ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลปร มาณงานพ สด การจ ดซ อ/จ าง/เช า ในรอบเด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๗ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช

Save this PDF as:

Size: px
Start display at page:

Download "ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลปร มาณงานพ สด การจ ดซ อ/จ าง/เช า ในรอบเด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๗ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช"

Transcription

1 ๑ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลว. ๗ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา เร อง รายงานขอจ ดซ อว สด น าม นเช อเพล งและหล อล น สาขาแม แตง รถยนต ย ห อโตโยต า ทะเบ ยน ฮก-๔๑๖๔ กทม จากบร ษ ทส ข มเซอร ว ส จ าก ด ๒ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๗ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ๒,๖๒๑.๕๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต ต ดต งม เตอร ไฟฟ าฯ ส าหร บใช ราชการส าน กงานท ด นอ าเภอฮอด เพ อเตร ยมความพร อมด านอาคารสถานท ในการจ ดต งเป นส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ สาขาจอมทอง ส วนแยกฮอด จากการไฟฟ าส วนภ ม ภาคสาขาอ าเภอฮอด จ านวนเง น ๒,๖๒๑.๕๐ ๓ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑๔ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ๙๕,๐๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต ซ อมแซมหล งคาและฝ าเพดานฯ อาคารส าน กงานท ด นอ าเภอแม อาย โอนเง นคร งท ๑๑ ป งบ ๒๕๕๘ จ านวนเง น ๙๕,๐๐๐ จากห างห นส วนจ าก ด สระน คมฝาง โดยเบ ก จ ายจากเง นแผนงานพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารราชการ แผ นด น งานด านทะเบ ยนและร งว ดท ด นท บร การให แก ประชาชน งบด าเน นงาน ๔ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑๔ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ๒๕,๐๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต ซ อมแซมพ นอาคารส าน กงานท ด นอ าเภอแม อาย โอนเง นคร งท ๑๑ ป งบ ๒๕๕๘ จ านวนเง น ๒๕,๐๐๐ จากร านพ มพาก อสร าง โดยเบ ก จ ายจากเง นแผนงานพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารราชการแผ นด น งานด านทะเบ ยนและร งว ดท ด นท บร การให แก ประชาชน งบด าเน นงาน

2 ๕ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑๔ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ๔๓,๘๙๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต ประบปร งระบบไฟฟ าภายในอาคารส าน กงานท ด น สาขาส นทราย จากห างห นส วนสาม ญ ฉ ตรช ยเอ นจ เน ยร งแอนด เซอร ว ส จ านวนเง น ๔๓,๘๙๐ โดยเบ ก จ ายจากเง นแผนบร หารจ ดการภาคร ฐ งานด านทะเบ ยนและร งว ดท ด น ท บร การให แก ประชาชน งบด าเน นงาน ๖ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑๙ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ๒๒๕,๐๐๐ กรณ พ เศษ เร อง ขออน ม ต จ ดจ างผล ตหล กเขตท ด น กรมท ด นได จ ดสรรงบประมาณ ป ๒๕๕๘ แผนงาน อน ร กษ และบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต ผลผล ต โฉนดท ด นท ออกให แก ประชาชนน ก จกรรม เด นส ารวจ ออกโฉนดท ด น จ านวน ๒๒๕,๐๐๐ เพ อเป นค าใช จ ายในการจ ดจ างผล ตหล กเขต ท ด น จ านวน ๑๕,๐๐๐ หล กๆละ ๑๕ ตามส ญญาจ างเลขท ๔๖ / ๒๕๕๘ ลงว นท ๑๘ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ก าหนดแล วเสร จ ๖๐ ว น ส งมอบ ณ ศ นย อ านวย การเด นส ารวจออกโฉนดท ด น เช ยงใหม ล าพ น เช ยงราย ตามค าส งจ งหว ดเช ยงใหม ท ๔๗๖๗/๒๕๕๗ เร องแต งต งคณะกรรมการครวจการจ าง ลงว นท ๑๘ พฤศจ กายน ๒๕๕๗

3 ๗ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๒๔ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ๘๒๗,๒๐๐ สอบราคา เร อง ขออน ม ต สอบราคาจ างจ ดท าเคาน เตอร บร การประชาชนพร อมเก าอ จ านวน ๘ ช ด (๑ ช ดประกอบด วย เคาน เตอร ๔ ต ว เก าอ ประจ าเคาน เตอร ๑๑ ต ว) กรมท ด นโอนเง นคร งท ๙/๒๕๕๗ รายละเอ ยดเอกสารสอบราคา เลขท ๑/๒๕๕๘ ลงว นท ๒๔ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ วงเง น ๘๒๗,๒๐๐ ก าหนดเวลา ๔๕ ว น ส าหร บใช ราชการ ๑. สาขาแม ร ม ส วนแยกสะเม ง จ านวน ๒ ช ด ๒. สาขาแม แตง จ านวน ๒ ช ด ๓. สาขาแม ร ม จ านวน ๑ ช ด ๔. สาขาจอมทอง ส วนแยกแม แจ ม จ านวน ๒ ช ด ตามแบบกรมท ด น เลขท ๓-๕๓ ลงว นท ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๒ ก าหนดย นซองสอบราคา ต งแต ว นท ๒๕ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ถ งว นท ๘ ธ นวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถ ง ๑๖.๐๐ น. เป ดซองใบเสนอราคา ๑๑ ธ นวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑๑ ธ นวาคม ๒๕๕๗ เร อง รายงานผลการร บซองสอบราคา ม ผ มาย นซอง รวม ๕ ราย ค อ ๑.บร ษ ท ศร เจร ญอ นเตอร เนช นแนล จ าก ด เสนอราคา ๖๘๔,๘๘๐ ๒.บร ษ ท แจ คซ วอ ง (ประเทศไทย ) จ าก ด เสนอราคา ๖๕๑,๘๘๐ ๓. ร านอ นเตอร เนช นแนล คอมเมอร เช ยล เสนอราคา ๖๓๕,๖๐๐ ต าส ด ๔. ร านช นส ๒๒ เสนอราคา ๖๓๘,๐๐๐ ๕.ห างห นส วนจ าก ด ก. ว ว ฒนาก อสร าง เสนอราคา ๔๔๕,๑๒๐ ย นราคา ๑๒๐ ว น ท าส ญญาภายใน ๗ ว น

