Vlastnosti hardened kernelu pro kaz de ho paranoika

Size: px
Start display at page:

Download "Vlastnosti hardened kernelu pro kaz de ho paranoika"

Transcription

1 Vlastnosti hardened kernelu pro kaz de ho paranoika 2013/06/01

2 Kdo je Kdo je Vy voja r Gentoo od podzima 2008 C len councilu od ledna 2010 C len KDE ty mu (chvı li jim i s e foval nez se objevilo akonadi) Spra vce/vy voja r LibreOffice Dr ı ve take v Gentoo pracoval na X11, Overlays, Clustering, QA,... Pracuje v SUSE jako L3/QA Maintenance To byl na pad tu prezentaci de lat c esky. Sloz ite js ı odborne termı ny budou v anglic tine jinak bysme se z toho zbla znili.

3 Za klad Hardened Gentoo Za kladnı informace Projekt pro zvy s enı zabezpec enı poc ı tac e pomocı ru zny ch patchu (viz dals ı slide) Snahou je co nejvı ce te chto vlastnostı integrovat pr ı mo do hlavniho profilu Gentoo Z du vodu snı z enı vy konu ne ktery ch aplikacı a zamezenı fuknc nosti ne ktery ch funkcı pro desktop je to sta le odde leny projekt http//www.gentoo.org/proj/en/hardened/

4 Za klad Hardened Gentoo Dostupne funkce Nastavenı toolchainu (kompiler, linker,.. ) jako vynucenı, kontrola za sobnı ku pr i kompilaci, nebo ochrana proti stack-smashingu Rozs ı r enı ja dra PaX, poskytujı cı non-executable memory, address space layout randomization,... Rozs ı r enı ja dra grsecurity, umoz n ujı cı restrikce chrootu, dodatec ny audit, omezenı procesu,... Rozs ı r enı ja dra SELinux, MAC (Mandatory Access Control) rozs ir ujı cı be z na omezenı linuxovy ch pra v Technologie komem Integrity, jako Integrity Measurement Architecture, ktera chra nı syste m proti nevı tany m zme na m

5 Toolchain Zabezpec enı pr i kompilaci a FORTIFY SOURCE jsou i v za kladnı m profilu -DFORTIFY SOURCE=2 zabezpec enı proti jednoduchy m pr etec enı m za sobnı ku /PIC ko d neza visly na pozici v pame ti, vets ina skoku je poc ı ta na tedy relativne mı sto abs. odkazu SSP ochrana proti stack-smashing z GCC, pr ida na konec (lze i na hodne ) za sobnı ku kana rka ktery informuje o pokusu o pr etec enı at na hodne m c i cı lene m (sranda sledovat s nepomukem)

6 Toolchain Zabezpec enı pr i linkova nı -Wl,-z,relro oznac ı c a sti knihovny pouze pro c tenı a znemoz nı u pravy (GOT, PLT) -Wl,-z,now pr eloz ı vs echny symboly a vynutı nac tenı knihoven pr i spus tenı aplikace (spadne kdyz nejsou vs echny splne ny) a neznatelne zpomalı prvnı spus te nı applikace

7 grsecurity grsecurity RBAC c a st rozs ı r enı unixovy ch pr ı stupovy ch pra v o dals ı moz nosti, napr. ochrana pr ed brute-force, skrytı ptrace vybrany m procesu m,... Omezenı chroot ochrana proti priv-esc a dals ı omezenı /za brany zamezeny pr ı stup do sdı lene pame ti z chrootu, nemoz nost videt procesy mimo chroot, omezeny kill/sgid/... Audit logovanı c innostı uz ivatelu, mount, zme ny c asu, pouz itı chdir, zaznamena nı pr ı kazu Exec, nezdar ene fork...

8 grsecurity grsecurity - nastavenı grsecurity obsahuje spoustu moz nostı a vyplatı se je nastudovat s webovy ch stra nek projektu. Gentoo se snaz ı proti vy chozı m moz nostem (Nı zke /Vysoke zabezpec enı ) pr idat jes te moz nost desktop/server, kdy jsou ty nejzajı mave js ı moz nosti povoleny. Mimo ja dro uz se moc ve cı pro grsec de lat nemusı, spı s e se jedna o nastavenı pro PaX.

