František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10

Size: px
Start display at page:

Download "František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10"

Transcription

1 Obsah František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov Petra Baláţiová Postavenie a uplatnenie sociálneho pracovníka v zdravotníctve Roman Bednár, Gabriela Majeríková Vhodná voľba cviĉenia ako rozhodujúci faktor prevencie bolesti chrbta sestier Anna Benčeková, Hana Padyšáková Programy na prevenciu kardio-vaskulárnych ochorení v SR Markéta Blaţková, Anna Krátká, Lucie Kramaříková Zátěņové faktory a prevence syndromu vyhoření u sester na odděleních intenzivní péĉe Andrea Bratová Aspekty anestetickej ońetrovateľskej starostlivosti Marie Břendová, Jana Boroňová Spokojenost rodiĉŧ a dětí na dětském oddělení indikátor kvality ońetřovatelské péĉe Monika Binkowka-Bury, Beata Penar-Zadarko, Małgorzata Nagórska Opinions of community health nurse profession and using health benefits in Poland Lada Cetlová Bezpeĉnostní pás, jako prevence pádu pacienta Kateřina Čermáková Specifika v přístupu a péĉi o umírající pacienty jiného etnika a náboņenství Martina Černá Interkulturní aspekty komunikace s pacientem

2 Eva Červeňanová, Nikoleta Poliaková Prevencia u detí v období 1 5 rokov v ambulantnej starostlivosti Lenka Drahošová Postoj studentŧ oboru Vńeobecná sestra ke kouření a k edukaci kuřákŧ 115 Angelika Dudţáková Preventívne prehliadky súĉasť prevencie ochorení Vlasta Dvořáková Kojení a jeho podpora Věra Erbenová, Markéta Moravcová Ońetřovatelská péĉe o ńestinedělku, alternativní metody v porodnictví Jozef Filka Řízení bezpeĉnosti informací v nemocnici Zuzana Garneková Význam edukácie v prevencii rakoviny prsníka u ņien Katarína Gerlichová Prevencia detských úrazov v domácnosti Lenka Görnerová Strach z bolesti u hospitalizovaných pacientŧ Ivica Gulášová, Ivan Riedl Prevencia aterosklerózy v detskom veku na úseku verejného zdravotníctva Ivica Gulášová, Ivan Riedl Úloha Verejného zdravotníctva v napĺňaní programu Zdravie v 21. storoĉí: Prevencia závislosti od alkoholu Marie Hlaváčová Rozvíjení technik péĉe o zdraví v návaznosti na obsahovou náplň předmětu výchova ke zdraví Soňa Hlinková, Róbert Rusnák Krvné infekcie súvisiace s pouņívaním intravenóznych katétrov

3 Jiřina Hosáková, Darja Jarošová Kvalita ņivota pacientŧ s duńevní poruchou Janka Hrabčáková Fyzická aktivita rodiĉiek v I. dobe pôrodnej Martina Hrozenská, Jana Gabrielová Multidisciplinárny prístup v starostlivosti o osoby s demenciou Zuzana Hudáková, Mária Novysedláková Edukácia pacienta pri Crohnovej chorobe Andrea Hugáňová, Katarína Chovancová Teórie a modely závislostí v kontexte teórií významných pre sociálnu prácu Marcela Iţová Faktory vplývajúce na kvalitu ņivota pacientov s reumatoidnou artritídou 266 Monika Jankechová, Angelika Kunayová Pracovné podmienky sestier v ońetrovateľskej klinickej praxi Andrea Juhásová Komparácia rizík vyhorenia v profesii zdravotnej sestry a uĉiteľa Helena Kadučáková Sestra a psychická pracovná záťaņ Michaela Karafiátová Kompetence sestry ve vztahu k primární prevenci Jana Keketiová Zvyńovanie pracovných príleņitostí v Európe prostredníctvom cudzojazyĉných kompetencií Helena Kisvetrová Identifikace úzkosti ze smrti jako ońetřovatelského problému pacientŧ v domácí péĉi Mária Kopáčiková, Jaroslav Stančiak, Jozef Novotný Názory a postoje ņien k fajĉeniu v gravidite