4 ๘ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๒๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ๕๕๑,๑๐๐ สอบราคา เร อง รายงานขออน ม ต แต งต งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง กรมท ด นอน ม ต งบประมาณ จ านวน ๕๕๑,๑๐๐ เป นค าก อสร างห องน า สาธารณะ ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯสาขาแม ร ม จ งได เสนอรายงานขออน ม ต แต งต ง กรรมการก าหนดราคากลาง ในการจ างก อสร างฯ ด งกล าว ๙ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๒๕ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ๕๕๑,๑๐๐ สอบราคา เร อง ขออน ม ต สอบราคาจ างก อสร างห องน าสาธารณะ กรมท ด นอน ม ต งบประมาณ จ านวน ๕๕๑,๑๐๐ เป นค าก อสร างห องน า สาธารณะ ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯสาขาแม ร ม ตามรายละเอ ยดในเอกสารสอบราคา จ างเลขท ๒/๒๕๕๘ ลงว นท ๒๕ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ก าหนดเวลา ๙๐ ว น ก าหนดย นซองสอบราคา ต งแต ว นท ๒๖ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ถ งว นท ๘ ธ นวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถ ง ๑๖.๐๐ น. เป ดซองใบเสนอราคา ๑๑ ธ นวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑๑ ธ นวาคม ๒๕๕๗ เร อง รายงานผลการร บซองสอบราคา ม ผ มาย นซอง รวม ๓ ราย ค อ ๑. นายส เทพ วงศ ส วรรณ เสนอราคา ๕๒๐,๐๐๐ *ขาดค ณสมบ ต ไม เป นน ต บ คคล* ๒.ห างห นส วนจ าก ด ส นโป ง คอนสตร คช น เสนอราคา ๕๘๐,๐๐๐ ๓.ห างห นส วนจ าก ด บ ญมากคอนสตร คช น เสนอราคา ๖๐๐,๐๐๐ บา ส งมอบงาน ๙๐ ว น ย นราคา ๑๒๐ ว น ส ญญาจ างก อสร างห องน าสาธารณะฯ เลขท ๔๘/๒๕๕๘ลว.๒๔ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ก าหนดแล วเสร จภายใน ๒๔ ม นาคม ๒๕๕๘ (๙๐ ว น)

5 ๑๐ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๒๖ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดซ อ ส าหร บใช ราชการสาขาหางดง ๑ ต บานเล อนกระจก ขนาด ๔ ฟ ต จ านวน ๑ ต ๆ ละ 3,400 ๒ ต บานเล อนท บ ขนาด ๔ ฟ ต จ านวน ๑ ต ๆ ละ 3,400 3 ช นวางของ ขนาด 80*30*87 ซม ( 2 ช นโล ง 3 บาน ) ๑ ต วๆละ 700 รวมเง น ๗,๕๐๐ เบ ก จ าย จากเง นแผนงานพ ฒนาประส ทธ ภาพบร หารราชการ แผ นด น งานด านทะเบ ยนและร งว ดท ด นท บร การให แก ประชาชน งบด าเน นงาน จากร านก ลภ ณฑ เฟอร น เจอร ๑๑ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๒๖ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ๙๕,๐๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดจ างทาส ร วและทาส ภายนอกอาคารบ านพ กข าราชการ สาขาสารภ จากห างห นส วนจ าก ด ไอรอน คอนสตร คช น จ านวนเง น ๙๕,๐๐๐ โดยเบ ก จ าย จากเง นแผนงานพ ฒนาประส ทธ ภาพบร หารราชการแผ นด น งานทะเบ ยนและร งว ดท ด นท บร การให แก ประชาชน งบด าเน นงาน

6 ๑๒ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๒๗ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ๑,๕๙๖,๘๐๐ สอบราคา เร อง ขออน ม ต สอบราคาจ ดซ อกล องโทรท ศน วงจรป ด ( CCTV ) พร อมต ดต ง จ านวน ๑๖ ช ด ( ๑ ช ด ประกอบด วยเคร องบ นท ก จ านวน ๑ เคร อง และกล องวงจรป ด จ านวน ๑๖ กล อง ) ส าหร บต ดต ง ๑. จ านวน ๒ ช ด ๒. ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ สาขาส นก าแพง จ านวน ๒ ช ด ๓. ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ สาขาพร าว จ านวน ๒ ช ด ๔. ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ สาขาส นป าตอง จ านวน ๒ ช ด ๕. ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ สาขาเช ยงดาว จ านวน ๑ ช ด ๖. ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ สาขาแม ร ม จ านวน ๑ ช ด ๗. ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ สาขาแม แตง จ านวน ๑ ช ด ๘. ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ สาขาดอยสะเก ด จ านวน ๑ ช ด ๙. ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ สาขาสารภ จ านวน ๑ ช ด ๑๐. ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ สาขาส นทราย จ านวน ๑ ช ด ๑๑. ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ สาขาแม ร ม ส วนแยกสะเม ง จ านวน ๑ ช ด ๑๒. ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ สาขาจอมทอง ส วนแยกแม แจ ม จ านวน ๑ ช ด ตามรายละเอ ยดเอกสารสอบราคาซ อ เลขท ๓/๒๕๕๘ ลว. ๒๗ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ก าหนดเวลา ๔๕ ว นน บถ ดจากว นลงนามในส ญญา ก าหนดร บเอกสาร และย นซองสอบราคา ว นท ๒๘ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ถ งว นท ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ก าหนดเป ดซองสอบราคา ว นท ๑๕ ธ นวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ค าส งจ งหว ดเช ยงใหม ท ๔๙๕๐/๒๕๕๗ ลว.๒๗ พฤศจ กายน ๒๕๕๗

