บ คลากรทางการศ กษาก บการบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกกส าน กงานเขตบางข นเท ยนกร งเทพมหานคร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บ คลากรทางการศ กษาก บการบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกกส าน กงานเขตบางข นเท ยนกร งเทพมหานคร"

Transcription

1 บ คลากรทางการศ กษาก บการบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกกส าน กงานเขตบางข นเท ยน ก ตต ณ ฐส ทธ บ ษบงค บทค ดย อ การศ กษาคร งน ม จ ดประสงค เพ อศ กษาความค ดเห นของบ คลากรทางการศ กษาก บการ บร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก ส าน กงานเขตบางข นเท ยน จ งหว ด เพ อน าผลการศ กษาเสนอต อผ บร หารส าหร บเป นแนวทางการพ ฒนาโรงเร ยนว ด กก ส าน กงานเขตบางข นเท ยน จ งหว ด ประชากรท ใช ในการศ กษาคร งน ค อ บ คลากรทางการศ กษาโรงเร ยนว ดกก เขตบางข น เท ยน จ านวน 46 คน เคร องม อท ใช ในการศ กษาท ใช เก บรวบรวมข อม ลเป นแบบ สอบถาม โดยประเม นค า 5ระด บ สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลใช ค าสถ ต ร อยละ ค าเฉล ย และค า เบ ยงเบนมาตรฐาน ผลการศ กษาพบว า 1 ) ผ ตอบแบบสอบถามส วนมากม อาย ป ป ม ว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร ม ประสบการณ ในการท างาน ป 2) จากการศ กษาพบว า บ คลากรทางการศ กษา ก บการบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก เขตบางข นเท ยน โดยรวมอย ในระด บมาก เม อพ จารณา เป นรายด านตามล าด บมากไปหาน อยด งน ค อ ด านท ม ความ ค ดเห นอ นด บท 1 ค อ ด านการบ าร งร กษาอาคารสถานท อ นด บท 2 ค อ ด านการใช อาคารสถานท และอ นด บส ดท าย ค อ ด านการจ ดอาคารสถานท

2 Abstract The purposes of this study were to study the opinion of educational personnel to systematic management in building and place of Watkok School on Bang Khun Thian District Office at Bangkok Metropolitan Administration and presented the result to the administrator for it could be the guideline to develop Watkok School on Bang Khun Thian District Office at Bangkok Metropolitan Administration. Population in this study was 46 educational personnel of Watkok School on Bang Khun Thian District Office at Bangkok Metropolitan Administration. Tool used in this study was a set of 5 rating scales questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean, and standard deviation. The study found that 1) most of respondents were in the aged range of years old, graduated in Bachelor and work experienced for years. 2) The mean of attitudes regarding to the opinion of educational personnel to systematic management in building and place of Watkok School on Bang Khun Thian District Office at Bangkok Metropolitan Administration in overall was in high level. When considered to each aspect which in high level at all could sort from high to low as followed; building and place maintenance aspect, building and place using aspect and building and place management aspect.

3 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แนว การจ ดการศ กษามาตรา 24(5) การจ ดกระบวนการเร ยนร บ ญญ ต ไว ว า ให สถานศ กษาส งเสร มและสน บสน นให ผ สอนสามารถจ ดบรรยากาศแวดล อม ส อการเร ยนและ อ านวยความสะดวกเพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร และม ความรอบร ท งสามารถใช การว จ ยเป นส วนหน งของ กระบวนการเร ยนร ท งน ผ สอนและผ เร ยนอาจเร ยนร ไป พร อมก น จากส อการเร ยนการสอนและแหล งว ทยาการ ประเภทต าง ๆ และในมาตรา 24 ( 6 ) ให สถานศ กษา จ ดการเร ยนเร ยนร ให เก ดข นได ท กเวลา ท กสถานท ม การ ประสานความร วมม อก บบ ดา มารดา ผ ปกครอง และ บ คคลในช มชนท กฝ าย เพ อร วมก นพ ฒนาผ เร ยนตาม ศ กยภาพ นอกจากน สถานศ กษาจะต องใช กระบวนการ บร หารจ ดการเช งระบบด วยว ฎจ กรเดมม ง ซ ง ประกอบด วยกระบวนการ 4 ข นตอนค อ การวางแผน (P ) การด าเน นการ (D) การประเม น (C)และการด าเน นการ ต อ ปร บปร ง แก ไข (A) ซ งการบร หารค ณภาพโดยว ฎ จ กรเดมม งเป นระบบหน งท น ยมใช ในการปร บปร ง ค ณภาพงานบร หารเช งระบบ ซ งสถานศ กษาจะต อง น ามาใช ในการพ ฒนาค ณภาพของงานอาคารสถานท ให ได มาตรฐานเพ อพ ฒนามาตรฐานของสถานศ กษาอย าง ต อเน อง ( ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต.2542:12-13) โรงเร ยนเป นองค กรแห งการเร ยนร ท จะต อง เสร มสร างผ เร ยนให ได ร บโอกาสอ นพ งท จะควรได ร บใน การพ ฒนาศ กยภาพตามว ย การพ ฒนาโรงเร ยน ส งท ควรให ความส าค ญอย างมากค อการจ ดสภาพแวดล อมในท ก ๆ ด านท ส งผลต อการเร ยนร ของผ เร ยน สภาพแวดล อมท ด หมายถ ง ส วนประกอบส าค ญส วนหน งท จะส งผลให ผ เร ยนม พ ฒนาการ ม ความปลอดภ ย ม แรงจ งใจและเก ด ความส ข ความเต มใจในการแสวงหาความร ตรงก นข าม โรงเร ยนท ขาดการเอาใจใส ในด านสภาพแวดล อมหร อไม เห นความส าค ญของการจ ดสภาพแวดล อมจะท าให บ คลากรท งในและนอกสถานศ กษาขาดปฏ ส มพ นธ ท ด ม บรรยากาศท น าเบ อ ขาดความอบอ นและบรรยากาศท เป น ม ตรและขาดศร ทธาต อโรงเร ยน ผ บร หารสถานศ กษาต อง ม ความร ความสามารถในการวางแผนการบร หารงาน เป น ผ น าท เข มแข ง เป นผ จ ดการท เฉ ยบแหลม เป นผ ม ว ส ยท ศน กว างไกล มองอนาคตของโรงเร ยนในทาง สร างสรรค สถานศ กษาม การบร หารวางแผนจ ดการท ด ม การจ ดสถานท อย างเป นระเบ ยบเร ยบร อย สะดวก ร มร น สวยงามจะช วยให ผ เร ยนหร อผ ท เก ยวข อง ตลอดจนผ ท พบเห นเก ดความพ งพอใจ ร ส กอบอ น ปลอดภ ย และท า ให สถานท สามารถใช ประโยชน ได อย างค มค าค อสามารถ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาได ในระด บหน ง (ร ง แก วแดง. 2541:278) งานอาคารสถานท เป นงานหน งท ม ความส าค ญใน การบร หารโรงเร ยน เพราะเป นงานท สน บสน นการ บร หารโรงเร ยนในด านต างๆ ให ด าเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ช วยสร างเสร มขว ญและก าล งใจให แก บ คลากรในโรงเร ยน และผ ท มาต ดต อราชการก บทาง โรงเร ยนได เห นสภาพแวดล อมท ด ซ งส งผลต อจ ตใจ อารมณ และจ นตนาการได นอกจากน อาคารสถานท ย งเป น ป จจ ยน าเข าท ส าค ญป จจ ยหน งของสถานศ กษาท ม ส วน ช วยเสร มสร างความเจร ญงอกงามทางร างกาย จ ตใจ สต ป ญญาและส งคมของน กเร ยน อาคารสถานย งเป น แหล งเก บอ ปกรณ การศ กษาและคร ภ ณฑ ท ใช ในด านการ เร ยนการสอนรวมท งเป นศ นย กลางการจ ดก จกรรมทางการ ศ กษาอ กด วย สภาพป จจ บ นโรงเร ยนว ดกกเป นโรงเร ยนส งก ด ม งเน นการจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพพร อมท งม การจ ดก จกรรมการเร ยนเร ยนการ

4 สอนตามปกต เพ อให โรงเร ยนอบอ น น าอย ม การ ปร บต วให เข าก บสภาพแวดล อมม จ ดการบร หารอาคาร สถานท และส งแวดล อมตามนโยบายของ ในเร องของหน าบ านหน ามองเพ อให เหมาะสมก บอาคาร สถานท แต ย งม ป ญหาและข อบกพร องอย หลายประการท ท าให การจ ดการอาคารสถานท ของโรงเร ยนไม บรรล ผลไม ว าจะเป นป ญหาด านขยะม ลฝอย บร เวณสวนหย อมหน า โรงเร ยนขาดความร มร นสวยงาม ห องส ขาม กล นเหม น รบกวนการเร ยนการสอนท เก บถ งขยะไม ม รวมท งแหล ง การเร ยนร ในโรงเร ยนทร ดโทรมผ ผ งไป ท าให ไม เจร ญห เจร ญตาแก ผ พบเห นและผ ท เข ามาเย ยมเย ยนโรงเร ยนจ งท า ให สภาพภ ม ท ศน ของโรงเร ยนโดยรวมไม ด ไปด วย ส งผล ให ภาพล กษณ ของโรงเร ยนในความร ส กของบ คคลท วไป ว าม ความสกปรกไม สะอาด ไม น าเร ยน (รายงานประจ าป โรงเร ยนว ดกก. 2555:129) ผ ศ กษาในฐานะท ม ส วนเก ยวข องก บการ บร หารงานอาคารสถานท ในโรงเร ยน ว ดกก เขตบาง ข นเท ยน จ งม ความสนใจท จะศ กษาการ บร หารงานของบ คลากรทางการศ กษาก บการบร หารเช ง ระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก เขตบางข นเท ยน โดยม ประเด น ท ศ กษา ค อ ด านการ จ ดอาคารสถานท ด านการใช อาคารสถานท และด านการ บ าร งร กษาอาคารสถานท เพ อน าผลการศ กษาไปใช เป น แนวทางในการพ ฒนาปร บปร งอาคารสถานท และการจ ด ส งแวดล อมของโรงเร ยนให ม ประส ทธ ภาพย งข น ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 1. เพ อศ กษาความค ดเห นของบ คลากรทาง การศ กษาก บการบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก ส าน กงานเขตบางข นเท ยน จ งหว ด 2. เพ อน าผลการศ กษาเสนอต อผ บร หารโรงเร ยน ว ดกก ส าน กงานเขตบางข นเท ยน จ งหว ด ขอบเขตการศ กษา 1.ขอบเขตด านเน อหา การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาเพ อศ กษาความ ค ดเห นของบ คลากรทางการศ กษาก บการบร หารเช งระบบ ด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก ส าน กงานเขตบางข น เท ยน จ งหว ด 2.ขอบเขตด านต วแปร ต วแปรท ใช ในการศ กษาประกอบด วย 2.1 ต วแปรอ สระ ได แก เพศ อาย ว ฒ การศ กษา ประสบการณ ในการท างาน 2.2 ต วแปรตาม ได แก บ คลากรก บการ บร หารงานเช งระบบอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก 3 ด านได แก ด านการจ ดอาคารสถานท ด านการ ใช อาคารสถานท ด าน บ าร งร กษาอาคารสถานท 3. ขอบเขตด านประชากร ประชากรท ใช ในการศ กษาคร งน ค อบ คลากร ทางการศ กษาท ปฏ บ ต หน าท ในโรงเร ยนว ดกก ส าน กงาน เขตบางข นเท ยน จ งหว ด ในป การศ กษา 2556 จ านวน 46 คน (โรงเร ยนว ดกก.2555:10) 3. ขอบเขตด านระยะเวลา ต งแต เด อน ม ถ นายน ถ ง เด อนส งหาคม พ.ศ กรอบแนวค ดในการศ กษา จากการได ศ กษาการบร หารจากเอกสารและ ผลงานศ กษาท เก ยวข องเก ยวก บ บ คลากรทางการศ กษาก บ การบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก

5 ส าน กงานเขตบางข นเท ยน จ งหว ด สามารถสร ปเป นกรอบแนวค ดของการศ กษาตาม (เพชร ร ตน ส ขประเสร ฐ. 2554:40-41) และ (สม ย พวงเพ ชร. 2547:58) ประกอบด วยต วแปรอ สระ ค อ เพศ อาย ว ฒ การศ กษา และประสบการณ ในการท างาน และต วแปรตาม ค อ ด านการจ ดอาคารสถานท ด านการใช อาคารสถานท ด านการบ าร งร กษาอาคารสถานท น ยามศ พท เฉพาะ ในการศ กษาเร องบ คลากรทางการศ กษาก บการ บร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก ส าน กงานเขตบางข นเท ยน จ งหว ดคร งน ผ ศ กษาได ให น ยามของศ พท เฉพาะท เก ยวข องก บการศ กษา การบร หาร หมายถ ง การท บ คคลต งแต 2 คน ข น ไป ร วมม อก นท างานเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ร วมก น อย างเป นกระบวนการม และระบบภายใต ทร พยากรท ม อย โดยใช เทคน คว ธ การต างๆ ในท น หมายถ ง บ คลากร ทางการศ กษาก บการบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก ส าน กงานเขตบางข นเท ยน จ งหว ด การบร หารเช งระบบ หมายถ ง ว ธ การน าความร เร องระบบเข ามาเป นกรอบ ช วยในการค นหาป ญหา ก าหนดว ธ การแก ป ญหา และใช แนวทางความค ดเช งระบบ ช วยในการต ดส นใจแก ป ญหา บ คลากรทางการศ กษา หมายถ งคร ผ สอน คร พ เล ยง เจ าหน าท ผน กงานสถานท โรงเร ยนว ดกก เขตบางข น เท ยน จ านวน 46 คน เป นชาย 12 คน หญ ง 42 คน โรงเร ยนว ดกก หมายถ ง สถานศ กษาของร ฐบาล ส งก ดท จ ดการเร ยนการสอนระด บ ปฐมว ย ช วงช นท 1 ช วงช นท 2 และขยายโอกาสช วงช นท 3 เพศ หมายถ ง เพศของผ ตอบแบบสอบถาม บ คลากรทางการศ กษาก บการบร หารเช งระบบด านอาคาร สถานท โรงเร ยนว ดกก ส าน กงานเขตบางข นเท ยน จ งหว ด แบ งเป น 2 เพศ ค อ เพศชาย และ เพศ หญ ง อาย หมายถ ง ระยะเวลาน บต งแต เก ดจนถ งป ป จจ บ นของผ ตอบแบบสอบถาม บ คลากรทางการศ กษา ก บการบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก ส าน กงานเขตบางข นเท ยน จ งหว ด ว ฒ การศ กษา หมายถ ง ว ฒ การศ กษาส งส ดท ได ร บ ตามระบบการศ กษาป จจ บ นของ ผ ตอบแบบสอบถาม บ คลากรทางการศ กษาก บการบร หารเช งระบบด านอาคาร สถานท โรงเร ยนว ดกก ส าน กงานเขตบางข นเท ยน จ งหว ด การจ ดอาคารสถานท หมายถ ง การด าเน นงานของ โรงเร ยนเก ยวก บการจ ดอาคารสถานท การใช อาคาร สถานท และการบ าร งร กษาอาคารสถานท ของโรงเร ยนว ด กก เขตบางข นเท ยน การใช อาคารสถานท หมายถ ง การวางแผนการใช อาคารสถานท ให เก ดประโยชน ใช สอยมากท ส ดต อการ เร ยนการสอนท งในและนอกห องเร ยนของน กเร ยนรวมท ง ช มชน การบ าร งร กษาอาคารสถานท หมายถ ง การ ประด บตกแต งและซ อมแซมอาคาร สถานท ให คงสภาพ เด มหร อเพ มเต มเพ อให เก ดประโยชน ค มค าท ส ด ประโยชน ท ได ร บจากการศ กษา ในการศ กษาเร องบ คลากรทางการศ กษาก บการ บร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก

6 ส าน กงานเขตบางข นเท ยน จ งหว ดคร งน ผ ศ กษาก าหนดประโยชน ไว ด งน 1. เพ อศ กษาความค ดเห นของบ คลากรทาง การศ กษาก บการบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก ส าน กงานเขตบางข นเท ยน จ งหว ด 2. เพ อน าผลการศ กษาเสนอต อผ บร หารโรงเร ยน ว ดกก ส าน กงานเขตบางข นเท ยน จ ง ห ว ด สร ปผลการศ กษา 1. ประชากรท ใช ในการศ กษา ค อ ข าราชการคร โ ร ง เ ร ย นว ด ก ก ส าน กงานเขตบางข น เ ท ย น จ านวน 46 คน ผ ตอบแบบสอบถาม ส วนมากม อาย ป จ านวน20 คน รองลงมาม อาย ป จ านวน 11 คน อาย มากกว า50 ป ข นไป จ านวน 10 คน และน อยท ส ดอาย ต ากว า 30 ป จ านวน 5 คน ผ ตอบแบบสอบถามส วนมากม ว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร จ านวน 38 คน รองลงมาม ว ฒ การศ กษาส งกว า ปร ญญาตร จ านวน 4 คน และต ากว าปร ญญาตร จ านวน 4 คน ผ ตอบแบบสอบถามส วนมากม ประสบการณ ใน การท างาน ป จ านวน 17 คน ค ด รองลงมาม ประสบการณ ในการท างานมากกว า 15 ป จ านวน 16 คน ม ประสบการณ ในการท างาน 5-10 ป จ านวน 9 คน และ น อยท ส ดม ประสบการณ ในการท างาน ต ากว า 5 ป จ านวน 4 คน 2. ผลการศ กษาพบว า บ คลากรทางการศ กษาก บ การบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก เขต บางข นเท ยน โดยภาพรวมอย ในระด บ มากเม อจ าแนกเป นรายด านพบว า ด านท ม ความค ดเห น อ นด บท 1 ค อ ด านการบ าร งร กษาอาคารสถานท อ นด บท 2 ค อ ด านการใช อาคารสถานท และอ นด บส ดท าย ค อ ด าน การจ ดอาคารสถานท และเม อพ จารณาเป นรายด าน พบว า 2.1 การจ ดอาคารสถานท โดยภาพรวมอย ในระด บมาก เม อจ าแนกเป นรายข อพบว า ข อท ม ความ ค ดเห นอ นด บท 1 ค อ การจ ดสภาพของอาคารสถานท ม ความปลอดภ ย อ นด บท 2 ค อ ม การจ ดท าแผนแม บทด าน อาคารสถานท อ นด บท 3 การตกแต งบร เวณอาคาร สถานท เป นไปตามท วางไว อ นด บท 4 ค อ บ คลากรใน โรงเร ยนม ส วนร วมในการวางแผนก าหนดความต องการ อาคารสถานท อ นด บท 5 ค อด าเน นการจ ดอาคารสถานท เป นไปตามแผนท วางไว และอ นด บส ดท าย ค อ ช มชนม ส วนร วมในการวางแผนก าหนดความต องการอาคาร สถานท ตามล าด บ 2.2 ด านการใช อาคารสถานท โดย ภาพรวมอย ในระด บมาก เม อจ าแนกเป นรายข อพบว า ข อ ท ม ความค ดเห นอ นด บท 1 ค อ ม การช แจงและสร างความ เข าใจร วมก นในการใช อาคารสถานท อ นด บท 2 ค อ ก าหนดให ม การใช ประโยชน จากอาคารสถานท อย าง หลากหลาย อ นด บท 3 ค อ ม การใช อาคารสถานท และ ห องเร ยนอย างค มค า อ นด บท 4 ค อ ม การใช ประโยชน จาก ห องบร การเช น ห องสม ด ฯลฯอย างค มค า และอ นด บ ส ดท าย ค อวางแผนการใช อาคารสถานท ให ค มค า ตามล าด บ 2.3 ด านการบ าร งร กษาอาคารสถานท โดยภาพรวมอย ในระด บมาก เม อจ าแนกเป นรายข อพบว า ข อท ม ความค ดเห นอ นด บท 1 ค อ อาคารสถานท ม ความ ม นคงแข งแรง อ นด บท 2 ค อม การก าก บด แลและควบค ม เวรยามร กษาอาคารสถานท อ นด บท 3 ค อจ ดเวรยามด แล อาคารสถานท อ นด บท 4 ค อ จ ดแบ งหน าท ให ก บ บ คลากรร บผ ดชอบอาคารสถานท อ นด บท 5 ค อ ส งเสร ม ให น กเร ยนม ส วนร วมในการด แลร กษาอาคารสถานท

