Kurultayý 64 Geological Congress of Turkey nisan/ april 2011 MTA Genel Müdürlüðü Kültür Sitesi/ANKARA PROGRAM PROGRAMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Kurultayý 64 Geological Congress of Turkey. 25-29 nisan/ april 2011 MTA Genel Müdürlüðü Kültür Sitesi/ANKARA PROGRAM PROGRAMME"

Transcription

1 Türkiye 64 Jeoloji th Kurultayý 64 Geological Congress of Turkey nisan/ april 2011 MTA Genel Müdürlüðü Kültür Sitesi/ANKARA Congress Center of General Directorate of MTA PROGRAM PROGRAMME TMMOB JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI UCTEA The Chamber of Geological Engineers

2 TMMOB JMO YÖNETÝM KURULU / UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS, CHAMBER OF GEOLOGICAL ENGINEERS EXECUTIVE COMMITTEE Baþkan /President : Dündar ÇAÐLAN II. Baþkan/ Vice President : Hüseyin ALAN Yazman Üye/ Secretary : Çetin KURTOÐLU Sayman Üye/ Treasury : Hakký ATIL Mesleki Uygulamalar Üyesi / Member of Professional Activities: Aliye YILMAZ GÜLER Yayýn Üyesi / Member of Publications : Özcan DUMANLILAR Sosyal Ýliþkiler Üyesi/ Member of Social Affairs : Necdet ARDA JMO BiLiMSEL ve TEKNÝK KURULU/CGE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMMITTEE Baþkan (Meslek Etiði- Jeoloji Eðitimi Üyesi) / President (Ethics and Geology Education Member) : R. Kadir DÝRÝK II. Baþkan (Metalik Madenler Üyesi) / Vice President/ Mining Geology Member : Yurdal GENÇ Sekreter (AR-GE Üyesi) / Secretary (AR-GE Member) : Bahattin Murat DEMÝR Uzaktan Algýlama-CBS Üyesi / Remote Sensing Member : Bora GÜRÇAY Genel Jeoloji-Tektonik Üyesi / General Geology Member : Erdin BOZKURT Jeotermal Enerji Üyesi / Geothermal Energy Member : Ýbrahim AKKUÞ Jeoteknik-Mühendislik Jeolojisi Üyesi / Geotechnic-Engineering Geology Member : Ayhan KOÇBAY Doðal Afetler-Deprem Araþtýrmalarý Üyesi / Natural Disasters- Eartquake Research Member : Bülent ÖZMEN Hidrojeoloji Üyesi / Hydrogeology Member : Ali Burak YENER Çevre Jeolojisi Üyesi / Enviromental Geology Member : Erdal SARAÇOÐLU Týbbi Jeoloji Üyesi / Medical Geology Member : Yüksel ÖRGÜN Kültürel Jeoloji-Jeolojik Miras Üyesi / Cultural Geology-Geological Heritage Member : Fuat ÞAROÐLU Paleontoloji-Stratigrafi-Sedimantoloji Üyesi / Palaeontology-Stratigraphy-Sedimentology Member : Nihat BOZDOÐAN Kömür Jeolojisi Üyesi / Coal Geology Member : Ýlker ÞENGÜLER Petrol Jeolojisi Üyesi / Petroleum Geology Member : Özer BALKAÞ Sondaj Teknikleri Üyesi / Drilling Technics Member : Mehmet Ruhi AKÇIL Endüstriyel Hammaddeler ve Doðal Taþlar Üyesi / Industrial Raw Materials and Natural Stone Member : Mehmet Bahadýr ÞAHÝN

3 KURULTAY DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE Baþkan / Chairman : Okan TÜYSÜZ II. Baþkan / Vice Chairman : U. Kaðan TEKÝN Sekreter / Secretary : Ýsmail Ömer YILMAZ Sekreter Yardýmcýlarý/ Vice Secretaries : Deniz TÝRÝNGA, Ediz KIRMAN Sayman / Treausary : Deniz IÞIK GÜNDÜZ Sosyal ve Kültürel Etkinlikler / Social and Cultural Affairs : Nihat YILDIRIM, Harun ÖZTAÞKIN KURULTAY ÝLETIÞÝM ADRESÝ/CONGRESS COMMUNICATION ADDRESS Ýsmail Ömer YILMAZ Deniz TÝRÝNGA Ediz KIRMAN e-posta 64. Türkiye Jeoloji Kurultayý Düzenleme Kurulu Sekreterliði PK: Yeniþehir / Ankara Tel: 0(312) Faks: 0(312)

4 Sadrettin Alpan 25 pazartesi/monday AÇILIÞ KONUÞMALARI/OPENING SPEECHS ÇAÐRILI KONUÞMA/INVITED SPEECH Son Paylaþým ve Tarihi Kökleri/ Last Partition and its Historical Origins Hikmet Uluðbay ENERJÝ VE ENERJÝ KAYNAKLARI/ENERGY & ENERGY RESOURCES OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Salih Saner, Muzaffer Siyako OTURUM BAÞKANI/CHAIRMAN: Nihat Bozdoðan, Ýlker Þengüler Küçükkuyu Formasyonu'nun (Edremit Körfezi Güneyi) Ana Kaya Özellikleri/ Source Rock Properties of the Küçükkuyu Formation (South of Edremit Gulf) Çaðlar Aytepe, Ayþe Bozcu Trakya Havzasý'ndaki Deltayik Çökellerin Petrol Ana Kayasý Olanaklarýnýn Ýncelenmesi/ Petroleum Source Rock Assessment of The Deltaic Sediments in the Thrace Basin Þamil Þen The Evaluation of Hydrocarbon Potential and Geochemical Correlation of Possible Source Rocks in Gachsaran Oilfield, SW of Iran/ Gachsaran Petrol Yataklarýndaki (GB Ýran) Muhtemel Kaynak Kayalarýn Hidrokarbon Potansiyelinin Deðerlendirilmesi ve Jeokimyasal Deneþtirmeleri Farid Tezheh, Manouchehr Daryabandeh Bahramalizadeh, Abdolfayaz Azizi ENERJÝ VE ENERJÝ KAYNAKLARI/ENERGY & ENERGY RESOURCES OTURUM YÜRÜTÜCÜSÜ/CONVENER: Ali Ýhsan Karayiðit OTURUM BAÞKANI/CHAIRMEN: Ali Ýhsan Karayiðit, Yýlmaz Bulut Trakya Havzasý'nýn Linyit Potansiyeli ve Bunu Kontrol Eden Jeolojik Faktörler/ Lignite Potential of the Thrace Basin and Controlling Geological Factors Doðan Perinçek, Nurdan Ataþ, Esra Erensoy, Þeyma Karatut, Ayhan Kösebalaban, Ýsmail Ergüder, Yaþar Ünal Eskiþehir-Alpu Sahasýnýn Stratigrafik Özellikleri ve Kömür Potansiyeli/ Stratigraphy and Coal Potential of Eskiþehir-Alpu Field Ýlker Þengüler, Yýlmaz Bulut, Korhan Usta, Mahir Sezgin, Ediz Kýrman, Mustafa Tosun, Ejder Yapýcý, Sami Polat, Alper Coþar Büyüme Faylarýnýn Kömür Daðýlýmý, Kalýnlýðý Ve Kalitesi Üzerine Etkisi: Etyemez Kömür Yataðý (Kangal-Sivas), Orta-Anadolu/ Effect of the Growth Faults on the Quality, Thickness And Reserve Distribution of the Coal Seams: Etyemez Coal Deposit, Kangal Neogene Basin, Central Anatolia, Turkey Fuzuli Yaðmurlu, Murat Þentürk, Ezher Toker

5 Sadrettin Alpan 25 pazartesi/monday ENERJÝ VE ENERJÝ KAYNAKLARI/ENERGY & ENERGY RESOURCES OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Nilgün Güleç Þakir Þimþek OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Nilgün Güleç, Þakir Þimþek Jeotermal Etütlerde, Yüzeyde Belirgin Olmayan (Olasý) Faylarýn Toprak Gazlarý Ölçümüyle Belirlenmesi: Kütahya-Pazarlar Sahasý Örneði / Determining Probable Faults by Soil Gas Measurements in Geothermal Explorations: An Example from the Kütahya-Pazarlar Field Ýsmail Cihan, Bahadýr Güler, Ýbrahim Akkuþ, Fuat Þaroðlu, Cemal Kaya, Emre Deðirmenci Ýþletme Aþamasýnda Jeotermal Sahalardaki Kabuklaþma Türleri, Kabuklaþmanýn Engellenmesi ve Kontrolü: Kýzýldere Jeotermal Sahasý Örneði / Scaling Types and Prevention and Control of Scaling in the Operation Stage in Geothermal Fields: Kizildere Geothermal Field Case Study Füsun S. Tut Haklýdýr, Taylan Akýn, Çaðrý Parlaktuna, Dilek Türk, Tevfik Savaþ Ömer-Gecek (Afyonkarahýsar) Jeotermal Sahasýnýn Güney Doðusunda Açýlan Jeotermal Kuyusundan Elde Edilen Suyun Özellikleri ve Elektrik Üretiminde Kullanýlabilirliði/ The Properties and Usage At Electricity Producing of Geothermal Water from Borehole at Southeastern of Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Geothermal Area Yusuf Ulutürk, Fuzuli Yaðmurlu Manyas ve Çevresi Jeotermal Kaynaklarýnýn Jeoelektrik Yöntemlerle Tayini / Geothermal Resource Determination with Geoelectrical Methods in Manyas and Environs Kübra Özcan, Fethi Ahmet Yüksel, Hasan Emre Kokteyl/Cocktail

6 Ýhsan Ruhi Berent 25 pazartesi/monday BÖLGESEL JEOLOJÝ/REGIONAL GEOLOGY OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Aral Okay, M. Cemal Göncüoðlu OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Aral Okay, Kenan Akbayram ÇAÐRILI KONUÞMA/INVITED SPEECH Menderes Masifi'nin Geç Neoproterozoyik Erken Kambriyen Magmatik- Metamorfik Evrimi: Pan-Afrikan veya Kadomiyen Olay? / Latest Neoproterozoic Early Cambrian Magmatic-Metamorphic Evolution of the Menderes Massif: Pan-African or Cadomian Event? Osman Candan, O. Ersin Koralay, Roland Oberhanslý, O. Özcan Dora, Cüneyt Akal, Mete Çetinkaplan, Fukun Chen Bornova Fliþ Zonu: Litosferik Ölçekte Yanal-Atýmlý Bir Yýrtýlma Fayý Boyunca Oluþan Olistostrom-Melanj Kuþaðý/ An Olistostrome- Mélange Belt Formed Along a Lithospheric Strike-Slip Tear Fault: Bornova Flysch Zone Aral Okay, Ýsmail Ýþintek, Demir Altýner, Sevinç Altýner, Nilgün Okay Istranca Kristalen Kompleksi'nin Tektonostratigrafik Özellikleri ve Bulgaristan'daki Ýstiflerle Karþýlaþtýrýlmasý: Ön Bulgular (KB Türkiye-GD Bulgaristan)/ Tectonostratigraphic Features of the Istranca Crystalline Complex and Their Correlation with Bulgarian Successions: Preliminary Findings From NW Turkey and SE Bulgaria Yavuz Bedi, Ali Ergen, Adil Doðan, Cengiz Okuyucu, U. Kaðan Tekin, Ercan Tuncay, Ýsmail Kuþçu, Ezgi Ulusoy, Özgür Türkmen, Havva Soycan, Gülnür Demiray, M. Cemal Göncüoðlu Kuzeybatý Anadolu'da Permiyen Sonu Anoksiya'sýna Ait Ýlk Kanýtlar/ First Evidence for the End-Permian Anoxia in Northwest Anatolia M. Cemal Göncüoðlu, Cengiz Okuyucu, Tatiana Dimitrova Sakarya Zonu'nda Alt-Orta Devoniyen Magmatizmasýnýn Kökeni (Biga Yarýmadasý): Jeokronoloji, Jeokimya ve Sr-Nd Ýzotop Sistematiði/ Origin of the Lower-Middle Devonian Magmatism in the Sakarya Zone (Biga Peninsula): Geochronology, Geochemistry and Sr-Nd Isotope Systematics Namýk Aysal, Timur Ustaömer, Sinan Öngen, Mehmet Keskin, Serhat Köksal, Irena Peytcheva, Mark Fanning OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Cemal Göncüoðlu,Namýk Aysal Sakarya Zonu Temel Birimleri ve Karakaya Kompleksinin Konumu/ Basement Rock Unit of Sakarya Zone and Setting of Karakaya Complex Mehmet Duru, Þükrü Pehlivan, Hüseyin Kar, Özgür Kandemir, Turgut Tok, Fatih Kanar, Korhan Çakýr, Ali Ekber Akçay, Güven Eroðlu