VIDEO. Video_Flir_131125

VIDEO. Video_Flir_131125 INHOUDSTAFEL pagina CCTV 3 Outdoor Thermal camera 3 Outdoor Thermal PTZ camera 8 NS 2 CCTV Outdoor Thermal camera 427-0073-12-00 FC-363 S: CCTV, Outdoor, Thermal camera 7,5 mm lens, Long-life, Uncooled

More information

Request for disclosure of CCTV Footage under the Data Protection Act 1998 Sections 7 or 35

Request for disclosure of CCTV Footage under the Data Protection Act 1998 Sections 7 or 35 Request for disclosure of CCTV Footage under the Data Protection Act 1998 Sections 7 or 35 This form can be returned by email foi@cardiff.gov.uk NOTE: Information requested is provided to you at the discretion

More information

Current Products. www.bandmcommunications.com. B and M Communications LLC. The following is a list of our current offerings and services:

Current Products. www.bandmcommunications.com. B and M Communications LLC. The following is a list of our current offerings and services: www.bandmcommunications.com Current Products The following is a list of our current offerings and services: 2400 W Medtronic Way STE 7 Alarm System Installations, 24 Hour Monitoring and Interactive Services.

More information

CERTIFICATION IN DOCUMENT CONTROL PART I: INTRODUCTION TO DOCUMENT CONTROL

CERTIFICATION IN DOCUMENT CONTROL PART I: INTRODUCTION TO DOCUMENT CONTROL KENVISION TECHNIKS LIMITED DOCUMENT CONTROL A Primer Training Solomon Kaminda 16 KENVISION TECHNIKS CERTIFICATION IN DOCUMENT CONTROL A comprehensive, hands-on and very interactive document control training

More information

Data Provision Agreement between the University of Reading and the University of Reading Medical Practice

Data Provision Agreement between the University of Reading and the University of Reading Medical Practice Jennifer Chetcuti Office of the University Secretary Section name Data Provision Agreement between the University of Reading and the University of Reading Medical Practice 1. Overview The following agreement

More information

nr 28 nr 68 nr 4 nr 1

nr 28 nr 68 nr 4 nr 1 SEEB INTERNATIONAL BILL OF QUANTITIES AIRPORT ELECTRICAL WORKS NEW TERMINAL PIER ITEM ITEM DESCRIPTION UNIT QUANTITY BILL PART SECTION No. VOLUME 3 4 UNIT RATE (R.O.) (in words) (in figures) SECTION R:

More information

Cabling Services (price per pull)

Cabling Services (price per pull) Cabling Services (per pull) - Labor Only Price Sheet - Standard Hours 14, Cat 5 cable - installed, terminated, tested and labeled including wall plate, jack and certification report. 0-0 Feet $ 77.00 $

More information

VRX Company Inc. Application Note: DacEasy Point of Sale setup for Pole Display

VRX Company Inc. Application Note: DacEasy Point of Sale setup for Pole Display VRX Company Inc. Application Note: DacEasy Point of Sale setup for Pole Display Version 1 NOTICES This document is copyright by VRX Company Inc. Copyright law prohibits reproduction of any part of this

More information

Plus others Leads Web Improvement Team Leader Chief Executive's Unit Performance & Projects

Plus others Leads Web Improvement Team Leader Chief Executive's Unit Performance & Projects Senior Employees Salary Data (January 2015) Job title Directorate Service Chief Executive Chief Executive's Unit Chief Executive's Unit Corporate Director - Housing and Regeneration Housing and Regeneration

More information

2013 ELECTRICAL CONTRACTING CHARGE OUT RATE SURVEY. Western Australia Report

2013 ELECTRICAL CONTRACTING CHARGE OUT RATE SURVEY. Western Australia Report 2013 ELECTRICAL CONTRACTING CHARGE OUT RATE SURVEY Western Australia Report Charge Out Rate Survey 2013 Western Australia Report Benchmarking your business against others is a useful way to stay competitive

More information

Oliver Brettle London. Employee Monitoring in the UK and Generally: Concerns Beyond the EU Data Protection Directive

Oliver Brettle London. Employee Monitoring in the UK and Generally: Concerns Beyond the EU Data Protection Directive Oliver Brettle London Employee Monitoring in the UK and Generally: Concerns Beyond the EU Data Protection Directive 6 th Annual Privacy Law Symposium April 27, 2006 The Focus Part I an overview on data

More information

Unified Communications & Infrastructure Surveillance Program

Unified Communications & Infrastructure Surveillance Program Unified Communications & Infrastructure Surveillance Program January 1st, 2013 10:00 AM Ground Rules Please turn off / silence cell phones and pagers Please ask questions at the end of the presentation

More information

CERTIFIED SECURITY PROJECT MANAGER

CERTIFIED SECURITY PROJECT MANAGER YOUR PASSPORT TO SUCCESS, RECOGNITION AND EXCELLENCE... CERTIFIED SECURITY PROJECT MANAGER www.securitylearningnetwork.com What is CSPM? The Certified Security Project Manager (CSPM) Program promotes the

More information

Current Products. www.bandmcommunications.com. B and M Communications LLC. The following is a list of our current offerings and services:

Current Products. www.bandmcommunications.com. B and M Communications LLC. The following is a list of our current offerings and services: www.bandmcommunications.com Current Products The following is a list of our current offerings and services: 2400 W Medtronic Way STE 7 Alarm System Installations, 24 Hour Monitoring and Interactive Services.

More information

Specialist service and maintenance partner for fire, security and integrated building technologies

Specialist service and maintenance partner for fire, security and integrated building technologies Specialist service and maintenance partner for fire, security and integrated building technologies Consultancy Engineering Commissioning Service & Support 0800 542 3333 www.reflexsystems.co.uk Why choose

More information

Why Choose Go4Hosting Data Center?

