-]\NDQJLHOVNL. Program nauczania GODV]NRá\SRGVWDZRZHM ( klasy 4 6 ) Autor programu prof. dr hab. TERESA SIEK-PISKOZUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "-]\NDQJLHOVNL. Program nauczania GODV]NRá\SRGVWDZRZHM ( klasy 4 6 ) Autor programu prof. dr hab. TERESA SIEK-PISKOZUB"

Transcription

1 -]\NDQJLHOVNL Program nauczania GODV]NRá\SRGVWDZRZHM ( klasy 4 6 ) Autor programu prof. dr hab. TERESA SIEK-PISKOZUB Recenzenci dr ALEKSANDRA JANKOWSKA

2 dr ANDRZEJ DINIEJKO Nadzór merytoryczny PJU0$à*25=$7$),/,32:,&=67$1,6=(:6.$ Informacje o autorce: 3URI GU KDE 7(5(6$ 6,(.3,6.2=8% NLHURZQLN =DNáDGX $QJLHOVNLHJR -]\NR]QDZVWZD 6WRVRZDQHJR Z,QVW\WXFLH )LORORJLL $QJLHOVNLHM 8QLZHUV\WHWX LP A. Mickiewicza w Poznaniu. Dorobek dydaktyczny: praca w charakterze nauczyciela i doradcy metodycznego M]\ND DQJLHOVNLHJR RUD] Z\NáDGRZF\ XQLZHUV\WHFNLHJR SURZDG]HQLH NXUVyZ M]\NRZ\FK DXWRUVWZR NVL*HN SRPRFQLF]\FK GR QDXF]DQLD M]\ND DQJLHOVNLHJR SXEOLNDFMH]]DNUHVXG\GDNW\NLM]\NDDQJLHOVNLHJRLJORWWRG\GDNW\NL Szanowni Koledzy Nauczyciele, 3U]HND]XMHP\ 3DVWZX SURJUDP QDXF]DQLD M]\ND DQJLHOVNLHJR Z V]NROH SRGVWDZRZHM ]DWZLHUG]RQ\ GR X*\WNX V]NROQHJR SU]H] 0LQLVWUD (GXNDFML Narodowej. -HVWHP\SU]HNRQDQL*H SURJUDP WHQ SR]ZROL 3DVWZX] SRPRF SRGUF]QLNyZ :\GDZQLFWZ6]NROQ\FKL3HGDJRJLF]Q\FK6$LLQQ\FKPDWHULDáyZHGXNDF\MQ\FK WDN RUJDQL]RZDü VZRM SUDF E\ 3DVWZD XF]QLRZLH PRJOL ] SRZRG]HQLHP SRNRQ\ZDü NROHMQH V]F]HEOH HGXNDFML E\ PRJOL VSURVWDü Z\]ZDQLRP VWDZLDQ\P SROVNLHMV]NROHQDSU]HáRPLHGUXJLHJRLWU]HFLHJRW\VLFOHFLD ']LNL WHPX SURJUDPRZL ] ádwzrfl ]DSODQXM 3DVWZR V]F]HJyáRZR NROHMQH HWDS\SUDF\SRF]\QDMFRGNRQVSHNWXOHNFML8ZDJLGRW\F]FHVSRVREXUHDOL]DFML SURJUDPX L RFHQLDQLD SUDF\ XF]QLyZ RUD] Z\V]F]HJyOQLHQLX XPLHMWQRFL MDNLPL SRZLQQLZ\ND]DüVLXF]QLRZLHQLHZWSOLZLHXáDWZL3DVWZXSUDFG\GDNW\F]Q 1D SRGVWDZLH WHJR SURJUDPX PRJ 3DVWZR WZRU]\ü ZáDVQH SURJUDP\ ZáDVQH UR]ZLMDMF]DZDUWHZQLPLGHHLSURSR]\FMH :\GDZQLFWZD 6]NROQH L 3HGDJRJLF]QH 6SyáND $NF\MQD V MHG\Q LQVW\WXFM Z 3ROVFH NWyUD RSUDFRZDáD L Z\GDáD SURJUDP\ GR ZV]\VWNLFK SU]HGPLRWyZ QDXF]DQLD Z ]UHIRUPRZDQHM V]NROH SRGVWDZRZHM L JLPQD]MXP 0RJ RQH E\ü ]DFKWGRRSDUFLDVZRMHMSUDF\QDQDU]G]LDFKQRZRF]HVQ\FKSURIHVMRQDOQ\FK ]DSHZQLDMF\FK RVLJDQLH SU]H] XF]QLyZ GREU\FK L Z\PLHUQ\FK SRVWSyZ Z QDXFH D FR ]D W\P LG]LH ± SRF]XFLD VXNFHVX L ZáDVQHM ZDUWRFL 3URJUDP\ XZ]JOGQLDM QDMQRZV]H ]GRE\F]H ] SRV]F]HJyOQ\FK G]LHG]LQ ZLHG]\ D WDN*H najnowsze zdobycze z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania. &KFLHOLE\P\E\]SRPRFW\FKSURJUDPyZPRJOL3DVWZRUHDOL]RZDüWDNLHFHOH MDN UR]ZLMDQLH X PáRG\FK OXG]L XPLHMWQRFL SR]QDZDQLD L UR]XPLHQLD ZLDWD Z FDáHM MHJR ]ár*rqrfl DOH QLH SRSU]H] HQF\NORSHG\F]Q\ SU]HND] ZLHG]\ OHF] 2

3 XPLHMWQH MHM áf]hqlh ] KDUPRQLMQ\P UR]ZRMHP L NV]WDáWRZDQLHP RVRERZRFL L postaw. %G]LHP\ZG]LF]QL]D3DVWZDXZDJLLSURSR]\FMHSRVWDUDP\VLMHXZ]JOGQLü w kolejnych wydaniach. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 6SyáND$NF\MQD 3

4 63,675(&, :VWS Charakterystyka programu 8*\WNRZQLF\SURJUDPX Warunki realizacji programu Fazy realizacji programu Schemat ogólny programu Cele nauczania Faza I Faza II 7UHFLQDXF]DQLD Faza I Faza II 3U]HZLG\ZDQHRVLJQLFLDXF]QLyZ Faza I Faza II 3URFHGXU\RVLJDQLDFHOyZ Faza I Faza II.RQWURODLRFHQDRVLJQLüXF]QLyZ Bibliografia 4

5 3U]\ RSUDFRZ\ZDQLX SURJUDPX XZ]JOGQLRQR GRUREHN]HVSRáyZ]DMPXMF\FK VL SUREOHPDPL HGXNDFML M]\NRZHM Z UDPDFK 5DG\ (XURS\ D WDN*H UHNRPHQGDFMH UNESCO. 1LQLHMV]\SURJUDPQDXF]DQLDM]\NyZREF\FKMHVW]JRGQ\]SRVWXODWDPL]DZDUW\PL w dokumentach: 1. Rady Europy Recommendation No. R(82)18 of the Committee of Ministers to Member States concerning Modern Languages; Appendix to Recommendation No. R(82)18. Measures to be implemented concerning the learning and teaching of modern languages; Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference. Council for Cultural Cooperation. Education Committee, Strasbourg UNESCO Recommendation Braunschweig 1988; The Importance of Education for Major Problems of Humankind. 5

6 :67 3 Charakterystyka programu 3URJUDP MHVW SU]H]QDF]RQ\ GR UHDOL]DFML Z NODVDFK ]UHIRUPRZDQHM V]NRá\ SRGVWDZRZHM W]Q REHMPXMH,, HWDS HGXNDFML V]NROQHM ]ZDQ\ NV]WDáFHQLHP blokowym. 3URJUDP RGSRZLDGD Z\PRJRP UHIRUP\ RZLDW\ Z V]F]HJyOQRFL Podstawie programowej NV]WDáFHQLD RJyOQHJR GOD V]Nyá SRGVWDZRZ\FK L JLPQD]MyZ EGFHM]DáF]QLNLHP GR 5R]SRU]G]HQLD 0LQLVWUD(GXNDFML 1DURGRZHM] GQLD lutego 1999 Z VSUDZLH ZDUXQNyZ L WU\EX GRSXV]F]DQLD GR X*\WNX V]NROQHJR SURJUDPyZ QDXF]DQLD ] ]DNUHVX NV]WDáFHQLD RJyOQHJR RUD] ZDUXQNyZ L WU\EX GRSXV]F]DQLD GR X*\WNX V]NROQHJR SRGUF]QLNyZ L ]DOHFDQLD URGNyZ dydaktycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 129). Wspomniana Podstawa programowa XVWDOD W\JRGQLRZ OLF]E JRG]LQ SU]H]QDF]RQ QD QDXF]DQLH M]\ND REFHJR Z V]NROH SRGVWDZRZHM QD JRG]LQ OLF]RQ\FKZF\NOXWU]\OHWQLP2]QDF]DWRL*FDá\NXUVEG]LHUHDOL]RZDQ\ ZZ\PLDU]HJRG]LQOHNF\MQ\FK=HZ]JOGXQDVSHF\ILNM]\NDREFHJRMDNR SU]HGPLRWX QDXF]DQLD L XZ]JOGQLDMF PR*OLZRFL LQWHOHNWXDOQH L SHUFHSF\MQH G]LHFLSU]\MWRZSURJUDPLHSRG]LDáNXUVXQDGZLHID]\ I faza - inicjacji realizowana w klasie IV w wymiarze dwie godziny tygodniowo (+1) II faza strukturalizacji klasy V VI w wymiarze trzy godziny tygodniowo. -DNMX*ZVSRPQLDQRM]\NREF\]DMPXMHV]F]HJyOQSR]\FMZUyGLQQ\FK SU]HGPLRWyZ V]NROQ\FK -HVW RQ QLH W\ONR SU]HGPLRWHP DOH L QDU]G]LHP QDXF]DQLD-]\NUR]XPLDQ\MDNRV\VWHPVDPZVRELH]DZLHUDRNUHORQ\]DVyE ZLHG]\ : PLDU SR]QDZDQLD WHM ZLHG]\ L ]GRE\ZDQLD QD MHM SRGVWDZLH XPLHMWQRFL ± M]\N REF\ VWDMH VL FRUD] VSUDZQLHMV]\P URGNLHP SR]\VNLZDQLD LQIRUPDFML ] LQQ\FK GRZROQ\FK REV]DUyZ SR]QDZF]\FK : ]ZL]NX ] W\P ]H Z]JOGX QD MHJR LQWHUG\VF\SOLQDUQ\ FKDUDNWHU Z V]F]HJyOQ\ VSRVyE ZSá\ZD QD ZV]HFKVWURQQ\ UR]ZyM RVRERZRFL XF]QLD QD MHJR UR]ZyM LQWHOHNWXDOQ\ HPRFMRQDOQ\LVSRáHF]Q\ 1DXF]DQLHM]\NyZREF\FKMHVWFLOH]ZL]DQH]HGXNDF\MQ\PL]DGDQLDPL V]NRá\LWRZHZV]\VWNLFKSRGVWDZRZ\FK]DNUHVDFKWMZ]DNUHVLHSU]HND]\ZDQLD XF]QLRPPR*OLZLHQDMREV]HUQLHMV]HJR]DVREXZLHG]\NV]WDáFHQLDLFKXPLHMWQRFL oraz wychowawczego wspomagania ich rozwoju osobowego. Zasadniczym celem edukacyjnym Z ]DNUHVLH QDXF]DQLD M]\ND REFHJR UHDOL]RZDQ\P QD HWDSLH V]NRá\ SRGVWDZRZHM MHVW RVLJQLFLH SR]LRPX RSDQRZDQLD M]\ND ]DSHZQLDMFHJR PLQLPXP NRPXQLNDFML M]\NRZHM WM Z\SRVD*HQLH XF]QLD Z HOHPHQWDUQH XPLHMWQRFL XVWQHJR L SLVHPQHJR NRPXQLNRZDQLD VL ] URG]LP\PL L REF\PL NXOWXURZR X*\WNRZQLNDPL WHJR M]\ND tzn. nie tylko z Anglikami, Amerykanami, Australijczykami czy Kanadyjczykami ale UyZQLH* ] LQQ\PL FXG]R]LHPFDPL ]QDMF\PL M]\N DQJLHOVNL 2VLJQLW\ SR]LRP PLQLPXP PXVL XPR*OLZLü FR QDMPQLHM NRQW\QXDFM QDXNL QD QDVWSQ\P HWDSLH NV]WDáFHQLD *áyzqh FHOH Z ]DNUHVLH NV]WDáFHQLD XPLHMWQRFL XF]QLD MDNLH QDOH*\ ]UHDOL]RZDüZWUDNFLHQDXNLM]\NDDQJLHOVNLHJRWR QDE\FLH L Z\NRU]\VWDQLH XPLHMWQRFL XF]HQLD VL M]\ND REFHJR Z FHOX UR]ZLMDQLDRVRERZRFLXF]QLDSRGZ]JOGHPLQWHOHNWXDOQ\PLHPRFMRQDOQ\P 6

