The Book of Abstracts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "The Book of Abstracts"

Transcription

1 Stockholm Biodiversity Informatics Symposium 2008 Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden 1-4 December 2008 The Book of Abstracts Organisers: GBIF-Sweden, FishBase Sweden, The Swedish Museum of Natural History

2 Stockholm Biodiversity Informatics Symposium The Book of Abstracts. Each Abstract 2008 The individual author(s) identified as author(s) in the abstract.

3

4 In the language of Linnaeus Monday morning 1 December 2008

5 Magnus Friberg, Vetenskapsrådet Data om vår omvärld ett åtagande över generationer Nästan all forskning genererar data. Oavsett vilka experiment och mätningar som görs finns vissa generella sanningar; data måste samlas in med viss täthet i tid och rum, precisionen med vilken mätningen görs måste kunna bestämmas och data måste samlas in över tillräckligt lång tid och över tillräckligt stort underlag för att svar på de frågor man vill ställa.hur ofta, hur noga och hur mycket styrs av universella matematiskstatistiska lagar och är de samma för nationalekonomer, meteorologer och ekologer. Experiment går att skynda på, exempelvis kan man använda jäst i stället för bananflugor för att studera grundläggande evolutionära samband. Andra data kan extraheras ur naturens egna arkiv, exempelvis kan foraminiferers förekomst och utveckling studeras i sedimentära avlagringar. Men om vi vill studera hur dagens förändringar påverkar vår omgivning så måste vi både vara noggranna och ha tålamod eller lita på tidigare forskares noggrannhet och tålamod. För att stödja forskarnas tillgång till data stödjer Vetenskapsrådet Global Biodiversity Information Facility (GBIF), Database Infrastructure Committe (DISC), Svensk Nationell Datatjänst (SND). DISC och SND har hittills varit inriktade mot longitudinella och andra stora databaser för samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning tillsatte Vetenskapsrådet en särskild utredare, doc. Lars Eklundh, med uppdraget att se över svenska forskares tillgång till data för klimat- och miljöforskning. På utredarens rekommendationer har DISC:s ansvar utvidgats till att även omfatta klimat- och miljödata, ett SND för klimat och miljö kommer att inrättas samt att Vetenskapsrådet kommer att ge bidrag för att tillgängliggöra forskningsdata inom klimat och miljö. Syftet med satsningen är att underlätta forskarnas tillgång till dagens data men också att lämna över data till framtida generationer av forskare på samma vis som tidigare genrationer av forskare gett oss de tidsserier vi analyserar idag. Relevanta URLer enskapsradetsguidetillinfrastrukturen otarsvenskklimatochmiljoforskning Magnus Friberg. Enheten för infrastrukturstöd, Vetenskapsrådet, Klarabergsviadukten 82, SE Stockholm, Sweden. mf (at) vr (dot) se

6 Fang Fang Kullander, FishBase Sweden, Swedish Museum of Natural History FishBase samlad information för världens fiskdiversitet och analysverktyg som förbättrar informationsspridning FishBase (www.fishbase.se) är världens största on-line-databas om fisk och den täcker nästan alla aspekter på fisk. Olika webbaserade verktyg i FishBase ger information såsom identifieringsnycklar, antal fiskarter efter geografisk region, längd-vikt-relationer, åldersanalyser, fångstdata och mycket mer. Verktygen är till stor användning för t.ex. fiskeriförvaltning, analyser av biodiversitet och fiskfauna, naturvårdsbiologi, fisksystematik och taxonomi osv. FishBase har länkar till 529 tidskrifter på nätet, innehåller koordinatsatta poster om arter från 38 museisamlingar världen över. FishBase har citerats i över 300 vetenskapliga publikationer samt i tidningar, populärvetenskapliga tidskrifter, kurslitteratur och läroböcker. Till dags dato täcker FishBase över arter vilket är praktiskt taget alla för vetenskapen kända arter. Synonymlistan innehåller vetenskapliga namn. Det finns bilder på arter tillgängliga i FishBase, och antalet växer hela tiden. All information i FishBase kommer från vetenskapliga källor med just nu referenser. All information granskas regelbundet av experter. FishBase är tillgängligt på 17 språk och har sökmöjlighet för populärnamn på 289 olika språk. FishBase är gratis och tillgängligt dygnet runt på Internet. Webbplatsens besökare kommer från alla länder som finns. Hittills finns FishBase på sju spegelsidor. Sammanlagt registrerades 33,8 miljoner träffar oktober FishBase är en relationsdatabas med information som kan tillgodose behoven hos olika yrkesgrupper för varierande ändamål. Den förser oss inte bara med generell kunskap om alla världens kända fiskar utan tjänar också som verktyg för att förbättra informationsspridning och analysalternativ i olika geografiska områden. Om man använder arter sorterade på olika ekosystem eller avrinningsområden t.ex., är det möjligt att göra olika analytiska kvantitativa studier av biologisk mångfald. I fallet bevarandebiologi av sötvattensfisk, är det avgörande att ha bakgrundskunskap om om vilka och hur många arter som förekommer på en plats eller inom ett avrinningsområde, hur de ser ut, vad de livnär sig på, hur länge de lever, hur snabba och stora de kan bli, om de är endemiska, utbredda eller införda, hotade eller vanliga, deras populationsdynamik, etc. Liknande undersökningar kan också hämtas i FishBase när bara en art är aktuell. Med de förekomstdata som finns tillgängliga för en viss art är det också möjligt att förutsäga var den sannolikt skulle kunna förekomma på annat håll. All denna information kan och bör vara tillgänglig i FishBase. FishBase strävar efter att få relevant information översatt och införlivad FishBase, men processen är krävande och tidsödande, och det finns fortfarande omfattande informationsluckor kvar att fylla i. Relevanta URLer Fang Fang Kullander, FishBase Sweden, Department of Vertebrate Zoology, Swedish Museum of Natural History, POB 50007, SE Stockholm, Sweden.

7 Sven O Kullander, Swedish Museum of Natural History/GBIF-Sweden Vad handlar biodiversitetsinformatik om? Biodiversitet/biologisk mångfald är ett begrepp som skapades så sent som 1984 och hänför sig till all variation hos organismer. Biodiversitetsinformatik är ett begrepp från 1993 som beskriver datoriserad hantering av biodiversitetsinformation och -data. Det är ett typiskt uttryck för e-science, dvs datahantering och analyser som möjliggörs först med datorhantering och inbegriper Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), distribuerad infrastruktur, datadelning och nya samarbetsformer. GBIF (Global Biodiversity Information Facility) och GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) representerar nödvändiga infrastrukturer för biodiversitetsdata respektive omvärldsdata i övrigt. De är öppna, allmänt tillgängliga system, med stora, delvis överlappande samarbetspartners. TDWG (Biological Information Standards) är ett nyckelprojekt för biodiversitetsinformatiken som tar fram standarder, ontologier, och vokabulärer. Viktiga sådana är framför allt Darwin Core och ABCD som används i datautbyte mellan biologiska samlingar. Biodiversitetsinformatiken är en väldig våg av iniativ med åtskilliga projekt som påverkar samhällets tillgång till biologiska mångfaldsdata och som sakta men säkert förändrar biologernas sätt att arbeta. Digitalisering och bakgrundsindexering av äldre och nyutgiven litteratur är en viktig aktivitet för att inte bara tillgängliggöra utan också integrera tidigare århundradens vetenskap med dagens. Cybertaxonomin flyttar systematiken till Internet, och leder förhoppningsvis till en snabbare inventering av en alltmer hotad biota. Taxonomerna samarbetar redan genom en mängd projekt för att upprätta en komplett digital katalog över alla organismer. En samverkande, öppen infrastruktur baserad på en alltmer avancerad teknologi för datahantering och analys, är en förutsättning för upptäckande, beskrivande, och förvaltning av jordens biologiska mångfald, och en förutsättning inte bara för taxonomisk forskning, utan för att kunna utveckla modeller för att förstå och förutsäga miljöförändringar. Relevanta URLer Sven O Kullander. GBIF-Sweden, Swedish Museum of Natural History, PO Box 50007, SE Stockholm, Sweden. sven.kullander (at) nrm (dot) se

