Registrering av masteroppgave i Brage. Submitting your Master s thesis in Brage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Registrering av masteroppgave i Brage. Submitting your Master s thesis in Brage"

Transcription

1 Registrering av masteroppgave i Brage En trinn-for-trinn veiledning Submitting your Master s thesis in Brage A step-by-step guide NMBU Universitetsbiblioteket November 2014

2

3 Alle studenter ved NMBU skal fra 3. mai 2010 levere den elektroniske versjonen av masteroppgaven i Brage NMBU. Alle godkjente masteroppgaver blir gjort tilgjengelig så snart de er frigitt for publisering, det vil si etter at eventuell embargo som følge av klausulering er ute. (Embargo = utsatt offentliggjøring) Lovbestemt klausulering Hvis oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (forvaltningsloven 13) skal skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut og leveres sammen med trykt versjon av oppgaven. I Brage må du legge inn dato for når klausuleringen oppheves i Embargo dato-feltet og begrunnelsen i Beskrivelse-feltet. Se Sjekkliste for å se om oppgaven må klausuleres. Klausulering av andre grunner Hvis studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse som f.eks. publisering i et internasjonalt tidsskrift kan oppgaven klausuleres for en periode, vanligvis inntil 2 år. I Brage må du legge inn dato for når klausuleringen oppheves i Embargo dato-feltet og begrunnelsen i Beskrivelse-feltet. Hvis papirversjonen også skal klausuleres må skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut og leveres sammen med trykt versjon av oppgaven. Selv om du har innlevert elektronisk versjon av oppgaven til Brage, må du fortsatt levere den trykte versjonen til SiT. Trykt og elektronisk versjon skal være identisk. Sammen med den trykte oppgaven leveres alle relevante skjemaer som egenerklæring, registreringsskjema (+ eventuelt klausuleringsskjema) og kvittering for innlevering i Brage. Alle oppgaver skal kun registreres én gang i Brage. Er det flere forfattere skal alle registreres i samme skjema. Hvis oppgaven hører inn under flere institutter sørger Brage-gruppen for at oppgaven blir knyttet til de aktuelle samlingene. Ta kontakt med Brage-gruppen hvis du har levert feil versjon av oppgaven. Oppgaven (komplett med ferdig utfylt for- og bakside) skal leveres som én pdf-fil. Bruk gjerne etternavn og år i filnavnet (f.eks. hansen2012.pdf). - sammen Info om med konvertering selve oppgaven fra UiO og SLU. - Datatjenestens veiledning for sammenslåing av pdf-filer.

4 From 3 May 2010, all NMBU students must submit the electronic version of their master's theses via Brage NMBU. All approved master's theses will be made available as soon as they have been released for publication, i.e. after any embargo periods resulting from restrictions on access have expired. (Embargo = deferred publication) Statutory restrictions on access If the thesis contains information that is subject to a statutory duty of secrecy (the Norwegian Public Administration Act Section 13), the Confidential Thesis Form must be filled in and submitted together with the printed version of the thesis. In Brage you must enter the date when the restrictions on access cease to apply in the Embargo date field and the grounds for restricting access in the Description field. See the Checklist to find out whether access to the thesis must be restricted. Restricted access on other grounds If the student plans to continue working with the material with a view to publication via other channels, for example publication in an international journal, access to the thesis can be restricted for a period, usually up to two years. In Brage you must enter the date when the restrictions on access cease to apply in the Embargo date field and the grounds for restricting access in the Description field. If access to the paper version is also to be restricted, the Confidential thesis form must be filled in and submitted together with the printed version of the thesis. Even if you have submitted an electronic version of your thesis via Brage, you must nonetheless submit the printed version to the Student Information Centre (SiT). The printed and the electronic versions must be identical. All relevant forms, such as the self-declaration form, registration form (and, if relevant, the confidential thesis form) and the receipt for submission in Brage must be submitted together with the printed version of your thesis. A thesis shall only be registered in Brage once. If there is more than one author, they must all be registered in the same form. If your thesis falls under more than one department, the Brage group will ensure that the thesis is linked to the relevant collections. Contact the Brage group if you have submitted the wrong version of the thesis. The thesis (complete with cover page and back page) is to be submitted as one PDF file. It is a good idea to use your last name and the year in the file name (e.g. hansen2012.pdf). Information about conversion from the University of Oslo and the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) The computer service's guidelines for merging PDF files

5 rfi l N~ Notwogian Unlvotslly of lifo ScioncM All institutions --+ Norges milje- og biovilenskapelige universilet Norges milj0- og biovitenskapelige universitet Eng lis Sub-archives within this community Dept. of Animal and Aquacultural Sciences (IHA) Dept. of Chemistry, Biotechnology and Food Science (IKBM) Dept. of Ecology and Natural Resources Management (INA) Dept. of Environmental Sciences (IMV) Dept. of Food Safety and Infection Biology (MATINF) Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) Dept. of Landscape Architecture and Spatial Planning (ILP) Dept. of Mathematical Sciences and Technology (IMT) Dept. of Plant and Environmental Sciences (IPM) (closed for submissions from January 2014) Dept. of Plant Sciences (IPV) School of Economics and Business (HH) Collections Journal articles (peer reviewed) Publikasjoner fra CRIStin Recent Linking SSR 2.0, human security & development : community-based approaches to policing and police reform in Afghanistan Bernard, Meline (Master thesis, ) The thesis presents the results of an exploratory study of perceptions which examines the debate over communitybased approaches to policing in Afghanistan. Pulling the security of the Afghan people rather than thai of the... Mulighetsstudie av skolelokalisering pa Trom0ya Rodbakk, Malene Huveslad (lvlaster thesis, ) Arendals innbygge11a 11 er under sterk veksl, og for a imelekomme denne betydelige vekslen har kommunen utarbeidel en plan om ulvikling av sentrale sleder i kommunen. I denne planslrategien blir Tromeya nevnl som et av Lreremidler for grunnleggende traktoropplrering Dropping, Sigbjern (Master thesis, ) Oppgaven underseker lesninger pa ulfordringer ved trakloropplooringen ved Stabekk videregaende skole. Noe av problemene med lrak toropplooringen var at elevene hadde vanskelig for a huske grunnleggende bruk nar rner kompleksa... Catching the European tarnished plant bug, Lygus rugulipennis (Hemiptera: Miridae), using baited funnel traps Storberget, Sverre (Master thesis, ) The European tarnished plant bug, Lygus rugulipennis, (Hemiptera: Miridae) is a highly polyphagous species considered a pest on numerous crops, among these strawberry causing malfonned or "cat-faced'' benries. No effective... (i J this Archive ) all Archives Browse This Archive By Issue Dale By Issue Dale Login Discover Author Bekele, Maru Shele (2) Chepkoech, Joy-Loi (2) Simonsen, Erik (2) Aadnesen, Anne l<ristine (1) Aalerud, Ellen Henrikke (1 ) Aalslad. Ingrid (1) Aanerod, Runa Stenhammer Aanstad, Kim Roger (1) Aaraas, Julie (1) Aardal, Andreas Buvarp (1)... View More Subject Social science: 200 (751) Agriculture and fishery discip 900 (505) Mathematics and natural scit 400 (409) Technology: 500 (406) Samfunnsvilenskap: 200 (13 Medical disciplines: 700 (116 Teknologi: 500 (67) Humanities: 000 (65) N01way (61 ) Maternatikk og Naturvitensk< (56) Natural gas confli ct in Tanzania and the impacts to the population of Mtwara municipality Ndimbwa, Marcelin Raphael (Master thesis, ) The study explored the problem of Natural gas conflict and their impact to the society in Tanzania by examining the case of Mtwara Municipality \Vhich is located in Mtwara region. Specifically, it assessed the trend and the... Farm household vulnerability and adaptive capaci ty to the double exposure of climate change and structural change : A case study of a farming community in Western Norway JorgensiUd. Arolilja Svedal (Master thesis, ) Norwegian agriculture is undergoing rapid structural changes leading to larger farm units and fewer farms, altering the context of farming and the capacity to respond to change. AI the same time. climate change is manifesting...

