บทท 2 ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง"

Transcription

1 6 บทท 2 ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ ท เก ยวข อง น ยามคาศ พท ท ใช ในระบบ สมาช ก หมายถ ง ผ ม ส ทธ และม ส วนร วมในสมาคม องค กร หร อก จกรรมใด ๆ ฝากบ าน เป นต น ฝาก หมายถ ง การมอบให ไว เพ อให ช วยด แลค มครองหร อพ ท กษ ร กษา เช น ฝากรถ ค น หมายถ ง การส งกล บค นให ก บผ ท เป นเจ าของหร อผ ท มาใช บร การ เช นเม อ ล กค ามาร บรถมอเตอร ไซค ท นามาฝากไว ค าปร บ หมายถ ง การชาระเง นในส วนท เก นระยะเวลาในการใช บร การเช น ล กค า ใช บร การฝากเพ ยง 1 ว นแต ล กค ามาร บค นรถเก นกาหนด ล กค าจะต องชาระค าปร บในส วนท เก น เป นต น การแจ งบ ตรฝากหาย หมายถ ง การบอกถ งป ญหาท เก ดข นแก พน กงานเจ าหน าท เพ อให เจ าหน าท ร บร ถ งป ญหาและดาเน นการแก ไขตามข นตอนท วางไว ซ อ หมายถ ง การนาเอาเง นตรามาแลกก บส งของเพ อตอบสนองต อความต องการ ของผ บร โภคให มากท ส ด ขาย หมายถ ง การเอาของแลกเง นตรา โอนกรรมส ทธ แห งทร พย ส นให แก ก น โดย ตกลงก นว าผ ร บโอนจะใช ราคาแห งทร พย ส นน นม หลายล กษณะ ค อ ชาระเง นในขณะท ซ อขายก น เร ยก -ว า ขายเง นสด แต ถ าชาระเง นภายหล ง โดยจะม เง อนไขมาเก ยวข อง เร ยกว า ขายเง นเช อ ราคา หมายถ ง ม ลค าของส งของท ค ดเป นเง นตรา จานวนเง นซ งได ม การชา ระหร อ ตกลงว าจะชาระในการซ อขายทร พย ส น รายงาน หมายถ ง เร องราวท ศ กษาค นคว าแล วนาเสนอในท ประช มหร อผ บร หาร ระด บส งได ร บทราบข อม ลหล งจากการพ จารณาข อม ลอย างละเอ ยดแล ว ใบส งซ อ หมายถ ง หน งส อแจ งความประสงค ข อซ อส นค าและบร การจากผ ขาย หร อผ จ ดจาหน าย

2 ส นค า หมายถ ง ส งของท ซ อขายก นตามท องตลาดเพ อแลกมาซ งเง นตรา เช น เคร องใช ไฟฟ า โทรศ พท ม อถ อ เป นต น ใบร บส นค า หมายถ ง เอกสารท แสดงรายละเอ ยดรายการส นค า เพ อย นย นว า ได ร บส นค าจร งตามรายการด งกล าวถ กต อง ส งซ อ หมายถ ง การส งซ อส นค าท หมดไปหร อเหล อน อยในสต อก เช น น าม นใน ร านม จานวนคงเหล อ 5 ขวดซ งอาจไม เพ ยงพอก บความต องการจ งจาเป นต องส งซ อส นค ามาเพ ม เพ อรองร บความต องการของล กค า ทฤษฎ เก ยวก บโปรแกรม ระบบฐานข อม ล ฐานข อม ล ( Database) หมายถ ง ช ดของข อม ลท รวมเอาข อม ลท เก ยวข องก นเป นเร องราว เด ยวก นรวมก นเป นกล มหร อเป นช ดข อม ล เช น ฐานข อม ลน ส ต ฐานข อม ลค า และ ฐานข อม ลว ชา เร ยน เป นต น ซ งข อม ลเหล าน ได มาจากการบ นท กข อม ลโดยผ ใช หร อบางข อม ลอาจจะได มาจาก การประมวลผลข อม ลแล วบ นท กข อม ลกล บไปเก บท ตาแหน งท ต องการ ระบบฐานข อม ล ( Database System) ค อ ท รวมของฐานข อม ลต าง ๆ หร อท รวมของ ข อม ลท งหมด ซ งอาจจะได จากการคานวณ หร อประมวลผลต าง ๆ หร ออาจจะได จากการบ นท ก ข อม ลโดยผ ใช เช น ระบบฐานข อม ลงานทะเบ ยนน ส ตมหาว ทยาล ยท กษ ณ ก จะรวมเอาฐานข อม ล ต าง ๆ เช น ฐานข อม ลว ชาเร ยน ฐานข อม ลน ส ต ฐานข อม ลอาจารย ผ สอน และ ฐานข อม ลหล กส ตร เป นต น ซ งรวมก นเป นระบบฐานข อม ลของงานทะเบ ยนน ส ต หร อฐานข อม ลห างร านต าง ๆ ก จะ ประกอบด วย ฐานข อม ลส นค า ฐานข อม ลล กค า ฐานข อม ลระบบบ ญช ฐานข อม ลล กหน และ ฐานข อม ลต วแทนจาหน าย เป นต น องค ประกอบของฐานข อม ล ระบบฐานข อม ลส วนใหญ เป นระบบท ม การนาระบบคอมพ วเตอร เข ามาช วยใน การจ ดเก บ โดยม โปรแกรม Software ช วยในการจ ดการข อม ลเหล าน เพ อให ได ข อม ลตามท ผ ใช ต องการ องค ประกอบของฐานข อม ลแบ งออกเป น 5 ประเภท ค อ 1. ฮาร ดแวร (Hardware) ในระบบฐานข อม ลท ม ประส ทธ ภาพควรม ฮาร ดแวร ต าง ๆ ท พร อมจะอานวยความสะดวกในการบร หารข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพไม ว าจะเป นความเร วของ หน วยประมวลผลกลาง ขนาดของหน วยความจาหล ก อ ปกรณ นาเข าและออกข อม ล รายงาน หน วยความจาสารองท จะรองร บการประมวลผลข อม ลในระบบได อย างม ประส ทธ ภาพ

3 2. ซอฟต แวร (Software) ในการประมวลผลข อม ลอาจจะใช ซอฟต แวร หร อโปรแกรมท แตกต างก น ท งน ข นอย ก บคอมพ วเตอร ท นามาใช ว าเป นแบบใด โปรแกรมจะทาหน าท ด แลการ สร าง การเร ยกใช ข อม ลการจ ดทารายงาน การปร บเปล ยน แก ไข โครงสร างการควบค ม หร ออาจ กล าวได อ กอย างว าระบบจ ดการฐานข อม ล (Database Management System: DBMS) ค อ โปรแกรมประย กต ต างๆ ท ม อย ในฐานข อม ล ต วอย างเช น DBASE IV, EXCEL, ACCESS, INFORMIX, ORACLE เป นต น 3.ข อม ล (Data) ฐานข อม ลเป นการจ ดเก บรวบรวมข อม ลให เป นศ นย กลางข อม ลอย างม ระบบ ซ งข อม ลเหล าน สามารถเร ยกใช ร วมก นได ผ ใช ข อม ลในระบบฐานข อม ลจะมองภาพข อม ล ในล กษณะท แตกต างก น เช น ผ ใช บางคนมองภาพของข อม ลท ถ กจ ดเก บได ในส อข อม ล ผ ใช บางคนมองภาพ ข อม ลจากการใช งาน เป นต น (ว เศษศ กด โคตรอาษา. 2542: 129) 4. บ คลากร (People) ในระบบฐานข อม ลจะม บ คลากรท เก ยวข อง ด งน 4.1 ผ ใช ท วไป (User) หมายถ ง บ คลากรท ใช ข อม ลจากระบบฐานข อม ล เพ อให งานสาเร จ ล ล วงได 4.2 พน กปฏ บ ต การ (Operator) หมายถ ง ผ ปฏ บ ต การด านการประมวลผลการป อนข อม ล เข าเคร องคอมพ วเตอร 4.3 น กเข ยนโปรแกรม (Programmer) หมายถ ง ผ ท ม หน าท เข ยนโปรแกรมประย กต ใช งานต างๆ เพ อให จ ดเก บข อม ล การเร ยกใช ข อม ลเป นไปตามต องการของผ ใช 4.4 น กว เคราะห และออกแบบระบบ (System Analyst) หมายถ ง บ คลากรท ทาหน าท ว เคราะห ระบบฐานข อม ล และออกแบบระบบงานท จะนามาใช 4.5 ผ บร หารฐานข อม ล (Database Administrator) หมายถ ง บ คลากรท ทาหน าท บร การ และควบค มการบร หารงานของระบบฐานข อม ล ท งหมดเป นผ ต ดส นใจว าจะรวบรวมข อม ลอะไร เข าในระบบ จ ดเก บโดยว ธ ใด เทคน คการเร ยกใช ข อม ล กาหนดระบบว ธ การร กษาความปลอดภ ย ของข อม ล การสร างระบบข อม ลสารอง การก และประสานงานก บผ ใช ว าม ความต องการใช ข อม ล อย างไร รวมถ งการว เคราะห และการออกแบบระบบ เพ อให น กเข ยนโปรแกรมนาไปเข ยน โปรแกรมท ใช ในการบร หารงานระบบฐานข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ 5. ข นตอนปฏ บ ต งาน (procedure) ในระบบฐานข อม ลท ด จะต องม การจ ดทาเอกสารท ระบ ข นตอนการทางานของหน าท ต างๆ ระบบฐานข อม ลท งในสภาวะปกต และในสภาวะท ระบบเก ด ข ดข องม ป ญหา ซ งเป นข นตอนการปฏ บ ต งานสาหร บบ คลากรในท กระด บขององค กร 8

4 ระบบการจ ดการฐานข อม ล (Database Management System: DBMS) ระบบการจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง โปรแกรม หร อ ซอฟต แวร ท ทาหน าท ในการบร หาร และจ ดการฐานข อม ลในการสร าง การเร ยกใช การปร บปร งฐานข อม ล เป นเสม อนต วกลาง ระหว างผ ใช งานก บระบบฐานข อม ล โปรแกรมท ใช ในการจ ดการฐานข อม ล เช น Microsoft Access, Oracle, My SQL หร อ SQL Sever ผ ด แลฐานข อม ล (DBA) ฐานข อม ล DBMS ร ปแบบฟอร ม ผ ใช งาน (User) ภาพท 2.1 แสดงการทางานของDBMS เช อมโยงระหว างผ ใช งานก บระบบฐานข อม ล ภาษาระบบจ ดการฐานข อม ล (DBMS Language) - ภาษาท ใช กาหนดโครงสร างหร อน ยามข อม ล (Data Definition Language : DDL) เป นภาษาท ใช กาหนดโครงสร างข อม ล ซ ง DBA เป นผ กาหนดไว ผลจากการแปลงเป นภาษา DDL แล วจะ ทาให ได ตารางท จ ดเก บพจนาน กรม - ภาษาสาหร บการใช ข อม ล (Data Manipulation Language: DML) เป นภาษาท ใช ต ดต อก บ DBMS เพ อด งข อม ล ค นหาข อม ล แก ไข หร อลบข อม ล - ภาษาท ใช ในการควบค มข อม ล (Data Control Language: DCL) เป นคาส งท ใช ควบค มความ ถ กต องของข อม ล ท เก ดจากผ ใช งานหลายคนเร ยกใช ข อม ลพร อมก น หน าท ของระบบการจ ดการฐานข อม ล - ทาหน าท แปลงคาส งท ใช จ ดการก บข อม ลในฐานข อม ล ให อย ในร ปแบบท ฐานข อม ลเข าใจได - ทาหน าท นาคาส งท ได ร บการแปลแล ว ไปส งให ฐานข อม ลทางาน เช น การเร ยกใช ข อม ล (Retrieve) การจ ดเก บข อม ล (Update) การลบข อม ล (Delete) การเพ มข อม ล (Add) เป นต น - ทาหน าท ป องก นความเส ยหายท เก ดข นก บข อม ลภายในฐานข อม ล โดยตรวจสอบว าคาส งใด ทางานได คาส งใดทางานไม ได หร อจ ดทาระบบสารองและการก ค นให กล บสภาพการทางานส สภาวะปกต - ทาหน าท ร กษาความส มพ นธ ของข อม ลในฐานข อม ลให ม ความถ กต อง - ทาหน าท จ ดเก บรายละเอ ยดต าง ๆ ท เก ยวข องภายในฐานข อม ลไว ใน Data Dictionary รายละเอ ยดเหล าน เร ยกว า คาอธ บายข อม ล (Metadata)

