Registrering av masteroppgave i Brage. Submitting your Master s thesis in Brage

Size: px
Start display at page:

Download "Registrering av masteroppgave i Brage. Submitting your Master s thesis in Brage"

Transcription

1 Registrering av masteroppgave i Brage En trinn-for-trinn veiledning Submitting your Master s thesis in Brage A step-by-step guide NMBU Universitetsbiblioteket November 2014

2

3 Alle studenter ved NMBU skal fra 3. mai 2010 levere den elektroniske versjonen av masteroppgaven i Brage NMBU. Alle godkjente masteroppgaver blir gjort tilgjengelig så snart de er frigitt for publisering, det vil si etter at eventuell embargo som følge av klausulering er ute. (Embargo = utsatt offentliggjøring) Lovbestemt klausulering Hvis oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (forvaltningsloven 13) skal skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut og leveres sammen med trykt versjon av oppgaven. I Brage må du legge inn dato for når klausuleringen oppheves i Embargo dato-feltet og begrunnelsen i Beskrivelse-feltet. Se Sjekkliste for å se om oppgaven må klausuleres. Klausulering av andre grunner Hvis studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse som f.eks. publisering i et internasjonalt tidsskrift kan oppgaven klausuleres for en periode, vanligvis inntil 2 år. I Brage må du legge inn dato for når klausuleringen oppheves i Embargo dato-feltet og begrunnelsen i Beskrivelse-feltet. Hvis papirversjonen også skal klausuleres må skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut og leveres sammen med trykt versjon av oppgaven. Selv om du har innlevert elektronisk versjon av oppgaven til Brage, må du fortsatt levere den trykte versjonen til SiT. Trykt og elektronisk versjon skal være identisk. Sammen med den trykte oppgaven leveres alle relevante skjemaer som egenerklæring, registreringsskjema (+ eventuelt klausuleringsskjema) og kvittering for innlevering i Brage. Alle oppgaver skal kun registreres én gang i Brage. Er det flere forfattere skal alle registreres i samme skjema. Hvis oppgaven hører inn under flere institutter sørger Brage-gruppen for at oppgaven blir knyttet til de aktuelle samlingene. Ta kontakt med Brage-gruppen hvis du har levert feil versjon av oppgaven. Oppgaven (komplett med ferdig utfylt for- og bakside) skal leveres som én pdf-fil. Bruk gjerne etternavn og år i filnavnet (f.eks. hansen2012.pdf). - sammen Info om med konvertering selve oppgaven fra UiO og SLU. - Datatjenestens veiledning for sammenslåing av pdf-filer.

4 From 3 May 2010, all NMBU students must submit the electronic version of their master's theses via Brage NMBU. All approved master's theses will be made available as soon as they have been released for publication, i.e. after any embargo periods resulting from restrictions on access have expired. (Embargo = deferred publication) Statutory restrictions on access If the thesis contains information that is subject to a statutory duty of secrecy (the Norwegian Public Administration Act Section 13), the Confidential Thesis Form must be filled in and submitted together with the printed version of the thesis. In Brage you must enter the date when the restrictions on access cease to apply in the Embargo date field and the grounds for restricting access in the Description field. See the Checklist to find out whether access to the thesis must be restricted. Restricted access on other grounds If the student plans to continue working with the material with a view to publication via other channels, for example publication in an international journal, access to the thesis can be restricted for a period, usually up to two years. In Brage you must enter the date when the restrictions on access cease to apply in the Embargo date field and the grounds for restricting access in the Description field. If access to the paper version is also to be restricted, the Confidential thesis form must be filled in and submitted together with the printed version of the thesis. Even if you have submitted an electronic version of your thesis via Brage, you must nonetheless submit the printed version to the Student Information Centre (SiT). The printed and the electronic versions must be identical. All relevant forms, such as the self-declaration form, registration form (and, if relevant, the confidential thesis form) and the receipt for submission in Brage must be submitted together with the printed version of your thesis. A thesis shall only be registered in Brage once. If there is more than one author, they must all be registered in the same form. If your thesis falls under more than one department, the Brage group will ensure that the thesis is linked to the relevant collections. Contact the Brage group if you have submitted the wrong version of the thesis. The thesis (complete with cover page and back page) is to be submitted as one PDF file. It is a good idea to use your last name and the year in the file name (e.g. hansen2012.pdf). Information about conversion from the University of Oslo and the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) The computer service's guidelines for merging PDF files

