6. výzva 7. RP SPACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "6. výzva 7. RP SPACE"

Transcription

1 6. výzva 7. RP SPACE Ondřej Mirovský NCP SPACE Technologické centrum Akademie Věd ČR 29. června 2012 FP7Space Space-based applications at the service of the European Society (GMES) Space foundations Cross-cutting issues TECHNOLOGY CENTRE AV CR 1

2 SPACE v FP7 rozložení financí 1.4 billion for FP7 Space theme About 85% for GMES ( 1.2 billion), including for dedicated space infrastructure Including budget for GMES Sentinels About 15% for strengthening space foundations (SSF) and cross-cutting issues TECHNOLOGY CENTRE AV CR Očekávané roční výdaje FP7 SPACE + ESA Draft FP7 Budget M Space Foundations GMES GMES Space Component data access (space & in-situ) SSF R&D Services Space Infrastructure Space data 2

3 6. výzva - SPACE GMES - 51 M Strengthening Space Foundations - 59M SMEs, International Coop - 16 M GMES space component (ESA) 180 M (mimo FP7) publikace deadline: , GMES EU jako celek je závislá na pozorovacích systémech neevropského původu ovládání informací o životním prostředí a bezpečnosti má pro EU geostrategické důsledky současné národní normy a systémy jsou mnohdy roztříštěné a nekoordinované = pomalé a málo efektivní GMES představuje program zastřešující snahu Evropské unie o zajištění efektivního sběru, předávání a využívání informací o stavu životního prostředí a bezpečnosti 3

4 GMES aktuálně přechod od iniciativy k programu (včetně financování FP8 bez GMES ) 6 prioritních oblastí land monitoring, emergency, marine + atmosphere a security + nově klima core services vs. downstream services! GMES space component dohoda s Evropskou kosmickou agenturou o realizaci této části (Sentinely GMES 1-5) pozemní infrastruktura GMES (většinou v rukou členských států, probíhá definování zapojení do GMES koordinuje EEA - Evropská agentura ŽP) Ukázka přidané hodnoty GMES satelitů: Envisat + Sentinel-1, povodí Dunaje, 5 denní perioda) ENVISAT 2014/15+: Sentinel 1A+B 4

5 Kosmický výzkum (Strengthening Space Foundations) space science and exploration komplementarita k ESA a národním programům inovativní vesmírné technologie (transport, materiály) nová paliva efektivní zpracování a maximální využití dat kritické komponenty vesmírné smetí, snížení rizik provozu vesmírných komponent Průřezové aktivity (Cross-cutting issues) zapojování SMEs ERA-NET (regionální spolupráce) mezinárodní spolupráce koordinační a podpůrné aktivity (např. COSMOS+) European Space Policy Studies, roadmaps šíření informací (konference ) 5

6 FP7-Space Space-based applications at the service of the European Society (principally GMES) R&D strengthening Space foundations Cross-cutting issues TECHNOLOGY CENTRE AV CR Monitoring of Earth systems Land GMES Services Operational GIO Marine Atmosphere 2011 Horizontal applications 2012 Security Emergency Climate Change 6

7 GMES Services Climate Change Based on aspects highlighted at Helsinki conference, June 2011: A global 20-th century re-analysis, coupling 7M components of the earth system Climate Change An ensemble system of regional re-analyses, to understand uncertainties of historical regional 5M records Traceability of ECVs based on GCOS quality 5M criteria Access to simulated and observed data sets, and a climate indicator toolbox 6M Attribution products for services 3M Téma: SPA Globálne reanalýzy za 20. storočie a metódy väzby na budúcnosť Projekt by mal významne prispieť k rozšíreniu kapacít v kontexte zmeny klímy GMES tým, že poskytne konzistentné dátové sady parametrov klímy v globálnom meradle pre celé 20. storočie. Tento 4 D dátový súbor podporí (v kombinácii s predpoveďami klimatických modelov) hodnotenie dopadov zmeny klímy a adaptačných opatrení, rozvoj politík na globálnej, európskej a národnej úrovni. Projekt spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 7 M

