The Book of Abstracts

Size: px
Start display at page:

Download "The Book of Abstracts"

Transcription

1 Stockholm Biodiversity Informatics Symposium 2008 Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden 1-4 December 2008 The Book of Abstracts Organisers: GBIF-Sweden, FishBase Sweden, The Swedish Museum of Natural History

2 Stockholm Biodiversity Informatics Symposium The Book of Abstracts. Each Abstract 2008 The individual author(s) identified as author(s) in the abstract.

3

4 In the language of Linnaeus Monday morning 1 December 2008

5 Magnus Friberg, Vetenskapsrådet Data om vår omvärld ett åtagande över generationer Nästan all forskning genererar data. Oavsett vilka experiment och mätningar som görs finns vissa generella sanningar; data måste samlas in med viss täthet i tid och rum, precisionen med vilken mätningen görs måste kunna bestämmas och data måste samlas in över tillräckligt lång tid och över tillräckligt stort underlag för att svar på de frågor man vill ställa.hur ofta, hur noga och hur mycket styrs av universella matematiskstatistiska lagar och är de samma för nationalekonomer, meteorologer och ekologer. Experiment går att skynda på, exempelvis kan man använda jäst i stället för bananflugor för att studera grundläggande evolutionära samband. Andra data kan extraheras ur naturens egna arkiv, exempelvis kan foraminiferers förekomst och utveckling studeras i sedimentära avlagringar. Men om vi vill studera hur dagens förändringar påverkar vår omgivning så måste vi både vara noggranna och ha tålamod eller lita på tidigare forskares noggrannhet och tålamod. För att stödja forskarnas tillgång till data stödjer Vetenskapsrådet Global Biodiversity Information Facility (GBIF), Database Infrastructure Committe (DISC), Svensk Nationell Datatjänst (SND). DISC och SND har hittills varit inriktade mot longitudinella och andra stora databaser för samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning tillsatte Vetenskapsrådet en särskild utredare, doc. Lars Eklundh, med uppdraget att se över svenska forskares tillgång till data för klimat- och miljöforskning. På utredarens rekommendationer har DISC:s ansvar utvidgats till att även omfatta klimat- och miljödata, ett SND för klimat och miljö kommer att inrättas samt att Vetenskapsrådet kommer att ge bidrag för att tillgängliggöra forskningsdata inom klimat och miljö. Syftet med satsningen är att underlätta forskarnas tillgång till dagens data men också att lämna över data till framtida generationer av forskare på samma vis som tidigare genrationer av forskare gett oss de tidsserier vi analyserar idag. Relevanta URLer enskapsradetsguidetillinfrastrukturen otarsvenskklimatochmiljoforskning Magnus Friberg. Enheten för infrastrukturstöd, Vetenskapsrådet, Klarabergsviadukten 82, SE Stockholm, Sweden. mf (at) vr (dot) se