7 อ นด บ6 ค อ ม การร กษาอาคารสถานท ให ม ความสะอาด และปลอดภ ย อ นด บ7 ค อ ด แลร กษาอาคารสถานท และ ห องต างๆ ให อย ในสภาพพร อมใช งาน อ นด บ8 ค อ ม ระเบ ยบส าหร บการปฏ บ ต ผ มาขอใช อาคารสถานท ไว อย าง ช ดเจน อ นด บ9 ค อม การบ าร งอาคารสถานท ให ม ความร ม ร น สวยงาม อ นด บ10 ค อ น กเร ยนและบ คคลากรใน โรงเร ยนม ส วนร วมในการบ าร งร กษาสถานท อ นด บ11 การรายงานความเส ยหายของอาคารสถานท อย างสม าเสมอ อ นด บ12 ค อ ม การปร บปร งร กษาอาคารสถานท สม าเสมอ และอ นด บส ดท าย ค อ ด าเน นการของบประมาณซ อมแซม อาคารสถานท เม อม การช าร ด อภ ปรายผล ผลการศ กษาเร องบ คลากรบ คลากรทาง การศ กษาก บการบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก ส าน กงานเขตบา ง ข น เ ท ย น โดยภาพรวมอย ในระด บมาก เม อจ าแนก เป นรายด านพบว า ด านท ม ความค ดเห นอ นด บท 1 ค อ ด าน การบ าร งร กษาอาคารสถานท อ นด บท 2 ค อ ด านการใช อาคารสถานท และอ นด บส ดท าย ค อ ด านการจ ดอาคาร สถานท สามารถอภ ปรายผลการศ กษาได ด งต อไปน 1.ด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก เขตบางข น เท ยน โดยภาพรวมอย ในระด บมากเม อ จ าแนกเป นรายด านพบว า ด านท ม ความค ดเห นอ นด บท 1 ค อ ด านการบ าร งร กษาอาคารสถานท อ นด บท 2 ค อ ด าน การใช อาคารสถานท และอ นด บส ดท าย ค อ ด านการจ ด อาคารสถานท ซ งสอดคล องก บงานว จ ยสม ย พวงเพ ชร ( 2547:75) ได ศ กษาเร องความค ดเห นของผ บร หารโรงเร ยน ท ม ต อการบร หารงานอาคารสถานท ในโรงเร ยน ประถมศ กษา ส งก ด ส าน กงานประถมศ กษาจ งหว ด ศร ษะ เกศ จ าแนกตามขนาดของโรงเร ยนและประสบการณ ใน การด ารงต าแหน งผ บร หาร ผลการว จ ยพบว าผ บร หาร โรงเร ยน ส งก ด ส าน กงานประถมศ กษาจ งหว ด ศร ษะเกศม การปฏ บ ต งานด านการจ ดสร างอาคารสถานท ด านการใช อาคารสถานท ด านการบ าร งร กษาอาคารสถานท และด าน การควบค มด แลอาคารสถานท ในระด บมาก 2. ด านการใช อาคารสถานท โดยภาพรวมอย ใน ระด บมาก เม อจ าแนกเป นรายข อพบว า ข อท ม ความ ค ดเห นอ นด บท 1 ค อ ม การช แจงและสร างความเข าใจ ร วมก นในการใช อาคารสถานท อ นด บท 2 ค อ ก าหนดให ม การใช ประโยชน จากอาคารสถานท อย างหลากหลาย อ นด บท 3 ค อ ม การใช อาคารสถานท และห องเร ยนอย าง ค มค า อ นด บท 4 ค อ ม การใช ประโยชน จากห องบร การ เช น ห องสม ด ฯลฯอย างค มค า และอ นด บส ดท าย ค อ วางแผนการใช อาคารสถานท ให ค มค า ตามล าด บ ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของปร ด ช ช น (2547:76 80) ได ศ กษาเร อง สภาพการบร หารงานอาคารสถานท ของ ผ บร หารโรงเร ยนเอกชนอาช วศ กษา จ าแนกตามสถานภาพ โดยต าแหน งและขนาดของโรงเร ยนภายใต ขอบข ายงาน 4 ด านค อการวางแผนการใช อาคารสถานท การซ อม บ าร งร กษาอาคารสถานท การควบค มด แลสถานท และการ ประเม นผลการใช อาคารสถานท สภาพการบร หารงาน อาคารสถานท สถานท ของผ บร หารโรงเร ยนเอกชน อาช วศ กษาเขตภาคใต ตามความค ดเห นของผ บร หารและ คร ผ สอนใน 4ด าน เม อพ จารณาเป นรายด านพบว าด านการ ควบค มด แลสถานท และการซ อมบ าร งร กษาอาคาร สถานท ม ค าเฉล ยอย ในระด บมาก 3. ด านการบ าร งร กษาอาคารสถานท โดย ภาพรวมอย ในระด บมาก ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ ธชณกรพงศ พลอยชยภ สร (2552:77) ได ศ กษาเร องสภาพ และป ญหาการบร หารงานอาคารสถานท ของโรงเร ยน พระราม 9 กาญจนาภ เษก ส าน กเขตห วยขวางส งก ด ในป การศ กษา 2552โดยม ขอบเขต การศ กษาใน 5 ด านได แก ด าน ค อการจ ดสร างอาคาร

8 สถานท การใช อาคารสถานท การบ าร งร กษาอาคาร สถานท การควบค มด แลอาคารสถานท และการประเม นผล การใช อาคารสถานท ผลการค นคว า พบว าสภาพการ บร หารงานอาคารสถานท ของโรงเร ยนพระราม 9 กาญจนา ภ เษก ส าน กเขตห วยขวางส งก ดโดย ภาพรวมท ง 5 ด านอย ในระด บมากเม อพ จารณาเป นราย ด านพบว าด านท ส งท ส ดได แก ด านการบ าร งร กษาอาคาร สถานท อย ในระด บมาก รองลงมาได แก ด านการจ ดสร าง อาคารสถานท อย ในระด บมาก ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะจากผ ตอบแบบสอบถาม 1. ด านการจ ดอาคารสถานท ควรให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการวางแผน ก าหนดความต องการอาคารสถานท การจ ดการอาคาร สถานท ให ม การพ ฒนาบรรยากาศ ส งแวดล อม อาคาร สถานท ให เอ อต อการเร ยนร และเน นการสน บสน น ก จกรรมของผ เร ยน และการสร างความส มพ นธ ก บช มชน อย างต อเน องและการวางแผนพ ฒนาอาคารสถานท สภาพแวดล อมและทร พยากรเพ อการศ กษา 2. ด านการใช อาคารสถานท วางแผนการใช อาคารสถานท ให ค มค า ใช อาคาร สถานท ให เก ดประโยชน อย างเหมาะสมให บร การด าน สถานท แก ช มชนและส วนราชการอ นๆม การซ อมแซม แก ไขส วนท ช าร ดให อย ในสภาพท ใช การได ด จ ดหาพ สด อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช สน บสน นการพ ฒนาอาคาร สถานท ท ม การต อเต ม ด ดแปลงให ม สภาพท ด ข นกว าเด ม 3. ด านการบ าร งอาคารสถานท ม การปร บปร งร กษาอาคารสถานท สม าเสมอ และอ นด บส ดท าย ค อ ด าเน นการของบประมาณซ อมแซม อาคารสถานท เม อม การช ด ม การด แลร กษาอาคารเร ยนม การแต งต งผ ร บผ ดชอบในการด แลเป นลายล กษณ อ กษรม การบ าร งร กษาให คงสภาพม ระเบ ยบสวยงามใช การได และ เอ อต อการเร ยนร ม การซ อมแซมหร อปร บปร งให ด ข น สภาพอาคารย งได ร บการบ าร งร กษาให อย ในสภาพท ม นคง แข งแรงและสะอาดสวยงาม ม การประด บตกแต งและ ซ อมแซมอาคารสถานท ให คงสภาพเด ม หร อ เพ มเต ม เพ อให ประโยชน โดยค มค าท ส ดการควบค มด แลอาคาร สถานท ค อ การควบค มด แลโดยท วไป เป นการก าก บ ต ดตามผลการใช การบ าร งร กษา การตกแต ง รวมถ งการ ควบค มการปฏ บ ต งานอาคารสถานท ให เป นไปตาม กฏ ระเบ ยบ ข อบ งค บและแบบแผนของทางราชการ ท เก ยวข องการประเม นผลการใช อาคารสถานท เป นการ ด าเน นการประเม นผลการใช เพ อการปร บปร งและ เปล ยนแปลงแนวทางการด าเน นงานด านน ให เหมาะสม เพ อประโยชน ส งส ด และเพ อเก บข อม ลส าหร บการ วางแผนด าเน นงานอาคารสถานท ของป ถ ดไป ข อเสนอแนะของผ ศ กษา ผลการศ กษาสร ปได ว า บ คลากรทางการศ กษา ก บการบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกก เขตบางข นเท ยน โดยภาพรวมอย ใน ระด บมาก เม อจ าแนกเป นรายด านพบว าอ นด บท 1 ค อ ด านการบ าร งร กษาอาคารสถานท อ นด บท 2 ค อ ด านการ ใช อาคารสถานท และอ นด บส ดท าย ค อ ด านการจ ดอาคาร ซ งสอดคล องก บงานว จ ยสม ย พวงเพ ชร ได ศ กษาเร อง ความค ดเห นของผ บร หารโรงเร ยนท ม ต อการบร หารงาน อาคารสถานท ในโรงเร ยนประถมศ กษา ส งก ด ส าน กงาน ประถมศ กษาจ งหว ด ศร ษะเกษ ผลการว จ ยพบว าม การ ปฏ บ ต งานด านการจ ดสร างอาคารสถานท ด านการใช อาคารสถานท ด านการบ าร งร กษาอาคารสถานท และด าน การควบค มด แลอาคารสถานท ในระด บมากและเพ อเป น ประโยชน ในการศ กษาคร งต อไปผ ศ กษาจ งได เสนอแนะ ให ม การท าการศ กษาในเร องต อไปน