5 rfi l N~ Notwogian Unlvotslly of lifo ScioncM All institutions --+ Norges milje- og biovilenskapelige universilet Norges milj0- og biovitenskapelige universitet Eng lis Sub-archives within this community Dept. of Animal and Aquacultural Sciences (IHA) Dept. of Chemistry, Biotechnology and Food Science (IKBM) Dept. of Ecology and Natural Resources Management (INA) Dept. of Environmental Sciences (IMV) Dept. of Food Safety and Infection Biology (MATINF) Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) Dept. of Landscape Architecture and Spatial Planning (ILP) Dept. of Mathematical Sciences and Technology (IMT) Dept. of Plant and Environmental Sciences (IPM) (closed for submissions from January 2014) Dept. of Plant Sciences (IPV) School of Economics and Business (HH) Collections Journal articles (peer reviewed) Publikasjoner fra CRIStin Recent Linking SSR 2.0, human security & development : community-based approaches to policing and police reform in Afghanistan Bernard, Meline (Master thesis, ) The thesis presents the results of an exploratory study of perceptions which examines the debate over communitybased approaches to policing in Afghanistan. Pulling the security of the Afghan people rather than thai of the... Mulighetsstudie av skolelokalisering pa Trom0ya Rodbakk, Malene Huveslad (lvlaster thesis, ) Arendals innbygge11a 11 er under sterk veksl, og for a imelekomme denne betydelige vekslen har kommunen utarbeidel en plan om ulvikling av sentrale sleder i kommunen. I denne planslrategien blir Tromeya nevnl som et av Lreremidler for grunnleggende traktoropplrering Dropping, Sigbjern (Master thesis, ) Oppgaven underseker lesninger pa ulfordringer ved trakloropplooringen ved Stabekk videregaende skole. Noe av problemene med lrak toropplooringen var at elevene hadde vanskelig for a huske grunnleggende bruk nar rner kompleksa... Catching the European tarnished plant bug, Lygus rugulipennis (Hemiptera: Miridae), using baited funnel traps Storberget, Sverre (Master thesis, ) The European tarnished plant bug, Lygus rugulipennis, (Hemiptera: Miridae) is a highly polyphagous species considered a pest on numerous crops, among these strawberry causing malfonned or "cat-faced'' benries. No effective... (i J this Archive ) all Archives Browse This Archive By Issue Dale By Issue Dale Login Discover Author Bekele, Maru Shele (2) Chepkoech, Joy-Loi (2) Simonsen, Erik (2) Aadnesen, Anne l<ristine (1) Aalerud, Ellen Henrikke (1 ) Aalslad. Ingrid (1) Aanerod, Runa Stenhammer Aanstad, Kim Roger (1) Aaraas, Julie (1) Aardal, Andreas Buvarp (1)... View More Subject Social science: 200 (751) Agriculture and fishery discip 900 (505) Mathematics and natural scit 400 (409) Technology: 500 (406) Samfunnsvilenskap: 200 (13 Medical disciplines: 700 (116 Teknologi: 500 (67) Humanities: 000 (65) N01way (61 ) Maternatikk og Naturvitensk< (56) Natural gas confli ct in Tanzania and the impacts to the population of Mtwara municipality Ndimbwa, Marcelin Raphael (Master thesis, ) The study explored the problem of Natural gas conflict and their impact to the society in Tanzania by examining the case of Mtwara Municipality \Vhich is located in Mtwara region. Specifically, it assessed the trend and the... Farm household vulnerability and adaptive capaci ty to the double exposure of climate change and structural change : A case study of a farming community in Western Norway JorgensiUd. Arolilja Svedal (Master thesis, ) Norwegian agriculture is undergoing rapid structural changes leading to larger farm units and fewer farms, altering the context of farming and the capacity to respond to change. AI the same time. climate change is manifesting...

6 Brukernavn Passord Be still passord Endre passord Oppgi l~ntakerid og passord, eller brukernavn og passord for BIBSYS Biblioteksystem. For mer informasjon se hjelp. Logg p~ Endre passord etter p~logging. Logg p~ via FElDE Krever brukernavn og passord for FEiDE. For mer informasjon se. ~ hjelp

7 I Login through Feide BIBSYS has requested that you login. You have chosen Norwegian University of Life Sciences as your affiliation.. G.~.9... Q.9.~? Username Password l Login ] \. More information