6 Fang Fang Kullander, FishBase Sweden, Swedish Museum of Natural History FishBase samlad information för världens fiskdiversitet och analysverktyg som förbättrar informationsspridning FishBase (www.fishbase.se) är världens största on-line-databas om fisk och den täcker nästan alla aspekter på fisk. Olika webbaserade verktyg i FishBase ger information såsom identifieringsnycklar, antal fiskarter efter geografisk region, längd-vikt-relationer, åldersanalyser, fångstdata och mycket mer. Verktygen är till stor användning för t.ex. fiskeriförvaltning, analyser av biodiversitet och fiskfauna, naturvårdsbiologi, fisksystematik och taxonomi osv. FishBase har länkar till 529 tidskrifter på nätet, innehåller koordinatsatta poster om arter från 38 museisamlingar världen över. FishBase har citerats i över 300 vetenskapliga publikationer samt i tidningar, populärvetenskapliga tidskrifter, kurslitteratur och läroböcker. Till dags dato täcker FishBase över arter vilket är praktiskt taget alla för vetenskapen kända arter. Synonymlistan innehåller vetenskapliga namn. Det finns bilder på arter tillgängliga i FishBase, och antalet växer hela tiden. All information i FishBase kommer från vetenskapliga källor med just nu referenser. All information granskas regelbundet av experter. FishBase är tillgängligt på 17 språk och har sökmöjlighet för populärnamn på 289 olika språk. FishBase är gratis och tillgängligt dygnet runt på Internet. Webbplatsens besökare kommer från alla länder som finns. Hittills finns FishBase på sju spegelsidor. Sammanlagt registrerades 33,8 miljoner träffar oktober FishBase är en relationsdatabas med information som kan tillgodose behoven hos olika yrkesgrupper för varierande ändamål. Den förser oss inte bara med generell kunskap om alla världens kända fiskar utan tjänar också som verktyg för att förbättra informationsspridning och analysalternativ i olika geografiska områden. Om man använder arter sorterade på olika ekosystem eller avrinningsområden t.ex., är det möjligt att göra olika analytiska kvantitativa studier av biologisk mångfald. I fallet bevarandebiologi av sötvattensfisk, är det avgörande att ha bakgrundskunskap om om vilka och hur många arter som förekommer på en plats eller inom ett avrinningsområde, hur de ser ut, vad de livnär sig på, hur länge de lever, hur snabba och stora de kan bli, om de är endemiska, utbredda eller införda, hotade eller vanliga, deras populationsdynamik, etc. Liknande undersökningar kan också hämtas i FishBase när bara en art är aktuell. Med de förekomstdata som finns tillgängliga för en viss art är det också möjligt att förutsäga var den sannolikt skulle kunna förekomma på annat håll. All denna information kan och bör vara tillgänglig i FishBase. FishBase strävar efter att få relevant information översatt och införlivad FishBase, men processen är krävande och tidsödande, och det finns fortfarande omfattande informationsluckor kvar att fylla i. Relevanta URLer Fang Fang Kullander, FishBase Sweden, Department of Vertebrate Zoology, Swedish Museum of Natural History, POB 50007, SE Stockholm, Sweden.

7 Sven O Kullander, Swedish Museum of Natural History/GBIF-Sweden Vad handlar biodiversitetsinformatik om? Biodiversitet/biologisk mångfald är ett begrepp som skapades så sent som 1984 och hänför sig till all variation hos organismer. Biodiversitetsinformatik är ett begrepp från 1993 som beskriver datoriserad hantering av biodiversitetsinformation och -data. Det är ett typiskt uttryck för e-science, dvs datahantering och analyser som möjliggörs först med datorhantering och inbegriper Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), distribuerad infrastruktur, datadelning och nya samarbetsformer. GBIF (Global Biodiversity Information Facility) och GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) representerar nödvändiga infrastrukturer för biodiversitetsdata respektive omvärldsdata i övrigt. De är öppna, allmänt tillgängliga system, med stora, delvis överlappande samarbetspartners. TDWG (Biological Information Standards) är ett nyckelprojekt för biodiversitetsinformatiken som tar fram standarder, ontologier, och vokabulärer. Viktiga sådana är framför allt Darwin Core och ABCD som används i datautbyte mellan biologiska samlingar. Biodiversitetsinformatiken är en väldig våg av iniativ med åtskilliga projekt som påverkar samhällets tillgång till biologiska mångfaldsdata och som sakta men säkert förändrar biologernas sätt att arbeta. Digitalisering och bakgrundsindexering av äldre och nyutgiven litteratur är en viktig aktivitet för att inte bara tillgängliggöra utan också integrera tidigare århundradens vetenskap med dagens. Cybertaxonomin flyttar systematiken till Internet, och leder förhoppningsvis till en snabbare inventering av en alltmer hotad biota. Taxonomerna samarbetar redan genom en mängd projekt för att upprätta en komplett digital katalog över alla organismer. En samverkande, öppen infrastruktur baserad på en alltmer avancerad teknologi för datahantering och analys, är en förutsättning för upptäckande, beskrivande, och förvaltning av jordens biologiska mångfald, och en förutsättning inte bara för taxonomisk forskning, utan för att kunna utveckla modeller för att förstå och förutsäga miljöförändringar. Relevanta URLer Sven O Kullander. GBIF-Sweden, Swedish Museum of Natural History, PO Box 50007, SE Stockholm, Sweden. sven.kullander (at) nrm (dot) se