4 Jaroslava Kráľová, Barbora Cigáňová Príprava zdravotníckych pracovníkov pre prácu v podmienkach rozvojových krajín Jarmila Kristová, Vlasta Závodná Saturácia potreby komunikácie u pacienta s infaustnou prognózou Helena Kuberová Monologické didaktické metódy v ońetrovateľstve Jana Kutnohorská Sebereflexe sestry v kontaktu s umírajícím Anna Lesňáková, Róbert Rusnák Nové princípy v diagnostike a lieĉbe pneumónií Miroslava Líšková Ońetrovateľstvo v zdraví pri práci Miroslava Líšková Sociálna rehabilitácia a uspokojovanie potrieb seniorov v rámci inńtitúcií 389 Vladimir Littva, Majid Belmiloud, Imrich Andrási Transplantácie a informovaný súhlas Slovenská realita Monika Mačkinová Emocionálna inteligencia v pomáhajúcich profesiách Mariana Magerčiaková Rodina ako ĉiniteľ redukcie stresu pri ońetrovaní chirurgického pacienta 417 Dagmar Marková Sexuálna spokojnosť v kontexte sexuálneho zdravia Eva Moraučíková, Soňa Hlinková Úloha sprevádzajúcej osoby pri pôrode Eva Musilová Kvalita ņivota a obezita Eva Musilová, Hana Padyšáková Vyuņitie pedagogickej metódy persuázie v podpore zdravia

5 Małgorzata Nagórska, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz Pharmaceutical clinical trials knowledge of nurses Jana Novotná Úrazy dětí Mária Novysedláková, Zuzana Hudáková Validizácia ońetrovateľskej diagnózy riziko vzniku dekubitov Jana Otrubová, Jarmila Kristová Výchova k materstvu Hana Padyšáková Determinanty kvality zdravotnej a sociálnej starostlivosti na Slovensku Miroslav Paľun, Daniela Hlaváčková Meracie módy v HPLC-NMR Ľuba Pavelová Filozofia harm reduction v práci s injekĉnými uņívateľmi drog Nikoleta Poliaková, Eva Červeňanová Európske odporúĉania pre prevenciu bolestí chrbta v lumbosakrálnej oblasti Rebeka Ralbovská Komunikácia so zmyslovo postihnutým Adriana Repková Emocionálna starostlivosť o ńestonedieľku David Rezničenko, Lada Cetlová Kvalita ņivota po operaci stresové inkontinence Jan Antoni Rutowski Carbohydrates, Glycemic Index of food and patients health importance in nursing practice Zuzana Rybárová Psychologické aspekty ońetrovatel'skej starostlivosti u pacienta poĉas anestézie

6 Viera Ryšková, Lada Cetlová Kvalita komunikácie s onkologickým pacientom Mária Semanišinová Stratégie písania anglického jazyka u zdravotníckych pracovníkov Jan Schuster, Vlasta Kursová Negativní dopady přílińné liberalizace spoleĉnosti při sledování vybraných antropometrických parametrŧ Viera Simočková, Mária Zamboriová Antropometrické parametre súĉasnej sestry Alica Slamková, Ľubica Poledníková Ońetrovateľská starostlivosť o pacienta s nádorovou bolesťou Andrea Solgajová, Dana Zrubcová Uĉenie komunikácie a psychoterapeutického prístupu v kontexte ońetrovateľského vzdelávania Jaroslav Stančiak, Mária Kopáčiková, Jozef Novotný Negatívne úĉinky návykových látok na priebeh tehotenstva Dita Svobodobá, Dana Jurásková Sledování pádŧ u hospitalizovaných pacientŧ v Ĉeské republice Emőke Takácsová, Janka Hrabčáková Psychofyzická príprava na pôrod oĉami budúcich matiek, ich partnerov a pôrodných asistentiek pracujúcich na pôrodných sálach Magda Taliánová, Magdalena Řeřuchová Komunikace jako sociální dovednost sester Irena Točíková Informovanost zdravotních sester v ońetřovatelské péĉi o periferní cévní vstupy Milan Tomka, Anna Kasanová Kvalitné sociálne sluņby ako subodbor sociálnej práce v subsystéme sociálnej pomoci

7 Šárka Tomová Priority studentského pojetí komunikace Jaromír Tupý, M. Tupá, Anna Lesňáková Sestra na transfúznom oddelení Magdaléna Varcholová, Elena Ţiaková, Stanislava Klobucká Vyuņitie combofitu v rehabilitácii skolióz Markéta Vojtová Vybrané psycholociální aspekty u nemocných s PEG Gabriela Vörösová Ńtandardizovaná ońetrovateľská terminológia Beata Penar-Zadarko, Małgorzata Marć Exposure the nurses to aggression in the workplace Dana Zrubcová Agresívny pacient na psychiatrických oddeleniach Dana Zrubcová Rodina ako determinant uspokojovania psychických a sociálnych potrieb pacienta so psychózou Elena Ţiaková, Iveta Schusterová, Stanislava Klobucká Ľahká mozgová dysfunkcia - moņnosti rehabilitácie

PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M. mezinárodní konference 21. 4. 2011. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Česká republika

PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M. mezinárodní konference 21. 4. 2011. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Česká republika PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M mezinárodní konference 21. 4. 2011 Vysoká škola polytechnická Jihlava Česká republika Vědecký výbor konference: Dr. Med.Tomasz Banas (PL) prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study)

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) Valid for students who entered the study from the academic

More information

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ V Sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre)

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre) The Ministry of the Environment Masaryk University in Brno Pardubice University J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem University of Economics in Prague University of Economics and Management in Prague

More information

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 DENTAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland.

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 DENTAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland. CURRICULUM Academic year 2012 / 2013 Seite 1 von 11 1 st YEAR Extent Credits Prerequisites General and Oral Biology 1 doc. RNDr. Anna Ondruššeková, PhD. Medical Chemistry prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

More information

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium)

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Financovanie zdravotníctva a zdravotné poisťovníctvo /2. roč./ Kováč, E. Zdravotné poistenie. Bratislava: Herba, 2009. 96 s. ISBN 978-80-89171-62-0

More information

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav ošetřovatelství CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní

More information

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Bartl David University of Ostrava Czech Republic Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Benčík Michal National Bank of Slovakia, Bratislava Slovakia Beránek Ladislav University of South Bohemia, České

More information

4 th Letici Kameny Trophy (29 th February - 2 nd March 2008) TOURNAMENT PROGRAMME

4 th Letici Kameny Trophy (29 th February - 2 nd March 2008) TOURNAMENT PROGRAMME TOURNAMENT PROGRAMME 4 th Letici Kameny Trophy (29 th February - 2 nd March 2008) Dear curlers, We want to thank you for your registration to our tournament and we would like to wish you GOOD CURLING.

More information

English Student Conference 2013 Programme Monday, 13 May

English Student Conference 2013 Programme Monday, 13 May English Student Conference 2013 Programme Monday, 13 May 8.20 8.50 Registration All registered participants will receive the registration pack along with the programme and conference badge. The participants

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

VÝSTAVA: II. Klubová výstava KCHBC České Budějovice, 6. 10. 2013 rozhodčí: Waldron-Gray Justine majitel

VÝSTAVA: II. Klubová výstava KCHBC České Budějovice, 6. 10. 2013 rozhodčí: Waldron-Gray Justine majitel VÝSTAVA: II. Klubová výstava KCHBC České Budějovice, 6. 10. 2013 rozhodčí: Waldron-Gray Justine hodnocení jméno psa majitel PSI / MALES třída štěňat / puppy class VN1 Arés Cortago Dušková Michaela super

More information

STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE

STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE roč. 4, č. 3/2013 STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE Mária Sováriová Soósová 1, Jana Sušinková 1, Mária Cenknerová

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

ORIGINAL PAPER PREVENTION OF HEARING LOSS AT WORK. Mária Šupínová 1, Jana Virgulová 1, Mária Kožuchová 2, Monika Babincová 1. Abstract.

ORIGINAL PAPER PREVENTION OF HEARING LOSS AT WORK. Mária Šupínová 1, Jana Virgulová 1, Mária Kožuchová 2, Monika Babincová 1. Abstract. Cent Eur J Nurs Midw 2015;6(2):267 272 doi: 10.15452/CEJNM.2015.06.0014 ORIGINAL PAPER PREVENTION OF HEARING LOSS AT WORK Mária Šupínová 1, Jana Virgulová 1, Mária Kožuchová 2, Monika Babincová 1 1 Faculty

More information

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ VSB Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Marketing and Business, Ostrava,

More information

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES School and Health 21, 2011, Education and Healthcare ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

More information

Študijný program Pôrodná asistencia. Wolf-Heidegger s atlas of Human Anatomy 2. Basel: Karger, 2004. 374 pp. ISBN 3-8055-7662-5

Študijný program Pôrodná asistencia. Wolf-Heidegger s atlas of Human Anatomy 2. Basel: Karger, 2004. 374 pp. ISBN 3-8055-7662-5 Študijný program Pôrodná asistencia Anatómia a fyziológia Mellová, Y. Anatómia človeka. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-335-6 /v tlači/. Beňuška, J. Anatómia pre medziodborové štúdium I. Bratislava:

More information

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 GENERAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland.