7 SU]\VZDMDQLH URGNyZ XPR*OLZLDMF\FK RULHQWRZDQLH VL ZH ZVSyáF]HVQ\P ZLHFLH ]ZáDV]F]D SRSU]H] SR]QDZDQLH NXOWXU\ L F\ZLOL]DFML QDURGyZ DQJORM]\F]Q\FK XZLDGRPLHQLHSRQDGQDURGRZHMLQWHUNXOWXURZHMUROLM]\NDDQJLHOVNLHJR SU]\JRWRZDQLH GR RGSRZLHG]LDOQHJR SRGHMPRZDQLD ]DGD ZH ZVSyáF]HVQ\P VSRáHF]HVWZLH SRSU]H] QDE\ZDQLH XPLHMWQRFL SUDF\ ]HVSRáRZHM SRGHMPRZDQLDGHF\]MLJUXSRZ\FKSU]HVWU]HJDQLDQRUPZVSyá*\FLDLWS Z\UDELDQLH ]GROQRFL GR NU\W\F]QHM VDPRRFHQ\ SRSU]H] XZLDGRPLHQLH VRELH ZáDVQ\FK SRVWDZ SRJOGyZ L RGF]Xü L VNRQIURQWRZDQLH LFK ] SRVWDZDPL SRJOGDPLLRGF]XFLDPLLQQ\FK :H ZV]\VWNLFK ID]DFK QDXF]DQLD M]\ND DQJLHOVNLHJR MDNR REFHJR QDXF]\FLHOH RERN SURFHVX HGXNDF\MQRNV]WDáFHQLRZHJR V]RERZL]DQL UyZQLH* UHDOL]RZDüVSHF\ILF]QHGODWHJRSU]HGPLRWXcele wychowawcze1dmzd*qlhmv]h] nich to: NV]WDáWRZDQLH L XWUZDODQLH SRVWDZ WROHUDQFML L DNFHSWDFML ]MDZLVN L ]DFKRZD RGPLHQQ\FK NXOWXURZR SURSDJRZDQLH SRVWDZ RWZDUW\FK JRWRZRFL GR SU]H]Z\FL*DQLDVWHUHRW\SyZLXSU]HG]H NV]WDáWRZDQLH SRVWDZ DNFHSWXMF\FK ]DVDG\ SRNRMRZHM ZVSyáSUDF\ PLG]\QDURGRZHM 2SUyF] FHOyZ RJyOQ\FK GOD ND*GHJR SUH]HQWRZDQHJR ]DNUHVX VIRUPXáRZDQR ZLHOH FHOyZ V]F]HJyáRZ\FK L GRGDWNRZ\FK,FK SUH]HQWDFML SRZLFRQ\MHVW,,UR]G]LDáQLQLHMV]HJRSURJUDPX : SURJUDPLH SU]\MWR V]HUHJ ]DáR*H L ]DVDG NWyUH ZUD] ] XZDUXQNRZDQLDPLIRUPDOQ\PLZSá\Qá\ZVSRVyE]DVDGQLF]\QDMHJRNRQVWUXNFM L]DZDUWRüWUHFLRZ3RQL*HMSU]HGVWDZLRQRRGVWDZRZHFHFK\SURJUDPX =DVDGD NRPSOHPHQWDUQRFL.V]WDáFHQLX VSUDZQRFL M]\NRZ\FK EG]LH WRZDU]\V]\üSR]QDZDQLHLVWRWQ\FKGODDQJLHOVNLHJRREV]DUXM]\NRZHJRV\WXDFMLL NRQWHNVWyZ*\FLDURG]LQQHJRVSRáHF]QHJRNXOWXUDOQHJR (ODVW\F]QRü VHOHNFML L JUDGDFML PDWHULDáX ze strony nauczyciela i ucznia. 3URSRQRZDQH WHPDW\ MDNR SRGVWDZD GR ZSURZDG]HQLD L üzlf]hqld PDWHULDáX OHNV\NDOQRVWUXNWXUDOQHJRPDMMHG\QLHXáDWZLüQDXF]\FLHORZLXV\VWHPDW\]RZDQLH WUHFL QDXF]DQLD 3U]H]QDF]RQH V GR VSLUDOQHM UHDOL]DFML Z UDPDFK Z\RGUEQLRQ\FK GZyFK ID] QDXF]DQLD : ]DOH*QRFL RG SRVWSyZ XF]QLyZ QDXF]\FLHOPR*HUR]V]HU]DüOXERJUDQLF]DüSHZQHWHPDW\ZUDPDFKGDQHMID]\ 6WRVRZDQLH SRGHMFLD NRPXQLNDF\MQHJR Z SRZL]DQLX ] SRGHMFLHP kognitywnym 2]QDF]D WR *H XF]H Z SRV]F]HJyOQ\FK ID]DFK QDXF]DQLD ]DSR]QDMH VL] UHDOQ\PL V\WXDFMDPL NRPXQLNDF\MQ\PL D WDN*H X]\VNXMH ZJOG Z SUDZLGáRZRFL ]DFKRG]FH Z ]DNUHVLH VWUXNWXU\ M]\ND REFHJR ] SHZQ\PL RJUDQLF]HQLDPLMHOLFKRG]LR,ID]QLQLHMV]HJRSURJUDPX Spiralny przebieg procesu nauczania 8PLHMWQRFL UR]ZLMDQH ZH ZF]HQLHMV]HM ID]LH QDXNL M]\ND L SU]HND]\ZDQD ZLHG]D M]\NRZD WZRU] HOHPHQW\SURFHVXZSURZDG]DQLDLSU]\VZDMDQLDM]\NDZID]LHQDVWSQHM Stosowanie form pracy zorientowanych na rozwijanie DNW\ZQRFLXF]QLD MHJR LQG\ZLGXDOQ\FK SRWU]HE L ]DLQWHUHVRZD w obu fazach nauczania (a szczególnie w fazie drugiej). 5R]ZLMDQLH X XF]QLyZ VWUDWHJLL L WHFKQLN VDPRG]LHOQHJR XF]HQLD VL L samooceny (sterowanej autonomii). 7

8 5R]ZLMDQLH XPLHMWQRFL ZVSyáSUDF\ Z JUXSDFK L ]HVSRáDFK D WDN*H Z\NRU]\VW\ZDQLH HZHQWXDOQ\FK GRZLDGF]H Z XF]HQLX VL LQQ\FK M]\NyZ REF\FK 'ODWHJR MHVW ]DOHFDQH VWRVRZDQLH ]Uy*QLFRZDQ\FK WHFKQLN QDXF]DQLD L LQWHUDNFML Z Uy*Q\FK XNáDGDFK VSRáHF]Q\FK QDXF]\FLHO ± NODVD QDXF]\FLHO ± XF]HZVSyáSUDFDZJUXSLHGUX*\QD±GUX*\QDSUDFDLQG\ZLGXDOQD 6WZDU]DQLHZNODVLHSU]\MD]QHMDWPRVIHU\*\F]OLZRFLL partnerstwa. Jest WRMHGHQ]SRGVWDZRZ\FKZDUXQNyZMDNLHQDXF]\FLHOSRZLQLHQVWZRU]\ü]DUyZQR Z XNáDG]LH QDXF]\FLHO ± XF]H MDN L PLG]\ XF]QLDPL =DSHZQLHQLH XF]QLRP SRF]XFLD EH]SLHF]HVWZD UR]ZLMDQLH SRF]XFLD ZáDVQHM ZDUWRFL RUD] ZLDU\ ZH ZáDVQHPR*OLZRFLM]\NRZHSRSU]H]SR]\W\ZQLQIRUPDFM]ZURWQGRW\F]FLFK LQG\ZLGXDOQ\FK XPLHMWQRFL SUHIHURZDQLH UDF]HM ZVSyáSUDF\ QL* ZVSyá]DZRGQLFWZDVWZDU]DNRU]\VWQ\NOLPDWGRSU]\VZDMDQLDM]\NDLSRVáXJLZDQLD VLQLPDWDN*HXPR*OLZLDXF]QLRPZ]DMHPQHXF]HQLHVLRGVLHELHDQLHW\ONR] SRGUF]QLNDF]\RGQDXF]\FLHOD :\NRU]\VW\ZDQLH QLH W\ONR SRGVWDZRZ\FK PDWHULDáyZ G\GDNW\F]Q\FK SRGUF]QLNyZ NXUVRZ\FK QDJUD SU]H(URF]\ L X]XSHáQLDMF\FK (lektur NVL*HN L F]DVRSLVP X]XSHáQLDMF\FK SRGUF]QLNyZ WHVWyZ F]\ JLHU G\GDNW\F]Q\FKDOHWH*PDWHULDáyZDXWHQW\F]Q\FK takich jak: przepisy, naklejki, PHWNL ELOHW\ PDS\ IROGHU\ SODNDW\ UHNODP\ U\VXQNL NVL*HF]NL GOD G]LHFL QDJUDQLD ± DXGLR L ZLGHR SU]HGPLRW\ ] RWRF]HQLD XF]QLD D WDN*H Z PLDU PR*OLZRFL L GRVWSX gotowe wielomedialne programy edukacyjne wideo, NRPSXWHURZH L &'URP\ : PLDU PR*OLZRFL PR*QD Z\NRU]\VW\ZDü M]\N angielski do kontaktu w internecie. 8*\WNRZQLF\LDGUHVDFLSURJUDPX 8*\WNRZQLNDPL SURJUDPX SRZLQQL E\ü SU]HGH ZV]\VWNLP QDXF]\FLHOH 3URJUDP XPR*OLZLDQDXF]\FLHORZL GRNRQDQLH Z\ERUX SRGUF]QLND NXUVRZHJR SRGVWDZRZHJR L X]XSHáQLDMF\FK RNUHOHQLHNUyWNRWHUPLQRZ\FKFHOyZQDXF]DQLD RSUDFRZDQLHUR]NáDGXPDWHULDáXQDXF]DQLD zaplanowanie prac kontrolnych; ]DSR]QDQLHVL]PHWRGDPLLWHFKQLNDPLSUDF\OHNF\MQHMQDMZáDFLZV]\PL GOD UHDOL]DFML SURJUDPX L XZ]JOGQLDMF\PL VSHF\ILN QDXF]DQLD M]\ND obcego dzieci w wieku lat. 3URJUDP PR*H E\ü Z\NRU]\VWDQ\ SU]H] QDXF]\FLHOD Z IRUPLH EH]SRUHGQLHM OXE ]JRGQLH]DUWXVWF\WRZDQHJRQDZVWSLH5R]SRU]G]HQLD0LQLVWUD(GXNDFML Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku±pr*hvwdqrzlüsrgvwdzgrrsudfrzdqld przez nauczyciela samodzielnego, autorskiego programu nauczania. = SURJUDPX PRJ UyZQLH* NRU]\VWDü DXWRU]\ PDWHULDáyZ G\GDNW\F]Q\FK ]DUyZQR NXUVRZ\FK SRGUF]QLNyZ ZUD]] REXGRZ MDN L SRPRFQLF]\FK OHNWXU PDWHULDáyZ DXGLDOQ\FK L ZL]XDOQ\FK JLHU WUDG\F\MQ\FK L NRPSXWHURZ\FK LWS D WDN*H Z\GDZF\ L ZáDG]H RZLDWRZH 3URJUDP PR*H RND]Dü VL SU]\GDWQ\ SU]\ RFHQLH ]JRGQRFL SURSRQRZDQ\FK LP ]HVWDZyZ PDWHULDáyZ QDXF]DQLD ] aktualnym tendencjami w glottodydaktyce. %H] Z]JOGX QD WR NWR L Z MDNLHM IRUPLH EG]LH X*\WNRZQLNLHP QLQLHMV]HJR SURJUDPX EH] ]PLDQ SR]RVWDM MHJR DGUHVDFL 6 WR XF]QLRZLH NODV ± V]NRá\ podstawowej, tj. dzieci w wieku 10 do 13 lat. W naszej strefie geograficznej i F\ZLOL]DF\MQHM MHVW WR RNUHV QDMEDUG]LHM G\QDPLF]Q\FK SU]HPLDQ Z FDá\P UR]ZRMX 8

