6. výzva 7. RP SPACE

Size: px
Start display at page:

Download "6. výzva 7. RP SPACE"

Transcription

1 6. výzva 7. RP SPACE Ondřej Mirovský NCP SPACE Technologické centrum Akademie Věd ČR 29. června 2012 FP7Space Space-based applications at the service of the European Society (GMES) Space foundations Cross-cutting issues TECHNOLOGY CENTRE AV CR 1

2 SPACE v FP7 rozložení financí 1.4 billion for FP7 Space theme About 85% for GMES ( 1.2 billion), including for dedicated space infrastructure Including budget for GMES Sentinels About 15% for strengthening space foundations (SSF) and cross-cutting issues TECHNOLOGY CENTRE AV CR Očekávané roční výdaje FP7 SPACE + ESA Draft FP7 Budget M Space Foundations GMES GMES Space Component data access (space & in-situ) SSF R&D Services Space Infrastructure Space data 2

3 6. výzva - SPACE GMES - 51 M Strengthening Space Foundations - 59M SMEs, International Coop - 16 M GMES space component (ESA) 180 M (mimo FP7) publikace deadline: , GMES EU jako celek je závislá na pozorovacích systémech neevropského původu ovládání informací o životním prostředí a bezpečnosti má pro EU geostrategické důsledky současné národní normy a systémy jsou mnohdy roztříštěné a nekoordinované = pomalé a málo efektivní GMES představuje program zastřešující snahu Evropské unie o zajištění efektivního sběru, předávání a využívání informací o stavu životního prostředí a bezpečnosti 3

4 GMES aktuálně přechod od iniciativy k programu (včetně financování FP8 bez GMES ) 6 prioritních oblastí land monitoring, emergency, marine + atmosphere a security + nově klima core services vs. downstream services! GMES space component dohoda s Evropskou kosmickou agenturou o realizaci této části (Sentinely GMES 1-5) pozemní infrastruktura GMES (většinou v rukou členských států, probíhá definování zapojení do GMES koordinuje EEA - Evropská agentura ŽP) Ukázka přidané hodnoty GMES satelitů: Envisat + Sentinel-1, povodí Dunaje, 5 denní perioda) ENVISAT 2014/15+: Sentinel 1A+B 4

5 Kosmický výzkum (Strengthening Space Foundations) space science and exploration komplementarita k ESA a národním programům inovativní vesmírné technologie (transport, materiály) nová paliva efektivní zpracování a maximální využití dat kritické komponenty vesmírné smetí, snížení rizik provozu vesmírných komponent Průřezové aktivity (Cross-cutting issues) zapojování SMEs ERA-NET (regionální spolupráce) mezinárodní spolupráce koordinační a podpůrné aktivity (např. COSMOS+) European Space Policy Studies, roadmaps šíření informací (konference ) 5

6 FP7-Space Space-based applications at the service of the European Society (principally GMES) R&D strengthening Space foundations Cross-cutting issues TECHNOLOGY CENTRE AV CR Monitoring of Earth systems Land GMES Services Operational GIO Marine Atmosphere 2011 Horizontal applications 2012 Security Emergency Climate Change 6

7 GMES Services Climate Change Based on aspects highlighted at Helsinki conference, June 2011: A global 20-th century re-analysis, coupling 7M components of the earth system Climate Change An ensemble system of regional re-analyses, to understand uncertainties of historical regional 5M records Traceability of ECVs based on GCOS quality 5M criteria Access to simulated and observed data sets, and a climate indicator toolbox 6M Attribution products for services 3M Téma: SPA Globálne reanalýzy za 20. storočie a metódy väzby na budúcnosť Projekt by mal významne prispieť k rozšíreniu kapacít v kontexte zmeny klímy GMES tým, že poskytne konzistentné dátové sady parametrov klímy v globálnom meradle pre celé 20. storočie. Tento 4 D dátový súbor podporí (v kombinácii s predpoveďami klimatických modelov) hodnotenie dopadov zmeny klímy a adaptačných opatrení, rozvoj politík na globálnej, európskej a národnej úrovni. Projekt spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 7 M