9 1. ควรท าการศ กษาเก ยวก บงานอาคาร สถานท สภาพภ ม ท ศน และส งแวดล อมท ส งผลต อการเร ยน ของน กเร ยน และ ควรให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการ วางแผนก าหนดความต องการอาคารสถานท การจ ดการ อาคารสถานท ให ม การพ ฒนาบรรยากาศ ส งแวดล อม อาคารสถานท ให เอ อต อการเร ยนร และเน นการสน บสน น ก จกรรมของผ เร ยน และการสร างความส มพ นธ ก บช มชน อย างต อเน องและการวางแผนพ ฒนาอาคารสถานท สภาพแวดล อมและทร พยากรเพ อการศ กษา 2. ม การบ าร งร กษาให อย ในสภาพท ม นคงแข งแรง และสะอาดสวยงาม ม การประด บตกแต ง ม การจ ดม การจ ด บรรยากาศฯให เก ดความสะอาด ความร มร น ความสวยงาม ความปลอดภ ย และความสะดวก ม การจ ดบร เวณเป น ส ดส วนม ความร มร น ม การตกแต งบร เวณสวยงามม สถานท เล น ออกก าล งกาย และพ กผ อน ม อากาศปลอด โปร ง ไม เป นแหล งมลพ ษ ม บรรยากาศท เอ อต อการ เร ยนร ม ทางส ญจรท เป นระเบ ยบ ม ร วหร อเคร องหมาย แสดงแนวเขต.ม การใช และบ าร งร กษาให ม ความเป น ระเบ ยบและปลอดภ ย เอกสารอ างอ ง ก ต มา ปร ด ด ลก. การบร หารและการน เทศการศ กษาเบ องต น. กร งเทพฯ : อ กษรการพ มพ กระทรวงศ กษาธ การ. การใช อาคารสถานท ราชการ. :ค ร สภา กระทรวงศ กษาธ การ. ระเบ ยบการใช อาคารสถานท ราชการ. :ค ร สภา กระทรวงศ กษาธ การ.สถาบ นพ ฒนาผ บร หารการศ กษา.เอกสารประกอบการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารสถานศ กษา หมวดท 2 บร หารศาสตร. ราชบ ร.ธรรมาร กษ การพ มพ.2543 จ นทราน สงวนนาม. ทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการบร หารสถานศ กษา. กร งเทพฯ: บ คพอยท จ าร ส นองมาก. ร วมวงบร หาร.:เพ มเสร มก จ ด ลก พ ฒน ว ช ยโชต. เอกสารประกอบค าบรรยายหล กส ตรผ บร หารสถานศ กษาระด บส ง. กร งเทพฯ : กองพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานคณะกรรมการประถมศ กษาแห งชาต ธเนศ ข าเก ด.การจ ดบรรยากาศและส งแวดล อมท ด ในประถมศ กษาสารพ ฒนาหล กส ตร ช ศร วงศ ร ตนะ. เทคน คการใช สถ ต เพ อการว จ ย. : เทพเนรม ตการพ มพ ชล ต พ ทธร กษา. การบร หารงานโรงเร ยน. กร งเทพฯ : ส ว ร ยาสาสน

บทท 1 บทน า ๑. หล กการและเหต ผล ๒. ว ตถ ประสงค

บทท 1 บทน า ๑. หล กการและเหต ผล  ๒. ว ตถ ประสงค บทท 1 บทน า ๑. หล กการและเหต ผล การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนตามหล กส ตรการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษา แหงชาต พ.ศ. 2542 แก#ไขเพ มเต มฉบ บท 2 พ.ศ. 2545 ก าหนด ให#ม การเร ยนการสอนในกล ม สาระก จกรรมพ ฒนาผ

More information

บทค ดย อ พวงทอง นาพ จ ตร สาขาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก

บทค ดย อ พวงทอง นาพ จ ตร สาขาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก การปฏ บ ต งานตามมาตรฐานว ชาช พคร ในโรงเร ยนเทศบาล โพธ ประท บช าง อ าเภอโพธ ประท บช าง จ งหว ดพ จ ตร Performance in accordance with teacher profession standard in school under Pho Prathap Chang Municipality,

More information

การพ ฒนาต วบ งช การบร หารจ ดการท ด ของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน

การพ ฒนาต วบ งช การบร หารจ ดการท ด ของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน การพ ฒนาต วบ งช การบร หารจ ดการท ด ของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน กรองทอง เข ยนทอง ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาคร ศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว

More information

ผ อ านวยการหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยร งส ต

ผ อ านวยการหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยร งส ต 156 การต ดส นใจเล อกซ อรถยนต ร นประหย ด(Eco-Car)ของข าราชการคร ในเขตกร งเทพมหานคร Decision Making Eco-Car of the Teacher Officials in Bangkok ภ ทรภา พ ฒค ม 1 ดร. ไกรช ต ส ตะเม อง 2 ------------------------------------------------------------------

More information

พ ทธน นณ ล นสะแกวงค 1, ร ชน วรรณ ต งภ กด 2, บ ญช บ ญล ข ตศ ร 3 Patthanun Loonsagaewong 1, Ratchaneewan Tangpakdee 2, Bunchoo Bunlikhitsiri 3

พ ทธน นณ ล นสะแกวงค 1, ร ชน วรรณ ต งภ กด 2, บ ญช บ ญล ข ตศ ร 3 Patthanun Loonsagaewong 1, Ratchaneewan Tangpakdee 2, Bunchoo Bunlikhitsiri 3 ผลของการใช ร ปแบบการให ผลป อนกล บท ต างก นในการเร ยนด วย โปรแกรมบทเร ยนแบบฝ กห ด เร องข อม ลและเทคโนโลย สารสนเทศท ม ต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนและความคงทนในการเร ยนของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 3 Different

More information

ผ ว จ ย ต าแหน ง ว ฒ การศ กษา สถานท ต ดต อ

ผ ว จ ย ต าแหน ง ว ฒ การศ กษา สถานท ต ดต อ ช อเร อง การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน ของน กศ กษาระด บช น ปวส. ป ท 1 สาขาการตลาด ว ชาการบ ญช เบ องต น 1 โดยใช ว ธ การเร ยนแบบเพ อนช วยเพ อน ผ ว จ ย : นางดวงใจ สารภ ตาแหน ง : คร ผ สอน ว ฒ การศ กษา : บร

More information

บทค ดย อ ม ล กษณะเป นการว จ ยและพ ฒนา โดยม ว ธ ด าเน นการว จ ยแบ งออกเป น 3 ข นตอน ค อ 1) การสร าง

บทค ดย อ ม ล กษณะเป นการว จ ยและพ ฒนา โดยม ว ธ ด าเน นการว จ ยแบ งออกเป น 3 ข นตอน ค อ 1) การสร าง ช อเร อง ร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 5 ช อผ ว จ ย นางมณฑ ธว ล ว ฒ ว ชญาน นต ตาแหน ง ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 ป ท ว จ ย 2555-2556

More information

ก ตต กรรมประกาศ. ขอขอบค ณ Mr. Neil Cameron Cuthbertson ท ได กร ณาให คาแนะนาช วยเหล อ ตรวจแก ไข และปร บปร งงานว จ ยฉบ บภาษาอ งกฤษ จนเสร จสมบ รณ

ก ตต กรรมประกาศ. ขอขอบค ณ Mr. Neil Cameron Cuthbertson ท ได กร ณาให คาแนะนาช วยเหล อ ตรวจแก ไข และปร บปร งงานว จ ยฉบ บภาษาอ งกฤษ จนเสร จสมบ รณ ก ก ตต กรรมประกาศ ใ น ง า น ว จ ย ฉ บ บ น ส า เ ร จ ล ล ว ง ไ ด อ ย า ง ส ม บ ร ณ ด ว ย ค ว า ม ก ร ณ า อ ย า ง ย ง จ า ก อาจารย ธ น ฐดาโกมล ท ได สละเวลาอ นม ค าแก คณะผ ว จ ย เพ อให คาปร กษาและแนะนาตลอดจน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 3 ป (พ.ศ.2557-2559) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2558)

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 3 ป (พ.ศ.2557-2559) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2558) แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 3 ป (พ.ศ.2557-2559) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2558) ม ถ นายน 2558 คานา กองแผนงานได ตระหน กถ งความสาค ญของการพ ฒนาบ คลากร จ งได กาหนดแนวทางการพ

More information

การวางแผนงานก อสร างภายใต ข อจ าก ดด านกระแสเง นสด Construction Planning Model with Cash Flow Constraints

การวางแผนงานก อสร างภายใต ข อจ าก ดด านกระแสเง นสด Construction Planning Model with Cash Flow Constraints การวางแผนงานก อสร างภายใต ข อจ าก ดด านกระแสเง นสด Construction Planning Model with Cash Flow Constraints จ รเดช เศรษฐก มพ วชรภ ม เบญจโอฬาร สาขาว ศวกรรมโยธา ส าน กว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร

More information

บทน ำ ว สด และว ธ การ

บทน ำ ว สด และว ธ การ The Development of Document Control Information System (DOC-IS) บทน ำ การควบค มเอกสารเป นข อก ำหนดท 4.3 ในระบบค ณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ก ำหนดให ห องปฏ บ ต การ ต องม การจ ดการเพ อควบค มเอกสารท กชน ดในระบบค

More information

Provisional Result Summary Muzaffarpur Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University

Provisional Result Summary Muzaffarpur Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University Bachelor of Arts Fail 8605, 470474, 2119560606, 2119560617, 2119530444, 2119550529, 2119550545, 2119550557, 2119560614, 2119560625, 2119560626, 2119560628, 2119560633, 2119560637, 2119570895, 2119701086,

