Kurultayý 64 Geological Congress of Turkey nisan/ april 2011 MTA Genel Müdürlüðü Kültür Sitesi/ANKARA PROGRAM PROGRAMME

Size: px
Start display at page:

Download "Kurultayý 64 Geological Congress of Turkey. 25-29 nisan/ april 2011 MTA Genel Müdürlüðü Kültür Sitesi/ANKARA PROGRAM PROGRAMME"

Transcription

1 Türkiye 64 Jeoloji th Kurultayý 64 Geological Congress of Turkey nisan/ april 2011 MTA Genel Müdürlüðü Kültür Sitesi/ANKARA Congress Center of General Directorate of MTA PROGRAM PROGRAMME TMMOB JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI UCTEA The Chamber of Geological Engineers

2 TMMOB JMO YÖNETÝM KURULU / UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS, CHAMBER OF GEOLOGICAL ENGINEERS EXECUTIVE COMMITTEE Baþkan /President : Dündar ÇAÐLAN II. Baþkan/ Vice President : Hüseyin ALAN Yazman Üye/ Secretary : Çetin KURTOÐLU Sayman Üye/ Treasury : Hakký ATIL Mesleki Uygulamalar Üyesi / Member of Professional Activities: Aliye YILMAZ GÜLER Yayýn Üyesi / Member of Publications : Özcan DUMANLILAR Sosyal Ýliþkiler Üyesi/ Member of Social Affairs : Necdet ARDA JMO BiLiMSEL ve TEKNÝK KURULU/CGE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMMITTEE Baþkan (Meslek Etiði- Jeoloji Eðitimi Üyesi) / President (Ethics and Geology Education Member) : R. Kadir DÝRÝK II. Baþkan (Metalik Madenler Üyesi) / Vice President/ Mining Geology Member : Yurdal GENÇ Sekreter (AR-GE Üyesi) / Secretary (AR-GE Member) : Bahattin Murat DEMÝR Uzaktan Algýlama-CBS Üyesi / Remote Sensing Member : Bora GÜRÇAY Genel Jeoloji-Tektonik Üyesi / General Geology Member : Erdin BOZKURT Jeotermal Enerji Üyesi / Geothermal Energy Member : Ýbrahim AKKUÞ Jeoteknik-Mühendislik Jeolojisi Üyesi / Geotechnic-Engineering Geology Member : Ayhan KOÇBAY Doðal Afetler-Deprem Araþtýrmalarý Üyesi / Natural Disasters- Eartquake Research Member : Bülent ÖZMEN Hidrojeoloji Üyesi / Hydrogeology Member : Ali Burak YENER Çevre Jeolojisi Üyesi / Enviromental Geology Member : Erdal SARAÇOÐLU Týbbi Jeoloji Üyesi / Medical Geology Member : Yüksel ÖRGÜN Kültürel Jeoloji-Jeolojik Miras Üyesi / Cultural Geology-Geological Heritage Member : Fuat ÞAROÐLU Paleontoloji-Stratigrafi-Sedimantoloji Üyesi / Palaeontology-Stratigraphy-Sedimentology Member : Nihat BOZDOÐAN Kömür Jeolojisi Üyesi / Coal Geology Member : Ýlker ÞENGÜLER Petrol Jeolojisi Üyesi / Petroleum Geology Member : Özer BALKAÞ Sondaj Teknikleri Üyesi / Drilling Technics Member : Mehmet Ruhi AKÇIL Endüstriyel Hammaddeler ve Doðal Taþlar Üyesi / Industrial Raw Materials and Natural Stone Member : Mehmet Bahadýr ÞAHÝN

3 KURULTAY DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE Baþkan / Chairman : Okan TÜYSÜZ II. Baþkan / Vice Chairman : U. Kaðan TEKÝN Sekreter / Secretary : Ýsmail Ömer YILMAZ Sekreter Yardýmcýlarý/ Vice Secretaries : Deniz TÝRÝNGA, Ediz KIRMAN Sayman / Treausary : Deniz IÞIK GÜNDÜZ Sosyal ve Kültürel Etkinlikler / Social and Cultural Affairs : Nihat YILDIRIM, Harun ÖZTAÞKIN KURULTAY ÝLETIÞÝM ADRESÝ/CONGRESS COMMUNICATION ADDRESS Ýsmail Ömer YILMAZ Deniz TÝRÝNGA Ediz KIRMAN e-posta 64. Türkiye Jeoloji Kurultayý Düzenleme Kurulu Sekreterliði PK: Yeniþehir / Ankara Tel: 0(312) Faks: 0(312)

4 Sadrettin Alpan 25 pazartesi/monday AÇILIÞ KONUÞMALARI/OPENING SPEECHS ÇAÐRILI KONUÞMA/INVITED SPEECH Son Paylaþým ve Tarihi Kökleri/ Last Partition and its Historical Origins Hikmet Uluðbay ENERJÝ VE ENERJÝ KAYNAKLARI/ENERGY & ENERGY RESOURCES OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Salih Saner, Muzaffer Siyako OTURUM BAÞKANI/CHAIRMAN: Nihat Bozdoðan, Ýlker Þengüler Küçükkuyu Formasyonu'nun (Edremit Körfezi Güneyi) Ana Kaya Özellikleri/ Source Rock Properties of the Küçükkuyu Formation (South of Edremit Gulf) Çaðlar Aytepe, Ayþe Bozcu Trakya Havzasý'ndaki Deltayik Çökellerin Petrol Ana Kayasý Olanaklarýnýn Ýncelenmesi/ Petroleum Source Rock Assessment of The Deltaic Sediments in the Thrace Basin Þamil Þen The Evaluation of Hydrocarbon Potential and Geochemical Correlation of Possible Source Rocks in Gachsaran Oilfield, SW of Iran/ Gachsaran Petrol Yataklarýndaki (GB Ýran) Muhtemel Kaynak Kayalarýn Hidrokarbon Potansiyelinin Deðerlendirilmesi ve Jeokimyasal Deneþtirmeleri Farid Tezheh, Manouchehr Daryabandeh Bahramalizadeh, Abdolfayaz Azizi ENERJÝ VE ENERJÝ KAYNAKLARI/ENERGY & ENERGY RESOURCES OTURUM YÜRÜTÜCÜSÜ/CONVENER: Ali Ýhsan Karayiðit OTURUM BAÞKANI/CHAIRMEN: Ali Ýhsan Karayiðit, Yýlmaz Bulut Trakya Havzasý'nýn Linyit Potansiyeli ve Bunu Kontrol Eden Jeolojik Faktörler/ Lignite Potential of the Thrace Basin and Controlling Geological Factors Doðan Perinçek, Nurdan Ataþ, Esra Erensoy, Þeyma Karatut, Ayhan Kösebalaban, Ýsmail Ergüder, Yaþar Ünal Eskiþehir-Alpu Sahasýnýn Stratigrafik Özellikleri ve Kömür Potansiyeli/ Stratigraphy and Coal Potential of Eskiþehir-Alpu Field Ýlker Þengüler, Yýlmaz Bulut, Korhan Usta, Mahir Sezgin, Ediz Kýrman, Mustafa Tosun, Ejder Yapýcý, Sami Polat, Alper Coþar Büyüme Faylarýnýn Kömür Daðýlýmý, Kalýnlýðý Ve Kalitesi Üzerine Etkisi: Etyemez Kömür Yataðý (Kangal-Sivas), Orta-Anadolu/ Effect of the Growth Faults on the Quality, Thickness And Reserve Distribution of the Coal Seams: Etyemez Coal Deposit, Kangal Neogene Basin, Central Anatolia, Turkey Fuzuli Yaðmurlu, Murat Þentürk, Ezher Toker