8 J~jl Norwcoian University of lifo Scloncos All institutions ---+ Norges milj0- og biovitenskapelige universitet : 05-Tei*'tfllb'l Norges milj0- og biovitenskapelige universitet Sub-archives within this community Dept. of Animal and Aquacultural Sciences (IHA) Dept. of Chemistry, Biotechnology and Food Science (II<BM) Dept. of Ecology and Natural Resources Management (INA) Dept. of Environmental Sciences (IMV) Dept. of Food Safety and Infection Biology (MATINF) Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) Dept. of Landscape Architecture and Spatial Planning (ILP) Dept. of Mathematical Sciences and Technology (IMT) Dept. of Plant and Environmental Sciences (IPM) (closed for submissions from January 2014) Dept. of Plant Sciences (IPV) School of Economics and Business (HH) Collections Journal articles (peer reviewed) Publikasjoner fra CRIStin Recent Linking SSR 2.0, human security & development: community-based approaches to policing and police reform in Afghanistan Bernard, Meline (Master thesis, {)5) The thesis presents the results of an exploratory study of perceptions which examines the debate over communitybased approact1es to policing in Afghanistan. Putting the se<.:urity of the Afghan people rather than that of the... Mulighetsstudie av skolelokalisering pa Trorm,ya Rodbakk, Malene Huvestad (Master thesis, {)4) Arendals innbyggertall er under sterk vekst, og for a im0tekomme denne betydelige veksten har kommunen utarbeidet en plan om utvikling av sentrale steder i kommunen. I denne planstrategien blir Tromc:~ya nevnt som et av Lceremidler for grunnleggende traktoropplcering Dmpping, S ig bjc:~rn (Master thesis, {)4) Oppgaven unders0ker l0sninger pa ulfordringer ved traktoropplceringen ved Stabekk videregaende skole. Noe av problemene med traktoropplceringen var at elevene hadde vanskelig for a huske grunnleggende bruk nar mer komplekse... Catching t11e European tarnished plant bug, Lygus rugulipennis (Hemiptera: Miridae), using baited funnel traps Storberget, Sverre (Mas ter thesis, ) The European tarnished plant bug, Lygus rugulipennis, (Hemiptera: Miridae) is a highly polyphagous species considered a pest on numerous crops, among these strawberry causing malfonned or "cat-faced' berries. No effective ' ~ this Archive ( all Archives Browse This Archive Tilles Tilles Discover Author Bekele, Maru Shete (2) Chepkoech, Joy-Loi (2) Simonsen, Erik (2) Aadnesen, Anne l<ristine (1 ) Aalerud, Ellen Henrikke (1) Aalstad, Ingrid (1) Aanerod, Runa Stenhammer Aanstad, l<im Roger (1) Aaraas, Julie (1) Aardal, Andreas Buvarp (1)... View More Subject Social science: 200 (751) Agriculture and fishery discip 900 (505) Mathematics and natural scit 400 (409) Technology: 500 (406) Samfunnsvitenskap: 200 (13 Medical disciplines: 700 (116 Teknologi: 500 (67) Humanities: 000 (65) ~ Natural gas conflict in Tanzania and the impacts to the population of Mtwara municipality Ndimbwa, Marcelin Raphael (Master thesis, ) The study explored the problem of Natural gas conflict and their impact to the society in Tanzania by examining the case of Mtwara Municipality which is located in Mtwara region. Specifically, it assessed the trend and the... Farm household vulnerability and adaptive capacity to the double exposure of climate change and structural change : A case study of a farming community in Western Norway Jorgensrud. Arolilja Svedal (Master thesis, ) Norwegian agriculture is undergoing rapid structural changes leading to larger fam1 units and fewer fam1s, altering the context of farming and the capacity to respond to change. At the same time, climate change is manifesting...

9 Norwegian UnivCr$ily of Lifo Scloncos All institutions - Norges milj0- og biovitenskapelige universitet - lntemational Environment and Development Studies {Noragric) Dept. of : OS-T~I1l~ Deot. of Jnternational Environment and Development Studies (NOragnc) Commercial use of the work is not pem1itted except by written agreement with the author. Nor may the work be altered in any way. l<ommersiell bruk av verket er ikke til fall uten etter skriftlig avtale med forfatteren. Del m<'l heller ikke foretas endringer i verket. News Om opphavsrett Copyright Collections Doctoral theses (Noragric) Master's theses (Noragric) Master's theses (Noragric) -with embargo Recent Linking SSR 2.0, human security & development : community-based approaches to policing and police reform in Afghanistan Bemarcl, Meline (Master thesis, DS) The thesis presents the results of an exploratory study of perceptions which examines the debate over communitybased approaches to policing in Afghanistan. Putting the security of the Afghan people rather than that of the... Natural gas conflict in Ta nzania and the impacts to the population of Mtwara municipality Ndirnbwa. Marcelin Raphael (Master thesis, ) The study explored the problem of Natural gas conflict and their impact to the society in Tanzania by examining the r.::~sa of M tw::~ra Municipality which is located in Mtwara region. Specifically, it assessed the trend and the... Farm household vulnerability and adaptive capacity to the double exposure of climate change and structural change : A case study of a farming community in Western Norway Jmgensrud. Arolilja Svedal (Master thesis ) N01wegian agriculture is undergoing rapid structural changes leading to larger fam1 units and fewer fam1s, altering the context of fam1ing and the capacity to respond to change. At the same time. climate change is manifesting... Vulnerability to climate change and conflict, its impact on livelihoods and the enjoyment of human rights : case study: pastoral communities in Northern l<enya {Turkana, Pokot and Samburu Districts) l<oske. Janel Chepngeno (Master thesis, ) The relationship between climate change and conflict is a complex one. Violent conflicts involving pastoralists have become \'~despread and increasingly severe in the North Rift and North East em regions of l<enya. This... Struggle of Tibet : from armed conflict to non-violence Thapa, Santosh Pralap (Master thesis ) The conflict between Tibet-China has been going on since 1950s. Chinese has proclaimed Tibet as an alienable part of her mainland where as Tibetans have distinct view regarding the issue. Tibetan spiritual leader and his... -==-~ ~,., this Archive ( all Archives Browse This Archive Joumals Discover Author Abbas, Muhammad (1) Acanit, Loyce Emuge (1) Adhikari, Sanjeeb (1) Agodzo, Bright Del ali (1 ) Agustsson, l<erry Maria (1) Ali, Abdirashid A. (1) Amponsah, Emest Kwaku (1 Anderson, Sarah (1) Amesen, Therese (1) Asakskogen, Johanna Andre (1)... View More Su bject Social science: 200 (141) Agriculture and ftshery discip 900 {40) Technology: 500 (21 ) Norway (10) development (9) Samfunnsvitenskap: 200 (9) Mathematics and natural sci! Confronting the resource curse in a new oil nation : exploring the role of Norway's Oil for Development program in South Sudan Steinbakk, Anette Kristin (Master thesis, ) South Sudan is the world's youngest nation, gaining its independence from Northem Sudan in Independence was preceded by two phases of civil wars. which combined lasted for almost four decades. At independence, Political and economic integration of ASEAN : the EU way Shrestha, Sunny (f\ laster thesis, ) This thesis deals on integration of ASE AN. The primary objeclive of this thesis is to find out the potential of ASEAN to be politically and economically integrated like EU, and the kind of difficulties it may face in a... Unidade Policial Pacificadora in Morro da Provid mcia : a study of the security development f\lov c