More information

Provisional Result Summary Muzaffarpur Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University

Provisional Result Summary Muzaffarpur Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University Bachelor of Science Pass 1 640285, 640307, 640330, 640331, 640333, 640340, 640349, 640375, 640382, 640386, 640389, 915406, 900036, 910038, 2210260087, 2210260113, 2210260117, 2210260143, 2210260208, 2210260018,

More information

การศ กษาด งานด านการพ ฒนาคร ในน วซ แลนด A FIELD TRIP STUDY ON TEACHER DEVELOPMENT IN NEW ZEALAND

การศ กษาด งานด านการพ ฒนาคร ในน วซ แลนด A FIELD TRIP STUDY ON TEACHER DEVELOPMENT IN NEW ZEALAND 1 การศ กษาด งานด านการพ ฒนาคร ใน A FIELD TRIP STUDY ON TEACHER DEVELOPMENT IN NEW ZEALAND เกร นน า การได ม โอกาสไปศ กษาเร ยนร การจ ดการศ กษาของประเทศซ งเป นประเทศท ม ความ โดดเด นในด านค ณภาพของผ เร ยนและการจ

More information

Customer Engagement and Response Toward an Extended-Stay Hotel: A Case Study of Grande Centre Point Hotel

Customer Engagement and Response Toward an Extended-Stay Hotel: A Case Study of Grande Centre Point Hotel Kasetsart J. (Soc. Sci) 35 : 550-557 (2014) ว. เกษตรศาสตร (ส งคม) ป ท 35 : 550-557 (2557) Customer Engagement and Response Toward an Extended-Stay Hotel: A Case Study of Grande Centre Point Hotel Pramote

More information

MARKETING CHANNEL MANAGEMENT A CASE STUDY OF LS MACHINERY COMPANY

MARKETING CHANNEL MANAGEMENT A CASE STUDY OF LS MACHINERY COMPANY LS 機 械 公 司 營 銷 渠 道 案 例 研 究 MARKETING CHANNEL MANAGEMENT A CASE STUDY OF LS MACHINERY COMPANY การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 張 坤 河, 何 荣 良 Chutipong Saechang, Pak Thaldumrong Master of Business Administration

More information

การใช เทคน คเหม องข อม ลท านายความเส ยหายด านคอมพ วเตอร

การใช เทคน คเหม องข อม ลท านายความเส ยหายด านคอมพ วเตอร การใช เทคน คเหม องข อม ลท านายความเส ยหายด านคอมพ วเตอร Computer Damage Prediction Using Data Mining Technique บทค ดย อ โชต กา วรธนาน วงศ ค ารณ ส น ต เผ าภ ค ศ ร ส ข ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะว ศวกรรมศาสตร

More information

ก SPSS for Windows ก ก ก

ก SPSS for Windows ก ก ก 116 การใช งานโปรแกรม SPSS for Windows อวยพร เร องศร 15 กรกฎาคม 2556 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก SPSS for Windows ก ก ก ก ก SPSS for Windows ก ก ก 11 ก ก ก SPSS for Windows SPSS ก ก Statistical

More information

การพ ฒนาเกมแก ป ญหาด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4: กรณ ศ กษา โรงเร ยนองคร กษ

การพ ฒนาเกมแก ป ญหาด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4: กรณ ศ กษา โรงเร ยนองคร กษ การพ ฒนาเกมแก ป ญหาด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4: กรณ ศ กษา โรงเร ยนองคร กษ ม ทนา ดวงกลาง ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาหล

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายร บเข าศ กษาและทะเบ ยนประว ต

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายร บเข าศ กษาและทะเบ ยนประว ต ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายร บเข าศ กษาและทะเบ ยนประว ต สมจ ตร ส วร กษ สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร เอกสารประกอบการปฏ บ ต งาน สาหร บบ คลากรสายสน บสน น ในสถาบ นอ ดมศ กษา

More information

Microsoft. SharePoint Designer 2013 (Workflow)

Microsoft. SharePoint Designer 2013 (Workflow) Microsoft SharePoint Designer 2013 (Workflow) Last Update on 11/07/2013 Introduction Name Company affiliation Title/function Job responsibility Systems administration experience Microsoft Windows Server

More information

USE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

USE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS Chiang Mai Med Bull 2003;42(3):105-111. Original article USE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS Waraporn Sukitawut, B.Sc., Ramjai Wichainun, B.Sc., Nuntana

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ในป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนการพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ในป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนการพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ในป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 คณะสถาป ตยกรรมศาสตร นเรศวร Faculty of Architecture, Naresuan University 2 แผนการพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ในช วงป งบประมาณ พ.ศ.

More information

ป จจ ยท ส งผลกระทบต อการต ดส นใจประย กต ใช ISO 9001 ในอ ตสาหกรรมก อสร างไทย

ป จจ ยท ส งผลกระทบต อการต ดส นใจประย กต ใช ISO 9001 ในอ ตสาหกรรมก อสร างไทย ก ป จจ ยท ส งผลกระทบต อการต ดส นใจประย กต ใช ISO 9001 ในอ ตสาหกรรมก อสร างไทย Factors affecting decision making in the application of ISO 9001 in Thai Construction Industry ก ก ว ชระ ส ตยาประเสร ฐ Thanongsuk

More information

แบบประเม นค างานตาแหน งประเภทว ชาช พเฉพาะหร อเช ยวชาญเฉพาะ ระด บชานาญการ

แบบประเม นค างานตาแหน งประเภทว ชาช พเฉพาะหร อเช ยวชาญเฉพาะ ระด บชานาญการ แบบประเม นค างานตาแหน งประเภทว ชาช พเฉพาะหร อเช ยวชาญเฉพาะ ระด บชานาญการ ช อ -สก ล นางอรวรรณ ศ ร ธรรมจ กร ตาแหน งเลขท ๐๐๐๖ ช อตาแหน ง บรรณาร กษ ระด บ ปฏ บ ต การ ส งก ด สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ.

More information

ซ ด ะ หร หน าย1, ป ทมาพร ชเล ศเพ ชร 2 และเมธ ด สว สด 3 สาน กบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยหาดใหญ สงขลา 90110 ประเทศไทย

ซ ด ะ หร หน าย1, ป ทมาพร ชเล ศเพ ชร 2 และเมธ ด สว สด 3 สาน กบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยหาดใหญ สงขลา 90110 ประเทศไทย 940 ความส มพ นธ ระหว างท กษะการบร หารก บการบร หารโครงการ ของผ บร หาร สถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต 3 THE RELATIONSHIP BETWEEN ADMINISTRATION SKILLS AND PROJECT ADMINISTRATION

More information

»การพ ฒนาบ คลากร ความหมายของการพ ฒนาบ คลากร กล าวโดยสร ป ความส าค ญของการพ ฒนาบ คลากร

»การพ ฒนาบ คลากร ความหมายของการพ ฒนาบ คลากร กล าวโดยสร ป ความส าค ญของการพ ฒนาบ คลากร »การพ ฒนาบ คลากร เป นการแก ป ญหาเก ยวก บการบร หารงานบ คคล เน องจากความเจร ญของว ทยาการต าง ๆ ตลอดจนเทคน คในการทางานท เปล ยนแปลงอย เสมอ คนท ม ความร ความสามารถเหมาะสมก บตาแหน งหน าท ในสม ยหน ง ก อาจกลายเป

More information

Students Attitudes and Behaviors towards the Use of Google Translate Arissara Sukkhwan

Students Attitudes and Behaviors towards the Use of Google Translate Arissara Sukkhwan i Students Attitudes and Behaviors towards the Use of Google Translate Arissara Sukkhwan A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Arts Degree in Teaching English

More information

ความต องการการม ส วนร วมของผ ปกครองในการบร หารงานแนะแนวโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขต พ นท การศ กษา จ งหว ดสระแก ว บทค ดย อ

ความต องการการม ส วนร วมของผ ปกครองในการบร หารงานแนะแนวโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขต พ นท การศ กษา จ งหว ดสระแก ว บทค ดย อ วารสารบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ความต องการการม ส วนร วมของผ ปกครองในการบร หารงานแนะแนวโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขต พ นท การศ กษา จ งหว ดสระแก ว PARENTS' PARTICIPATORY NEEDS

More information

ICT-Based University & Resource Optimization

ICT-Based University & Resource Optimization ICT-Based University & Resource Optimization In support of its strategies, Mahidol University aims to develop an ICT system, a management information system and a data warehouse for effective education,

More information

พฤต กรรมการจ ดการเอกสารส วนบ คคลในเคร องคอมพ วเตอร

พฤต กรรมการจ ดการเอกสารส วนบ คคลในเคร องคอมพ วเตอร พฤต กรรมการจ ดการเอกสารส วนบ คคลในเคร องคอมพ วเตอร กฤตยา ทองผาส ข* น กศ กษา ภาคว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ท พยา จ นตโกว ท ผ ช วยศาสตราจารย ภาคว

More information

ด ษฎ ร งร ตนก ล Dutsadee Roongrattanakool

ด ษฎ ร งร ตนก ล Dutsadee Roongrattanakool การศ กษาการใช พจนาน กรมและป ญหาในการใช พจนาน กรม ในว ชาการแปลเบ องต นของน ส ตว ชาเอกภาษาอ งกฤษ ช นป ท 3 มหาว ทยาล ยนเรศวร A Study of Dictionary Use and Problems in Using Dictionaries in an Introduction

More information

International Cooperation Centre (ICC), KMUTNB Tel +66(0)2-555-2000 Ext. 1023, 1024, 1026 Fax +66(0)2-586-9007

International Cooperation Centre (ICC), KMUTNB Tel +66(0)2-555-2000 Ext. 1023, 1024, 1026 Fax +66(0)2-586-9007 ว ธ การขอใบอน ญาตทางาน (Work Permit ตท. 1) ของล กจ างช วคราวชาวต างประเทศ กรณ จ างใหม 1. เม อหน วยงานใดประสงค จะจ างล กจ างชาวต างประเทศ ขอให ด าเน นการต ดต อท ศ นย ความร วมม อนานาชาต โดยเร วท ส ด ด งน