8 Lars M Nilsson, Swedish Research Council Global Biodiversity Information Facility, GBIF en global databas för biologisk mångfald GBIF gör biodiversitetsdata fritt tillgängliga at your fingertops. GBIF bygger på en mellanstatlig (för närvarande 49 länder) överenskommelse med ursprung inom OECD (Global Science Forum) och har varit verksamt sedan 11 mars Inom GBIF byggs ett virtuellt bibliotek med information om jordens alla arter. Avsikten är att så småningom samla uppgifter på genetisk nivå (DNA-sekvensdata), artnivå, populationsnivå och ekosystemnivå. Ett viktigt arbete är digitalisera historiska uppgifter från världens ledande museer och vetenskapliga institutioner, som hyser de mest omfattande samlingarna (ca 3 miljarder uppgifter). Vi känner idag ca 1.8 miljoner livsformer eller arter men uppskattar att totalt finns mellan 10 och 30 miljoner arter. Många organisationer (f n medverkar 39 i GBIF) arbetar med att kartlägga dessa arter men fram till år 2001 fanns ingen global samordning av arbetet. GBIF började byggas som en databas för forskning, t.ex. för studier av evolutionen och av evolutionära processer, av spridning, artbildning och av arters utdöende och biologisk mångfald. Successivt har intresset ökat för GBIF som en databas för att arbeta med och förutse globala förändringar av vår biologiska mångfald. GBIF har sammanträtt med sin beslutande församling 16 gånger sedan bildandet 2001: Governing Board 1, Montreal, Kanada Governing Board 9, Wellington, Nya Zeeland Governing Board 2, Bonn, Tyskland Governing Board 10, Brussels, Belgien Governing Board 3, Paris, Frankrike Governing Board 11, Stockholm, Sverige Governing Board 4, Canberra, Australien Governing Board 12, Kapstaden, Sydafrika Governing Board 5, San Jose, Costa Rica Governing Board 12,5, Madrid, Spanien Governing Board 6, Köpenhamn, Danmark Governing Board 13, Iquitos, Peru Governing Board 7, Tsukuba, Japan Governing Board 14, Amsterdam, Nederländerna Governing Board 8, Oaxaca, Mexico Governing Board 15, Arusha, Tanzania 2008 är andra året i GBIFs andra fem-årsperiod, som präglas av from prototype to fully operative tool. Det ställer stora krav på medlemsstaterna att göra data tillgängliga i ökande omfattning. Databasen gör idag ca 151 miljoner uppgifter från 266 olika källor tillgängliga globalt. Målet under perioden (till och med 2011) är ambitiöst satt till 2 miljarder. En dominerande andel av databasen är idag observationsdata. För att uppnå sina mål måste GBIF öka mängden historiska data. Sverige är mycket aktivt inom GBIF, som är Vetenskapsrådets näst största samlade biologiska forskningssatsning (efter EMBL). Av de 151 miljoner dataposter som för närvarande är tillgängliga över GBIFs portal så är ca 15 miljoner inrapporterade av Sverige (näst största dataleverantör). Relevanta URLer: Lars M Nilsson, Dept of Research Policy Analysis, Swedish Research Council, SE Stockholm, Sweden.