7 Ýhsan Ruhi Berent 25 pazartesi/monday Tavþanlý Zonu'nun Batýsýndaki Paleozoyik Temelden ve Mesozoyik Volkanik Sedimenter Örtüden Yeni Petrolojik, Jeokimyasal ve Jeokronolojik Bulgular, Batý Türkiye/ New Petrological, Geochemical and Geochronological Data from the Palaeozoic Basement, Mesozoic Volcanic-Sedimentary Cover and Emplaced Ophiolitic Melanges in the Westernmost Tavþanli Zone, W Turkey Zeynep Özbey, Timur Ustaömer, Alastair H. F. Robertson, Petek Ayda Ustaömer, John Dixon Pontid-Ýçi Kenedi Üzerinde, Geç Kretase-Erken Eosen Aralýðýnda Gerçekleþmiþ Olan Çarpýþma Sonrasý Tektonizmaya Dair Yeni Stratigrafik ve Paleontolojik Kanýtlar, Kuzeybatý Türkiye/ Stratigraphical Evidences and New Paleontological Data for the Late Cretaceous-Early Tertiary Post Collisional Tectonism Along the Intra-Pontide Suture Zone, Northwestern Turkey Kenan Akbayram, Aral Okay, Ercan Özcan OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Osman Candan, Mehmet Duru Kuzey Batý Anadolu'da Oligo-Miyosen Çekirdek Komplekslerinin (Kazdað ve Uludað) ve Çevresinin Eþ Zamanlý Jeolojik Evrimi/ The Synchronous Geological Evolution of the Northwestern Anatolian Core Complexes (Kazdað and Uludað) and Surrounding Region Cenk Yaltýrak, Aslýhan Ceyhan Batý Anadolu'da Kd-Gb Uzanýmlý Neojen Havzalarýnýn Stratigrafisi ve Yapýsal Evrimi / Stratigraphy and Tectonic Evolution of the NE SW-Trending Neogene Basins in Western Anatolia E. Yalçýn Ersoy, Cahit Helvacý Marmara'nýn Güneyinde, Ýzmir-Ankara ve Pontid-Ýçi Kenetleri Arasýndaki Ofiyolitli Melanjlarýn Tektonik Yerleþimi/ Tectonic Setting of the Ophiolitic Melanges South of the Marmara Sea Between the Izmir-Ankara and Intra- Pontide Sutures Semih Can Ülgen, Aral I. Okay Kokteyl/Cocktail

8 Ýhsan Ketin 25 pazartesi/monday DOÐAL AFETLER JEOLOJÝSÝ/GEOLOGY OF NATURAL DISASTERS OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Harun Sönmez, Tamer Yiðit Duman OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Harun Sönmez, Tamer Yiðit Duman Karamürsel (Kocaeli) Güneyindeki Heyelanlarýn Ýncelenmesi/ Landslides in the South of Karamursel (Kocaeli) Nagehan Kaçka, Recep Kýlýç Büyükçekmece-Yakuplu Heyelan Bölgesinin Üç Boyutlu Jeolojik Modellenmesi/ Three Dimensional Geologic Modeling of Büyükçekmece Yakuplu Landslide Area Kübra Ergüven, Fethi Ahmet Yüksel, Süleyman Dalgýç, Kübra Özcan Ýstanbul (Yenikapý) Kýyýlarýný 6. Yüzyýlda Etkileyen Tsunami ile Ýliþkili Yeni Veriler/ New Evidence Related to Tsunami, Affected Coastline of Ýstanbul (Yenikapi) During 6 Century Doðan Perinçek, Mustafa Bozcu, Nazmiye Yýldýrým, Nurdan Ataþ Yeþilyurt (Trabzon) Heyelanýnýn Mühendislik Jeolojisi Özelliklerinin Ýncelenmesi/ Investigation of Engineering Geological Properties of Yeþilyurt (Trabzon) Landslide Bilgehan Kul, Hakan Ersoy Topografya ve Atmosfer Etkileþimi: Bursa'da Kuvvetli Lodos Rüzgarlarýna Baðlý Fön Oluþumu ve Sonuçlarý/ Topography and Atmosphere Interaction: Occurence of the Foehn Associated with the Strong Lodos Winds in Bursa and its Consequences Murat Türkeþ, Muhammed Zeynel Öztürk, Hülya Çeþmeci Çetin Barajý Dolayýnýn Heyelan Etüdü, Alanda Bulunan Heyelanlarýn Yaþlandýrýlmasýnda Kullanýlan Kriterler/ Landslide Study of the Çetin Dam and Surrounding Area. Criteria Used to Date and Classified Landslide in the Area. Doðan Perinçek YER BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ VE UZAKTAN ALGILAMA ALGILAMA/ EARTH INFORMATION SYSTEMS & REMOTE SENSING OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Vedat Toprak, Kaan Þ. Kavak OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Vedat Toprak, Kaan Þ. Kavak Investigation of Hidrokarbon Alterasyonun Uzaktan Algýlanmasý: Adýyaman Petrol Sahalarý Test Uygulamasý/ Remote Sensing of Hydrocarbon Alteration: Adiyaman Petroleum Fields Case Study Çýnar Dað, Hayati Koyuncu, Vedat Toprak, Kemaleddin Tokatlý, Ö. F. Demirözü

9 Ýhsan Ketin 25 pazartesi/monday Petrol Aramacýlýðýnda Uzaktan Algýlama Teknolojilerinin TPAO'da Kullaným Alanlarý/Hydrocarbon Exploration Applications of Remote Sensing Technologies in Turkish Petroleum Corporation Kemaleddin Tokatlý Niðde Civarý Topraklarýnýn Karakterizasyonu: Örnek Bir Coðrafi Bilgi Sistemler (CBS) Uygulamasý/ Characterization of Nigde Area Soils: A Geographic Information Systems (GIS) Application Harun Torunlar, Abdurrahman Lermi, Emin Çiftçi Heyelan Duyarlýlýk Haritalamasýnda Veri Seti Hazýrlanmas ý v e Analizi/ Preperation and Analysis of Data Sets in Landslide Susceptibility Mapping Arif Mert Eker, Mehmet Dikmen, Selim Cambazoðlu, Þebnem Düzgün, Haluk Akgün Türkiye'nin Akdeniz Kýyý Þeridinde Yeraltýsuyu Boþalýmlarýnýn Uzaktan Algýlama Teknikleri ile Belirlenmesi/ Determination of Coastal Groundwater Discharges in the Mediterranean Coast of Turkey Using Remote Sensing Techniques Pýnar Avcý, Alparslan Arýkan The Relationship Between the Structural Evolution of Selected Folds from Northern Iraq and the Morphometric Analysis of Basin Valleys by Using GIS/ Kuzey Irak'ta Bazý Kývrýmlarýn Yapýsal Evriminin Ýliþkisi ve CBS Kullanýlarak Basen Vadilerinin Morfometrik Analizi Salim Fanoosh Kokteyl/Cocktail

10 Sadrettin Alpan 26 salý/tuesday TOPLUM ÝÇÝN JEOLOJÝ/EARTH SCIENCES FOR SOCIETY OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Nizamettin Kazancý, Fuat Þaroðlu OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Nizamettin Kazancý, Fuat Þaroðlu Türkiye Jeolojik Mirasý Araþtýrma Grubu Pilot Alan Çalýþmalarý / Model Studies of Turkey Geological Heritage Research Group Gonca Gürler, Gonca Nalcýoðlu, Mutlu Gürler Jeoloji Tarihsel Bir Bilim Olduðu Ýçin Diðerlerinden Daha Az Güvenilir Bir Disiplin mi? / Is Geology Less Scientific than Other Sciences? Senem Onan Karagözoðlu, A. M. Celal Þengör Denizli Havzasý'nýn (Batý Anadolu) Jeolojik Miras Ögeleri: Genel Bir Tanýtým ve Deðerlendirme / Geoheritage Components of the Denizli Basin (Western Anatolia): A General Description and Assessment Mehmet Özkul, Ali Gökgöz, Mehmet Oruç Baykara, Savaþ Topal, Ezher Toker, Hüseyin Erten, Arzu Gül, Fatma Gökgöz Jeolojik Mirasýmýz Kiremit Renkli Peribacalarý (Erzurum/Narman) / Our Geological Inheritance Tile Chimneys of Coloured Fairy (Erzurum/Narman) Abdulkadir Cem Biçek, Sadýk Þener, Nurdoðan Sertel Jeolojik Koruma, Jeopark ve Jeoturizm Kavramlarýnýn Algýlanmasý Konularýnda Alan Çalýþmasý (Kýzýlcahamam, Ankara) / Fieldwork on the Perception of the Concepts of Geological Conservation, Geopark and Geotourism (Kizilcahamam, Ankara) Dilber Ulaþ, Nizamettin Kazancý, Sonay Boyraz, Onur T. Yücel, Özgür Yedek, Mustafa Baykara, Muzaffer Eker, Necip Mülazýmoðlu, Yaþar Suludere, Münevver Kazancý, Nurhan Koçan, Gökhan Koçak, Bekir Taþtan Türkiye'nin Ýlk Jeotur ve Jeoyollarýný Kurma Önerisi: Tortum-Narman-Oltu- Olur Jeoyolu ve Tortum-Uzundere-Ýshan Jeoturu / First Proposal of Geotour and Georoutes Construction: Tortum-Narman-Oltu-Olur Georoute and Tortum- Uzundere-Ýþhan Georoute (Erzurum, NE Turkey) Ýsmet Cengiz, Nizamettin Kazancý, Neþat Konak, Mehmet Aslan, Serkan Özkümüþ Frig Yürüyüþ Yolu ve Üzerindeki Jeolojik Oluþumlar / Phrygian Way and The Geological Formations Along its Route Hüseyin Sarý, Songül Sonal, Naci Beytekin Baþkomutan Tarihi Milli Parký'nýn Kültürel Jeoloji Deðerleri ve Jeoturizm Potansiyeli / Geocultural Values and Geotourism Potential of the Baþkomutan Historical National Park, Central West Turkey Yaþar Suludere, Nizamettin Kazancý, Sevim Tuzcu, H. Yavuz Hakyemez, Necip Mülazýmoðlu, Hamdi Mengi