6 Brukernavn Passord Be still passord Endre passord Oppgi l~ntakerid og passord, eller brukernavn og passord for BIBSYS Biblioteksystem. For mer informasjon se hjelp. Logg p~ Endre passord etter p~logging. Logg p~ via FElDE Krever brukernavn og passord for FEiDE. For mer informasjon se. ~ hjelp

7 I Login through Feide BIBSYS has requested that you login. You have chosen Norwegian University of Life Sciences as your affiliation.. G.~.9... Q.9.~? Username Password l Login ] \. More information

8 J~jl Norwcoian University of lifo Scloncos All institutions ---+ Norges milj0- og biovitenskapelige universitet : 05-Tei*'tfllb'l Norges milj0- og biovitenskapelige universitet Sub-archives within this community Dept. of Animal and Aquacultural Sciences (IHA) Dept. of Chemistry, Biotechnology and Food Science (II<BM) Dept. of Ecology and Natural Resources Management (INA) Dept. of Environmental Sciences (IMV) Dept. of Food Safety and Infection Biology (MATINF) Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) Dept. of Landscape Architecture and Spatial Planning (ILP) Dept. of Mathematical Sciences and Technology (IMT) Dept. of Plant and Environmental Sciences (IPM) (closed for submissions from January 2014) Dept. of Plant Sciences (IPV) School of Economics and Business (HH) Collections Journal articles (peer reviewed) Publikasjoner fra CRIStin Recent Linking SSR 2.0, human security & development: community-based approaches to policing and police reform in Afghanistan Bernard, Meline (Master thesis, {)5) The thesis presents the results of an exploratory study of perceptions which examines the debate over communitybased approact1es to policing in Afghanistan. Putting the se<.:urity of the Afghan people rather than that of the... Mulighetsstudie av skolelokalisering pa Trorm,ya Rodbakk, Malene Huvestad (Master thesis, {)4) Arendals innbyggertall er under sterk vekst, og for a im0tekomme denne betydelige veksten har kommunen utarbeidet en plan om utvikling av sentrale steder i kommunen. I denne planstrategien blir Tromc:~ya nevnt som et av Lceremidler for grunnleggende traktoropplcering Dmpping, S ig bjc:~rn (Master thesis, {)4) Oppgaven unders0ker l0sninger pa ulfordringer ved traktoropplceringen ved Stabekk videregaende skole. Noe av problemene med traktoropplceringen var at elevene hadde vanskelig for a huske grunnleggende bruk nar mer komplekse... Catching t11e European tarnished plant bug, Lygus rugulipennis (Hemiptera: Miridae), using baited funnel traps Storberget, Sverre (Mas ter thesis, ) The European tarnished plant bug, Lygus rugulipennis, (Hemiptera: Miridae) is a highly polyphagous species considered a pest on numerous crops, among these strawberry causing malfonned or "cat-faced' berries. No effective ' ~ this Archive ( all Archives Browse This Archive Tilles Tilles Discover Author Bekele, Maru Shete (2) Chepkoech, Joy-Loi (2) Simonsen, Erik (2) Aadnesen, Anne l<ristine (1 ) Aalerud, Ellen Henrikke (1) Aalstad, Ingrid (1) Aanerod, Runa Stenhammer Aanstad, l<im Roger (1) Aaraas, Julie (1) Aardal, Andreas Buvarp (1)... View More Subject Social science: 200 (751) Agriculture and fishery discip 900 (505) Mathematics and natural scit 400 (409) Technology: 500 (406) Samfunnsvitenskap: 200 (13 Medical disciplines: 700 (116 Teknologi: 500 (67) Humanities: 000 (65) ~ Natural gas conflict in Tanzania and the impacts to the population of Mtwara municipality Ndimbwa, Marcelin Raphael (Master thesis, ) The study explored the problem of Natural gas conflict and their impact to the society in Tanzania by examining the case of Mtwara Municipality which is located in Mtwara region. Specifically, it assessed the trend and the... Farm household vulnerability and adaptive capacity to the double exposure of climate change and structural change : A case study of a farming community in Western Norway Jorgensrud. Arolilja Svedal (Master thesis, ) Norwegian agriculture is undergoing rapid structural changes leading to larger fam1 units and fewer fam1s, altering the context of farming and the capacity to respond to change. At the same time, climate change is manifesting...

9 Norwegian UnivCr$ily of Lifo Scloncos All institutions - Norges milj0- og biovitenskapelige universitet - lntemational Environment and Development Studies {Noragric) Dept. of : OS-T~I1l~ Deot. of Jnternational Environment and Development Studies (NOragnc) Commercial use of the work is not pem1itted except by written agreement with the author. Nor may the work be altered in any way. l<ommersiell bruk av verket er ikke til fall uten etter skriftlig avtale med forfatteren. Del m<'l heller ikke foretas endringer i verket. News Om opphavsrett Copyright Collections Doctoral theses (Noragric) Master's theses (Noragric) Master's theses (Noragric) -with embargo Recent Linking SSR 2.0, human security & development : community-based approaches to policing and police reform in Afghanistan Bemarcl, Meline (Master thesis, DS) The thesis presents the results of an exploratory study of perceptions which examines the debate over communitybased approaches to policing in Afghanistan. Putting the security of the Afghan people rather than that of the... Natural gas conflict in Ta nzania and the impacts to the population of Mtwara municipality Ndirnbwa. Marcelin Raphael (Master thesis, ) The study explored the problem of Natural gas conflict and their impact to the society in Tanzania by examining the r.::~sa of M tw::~ra Municipality which is located in Mtwara region. Specifically, it assessed the trend and the... Farm household vulnerability and adaptive capacity to the double exposure of climate change and structural change : A case study of a farming community in Western Norway Jmgensrud. Arolilja Svedal (Master thesis ) N01wegian agriculture is undergoing rapid structural changes leading to larger fam1 units and fewer fam1s, altering the context of fam1ing and the capacity to respond to change. At the same time. climate change is manifesting... Vulnerability to climate change and conflict, its impact on livelihoods and the enjoyment of human rights : case study: pastoral communities in Northern l<enya {Turkana, Pokot and Samburu Districts) l<oske. Janel Chepngeno (Master thesis, ) The relationship between climate change and conflict is a complex one. Violent conflicts involving pastoralists have become \'~despread and increasingly severe in the North Rift and North East em regions of l<enya. This... Struggle of Tibet : from armed conflict to non-violence Thapa, Santosh Pralap (Master thesis ) The conflict between Tibet-China has been going on since 1950s. Chinese has proclaimed Tibet as an alienable part of her mainland where as Tibetans have distinct view regarding the issue. Tibetan spiritual leader and his... -==-~ ~,., this Archive ( all Archives Browse This Archive Joumals Discover Author Abbas, Muhammad (1) Acanit, Loyce Emuge (1) Adhikari, Sanjeeb (1) Agodzo, Bright Del ali (1 ) Agustsson, l<erry Maria (1) Ali, Abdirashid A. (1) Amponsah, Emest Kwaku (1 Anderson, Sarah (1) Amesen, Therese (1) Asakskogen, Johanna Andre (1)... View More Su bject Social science: 200 (141) Agriculture and ftshery discip 900 {40) Technology: 500 (21 ) Norway (10) development (9) Samfunnsvitenskap: 200 (9) Mathematics and natural sci! Confronting the resource curse in a new oil nation : exploring the role of Norway's Oil for Development program in South Sudan Steinbakk, Anette Kristin (Master thesis, ) South Sudan is the world's youngest nation, gaining its independence from Northem Sudan in Independence was preceded by two phases of civil wars. which combined lasted for almost four decades. At independence, Political and economic integration of ASEAN : the EU way Shrestha, Sunny (f\ laster thesis, ) This thesis deals on integration of ASE AN. The primary objeclive of this thesis is to find out the potential of ASEAN to be politically and economically integrated like EU, and the kind of difficulties it may face in a... Unidade Policial Pacificadora in Morro da Provid mcia : a study of the security development f\lov c