Why Choose Go4Hosting Data Center? Why Choose Go4Hosting Data Center? Security When it comes to web hosting we understand the level of technical sophistication and server security involved. At Go4Hosting Data Center we focus on Security,

More information

System Administrator and Deputy if applicable System Operators. Type of System. Purpose

System Administrator and Deputy if applicable System Operators. Type of System. Purpose System Name Fleet Vehicle GIS Tracking Systems Data Controller Bolsover District and North East Derbyshire District Council Data Processor Operations Directorate System Owner System Manager System Administrator

More information

DATA PROTECTION GUIDELINES

DATA PROTECTION GUIDELINES Data Protection Commissioner DATA PROTECTION GUIDELINES GUIDANCE FOR SCHOOLS PROCESSING OF VISUAL IMAGES IN SCHOOLS October 2005 These guidelines have been jointly developed between the Data Protection

More information

www.ryansolutions.eu BUSINESS MONITORING SYSTEM for BANKS

www.ryansolutions.eu BUSINESS MONITORING SYSTEM for BANKS BUSINESS MONITORING SYSTEM for BANKS BUSINESS MONITORING SYSTEM BUSINESS MONITORING SYSTEM SOVA is unique software for monitoring and managing key business activities in large organization. Single point

More information

Associated Files: Managing resources. Expected Duration: 2 hours

Associated Files: Managing resources. Expected Duration: 2 hours Unit 2 Business Managing Instructions and answers for Teachers These instructions should accompany the OCR resource Managing, which supports the OCR Level 3 Cambridge Technical Certificate in Business

More information

Colocation Service Level Agreement

Colocation Service Level Agreement Colocation Service Level Agreement (February 2011) 1 Contents 2 Summary... 2 3 Power Summary... 2 4 Access... 2 5 Security... 2 6 Environment... 3 7 Fire Protection... 3 8 Connectivity... 3 9 Monitoring...

More information

VIKING Phase 3 Final Report Activity Summary Sheet 2000-02-11

VIKING Phase 3 Final Report Activity Summary Sheet 2000-02-11 Weather Network Member States/ Finland / Finnish National Road Administration an Norway / Vejdirektoratet regions/ Sweden / Swedish National Road Administration Other countries/ Other organisations Lead

More information

Network Expansion Devices, Switches & Routers

Network Expansion Devices, Switches & Routers This chapter provides understandings on network devices such as switches and routers, used for expanding coverage of the network. FIRST EDITION 05-2012 Hub, Switch and Router Hub, Switch and Router Ethernet

More information

VIDEO. Video_Ademco_131021

VIDEO. Video_Ademco_131021 INHOUDSTAFEL pagina CCTV 3 Indoor Box camera 3 Indoor Mini dome camera 3 Outdoor Bullet camera 3 Outdoor Mini dome camera 4 Accessory 6 DVR 7 Security Monitor 9 2 CCTV Indoor Box camera ADKCB65ODP ADKCB65ODP:

More information

Innovation value pools for Utilities or Advanced Information and Communications (ICT) Technology in Energy

Innovation value pools for Utilities or Advanced Information and Communications (ICT) Technology in Energy Innovation value pools for Utilities or Advanced Information and Communications (ICT) Technology in Energy Tony Court Director, Cisco Consulting Services Oct 2014 3 R s for Utility Success in 21 st Century

More information

Corporate Policy and Procedure

Corporate Policy and Procedure Page Page 1 of 9 TAB: SECTION: SUBJECT: ROADS AND TRAFFIC TRAFFIC OPERATIONS CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) TRAFFIC MONITORING SYSTEMS POLICY STATEMENT POLICY PURPOSE The City of Mississauga may install

More information

Trends in the Market for Professional Video Surveillance Equipment

Trends in the Market for Professional Video Surveillance Equipment Trends in the Market for Professional Video Surveillance Equipment Jon Cropley Security & Fire Research In-depth Quantitative and Qualitative Research Research Areas Access Control and Fire Critical Communications

More information

Retalix Store Next ISS45 & StorePoint - POS Setup Guide

Retalix Store Next ISS45 & StorePoint - POS Setup Guide Tech Tip 110009 Retalix Store Next ISS45 & StorePoint - POS Setup Guide Tech Tip No.: 110009 Product Affected: VIGIL Server systems Recording TCP Data from a Retalix StoreNext ISS45 or StorePoint Terminal

More information

Appendix C - Pricing Index N SYNC Services, Inc. DIR-SDD-1910 Cabling Services (per pull) - Labor Only Price Sheet

Appendix C - Pricing Index N SYNC Services, Inc. DIR-SDD-1910 Cabling Services (per pull) - Labor Only Price Sheet Cabling Services (per pull) - Labor Only Price Sheet The price per cable pull represents all labor to include fishing walls, running cable through modular furniture, terminating, testing, labeling, and

More information

CITY OF ELK GROVE CITY COUNCIL STAFF REPORT

CITY OF ELK GROVE CITY COUNCIL STAFF REPORT CITY OF ELK GROVE CITY COUNCIL STAFF REPORT AGENDA ITEM NO. 8.12 AGENDA TITLE: MEETING DATE: May 13, 2015 PREPARED BY: Adopt a resolution finding the Intelligent Transportation System Phase 4 Project (WTC001)

More information

Enterprise House - Offices

Enterprise House - Offices Enterprise House - Offices We have offices on the ground, first and second floors. Units Available or Coming Soon shown in orange. Units Size Annual Charge Rates Rateable Value Sq.ft Sq.ms * G1 280 26.0

More information

The following amendments have been made to the June 2005 edition. 10 32.1 4 deleted: and of notified early warning matters

The following amendments have been made to the June 2005 edition. 10 32.1 4 deleted: and of notified early warning matters AMENDMENTS JUNE 2006 The following amendments have been made to the June 2005 edition. Page Clause Line 10 32.1 4 deleted: and of notified early warning matters 43 Contract Data Part one, 1. 3 added: (with