11 Sadrettin Alpan 26 salý/tuesday PANEL: TÜRKÝYE'DE YERBÝLÝMLERÝNÝN GELÝÞÝMÝ/ DEVELOPMENT OF EARTH SCIENCES IN TÜRKÝYE OTURUM YÜRÜTÜCÜSÜ/CONVENER: M. Namýk Yalçýn Darülfünun'da Jeoloji Eðitimi ve Araþtýrmalarý ( ) / Geology Education and Researches in Darülfünun ( ) Sevtap Kadýoðlu Ýstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji Eðitimi ve Araþtýrmalarýnýn Geliþimi, Jeoloji Bilimine ve Türkiye Jeolojisine Yapýlan Katkýlar/ Developments of Geology Education and Research at Istanbul University and Contributions to Geosciences and Geology of Turkey: M. Namýk Yalçýn Ankara Üniversitesi'nde Yerbilimleri Eðitim-Öðretiminin Geliþimi / History of the Earth Sciences Education in the Ankara University Y. Ergun Gökten Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nde Yer Bilimlerinin Dünü, Bugünü, Yarýný / Earth Sciences in Ýstanbul Teknik Üniversitesi: Past, Today and Future Erdoðan Yüzer, Mehmet Sakýnç, Haluk Eyidoðan, Cengiz Zabcý Ülkemizde Yerbilimlerinin Geliþiminde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü / General Directorate of Mineral Research and Exploration Through the Development of Earth Sciences in Turkey Erol Timur Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý'nýn Ülkemiz Jeolojisine Katkýlarý / The Contribution and Support of TPAO to Geological Studies in Turkey H. Ýsmail Ýlleez Soru-Cevap/Katkýlar Ýzmir'de Yerbilimlerinin Tarihçesi / History of the Earth Sciences in Izmir O. Özcan Dora Orta Doðu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü / Middle East Technical University Department of Geological Engineering Vedat Doyuran, Nurkan Karahanoðlu Hacettepe Üniversitesi'nde Yerbilimlerinin Baþlangýcý ve Geliþimi / Beginning and Development of Earth Sciences at Hacettepe University K. Erçin Kasapoðlu Türkiye'de Jeofizik: Bilim, Mühendislik ve Eðitim / Geophysics in Turkey: Science, Engineering and Education Ferhat Özçep Avrupa Akridite Jeoloji Eðitim Programlarý Projesi Sonuçlarý / The Results of European Accredited Geological Study Programmes Aydýn Aras Soru-Cevap/Katkýlar Genel Deðerlendirme ve Kapanýþ

12 Ýhsan Ruhi Berent 26 salý/tuesday PALEONTOLOJÝ-BÝYOSTRATÝGRAFÝ/ PALAEONTOLOGY & BIOSTRATIGRAPHY OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Ercan Özcan, Cemal Tunoðlu OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Cemal Tunoðlu, Sacit Özer Kocaeli Triyasý Erken Ladiniyen Birimlerinde Shastasauridae Familyasýndan Yeni Bir Ichthyosaurus Bulgusuna Ýliþkin Ön Veriler / Preliminary Data on the Finding of a New Ichthyosaurus (Family Shastasauridae) from the Lower Ladinian of Kocaeli Triassic Gloria H. Mouanga, Martin P. Sander, Ali Murat Kýlýc, Hans Hagdorn, M. Cemal Göncüoðlu Liyas-Erken Dogger Döneminde Tavas Napý'nda Meydana Gelen Platform Boðulma Olayýnýn Eskiokyanusal Önemi, Batý Toroslar, GB Türkiye: Paleontolojik ve Sedimentolojik Yaklaþýmlar / Paleoceanographic Significance of a Platform Drowning Event in the Liassic-Early Dogger of the Tavas Nappe, Western Taurides, SW Turkey: Paleontological and Sedimentological Approaches Havva Soycan, Uður Kaðan Tekin, Ýsmail Ömer Yýlmaz, Kemal Erdoðan, Neþat Konak, Faruk Ocakoðlu Borod Havzasý (KB Romanya) Santoniyen-Mastrihtiyen Rudist Topluluklarý: Biyostratigrafik ve Biyocoðrafik Önemi/ Santonian-Maastrichtian Rudist Assemblages of Borod Area (NW Romania): Biostratigraphic and Biogeographic Significance Liana Sasaran, Sacit Özer ÇAÐRILI KONUÞMA/INVITED SPEECH Koçali Karmaþýðý (GD Anadolu) Pelajik Çökellerinin Radyolarya Topluluklarý, Geç Triyas Yaþlý Volkanik Kayaçlarýnýn Jeokimyasý ve Diðer Toros Birimleri ile Karþýlaþtýrýlmasý/ Radiolarian Assemblages of Pelagic Deposits, Geochemical Characteristics of Triassic Volcanic Rocks from the Koçali Complex (SE Anatolia) and its Correlation with the Other Tauride Units U. Kaðan Tekin, Yavuz Bedi, Elif Varol, Seda Uzunçimen, Doðan Perinçek, Metin Beyazpirinç OTURUM BAÞKANLARI /CHAIRMEN: A. Murat Kýlýç, Kemal Erdoðan Kuþçu ve Macun Köyleri Arasý, Mollusk Faunasýnýn Biyostratigrafisi, Temelli/Polatlý (GB Ankara) / Biostratigraphy of the Mollusca Fauna, Area Between Macun and Kuscu Villages, Temelli/Polatli (SW Ankara) Müjde Gürsoy, Güler Taner Zagros (Ýran) ve GD Anadolu (Türkiye) Bölgeleri Üst Kretase Rudist Faunasý : Paleobiyocoðrafik Önem / The Upper Cretaceous Rudist Fauna of the Zagros (Iran) and SE Anatolia (Turkey) Regions: Palaeobiogeographic Significance Ahmad Reza Khazaei, Sacit Özer

13 Ýhsan Ruhi Berent 26 salý/tuesday Maðaracýk Köyü (Antakya) Geç Pleyistosen Gastropoda-Bivalvia Faunasý: Paleocoðrafik Paleoekolojik ve Ýzotopik Yorumlar / Late Pleistocene Gastropoda-Bivalvia Fauna from Magaracik Village (Antakya) : Paleogeographic-Paleoecological and Ýsotopic Ýnterpretations Sevinç Kapan-Yeþilyurt, Uður Doðan MAGMATÝZMA VE MAGMATÝK SÜREÇLER/MAGMATISM & MAGMATIC PROCESSES OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Abidin Temel, Ercan Aldanmaz OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Ercan Aldanmaz, Mehmet Keskin Tavþanlý Zonu (Günyüzü, Sivrihisar, Kaymaz) Granitoyidlerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri / Mineralogical and Geochemical Characteristics of the Tavþanli Zone (Günyüzü, Sivrihisar, Kaymaz) Granitoids Mehmet Demirbilek, Halim Mutlu KB Anadolu Çan Yöresindeki Çamyayla Plütonunun Jeolojik ve Petrolojik Ýncelenmesi / Geological and Petrological Study of the Camyayla Pluton of the Can Region, NW Anatolia Seray Özgür, Yücel Yýlmaz, Sinan Öngen Hakkari-Yüksekova Kromititlerindeki Platin Grubu Minerallerinin (PGM) Hidroseparatör (HS) -EPD (Elektrik Akýmlý Öðütücü) Tekniði ile Jeokimyasal- Mineralojik Ýncelemesi / Geochemical-Mineralogical Investigation of Platinum Group Minerals (PGM) in the Chromitites from Hakkari-Yüksekova in SE Turkey by Using Hydroseparator(HS) -EPD (Electrical Pulse Dissagregator) Techniques Hatice Kozlu, Vladimir Rudashevsky, Nikolay Rudashevsky OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Abidin Temel, Sabah Y. Þahin Batý Pontidlerde Adakitik Magmatizma: Üst Kretase Yaþlý Çavuþbaþý Granodiyoriti, Ýstanbul Zonu, KB Türkiye / Adakitic Magmatism in the Western Pontides: Upper Cretaceous Çavuþbaþi Granodiorite, Istanbul Zone, NW Turkey Sabah Yýlmaz Þahin, Namýk Aysal, Yýldýrým Güngör Bozüyük Civarý (KB Türkiye) Adakit Benzeri Ýntrüzif Kayalarýnýn Petrolojisi ve Tektonik Konumlarý / Adakite-Like Intrusive Rocks from the Bozüyük Area, NW Turkey: Its Petrology and Tectonic Setting Þ. Can Genç, Kaðan Kayacý

14 Ýhsan Ruhi Berent 26 salý/tuesday Aðvanis Masifi'nde Adakitik Magmatizma ve Doðu Pontidlerde Eosen Magmatizmasýnýn Geliþimi / Adakite-Like Magmatism in the Aðvanis Massif and Implications for the Evolution of the Eocene Magmatism in the Eastern Pontides Gültekin Topuz, Aral Okay, Rainer Altherr, Winfried Schwarz, Wolfgang Siebel, Thomas Zack, Muharrem Satýr, Cüneyt Þen OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Þ. Can Genç, Hatice Tozlu Pýnarbaþý Granitinin Mineral Kimyasý: Gediz Havzasý (Kütahya-Batý Anadolu) / Mineral Chemistry of the Pinarbaþi Granite: Gediz Basin (Kutahya-Western Anatolia) Barýþ Semiz, Yahya Özpýnar, Zeki Billor Doðu Anadolu Yüksek Platosu'nun Magmatik ve Jeodinamik Evrimi Konusundaki Yeni Bulgular / New Findings on the Magmatic and Geodynamic Evolution of the Eastern Anatolia High Plateau, Turkey Mehmet Keskin, Vladimir A. Lebedev, Evgeni V. Sharkov, Vural Oyan, Esin Ünal Aþýrý Tüketilmiþ Yitim Zonu Dünitlerinin (Orhaneli, Bursa, KB-Turkiye) Ergiyik-Kayaç Etkileþimi Süreçleri ile Oluþumu / Formation of Highly Depleted SSZ Dunites of the Orhaneli (Bursa, NW Turkey) by Melt- Peridotite Interaction Ýbrahim Uysal, Abdurrahman Dokuz, Necla Köprübaþý, Melanie Kaliwoda, Chris J. Ottley, Thomas Meisel Magma Interaction Recorded in Plagioclase Zoning in Vitosha Pluton, Western Srednogorýe, Bulgaria / Vitosha Plütonu Plajiyoklaz Zonlanmasýnda Tespit Edilen Maðma Etkileþimi, Batý Srednagora, Bulgaristan Iskra Piroeva, Stela Atanasova-Vladimirova

15 Ýhsan Ketin 26 salý/tuesday DENÝZ, GÖL VE KIYI JEOLOJÝSÝ / MARINE, LACUSTRINE & COASTAL GEOLOGY OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: M. Namýk Çaðatay, Mustafa Ergin OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: M. Namýk Çaðatay, U. Barýþ Ülgen Çanakkale-Geyikli Plajlarýnýn (KB Türkiye) Sedimantolojik Özellikleri: Tane Boyu ve Toplam Aðýr Mineral Daðýlýmýný Etkileyen Faktörler/Sedimentological Characteristics of the Çanakkale-Geyikli Beaches (NW Turkey): Factors Controlling Grain Size and Total Heavy Mineral Distribution Baþak Eser Doðdu, Mustafa Ergin, Zehra Karakaþ, Koray Sözeri, Osman Uyanýk Tarsus Nehri- Karaduvar Arasý (Mersin) Nehir, Kýyý ve Sýð Deniz Güncel Çökellerinin Sedimantolojik ve Jeokimyasal Etkileþimi/ Sedimantologic and Geochemical Interaction of River, Beach and Shallow Sea Recent Sediments Between Karaduvar and Tarsus River (Mersin) Fulya Yücesoy Eryýlmaz, Sevil Onat Akdeniz Akýntýsýnýn Karadeniz'in Ýstanbul Boðazý Çýkýþýnda Redoks Koþullarý Üzerindeki Etkileri/ Effect of Mediterranean Inflow on Redox Conditions of the Istanbul Strait Outlet Area of the Black Sea Zeynep Erdem, M. Namýk Çaðatay Kýyýda Planlama ve Uygulamanýn Ýlk Adýmý: Kýyý Kenar Çizgisinin Tespiti/ First Step of Planning and Application in the Coast Determination of Coastal Edge Line Nusret Akça Marmara Denizi'nde Geç Pleyistosen-Holosen Su Geçiþleri ve Su Seviyesi Deðiþimleri; Sýð-Sismik ve Karot Çalýþmalarýndan Ýpuçlarý/ Late Pleistocene- Holocene Water Exchanges and Water Level Changes in Sea of Marmara: New Evidence from High Resolution Seismic and Core Studies Kürþad Kadir Eriþ, M. Namýk Çaðatay OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Mustafa Ergin, K. Kadir Eriþ Holosen Ýklimsel Optimumu'nun Ortamsal ve Ýzotopik Bir Kaydý: Sünnet Gölü, Göynük, KB Anadolu/ An Environmental and Isotopic Record of the Holocene Climatic Optimum: Lake Sünnet, Göynük, NW Anatolia Faruk Ocakoðlu, Osman Kýr, Sanem Açýkalýn, Celal Erayýk, Cemal Tunoðlu, Ýsmail Ömer Yýlmaz Son 4300 Yýlda Ýznik Gölü'nde (KB-Türkiye) Görülen Çevresel Deðiþimlerin Sedimanter Kayýtlarý / Sedimentary Records of Environmental Changes in Iznik Lake (NW Turkey) Over the Last 4300 Years Umut Barýþ Ülgen, Sven Oliver Franz, Demet Biltekin, M. Namýk Çaðatay, Patricia Roeser, Lisa Doner, Jean Thein

