

More information

SSH research roadmap

SSH research roadmap SSH research roadmap Michal Pacvo, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní v dy a pro oblast V da ve spole nosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Aktivita 1 (2011) R st, zam stnanost a konkurenceschopnost

More information

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Jana DUCHOVÁ, Karol FURDÍK Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, Faculty of Electrical Engineering

More information

Affiliate marketing in the context of online marketing

Affiliate marketing in the context of online marketing (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 106 Affiliate marketing in the context of online marketing Vladimíra Jurišová 1+ 1 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication,

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Introduction. Functions of Factoring

Introduction. Functions of Factoring Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 FACTORING AS A TOOL FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF IN TRANSPORT ENTERPRISES

More information

Edukacja ekonomistów i menedŝerów. Problemy. Innowacje. Projekty

Edukacja ekonomistów i menedŝerów. Problemy. Innowacje. Projekty Edukacja ekonomistów i menedŝerów. Problemy. Innowacje. Projekty nr 5 Spis treści TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY Wymiar procesowy zarządzania wiedzą w organizacji Violetta Wróblewska ZałoŜenia

More information

List of Graduate Courses University of Economics, Prague Fall/Winter Semester 2015/2016

List of Graduate Courses University of Economics, Prague Fall/Winter Semester 2015/2016 1FP419 Business Valuation (in German) master Accounting German 3 no 1FP421 Business Valuation (in English) master Accounting English 3 no 1FU491 Financial reporting under IFRS and US GAAP - Comparsion

More information

List of Graduate Courses University of Economics, Prague Fall/Winter Semester 2015/2016

List of Graduate Courses University of Economics, Prague Fall/Winter Semester 2015/2016 1FP419 Business Valuation (in German) master Accounting German 3 no 1FP421 Business Valuation (in English) master Accounting English 3 no 1FU491 Financial reporting under IFRS and US GAAP - Comparsion

More information

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC Međunarodna naučna konferencija MENADŽMENT 2010 Kruševac, Srbija, 17-18. mart 2010 Krusevac, Serbia, 17-18 March, 2010 International Scientific Conference MANAGEMENT 2010 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND

More information

Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015

Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015 Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015 ISBN Cena Se slevou Arts Management 9783319158013 Art Collections, Private and Public: Comparative Legal Study 1 500

More information

10:05 to 10:20 Law on tourism Aleš Hozdecký, Director of Tourism, Ministry for Regional Development

10:05 to 10:20 Law on tourism Aleš Hozdecký, Director of Tourism, Ministry for Regional Development Conference Program Hospitality, Tourism and Education Conference on INNOVATION IN THE SERVICE INDUSTRY 24 October 2012 at the Institute of Hospitality Management, Svídnická 506, 181 00 Prague 8 9:00 to

More information

EFFECTIVE DEVELOPMENT IN ORGANISATION IS CONDITIONED BY EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION

EFFECTIVE DEVELOPMENT IN ORGANISATION IS CONDITIONED BY EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION EFFECTIVE DEVELOPMENT IN ORGANISATION IS CONDITIONED BY EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION Zdenko STACHO 1, Katarína STACHOVÁ 2 Authors: Workplace: Address: Workplace: Address: E-mail: Ing. Zdenko Stacho,

More information

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ANNA KACHAŇÁKOVÁ, KATARÍNA STACHOVÁ, ZDENKO STACHO Abstract Nowadays, when competition on individual markets is constantly

More information

Spis treści. Action Research. Applying Basic Marketing Principles to Create a Sustainable Global Business

Spis treści. Action Research. Applying Basic Marketing Principles to Create a Sustainable Global Business Spis treści a r t y k u ł y 2 Davydd J. Greenwood Action Research 13 Jan Napoleon Saykiewicz, Jessica Valotta Applying Basic Marketing Principles to Create a Sustainable Global Business 25 Krzysztof Jackowicz,

More information

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process Vladimír Mazanec, MD., MBA Sanatorium Dr. Guhra n. o. Tatranska Polianka Slovak Republic Abstract Information system of

More information

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Emil Kříž Ing., Ph.D. Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, Czech Republic

More information

Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the. EU and ources of rade inance. Abstract

Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the. EU and ources of rade inance. Abstract Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the Abstract EU and ources of rade inance Miroslava Makarová 1 The main goal of the paper is to present a complex view of obtaining external sources

More information

VOJENSKÉ VZDELÁVANIE A VEDA MILITARY EDUCATION AND SCIENCE

VOJENSKÉ VZDELÁVANIE A VEDA MILITARY EDUCATION AND SCIENCE VOJENSKÉ VZDELÁVANIE A VEDA MILITARY EDUCATION AND SCIENCE Vladimír JANEČEK Abstract: Military education and science. Global problems in the changing world require a revaluation of the content of education