10 N orwooi~n Vnlvorsily of Lifo Scloncos All institutions --. Norges milje- og biovitenskapelige universitet. Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) --+ Master's theses (Noragric) : 05-T efffll11~ Master's theses (Norag ric) Commercial use of the work is not pennitted except by written agreement with the author. Nor may the work be altered in any way. Kommersiell bruk av verket er ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med forfatteren. Del ma heller ikke foretas endringer i verket. News Om opphavsrett Copyright Submit a new item to this collection Recent Linking SSR 2.0, human security & development : community-based approaches to policing and police reform in Afghanistan Oemard, Meline (Master thesis, Hl5) The thesis presents the results of an exploratory study of perceptions which examines the debate over communitybased approaches to policing in Afghanistan. Putting the security of the Afghan people rather than that of the... Natural gas conflict in Tanzania and the impacts to the population of Mtwara municipality Ndimbwa, Marcelin Raphael (Master thesis, ) The study explored the problem of Natural gas conflict and their impact to the society in Tanzania by examining the case of Mtwara Municipality which is located in Mtwara region. Specifically, it assessed the trend and the... Farm household vulnerability and adaptive capacity to the double exposure of climate change and structural change : A case study of a farming community in Western Norway Jorgensrud, Arolilja Svedal (Master thesis, ) Norwegian agriculture is undergoing rapid structural changes leading to larger fann units and fewer fam1s, altering the context of fam1ing and the capacity to respond to change. At the same time, climate change is manifesting... Vulnerability to climate change and conflict, its impact on livelihoods and the enjoyment of human rights : case study: pastoral communities in Northern l<enya (Turkana, Pokot and Samburu Districts) l<oske, Janet Chepngeno (Master thesis, ) The relationship between climate change and connie! is a complex one. Violent conflicts involving pastoralists have become widespread and increasingly severe in the North Rift and North Eastern regions of l<enya. This... Struggle of Tibet : from armed conflict to non-violence Thapa, Santosh Pratap (Master thesis, ) The connie! between Tibet-China has been going on since 1950s. Chinese has proclaimed Tibet as an alienable part of her mainland where as Tibetans have distinct view regarding the issue. Tibetan spiritual leader and his... Confronting the resource curse in a new oil nation : exploring the role of Norway's Oil for Development program in South Sudan Steinbakk, Anette l<ristin (Master thesis, ) South Sudan is the world's youngest nation, gaining its independence from Northern Sudan in Independence was preceded by two phases of civil wars, which combined lasted for almost four decades. At independence, Political and economic integration of ASEAN : the EU way Shrestha, Sunny (Master thesis, ) This thesis deals on integration of ASEAN. The primary objec tive of this thesis is to find out the potential of ASEAN to be politically and economically Integrated like EU, and the kind of difficulties it may face in a... t t11is Collection all Archives Browse This Collection Joumals Discover Author Abbas, Muhammad (1) Acanit, Loyce Emuge (1) Adl1ikari, Sanjeeb (1 ) Agodzo. Bright Delali (1) Agustsson, l<eny Maria (1) Ali, Abdirashid A. (1) Amponsah, Ernest Kwaku (1 Anderson, Sarah (1) Amesen, Therese (1) Asakskogen, Johanna Andre (1)... View More Subject Social science: 200 (1 40) Agriculture and fishery discip 900 (40) Technology: 500 (21) Norw ay (10) development (9) Samfunnsvitenskap: 200 (9) Mathematics and natural sci( 400 (7) Tanzania (7) Nepal (6) United Republic of Tanzania... View More Year Issued Unidade Policial Pacificadora in Morro da Provid mcia : a study of the security development Nexus Grastveit, Steinar Rusten (Master thesis, {)6) lndigcneity and extractivism in Bolivia 0 ygafd. Marie Harbo (Master thesis, )

11 N orwooi~ n Univorslty of Lifo Scloncos All institutions - Norges milj0- og biovitenskapelige universitet _, Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) -+ Master's theses (Noragric) _, Item submission : 05-T Ja!l1lill Item submission j l l 1~ 1 Ouest-an'!' ) ---+ _, - Initial Questions Multiple titles: The item has more than one title. e.g. a translated title Published: The item has been published or publicly distributed before I I I Save & Exit I [ 1 ext ::_) \ this Collection all Archives Browse This Collection Au t11ors

12 All institutions, Norges milje- og biovitenskapelige universitet, Dept. o r lntemational Environment and Development Studies (Noragric), Master's theses (Noragric), Item submission Item submission l tnitial Questions J --+ I O.scn:>e I ) : 05-T~Ih1 Describe Item :,., this Collection \ all Archives Last name, e.g. Smit/1 Title: Enter the main title of the item. First name(s) + "Jr", e.g. DonaldJr Has parts: If the item consists of one or more parts U1at can not be uploaded, please describe each part or t11e item. E.g. article-based dissertations. ~ [Add] Brow se This Collection Joumals Seri es/report No.: Series Name Report or paper No. Pagenumber: Enter tile page number for tile published document. Project: Source or found ing and project code. F.ex. Norges forskningsr\uooe5d: ~ ~ Identifiers: ISSN " L ~ I Add I Type: Select tile type(s) of content of tile item. To select more Ulan one value in tile list. you may have to hold down tile "CTRL or "Shirt" key. Animation Artistic production L: Bachelor thesis Book Chapter Chronicle Language: Choose language " ] e"vioosj J Save & Exit JJ Next> J Contact Us

13 All institutions _, Norges milje- og biovitenskapelige universitet _. Dept. of lntemational Environment and Development S tudies (Noraglic) _, Master's theses (Noraglic) _, Item submission Item submission l 1n~iJI Ou osl ion~ --> I Descsibe I -> llbset'bo I -> : 05-Tel'i-H9Ib'l Describe Item Norwegian classification of scientific diciplines: Use the link to the controlled vocabulary below. Use ADD to add more than one. NOI\'/egian c lassification of scientific diciplines Keywords: Separate keywords by use of ADD. Abstract: -- IIAdd l t this Collection 1 all Archives Browse This Collection Sponsors: I J Description: [ -=-] Local code: I < Previous II Save & Exit II Next > I Contact Us

14 Filter list: ~ J [ Filti} Fi lter list: j I Filter ] ~VDP Iii Humanities: 000 ~Social science: 200 Iii Economics: 210 Iii Urbanism and physical planning: 230 Iii Political science and organizational theory: 240 Iii Psychology: 260 Iii Education: 280 Iii Library and information science: 320 Iii Social science in sports: 330 Iii Law: 340 Cl Sociology: 220 ~ r-... : ~ ,.. -.en

15 Norwegian University of lifo Sclone<>S All institutions _, Norges milj0- og biovitenskapelige universilel _, Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) -+ Master's theses (Noragric), Item submission : os-tel*ll1lm Item submission ial Oucslionsj -+ I Describe I - I Dascribe I - I Acce"" I -+ Access Settings Private Item: II selected. U1e item won't be searchable l I Private Embargo Embargo Access until Specific Date: Accepted formal: yyyy, yyyy-mm, yyyy-mm-dd L j Reason: Maximum 100 characters incl. space - - \ this Collection 1 all Archives Browse This Collection Tilles I < Previous II Save & Exit II Next> I

16 JBJ Norwcgi3n University of Lifo Scloncos All institutions, Norges milj0- og biovitenskapelige universitet, Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) - Master's theses (Noragric), Item submission : 05-T elifl9!~ Item submission l tniti:ll Questions I - (Oe"sctlbo] --> [~ -> l llocess I --> I Up~ad I -> - ) Upload File(s) File: Please enter the full path of the file on your computer corresponding to your item. if you click ' Browse...", a new window will allow you to select the file from your computer. L Choose File ] No file chosen File Description: Optionally, provide a brief description of the file, for example ' Main article", or "Experiment data readings". Embargo Access until Specific Date: Accepted format: yyyy, yyyy-mm, yyyy-mm-dd,. this Collection 1 all Archives Browse This Collection Reason: Maximum 100 characters incl. space [ J [ upload file & add another l [ < PrevieWS] I Save & Exit I [i'lext >)

17 r 11 Norwooian Unlvorsily ollllo Sclonces All institutions, Norges milj0- og b:ovilenskapelige universilel -+ Dept. of lnlemalional Environment and Development Studies (Noragric) - Master's theses (Noragric) - Item submission : 05-T~Slill Item submission _, Review Submission Initial Questions Multiple titles: No Published: No I Correct one of these I Describe Item : Smith, Donald Title: This is a test Pagenumber: 34 Type: Master thesis Language: English I Correct one of these I this Collection all Archives Bro\'/se This Collection Tilles By Issue Dale Tilles Describe Item Norwegian classification of scientific diciplines: VDP::Social science: 200::Economics: 210 Abstract: Copy and paste I he abstract from your thesis. Local code: M-IES I Correct one of these I Access Settings Private Item: The item \'/ill be searchable I Correct one of these I Upload File(s) Orienlering om Brage.docx -Microsoft Word XML (l<nown) I Correct one of these J I < PreviOUS] I Save & Exit I [Next > ] Contact Us