More information

Utah. Medicare Cuts to Skilled Nursing Facility Care

Utah. Medicare Cuts to Skilled Nursing Facility Care The impact for the state of is as follows: National $44.0 billion $217.6 million $17,258,789 $8,148,238 290 Congressional District 1 The impact for Congressional District 1 is as follows: National Congressional

More information

หล กส ตร Public Training

หล กส ตร Public Training TECHNICAL TRAINING /ADMINISTRATION DEPARTMENT หล กส ตร Public Training หล กส ตร Public Training สอนโดยว ทยากรท ผ านการใช เทคโนโลย ต างๆในงานจร ง ถ ายทอดท งทฤษฎ และ ประสบการณ ท พบจากการทางานให ก บล กค าของบร

More information

Radical Esophagectomy for Esophageal Cancer: Results in Thai Patients

Radical Esophagectomy for Esophageal Cancer: Results in Thai Patients Radical Esophagectomy for Esophageal Cancer: Results in Thai Patients Asada Methasate MD, PhD*, Atthaphorn Trakarnsanga MD*, Thawatchai Akaraviputh MD*, Vitoon Chinsawangwathanakol MD, PhD*, Darin Lohsiriwat

More information

Combined Clinical Risk Indices with Quantitative Ultrasound Calcaneus Measurement for Identifying Osteoporosis in Thai Postmenopausal Women

Combined Clinical Risk Indices with Quantitative Ultrasound Calcaneus Measurement for Identifying Osteoporosis in Thai Postmenopausal Women Combined Clinical Risk Indices with Quantitative Ultrasound Calcaneus Measurement for Identifying Osteoporosis in Thai Postmenopausal Women Chatlert Pongchaiyakul MD*, Suthee Panichkul MD, MSc**, Thawee

More information

Implementing Microsoft SharePoint Server 2010

Implementing Microsoft SharePoint Server 2010 Implementing Microsoft SharePoint Server 2010 Last Update on 22/06/2010 Introduction Name Company affiliation Title/function Job responsibility Systems administration experience Microsoft Windows Server

More information

นายส บพงษ ไชยพรรค ผ อานวยการกองแผนงาน กรมอนาม ย 25/05/59 1

นายส บพงษ ไชยพรรค ผ อานวยการกองแผนงาน กรมอนาม ย 25/05/59 1 ความค บหน า การจ ดทา (ร าง) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ระบบส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อม ตามแผนพ ฒนาส ขภาพแห งชาต ในช วงแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 12 พ.ศ. 2560-2564 นายส บพงษ ไชยพรรค ผ อานวยการกองแผนงาน

More information

การออกแบบหล กส ตรและท ศทางการเร ยนการสอนด านว ศวกรรม ส าหร บป พ.ศ. 2550 2559 Curriculum Design and Engineering Education Trend for Year 2007-2016

การออกแบบหล กส ตรและท ศทางการเร ยนการสอนด านว ศวกรรม ส าหร บป พ.ศ. 2550 2559 Curriculum Design and Engineering Education Trend for Year 2007-2016 การออกแบบหล กส ตรและท ศทางการเร ยนการสอนด านว ศวกรรม ส าหร บป พ.ศ. 2550 2559 Curriculum Design and Engineering Education Trend for Year 2007-2016 ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ณฐา ค ปต ษเฐ ยร ภาคว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ

More information

บทค ดย อ. Trip เว น 1 Enter

บทค ดย อ. Trip เว น 1 Enter ก ห วข อว ทยาน พนธ : การบร หารโรงเร ยนเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยน การสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ : แนวทางและความพร อม ของโรงเร ยนม ธยมศ กษาในจ งหว ดล าปาง ผ ว จ ย : นายวรว ทย โรจนว ภาต ปร ญญาคร ศาสตรมหาบ

More information

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร กองการศ กษาท วไป ประจ าปงบประมาณ 2558-2562

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร กองการศ กษาท วไป ประจ าปงบประมาณ 2558-2562 แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร กองการศ กษาท วไป ประจ าปงบประมาณ 2558-2562 กองการศ กษาท วไป ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร ค าน า แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากรกองการศ กษาท วไป ประจ าปงบประมาณ 2558-2562

More information

Prevalence and Management of Poststroke Spasticity in Thai Stroke Patients: A Multicenter Study

Prevalence and Management of Poststroke Spasticity in Thai Stroke Patients: A Multicenter Study Prevalence and Management of Poststroke Spasticity in Thai Stroke Patients: A Multicenter Study Piyapat Dajpratham MD*, Vilai Kuptniratsaikul MD*, Apichana Kovindha MD**, Patcharawimol Srisa-an Kuptniratsaikul

More information

THAILAND S experience on Emission measurement and mitigation policies. 26 September 2013. UNESCAP, Bangkok

THAILAND S experience on Emission measurement and mitigation policies. 26 September 2013. UNESCAP, Bangkok THAILAND S experience on Emission measurement and mitigation policies 26 September 2013 UNESCAP, Bangkok Office of Transport and Traffic Policy and Planning, OTP Ministry of Transport, Thailand TOPIC Current

More information

Ph.D. in International Business (International Program / Curriculum 2015) Optional: Overseas Study Tour in UK, Australia, France, etc

Ph.D. in International Business (International Program / Curriculum 2015) Optional: Overseas Study Tour in UK, Australia, France, etc Ph.D. in International Business (International Program / Curriculum 2015) Optional: Overseas Study Tour in UK, Australia, France, etc Intake New academic year starts every August. Please check with SUIC

More information

Status of Graduates within One Year of Graduation Class of 2004-05 Minnesota State University Moorhead Accounting Bachelor of Science (52.

Status of Graduates within One Year of Graduation Class of 2004-05 Minnesota State University Moorhead Accounting Bachelor of Science (52. Accounting Bachelor of Science (52.030100) Employment Employment Available for Unavailable Number 33 1 0 0 0 1 0 8 43 Percent of Total 76.7% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 18.6% 100.0% Employment Employment

More information

FACTORS INFLUENCING THE USE OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION TOOLS IN THE BANKING SERVICE OF THAI COMMERCIAL BANKS

FACTORS INFLUENCING THE USE OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION TOOLS IN THE BANKING SERVICE OF THAI COMMERCIAL BANKS FACTORS INFLUENCING THE USE OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION TOOLS IN THE BANKING SERVICE OF THAI COMMERCIAL BANKS A MASTER S PROJECT BY HATTAYA THONG-IN Presented in Partial Fulfillment of the Requirements

More information

As of 29 August 2014 กองสนเทศเศรษฐก จ กรมเศรษฐก จระหว างประเทศ ลลนา ศร สอน (ต อ 14240) Tourism Statistics

As of 29 August 2014 กองสนเทศเศรษฐก จ กรมเศรษฐก จระหว างประเทศ ลลนา ศร สอน (ต อ 14240) Tourism Statistics Thailand s Economic Fact Sheet Economic Projections 2012 2013 2014 F GDP (billion US$) 366 387 380 Real GDP growth (%) 6.5 2.9 1.5-2.0 GDP per capita (US$) 5,389 5,673 5,545 Exports (billion US$) 225.9

More information

การศ กษาสภาพ ป ญหา แนวทางพ ฒนาการบร หารงานอาคารสถานท ของสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 A 2 มงคล เล กกระจ าง*

การศ กษาสภาพ ป ญหา แนวทางพ ฒนาการบร หารงานอาคารสถานท ของสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 A 2 มงคล เล กกระจ าง* การศ กษาสภาพ ป ญหา แนวทางพ ฒนาการบร หารงานอาคารสถานท ของสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษากาแพงเพชร เขต 2 A Study of Problems Develop of Administration Buildings and Grounds in Schools Under The

More information

JOB DESCRIPTION. Indirect Reports: Organisational Background:

JOB DESCRIPTION. Indirect Reports: Organisational Background: JOB DESCRIPTION Job Title: Department: Reports To: Direct Reports: Indirect Reports: Administrative Officer Finance Country Finance Manager none none Organisational Background: Malaria Consortium is one

More information

ฉ. การยศาสตร ในส าน กงาน (Office Ergonomics)

ฉ. การยศาสตร ในส าน กงาน (Office Ergonomics) ฉ. การยศาสตร ในส าน กงาน (Office Ergonomics) ผ ช วยศาสตราจารย ศ กด ส ทธ ก ลวงษ ภาคว ชาส ขศาสตร อ ตสาหกรรมและความปลอดภ ย คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป ญหาหล กของพน กงานท ใช คอมพ วเตอร การยศาสตร ในส

More information

Strategy and business model for Lifelong Learning

Strategy and business model for Lifelong Learning 1 Strategy and business model for Lifelong Learning Aarhus University, November 2010 A project implemented by: With the support of Lifelong Learning Programme of the European Commission 2 University Strategies

More information

บทท 2 ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง 6 บทท 2 ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1.1 น ยามคาศ พท ท ใช ในระบบ 2.1.1.1 สมาช ก หมายถ ง ผ ม ส ทธ และม ส วนร วมในสมาคม องค กร หร อก จกรรมใด ๆ ฝากบ าน เป นต น 2.1.1.2 ฝาก หมายถ ง การมอบให

More information

THE STUDY OF ELDERLY PEOPLE LIVING ALONE: FINDINGS FROM KANCHANABURI PROJECT SOFIA AWEAR

THE STUDY OF ELDERLY PEOPLE LIVING ALONE: FINDINGS FROM KANCHANABURI PROJECT SOFIA AWEAR THE STUDY OF ELDERLY PEOPLE LIVING ALONE: FINDINGS FROM KANCHANABURI PROJECT SOFIA AWEAR A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS (POPULATION AND SOCIAL

More information

การบร หารงานอาคารสถานท ในโรงเร ยน ว ดประย รวงศ เขตธนบ ร กร งเทพมหานคร บทค ดย อ โสภา ค มทร พย