16 Ýhsan Ketin 26 salý/tuesday Batý Türkiye Göl ve Lagünlerinde Yüksek Çözünürlüklü Geç Holosen Ýklim Kayýtlarý/ High-Resolution Late Holocene Climatic Records of Lakes & Lagoons at Western Turkey Sena Akçer Ön, Namýk Çaðatay, Mehmet Sakýnç, Umut Barýþ Ülgen, Dursun Acar PALEONTOLOJÝ-BÝYOSTRATÝGRAFÝ / PALAEONTOLOGY & BIOSTRATIGRAPHY OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Ercan Özcan, Cemal Tunoðlu OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Cemal Tunoðlu, Yeþim Ýslamoðlu II Gymnocodium (PIA) Cinsinin ve Gymnocodiaceae (Elliott) Ailesinin Yeniden Gözden Geçirilmesi ve Tanýmlanmasý; Gymnocodiaceae Ailesinin Ýki Yeni Cinsinin Begumia Y. C. ve Grahamelliotticodium Y. C. Tanýmlanmasý/ Revision of the Genus Gymnocodium (Pia) and the Family Gymnocodiaceae (Elliott); Description of Two New Genera of Gymnocodiaceae, Begumia N. G., Grahamelliotticodium N. G. Tuncer Güvenç Amasra-Bartýn Kömür Havzasý Tarlaaðzý ve Bedesten Mevkiinde Namuriyen Yaþlý Kömür Damarlarýnýn Ýncelenmesi / The Palynological Research of Namurian Coal Seams in Tarlaaðzi and Bedesten Zones in Amasra-Bartýn Coal Basin Çaðrý Yýlmaz, A. Tekinýrk Ilýca Koyu (Çeþme-Ýzmir) Bentik Foraminifer-Ostrakod Topluluklarý ile Pasifik Okyanusu ve Kýzýldeniz Kökenli Göçmen Foraminiferler ve Anormal Bireyler / Benthic Foraminifer Ostracod Assemblages of Ilica Cove (Çeþme-Izmir), Pacific and Red Sea Originated Immigrant Foraminifers and Abnormal Individuals Engin Meriç, Niyazi Avþar, Atike Nazik, Baki Yokeþ, Ýpek F. Barut, Mustafa Eryýlmaz, Erol Kam, Halim Taþkýn, Asiye Baþsarý, Feyza Dinçer, Cüneyt Bircan, Aysun Kaygun OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Cemal Tunoðlu, Sacit Özer Macroporella Pia, 1912 Dasikladal Kireçli Alg Cinsinin Yeniden Gözden Geçirilmesi ve Kocaeli Yarýmadasý (Avranadolu) Karbonundan Macroporella vachardi n.sp. Yeni Türünün Tanýmlanmasý / Revision of the Genus Macroporella Pia, 1912 and Description of Macroporella vachardi n.sp. from the Carboniferous of Kocaeli Peninsula (Euranatolia) Cengiz Okuyucu, Tuncer Güvenç

17 Ýhsan Ketin 26 salý/tuesday Ýndo-Pasifik Kökenli Bentik Foraminiferlerin Doðu Akdeniz'deki Baþlýca Daðýlým Yollarý / Main Dispersion Routes of Indo-Pacific Originated Benthic Foraminifers in the Eastern Mediterranean Engin Meriç, Baki Yokeþ, Niyazi Avþar, Feyza Dinçer, Ünsal S. Karhan, Volkan Demir Udotegil-Codiumgiladlarý Altýnda Tanýmlanmýþ Sifonlu Kireçli Alglerin Yeniden Gözden Geçirilmesi; Palaeoporelgiller, Y. Ail., Palaeoporelgil Y. Oy., Abacelgil Y. Oy.,Tanýmlanmasý; Lanciculgiller (Shusky) Ailesi, Patrunovgiller (Shusky & Schirschova) Oymaklarýnýn ve Tredonella (Mamet ve Boulvain) Cinsinin Yeniden Tanýmlanmasý / Revision of Udoteacean-Codiacean Erected Algae, Description of Palaeoporeleae N. Fam, Lanciculaceae (Shuysky) and New Tribes Palaeoporelleae, Abacelleae Tuncer Güvenç OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Sevinç Kapan Yeþilyurt, Çaðrý Yýlmaz Üst Kretase Rudist Horizonlarý, Menderes Masifi: Stratigrafik Önemi / Distribution of Upper Cretaceous Rudist Horizons in Menderes Massif and their Stratigraphic Significance Sacit Özer Kýrkkavak Formasyonunun Erken Eosen Yaþlý Caenogastropodlarý (Haymana-Polatlý Havzasý, Orta Anadolu, Türkiye): Taksonomi ve Paleoekoloji / Early Eocene Caenogastropods of the Kýrkavak Formation (Haymana-Polatlý Basin, Central Anatolia, Turkey): Taxonomy and Palaeoecology Yeþim Ýslamoðlu, Stefano Dominici, Thorsten Kowalke Turoniyen Rudistli Kireçtaþlarýnýn Faunal ve Fasiyes Ýncelemesi, Wadý As Sýr Formasyonu, Ajlun Alaný (KB Ürdün): Paleocoðrafik Bir Yaklaþým / Faunal and Facies Study of the Turonian Rudist-Bearing Limestones, Wadi As Sir Formation, Ajlun Area (NW Jordan): A Palaeogeographic Approach Sacit Özer, Fayez Ahmad Karaburun Yarýmadasý Kuzey Kýyýlarýnda Sediment Jeokimyasýnýn Bentik Foraminifer ve Ostrakod Topluluklarý Üzerindeki Etkileri / Effects of Sediment Geochemistry on the Benthic Foraminifer and Ostracod Assemblages Along the North Coasts of Karaburun Peninsula Engin Meriç, Niyazi Avþar, Atike Nazik, Baki Yokeþ, Özcan Dora, Ýpek F. Barut, Mustafa Eryýlmaz, Feyza Dinçer, Erol Kam, Abdullah Aksu, Halim Taþkýn, Asiye Baþsarý, Cüneyt Bircan, Aysun Kaygun

18 Sadrettin Alpan 27 çarþamba/wednesday SEDÝMANTOLOJÝ VE SEDÝMANTER SÜREÇLER/SEDIMENTOLOGY & SEDIMENTARY PROCESSES OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Naci Görür, Faruk Ocakoðlu OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Faruk Ocakoðlu, Ýsmail Ömer Yýlmaz Kayaçlardaki Nannofosil Kayýtlarýnýn Kökensel Ayýrýmýnýn Çökelme Ortamlarýný Belirlemedeki Önemi / Significance of Generic Distinction of Nannofossil Records in Rocks to Recognize Sedimentary Environments E. Kemal Sagular Bornova Fliþ Zonu Karbonat Bloklarý, Karaburun Karbonat Ýstifi ve Menderes Masifine (Batý Türkiye) Ait Boksit Düzeylerinin Stratigrafisi, Fosil Yaþlarý ve Jeokimyasal Özellikleri / Stratigrapy, Fossil Age and Geochemical Characterisitics of Bauxite Horizons in Carbonate Bloks of the Bornova Flysch Zone, The taraburun Carbonate Sequence and the Menderes Massive (Western Turkey) Ýsmail Iþýntek, Talip Güngör, Alev Baykal, Demir Altýner Erken-Orta Jura Yaþlý Kumtaþý ve Þeyllerin (Gümüþhane-Bayburt) Jeokimyasal Özellikleri / Geochemical Properties of Early-Middle Jurassic Sandtones and Shales (Gümüþhane, Bayburt) Remziye Akdoðan, Mehmet Turan, Abdurrahman Dokuz Hekimhan (Malatya) Yöresi Oligosen Tortullarýnýn Fasiyes Analizi / Facies Analysis of Oligocene Sediments in Hekimhan (Malatya) Region Mehmet Çobankaya, Nizamettin Kazancý, Yüksel Metin OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Naci Görür, Enis Kemal Sagular Mudurnu-Göynük Havzasý'nýn (KB Anadolu) Orta Eosen Gölsel Çökellerinde Orbital Kontrolün Kanýtlarý / Evidence of Orbital Forcing in the Middle Eocene Lacustrine Successions in the Mudurnu-Göynük Basin (NW Anatolia) Faruk Ocakoðlu, Sanem Açýkalýn, Ýsmail Ömer Yýlmaz, Ümit Þafak, Aynur Hakyemez Electro-Facies Interpretation of Petrophysical Well Logs in South Fars Area, Iran / Güney Fars Bölgesi'ndeki (Ýran) Petrofizik Kuyu Loglarýnýn Elektro- Fasiyes Yorumlarý Z. Yarmohammad Tooski, Seyede Hamide Mahmoudi, Reza Mousavi Harami, Assadollah Mahboubi, Seyed Mohsen Seyedali Depositional Environments and Sequence Stratigraphy of the Coniacian to Campanian Interval (Ilam Formation) in the NW Fars Area (Zagros Basin)/ KB Fars Bölgesindeki (Zagros Havzasý) Konyasiyen Kampaniyen Aralýðýndaki (Ýlam Formasyonu) Depolanma Ortamlarý ve Sekans Stratigrafisi Hossein Asilian, Yaghub Lasemi, Davood Morsalnezhad, Mahmud Jalali, Ali Khosravi Sereshki