18 J ~j l Norwogi3n University of Lifo Scloncos All institutions, Norges milje- og biovitenskapelige universitet, Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric}, Master's theses (Noragric}, Item submission : 05-T~i9l b1 Item submission j lnltial Questions I - ~ su;bi] ---> I Dascrobc J ---> [ Accoss J --> [ Up loa{] --> [Review I - > I CC l u msa I --> - License Your Work If you wish, you may add a Creative Commons License to your item. Creative Commons licenses govern what people who read your work may then do with it. License Type: Select or modify your license... T I < Previous II Save & E!1t] [ijex8 Contact Us L 1 this Collection all Archives Browse This Collection By Issue Dale My Accoun t

19 Nor woo ian University of Lito Sciences All institutions -+ Norges milje- og biovitenskapelige universitet - > Dept. of lntemational Environment and Development Studies (Noragric) -+ Master's theses (Noragric) _, Item submission : 05-T~AFJl iil Item submission - ) License Your Work If you wish, you may add a Creative Commons License to your item. Creative Commons licenses govern what people who read your work may then do with it. License Type:! Creative Commons Till at kommersiell bruk av U No 1. Yes Tillat bearbeidelser av r 1 ShareAiike ( 1 No ( 1 Yes You must click Next to save your changes. J <Previous II Save & Exit ij Next > I Contact Us ~_o this Collection < all Archives Browse This Collection

20 rliju N~ Norwcoian Uni~Grsity of life Sciences All institutions -+ Norges milj0- og biovitenskapelige universitet -+ Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric) -+ Master's theses (Noragric) -+ Item submission : 05-T~~ Im Item submission l tnitlal Questions I ~ I DescMbe I ~ ~ ~ I Access I ~ I Upload I ~ I Review I ~ I CC License I ~ I License I -> Distribution License There is one last step: In order for the archive to reproduce, translate and distribute your submission worldwide, you must agree to the following terms. Grant the standard distribution license by selecting 'I Grant the License'; and then click 'Complete Submission'. If you have questions regarding this license please contact the system administrators. Distribution license: I Grant the License I < Previous II Save & Exit II Complete submission I

21 All institutions -> Submission : 05-Te~ HfJl b'l Norwogi3n University of lilo Scionces Submission complete Your submission will now go through the workflow process designated for the collection to which you are submitting. You will receive notification as soon as your submission has become a part of the collection, or if for some reason there is a problem with your submission. You can also check on the status of your submission by going to the My page page. Go to the ubmit another item I \ this Collection \ all Archives Contact Us Browse This Collection Au t11ors

22 Hoved- Biblioteket From: Sent: To: Subject: 6. november :27 Hoved- Biblioteket Kvittering - Registreringen er fullf0rt I Receipt - Submission Complete Tittel I Title: This is a test Samling I Collection: Master's theses (Noragric) Registrert av I Submitted by: Den innf~rselen du har registrert kan bli sendt til godkjenning. Du vii fa beskjed via e-post nar den er publisert, eller hvis det skulle oppsta problemer. Du kan sjekke status for dine registreringer pa Min side: I Your submission will now go through the workflow process designated for the collection to which you are submitting. You will receive an notification as soon as your submission has become a part of the collection, or if for some reaso n there is a problem with your submission. You can also check on the status of your submission by going to My page: Med ven nlig hilsen I Sincerely, Administrator

APPLICATION FOR APPROVAL OF STUDY PLAN FOR THE MASTER STUDY /AGREEMENT FOR THE MASTER STUDY

APPLICATION FOR APPROVAL OF STUDY PLAN FOR THE MASTER STUDY /AGREEMENT FOR THE MASTER STUDY Versjon 29.10.2003 UNIVERSITY OF OSLO Master program in Molecular bioscience, Department of Biosciences p.b 1066 Blindern 0316 Oslo APPLICATION FOR APPROVAL OF STUDY PLAN FOR THE MASTER STUDY /AGREEMENT

More information

Revolusjonen COPYRIGHT NOTICE

Revolusjonen COPYRIGHT NOTICE Revolusjonen COPYRIGHT NOTICE The creative work in this presentation is protected by copyright. Redistribution or commercial use 2003: Facemash Dating? 2004: THEFACEBOOK.COM 2004: Facebook.com 25/8-2011:736

More information

1) Testing of general knowledge 25%. Each right question counts 1. Each wrong counts 0.5. Empty

1) Testing of general knowledge 25%. Each right question counts 1. Each wrong counts 0.5. Empty The exam consists of four parts: 1) Testing of general knowledge 25%. Each right question counts 1. Each wrong counts 0.5. Empty counts zero. See the note in the end of this document. 2) Planning 20%.

More information

DAIM How to submit your thesis

DAIM How to submit your thesis 1 DAIM How to submit your thesis Login to DAIM by clicking the Min masteroppgave button at: http://daim.idi.ntnu.no/ Use your NTNU username and password. Contact studinfo@ime.ntnu.no if it does not work.

More information

Nordic Master in Didactics of Mathematics

Nordic Master in Didactics of Mathematics Nordic Master in Didactics of Mathematics NORDIMA Barbro Grevholm Seminar i Bergen den 7-8 september 2011 Nordic Master in Didactics of Mathematics Project number NMP-2009/10730 The Master Consortium consists

More information

USERGUIDE WEB-TIME EMPLOYEES

USERGUIDE WEB-TIME EMPLOYEES USERGUIDE WEB-TIME EMPLOYEES 1. Login web-time 2. Overview web-time 3. Hour registration 4. Save Timesheet 5. Add comment to Timesheet 6. Submit Timesheet 7. FAQ 1 1. Login web-time Your access to register

More information

Registration at www.nav.no English translation

Registration at www.nav.no English translation Registration at www.nav.no English translation Registrer deg - Please register (You can find information about e.g. job seeking in different languages by choosing other languages and then English on this

More information

Building a portal for citizens in Norway with secure authentication and single sign on. Dag Efjestad

Building a portal for citizens in Norway with secure authentication and single sign on. Dag Efjestad Building a portal for citizens in Norway with secure authentication and single sign on Dag Efjestad Agenda Overview Authentication ID MyID solution Integration with MyID MyPage Norway 4.600.000 citizens

More information

Ny postlov i Norge New postal regulations in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015

Ny postlov i Norge New postal regulations in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 < Norge skal innordne seg EU s postdirektiv og dette vil få konsekvenser for Posten Norge mht postnummeradministrasjon, postadresser

More information

Hvis personallisten ikke er ført slik reglene sier, kan Skatteetaten ilegge overtredelsesgebyr.

Hvis personallisten ikke er ført slik reglene sier, kan Skatteetaten ilegge overtredelsesgebyr. Denne boken er utgitt av Skatteetaten og sendes gratis til alle som er pålagt å føre personalliste fra 1. januar 2014. Det vil si bransjene servering, frisør, skjønnhetspleie, bilpleie og bilverksted.

More information

Assessment of the technical dossier submitted under EFSA/GMO/NL/2011/91 for approval of transgenic soya event DAS-68416-4 from Dow AgroSciences LLC

Assessment of the technical dossier submitted under EFSA/GMO/NL/2011/91 for approval of transgenic soya event DAS-68416-4 from Dow AgroSciences LLC Assessment of the technical dossier submitted under EFSA/GMO/NL/2011/91 for approval of transgenic soya event DAS-68416-4 from Dow AgroSciences LLC Submitted to Direktoratet for Naturforvaltning by David

More information

1) Testing of general knowledge 25%. Each right question counts 1. Each wrong counts 0.5. Empty

1) Testing of general knowledge 25%. Each right question counts 1. Each wrong counts 0.5. Empty 1 Exam 2 The exam consists of four parts: 1) Testing of general knowledge 25%. Each right question counts 1. Each wrong counts 0.5. Empty counts zero. See below note about Task 1. 2) Planning 20%. All

More information

I forkant av svindleren

I forkant av svindleren I forkant av svindleren -med teknologien på din side Christian Nordve Systems Engineer chnordve@cisco.com 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco 1 The Security Problem Changing Business

More information

Information og dokumentation Ledelsessystem for dokumentstyring Krav

Information og dokumentation Ledelsessystem for dokumentstyring Krav Dansk standard DS/ISO 30301 1. udgave 2011-11-22 Information og dokumentation Ledelsessystem for dokumentstyring Krav Information and documentation Management systems for records Requirements DS/ISO 30301

More information

Søknad til Study Abroad ved Curtin University

Søknad til Study Abroad ved Curtin University Søknad til Study Abroad ved Curtin University Dersom du svarer NEI på ett eller flere av spørsmålene under må du kontakte KILROY education før du fyller ut denne søknaden. 1. Har du generell studiekompetanse?