8 Lars M Nilsson, Swedish Research Council Global Biodiversity Information Facility, GBIF en global databas för biologisk mångfald GBIF gör biodiversitetsdata fritt tillgängliga at your fingertops. GBIF bygger på en mellanstatlig (för närvarande 49 länder) överenskommelse med ursprung inom OECD (Global Science Forum) och har varit verksamt sedan 11 mars Inom GBIF byggs ett virtuellt bibliotek med information om jordens alla arter. Avsikten är att så småningom samla uppgifter på genetisk nivå (DNA-sekvensdata), artnivå, populationsnivå och ekosystemnivå. Ett viktigt arbete är digitalisera historiska uppgifter från världens ledande museer och vetenskapliga institutioner, som hyser de mest omfattande samlingarna (ca 3 miljarder uppgifter). Vi känner idag ca 1.8 miljoner livsformer eller arter men uppskattar att totalt finns mellan 10 och 30 miljoner arter. Många organisationer (f n medverkar 39 i GBIF) arbetar med att kartlägga dessa arter men fram till år 2001 fanns ingen global samordning av arbetet. GBIF började byggas som en databas för forskning, t.ex. för studier av evolutionen och av evolutionära processer, av spridning, artbildning och av arters utdöende och biologisk mångfald. Successivt har intresset ökat för GBIF som en databas för att arbeta med och förutse globala förändringar av vår biologiska mångfald. GBIF har sammanträtt med sin beslutande församling 16 gånger sedan bildandet 2001: Governing Board 1, Montreal, Kanada Governing Board 9, Wellington, Nya Zeeland Governing Board 2, Bonn, Tyskland Governing Board 10, Brussels, Belgien Governing Board 3, Paris, Frankrike Governing Board 11, Stockholm, Sverige Governing Board 4, Canberra, Australien Governing Board 12, Kapstaden, Sydafrika Governing Board 5, San Jose, Costa Rica Governing Board 12,5, Madrid, Spanien Governing Board 6, Köpenhamn, Danmark Governing Board 13, Iquitos, Peru Governing Board 7, Tsukuba, Japan Governing Board 14, Amsterdam, Nederländerna Governing Board 8, Oaxaca, Mexico Governing Board 15, Arusha, Tanzania 2008 är andra året i GBIFs andra fem-årsperiod, som präglas av from prototype to fully operative tool. Det ställer stora krav på medlemsstaterna att göra data tillgängliga i ökande omfattning. Databasen gör idag ca 151 miljoner uppgifter från 266 olika källor tillgängliga globalt. Målet under perioden (till och med 2011) är ambitiöst satt till 2 miljarder. En dominerande andel av databasen är idag observationsdata. För att uppnå sina mål måste GBIF öka mängden historiska data. Sverige är mycket aktivt inom GBIF, som är Vetenskapsrådets näst största samlade biologiska forskningssatsning (efter EMBL). Av de 151 miljoner dataposter som för närvarande är tillgängliga över GBIFs portal så är ca 15 miljoner inrapporterade av Sverige (näst största dataleverantör). Relevanta URLer: Lars M Nilsson, Dept of Research Policy Analysis, Swedish Research Council, SE Stockholm, Sweden.

9 Erik Liljas, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI GEO, GEOSS och biologisk mångfald Sverige är sedan 2004 medlem i den internationella gruppen GEO (Group on Earth Observation). Uppgiften är att genom övergripande koordination och samarbete skapa ett internationellt och multidisciplinärt nätverk som beskriver tillstånd globalt. GEO lanserades som svar på åtgärder begärda av 2002 års världstoppmöte om hållbar utveckling och av G8-mötet samma år mellan de åtta ledande industriländer. GEO är ett frivilligt partnerskap mellan regeringar och internationella organisationer. Detta partnerskap ger en ram inom vilken dessa parter kan utveckla nya projekt och samordna strategier och investeringar. I november 2008 omfattas GEO av 76 regeringar och den Europeiska kommissionen. 51 mellanstatliga organisationer finns med, globala och regionala. GEO:s uppgift är att bygga GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) på grundval av en 10-årig genomförandeplan för perioden 2005 till I planen definieras en vision som gäller för GEOSS, dess syfte, omfattning och förväntade fördelar. De nio s.k. Societal Benefit Areas som planen omfattar är; katastrofer, hälsovård, energi, klimat, vatten, väder, ekosystem, jordbruk och biologisk mångfald. Det heter i Sveriges förklaring till medverkan i GEO att Sverige inser mångfalden av globala problem och det finns i Sverige en global solidaritet, men svenska medborgare är också medvetna om risker för nationella och personliga påfrestningar. Vi lever i en globaliserad värld. Samarbete, bl. a. stärkta bryggor mellan internationella organisationer och stärkt multidisciplinaritet är ett viktigt sätt att ta itu med dessa kritiska frågor. Visionen inom GEO kan sammanfattas i följande punkter/kopplingar: Observation/mätning Färdigt beslutsunderlag Global skala nationell lokal skala BioGeosfär Socioekonomi Demografi Historiska beskrivningar Framtidsscenarier Klimatfrågan står högt på GEO:s prioritetslista men det skall inte skapas en ny organisation för klimatfrågor, det är sambanden som skall utvecklas. En beskrivning ges av hur arbetet mot GEOSS framskrider och hur bl.a. svensk forskning kan tillgodogöra sig och påverka framstegen. Relevant URL Erik Liljas. Core Services Department, Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SE Norrköping, Sweden. erik.liljas (at) smhi (dot) se

10 Johan Nilsson, ArtDatabanken, SLU Artportalen Det svenska internetbaserade rapportsystemet Artportalen har nu snart nio år på nacken sedan lanseringen i juni amatörer/experter/forskare har sedan dess rapporterat 16.3 miljoner observationer från lokaler. Alla lokaler är koordinatsatta och kan omedelbart plottas på en web-karta. Hemsidan har besökare per året. Systemet har revolutionerat rapporteringen av fåglar och nästan alla svenska fågelskådare använder systemet på ett eller annat sätt. Även myndigheter har i stor utsträckning börjat använda databasen som den naturliga förvaringsplatsen för artobservationer. På så vis kan länsstyrelser, kommuner och allmänhet dela samma fynd. Nyckeln till framgången ligger i att systemet bygger på vad rapportören antecknar i fält såsom art, antal, ålder/stadium, kön och andra parametrar. Rapportören avgör själv vad som skall rapporteras och använder systemet som sin egen fältdagbok. Systemet bygger alltså på vilken information som finns och inte utifrån en frågeställning som råkar vara aktuell. Observationerna kvalitetssäkras av regionala rapportkommittér eller experter direkt i systemet. En oväntad företeelse som inte funnits tidigare är den publika valideringen där varje observation granskas av tusentals betraktare. Rapportera en art vid fel tidpunkt eller plats och du får genast flera e-brev och/eller telefonsamtal med undrande påpekanden. I systemet finns också en automatisk och ett manuellt sekretessystem som skyddar känsliga arter från publik visning. Systemet har också infört en social aspekt som kan jämföras med torget som samlingspunkt i byn, att rapportera är också att torgföra sig själv. Upptäckten att fågelskådarna generellt rapporterar på samma sätt varje år gör att det man får bra statistik ur en stor mängd spontant rapporterade observationer. Relevant URL Johan Nilsson. ArtDatabanken, SLU, Box 7007, Uppsala, Sweden. johan.nilsson (at) artdata (dot) slu (dot) se