19 Sadrettin Alpan 27 çarþamba/wednesday OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Nizamettin Kazancý, Ýsmail Iþýntek Sequence Stratigraphy and Sediment Environments of Lower Cretaceous Deposits of the Fahliyan Formation in North Dezful Zone, SW of Iran / Kuzey Dezful Zonu (GB Ýran) Fahliyan Formasyonu Alt Kretase Çökellerinin Sekans Stratigrafisi ve Sedimanter Ortamlarý Amir Feizy Diagenes of the Late Barremian-Early Aptian Succession (Tirgan Formation) in the Western Koppet-Dagh (NE Ýran) / Batý Kopet Daðý (KD Iran) Geç Barremiyen-Erken Apsiyen Ýstifinin (Tirgan Formasyonu) Diyajeneji Behrooz Ariafar Sedimentological Feature and Bacterial Effects in Upper Devonian Phosphorites of Jeyrud Formation, Southcentral Elborz, Ýran / Güney Orta Elbruz, Ýran'daký Jeyrud Formasyonu'nun Üst Devonyen Yaþlý Fosforitlerindeki Bakteri Etkileri ve Sedimantolojik Yapýlar Jafar Sharifi, Fatemah Mohsennezhad MÜHENDÝSLÝK JEOLOJÝSÝ-JEOTEKNÝK / ENGINEERING GEOLOGY & GEOTECHNICS OTURUM YÜRÜTÜCÜLERÝ/CONVENERS: Remzi Karagüzel, Atiye Tuðrul OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Remzi Karagüzel, Okay Eroskay Malzeme Dayanýmý Açýsýndan Kaya Dolgu Barajlarýn Duraylýlýðýnýn Deðerlendirilmesi Üzerine Bir Tartýþma / A Discussion on the Stability Assessment of Rockfill Dams in Terms of Materail Strength Harun Sönmez, Ayhan Koçbay, Aycan Çoþkun, M. Bülent Özçelik Bir Toprak Dolgu Barajýn (Türkiye'nin Kuzeybatýsý) Dolu Savaðýndaki Duraysýzlýk Mekanizmasýnýn Deðerlendirilmesi / Assessment of the Instability Mechanism of Spillway with Reference to an Earthfill Dam in the Northwest of Turkey M. Celal Tunusluoðlu, Pýnar Ýskenderkaptanoðlu, Þaziye Özge Dinç, M. Turgut Safa Gölet Yükseltmelerinde Karþýlaþýlan Sorunlar ve Bir Örnek: Bucuk Göleti (Sincan Ankara) / An Example to Problematic Elevated Small Dams: Bucuk Dam (Sincan Ankara) Nazif Demir

20 Sadrettin Alpan 27 çarþamba/wednesday OTURUM BAÞKANLARI/CHAIRMEN: Erdoðan Yüzer, Hüsnü Aksoy Kýrýkkale - Kalecik (Ankara) Karayolundaki Heyelanýn Jeoteknik Deðerlendirmesi / Geotechnical Assesment of the Landslide on the Kirikkale - Kalecik Highway (Ankara, Turkey) N. Parlak Þeker, Recep Kýlýç Þev Duraylýðý Üzerine Bir Vaka Analizi: Feke Heyelaný / A Case Study on Slope Stability: Feke Landslide Turgut Safa, Ahmet Burak Göktepe, Selim Altun Ankara-Ýstanbul Yüksek Hýzlý Tren Projesi Ýkinci Etap-Ýkinci Kesim (Ýnönü- Köseköy) 34 Nolu Tünelde Karþýlaþýlan Tünel Ýçi Deplasmanlarýn Etkileri ve Çözüm Önerileri / The Effects and Solution Suggestions of Deplacements Faced in the Second Stage Second Section Works of Ankara-Ýstanbul High Speed Train Project (Ýnönü-Köseköy) Tunnel Number 34 Evren Poþluk, Mustafa Korkanç, Ebu Bekir Aygar Bilecik-Bayýrköy Kumtaþý Ocaklarýndaki Üretim Çalýþmalarýnýn T.C.D.D. Hýzlý Tren Tüneline Etkisi / The Effect of Bilecik-Bayirköy Sandstone Ore Quarry Production on Turkish State Railways High Speed Train Tunnel Mahir Vardar, Remzi Karagüzel, Kemal Yanýk, Cengiz Kuzu, Rahmi Eyüboðlu, Erkan Bozkurtoðlu, Mehmet Oktay Taþçý, Yýlmaz Mahmutoðlu, Cenk Koçak, Gökhan Þans

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş LIST OF HAVING ACCESS TO INTERNAL INFORMATION

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş LIST OF HAVING ACCESS TO INTERNAL INFORMATION 1 Mehmet Ali İSLAMOĞLU Chairman of the Board of Directors 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Board Member - President&CEO 03.02.2015 3 Mehmet Ali GÖKÇE Board Member 03.02.2015 4 Bedri SAYIN Board Member 03.02.2015

More information

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş LIST OF HAVING ACCESS TO INTERNAL INFORMATION

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş LIST OF HAVING ACCESS TO INTERNAL INFORMATION 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Chairman of the Board of Directors 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Deputy Chairman of the Board of Directors and Managing Member 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Board Member -

More information

INVESTIGATION OF CRUSTAL STRUCTURE OF TURKEY BY MEANS OF GRAVITY DATA

INVESTIGATION OF CRUSTAL STRUCTURE OF TURKEY BY MEANS OF GRAVITY DATA Mineral Res. Expl. Bull., 140, 55-71, 2010 INVESTIGATION OF CRUSTAL STRUCTURE OF TURKEY BY MEANS OF GRAVITY DATA Selim ARSLAN*, Uður AKIN* and Atakan ALACA** ABSTRACT.- During this work, the regional gravity

More information

Seeded Players 1. ERASLAN, FUNDA 2. TUNCER, BURCU 3. GUREL, KUBRA 4. CETINKAYA, MEHTAP

Seeded Players 1. ERASLAN, FUNDA 2. TUNCER, BURCU 3. GUREL, KUBRA 4. CETINKAYA, MEHTAP City/State Istanbul 25+ TEK BAYANLAR ANA TABLO Chairman Phone 1. ERASLAN, FUNDA 2. TUNCER, BURCU 3. GUREL, KUBRA 4. CETINKAYA, MEHTAP 5. EYUPOGLU, DINA 6. AY, ISIL 7. DOGULU, NAZLI I. 8. BEDIRHAN, BERNA

More information

Quarterfinal Round Semifinal Round BILDIRICI G - MANGALOGLU S [1] MERGEN F - SAHLAN R [4]

Quarterfinal Round Semifinal Round BILDIRICI G - MANGALOGLU S [1] MERGEN F - SAHLAN R [4] City/State Istanbul 35+ CIFT BAYANLAR ANA TABLO Chairman 1. BILDIRICI G - MANGALOGLU S 2. ARSLANTURK G - MENASE C 3. GULERMAN N - SORUCU N 4. MERGEN F - SAHLAN R 1 BILDIRICI, GULAY [1] MANGALOGLU, SELDA

More information

Spine Surgery. Minimally Invasive. Current Aspects

Spine Surgery. Minimally Invasive. Current Aspects Minimally Invasive Spine Surgery Current Aspects Editors Ali Arslantas Sedat Dalbayrak Serkan Simsek Sedat Cagli Cumhur Kılıncer Murat Cosar A. Fahir Ozer To Our Family... Authors (in alphabetical order)

More information

Characteristic features and structural evolution of a post collisional basin: The Sivas Basin, Central Anatolia, Turkey

Characteristic features and structural evolution of a post collisional basin: The Sivas Basin, Central Anatolia, Turkey Journal of Asian Earth Sciences 27 (2006) 164 176 www.elsevier.com/locate/jaes Characteristic features and structural evolution of a post collisional basin: The Sivas Basin, Central Anatolia, Turkey Ali

More information

REGULATIONS FOR THE POSTGRADUATE DIPLOMA IN EARTH SCIENCES (PGDES)

REGULATIONS FOR THE POSTGRADUATE DIPLOMA IN EARTH SCIENCES (PGDES) REGULATIONS FOR THE POSTGRADUATE DIPLOMA IN EARTH SCIENCES (PGDES) (See also General Regulations) The Postgraduate Diploma in Earth Sciences is a postgraduate diploma awarded for the satisfactory completion

More information

MALATYA LIVER TRANSPLANTATION DAYS

MALATYA LIVER TRANSPLANTATION DAYS INVITATION LETTER Transplantation is one of the most challenging, the most promising and complex areas of medicine. İinönü University Turgut Özal Medical Center is one of the leading centers in the world

More information

Copyright IOJPE -

Copyright IOJPE - International Online Journal of Primary Education ISSN: 1300-915X JUNE 2015 Volume 4 - Issue 1 Prof. Dr. Teoman Kesercioğlu Editor-in in-chief Prof. Dr. Şule Aycan Editor Copyright 2015 INTERNATIONAL ONLINE

More information

Seeded Players 1. MERT, BARIS 2. CETIN, OMER 3. CABUK, HUSMEN 4. KARBALA, AHMET. Quarterfinal Round Semifinal Round

Seeded Players 1. MERT, BARIS 2. CETIN, OMER 3. CABUK, HUSMEN 4. KARBALA, AHMET. Quarterfinal Round Semifinal Round 25+ TEK ERKEKLER ANA TABLO Chairman Phone 1. MERT, BARIS 2. CETIN, OMER 3. CABUK, HUSMEN 4. KARBALA, AHMET 1 MERT, BARIS [1] MERT, BARIS [1] 3 SAY, ANIL 4 KOCAK, TAHSIN 5 KARBALA, AHMET [4] KARBALA, AHMET

More information

REGULATIONS FOR THE POSTGRADUATE DIPLOMA IN EARTH SCIENCES (PGDES)

REGULATIONS FOR THE POSTGRADUATE DIPLOMA IN EARTH SCIENCES (PGDES) REGULATIONS FOR THE POSTGRADUATE DIPLOMA IN EARTH SCIENCES (PGDES) (See also General Regulations) The Postgraduate Diploma in Earth Sciences is a postgraduate diploma awarded for the satisfactory completion

More information

SELECTION ANNOUNCEMENT FOR THE 2010-2011 ACADEMIC YEAR JEAN MONNET SCHOLARSHIP PROGRAMME

SELECTION ANNOUNCEMENT FOR THE 2010-2011 ACADEMIC YEAR JEAN MONNET SCHOLARSHIP PROGRAMME REPUBLIC OF TURKEY SECRETARIAT GENERAL FOR EU AFFAIRS, REPUBLIC OF TURKEY CENTRAL FINANCE AND CONTRACTS UNIT, DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO TURKEY SELECTION ANNOUNCEMENT FOR THE 2010-2011 ACADEMIC

More information

Some geological and hydrogeochemical characteristics of geothermal fields of Turkey

Some geological and hydrogeochemical characteristics of geothermal fields of Turkey Scientific Research and Essays Vol. 5(20), pp. 3147-3151, 18 October, 2010 Available online at http://www.academicjournals.org/sre ISSN 1992-2248 2010 Academic Journals Full Length Research Paper Some

More information

10:15 10:30 PRESENTATION Murat Sungur BURSA (CEO & Member of the Board of Zorlu Energy / ZORLU HOLDING)

10:15 10:30 PRESENTATION Murat Sungur BURSA (CEO & Member of the Board of Zorlu Energy / ZORLU HOLDING) 11 th INTERNATIONAL ENERGY ARENA INVESTMENTS PRICES PROBLEMS - SOLUTIONS TURKEY; AS ENERGY MARKET ACHIEVES ACCELERATION GRAND CEVAHIR HOTEL AND CONVENTION CENTER NOVEMBER 4th 5th 2009 / ISTANBUL DAY FIRST

More information

LIST OF PARTICIPANTS OF THE 3 rd MEETING OF THE COMCEC FINANCIAL COOPERATION WORKING GROUP (October 16 th, 2014, Ankara)

LIST OF PARTICIPANTS OF THE 3 rd MEETING OF THE COMCEC FINANCIAL COOPERATION WORKING GROUP (October 16 th, 2014, Ankara) *** LIST OF PARTICIPANTS OF THE 3 rd MEETING OF THE COMCEC FINANCIAL COOPERATION WORKING GROUP (October 16 th, 2014, Ankara) A. INVITED STATES REPUBLIC OF BENIN Mr. RICHARD MEKPOH Deputy Director General

More information

Middle East Technical University The Cultural and Convention Centre C Hall

Middle East Technical University The Cultural and Convention Centre C Hall Middle East Technical University The Cultural and Convention Centre C Hall Morning Time 17 December Tuesday 09:30-10:00 Registration 10:00-10:10 Turkish National Anthem 10:10-10:25 10:25-10:45 10:45-11:05

More information

- Clay Science Association - Turkey Geological Institution (JMO) - Turkey Association of Petroleum Geologists (TPJD)