More information

Informationsteknologi Serviceledelse Del 4: Procesreferencemodel

Informationsteknologi Serviceledelse Del 4: Procesreferencemodel DS-information DS/ISO/IEC TR 20000-4 1. udgave 2010-12-14 Informationsteknologi Serviceledelse Del 4: Procesreferencemodel Information technology Service management Part 4: Process reference model DS/ISO/IEC

More information

INSTRUCTIONS FOR MEDICAL EXAMINATION. All immigrant visa applicants must undergo a medical examination in Norway.

INSTRUCTIONS FOR MEDICAL EXAMINATION. All immigrant visa applicants must undergo a medical examination in Norway. Embassy of the United States of America Oslo, Norway INSTRUCTIONS FOR MEDICAL EXAMINATION All immigrant visa applicants must undergo a medical examination in Norway. Applicants fifteen (15) years of age

More information

Vedlagt er inspill fra GenØk Senter for Biosikkerhet om høringer EFSA/GMO/ES/2012/104 for GHB614 bomull fra Bayer CropScience AG

Vedlagt er inspill fra GenØk Senter for Biosikkerhet om høringer EFSA/GMO/ES/2012/104 for GHB614 bomull fra Bayer CropScience AG Deres ref: 2013/1391 ART-BI-DHT Direktoratet for naturforvaltning Tungasletta 2 7485 Trondheim Dato: 11.03.2013 Vedlagt er inspill fra GenØk Senter for Biosikkerhet om høringer EFSA/GMO/ES/2012/104 for

More information

Virus vaccines patents, Nagoya, and access to products 02.09.2014 Marit Rode

Virus vaccines patents, Nagoya, and access to products 02.09.2014 Marit Rode Virus vaccines patents, Nagoya, and access to products 02.09.2014 Marit Rode PHARMAQ business description A leading global Aquatic Animal Health company, specialising in vaccines and therapeutics Established

More information

microsoft.public.windows.server.sbs terminal server device redire Søk i denne gruppen Søk i grupper

microsoft.public.windows.server.sbs terminal server device redire Søk i denne gruppen Søk i grupper Page 1 of 5 Hjelp Logg på microsoft.public.windows.server.sbs terminal server device redire Søk i denne gruppen Søk i grupper RWW Problem 12 meldinger - Utvid alle I have almost pulled all my hair out

More information

Søknad til bachelorgrad ved UEL

Søknad til bachelorgrad ved UEL Søknad til bachelorgrad ved UEL Dersom du svarer NEI på ett eller flere av spørsmålene under må du kontakte KILROY education før du fyller ut denne søknaden. 1. Har du generell studiekompetanse? 2. Har

More information

ActionPhoto International

ActionPhoto International 360 Panoramic Guide a new visualisation and communication tool Per Erik Berger Managing Director ActionPhoto International AS action-photo.no Agenda What is a 360 Panoramic Guide? Example Bideford Dolphin.

More information

Hjelp til den viktigste logistikken - forutsi det uforutsigbare

Hjelp til den viktigste logistikken - forutsi det uforutsigbare Hjelp til den viktigste logistikken - forutsi det uforutsigbare Marianne Jahre Institutt for Strategi og Logistikk, Handelshøyskolen BI LTH, Lunds Universitet NOREPS førjulsarrangement 29.november 2012

More information

A small selection of emails we have chosen to include to show some of our communication with the open source community and how this has proceeded.

A small selection of emails we have chosen to include to show some of our communication with the open source community and how this has proceeded. Chapter 1 Various emails A small selection of emails we have chosen to include to show some of our communication with the open source community and how this has proceeded. 1.1 Communication with a teachers

More information

2. Booking through NoHotels and Exotiq Property Jimbaran

2. Booking through NoHotels and Exotiq Property Jimbaran General terms and conditions 1. Exotiq Property Jimbaran (EPJ) Liability a. EPJ is an agent acting merely as a booking agent who works between its guests and on behalf of the villa owners of the villas

More information

FaSMEd meeting, 24.02.15 Maria I.M. Febri

FaSMEd meeting, 24.02.15 Maria I.M. Febri FaSMEd meeting, 24.02.15 Maria I.M. Febri Hverdagsforestillinger (Every day concepts) Begrepet Hverdagsforestillinger Elever kommer til naturfagundervisning med diverse forestillinger basert på / bygd

More information

Assessment of the technical dossier submitted under EFSA/GMO/UK/2010/83 for approval of transgenic maize event MIR604 by Syngenta Seeds S.A.

Assessment of the technical dossier submitted under EFSA/GMO/UK/2010/83 for approval of transgenic maize event MIR604 by Syngenta Seeds S.A. Assessment of the technical dossier submitted under EFSA/GMO/UK/2010/83 for approval of transgenic maize event MIR604 by Syngenta Seeds S.A.S Submitted to Direktoratet for Naturforvaltning by David Quist

More information

Electricity consumption should there be a limit?

Electricity consumption should there be a limit? Electricity consumption should there be a limit? Implications of people s attitudes for the development of sustainable pricing systems Behave Conference Hege Westskog and Tanja Winther Background for the

More information

Softwareudvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2008 til computersoftware

Softwareudvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2008 til computersoftware Dansk standard DS/ISO/IEC 90003:2015 2. udgave 2015-01-07 Softwareudvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2008 til computersoftware Software engineering Guidelines for the application of ISO

More information

Call for Noargric Board Meeting

Call for Noargric Board Meeting Call for Noargric Board Meeting To: Ruth Haug, Faye Benedict, Jens Aune, Cary Fowler, Ingunn Andersen, Gary Fry, Ina Østensvig, Progress Nyanga CC: Espen Sjaastad, Nadarajah Shanmugaratnam, Knut Nustad,

More information

Jordundersøgelser Prøvetagning Del 5: Vejledning i undersøgelse af jordforurening på bymæssige og industrielle grunde

Jordundersøgelser Prøvetagning Del 5: Vejledning i undersøgelse af jordforurening på bymæssige og industrielle grunde Dansk standard DS/ISO 10381-5 1. udgave 2005-11-09 Jordundersøgelser Prøvetagning Del 5: Vejledning i undersøgelse af jordforurening på bymæssige og industrielle grunde Soil quality Sampling Part 5: Guidance

More information

Informationsteknologi Serviceledelse Del 3: Vejledning i definition af emne og brug af ISO/IEC 20000-1

Informationsteknologi Serviceledelse Del 3: Vejledning i definition af emne og brug af ISO/IEC 20000-1 DS-information DS/ISO/IEC TR 20000-3 1. udgave 2009-10-21 Informationsteknologi Serviceledelse Del 3: Vejledning i definition af emne og brug af ISO/IEC 20000-1 Information technology Service management

More information

USER MANUAL FOR MY ASSOCIATION 22.03.2013

USER MANUAL FOR MY ASSOCIATION 22.03.2013 USER MANUAL FOR MY ASSOCIATION 22.03.2013 List of contents 1. How to register your soc iety 2.How to edit/update your society 3. How to send an application to Kulturstyret for financial funding Conditions

More information

PRIORITIZATION OF FLOOD PREVENTION MEASURES IN WASTEWATER SYSTEMS IN NORWEGIAN CITIES

PRIORITIZATION OF FLOOD PREVENTION MEASURES IN WASTEWATER SYSTEMS IN NORWEGIAN CITIES PRIORITIZATION OF FLOOD PREVENTION MEASURES IN WASTEWATER SYSTEMS IN NORWEGIAN CITIES Geir Torgersen Assistant professor, Ostfold University College, Norway PhD-student, Norwegian University of Life Sciences

More information

OECD har utviklet et analyseverktøy kalt Skills strategy. Norge var første nasjon til å melde seg. Skills strategy er ment som hjelp til nasjoner,

OECD har utviklet et analyseverktøy kalt Skills strategy. Norge var første nasjon til å melde seg. Skills strategy er ment som hjelp til nasjoner, Skills strategy OECD har utviklet et analyseverktøy kalt Skills strategy. Norge var første nasjon til å melde seg. Skills strategy er ment som hjelp til nasjoner, for å utarbeide en helhetlig utdanningsstrategi.