11 Jessica Umegård, Naturhistoriska riksmuseet/lifewatch LifeWatch - en europeisk infrastruktur för biodiversitetsforskning Forskning inom biodiversitet blir allt mer beroende av tillgång till storskalig infrastruktur så som observationsnätverk, biologiska samlingar, databaser och modelleringskapacitet. I den vägvisare (roadmap) som European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI, har tagit fram, liksom i den svenska motsvarigheten Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen, finns projektet LifeWatch med. LifeWatch är ett gemensamt europeiskt initiativ till en samordnad och storskalig infrastruktur för effektivt utnyttjande av biodiversitetsdata från biologiska samlingar, observationsdatabaser och fältstationer. Projektet syftar till att bygga upp och koordinera infrastrukturer för forskning kring biodiversitet och hållbar utveckling, med fokus på att utveckla system för modellering och datautbyte samt på att skapa nätverk mellan existerande övervakningsprogram för biodiversitet. Ambitionen är att göra olika dataserier kompatibla med varandra och bidra med nya analys- och modelleringsmetoder för att komma fram till ny och ökad kunskap om biologisk mångfald. Målet är ett Internetbaserat laboratorium ett nytt verktyg för både svenska och utländska forskare. LifeWatch får stöd från EU:s sjunde ramprogram och är just nu inne i en treårig förstudie (preparatory phase). Projektet ska knyta samman forskningen mellan 18 länder och åtta vetenskapliga nätverk i Europa, varav åtminstone fyra har ett aktivt svenskt deltagande. En viktig förutsättning är en nära samverkan med GBIF. LifeWatch koordineras av Universitetet i Amsterdam och från Sverige deltar Vetenskapsrådet, Naturhistoriska riksmuseet och Sven Lovén centrum för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet som huvudpartners. Förstudien ska följas av en femårig uppbyggnadsfas (construction phase) innan infrastrukturen är helt operationell. Lifewatch är planerat att pågå i nära 30 år framöver och beräknas kunna användas av tiotusentals forskare inom biologisk mångfald. Relevant URL Jessica Umegård. Ekonomienheten, Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, Stockholm, Sverige. jessica.umegard (at) nrm (dot) se

12 In the language of Darwin Monday afternoon 1 December 2008 and into the future

13 Donat Agosti & Willi Egloff, Plazi XML: the gateway to state of the art taxonomic communication The description of the estimated known 1.8M species on planet Earth fills spans well over 250 years in a corpus of over 200 M printed pages, scattered in a tremendous number of libraries around the world. There is one little caveat: it is not really known what's in this corpus. There is no bibliography, nor a list of the taxa described nor is it known where respective copies are housed. Today pdfs begin to complement printed papers naming the well over 20,000 species described every year, but this alone is not an adequate response, given the advancement of the Web, which increasingly allows machines to do the initial data accumulation and analysis. XML (extended Markup Language) is one way to produce documents whose logical content can be understood by machines, and represented as text that does not depend on specific software to be opened. It can be enhanced with links to external sources, normalized to conform to domain specific ontologies and can easily be converted to print or pdf versions. XML is flexible. It can be adopted to particular domains by creating a body of defined elements (a schema) that models the logical content, such as those for taxonomic names, treatments, or materials citation. Once a document is converted into XML, the content can be stored in databases, and services can be built to mine the database or the entirety of individual documents, or to search for and extract these documents. Since machines can do this work, potentially the entire corpus of taxonomic literature could turn into a huge database, even supporting XML-based annotations that capture the current state of taxonomic knowledge as it evolved since the original publication Plazi is an organization that developed a first system that includes the entire production from scanning to mark-up, enhanced to expose the logical content of taxonomic publications. Paradoxically, the very existence of such a system, has made it more obvious that mark-up of legacy publications is cumbersome to say the least. The future will be in creating XML scientific documents upfront from respective databases, including all the external links, and in its most advanced these documents will constitute complex digital objects in which all the sources are embedded, and from which the scientific knowledge is more rapidly and easily extracted for analysis, synthesis, and commentary. Donat Agosti. Plazi. Zinggstr. 16, 3006 Bern, Switzerland. agosti (at) plazi (dot) org

14 Mauri Åhlberg, Eija Lehmuskallio & Jouko Lehmuskallio, The University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education/NatureGate R&D Group NatureGate : Free, rapid, interactive software for identification of species. Promoting biodiversity learning, studying, teaching and understanding NatureGate is a new, open access tool for promoting both local and global education on biodiversity, sustainable development, and sensitivity to environmental issues for a better quality of life. This free online service is offered by the company NatureGate Ltd in which University of Helsinki is a partner. The identification tool is based on a worldwide patent by Eija and Jouko Lehmuskallio. The NatureGate online service has been developed in cooperation with the Research Group of Biology and Sustainability Education at the University of Helsinki. The NatureGate Online Service ( ) offers a rapid, interactive, and easy-to-use software for identification species. Wild flowers form the first group of species the software has been applied. The software supports both identification and subsequent finding of biological and ecological details about species. NatureGate online service can be used for planning a field trip, after the trip, or out in the wild by a mobile phone, if the fast Internet connection is available. In the future, ordinary users will have mobile phones (cameras) with GPS (Global Positioning System). NatureGate will benefit from this kind of georeferenced information and thus get updated data about new distribution of some critical species, as service users send their digital photos equipped with GPS information. Identification for other plant groups, birds, butterflies, rocks and minerals are under development and new applications will be available during Languages supported on the website include Finnish, Swedish, English, and German. French and Spanish are expected to be ready by the end of The number of plant groups and species covered by the service will continue to grow. Scandinavian wild flowers are featured in the currently offered pilot service. NatureGate R&D Group is actively seeking for collaboration with institutes from different countries, experts of different species groups and biodiversity informatics, nature photographers and other interested partners. Together with these new partners there are great possibilities of getting funding from EU and from other sources. Also chances for support from business corporations are better if there is a bigger network of institutions and experts. There is US patent pending business process model for creating steady, and sustainable growth for NatureGate online service, and its becoming sister companies in different regions and countries. Mauri Åhlberg. Department of Applied Sciences of Education, University of Helsinki, PO Box 9, FI University of Helsinki, Finland. mauri.ahlberg (at) helsinki (dot) fi

15 Stefan Andersson, Electronic Publishing Centre, Uppsala University Library DiVA Academic Archive On-line DiVA Academic Archive On-line (Digitala Vetenskapliga Arkivet in Swedish) is a platform for full-text publishing and archiving of university publications in an institutional repository. It also contains bibliographical records for all publications from researchers and other employees at the participating universities. Hence DiVA offers a single search interface to the complete scientific production of a university which may be connected to full-text documents either in the local DiVA repository or by remote links. It is also possible to create basic data for statistical or bibliometrical analyses. DiVA is developed and maintained by the Electronic Publishing System at Uppsala University Library and currently used by 20 universities in Scandinavia. The system is based on Java and XML technologies and built on open source components. Stefan Andersson. Electronic Publishing Centre, Uppsala University Library, PO Box 510, SE Uppsala, Sweden. stefan.andersson (at) ub (dot) uu (dot) se

16 Walter G. Berendsohn, Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem The EDIT Internet Platform for Cybertaxonomy The European Distributed Institute of Taxonomy (EDIT) is a 5-year project of 26 leading natural history institutions and initiatives. EDIT started in March 2006 and is financed by the European Commission, with the aim of reducing fragmentation in the taxonomic community, strengthening the scientific, technological and information capacities, progressing towards a transnational entity, promoting collaborative research, and spreading of excellence to fulfil the needs of biodiversity research for taxonomy-based information. Much of the project s resources are devoted to biodiversity informatics, an area where the need for and the benefit of collaboration among the institutions seemed obvious. Project efforts specifically address the workflow and data processing needs of taxonomists, from data collection in the field to the publication of research results. The central effort is the creation of an Internet Platform for Cybertaxonomy. This is envisioned as a distributed computing platform that will directly assist taxonomists in their daily work, increase the efficiency of producing taxonomic revisions, checklists, inventories, etc., and make the results of the work accessible without delay. EDIT s software development for the Platform is based on a Common Data Model (CDM), a shared domain model for biodiversity data firmly grounded in community standards such as those supported by TDWG (Biodiversity Information Standards) and the Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Developers are accessing the CDM via an open source code library in Java. EDIT is developing new software tools such as an innovative taxonomic editor, a CDM-based data portal, applications for map generation and analysis, bibliographic tools, and tools to interface the CDM with other applications. An international team of EDIT developers is at work to realise the vision, actively supported by institutional staff. With the team distributed among nine institutions, coordination of software development is a serious challenge. Adding to the complexity is the close cooperation with other projects and initiatives, such as the Pan-European Species directories Infrastructure (PESI), CATE (Creating a Taxonomic E-science), GBIF, LifeWatch, Key2Nature, and the Biodiversity Heritage Library. The Platform version 1 delivered by the end of November (about halftime in the project s software development) presents an integrated view of the components already realised, prototyped, or planned for Platform versions 2 and 3, which are to be realised within the project period. We hope that once EDIT s software is in use, other taxonomic software developers will integrate their products as interoperable components of the platform. EDIT project site: Cybergate to the Internet Platform: Platform development (EDIT Workpackage 5): Walter G. Berendsohn. Dept. for Biodiversity Informatics and Laboratories, Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin, Königin-Luise-Str. 6-8, Berlin, Germany. w.berendsohn (at) bgbm (dot) org.