- Clay Science Association - Turkey Geological Institution (JMO) - Turkey Association of Petroleum Geologists (TPJD) Personal Information Official Address: Geological Engineering Department, Engineering Faculty, Ankara University, Tandogan, 06100, Ankara, Turkey Phone : +90 (312) 203 33 71 Fax: +90 (312) 215 04 87 E-mail:

More information

Petroleum System of Early Cretaceous Forearc Basin: Sinop Basin, Central Black Sea Onshore - Northern Turkey*

Petroleum System of Early Cretaceous Forearc Basin: Sinop Basin, Central Black Sea Onshore - Northern Turkey* Petroleum System of Early Cretaceous Forearc Basin: Sinop Basin, Central Black Sea Onshore - Northern Turkey* Riza Özgür Temel 1, Sahin Unal 1, and Murat Ceylan 1 Search and Discovery Article #10697 (2015)

More information

SYMPOSIUM SCHEDULE OPENING AND PROTOCOL SPEECHES. General Coordinator of Organizing Committee Prof. Dr. Aygün ATTAR

SYMPOSIUM SCHEDULE OPENING AND PROTOCOL SPEECHES. General Coordinator of Organizing Committee Prof. Dr. Aygün ATTAR SYMPOSIUM SCHEDULE October 6, 2011 Thursday 09.00-10.00 OPENING AND PROTOCOL SPEECHES General Coordinator of Organizing Committee Prof. Dr. Aygün ATTAR Deputy Rector, Giresun University Prof. Dr. Yılmaz

More information

PROCEEDINGS OF 14 th INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING SYMPOSIUM

PROCEEDINGS OF 14 th INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING SYMPOSIUM PROCEEDINGS OF 14 th INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING SYMPOSIUM October 15-17, 2014 Kuşadası Turkey Mineral Processing in Everything! Editors Üner İPEKOĞLU, Vedat ARSLAN and Sezai ŞEN Dokuz Eylül University,

More information

Mongolia United Kingdom. 2nd floor, 7/1, Seoul Street, 5th Khoroolol, 2nd Khoroo, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar 14250, Mongolia

Mongolia United Kingdom. 2nd floor, 7/1, Seoul Street, 5th Khoroolol, 2nd Khoroo, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar 14250, Mongolia Industry in a nutshell A geologist is a scientist who studies the solid and liquid matter that constitutes the Earth as well as the processes and history that has shaped it. The study of geology may involve

More information

THE BLACK SEA UNIVERSITIES NETWORK BSUN 2000 THIRD GENERAL ASSEMBLY & FIRST INTERNATIONAL CONGRESS July 5 8, 2000 Istanbul, Turkey

THE BLACK SEA UNIVERSITIES NETWORK BSUN 2000 THIRD GENERAL ASSEMBLY & FIRST INTERNATIONAL CONGRESS July 5 8, 2000 Istanbul, Turkey THE BLACK SEA UNIVERSITIES NETWORK BSUN 2000 THIRD GENERAL ASSEMBLY & FIRST INTERNATIONAL CONGRESS July 5 8, 2000 Istanbul, History and Goals of the Black Sea Universities Network (BSUN) The Black Sea

More information

English Proficiency Test Results

English Proficiency Test Results Test Date: 13 Eylül 2012 Classroom: A 305 English Proficiency Test Results 1 Enes Atalay 52 Business 2 Bekir Said Çalışkan 50 Political Science 3 Hilal Türk 51 Economics 4 Ozan Başarır Not attended 5 Yunus

More information

RANKING OF TURKISH UNIVERSITIES BY ACADEMIC PERFORMANCE (JANUARY 2010)

RANKING OF TURKISH UNIVERSITIES BY ACADEMIC PERFORMANCE (JANUARY 2010) RANKING OF TURKISH UNIVERSITIES BY ACADEMIC PERFORMANCE (JANUARY 2010) Turkish Universities (114 of them) are ranked according to their academic performances based on national and international sources.

More information

Monitoring data and existing information Country Presentation from Turkey

Monitoring data and existing information Country Presentation from Turkey Workshop on DEVELOPING REGIONAL COOPERATION FOR SHARED KARST AQUIFER MANAGEMENT IN SEE 27-28 June 2008 Thessaloniki, Greece Monitoring data and existing information Country Presentation from Turkey Plan

More information

ASSOC.PROF. ULUÇ ÇAĞATAY

ASSOC.PROF. ULUÇ ÇAĞATAY ASSOC.PROF. ULUÇ ÇAĞATAY Date of Birth/Place : İzmir / 1973 E-Mail Adress : uluc.cagatay@cbu.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Geomatics Engineering İstanbul Technical University

More information

FEATURES AND ORIGIN OF BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) MINERALIZATIONS INTRODUCTION

FEATURES AND ORIGIN OF BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) MINERALIZATIONS INTRODUCTION Mineral Res.Expl.Bull., 110, 29-38, 1990 FEATURES AND ORIGIN OF BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) MINERALIZATIONS Ahmet ŞAŞMAZ* and Ahmet SAĞIROĞLU* ABSTRACT. Mineralization of Billurik dere is located in and on

More information

Journal of Engineering and Fudamentals (JEF)

Journal of Engineering and Fudamentals (JEF) Journal of Engineering and Fudamentals (JEF) ISSN: 2149-0325 Volume 2, Issue 1 June 2015 EDITORS Prof. Dr. Okan ÖZGÖNENEL (Ondokuz Mayıs University, Turkey) Editor in Chef (Electrical and Electronic Engineering)

More information

Moderator: Hakan Naim Ardor, PhD (Gazi University, Department of Economics) 11:00-11:15 Coffee Break 11:15-12:00

Moderator: Hakan Naim Ardor, PhD (Gazi University, Department of Economics) 11:00-11:15 Coffee Break 11:15-12:00 09:00-09:45 Registration 09:45-10:15 Opening Şiir Yılmaz, PhD (Editor-in-chief, Ekonomik Yaklaşım) M. Necat Coşkun, PhD (Head of Department of Economics, Gazi University) 10:15-11:00 Title: On the Value

More information

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 07 12, 2015 TRAKYA UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 07 12, 2015 TRAKYA UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS I XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 07 12, 2015 TRAKYA UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS ABSTRACTS OF ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS

More information

R. O. T. HACETTEPE UNIVERSITY ANKARA

R. O. T. HACETTEPE UNIVERSITY ANKARA R. O. T. HACETTEPE UNIVERSITY ANKARA Dear, Prof. I would like to request your participation to our University Faculty Board of Directors to discuss the following subjects on Sıhhiye Campus in R Hall on

More information

- Mr. MOHAMED MARWAN Member of International Cooperation Affairs Department, Ministry of Tourism

- Mr. MOHAMED MARWAN Member of International Cooperation Affairs Department, Ministry of Tourism A. INVITED STATES REPUBLIC OF AZERBAIJAN LIST OF PARTICIPANTS OF 2nd MEETING OF THE COMCEC TOURISM WORKING GROUP (October 3rd, 2013, Ankara) - Ms. MALEYKA HUSEYNOVA Chief Counselor, Ministry of Culture

More information

Strategic Public Management Symposium 2015

Strategic Public Management Symposium 2015 Civil Society Organisations Research and Implementation Center STKAM Strategic Public Management Symposium 2015 OCTOBER, 20-21-22, 2 0 1 5 ISTANBUL E- Mail: projemarmara@gmail.com Web: http://stkam.marmara.edu.tr/

More information

Required Courses in Geology Major

Required Courses in Geology Major Courses Credits Courses Credits 1. University Requirements (24 credits) 319 Geochemistry 3 A. Courses (12 credits) 350 Sedimentary Petrology 3 101 Arabic Language 3 403 Geology of the Arabian Peninsula

More information

Ch6&7 Test. Multiple Choice Identify the choice that best completes the statement or answers the question.

Ch6&7 Test. Multiple Choice Identify the choice that best completes the statement or answers the question. Ch6&7 Test Multiple Choice Identify the choice that best completes the statement or answers the question. 1. Which of the following does NOT change the form of existing rock? a. tremendous pressure c.

More information

E2404 V4. Safeguard Policies Why do we have SP? Key roles and responsibilities. Practices Environmental Assessment Documents

E2404 V4. Safeguard Policies Why do we have SP? Key roles and responsibilities. Practices Environmental Assessment Documents Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized MINUTES OF PUBLIC CONSULTATION MEETING HELD FOR ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESS UNDER THE SECOND ACCESS TO FINANCE

More information

RANKING OF TURKISH UNIVERSITIES BY ACADEMIC PERFORMANCE (2009)

RANKING OF TURKISH UNIVERSITIES BY ACADEMIC PERFORMANCE (2009) RANKING OF TURKISH UNIVERSITIES BY ACADEMIC PERFORMANCE (2009) Turkish Universities (92 of them) are ranked according to their academic performances based on national and international sources. Nine indicators

More information

3 rd RETROGRADE INTRARENAL SURGERY COURSE

3 rd RETROGRADE INTRARENAL SURGERY COURSE 3 rd RETROGRADE INTRARENAL SURGERY COURSE November, 26-28, 2014 ISTANBUL / TURKEY www.3flexist.com GENERAL INFORMATION Course Name : FlexIST - 3rd Retrograde Intrarenal Surgery Course Date : November

More information

WEEKLY COURSE SCHEDULE : PRIMARY EDUCATION

WEEKLY COURSE SCHEDULE : PRIMARY EDUCATION WEEKLY COURSE SCHEDULE : PRIMARY EDUCATION Semester 1 Week 1 ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-10:20 : Zoogeography ANS Eğitim 2 Blok - 208 Asst.Prof.Dr. FATMA KAFALI YILMAZ The definition and the subject

More information

Prediction of Sediment Concentration Using Artificial Neural Networks

Prediction of Sediment Concentration Using Artificial Neural Networks Digest 2009 Prediction of Sediment Concentration Using Artificial Neural Networks Emrah DOĞAN* Estimation of sediment concentration in rivers is very important for water resources projects planning and

More information

M. Şükrü Akdoğan & Başar Altuntaş Covert Marketing Strategy: An Alternative way to reach Consumers...23

M. Şükrü Akdoğan & Başar Altuntaş Covert Marketing Strategy: An Alternative way to reach Consumers...23 Contents Hulusi Dogan, Ahmet Unlu & Adnan Aksit An Empirical Research Study in the Textile Sector for the Relationship between Emotional Burnout and Anger...15 M. Şükrü Akdoğan & Başar Altuntaş Covert

More information

ANTHROPOGENICAL EFFECTS ON THE PROCESSES IN THE GÖKSU DELTA, MERSÝN-TURKEY

ANTHROPOGENICAL EFFECTS ON THE PROCESSES IN THE GÖKSU DELTA, MERSÝN-TURKEY Mineral Res Expl. Bull., 134, 17-26, 2007 ANTHROPOGENICAL EFFECTS ON THE PROCESSES IN THE GÖKSU DELTA, MERSÝN-TURKEY Mustafa KEÇER* and Tamer Y. DUMAN** ABSTRACT.- The Göksu Delta, located on the Mediterranean

More information

A. Nevin Yıldız Tahincioğlu The Effects of Honour on Communication Between Turkish Immigrants and Swedes: An Example of Stockholm and Uppsala...

A. Nevin Yıldız Tahincioğlu The Effects of Honour on Communication Between Turkish Immigrants and Swedes: An Example of Stockholm and Uppsala... Contents A. Nevin Yıldız Tahincioğlu The Effects of Honour on Communication Between Turkish Immigrants and Swedes: An Example of Stockholm and Uppsala...17 Adem Burak Çakmak & Barış Yavuz A Recommendation

More information

Owner on Behalf of Ağrı İbrahim Çeçen University Prof. Dr. İrfan Aslan Rector. Editor-in-Chief Prof. Dr. Yusuf Bayrak ybayrak@agri.edu.