การบร หารงานอาคารสถานท ในโรงเร ยน ว ดประย รวงศ เขตธนบ ร กร งเทพมหานคร บทค ดย อ โสภา ค มทร พย การบร หารงานอาคารสถานท ในโรงเร ยน ว ดประย รวงศ เขตธนบ ร กร งเทพมหานคร โสภา ค มทร พย บทค ดย อ การศ กษาเร องการบร หารงานอาคารสถานท ในโรงเร ยนว ดประย รวงศ เขตธนบ ร กร งเทพมหานคร ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาการบร

More information

A STUDY OF COLLOCATION USAGE IN FOOD AND BEVERAGE ADVERTISEMENTS

A STUDY OF COLLOCATION USAGE IN FOOD AND BEVERAGE ADVERTISEMENTS 232 A STUDY OF COLLOCATION USAGE IN FOOD AND BEVERAGE ADVERTISEMENTS การศ กษาการใช ค ำปรากฏร วมในโฆษณาอาหารและเคร องด ม Rootjiporn Buakaew 1 Abstract As food and beverage business has been popular and

More information

Application of Geographic Information System (GIS) for Management of Cleft Lip-Palate Care at The Tawanchai Cleft Center

Application of Geographic Information System (GIS) for Management of Cleft Lip-Palate Care at The Tawanchai Cleft Center Application of Geographic Information System (GIS) for Management of Cleft Lip-Palate Care at The Tawanchai Cleft Center Suteera Pradubwong MNS*, Orathai Lekbunyasin MSc**, Vasana Chantachum MNS*, Supitcha

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยขอนแก น ส าน กว ชาศ กษาท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยขอนแก น ส าน กว ชาศ กษาท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยขอนแก น มคอ.3 หมวดท 1ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 000 145 ภาวะผ น าและการจ ดการ Leadership and Management 2. จ านวนหน วยก ต 3 (3-0-6) 3. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา

More information

ค ณภาพช ว ตการท างานของข าราชการคร จ งหว ดพระนครศร อย ธยา TEACHERS, WORK LIFE QUALITY IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE

ค ณภาพช ว ตการท างานของข าราชการคร จ งหว ดพระนครศร อย ธยา TEACHERS, WORK LIFE QUALITY IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE ค ณภาพช ว ตการท างานของข าราชการคร จ งหว ดพระนครศร อย ธยา TEACHERS, WORK LIFE QUALITY IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 1) 1) ส นทร พร อ าพลพร 1) ภ เษก จ นทร เอ ยม 1) อรสา โกศลาน นทก ล Soontareeporn

More information

ช อหน วยงานราชการ ภาษาไทย อ งกฤษ

ช อหน วยงานราชการ ภาษาไทย อ งกฤษ ช อหน วยงานราชการ ภาษาไทย อ งกฤษ สารบ ญ เร อง หน า ช อส วนราชการ ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ นไทย- อ งกฤษ ช อสาน ก กอง ส วน ฝ าย และงานต างๆ ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ น Names of Bureaus, Division,

More information

ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา)

ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา) หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย : ภาษาอ งกฤษ: 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย: ภาษาอ งกฤษ : ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา Master of Education Program in

More information

Transportation Planner Series

Transportation Planner Series Transportation Planner Series California State Personnel Board Specification Series established March 13, 1975 Scope In the Department of Transportation, this series specification describes Planner classes

More information

การว เคราะห ข อม ล ด วยโปรแกรมสาเร จร ป SSRT / MCU

การว เคราะห ข อม ล ด วยโปรแกรมสาเร จร ป SSRT / MCU การว เคราะห ข อม ล ด วยโปรแกรมสาเร จร ป ประเภทของสถ ต 1. สถ ต พรรณนา (Descriptive Statistics) สถ ต ส ำหร บอธ บำยค ณล กษณะของส งท ต องกำรศ กษำ กล มใดกล มหน ง ไม สำมำรถอ ำงอ งไปย งกล มอ นๆ ได เช น ค ำเฉล

More information

Admission Number. Core Courses 8. Required Courses 7. Elective Courses not less than 3. Dissertation 36. PHAD 516 Ethics in Health System 1(1-0-2)

Admission Number. Core Courses 8. Required Courses 7. Elective Courses not less than 3. Dissertation 36. PHAD 516 Ethics in Health System 1(1-0-2) Admission Number 2 3 2 9 D G 0 7 Doctor of Public Health Programme in Global Health (International Programme) Faculty of Public Health Admission Requirements 1. Have a Master of Public Health (MPH) or

More information

สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร State of Information

สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร State of Information สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร State of Information Technology Utilization to the Instruction Management in Elementary

More information

Perinatal Effects of Amphetamine and Heroin Use during Pregnancy on the Mother and Infant

Perinatal Effects of Amphetamine and Heroin Use during Pregnancy on the Mother and Infant Perinatal Effects of Amphetamine and Heroin Use during Pregnancy on the Mother and Infant Pimolrat Thaithumyanon MD*, Sompop Limpongsanurak MD**, Pramote Praisuwanna MD*, Santi Punnahitanon MD* * Department

More information

บทค ดย อ ว ทยา ว ภาว ว ฒน * วส นต วงษาน ศ ษย ** ส นช ย อ นทพ ช ย*

บทค ดย อ ว ทยา ว ภาว ว ฒน * วส นต วงษาน ศ ษย ** ส นช ย อ นทพ ช ย* 1 การพ ฒนาการบร หารการจ ดการเร ยนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ระบบทว ภาค พ ทธศ กราช 2545 สาขาว ชาช างก อสร าง สถาบ นการอาช วศ กษาภาคตะว นออก Development of Curriculum Management in Dual Vocational

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร พ.ศ. 2552 ----------------------------------- 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว

More information

อ.ธนะภ ม ร ตนาน พงศ ภาคว ชาเวชศาสตร ป องก นและส งคม คณะแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย

อ.ธนะภ ม ร ตนาน พงศ ภาคว ชาเวชศาสตร ป องก นและส งคม คณะแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย Introduction Statistical Analysis by using SPSS อ.ธนะภ ม ร ตนาน พงศ ภาคว ชาเวชศาสตร ป องก นและส งคม คณะแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 1 Contents: 1. Using SPSS and interpretation Menu, Toolbars Data entry

More information

MANAGER OF TRANSPORTATION OPERATIONS SUPPORT JC: OF170 PC: 930. FLSA: Exempt Created: 1999 Revised: May 2013

MANAGER OF TRANSPORTATION OPERATIONS SUPPORT JC: OF170 PC: 930. FLSA: Exempt Created: 1999 Revised: May 2013 MANAGER OF TRANSPORTATION OPERATIONS SUPPORT JC: OF170 PC: 930 PB: 09 BU: 95 (NR) FLSA: Exempt Created: 1999 Revised: May 2013 Class specifications are intended to present a descriptive list of the range

More information

Success Rate of Second-Trimester Termination of Pregnancy Using Misoprostol

Success Rate of Second-Trimester Termination of Pregnancy Using Misoprostol Success Rate of Second-Trimester Termination of Pregnancy Using Misoprostol Natthinee Prachasilpchai MD*, Kusol Russameecharoen MD*, Dittakarn Borriboonhirunsarn MD, MPH, PhD* * Department of Obstetrics

More information

by Pranee Kiriyanant

by Pranee Kiriyanant Survey of Open Source Integrated Library System in Thai University Libraries in Bangkok and Pathumthani by Pranee Kiriyanant The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Kyoto University 2012 Survey

More information

Competencies for Educators Working With Children with Diverse Learning Needs A report submitted by

Competencies for Educators Working With Children with Diverse Learning Needs A report submitted by Competencies for Educators Working With Children with Diverse Learning Needs A report submitted by The Professional and Teacher Development Task Force 2004 Introduction As greater numbers of children with

More information

บทท 3 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล. การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล ส าหร บ Excel 2007

บทท 3 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล. การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล ส าหร บ Excel 2007 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล 77 บทท 3 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล ส าหร บ Excel 2007 ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Microsoft

More information

Satisfaction of Healthy Pregnant Women Receiving Short Message Service via Mobile Phone for Prenatal Support: A Randomized Controlled Trial

Satisfaction of Healthy Pregnant Women Receiving Short Message Service via Mobile Phone for Prenatal Support: A Randomized Controlled Trial Satisfaction of Healthy Pregnant Women Receiving Short Message Service via Mobile Phone for Prenatal Support: A Randomized Controlled Trial Rossathum Jareethum MD*, Vitaya Titapant MD*, Chantra Tienthai

More information

ผลของโปรต นไข ขาวผงต อสมบ ต ทางเน อส มผ ส ค ณภาพการห งต ม และการยอมร บทางประสาทส มผ สของ สปาเกตต แป งข าวปราศจากกล เทน

ผลของโปรต นไข ขาวผงต อสมบ ต ทางเน อส มผ ส ค ณภาพการห งต ม และการยอมร บทางประสาทส มผ สของ สปาเกตต แป งข าวปราศจากกล เทน วารสารว จ ยและพ ฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ สาขาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 37 ผลของโปรต นไข ขาวผงต อสมบ ต ทางเน อส มผ ส ค ณภาพการห งต ม และการยอมร บทางประสาทส มผ สของ สปาเกตต แป งข าวปราศจากกล เทน บทค

More information

สม ครในต าแหน ง/ POSITION ส งก ด/ SECTOR

สม ครในต าแหน ง/ POSITION ส งก ด/ SECTOR สม ครในต าแหน ง/ POSITION ส งก ด/ SECTOR 1. ประว ต ส วนต ว /Personal Information 1.1 ช อ - นามสก ล (นาย/นาง/นางสาว) ร ปถ าย Photo Name Surname (Mr./Mrs./Miss) 1.2 ว น-เด อน-ป เก ด /Birth Date ป จจ บ นอาย

More information

Clinical Silent Cerebral Infarct (SCI) in Patients with Thalassemia Diseases Assessed by Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Clinical Silent Cerebral Infarct (SCI) in Patients with Thalassemia Diseases Assessed by Magnetic Resonance Imaging (MRI) Clinical Silent Cerebral Infarct (SCI) in Patients with Thalassemia Diseases Assessed by Magnetic Resonance Imaging (MRI) Pichest Metarugcheep MD*, Somsak Chanyawattiwongs MSc*, Kamolrat Srisubat MSc*,