17 Vishwas Chavan, Global Biodiversity Information Facility Secretariat, Copenhagen Mobilizing Primary Biodiversity Data: GBIF/DIGIT activities for The GBIF second phase from prototype to full-operation calls for a significant change in the approach in the DIGIT (data capture, digitisation and mobilisation) work area activities. The distributed architecture and decentralised implementation mode of operations for discovery and access to data resources requires a shift in focus from a centralized model that directs resource discovery to a common access point to activities that benefit the broad GBIF community. The GBIF Governing Board in Arusha, Tanzania endorsed a target of 2 billion data records by the end of 2010, understanding that fulloperation requires a volume, density, and coverage of data that would allow meaningful and useful analyses for all Participants. Implementing DIGIT is thus catalytic. Additional funds and resources must be mobilised by Participants to achieve the targets envisaged by the DIGIT Work area. Therefore, the DIGIT Work area envisions that by the end of 2010, the increase in digitisation and access to fit-for-use primary biodiversity data available through the GBIF network enables Participants to make more effective decisions regarding management and use of their biodiversity. Relevant URL Vishwas Chavan. Global Biodiversity Information Facility Secretariat, Universitetsparken 15, DK-2100, Copenhagen, Denmark. vchavan (at) gbif (dot) org

18 Renato De Giovanni, Reference Center on Environmental Information (CRIA) openmodeller a generic framework for potential distribution modelling Species' potential distribution modelling is the process of building a representation of the fundamental ecological requirements for a species and projecting this representation into a geographical region. Species' potential distribution models are being used in wide a range of problems related to the occurrence and distribution of biological organisms, such as threatened species, invasive species and disease vectors. Example applications include searching for rare species, planning conservation areas, predicting the impact of climate changes and human activities on biodiversity, preventing the spread of invasive species, identifying disease vectors, understanding species' ecological needs, increasing agricultural productivity, among others. There are many computational approaches that can be used to produce potential distribution models, each achieving optimal results under different situations. However, existing software packages typically implement only one algorithm and also represent a new learning curve to new users. Additionally, data preparation and comparison between models becomes difficult when using separate software packages, since each one has different data input and output requirements. openmodeller is an open source multi-platform computing framework that uses a generic approach capable of handling different data formats and multiple algorithms for potential distribution modelling. The framework is currently being developed as part of a thematic project in Brazil involving 3 institutions: the Reference Center on Environmental Information (CRIA), the Polytechnic School of the University of São Paulo (Poli) and the National Institute for Space Research (INPE). The scope of the project includes activities related to high-performance computing, service-oriented architecture, study cases, pre and post analysis tools, species occurrence data and environmental data. openmodeller is being used by a number of projects and institutions around the world and its functionality is available to researchers through different interfaces (Desktop, command line and Web). Relevant URL Renato De Giovanni. Reference Center on Environmental Information, av. Dr. Romeu Tortima 388, , Campinas, SP, Brazil. renato (at) cria (dot) org (dot) br

19 Renato De Giovanni, Reference Center on Environmental Information (CRIA) Sharing biodiversity data using TapirLink TapirLink is a free and open source software package that allows data providers to share biodiversity data through TAPIR the TDWG Access Protocol for Information Retrieval. TapirLink is based on the earlier DiGIR (Distributed Generic Information Retrieval) PHP provider, which was the main software adopted by a whole new generation of biodiversity data networks such as MaNIS (Mammal Networked Information System), specieslink, OBIS (Ocean Biogeographic Information System) and the GBIF network (Global Biodiversity Information Facility). TapirLink was designed to enable rapid and seamless migration of all existing DiGIR providers. Most of the advanced features of TAPIR are supported by TapirLink, including all operations, complex filters and custom search response formats. Specimen data providers can make use of response formats such as KML (Google's format for geospatial data), RSS2 (web feed format used in web syndication), DarwinCore application schema, ABCD (Access to Biological Collection's Data) and the TDWG TaxonOccurrence vocabulary (format compatible with the semantic web). TapirLink is actually a general-purpose tool that can be potentially used to serve other classes of data, not just biological collections' data. The software contains many additional features, including a user-friendly configuration interface, an interface to publish the service in UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) registries, support for automatic updates, a configurable LSID (Life Sciences Identifier) resolver, and the option to associate style sheets with responses so that they can be displayed in a human-readable form by most Web browsers. TapirLink allows data providers to participate in TAPIR networks, but the flexibility of the TAPIR protocol also makes TapirLink a powerful tool for those who just want to offer a Web Service interface on top of their data. Web Service interfaces enable more rapid, easy and less expensive data integration with other applications. Renato De Giovanni. Reference Center on Environmental Information, av. Dr. Romeu Tortima 388, , Campinas, SP, Brazil. renato (at) cria (dot) org (dot) br

20 Renato De Giovanni, Reference Center on Environmental Information (CRIA) TDWG Biodiversity Information Standards TDWG is a not-for-profit international organization dedicated to the development of biodiversity information standards. TDWG activities date from 1985, when a group of biologists started to explore ideas on standardization and collaboration between projects and institutions that were working with plant taxonomic databases. Over time, TDWG expanded its scope and made significant contributions to the development of the biodiversity informatics field. During the last few years, TDWG has undergone a restructuring process to devise a new long-term support model for the organization, develop appropriate procedural rules, set up a new infrastructure to support all its activities, make the organization and its scope known to the public, and effectively disseminate its work products. As a result, a new standards development process is now in place to ensure the quality of standards, all working groups have been reorganized and received support to accomplish their tasks, a new web environment with many resources has been made available, and a new group has been created to define a common technical architecture for all TDWG standards. The new TDWG architecture has been developed to avoid existing working groups creating incompatible or contradictory standards and to enable complex biodiversity research by adopting the following strategy: 1) A common ontology is used to express the shared semantics of data across the domains of all TDWG working groups. 2) Exchange protocols are used to search and retrieve data in specific formats based on the ontology. 3) Objects about which data is exchanged can be identified using resolvable Globally Unique Identifiers. All these recent changes in TDWG are expected to increase the quality, productiveness and effectiveness of standards to record and to exchange information about the world's heritage of biological organisms. Relevant URL Renato De Giovanni. Reference Center on Environmental Information, av. Dr. Romeu Tortima 388, , Campinas, SP, Brazil. renato (at) cria (dot) org (dot) br

e-science and technology infrastructure for biodiversity research

e-science and technology infrastructure for biodiversity research e-science and technology infrastructure for biodiversity research Wouter Los Coordinator of the Preparatory Project University of Amsterdam (institute of Biodiversity and Ecosystem Dynamics) Outline Users

More information

SAS Data Integration SAS Business Intelligence

SAS Data Integration SAS Business Intelligence Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Data Integration SAS Business Intelligence Specialkurser SAS Forum 2010 Kontaktinformation Stora Frösunda

More information

SAS Education Providing knowledge through global training and certification. SAS Foundation. Kursöversikt 2010

SAS Education Providing knowledge through global training and certification. SAS Foundation. Kursöversikt 2010 Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Foundation SAS Forum 2010 och specialkurser SAS Master Class Kontaktinformation Stora Frösunda Gård Box

More information

Introduktion till SAS 9 Plattformen Helikopterkursen

Introduktion till SAS 9 Plattformen Helikopterkursen Introduktion till SAS 9 Plattformen Helikopterkursen Kursens mål: Denna kurs/workshop ger dig en samlad överblick över den nye SAS 9 Intelligenta Plattformen. Denna dag är en bra start för att förstå SAS

More information

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

More information

RESPONSE FROM GBIF TO QUESTIONS FOR FURTHER CONSIDERATION

RESPONSE FROM GBIF TO QUESTIONS FOR FURTHER CONSIDERATION RESPONSE FROM GBIF TO QUESTIONS FOR FURTHER CONSIDERATION A. Policy support tools and methodologies developed or used under the Convention and their adequacy, impact and obstacles to their uptake, as well

More information

SharePoint 2007 Patrik Holsti patrik.holsti@cornerstone.se

SharePoint 2007 Patrik Holsti patrik.holsti@cornerstone.se Tid 13.00 16.00 Fika 14.15 14.30 Slides finns på http://www.cornerstone.se/downloads SharePoint 2007 Patrik Holsti patrik.holsti@cornerstone.se Ställ gärna frågor i pausen eller efter passet Vänligen stäng

More information

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger.