5 Sadrettin Alpan 25 pazartesi/monday ENERJÝ VE ENERJÝ KAYNAKLARI/ENERGY & ENERGY RESOURCES OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Nilgün Güleç Þakir Þimþek OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Nilgün Güleç, Þakir Þimþek Jeotermal Etütlerde, Yüzeyde Belirgin Olmayan (Olasý) Faylarýn Toprak Gazlarý Ölçümüyle Belirlenmesi: Kütahya-Pazarlar Sahasý Örneði / Determining Probable Faults by Soil Gas Measurements in Geothermal Explorations: An Example from the Kütahya-Pazarlar Field Ýsmail Cihan, Bahadýr Güler, Ýbrahim Akkuþ, Fuat Þaroðlu, Cemal Kaya, Emre Deðirmenci Ýþletme Aþamasýnda Jeotermal Sahalardaki Kabuklaþma Türleri, Kabuklaþmanýn Engellenmesi ve Kontrolü: Kýzýldere Jeotermal Sahasý Örneði / Scaling Types and Prevention and Control of Scaling in the Operation Stage in Geothermal Fields: Kizildere Geothermal Field Case Study Füsun S. Tut Haklýdýr, Taylan Akýn, Çaðrý Parlaktuna, Dilek Türk, Tevfik Savaþ Ömer-Gecek (Afyonkarahýsar) Jeotermal Sahasýnýn Güney Doðusunda Açýlan Jeotermal Kuyusundan Elde Edilen Suyun Özellikleri ve Elektrik Üretiminde Kullanýlabilirliði/ The Properties and Usage At Electricity Producing of Geothermal Water from Borehole at Southeastern of Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Geothermal Area Yusuf Ulutürk, Fuzuli Yaðmurlu Manyas ve Çevresi Jeotermal Kaynaklarýnýn Jeoelektrik Yöntemlerle Tayini / Geothermal Resource Determination with Geoelectrical Methods in Manyas and Environs Kübra Özcan, Fethi Ahmet Yüksel, Hasan Emre Kokteyl/Cocktail

6 Ýhsan Ruhi Berent 25 pazartesi/monday BÖLGESEL JEOLOJÝ/REGIONAL GEOLOGY OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Aral Okay, M. Cemal Göncüoðlu OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Aral Okay, Kenan Akbayram ÇAÐRILI KONUÞMA/INVITED SPEECH Menderes Masifi'nin Geç Neoproterozoyik Erken Kambriyen Magmatik- Metamorfik Evrimi: Pan-Afrikan veya Kadomiyen Olay? / Latest Neoproterozoic Early Cambrian Magmatic-Metamorphic Evolution of the Menderes Massif: Pan-African or Cadomian Event? Osman Candan, O. Ersin Koralay, Roland Oberhanslý, O. Özcan Dora, Cüneyt Akal, Mete Çetinkaplan, Fukun Chen Bornova Fliþ Zonu: Litosferik Ölçekte Yanal-Atýmlý Bir Yýrtýlma Fayý Boyunca Oluþan Olistostrom-Melanj Kuþaðý/ An Olistostrome- Mélange Belt Formed Along a Lithospheric Strike-Slip Tear Fault: Bornova Flysch Zone Aral Okay, Ýsmail Ýþintek, Demir Altýner, Sevinç Altýner, Nilgün Okay Istranca Kristalen Kompleksi'nin Tektonostratigrafik Özellikleri ve Bulgaristan'daki Ýstiflerle Karþýlaþtýrýlmasý: Ön Bulgular (KB Türkiye-GD Bulgaristan)/ Tectonostratigraphic Features of the Istranca Crystalline Complex and Their Correlation with Bulgarian Successions: Preliminary Findings From NW Turkey and SE Bulgaria Yavuz Bedi, Ali Ergen, Adil Doðan, Cengiz Okuyucu, U. Kaðan Tekin, Ercan Tuncay, Ýsmail Kuþçu, Ezgi Ulusoy, Özgür Türkmen, Havva Soycan, Gülnür Demiray, M. Cemal Göncüoðlu Kuzeybatý Anadolu'da Permiyen Sonu Anoksiya'sýna Ait Ýlk Kanýtlar/ First Evidence for the End-Permian Anoxia in Northwest Anatolia M. Cemal Göncüoðlu, Cengiz Okuyucu, Tatiana Dimitrova Sakarya Zonu'nda Alt-Orta Devoniyen Magmatizmasýnýn Kökeni (Biga Yarýmadasý): Jeokronoloji, Jeokimya ve Sr-Nd Ýzotop Sistematiði/ Origin of the Lower-Middle Devonian Magmatism in the Sakarya Zone (Biga Peninsula): Geochronology, Geochemistry and Sr-Nd Isotope Systematics Namýk Aysal, Timur Ustaömer, Sinan Öngen, Mehmet Keskin, Serhat Köksal, Irena Peytcheva, Mark Fanning OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Cemal Göncüoðlu,Namýk Aysal Sakarya Zonu Temel Birimleri ve Karakaya Kompleksinin Konumu/ Basement Rock Unit of Sakarya Zone and Setting of Karakaya Complex Mehmet Duru, Þükrü Pehlivan, Hüseyin Kar, Özgür Kandemir, Turgut Tok, Fatih Kanar, Korhan Çakýr, Ali Ekber Akçay, Güven Eroðlu

7 Ýhsan Ruhi Berent 25 pazartesi/monday Tavþanlý Zonu'nun Batýsýndaki Paleozoyik Temelden ve Mesozoyik Volkanik Sedimenter Örtüden Yeni Petrolojik, Jeokimyasal ve Jeokronolojik Bulgular, Batý Türkiye/ New Petrological, Geochemical and Geochronological Data from the Palaeozoic Basement, Mesozoic Volcanic-Sedimentary Cover and Emplaced Ophiolitic Melanges in the Westernmost Tavþanli Zone, W Turkey Zeynep Özbey, Timur Ustaömer, Alastair H. F. Robertson, Petek Ayda Ustaömer, John Dixon Pontid-Ýçi Kenedi Üzerinde, Geç Kretase-Erken Eosen Aralýðýnda Gerçekleþmiþ Olan Çarpýþma Sonrasý Tektonizmaya Dair Yeni Stratigrafik ve Paleontolojik Kanýtlar, Kuzeybatý Türkiye/ Stratigraphical Evidences and New Paleontological Data for the Late Cretaceous-Early Tertiary Post Collisional Tectonism Along the Intra-Pontide Suture Zone, Northwestern Turkey Kenan Akbayram, Aral Okay, Ercan Özcan OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Osman Candan, Mehmet Duru Kuzey Batý Anadolu'da Oligo-Miyosen Çekirdek Komplekslerinin (Kazdað ve Uludað) ve Çevresinin Eþ Zamanlý Jeolojik Evrimi/ The Synchronous Geological Evolution of the Northwestern Anatolian Core Complexes (Kazdað and Uludað) and Surrounding Region Cenk Yaltýrak, Aslýhan Ceyhan Batý Anadolu'da Kd-Gb Uzanýmlý Neojen Havzalarýnýn Stratigrafisi ve Yapýsal Evrimi / Stratigraphy and Tectonic Evolution of the NE SW-Trending Neogene Basins in Western Anatolia E. Yalçýn Ersoy, Cahit Helvacý Marmara'nýn Güneyinde, Ýzmir-Ankara ve Pontid-Ýçi Kenetleri Arasýndaki Ofiyolitli Melanjlarýn Tektonik Yerleþimi/ Tectonic Setting of the Ophiolitic Melanges South of the Marmara Sea Between the Izmir-Ankara and Intra- Pontide Sutures Semih Can Ülgen, Aral I. Okay Kokteyl/Cocktail