9 RVREQLF]\P F]áRZLHND 'ODWHJR MHVW QLH]PLHUQLH ZD*QH ZUF] ZDUXQNXMFH SRZRG]HQLH XZ]JOGQLHQLH SU]\ UHDOL]DFML SURJUDPX SU]HVáDQHN L RJUDQLF]H Z\QLNDMF\FK ] FKDUDNWHU\VW\NL UR]ZRMRZHM XF]QLyZ 3U]\ NRQVWUXNFML SURJUDPX SU]\MWR QDVWSXMFH ]DáR*HQLD GRW\F]FH UR]ZRMX RJyOQHJR XF]QLyZ Z REX fazach nauczania: Faza I dzieci w wieku 9-10 lat: PDM]GHF\GRZDQHFKRüQLHWUZDáHSRJOG\QDRWDF]DMFMHU]HF]\ZLVWRü UR]Uy*QLDMIDNW\RGILNFML PDM ádwzrü L V]\ENRü XF]HQLD VL D WDN*H VHOHNFML L ]DSDPLW\ZDQLD GX*HM LORFLLQIRUPDFML PDMGREUSDPLüPHFKDQLF]QLáDWZRüSRZWDU]DQLD]HVáXFKX RGF]XZDMSRWU]HE]DEDZ\ FKWQLHSUDFXM]HVSRáRZR]ZáDV]F]DZIRUPLHJLHU]DEDZNRQNXUVyZ SU]HMDZLDMP\OHQLHORJLF]QHLDEVWUDNF\MQH PDM Z SHZQ\P VWRSQLX UR]ZLQLW XPLHMWQRü XRJyOQLDQLD V\QWH]\ L systematyzowania (analizy); PDMVLOQLHUR]EXGRZDQSRWU]HEQLH]DOH*QRFLLDXWRQRPLLSV\FKLF]QHM *\ZLRáRZR UHDJXM QD V\WXDFMH Z NWyU\FK Z\GDMH LP VL *H ]RVWDá\ niesprawiedliwie ocenione; SRGREQLH MDN G]LHFL PáRGV]H PDM PR*OLZRü Z\NRU]\VWDQLD ZURG]RQ\FK SUHG\VSR]\FML GR SU]\VZDMDQLD M]\ND Z NWyU\FK ]QDF]F URO RGJU\ZD LPLWDFMD]DSDPLW\ZDQLHLG]LDáDQLHSU]H]DQDORJL PDM XPLHMWQRü NUHDW\ZQHJR ]DVWRVRZDQLD RJUDQLF]RQ\FK URGNyZ M]\NRZ\FK QLHPDMZHZQWU]QHMPRW\ZDFMLGRQDXNLM]\NDREFHJR Faza II dzieci w wieku lat : FKDUDNWHU\]XMVL]QDF]QVDPRG]LHOQRFLP\OHQLDLG]LDáDQLD PDMSHáQ]GROQRüP\OHQLDDEVWUDNF\MQHJR Z\GáX*DVLLFKRNUHVNRQFHQWUDFMLGáX*V]DLWUZDOV]DMHVWSDPLü Z\ND]XMZW\PRNUHVLHQDGSREXGOLZRüHPRFMRQDOQ]PLHQQRüLFKZLHMQRü nastrojów; RGF]XZDM Z\UD(Q SRWU]HE DNFHSWDFML ]H VWURQ\ JUXS UyZLHQLF]\FK L G]LHFL starszych; F]VWR QD QLHZLHONLH QDZHW QLHSRZRG]HQLD UHDJXM ]QLHFKFHQLHP EXQWHP D QDZHWQHJDFM QD RJyá QLH V PRW\ZRZDQH ZHZQWU]QLH GR QDXNL M]\ND REFHJR DOH PRJ DNFHSWRZDüPRW\Z\RVyE]NWyU\PLVLOLF] :\PLHQLRQH Z\*HM QDMZD*QLHMV]H FHFK\ FKDUDNWHU\]XMFH HWDS\ UR]ZRMRZH XF]QLyZREMW\FKQDXF]DQLHPM]\NDREFHJRZV]NROHSRGVWDZRZHMXZ]JOGQLRQR Z SURJUDPLH QD SU]\NáDG SU]H] RGSRZLHGQL GREyU SURSR]\FML üzlf]h OXE WH* WHFKQLN QDXF]DQLD &KFF RVLJQü VXNFHV HGXNDF\MQ\ WU]HED MHGQDN Z\UD(QLH VWZLHUG]Lü *H QLH VSRVyE SU]HFHQLü UROL QDXF]\FLHOD NWyU\ RSUyF] Z\VRNLHJR SR]LRPX ZLHG]\ OLQJZLVW\F]QHM FR Z\GDMH VL RF]\ZLVWH ZLQLHQ SRVLDGDü WDN*H RULHQWDFM Z SV\FKRORJLL UR]ZRMRZHM L SHGDJRJLFH 6ZRM ZLHG]ZW\P]DNUHVLH SRZLQLHQ VWDOH SRV]HU]Dü NRU]\VWDMF ] SU]\JRWRZDQ\FK SU]H] :6L3 6$ ] P\O R QDXF]\FLHODFK SRSXODUQRQDXNRZ\FK RSUDFRZD WDNLFK MDN Psychologia dziecka (Vasta, Haith i Miller, 1995), Stosowana psychologia wychowawcza 9

10 'HPER F]\ WH* PDWHULDáyZ DGUHVRZDQ\FK VSHFMDOQLH GR QDXF]\FLHOL M]\NyZ REF\FK MDN QS *U\ L ]DEDZ\ Z QDXF]DQLX M]\NyZ REF\FK (Siek- Piskozub, 1997, wyd. II), 100 Language Games, (Zdybiewska, 1994), Muzyka i SLRVHQND QD OHNFML M]\ND REFHJR 6LHN3LVNR]XE 0DMFKU]\FND D WDN*H ERJDW\FK ]DVREyZ PDWHULDáyZ X]XSHáQLDMF\FK NWyUH SRZLQQ\ ]QDOH(ü VL Z szkolnej bibliotece, takich jak: 3ROVNRDQJLHOVNL VáRZQLN Z\UD*H L]ZURWyZ lekcyjnych (Iluk, 1995), seria bajek do inscenizacji (Plays for Children Teteris, ), seria uproszczonych utworów literackich (Literary Adaptations, na SU]\NáDG 6WHYHQVRQ Treasure Island VHULD *\FLRU\VyZ L DQHJGRW R VáDZQ\FKSRVWDFLDFKNXOWXU\DQJLHOVNLHMThe Great and the Famous, QDSU]\NáDG Rutkowska, Heroes of Endurance), serii zbiorów ciekawych technik QDXF]DQLD JUDPDW\NL L UR]ZLMDQLD VSUDZQRFL NRPXQLNDF\MQ\FK Teacher s Resource Library Teach Grammar 1 & 2. 6LNRU]\VND L -RMG]LDááR2GURELVND (1994 i 1997). Warunki realizacji programu (IHNW\ZQRüQLQLHMV]HJRSURJUDPX]DOH*\RGZDUXQNyZZMDNLFKMHVWUHDOL]RZDQ\ RUD] RG PHWRG SUDF\ QDXF]\FLHOD 3URJUDP EG]LH ]UHDOL]RZDQ\ MHOL ]RVWDQ VSHáQLRQHQDVWSXMFHZDUXQNL A. Czas realizacji programu -DN MX* ZVSRPQLDQR QD SRF]WNX QLQLHMV]HJR UR]G]LDáX Podstawa programowa SU]HVG]D Z VSRVyE MHGQR]QDF]Q\ *H QD HWDSLH HGXNDFML Z V]NROH SRGVWDZRZHM NWyUHM GRW\F]\ QLQLHMV]\ SURJUDP QDXF]DQLH M]\ND REFHJRREHMPXMHNODV\±:\PLDUNXUVXOLF]RQ\áF]QLHZF\NOXWU]\OHWQLP Z\QRVL RNRáR JRG]LQ 3R]ZDOD WR SU]\Mü *H OLF]ED JRG]LQ SU]H]QDF]RQ\FKQDQDXNM]\NDREFHJRZ\QLHVLHZNODVLHGZLHJRG]LQ\ QDWRPLDVWZNODVDFKLSRWU]\JRG]LQ\=HZ]JOGXQDURVQFSRWU]HE ]QDMRPRFL M]\ND DQJLHOVNLHJR ZH ZVSyáF]HVQ\P ZLHFLH ZVND]DQH E\áRE\]ZLNV]HQLHRERZL]NRZHJRZ\PLDUXJRG]LQRSHZQOLF]EJRG]LQ VSRUyG SR]RVWDZLRQ\FK ZPodstawach... do dyspozycji dyrektora. Jest to V]F]HJyOQLH ZD*QH GOD XF]QLyZ NODV\ 0QLHMV]D QL* WU]\ JRG]LQ\ Z W\JRGQLX F]VWRWOLZRü NRQWDNWX ] M]\NLHP PR*H VSRZRGRZDü *H WHPSR ]DSRPLQDQLD SU]HZ\*V]\ WHPSR SU]\VZDMDQLD M]\ND 0R*H WR VSURZRNRZDüOHSLHMXSRVD*RQ\FKURG]LFyZGRSRV\áDQLDG]LHFLQDSU\ZDWQH OHNFMH X]XSHáQLDMFH FR ZSURZDG]D GX*H ]Uy*QLFRZDQLH SR]LRPyZ ]QDMRPRFLM]\NDZUDPDFKMHGQHMNODV\ B. /LF]HEQRüJUXSM]\NRZ\FK,VWRWQ\P ZDUXQNLHP RSDQRZDQLD M]\ND D ]ZáDV]F]D VSUDZQRFL SURGXNW\ZQ\FK±JáyZQLHPyZLHQLDMHVWSURZDG]HQLH]DMüZJUXSDFKQLH ZLNV]\FK QL* RVyE 5HDOL]DFMD SURJUDPX MHVW PR*OLZD UyZQLH* Z ]HVSRáDFK ZLNV]\FK QL* SLWQDVWRRVRERZH MHGQDN ]H V]NRG GOD HIHNW\ZQRFLQDXF]DQLD C. Metody realizacji 6]HURNLH VSHNWUXP PHWRG UHDOL]DFML SURJUDPX ]RVWDáR GOD SRV]F]HJyOQ\FK ID] QDXF]DQLD V]F]HJyáRZR SU]HGVWDZLRQH Z UR]G]LDOH,9 Procedury RVLJDQLD FHOyZ =DOHFD VL SRGHMFLH HNOHNW\F]QH W]Q VZRERGQH L 10