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Institutionen för lingvistik - Survey of travel at SU for 2013 Answer Count: 16 Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Specify

More information

Microsoft + SOA = Sant? Joakim Linghall Principal System Engineer SOA and Business Process joakiml@microsoft.com

Microsoft + SOA = Sant? Joakim Linghall Principal System Engineer SOA and Business Process joakiml@microsoft.com Microsoft + SOA = Sant? Joakim Linghall Principal System Engineer SOA and Business Process joakiml@microsoft.com Agenda Real World SOA En plattform för SOA ESB SOA Governance Exempel Lite om framtiden

More information

Development of E-government in Sweden

Development of E-government in Sweden Magnus LANDGREN, Sweden Key words: Cadastre, Digital cadaster, e-governance, Legislation SUMMARY This paper describes the possibilities created by using the Internet as a tool for the citizens to access

More information

Kommissonens arbete med Strategic Transport Research Agenda (STRIA) Annelie Nylander

Kommissonens arbete med Strategic Transport Research Agenda (STRIA) Annelie Nylander Kommissonens arbete med Strategic Transport Research Agenda (STRIA) Annelie Nylander Trafikverket 1 Strategic research innovation agenda - STRIA Det finns Junkerplanen för kommissionens arbete I den finns

More information

Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY

Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Information Meeting 20 August 2015 FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Your coordinators Katarina Wingkvist International Coordinator Fanni Faegersten

More information

IT, work environment and health

IT, work environment and health IT, work environment and health Bengt Sandblad http://www.it.uu.se/research/hci IT and the work environment Stress at work I said search!! 1 Successful introduction of IT... Requires that users are not

More information

IT, work environment and health Bengt Sandblad

IT, work environment and health Bengt Sandblad IT, work environment and health Bengt Sandblad http://www.it.uu.se/research/hci IT and the work environment Stress at work Successful introduction of IT... Requires that users are not harmed, not exposed

More information

International Council on Systems Engineering. ISO/IEC/IEEE 15288 SEminar Linköping 16 november 2015

International Council on Systems Engineering. ISO/IEC/IEEE 15288 SEminar Linköping 16 november 2015 International Council on Systems Engineering ISO/IEC/IEEE 15288 SEminar Linköping 16 november 2015 WHY there is a need for SE and INCOSE Need to manage increasing complexity Technology trends Systems of

More information

The CoAct Project. Participation in the Grand Cooperative Driving Challenge. IVSS Project Report

The CoAct Project. Participation in the Grand Cooperative Driving Challenge. IVSS Project Report The CoAct Project Participation in the Grand Cooperative Driving Challenge IVSS Project Report The IVSS Programme The IVSS programme was set up to stimulate research and development for the road safety

More information

Car Customer Service. SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21

Car Customer Service. SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21 Car Customer Service SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21 1 Lean SERVICE En upptäcktsresa Måns Falk Volvo Car Customer Service Customer Service Lean Knowledge

More information

If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands]

If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] If you are temporarily staying in another EU/EEA country or Switzerland, you are entitled to necessary health care

More information

MAXimize the benefits of Mobility Management

MAXimize the benefits of Mobility Management MAXimize the benefits of Mobility Management New tools for more sustainable transport systems Christer Ljungberg, Trivector Traffic Årets Bild 2010: Henrik Montgomery, Scanpix Max project in short December

More information

Readme10_054.doc page 1 of 7

Readme10_054.doc page 1 of 7 Readme10_054.doc page 1 of 7 Date of production: 2007-12-03 News in 10_054 Hardware 1) New thyristor module DASD 145, 600 V - 500 A 2) Improved speed control with incremental encoder at very low speed

More information

FN:S RAPPORT OM E- GOVERNANCE. 2014 Med lite jämförelser med 2012

FN:S RAPPORT OM E- GOVERNANCE. 2014 Med lite jämförelser med 2012 FN:S RAPPORT OM E- GOVERNANCE 2014 Med lite jämförelser med 2012 1 ÖVERGRIPANDE SLUTSATS 2012 I dagens lågkonjunktur är det viktigt att fortsätta med leverans av tjänster men Regeringarna måste alltmer

More information

Gruppdynamik på nätet gör läraren fri!

Gruppdynamik på nätet gör läraren fri! Gruppdynamik på nätet gör läraren fri! Johan Thorbiörnson, PhD johanthor@kth.se KTH Mathematics Online Royal Institute of Technology, Stockholm http://www.math.kth.se/online/ Vuxenutbildning för framtiden

More information

Network Activity D Developing and Maintaining Databases

Network Activity D Developing and Maintaining Databases Network Activity D - Developing and Maintaining Databases Report D3.2.2 User Interface implementation Patricia KELBERT MNHN Paris BGBM Berlin July 2006-1- Table of Contents 1 Introduction... 4 2 Material

More information

BizTalk 2013, Hands on, IaaS, Paas - Hybridbaserade integrationslösningar med BizTalk lokalt och/eller i molnet

BizTalk 2013, Hands on, IaaS, Paas - Hybridbaserade integrationslösningar med BizTalk lokalt och/eller i molnet BizTalk 2013, Hands on, IaaS, Paas - Hybridbaserade integrationslösningar med BizTalk lokalt och/eller i molnet Detta seminarium fokuserar på att visa nyheterna och möjligheterna för köra BizTalk 2013

More information

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling Hållbar stadsutveckling Lena Neij Internationella Miljöinstitutet Lunds Universitet Framtiden en utmaning? Hållbar utveckling En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers

More information

2014-09- 11 THE INBOUND MARKETING WAY THE BATTLE OF GOOGLE MARKETING HOUSE MARKETING HOUSE MARKETING HOUSE

2014-09- 11 THE INBOUND MARKETING WAY THE BATTLE OF GOOGLE MARKETING HOUSE MARKETING HOUSE MARKETING HOUSE THE INBOUND WAY THE BATTLE OF THE BATTLE OF GOOGLE When did GOOGLE start? Everyone Google about everything - (The Swede googles +30 million times/day) Every day Google answers 1 BILLION questions Googles

More information

NOW, DIG THIS! Module 1. Introduction to Digital Marketing att utveckla innovativa strategier, och hur de kan användas

NOW, DIG THIS! Module 1. Introduction to Digital Marketing att utveckla innovativa strategier, och hur de kan användas - PROFESSIONAL för marknads- & försäljningsansvariga DIPLOMA IN DIGITAL MARKETING är en av världens mest erkända, professionella utbildningar i digital marknadsföring. Utbildningen syftar till att hjälpa

More information

Tips & Tricks med SAS Visual Analytics Carl-Olow Magnusson, Nordic VA Spearhead

Tips & Tricks med SAS Visual Analytics Carl-Olow Magnusson, Nordic VA Spearhead Tips & Tricks med SAS Visual Analytics Carl-Olow Magnusson, Nordic VA Spearhead Copyright 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved. 27:e Mars 2012 VA Copyright 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.