8 Ýhsan Ketin 25 pazartesi/monday DOÐAL AFETLER JEOLOJÝSÝ/GEOLOGY OF NATURAL DISASTERS OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Harun Sönmez, Tamer Yiðit Duman OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Harun Sönmez, Tamer Yiðit Duman Karamürsel (Kocaeli) Güneyindeki Heyelanlarýn Ýncelenmesi/ Landslides in the South of Karamursel (Kocaeli) Nagehan Kaçka, Recep Kýlýç Büyükçekmece-Yakuplu Heyelan Bölgesinin Üç Boyutlu Jeolojik Modellenmesi/ Three Dimensional Geologic Modeling of Büyükçekmece Yakuplu Landslide Area Kübra Ergüven, Fethi Ahmet Yüksel, Süleyman Dalgýç, Kübra Özcan Ýstanbul (Yenikapý) Kýyýlarýný 6. Yüzyýlda Etkileyen Tsunami ile Ýliþkili Yeni Veriler/ New Evidence Related to Tsunami, Affected Coastline of Ýstanbul (Yenikapi) During 6 Century Doðan Perinçek, Mustafa Bozcu, Nazmiye Yýldýrým, Nurdan Ataþ Yeþilyurt (Trabzon) Heyelanýnýn Mühendislik Jeolojisi Özelliklerinin Ýncelenmesi/ Investigation of Engineering Geological Properties of Yeþilyurt (Trabzon) Landslide Bilgehan Kul, Hakan Ersoy Topografya ve Atmosfer Etkileþimi: Bursa'da Kuvvetli Lodos Rüzgarlarýna Baðlý Fön Oluþumu ve Sonuçlarý/ Topography and Atmosphere Interaction: Occurence of the Foehn Associated with the Strong Lodos Winds in Bursa and its Consequences Murat Türkeþ, Muhammed Zeynel Öztürk, Hülya Çeþmeci Çetin Barajý Dolayýnýn Heyelan Etüdü, Alanda Bulunan Heyelanlarýn Yaþlandýrýlmasýnda Kullanýlan Kriterler/ Landslide Study of the Çetin Dam and Surrounding Area. Criteria Used to Date and Classified Landslide in the Area. Doðan Perinçek YER BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ VE UZAKTAN ALGILAMA ALGILAMA/ EARTH INFORMATION SYSTEMS & REMOTE SENSING OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Vedat Toprak, Kaan Þ. Kavak OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Vedat Toprak, Kaan Þ. Kavak Investigation of Hidrokarbon Alterasyonun Uzaktan Algýlanmasý: Adýyaman Petrol Sahalarý Test Uygulamasý/ Remote Sensing of Hydrocarbon Alteration: Adiyaman Petroleum Fields Case Study Çýnar Dað, Hayati Koyuncu, Vedat Toprak, Kemaleddin Tokatlý, Ö. F. Demirözü

9 Ýhsan Ketin 25 pazartesi/monday Petrol Aramacýlýðýnda Uzaktan Algýlama Teknolojilerinin TPAO'da Kullaným Alanlarý/Hydrocarbon Exploration Applications of Remote Sensing Technologies in Turkish Petroleum Corporation Kemaleddin Tokatlý Niðde Civarý Topraklarýnýn Karakterizasyonu: Örnek Bir Coðrafi Bilgi Sistemler (CBS) Uygulamasý/ Characterization of Nigde Area Soils: A Geographic Information Systems (GIS) Application Harun Torunlar, Abdurrahman Lermi, Emin Çiftçi Heyelan Duyarlýlýk Haritalamasýnda Veri Seti Hazýrlanmas ý v e Analizi/ Preperation and Analysis of Data Sets in Landslide Susceptibility Mapping Arif Mert Eker, Mehmet Dikmen, Selim Cambazoðlu, Þebnem Düzgün, Haluk Akgün Türkiye'nin Akdeniz Kýyý Þeridinde Yeraltýsuyu Boþalýmlarýnýn Uzaktan Algýlama Teknikleri ile Belirlenmesi/ Determination of Coastal Groundwater Discharges in the Mediterranean Coast of Turkey Using Remote Sensing Techniques Pýnar Avcý, Alparslan Arýkan The Relationship Between the Structural Evolution of Selected Folds from Northern Iraq and the Morphometric Analysis of Basin Valleys by Using GIS/ Kuzey Irak'ta Bazý Kývrýmlarýn Yapýsal Evriminin Ýliþkisi ve CBS Kullanýlarak Basen Vadilerinin Morfometrik Analizi Salim Fanoosh Kokteyl/Cocktail

10 Sadrettin Alpan 26 salý/tuesday TOPLUM ÝÇÝN JEOLOJÝ/EARTH SCIENCES FOR SOCIETY OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Nizamettin Kazancý, Fuat Þaroðlu OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Nizamettin Kazancý, Fuat Þaroðlu Türkiye Jeolojik Mirasý Araþtýrma Grubu Pilot Alan Çalýþmalarý / Model Studies of Turkey Geological Heritage Research Group Gonca Gürler, Gonca Nalcýoðlu, Mutlu Gürler Jeoloji Tarihsel Bir Bilim Olduðu Ýçin Diðerlerinden Daha Az Güvenilir Bir Disiplin mi? / Is Geology Less Scientific than Other Sciences? Senem Onan Karagözoðlu, A. M. Celal Þengör Denizli Havzasý'nýn (Batý Anadolu) Jeolojik Miras Ögeleri: Genel Bir Tanýtým ve Deðerlendirme / Geoheritage Components of the Denizli Basin (Western Anatolia): A General Description and Assessment Mehmet Özkul, Ali Gökgöz, Mehmet Oruç Baykara, Savaþ Topal, Ezher Toker, Hüseyin Erten, Arzu Gül, Fatma Gökgöz Jeolojik Mirasýmýz Kiremit Renkli Peribacalarý (Erzurum/Narman) / Our Geological Inheritance Tile Chimneys of Coloured Fairy (Erzurum/Narman) Abdulkadir Cem Biçek, Sadýk Þener, Nurdoðan Sertel Jeolojik Koruma, Jeopark ve Jeoturizm Kavramlarýnýn Algýlanmasý Konularýnda Alan Çalýþmasý (Kýzýlcahamam, Ankara) / Fieldwork on the Perception of the Concepts of Geological Conservation, Geopark and Geotourism (Kizilcahamam, Ankara) Dilber Ulaþ, Nizamettin Kazancý, Sonay Boyraz, Onur T. Yücel, Özgür Yedek, Mustafa Baykara, Muzaffer Eker, Necip Mülazýmoðlu, Yaþar Suludere, Münevver Kazancý, Nurhan Koçan, Gökhan Koçak, Bekir Taþtan Türkiye'nin Ýlk Jeotur ve Jeoyollarýný Kurma Önerisi: Tortum-Narman-Oltu- Olur Jeoyolu ve Tortum-Uzundere-Ýshan Jeoturu / First Proposal of Geotour and Georoutes Construction: Tortum-Narman-Oltu-Olur Georoute and Tortum- Uzundere-Ýþhan Georoute (Erzurum, NE Turkey) Ýsmet Cengiz, Nizamettin Kazancý, Neþat Konak, Mehmet Aslan, Serkan Özkümüþ Frig Yürüyüþ Yolu ve Üzerindeki Jeolojik Oluþumlar / Phrygian Way and The Geological Formations Along its Route Hüseyin Sarý, Songül Sonal, Naci Beytekin Baþkomutan Tarihi Milli Parký'nýn Kültürel Jeoloji Deðerleri ve Jeoturizm Potansiyeli / Geocultural Values and Geotourism Potential of the Baþkomutan Historical National Park, Central West Turkey Yaþar Suludere, Nizamettin Kazancý, Sevim Tuzcu, H. Yavuz Hakyemez, Necip Mülazýmoðlu, Hamdi Mengi