8 Téma: SPA Ansámblový systém regionálnych reanalýz Projekt by mal významne prispieť k rozšíreniu kapacít v kontexte zmeny klímy GMES tým, že poskytne konzistentné dlhodobé dátové sady parametrov klímy v regionálnom meradle. Toto bude výraznou podporou (v kombinácii s predpoveďami klimatických modelov) pre hodnotenie dopadov zmeny klímy a adaptačných opatrení, rozvoj politík pre európskych a národných užívateľov. Projekt spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 5 M Téma: SPA Systém zabezpečenia kvality pre multidekádové ECVs (Essential Climate Variables) Projekt by mal prispieť k rozšíreniu kapacít v kontexte zmeny klímy GMES, rozšírením počtu aktuálne dostupných dlhodobých záznamov ECV overenej kvality a poskytnutím spoľahlivých metód vhodných pre hodnotenie klímy pomocou ECV. Toto bude výraznou podporou (v kombinácii s predpoveďami klimatických modelov) pre hodnotenie dopadov zmeny klímy a adaptačných opatrení, rozvoj politík na globálnej, európskej a národnej úrovni. Okrem toho sa očakáva, že prispeje k normalizácii aspektu Europe 2020, a to tým, že poskytne robustné a efektívne postupy zabezpečovania kvality pre produkty odvodené zo satelitných pozorovaní a ich validáciu pomocou in situ meraní. Projekt spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 5 M

9 Téma: SPA Poskytovanie prístupu k vypočítaným a nameraným klimatologickým dátovým súborom Projekt by mal prispieť k rozšíreniu kapacít v kontexte zmeny klímy GMES, najmä tým, že poskytne jednotný prístupový bod pre produkty, údaje z reanalýz, výstupy klimatologických modelov a in-situ pozorovaní. Tým umožní rozvoj, generovanie, porovnanie a hodnotenie indikátorov vplyvu na klímu. Tiež zaistí, že expandujúce objemy klimatologických dát budú ľahko prístupné a spracované na vyššiu úroveň informačných produktov pre širokú interdisciplinárnu komunitu. Projekt spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 6 M Téma: SPA Priradené produkty Projekt by mal prispieť k rozšíreniu kapacít v kontexte zmeny klímy GMES, poskytnutím informácií o tom, s akou pravdepodobnosťou sú vážne ekologické katastrofy spôsobené prirodzenou variabilitou klímy alebo antropogénnymi faktormi. To by malo umožniť rast nadväzujúcich služieb. Navyše metodika vypracovaná v rámci projektu, s cieľom kvantifikovať zvýšené riziko extrémnych prejavov počasia a nebezpečných meteorologických javov, by mala prispieť k rozvoju adaptačných stratégií, a to ako pre komerčné aktivity, ako aj pre tvorbu ďalších stratégií. Projekt spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 3 M

10 Téma: SPA Rozvoj nadväzujúcich služieb a vývoj služieb Od projektu sa očakáva sa, že: zavedie nové inovatívne služby GMES zamerané na konkrétne skupiny užívateľov. V rámci už existujúcich kapacít, projekt prispeje k integrácii nových služieb do prevádzky prepojených nadväzných služieb GMES, projekt bude mať preukázateľný dopad navrhovaných služieb na činnosti zahrnutých skupín užívateľov, preukáže výrazné využitie produktov a uzatvorenie vhodných obchodných modelov pre udržanie dlhodobej operatívnej prevádzky, rozvinuté služby budú z ekonomického hľadiska samoudržateľné, aj po vyčerpaní prostriedkov z EÚ, získané výsledky prispejú k udržateľnosti a konkurencieschopnosti európskych služieb s pridanou hodnotou, zohľadní minulé a prebiehajúce aktivity v danej oblasti a využije ich, predpokladá sa optimálne využitie už existujúcich produktov a služieb. Projekty spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 3 M Téma: SPA Metódy diaľkového prieskumu Od projektu sa očakáva sa, že: vytvorí základ pre vývoj inovatívnych nových produktov alebo GMES aplikácií kombinujúcich originálnym spôsobom existujúce a budúce údaje zo satelitných snímačov a in-situ dát, preukáže, že zlepšenie výkonu konkrétnej služby je možné dosiahnuť použitím inovatívnych metód diaľkového prieskumu Zeme, zdôvodní potrebu nových pozorovacích metód, ktoré majú byť implementované do ďalšej generácie pozorovacích družíc, výstupy systému budú preukázané prostredníctvom pilotných testov a cvičení, založených ako na simulačných dátach, tak aj na reálnych udalostiach, pokiaľ je to možné a vhodné. Projekty spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 3 M