8 Téma: SPA Ansámblový systém regionálnych reanalýz Projekt by mal významne prispieť k rozšíreniu kapacít v kontexte zmeny klímy GMES tým, že poskytne konzistentné dlhodobé dátové sady parametrov klímy v regionálnom meradle. Toto bude výraznou podporou (v kombinácii s predpoveďami klimatických modelov) pre hodnotenie dopadov zmeny klímy a adaptačných opatrení, rozvoj politík pre európskych a národných užívateľov. Projekt spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 5 M Téma: SPA Systém zabezpečenia kvality pre multidekádové ECVs (Essential Climate Variables) Projekt by mal prispieť k rozšíreniu kapacít v kontexte zmeny klímy GMES, rozšírením počtu aktuálne dostupných dlhodobých záznamov ECV overenej kvality a poskytnutím spoľahlivých metód vhodných pre hodnotenie klímy pomocou ECV. Toto bude výraznou podporou (v kombinácii s predpoveďami klimatických modelov) pre hodnotenie dopadov zmeny klímy a adaptačných opatrení, rozvoj politík na globálnej, európskej a národnej úrovni. Okrem toho sa očakáva, že prispeje k normalizácii aspektu Europe 2020, a to tým, že poskytne robustné a efektívne postupy zabezpečovania kvality pre produkty odvodené zo satelitných pozorovaní a ich validáciu pomocou in situ meraní. Projekt spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 5 M

9 Téma: SPA Poskytovanie prístupu k vypočítaným a nameraným klimatologickým dátovým súborom Projekt by mal prispieť k rozšíreniu kapacít v kontexte zmeny klímy GMES, najmä tým, že poskytne jednotný prístupový bod pre produkty, údaje z reanalýz, výstupy klimatologických modelov a in-situ pozorovaní. Tým umožní rozvoj, generovanie, porovnanie a hodnotenie indikátorov vplyvu na klímu. Tiež zaistí, že expandujúce objemy klimatologických dát budú ľahko prístupné a spracované na vyššiu úroveň informačných produktov pre širokú interdisciplinárnu komunitu. Projekt spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 6 M Téma: SPA Priradené produkty Projekt by mal prispieť k rozšíreniu kapacít v kontexte zmeny klímy GMES, poskytnutím informácií o tom, s akou pravdepodobnosťou sú vážne ekologické katastrofy spôsobené prirodzenou variabilitou klímy alebo antropogénnymi faktormi. To by malo umožniť rast nadväzujúcich služieb. Navyše metodika vypracovaná v rámci projektu, s cieľom kvantifikovať zvýšené riziko extrémnych prejavov počasia a nebezpečných meteorologických javov, by mala prispieť k rozvoju adaptačných stratégií, a to ako pre komerčné aktivity, ako aj pre tvorbu ďalších stratégií. Projekt spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 3 M

10 Téma: SPA Rozvoj nadväzujúcich služieb a vývoj služieb Od projektu sa očakáva sa, že: zavedie nové inovatívne služby GMES zamerané na konkrétne skupiny užívateľov. V rámci už existujúcich kapacít, projekt prispeje k integrácii nových služieb do prevádzky prepojených nadväzných služieb GMES, projekt bude mať preukázateľný dopad navrhovaných služieb na činnosti zahrnutých skupín užívateľov, preukáže výrazné využitie produktov a uzatvorenie vhodných obchodných modelov pre udržanie dlhodobej operatívnej prevádzky, rozvinuté služby budú z ekonomického hľadiska samoudržateľné, aj po vyčerpaní prostriedkov z EÚ, získané výsledky prispejú k udržateľnosti a konkurencieschopnosti európskych služieb s pridanou hodnotou, zohľadní minulé a prebiehajúce aktivity v danej oblasti a využije ich, predpokladá sa optimálne využitie už existujúcich produktov a služieb. Projekty spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 3 M Téma: SPA Metódy diaľkového prieskumu Od projektu sa očakáva sa, že: vytvorí základ pre vývoj inovatívnych nových produktov alebo GMES aplikácií kombinujúcich originálnym spôsobom existujúce a budúce údaje zo satelitných snímačov a in-situ dát, preukáže, že zlepšenie výkonu konkrétnej služby je možné dosiahnuť použitím inovatívnych metód diaľkového prieskumu Zeme, zdôvodní potrebu nových pozorovacích metód, ktoré majú byť implementované do ďalšej generácie pozorovacích družíc, výstupy systému budú preukázané prostredníctvom pilotných testov a cvičení, založených ako na simulačných dátach, tak aj na reálnych udalostiach, pokiaľ je to možné a vhodné. Projekty spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 3 M