More information

Version Date Comments / Changes 1.0 February 2008 Initial Policy Released 2.0 September 2013 Policy Revised

Version Date Comments / Changes 1.0 February 2008 Initial Policy Released 2.0 September 2013 Policy Revised Page 1 of 5 APPROVED (S) REVISED / REVIEWED SUMMARY Version Date Comments / Changes 1.0 Initial Policy Released 2.0 Policy Revised POLICY As part of an overall strategy to continuously improve workplace

More information

buy online college modern essay book

buy online college modern essay book buy online college modern essay book Related Tags online math websites science homework help online best place to buy an essay where can i buy essay papers eating disorders essay buy a research paper buy

More information

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG Physical Access Security Standard

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG Physical Access Security Standard CITY UNIVERSITY OF HONG KONG (Approved by the Information Strategy and Governance Committee in December 2013) PUBLIC Date of Issue: 2013-12-24 Document Control Document Owner Classification Publication

More information

Subject Access Request Form

Subject Access Request Form Subject Access Request Form Please refer to the explanatory notes for help completing this form. If you are seeking personal information about yourself please complete Sections 1-4. If you are giving permission

More information

C C T V S E C U R I T Y C A M E R A S : Ten Questions to Ask Yourself Before Buying a New System

C C T V S E C U R I T Y C A M E R A S : Ten Questions to Ask Yourself Before Buying a New System C C T V S E C U R I T Y C A M E R A S : Ten Questions to Ask Yourself Before Buying a New System CCTV Security Cameras: 10 Questions to Ask Yourself Before Buying a New System ARE YOU CONSIDERING A CCTV

More information

Electronic Security Systems Certification

Electronic Security Systems Certification Electronic Security Systems Certification Intruder Alarms CCTV Systems Access Control Systems SSAIB certification Certification against this SSAIB scheme will demonstrate compliance with the ACPO and ACPO

More information

Don t fit into any of these categories? No problem. We can get very creative, so let s make something work for you.

Don t fit into any of these categories? No problem. We can get very creative, so let s make something work for you. Introduction Great ideas and opportunities come from collaboration: cornerstones of Dyn s Partner Program. Benefit from partnering with an IaaS leader, enhance your client technology and get value-added

More information

Data Analytics Healthcare Logistics

Data Analytics Healthcare Logistics Data Analytics Healthcare Logistics April 10, 2013 Global Contract Logistics & Supply Chain 2 Stages of a 3PL Contract Increasing Knowledge, Driving Down Costs Knowledge & Service RFP Solutions Development

More information

USER MANUAL FOR WEB INTERFACE. Contents

USER MANUAL FOR WEB INTERFACE. Contents USER MANUAL FOR WEB INTERFACE Contents 1. Main user interface 1.1 Access main system functions 1.2 Control panel 1.3 Latest events panel 1.4 Multiple camera thumbnails 2. Event thumbnail screen 2.1 Event

More information

Security Services - Improvement Actions 2015

Security Services - Improvement Actions 2015 The Security Services team in Estates Services undertake annual measurement of customer satisfaction and measure performance against standards for delivery and quality of customer service. We engage with

More information

Create Security Solutions

Create Security Solutions Create Security Solutions Independent Security Consultants Consulting System Design Integrated Solutions Creating Solutions For Your Security 041 9802000 INTRODUCTION All member are highly SECURITY SOLUTIONS

More information

Auditing and Supervision of Collection and Recycling Enterprises

Auditing and Supervision of Collection and Recycling Enterprises Auditing and Supervision of Collection and Recycling Enterprises Introduction to the Auditing System Since the 4-in-1 Recycling Program took effect in 1997, the most important program innovation has been

More information

Content&Security RECOMMENDED(BEST(PRACTICES

Content&Security RECOMMENDED(BEST(PRACTICES Content&Security RECOMMENDED(BEST(PRACTICES for(production(&(post(production(/(editorial( Version(16.2 MANAGEMENT(CONTROLS PERSONNEL(AND(RESOURCES(/(PRODUCTION(OFFICE ASSET(MANAGEMENT(/(CAMERA(MEDIA PHYSICAL(SECURITY

More information

Fiber Optic Transport Services

Fiber Optic Transport Services Fiber Optic Transport Services Maxcom Corporation www.maxcomcorp.com Professional Services Guide What our Company Does: Maxcom Corporation is a manufacturer of fiber optic * transport and conversion equipment

More information

SF Bay Area Transportation Management Systems: An Innovative DOT and MPO Partnership

SF Bay Area Transportation Management Systems: An Innovative DOT and MPO Partnership SF Bay Area Transportation Management Systems: An Innovative DOT and MPO Partnership Radiah Victor Principal, Operations Metropolitan Transportation Commission Oakland, California ITS CA Annual Meeting

More information

Islamic Relief Worldwide

Islamic Relief Worldwide Islamic Relief Worldwide Receptionist & Office Administrator BASE LOCATION: REPORTING TO: LINE MANAGEMENT RESPONSIBILITIES: Birmingham UK Executive Officer None PURPOSE OF ACADEMY: Islamic Relief Worldwide

More information

Premises licence number 002199 Part 1 - Premises details. Hot & Tasty Chicken 140 South Street, Romford, RM1 1TE

Premises licence number 002199 Part 1 - Premises details. Hot & Tasty Chicken 140 South Street, Romford, RM1 1TE Premises licence number 002199 Part 1 - Premises details Postal address of premises, or if none, ordnance survey map reference or description Hot & Tasty Chicken 140 South Street, Romford, RM1 1TE Where

More information

SALES SUPPORT DOCUMENT

SALES SUPPORT DOCUMENT SALES SUPPORT DOCUMENT ML-1630 MAXLOGIC SUPERVISOR SOFTWARE FOR MONITORING AND MANAGING ADDRESSABLE SYSTEM ML-1630 Supervisor software provides monitoring and controlling fire and fault events. Program