11 Téma: SPA Integrované následné služby a aplikácie Od projektu sa očakáva sa, že: prispeje k rozvoju platformy služieb, ktorej cieľom je overenie technologických konceptov a demonštrácia výhod integrovanej komunikačnej / navigačnej / pozorovacej infraštruktúry s užívateľmi, v prípade použitia nových komunikačných technológií v existujúcich operatívnych linkách, sa dosiahne výrazný pokrok v rýchlom a lacnom prístupe k informáciám v reálnom čase, pre civilnú ochranu, vládnych a komerčných užívateľov, výstupy systému budú preukázané prostredníctvom pilotných testov a cvičení, založených ako na simulačných dátach, tak aj na reálnych udalostiach, pokiaľ je to možné a vhodné. Projekty spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 3 M FP7-Space Space-based applications at the service of the European Society (principally GMES) R&D strengthening Space foundations Cross-cutting issues TECHNOLOGY CENTRE AV CR 11

12 SPA Exploitation of space science and exploration data data často využita pouze pro cíle mise snaha zvýšit / ověřit využitelnost všech dat z misí či instrumentů snaha posílit efektivitu a produktivitu vědecké komunity uvnitř EU a podpořit maximální využití všech dat vytvářet přidanou hodnotu datům inovativní metody zpracování, zobrazování a vyhodnocování dat prodloužení využitelnosti dat CP, 2,5 mil EUR, více projektů (8) SPA Earth analogue R&D preparing for space exploration simulace extrémních prostředí na zemi validace systémů a komponent výzkum /hledání života v mimozemském prostředí vliv pobytu ve vesmíru na člověka CP, 2,5 mil EUR, více projektů (8) 12

13 SPA SPA SPA Critical Technologies for European non-dependence zvýšit konkurenceschopnost Evropy v klíčových space technologií, zachovat a rozvíjet trh v EU cílem je získat plnou evropskou nezávislost v přístupu k jakékoliv space technologii poptávané technologie viz tabulka ve WP: str. 32 CP, 2 mil. EUR, více projektů Poptávané krit. technologie (str. 32) U1 Space qualification of low shock non-explosive actuators U2 Advanced thermal control systems U3 Propellant flow and distribution components for chemical propulsion U4 Advanced materials and material technology for combustion chambers U5 Alternative to Hydrazine in Europe U6 Fibre Optic Gyro (FOG) based Inertial Measurement Unit (IMU) U7 Power amplification: Travelling Wave Tube (TWT) materials U8 Spacecraft charging analysis tool U9 Cost-effective high quality Ge-substrates for multi - junction solar cells U10 Core processors for Digital Signal Processor (DSP) computers U11 Application Specific Integrated Circuits (ASICS) for Mixed Signal Processing U12 High capacity Field-Programmable Gate Array (FPGA) U13 Passive components U14 Active discrete components U15 Photonic components U16 Space qualified GaN components and demonstrators U17 High density (up to 1000 pins and beyond) assemblies on PCB 26 13

14 PA Space weather threats přesné modely a odhady vlivů na systémy (např. solární aktivita a vlivy na GNSS ) ionseférické disturbance modelování kolizí mikročástic se satelity (rozpětí atomy malé úlomky vývoj technologií pro zmírnění vlivů 2 x 2M SPA Debris collision threats zajistit nízkonákladové technologie pro odstraňování smetí z orbitu vytvořit základnu pro další projekty ve velmi důležitém oboru očekává funkčnost do 1-2 let od vynesení podpora cubesats a mikrosats pro využití Jeden projekt - 7M 14

15 FP7-Space Space-based applications at the service of the European Society (principally GMES) R&D strengthening Space foundations Cross-cutting issues TECHNOLOGY CENTRE AV CR SPA : SME space technology research and technology transfer snaha o zapojení SMEs více do SPACE aktivit zapojení do dodavatelského řetězce spacecraft technology, research in various fields such as technology for in-space activities to technology for ground use of space data and to the provision of navigation or geo-information services, targeting various areas like environment, agriculture, legal and financial sectors, indoor positioning nutný je základní výzkum pro další využití ve SPACE, CP, 2 mil EUR, více projektů - povinná účast SMEs, více než 50 % požadovaných financí musí jít do SMEs 15

16 SPA : Cooperation with third countries Ukrajina GMES pro zemědělství super lehké materiály a coating technologie k odstraňování vesmírného smetí Čína Monitoring kvality ovzduší CP, 2 Mio EU, (~ 3 projekty) Jak se zapojit? ec.europa.eu/embrace-space/ Najít partnery! např. skrze síť NCP COSMOS připravit partner search základní idea poradit se s NCP sepsat projekt a mít štěstí při hodnocení! vyhlášení výzvy uzávěrka ,