More information

3gamma Från traditionell IT-leverans till modern, processtyrd tjänsteleverans i en multi-sourcing miljö. Peter Wahlgren, September 2013

3gamma Från traditionell IT-leverans till modern, processtyrd tjänsteleverans i en multi-sourcing miljö. Peter Wahlgren, September 2013 3gamma Från traditionell IT-leverans till modern, processtyrd tjänsteleverans i en multi-sourcing miljö Peter Wahlgren, September 2013 Vem är Peter Wahlgren? VD & Konsult på 3gamma sedan 2008 AstraZeneca

More information

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010 Kiss a Moose, Massage and Rock Karaoke. Ever felt like kissing a Moose? Millestgården Moose Farm in Åre, Sweden offer you the opportunity to get close to the animal the Scandinavians call "The king of

More information

Förslag till ny internationell standard Vägledning för hållbar upphandling

Förslag till ny internationell standard Vägledning för hållbar upphandling Förslag till ny internationell standard Vägledning för hållbar upphandling Svenskt och internationellt standardiseringsarbete SIS/TK 478 Socialt ansvarstagande Deltar aktivt i: ISO/PC 277 Sustainable procurement

More information

CyCity: Swedish research programme on cycle centric cities

CyCity: Swedish research programme on cycle centric cities Velo-City Conference, Vancouver Friday 29th June 2012 Azure Room, South Tower, 13.30-14.15. CyCity: Swedish research programme on cycle centric cities Using GPS technology to better understand the needs

More information

Enfo Zystems Services

Enfo Zystems Services Enfo Zystems Services ibpo Business Process Outsourcing Martin Rydman, Director - Baseline Stephan Seliger, Director Services The Playing Field = Governance Business demands Requirements Development Operations

More information

The role of HEI in regional development. Anders Olsson Region Värmland. Håkan Spjuth Karlstads universitet

The role of HEI in regional development. Anders Olsson Region Värmland. Håkan Spjuth Karlstads universitet The role of HEI in regional development Anders Olsson Region Värmland Håkan Spjuth Karlstads universitet www.regionvarmland.se Värmland www.regionvarmland.se www.regionvarmland.se www.regionvarmland.se

More information

Roles and Importance of GBIF Participant Nodes

Roles and Importance of GBIF Participant Nodes Roles and Importance of GBIF Participant Nodes Juan C. BELLO Senior Programme Officer for Nodes GBIF Secretariat II Course on GBIF Node Management Arusha, Tanzania 31 st October and 1 st November 2008

More information

Utlandsstudier/ Study Abroad. Interaktionsdesigner/ Interaction Designer

Utlandsstudier/ Study Abroad. Interaktionsdesigner/ Interaction Designer Utlandsstudier/ Study Abroad Interaktionsdesigner/ Interaction Designer Innehåll/Contents Utlandsstudier: introduktion/study abroad: an introduction Varför/Why När och var/when and where Vad/What Ansökan/Application

More information

Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes

Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes Henrik Ingrids Department of Child and Youth Studies Stockholm University Appendix:

More information

Stockholm den 31 mars 2009 R-2009/0409. Till Justitiedepartementet. Ju2009/338/L1

Stockholm den 31 mars 2009 R-2009/0409. Till Justitiedepartementet. Ju2009/338/L1 R-2009/0409 Stockholm den 31 mars 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/338/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss, så sent som den 5 mars 2009, beretts tillfälle att, med anledning av förslag om

More information

Open Access and Stockholm University: The state of affairs at the Department of Computer and System Sciences.

Open Access and Stockholm University: The state of affairs at the Department of Computer and System Sciences. Open Access and Stockholm University: The state of affairs at the Department of Computer and System Sciences. Abstract: The aim of this paper is to present and inform about the current status of open access

More information

Future computing platforms for biodiversity science

Future computing platforms for biodiversity science www.bsc.es Future computing platforms for biodiversity science Daniele Lezzi Rome, 5 September 2013 Motivation Lack of service integration and interoperability of research e- Infrastructure e-irg 2013

More information

Strategisk planering, Aktiv demokrati, 6-8 jan 2012

Strategisk planering, Aktiv demokrati, 6-8 jan 2012 Strategisk planering, Aktiv demokrati, 6-8 jan 2012 Följande är förslag till workshopen under AD konferensen för att på ett systematiskt sätt diskutera vad AD är, vill och hur vi skall förverkliga dem.

More information

PRESS LOOKBOOK KLOCKOR SMYCKEN

PRESS LOOKBOOK KLOCKOR SMYCKEN PRESS LOOKBOOK KLOCKOR SMYCKEN www.mi-moneda.com Utbytbara mynt Guess Connect - de nya SMARTA klockorna från Guess. Tillverkade i samarbete med Californiabaserade, prisbelönta Martian Watches. Guess

More information

Marine Biodiversity data: an introduction on marine biodiversity data VLIZ. World Register of Marine Species

Marine Biodiversity data: an introduction on marine biodiversity data VLIZ. World Register of Marine Species Marine Biodiversity data: an introduction on marine biodiversity data mangement @ VLIZ World Register of Marine Species Simon Claus Flanders Marine Institute (VLIZ) InnovOcean site VLIZ Project office

More information

THE BRITISH LIBRARY. Unlocking The Value. The British Library s Collection Metadata Strategy 2015-2018. Page 1 of 8

THE BRITISH LIBRARY. Unlocking The Value. The British Library s Collection Metadata Strategy 2015-2018. Page 1 of 8 THE BRITISH LIBRARY Unlocking The Value The British Library s Collection Metadata Strategy 2015-2018 Page 1 of 8 Summary Our vision is that by 2020 the Library s collection metadata assets will be comprehensive,

More information

Development and implementation of Evidencebased patient pathways for substance abuse

Development and implementation of Evidencebased patient pathways for substance abuse Development and implementation of Evidencebased patient pathways for substance abuse Birger Pedersen MBA R.N. Department of clinical health promotion centre & University hospital Skåne (Scania) Sweden

More information

IPT Helpdesk in Belgium

IPT Helpdesk in Belgium IPT Helpdesk in Belgium Nicolas Noé 25.09.2009 IPT Helpdesk in Belgium - 25.09.2009 1 IPT Helpdesk in Belgium IPT Context (why IPT, how it integrates with the decentralization strategy and other tools,...)

More information

Repetition inför tentan. Kommunikation. Infrastruktur. ÖP 13-17 Inga hjälpmedel. v v v

Repetition inför tentan. Kommunikation. Infrastruktur. ÖP 13-17 Inga hjälpmedel. v v v Repetition inför tentan v v v ÖP 13-17 Inga hjälpmedel Kommunikation Infrastruktur 1 Skalbarhet När det inte går bra Organisation 2 Illvilja Repetition inför tentan Tentan hur kommer den att bli? 13-17

More information

Den mänskliga dimensionen

Den mänskliga dimensionen Den mänskliga dimensionen David Sim Partner, Creative Director david@gehlarchitects.dk Bo 01 Malmö Me lego First edition 1971 Gehl Architects, Copenhagen First edition 1971 Livet mellan husen The Brasilia

More information

Interface Programmera mot interface Johan Eliasson Johan Eliasson Interface kan bryta beroendekedjor Skriv generell kod «Type» Class2 Interface

Interface Programmera mot interface Johan Eliasson Johan Eliasson Interface kan bryta beroendekedjor Skriv generell kod «Type» Class2 Interface Interface Snabba att implementera Programmera mot interface Bryter beroenden Gör det enklare att samarbeta Gör det enkelt att i ett senare skede byta ut implementationer mot effektivare Interface kan bryta

More information

KINAFF12, KINAR12, KININ12, KINLO12. The results are posted no longer than three weeks after the exam

KINAFF12, KINAR12, KININ12, KINLO12. The results are posted no longer than three weeks after the exam Materialplanering och styrning på grundnivå 7.5 ECTS Ladokcode: The exam is given to: (TI6612) 41I29M KINAFF12, KINAR12, KININ12, KINLO12 Name: (Ifylles av student) Personal number: (Ifylles av student)

More information

Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång.

Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång. EPP och PHP Det finns flera olika klienter där ute för att hantera epp. Net_EPP_client.php phpsrs Hanterar bara EPP kommunikationen. Enkel http://labs.centralnic.com/net_epp_client.php Mer komplett Klarar

More information

School of Electrical Engineering

School of Electrical Engineering School of Electrical Engineering EE facts and figures in brief 358 employees: 31 professors, 70 teachers 12 departments and 2 strategic research centres 1, 200 students: 730 Master s students, 270 BSc

More information

BUILDING A BIODIVERSITY CONTENT MANAGEMENT SYSTEM FOR SCIENCE, EDUCATION, AND OUTREACH

BUILDING A BIODIVERSITY CONTENT MANAGEMENT SYSTEM FOR SCIENCE, EDUCATION, AND OUTREACH BUILDING A BIODIVERSITY CONTENT MANAGEMENT SYSTEM FOR SCIENCE, EDUCATION, AND OUTREACH CS Parr 1 *, R Espinosa 2, T Dewey 3, G Hammond 3, and P Myers 3,4 1 Human-Computer Interaction Lab, UMIACS, Univ.