9 PaX PaX Technicky vzato se jedna o c a st grsecurity, ktera nenı vyvy jena upstreamem a umoz nuje na sledujı cı c innosti. ASLR na hodne rozmı ste nı adresove ho prostoru a proto u toc nı k neodhadne rozvrz enı pame ti Vynucenı stavu pame ti bud je ke c tenı nebo pouze k za pisu. VELICE zpomalı syste m, zato ho zatracene dobr e zabezpec ı (binarnı drivery pla c ou) Trampolı nky runtime rozs ı r enı pro SSP da se r ı ct, protoz e de la te me r to same. Bohuz el runtime ovla da PaX a tedy dı ra v PaX kompromituje cely syste m

10 PaX PaX - ovla da nı Doporuc uji na testova nı sta hnou soubor checksec.sh a nainstalovat paxtest. paxctl -flagy binarka / paxctl-ng -flagy binarka Paxctl zapisuje pr ı mo do elf a nefunguje napr. nefunguje na Skype Paxctl-ng pouz ı va xattr (v Gentoo myslı m to pouz ı va i stary pax) ~ # paxctl-ng -v /usr/lib64/libreoffice/program/ /usr/lib64/libreoffice/program/soffice.bin PT_PAX -em-xattr_pax not found

11 PaX PaX - vy stup checksec.sh... * Does the CPU support NX Yes COMMAND init udevd dbus-daemon rsyslogd console-kit-dae polkitd wpa_supplicant wpa_cli smartd X... PID RELRO Full RELRO Full RELRO Full RELRO Full RELRO Full RELRO Full RELRO Full RELRO Full RELRO Full RELRO Partial RELRO STACK CANARY Canary found Canary found Canary found Canary found Canary found Canary found Canary found Canary found No canary found Canary found NX/PaX NX enabled NX enabled NX enabled NX enabled NX enabled NX enabled NX enabled NX enabled NX enabled NX enabled enabled enabled enabled enabled enabled enabled enabled enabled enabled enabled

12 PaX PaX - vy stup paxtest # paxtest Executable anonymous mapping Executable bss Executable data Executable heap Executable stack Executable anonymous mapping (mprotect) Executable bss (mprotect) Executable data (mprotect) Executable heap (mprotect) Executable stack (mprotect) Executable shared library bss (mprotect) Executable shared library data (mprotect) Writable text segments Anonymous mapping randomisation test Heap randomisation test (ET_EXEC) Heap randomisation test (ET_DYN) Main executable randomisation (ET_EXEC) Main executable randomisation (ET_DYN) Shared library randomisation test Stack randomisation test (SEGMEXEC) Stack randomisation test (PAGEEXEC) Return to function (strcpy) Return to function (memcpy) Return to function (strcpy, RANDEXEC) Return to function (memcpy, RANDEXEC) Executable shared pro library bssparanoika Vlastnosti hardened kernelu kaz de ho 16 bits (guessed) 13 bits (guessed) 25 bits (guessed) 16 bits (guessed) 17 bits (guessed) 16 bits (guessed) 23 bits (guessed) No randomisation Vulnerable Vulnerable

13 SELinux SELinux O SELinuxu nevı m te me r nı c a zvla dl jsem to nastavit pouze jednou Doporuc uji pr ec ı st si dokumentaci a Svenu v blog http//www.gentoo.org/proj/en/hardened/selinux/selinuxhandbook.xml http//blog.siphos.be/category/gentoo/hardened/

14 Integrity Advanced Intrusion Detection Environment Jedna se o metodu detekce pru niku (AIDE). V Gentoo je balı c ek dostupny jako app-forensics/aide. Je du lez ite si spra vne nastavit co vs e sledovat (ani ma lo ani moc) Nastavenı musı by t read-only pokudmoz no externe (nfs?) Skenova nı by se me lo prova de t offline z livecd/memory-sticku