11 NUHDW\ZQHF]HUSDQLH]Uy*Q\FKPHWRG1LHSRZLQQRMHGQDNRQRSROHJDüQD SU]\SDGNRZ\PZ\NRU]\VW\ZDQLXUy*Q\FKWHFKQLNDSRZLQLHQWRE\üZ\EyU FHORZ\ 'ODWHJR WH* GOD ND*GHM ID]\ SURJUDP ]DOHFD WHFKQLNL QDXF]DQLD GRVWRVRZDQH GR PR*OLZRFL UR]ZRMRZ\FK XF]QLyZ =DUyZQR Z ID]LH LQLFMDFMLMDNLZID]LHVWUXNWXUDOL]DFMLQDXF]\FLHOSRZLQLHQWDN]RUJDQL]RZDü SUDF Z NODVLH DE\ ND*GHPX XF]QLRZL XPR*OLZLü DNW\ZQH XF]HVWQLFWZR Z ZLHOX QDWXUDOQ\FK V\WXDFMDFK NRPXQLNDF\MQ\FK FR SR]ZROL UHDOL]RZDü RNUHORQHFHOH]]DNUHVXZVND]DQ\FKSU]H]SURJUDPIXQNFMLM]\NRZ\FK =H Z]JOGX QD ZVSRPQLDQ\ FKDUDNWHU\VW\F]Q\ GOD WHJR ZLHNX EUDN ZHZQWU]QHM PRW\ZDFML XF]QLD GR RSDQRZDQLD M]\ND REFHJR RERZL]HN PRW\ZRZDQLD XF]QLyZ GR Z\NRQDQLD VWDZLDQ\FK LP ]DGD VSRF]\ZD QD QDXF]\FLHOX1LHZ\VWDUF]\PRW\ZRZDQLH]DSRPRFRFHQGODWHJR]DOHFD VLF]VWHVWRVRZDQLHWHFKQLNOXG\F]Q\FKZ\ZRG]F\FKVL]]DEDZ\ 2G SRF]WNX QDXF]\FLHO SRZLQLHQ G*\ü GR NV]WDáWRZDQLD Z XF]QLX SRF]XFLD RGSRZLHG]LDOQRFL ]D ZáDVQH SRVWS\ Z RSDQRZ\ZDQLX M]\ND &HOHP ERZLHP MHVW Z\NV]WDáFHQLH XF]QLD DXWRQRPLF]QHJR ZLDGRPHJR VZRLFK SRWU]HE DNWXDOQ\FK L SU]\V]á\FK RUD] Z\ND]XMFHJR XPLHMWQRFL ]DVSDNDMDQLD RZ\FK SRWU]HE VDPRG]LHOQLH SODQXMFHJR L RUJDQL]XMFHJR VRELHSUDF6WRSLHQLH]DOH*QRFLXF]QLDEG]LHZ]UDVWDüZUD]]ZLHNLHPL SR]LRPHP]DDZDQVRZDQLDM]\NRZHJR D. Kwalifikacje nauczyciela 1DXF]\FLHOSU]\VWSXMF\GRUHDOL]DFMLQLQLHMV]HJRSURJUDPXSRZLQLHQPLHü NZDOLILNDFMHM]\NRZHLG\GDNW\F]QHZ\PDJDQHSU]H]ZáDG]HRZLDWRZHGR QDXF]DQLD M]\ND DQJLHOVNLHJR Z V]NROH SRGVWDZRZHM 3RZLQLHQ WH* VWDOH G*\üGRDNWXDOL]DFMLVZRMHMZLHG]\LGRVNRQDOHQLDZDUV]WDWXSUDF\SRSU]H] OHNWXURGSRZLHGQLHMOLWHUDWXU\PHWRG\F]QHMLXF]HVWQLFWZRZNRQIHUHQFMDFK kursach i warsztatach metodycznych (organizowanych np. w ramach,16(77l,$7()/3rodqg3rqdgwrmdn]rvwdárzf]hqlhmsrzlhg]ldqhmhvw ]HZV]HFKPLDUZVND]DQHLSR*\WHF]QHZ]ERJDFHQLHZDUV]WDWXQDXF]\FLHOD o elementy wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i pedagogiki. :V]HONLHRGFK\OHQLDRGQLQLHMV]\FK]DáR*HQLHZ\NOXF]DMPR*OLZRFLVWRVRZDQLD WHJRSURJUDPXSRZLQQRVLMHG\QLH]ZHU\ILNRZDü]DNáDGDQHVWDQGDUG\RVLJQLü Fazy realizacji programu Zaplanowano dwie fazy nauczania )D]D SLHUZV]D REHMPXMFD NODV PD FKDUDNWHU JáyZQLH RGWZyUF]\ L SRZLQQD E\ü WUDNWRZDQD MDNR ID]D LQLFMDFML : W\P RNUHVLH SU]HZD*Dü EG üzlf]hqld R FKDUDNWHU]H ]DEDZRZ\P ] Z\NRU]\VWDQLHP SU]HGPLRWyZ L ]MDZLVN ]QDQ\FK XF]QLRZL] FRG]LHQQ\FK GRZLDGF]H,VWRWQHMHVWDE\Z ID]LH WHM XF]H QDXF]\á VL UHDJRZDü QD SROHFHQLD QDXF]\FLHOD Z\SRZLHG]LDQH Z M]\NX angielskim (zob. 3ROVNRDQJLHOVNL VáRZQLN Z\UD*H L ]ZURWyZ OHNF\MQ\FK Iluk, :6L3 3URJUDP SU]HZLGXMH GX* GRZROQRü ]DZDUWRFL WHPDW\F]QHM =H VWURQ\ QDXF]\FLHOD RNUHV WHQ EG]LH Z\PDJDá GX*R SRP\VáRZRFL L SUDF\ ]ZL]DQHM]SU]\JRWRZDQLHPSDNLHWyZ]PDWHULDáDPLX]XSHáQLDMF\PLLSRPRFDPL G\GDNW\F]Q\PL1DXF]\FLHONRU]\VWDüSRZLQLHQ]H]ELRUyZZLHUV]\NyZLSLRVHQHN angielskich opracowanych m.in. przez wydawnictwo Longman, oraz ZVSRPQLDQ\FKMX*EDMHNZ\GDQ\FKSU]H]:6L36$:WHMID]LHQLHSU]HZLGXMHVL 11

12 V\VWHPDW\F]QHMJUDGDFMLPDWHULDáXM]\NRZHJRDWDN*HZ\VWSRZDQLDNRPHQWDU]D gramatycznego. :NODVLHUR]SRF]\QDVLGUXJDID]DQDXF]DQLDDMHGQRF]HQLHSLHUZV]D ID]D VWUXNWXUDOL]DFML PDWHULDáX M]\NRZHJR : W\P RNUHVLH SRZLQQR VL]ZUDFDü V]F]HJyOQ XZDJ QD UR]ZLMDQLH VSUDZQRFL UR]XPLHQLD ]H VáXFKX SUDF ] WHNVWDPL SLVDQ\PL RUD] QD NV]WDáWRZDQLH QDZ\NyZ SUDZLGáRZHM Z\PRZ\ 0yZLHQLHUR]ZLMDQHMHVWJáyZQLHZNRQWHNFLHV\WXDFMLV]NROQ\FKLSRGVWDZRZ\FK V\WXDFML *\FLD FRG]LHQQHJR 6\VWHPDW\F]QLH MHVW ZSURZDG]DQ\ PDWHULDá PRUIRV\QWDNW\F]Q\ =DFKFDP QDXF]\FLHOL GR ZSURZDG]DQLD LQGXNF\MQHJR SRGHMFLD GR QDXF]DQLD JUDPDW\NL 2]QDF]D WR *H GR KLSRWH] L UHJXá RGQRQLH X*\FLDM]\NDXF]QLRZLHGRFKRG]VDPRG]LHOQLH]QLHZLHONSRPRFQDXF]\FLHOD 7DNLH SRGHMFLH UR]EXG]D X XF]QLyZ FLHNDZRü ]DVDG U]G]F\FK V\VWHPHP M]\NRZ\P 8F]QLRZLH QDELHUDM WH* RGZDJL IRUPXáRZDQLD ZáDVQ\FK VGyZ,QGXNF\MQH üzlf]hqld ]DNáDGDM GáX*V]H SU]HWZDU]DQLH PDWHULDáX M]\NRZHJR FR ZSá\ZD QD MHJR OHSV]H ]UR]XPLHQLH L WUZDOV]H ]DSDPLWDQLH ]RE Discover It Yourself6LNRU]\VND:6L3 3RV]F]HJyOQH NRPSRQHQW\ SURJUDPX ]RVWDá\ RGG]LHOQLH RPyZLRQH GOD ND*GHMID]\6FKHPDWRJyOQ\SURJUDPXSU]HGVWDZLRQRZWDEHOL Schemat ogólny programu Fazy nauczania Faza I: inicjacji klasa 4 Faza II: strukturalizacji klasy 5 6 Cele ogólne &HOHV]F]HJyáRZH Korelacja z innymi przedmiotami Pobudzanie motywacji do nauki M]\ND Rozwijanie PR*OLZRFL VáXFKRZ\FK i artykulacyjnych oraz SDPLFL Rozwijanie kompetencj i komunikacyjnej (przetwarzanie informacji) Systematyzowanie wiedzy Rozwijanie czterech VSUDZQRFL M]\NRZ\FK JáyZQLHUR]X mienia ze VáXFKX Poznawanie VáRZQLFWZD ]ZL]DQHJR] otoczeniem ucznia i jego codziennymi F]\QQRFLDPL Doskonalenie i dalszy rozwój VSUDZQRFL M]\NRZ\FK] naciskiem na tworzenie prostych tekstów ustnych i pisemnych sztuka, technika, matematyka, wychowanie fizyczne, elementy edukacji prozdrowotnej M]\N polski, sztuka, technika, biologia, matematyka geografia historia wf 0DWHULDá gramatyczny Rzeczowniki: (regularne / nieregularne, policzalne / niepoliczalne), liczba mnoga rzeczowników 3U]HGLPNLRNUH lony i QLHRNUHORQ\ Czasowniki: Formy pracy i techniki VáXFKDQLH powtarzanie rysowanie, wycinanie, ]DMFLDR charakterze gier i zabaw, reagowanie FDá\P FLDáHP interakcja w parach i w grupie, indywidualizacja pracy poprzez ]Uy*QLFRZD ne zadania, 12

13 M]\NRZHM (spostrzeganie, selekcjonowanie, kategoryzowanie) Dalsze rozwijanie motywacji do poznawa- QLDM]\ND angielskiego i kultury angielskiej Poszerzenie ]QDMRPRFL VáRZQLFWZD Zdobywanie ele-mentarnej wiedzy o kulturze i cywilizacji krajów DQJORM]\F] nych FLH*NL edukacyjne: czytelnicz a medialna ekologiczna prozdrowotna. SRVLáNRZHL modalne (be, have, can, must, could), Zaimki: osobowe, ZVND]XMFHRUD] G]LHU*DZF]H 3U]\VáyZNL F]VWRWOLZRFL Liczebniki, Tryb UR]ND]XMF\ Czasy: Simple,Present, Present Progressive, Simple Past, Zwroty. z there is / there are, to be going to Szyk wyrazów w zdaniu, =GDQLDS\WDMFHL SU]HF]FH techniki konwencjonalne i zabawowe Wprowadza nie elementów ZVSyá]D wodnictwa oraz identyfikacji grupowej 13

14 CELE NAUCZANIA 3RGVWDZD SURJUDPRZD IRUPXáXMH FHO OXE FHOH QDGU]GQH RGQRV]FH VL GR W]Z NZDOLILNDFML NOXF]RZ\FK NWyU\FK RVLJQLFLH SU]H] XF]QLyZ MHVW QLH]EGQH GOD GDQHJR SU]HGPLRWX GDQHJR HWDSX HGXNDFML V]NROQHM GDQHJR W\SX V]NRá\ : Z\SDGNX QDXNL M]\ND REFHJR Z V]NROH SRGVWDZRZHM FHOHP QDGU]GQ\P MHVW ÄRVLJQLFLH RSDQRZDQLD M]\ND ]DSHZQLDMFHJR PLQLPXP NRPXQLNDFML M]\NRZHM 5HDOL]DFMD FHOX QDGU]GQHJR ZLHG]LH SRSU]H] RVLJDQLH FHOyZ V]F]HJyáRZ\FK : QLQLHMV]\P SURJUDPLH Z\W\F]RQR FHOH V]F]HJyáRZH RGSRZLDGDMFH SRWU]HERP L SR]LRPRZL UR]ZRMX XF]QLyZ Z GDQHM JUXSLH ZLHNRZHM D ZLF XZ]JOGQLRQR]DSURSRQRZDQHGZLHID]\QDXF]DQLD,QQ\P ]DVWRVRZDQ\P SRG]LDáHP QDZL]XMF\P GR ]DGD QDXF]\FLHOD L ]UHIRUPRZDQHMV]NRá\MHVWSRG]LDáQDFHOHZ]DNUHVLH QDXF]DQLDWMZ]DNUHVLHM]\NRZRNRPXQLNDF\MQ\P NV]WDáFHQLDXPLHMWQRFLWMZ]DNUHVLHSUDNW\F]Q\PRJyOQRUR]ZRMRZ\P w zakresie wychowawczym. FAZA I :ID]LH,FHOHQDXF]DQLDREHMPXM Z]DNUHVLHM]\NRZRNRPXQLNDF\MQ\P Z]ERJDFDQLHPR*OLZRFLVáXFKRZ\FKLDUW\NXODF\MQ\FK UR]ZLMDQLHF]WHUHFKVSUDZQRFLM]\NRZ\FKZVWRSQLXRNUHORQ\P SURJUDPHP ]SU]HZDJUR]ZLMDQLDVSUDZQRFLUR]XPLHQLD]HVáXFKXRUD]PyZLHQLDZW\P WDN*HVWRVRZDQLDLUR]XPLHQLDVWUDWHJLLQLHZHUEDOQ\FKJHVWPLPLND SR]QDQLHSRGVWDZRZHJRVáRZQLFWZDQLH]EGQHJRGRNRPXQLNDFMLZW\SRZHMGOD ucznia sytuacji (w domu, szkole i w czasie wolnym); w zakresie praktycznym (ogólnorozwojowym): Z\UDELDQLH XPLHMWQRFL ]DSDPLW\ZDQLD GáX*V]\FK VHNZHQFML QS SRSU]H] RSDQRZDQLHSDPLFLRZHZ\OLF]DQHNWHNVWyZZLHUV]\OXESLRVHQHN SREXG]DQLH Z XF]QLDFK SRF]XFLD ZDUWRFL L ZLDU\ ZH ZáDVQH PR*OLZRFL M]\NRZH w zakresie wychowawczym: tworzenie warunków do powstania u uczniów pozytywnie rozumianych postaw, W]ZÄFLHNDZRFLZLDWD UR]EXG]HQLH]DLQWHUHVRZDQLDQDXNM]\ND NV]WDáWRZDQLHVDPRNRQWUROLQSXPLHMWQRFLSDQRZDQLDQDGVZRLPLHPRFMDPL V\VWHPDW\F]QRFL Z G*HQLX GR RVLJDQLD ]DPLHU]RQ\FK OXE Z\]QDF]RQ\FK celów). FAZA II :ID]LH,,FHOHQDXF]DQLDREHMPXM 14