17 Jde to i u nás FP7-SPACE Probing Strong Gravity by Black Holes Across the Range of Masses (StrongGravity) Koordinátor z CZ!!! celkem příspěvek z EU 2 mil 33 Děkuji za pozornost! NCP SPACE CZ - NCP SPACE SK

Space Work Programme 2015

Space Work Programme 2015 Space Work Programme 79 billion from 2014 to 2020 2 There is a place for SPACE everywhere 3 Space in Horizon 2020 Four objectives (specific programme) 1. Enhance competitiveness, non-dependence, and innovation

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

Informace o programu Horizon 2020

Informace o programu Horizon 2020 Informace o programu Horizon 2020 Pracovní snídaně Zabezpečení železniční dopravy s využitím GNSS GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz;

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

COSMOS. Support network for Space in the 7 th EU Framework Programme. C Cooperation O of S Space NCPs as a M Means to O Optimise S Services

COSMOS. Support network for Space in the 7 th EU Framework Programme. C Cooperation O of S Space NCPs as a M Means to O Optimise S Services COSMOS Support network for Space in the 7 th EU Framework Programme C Cooperation O of S Space NCPs as a M Means to O Optimise S Services C O S M O S Space is not just astronauts and rockets Space research

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Copernicus Climate Change Service (C3S)

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Copernicus Climate Change Service (C3S) Vincent-Henri Peuch ECMWF, Head of Copernicus Atmosphere Monitoring Service Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Copernicus Climate Change Service (C3S) European Centre for Medium-Range Weather

More information

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development INFORMATION The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development J. Jarolímek, J. Vaněk Czech University of Agriculture in Prague, Czech Republic

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

Dissemination conference in Prague, 25th March 2010.

Dissemination conference in Prague, 25th March 2010. newsdys May 2010 www.dys2. Czech Republic: Ing. Kateřina Nevřalová Dissemination conference in Prague, 25th March 2010. With the support of a project coordinator and European project partners we have organized

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der Europäischen Union. Space. Work Programme 2014-2015. Small and Medium Enterprise (SME) based EGNSS

Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der Europäischen Union. Space. Work Programme 2014-2015. Small and Medium Enterprise (SME) based EGNSS Work Programme 2014-2015 Call / Area Topic Type of action Call Applications in Satellite Navigation Galileo EU contribut. / project GALILEO-1-2014- EGNSS applications IA k. A. GALILEO-2-2014- GALILEO-3-2014-

More information

T T. Think Together 2011. Sandra Milena Choles Arvilla THINK TOGETHER. Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty

T T. Think Together 2011. Sandra Milena Choles Arvilla THINK TOGETHER. Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Think Together 2011 Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty Comparative

More information

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Daniela Uličná Konferencia: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií 26.11.2013 Prečo vôbec hovoriť o otázke riadenia kvality v kontexte NSK? NSK by mala zlepšiť

More information

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Martin Srb 3G Consulting Engineers s.r.o., Prague, Czech Republic ABSTRACT: Based on evaluation of tunnel accidents/collapses during

More information

Space debris as a threat to sustainable development on Earth

Space debris as a threat to sustainable development on Earth Space debris as a threat to sustainable development on Earth EISC WORKSHOP, 14 May 2012, Cracow, Poland Agata Jozwicka, Astri Polska, Poland Astri Polska Astri Polska joint venture of Space Research Center

More information

Strategické směry v H2020 SC2 pro další období Účast ČR v prvních výzvách H2020 SC2. Naďa Koníčková TC AV ČR NCP Bio

Strategické směry v H2020 SC2 pro další období Účast ČR v prvních výzvách H2020 SC2. Naďa Koníčková TC AV ČR NCP Bio Strategické směry v H2020 SC2 pro další období Účast ČR v prvních výzvách H2020 SC2 Naďa Koníčková TC AV ČR NCP Bio Horizon 2020 - structure 2 Participation of the Czech teams in the 1st calls H2020 SC2,

More information

Předmět: Strojírenství Tvůrce: Mgr. Libuše Nádvorníková Datum testu: 1. Match the words with correct meanings: adjustable scanner.