10 N orwooi~n Vnlvorsily of Lifo Scloncos All institutions --. Norges milje- og biovitenskapelige universitet. Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) --+ Master's theses (Noragric) : 05-T efffll11~ Master's theses (Norag ric) Commercial use of the work is not pennitted except by written agreement with the author. Nor may the work be altered in any way. Kommersiell bruk av verket er ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med forfatteren. Del ma heller ikke foretas endringer i verket. News Om opphavsrett Copyright Submit a new item to this collection Recent Linking SSR 2.0, human security & development : community-based approaches to policing and police reform in Afghanistan Oemard, Meline (Master thesis, Hl5) The thesis presents the results of an exploratory study of perceptions which examines the debate over communitybased approaches to policing in Afghanistan. Putting the security of the Afghan people rather than that of the... Natural gas conflict in Tanzania and the impacts to the population of Mtwara municipality Ndimbwa, Marcelin Raphael (Master thesis, ) The study explored the problem of Natural gas conflict and their impact to the society in Tanzania by examining the case of Mtwara Municipality which is located in Mtwara region. Specifically, it assessed the trend and the... Farm household vulnerability and adaptive capacity to the double exposure of climate change and structural change : A case study of a farming community in Western Norway Jorgensrud, Arolilja Svedal (Master thesis, ) Norwegian agriculture is undergoing rapid structural changes leading to larger fann units and fewer fam1s, altering the context of fam1ing and the capacity to respond to change. At the same time, climate change is manifesting... Vulnerability to climate change and conflict, its impact on livelihoods and the enjoyment of human rights : case study: pastoral communities in Northern l<enya (Turkana, Pokot and Samburu Districts) l<oske, Janet Chepngeno (Master thesis, ) The relationship between climate change and connie! is a complex one. Violent conflicts involving pastoralists have become widespread and increasingly severe in the North Rift and North Eastern regions of l<enya. This... Struggle of Tibet : from armed conflict to non-violence Thapa, Santosh Pratap (Master thesis, ) The connie! between Tibet-China has been going on since 1950s. Chinese has proclaimed Tibet as an alienable part of her mainland where as Tibetans have distinct view regarding the issue. Tibetan spiritual leader and his... Confronting the resource curse in a new oil nation : exploring the role of Norway's Oil for Development program in South Sudan Steinbakk, Anette l<ristin (Master thesis, ) South Sudan is the world's youngest nation, gaining its independence from Northern Sudan in Independence was preceded by two phases of civil wars, which combined lasted for almost four decades. At independence, Political and economic integration of ASEAN : the EU way Shrestha, Sunny (Master thesis, ) This thesis deals on integration of ASEAN. The primary objec tive of this thesis is to find out the potential of ASEAN to be politically and economically Integrated like EU, and the kind of difficulties it may face in a... t t11is Collection all Archives Browse This Collection Joumals Discover Author Abbas, Muhammad (1) Acanit, Loyce Emuge (1) Adl1ikari, Sanjeeb (1 ) Agodzo. Bright Delali (1) Agustsson, l<eny Maria (1) Ali, Abdirashid A. (1) Amponsah, Ernest Kwaku (1 Anderson, Sarah (1) Amesen, Therese (1) Asakskogen, Johanna Andre (1)... View More Subject Social science: 200 (1 40) Agriculture and fishery discip 900 (40) Technology: 500 (21) Norw ay (10) development (9) Samfunnsvitenskap: 200 (9) Mathematics and natural sci( 400 (7) Tanzania (7) Nepal (6) United Republic of Tanzania... View More Year Issued Unidade Policial Pacificadora in Morro da Provid mcia : a study of the security development Nexus Grastveit, Steinar Rusten (Master thesis, {)6) lndigcneity and extractivism in Bolivia 0 ygafd. Marie Harbo (Master thesis, )