15 Z]DNUHVLHM]\NRZRNRPXQLNDF\MQ\P UR]ZLMDQLH VSUDZQRFL M]\NRZ\FK VáXFKDQLD PyZLHQLD F]\WDQLD L SLVDQLD Z ]DNUHVLHRNUHORQ\PSURJUDPHP RSDQRZDQLHVáRZQLFWZDSR]ZDODMFHJRQDXG]LHOHQLHLQIRUPDFMLRVRELHVZRLFK SRWU]HEDFKL]DLQWHUHVRZDQLDFKRUD]*\FLXV]NROQ\P VWRSQLRZH SRU]GNRZDQLH ZLHG]\ M]\NRZHM GRNRQ\ZDQLH DQDOL]\ SRUyZQD syntezy i oceny); w zakresie praktycznym (ogólnorozwojowym): NV]WDáWRZDQLHXPLHMWQRFLVDPRG]LHOQHJRXF]HQLDVLM]\NDREFHJR NV]WDáFHQLHXPLHMWQRFLDQDOL]\LV\QWH]\ NV]WDáFHQLH]GROQRFLGRNU\W\F]QHMVDPRRFHQ\ Z\UDELDQLH XPLHMWQRFL ZVSyáSUDF\ SRSU]H] XF]HVWQLFWZR Z UHDOL]DFML ]HVSRáRZ\FKSURMHNWyZZW\PUyZQLH*LQWHUG\VF\SOLQDUQ\FK NV]WDáWRZDQLH XPLHMWQRFL NRQFHQWUDFML VSRVWU]HJDZF]RFL D WDN*H Z\WUZDáRFLLV\VWHPDW\F]QRFL w zakresie wychowawczym: Z\UDELDQLHDNW\ZQHJRVWRVXQNXGR]DGDV]NROQ\FK GDOV]H UR]ZLMDQLH PRW\ZDFML GR RSDQRZ\ZDQLD M]\ND DQJLHOVNLHJR RUD] SR]QDZDQLDNXOWXU\NWyUHMMHVWQRQLNLHP SR]QDZDQLHNXOWXU\LF\ZLOL]DFMLNUDMyZDQJORM]\F]Q\FK SR]QDZDQLH ZáDVQ\FK SRVWDZ SRJOGyZ L RGF]Xü SRSU]H] RGQRV]HQLH VL GR innych, NV]WDáWRZDQLHSR]\W\ZQHMSRVWDZ\ZREHFLQQ\FKNXOWXUF\ZLOL]DFMLRE\F]DMyZ SRJOGyZLUHOLJLL SURSDJRZDQLH SRVWDZ RWZDUW\FK JRWRZRFL GR SU]H]Z\FL*DQLD VWHUHRW\SyZ L XSU]HG]H 75(&,1$8&=$1,$ FAZA I.DWHJRULHSRMFLRZH 8F]QLRZL]QDQHVQD]Z\ SU]HGPLRWyZ ] RWRF]HQLD V]NRá\ L GRPX XEUDQLD Z\SRVD*HQLH SRNRMX ]DZDUWRüWRUQLVWUDLWS RVyE] NWyU\PL VL NRQWDNWXMH URG]LFH URG]HVWZR QDXF]\FLHOH RUD] SRVWDFL ]HZLDWDEDMNLLSRSXODUQ\FKWHOHZL]\MQ\FKSURJUDPyZG]LHFLF\FK FKDUDNWHU\]XMFH MHJR VDPHJR LPL ZLHN DGUHV QDURGRZRü ]DZRG\ rodziców), FHFKSU]HGPLRWyZNRORUNV]WDáWZLHONRü SU]\URG\]ZLHU]WUROLQ SRGVWDZRZ\FKF]\QQRFL liczb, czasu, ZLWSUH]HQWyZZDNDFML VSRVREyZVSG]DQLDF]DVXZROQHJR]DEDZ 15

16 Kategorie funkcjonalne powitania, np.: Good morning / afternoon / evening. Hello! How are you? Hi! SR*HJQDQLDQSGoodbye. Bye-bye. See you tomorrow/on Monday. polecenia, np.: Close your book now. Open the door, please. Let s all sing together. Clean the board, please. Switch the light off, please. SURE\QSMary, will you help John? Can you say it slowly? Can you repeat that, please. stwierdzenia, np.: That s right. That s wrong. That s a very good picture. Adam is absent today. pytania, np.: Is it correct? Can you sing this song? What s your name? How old are you? Barbara, where is your pen? zaprzeczenia, np.: No, I am not hungry. No, I haven t got this book. No, I don t know this game. We aren t English, we are Polish. IRUPXá\ JU]HF]QRFLRZH np.: Here you are. Thank you very much. Sorry. Excuse me. literowanie Kategorie gramatyczne :, HWDSLH LQLFMXMF\P QLH SU]HZLGXMH VL QDXF]DQLD JUDPDW\NL DQL V\VWHPDW\F]QHM JUDGDFML PDWHULDáX 1DXF]\FLHO VDP GHF\GXMH Z MDNL VSRVyE SRU]GNXMH RSDQRZ\ZDQ\ SU]H] XF]QLD PDWHULDá =DOHFDQH MHVW MHG\QLH SRáR*HQLH QDFLVNX QD SUDZLGáRZ Z\PRZ L LQWRQDFM 0DNV\PDOQLH Z\NRU]\VWXMHP\ XPLHMWQRü XF]QLD GR SU]\VZDMDQLD PDWHULDáX QLH ]DQDOL]RZDQHJR ]DZDUWHJR Z Z\SRZLHG]LDFK ]UXW\QL]RZDQ\FK ]ZL]DQ\FK ]H VWUXNWXU OHNFML RUD] Z SU]\VZDMDQ\FKWHNVWDFKSLRVHQHNZ\OLF]DQHNLZLHUV]\NyZ0DWHULDáJUDPDW\F]Q\ MHVW RSDQRZ\ZDQ\ G]LNL SU]\VZDMDQLX RZ\FK WHNVWyZ 1LH WRZDU]\V]\ WHPX natomiast komentarz gramatyczny. Tematyka 3URJUDP ]DZLHUD WHPDWyZ ZLRGF\FK SU]H]QDF]RQ\FK GR UHDOL]DFML Z REX ID]DFK QDXF]DQLD.D*G\ WHPDW MHVW SRG]LHORQ\ QD V]HUHJ KDVHá SRU]GNXMF\FK 'OD SLHUZV]HM ID]\ QDXF]DQLD Z\EUDQR SRGVWDZRZH QDMSURVWV]H KDVáD WHPDW\F]QH:ID]LH,,QDOH*\NROHMQRZNODVLHLUR]EXGRZ\ZDüSRV]F]HJyOQH WHPDW\ZLRGFHRQRZHFRUD]EDUG]LHMVSHFMDOL]RZDQHKDVáDWHPDW\F]QH )\FLHFRG]LHQQHFRG]LHQQHF]\QQRFL ±GRPSRVLáNLVHQKLJLHQD ±V]NRáDSU]\JRWRZDQLHWRUQLVWUDRGUDELDQLHOHNFML /XG]LHLVWRVXQNLPLG]\QLPLQD]ZDQLHZ\JOGUHODFMH ja i moja rodzina, moi koledzy, moi nauczyciele. ZLDWZRNyáQDV ±PyMGRPPRMHRVLHGOHPRMDRVDGDPRMDZLH ±SU]\URGD]ZLHU]WDUROLQ\ 16

17 Praca: zawody rodziców. Czas wolny gry i zabawy, sport; ±ZLWDChristmas, EasterRUD]]ZL]DQH]QLPLRE\F]DMH Informacja i media poczta: listy, telegramy, znaczki, telefon, telewizja. 3R]QDMHP\ZLDW ±SRGUy*RZDQLHUy*QHURGNLWUDQVSRUWX ±ZV]\VWNLHG]LHFLQDZLHFLHFKFVLEDZLüLXF]\ü Sami potrafimy ±SLHZDP\SLRVHQNL recytujemy wierszyki, ±LQVFHQL]XMHP\EDMNV]WXN FAZA II.DWHJRULHSRMFLRZH 8F]HSRWUDILQD]ZDü przedmioty i zjawiska z otoczenia dalszego (ulica, sklep, kino), SRMFLHF]DVXNDOHQGDU]SRU\URNXPLHVLFHGDWDSRGDZDQLHF]DVX SRMFLDJOREDOQHZLDWSDVWZDQDURG\QDURGRZRFL ]DZRG\LF]\QQRFL]DZRGRZH FHFK\RVRERZH]HZQWU]QHLZHZQWU]QH FHFK\SU]HGPLRWyZLFKZDUWRüUR]PLDUZ\JOG ]MDZLVNDSU]\URGQLF]HZLDWUROLQQ\L]ZLHU]F\SRJRGD VSRVRE\ VSG]DQLD F]DVX ZROQHJR VSRUW UHNUHDFMD ZDNDFMH OHNWXUD NLQR telewizja), ]MDZLVND NXOWXURZH RE\F]DMH ZLWD ± URG]LPH L ] DQJLHOVNLHJR REV]DUX kulturowego (np. Hallowe en). Kategorie funkcjonalne 1DZL]\ZDQLH L SRGWU]\P\ZDQLH NRQWDNWX ] OXG(PL ] X*\FLHP zrytualizowanych zwrotów: powitania i pozdrawiania: Hello! Good morning / afternoon / evening. How are you? I m fine, thank you; przedstawianie osób: John, this is Adam Brown. Nice to meet you. How are you? I m very glad to see you. SR*HJQDQLD Goodbye. Till tomorrow. See you soon. So long. oferowanie pomocy: What can I do for you? Can I help you? SU]\MPRZDQLHSRPRF\RGPRZDSU]\MFLDSRPRF\ Yes, please. No, thank you. 17

18 SRG]LNRZDQLH]DSRPRFIt was kind of you. Thank you for your help. Informowanie identyfikowanie osób, miejsc, przedmiotów i zjawisk: This is Adam s computer. These are our new English friends; That s our school. It is winter. opis postaci, przedmiotu, miejsca: He is quite short and he s got blue eyes. Your new schoolbag is very nice. There is a round table in the middle of the room. porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc: He is the tallest boy in our class. Helen is older than Jack. It s the most interesting book in my library. He is as intelligent as Jim. RSLVF]\QQRFLLV\WXDFMLI watch TV in the evening. Listen, Michael Jackson is singing. I met John in the kindergarten. We had a nice birthday party on Saturday. Z\UD*DQLH]DPLDUXLFHOXI am going to study at art school. Richard wants to be a photographer. Prowadzenie rozmowy rozpoczynanie rozmowy: Excuse me, are you...? What country are you from? Do you speak English / Polish? Z\UD*DQLHRSLQLLLSRVWDZZREHFUR]PyZF\LWHPDWXUR]PRZ\I agree. You are right. Yes, I think so. I don t agree. You re wrong. I don t think so ±ZLHG]D]QDMRPRüI know that. Do you know her? ±SHZQRüI m sure.... You re right. ±SUDZGRSRGRELHVWZR He is probably ill. Perhaps he is busy. ±NRQLHF]QRüSU]\PXVWe must do it now. You have to be on time. ±XPLHMWQRüCan you swim? Yes, I can / No, I can t. przyzwolenie: May I use your book? Yes, you may. zgoda / niezgoda: All right. OK. I agree. No, thanks. ±FKü*\F]HQLHWould you like to come to my party? Yes, I d love to. ±]DGRZROHQLHUDGRüThat s great! Excellent! zainteresowania: I m interested in football. aprobata / dezaprobata: That s right. That s wrong. ±XSRGREDQLDQLHFKüI like ice-cream. She hates rats. Podtrzymywanie komunikacji SURED R SRZWyU]HQLH Could you repeat, please? Could you say it again, please? Z\UD*DQLH QLH]QDMRPRFL VáRZD L]ZURWX I don t know this word in English. I don t know how to say it. proszenie o mówienie wolniej: Not so fast, please. literowanie: Can you spell your name, please? sygnalizowanie niezrozumienia: I beg your pardon? Sorry, I don t understand. Kategorie gramatyczne :\V]F]HJyOQLRQH SRQL*HM NDWHJRULH JUDPDW\F]QH V ZSURZDG]DQH VWRSQLRZR Z WUDNFLH UHDOL]DFML NXUVX 1LH R]QDF]D WR MHGQDN *H XF]QLRZLH EG X*\ZDü LFK SRSUDZQLHZNRPXQLNDFML=EDGDQDGSU]\VZRMHQLHPGUXJLHJRM]\NDZ\QLND*H 18