Předmět: Strojírenství Tvůrce: Mgr. Libuše Nádvorníková Datum testu: 1. Match the words with correct meanings: adjustable scanner. VSTUPNÍ TEST Projekt: Registrační číslo: S anglickým jazykem do dalších předmětů CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR Klíčová aktivita: KA 4 Předmět: Strojírenství Tvůrce:

More information

Draft Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 in the area of Leadership in Enabling and Industrial Technologies Space

Draft Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 in the area of Leadership in Enabling and Industrial Technologies Space Draft Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 in the area of Leadership in Enabling and Industrial Technologies Space Important notice: This paper is made public just before the adoption process of the work

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

5. Leadership in enabling and industrial technologies

5. Leadership in enabling and industrial technologies HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 2015 5. Leadership in enabling and industrial technologies iii. Space Important Notice on the First Horizon 2020 Work Programme This Work Programme covers 2014 and 2015.

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume IV Number 3, 2012 Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries M. Svatoš, L. Smutka Faculty

More information

Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Copernicus Atmosphere Monitoring Service Martin Suttie Martin.Suttie@ecmwf.int Copernicus Atmosphere Monitoring Service Atmosphere Monitoring Service MISSION Supporting the European strategy "Living well within the boundaries of Turning our planet"

More information

5. Leadership in enabling and industrial technologies. Revised

5. Leadership in enabling and industrial technologies. Revised EN HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 2015 5. Leadership in enabling and industrial technologies iii. Space Revised This Work Programme was adopted on 10 December 2013. The parts that relate to 2015 (topics,

More information

SSH research roadmap

SSH research roadmap SSH research roadmap Michal Pacvo, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní v dy a pro oblast V da ve spole nosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Aktivita 1 (2011) R st, zam stnanost a konkurenceschopnost

More information

Jan Široký *) tel.: ; *) Jan Široký, associate professor by VSB - Technical University Ostrava,Czech Republic,

Jan Široký *) tel.: ;   *) Jan Široký, associate professor by VSB - Technical University Ostrava,Czech Republic, There are several factors, which influence the actual range of the corporate tax: the relation between the personal income tax and the corporate income tax Jan Široký *) Abstract: When 10 new countries

More information

Copernicus Information Day Q&A presentation

Copernicus Information Day Q&A presentation COPERNICUS CLIMATE CHANGE SERVICE COPERNICUS ATMOSPHERE MONITORING SERVICE Copernicus Information Day Q&A presentation 2 February 2015 Introduction Quite a number of delegates submitted questions in advance

More information

Horizon 2020 New Opportunities for Clinical Research in Europe

Horizon 2020 New Opportunities for Clinical Research in Europe Horizon 2020 New Opportunities for Clinical Research in Europe Ruxandra Draghia Akli, MD, PhD Director, Health Research DG Research and Innovation European Commission Electronic Health Records for Clinical

More information

Review of Project Objectives

Review of Project Objectives Review of Project Objectives Folkert Boersma KNMI (Co-ordinator) Jan-Peter Muller UCL (Co-ordinator, Land) Page 1 j.muller@ucl.ac.uk Version: 03.03.2014 5. WP4 Harmonised ECV retrievals & records QA4ECV

More information

THE HIGH GROWTH POTENTIAL OF AUSTRALIA S SPACE ECONOMY

THE HIGH GROWTH POTENTIAL OF AUSTRALIA S SPACE ECONOMY THE HIGH GROWTH POTENTIAL OF AUSTRALIA S SPACE ECONOMY INTRODUCTION The downstream benefit of space-derived data to the Australian economy is estimated to be around AU$12-18B enhanced GDP by 2020. Globally,

More information

ESA Climate Change Initiative contributing to the Global Space-based Architecture for Climate Monitoring

ESA Climate Change Initiative contributing to the Global Space-based Architecture for Climate Monitoring ESA Climate Change Initiative contributing to the Global Space-based Architecture for Climate Monitoring Pascal Lecomte Head of the ESA Climate Office ESA/ECSAT Global Space-based Architecture for Climate

More information

7th Framework Programme Theme 6 Environment (including climate change)

7th Framework Programme Theme 6 Environment (including climate change) 7th Framework Programme Theme 6 Environment (including climate change) «Environnement» et «Énergie» Programme D. Deybe DG RTD Environment Directorate 1 Cooperation Collaborative Research Ten themes 1.