Owner on Behalf of Ağrı İbrahim Çeçen University Prof. Dr. İrfan Aslan Rector. Editor-in-Chief Prof. Dr. Yusuf Bayrak ybayrak@agri.edu. Journal Name : EASTERN ANATOLIAN JOURNAL OF SCIENCE Managing Office : Ağrı İbrahim Çeçen University, Graduate School of Natural and Applied Sciences Web Site : http://www.agri.edu.tr/tr/e-dergiler/eajs

More information

UP-TO-DATE INFORMATION CONCERNING THE PERSONS IN THE LIST ANNEXED TO THE CPJ S LETTER DATED 10 OCTOBER 2013 (as of 6 November 2013)

UP-TO-DATE INFORMATION CONCERNING THE PERSONS IN THE LIST ANNEXED TO THE CPJ S LETTER DATED 10 OCTOBER 2013 (as of 6 November 2013) UP-TO-DATE INFORMATION CONCERNING THE PERSONS IN THE LIST ANNEXED TO THE CPJ S LETTER DATED 0 OCTOBER 203 (as of 6 vember 203) A) THOSE DETAINED IN THE PENITENTIARY INSTITUTIONS: Item Name of Imputed Offences

More information

Interpretation of gravity and aeromagnetic anomalies of the Konya Region, South Central Turkey

Interpretation of gravity and aeromagnetic anomalies of the Konya Region, South Central Turkey JOURNAL OF THE BALKAN GEOPHYSICAL SOCIETY, Vol. 3, No 3, August 2000, p. 37-44, 13 figs. Interpretation of gravity and aeromagnetic anomalies of the Konya Region, South Central Turkey A. Ates 1,* and P.

More information

Assist. Prof. Dr. Gokhan Aydin

Assist. Prof. Dr. Gokhan Aydin Assist. Prof. Dr. Gokhan Aydin Karadeniz Technical University (KTU), Faculty of Engineering Department of Mining Engineering, Trabzon, Turkey Tel.: + 90 (462) 377 40 98 Fax: + 90 (462) 325 74 05 gaydin@ktu.edu.tr

More information

OPPORTUNITIES IN THE UPSTREAM SECTOR OF MONTENEGRO. Vladan Dubljević Tamara Pavličić

OPPORTUNITIES IN THE UPSTREAM SECTOR OF MONTENEGRO. Vladan Dubljević Tamara Pavličić OPPORTUNITIES IN THE UPSTREAM SECTOR OF MONTENEGRO Vladan Dubljević Tamara Pavličić Discussion Topics Business Environment Legal and fiscal regime Petroleum policy and resource management Fiscal system

More information

Proposed Geology Course Offering Fall 2015 Summer 2017 Courses in Red are Broadcast (IVC) or Online Courses (Revised 5-29-2015)

Proposed Geology Course Offering Fall 2015 Summer 2017 Courses in Red are Broadcast (IVC) or Online Courses (Revised 5-29-2015) GEO 1110 - Physical Geology (3) - Lachmar Proposed Geology Course Offering Fall 2015 Summer 2017 Courses in Red are Broadcast (IVC) or Online Courses (Revised 5-29-2015) GEO 1115 - Physical Geology Lab

More information

2 nd International Symposium on Public Finance

2 nd International Symposium on Public Finance 2 nd International Symposium on Public Finance 2 October 24-27, 2007 / Bishkek - Kyrgyzstan Recent Fiscal Problems in Transitional Economies Kyrgyzstan Turkey MANAS University, Department of Public Finance

More information

Basin?* Samil Sen 1 and Selin Yillar 1. Search and Discovery Article #70058 (2008) Posted December 9, 2008. Abstract

Basin?* Samil Sen 1 and Selin Yillar 1. Search and Discovery Article #70058 (2008) Posted December 9, 2008. Abstract PS Is the Largest Petroleum Trap of the World in NW Turkey: Korudag Anticlinorium in the South Thrace Basin?* Samil Sen 1 and Selin Yillar 1 Search and Discovery Article #70058 (2008) Posted December 9,

More information

Rocks & Minerals. 10. Which rock type is most likely to be monomineralic? 1) rock salt 3) basalt 2) rhyolite 4) conglomerate

Rocks & Minerals. 10. Which rock type is most likely to be monomineralic? 1) rock salt 3) basalt 2) rhyolite 4) conglomerate 1. Of the Earth's more than 2,000 identified minerals, only a small number are commonly found in rocks. This fact indicates that most 1) minerals weather before they can be identified 2) minerals have

More information

Master in Earth Sciences

Master in Earth Sciences Master in Earth Sciences DERDW EARTH SCIENCES MASTER IN EARTH SCIENCES The Department of Earth Sciences at ETH Zurich has been repeatedly ranked as one of the world s leading Earth Science schools. The

More information

Geologic History Review

Geologic History Review 1. The climate that existed in an area during the early Paleozoic Era can best be determined by studying (1) the present climate of the area (2) recorded climate data of the area since 1700 (3) present

More information

California Geologic History

California Geologic History California Geologic History Why do Sierra Nevada look this way? Alabama Hills Introduction California s geologic history is very complex, most of the state did not exist as a coherent piece of the earth

More information

- Mr. ISSAKA SIGUE Director General, Ministry of Infrastructure, Urban Transformation and Transportation

- Mr. ISSAKA SIGUE Director General, Ministry of Infrastructure, Urban Transformation and Transportation LIST OF PARTICIPANTS OF 1 st MEETING OF THE COMCEC TRANSPORT WORKING GROUP (Ankara, 28 March 2013) A. INVITED STATES KINGDOM OF BAHRAIN - Mr. ARVA AL-SAYYED First Secretary, Embassy of Bahrain in Ankara

More information

THE POST SHOW REPORT

THE POST SHOW REPORT THE POST SHOW REPORT Fair Convention and Congress Center Büyükçekmece Istanbul TABLE OF CONTENTS PAGE 1. SUBJECT OF SURVEY 3 1.1. SHOW INFO 3 1.2. PURPOSE OF SURVEY 3 1.3. METHOD AND SAMPLE STRUCTURE OF

More information

MINES AND ENERGY MINISTRY OF COLOMBIA. Geological Survey of Colombia National Mineral Agency of Colombia

MINES AND ENERGY MINISTRY OF COLOMBIA. Geological Survey of Colombia National Mineral Agency of Colombia MINES AND ENERGY MINISTRY OF COLOMBIA Geological Survey of Colombia National Mineral Agency of Colombia STRATEGIC MINING AREAS AN OPPORTUNITY TO INVEST IN COLOMBIA Toronto, March 2013 AGENDA 1. GEOLOGICAL

More information

Wednesday, August 13

Wednesday, August 13 DAY 1 09:00 Registration 10:00-10:30 Opening and welcomes B Conference Introduction: Sinem Vatanartıran, Bahçeşehir University, Director of Graduate School of Educational Sciences Hall M. Yaşar Özden,

More information

HYDROGEOLOGICAL, HYDROCHEMICAL AND ISOTOPIC SURVEY OF THE BAYINDIR GEOTHERMAL AREA (ÝZMÝR, WESTERN ANATOLIA, TURKEY)

HYDROGEOLOGICAL, HYDROCHEMICAL AND ISOTOPIC SURVEY OF THE BAYINDIR GEOTHERMAL AREA (ÝZMÝR, WESTERN ANATOLIA, TURKEY) Mineral Res Expl. Bull., 131, 21-36, 2005 HYDROGEOLOGICAL, HYDROCHEMICAL AND ISOTOPIC SURVEY OF THE BAYINDIR GEOTHERMAL AREA (ÝZMÝR, WESTERN ANATOLIA, TURKEY) Metin BULUT* and Þevki FÝLÝZ** ABSTRACT. -The

More information

To the Attention of 2015-2016 Fall Term CE101 Introduction to Civil Engineering Course Students. CE101-Introduction to Civil Engineering (Weekly Plan)

To the Attention of 2015-2016 Fall Term CE101 Introduction to Civil Engineering Course Students. CE101-Introduction to Civil Engineering (Weekly Plan) To the Attention of 2015-2016 Fall Term CE101 Introduction to Civil Engineering Course Students Dear friends Here is course syllabus again: IKC CE101-Introduction to Civil Engineering (Weekly Plan) Week

More information

Prof. Dr. Mehmet Ali YURDUSEV

Prof. Dr. Mehmet Ali YURDUSEV Prof. Dr. Mehmet Ali YURDUSEV EDUCATION Degree University Department / Program Years Undergrad Dokuz Eylül University Civil Engineering 986 M.S. Dokuz Eylül University Structural Engineering 99 Ph.D. University

More information

EDUCATION INFORMATION. Ege University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Farm Structures and Irrigation/2008

EDUCATION INFORMATION. Ege University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Farm Structures and Irrigation/2008 PERSONNEL INFORMATION Name Surname PhD. Nil KORKMAZ Title Agricultural Engineer, M. Sc. Telephone (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Date of birth / Place 1962-İzmir PhD. MSc. BSc. EDUCATION

More information

Active geothermal systems in the rift zone of the Büyük Menderes, Western Anatolia, Turkey

Active geothermal systems in the rift zone of the Büyük Menderes, Western Anatolia, Turkey Active geothermal systems in the rift zone of the Büyük Menderes, Western Anatolia, Turkey Nevzat Özgür Süleyman Demirel Üniversitesi, Research and Application Center for Geothermal Energy, Groundwater

More information

Level I Geology Courses Department of Geography and Geology The University of the West Indies, Mona Campus

Level I Geology Courses Department of Geography and Geology The University of the West Indies, Mona Campus Level I Geology Courses Department of Geography and Geology The University of the West Indies, Mona Campus Tel: 876-927-2728 or 876-927-2129 Fax: 876-977-6029 Email: geoggeol@uwimona.edu.jm Title: Earth

More information

EARTH SCIENCE CONCEPTUAL FRAMEWORK GRADES K 12 WCCUSD/UCMP EARTH AS A SYSTEM

EARTH SCIENCE CONCEPTUAL FRAMEWORK GRADES K 12 WCCUSD/UCMP EARTH AS A SYSTEM EARTH AS A SYSTEM K-2 3-5 6-8 How is the Earth part of a larger system? The Earth is part of a bigger system called the Solar System. The Earth is part of the Solar System. The Earth is part of the Solar

More information

The evaluation criteria of the jury was indicated in the competition guideline as follows:

The evaluation criteria of the jury was indicated in the competition guideline as follows: GENERAL EXPLANATIONS The jury evaluation of the student design competition Green & Cypriot: Innovative Ideas for a Green Kyrenia - Sustainable Workplace Design took place on 09.05.2013 Thursday, in Girne

More information

Weathering, erosion, and deposition shape Earth s surface.

Weathering, erosion, and deposition shape Earth s surface. Chapter 8 Weathering, erosion, and deposition shape Earth s surface. Lesson 1: Weathering Rocks exposed at Earth s surface are broken down into sediment and soils by the action of weathering. Lesson 2:

More information

Geologic Timeline. Niagara Falls starts to wear back Escarpment Ice starts to melt from most recent glaciation

Geologic Timeline. Niagara Falls starts to wear back Escarpment Ice starts to melt from most recent glaciation Geologic Timeline Episode Great Lakes Great Lakes Great Lakes Great Lakes Rockies Canadian Shield Rockies Atlantic Coast Appalachians Rockies Great Lakes Appalachians Atlantic Coast Atlantic Coast Appalachians

More information

AKDENİZBİRLİK 3. OLIVE STATISTICS

AKDENİZBİRLİK 3. OLIVE STATISTICS 3 3. STATISTICS Tree (Olea europaea L.) finds the best atmosphere in the Mediterranean region belt and this region is called as the Civilization of. 98 % percent of the world olive production which is

More information

1 JANUARY 2014 30 JUNE 2014 BOARD OF DIRECTORS ACTIVITY REPORT ÇAMLICA HES YAMULA HES

1 JANUARY 2014 30 JUNE 2014 BOARD OF DIRECTORS ACTIVITY REPORT ÇAMLICA HES YAMULA HES AYEN ENERJİ A.Ş. 1 JANUARY 2014 30 JUNE 2014 BOARD DIRECTORS ACTIVITY REPORT ÇAMLICA HES YAMULA HES 1 PRINCIPLES PREPARING THE REPORT Annual activity report has been produced, as required by Capital Markets

More information

(February 5 th, 2015, Ankara) - Mr. KAMRAN HASHEMI Doctor, First Counsellor, Embassy of Iran in Ankara

(February 5 th, 2015, Ankara) - Mr. KAMRAN HASHEMI Doctor, First Counsellor, Embassy of Iran in Ankara LIST OF PARTICIPANTS OF 5 th MEETING OF THE COMCEC TOURISM WORKING GROUP (February 5 th, 2015, Ankara) A. INVITED STATES THE REPUBLIC OF GAMBIA - H.E. BENJAMIN ROBERTS Minister, Ministry of Tourism and

More information

ANNUAL REPORT. This report has been prepared for evaluating overall performance and development of TASSA in 2014.