11 Sadrettin Alpan 26 salý/tuesday PANEL: TÜRKÝYE'DE YERBÝLÝMLERÝNÝN GELÝÞÝMÝ/ DEVELOPMENT OF EARTH SCIENCES IN TÜRKÝYE OTURUM YÜRÜTÜCÜSÜ/CONVENER: M. Namýk Yalçýn Darülfünun'da Jeoloji Eðitimi ve Araþtýrmalarý ( ) / Geology Education and Researches in Darülfünun ( ) Sevtap Kadýoðlu Ýstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji Eðitimi ve Araþtýrmalarýnýn Geliþimi, Jeoloji Bilimine ve Türkiye Jeolojisine Yapýlan Katkýlar/ Developments of Geology Education and Research at Istanbul University and Contributions to Geosciences and Geology of Turkey: M. Namýk Yalçýn Ankara Üniversitesi'nde Yerbilimleri Eðitim-Öðretiminin Geliþimi / History of the Earth Sciences Education in the Ankara University Y. Ergun Gökten Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nde Yer Bilimlerinin Dünü, Bugünü, Yarýný / Earth Sciences in Ýstanbul Teknik Üniversitesi: Past, Today and Future Erdoðan Yüzer, Mehmet Sakýnç, Haluk Eyidoðan, Cengiz Zabcý Ülkemizde Yerbilimlerinin Geliþiminde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü / General Directorate of Mineral Research and Exploration Through the Development of Earth Sciences in Turkey Erol Timur Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý'nýn Ülkemiz Jeolojisine Katkýlarý / The Contribution and Support of TPAO to Geological Studies in Turkey H. Ýsmail Ýlleez Soru-Cevap/Katkýlar Ýzmir'de Yerbilimlerinin Tarihçesi / History of the Earth Sciences in Izmir O. Özcan Dora Orta Doðu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü / Middle East Technical University Department of Geological Engineering Vedat Doyuran, Nurkan Karahanoðlu Hacettepe Üniversitesi'nde Yerbilimlerinin Baþlangýcý ve Geliþimi / Beginning and Development of Earth Sciences at Hacettepe University K. Erçin Kasapoðlu Türkiye'de Jeofizik: Bilim, Mühendislik ve Eðitim / Geophysics in Turkey: Science, Engineering and Education Ferhat Özçep Avrupa Akridite Jeoloji Eðitim Programlarý Projesi Sonuçlarý / The Results of European Accredited Geological Study Programmes Aydýn Aras Soru-Cevap/Katkýlar Genel Deðerlendirme ve Kapanýþ

12 Ýhsan Ruhi Berent 26 salý/tuesday PALEONTOLOJÝ-BÝYOSTRATÝGRAFÝ/ PALAEONTOLOGY & BIOSTRATIGRAPHY OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Ercan Özcan, Cemal Tunoðlu OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Cemal Tunoðlu, Sacit Özer Kocaeli Triyasý Erken Ladiniyen Birimlerinde Shastasauridae Familyasýndan Yeni Bir Ichthyosaurus Bulgusuna Ýliþkin Ön Veriler / Preliminary Data on the Finding of a New Ichthyosaurus (Family Shastasauridae) from the Lower Ladinian of Kocaeli Triassic Gloria H. Mouanga, Martin P. Sander, Ali Murat Kýlýc, Hans Hagdorn, M. Cemal Göncüoðlu Liyas-Erken Dogger Döneminde Tavas Napý'nda Meydana Gelen Platform Boðulma Olayýnýn Eskiokyanusal Önemi, Batý Toroslar, GB Türkiye: Paleontolojik ve Sedimentolojik Yaklaþýmlar / Paleoceanographic Significance of a Platform Drowning Event in the Liassic-Early Dogger of the Tavas Nappe, Western Taurides, SW Turkey: Paleontological and Sedimentological Approaches Havva Soycan, Uður Kaðan Tekin, Ýsmail Ömer Yýlmaz, Kemal Erdoðan, Neþat Konak, Faruk Ocakoðlu Borod Havzasý (KB Romanya) Santoniyen-Mastrihtiyen Rudist Topluluklarý: Biyostratigrafik ve Biyocoðrafik Önemi/ Santonian-Maastrichtian Rudist Assemblages of Borod Area (NW Romania): Biostratigraphic and Biogeographic Significance Liana Sasaran, Sacit Özer ÇAÐRILI KONUÞMA/INVITED SPEECH Koçali Karmaþýðý (GD Anadolu) Pelajik Çökellerinin Radyolarya Topluluklarý, Geç Triyas Yaþlý Volkanik Kayaçlarýnýn Jeokimyasý ve Diðer Toros Birimleri ile Karþýlaþtýrýlmasý/ Radiolarian Assemblages of Pelagic Deposits, Geochemical Characteristics of Triassic Volcanic Rocks from the Koçali Complex (SE Anatolia) and its Correlation with the Other Tauride Units U. Kaðan Tekin, Yavuz Bedi, Elif Varol, Seda Uzunçimen, Doðan Perinçek, Metin Beyazpirinç OTURUM BAÞKANLARI /CHAIRMEN: A. Murat Kýlýç, Kemal Erdoðan Kuþçu ve Macun Köyleri Arasý, Mollusk Faunasýnýn Biyostratigrafisi, Temelli/Polatlý (GB Ankara) / Biostratigraphy of the Mollusca Fauna, Area Between Macun and Kuscu Villages, Temelli/Polatli (SW Ankara) Müjde Gürsoy, Güler Taner Zagros (Ýran) ve GD Anadolu (Türkiye) Bölgeleri Üst Kretase Rudist Faunasý : Paleobiyocoðrafik Önem / The Upper Cretaceous Rudist Fauna of the Zagros (Iran) and SE Anatolia (Turkey) Regions: Palaeobiogeographic Significance Ahmad Reza Khazaei, Sacit Özer

13 Ýhsan Ruhi Berent 26 salý/tuesday Maðaracýk Köyü (Antakya) Geç Pleyistosen Gastropoda-Bivalvia Faunasý: Paleocoðrafik Paleoekolojik ve Ýzotopik Yorumlar / Late Pleistocene Gastropoda-Bivalvia Fauna from Magaracik Village (Antakya) : Paleogeographic-Paleoecological and Ýsotopic Ýnterpretations Sevinç Kapan-Yeþilyurt, Uður Doðan MAGMATÝZMA VE MAGMATÝK SÜREÇLER/MAGMATISM & MAGMATIC PROCESSES OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Abidin Temel, Ercan Aldanmaz OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Ercan Aldanmaz, Mehmet Keskin Tavþanlý Zonu (Günyüzü, Sivrihisar, Kaymaz) Granitoyidlerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri / Mineralogical and Geochemical Characteristics of the Tavþanli Zone (Günyüzü, Sivrihisar, Kaymaz) Granitoids Mehmet Demirbilek, Halim Mutlu KB Anadolu Çan Yöresindeki Çamyayla Plütonunun Jeolojik ve Petrolojik Ýncelenmesi / Geological and Petrological Study of the Camyayla Pluton of the Can Region, NW Anatolia Seray Özgür, Yücel Yýlmaz, Sinan Öngen Hakkari-Yüksekova Kromititlerindeki Platin Grubu Minerallerinin (PGM) Hidroseparatör (HS) -EPD (Elektrik Akýmlý Öðütücü) Tekniði ile Jeokimyasal- Mineralojik Ýncelemesi / Geochemical-Mineralogical Investigation of Platinum Group Minerals (PGM) in the Chromitites from Hakkari-Yüksekova in SE Turkey by Using Hydroseparator(HS) -EPD (Electrical Pulse Dissagregator) Techniques Hatice Kozlu, Vladimir Rudashevsky, Nikolay Rudashevsky OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Abidin Temel, Sabah Y. Þahin Batý Pontidlerde Adakitik Magmatizma: Üst Kretase Yaþlý Çavuþbaþý Granodiyoriti, Ýstanbul Zonu, KB Türkiye / Adakitic Magmatism in the Western Pontides: Upper Cretaceous Çavuþbaþi Granodiorite, Istanbul Zone, NW Turkey Sabah Yýlmaz Þahin, Namýk Aysal, Yýldýrým Güngör Bozüyük Civarý (KB Türkiye) Adakit Benzeri Ýntrüzif Kayalarýnýn Petrolojisi ve Tektonik Konumlarý / Adakite-Like Intrusive Rocks from the Bozüyük Area, NW Turkey: Its Petrology and Tectonic Setting Þ. Can Genç, Kaðan Kayacý