19 ZLHOH VWUXNWXU MHVW SU]\VZDMDQ\FK HWDSDPL ± HWDSyZ SRUHGQLFK NWyUH FKDUDNWHU\]XMVLRGFK\OHQLDPLRGQRUP\M]\NRZHM 2NUHOQLNL a, the, some, any, no, much, many /LF]HEQLNLJáyZQHLSRU]GNRZH one, two, twenty...; first, second, twenty first... Spójniki and, but, or, because, then, next, after that Rzeczownik rzeczowniki policzalne i niepoliczalne liczba mnoga rzeczowników (regularne, nieregularne) Czasownik to be to have / have got czasowniki modalne (can, must, may, could, would, should) zwrot there is / there are F]DVRZQLNL UHJXODUQH L QLHUHJXODUQH QDMSRSXODUQLHMV]H ]ZL]DQH ] przerabianymi tekstami) czasy gramatyczne (Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Past Simple) zwrot to be going to 3U]\VáyZHN SU]\VáyZNLF]VWRWOLZRFLsometimes, never, always SU]\VáyZNL F]DVX SU]HV]áHJR L SU]\V]áHJR last Monday, next week, at five o clock Zaimek ]DLPNLZVND]XMFHthis / that, these / those) zaimki osobowe (I, me,...) ]DLPNLG]LHU*DZF]Hmine, yours,...) Przymiotnik SU]\PLRWQLNLG]LHU*DZF]Hmy, your,...) pozycja przymiotnika w zdaniu (She is a beautiful girl, The fat man over there...) stopniowanie przymiotników (np. fast - faster, intelligent - the most intelligent) porównanie (as... as, the same as, longer than) Przyimek w okolicznikach miejsca (in, on, at, under...) w okolicznikach czasu (on Sunday, at 7 o clock, in summer, after 2 o clock) 19

20 Szyk wyrazów w zdaniu Tematyka 8F]HSRZLQLHQXPLHüNRPXQLNRZDüVLZQDVWSXMF\P]DNUHVLH )\FLHFRG]LHQQHFRG]LHQQHRERZL]NLLF]\QQRFL GRPXELHUDQLHVLF]FLJDUGHURE\]DNXS\RSLHNDQDGURG]HVWZHP ]ZLHU]WDPLGRPRZ\PL V]NRáD PRMD NODVD SODQ OHNFML QD]Z\ SU]HGPLRWyZ V]NROQ\FK Z\EUDQH ]DJDGQLHQLD ] Uy*Q\FK SU]HGPLRWyZ V]NROQ\FK QS SRGVWDZRZH G]LDáDQLD DU\WPHW\F]QH REVHUZDFMD SURFHVyZ ELRORJLF]Q\FK QD]Z\ geograficzne. /XG]LHLVWRVXQNLPLG]\QLPLQD]ZDQLHFHFK]HZQWU]Q\FKLZHZQWU]Q\FK oraz relacji moja rodzina, moi przyjaciele i koledzy, PRLVVLHG]L RSLVLFKDUDNWHU\VW\NDSRVWDFL]NVL*HNILOPXWHOHZL]ML Czas wolny zainteresowania: lektury, filmy, komputer, SU]\QDOH*QRüGRNOXEXNyáND]DLQWHUHVRZDKDUFHUVWZD sport, gry i zabawy, turystyka, wakacje letnie i zimowe. ZLDWZRNyáQDV PRMHRWRF]HQLHPRMHRVLHGOHPLDVWRPRMDZLHPyMNUDM zjawiska atmosferyczne. Praca popularne zawody, NLPEGNLHG\GRURVQ 3U]HSá\ZLQIRUPDFMLLPHGLD poczta, telefon, prasa, radio, telewizja, internet. 3R]QDMHP\ZLDW SRGUy*RZDQLHVDPRFKRGHPDXWREXVHPNROHMVDPRORWHP NXOWXUD]Z\F]DMHLWUDG\FMDNUDMyZDQJORM]\F]Q\FK SU]\JRWRZDQLHGRZ\PLDQ\]HV]NRáDPL]LQQ\FKNUDMyZOXEXF]HVWQLFWZD ZSURJUDPDFKPLG]\QDURGRZ\FK 20

KEY ENGLISH TEST for Schools

KEY ENGLISH TEST for Schools KEY ENGLISH TEST for Schools PAPER 1 Reading and Writing Sample Paper Time 1 hour 10 minutes INSTRUCTIONS TO CANDIDATES Do not open this question paper until you are told to do so. Write your name, Centre

More information

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Wallaby Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Wallaby Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Testi_Kang_10ENG.qxp 8-01-2010 22:38 Pagina 10 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Choose the correct

More information

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Joey Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Joey Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria Testi_Kang_10ENG.qxp 8-01-2010 22:38 Pagina 5 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria Choose the correct alternative

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Movers Information for Candidates Information for candidates YLE Movers Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Flyers Information for Candidates Information for candidates YLE Flyers Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

UNIT TOPIC. Look at the pictures in the unit. Tick ( ) three things this unit is about.

UNIT TOPIC. Look at the pictures in the unit. Tick ( ) three things this unit is about. UNIT 5 ON THE JOB IN THIS UNIT YOU learn language to talk about jobs, workplaces and schedules, and to tell the time read an article about different people s jobs learn to get someone s attention, for

More information

2 Complete the crossword. B O 6 R A 7. 4 You do ballet here. 1 You study chemistry 5 You borrow books and biology here. from here.

2 Complete the crossword. B O 6 R A 7. 4 You do ballet here. 1 You study chemistry 5 You borrow books and biology here. from here. Module 1 Schools Ge Ready Vocabulary: School Facilities 1 Find the missing words and complete the sentences. 1 2 3 roomlaboratorystudioroompitchcourtspool I love painting and drawing, so I m always in

More information

Up! Wake. unit. Monday 13 May. Listen, look and say. Play a game. Listen, find and say. 4 Unit 1 vocabulary (routines)

Up! Wake. unit. Monday 13 May. Listen, look and say. Play a game. Listen, find and say. 4 Unit 1 vocabulary (routines) unit 1 Wake 1:02 1 Up! Listen, look and say. th Monday 13 May 2 eat bre ak fast 1 wake up 3 get dressed 7 play football 6 go to the park 8 do my homework 4 go to school 9 play video games 10 watch TV 5

More information

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson English for Spanish Speakers Second Edition s 1 Caroline Nixon & Michael Tomlinson 1 Red and yellow and pink and green, Orange and purple and blue. I can sing a rainbow, Sing a rainbow, Sing a rainbow

More information

DIAGNOSTIC EVALUATION

DIAGNOSTIC EVALUATION Servicio de Inspección Educativa Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzua 2 0 1 1 / 1 2 DIAGNOSTIC EVALUATION 4th YEAR of PRIMARY EDUCATION ENGLISH LITERACY Name / surname(s):... School:... Group:... City / Town:.

More information

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson English for Spanish Speakers Second Edition s 2 Caroline Nixon & Michael Tomlinson 1 2 There are pencils in the classroom, yes there are. There s a cupboard on the pencils, yes there is. There s a ruler

More information

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping.

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping. Inglés. 5Primaria PRESENT CONTINUOUS Affirmative Negative Interrogative I am (I m) playing. You are (you re) eating He is (He s) reading. She is (She s) sleeping. It is (It s) running. We are (we re) speaking.

More information

Fry Instant Word List

Fry Instant Word List First 100 Instant Words the had out than of by many first and words then water a but them been to not these called in what so who is all some oil you were her sit that we would now it when make find he

More information

How many monkeys?: How many monkeys? One, one! How many monkeys? One monkey! Hello song: Hello, hello, hello *3

How many monkeys?: How many monkeys? One, one! How many monkeys? One monkey! Hello song: Hello, hello, hello *3 Hello song: Hello, hello, hello *3 I am Sue Hello, hello, hello *3 I am Jack Goodbye song: Goodbye Jack and Sue. Goodbye Jack. Goodbye Sue. Goodbye Jack and Sue. Elephants and fishes: How many elephants/fishes?

More information

1. Hallo, hallo. 2. Good morning. Good morning, good morning. How are you? Fine, thank you.

1. Hallo, hallo. 2. Good morning. Good morning, good morning. How are you? Fine, thank you. 1. Hallo, hallo Hallo, hallo it's english time, hallo, hallo it's english time. clap your hands, clap your hands it's english time, clap your hands, clap your hands it's english time. 2. Good morning Good

More information

Wallaby Choose the correct answer (Scegli la risposta giusta)

Wallaby Choose the correct answer (Scegli la risposta giusta) Baby_Kang_07.qxp 16-04-2007 12:17 Pagina 10 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 20 marzo 2007 Categoria Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Choose the correct

More information

Fry Instant Words High Frequency Words

Fry Instant Words High Frequency Words Fry Instant Words High Frequency Words The Fry list of 600 words are the most frequently used words for reading and writing. The words are listed in rank order. First Hundred Group 1 Group 2 Group 3 Group

More information

NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION

NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION A1 Read the text below Tammy Roddick is 15 years old. She is a professional tennis player. She is from Omaha, Nebraska, in the United States of America. She has

More information

1 Online! 1 Listen and sing. 2 Look and ask a friend. LESSON 1

1 Online! 1 Listen and sing. 2 Look and ask a friend. LESSON 1 1 Online! LESSON 1 1 Listen and sing. 1.7 I love our computer, I use it every day. I search the internet, For new games to play. I upload photos, And I chat with my friends. I sometimes write an email,

More information

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education Set 1 The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How

More information

CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO DO ESTUDANTE INTERNACIONAL NOS CURSOS DO 1º CICLO DE ESTUDOS E MESTRADO INTEGRADO

CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO DO ESTUDANTE INTERNACIONAL NOS CURSOS DO 1º CICLO DE ESTUDOS E MESTRADO INTEGRADO CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO DO ESTUDANTE INTERNACIONAL NOS CURSOS DO 1º CICLO DE ESTUDOS E MESTRADO INTEGRADO PROVA ESPECÍFICA MODELO DE INGLÊS (NÍVEL A.2.2) WRITTEN TEST Questions 1 5 PART

More information

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions 2 A Present simple 1 B Present simple: questions C Communication strategies Showing interest D Interaction Are you a people person? Getting together Present simple 1 Word focus: Special occasions 1 Work

More information

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1 Time Listening Lesson : Time in your life. Listen to the information about Linda and Huseyin. Are the sentences true or false? True False Linda likes the early morning. She usually checks her emails when

More information

Nombre: Today is Monday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Friday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Wednesday.

Nombre: Today is Monday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Friday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Wednesday. Days of the week. Read and complete. Today is Monday. Yesterday was Tomorrow will be. Today is Friday. Yesterday was Tomorrow will be. Today is Wednesday. Yesterday was Tomorrow will be. Today is Saturday.

More information

LESSON 1 A,a, ai, ay

LESSON 1 A,a, ai, ay CONTENT. Lesson 1. A,a, ai, ay. Lesson 2. B, b, K, k. Lesson 3. E, e, ee, ea. Lesson 4. V, v, F, f, -er, - or. Lesson 5. I, i, Y, y. Lesson 6. L, l, M, m, N, n. Lesson 7. U, u, ew. Lesson 8. S, s. Lesson

More information

Fun! FFun! y words. My Picture Dictionary. Free time activities. 1 Complete the words. s i ng in a b a n d. pl b d mes. d cart. m jewe. oll rds.

Fun! FFun! y words. My Picture Dictionary. Free time activities. 1 Complete the words. s i ng in a b a n d. pl b d mes. d cart. m jewe. oll rds. FFun! Fun! My Picture Dictionary Free time activities 1 Complete the words. 1 s i ng in a b a n d m jewe d cart pl b d mes 6 7 8 t fr r b d s oll rds m mo planes 9 10 li to g roll bladi r What is your

More information

Nombre: SIMPLE PRESENT AFFIRMATIVE. Subjet + verb (3 sing +s, or es) NEGATIVE. Subjet + do/does + not+ verb INTERROGATIVE. Do /Does + Subjet + verb?

Nombre: SIMPLE PRESENT AFFIRMATIVE. Subjet + verb (3 sing +s, or es) NEGATIVE. Subjet + do/does + not+ verb INTERROGATIVE. Do /Does + Subjet + verb? SIMPLE PRESENT Affirmative Negative Interrogative I play. You eat. He reads. She sleeps. It runs. We speak. You work. They study. I don t play. You don t eat. He doesn t read. She doesn t sleep. It doesn

More information

2014-2015 SUPPLEMENTARY MATERIAL (New Language Leader Elementary Unit 2) B / C LEVEL TEACHERS COPY

2014-2015 SUPPLEMENTARY MATERIAL (New Language Leader Elementary Unit 2) B / C LEVEL TEACHERS COPY GRAMMAR A. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 1. My mother LIVES in Paris because she LIKES cities. (live, like) 2. Rudy DOESN T E-MAIL me but he PHONES me every week.