11 Téma: SPA Integrované následné služby a aplikácie Od projektu sa očakáva sa, že: prispeje k rozvoju platformy služieb, ktorej cieľom je overenie technologických konceptov a demonštrácia výhod integrovanej komunikačnej / navigačnej / pozorovacej infraštruktúry s užívateľmi, v prípade použitia nových komunikačných technológií v existujúcich operatívnych linkách, sa dosiahne výrazný pokrok v rýchlom a lacnom prístupe k informáciám v reálnom čase, pre civilnú ochranu, vládnych a komerčných užívateľov, výstupy systému budú preukázané prostredníctvom pilotných testov a cvičení, založených ako na simulačných dátach, tak aj na reálnych udalostiach, pokiaľ je to možné a vhodné. Projekty spolupráce (CP) s podporou EÚ max. 3 M FP7-Space Space-based applications at the service of the European Society (principally GMES) R&D strengthening Space foundations Cross-cutting issues TECHNOLOGY CENTRE AV CR 11

12 SPA Exploitation of space science and exploration data data často využita pouze pro cíle mise snaha zvýšit / ověřit využitelnost všech dat z misí či instrumentů snaha posílit efektivitu a produktivitu vědecké komunity uvnitř EU a podpořit maximální využití všech dat vytvářet přidanou hodnotu datům inovativní metody zpracování, zobrazování a vyhodnocování dat prodloužení využitelnosti dat CP, 2,5 mil EUR, více projektů (8) SPA Earth analogue R&D preparing for space exploration simulace extrémních prostředí na zemi validace systémů a komponent výzkum /hledání života v mimozemském prostředí vliv pobytu ve vesmíru na člověka CP, 2,5 mil EUR, více projektů (8) 12

13 SPA SPA SPA Critical Technologies for European non-dependence zvýšit konkurenceschopnost Evropy v klíčových space technologií, zachovat a rozvíjet trh v EU cílem je získat plnou evropskou nezávislost v přístupu k jakékoliv space technologii poptávané technologie viz tabulka ve WP: str. 32 CP, 2 mil. EUR, více projektů Poptávané krit. technologie (str. 32) U1 Space qualification of low shock non-explosive actuators U2 Advanced thermal control systems U3 Propellant flow and distribution components for chemical propulsion U4 Advanced materials and material technology for combustion chambers U5 Alternative to Hydrazine in Europe U6 Fibre Optic Gyro (FOG) based Inertial Measurement Unit (IMU) U7 Power amplification: Travelling Wave Tube (TWT) materials U8 Spacecraft charging analysis tool U9 Cost-effective high quality Ge-substrates for multi - junction solar cells U10 Core processors for Digital Signal Processor (DSP) computers U11 Application Specific Integrated Circuits (ASICS) for Mixed Signal Processing U12 High capacity Field-Programmable Gate Array (FPGA) U13 Passive components U14 Active discrete components U15 Photonic components U16 Space qualified GaN components and demonstrators U17 High density (up to 1000 pins and beyond) assemblies on PCB 26 13

14 PA Space weather threats přesné modely a odhady vlivů na systémy (např. solární aktivita a vlivy na GNSS ) ionseférické disturbance modelování kolizí mikročástic se satelity (rozpětí atomy malé úlomky vývoj technologií pro zmírnění vlivů 2 x 2M SPA Debris collision threats zajistit nízkonákladové technologie pro odstraňování smetí z orbitu vytvořit základnu pro další projekty ve velmi důležitém oboru očekává funkčnost do 1-2 let od vynesení podpora cubesats a mikrosats pro využití Jeden projekt - 7M 14