15 Integrity AID - uka zkovy vy stup AIDE found differences between database and filesystem!! Start timestamp Summary Total number of files Added files Removed files Changed files Changed files changed /etc/pam.d/ changed /etc/pam.d/sudo

16 Integrity AID - uka zkovy vy stup - page Detailed information about changes Directory /etc/pam.d Mtime Ctime , , File /etc/pam.d/sudo Size 135 Mtime Ctime Inode MD5 239be3ac285c0860e5e81a== SHA1 e7d7393f0768ed2dbebdbne5v6e=,,,,,, elurp2bkw43eexazx+dlba== KwQ42poukMiqEjKQ7e9xkBNZB8=

17 Nejpravde podobne js ı moz nosti u toku Nejpravde podobne js ı moz nosti u toku na desktop v dnes nı dobe Zneuz itı s patne nastaveny ch pravidel consolekit/dbus Zneuz itı s patne nastavene ho d-bus syste mu SUID bina rka liknovana s kreativnı ma knihovnama (Xlib,...), pr ecijen suid da va kernel pomocı podvrz enı balı c ku (distro od distra podle toho jak majı r es ene podpisy)

18 Obrana Obrana Pr inucenı distribucı vracet upstreamu patche s vy chozı m chova nı m, ktere je bezpec ne Dı ky pr edchozı mu zabezpec enı vets iny distribucı Odebı ra nı suid bitu kde jen to jde Vı ce paranoiku kter ı poma hajı s poloz kou c ı slo 1

19 Dotazy Ota zky a odpove di.

20 Pode kova nı De kuji za pozornost

SELinux and grsecurity: A Case Study Comparing Linux Security Kernel Enhancements

SELinux and grsecurity: A Case Study Comparing Linux Security Kernel Enhancements SELinux and grsecurity: A Case Study Comparing Linux Security Kernel Enhancements Michael Fox, John Giordano, Lori Stotler, Arun Thomas University of Virginia, Department of Computer Science Olsson Hall

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Surgically returning to randomized lib(c)

Surgically returning to randomized lib(c) Surgically returning to randomized lib(c) Giampaolo Fresi Roglia Lorenzo Martignoni Roberto Paleari Danilo Bruschi Dipartimento di Informatica e Comunicazione Dipartimento di Fisica Università degli Studi

More information

On the Effectiveness of Address-Space Randomization

On the Effectiveness of Address-Space Randomization On the Effectiveness of Address-Space Randomization Hovav Shacham hovav@csstanfordedu Eu-Jin Goh eujin@csstanfordedu Matthew Page mpage@stanfordedu Nagendra Modadugu nagendra@csstanfordedu Ben Pfaff blp@csstanfordedu

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

Out Of Control: Overcoming Control-Flow Integrity

Out Of Control: Overcoming Control-Flow Integrity Out Of Control: Overcoming Control-Flow Integrity Enes Göktaş Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands Email: enes.goktas@vu.nl Elias Athanasopoulos FORTH-ICS Heraklion, Ce, Greece Email: elathan@ics.forth.gr

More information

How To Write Shared Libraries

How To Write Shared Libraries How To Write Shared Libraries Ulrich Drepper drepper@gmail.com December 10, 2011 1 Preface Abstract Today, shared libraries are ubiquitous. Developers use them for multiple reasons and create them just

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

N-Variant Systems A Secretless Framework for Security through Diversity

N-Variant Systems A Secretless Framework for Security through Diversity 15 th USENIX Security Symposium, Vancouver, BC, August 2006 N-Variant Systems A Secretless Framework for Security through Diversity Benjamin Cox, David Evans, Adrian Filipi, Jonathan Rowanhill, Wei Hu,

More information

G-Free: Defeating Return-Oriented Programming through Gadget-less Binaries

G-Free: Defeating Return-Oriented Programming through Gadget-less Binaries G-Free: Defeating Return-Oriented Programming through Gadget-less Binaries Kaan Onarlioglu Bilkent University, Ankara onarliog@cs.bilkent.edu.tr Davide Balzarotti Eurecom, Sophia Antipolis balzarotti@eurecom.fr