5 10 - ทาหน าท ควบค มให ฐานข อม ลทางานได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพ เช น ควบค มการใช ข อม ลพร อมก นของผ ใช ระบบ (Concurrency Control) ควบค มความบ รณภาพของข อม ล (Integrity Control) - ทาหน าท ประสานงานก บระบบปฏ บ ต การท ควบค มการทางานของอ ปกรณ ต าง ๆ ให สามารถ เร ยกใช แก ไขข อม ล หร อออกรายงานก บอ ปกรณ ท เก ยวข องได Microsoft Visual Studio.NET 2005 VB.NET ค อ เคร องม อสาหร บพ ฒนาโปรแกรมเป นภาษาหน งในกล มไมโครซอฟทว ชวล สต ด โอดอทเน ต (Microsoft Visual Studio.NET) เป นการโปรแกรมท ม สภาพแวดล อมแบบกราฟ ก สาหร บระบบปฏ บ ต การว นโดว (Windows Operating System) โดยม รากฐานภาษามาจากภาษา เบส ก และทางานบนดอทเน ตเฟรมเว ร ค (Dotnet Framework) ถ กออกแบบให ม ความสามารถใน การพ ฒนาโปรแกรมเช งว ตถ อย างแท จร ง และรองร บการออกแบบด วยย เอ มแอล (UML = Unified Modeling Language) เป นการรวมเคร องม อท จาเป นต อการพ ฒนาโปรแกรมอย างครบถ วน (IDE = Integrated Development Environment) ซ งรวมบร การการพ ฒนาภาษาโปรแกรม บร การคลาส พ นฐานให นามาใช งานร วมก นได อย างเป นระบบ เช น เอสค วแอลเซ ร ฟเวอร (SQL Server) ว ชวล เบส กดอทเน ต (VB.NET) ว ชวลซ ชาร ป (VC#) ว ชวลเจชาร ป (VJ#) ว ชวลซ พล สพล ส (VC++) และ เอเอสพ ดอทเน ต (ASP.NET) เป นต น โดยท งหมดทางานอย บนซ แอลอาร (CLR = Common Language Runtime) ท รองร บการประมวลผลและเข าใช ทร พยากรในเคร องได อย างม ประส ทธ ภาพ ไมโครซอฟท ได เพ มข ดความสามารถข นมาอ กมากมายใน VB.NET ส งท โดดเด นก ค อการ ปร บเปล ยนภาษาเป นล กษณะ OOP (Object Oriented Programming) เต มต วเหม อนก บภาษา โปรแกรมสม ยใหม เช น C++, C#, Delphi และ Java เป นต น และด วยความท VB.NET อย ใน ตระก ล.NET จ งซ มซ บเอาความสามารถอ น ๆ ใน.NET เข ามาด วยเช นก น นอกจากน แล ว VB.NET ย งเป นภาษาท ถ กผนวกเข าก บโปรแกรมอ น ๆ ของไมโครซอฟท เช น Microsoft Access, Excel, Word เป นต น เพ อใช เข ยนโปรแกรมล กษณะสคร ปต (Script) หร อมาโคร (macro) การเร ยนร VB จ งน บว าค มค าเป นอย างย งโดยท วไป VB.NET ถ อเป นส วนหน งของเคร องม อพ ฒนาในช ด โปรแกรม Visual Studio.NET แต ก ม เวอร ช น Standard ท ไม ได รวมอย ในช ด Visual Studio.NET อ กด วย

6 11 ท กว นน ม การนา MySQL ไปใช ในระบบต าง ๆ มากมาย ไม ว าจะเป นระบบเล ก ๆ ท ม จานวนตารางข อม ลน อย ม ความส มพ นธ ของข อม ลในแต ละตารางไม ซ บซ อน เช น ระบบฐานข อม ล บ คลากรในแผนกเล ก ๆ ไปจนถ งระบบจ ดการข อม ลขนาดใหญ ท ประกอบด วยตารางข อม ล มากมาย ม ความส มพ นธ ของข อม ลในแต ละตารางซ บซ อน เช น ระบบสต อกส นค า ระบบบ ญช เง นเด อน เป นต น โดยเฉพาะอย างย งในป จจ บ นม การใช MySQL เป น Database Server เพ อการ ทางานสาหร บ Web Database Application ในโลกอ นเตอร เน ต ตารางท 2-2 คาส งต าง ๆ ท ใช สาหร บจ ดการฐานข อม ล คาส ง ความหมาย SELECT เร ยกค นข อม ลในตาราง INSERT เพ มแถวข อม ลลงไปในตาราง UPDATE ปร บปร งแถวข อม ลในตาราง DELETE ลบแถวข อม ลในตาราง ร ปแบบคาส ง SELECT SELECT <ช อคอล มน ท ต องการด ข อม ล> FROM <ช อตาราง> WHERE <เง อนไขตามท ระบ > ร ปแบบคาส ง INSERT INSERT INTO <ช อตารางท จะเพ มข อม ล> VALUES (<ค าข อม ลของแต ละคอล มน >) ร ปแบบคาส ง UPDATE UPDATE<ช อตารางท ต องการปร บปร ง> SET<ช อคอล มน > = <ค าข อม ล> WHERE<เง อนไขตามท ระบ >

7 12 ร ปแบบคาส ง DELETE DELETE<ช อตารางท จะลบ> WHERE<เง อนไขตามท ระบ > สถาป ตยกรรม.NET Framework.NETไม ได เป นเพ ยงแค ภาษาโปรแกรมเท าน นแต ย งถ อเป นรากฐานในการพ ฒนา แอพพล เคช นย คใหม ความสามารถท โดดเด นของ.NET ก ค อการท เราสามารถพ ฒนาโปรแกรมด วย ภาษาใด ๆ ก ได ท สน บสน น Common Language Specifications (CLS) ของ.NET ซ งช วยให น กพ ฒนาสามารถเล อกใช ภาษาโปรแกรมใดๆก ได (Language neutral) โดย.NET Framework จะม เคร องม อท เร ยกว า Visual Studio.NET ซ งถ อเป น Integrated Development Environment (IDE) สาหร บการพ ฒนาโปรแกรม ( ด งท แสดงในร ป ภาพท 2-3 สถาป ตยกรรม.NET Framework ทฤษฎ การว เคราะห และออกแบบระบบ ความหมายของการว เคราะห และออกแบบระบบ การว เคราะห และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) หมายถ งว ธ การท ใช ใน การสร างระบบสารสนเทศข นมาใหม ในธ รก จใดธ รก จหน งหร อระบบย อยของธ รก จ นอกจากการ สร างระบบสารสนเทศใหม แล ว การว เคราะห ระบบ ช วยในการแก ไขระบบสารสนเทศเด มท ม อย แล วให ด ข นด วยก ได

8 วงจรการพ ฒนาระบบ (SDLC) ในการพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อแก ป ญหาทางธ รก จและตอบสนองความต องการของ ผ ใช ได โดยระบบท จะพ ฒนาน น อาจเร มด วยการพ ฒนาระบบใหม เลยหร อนาระบบเด มท ม อย แล ว มาปร บเปล ยนให ด ย งข น ข นตอนในวงจรการพ ฒนาระบบ ช วยให น กว เคราะห ระบบสามารถ ดาเน นการได อย างม แนวทางและเป นข นตอน ทาให สามารถควบค มระยะเวลาและงบประมาณใน การปฏ บ ต งานของโครงการพ ฒนาระบบได ระบบสารสนเทศท งหลายม วงจรช ว ตท เหม อนก นต งแต เก ดจนตาย วงจรน จะเป นข นตอน ท เป นลาด บต งแต ต นจนเสร จเร ยบร อย เป นระบบท ใช งานได ซ งน กว เคราะห ระบบต องทาความ เข าใจให ด ว าในแต ละข นตอนจะต องทาอะไร และทาอย างไร ข นตอนการพ ฒนาระบบม อย ด วยก น 7 ข นตอนค อ 1.การว เคราะห ป ญหา (problem analysis) ค อการเข าใจถ งป ญหาของระบบงานป จจ บ น (existing system) หร อการกาหนดป ญหาของระบบงานใหม (new system) 2.การศ กษาความเป นไปได (feasibility study) ค อการศ กษาความเป นไปได ของระบบงาน ใหม ด านเทคน ค ด านการปฏ บ ต งาน ด านเศร ษฐก จหร อความค มค าของการลงท น ด านกาหนด ระยะเวลา ด านกลย ทธ ตลอดจนบ คลากรท เก ยวข อง เพ อต ดส นใจว าจะเปล ยนแปลงระบบหร อไม 3.การว เคราะห ความต องการ (requirements analysis) ผลจากการศ กษาความเป นไปได จะ นามาใช พ จารณาว าจะจ ดทาระบบใหม หร อไม เม อต องการทาระบบใหม จะต องทาการรวบรวม ข อม ลการว เคราะห ความต องการเพ อหาข อสร ปท ช ดเจนของความต องการระบบใหม ระหว างผ ใช และผ พ ฒนาระบบ 4.การว เคราะห เพ อต ดส นใจ (decision analysis) ค อ การนาข อกาหนดความต องการของ ระบบมาจ ดทาแผนภาพช วยการอธ บาย โดยใช เคร องม อช วยในการว เคราะห และออกแบบระบบท แสดงแบบจาลองกระบวนการแบบจาลองข อม ลหร อแบบจาลองเช งว ตถ ข นตอนน อาจเร ยกอ กอย าง หน งว าการออกแบบเช งตรรกะ (logical design) 5.การออกแบบ (design) ค อ การออกแบบรายละเอ ยดหร อการออกแบบเช งกายภาพ (physical design) ประกอบด วย การออกแบบผลล พธ การออกแบบว ธ การนาข อม ลเข า การออกแบบ ส วนต อประสานก บผ ใช การออกแบบแฟ มข อม ลและฐานข อม ล การพ จารณาด านฮาร ดแวร ซอฟต แวร และอ ปกรณ การส อสารท ต องใช ในระบบ 6.การสร างระบบ (construction) ค อ การกาหนดความต องการด านซอฟต แวร หมายถ งนา ระบบท ได ออกแบบไว มาทบทวนเพ อกาหนดการจ ดทาซอฟต แวร การออกแบบซอฟต แวร การ เข ยนโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม 13