More information

f w t Ew 0 sr} fmd z f}dvlh w/ y Ew ' t Ew 0 su hgnrvf z f}dvlh w/ x Ew 0 fldj udnlhw/ x Ew }qdn }doh} rg whjr/ nwöu vloqln mhvw z df}rq 1 MEx '

f w t Ew 0 sr} fmd z f}dvlh w/ y Ew ' t Ew 0 su hgnrvf z f}dvlh w/ x Ew 0 fldj udnlhw/ x Ew }qdn }doh} rg whjr/ nwöu vloqln mhvw z df}rq 1 MEx ' Dg1 ]dg1 9 Ur}zld}d jhrphwu }qlh }djdgqlhqlh vwhurzdqld god prghox srl djx r qdshg}lh udnlhwrz p1 Su} srpqlmp whq prgho= ;? { Ew ' { Ew n x Ew = jg}lh { Ew ' { ' Et> y W > t Ew 0 sr} md z }dvlh w/ y Ew

More information

Unit 3. Exercise 1. Listening Activity: Taking a Test about Cats, p. 63:

Unit 3. Exercise 1. Listening Activity: Taking a Test about Cats, p. 63: 39 Unit 3 Exercise 1. Listening Activity: Taking a Test about Cats, p. 63: How well do you know cats compared to humans and dogs? Here is a quick test about cats. Listen to the questions and then choose

More information

Entry test. 3 1 Eva lives in Barcelona. If the weather is. 1 1 Nick has to the park. 2 1 Millions of bars of chocolate

Entry test. 3 1 Eva lives in Barcelona. If the weather is. 1 1 Nick has to the park. 2 1 Millions of bars of chocolate Entry test Tick the correct answers 1 1 Nick has to the park. a gone b going c went 2 The football match hasn t finished. a just b already c yet 3 Jenny s hair is wet. She s washed it. a never b yet c

More information

A) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE VERBS BELOW IN THE CORRECT FORM. (10x1)

A) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE VERBS BELOW IN THE CORRECT FORM. (10x1) NAME: CLASS: DATE:../12/2010 NUMBER: A) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE VERBS BELOW IN THE CORRECT FORM. (10x1) arrive - finish - go - have - leave - start - watch - work Mr Parker (1)... breakfast at

More information

NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION

NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION A1 Read the text below: Michael Carrick is twenty-eight years old. He is from Manchester, in England. He is a football player for Manchester United. His hobbies

More information

Keys to grammar tasks Great! 3 Unit 1

Keys to grammar tasks Great! 3 Unit 1 Keys to grammar tasks Great! 3 Unit wearing, talking, standing SB, page 45. The woman wearing the red skirt is our new boss.. Who is the man talking to Fiona? 3. The woman standing next to Michael Lewis

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Starters Information for Candidates Information for candidates YLE Starters Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

Classroom Language Companion

Classroom Language Companion Classroom Language Companion Real life language for every day macmillan advantage A new pupil at school A - Hello, I m Nick, what s your name? B - My name s Silvia. A - How old are you Silvia? B - I m

More information

Girl Meets Boy. And suddenly there he was, this tall, quiet boy in a blue and white shirt... I'll always remember the first time I saw him.

Girl Meets Boy. And suddenly there he was, this tall, quiet boy in a blue and white shirt... I'll always remember the first time I saw him. Girl Meets Boy And suddenly there he was, this tall, quiet boy in a blue and white shirt... I'll always remember the first time I saw him. Donna is on a boat. She is going to Spain with her family for

More information

Doonfoot Primary School. Helping your child with. Spelling at Home

Doonfoot Primary School. Helping your child with. Spelling at Home Doonfoot Primary School Helping your child with Spelling at Home Information for Parents Introduction Being able to spell words correctly is one of the most important writing skills that your child can

More information

www inglesemilano.it IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary Test 1 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION

www inglesemilano.it IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary Test 1 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION A1 MOCK EXAMINATION Choose the correct alternative to complete the sentences. 1. Tony.. up early on Sunday mornings. a) is get sometimes b) sometimes get c) sometimes gets 2. At the moment he.. a) is sleeping

More information

PODSTAWOWE TREŚCI JĘZYKOWE DLA POZIOMU A1 przykłady w zdaniach.

PODSTAWOWE TREŚCI JĘZYKOWE DLA POZIOMU A1 przykłady w zdaniach. PODSTAWOWE TREŚCI JĘZYKOWE DLA POZIOMU A1 przykłady w zdaniach. 1. Stosowanie liczb: - I have two sisters and one brother - My husband is 28 years old. - There are 200 students in the first year. 2. Stosowanie

More information

Jake arrives at Euston station in London. It is a holiday weekend and it is his first time away from Manchester. Jake is eighteen years old and he

Jake arrives at Euston station in London. It is a holiday weekend and it is his first time away from Manchester. Jake is eighteen years old and he Annette Keen Jake arrives at Euston station in London. It is a holiday weekend and it is his first time away from Manchester. Jake is eighteen years old and he lives with his family. Now he is in London.

More information

Reading. Re d on Power up. Skill. Sum up. Spe k up 4 D. You use a digital camera.

Reading. Re d on Power up. Skill. Sum up. Spe k up 4 D. You use a digital camera. 03 We school Reading Re d on Power up 1 music 3 Match the school subjects with the photos. computer studies geography history maths science A B Read the article on page 27 about a school in Northern Ireland.

More information

Mammon and the Archer

Mammon and the Archer O. H e n r y p Mammon and the Archer OLD ANTHONY ROCKWALL, WHO HAD MADE millions of dollars by making and selling Rockwall s soap, stood at a window of his large Fifth Avenue house. He was looking out

More information

At eight o clock I wash myself then I sit on my armchair and I watch Takeshi

At eight o clock I wash myself then I sit on my armchair and I watch Takeshi My living day Hello, my name's Nouhaila. I get up at seven o' clock and I wash my hands and my face at quarter past seven. I have breakfast at half past seven, then I get dressed at twenty-five to eight.

More information

Free Time Animals The world Secret codes The city Forests Memories Sherlock Holmes

Free Time Animals The world Secret codes The city Forests Memories Sherlock Holmes Free Time Animals The world Secret codes The city Forests Memories Sherlock Holmes Material promocional de muestra para Andalucía incluyendo contenido del Activity Book y el Teacher s Resource File de

More information

Fry Instant Phrases. Give them to me. Then we will go.

Fry Instant Phrases. Give them to me. Then we will go. Fry Instant Phrases The words in these phrases come from Dr. Edward Fry s Instant Word List (High Frequency Words). According to Fry, the first 300 words in the list represent about 67% of all the words

More information

II ETAP III MIĘDZYSZKOLNEJ OLIMPIADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

II ETAP III MIĘDZYSZKOLNEJ OLIMPIADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kraków 27 kwiecień 2007 SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH II ETAP III MIĘDZYSZKOLNEJ OLIMPIADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZEŃ :.. SZKOŁA: SUMA PUNKTÓW: / 100 1. WSTAW CZASOWNIKI Z NAWIASÓW WE WŁAŚCIWEJ FORMIE CZASU PRESENT

More information

A Note to Parents. 1. As you study the list, vary the order of the words.

A Note to Parents. 1. As you study the list, vary the order of the words. A Note to Parents This Wordbook contains all the sight words we will be studying throughout the year plus some additional enrichment words. Your child should spend some time each week studying this Wordbook

More information

Flyers Reading & Writing

Flyers Reading & Writing Page 48 Flyers Cambridge Young Learners English Tests Blank Page 2 Part 1 10 questions Look and read. Choose the correct words and write them on the lines. There is one example. a fridge an apartment cupboards

More information

XIX MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA PŁOCK 2013 KOD UCZNIA. J.angielski. Klasa VI

XIX MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA PŁOCK 2013 KOD UCZNIA. J.angielski. Klasa VI XIX MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA PŁOCK 2013 KOD UCZNIA J.angielski Klasa VI GRAMMAR I. Przeczytaj tekst i uzupełnij go podanymi czasownikami w czasie present simple lub present continuous. write do

More information

FILE 1 FILE 2. english file PRE-INTERMEDIATE third edition Entry Checker answer key. a 1 Our 2 My 3 your 4 its 5 your 6 My 7 our 8 His 9 their 10 her

FILE 1 FILE 2. english file PRE-INTERMEDIATE third edition Entry Checker answer key. a 1 Our 2 My 3 your 4 its 5 your 6 My 7 our 8 His 9 their 10 her English File Pre-Intermediate third edition Entry Checker answer key FILE 1 1A a 1 are 2 am 3 are 4 is 5 are 6 is 7 are 8 are 9 is 10 am b 1 I m 2 You re 3 It s 4 They re c 1 We re 2 It s 3 He s 4 You

More information

3a Order the words to make questions. b Check your answers. c Practise saying the questions.

3a Order the words to make questions. b Check your answers. c Practise saying the questions. 3 Home sweet home Language focus there is / there are Jane is looking for a new flat. Look at her list of things in the area and complete the sentences with there s, there isn t, there are or there aren

More information

銘 傳 大 學 九 十 一 學 年 度 轉 學 生 招 生 考 試 八 月 四 日 第 四 節 應 英 轉 三 英 文 聽 力 試 題

銘 傳 大 學 九 十 一 學 年 度 轉 學 生 招 生 考 試 八 月 四 日 第 四 節 應 英 轉 三 英 文 聽 力 試 題 銘 傳 大 學 九 十 一 學 年 度 轉 學 生 招 生 考 試 八 月 四 日 第 四 節 應 英 轉 三 英 文 聽 力 試 題 Part A Medium Dialogue Dialogue 1. 1. a. in the night market b. in a supermarket c. in a 7-11 d. in an electronics store 2. a. She is

More information

Student s full name... PART A - GRAMMAR I. Put the verbs in the sentences below into either Present Simple, Present Continuous, Past

Student s full name... PART A - GRAMMAR I. Put the verbs in the sentences below into either Present Simple, Present Continuous, Past Egzamin z języka angielskiego Poziom: PRE-INTERMEDIATE Student s full name...... Group... GRAMMAR VOCABULARY TOTAL MAXIMUM SCORE 50 50 SCORE OBTAINED GRADE PART A - GRAMMAR I. Put the verbs in the sentences

More information

rtzrtz Jahrgangsstufentest Englisch 2003 Jahrgangsstufentest ENGLISCH an bayerischen Realschulen Termin: Dienstag, 16.

rtzrtz Jahrgangsstufentest Englisch 2003 Jahrgangsstufentest ENGLISCH an bayerischen Realschulen Termin: Dienstag, 16. rtzrtz Jahrgangsstufentest Englisch 2003 Jahrgangsstufentest ENGLISH an bayerischen Realschulen Termin: Dienstag, 16. September 2003 earbeitungszeit: 45 Minuten Name: Klasse: 7 Punkte: / 53 Note LISTENING

More information

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 6 Name: School:....

More information

Young Learners. Starters. Sample papers. Young Learners English Tests (YLE) Volume Two. UCLES 2013 CE/2051a/3Y11

Young Learners. Starters. Sample papers. Young Learners English Tests (YLE) Volume Two. UCLES 2013 CE/2051a/3Y11 Young Learners Young Learners English Tests (YLE) Sample papers Starters 2 Volume Two UCLES 2013 CE/2051a/3Y11 Introduction Cambridge English: Young Learners is a series of fun, motivating English language

More information

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping.

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping. Nombre: PRESENT CONTINOUS Affirmative Negative Interrogative I am (I m) playing. You are (you re) eating He is (He s) reading. She is (She s) sleeping. It is (It s) running. We are (we re) speaking. You

More information

LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 1

LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 1 LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 1 A. Short Comprehension The candidate is expected to demonstrate the ability to understand the passage (around 30 words) and answer questions. B. Usage The

More information

Choose the correct alternative to complete the sentences.

Choose the correct alternative to complete the sentences. Testi_Kang_09.qxp 19-04-2009 20:00 Pagina 16 Kangourou Italia - British Institutes Gara dell 11 marzo 2009 Categoria Per studenti della classe seconda della Scuola Secondaria di Secondo Grado Choose the

More information

Flyers classroom activities

Flyers classroom activities Young Learners Flyers classroom activities These activities are based on topics from the Cambridge English: Flyers Word List Picture Book. UCLES 2015 CE/3552/6Y01 Cambridge English: Flyers Worksheet No.