More information

Maximizing customer protections

Maximizing customer protections Maximizing customer protections 8 7 Vista XP XP end of support 8 XP 7 Vista XP What is the risk of continuing to run XP? Attackers will have the advantage over defenders After support ends, when Microsoft

More information

The Exercise of Options Embedded in Norwegian Student Loans

The Exercise of Options Embedded in Norwegian Student Loans The Exercise of Options Embedded in Frode Brevik and Axel Kind University of St. Gallen Swiss Society of Economics and Statistics 2007 Annual Meeting, St. Gallen March 23, 2007 Brevik and Kind (2007) -

More information

Statistiske metoder i procesledelse Kapabilitet og performance Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner

Statistiske metoder i procesledelse Kapabilitet og performance Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner Dansk standard DS/ISO 22514-3 1. udgave 2008-05-08 Statistiske metoder i procesledelse Kapabilitet og performance Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner Statistical methods

More information

Software- og systemudvikling Softwaretest Del 1: Begreber og definitioner

Software- og systemudvikling Softwaretest Del 1: Begreber og definitioner Dansk standard DS/ISO/IEC/IEEE 29119-1 1. udgave 2013-09-26 Software- og systemudvikling Softwaretest Del 1: Begreber og definitioner Software and systems engineering Software testing Part 1: Concepts

More information

Product and Promotional Advertising. Media Plan 2016 MANAGERS ENGINEERS READERS FOR THOSE WHO CREATE THE FUTURE 286,000 105,000 77,650 WWW.TU.

Product and Promotional Advertising. Media Plan 2016 MANAGERS ENGINEERS READERS FOR THOSE WHO CREATE THE FUTURE 286,000 105,000 77,650 WWW.TU. Product and Promotional Advertising Media Plan 2016 2016 READERS 286,000 ENGINEERS 105,000 MANAGERS 77,650 FOR THOSE WHO CREATE THE FUTURE WWW.TU.NO 1 9 LESERE LØSSALG KR 79,- LESERE Facts on Teknisk Ukeblad

More information

ByggSøk plan Administration Guide

ByggSøk plan Administration Guide ByggSøk plan Administration Guide Page 1 of 20 ByggSøk plan Administration Guide Document id. 11240-doc-03 Doc version 1.0 Status Date Mar 30, 2012 Author(s) RF Checked by DK Approved by PH ByggSøk plan

More information

Seilingsliste. Nordgående. Januar. Februar

Seilingsliste. Nordgående. Januar. Februar 6 Nordgående Skip Fra Bergen Til og a Sandnessjøen Harstad Hammerfest Ankomst Trdheim Bodø Trom Hningsvåg Kirkenes Finnrken ** Kg Harald Finnrken * Kg Harald Finnrken Kg Harald Finnrken Kg Harald Finnrken

More information

DEFINITE AND INDEFINITE FORM

DEFINITE AND INDEFINITE FORM DEFINITE AND INDEFINITE FORM In Norwegian, a noun can appear either in the indefinite form or in the definite form. There are some absolute rules that determine which form is correct, but three important

More information

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 1: Introduktion

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 1: Introduktion DS-information DS/CWA 16356-1 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 1: Introduktion Guide for a European CORE INVOICE

More information

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Vejledning i ICT-parathed til forretningsvidereførelse

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Vejledning i ICT-parathed til forretningsvidereførelse Dansk standard DS/ISO/IEC 27031 1. udgave 2011-03-28 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Vejledning i ICT-parathed til forretningsvidereførelse Information technology Security techniques Guidelines

More information

An Exploration of the Effects of Performance Appraisal in Municipal Health Services

An Exploration of the Effects of Performance Appraisal in Municipal Health Services Til Doktorgradskollokvium i tilknytning til FIBE 2010 6 januar 2010 Mitt navn er Frǿydis Vasset. Jeg er en PhD student som er tilknyttet universitetet i Stavanger, samfumfunnsfaglig fakultet, avdeling

More information

Rubber condoms Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of natural rubber latex condoms

Rubber condoms Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of natural rubber latex condoms Dansk standard DS/ISO 16038 1. udgave 2005-11-14 Kondomer Vejledning i brug af ISO 4074 ved kvalitetsstyring af latexkondomer Rubber condoms Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of

More information

08.06.2012 10:06 QuestBack eksport - MMS video survey 2012

08.06.2012 10:06 QuestBack eksport - MMS video survey 2012 MMS video survey 2012 Publisert fra 21.05.2012 til 14.09.2012 119 respondenter (1 unike) 1. Who are you 1 Student 95,8 % 114 2 Lecturer 4,2 % 5 Total 119 1 2. Have you received sufficient information about

More information

Motorkøretøjer Funktionssikkerhed Del 6: Produktudvikling på softwareniveau

Motorkøretøjer Funktionssikkerhed Del 6: Produktudvikling på softwareniveau Dansk standard DS/ISO 26262-6 1. udgave 2012-01-11 Motorkøretøjer Funktionssikkerhed Del 6: Produktudvikling på softwareniveau Road vehicles Functional safety Part 6: Product development at the software

More information

Jakten på Skapergleden Hvordan bevare mennesket i loopen?

Jakten på Skapergleden Hvordan bevare mennesket i loopen? Jakten på Skapergleden Hvordan bevare mennesket i loopen? Thor Hukkelås, M.Sc. Principal Engineer Marine Operations Business Development, Kongsberg Maritime AS Jakten på skapergleden K Master SITUMAR Gleden

More information

Kvalifisering av ny teknologi

Kvalifisering av ny teknologi Kvalifisering av ny teknologi Siemens AS 26.05.2011 Siemens Oil & Gas solutions - Offshore 2010. All rights reserved. De tre viktigste tingene subsea: Pålitelighet Pålitelighet Pålitelighet Hvorfor kvalifisering?

More information

SiO Associations online guide: Get a number in 20 minutes!

SiO Associations online guide: Get a number in 20 minutes! SiO Associations online guide: Get a number in 20 minutes! An organization number is useful for most student organizations. Your organization need such a number to place orders, apply for funding and keep

More information

Softwareudvikling Kvalitetskrav til og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) Fælles industriformat (CIF) til brugbare testrapporter

Softwareudvikling Kvalitetskrav til og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) Fælles industriformat (CIF) til brugbare testrapporter Dansk standard DS/ISO/IEC 25062 1. udgave 2008-05-08 Softwareudvikling Kvalitetskrav til og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) Fælles industriformat (CIF) til brugbare testrapporter Software engineering

More information

Hvordan kunders informasjonsbehov er endret og hvordan bedrifter kan tilpasse seg denne endringen. Steinar Heggemsnes HP Exstream

Hvordan kunders informasjonsbehov er endret og hvordan bedrifter kan tilpasse seg denne endringen. Steinar Heggemsnes HP Exstream Hvordan kunders informasjonsbehov er endret og hvordan bedrifter kan tilpasse seg denne endringen. Steinar Heggemsnes HP Exstream Kommunikasjon i går og i dag Agenda: Kommunikasjon i går og i dag Hvordan

More information

Pregnant workers offshore. 34 th Joint International Health Meeting Oslo, 3 rd June 2014 Petter Kristensen

Pregnant workers offshore. 34 th Joint International Health Meeting Oslo, 3 rd June 2014 Petter Kristensen Pregnant workers offshore 34 th Joint International Health Meeting Oslo, 3 rd June 2014 Petter Kristensen 1 Outline Restrict to healthy pregnant workers Regulations Practices in Norway Risk assessment

More information

Thomas Ludvik Næss Country Manager

Thomas Ludvik Næss Country Manager Thomas Ludvik Næss Country Manager For hvert 2.5 sekund slippes det en ny malware! Hvor mange Bic Mac spiser du?! Source: blog.trendmicro.com Virus Remover 2008 & Antivirus 2009 Source: blog.trendmicro.com