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 GENERAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland. CURRICULUM Academic year 2012 / 2013 Seite 1 von 11 1 st YEAR Extent Credits Prerequisites Biology 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Anatomy 1 prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. Histology and Embryology

More information

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU formujúca myseľ i srdce FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA Zborník z 2. medzinárodnej konferencie ETICKÉ ASPEKTY OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI V TEÓRII A PRAXI 2010 VERBUM - vydavateľstvo

More information

Perceived Health Status after Kidney Transplantation. Jaroslav Rosenberger

Perceived Health Status after Kidney Transplantation. Jaroslav Rosenberger Perceived Health Status after Kidney Transplantation Jaroslav Rosenberger J. Rosenberger 2006 Oxford University Press (Chapter 3) Blackwell Publishing (Chapter 4 and 5) Lippincott Williams & Wilkins (Chapter

More information

L POŽÁR: Psychológia postihnutých na Slovensku 338 J. VYKRUTOVÁ: Možnosti sociálnej a psychologickej pomoci klientom resocializačného strediska 350

L POŽÁR: Psychológia postihnutých na Slovensku 338 J. VYKRUTOVÁ: Možnosti sociálnej a psychologickej pomoci klientom resocializačného strediska 350 OBSAH 4/2007 M. BLATNÝ et al.: Kvalita života dětí po léčbě nádorového onemocnění: současné poznatky a směry výzkumu 291 M. BINAROVÁ - I. SOBOTKOVÁ: Životní spokojenost a fungování rodin s tělesně postiženým

More information

IV. Zlechovské hopsání

IV. Zlechovské hopsání Open Agility S Počet teamov/no of teams: 20 Priem. post. rýchl./aver. vel. [m/s]: 3,73 162 49 20 3,3 1 4 1 Šipková Anna Flurry Gold Lenfir (Flurry) Shetland Sheepdog Agility Zlechov 0 0 38,76 0,00 0,00

More information

Velká cena Litomyšle 30. 8. 2014

Velká cena Litomyšle 30. 8. 2014 Velká cena Litomyšle 30. 8. 2014 CMKU, Czech coursing club CACT coursing Locality: Litomyšl CR, Primátorská hráz 49.8688953 N, 16.3286331 E, 49 52.13372 N, 16 19.71798 E 49 52 8.023 N, 16 19 43.079 E Area

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Law Department of Financial Law and Tax Law CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

Changing Geographies: The Transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research

Changing Geographies: The Transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research 10 th Czech-Polish-Slovak Seminarium Changing Geographies: The Transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research Instructions for session chairs and paper presenters Language: The

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE

STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE roč. 3, č. 1/2012 STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE Mária Sováriová Soósová 1, Anna Varadyová 2 1 Ústav

More information

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III Faculty of Health Studies UJEP (FZS) organizes in cooperation with the Krajská zdravotní, a.s. and the Zdravotní ústav in Ústí nad Labem III. International scientific conference NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES

More information

FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, MENDEL UNIVERSITY BRNO, CZECH REPUBLIC ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT

FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, MENDEL UNIVERSITY BRNO, CZECH REPUBLIC ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, MENDEL UNIVERSITY BRNO, CZECH REPUBLIC ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT March 6 7, 2014 Place: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, Zemědělská

More information

THE CREATIVE CITY. 8.45 9.00 Opening Speech Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

THE CREATIVE CITY. 8.45 9.00 Opening Speech Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. THE CREATIVE CITY VI. Annual International Conference of PhD Candidates Ostrava, May 13 Department of Art History and Cultural Heritage Faculty of Arts, University of Ostrava CONFERENCE PROGRAM Wednesday,

More information

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena 1 021433 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values. Volume 1 : A 2 021430 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values.