More information

GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA

GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA Hana Doležalová 1, Vlastimil Kajzar 2, Kamil Sou ek 3, Lubomír Staš 4 Abstract GNSS method was selected as the most suitable

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 EXPERIENCES WITH APPLICATION OF PUBLIC PROCUREMENT IN BUS TRANSPORT IN THE UNITED KINGDOM Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction A new Regulation (EC) No 1370/2007 on public

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SCHEDULING OF WORKING TIME OF DRIVERS IN REGULAR BUS TRANSPORT Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction In terms of regular bus transport in the Slovak Republic (SR), the work

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

SMEs PROCESS MANAGEMENT DIFFERENCES WITHIN VARIOUS BUSINESS SECTORS

SMEs PROCESS MANAGEMENT DIFFERENCES WITHIN VARIOUS BUSINESS SECTORS 2012 POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES SMEs PROCESS MANAGEMENT DIFFERENCES WITHIN VARIOUS BUSINESS SECTORS Abstract: World economy is continuously driven by changes that influenced also small and medium

More information

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA Marek POTKÁNY, Miloš HITKA, Mária SIROTIAKOVÁ Introduction Under the impact of economic crisis and following stagnation of building

More information

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION Renáta TURISOVÁ Stela BESLEROVÁ Abstract This paper deals with the field

More information

The venture capital in the Czech companies: development of number of employees and efficiency of employees

The venture capital in the Czech companies: development of number of employees and efficiency of employees Jaroslava Rajchlova (Czech Republic), Anna Fedorova (Czech Republic), Zdenek Brož (Czech Republic) The venture capital in the Czech companies: development of number of and efficiency of Abstract This article

More information

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY EKONOMIKA A MANAGEMENT Dominik Vymětal, Miroslav Hučka, František Huňka, Josef Kašík 1. Introduction Enterprise production planning and control models at operational

More information

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-99 INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES MEZINÁRODNÍ MARKETING V OBCHODNÍ PRAXI MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM ING. ZDENĚK BEDNARČÍK,

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

Dissemination conference in Prague, 25th March 2010.

Dissemination conference in Prague, 25th March 2010. newsdys May 2010 www.dys2. Czech Republic: Ing. Kateřina Nevřalová Dissemination conference in Prague, 25th March 2010. With the support of a project coordinator and European project partners we have organized

More information

Abstracts of the. BIO 2014 Congress. 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2014 Congress. 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 49th Meeting of the Polish Biochemical Society 12th Conference of the Polish Society for Cell Biology 16th Meeting of

More information

Introduction. All those questions needed to be answered. Some answers were surprise for all participants.

Introduction. All those questions needed to be answered. Some answers were surprise for all participants. Introduction The new phenomena, called multidisciplinarity, enters to the universities life only a few years ago. The demand of the alumnus, experienced in more than one branch, increased very rapidly

More information

Vocational education and other activities at Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom

Vocational education and other activities at Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom Daniel LAJ IN, Gabriela SLÁVIKOVÁ, Ladislav VÁRKOLY Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom, Slovak Republic Vocational education and other activities at Dubnica Institute of Technology in

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

Javier Fombona / FACULTAD DE Formación del Profesorado y Educación (Univ. Oviedo) Información OFERTA ESTUDIOS EN POLONIA LUBLIN

Javier Fombona / FACULTAD DE Formación del Profesorado y Educación (Univ. Oviedo) Información OFERTA ESTUDIOS EN POLONIA LUBLIN Información OFERTA ESTUDIOS EN POLONIA LUBLIN Course Subject area Form of the class Name of the academic teacher Semester Type of An introduction to human biopsychological development across the life span

More information

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre)

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre) The Ministry of the Environment Masaryk University in Brno Pardubice University J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem University of Economics in Prague University of Economics and Management in Prague

More information

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 DENTAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland.