More information

Reporting Continuing Education Credits on the CMTBC Online Portal

Reporting Continuing Education Credits on the CMTBC Online Portal Reporting Continuing Education Credits on the CMTBC Online Portal As part of CMTBC s Quality Assurance program, RMTs in BC receive continuing education credits (CECs) for completing approved continuing

More information

PERIODIC PROGRAM REVIEW

PERIODIC PROGRAM REVIEW PERIODIC PROGRAM REVIEW Review Cycle 2013-2019 Program & Curriculum Office June 11, 2015 1 Academic Year: 2013 2014 Philosophy Bachelor of Arts in Philosophy Sociology Bachelor of Arts in Sociology History

More information

Board Audit Committee

Board Audit Committee Board Audit Committee Self-assessment Audit Committee Institute Norway kpmg.no Revisjonsutvalget bør jevnlig evaluere eget utvalgsarbeid. KPMG har laget en veileder til bruk i dette arbeidet. Det er ikke

More information

From Reality to Knowledge in Health Care

From Reality to Knowledge in Health Care 1 From Reality to Knowledge in Health Care Laura Slaughter Inger Dybdahl Sørby Department of Computer and Information Science Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Trondheim, Norway Good

More information

Tilbyr forskerkurset for våren 2011: Offers the PhD course, spring 2011:

Tilbyr forskerkurset for våren 2011: Offers the PhD course, spring 2011: Seksjon for læring og lærerutdanning Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Section for Learning and Teacher Education Dep. of Mathematical Sciences and Technology Norwegian University of

More information

Packaging Linear bar code and twodimensional symbols for product packaging

Packaging Linear bar code and twodimensional symbols for product packaging Dansk standard DS/ISO 22742 1. udgave 2005-03-17 Emballage Lineær stregkode og todimensionelle symboler for emballage til produkter Packaging Linear bar code and twodimensional symbols for product packaging

More information

Per-Arild Konradsen. Hvordan utvikle morgendagens talenter innen teknologiutvikling. www.firstscandinavia.org www.hjernekraft.org www.newton.

Per-Arild Konradsen. Hvordan utvikle morgendagens talenter innen teknologiutvikling. www.firstscandinavia.org www.hjernekraft.org www.newton. Per-Arild Konradsen Hvordan utvikle morgendagens talenter innen teknologiutvikling www.firstscandinavia.org www.hjernekraft.org www.newton.no FIRST Scandinavia mission Our purpose is to stimulate children

More information

Bankvæsen Universelt meddelelsessystem for den finansielle sektor Del 1: Metamodel

Bankvæsen Universelt meddelelsessystem for den finansielle sektor Del 1: Metamodel Dansk standard DS/ISO 20022-1 1. udgave 2013-05-29 Bankvæsen Universelt meddelelsessystem for den finansielle sektor Del 1: Metamodel Financial services Universal financial industry message scheme Part

More information

Sundhedsinformatik Kapacitetsbaseret roadmap for e-sundhedsarkitektur Del 1: Oversigt over nationale e-sundhedsinitiativer

Sundhedsinformatik Kapacitetsbaseret roadmap for e-sundhedsarkitektur Del 1: Oversigt over nationale e-sundhedsinitiativer DS-information DS/ISO/TR 14639-1 1. udgave 2012-10-11 Sundhedsinformatik Kapacitetsbaseret roadmap for e-sundhedsarkitektur Del 1: Oversigt over nationale e-sundhedsinitiativer Health informatics Capacity-based

More information

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 16175-2:2011

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 16175-2:2011 Dansk standard DS/ISO 16175-2 1. udgave 2011-05-31 Information og dokumentation Principper og funktionelle krav til registreringer i elektroniske kontormiljøer Del 2: Vejledning og funktionelle krav til

More information

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway Curriculum vitae, Jan 2011 Jon Olaf Olaussen Date of birth 23.01 1974 Nationality Norwegian Marital status Married, 2 children Address Myrveien 12, N-7550 Hommelvik, Norway Telephone (+47) 735 59 933 /

More information

DAIM How to Register Your Thesis

DAIM How to Register Your Thesis DAIM How to Register Your Thesis Login to the DAIM system by clicking the Min masteroppgave link at: http://daim.idi.ntnu.no/. Login using your NTNU username and password. E-mail studinfo@ime.ntnu.no if

More information

Olie- og naturgasindustrien Levetidsomkostninger Del 3: Retningslinier for implementering

Olie- og naturgasindustrien Levetidsomkostninger Del 3: Retningslinier for implementering Dansk Standard DS/ISO 15663-3 1. udgave 2001-11-20 Olie- og naturgasindustrien Levetidsomkostninger Del 3: Retningslinier for implementering Petroleum and natural gas industries Lifecycle costing Part

More information

Informationsteknologi Personlig identifikation ISO-overensstemmende kørekort Del 4: Prøvningsmetoder

Informationsteknologi Personlig identifikation ISO-overensstemmende kørekort Del 4: Prøvningsmetoder Dansk standard DS/ISO/IEC 18013-4 1. udgave 2012-01-11 Informationsteknologi Personlig identifikation ISO-overensstemmende kørekort Del 4: Prøvningsmetoder Information technology Personal identification

More information

Which of the following years have you attended the Rdid school gatherings? % % % %

Which of the following years have you attended the Rdid school gatherings? % % % % 14 svar Sammendrag Se fullstendige svar Which of the following years have you attended the Rdid school gatherings? 2007 8 57% 2008 10 71% 2009 13 93% 2010 8 57% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks.

More information

Software udvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2000 til computersoftware

Software udvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2000 til computersoftware Dansk standard DS/ISO/IEC 90003 1. udgave 2004-05-10 Software udvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2000 til computersoftware Software engineering Guidelines for the application of ISO 9001:2000

More information

Facility management Del 7: Vejledning i benchmarking af præstationer

Facility management Del 7: Vejledning i benchmarking af præstationer Dansk standard DS/EN 15221-7 1. udgave 2012-11-06 Facility management Del 7: Vejledning i benchmarking af præstationer Facility Management Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking DS/EN 15221-7

More information

Norwegian Study Centre at the University of York. Short course (2 weeks) UiO: 2-13 March 2015

Norwegian Study Centre at the University of York. Short course (2 weeks) UiO: 2-13 March 2015 Norwegian Study Centre at the University of York Short course (2 weeks) UiO: 2-13 March 2015 Director and administrative staff Kåre Rugesæter Felicity Jones Lisbeth Mathers Academic staff Dr Lalita Murty

More information

SAP Best Practices. Færdigpakket branchespecifik og brancheovergribende knowhow. Tilgængelighed for SAP-kunder og SAP-partnere

SAP Best Practices. Færdigpakket branchespecifik og brancheovergribende knowhow. Tilgængelighed for SAP-kunder og SAP-partnere SAP Best Practices Færdigpakket branchespecifik og brancheovergribende knowhow Tilgængelighed for SAP-kunder og SAP-partnere 1. Tilgængelighed af SAP Best Practices 2. Download af SAP Best Practices Tilgængelighed

More information

Informationsteknologi Små computersystemers. Del 251: USB-fæstnet SCSI (UAS)

Informationsteknologi Små computersystemers. Del 251: USB-fæstnet SCSI (UAS) Dansk standard DS/ISO/IEC 14776-251 1. udgave 2014-05-27 Informationsteknologi Små computersystemers grænseflade (SCSI) Del 251: USB-fæstnet SCSI (UAS) Information technology Small computer system interface

More information

CENTRE ICCS CONTROL ROOM SOLUTION

CENTRE ICCS CONTROL ROOM SOLUTION CENTRE ICCS CONTROL ROOM SOLUTION Supporting Distributed and Disparate Organizations 2014-03-25 OSSEGE Oliver More than 65 years of innovation & expertise in mission critical applications We develop and

More information

Skovbrugsmaskiner Sikkerhedskrav til og prøvning af motordrevne stangsave til beskæring Del 2: Maskiner med rygbåret energikilde