More information

FP7 Space Research Proposal evaluation and role of the REA European Commission REA S2 Space Research

FP7 Space Research Proposal evaluation and role of the REA European Commission REA S2 Space Research FP7 Space Research Proposal evaluation and role of the REA Christine Bernot Head of Unit European Commission REA S2 Space Research Rome, 20/09/2012 Overview 1. REA mission REA activities & Space Research

More information

The Copernicus Space Component An operational long-term European Earth Observation system

The Copernicus Space Component An operational long-term European Earth Observation system The Copernicus Space Component An operational long-term European Earth Observation system Prague, 12 May 2015, 4 th Copernicus National User Forum Simon Jutz, ESA Head, Copernicus Space Office (EOP-CO)

More information

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Seminář NUŠL, Praha,

More information

E-business solutions and the open source software for the small and medium size enterprises

E-business solutions and the open source software for the small and medium size enterprises E-business solutions and the open source software for the small and medium size enterprises E-business řešení a otevřené programy pro malé a střední podniky Z. Havlíček, E. Šilerová, Č. Halbich Czech University

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

OBSAH: OBSAH: Page 1.varianta... Page 2.varianta... Page 3.varianta... Page 4.varianta...... 1.varianta... 2.varianta... Configurator...... Contact... Order process 1... Order process 2... Order process

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Dr. Celal Sami Tüfekci & Erdem Demircioğlu Turksat AS

Dr. Celal Sami Tüfekci & Erdem Demircioğlu Turksat AS Dr. Celal Sami Tüfekci & Erdem Demircioğlu Turksat AS 10 September 2008 Prague, Czech Republic Agenda Short company introduction Turksat s satellite design and R&D goals Outline Turksat s satellite design

More information

European GNSS Applications in Horizon 2020

European GNSS Applications in Horizon 2020 European GNSS Applications in Horizon 2020 Official International Space Information Day 2015, Brussels 10 November 2015 Marta Krywanis-Brzostowska European GNSS Agency Integrated approach: understanding

More information

Netradiční informační zdroje ve vzdělávání: vliv Personal Learning Environments (PLEs) na informační zdroje a hodnocení přenosu znalostí

Netradiční informační zdroje ve vzdělávání: vliv Personal Learning Environments (PLEs) na informační zdroje a hodnocení přenosu znalostí Netradiční informační zdroje ve vzdělávání: vliv Personal Learning Environments (PLEs) na informační zdroje a hodnocení přenosu znalostí Jakub Štogr ~ Univerzita Karlova v Praze INFORUM ~ Praha ~ 2010

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013. Control of laboratory model 3D Printer. Martin JUREK

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013. Control of laboratory model 3D Printer. Martin JUREK Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013 Control of laboratory model 3D Printer Martin JUREK VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba 25. dubna 2013 FAI UTB ve Zlíně Klíčová slova: RepRap,

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

ANF Data spol. s r. o. a Siemens company

ANF Data spol. s r. o. a Siemens company ANF Data spol. s r. o. a Siemens company Den s průmyslovými partnery FI MUNI 10.12.2009 Siemens AG Österreich 2009. All rights reserved. Základní informace o společnosti Rok založení 1992 Kapitálová struktura:

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

NASA Technology Investments: Building America s s Future

NASA Technology Investments: Building America s s Future National Aeronautics and Space Administration NASA Technology Investments: Building America s s Future Dr. Mason A. Peck NASA Chief Technologist Technology: Stepping Stones to the Future Half or more of

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

TRANSPORT TELEMATICS AND AIR TRANSPORT

TRANSPORT TELEMATICS AND AIR TRANSPORT TRANSPORT TELEMATICS AND AIR TRANSPORT Milan Varga Peter Koščák The intention of this thesis is to clarify and specify the term telematics, importance and methods of its implementation in the management

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

FP7 Energy Information Day Work Programme 2011

FP7 Energy Information Day Work Programme 2011 FP7 Energy Information Day Work Programme 2011 Zagreb, 12 th October 2010 Jérémie ZEITOUN Call Coordinator Energy Technologies and Research Coordination Directorate-General for Energy Introduction Croatian

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Copernicus Climate Change Service C3S. Jean-Noël Thépaut. jean-noel.thepaut@ecmwf.int. Funded by the European Union.

Copernicus Climate Change Service C3S. Jean-Noël Thépaut. jean-noel.thepaut@ecmwf.int. Funded by the European Union. Copernicus Climate Change Service C3S Jean-Noël Thépaut jean-noel.thepaut@ecmwf.int Funded by the European Union Implemented by C3S: State of play of play From the Copernicus regulation (EU) 377/2014:

More information

Horizon 2020 EU s 8th framework programme for research and innovation

Horizon 2020 EU s 8th framework programme for research and innovation Horizon 2020 EU s 8th framework programme for research and innovation Melanie Büscher NCP for SSH NCP for Legal/ Finance Issues E-mail: meb@fi.dk Tlf.: 7231 8729 Your National Contact Point EuroCenter:

More information

Climate services at EU level On-going and planned initiatives

Climate services at EU level On-going and planned initiatives Climate services at EU level On-going and planned initiatives Anastasios Kentarchos Deputy Head, Climate Action & Earth Observation Unit European Commission, Brussels With contributions from: B. Pinty

More information

R1 The meeting endorses the recommendations from the ATMOS User Meeting in 2012. All of which are relevant

R1 The meeting endorses the recommendations from the ATMOS User Meeting in 2012. All of which are relevant R1 The meeting endorses the recommendations from the ATMOS User Meeting in 2012. All of which are relevant We recognize that some projects have been initiated to address some of the deficits in 2012. However

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning WRITING LETTERS Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice

More information

Design A Space Probe: 5.I.1

Design A Space Probe: 5.I.1 Design A Space Probe: 5.I.1 Grade Level 5 Sessions Seasonality Instructional Mode(s) Team Size WPS Benchmarks MA Frameworks Key Words 1 approximately 60 minutes 2 approximately 60 minutes N/A Whole class

More information

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES School and Health 21, 2011, Education and Healthcare ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ

More information

Galileo Ready Advanced Mass Market Receiver (GRAMMAR) Project Workshop Outline

Galileo Ready Advanced Mass Market Receiver (GRAMMAR) Project Workshop Outline DLR ACO TUT 2011 Project Overview ICL-GNSS, Tampere, Finland, June 29-30 2011 Page 1 30.06.2010 Galileo Ready Advanced Mass Market Receiver (GRAMMAR) Project Workshop Outline» Part I (9:45-11:00)» Overview

More information

Fyzická bezpečnost přes IP

Fyzická bezpečnost přes IP Cisco Expo 2011 Fyzická bezpečnost přes IP VID3/L2 Pavel Křižanovský CCIE #11457 Cisco Expo 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Twitter www.twitter.com/ciscocz Talk2cisco www.talk2cisco.cz/dotazy

More information

The Copernicus Marine Enviroment Monitoring Service

The Copernicus Marine Enviroment Monitoring Service The Copernicus Marine Enviroment Monitoring Service P.Y. Le Traon 7&8 Sep 2015 - CMEMS SE & UU Workshop, Brussels 1 CMEMS : The Copernicus Marine Environment Monitoring Service SATELLITES (S1, S3, Jason-CS)

More information

One potential cross-thematic call on "The Ocean of Tomorrow" is proposed, following the single stage procedure: FP7-OCEAN-2013 with 4 topics

One potential cross-thematic call on The Ocean of Tomorrow is proposed, following the single stage procedure: FP7-OCEAN-2013 with 4 topics Ref. Ares(2012)466557-17/04/2012 ORIENTATION PAPER FOR "THE OCEAN OF TOMORROW 2013" CALL prepared in connection with the FP7 2013 Work Programme in the area of Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

ELEC 5260/6260/6266 Embedded Computing Systems

ELEC 5260/6260/6266 Embedded Computing Systems ELEC 5260/6260/6266 Embedded Computing Systems Spring 2016 Victor P. Nelson Text: Computers as Components, 3 rd Edition Prof. Marilyn Wolf (Georgia Tech) Course Topics Embedded system design & modeling

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Disaster Recovery Planning as part of Business Continuity Management

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Disaster Recovery Planning as part of Business Continuity Management Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 4, 2011 Disaster Recovery Planning as part of Business Continuity Management J. Pinta Department of Information Engineering, FEM CULS

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume VI Number 2, 2014 Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic K. Kubata, J. Tyrychtr, M. Ulman, V. Vostrovský Faculty

More information

ESA Technology Planning. Technology Harmonisation. 13 th March 2015 ESA Technology Planning Section (TEC-TP) European Space Technology Harmonisation

ESA Technology Planning. Technology Harmonisation. 13 th March 2015 ESA Technology Planning Section (TEC-TP) European Space Technology Harmonisation ESA Technology Planning Technology Harmonisation European Space Technology Harmonisation 13 th March 2015 ESA Technology Planning Section (TEC-TP) Purpose of ESA To provide for and promote, for exclusively

More information

Enterprise Annual Plan and Its Software Support

Enterprise Annual Plan and Its Software Support Enterprise Annual Plan and Its Software Support Ing. David Michálek Vedoucí práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Abstrakt Tento příspěvek se zabývá procesem tvorby ročního plánu v podniku, s důrazem na