11 N orwooi~ n Univorslty of Lifo Scloncos All institutions - Norges milj0- og biovitenskapelige universitet _, Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) -+ Master's theses (Noragric) _, Item submission : 05-T Ja!l1lill Item submission j l l 1~ 1 Ouest-an'!' ) ---+ _, - Initial Questions Multiple titles: The item has more than one title. e.g. a translated title Published: The item has been published or publicly distributed before I I I Save & Exit I [ 1 ext ::_) \ this Collection all Archives Browse This Collection Au t11ors

12 All institutions, Norges milje- og biovitenskapelige universitet, Dept. o r lntemational Environment and Development Studies (Noragric), Master's theses (Noragric), Item submission Item submission l tnitial Questions J --+ I O.scn:>e I ) : 05-T~Ih1 Describe Item :,., this Collection \ all Archives Last name, e.g. Smit/1 Title: Enter the main title of the item. First name(s) + "Jr", e.g. DonaldJr Has parts: If the item consists of one or more parts U1at can not be uploaded, please describe each part or t11e item. E.g. article-based dissertations. ~ [Add] Brow se This Collection Joumals Seri es/report No.: Series Name Report or paper No. Pagenumber: Enter tile page number for tile published document. Project: Source or found ing and project code. F.ex. Norges forskningsr\uooe5d: ~ ~ Identifiers: ISSN " L ~ I Add I Type: Select tile type(s) of content of tile item. To select more Ulan one value in tile list. you may have to hold down tile "CTRL or "Shirt" key. Animation Artistic production L: Bachelor thesis Book Chapter Chronicle Language: Choose language " ] e"vioosj J Save & Exit JJ Next> J Contact Us

13 All institutions _, Norges milje- og biovitenskapelige universitet _. Dept. of lntemational Environment and Development S tudies (Noraglic) _, Master's theses (Noraglic) _, Item submission Item submission l 1n~iJI Ou osl ion~ --> I Descsibe I -> llbset'bo I -> : 05-Tel'i-H9Ib'l Describe Item Norwegian classification of scientific diciplines: Use the link to the controlled vocabulary below. Use ADD to add more than one. NOI\'/egian c lassification of scientific diciplines Keywords: Separate keywords by use of ADD. Abstract: -- IIAdd l t this Collection 1 all Archives Browse This Collection Sponsors: I J Description: [ -=-] Local code: I < Previous II Save & Exit II Next > I Contact Us

14 Filter list: ~ J [ Filti} Fi lter list: j I Filter ] ~VDP Iii Humanities: 000 ~Social science: 200 Iii Economics: 210 Iii Urbanism and physical planning: 230 Iii Political science and organizational theory: 240 Iii Psychology: 260 Iii Education: 280 Iii Library and information science: 320 Iii Social science in sports: 330 Iii Law: 340 Cl Sociology: 220 ~ r-... : ~ ,.. -.en

15 Norwegian University of lifo Sclone<>S All institutions _, Norges milj0- og biovitenskapelige universilel _, Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) -+ Master's theses (Noragric), Item submission : os-tel*ll1lm Item submission ial Oucslionsj -+ I Describe I - I Dascribe I - I Acce"" I -+ Access Settings Private Item: II selected. U1e item won't be searchable l I Private Embargo Embargo Access until Specific Date: Accepted formal: yyyy, yyyy-mm, yyyy-mm-dd L j Reason: Maximum 100 characters incl. space - - \ this Collection 1 all Archives Browse This Collection Tilles I < Previous II Save & Exit II Next> I

16 JBJ Norwcgi3n University of Lifo Scloncos All institutions, Norges milj0- og biovitenskapelige universitet, Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) - Master's theses (Noragric), Item submission : 05-T elifl9!~ Item submission l tniti:ll Questions I - (Oe"sctlbo] --> [~ -> l llocess I --> I Up~ad I -> - ) Upload File(s) File: Please enter the full path of the file on your computer corresponding to your item. if you click ' Browse...", a new window will allow you to select the file from your computer. L Choose File ] No file chosen File Description: Optionally, provide a brief description of the file, for example ' Main article", or "Experiment data readings". Embargo Access until Specific Date: Accepted format: yyyy, yyyy-mm, yyyy-mm-dd,. this Collection 1 all Archives Browse This Collection Reason: Maximum 100 characters incl. space [ J [ upload file & add another l [ < PrevieWS] I Save & Exit I [i'lext >)