More information

Background. FES Camera 3D-project NEDERLA NDS FORE NSISCHIN STITUUT NEDERLA NSISCHIN STITUUT NEDERLA NSISCHIN STITUUT

Background. FES Camera 3D-project NEDERLA NDS FORE NSISCHIN STITUUT NEDERLA NSISCHIN STITUUT NEDERLA NSISCHIN STITUUT FES Camera 3D-project Tracking people and cars just before, during and after a big incident using 3d modeling and CCTV. Background Gerda Edelman gerda@holmes.nl 2002: How many perpetrators are there? 3D

More information

document destruction Our passion.

document destruction Our passion. document destruction Your office. Our passion. safeguard Our secure destruction service meets all the necessary compliances and helps to support ISO 9001, ISO 14001 and CSR objectives as well as improving

More information

AN INTRODUCTION TO TRANSCOM S DFE/SPATEL DATA ANALYSIS TOOL

AN INTRODUCTION TO TRANSCOM S DFE/SPATEL DATA ANALYSIS TOOL 1 AN INTRODUCTION TO TRANSCOM S DFE/SPATEL DATA Tom Batz Sanjay Patel Rob Bamford TRANSCOM Manny Insignares Scott Altman ConSysTec With participation of infosenseglobal ANALYSIS TOOL UTRC Transportation

More information

How to Solve the Most Persistent Problem in Perimeter Security Systems

How to Solve the Most Persistent Problem in Perimeter Security Systems How to Solve the Most Persistent Problem in Perimeter Security Systems Duane Thompson General Manager of Fiber SenSys Carrondo, Antonio Commercial Manager, Teleprinta Perimeter Security Challenging!! More

More information

Sure Data Hosting Solutions

Sure Data Hosting Solutions Sure Data Hosting Solutions Welcome to Sure Sure supplies telecommunication services in the South Atlantic in Ascension, Falkland Islands and Saint Helena. Across the Falkland Islands we deliver mobile,

More information

METANET and Interoute Zurich Data Centre Corporate Security & Risk Group Version 1.0 ; 4 April

METANET and Interoute Zurich Data Centre Corporate Security & Risk Group Version 1.0 ; 4 April Data Centre Quality and Security Enterprise Security Management METANET and Interoute Zurich Data Centre Corporate Security & Risk Group Version 1.0 ; 4 April Corporate Security & Risk Group (CSRG) Interoute

More information

Technology Zone Security Systems

Technology Zone Security Systems Technology Zone Security Systems INTRODUCTION Technology Zone Security Systems over the years established their reputation by constantly expanding their operating base and by offering quality products

More information

Love Field Modernization Program (LFMP) & Airport Electronic Systems Management (AESM) Status Update

Love Field Modernization Program (LFMP) & Airport Electronic Systems Management (AESM) Status Update Love Field Modernization Program (LFMP) & Airport Electronic Systems Management (AESM) Status Update Transportation & Environment Committee February 27, 2012 Background LFMP will deliver a brand new airport

More information

Electrical Installation: CCTV PRESENTATION OF THE PROJECTX-FINAL LEVEL 1.

Electrical Installation: CCTV PRESENTATION OF THE PROJECTX-FINAL LEVEL 1. Electrical Installation: CCTV SECURITY CAMERA SYSTEM PRESENTATION OF THE PROJECTX-FINAL LEVEL 1. GENERAL DESCRIPTION Title of the ProjectX CCTV SECURITY CAMERA SYSTEM Core area GENERAL / KNOWLEDGE: Electronics

More information

OPERATION ARIES TRADERS & PARTNERS AGREEMENT

OPERATION ARIES TRADERS & PARTNERS AGREEMENT OPRATION ARIS TRARS & PARTNRS AGRMNT 1. Partnership working 1.1. Operation ARIS recognises and accepts that the success of the partnership is dependent upon all partners working closely together in accordance

More information

COMFORT IT SOLUTIONS COMPANY PROFILE SYSTEM INTEGRATION IT PRODUCTS AMC SUPPORT FACILITY MANAGEMENT NETWORK SUPPORT WIFI SOLUTIONS

COMFORT IT SOLUTIONS COMPANY PROFILE SYSTEM INTEGRATION IT PRODUCTS AMC SUPPORT FACILITY MANAGEMENT NETWORK SUPPORT WIFI SOLUTIONS COMFORT IT COMPANY PROFILE SYSTEM INTEGRATION Comfort IT Solutions (CITS) belongs to Comfort Group WLL-Qatar which has started off its race in 2004. Recently we started our IT wing. Now we are one of the

More information

VIDEO INSPECTION AND LASER PROFILING IN FLORIDA. AASHTO SOC Conference Larry Ritchie, FDOT August 14, 2013

VIDEO INSPECTION AND LASER PROFILING IN FLORIDA. AASHTO SOC Conference Larry Ritchie, FDOT August 14, 2013 VIDEO INSPECTION AND LASER PROFILING IN FLORIDA AASHTO SOC Conference Larry Ritchie, FDOT August 14, 2013 PIPE INSPECTION Over the last 5 years, the Department has spent approximately 175 million dollars

More information

moscow//russia data center specifications tel: +61 2 9948 8888 fax: +61 2 9948 1111 internet + intellectual property + intelligence

moscow//russia data center specifications tel: +61 2 9948 8888 fax: +61 2 9948 1111 internet + intellectual property + intelligence internet + intellectual property + intelligence We thank you for the opportunity to work with you regarding your colocation needs in Moscow, Russia. We can colocate standard rack-mountable servers or other

More information

Guidelines for obtaining and using images for marketing and promotional purposes

Guidelines for obtaining and using images for marketing and promotional purposes Guidelines for obtaining and using images for marketing and promotional purposes Massey University commissions photographs for marketing and promotional purposes. The activity of gathering images for this

More information

C 060 CCTV Coaxial Cable

C 060 CCTV Coaxial Cable C 060 CCTV Coaxial Cable These cables are used for video transmissons of CCTV applications..4...... Coaxial Cable (C 060).. Inner Conductor : Ø 0.60 mm Bare Copper.. Insulation : Ø.80 mm Gas-injected Foam