9 14 7.การนาระบบไปใช (implementation) ประกอบด วย ข นตอนการปร บเปล ย นระบบ การ จ ดทาเอกสารประกอบการฝ กอบรมผ ใช ตลอดจนการบาร งร กษาระบบ ภาพท 2-4 แสดงวงจร การพ ฒนา ระบบ (SDLC) ท ง 7 ข นตอน ER-Diagram การออกแบบฐานข อม ลด วย E-R model เป นเพ ยงว ธ หน งท ช วยในการออกแบบ ฐานข อม ล และได ร บความน ยมอย างมาก นาเสนอโดย Peter ซ งว ธ การน อย ในระด บ Conceptual level และม หล กการคล ายก บ Relational model เพ ยงแต E-R model แสดงในร ปแบบกราฟ ก บาง ระบบจะใช E-R model ได เหมาะสมกว า แต บางระบบจะใช Relational model ได เหมาะสมกว าเป น ต น ซ งแล วแต การพ จารณาของผ ออกแบบว าจะเล อกใช แบบใด (Relational model ค อตารางข อม ลท ม ความส มพ นธ ก น) แผนภาพแสดงความส มพ นธ ระหว างข อม ล (E-R Diagram) หมายถ ง แผนภาพท ใช เป น เคร องม สาหร บจาลองข อม ล ซ งจะประกอบไปด วย Entity (แทนกล มของข อม ลท เป นเร องเด ยวก น / เก ยวข องก น) และความส มพ นธ ระหว างข อม ล (Relationship) ท เก ดข นท งหมดในระบบ E-R Diagram หร อ Entity Relationship Diagram จะแสดงชน ดของความสาพ นธ ว าเป น ชน ด หน งต อหน ง (One to One), หน งต อหลายส ง (One to Many), หร อ หลายส งต อหลายส ง (Many to Many) ER-DIAGRAM ประกอบด วยองค ประกอบพ นฐานด งน เอนท ต (Entity) เอนท ต หมายถ ง ส งของหร อว ตถ ท เราสนใจ ซ งอาจจ บต องได และเป นได ท งนามธรรม โดยท วไปเอนท ต จะม ล กษณะท แยกออกจากก นไป เช น เอนท ต พน กงาน จะแยกออกเป นของ พน กงานเลย เอนท ต เง นเด อนของพน กงานคนหน งก อาจเป นเอนท ต หน งในระบบของโรงงาน

10 15 แอททร บ วท (Attribute) Attribute ค อ ค ณสมบ ต ของว ตถ หร อส งของท เราสนใจ โดยอธ บายรายละเอ ยดต าง ๆ ท เก ยวข องก บล กษณะของเอนท ต โดยค ณสมบ ต น ม อย ในท กเอนท ต เช น ช อ นามสก ล ท อย แผนก เป น Attribute ของเอนท ต พน กงาน ความส มพ นธ (Relationship) เอนท ต แต จะต องม ความส มพ นธ ร วมก น โดยจะม ช อแสดงความส มพ นธ ร วมก นซ งจะใช ร ปภาพส ญล กษณ ส เหล ยมร ปว าวแสดงความส มพ นธ ระหว างเอนท ต และระบ ช อความส มพ นธ ลง ในส เหล ยม ร ปแสดงส ญล กษณ ของ Relationship เอนท ต จะต องม ความส มพ นธ ร วมก น โดยจะม ช อแสดงความส มพ นธ ร วมก นซ งจะใช ร ปภาพส ญล กษณ ส เหล ยมร ปว าวแสดงความส มพ นธ ระหว างเอนท ต ระด บช นของความส มพ นธ (Relationships Degree) จะบอกถ งความส มพ นธ ระหว างเอนท ต ม ด งน - ความส มพ นธ เอ นท ต เด ยว (Unary Relationships) หมายถ ง เอนท ต หน ง ๆ จะม ความส มพ นธ ก บต วม นเอง - ความส มพ นธ สองเอนท ต (Binary Relationships) หมายถ ง เอนท ต สองเอนท ต จะม ความส มพ นธ ก น - ความส มพ นธ สามเอนท ต (Ternary Relationships) หมายถ ง เอนท ต สามเ อนท ต ม ความส มพ นธ ก น ความส มพ นธ แบบหน งต อหน ง ( One - to - One Relationship) เป นการแสดงความส มพ นธ ของข อม ลของเอนต ต หน งว า ม ความส มพ นธ ก บข อม ลอย าง มากหน งข อม ลก บอ กเอนต ต หน งในล กษณะท เป นหน งต อหน ง 1 เอนท ต ความส มพ นธ เอนท ต 1 ภาพท 2-11 ภาพต วอย างความส มพ นธ แบบหน งต อหน ง ความส มพ นธ แบบหน งต อกล ม ( One - to - Many Relationships) เป นการแสดงความส มพ นธ ของข อม ลของเอนต ต หน งว าม ความส มพ นธ ก บข อม ลหลาย ข อม ลก บอ กเอนต ต หน ง

11 16 1 เอนท ต ความส มพ นธ เอนท ต M ภาพท 2-12 ภาพต วอย างความส มพ นธ แบบหน งต อกล ม ความส มพ นธ แบบกล มต อกล ม ( Many - to - Many Relationships) เป นการแสดงความส มพ นธ ของข อม ลของสองเอนต ต ในล กษณะแบบกล มต อกล ม N เอนท ต ความส มพ นธ เอนท ต M ภาพท 2-13 ภาพต วอย างความส มพ นธ แบบกล มต อกล ม Data-Dictionary พจนาน กร ม ส วนประกอบด งน ข อม ลย อย (Data Element) เป นส วนประกอบพ นฐาน ท ไม สามารถแบ งแยกให เล กลงไป ได บางคร งเร ยกว าเขตข อม ล (Field) โครงสร างข อม ล (Data Structure) ค อ กล มข อม ลย อยท ม ความส มพ นธ ก น และการ รวมก นกาหนดล กษณะของระบบ เช น โครงสร างข อม ลของใบกาก บ ประกอบด วย ว นท ออก ใบกาก บ ผ ขาย ท อย ผ ขาย และรายการส นค า พจนาน กรมข อม ล เป นท เก บรวบรวมรายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บข อม ลท จ ดเก บอย ภายใน ฐานข อม ล ซ งประกอบด วย โครงสร างข อม ล โครงสร างตาราง โครงสร างด ชน กฎท ใช เพ อควบค ม ความบ รณภาพของข อม ล กฎท ใช เพ อร กษาความปลอดภ ยของข อม ล และรายละเอ ยดอ น ๆ ท เก ยวข องก บการบร หารฐานข อม ล เป นต น ท งน ประโยชน ของพจนาน กรมข อม ล ค อ สน บสน น การบร หารจ ดการฐานข อม ลในแต ละระบบงานขององค กร สน บสน นการสร างมาตรฐานใน การ พ ฒนาระบบงาน ตลอดจนสน บสน นการทางานของผ บร หาร เน องจากพจนาน กรมข อม ลช วยเพ ม ประส ทธ ภาพในการเข าถ งข อม ลบนฐานข อม ล และเป นแหล งสารสนเทศของข อม ล ต าง ๆ ใน ระบบฐานข อม ลขององค กร

12 ทฤษฎ โปรแกรม Crystal Reports โปรแกรม Crystal Reports น ง ายต อการใช งานและสามารถต ดต อก บข อม ลได จาก โปรแกรมจ ดการฐานข อม ลได หลายประเภท อาท เช น Microsoft SQL, Microsoft SQL Server, Xbase Files รวมท งการต ดต อจากฐานข อม ลผ าน ODBC อ กด วย และโปรแกรม Crystal Reports น ย งม ร ป -แบบรายงานให เล อกได หลายร ปแบบ เช น รายงานย อย, รายงานในร ปแบบตาราง, รายงาน ในร ปแบบรายละเอ ยด และย งสามารถนาเสนอข อม ลในร ปแบบกราฟต างๆ ได หลายร ปแบบ รวมถ งการม ฟ งก ช นหลากหลายท มากกว า 160 ฟ งก ช น ในการรองร บความต องการของรายงานท เราต องการสร างข นมา และย งสามารถนาเสนอข อม ลในร ปแบบกราฟได มากกว า 80 แบบ และ ย งสามารถนาเสนอรายงานท ม ความถ กต อง สวยงาม และหลากหลาย ซ งจากผลการศ กษาท ได จ ง ได ข อสร ปว า เหมาะท จะนาโปรแกรม Crystal Reports มาใช ในการออกรายงานต าง ๆ ใน หน วยงานต างๆ 17

13 18 แนวค ดเช งว ตถ (Object-Oriented Concept) แนวค ดเช งว ตถ (Object-Oriented) ม งเน นส งต างๆ ท ใกล เค ยงก บโลกแห งความจร งใน ล กษณะร ปธรรม โดยจะมองระบบเป นกล มของว ตถ (Object) ท ม ปฎ กร ยาต อก นด วยการนาข อม ล และฟ งก ช นการทางานรวมเข าด วยก นในว ตถ ทาให ข อม ลท เป นว ตถ น นสามารถอธ บายค ณสมบ ต รวมท งฟ งก ช นการทางานในต วเองได ส วนว ธ การต ดต อก นระหว างว ตถ จะทาการต ดต อผ าน อ นเทอร เฟซ (Interface) ท กาหนดไว ซ งแตกต างก บแนวความค ดแบบด งเด มท ข อม ลจะแยกออก จากฟ งก ช น จ งทาให ไม สามารถอธ บายค ณสมบ ต ของต วเองได โลกแห งว ตถ ค อ ส งท เราเผช ญ อย ในโลกแห งความจร งในช ว ตประจาว น ส งท เราเห นก อให เก ดรายละเอ ยดต างๆ มากมายใน ว ตถ ส งๆ น น ซ งเร ยกว า Abstraction ออบเจ กต (Object) ออบเจ กต (Object) ค อส งท เราสนใจ อาจจะเป นส งท จ บต องได เช น ล กค า ส นค า หร ออาจจะเป นส งท จ บต องไม ได เช น หน วยงานต างๆ ในบร ษ ท เป นต น โดยท ออบเจ กต ต างๆ สามารถต ดต อส อสารก นได ด วยการส งเมสเสจ (Message) ถ งก น ต วอย างเช น ม ล กค าต องการ เป ดบ ญช ใหม ก บธนาคาร จะเห นได ว า ล กค า และ ธนาคาร เป นออบเจ กต ท เรากาล งสนใจ โดย ล กค าจะส งเมสเสจไปย งธนาคารเพ อขอเป ดบ ญช แล วออบเจ กต ธนาคารก จะส งเมสเสจกล บไป ย งออบเจ กต ล กค าโดยส งหมายเลขบ ญช กล บไปให เอนเคปซ เลช น (Encapsulation) เอนเคปซ เลช น ค อการรวม attribute และ methods ไว ด วยก นเป นหน งออบเจ กต โดยจะทาหน าท ป องก นม ให ออบเจ กต อ นท อย ภายนอกเข าถ งออบเจ กต หน งๆ ได อย างอ สระ จะ ม เฉพาะ methods ท อย ในออบเจ กต เท าน นท สามารถต ดต อก บ attribute ท อย ในออบเจ กต เด ยว ก นได เร ยกได ว าการ Encapsulation ม ค ณสมบ ต ของ Information hiding Information hiding ค อการจาก ดการมองเห นข อม ลภายในออบเจ กต เช น การ กาหนดค ณล กษณะเป น Public เพ อให สามารถเช อมต อก บออบเจ กต ภายนอกได และกาหนด เป น Private เพ อไม ให ออบเจ กต ภายนอกเช อมต อได นอกจากต วม นเอง