ANNUAL REPORT. This report has been prepared for evaluating overall performance and development of TASSA in 2014. 2 0 1 4 ANNUAL REPORT This report has been prepared for evaluating overall performance and development of TASSA in 2014. TABLE OF CONTENTS Message from the President... 3 1. Board of Directors, Executive

More information

ATATÜRK CULTURE CENTER 8TH INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH CULTURE : CULTURAL HERITAGE

ATATÜRK CULTURE CENTER 8TH INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH CULTURE : CULTURAL HERITAGE THE REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY ATATÜRK SUPREME COUNCIL FOR CULTURE, LANGUAGE AND HISTORY ATATÜRK CULTURE CENTER 8 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH CULTURE : CULTURAL HERITAGE 24 27 October 2013,

More information

OIC/COMCEC-FC/24 08/LP *** (April 25 th, 2013, Ankara) - Mr. VASIF ALIYEV Second Secretary of the Embassy of the Republic of Azerbaijan in Ankara

OIC/COMCEC-FC/24 08/LP *** (April 25 th, 2013, Ankara) - Mr. VASIF ALIYEV Second Secretary of the Embassy of the Republic of Azerbaijan in Ankara *** LIST OF PARTICIPANTS OF 1 st MEETING OF THE COMCEC TOURISM WORKING GROUP (April 25 th, 2013, Ankara) A. INVITED STATES REPUBLIC OF AZERBAIJAN - Mr. VASIF ALIYEV Second Secretary of the Embassy of the

More information

Chesapeake Bay Governor School for Marine and Environmental Science

Chesapeake Bay Governor School for Marine and Environmental Science Choose the best answer and write on the answer sheet provided. 1. Which of the following is LEAST likely to be an effect of global warming? (a) Loss of fertile delta regions for agriculture (b) Change

More information

April 8 11, 2015 The Congress Venue: Tepekule Convention and Exhibition Center Izmir, Turkey teskon.mmo.org.tr

April 8 11, 2015 The Congress Venue: Tepekule Convention and Exhibition Center Izmir, Turkey teskon.mmo.org.tr uctea chamber of mechanical engineers 12 th National HVAC&R Engineering Congress and Exhibiton Main Theme: Indoor Air Quality and Thermal Comfort for the Health April 8 11, 2015 The Congress Venue: Tepekule

More information

CURRICULUM VITAE PELİN AKÇAGÜN September, 2013

CURRICULUM VITAE PELİN AKÇAGÜN September, 2013 CURRICULUM VITAE PELİN AKÇAGÜN September, 2013 University of Illinois at Urbana-Champaign Tel: +1-217 - 778 6956 Department of Economics Fax: +1-217 - 244 6678 David Kinley Hall, 1407 W. Gregory, e-mail:

More information

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Title Name: Lect. H.Tezcan UYSAL Date of Birth: 1987 E-mail: htezcanuysal@beun.edu.tr Degree University Year B.Sc Gazi University - Department of Business Administration

More information

3-4 May 2012. Military Museum And Cultural Center Istanbul, Turkey. www.foodsafetycongress.org. Stakeholders. Supporting Organizations

3-4 May 2012. Military Museum And Cultural Center Istanbul, Turkey. www.foodsafetycongress.org. Stakeholders. Supporting Organizations TURİZİM RESTAURANT YATIRIMCILARI VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ 3-4 May 2012 Military Museum And Cultural Center Istanbul, Turkey www.foodsafetycongress.org Stakeholders Supporting Organizations TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ

More information

GOLDEN BOLL WINNERS ANNOUNCED

GOLDEN BOLL WINNERS ANNOUNCED GOLDEN BOLL WINNERS ANNOUNCED Winners of the various competitions at the 22 nd International Golden Boll Film Festival were announced at a press conference on Saturday 19 September 2015 at Adana s Divan

More information

INTERNATIONAL CONFERENCE on GLOBAL CLIMATE CHANGE

INTERNATIONAL CONFERENCE on GLOBAL CLIMATE CHANGE YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY UNIVERSITÄT SIEGEN INTERNATIONAL CONFERENCE on GLOBAL CLIMATE CHANGE 6 7 NOVEMBER 2013 Yıldız Technical University Oditorium Barbaros Bulvarı Beşiktaş Istanbul-Turkey Images

More information

TAVÞANLI ZONE: THE NORTHERN SUBDUCTED MARGIN OF THE ANATOLIDE- TAURIDE BLOCK

TAVÞANLI ZONE: THE NORTHERN SUBDUCTED MARGIN OF THE ANATOLIDE- TAURIDE BLOCK Mineral Res. Expl. Bull.,142, 191-221, 2011 TAVÞANLI ZONE: THE NORTHERN SUBDUCTED MARGIN OF THE ANATOLIDE- TAURIDE BLOCK Aral I. OKAY* ABSTRACT. - The Tavþanlý Zone constitutes the northern margin of the

More information

CURRICULUM VITAE PROF. DR. I. CANAN AY

CURRICULUM VITAE PROF. DR. I. CANAN AY Celal Bayar University CURRICULUM VITAE PROF. DR. I. CANAN AY Faculty of Economics and Administrative Science Department of Business Administration Division of Production Management and Marketing Office

More information

The Next Generation Science Standards (NGSS) Correlation to. EarthComm, Second Edition. Project-Based Space and Earth System Science

The Next Generation Science Standards (NGSS) Correlation to. EarthComm, Second Edition. Project-Based Space and Earth System Science The Next Generation Science Standards (NGSS) Achieve, Inc. on behalf of the twenty-six states and partners that collaborated on the NGSS Copyright 2013 Achieve, Inc. All rights reserved. Correlation to,

More information

EVENT REPORT. International ECO Symposium on Disaster Economics

EVENT REPORT. International ECO Symposium on Disaster Economics Republic of Prime Ministry Disaster and Emergency Management Presidency EVENT REPORT International ECO Symposium on Disaster Economics Organized by AFAD Co-organized by ECO and DPPI SEE 3-5 April 2013,

More information

EUROPEAN JOURNAL of BASIC MEDICAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL of BASIC MEDICAL SCIENCES ISSN: 2146-5665 Aims and Scope EUROPEAN JOURNAL of BASIC MEDICAL SCIENCES is an English multidisciplinary peer-reviewed medical journal publishing articles in the fields of BASIC MEDICAL SCIENCES. EUROPEAN

More information

PERSONNEL INFORMATION EDUCATION INFORMATION. Faculty of Agriculture, Department of Soil Science-1991

PERSONNEL INFORMATION EDUCATION INFORMATION. Faculty of Agriculture, Department of Soil Science-1991 PERSONNEL INFORMATION Name Surname Title Dr. Gülay YILMAZ Agricultural Engineer (PhD) Telephone 0 232 83110 52 /325 E-mail Date of birth / Place gulay.yilmaz@gthb.gov.tr 12.01.1969 - Sandıklı PhD. MSc.

More information

Field Geology Course (Geology summer field camp)

Field Geology Course (Geology summer field camp) Field Geology Course (Geology summer field camp) Overview Geology Field Camp is the capstone experience in many undergraduate Geology programs, and it integrates and applies material learned in almost

More information

Results of academic research for use in the daily business of geological survey

Results of academic research for use in the daily business of geological survey Results of academic research for use in the daily business of geological survey Case Study Lower Main Plains Hannah Budde (1), Christian Hoselmann (2), Rouwen Lehné (2), Heiner Heggemann (2), Andreas Hoppe

More information

SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS IN TURKEY

SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS IN TURKEY SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS IN TURKEY Zübeyde Özlem Parlak Biçer* *Faculty of Architecture, Erciyes University, Turkey parlakoz@yahoo.com, parlako@erciyes.edu.tr ABSTRACT With the scientific and

More information

G. Bertotti, Nelson Boniface, Hans de Bresser, Hudson Nkotagu and Frank van Ruitenbeek

G. Bertotti, Nelson Boniface, Hans de Bresser, Hudson Nkotagu and Frank van Ruitenbeek Establishing and running the first Master program Petroleum Geology at the University of Dar es Salaam (Tanzania): lessons from the past and plans for the future G. Bertotti, Nelson Boniface, Hans de Bresser,

More information

(October 22 nd, 2015, Ankara) - Mr. ALI AHMED YOUSSOUF Director of Transport, Ministry Equipment and Transport

(October 22 nd, 2015, Ankara) - Mr. ALI AHMED YOUSSOUF Director of Transport, Ministry Equipment and Transport LIST OF PARTICIPANTS OF 6 th MEETING OF THE TRANSPORT AND COMMUNICATIONS WORKING GROUP (October 22 nd, 2015, Ankara) A. INVITED STATES THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN - Mr. ABDUL BASIR RAHMANI Expert,

More information

Re-evaluating the Middle East

Re-evaluating the Middle East ULUDAG UNIVERSITY Department of International Relations IV. ULUDAG CONFERENCE ON INTERNATIONAL RELATIONS Re-evaluating the Middle East 7-8 November 2012 Mete Cengiz Convention Center Bursa / TÜRKİYE 1

More information

HEALTH TOURISM CONGRESS

HEALTH TOURISM CONGRESS Notice 2 6th INTERNATIONAL HEALTH TOURISM CONGRESS 2013 November 22 to 25, 2013 (WOW Hotel) ISTANBUL / TURKEY Theme of the Congress: Sustainability in Health Tourism (Quality, Branding, Human Resource

More information

There are numerous seams on the surface of the Earth

There are numerous seams on the surface of the Earth Plate Tectonics and Continental Drift There are numerous seams on the surface of the Earth Questions and Topics 1. What are the theories of Plate Tectonics and Continental Drift? 2. What is the evidence

More information

Visitor Research Post Show Report

Visitor Research Post Show Report December 6-9, 2012 ISTANBUL EXPO CENTER ISTANBUL - TURKEY Visitor Research Post Show Report INTRODUCTION This report is prepared for the participants of EyafExpo 2012 to present the summary results of

More information

NEOGENE - QUATERNARY STRATIGRAPHY OF KÝRAZ - BEYDAÐ VICINITY, KÜÇÜK MENDERES GRABEN, WEST ANATOLIA

NEOGENE - QUATERNARY STRATIGRAPHY OF KÝRAZ - BEYDAÐ VICINITY, KÜÇÜK MENDERES GRABEN, WEST ANATOLIA Mineral Res. Exp., Bull., 132, 1-32, 2006 NEOGENE - QUATERNARY STRATIGRAPHY OF KÝRAZ - BEYDAÐ VICINITY, KÜÇÜK MENDERES GRABEN, WEST ANATOLIA Tahir EMRE*, Hasan SÖZBÝLÝR* and Nuran Gökçen** ABSTRACT.- The

More information