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015

13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015 Technology Centre ASCR, the Ministry of Education, Youth and Sports and the team of the FP7 MIRRIS project would like to invite you to the conference 13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015

More information

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA INCIDENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN AND ADOLESCENTS IN CENTRAL SLOVAKIA MÁRIA

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2011

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2011 University of Defence www.unob.cz Centre of Simulation and Training Technologies Veletrhy Brno, a. s. www.bvv.cz DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2011 Proceedings Editor: Miroslav Hrubý

More information

neděle - 12.7.2015 172 CH CZ El Amor Gris Montrnegro - V 1, VT, KV ch: Oxana Eremina maj: Radomila Krnáčová Nosková jitka

neděle - 12.7.2015 172 CH CZ El Amor Gris Montrnegro - V 1, VT, KV ch: Oxana Eremina maj: Radomila Krnáčová Nosková jitka POVÝSTAVNÍ KATALOG neděle - 12.7.2015 KRUH ČÍSLO 1 Akita-Inu sk. FCI 5 166 ZANTIS GO Tomimopa - V 1, VT ch: Pavel Jůza maj: Jana + Jaroslav Mocákovi Aljašský malamut sk. FCI 5 167 ANGEL S SONG Wofarediok

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2014 Ročník 3 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 3. ročník, 2014, č. 2 Vedecký recenzovaný

More information

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO 2014 Ročník 4, číslo 1 Predseda redakčnej rady doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

ALL WHAT YOU NEED ABOUT GLASS IN THE CZECH REPUBLIC...

ALL WHAT YOU NEED ABOUT GLASS IN THE CZECH REPUBLIC... ALL WHAT YOU NEED ABOUT GLASS IN THE CZECH REPUBLIC... Association of the Glass and Ceramic Industry of the Czech Republic Address: Sámova 1, 101 00 Praha 10, Czech Republic Telephone: 00420 271 745 888

More information

PROGRAM OF THE CONFERENCE

PROGRAM OF THE CONFERENCE 13 TH INTERNATIONAL CONFERENCE STRUTEX STRUCTURE AND STRUCTURAL MECHANICS OF TEXTILES 27 th and 29 th November 2006 Liberec, Czech Republic 27.11.2006 - MONDAY PROGRAM OF THE CONFERENCE SECTION I - STRUCTURE

More information

JAN MORÁVEK, PH.D. Starostrašnická 38, 100 00 Praha 10, Czech Republic, Phone: 420-604252309 E-mail: jan.moravek[at]gmail.com

JAN MORÁVEK, PH.D. Starostrašnická 38, 100 00 Praha 10, Czech Republic, Phone: 420-604252309 E-mail: jan.moravek[at]gmail.com JAN MORÁVEK, PH.D. Starostrašnická 38, 100 00 Praha 10, Czech Republic, Phone: 420-604252309 E-mail: jan.moravek[at]gmail.com EDUCATION Ph.D. in Sociology, September 2007 Dissertation: Problem Definition

More information

DVOŘÁKOVÁ, Hana, 1994: Je možné testovat zdatnost šestiletých dětí? Těl. Vých. Sport, Mlad., č.7, 1994, s. 41 43, ISSN 1210-7689 DVOŘÁKOVÁ, Hana,

DVOŘÁKOVÁ, Hana, 1994: Je možné testovat zdatnost šestiletých dětí? Těl. Vých. Sport, Mlad., č.7, 1994, s. 41 43, ISSN 1210-7689 DVOŘÁKOVÁ, Hana, Literatúra ANTOŠOVSKÁ, Magda- LENKOVÁ, Rút- RUBICKÁ, Jaroslava, 2000: Aerobik pre deti. In.: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie č.5, Prešov, SVSTVŠ, 2000, s. 79-83, ISBN 80-88722-95-0 BALA, Gustáv-

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND?

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND? 3 rd circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand? May 5 6, 2014, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members Report on the Activities in 2012/2013 The Center for Human Rights and Democratization was founded in September 2009 as an independent nonprofit institution that concentrates on multi-discipline research

More information

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív HOSPICE-EDU, o. z., Martin Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

More information

EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS

EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS Eva Červeňanová 1 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01 Trenčín, Slovak Republic

More information

Paliatívna medicína a liečba bolesti

Paliatívna medicína a liečba bolesti Paliatívna medicína a liečba bolesti S3 2012 www.solen.sk ISSN 1337-9917 ABSTRAKTY 4. česko-slovenská konferencia paliatívnej medicíny 15. 16. november 2012, Bratislava Otvára nový život bez bolesti *

More information

Štátna vedecká knižnica v Prešove. Zdravý životný štýl

Štátna vedecká knižnica v Prešove. Zdravý životný štýl Štátna vedecká knižnica v Prešove Zdravý životný štýl b e z d r o g Prešov 2010 Štátna vedecká knižnica v Prešove Zdravý životný štýl bez drog Prešov 2010 Úvod Verejnosti predkladáme výberovú rešerš Zdravý