14 คลาส (Class) คลาส (Class) ค อกล มของออบเจ กต ท โครงสร างพ นฐานและพฤต กรรมเด ยวก น ด งน น ออบเจ กต ท ม ค ณสมบ ต ล กษณะเด ยวก นก จะรวมกล มอย ในคลาสเด ยวก น จ งสร ปได ว าคลาสก ค อ ต นแบบข อม ลท ม ไว เพ อสร างออบเจ กต น นเอง ประเภทของคลาสอาจจะม การกาหนดได หลาย ล กษณะด งน คลาสเป นส งของหร อว ตถ ท ม อย จร ง เช น คน บร ษ ท รถยนต เป นต น หร อคลาสท ม อย ในล กษณะของเอนต ต ระด บแนวความค ด (Conceptual Entity) เช น ตารางการสอน ตารางการบ น สมการ เป นต น นอกจากน ย งม คลาสท กาหนดไว เพ อใช เป นเคร องม อ เช น อาร เรย (Array), ไบนาร ท ร (Binary Tree) เป นต น องค ประกอบของคลาสสามารถแบ งออกได 3 ส วนค อ - ช อคลาส (Class name) โดยท กๆ คลาสจะต องม การกาหนดช อคลาส - แอตทร บ วต (Attribute) เป นการระบ ค ณสมบ ต ต างๆ ของคลาส โดยท แต ละคลาสอาจจะ ม แอตทร บ วต หร อไม ม ก ได - โอเปอเรช น (Operation) หร อเมธอด (Method) เป นการกาหนดฟ งก ช นหร อข นตอนซ งจะ ถ กกระทาจากออบเจ กต ท เป นสมาช กของคลาสน นๆ จากการท คลาสม ค ณสมบ ต ของการเอนเคปซ เลช น ทาให คลาสสามารถแบ งระด บการ เข าถ งองค ประกอบต างๆ ภายในคลาสท กล าวมาแล ว โดยจะม การกาหนดส ญล กษณ เพ อแสดง ค ณสมบ ต ด งกล าวอย หน าองค ประกอบต างๆ ของคลาส การเอนเคปซ เลช นสามารถแบ ง ออกได 3 ระด บค อ - ระด บ Public หมายถ งองค ประกอบท ม ส ญล กษณ + อย ข างหน า จะยอมให คลาสอ นเข าถ ง และเร ยกใช งานได - ระด บ Private หมายถ งองค ประกอบท ม ส ญล กษณ อย ข างหน า จะสามารถเร ยกใช หร อ อ างถ งได เพ ยงคลาสเด ยวเท าน น และไม สามารถอ างถ งหร อเร ยกใช จากคลาสล กได - ระด บ Protected หมายถ งองค ประกอบท ม ส ญล กษณ # อย ข างหน า จะสามารถเร ยกใช หร ออ างถ งได เพ ยงคลาสเด ยว แต อน ญาตให คลาสล กสามารถใช งานได ด วย 19

15 20 การส บทอดค ณสมบ ต (Inheritance) เป นว ธ การในการสร างคลาสใหม จากคลาสเด มท ม อย ท งน คลาสท สร างข นใหม จะม ว ตถ ประสงค ในการทางานท เฉพาะเจาะจงมากย งข น ในท น คลาสท ถ กถ ายทอดค ณสมบ ต จะถ ก เร ยกว าซ เปอร คลาส (Superclass) และเร ยกคลาสท ได ร บการส บทอดค ณสมบ ต ว าซ บคลาส (Subclass) ยกต วอย างเช น ส งม ช ว ตน นสามารถแบ งเป นพ ชหร อส ตว จ งกล าวได ว า คลาสพ ช และคลาสส ตว น นเป นประเภทหน งของคลาสส งม ช ว ตน นเอง ความส มพ นธ ระหว างคลาส (Class Relationship) Association เป นการแสดงความส มพ นธ ระหว างคลาสของออบเจ กต โดยความ ส มพ นธ ด งกล าวใช เช อมออบเจ กต ท เป นออบเจ กต อ สระของคลาส 2 คลาส ส ญล กษณ ท ใช ค อ เส นตรงเช อมระหว าง 2 การพ ฒนาระบบเช งว ตถ ว ธ การพ ฒนาระบบแบบด งเด ม ข นตอนการว เคราะห และออกแบบจะม งไปท ร ปแบบ ของกระบวนการแก ป ญหา เพ อจ ดการข อม ลเร มต นให เป นผลล พธ ท ต องการเร ยกว า Structured Approach ด งน นในช วงข นตอนของการว เคราะห และออกแบบจะสร างไดอะแกรมการไหลข อม ล (Data Flow Diagrams) ท ไม ส มพ นธ ก บการสร างร ปแบบข อม ล (data modeling)ไดอะแกรมการ ไหลข อม ลจะแยกองค ประกอบแบบบนลงล าง (เป นว ธ การกาหนดล กษณะป ญหาหล กๆ ในช นบน แล วแตกป ญหาแต ละส วนเป นป ญหาย อยๆ ในช นถ ดลงมา ทาให ได รายละเอ ยดของป ญหาท สมบ รณ ข นเร อยๆ จนถ งข นส ดท าย) อ นเป นล กษณะโครงสร างแบบลาด บข น(Hierarchy) ส วน ระเบ ยบว ธ การสร างร ปแบบข อม ลจะเก ยวก บการกาหนดออบเจ กต ความส มพ นธ ระหว างออบเจ กต และการทางานของออบเจ กต เพ อสร ปเป นไดอะแกรมความส มพ นธ เช งออบเจ กต ว ธ การแบบด งเด มน จะม จ ดเด นท โครงสร างป ญหาช ดเจนแน นอน การทางานในแต ละจ ดม รายละเอ ยดเฉพาะส วนของต วเอง ไม ก าวก ายหร อย งเก ยวก บสายงานท ไม ใช สายงานของต วเอง แต ไม เหมาะสาหร บการใช งานจร งเพราะโครงสร างป ญหาส วนใหญ ไม ได เป นแบบลาด บข น อ กท งงาน แต ละจ ดไม ม ความส มพ นธ ต อก นท งหมด ทาให การประสานงานเป นเร องย งยากมาก แต สาหร บแนวค ดเช งว ตถ จะเน นการสร างระบบตามการใช งานจร ง โดยว ตถ ต างๆจะต อง ประกอบด วยข อม ลประจาต ว (data) และว ธ การใช ข อม ลน น (method) ซ งว ตถ ต างๆ จะถ กแบ ง หน าท ช ดเจน ไม ซ าซ อนและม อ สระต อก น (independence) จ งม การประสานการทางาน ร วมก นอย างด นอกจากน ย งม เหต ผลอ นๆ ด งน

16 1. การออกแบบ การเข ยนโปรแกรม การทดสอบและการบาร งร กษาทาได สะดวกข น เพราะระบบแบ งหน าท การทางานและข อม ลท ใช เป น Module ช ดเจน ด งน นจ งสามารถจ ดการ ป ญหาเฉพาะจ ดท ต องการได โดยไม ส บสน ว นวายในการค นหาจ ดท ต องการจากท งระบบ โดยเฉพาะระบบท ม องค ประกอบมากและซ บซ อน 2. การเปล ยนแปลงแต ละข นตอนในการพ ฒนาระบบทาได ราบร น เพราะระบบเช ง ว ตถ จะวางร ปแบบการทางานไปในแนวทางเด ยวก นท งหมด อ กท งม การทางานอย างเป นระบบ ช ดเจน 3. สน บสน นเทคน คการโปรแกรมท ด น นค อม การพ ฒนาเทคโนโลย ทางด านการต ด ต อก บผ ใช แบบย สเซอร อ นเทอร เฟซ (Graphic User Interface: GUI) และการสร างต นแบบของ คลาส (class) เพ อซ อนว ธ การทางาน (method) ไว ภายใน ทาให การเร ยกใช งานแต ละคร งเพ ยง แค บอกระบบว าให ทาอะไรบ าง โดยไม ต องอธ บายท กคร งว าต องทาอย างไร 4. สน บสน นการนากล บมาใช ใหม (reusability) เม อม การกาหนดองค ประกอบของ ระบบเป นว ตถ ซ งประกอบด วยข อม ล (data) และว ธ การทางาน (method) ท ช ดเจนเป นมาตรฐานทา ให การเร ยกใช ข อม ลแต ละคร ง จ งไม จาเป นต องอธ บายการทางานซ าท กคร ง เพ ยงแค ส งเมสเสจ (message) บอกว ตถ น นให ทาอะไรบ างเท าน น เป นการนาโปรแกรมช ดเด มมาใช โดยไม ต อง สร างใหม แต สาหร บแบบ Structured Approach ข อม ลต างๆ ไม ได กาหนดว ธ การทางานของม น ช ดเจน การเร ยกใช งานจ งต องอธ บายว ธ การทางานท กคร งซ งเป นการส นเปล องโปรแกรมและระบบ ใหญ เก นความจาเป น แบบจาลองฐานข อม ลเช งว ตถ (Object-Oriented Database Model) แบบจาลองฐานข อม ลเช งว ตถ เป นว ธ การใหม ท ใช ในการออกแบบฐานข อม ล เพ อให สามารถจ ดเก บข อม ลท ม ล กษณะซ บซ อน (Complex Data Type) ได เช น ข อม ลภาพและเส ยง เป นต น ซ งรองร บก บการออกแบบระบบงานเช งว ตถ (Object-Oriented Design) โดยในการออก แบบงานใดๆ ในล กษณะเช งว ตถ น จะใช เทคน คของแบบจาลองเช งว ตถ ต งแต การว เคราะห ระบบ การออกแบบระบบงาน การออกแบบฐานข อม ล รวมไปถ งการพ ฒนาระบบด วย ซ งสามารถบ งบอก ถ งข นตอนการทางานท งหมดภายในระบบได ตามแผนภาพท นามาใช ในการออกแบบ แบบจาลองฐานข อม ลเช งว ตถ ท นามาทาการศ กษาสาหร บงานว จ ยน ค อ ย เอ มแอล(Unified Modeling Language : UML) ซ งเป นแบบจาลองท ม การรวบรวมมาจากหล กการของBooch,Rumbaugh และ Jacobson โดยม การกาหนดเป นมาตรฐานในการใช งานจาก OMG(Object Management Group) ต งแต ราวต นป ค.ศ และเป นท ยอมร บและม การใช งานก นอย างแพร หลายของแบบจาลองเช ง 21