15 FP7-Space Space-based applications at the service of the European Society (principally GMES) R&D strengthening Space foundations Cross-cutting issues TECHNOLOGY CENTRE AV CR SPA : SME space technology research and technology transfer snaha o zapojení SMEs více do SPACE aktivit zapojení do dodavatelského řetězce spacecraft technology, research in various fields such as technology for in-space activities to technology for ground use of space data and to the provision of navigation or geo-information services, targeting various areas like environment, agriculture, legal and financial sectors, indoor positioning nutný je základní výzkum pro další využití ve SPACE, CP, 2 mil EUR, více projektů - povinná účast SMEs, více než 50 % požadovaných financí musí jít do SMEs 15

16 SPA : Cooperation with third countries Ukrajina GMES pro zemědělství super lehké materiály a coating technologie k odstraňování vesmírného smetí Čína Monitoring kvality ovzduší CP, 2 Mio EU, (~ 3 projekty) Jak se zapojit? ec.europa.eu/embrace-space/ Najít partnery! např. skrze síť NCP COSMOS připravit partner search základní idea poradit se s NCP sepsat projekt a mít štěstí při hodnocení! vyhlášení výzvy uzávěrka ,

17 Jde to i u nás FP7-SPACE Probing Strong Gravity by Black Holes Across the Range of Masses (StrongGravity) Koordinátor z CZ!!! celkem příspěvek z EU 2 mil 33 Děkuji za pozornost! NCP SPACE CZ - NCP SPACE SK

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

ROZVOJOVÁ POMOC 2007 ZBORNÍK PRÍSPEVKOV EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV Z II. MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

ROZVOJOVÁ POMOC 2007 ZBORNÍK PRÍSPEVKOV EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV Z II. MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z II. MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE ROZVOJOVÁ POMOC 2007 Za finančnej podpory slovenskej oficiálnej rozvojovej

More information

ZBORNIK PRISPEVKOV. konferencie CSTI 2013 Conservation Science, Technology and lndustry. 20. - 22. február 2013

ZBORNIK PRISPEVKOV. konferencie CSTI 2013 Conservation Science, Technology and lndustry. 20. - 22. február 2013 ZBORNIK, PRISPEVKOV, konferencie CSTI 2013 Conservation Science, Technology and lndustry 20. - 22. február 2013 INTERDISCIPLINARITA VO VEDECKOM VÝSKUME PRI ROZVOJI OCHRANY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA Slovenské

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2008 25. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA Štefan Majtán a kolektív AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE Vydavateľstvo EKONÓM Bratislava

More information

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti Stará Lesná 8. 11. apríla 2013 Bratislava

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza ńtvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva. Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva. Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012 ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012 Dopravná logistika a krízové situácie Zborník 15. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 5/006 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I SSN 1336-740 6 5 9 771336 74001 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 84 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie: (pozri tiež www.ssds.sk,

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

automobilky, register automotive, dodávatelia, robotika, automatizácia, t ti á i zváranie,

automobilky, register automotive, dodávatelia, robotika, automatizácia, t ti á i zváranie, 4 / 120 Kč www.leaderpress.sk 1/2013 6. ročník marec 2013 Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike ai magazine 1/2013 a u t o m o t i v e i n d u s t r y Journal about the automotive

More information

2/2008 Media4u Magazine

2/2008 Media4u Magazine 2/2008 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou České

More information

Získajte ipad. So Solid Edge konštruujte bez obmedzení. Spojenie špičkových technológií. Solid Edge využíva unikátnu synchrónnu technológiu, ktorá:

Získajte ipad. So Solid Edge konštruujte bez obmedzení. Spojenie špičkových technológií. Solid Edge využíva unikátnu synchrónnu technológiu, ktorá: So Solid Edge konštruujte bez obmedzení Získajte ipad + Spojenie špičkových technológií Solid Edge využíva unikátnu synchrónnu technológiu, ktorá: Pri nákupe Solid Edge získate ku každej licencii ipad2