More information

ŽIVOT V PĚSTOUNSKÉ RODINĚ Z POHLEDU PŘIJATÝCH DĚTÍ 1

ŽIVOT V PĚSTOUNSKÉ RODINĚ Z POHLEDU PŘIJATÝCH DĚTÍ 1 OBSAH 1/2016 VÁGNEROVÁ, M. BUBLEOVÁ, V. FRANTÍKOVÁ, J. VÁVROVÁ, A.: Život v pěstounské rodině z pohledu přijatých dětí... 3 TAKÁČOVÁ, J.: Exekutívne funkcie a školský prospech... 24 MIČKOVÁ, Z.: Dôvera

More information

Circus Culture 4 Europe CC4E & Art and Culture Moving Through Circus

Circus Culture 4 Europe CC4E & Art and Culture Moving Through Circus Circus Culture 4 Europe CC4E & Art and Culture Moving Through Circus BARCELONA 19th July - 04th August 2013 Projects Info The Circus Exchanges. Two programs in one and the same educational project. The

More information

20 YEARS OF THE OUR CHILD FOUNDATION 1 OctOber 1993 Of the Safety line Opening Of the Safety line crisis

20 YEARS OF THE OUR CHILD FOUNDATION 1 OctOber 1993 Of the Safety line Opening Of the Safety line crisis 20 YEARS OF THE OUR CHILD FOUNDATION 1 OctOber 1993 Of the Safety line Opening Of the Safety line crisis amount Of czk 9 million for the benefit Of the Safety imed at the protection Of children allocation

More information

Introduction to the Topic. Tomáš ČECH. School and Health 21, 2010, Papers on Health Education

Introduction to the Topic. Tomáš ČECH. School and Health 21, 2010, Papers on Health Education School and Health 21, 2010, Papers on Health Education COMPETENCY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR THE PRIMARY PREVENTION OF DRUG ABUSE WITH A VIEW OF THE ATTITUDES TOWARDS THE TOPICS OF DRUGS ABUSE PREVENTION

More information

HLAVNÍ PARTNERI. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

HLAVNÍ PARTNERI. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek Číslo 2 / 2014 ISSN 1339-5920 08 Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek 13 Sestra nesie zodpovednosť za pacientov, aj za svoje vzdelanie 14 Termíny konferencií odborných

More information

Seznam diplomových prací 2015

Seznam diplomových prací 2015 Seznam diplomových prací 2015 Posudky vedoucích prací a oponentů a výsledky obhajob jsou k dispozici v knihovně VŠMVVP Název práce Autor(příjmení, jméno) Titul Signatura Vedoucí práce Oponent Hospodářské

More information

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1 Journal of Finance and Bank Management June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 134-138 ISSN: 2333-6064 (Print), 2333-6072 (Online) Copyright The Author(s). All Rights Reserved. Published by American Research Institute

More information

Skating Skills Transitions Performance/Execution. Interpretation 0.80. Skating Skills Transitions Performance/Execution

Skating Skills Transitions Performance/Execution. Interpretation 0.80. Skating Skills Transitions Performance/Execution JUNIORKY Short Program Free Skating Size of Skating Area Ice Conditions Number of Entries Number of Participants : : : : 3m*6m very good 16 16 Entry Withdrawn : Short Program Duration : 2:5 Max. : 1, s

More information

(Do AJ přeložila: Daniela Daňková)

(Do AJ přeložila: Daniela Daňková) (Do AJ přeložila: Daniela Daňková) 1 Contents Contents... 2 1. INTRODUCTION BY CHAIRMAN... 3 2. MISSION... 4 3. OBJECTIVES... 4 4. HISTORY... 4 5. STATUTORY BODIES... 5 6. CONTACT INFORMATION... 6 7. SERVICES...