17 22 ว ตถ ต งแต การว เคราะห ระบบ การออกแบบระบบงาน การออกแบบฐานข อม ล รวมไปถ งการ พ ฒนาระบบด วย ย เอ มแอล (UML) ค ออะไร ย เอ มแอล (UML) ย อมาจาก Unified Modeling Language เป นภาษาเพ อใช อธ บาย โมเดลต างๆ หร อเป นภาษาส ญล กษณ ร ปภาพมาตรฐานสาหร บใช ในการสร างโมเดลเช งว ตถ โดย UML เป นภาษามาตรฐานสาหร บสร างแบบพ มพ เข ยว (blueprint) ให แก ระบบงาน เราสามารถใช UML ในการสร างม มมอง กาหนดรายละเอ ยด สร างระบบงานและจ ดเอกสารอ างอ งให แก ระบบงานได เน องจาก UML เป นภาษาท ม การใช ส ญล กษณ ร ปภาพจ งอาจม ผ เข าใจส บสนว า UML เป นการสร างไดอะแกรมหร อเป นเพ ยงการใช ส ญล กษณ เพ ออธ บายระบบงานเท าน น แต แท จร งแล ว UML ม ล กษณะของเมต าโมเดล (meta model) ค อเป นโมเดลท เอาไว อธ บายโมเดลอ นๆ อ กท การใช งานภาษา UML นอกจากจะต องเข าใจในแนวความค ดเช งว ตถ แล วย งจาเป นต องม พ นฐานความ เข าใจเก ยวก บ Visual Modeling ด วยเช นก นโมเดลล ง (Modeling) เป นว ธ การว เคราะห ออกแบบ (Analysis and Design) อย างหน งท เน นการใช งานโมเดลเป นหล ก ซ งโมเดลท สร างข นมาจะ สามารถช วยให เข าใจในป ญหาได ง ายข น อ กท งย งสามารถนาโมเดลมาเป นเคร องม อในการส อสาร ถ ายทอดความค ดก บบ คคลอ นๆ ท เก ยวข องในโครงการได เช น ล กค า น กว เคราะห ระบบ น ก ออกแบบระบบ เป นต น ส วน Visual Modeling ค อการใช ส ญล กษณ ร ปภาพในการสร างโมเดลของ ระบบท จะพ ฒนาเพ อประโยชน ท คล ายคล งก นในการทาความเข าใจก บความต องการของล กค า การ ออกแบบระบบท เป นไปได อย างช ดเจนข นและการบาร งร กษาท ง ายย งข น โมเดลเก ดข นโดยการ นาเสนอส วนต างๆ ของระบบแต เพ ยงส วนท สาค ญโดยไม คาน งถ งรายละเอ ยดท ไม สาค ญ ในการ พ ฒนาระบบซอฟต แวร ท ซ บซ อน น กพ ฒนาจาเป นต องทาความเข าใจก บม มมองด านต างๆ ของ ระบบก อนทาการพ ฒนาจร ง โดยการสร างโมเดลอ นเปร ยบเสม อนพ มพ เข ยวท แสดงถ งภาพรวมของ ระบบท งหมด โมเดลท สร างข นจะต องม ความสอดคล องก บความต องการของผ ใช งานระบบเป น สาค ญ ในส วนของรายละเอ ยดต างๆ จะค อยๆ ถ กเพ มเต มลงไปในต วโมเดล และในท ส ดโมเดลจะ ถ กนาไปพ ฒนาข นเป นระบบจร ง 2.2วรรณกรรมท เก ยวข อง อ งคณา ส งข ประเสร ฐ (2547) ช อเร อง ระบบส นค าคงคล งร านบ ญน ยมว สด ก อสร าง ว ตถ ประสงค ของการศ กษาเฉพาะกรณ น เป นการศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft Visual Basic Version 6.0 (Service Pack5) ร วมก บ Microsoft SQL Server 2005 บนระบบปฏ บ ต การ Microsoft Window 2005 ในการจ ดทา Application ในด านการจ ดการฐานข อม ล เพ อไปใช ในการพ ฒนา

18 23 ระบบส นค าคงคล งร านบ ญน ยม ความสามารถของโปรแกรม ค อ สามารถเพ ม ลบ แก ไขข อม ล และ ยกเล กข อม ลได ผลท ได จากการศ กษาและ พ ฒนาระบบในคร งน ค อทาให ทราบถ งการจ ดทา โปรแกรมระบบส นค าคงคล ง ของร านบ ญน ยมก อสร าง ซ งโปรแกรมสามารถนาไปใช งานได จร ง นภ สรา ร กธรรม (2547:บทค ดย อ) ได ศ กษาการศ กษาเฉพาะกรณ ของระบบจาหน ายส นค าร าน ชวนฟาร มอาหารส ตว การศ กษาคร งน ก เพ อท จะนาระบบคอมพ วเตอร เข าไปช วยในการปฏ บ ต งาน ของระบบขายส นค า ซ งจะทาให ลดระยะเวลาในการปฏ บ ต งานลงได ถ านาระบบคอมพ วเตอร เข า ไปใช งาน อ กท งย งช วยลดจานวนบ คลากรในร านได เป นการประหย ดค าใช จ ายภายในร านได เป น อย างด ท สาค ญจะทาให ระบบตรวจสอบส นค าภายในคล งเป นไปด วยความรวดเร วมากย งข น และ ทาให เก ดความคล องต วในการดาเน นการต างๆ ภายในระบบด งน น จ งทาให การปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ น พาดา พรมหมมณ, ส ชาดา ภาระก ล (2547) ช อเร อง ระบบการจองห องพ กโรงแรม (กรณ ศ กษาโรงแรมปท มร ตน ) ว ตถ ประสงค ของการศ กษาเฉพาะกรณ น นเป นการศ กษาการใช งานของโปรแกรม Microsoft visual basic 6.0 ในการจ ดทาโปรแกรมระบบจองห องพ กโรงแรม (กรณ ศ กษาโรงแรมปท มร ตน ) เพ อนาผลการศ กษาท ได ไปใช ประโยชน ในการดาเน นงานซ งขอบเขตของการทางานของโปรแกรม ค อ สามารถแก ไข ค นหา ลบข อม ลของผ มาใช บร การเก ยวก บการจองห องพ กโรงแรม ทาการ คานวณค าใช บร การของผ ใช บร การและจ ดพ มพ รายงานต างๆ ออกมาได เช น รายงานผ มาใช บร การ รายงานพน กงาน รายงานจานวนห องท งหมด ในการพ ฒนา โปรแกรมน นได ม การใช เคร องม อต างๆ ท ง Microsoft Visual Basic Version 6.0 ในการเข ยนโปรแกรมใช Microsoft SQL Server 2005 ในการจ ดเก บฐานข อม ลและใช Crystal Report 9 ในการออกรายงานและออกใบเสร จร บเง นให ก บล กค าซ งระบบจองห องพ กโรงแรมน ได ถ กพ ฒนาข นเพ อใช ในธ รก จโรงแรมขนาดกลาง

ความร เบ องต นเก ยวก บฐานข อม ล. Introduction to Database

ความร เบ องต นเก ยวก บฐานข อม ล. Introduction to Database ความร เบ องต นเก ยวก บฐานข อม ล Introduction to Database ร ปแบบการจ ดเก บข อม ลแบบเด ม ระบบแฟ มข อม ล (File-based System) ระบบแฟ มข อม ล (File-based system) ค อ ช ดของ โปรแกรมประย กต ท ให ผ ใช ใช เพ อประมวลผลงานท

More information

บทน ำ ว สด และว ธ การ

บทน ำ ว สด และว ธ การ The Development of Document Control Information System (DOC-IS) บทน ำ การควบค มเอกสารเป นข อก ำหนดท 4.3 ในระบบค ณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ก ำหนดให ห องปฏ บ ต การ ต องม การจ ดการเพ อควบค มเอกสารท กชน ดในระบบค

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เร อง พ ฒนาเว บไซต โครงการเป ดสอนปร ญญาตร นานาชาต โดย นายอ ครพงษ กาญจนอาพล 5210502694 พ.ศ.

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เร อง พ ฒนาเว บไซต โครงการเป ดสอนปร ญญาตร นานาชาต โดย นายอ ครพงษ กาญจนอาพล 5210502694 พ.ศ. โครงงานว ศวกรรมคอมพ วเตอร ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เร อง พ ฒนาเว บไซต โครงการเป ดสอนปร ญญาตร นานาชาต คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร International Undergraduate

More information

แบบทดสอบระหว างภาค รายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 เวลา 60 นาท

แบบทดสอบระหว างภาค รายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 เวลา 60 นาท แบบทดสอบระหว างภาค รายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 เวลา 60 นาท ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Arcview 3.3 สาหร บงานด านป องก นร กษาป า

ค ม อการใช โปรแกรม Arcview 3.3 สาหร บงานด านป องก นร กษาป า ค ม อการใช โปรแกรม Arcview 3.3 สาหร บงานด านป องก นร กษาป า จ ดทาโดย 1 สารบ ญ หน า แนะนาโปรแกรมเบ องต น 2 - การเร ยกใช โปรแกรมสารสนเทศภ ม ศาสตร - ส วนประกอบของโปรแกรม (Interface) - การกาหนด Properties

More information

ประกาศ สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน(องค การมหาชน) เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นผ ปฏ บ ต งานของสถาบ น

ประกาศ สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน(องค การมหาชน) เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นผ ปฏ บ ต งานของสถาบ น ประกาศ สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน(องค การมหาชน) เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นผ ปฏ บ ต งานของสถาบ น ด วย สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค การมหาชน) ม ความประสงค ร บสม ครค ดเล อกบ คคล เพ อเป นล กจ างของสถาบ

More information

'( )& 1. #$%)*+, ก-)* +*"ก./*ก#$% ก.ก /"ก"ก* 01 " ก. +"ก/2)ก3%"

'( )& 1. #$%)*+, ก-)* +*ก./*ก#$% ก.ก /กก* 01  ก. +ก/2)ก3% ก ก ก 2557!!"ก#$% &!! '( )& 1. #$%)*+, ก)* +*"ก./*ก#$% ก.ก /"ก"ก* 01 " ก. +"ก/2)ก3%" 2. #$%)*+ +&*)4กก"4/ก ก)*!!"กก &%%$+ก$&*%กก3!! )*5%ก $" " +ก**&%.6ก4 +"!! 3. #$%)*+ +&*)4)กก"กก2)ก5+#6/*!! #$%)*+,3!

More information

Paul Zenden Sioux Technische Software Ontwikkeling Science Park Eindhoven 5709 5692 EP Son Tel: +31 (0) 40 26 77 100 E-mail: paul.zenden@sioux.