More information

Ansökan om Grants avseende boendeposten i HIKP

Ansökan om Grants avseende boendeposten i HIKP STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM till Nämnden för KPI 1(6) Ansökan om Grants avseende boendeposten i HIKP För information Prisenheten har sökt Grants från Eurostat avseende den nya egnahemsposten i HIKP. I

More information

Decision Support in SAS Decision Support supports the right fact-based business decision

Decision Support in SAS Decision Support supports the right fact-based business decision Decision Support in SAS Decision Support supports the right fact-based business decision Or @ Bakgrund Global verksamhet med extremt stora logistiska utmaningar Rörlig marknad med stor konkurens moving

More information

Smarta elnät vad händer? Samordningsrådet & Europa

Smarta elnät vad händer? Samordningsrådet & Europa 2013-05-14 ELFACK, Göteborg Chalmers University of Technology Smarta elnät vad händer? Samordningsrådet & Europa Lina Bertling Tjernberg Professor i Uthålliga elkraftsystem Lina.Bertling@chalmers.se Chalmers

More information

Integration platform. Reference architecture for integration describes the architecture in the grey box (as we want it to be).

Integration platform. Reference architecture for integration describes the architecture in the grey box (as we want it to be). Reference Architecture in Sweden janne.sillanpaa@intersystems.com Reference architecture What is a reference architecture? A blueprint for an architecture that can be implemented in different ways (as

More information

Taking full advantage of the medium does also mean that publications can be updated and the changes being visible to all online readers immediately.

Taking full advantage of the medium does also mean that publications can be updated and the changes being visible to all online readers immediately. Making a Home for a Family of Online Journals The Living Reviews Publishing Platform Robert Forkel Heinz Nixdorf Center for Information Management in the Max Planck Society Overview The Family The Concept

More information

A Study of Failure Development in Thick Thermal Barrier Coatings. Karin Carlsson

A Study of Failure Development in Thick Thermal Barrier Coatings. Karin Carlsson A Study of Failure Development in Thick Thermal Barrier Coatings Karin Carlsson LITH-IEI-TEK--07/00236--SE Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Examensarbete LITH-IEI-TEK--07/00236--SE

More information

Den europeiska jordbruks- och livsmedelsmodellens internationella konkurrenskraft Dokument och frågeformulär från ordförandeskapet

Den europeiska jordbruks- och livsmedelsmodellens internationella konkurrenskraft Dokument och frågeformulär från ordförandeskapet EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 maj 2010 (10.5) (OR. en) 9263/10 AGRILEG 52 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Rådet Den europeiska jordbruks- och livsmedelsmodellens internationella konkurrenskraft

More information

Vet du redan nu att du vill studera på Emirates Academy kan du fylla i ansökan nedan och skicka till KILROY.

Vet du redan nu att du vill studera på Emirates Academy kan du fylla i ansökan nedan och skicka till KILROY. ANSÖKAN Emirates Academy Undergraduate KILROY education hjälper dig med ansökan till Emirates Academy. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter och visum.

More information

Students opening up dimensions of variation for learning negative numbers

Students opening up dimensions of variation for learning negative numbers Students opening up dimensions of variation for learning negative numbers KULLBERG, Angelika Göteborg University, Sweden Paper presented at the World Association of the Lesson Studies international conference

More information

THE CCLRC DATA PORTAL

THE CCLRC DATA PORTAL THE CCLRC DATA PORTAL Glen Drinkwater, Shoaib Sufi CCLRC Daresbury Laboratory, Daresbury, Warrington, Cheshire, WA4 4AD, UK. E-mail: g.j.drinkwater@dl.ac.uk, s.a.sufi@dl.ac.uk Abstract: The project aims

More information

K1_40034_sö_ Sida 1 SÖ 2005: 6

K1_40034_sö_ Sida 1 SÖ 2005: 6 K1_40034_sö_6 05-11-21 08.48 Sida 1 Nr 6 Avtal mellan de stater som deltar i den multinationella snabbinsatsbrigaden för FN-insatser om status för deras styrkor Köpenhamn den 13 december 2001 Regeringen

More information

WEBINAR 5:E MARS 2013. Allt du skulle vilja veta om Marketing Automation men inte kunnat fråga om

WEBINAR 5:E MARS 2013. Allt du skulle vilja veta om Marketing Automation men inte kunnat fråga om WEBINAR 5:E MARS 2013 Allt du skulle vilja veta om Marketing Automation men inte kunnat fråga om Välkomna! Erik Garsten Footstep Marketing Guest speaker Jim Meyer Vice President and General Manager etrigue

More information

Workprogramme 2014-15

Workprogramme 2014-15 Workprogramme 2014-15 e-infrastructures DCH-RP final conference 22 September 2014 Wim Jansen einfrastructure DG CONNECT European Commission DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT OF E-INFRASTRUCTURES AND SERVICES

More information

Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] If you are participating in a labour market programme, you are eligible for development allowance or an activity grant.

More information

Elvin Kušmić Product subsystem owner - Vehicle Bachelor of Science in Electronics

Elvin Kušmić Product subsystem owner - Vehicle Bachelor of Science in Electronics Elvin Kušmić Product subsystem owner - Vehicle Bachelor of Science in Electronics Year of Birth: 1989 Employment Date: 2012-01 I am an enthusiastic and easy going individual with an interest in technology

More information

SVERIGE OCH SVENSK RÄTT I INTERNATIONELLA SKILJEFÖRFARANDEN YAS INITIATIV 2012

SVERIGE OCH SVENSK RÄTT I INTERNATIONELLA SKILJEFÖRFARANDEN YAS INITIATIV 2012 SVERIGE OCH SVENSK RÄTT I INTERNATIONELLA SKILJEFÖRFARANDEN YAS INITIATIV 2012 INLEDNING Sverige har en lång och stolt historia som skiljedomsland. Referenser till skiljförfarande återfinns i svenska stadslagar

More information

Building Semantic Content Management Framework

Building Semantic Content Management Framework Building Semantic Content Management Framework Eric Yen Computing Centre, Academia Sinica Outline What is CMS Related Work CMS Evaluation, Selection, and Metrics CMS Applications in Academia Sinica Concluding

More information

Die BioCASe-Software als Grundlage für die Übermittlung der Daten an das GBIF-Portal

Die BioCASe-Software als Grundlage für die Übermittlung der Daten an das GBIF-Portal Beispielbild Die BioCASe-Software als Grundlage für die Übermittlung der Daten an das GBIF-Portal Gabriele Dröge, Jörg Holetschek Botanic Garden & Botanical Museum Berlin-Dahlem Dept. of Biodiversity Informatics

More information

Mot 100% förnybar energi i Sverige och Världen

Mot 100% förnybar energi i Sverige och Världen Mot 100% förnybar energi i Sverige och Världen 23 Mars 2015 Earth Week Växjö Stefan Henningsson Senior Advisor Climate Innovation WWF International Stefan.henningsson@wwf.panda.org @shenningsson Mot 100%

More information

Anderssons Design 2014/2015. - We love to rock your world - Maria & Stefan

Anderssons Design 2014/2015. - We love to rock your world - Maria & Stefan 2014/15 - We love to rock your world - Maria & Stefan 2 CONTENT 4/5 VÄLKOMMEN / WELCOME 6 ROCKING BOWL 9 ROSE PLATE 10 SPIDER 12 CIRCLES NO. 1 13 CIRCLES NO. 2 14 KERSTINA 16 FIRST WAVE 17 LIGHTBOWL 18

More information

Nordic Archery Union 2015-02-21. Guidelines for cooperation within the Nordic Archery associations. Photo Matts Jacobsson, Sweden

Nordic Archery Union 2015-02-21. Guidelines for cooperation within the Nordic Archery associations. Photo Matts Jacobsson, Sweden Nordic Archery Union Guidelines for cooperation within the Nordic Archery associations. Photo Matts Jacobsson, Sweden 2015-02-21 1 Nordic Archery Union Guidelines for cooperation within the Nordic Archery