More information

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Andrej Mátel Milan Schavel Pavel Mühlpachr Tibor Roman (eds.) 2010 A n d r e j M á t e

More information

Mária Sováriová Soósová, Renáta Suchanová, Libuša Tirpáková. Abstrakt. Abstract. Úvod

Mária Sováriová Soósová, Renáta Suchanová, Libuša Tirpáková. Abstrakt. Abstract. Úvod roč. 2, č. 3/2011 BOLESŤ, FUNKČNÝ STAV, ÚZKOSŤ, DEPRESIA A SOCIÁLNA INTERAKCIA U SENIOROV S REUMATOIDNOU ARTRITÍDOU PAIN, FUNCTIONAL STATUS, ANXIETY, DEPRESSION, AND SOCIAL INTERACTION IN OLDER ADULTS

More information

celoročné predplatné Počet kusov... časopis č... Počet kusov... Meno... Priezvisko... IČO... IČ DPH... Tel... Fax... E - mail... Podpis...

celoročné predplatné Počet kusov... časopis č... Počet kusov... Meno... Priezvisko... IČO... IČ DPH... Tel... Fax... E - mail... Podpis... OBJEDNÁVKA na časopis Zdravotníctvo a sociálna práca / Zdravotnictví a sociální práce Vychádza 4 - krát ročne. Cena za kus 1,60 EUR/50 Kč. Celoročné predplatné: 6 EUR/200 Kč. Pre študentov zdravotníckych

More information

THE VALUE OF A UNIVERSITY DEGREE IN THE EUROPEAN CONTEXT: THE CASE OF PART-TIME STUDENTS IN THE CZECH REPUBLIC

THE VALUE OF A UNIVERSITY DEGREE IN THE EUROPEAN CONTEXT: THE CASE OF PART-TIME STUDENTS IN THE CZECH REPUBLIC Kateřina Maršíková 260 Maršíková, K. (2015), The Value of a University Degree in the European Context: the Case of Part-time Students in the Czech Republic, Economics and Sociology, Vol. 8, No 3, pp. 260-271.

More information

METEOROLOGICKÝ ČASOPIS METEOROLOGICAL JOURNAL OBSAH CONTENTS VOLUME 12 - NUMBER 4 2009 ROČNÍK 12 - ČÍSLO 4 2009 INFORMATION INFORMÁCIE

METEOROLOGICKÝ ČASOPIS METEOROLOGICAL JOURNAL OBSAH CONTENTS VOLUME 12 - NUMBER 4 2009 ROČNÍK 12 - ČÍSLO 4 2009 INFORMATION INFORMÁCIE METEOROLOGICAL JOURNAL VOLUME - NUMBER 4 009 METEOROLOGICKÝ ČASOPIS ROČNÍK - ČÍSLO 4 009 CONTENTS DOES FRONTAL WEATHER AFFECT POPULATION HEALTH IN MOUNTAINOUS AREAS? AN EXAMPLE FROM THE POLISH TATRA FOOTHILLS

More information

CLINICAL SOCIAL WORK. Articles. No.1, Vol.5, 2014. international scientific group of applied preventive medicine I - GAP vienna, austria

CLINICAL SOCIAL WORK. Articles. No.1, Vol.5, 2014. international scientific group of applied preventive medicine I - GAP vienna, austria No.1, Vol.5, 2014 Editor-in-Chief: Peter G. Fedor-Freybergh, Michal Olah Including: Social Work, Humanitary Work, Public Health, Nursing, Missionary Work CLINICAL SOCIAL WORK international scientific group

More information

Ministry of Education, Youth and Sport. National Programme for the Development of Education in the Czech Republic

Ministry of Education, Youth and Sport. National Programme for the Development of Education in the Czech Republic Ministry of Education, Youth and Sport National Programme for the Development of Education in the Czech Republic White Paper Prague 2001 Editorial group Jiří Kotásek (editor in chief), František Bacík,

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 AAA3 Kriminalistické, forenzní a právní souvislosti identifikace

More information

Annual Report 2008. Faculty of Science University of Ostrava. May 2009

Annual Report 2008. Faculty of Science University of Ostrava. May 2009 Faculty of Science University of Ostrava Annual Report 2008 May 2009 Contact address: Faculty of Science University of Ostrava 30. dubna 22 CZ 701 03 Ostrava Czech Republic Phone: +420 597 092 100 WWW:

More information

Conference Mathematical Methods in Economics 2014 Session A September 10, 2014, room 2.001 (second floor)

Conference Mathematical Methods in Economics 2014 Session A September 10, 2014, room 2.001 (second floor) Plenary session September 10, 2014, room 2.001 (second floor) The plenary session will be also streamed to the room 2.005. 7:30 9:00 Registration of participants (second floor) 9:00 9:15 Opening ceremony