More information

ios Security October 2014 ios 8.1 or later

ios Security October 2014 ios 8.1 or later ios Security October 2014 ios 8.1 or later Contents Page 4 Page 5 Page 9 Page 16 Page 23 Page 27 Introduction System Security Secure boot chain System software authorization Secure Enclave Touch ID Encryption

More information

Computer Science from the Bottom Up. Ian Wienand

Computer Science from the Bottom Up. Ian Wienand Computer Science from the Bottom Up Ian Wienand Computer Science from the Bottom Up Ian Wienand A PDF version is available at http://www.bottomupcs.com/csbu.pdf. The original souces are available at https://

More information

Programmation Systèmes Cours 9 Memory Mapping

Programmation Systèmes Cours 9 Memory Mapping Programmation Systèmes Cours 9 Memory Mapping Stefano Zacchiroli zack@pps.jussieu.fr Laboratoire PPS, Université Paris Diderot - Paris 7 24 novembre 2011 URL http://upsilon.cc/zack/teaching/1112/progsyst/

More information

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive David M. Marcovitz LIBRARIES UNLIMITED Pow er ful PowerPoint for Ed u ca tors Us ing Vi sual Ba sic

More information

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2005 Cena: 24 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2005 Cena: 24 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2005 Cena: 24 Kč OBSAH» st oznamovacì ñ Seznam regulovan ch povol nì a uzn vacìch org n v»eskè

More information

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi.

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi. Cantus Altus Io mi son giovinetta Come stà Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Io mi son gio - vi -net - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en Io mi son gio - vi - net - ta,

More information

Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation

Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation ČESKY................................................................ 3

More information

Execute This! Analyzing Unsafe and Malicious Dynamic Code Loading in Android Applications

Execute This! Analyzing Unsafe and Malicious Dynamic Code Loading in Android Applications Execute This! Analyzing Unsafe and Malicious Dynamic Code Loading in Android Applications Sebastian Poeplau, Yanick Fratantonio, Antonio Bianchi, Christopher Kruegel, Giovanni Vigna UC Santa Barbara Santa

More information

Alcohol is available to any adult,

Alcohol is available to any adult, Why Do Some People Dr i n k Too Mu c h? The Role of Genetic and Psychosocial Influences A sizable minority of the population abuses alcohol. Research has found that some vulnerability to developing alcohol-related

More information

itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14

itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14 itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14 apple 2015-03-04 Apple Inc. 2015 Apple Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

More information

ni - do_in che la mia fe - ni - ce

ni - do_in che la mia fe - ni - ce anto = h É questo l ni in che la mia fenice Oratio igrini 792, no. 8 É que - sto_ l ni - _in che la mia fe - ni - ce Mi - se l au - ra - te_et Sesto lto Quinto In che la mia fe - ni - ce Mi - se l au -

More information

N ON AVRÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON VIVAM ULTRA

N ON AVRÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON VIVAM ULTRA N ON ARÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON IAM ULTRA T.T.B.B. voices LANSING MCLOSKEY Lansing McLoskey SATTBB Duration: approximately 4 minutes Scored for a six part chamber choir (solo voices to no

More information

Data protection. Protecting personal data in online services: learning from the mistakes of others

Data protection. Protecting personal data in online services: learning from the mistakes of others Data protection Protecting personal data in online services: learning from the mistakes of others May 2014 Contents Introduction... 2 What the DPA says... 4 Software security updates... 5 Software security

More information

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29 CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH Iain Thomson No one believes in his own death. Or, to put the same thing in another way, in the un con - scious every one of us is convinced of his own immortality.

More information

Memento: Learning Secrets from Process Footprints

Memento: Learning Secrets from Process Footprints Memento: Learning Secrets from Process Footprints Suman Jana and Vitaly Shmatikov The University of Texas at Austin Abstract We describe a new side-channel attack. By tracking changes in the application

More information