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 DENTAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland. CURRICULUM Academic year 2012 / 2013 Seite 1 von 11 1 st YEAR Extent Credits Prerequisites General and Oral Biology 1 doc. RNDr. Anna Ondruššeková, PhD. Medical Chemistry prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

More information

Level 1. Anglicko-český slovníček

Level 1. Anglicko-český slovníček Level 1 Anglicko-český slovníček 160191_BV_slovnicky-na-A5_New-Challenges_1.indd 1 6.5.2016 13:36:12 OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information

CRM and Cloud Computing

CRM and Cloud Computing CRM and Cloud Computing J. Němeček and L. Vaňková Abstract The article deals with how selected companies doing business in the Czech Republic are using information technology and business strategy Customer

More information

THE 4 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMIC CHALLENGES FOR THE CEE COUNTRIES WROCŁAW, 26 27.09.2011 26.09.2011

THE 4 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMIC CHALLENGES FOR THE CEE COUNTRIES WROCŁAW, 26 27.09.2011 26.09.2011 THE 4 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMIC CHALLENGES FOR THE CEE COUNTRIES WROCŁAW, 26 27.09.2011 26.09.2011 (MONDAY) 9:00-9:30 OPENING C EREMONY Room 100, building E Prof. Bogusław Fiedor, PhD (Wroclaw

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

A Taxonomy of Technical Animation

A Taxonomy of Technical Animation A Taxonomy of Technical Animation Acta Polytechnica Vol. 51 No. 3/2011 D. Vaněček, J. Jirsa Abstract The age in which we are living nowadays is characterized by rapid innovation in the development of information

More information

IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY

IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY 136 PROCEEDINGS OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE QUALITY AND LEADING INNOVATION 2014 IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY DOI: 10.12776/QALI.V1.#11 JOZEF HABÁNIK,

More information

INCREASING THE QUALITY OF THE TEACHING PROCESS BY IMPLEMENTING TOTAL QUALITY MANAGEMENT AT A SECONDARY TECHNICAL SCHOOL

INCREASING THE QUALITY OF THE TEACHING PROCESS BY IMPLEMENTING TOTAL QUALITY MANAGEMENT AT A SECONDARY TECHNICAL SCHOOL INCREASING THE QUALITY OF THE TEACHING PROCESS BY IMPLEMENTING TOTAL QUALITY MANAGEMENT AT A SECONDARY TECHNICAL SCHOOL Jaroslav Jambor 1 1 Jaroslav Jambor, Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

Connections among CRM, Cloud Computing and Trading Income of Selected Companies

Connections among CRM, Cloud Computing and Trading Income of Selected Companies Connections among CRM, Cloud Computing and Trading Income of Selected Companies Jan Němeček, Lucie Vaňková Abstract This article is focused to time period 2007-2010. It was time before and during the economic

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU

PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU ACTA FACULTATIS TECHNICAE XVI ZVOLEN SLOVAKIA 2011 PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU František FREIBERG Erika SUJOVÁ ABSTRACT: The management of life cycle costing

More information

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES School and Health 21, 2011, Education and Healthcare ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ

More information

EFFECT OF LOGISTICS AUDITS ON COMPANIES PERFORMANCE IMPROVEMENT. Pavlína PIVODOVÁ, Veronika ŠIŠKOVÁ

EFFECT OF LOGISTICS AUDITS ON COMPANIES PERFORMANCE IMPROVEMENT. Pavlína PIVODOVÁ, Veronika ŠIŠKOVÁ EFFECT OF LOGISTICS AUDITS ON COMPANIES PERFORMANCE IMPROVEMENT Pavlína PIVODOVÁ, Veronika ŠIŠKOVÁ Tomas Bata Univerzity in Zlín,Zlin, Czech Republic, EU pivodova@fame.utb.cz, veronika.siskova@centrum.cz

More information

USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS

USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS Abstract UŽITÍ PROGRAMU WINQSB V ANALÝZE KRITICKÉ CESTY Mgr. Kamil Peterek 2 College of logistics p.b.c., Perov e-mail: kamil.peterek@vslg.cz In the

More information

Virtual Office as an E- based Mode of Entry to Foreign Markets Suitable for Small and Medium-sized companies from Central Europe

Virtual Office as an E- based Mode of Entry to Foreign Markets Suitable for Small and Medium-sized companies from Central Europe Virtual Office as an E- based Mode of Entry to Foreign Markets Suitable for Small and Medium-sized companies from Central Europe Ing. Petr Král, Ph.D. University of Economics, Prague, Department of International

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III Faculty of Health Studies UJEP (FZS) organizes in cooperation with the Krajská zdravotní, a.s. and the Zdravotní ústav in Ústí nad Labem III. International scientific conference NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES

More information

List of Undergraduate Courses University of Economics, Prague Fall/Winter Semester 2015/2016

List of Undergraduate Courses University of Economics, Prague Fall/Winter Semester 2015/2016 1FU301 Fundamentals of Accounting in English bachelor Accounting English 3 no 1FU361 Financial reporting under IFRS and US GAAP - Basic Concepts (in English) bachelor Accounting English 3 no 1BP260 Banking

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR FINANCIAL MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES

USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR FINANCIAL MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES problems 38 USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR FINANCIAL MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES Kateřina Čebišová University of Hradec Králové, Hradec Králové, Czech Republic E-mail: katerina.cebisova.2@uhk.cz

More information

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Bartl David University of Ostrava Czech Republic Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Benčík Michal National Bank of Slovakia, Bratislava Slovakia Beránek Ladislav University of South Bohemia, České

More information

Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market

Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market Vybrané problémy aplikace daně z přidané hodnoty v zemědělském sektoru jednotného vnitřního

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND!