17 r 11 Norwooian Unlvorsily ollllo Sclonces All institutions, Norges milj0- og b:ovilenskapelige universilel -+ Dept. of lnlemalional Environment and Development Studies (Noragric) - Master's theses (Noragric) - Item submission : 05-T~Slill Item submission _, Review Submission Initial Questions Multiple titles: No Published: No I Correct one of these I Describe Item : Smith, Donald Title: This is a test Pagenumber: 34 Type: Master thesis Language: English I Correct one of these I this Collection all Archives Bro\'/se This Collection Tilles By Issue Dale Tilles Describe Item Norwegian classification of scientific diciplines: VDP::Social science: 200::Economics: 210 Abstract: Copy and paste I he abstract from your thesis. Local code: M-IES I Correct one of these I Access Settings Private Item: The item \'/ill be searchable I Correct one of these I Upload File(s) Orienlering om Brage.docx -Microsoft Word XML (l<nown) I Correct one of these J I < PreviOUS] I Save & Exit I [Next > ] Contact Us

18 J ~j l Norwogi3n University of Lifo Scloncos All institutions, Norges milje- og biovitenskapelige universitet, Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric}, Master's theses (Noragric}, Item submission : 05-T~i9l b1 Item submission j lnltial Questions I - ~ su;bi] ---> I Dascrobc J ---> [ Accoss J --> [ Up loa{] --> [Review I - > I CC l u msa I --> - License Your Work If you wish, you may add a Creative Commons License to your item. Creative Commons licenses govern what people who read your work may then do with it. License Type: Select or modify your license... T I < Previous II Save & E!1t] [ijex8 Contact Us L 1 this Collection all Archives Browse This Collection By Issue Dale My Accoun t

19 Nor woo ian University of Lito Sciences All institutions -+ Norges milje- og biovitenskapelige universitet - > Dept. of lntemational Environment and Development Studies (Noragric) -+ Master's theses (Noragric) _, Item submission : 05-T~AFJl iil Item submission - ) License Your Work If you wish, you may add a Creative Commons License to your item. Creative Commons licenses govern what people who read your work may then do with it. License Type:! Creative Commons Till at kommersiell bruk av U No 1. Yes Tillat bearbeidelser av r 1 ShareAiike ( 1 No ( 1 Yes You must click Next to save your changes. J <Previous II Save & Exit ij Next > I Contact Us ~_o this Collection < all Archives Browse This Collection

20 rliju N~ Norwcoian Uni~Grsity of life Sciences All institutions -+ Norges milj0- og biovitenskapelige universitet -+ Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) -+ Master's theses (Noragric) -+ Item submission : 05-T~~ Im Item submission l tnitlal Questions I ~ I DescMbe I ~ ~ ~ I Access I ~ I Upload I ~ I Review I ~ I CC License I ~ I License I -> Distribution License There is one last step: In order for the archive to reproduce, translate and distribute your submission worldwide, you must agree to the following terms. Grant the standard distribution license by selecting 'I Grant the License'; and then click 'Complete Submission'. If you have questions regarding this license please contact the system administrators. Distribution license: I Grant the License I < Previous II Save & Exit II Complete submission I

21 All institutions -> Submission : 05-Te~ HfJl b'l Norwogi3n University of lilo Scionces Submission complete Your submission will now go through the workflow process designated for the collection to which you are submitting. You will receive notification as soon as your submission has become a part of the collection, or if for some reason there is a problem with your submission. You can also check on the status of your submission by going to the My page page. Go to the ubmit another item I \ this Collection \ all Archives Contact Us Browse This Collection Au t11ors

22 Hoved- Biblioteket From: Sent: To: Subject: 6. november :27 Hoved- Biblioteket Kvittering - Registreringen er fullf0rt I Receipt - Submission Complete Tittel I Title: This is a test Samling I Collection: Master's theses (Noragric) Registrert av I Submitted by: Den innf~rselen du har registrert kan bli sendt til godkjenning. Du vii fa beskjed via e-post nar den er publisert, eller hvis det skulle oppsta problemer. Du kan sjekke status for dine registreringer pa Min side: I Your submission will now go through the workflow process designated for the collection to which you are submitting. You will receive an notification as soon as your submission has become a part of the collection, or if for some reaso n there is a problem with your submission. You can also check on the status of your submission by going to My page: Med ven nlig hilsen I Sincerely, Administrator

2015 FCT INVESTIGATOR GRANTS GUIDE FOR WRITING AND SUBMITTING APPLICATIONS

2015 FCT INVESTIGATOR GRANTS GUIDE FOR WRITING AND SUBMITTING APPLICATIONS 2015 FCT INVESTIGATOR GRANTS GUIDE FOR WRITING AND SUBMITTING APPLICATIONS Table of Contents INTRODUCTION... 4 PRIOR TO SUBMISSION... 5 Who may submit applications?... 5 Registration on the FCT Investigator

More information

Publishing Your Master's Thesis with UMI Dissertation Publishing

Publishing Your Master's Thesis with UMI Dissertation Publishing Publishing Your Master's Thesis with UMI Dissertation Publishing Legitimacy Recognition Exposure Dissemination www.il.proquest.com CONTENTS Page The Importance of Publishing Graduate Works i The Submission

More information

GRADUATE STUDENT HANDBOOK GRADUATE DEGREE PROGRAMS IN APPLIED PSYCHOLOGY. Policies and Procedures 1