More information

ADVANCED ELECTRICAL TOPICS

ADVANCED ELECTRICAL TOPICS NCCER 13614 Progress Blvd., Alachua, Florida 32615 Phone: (888) 622-3720 Email: info@nccer.org ADVANCED ELECTRICAL TOPICS Performance Tasks Level One MODULE 33301-04 CABLE SELECTION 1 In order to prevent

More information

CORPORATE SERVICES - INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY - USE OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE

CORPORATE SERVICES - INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY - USE OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE RENTAL OF UNLIT TELECOMMUNICATIONS FIBRE Unlit telecommunications optic fibre - Core Per Optic Fibre Network: use of an Optic Fibre Pair on the Core Pair per Ring between any two Switching Centres Subject

More information

info@literacyassessment.co.uk Tel : 0845 094 6427 Fax : 0700 349 7137 System Overview

info@literacyassessment.co.uk Tel : 0845 094 6427 Fax : 0700 349 7137 System Overview System Overview 1 1. What is this system for? This literacy assessment system provides online tests to measure and track pupils literacy progress. There are three types of literacy assessments available

More information

buy book review essays

buy book review essays buy book review essays Related Tags buy research papers no plagiarism essay writer free online where can i purchase a research paper online essay writing buy a critical analysis paper how can i buy a research

More information

Halton Borough Council. Privacy Notice

Halton Borough Council. Privacy Notice Halton Borough Council Privacy Notice Halton Borough Council is registered as a data controller under the Data Protection Act as we collect and process personal information about you. The information we

More information

Intelligent security; intelligent data intelligent management solutions Intelligent IP Security for a Connected World. www.ifacility.co.

Intelligent security; intelligent data intelligent management solutions Intelligent IP Security for a Connected World. www.ifacility.co. Intelligent security; intelligent data intelligent management solutions Intelligent IP Security for a Connected World Security, surveillance, safety... all from one expert provider At ifacility, we offer

More information

Stay with us next year... in Birmingham

Stay with us next year... in Birmingham Stay with us next year... in Birmingham Sleep Study Relax Eat Mansion Canalside Birmingham is a city with a vibrant heritage, it s full of culture and has many beautiful public spaces; and Mansion Canalside

More information

UNIVERSITY OF MANITOBA POLICY CLOSED CIRCUIT TV (CCTV) MONITORING. Part I Reason for Policy

UNIVERSITY OF MANITOBA POLICY CLOSED CIRCUIT TV (CCTV) MONITORING. Part I Reason for Policy UNIVERSITY OF MANITOBA POLICY Policy: Effective Date: October 1, 2012 Revised Date: November 20, 2012 Review Date: October 1, 2022 Approving Body: Authority: Responsible Executive Officer: Delegate: Contact:

More information

CRM Integration - Integrating Revenues and Benefits System into CRM. Anne Marie Micallef

CRM Integration - Integrating Revenues and Benefits System into CRM. Anne Marie Micallef CRM Integration - Integrating Revenues and Benefits System into CRM Anne Marie Micallef About Kingston London Borough, South West London Population of 160,000 2,400 Employees Services Provided Education

More information

WEAT Collections Conference January 22, 2014 NASSCO PACP/MACP/LACP- The Trainer s Perspective. Gerald Boman NASSCO PACP/MACP/LACP Certified Trainer

WEAT Collections Conference January 22, 2014 NASSCO PACP/MACP/LACP- The Trainer s Perspective. Gerald Boman NASSCO PACP/MACP/LACP Certified Trainer WEAT Collections Conference January 22, 2014 NASSCO PACP/MACP/LACP- The Trainer s Perspective Gerald Boman NASSCO PACP/MACP/LACP Certified Trainer What is NASSCO? National Association of Sewer Service

More information

OPORTUNIDADES SALES & MARKETING DE OPPORTUNITIES

OPORTUNIDADES SALES & MARKETING DE OPPORTUNITIES OPORTUNIDADES SALES & MARKETING DE OPPORTUNITIES MARKETING Y VENTAS 2014 2014 EVENTS ALAS is present at the main security trade shows in our region, and additionally it hosts its flag event the Management

More information

Policy Guidance Notes and Requirements

Policy Guidance Notes and Requirements Policy Guidance Notes and Requirements Building over/close to Public Sewers Domestic Extensions and Garages 1.0 Introduction Householders and developers planning to build close to or over a public sewer

More information

Council CCTV Surveillance System Data Protection Act, 1998

Council CCTV Surveillance System Data Protection Act, 1998 Council CCTV Surveillance System Data Protection Act, 1998 How to Apply for Access to Information held on the CCTV System These notes explain how you find out what information, if any is held about you

More information

19 LCD / 8 CHANNEL DVR COMBO WITH 160GB HDD & 4 CAMERAS

19 LCD / 8 CHANNEL DVR COMBO WITH 160GB HDD & 4 CAMERAS 19 LCD / 8 CHANNEL DVR COMBO WITH 160GB HDD & 4 CAMERAS Overview - Remote Viewing MODEL: SG19LD804-161 www.lorexcctv.com Copyright 2007 LOREX Technology Inc. Remote Viewing Overview Remote Viewing Overview

More information

University of Birmingham. Closed Circuit Television (CCTV) Code of Practice

University of Birmingham. Closed Circuit Television (CCTV) Code of Practice University of Birmingham Closed Circuit Television (CCTV) Code of Practice University of Birmingham uses closed circuit television (CCTV) images to provide a safe and secure environment for students, staff

More information

Bring the benefits of High Definition CCTV to your customers cost-effectively. HD-SDI a new opportunity for CCTV installers

Bring the benefits of High Definition CCTV to your customers cost-effectively. HD-SDI a new opportunity for CCTV installers Bring the benefits of High Definition CCTV to your customers cost-effectively. HD-SDI a new opportunity for CCTV installers If you install CCTV, then HD-SDI is an opportunity you can t afford to ignore.