14 Ýhsan Ruhi Berent 26 salý/tuesday Aðvanis Masifi'nde Adakitik Magmatizma ve Doðu Pontidlerde Eosen Magmatizmasýnýn Geliþimi / Adakite-Like Magmatism in the Aðvanis Massif and Implications for the Evolution of the Eocene Magmatism in the Eastern Pontides Gültekin Topuz, Aral Okay, Rainer Altherr, Winfried Schwarz, Wolfgang Siebel, Thomas Zack, Muharrem Satýr, Cüneyt Þen OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Þ. Can Genç, Hatice Tozlu Pýnarbaþý Granitinin Mineral Kimyasý: Gediz Havzasý (Kütahya-Batý Anadolu) / Mineral Chemistry of the Pinarbaþi Granite: Gediz Basin (Kutahya-Western Anatolia) Barýþ Semiz, Yahya Özpýnar, Zeki Billor Doðu Anadolu Yüksek Platosu'nun Magmatik ve Jeodinamik Evrimi Konusundaki Yeni Bulgular / New Findings on the Magmatic and Geodynamic Evolution of the Eastern Anatolia High Plateau, Turkey Mehmet Keskin, Vladimir A. Lebedev, Evgeni V. Sharkov, Vural Oyan, Esin Ünal Aþýrý Tüketilmiþ Yitim Zonu Dünitlerinin (Orhaneli, Bursa, KB-Turkiye) Ergiyik-Kayaç Etkileþimi Süreçleri ile Oluþumu / Formation of Highly Depleted SSZ Dunites of the Orhaneli (Bursa, NW Turkey) by Melt- Peridotite Interaction Ýbrahim Uysal, Abdurrahman Dokuz, Necla Köprübaþý, Melanie Kaliwoda, Chris J. Ottley, Thomas Meisel Magma Interaction Recorded in Plagioclase Zoning in Vitosha Pluton, Western Srednogorýe, Bulgaria / Vitosha Plütonu Plajiyoklaz Zonlanmasýnda Tespit Edilen Maðma Etkileþimi, Batý Srednagora, Bulgaristan Iskra Piroeva, Stela Atanasova-Vladimirova

15 Ýhsan Ketin 26 salý/tuesday DENÝZ, GÖL VE KIYI JEOLOJÝSÝ / MARINE, LACUSTRINE & COASTAL GEOLOGY OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: M. Namýk Çaðatay, Mustafa Ergin OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: M. Namýk Çaðatay, U. Barýþ Ülgen Çanakkale-Geyikli Plajlarýnýn (KB Türkiye) Sedimantolojik Özellikleri: Tane Boyu ve Toplam Aðýr Mineral Daðýlýmýný Etkileyen Faktörler/Sedimentological Characteristics of the Çanakkale-Geyikli Beaches (NW Turkey): Factors Controlling Grain Size and Total Heavy Mineral Distribution Baþak Eser Doðdu, Mustafa Ergin, Zehra Karakaþ, Koray Sözeri, Osman Uyanýk Tarsus Nehri- Karaduvar Arasý (Mersin) Nehir, Kýyý ve Sýð Deniz Güncel Çökellerinin Sedimantolojik ve Jeokimyasal Etkileþimi/ Sedimantologic and Geochemical Interaction of River, Beach and Shallow Sea Recent Sediments Between Karaduvar and Tarsus River (Mersin) Fulya Yücesoy Eryýlmaz, Sevil Onat Akdeniz Akýntýsýnýn Karadeniz'in Ýstanbul Boðazý Çýkýþýnda Redoks Koþullarý Üzerindeki Etkileri/ Effect of Mediterranean Inflow on Redox Conditions of the Istanbul Strait Outlet Area of the Black Sea Zeynep Erdem, M. Namýk Çaðatay Kýyýda Planlama ve Uygulamanýn Ýlk Adýmý: Kýyý Kenar Çizgisinin Tespiti/ First Step of Planning and Application in the Coast Determination of Coastal Edge Line Nusret Akça Marmara Denizi'nde Geç Pleyistosen-Holosen Su Geçiþleri ve Su Seviyesi Deðiþimleri; Sýð-Sismik ve Karot Çalýþmalarýndan Ýpuçlarý/ Late Pleistocene- Holocene Water Exchanges and Water Level Changes in Sea of Marmara: New Evidence from High Resolution Seismic and Core Studies Kürþad Kadir Eriþ, M. Namýk Çaðatay OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Mustafa Ergin, K. Kadir Eriþ Holosen Ýklimsel Optimumu'nun Ortamsal ve Ýzotopik Bir Kaydý: Sünnet Gölü, Göynük, KB Anadolu/ An Environmental and Isotopic Record of the Holocene Climatic Optimum: Lake Sünnet, Göynük, NW Anatolia Faruk Ocakoðlu, Osman Kýr, Sanem Açýkalýn, Celal Erayýk, Cemal Tunoðlu, Ýsmail Ömer Yýlmaz Son 4300 Yýlda Ýznik Gölü'nde (KB-Türkiye) Görülen Çevresel Deðiþimlerin Sedimanter Kayýtlarý / Sedimentary Records of Environmental Changes in Iznik Lake (NW Turkey) Over the Last 4300 Years Umut Barýþ Ülgen, Sven Oliver Franz, Demet Biltekin, M. Namýk Çaðatay, Patricia Roeser, Lisa Doner, Jean Thein

16 Ýhsan Ketin 26 salý/tuesday Batý Türkiye Göl ve Lagünlerinde Yüksek Çözünürlüklü Geç Holosen Ýklim Kayýtlarý/ High-Resolution Late Holocene Climatic Records of Lakes & Lagoons at Western Turkey Sena Akçer Ön, Namýk Çaðatay, Mehmet Sakýnç, Umut Barýþ Ülgen, Dursun Acar PALEONTOLOJÝ-BÝYOSTRATÝGRAFÝ / PALAEONTOLOGY & BIOSTRATIGRAPHY OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Ercan Özcan, Cemal Tunoðlu OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Cemal Tunoðlu, Yeþim Ýslamoðlu II Gymnocodium (PIA) Cinsinin ve Gymnocodiaceae (Elliott) Ailesinin Yeniden Gözden Geçirilmesi ve Tanýmlanmasý; Gymnocodiaceae Ailesinin Ýki Yeni Cinsinin Begumia Y. C. ve Grahamelliotticodium Y. C. Tanýmlanmasý/ Revision of the Genus Gymnocodium (Pia) and the Family Gymnocodiaceae (Elliott); Description of Two New Genera of Gymnocodiaceae, Begumia N. G., Grahamelliotticodium N. G. Tuncer Güvenç Amasra-Bartýn Kömür Havzasý Tarlaaðzý ve Bedesten Mevkiinde Namuriyen Yaþlý Kömür Damarlarýnýn Ýncelenmesi / The Palynological Research of Namurian Coal Seams in Tarlaaðzi and Bedesten Zones in Amasra-Bartýn Coal Basin Çaðrý Yýlmaz, A. Tekinýrk Ilýca Koyu (Çeþme-Ýzmir) Bentik Foraminifer-Ostrakod Topluluklarý ile Pasifik Okyanusu ve Kýzýldeniz Kökenli Göçmen Foraminiferler ve Anormal Bireyler / Benthic Foraminifer Ostracod Assemblages of Ilica Cove (Çeþme-Izmir), Pacific and Red Sea Originated Immigrant Foraminifers and Abnormal Individuals Engin Meriç, Niyazi Avþar, Atike Nazik, Baki Yokeþ, Ýpek F. Barut, Mustafa Eryýlmaz, Erol Kam, Halim Taþkýn, Asiye Baþsarý, Feyza Dinçer, Cüneyt Bircan, Aysun Kaygun OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Cemal Tunoðlu, Sacit Özer Macroporella Pia, 1912 Dasikladal Kireçli Alg Cinsinin Yeniden Gözden Geçirilmesi ve Kocaeli Yarýmadasý (Avranadolu) Karbonundan Macroporella vachardi n.sp. Yeni Türünün Tanýmlanmasý / Revision of the Genus Macroporella Pia, 1912 and Description of Macroporella vachardi n.sp. from the Carboniferous of Kocaeli Peninsula (Euranatolia) Cengiz Okuyucu, Tuncer Güvenç