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND! 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand! May 3 5, 2015, Brno Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department

More information

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK The Faculty of Education JURAJ PÁLEŠ INSTITUTE IN LEVOČA In cooperation with Uniwersytet Śląski v Katowiciach Humanitná spoločnosť Prijatie centrum psychosociálnej prevencie

More information

BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS

BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS Jiri Klecka 1, Hana Scholleova 2 1 University of Economics, Prague, Czech Republic, jiri.klecka@vse.cz 2 University of Economics, Prague, Czech

More information

Intelligent Transport Systems

Intelligent Transport Systems FULL-TIME MULTIPLE DEGREE PROGRAM IN ENGLISH MASTER S Intelligent > Technology is networking. FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM WIEN CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Intelligent Challenges in Transport The

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development Význam komoditních burz pøi obchodování se zemìdìlskými produkty

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

Edukacja Ekonomistów i Menedżerów No. 1(27), January-March 2013 CONTENTS

Edukacja Ekonomistów i Menedżerów No. 1(27), January-March 2013 CONTENTS Edukacja Ekonomistów i Menedżerów No. 1(27), January-March 2013 CONTENTS THEORIES. CONCEPTS. REFLECTIONS. DIAGNOSES Macroeconomic Determinants of Intellectual Capital`s Quality Grzegorz Łukasiewicz Employee

More information

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Author: Juraj Nemec, Prof. PhD Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction In our paper we want to

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

JOURNAL INDEXED IN SCOPUS Sorted based on SCImago Journal Rank (SJR)

JOURNAL INDEXED IN SCOPUS Sorted based on SCImago Journal Rank (SJR) JOURNAL INDEXED IN SCOPUS Sorted based on SCImago Journal Rank (SJR) Journal Titles 2013 SJR Impact Factor Publisher's Country Field Academy of Management Annals 9.928 United Kingdom Business, Management

More information

organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development

organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development Multinational Logistics Coordination Centre organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development as an official special supporting

More information

Conference opening 11.15 13.15. Strona 1 z 5

Conference opening 11.15 13.15. Strona 1 z 5 THE SCIENTIFIC CONFERENCE TO CELEBRATE THE INTERNATIONAL YEAR OF STATISTICS ŁÓDŹ 17-18 October 2013 STATISTICS KNOWLEDGE DEVELOPMENT 17 October 2013 9.00 9.15 Conference opening Statistics in the face

More information

POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY XXI KONFERENCJA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI STRESZCZENIA SESJA DOKTORANCKA WROCŁAW MAJ 2013

POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY XXI KONFERENCJA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI STRESZCZENIA SESJA DOKTORANCKA WROCŁAW MAJ 2013 POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY XXI KONFERENCJA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI STRESZCZENIA SESJA DOKTORANCKA ` WROCŁAW MAJ 2013 1 EDITOR-IN-CHIEF prof. dr hab. inż. Sabina ŹRÓBEK (Uniwersytet

More information

DIFFERENTIATION OF THE EUROPEAN INSURANCE MARKET (Polish example)

DIFFERENTIATION OF THE EUROPEAN INSURANCE MARKET (Polish example) Aniela Mikulska Department of Management and Economics Technical University of Gdańsk DIFFERENTIATION OF THE EUROPEAN INSURANCE MARKET (Polish example) 1. Introduction The 2004 enlargement of the European

More information

THE ROLE OF MARKETING IN MULTINATIONAL SUBSIDIARIES: STANDARDIZATION VERSUS LOCALIZATION

THE ROLE OF MARKETING IN MULTINATIONAL SUBSIDIARIES: STANDARDIZATION VERSUS LOCALIZATION THE ROLE OF MARKETING IN MULTINATIONAL SUBSIDIARIES: STANDARDIZATION VERSUS LOCALIZATION Miroslav Karlíãek, Zuzana Chytková, Nikola Hofiej, Hana Mohelská, Jakub Fischer Introduction In the international

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information