More information

JPI - HDHL A healthy diet for a healthy life

JPI - HDHL A healthy diet for a healthy life JPI - HDHL A healthy diet for a healthy life European Commission Directorate-General for Research and Innovation Laura Alexandrescu Unit E3 - Food, Health and Well-being Directorate E - Food, Agriculture

More information

GIO land. Copernicus Initial Operations Land: Services, current status and ideas for validation

GIO land. Copernicus Initial Operations Land: Services, current status and ideas for validation GIO land + Copernicus Initial Operations Land: Services, current status and ideas for validation Gyorgy.Buttner@eea.europa.eu Land Products Validation and Evolution Workshop 28 30 January 2014 ESRIN, Frascati,

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS)

The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Products, services and opportunities Vincent Henri Peuch Head of CAMS Vincent Henri.Peuch@ecmwf.int Funded by the European Union Implemented by Atmospheric

More information

Space Technology Mission Directorate

Space Technology Mission Directorate National Aeronautics and Space Administration Space Technology Mission Directorate Overview of STMD Programs and Venus Related Content Jeffrey Sheehy Senior Technical Officer 7 Apr 2015 www.nasa.gov/spacetech

More information

Wider benefits of Space Science & Exploration

Wider benefits of Space Science & Exploration Wider benefits of Space Science & Exploration Rob Scott AeroSPACE - QinetiQ Ltd Chair: UKspace Space Science & Exploration Committee Programme Director: Centre for Earth Observation Instrumentation 1 Space

More information

Appels à propositions européens - Sujets 7 ème PCRD liés à la thématique transport Année 2010

Appels à propositions européens - Sujets 7 ème PCRD liés à la thématique transport Année 2010 Appels à propositions européens - Sujets 7 ème PCRD liés à la thématique transport Année 2010 Thème prioritaire transport Aéronautique et transport aérien (AAT) AAT.2011.1.4-2. Systems approach to improved

More information

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR MODULE CN R/S MODULE CN BUS MGICR MODUL CN R/S MODUL CN BUS MGICR Mul CN BUS prevníka Pporované funkcie tabuľka vozidiel CN BUS converter mule Table of function supported vehicles Mul CN BUS převníku Pporované

More information

Zagadnienia termiczne instrumentu naukowego STIX misji kosmicznej Solar Orbiter

Zagadnienia termiczne instrumentu naukowego STIX misji kosmicznej Solar Orbiter Zagadnienia termiczne instrumentu naukowego STIX misji kosmicznej Solar Orbiter Karol Seweryn on behave of STIX team Centrum Badań Kosmicznych PAN Seminarium w Instytucie Techniki Cieplnej, 28.04.2015,

More information

LASP Electrical Engineer Group Capabilities

LASP Electrical Engineer Group Capabilities LASP Electrical Engineer Group Capabilities Neil White Phone: 303-492-7959 Email: neil.white@lasp.colorado.edu The 29 th annual National Space Symposium April 8-12 Planetary Science Space Physics Solar

More information

Shunyata research MOC s DPH

Shunyata research  MOC s DPH Shunyata research www.shunyata.com MOC s DPH Power Distributor Sieťové filtre 240V CE EUR Séria Hydra - α Alpha series V1 Hydra α M 6 v1 skladom 6 EU Schuko, C19/ 20A/100A, Peak 80kA 2 750 Séria HYDRA

More information

Matthijs SOEDE Research Programme Officer Unit G3 Renewable Energy Sources DG Research and Innovation

Matthijs SOEDE Research Programme Officer Unit G3 Renewable Energy Sources DG Research and Innovation HORIZON HORIZON 2020 2020 Matthijs SOEDE Research Programme Officer Unit G3 Renewable Energy Sources DG Research and Innovation The Multiannual Financial Framework 2014-2020: European Council conclusions,

More information

From Whitehall to orbit and back again: using space in government

From Whitehall to orbit and back again: using space in government From Whitehall to orbit and back again: using space in government 18 th June 2014 Bristol 25 th June 2014 Liverpool 3 rd July 2014 -Newcastle Space for Smarter Government Programme (ssgp@sa.catapult.org.uk)

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

Application of Numerical Weather Prediction Models for Drought Monitoring. Gregor Gregorič Jožef Roškar Environmental Agency of Slovenia

Application of Numerical Weather Prediction Models for Drought Monitoring. Gregor Gregorič Jožef Roškar Environmental Agency of Slovenia Application of Numerical Weather Prediction Models for Drought Monitoring Gregor Gregorič Jožef Roškar Environmental Agency of Slovenia Contents 1. Introduction 2. Numerical Weather Prediction Models -

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information