More information

Sborník abstrakt sdělení

Sborník abstrakt sdělení Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví Sborník abstrakt sdělení z konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 18. 20. 5. 2012 Garanti odborného programu: doc. PhDr. Vladimír

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

Seniors ITF 3 - LIBEREC - 2013 SINGLES M 40+

Seniors ITF 3 - LIBEREC - 2013 SINGLES M 40+ Seniors ITF 3 - LIBEREC - 013 SINGLES M 40+ Week of City, Country Grade/Age Category Referee 1.-18.8.013 LIBEREC 3 Jaroslav Chmelik Seed Family Name First name Nationality nd Round Semifinals Final Winner

More information

TICHÁ, E.: Výchovné tendencie rodičov detí s postihnutím v ranom veku 31

TICHÁ, E.: Výchovné tendencie rodičov detí s postihnutím v ranom veku 31 OBSAH 1/2010 HIČÁROVÁ, V.: Vplyv veku a rodu na copingové stratégie adolescentov pri zvládaní obáv 3 ROMANOVÁ, M. - SOLLÁR, T.: Komparácia aktuálnej a vnímanej normy v oblasti užívania návykových látok

More information

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA a KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2008 zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) platných v EU CONSOLIDATED ANNUAL REPORT and CONSOLIDATED

More information

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic All what you need ABOUT beer in the Czech Republic Czech Beer and Malt Association Address: Lípová 15, 120 00, Praha 2 e-mail : csps@volny.cz website: www.cspcs.cz Executive director Ing. Jan Veselý jan.vesely@cspas.cz

More information

The Pole of Women in Central Europe after EU Enlargement

The Pole of Women in Central Europe after EU Enlargement Stella Avallone Bianca Valota-Cavallotti (eds.) SUB Hamburg A 2009/ 7623, The Pole of Women in Central Europe after EU Enlargement Challenges of Gender Equality Policy in a Wider Europe PETER LANG Internationaler

More information

Mezinárodní mistrovství ČAOKK 15. 03. 2015 28 oddílů, 251 závodníků

Mezinárodní mistrovství ČAOKK 15. 03. 2015 28 oddílů, 251 závodníků kategorie: kata dorostenci 15-17let goju-ryu 1 Kolčák Martin Karate klub Seiken Bratislava 2 Rusnák Adam Karate klub Veľký Krtíš 3 Musil Adam Karate klub Seiken Bratislava kategorie: kata dorostenci 15-17let

More information

New challenges in public health education and training in the Slovak Republic

New challenges in public health education and training in the Slovak Republic New challenges in public health education and training in the Slovak Republic Gabriel Gulis 1, Zuzana Katreniakova 2, Jana Kollarova 2,3 1 University of Southern Denmark, Unit for Health Promotion Research,

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

Rector s Decree No. 10/2013

Rector s Decree No. 10/2013 Guarantor: Rector s Office Košice, 27/05/2013 File: 1187/2013 Rector s Decree No. 10/2013 on the minimum standards of support provided to students and Applicants for study with special needs at Pavol Jozef

More information

COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES

COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES Geographica 39, 2006 31 COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES M. Jurek 1 1 Department of Geography, Faculty of Natural Sciences, Palacký University

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume VI Number 2, 2014 Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic K. Kubata, J. Tyrychtr, M. Ulman, V. Vostrovský Faculty

More information

VŠB Technical University of Ostrava. Faculty of Economics. Department of European Integration PROGRAMME

VŠB Technical University of Ostrava. Faculty of Economics. Department of European Integration PROGRAMME VŠB Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of European Integration PROGRAMME International Conference on European Integration 2014 Hotel Mercure, Ostrava, Czech Republic May 15

More information

EFFICIENCY OF ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT IN POLISH INSTITUTIONS

EFFICIENCY OF ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT IN POLISH INSTITUTIONS EFFICIENCY OF ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT IN POLISH INSTITUTIONS Grzegorz Michalski 1 ANNOTATION Accounts receivable management should contribute to realization of basic financial purpose of an enterprise

More information

Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi

Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství Mezinárodní konference Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi 23. listopadu 2011 Opava Slezská univerzita v Opavě

More information

VIII. slovenský kongres chirurgie ruky

VIII. slovenský kongres chirurgie ruky VIII. slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou Spoločný kongres slovenských a českých sestier, rehabilitačných pracovníkov a chirurgov Pod záštitou Ministra zdravotníctva Slovenskej Republiky

More information