17 Ýhsan Ketin 26 salý/tuesday Ýndo-Pasifik Kökenli Bentik Foraminiferlerin Doðu Akdeniz'deki Baþlýca Daðýlým Yollarý / Main Dispersion Routes of Indo-Pacific Originated Benthic Foraminifers in the Eastern Mediterranean Engin Meriç, Baki Yokeþ, Niyazi Avþar, Feyza Dinçer, Ünsal S. Karhan, Volkan Demir Udotegil-Codiumgiladlarý Altýnda Tanýmlanmýþ Sifonlu Kireçli Alglerin Yeniden Gözden Geçirilmesi; Palaeoporelgiller, Y. Ail., Palaeoporelgil Y. Oy., Abacelgil Y. Oy.,Tanýmlanmasý; Lanciculgiller (Shusky) Ailesi, Patrunovgiller (Shusky & Schirschova) Oymaklarýnýn ve Tredonella (Mamet ve Boulvain) Cinsinin Yeniden Tanýmlanmasý / Revision of Udoteacean-Codiacean Erected Algae, Description of Palaeoporeleae N. Fam, Lanciculaceae (Shuysky) and New Tribes Palaeoporelleae, Abacelleae Tuncer Güvenç OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Sevinç Kapan Yeþilyurt, Çaðrý Yýlmaz Üst Kretase Rudist Horizonlarý, Menderes Masifi: Stratigrafik Önemi / Distribution of Upper Cretaceous Rudist Horizons in Menderes Massif and their Stratigraphic Significance Sacit Özer Kýrkkavak Formasyonunun Erken Eosen Yaþlý Caenogastropodlarý (Haymana-Polatlý Havzasý, Orta Anadolu, Türkiye): Taksonomi ve Paleoekoloji / Early Eocene Caenogastropods of the Kýrkavak Formation (Haymana-Polatlý Basin, Central Anatolia, Turkey): Taxonomy and Palaeoecology Yeþim Ýslamoðlu, Stefano Dominici, Thorsten Kowalke Turoniyen Rudistli Kireçtaþlarýnýn Faunal ve Fasiyes Ýncelemesi, Wadý As Sýr Formasyonu, Ajlun Alaný (KB Ürdün): Paleocoðrafik Bir Yaklaþým / Faunal and Facies Study of the Turonian Rudist-Bearing Limestones, Wadi As Sir Formation, Ajlun Area (NW Jordan): A Palaeogeographic Approach Sacit Özer, Fayez Ahmad Karaburun Yarýmadasý Kuzey Kýyýlarýnda Sediment Jeokimyasýnýn Bentik Foraminifer ve Ostrakod Topluluklarý Üzerindeki Etkileri / Effects of Sediment Geochemistry on the Benthic Foraminifer and Ostracod Assemblages Along the North Coasts of Karaburun Peninsula Engin Meriç, Niyazi Avþar, Atike Nazik, Baki Yokeþ, Özcan Dora, Ýpek F. Barut, Mustafa Eryýlmaz, Feyza Dinçer, Erol Kam, Abdullah Aksu, Halim Taþkýn, Asiye Baþsarý, Cüneyt Bircan, Aysun Kaygun

18 Sadrettin Alpan 27 çarþamba/wednesday SEDÝMANTOLOJÝ VE SEDÝMANTER SÜREÇLER/SEDIMENTOLOGY & SEDIMENTARY PROCESSES OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Naci Görür, Faruk Ocakoðlu OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Faruk Ocakoðlu, Ýsmail Ömer Yýlmaz Kayaçlardaki Nannofosil Kayýtlarýnýn Kökensel Ayýrýmýnýn Çökelme Ortamlarýný Belirlemedeki Önemi / Significance of Generic Distinction of Nannofossil Records in Rocks to Recognize Sedimentary Environments E. Kemal Sagular Bornova Fliþ Zonu Karbonat Bloklarý, Karaburun Karbonat Ýstifi ve Menderes Masifine (Batý Türkiye) Ait Boksit Düzeylerinin Stratigrafisi, Fosil Yaþlarý ve Jeokimyasal Özellikleri / Stratigrapy, Fossil Age and Geochemical Characterisitics of Bauxite Horizons in Carbonate Bloks of the Bornova Flysch Zone, The taraburun Carbonate Sequence and the Menderes Massive (Western Turkey) Ýsmail Iþýntek, Talip Güngör, Alev Baykal, Demir Altýner Erken-Orta Jura Yaþlý Kumtaþý ve Þeyllerin (Gümüþhane-Bayburt) Jeokimyasal Özellikleri / Geochemical Properties of Early-Middle Jurassic Sandtones and Shales (Gümüþhane, Bayburt) Remziye Akdoðan, Mehmet Turan, Abdurrahman Dokuz Hekimhan (Malatya) Yöresi Oligosen Tortullarýnýn Fasiyes Analizi / Facies Analysis of Oligocene Sediments in Hekimhan (Malatya) Region Mehmet Çobankaya, Nizamettin Kazancý, Yüksel Metin OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Naci Görür, Enis Kemal Sagular Mudurnu-Göynük Havzasý'nýn (KB Anadolu) Orta Eosen Gölsel Çökellerinde Orbital Kontrolün Kanýtlarý / Evidence of Orbital Forcing in the Middle Eocene Lacustrine Successions in the Mudurnu-Göynük Basin (NW Anatolia) Faruk Ocakoðlu, Sanem Açýkalýn, Ýsmail Ömer Yýlmaz, Ümit Þafak, Aynur Hakyemez Electro-Facies Interpretation of Petrophysical Well Logs in South Fars Area, Iran / Güney Fars Bölgesi'ndeki (Ýran) Petrofizik Kuyu Loglarýnýn Elektro- Fasiyes Yorumlarý Z. Yarmohammad Tooski, Seyede Hamide Mahmoudi, Reza Mousavi Harami, Assadollah Mahboubi, Seyed Mohsen Seyedali Depositional Environments and Sequence Stratigraphy of the Coniacian to Campanian Interval (Ilam Formation) in the NW Fars Area (Zagros Basin)/ KB Fars Bölgesindeki (Zagros Havzasý) Konyasiyen Kampaniyen Aralýðýndaki (Ýlam Formasyonu) Depolanma Ortamlarý ve Sekans Stratigrafisi Hossein Asilian, Yaghub Lasemi, Davood Morsalnezhad, Mahmud Jalali, Ali Khosravi Sereshki

19 Sadrettin Alpan 27 çarþamba/wednesday OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Nizamettin Kazancý, Ýsmail Iþýntek Sequence Stratigraphy and Sediment Environments of Lower Cretaceous Deposits of the Fahliyan Formation in North Dezful Zone, SW of Iran / Kuzey Dezful Zonu (GB Ýran) Fahliyan Formasyonu Alt Kretase Çökellerinin Sekans Stratigrafisi ve Sedimanter Ortamlarý Amir Feizy Diagenes of the Late Barremian-Early Aptian Succession (Tirgan Formation) in the Western Koppet-Dagh (NE Ýran) / Batý Kopet Daðý (KD Iran) Geç Barremiyen-Erken Apsiyen Ýstifinin (Tirgan Formasyonu) Diyajeneji Behrooz Ariafar Sedimentological Feature and Bacterial Effects in Upper Devonian Phosphorites of Jeyrud Formation, Southcentral Elborz, Ýran / Güney Orta Elbruz, Ýran'daký Jeyrud Formasyonu'nun Üst Devonyen Yaþlý Fosforitlerindeki Bakteri Etkileri ve Sedimantolojik Yapýlar Jafar Sharifi, Fatemah Mohsennezhad MÜHENDÝSLÝK JEOLOJÝSÝ-JEOTEKNÝK / ENGINEERING GEOLOGY & GEOTECHNICS OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Remzi Karagüzel, Atiye Tuðrul OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Remzi Karagüzel, Okay Eroskay Malzeme Dayanýmý Açýsýndan Kaya Dolgu Barajlarýn Duraylýlýðýnýn Deðerlendirilmesi Üzerine Bir Tartýþma / A Discussion on the Stability Assessment of Rockfill Dams in Terms of Materail Strength Harun Sönmez, Ayhan Koçbay, Aycan Çoþkun, M. Bülent Özçelik Bir Toprak Dolgu Barajýn (Türkiye'nin Kuzeybatýsý) Dolu Savaðýndaki Duraysýzlýk Mekanizmasýnýn Deðerlendirilmesi / Assessment of the Instability Mechanism of Spillway with Reference to an Earthfill Dam in the Northwest of Turkey M. Celal Tunusluoðlu, Pýnar Ýskenderkaptanoðlu, Þaziye Özge Dinç, M. Turgut Safa Gölet Yükseltmelerinde Karþýlaþýlan Sorunlar ve Bir Örnek: Bucuk Göleti (Sincan Ankara) / An Example to Problematic Elevated Small Dams: Bucuk Dam (Sincan Ankara) Nazif Demir