More information

Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN KUNGSHOLMENS G Y - ENGELSKA SEKTIONEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13-01/12 SID 1 (9) 2013-10-23 Handläggare: Lesley Brunnman Telefon: 08 508 38006 Arbetsplan Inledning Introduction The school's

More information

Web Development. Owen Sacco. ICS2205/ICS2230 Web Intelligence

Web Development. Owen Sacco. ICS2205/ICS2230 Web Intelligence Web Development Owen Sacco ICS2205/ICS2230 Web Intelligence Brief Course Overview An introduction to Web development Server-side Scripting Web Servers PHP Client-side Scripting HTML & CSS JavaScript &

More information

Angel Hour. The healthiest game ever made

Angel Hour. The healthiest game ever made Angel Hour The healthiest game ever made Angel Hour 50% reduction risk for cancer 75% reduction risk for stroke 75% reduction risk for heart attack 5-8 extra of (healthy) live 30 min of pulse controlled

More information

DARE Wo. Women and Leadership. Women s Executive Presence

DARE Wo. Women and Leadership. Women s Executive Presence DARE Wo Women s Executive Presence Women and Leadership Organisations need women leaders. Very few women progress to the top in their careers. Why don t more dare to speak up and stand out? More women

More information

Global Networking of Collections WFCC and GBRCN perspectives. EMbaRC Seminar David Smith Cantacuzino Institute, Bucharest, Romania 8-9 March 2010

Global Networking of Collections WFCC and GBRCN perspectives. EMbaRC Seminar David Smith Cantacuzino Institute, Bucharest, Romania 8-9 March 2010 Global Networking of Collections WFCC and GBRCN perspectives EMbaRC Seminar David Smith Cantacuzino Institute, Bucharest, Romania 8-9 March 2010 1 Summary Challenges need collaboration Networks The WFCC

More information

Scrum Kandidatprojekt datateknik - TDDD83

Scrum Kandidatprojekt datateknik - TDDD83 14-23- 1 Agenda Scrum Kandidatprojekt datateknik - TDDD83 Vad är scrum? Hur fungerar det? Hur ska scrum användas i kursen? Aseel Berglund IDA Agile Approaches - Agile Alliance Lightweight approaches to

More information

IT Governance behöver inte vara någon svår konst

IT Governance behöver inte vara någon svår konst IT Governance behöver inte vara någon svår konst Cases & Projects 1 Agenda Cases: Master theses on ITG A comprehensive ITG definition ITG concerns in literature, of practitioners & in Cobit Case: Cobit

More information

P-03-03. Control of microorganism content in flushing water used for drilling in KFM01A. Site investigations in the Forsmark area

P-03-03. Control of microorganism content in flushing water used for drilling in KFM01A. Site investigations in the Forsmark area P-03-03 Site investigations in the Forsmark area Control of microorganism content in flushing water used for drilling in KFM01A Karsten Pedersen CMB-Microbiologi, Göteborgs universitet February 2003 Svensk

More information

Lightweight Data Integration using the WebComposition Data Grid Service

Lightweight Data Integration using the WebComposition Data Grid Service Lightweight Data Integration using the WebComposition Data Grid Service Ralph Sommermeier 1, Andreas Heil 2, Martin Gaedke 1 1 Chemnitz University of Technology, Faculty of Computer Science, Distributed

More information

SESAR future air traffic management in Europe Invigning av KTH Centrum för hållbar luftfart

SESAR future air traffic management in Europe Invigning av KTH Centrum för hållbar luftfart SESAR future air traffic management in Europe Invigning av KTH Centrum för hållbar luftfart 2015 11 13 Lena Mårtensson, professor em i arbetsvetenskap, KTH psykolog KTHs styrelse 2004 2009 Ledamot av SESAR

More information

Open Access in Sweden and the programme OpenAccess.se

Open Access in Sweden and the programme OpenAccess.se Open Access in Sweden and the programme OpenAccess.se Ulf Kronman Coordinator of OpenAccess.se The National Library of Sweden 10th Anniversary Seminar of FinnOA, Helsinki, Finland 2013-10-15 The National

More information

Microsoft SQL Server 2012: Designing Buisness Intelligence Solutions

Microsoft SQL Server 2012: Designing Buisness Intelligence Solutions Microsoft SQL Server 2012: Designing Buisness Intelligence s Längd: 5 Days Kurskod: M20467 Version: A Sammanfattning: Denna 5-dagarskurs lär dig hur du designar och implementerar en BI-Infrastruktur. Kursen

More information

Citrix Xenapp 6.5 Administration

Citrix Xenapp 6.5 Administration CTX_CXA-206-1 Längd: 5 dagar Citrix Xenapp 6.5 Administration Denna kurs ger grundläggande kunskap för att effektivt centralisera och managera applikationer i datacentret och omedelbart leverera dem som

More information

Summary report on a survey of e-book provision in Swedish public libraries

Summary report on a survey of e-book provision in Swedish public libraries Summary report on a survey of e-book provision in Swedish public libraries 1. Introduction. A survey was carried out in October, 2012 of all public libraries in Sweden. A total of 291 questionnaires were

More information

Workshop 1: Can CM find common ground for HW & SW development?

Workshop 1: Can CM find common ground for HW & SW development? Workshop 1: Can CM find common ground for HW & SW development? Configuration Management practices must be adapted to the chosen development model: Waterfall, Vee, Spiral, Incremental, Agile etc. But for

More information

USGS Community for Data Integration

USGS Community for Data Integration Community of Science: Strategies for Coordinating Integration of Data USGS Community for Data Integration Kevin T. Gallagher USGS Core Science Systems January 11, 2013 U.S. Department of the Interior U.S.

More information

Biological Information Management and Delivery Subactivity

Biological Information Management and Delivery Subactivity Biological Information Management and Delivery Subactivity Subactivity Biological Information Management and Delivery FY 2000 Estimate Uncontrol. & Related Changes Program Changes 1 FY 2001 Budget Request

More information

9 Marital status Single Married Separated Divorced Widow(er) * 19 Current occupation Valid: From

9 Marital status Single Married Separated Divorced Widow(er) * 19 Current occupation Valid: From Harmonised application form (1) Application for Schengen Visa This application form is free. Photo 1 Surname (amily name) (x) OR OICIAL USE ONLY 2 Surname at birth (ormer family name(s)) (x) Date of application:

More information

SVENSK STANDARD SS-EN 60320-3

SVENSK STANDARD SS-EN 60320-3 SVENSK STANDARD SS-EN 60320-3 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2015-03-11 1 1 (1+81) SEK TK 23 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Apparatanslutningsdon för

More information

Hawaii Pacific University Study Abroad

Hawaii Pacific University Study Abroad ANSÖKAN Hawaii Pacific University Study Abroad KILROY education hjälper dig med ansökan till Hawaii Pacific University. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

More information

Vision document Future EuroMarine website (EuroMarine+)

Vision document Future EuroMarine website (EuroMarine+) Vision document Future EuroMarine website (EuroMarine+) The future EuroMarine+ website should act as an umbrella and joint communication portal, where it not only serves the former NoEs, but also the wider

More information

Computer animations in physical chemistry. Kim Bolton School of Engineering, University College of Borås, SE-501 90, Borås

Computer animations in physical chemistry. Kim Bolton School of Engineering, University College of Borås, SE-501 90, Borås Computer animations in physical chemistry Kim Bolton School of Engineering, University College of Borås, SE-501 90, Borås Introduction The immense increase in computational power, variety of computer-based

More information

How to develop - rethinking our planning?

How to develop - rethinking our planning? Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund Göteborg Approx 1,000 0000 inhabitants in the functional region There are 65,000 students 18% of Göteborg's inhabitants are born abroad 50% of Scandinavia's

More information

Comparison of the EU s Sustainable urban mobility plan (SUMP) and the Swedish planning support Transport for an attractive city (TRAST)

Comparison of the EU s Sustainable urban mobility plan (SUMP) and the Swedish planning support Transport for an attractive city (TRAST) VTI rapport 844A Published 2015 www.vti.se/publications VTI rapport 844A Comparison of the EU s Sustainable urban mobility plan and the Swedish planning support Transport for an attractive city Comparison

More information