GRADUATE STUDENT HANDBOOK GRADUATE DEGREE PROGRAMS IN APPLIED PSYCHOLOGY. Policies and Procedures 1 GRADUATE STUDENT HANDBOOK GRADUATE DEGREE PROGRAMS IN APPLIED PSYCHOLOGY Policies and Procedures 1 MASTER'S DEGREE IN PSYCHOLOGY DOCTORAL DEGREE IN APPLIED PSYCHOLOGY DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY PORTLAND

More information

Securing software systems in the health care domain

Securing software systems in the health care domain Securing software systems in the health care domain Monika Katrin Kosmo Master of Science in Communication Technology Submission date: June 2014 Supervisor: Poul Einar Heegaard, ITEM Co-supervisor: Karin

More information

OJS in an Hour. An Introduction to Open Journal Systems. Version 2.2.1.0. OJS in an Hour. Last Updated: July 15, 2008

OJS in an Hour. An Introduction to Open Journal Systems. Version 2.2.1.0. OJS in an Hour. Last Updated: July 15, 2008 An Introduction to Open Journal Systems Version 2.2.1.0 Last Updated: July 15, 2008 1 Open Journal Systems is a research and development initiative of the Public Knowledge Project at the University of

More information

GUIDE FOR PROPOSERS. participating in a competitive call for additional contractors in an EU 6 th Framework programme project. Networks of excellence

GUIDE FOR PROPOSERS. participating in a competitive call for additional contractors in an EU 6 th Framework programme project. Networks of excellence THE SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME The Sixth Framework Programme covers Community activities in the field of research, technological development and demonstration (RTD) for the period 2002 to 2006 GUIDE FOR

More information

Clinical Psychology. Program Manual

Clinical Psychology. Program Manual Clinical Psychology Program Manual September, 2013 NOTE: Although it is realistic to consider this manual a "work in progress," it should be considered the basis for defining and clarifying procedures

More information

PhD Handbook. for University of Nordland

PhD Handbook. for University of Nordland PhD Handbook for University of Nordland Autumn 2013 1 Contents 1. Introduction... 3 2. Start-up phase... 5 Financing... 5 Application process... 5 Requirement for project description... 5 Decision on admission...6

More information

EVALUATION GUIDE. FCT Evaluation of R&D Units 2013

EVALUATION GUIDE. FCT Evaluation of R&D Units 2013 EVALUATION GUIDE FCT Evaluation of R&D Units 2013 31 July 2013 Contents 1. Introduction... 4 FCT mission... 4 Funding of R&D Units... 4 2. 2013 Evaluation of R&D Units... 6 Objectives and main criteria...

More information

Photo: Elisabeth Tønnessen/UiS. Guide for PhD Education at UiS

Photo: Elisabeth Tønnessen/UiS. Guide for PhD Education at UiS Photo: Elisabeth Tønnessen/UiS Guide for PhD Education at UiS At the University of Stavanger, we strive to provide relevant PhD of the highest quality. We are keenly aware that the need for doctoral candidates,

More information

User's Guide of the Unique Registration Facility (URF) and Participant Portal for Education, Audio-visual, Culture, Citizenship and Volunteering

User's Guide of the Unique Registration Facility (URF) and Participant Portal for Education, Audio-visual, Culture, Citizenship and Volunteering Page 1 11/12/2013 blanc User's Guide of the Unique Registration Facility (URF) and Participant Portal for Education, Audio-visual, Culture, Citizenship and Volunteering 2013/12/11 (URF/PP version 1.1)

More information

Emory University. Department of Psychology

Emory University. Department of Psychology Emory University Department of Psychology Graduate Student Manual 2013-2014 Table of Contents List of Appendices 3 Introduction 4 I. Programs, Advisors, and Support 5-6 A. Doctoral programs 5 B. Advisers

More information

User Manual Version 1.4.1... April 2009

User Manual Version 1.4.1... April 2009 User Manual Version 1.4.1... April 2009 Contents Contents... 2 Introduction... 4 About the Web Curator Tool... 4 About this document... 4 Where to find more information... 4 System Overview... 5 Background...

More information

Healthcare Administration, Management & Policy Centralized Application Service APPLICANT USER GUIDE

Healthcare Administration, Management & Policy Centralized Application Service APPLICANT USER GUIDE Healthcare Administration, Management & Policy CAS Healthcare Administration, Management & Policy Centralized Application Service APPLICANT USER GUIDE Instructions > My Application/Application Checklist

More information

Food and Agricultural Sciences National Needs Graduate and Postgraduate Fellowship (NNF) Grants Program

Food and Agricultural Sciences National Needs Graduate and Postgraduate Fellowship (NNF) Grants Program Food and Agricultural Sciences National Needs Graduate and Postgraduate Fellowship (NNF) Grants Program 2015 Request for Applications (RFA) APPLICATION DEADLINE: August 19, 2015 ELIGIBILITY: See Part III,

More information

GRADUATE STUDENT HANDBOOK GRADUATE DEGREE PROGRAMS IN APPLIED PSYCHOLOGY. Policies and Procedures 1