Paul Zenden Sioux Technische Software Ontwikkeling Science Park Eindhoven 5709 5692 EP Son Tel: +31 (0) 40 26 77 100 E-mail: paul.zenden@sioux. Paul Zenden Sioux Technische Software Ontwikkeling Science Park Eindhoven 5709 5692 EP Son Tel: +31 (0) 40 26 77 100 E-mail: paul.zenden@sioux.nl Experiences with Enterprise Architect UML Modeling & Design

More information

Object Oriented System Development with VB.NET

Object Oriented System Development with VB.NET Chapter 1 Object Oriented System Development with Objectives In this chapter, you will: Learn about OO development and Understand object-oriented concepts Recognize the benefits of OO development Preview

More information

Dot Net Training Course Syllabus. .NET Framework. ASP.Net

Dot Net Training Course Syllabus. .NET Framework. ASP.Net Dot Net Training Course Syllabus Our.NET training course objective is to get familiarize with Microsoft.Net, C#, VB.NET and ASP.NET technologies along with some third party tools like CSS, AJAX, JAVA Script

More information

Introduction. Introduction: Database management system. Introduction: DBS concepts & architecture. Introduction: DBS versus File system

Introduction. Introduction: Database management system. Introduction: DBS concepts & architecture. Introduction: DBS versus File system Introduction: management system Introduction s vs. files Basic concepts Brief history of databases Architectures & languages System User / Programmer Application program Software to process queries Software

More information

ว ชาโปรแกรมแกรมประย กต ด านการจ ดการ สาน กงานอ ตโนม ต

ว ชาโปรแกรมแกรมประย กต ด านการจ ดการ สาน กงานอ ตโนม ต ว ชาโปรแกรมแกรมประย กต ด านการจ ดการ สาน กงานอ ตโนม ต บทท 3 บทบาทและการใช คอมพ วเตอร ใน สาน กงานอ ตโนม ต อ.รจนา วานนท 1 บทบาทของสาน กงานอ ตโนม ต ในการจ ดการสารสนเทศ 1. ล กษณะงานสาน กงานท วไป 1.1 งานร บข

More information

ANDROID DEVELOPER RESUME USA

ANDROID DEVELOPER RESUME USA Android Developer resume usa 1 of 5 1/12/2015 2:28 PM ANDROID DEVELOPER RESUME USA.NET Developers/Architects Resumes Please note that this is a not a Job Board - We are an I.T Staffing Company and we provide

More information

Introduction: Database management system

Introduction: Database management system Introduction Databases vs. files Basic concepts Brief history of databases Architectures & languages Introduction: Database management system User / Programmer Database System Application program Software

More information

COURSE CONTENT FOR WINTER TRAINING ON Web Development using PHP & MySql

COURSE CONTENT FOR WINTER TRAINING ON Web Development using PHP & MySql COURSE CONTENT FOR WINTER TRAINING ON Web Development using PHP & MySql 1 About WEB DEVELOPMENT Among web professionals, "web development" refers to the design aspects of building web sites. Web development

More information

ในอด ตม กเก บเอกสารต าง ๆ แยกตามแผนก ป ญหาการจ ดการข อม ลด วยแฟ มข อม ล

ในอด ตม กเก บเอกสารต าง ๆ แยกตามแผนก ป ญหาการจ ดการข อม ลด วยแฟ มข อม ล เอกสารเต มโต ะ หาข อม ลแล วไม เจอ ข อม ลซ าๆ เก บแล วเก บอ ก ไม ม ข อม ล ต องขอจากท อ น ต างคน ต างเก บข อม ล ห ามย ม ทาไมข อม ลของพวกเราไม ตรงก นเลย DataBase : Budsayarat Srithanaprasert 1 DataBase :

More information

Dotnet Online Course - Smart Mind Online Training, Hyderabad. Dotnet Online Training Course Content

Dotnet Online Course - Smart Mind Online Training, Hyderabad. Dotnet Online Training Course Content Faculty: Real time and certified Dotnet Online Training Course Content Introduction to.net Online Training NET FUNDAMENTALS Why Dot Net? The Dot Net initiative Introduction to Dot Net frameworks Advantages

More information

Test Project IT Software Solutions for Business

Test Project IT Software Solutions for Business Test Project IT Software Solutions for Business Written by: AbdulRahman Al Marzouqi Date 27.10.14 1 of 9 CONTENTS This Test Project document contains the rules of the competition, the software provided,

More information

CAREER OPPORTUNITIES

CAREER OPPORTUNITIES CAREER OPPORTUNITIES After the graduation, students can select three different paths. Students should have at least GPA 2.7 to get into the first two types of job. To apply for academic positions in the

More information

) "**!ก ก )$+$,ก,ก.-.2550 ก +ก,ก 1!&1!& 2!ก34&#+)ก&ก5) ก ก )$+ )ก!26&

) **!ก ก )$+$,ก,ก.-.2550 ก +ก,ก 1!&1!& 2!ก34&#+)ก&ก5) ก ก )$+ )ก!26& 1 ก ก () กก กก!.#.2550 1. ) "**!ก ก )$+$,ก,ก.-.2550 ก# +ก,ก 1!&1!& 2!ก34&#+)ก&ก5) ก ก )$+ )ก!26& ) "**!ก ก )$+$,ก,ก.-.2550 ก #+ก,ก 1!&17 1. ก!34& ) 6" ( 5) " ก 2"!6 ก 6! +% &+!,,2"!%ก %ก!12 ) &+!7 611!

More information

A b o u t F l o r a S o f t

A b o u t F l o r a S o f t A b o u t F l o r a S o f t We offer technologies expertise includes UML, MS SQL Server, Oracle, MySQL, C#.NET, VB.NET, ASP.NET, PHP, JavaScript, Crystal Reports and more. We are the initial adapter and

More information

บทท 6 ฐานข อม ลและโปรแกรม ประเภทบร หารฐานข อม ล LOGO อาจารย อรท ย ด ษฎ ดาเก ง. www.themegallery.com

บทท 6 ฐานข อม ลและโปรแกรม ประเภทบร หารฐานข อม ล LOGO อาจารย อรท ย ด ษฎ ดาเก ง. www.themegallery.com LOGO บทท 6 ฐานข อม ลและโปรแกรม ประเภทบร หารฐานข อม ล อาจารย อรท ย ด ษฎ ดาเก ง ความส มพ นธ ระหว างโปรแกรมส าเร จร ปทางการบ ญช ก บ โปรแกรมประเภทบร หารฐานข อม ล Data Base ASP ความส มพ นธ ระหว างโปรแกรมสาเร

More information

แนวปฏ บ ตท ด ส าหร บการควบค มความเส ยงของระบบงานเทคโนโลย สารสนเทศท สน บสน นธ รก จหล ก (IT Best Practices)

แนวปฏ บ ตท ด ส าหร บการควบค มความเส ยงของระบบงานเทคโนโลย สารสนเทศท สน บสน นธ รก จหล ก (IT Best Practices) แนวปฏ บ ต ท ด ส าหร บการควบค มความเส ยงของระบบงานเทคโนโลย สารสนเทศท สน บสน นธ รก จหล ก (IT Best Practices) ISO 27001 COSO COBIT แนวปฏ บ ตท ด ส าหร บการควบค มความเส ยงของระบบงานเทคโนโลย สารสนเทศท สน บสน

More information

DBMS Questions. 3.) For which two constraints are indexes created when the constraint is added?

DBMS Questions. 3.) For which two constraints are indexes created when the constraint is added? DBMS Questions 1.) Which type of file is part of the Oracle database? A.) B.) C.) D.) Control file Password file Parameter files Archived log files 2.) Which statements are use to UNLOCK the user? A.)

More information

Chapter 9 Java and SQL. Wang Yang wyang@njnet.edu.cn

Chapter 9 Java and SQL. Wang Yang wyang@njnet.edu.cn Chapter 9 Java and SQL Wang Yang wyang@njnet.edu.cn Outline Concern Data - File & IO vs. Database &SQL Database & SQL How Connect Java to SQL - Java Model for Database Java Database Connectivity (JDBC)

More information

Developing Database Business Applications using VB.NET

Developing Database Business Applications using VB.NET Developing Database Business Applications using VB.NET Curriculum class designed and written by Ernest Bonat, Ph.D., President Visual WWW, Inc. Visual WWW is a Microsoft Visual Studio Industry Partner

More information

ก ก A MONITORING SYSTEM FOR HIGH STABILITY REQUIRED COMPUTER NETWORK IN HDD INDUSTRY

ก ก A MONITORING SYSTEM FOR HIGH STABILITY REQUIRED COMPUTER NETWORK IN HDD INDUSTRY ก ก ก ก A MONITORING SYSTEM FOR HIGH STABILITY REQUIRED COMPUTER NETWORK IN HDD INDUSTRY ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2551 ก ก ก ก A MONITORING SYSTEM FOR HIGH STABILITY REQUIRED COMPUTER NETWORK IN HDD INDUSTRY

More information

ASP.NET 4.0 Web Application Development [C#]

ASP.NET 4.0 Web Application Development [C#] ASP.NET 4.0 Web Application Development [C#] Class Overview: ASP.NET is a rich programming framework for building web-based applications. This course provides a comprehensive and practical handson introduction

More information

<Insert Picture Here> Move to Oracle Database with Oracle SQL Developer Migrations

<Insert Picture Here> Move to Oracle Database with Oracle SQL Developer Migrations Move to Oracle Database with Oracle SQL Developer Migrations The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and

More information

What is ODBC. What is ODBC. 16 November Peter Smyth UK Data Service

What is ODBC. What is ODBC. 16 November Peter Smyth UK Data Service What is ODBC What is ODBC 16 November 2016 Peter Smyth UK Data Service Overview of this webinar Definition and background Why would we want to use ODBC What ODBC drivers are available Installing an ODBC

More information

WEB COMPAS MINIMUM HOSTING REQUIREMENTS

WEB COMPAS MINIMUM HOSTING REQUIREMENTS WEB COMPAS MINIMUM HOSTING REQUIREMENTS For Additional Support: Northpointe Institute for Public Management T: 231.938.5959 F: 231.938.5995 www.npipm.com support@npipm.com Adult COMPAS Web Application

More information

New 11g Features in Oracle Developer Tools for Visual Studio. An Oracle White Paper January 2008

New 11g Features in Oracle Developer Tools for Visual Studio. An Oracle White Paper January 2008 New 11g Features in Oracle Developer Tools for Visual Studio An Oracle White Paper January 2008 New 11g Features in Oracle Developer Tools for Visual Studio Introduction... 3 Integration with Visual Studio

More information

HTML5. Turn this page to see Quick Guide of CTTC

HTML5. Turn this page to see Quick Guide of CTTC Programming SharePoint 2013 Development Courses ASP.NET SQL TECHNOLGY TRAINING GUIDE Visual Studio PHP Programming Android App Programming HTML5 Jquery Your Training Partner in Cutting Edge Technologies

More information

SQL SERVER DEVELOPER Available Features and Tools New Capabilities SQL Services Product Licensing Product Editions Will teach in class room

SQL SERVER DEVELOPER Available Features and Tools New Capabilities SQL Services Product Licensing Product Editions Will teach in class room An Overview of SQL Server 2005/2008 Configuring and Installing SQL Server 2005/2008 SQL SERVER DEVELOPER Available Features and Tools New Capabilities SQL Services Product Licensing Product Editions Preparing

More information

ระบบคล งข อม ลเพ อว เคราะห ยอดการจาหน ายป ย นายเด มพ นธ แพแสง

ระบบคล งข อม ลเพ อว เคราะห ยอดการจาหน ายป ย นายเด มพ นธ แพแสง ระบบคล งข อม ลเพ อว เคราะห ยอดการจาหน ายป ย นายเด มพ นธ แพแสง การศ กษาโครงการเฉพาะเร องน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว

More information

Chapter 13 Computer Programs and Programming Languages. Discovering Computers 2012. Your Interactive Guide to the Digital World

Chapter 13 Computer Programs and Programming Languages. Discovering Computers 2012. Your Interactive Guide to the Digital World Chapter 13 Computer Programs and Programming Languages Discovering Computers 2012 Your Interactive Guide to the Digital World Objectives Overview Differentiate between machine and assembly languages Identify

More information

ASP.NET Course Content

ASP.NET Course Content ASP.NET Course Content INTRO TO WEB TECHNOLOGIES HTML Client side scripting langs lls Architecture Server side programming with ASP ASP objects Intro ASP.NET INTRO What is ASP.NET ASP VS ASP.NET Image

More information

Demystified CONTENTS Acknowledgments xvii Introduction xix CHAPTER 1 Database Fundamentals CHAPTER 2 Exploring Relational Database Components

Demystified CONTENTS Acknowledgments xvii Introduction xix CHAPTER 1 Database Fundamentals CHAPTER 2 Exploring Relational Database Components Acknowledgments xvii Introduction xix CHAPTER 1 Database Fundamentals 1 Properties of a Database 1 The Database Management System (DBMS) 2 Layers of Data Abstraction 3 Physical Data Independence 5 Logical

More information

Senior Analyst, PISTERS Daniel

Senior Analyst, PISTERS Daniel Personal Data NAME, Firstname : PISTERS; Daniel Birth year: 17/07/1958 Nationality: Belgian Education & Main Training Professional Bachelor in IT EPHEC 1986 TRAINING Technifuture Seraing, Gestion de projet,

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ในป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนการพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ในป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนการพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ในป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 คณะสถาป ตยกรรมศาสตร นเรศวร Faculty of Architecture, Naresuan University 2 แผนการพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ในช วงป งบประมาณ พ.ศ.