More information

Kangourou Italia Cambridge English Language Assessment Gara del 26 febbraio 2014

Kangourou Italia Cambridge English Language Assessment Gara del 26 febbraio 2014 Kangourou Italia ambridge English Language ssessment Gara del 26 febbraio 2014 ategoria Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria LISTENING TEST YOU NEED: This question paper n answer sheet

More information

TEST PLASUJĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO pozwalający na ocenę poziomu zaawansowania znajomości języka

TEST PLASUJĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO pozwalający na ocenę poziomu zaawansowania znajomości języka STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. Herlinga-Grudzińskiego 1 tel./ fax.: 25-24-570, -572 TEST PLASUJĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO pozwalający na ocenę poziomu

More information

flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress

flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress Work Choices UNIT 3 Getting Ready Discuss these questions with a partner. flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress 1 Look

More information

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping.

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping. PRESENT CONTINUOUS Affirmative Negative Interrogative I am (I m) playing. You are (you re) eating He is (He s) reading. She is (She s) sleeping. It is (It s) running. We are (we re) speaking. You are (you

More information

Dictionary words: Some words in this book are dark black. Find them in your dictionary or try to understand them with no dictionary first.

Dictionary words: Some words in this book are dark black. Find them in your dictionary or try to understand them with no dictionary first. Brown Eyes A man is pretending to be me, I said. Why? Every year, Peter and Susan Reed go to Lea-on- Sea for their holiday; every year they stay at the Hotel Vista. This year things start to go wrong.

More information

Sample questions (Changing sentences)

Sample questions (Changing sentences) Sample questions (Changing sentences) Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use no more than 3 words. 1. Do you play basketball well? Are you a player? 2. Does art interest

More information

Fry s Sight Word Phrases

Fry s Sight Word Phrases The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How long

More information

1 I... swim well when I was very young. A can B could C knew. 3 What... on Sundays? A does Mary usually do B does Mary usually

1 I... swim well when I was very young. A can B could C knew. 3 What... on Sundays? A does Mary usually do B does Mary usually Test 2A 1 I... swim well when I was very young. A can B could C knew 2 When I got... I had a bath. A home B at home C to home 3 What... on Sundays? A does Mary usually do B does Mary usually C usually

More information

1. What do they do? Write the sentences from the box into the correct columns.

1. What do they do? Write the sentences from the box into the correct columns. Present simple positive 1. What do they do? Write the sentences from the box into the correct columns. He wears a uniform. She works in a clothes shop. He gets up very early and goes to the market. She

More information

SALE TODAY All toys half price

SALE TODAY All toys half price Name: Class: Date: KET Practice PET TestPractice Reading Test and Reading Writing KET PET Part 1 Questions 1 5 Which notice (A H) says this (1 5)? For Questions 1 5 mark the correct letter A H on your

More information

Superstars Building Fry List Fluency

Superstars Building Fry List Fluency Sight Word Superstars Building Fry List Fluency By Jennifer Bates http://finallyinfirst.blogspot.com/ How I use this program I developed this program because I noticed many of my students were still trying

More information

EXTRA in English Episode 7: The Twin Script

EXTRA in English Episode 7: The Twin Script EXTRA in English Episode 7: The Twin Script COMMENTARY [voice over] This is the story of Bridget and Annie who share a flat in London and the boys next door, Nick and his friend Hector from Argentina.

More information

IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary. Test 3 - Page 1

IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary. Test 3 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION SECTION I Choose the correct alternatives to complete the sentences. 1. Where for a holiday next summer? a) do you like going b) would you to go c) would you like to go 2. Look at that

More information

- ENGLISH TEST - BEGINNER 100 QUESTIONS

- ENGLISH TEST - BEGINNER 100 QUESTIONS Exercise 1: Tick (P) the suitable answer. - ENGLISH TEST - 1. Do you work on Saturdays? A Yes, I work B Yes, I do C Yes, I am 2. How old are you? A No, I'm not B I'm 35 C I'm a waiter 3. Do you have a

More information

Roczny plan zajęć dydaktycznych język angielski rok 2015/2016

Roczny plan zajęć dydaktycznych język angielski rok 2015/2016 Roczny plan zajęć dydaktycznych język angielski rok 2015/2016 Miesiąc Temat tygodnia Słówka WRZESIEŃ Hello! My friends Body parts Hello, Bye-bye,What's your name?i'm... Girl, boy, teacher. Head, feet,

More information

Meet the kids from Harbour Road

Meet the kids from Harbour Road 1 Meet the kids from Harbour Road Scene 1 Paul/ Hi! Welcome to Harbour Road. I'm Sarah. I live here at Number 6. Look, there's Paul! Hey Paul! Hello, I'm Paul. I live at Number 9. Hi Sarah! Look, there's

More information

DIDAKIS- ENGLISH ASSESSMENT TEST

DIDAKIS- ENGLISH ASSESSMENT TEST 1. Where you from? a) is b) are c) am d) have 2. This is my friend. name is Peter. a) Her b) Our c) Yours d) His 3. Mike is. a) A friend of mine b) A my friend c) Friend my d) Mine friend 4. My brother

More information

THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE

THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE p T w o T h a n k s g i v i n g D a y G e n t l e m e n THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE day when all Americans go back to the old home and eat a big dinner. Bless the day. The President gives

More information

Ad Sales Scripts. Would you be willing to meet with me in person to discuss this great opportunity?

Ad Sales Scripts. Would you be willing to meet with me in person to discuss this great opportunity? Successful Cold Call to Business Hi, this is Steve at Waterway Car Wash. Good afternoon, Steve. My name is (first and last name) and I am calling on behalf of (name of yearbook), the yearbook publication

More information

PARAGRAPH ORGANIZATION 1 Worksheet 1: What is an introductory paragraph?

PARAGRAPH ORGANIZATION 1 Worksheet 1: What is an introductory paragraph? PARAGRAPH ORGANIZATION 1 Worksheet 1: What is an introductory paragraph? Read the paragraph. This is the introductory paragraph for an essay. What is the title of the essay? a The oldest person in your

More information

Jahrgangsstufentest Englisch. am Gymnasium

Jahrgangsstufentest Englisch. am Gymnasium Jahrgangsstufentest Englisch am Gymnasium Jahrgangsstufe 6 Aufgaben 04. Oktober 2013 Bearbeitungszeit: 45 Minuten bei freier Zeiteinteilung für die Teile II und III Name: Klasse: 6 Punkte: / 56 Note Part

More information

BIEDRONKI (LADYBIRDS)

BIEDRONKI (LADYBIRDS) BIEDRONKI (LADYBIRDS) In March in our kindergarten appeared new group Ladybirds. There are the youngest children who begin learning English. In March we started to accustom children to this language. Teacher

More information

PLACEMENT TEST A2. Complete the sentences. Use the correct comparative or superlative of the adjectives in brackets.

PLACEMENT TEST A2. Complete the sentences. Use the correct comparative or superlative of the adjectives in brackets. PLACEMENT TEST A2 Grammar 1 Underline the correct words. Jim: Ben: Jim: Ben: Jim: Ben: Jim: Hi Ben. What 0 were you doing / did you do when I saw you yesterday? I 1 was waiting / waited for my sister to

More information

Today, it is spoken in some offices. He's going to study English hard. and talk with a lot of people in the future.

Today, it is spoken in some offices. He's going to study English hard. and talk with a lot of people in the future. Good. How are you? You re welcome. How are you? Oh, no. You mustn t help him. OK. I ll ask him. Why did you finish the report? You can t buy a dictionary. No, thank you. How are you? It s cloudy. How are

More information

Hello! My name s Peter. I come from England. I m English. Hi! My name s Dorothea. I come from America. I m American.

Hello! My name s Peter. I come from England. I m English. Hi! My name s Dorothea. I come from America. I m American. Unit, lesson. Listen! Hello! My name s Peter. I come from England. I m English. Hi! My name s Dorothea. I come from America. I m American. Hello! My name s Sue. I come from Canada. I m Canadian. Hello!

More information

English Language Test. Grade Eight. Semester One

English Language Test. Grade Eight. Semester One ENGLISH LANGUAGE REGION: MUSANDAM SCHOOL:KHAWLA BINT AL AZWAR B.E.S. (5-12) English Language Test Grade Eight Semester One Name School Class Write your answers on the Test Paper Time: 2 hours Pages: 6

More information

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping.

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping. PRESENT CONTINUOUS Affirmative Negative Interrogative I am (I m) playing. You are (you re) eating He is (He s) reading. She is (She s) sleeping. It is (It s) running. We are (we re) speaking. You are (you

More information

Interview Questions for Secondary Schools Interviews

Interview Questions for Secondary Schools Interviews Interview Questions for Secondary Schools Interviews PART I 1. What is your name? My name is Lu Kin Tsang. My English name is Donald. 2. How old are you? I am twelve years old. 3. Where were you born?

More information

BMS 2 Entry Exam 2004. Gatwick Express. (Time: 45 minutes) Part 1 Reading Comprehension (25 minutes)

BMS 2 Entry Exam 2004. Gatwick Express. (Time: 45 minutes) Part 1 Reading Comprehension (25 minutes) GIBB BMS BMS 2 Entry Exam 2004 Englisch (Time: 45 minutes) Name:.. First Name:.. Points:...Mark:... Part 1 Reading Comprehension (25 minutes) Please read the following text carefully, then do A + B Gatwick

More information

Grades 5 & 6 (B1): choosing a Topic

Grades 5 & 6 (B1): choosing a Topic GESE language exam preparation Grades 5 & 6 (B1) - Lesson Plan 1 Grades 5 & 6 (B1): choosing a Topic Level: GESE Grades 5 & 6 (CEFR B1) Time: 3 x 45 minutes Aims: To understand which topics are suitable

More information

EKOLA Junior High School Bilingual Programme Entrance Test (1h15) Sample Paper. Result:

EKOLA Junior High School Bilingual Programme Entrance Test (1h15) Sample Paper. Result: EKOLA Junior High School Bilingual Programme Entrance Test (1h15) Sample Paper Name: Result: Task 1 Which notice says what? For questions 1 5, match the correct letter A H. 1. You do not have to pay extra

More information

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF p T h e L a s t L e a f IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF Washington Square, the streets have gone wild. They turn in different directions. They are broken into small pieces called places. One street

More information

Kaufmännische Berufsmatura im Kanton Zürich Aufnahmeprüfung 2009 Englisch Serie 2 K E Y - K E Y - K E Y 100 MARKS

Kaufmännische Berufsmatura im Kanton Zürich Aufnahmeprüfung 2009 Englisch Serie 2 K E Y - K E Y - K E Y 100 MARKS K E Y - K E Y - K E Y 100 MARKS TASK 1 ( Jamaica appoints whizz kid to top job ) (two marks) T F DS T F DS T F DS 1. 0 0 5. 0 0 9. 0 0 2. 0 0 6. 0 0 10. 0 0 3. 0 0 7. 0 0 4. 0 0 8. 0 0 20 marks TASK 2

More information

XVIII MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI 2011/2012

XVIII MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI 2011/2012 XVIII MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI 2011/2012 NAME: SCHOOL: POINTS: Grammar /27 Communication /27 Vocabulary /27 Writing /10 Total /91 GRAMMAR I. Uzupełnij rozmowę wstawiając

More information

Top tips for supporting your child with Literacy

Top tips for supporting your child with Literacy Top tips for supporting your child with Literacy As a parent/carer you are the person who know your child best, so you are ideally placed to help them with reading, writing, speaking and listening. Everywhere

More information

Placement Test. It is designed to enable us to place you in a class at the right level for you.

Placement Test. It is designed to enable us to place you in a class at the right level for you. Placement Test Date / / Name Nationality This placement test contains 50 multiple-choice questions for you to answer, and 3 writing questions. Please write a few sentences for each writing question. It

More information

I EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO THE SMARTERS BRAIN TWISTER KOD

I EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO THE SMARTERS BRAIN TWISTER KOD I EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO THE SMARTERS BRAIN TWISTER KOD Ex. 1 40 Ex. 2 8 Ex. 3 6 Ex. 4 5 Ex. 5 4 TOTAL 63 KLASA III 1. Zaznacz poprawną odpowiedź. UWAGA!!! Dopuszczalna jest

More information

PRESENT CONTINUOUS TENSE

PRESENT CONTINUOUS TENSE NAME: CLASS: TOTAL: 1) Match together the English word with the Slovak meaning. Use different colours. (5 pts) 1. at the moment a. tento týždeň 2. now b. práve dnes 3. in this picture c. teraz 4. today

More information

Can you spell these words?

Can you spell these words? a an as at am man if in is it sit tip pips on off of men peg pen can dad had back and big him his not got dot up mum but put us run I the to do into no go so 1 the this that then them will with went win

More information