More information

INCEVA MEDIA & PRESS KIT

INCEVA MEDIA & PRESS KIT LEVERAGE YOUR TIME INCEVA MEDIA & PRESS KIT A LITTLE ABOUT US Inceva Marketing Solutions can help your business product or service achieve that next level of growth. We identify new business opportunities

More information

รองศาสตราจารย ดร. นภดล ร มโพธ

รองศาสตราจารย ดร. นภดล ร มโพธ รองศาสตราจารย ดร. นภดล ร มโพธ ช อ: รองศาสตราจารย ดร. นภดล ร มโพธ ต าแหน งงานป จจ บ น: อาจารย สาขาว ชาบร หารการปฏ บ ต การ ท ท างาน: คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โทร 089-526-5464 การศ กษา:

More information

ประเภทของการว จ ยทางด านการเร ยนการสอนว ทยาศาสตร

ประเภทของการว จ ยทางด านการเร ยนการสอนว ทยาศาสตร บทท 2 ประเภทของการว จ ยทางด านการเร ยนการสอนว ทยาศาสตร ประเภทของผลงานว จ ยบทท 1 ย งไม ได ลงรายละเอ ยดถ งถ งข นตอนการท า จ ดเด นและจ ดด อยของงานว จ ยของแต ละประเภท ด งน นในบทน จ งได กล าวถ งข นตอนของ การว

More information

UNDERSTANDING THE IMPACT OF OUTSOURCING HUMAN RESOURCE ACTIVITIES ON EMPLOYEE ATTITUDES AND BEHAVIOURS. A Thesis. Jaturong Sriwongwanna

UNDERSTANDING THE IMPACT OF OUTSOURCING HUMAN RESOURCE ACTIVITIES ON EMPLOYEE ATTITUDES AND BEHAVIOURS. A Thesis. Jaturong Sriwongwanna UNDERSTANDING THE IMPACT OF OUTSOURCING HUMAN RESOURCE ACTIVITIES ON EMPLOYEE ATTITUDES AND BEHAVIOURS A Thesis By Jaturong Sriwongwanna M.M (La Trobe University) M.HRM (Murdoch University) This thesis

More information

ผลการต ดส นการน าเสนอผลงานทางว ชาการประเภท Poster

ผลการต ดส นการน าเสนอผลงานทางว ชาการประเภท Poster AUCC2014 - Page 1 Id Paper Title University Excellent (Thai Track) 470 Information system for Reservation Dormitory Online Burapha University chanthaburi 128 Maemoh Geology Analysis Fieldbook Naresuan

More information

RIO HONDO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT

RIO HONDO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT RIO HONDO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT DIRECTOR OF INFORMATION TECHNOLOGY DEFINITION Under general administrative direction, to provide leadership and direction; to plan, manage, and oversee the activities

More information

Kamalasai School Announcement Of a Foreign Language Teacher Vacancy

Kamalasai School Announcement Of a Foreign Language Teacher Vacancy Kamalasai School Announcement Of a Foreign Language Teacher Vacancy Kamalasai School requires capable foreigners in order to be staff of foreign languages in teaching MattayomSuksa 1-6 students (7 th graders

More information

การศ กษาเร องการว เคราะห ความสามารถการใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการส าหร บงาน ว ชาการ โรงเร ยนว งเด กพ ฒนาและพ ฒน บร หารธ รก จ

การศ กษาเร องการว เคราะห ความสามารถการใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการส าหร บงาน ว ชาการ โรงเร ยนว งเด กพ ฒนาและพ ฒน บร หารธ รก จ การศ กษาเร องการว เคราะห ความสามารถการใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการส าหร บงาน ว ชาการ โรงเร ยนว งเด กพ ฒนาและพ ฒน บร หารธ รก จ Analysis of Management Information System Usage for Academic Section of Wangdek

More information

University of California Los Angeles Job Description

University of California Los Angeles Job Description University of California Los Angeles Job Description Title: Approved Working Title: PROGRAMMER/ANALYST IV Senior Data Manager Job Summary Job Summary Statement: Type of Supervision Received/Exercised:

More information

ต วอย าง แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป

ต วอย าง แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ต วอย าง แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป...248... แผนก ฝ กอบรม ฝ าย บร หารทร พยากรบ คคลและบร หารท วไป บร ษ ท / โรงงาน.ไทยแอโรว จ าก ด (สาขาฉะเช งเทรา) ล าด บท ช

More information

nterrelationships between Intangible Assets and Business Performance ความส มพ นธ เช อมโยงระหว างส นทร พย ท ไม ม ต วตนก บผลประกอบการธ รก จ

nterrelationships between Intangible Assets and Business Performance ความส มพ นธ เช อมโยงระหว างส นทร พย ท ไม ม ต วตนก บผลประกอบการธ รก จ วารสารว ชาการ มหาว ทยาล ยหอการค าไทย Interrelationships between ป ท 29 Intangible ฉบ บท 2 Assets เด อนเมษายน and Business - ม ถ นายน Performance 2552 I nterrelationships between Intangible Assets and Business

More information

1. DNS Primary zone DNS. user name : train password : p@ssw0rd (Computer name) clientxx (xx ก ก ). 27 www.kroonis.org

1. DNS Primary zone DNS. user name : train password : p@ssw0rd (Computer name) clientxx (xx ก ก ). 27 www.kroonis.org 1 DNS 1. DNS Primary zone DNS ก Vmware Windows 7 ก (Clients) ก Image Windows 7 Network NAT user name : train password : p@ssw0rd (Computer name) clientxx (xx ก ก ) ก DNS clientxx Server 192.168.1.38 Server

More information

รห ส ช อเร อง ผ แต ง/ส งก ด. ของเด กปฐมว ย A Development of Parents, Participation Program for Develop Preschooler s Reading Habit

รห ส ช อเร อง ผ แต ง/ส งก ด. ของเด กปฐมว ย A Development of Parents, Participation Program for Develop Preschooler s Reading Habit รายช อบทความท ร บเข าส ระบบ งานประช มว ชาการระด บชาต กล มศร อย ธยา คร งท 6 กล มการศ กษา (ED) รห ส ช อเร อง ผ แต ง/ส งก ด ED001 การพ ฒนาโปรแกรมการม ส วนร วมของผ ปกครองเพ อพ ฒนาน ส ยร กการอ าน ของเด กปฐมว

More information

แบบประเม นมาตรฐานความปลอดภ ยดานยา กระทรวงสาธารณส ข

แบบประเม นมาตรฐานความปลอดภ ยดานยา กระทรวงสาธารณส ข แบบประเม นมาตรฐานความปลอดภ ยดานยา กระทรวงสาธารณส ข ช อโรงพยาบาล...จ งหว ด... ผ ใหขอม ล ภก./ภญ...โทร...(กรณ ม ปญหาเร องขอม ล) ขอม ลท วไป (ป+งบประมาณ...) 1. จ านวนเต ยง...เต ยง 2. จ านวนเภส ชกรท ปฏ บ ต งานจร

More information

Microsoft SharePoint 2013 First Server

Microsoft SharePoint 2013 First Server Microsoft SharePoint 2013 First Server Last Update on 01/08/2013 Introduction Name Company affiliation Title/function Job responsibility Systems administration experience Microsoft Windows Server operating

More information

Arizona. The following schedule illustrates the direct, indirect, and induced impact of this cut in reimbursement on the state of Arizona.

Arizona. The following schedule illustrates the direct, indirect, and induced impact of this cut in reimbursement on the state of Arizona. The estimated economic impact for Arizona is a reduction of $14,243,537 in business activity, a reduction of $7,176,235 in labor income, and a loss of 213 jobs. reimbursement on the state of Arizona. Arizona

More information

Health Risk among Asbestos Cement Sheet Manufacturing Workers in Thailand

Health Risk among Asbestos Cement Sheet Manufacturing Workers in Thailand Health Risk among Asbestos Cement Sheet Manufacturing Workers in Thailand Wantanee Phanprasit DrPH*, Dusit Sujirarat MSc**, Chalermchai Chaikittiporn DrPH* * Department of Occupational Health and Safety,

More information

Welcome Delegation. the City of Portland, Oregon. Office of the Bangkok Metropolitan Administration Civil Service Commission

Welcome Delegation. the City of Portland, Oregon. Office of the Bangkok Metropolitan Administration Civil Service Commission Welcome Delegation the City of Portland, Oregon Office of the Bangkok Metropolitan Administration Civil Service Commission BMA Human Resources Total 85,197 officers Date : August 1, 2014 The BMA Civil

More information

Nebraska. The following schedule illustrates the direct, indirect, and induced impact of this cut in reimbursement on the state of Nebraska.

Nebraska. The following schedule illustrates the direct, indirect, and induced impact of this cut in reimbursement on the state of Nebraska. The estimated economic impact for Nebraska is a reduction of $11,104,618 in business activity, a reduction of $5,437,754 in labor income, and a loss of 193 reimbursement on the state of Nebraska. Nebraska

More information

****************************************

**************************************** บ นท กข อตกลงความร วมม อ โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตรแม พ มพ ฉ ดโลหะส งกะส ( Zinc Die Casting ) ระหว าง กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ก บ บร ษ ท ผาแดงอ นด สทร จ าก ด ( มหาชน) ว นท ๒1 ก นยายน 2554 ****************************************

More information

Foundations of Databases: MS Excel and MS Access

Foundations of Databases: MS Excel and MS Access Foundations of Databases: MS Excel and MS Access The course introduces of creating databases in Access 2010, whether using predefined database templates or building from scratch. This course covers each

More information

รายงานความเห นท ปร กษาทางการเง นอ สระ ต อการจ าหน ายไปและได มาซ งส นทร พย ของ

รายงานความเห นท ปร กษาทางการเง นอ สระ ต อการจ าหน ายไปและได มาซ งส นทร พย ของ ต อการจ าหน ายไปและได มาซ งส นทร พย ของ จ ดท าโดย บร ษ ท แอ บโซล ท แอ ดไวเซอร จ าก ด 3 ต ลาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป (Executive Summary) 4 รายงานความเห นเร องการจ าหน ายไปและได มาซ งส นทร พย 1. ล กษณะและรายละเอ

More information