20 Sadrettin Alpan 27 çarþamba/wednesday OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Erdoðan Yüzer, Hüsnü Aksoy Kýrýkkale - Kalecik (Ankara) Karayolundaki Heyelanýn Jeoteknik Deðerlendirmesi / Geotechnical Assesment of the Landslide on the Kirikkale - Kalecik Highway (Ankara, Turkey) N. Parlak Þeker, Recep Kýlýç Þev Duraylýðý Üzerine Bir Vaka Analizi: Feke Heyelaný / A Case Study on Slope Stability: Feke Landslide Turgut Safa, Ahmet Burak Göktepe, Selim Altun Ankara-Ýstanbul Yüksek Hýzlý Tren Projesi Ýkinci Etap-Ýkinci Kesim (Ýnönü- Köseköy) 34 Nolu Tünelde Karþýlaþýlan Tünel Ýçi Deplasmanlarýn Etkileri ve Çözüm Önerileri / The Effects and Solution Suggestions of Deplacements Faced in the Second Stage Second Section Works of Ankara-Ýstanbul High Speed Train Project (Ýnönü-Köseköy) Tunnel Number 34 Evren Poþluk, Mustafa Korkanç, Ebu Bekir Aygar Bilecik-Bayýrköy Kumtaþý Ocaklarýndaki Üretim Çalýþmalarýnýn T.C.D.D. Hýzlý Tren Tüneline Etkisi / The Effect of Bilecik-Bayirköy Sandstone Ore Quarry Production on Turkish State Railways High Speed Train Tunnel Mahir Vardar, Remzi Karagüzel, Kemal Yanýk, Cengiz Kuzu, Rahmi Eyüboðlu, Erkan Bozkurtoðlu, Mehmet Oktay Taþçý, Yýlmaz Mahmutoðlu, Cenk Koçak, Gökhan Þans

DAY 1, THURSDAY 31 MAY. 6.D (conference hall) 6.E. (conference. 1.D Finance & Accounting 7.D. (room 403) Track. (room 404) (room 304) (room 305) 3.

DAY 1, THURSDAY 31 MAY. 6.D (conference hall) 6.E. (conference. 1.D Finance & Accounting 7.D. (room 403) Track. (room 404) (room 304) (room 305) 3. DAY 1, THURSDAY 31 MAY 9:30-10:20 Opening Ceremony (conference hall) 10:20-11:20 Keynote Speech Helen Hasan, University of Wollongong, Australia Green IS: An Opportunity and Responsibility for Information

More information

CONFERENCE PROGRAM. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia September 11-14, 2014

CONFERENCE PROGRAM. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia September 11-14, 2014 CONFERENCE PROGRAM V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia September 11-14, 2014 Day 1 September 11, 2014 Thursday OPENING CEREMONY: 10:00-12:30 CONFERENCE HALL OPENING

More information

Terms of Reference Key Expert 1: Team Leader

Terms of Reference Key Expert 1: Team Leader ANNEXES Annexes 133 134 Annexes ANNEX 1 TERMS OF REFERENCES Terms of Reference Key Expert 1: Team Leader Responsibility and duties The Team Leader is responsible for the correct technical implementation

More information

MINISTRY FOR EU AFFAIRS, CENTRAL FINANCE AND CONTRACTS UNIT, DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO TURKEY

MINISTRY FOR EU AFFAIRS, CENTRAL FINANCE AND CONTRACTS UNIT, DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO TURKEY MINISTRY FOR EU AFFAIRS, CENTRAL FINANCE AND CONTRACTS UNIT, DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO TURKEY LIST OF S ELIGIBLE TO TAKE THE FOR 2015-2016 ACADEMIC YEAR JEAN MONNET SCHOLARSHIP PROGRAMME The

More information

KEYNOTE LECTURE 7, MARKOS PAPAGEORGIOU, 22 OCTOBER 2014 WEDNESDAY, 13:30 14:15, MAIN HALL Session Chair Abdullah Hilmi LAV (İTÜ)

KEYNOTE LECTURE 7, MARKOS PAPAGEORGIOU, 22 OCTOBER 2014 WEDNESDAY, 13:30 14:15, MAIN HALL Session Chair Abdullah Hilmi LAV (İTÜ) KEYNOTE LECTURE 1, ORAL BÜYÜKÖZTÜRK, 21 OCTOBER 2014 TUESDAY, 09:30 10:15, MAIN HALL Session Chair Mehmet Ali Taşdemir (İTÜ) KEYNOTE LECTURE 2, TOSHIMI KABEYASAWA, 21 OCTOBER 2014 TUESDAY, 10:15 11:00,

More information

Geology and Tectonic Emplacement of Eclogite and Blueschists, Biga Peninsula, Northwest Turkey

Geology and Tectonic Emplacement of Eclogite and Blueschists, Biga Peninsula, Northwest Turkey Turkish Journal of Earth Sciences (Turkish J. Earth Sci.), Vol. F. ŞEGÜ, 11, ET pp. AL. 273 285. Copyright TÜBİTAK doi:10.3906/yer-0912-75 First published online 13 July 10 Geology and Tectonic Emplacement

More information

Dear Scientist, I pay my love and respects to all the participants. Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL. Rector of Selçuk University

Dear Scientist, I pay my love and respects to all the participants. Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL. Rector of Selçuk University 1 Dear Scientist, We would like to express how happy we are bringing you, valuable scientist, together for the congress The Future of Sports and Science organized by School of Physical Education and Sports

More information

Geochemical constraints for the origin of thermal waters from western Turkey

Geochemical constraints for the origin of thermal waters from western Turkey Applied Geochemistry 17 (2002) 163 183 www.elsevier.com/locate/apgeochem Geochemical constraints for the origin of thermal waters from western Turkey Avner Vengosh a, *, Cahit Helvacı b,ismail H. Karamanderesi

More information

TURKISH NATIONAL UNION of GEODESY and GEOPHYSICS

TURKISH NATIONAL UNION of GEODESY and GEOPHYSICS TURKISH NATIONAL UNION of GEODESY and GEOPHYSICS NATIONAL REPORTS OF SEISMOLOGY AND PHYSICS OF THE EARTH S INTERIOR COMMISSION OF TURKEY FOR 2007 2011 to be presented at the XXV. GENERAL ASSEMBLY of the

More information

June, 3 5, 2010, KUSADASI, AYDIN, TURKEY SYMPOSIUM PROGRAM. Gediz University Publications www.gediz.edu.tr

June, 3 5, 2010, KUSADASI, AYDIN, TURKEY SYMPOSIUM PROGRAM. Gediz University Publications www.gediz.edu.tr çok June, 3 5, 2010, KUSADASI, AYDIN, TURKEY SYMPOSIUM PROGRAM Gediz University Publications www.gediz.edu.tr PREFACE The Engineering and Architecture faculty of Gediz University has embarked upon the