Skovbrugsmaskiner Sikkerhedskrav til og prøvning af motordrevne stangsave til beskæring Del 2: Maskiner med rygbåret energikilde Dansk standard DS/EN ISO 11680-2 3. udgave 2012-01-18 Skovbrugsmaskiner Sikkerhedskrav til og prøvning af motordrevne stangsave til beskæring Del 2: Maskiner med rygbåret energikilde Machinery for forestry

More information

Language policies and language use in Norwegian higher education

Language policies and language use in Norwegian higher education Language policies and language use in Norwegian higher education National Languages g and Terminology in Higher Education, Science & Technology, 7 November 2013 Marita Kristiansen Norwegian School of Economics

More information

Innhold: EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)

Innhold: EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) Elektroniske klokker er EE-avfall. EE-avfall kan leveres gratis til alle butikker som selger til svarende typer produkter uten krav om å kjøpe nytt. Du trenger

More information

Ergonomi Fysisk miljø Anvendelse af internationale standarder for personer med særlige behov

Ergonomi Fysisk miljø Anvendelse af internationale standarder for personer med særlige behov Dansk standard DS/EN ISO 28803 1. udgave 2012-04-23 Ergonomi Fysisk miljø Anvendelse af internationale standarder for personer med særlige behov Ergonomics of the physical environment Application of international

More information

Casestudier, der understøtter IEC 62232 Bestemmelse af RF-felter og SAR-værdier i nærheden af radiokommunikationsbasestationer

Casestudier, der understøtter IEC 62232 Bestemmelse af RF-felter og SAR-værdier i nærheden af radiokommunikationsbasestationer DS-information DS/IEC/TR 62669 1. udgave 2011-07-04 Casestudier, der understøtter IEC 62232 Bestemmelse af RF-felter og SAR-værdier i nærheden af radiokommunikationsbasestationer med det formål at evaluere

More information

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen NFR-seminar, Utdanning2020

More information

Naturgas Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi Del 2: Usikkerhedsberegninger

Naturgas Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi Del 2: Usikkerhedsberegninger Dansk standard DS/EN ISO 6974-2 2. udgave 2012-06-20 Naturgas Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi Del 2: Usikkerhedsberegninger Natural gas Determination of composition

More information

Azfar Bassir. Summary. Experience. Developer at SHFT azbassir@gmail.com

Azfar Bassir. Summary. Experience. Developer at SHFT azbassir@gmail.com Azfar Bassir Developer at SHFT azbassir@gmail.com Summary I consider myself as a positive, happy, energetic and responsible person. I love challenges because I always want to improve my skills. I am ambitious

More information

Lars H. Gulbrandsen. CV, May 2009

Lars H. Gulbrandsen. CV, May 2009 Lars H. Gulbrandsen CV, May 2009 Address Johan Castbergsvei 56, 0673 Oslo, Norway Place of work Fridtjof Nansen Institute, P.O.Box 326, 1326 Lysaker, Norway Telephone (+47) 6711 1932 (work), (+47) 2232

More information

Stairs 5. Test Stairs 5 Chapter 1 Meeting people. Bokmål. Step 1. Listening. Sett kryss ved bildene som passer til teksten:

Stairs 5. Test Stairs 5 Chapter 1 Meeting people. Bokmål. Step 1. Listening. Sett kryss ved bildene som passer til teksten: Test Stairs 5 Chapter 1 Meeting people Bokmål Step 1 Listening Sett kryss ved bildene som passer til teksten: 1 Step 1 Reading Sett strek mellom riktig bilde og setning. The boys are on a plane. The girl

More information

26.08.15. Email Marketing. Program Structure AGENDA

26.08.15. Email Marketing. Program Structure AGENDA Professional Diploma in Digital Marketing Module 5 Email Marketing Version 5.0 Email Marketing AGENDA Introduction Email Marketing Process Subscriber Management Newsletter Content & Design Delivery Management

More information

Smart Grid Smart Home Study Tour Canada, September 14-20, 2013

Smart Grid Smart Home Study Tour Canada, September 14-20, 2013 Smart Grid Smart Home Study Tour Canada, September 14-20, 2013 Canada and Smart Grid: Massive investments have been made Research centres and leading edge centres of competence established Interest and

More information

Education in Land Surveying and Land Administration in Bergen, Norway Why Popular Among Young People?

Education in Land Surveying and Land Administration in Bergen, Norway Why Popular Among Young People? Education in Land Surveying and Land Administration in Bergen, Norway Why Popular Among Young People? Oda Stenersen LEIKNES, Norway Key words: education models, land surveying, cadastre SUMMARY Bergen

More information

Applicant. Project Owner. Project administrator. Project manager. Page: 1

Applicant. Project Owner. Project administrator. Project manager. Page: 1 Page: 1 Applicant Project Owner Institution / company (Norwegian name) METEOROLOGISK INSTITUTT Faculty Institute Department Address Postboks 43 BLINDERN Postal code 0313 City Country E-mail Website OSLO

More information

Last Name: First Name: Sex M F Etternavn: Fornavn: Kjønn: Mann Kvinne

Last Name: First Name: Sex M F Etternavn: Fornavn: Kjønn: Mann Kvinne APPLICATION (to be completed by applicant) SØKNDAD (fylles ut av søker) All volunteers are subject to army security clearance Alle søkere vil gjennomgå klarering av det israelske forsvarets sikkerhetsavdeling.

More information

Extreme weather in small catchments new method for flood protection

Extreme weather in small catchments new method for flood protection Extreme weather in small catchments new method for flood protection the ExFlood Project funded by: NORKLIMA (Norwegian Research Council) Program Kickoff meeting ExFlood 10:00 Summary of activities and

More information

Indhold App specifikationer... 3 Phone and Tablet uset to test... 3 Phone... 3 Tablet... 3 Build 1 bug report... 4 Build 2... 4 Build 3...

Indhold App specifikationer... 3 Phone and Tablet uset to test... 3 Phone... 3 Tablet... 3 Build 1 bug report... 4 Build 2... 4 Build 3... Fra ide til produkt Indhold App specifikationer... 3 Phone and Tablet uset to test... 3 Phone... 3 Tablet... 3 Build 1 bug report... 4 Build 2... 4 Build 3... 4 Build 4... 5 Sponsor... 6 Manual... 6 App

More information

Degrees Offered with Enrollment and Degrees Awarded - 2012-13 All plans, programs, and degrees 2012-13

Degrees Offered with Enrollment and Degrees Awarded - 2012-13 All plans, programs, and degrees 2012-13 Offered with and - 2012-13 All plans, programs, and degrees 2012-13 2012-13 AAS Agribusiness Management Associate of Applied Science 20 166 64 AAS Field Crops Technology Associate of Applied Science 9

More information

Teaching and Learning Science in a European Perspective. Doris Jorde University of Oslo

Teaching and Learning Science in a European Perspective. Doris Jorde University of Oslo Teaching and Learning Science in a European Perspective Doris Jorde University of Oslo What is science? Explanations of the material world Based on observation and testing of theories against nature (facts,

More information

Upload Your Culminating Project to The Repository at St. Cloud State University

Upload Your Culminating Project to The Repository at St. Cloud State University Upload Your Culminating Project to The Repository at St. Cloud State University There are two parts to uploading your culminating project (starred paper, thesis, or dissertation) to The Repository at St.

More information

Informationsteknologi Storage management Del 1: Oversigt

Informationsteknologi Storage management Del 1: Oversigt Dansk standard DS/ISO/IEC 24775-1 1. udgave 2014-11-13 Informationsteknologi Storage management Del 1: Oversigt Information technology Storage management Part 1: Overview DS/ISO/IEC 24775-1 København DS

More information

Praksis inden for elektronisk fakturering i EU

Praksis inden for elektronisk fakturering i EU DS-information DS/CWA 16463 1. udgave 2012-06-28 Praksis inden for elektronisk fakturering i EU Code of Practice for Electronic Invoicing in the European Union DS/CWA 16463 København DS projekt: M263481

More information

powered by Come in and View Pål Torp, Produktansvarlig VMware / Presales 27.05.2011 Commaxx 1

powered by Come in and View Pål Torp, Produktansvarlig VMware / Presales 27.05.2011 Commaxx 1 Come in and View Pål Torp, Produktansvarlig VMware / Presales 27.05.2011 Commaxx 1 Agenda - Gjennomgang av View, Komponenter og funksjonalitet - Demo av View 27.05.2011 Commaxx 2 VMware View Spar lagring

More information