GRADUATE STUDENT HANDBOOK GRADUATE DEGREE PROGRAMS IN APPLIED PSYCHOLOGY. Policies and Procedures 1 GRADUATE STUDENT HANDBOOK GRADUATE DEGREE PROGRAMS IN APPLIED PSYCHOLOGY Policies and Procedures 1 MASTER'S DEGREE IN PSYCHOLOGY DOCTORAL DEGREE IN APPLIED PSYCHOLOGY DOCTORAL DEGREE IN SYSTEMS SCIENCE:

More information

SCHOOL OF JOURNALISM & MASS COMMUNICATION GRADUATE STUDIES HANDBOOK

SCHOOL OF JOURNALISM & MASS COMMUNICATION GRADUATE STUDIES HANDBOOK SCHOOL OF JOURNALISM & MASS COMMUNICATION GRADUATE STUDIES HANDBOOK Revised Fall 2012 The University of Iowa prohibits discrimination in employment and in its educational programs and activities on the

More information

UTGERS. School of Criminal Justice

UTGERS. School of Criminal Justice UTGERS School of Criminal Justice MASTERS PROGRAM HANDBOOK FALL 2008-2012 Introduction CONTENTS This program document is designed to assist students who have been admitted to the criminal justice masters

More information

Ph.D. Program in School Psychology. Handbook 2012-2013

Ph.D. Program in School Psychology. Handbook 2012-2013 Ph.D. Program in School Psychology Handbook Department of Psychology and Counseling College of Health and Behavioral Sciences University of Central Arkansas 2012-2013 Program Director: Ronald K. Bramlett,

More information

11/04/14. Sharing and archiving of publicly funded research data. Report to the Research Council of Norway

11/04/14. Sharing and archiving of publicly funded research data. Report to the Research Council of Norway 11/04/14 Sharing and archiving of publicly funded research data Report to the Research Council of Norway 2 SHARING AND ARCHIVING OF PUBLICLY FUNDED RESEARCH DATA DAMVAD.COM For information on obtaining

More information

Study on Electronic Health Record and its Implementation

Study on Electronic Health Record and its Implementation Master Thesis Spring 2012 School of Health and Society Department Design and Computer Science Embedded Systems Study on Electronic Health Record and its Implementation Writer Qian Huang Qin Yin Instructor

More information

Department of Applied Social Sciences

Department of Applied Social Sciences North CAMPUS Department of Applied Social Sciences MSc Practice Education (Advanced Social Work) Course Handbook For admission in 2009-2010 The Postgraduate Academic Year 2009-2010 AUTUMN SEMESTER Start

More information

Guide for Applicants

Guide for Applicants Third EU Health Programme (2014-2020) Project Grants (HP-PJ) Guide for Applicants Version 1.0 06 June 2014 Disclaimer This document is aimed at informing potential applicants for 3 rd EU Health Programme

More information

VanillaSoft. Administrator s Manual

VanillaSoft. Administrator s Manual VanillaSoft Administrator s Manual Copyright 2009 VanillaSoft Inc. Contents Contents Overview... 5 This Manual...5 Sections...5 Conventions and Terminology...5 VanillaSoft...6 Basics...6 Logging In...7

More information

AIRC - Fondazione Cariplo

AIRC - Fondazione Cariplo AIRC - Fondazione Cariplo TRIDEO 2015 TRansforming IDEas in Oncological research award Call for proposals open to researchers working anywhere in Italy with the exclusion of Lombardy and the provinces

More information

Frequently Asked Questions About Using The GRE Search Service

Frequently Asked Questions About Using The GRE Search Service Frequently Asked Questions About Using The GRE Search Service General Information Who can use the GRE Search Service? Institutions eligible to participate in the GRE Search Service include (1) institutions

More information

Doctor of Education (Higher Education)

Doctor of Education (Higher Education) Doctor of Education (Higher Education) Thesis Handbook 1 20th October 2014 University of Liverpool Professional Doctorate programmes delivered in partnership with Laureate Online Education Contents Introduction...

More information

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA UNISA S NEW APPLICATION AND REGISTRATION PHASES APPLICATION PHASE First-time students at UNISA must apply for admission on the prescribed form which is to be submitted together

More information

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN DEPARTMENT OF SPECIAL EDUCATION HANDBOOK FOR MASTER S STUDENTS. Master s Degree In Special Education

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN DEPARTMENT OF SPECIAL EDUCATION HANDBOOK FOR MASTER S STUDENTS. Master s Degree In Special Education THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN DEPARTMENT OF SPECIAL EDUCATION HANDBOOK FOR MASTER S STUDENTS Master s Degree In Special Education 2014-2015 The degree requirements described in this handbook are in

More information

INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT THE APPLICATION FORM

INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT THE APPLICATION FORM THE CANADIAN INTERNATIONAL FOOD SECURITY RESEARCH FUND (CIFSRF) 2015 Call for Proposals INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT THE APPLICATION FORM Canada s International Development Research Centre (IDRC) Foreign

More information