More information

The Development Application by Steganography in Image via Multimedia Messaging Service

The Development Application by Steganography in Image via Multimedia Messaging Service ก ก ก The Development Application by Steganography in Image via Multimedia Messaging Service (Pattarapong Reabroicharoen) 1 กก (Kiattisak Yochanang) 2 1,2 ก fotofuns_kiss@hotmail.com, umph2002tct@hotmail.com

More information

Joe Smith XX Somewhere Street, Somewhere Ontario X1X 1X1 joesmith@joesmith.com Website: www.joesmith.com/ Twitter: @JoeSmith

Joe Smith XX Somewhere Street, Somewhere Ontario X1X 1X1 joesmith@joesmith.com Website: www.joesmith.com/ Twitter: @JoeSmith Joe Smith XX Somewhere Street, Somewhere Ontario X1X 1X1 joesmith@joesmith.com Website: www.joesmith.com/ Twitter: @JoeSmith Summary: Nine years of experience developing standalone software and web applications

More information

Net Developer Role Description Responsibilities Qualifications

Net Developer Role Description Responsibilities Qualifications Net Developer We are seeking a skilled ASP.NET/VB.NET developer with a background in building scalable, predictable, high-quality and high-performance web applications on the Microsoft technology stack.

More information

DB2 Application Development and Migration Tools

DB2 Application Development and Migration Tools DB2 Application Development and Migration Tools Migration Tools If I decide I want to move to DB2 from my current database, can you help me? Yes, we have migration tools and offerings to help you. You

More information

1 ก Wordpress. ก ก Wordpress 3.X

1 ก Wordpress. ก ก Wordpress 3.X 1 ก ก Wordpress 3.X Wordpress WordPress ก OpenSource WordPress ก blog ก ก ก ก Joomla ก ก กก ก ก ก blog ก ก WordPress PHP ก MySQL WordPress ก ก ก WordPress ก blog ก ก ก ก blog ก blog ก ก ก Wordpress ก ก

More information

IMS Users Group. The Right Change SQL-Based Middleware. Mike McKee CONNX Solutions. mmckee@connx.com http://www.connx.com

IMS Users Group. The Right Change SQL-Based Middleware. Mike McKee CONNX Solutions. mmckee@connx.com http://www.connx.com IMS Users Group The Right Change SQL-Based Middleware Mike McKee CONNX Solutions mmckee@connx.com http://www.connx.com What was the most overused word in 2008 Election? Maverick My Friends Joe the Plumber

More information

Crystal Reports XI Release 1 for Windows

Crystal Reports XI Release 1 for Windows Revision Date: November 5, 2007 Crystal Reports XI Release 1 for Windows Overview Contents This document lists specific platforms and configurations for the Crystal Reports XI Release 1. INTRODUCTION...

More information

Consolidate by Migrating Your Databases to Oracle Database 11g. Fred Louis Enterprise Architect

Consolidate by Migrating Your Databases to Oracle Database 11g. Fred Louis Enterprise Architect Consolidate by Migrating Your Databases to Oracle Database 11g Fred Louis Enterprise Architect Agenda Why migrate to Oracle What is migration? What can you migrate to Oracle? SQL Developer Migration Workbench

More information

ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE DEGREES AND CERTIFICATES

ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE DEGREES AND CERTIFICATES ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE DEGREES AND S COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY The Game Animation and Design degree prepares students to create computer generated animation, design, and create video games,

More information

Programming. Languages & Frameworks. Hans- Pe(er Halvorsen, M.Sc. h(p://home.hit.no/~hansha/?page=sodware_development

Programming. Languages & Frameworks. Hans- Pe(er Halvorsen, M.Sc. h(p://home.hit.no/~hansha/?page=sodware_development h(p://home.hit.no/~hansha/?page=sodware_development Programming O. Widder. (2013). geek&poke. Available: h(p://geek- and- poke.com Languages & Frameworks Hans- Pe(er Halvorsen, M.Sc. 1 ImplementaVon Planning

More information

Course Syllabus. Course Title. Who should attend? Course Description. ASP.NET ( Level 2 (

Course Syllabus. Course Title. Who should attend? Course Description. ASP.NET ( Level 2 ( Course Title ASP.NET ( Level 2 ( Course Description Our ASP.NET Advanced course takes you up to speed with dynamic standardized Web application development. Your website will have the best performance,

More information

Mission: To be the technology provider using automated software development process globally.

Mission: To be the technology provider using automated software development process globally. About Us Hanodale is a Malaysian based software development company with a major focus on database application solutions for global customers with a proven track record of delivering cost-effective solutions

More information

Crystal Reports XI Release 2 for Windows Service Pack 3

Crystal Reports XI Release 2 for Windows Service Pack 3 Revision Date: January 8, 2008 Crystal Reports XI Release 2 for Windows Service Pack 3 Overview Contents This document lists specific platforms and configurations for the Crystal Reports XI Release 2 Service

More information

STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES P.O. Box 45810, Olympia, Washington 98504 5810. October 21, 2013

STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES P.O. Box 45810, Olympia, Washington 98504 5810. October 21, 2013 STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES P.O. Box 45810, Olympia, Washington 98504 5810 October 21, 2013 To: RE: All Vendors Request for Information (RFI) The State of Washington, Department

More information

Course Content. DOT NET Industrial Training Module. Highlights

Course Content. DOT NET Industrial Training Module. Highlights Course Content MICROSOFT.NET OVERVIEW Why.Net? Introduction to.net Framework Basic functionality of CLR MSIL CTS &CLS.Net Languages System Requirements i INTRODUCTION TO VB.NET Features of VB.Net Writing

More information

Complete Assessment Catalog

Complete Assessment Catalog Complete Assessment Catalog 2015 www.reviewnet.net Flex Spec Multi-Topic Customized Assessments FlexSpec Assessments allow you to easily create customized assessments choosing the from over 160 different

More information

ASP.NET. Web Programming. Telemark University College Department of Electrical Engineering, Information Technology and Cybernetics

ASP.NET. Web Programming. Telemark University College Department of Electrical Engineering, Information Technology and Cybernetics Telemark University College Department of Electrical Engineering, Information Technology and Cybernetics Hans- Petter Halvorsen, 2014.03.01 ASP.NET Web Programming Faculty of Technology, Postboks 203,

More information

Annex 9 CLIMSOFT. Presented by. Albert Mhanda (Zimbabwe) CDMS Evaluation Workshop, WMO, Geneva, Switzerland (27 May 1 June 2002)

Annex 9 CLIMSOFT. Presented by. Albert Mhanda (Zimbabwe) CDMS Evaluation Workshop, WMO, Geneva, Switzerland (27 May 1 June 2002) Annex 9 CLIMSOFT Presented by Albert Mhanda (Zimbabwe) CDMS Evaluation Workshop, WMO, Geneva, Switzerland (27 May 1 June 2002) Background CLIMSOFT acronym for CLIMatic SOFTware Team product CLICOM Workshop,

More information

T EAM LEADER - DEVELOPER SENIOR.NET. 39 years old - 15 years of experience

T EAM LEADER - DEVELOPER SENIOR.NET. 39 years old - 15 years of experience F0034 T EAM LEADER - DEVELOPER SENIOR.NET 39 years old - 15 years of experience Business expert ise: Languages: Cert if icat ions: Software editors Romanian (Native speaker), English (Advanced), French

More information

Data Discovery & Documentation PROCEDURE

Data Discovery & Documentation PROCEDURE Data Discovery & Documentation PROCEDURE Document Version: 1.0 Date of Issue: June 28, 2013 Table of Contents 1. Introduction... 3 1.1 Purpose... 3 1.2 Scope... 3 2. Option 1: Current Process No metadata

More information

Chapter 2 Database System Concepts and Architecture

Chapter 2 Database System Concepts and Architecture Chapter 2 Database System Concepts and Architecture Copyright 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Chapter 2 Outline Data Models, Schemas, and Instances Three-Schema Architecture

More information

Crystal Reports XI Release 2 for Windows Service Pack 2

Crystal Reports XI Release 2 for Windows Service Pack 2 Revision Date: September 19, 2007 Crystal Reports XI Release 2 for Windows Service Pack 2 Overview Contents This document lists specific platforms and configurations for the Crystal Reports XI Release

More information

Microsoft Interactief Centrum voor gerichte Training en Studie Edisonweg 14c, 1821 BN Alkmaar T: 072 511 12 23

Microsoft Interactief Centrum voor gerichte Training en Studie Edisonweg 14c, 1821 BN Alkmaar T: 072 511 12 23 70-236 TS: Configuring Exchange Server 2007 70-237 PRO: Designing Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2007 70-238 PRO: Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2007 70-243

More information

Crystal Reports Server XI Release 2 SP2 for Windows

Crystal Reports Server XI Release 2 SP2 for Windows Revision Date: July 30, 2007 Crystal Reports Server XI Release 2 SP2 for Windows Overview Contents This document lists specific platforms and configurations for the Crystal Reports Server XI Release 2

More information

Foundations of Databases: MS Excel and MS Access

Foundations of Databases: MS Excel and MS Access Foundations of Databases: MS Excel and MS Access The course introduces of creating databases in Access 2010, whether using predefined database templates or building from scratch. This course covers each

More information

ASP.NET: THE NEW PARADIGM FOR WEB APPLICATION DEVELOPMENT

ASP.NET: THE NEW PARADIGM FOR WEB APPLICATION DEVELOPMENT ASP.NET: THE NEW PARADIGM FOR WEB APPLICATION DEVELOPMENT Dr. Mike Morrison, University of Wisconsin-Eau Claire, morriscm@uwec.edu Dr. Joline Morrison, University of Wisconsin-Eau Claire, morrisjp@uwec.edu

More information

ก ก API Two-factor Authentication by Web Application API and J2ME. Software ก ก. : Two-factor Authentication, One Time Password, Packet Sniffer

ก ก API Two-factor Authentication by Web Application API and J2ME. Software ก ก. : Two-factor Authentication, One Time Password, Packet Sniffer ก ก API J2ME Two-factor Authentication by Web Application API and J2ME Software 1 2 ก ก ก 41/20 ก 44150 : 0-4375-4322 2414 1 2 E-mail: c.pratchaya@msu.ac.th E-mail: somnuk.p@msu.ac.th ก ก ก Username/Password

More information

CASE STUDY Mini ERP Software

CASE STUDY Mini ERP Software CASE STUDY Mini ERP Software (For Mentco System) SITUATION: MENTCO needs CUSTOM ERP SOFTWARE which gives you real time information on current inventory stock levels and values including stock on order,

More information

<Insert Picture Here> Introducing Data Modeling and Design with Oracle SQL Developer Data Modeler