More information

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. Conference Programme

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. Conference Programme 2 nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Conference Programme 14 17 May 2014 ANTALYA -TURKEY Committees Honorable Chair Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL Prof. Dr. Ali SÜRMEN Rector of

More information

THE PROCEEDINGS OF 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE

THE PROCEEDINGS OF 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE THE PROCEEDINGS OF 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE New Directions in Sustainable Growth and Innovation Strategies June 27-29, 2013, Riga-Latvia 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT

More information

3 rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress

3 rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress President of the ORGANIZING COMMITTEE Prof. Dr. Yücel OĞURLU, Rector, International University of Sarajevo President of Organizing Committee Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ, Karamanoğlu Mehmetbey University Members

More information

THE PROCEEDINGS OF 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE

THE PROCEEDINGS OF 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE THE PROCEEDINGS OF 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE New Directions in Sustainable Growth and Innovation Strategies June 27-29, 2013, Riga-Latvia 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT

More information

THE CHRYSTALLINE ROCKS AND MINERALS OF SOUTHEAST ANATOLIA

THE CHRYSTALLINE ROCKS AND MINERALS OF SOUTHEAST ANATOLIA THE CHRYSTALLINE ROCKS AND MINERALS OF SOUTHEAST ANATOLIA By Zeynep Elif Yıldızel (Gaziulusoy) January, 2004 TABLE OF CONTENTS PAGE 1. INTRODUCTION 1 2. STARTIGRAPHY 2 2.1. Regional Geology 2 2.2. Major

More information

IESSV 14 Oral Presentation Program

IESSV 14 Oral Presentation Program IESSV 14 Oral Presentation Program 4 JUNE 2014 10:00-12:00 REGISTRATION 12:00-13:30 LUNCH UNIVERSITY REFECTORY 14:00-15:00 OPENING TALKS 15:00-15:15 FIRST LESSON PROF.DR. SEMRA TUNCEL 15:15-15:30 COFFEE

More information

Wow Istanbul Convention Center

Wow Istanbul Convention Center WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP ENTREPRENEURSHIP FOR TECHNOLOGY AND INNOVATION - BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT Wow Istanbul Convention Center May 28-30, 2015 Türkiye Cumhuriyeti

More information

4 IEEE. Computer Engineering (ELECO 2010) Electrical, Electronics and. 2010 National Conference on. Bursa, Turkey. 2-5 December 2010 CFP1018H-PRT

4 IEEE. Computer Engineering (ELECO 2010) Electrical, Electronics and. 2010 National Conference on. Bursa, Turkey. 2-5 December 2010 CFP1018H-PRT 2010 National Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering (ELECO 2010) Bursa, Turkey 25 December 2010 4 IEEE IEEE Catalog Number: CFP1018HPRT ISBN: 9781424495887 Davetli Bildiri Determining

More information

THE PROCEEDINGS OF 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE

THE PROCEEDINGS OF 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE THE PROCEEDINGS OF 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE New Directions in Sustainable Growth and Innovation Strategies June 27-29, 2013, Riga-Latvia 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT

More information

THE PROCEEDINGS OF 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE

THE PROCEEDINGS OF 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE THE PROCEEDINGS OF 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE New Directions in Sustainable Growth and Innovation Strategies June 27-29, 2013, Riga-Latvia 9 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT

More information

TURKISH NATIONAL UNION OF GEODESY AND GEOPHYSICS 2011 2015 TERM REPORT OF TURKISH NATIONAL GEODESY COMMISSION

TURKISH NATIONAL UNION OF GEODESY AND GEOPHYSICS 2011 2015 TERM REPORT OF TURKISH NATIONAL GEODESY COMMISSION TURKISH NATIONAL UNION OF GEODESY AND GEOPHYSICS 2011 2015 TERM REPORT OF TURKISH NATIONAL GEODESY COMMISSION GENERAL COMMAND OF MAPPING ANKARA 2015 Turkish National Geodesy Commission Executive Committee

More information

Explanatory notes to the Geological Base Map of the Czech Republic at 1: 25 000 scale

Explanatory notes to the Geological Base Map of the Czech Republic at 1: 25 000 scale Pavel Hanžl et al. Explanatory notes to the Geological Base Map of the Czech Republic at 1: 25 000 scale czech geological survey Explanatory notes to the Geological Base Map of the Czech Republic at 1:25

More information

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM GENERAL DIRECTORATE FOR CULTURAL HERITAGE AND MUSEUMS 11-15 MAY 2015

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM GENERAL DIRECTORATE FOR CULTURAL HERITAGE AND MUSEUMS 11-15 MAY 2015 REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM GENERAL DIRECTORATE FOR CULTURAL HERITAGE AND MUSEUMS 37 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EXCAVATIONS, SURVEYS AND ARCHAEOMETRY 11-15 MAY 2015 Atatürk University

More information

BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ ARKEOLOJİK KURTARMA KAZILARI YAYINLARI: 2

BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ ARKEOLOJİK KURTARMA KAZILARI YAYINLARI: 2 BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ ARKEOLOJİK KURTARMA KAZILARI YAYINLARI: 2 BAKU-TBILISI-CEYHAN CRUDE OIL PIPELINE PROJECT PUBLICATIONS OF ARCHAEOLOGICAL SALVAGE EXCAVATIONS: 2 BÜYÜKARDIÇ

More information

Earthquake Hazard of the Aegean Extension Region (West Turkey)

Earthquake Hazard of the Aegean Extension Region (West Turkey) Turkish Journal of Earth Sciences (Turkish J. Earth Sci.), Vol. 17, 2008, pp. 593 614. Copyright TÜBİTAK First published online 17 March 2008 Earthquake Hazard of the Aegean Extension Region (West Turkey)

More information

TURKISH NATIONAL UNION of GEODESY and GEOPHYSICS

TURKISH NATIONAL UNION of GEODESY and GEOPHYSICS 1948 TURKISH NATIONAL UNION of GEODESY and GEOPHYSICS NATIONAL REPORTS OF GEODESY COMMISSION GEOMAGNETISM AND AERONOMY COMMISSION HYDROLOGICAL SCIENCES COMMISSION METEOROLOGICAL AND ATMOSPHERE SCIENCES

More information

From the Depths of History to the Far-reaching Horizons of Science and Art A C A D E M I C C A T A L O G U E

From the Depths of History to the Far-reaching Horizons of Science and Art A C A D E M I C C A T A L O G U E From the Depths of History to the Far-reaching Horizons of Science and Art A C A D E M I C C A T A L O G U E WELCOME TO FSMVU CONTENTS INSTITUTIONAL Fatih Sultan Mehmet Vakif University Fact Sheet About

More information

Information on Management and Corporate Governance Practices. Assessment on Financial Information and Risk Management

Information on Management and Corporate Governance Practices. Assessment on Financial Information and Risk Management Annual Report 2009 Contents Presentation 2 Mission, Vision, Objectives 3 Corporate Profile 6 Key Highlights 8 Bank Asya s Standing in the Industry 10 Bank Asya s Growth Strategy 14 History 16 Changes in

More information

CEO of Atlas Copco Ronnie Leten Visited Turkey

CEO of Atlas Copco Ronnie Leten Visited Turkey by ISSN: 2146-9423 Mining & Earth Sciences Magazine October 2014 Vol 4 Number 7 www.miningturkeymag.com CEO of Atlas Copco Ronnie Leten Visited Turkey What Happened in Soma? Turkey Mining Report 2014 -

More information

17 TH YEAR / February 2013

17 TH YEAR / February 2013 Companies Phone Fax ORHAN HOLD NG +90 224 280 49 00 +90 224 267 14 44 ISRINGHAUSEN +90 224 219 00 30 +90 224 261 01 21 AUNDE TEKN K (KILIF ) +90 224 219 78 00 +90 224 219 78 90 AUNDE TEKN K (KUMAfi) +90

More information