More information

Policy on Public and School Bus Closed Circuit Television Systems (CCTV)

Policy on Public and School Bus Closed Circuit Television Systems (CCTV) DEPARTMENT OF TRANSPORT Policy on Public and School Bus Closed Circuit Television Systems (CCTV) Responsibility of: Public Transport Division TRIM File: DDPI2010/3680 Effective Date: July 2010 Version

More information

Lester House Business Centre HOME

Lester House Business Centre HOME Lester House Business Centre HOME Fully Serviced Offices available TO LET on flexible terms Prominent Town Centre Location From a one person office to a complete design for multi-occupancy Email: info@lesterhousellp.co.uk

More information

www.globalsecuritysys.com

www.globalsecuritysys.com Global Security Systems W.L.L. Beirut Street, Hawally 32030, Kuwait. Mob:(965)97234915 Tel :+965-22644052 Fax:(965)22644057 info@globalsecuritysys.com 1 INDEX: Who we are and What we do? We are specialized

More information

Integrated Security System

Integrated Security System Integrated Security System Door Access Control System Elevator Access Control System Elevator Vandalism Protection System Car Park Control System Time Attendance System A Simple Building Integration System

More information

Wireless monitoring of our road network: Current application and future opportunity Uncovering the potential of wireless sensing

Wireless monitoring of our road network: Current application and future opportunity Uncovering the potential of wireless sensing Wireless monitoring of our road network: Current application and future opportunity Uncovering the potential of wireless sensing Cambridge Wireless Sensing SIG Dr Adam Guy MBA 15 December 2009 SandBI-P-001

More information

KEEPING SLOUGH TRADING ESTATE

KEEPING SLOUGH TRADING ESTATE BUSINESS WATCH KEEPING SLOUGH TRADING ESTATE SAFE AND SECURE SLOUGH TRADING ESTATE BUSINESS WATCH SLOUGH TRADING ESTATE SECUR PRESENCE SAFER WORKING ENVIRONMENT CCTV CAMERAS 24 HOURS A DAY MOBILE PATROL

More information

Surveillance and the Built Environment Professor William Webster

Surveillance and the Built Environment Professor William Webster BSRIA Briefing Smart Data: Silver Lining or Black Cloud? London, 13 th November 2015 Surveillance and the Built Environment Professor William Webster Centre for Research into Information, Surveillance

More information

Jeff Haby, P.E. Director Sewer System Improvements. September 15, 2015. Agenda

Jeff Haby, P.E. Director Sewer System Improvements. September 15, 2015. Agenda SAWS Sanitary Sewer Overflow Reduction Program Jeff Haby, P.E. Director Sewer System Improvements SA Military Engineers Meeting Agenda SAWS Overview Consent Decree CD Compliance Programs Program Transition

More information

Fleet Manager Quick Guide (Non Maintenance Mode)

Fleet Manager Quick Guide (Non Maintenance Mode) Fleet Manager Quick Guide (Non Maintenance Mode) Launch Fleet Manager: Open the Fleet Manager Application by: 1. Double clicking the icon located on the desktop - or 2. Via Start > Programs > MobileView

More information

write my essay for me online

write my essay for me online write essay for me online Related Tags buy resume database access buy research report writing buying a dissertation behaviour buy resume for writing esl students purchase college research papers safe to

More information

CCTV Access using Pro Surveillance System (PSS)

CCTV Access using Pro Surveillance System (PSS) CCTV Access using Pro Surveillance System (PSS) 1) PSS is a computer program that allows you to have full remote access and control for your CCTV system across a network or internet. PSS is especially

More information

NAVETICA. Control Devices UMTS / WiFi. Control Devices Local network. GSM unit Pag. 3. Communicator Pag. 2. Project: Pagina 1

NAVETICA. Control Devices UMTS / WiFi. Control Devices Local network. GSM unit Pag. 3. Communicator Pag. 2. Project: Pagina 1 Capi2 Navetica UMTS/WiFi Router [art. 300830] Navetica module overview Control Devices UMTS / WiFi Mobile Tablet PC ipad, Samsung GSM unit Pag. 3 Pag. 2 Smartphones iphone, Androids Control Devices Local

More information

Chapter 1 Introduction

Chapter 1 Introduction Chapter 1 Introduction Chapter 1 provides background information on electronic safety and secuirty (ESS), including the definition and areas of knowledge required for an ESS designer. Information contained

More information

Think Remote Monitoring Think Concept Pro Think VXM4B

Think Remote Monitoring Think Concept Pro Think VXM4B The VXM4B Range Digital Video Recorder and Remote Monitoring System Think Remote Monitoring Think Concept Pro Think VXM4B Not much more left to Think about Who watches over your business when you re not

More information

Website Design. Enterprise Solutions. Advertising. Security Systems

Website Design. Enterprise Solutions. Advertising. Security Systems Codixo is an advanced IT services company that provides intelligent and cutting-edge solutions and services in different fields of information technology. Codixo was established in Erbil by IT professionals

More information

System Wiring Design Guide

System Wiring Design Guide 877-523-2288 System Wiring Design Guide This guide will help demonstrate the various types of wiring solutions available when connecting video surveillance cameras to Security Camera Agent Security Digital

More information

CCTV Surveillance: Business Security & Video Best Practices

CCTV Surveillance: Business Security & Video Best Practices CCTV Surveillance: Business Security & Video Best Practices T A B L E O F C O N T E N T S Introduction P A G E 3 Why CCTV? P A G E 4 Is CCTV Right for You? P A G E 7 Video Security Best Practices? P A

More information

Electronic Weapon Storage and Access System Armory Management

Electronic Weapon Storage and Access System Armory Management Electronic Weapon Storage and Access System Armory Management COMPARISON CHART Electronic Weapon Storage and Access System () Designed to prevent misuse and to securely manage weapon access Individual

More information