<Insert Picture Here> Introducing Data Modeling and Design with Oracle SQL Developer Data Modeler Introducing Data Modeling and Design with Oracle SQL Developer Data Modeler Sue Harper Senior Principle Product Manager 1 The following is intended to outline our general product

More information

BCIT COMPUTING offers courses and credentials in SIX related information technology sectors

BCIT COMPUTING offers courses and credentials in SIX related information technology sectors COMPUTING PART-TIME STUDIES SOFTWARE and MOBILE DEVELOPMENT ADVANCED WEB TECHNOLOGIES DATABASE and BUSINESS INTELLIGENCE BCIT COMPUTING offers courses and credentials in SIX related information technology

More information

SAP NetWeaver 7.0 - Application Server architecture

SAP NetWeaver 7.0 - Application Server architecture SAP NetWeaver 7.0 - Application Server architecture 1. Introduction The purpose of this document is to explain what components are part of the SAP NetWeaver Application Server and to explain in details

More information

U III 5. networks & operating system o Several competing DOC standards OMG s CORBA, OpenDoc & Microsoft s ActiveX / DCOM. Object request broker (ORB)

U III 5. networks & operating system o Several competing DOC standards OMG s CORBA, OpenDoc & Microsoft s ActiveX / DCOM. Object request broker (ORB) U III 1 Design Processes Design Axioms Class Design Object Storage Object Interoperability Design Processes: - o During the design phase the classes identified in OOA must be revisited with a shift in

More information

CA Repository for Distributed. Systems r2.3. Benefits. Overview. The CA Advantage

CA Repository for Distributed. Systems r2.3. Benefits. Overview. The CA Advantage PRODUCT BRIEF: CA REPOSITORY FOR DISTRIBUTED SYSTEMS r2.3 CA Repository for Distributed Systems r2.3 CA REPOSITORY FOR DISTRIBUTED SYSTEMS IS A POWERFUL METADATA MANAGEMENT TOOL THAT HELPS ORGANIZATIONS

More information

Using SQL Developer to Define and Deploy Your Data Models

Using SQL Developer to Define and Deploy Your Data Models Delivering Oracle Success Using SQL Developer to Define and Deploy Your Data Models Bob Larsen RMOUG Training Days February 2012 About DBAK Oracle Solution Provider and License Reseller Core Technology

More information

THIS IS ONLY SAMPLE RESUME - DO NOT COPY AND PASTE INTO YOUR RESUME. WE ARE NOT RESPONSIBLE

THIS IS ONLY SAMPLE RESUME - DO NOT COPY AND PASTE INTO YOUR RESUME. WE ARE NOT RESPONSIBLE [Email ID] [Name] [Contact Number] SUMMARY: 8 years of experience in Requirement Analysis, Design, Development, Testing & Implementation of complete software development life cycle projects for Multi-tier

More information

ASP &.NET. Microsoft's Solution for Dynamic Web Development. Mohammad Ali Choudhry Milad Armeen Husain Zeerapurwala Campbell Ma Seul Kee Yoon

ASP &.NET. Microsoft's Solution for Dynamic Web Development. Mohammad Ali Choudhry Milad Armeen Husain Zeerapurwala Campbell Ma Seul Kee Yoon ASP &.NET Microsoft's Solution for Dynamic Web Development Mohammad Ali Choudhry Milad Armeen Husain Zeerapurwala Campbell Ma Seul Kee Yoon Introduction Microsoft's Server-side technology. Uses built-in

More information

1 File Processing Systems

1 File Processing Systems COMP 378 Database Systems Notes for Chapter 1 of Database System Concepts Introduction A database management system (DBMS) is a collection of data and an integrated set of programs that access that data.

More information

What is a database? COSC 304 Introduction to Database Systems. Database Introduction. Example Problem. Databases in the Real-World

What is a database? COSC 304 Introduction to Database Systems. Database Introduction. Example Problem. Databases in the Real-World COSC 304 Introduction to Systems Introduction Dr. Ramon Lawrence University of British Columbia Okanagan ramon.lawrence@ubc.ca What is a database? A database is a collection of logically related data for

More information

Databases in Engineering / Lab-1 (MS-Access/SQL)

Databases in Engineering / Lab-1 (MS-Access/SQL) COVER PAGE Databases in Engineering / Lab-1 (MS-Access/SQL) ITU - Geomatics 2014 2015 Fall 1 Table of Contents COVER PAGE... 0 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Fundamentals... 3 1.2 How To Create a Database File

More information

Database 10g Edition: All possible 10g features, either bundled or available at additional cost.

Database 10g Edition: All possible 10g features, either bundled or available at additional cost. Concepts Oracle Corporation offers a wide variety of products. The Oracle Database 10g, the product this exam focuses on, is the centerpiece of the Oracle product set. The "g" in "10g" stands for the Grid

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาโดย ส าน กงานเขตพ นการศ กษา

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาโดย ส าน กงานเขตพ นการศ กษา แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาโดย ส าน กงานเขตพ นการศ กษา สารบ ญ หน า กาหนดการสอน หน วยท 1 เร อง เทคโนโลย สารสนเทศก บช ว ตประจาว น จานวน 3 ช วโมง

More information

Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual Studio.NET

Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual Studio.NET Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual Studio.NET Course Number: 2310 Length: 5 Day(s) Certification Exam This course will help you prepare for the following Microsoft Certified Professional

More information

SENIOR WEB DEVELOPER

SENIOR WEB DEVELOPER SENIOR WEB DEVELOPER Belatrix s Software Developers play a vital role in helping our global clients to innovate and produce game changing software products. Using an Agile approach, Developers participate

More information

Your Technology Partner Offshore and Onsite. Outsourced Software Development Services at

Your Technology Partner Offshore and Onsite. Outsourced Software Development Services at Outsourced Software Development Services at OFFSHORE SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICES Product Development for ISVs Custom Application Development for End-clients Application Development Application Maintenance

More information

Implementing Microsoft Windows

Implementing Microsoft Windows Implementing Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Introduction Name Company affiliation Title/function Job responsibility Systems administration experience Microsoft Windows Server operating systems

More information

www.gr8ambitionz.com

www.gr8ambitionz.com Data Base Management Systems (DBMS) Study Material (Objective Type questions with Answers) Shared by Akhil Arora Powered by www. your A to Z competitive exam guide Database Objective type questions Q.1

More information

CS2Bh: Current Technologies. Introduction to XML and Relational Databases. Introduction to Databases. Why databases? Why not use XML?

CS2Bh: Current Technologies. Introduction to XML and Relational Databases. Introduction to Databases. Why databases? Why not use XML? CS2Bh: Current Technologies Introduction to XML and Relational Databases Spring 2005 Introduction to Databases CS2 Spring 2005 (LN5) 1 Why databases? Why not use XML? What is missing from XML: Consistency

More information

For Course Details, visit: http://ike.co.in/course/overview.pdf

For Course Details, visit: http://ike.co.in/course/overview.pdf IMBIBE KNOWLEDGE ENTERPRISE COURSES 1. Java Platform 1.1. Java (JSE) 1.2. Enterprise Java (JEE) 1.3. Java Micro Edition (JME) 1.4. Java Class Library 1.5. AWT & Swing 2..NET Platform 2.1. C# 2.2. VB.NET

More information

Toad Data Modeler - Features Matrix

Toad Data Modeler - Features Matrix Toad Data Modeler - Features Matrix Functionality Commercial Trial Freeware Notes General Features Physical Model (database specific) Universal Model (generic physical model) Logical Model (support for

More information

Crystal Reports XI Release 2 - Service Pack 6

Crystal Reports XI Release 2 - Service Pack 6 Revision Date: January 10, 2010 Crystal Reports XI Release 2 - Service Pack 6 Overview Contents This document lists specific platforms and configurations for Crystal Reports XI Release 2 - Service Pack

More information

What is Enterprise Architect? Enterprise Architect is a visual platform for designing and constructing software systems, for business process

What is Enterprise Architect? Enterprise Architect is a visual platform for designing and constructing software systems, for business process 1 2 3 What is Enterprise Architect? Enterprise Architect is a visual platform for designing and constructing software systems, for business process modeling, and for more generalized modeling purposes.

More information

Application Development,.NET

Application Development,.NET Application Development,.NET Orsys, with 30 years of experience, is providing high quality, independant State of the Art seminars and hands-on courses corresponding to the needs of IT professionals. Orsys

More information

DATABASE SYSTEM CONCEPTS AND ARCHITECTURE CHAPTER 2

DATABASE SYSTEM CONCEPTS AND ARCHITECTURE CHAPTER 2 1 DATABASE SYSTEM CONCEPTS AND ARCHITECTURE CHAPTER 2 2 LECTURE OUTLINE Data Models Three-Schema Architecture and Data Independence Database Languages and Interfaces The Database System Environment DBMS

More information

Course Descriptions COMPUTER INFORMATION SYSTEMS WWW.COD.EDU 1

Course Descriptions COMPUTER INFORMATION SYSTEMS WWW.COD.EDU 1 WWW.COD.EDU 1 COMPUTER INFORMATION SYSTEMS CIS 0800 Learning Computer Basics Prepares students for computer related courses that do not require a prerequisite and develops computer skills for personal

More information

1. A relational database: 2. For each entity in a relational database there is: 3. In a relational database, a primary key uniquely identifies:

1. A relational database: 2. For each entity in a relational database there is: 3. In a relational database, a primary key uniquely identifies: CIS 103 Applied Computer Technology Chapter 4 DBMS Questions 1. A relational database: a. has data organized as a set of tables b. relates data from many different programs c. has data about related people

More information

Course Structure of Three Year Degree B.A Programme in Computer Application under Semester System of Dibrugarh University (General Programme)

Course Structure of Three Year Degree B.A Programme in Computer Application under Semester System of Dibrugarh University (General Programme) Course Structure of Three Year Degree B.A Programme in Computer Application under Semester System of Dibrugarh University (General Programme) COURSE LECTURE DURATION(LD) /paper SEMESTER-I 1. Course Code:CAN101

More information

Public Transport Timetable Database And Editor Fatima Seghosime Accounting And Computing (2003/2004)

Public Transport Timetable Database And Editor Fatima Seghosime Accounting And Computing (2003/2004) Public Transport Timetable Database And Editor Accounting And Computing (2003/2004) i Summary Report The aim of this project was to develop a System that would help a public transport company manage and

More information

.NET Overview. Andreas Schabus Academic Relations Microsoft Österreich GmbH andreas.schabus@microsoft.com http://blogs.msdn.

.NET Overview. Andreas Schabus Academic Relations Microsoft Österreich GmbH andreas.schabus@microsoft.com http://blogs.msdn. Based on Slides by Prof. Dr. H. Mössenböck University of Linz, Institute for System Software, 2004 published under the Microsoft Curriculum License.NET Overview Andreas Schabus Academic Relations Microsoft

More information

Advantech WebAccess IIS Setting

Advantech WebAccess IIS Setting Primary Contact: Advantech Co., Ltd. Frank Lin FrankLin@advantech.com.tw Advantech WebAccess IIS Setting To have this version of WebAccess Mobile to work with your project node, the latest packing of WebAccess

More information

Advantage Database Server or Microsoft SQL Server which one is right for you?

Advantage Database Server or Microsoft SQL Server which one is right for you? Advantage Database Server or Microsoft SQL Server which one is right for you? white paper by Bill Todd executive summary To minimize the cost of deploying database applications, you must match the database

More information