More information

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2012 20. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

konštrukcia, k k i inovácie, vývoj, svet lídrov, automobilky, metrológia, materiály, NOVÁ GENERÁCIA VRTÁKOV

konštrukcia, k k i inovácie, vývoj, svet lídrov, automobilky, metrológia, materiály, NOVÁ GENERÁCIA VRTÁKOV 4 / 120 Kč www.leaderpress.sk 2/2014 7. ročník máj 2014 Elektronická verzia viac informácií, vyššia čítanosť ai magazine 2/2014 a u t o m o t i v e i n d u s t r y Journal about the automotive industry

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013 EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013 25. leden, Kunovice, Česká republika 1 Kolektiv autorů

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

konštrukcia, k k i inovácie, vývoj, automobilky, metrológia, materiály, technológie,

konštrukcia, k k i inovácie, vývoj, automobilky, metrológia, materiály, technológie, 4 / 120 Kč www.leaderpress.sk 1/2014 7. ročník marec 2014 Elektronická verzia viac informácií, vyššia čítanosť ai magazine 1/2014 a u t o m o t i v e i n d u s t r y Journal about the automotive industry

More information

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA KATEDRA REGIONÁLNÍ EKONOMIE A SPRÁVY XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Hustopeče, 18. 20. června 2014 Brno 2014 MASARYK

More information

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Nové rozmery informačného univerza 9. 12. máj 2011 Stará Lesná Vysoké Tatry Bratislava 2011 INFOS

More information

0,01. 1,15 Nm krútiaci moment. 25 % väčšia. HLM zdvihový modul. SRU-mini. MPG-plus

0,01. 1,15 Nm krútiaci moment. 25 % väčšia. HLM zdvihový modul. SRU-mini. MPG-plus 2014 SCHUNK GmbH & Co. KG 0,01 HLM zdvihový modul mm opakovateľná presnosť do SRU-mini Otočná jednotka 1,15 Nm krútiaci moment O MPG-plus Miniuchopovač 25 % väčšia uchopovacia sila Váš automatizovaný systém

More information

Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou. účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ. 30. november 2006.

Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou. účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ. 30. november 2006. Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ 30. november 2006 Bratislava Sekcia 1 A, B, C: Výchova a jej trendy v kontexte súčasného

More information

Program 18. ročníka konferencie DidInfo 2012. Vitajte na konferencii

Program 18. ročníka konferencie DidInfo 2012. Vitajte na konferencii Program 18. ročníka konferencie DidInfo 2012 Streda 28.marca 2012 11:00-13:30 Registrácia členov, vestibul právnickej fakulty UMB 12:30-13.30 Obed 13:30 Otvorenie konferencie, miestnosť MPS Privítanie

More information

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca OBJEDNÁVKA na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca Vychází 4 - krát ročně. Cena za kus 1,60 EUR/50 Kč. Celoročné předplatné: 6 EUR/200 Kč. Pro studenty zdravotnických

More information

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Slovenská spoločnosť hygienikov SLS Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK Bratislava ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE Zborník vedeckých prác Jana Jurkovičová Zuzana

More information

čo a ako urobíme dnes

čo a ako urobíme dnes 4 / 120 Kč www.leaderpress.sk 2/2012 5. ročník máj 2012 Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike ai magazine 2/2012 a u t o m o t i v e i n d u s t r y Journal about the automotive industry,

More information

-Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2014

-Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2014 ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE THE PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BRATISLAVA 2014 Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní

More information

Projekt rozšíření hotelového řetězce Orea Hotels formou franchisingu ve Zlínském kraji. Bc. Veronika Janíková

Projekt rozšíření hotelového řetězce Orea Hotels formou franchisingu ve Zlínském kraji. Bc. Veronika Janíková Projekt rozšíření hotelového řetězce Orea Hotels formou franchisingu ve Zlínském kraji Bc. Veronika Janíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá rozšířením hotelového řetězce

More information