9 Erik Liljas, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI GEO, GEOSS och biologisk mångfald Sverige är sedan 2004 medlem i den internationella gruppen GEO (Group on Earth Observation). Uppgiften är att genom övergripande koordination och samarbete skapa ett internationellt och multidisciplinärt nätverk som beskriver tillstånd globalt. GEO lanserades som svar på åtgärder begärda av 2002 års världstoppmöte om hållbar utveckling och av G8-mötet samma år mellan de åtta ledande industriländer. GEO är ett frivilligt partnerskap mellan regeringar och internationella organisationer. Detta partnerskap ger en ram inom vilken dessa parter kan utveckla nya projekt och samordna strategier och investeringar. I november 2008 omfattas GEO av 76 regeringar och den Europeiska kommissionen. 51 mellanstatliga organisationer finns med, globala och regionala. GEO:s uppgift är att bygga GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) på grundval av en 10-årig genomförandeplan för perioden 2005 till I planen definieras en vision som gäller för GEOSS, dess syfte, omfattning och förväntade fördelar. De nio s.k. Societal Benefit Areas som planen omfattar är; katastrofer, hälsovård, energi, klimat, vatten, väder, ekosystem, jordbruk och biologisk mångfald. Det heter i Sveriges förklaring till medverkan i GEO att Sverige inser mångfalden av globala problem och det finns i Sverige en global solidaritet, men svenska medborgare är också medvetna om risker för nationella och personliga påfrestningar. Vi lever i en globaliserad värld. Samarbete, bl. a. stärkta bryggor mellan internationella organisationer och stärkt multidisciplinaritet är ett viktigt sätt att ta itu med dessa kritiska frågor. Visionen inom GEO kan sammanfattas i följande punkter/kopplingar: Observation/mätning Färdigt beslutsunderlag Global skala nationell lokal skala BioGeosfär Socioekonomi Demografi Historiska beskrivningar Framtidsscenarier Klimatfrågan står högt på GEO:s prioritetslista men det skall inte skapas en ny organisation för klimatfrågor, det är sambanden som skall utvecklas. En beskrivning ges av hur arbetet mot GEOSS framskrider och hur bl.a. svensk forskning kan tillgodogöra sig och påverka framstegen. Relevant URL Erik Liljas. Core Services Department, Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SE Norrköping, Sweden. erik.liljas (at) smhi (dot) se

10 Johan Nilsson, ArtDatabanken, SLU Artportalen Det svenska internetbaserade rapportsystemet Artportalen har nu snart nio år på nacken sedan lanseringen i juni amatörer/experter/forskare har sedan dess rapporterat 16.3 miljoner observationer från lokaler. Alla lokaler är koordinatsatta och kan omedelbart plottas på en web-karta. Hemsidan har besökare per året. Systemet har revolutionerat rapporteringen av fåglar och nästan alla svenska fågelskådare använder systemet på ett eller annat sätt. Även myndigheter har i stor utsträckning börjat använda databasen som den naturliga förvaringsplatsen för artobservationer. På så vis kan länsstyrelser, kommuner och allmänhet dela samma fynd. Nyckeln till framgången ligger i att systemet bygger på vad rapportören antecknar i fält såsom art, antal, ålder/stadium, kön och andra parametrar. Rapportören avgör själv vad som skall rapporteras och använder systemet som sin egen fältdagbok. Systemet bygger alltså på vilken information som finns och inte utifrån en frågeställning som råkar vara aktuell. Observationerna kvalitetssäkras av regionala rapportkommittér eller experter direkt i systemet. En oväntad företeelse som inte funnits tidigare är den publika valideringen där varje observation granskas av tusentals betraktare. Rapportera en art vid fel tidpunkt eller plats och du får genast flera e-brev och/eller telefonsamtal med undrande påpekanden. I systemet finns också en automatisk och ett manuellt sekretessystem som skyddar känsliga arter från publik visning. Systemet har också infört en social aspekt som kan jämföras med torget som samlingspunkt i byn, att rapportera är också att torgföra sig själv. Upptäckten att fågelskådarna generellt rapporterar på samma sätt varje år gör att det man får bra statistik ur en stor mängd spontant rapporterade observationer. Relevant URL Johan Nilsson. ArtDatabanken, SLU, Box 7007, Uppsala, Sweden. johan.nilsson (at) artdata (dot) slu (dot) se

11 Jessica Umegård, Naturhistoriska riksmuseet/lifewatch LifeWatch - en europeisk infrastruktur för biodiversitetsforskning Forskning inom biodiversitet blir allt mer beroende av tillgång till storskalig infrastruktur så som observationsnätverk, biologiska samlingar, databaser och modelleringskapacitet. I den vägvisare (roadmap) som European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI, har tagit fram, liksom i den svenska motsvarigheten Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen, finns projektet LifeWatch med. LifeWatch är ett gemensamt europeiskt initiativ till en samordnad och storskalig infrastruktur för effektivt utnyttjande av biodiversitetsdata från biologiska samlingar, observationsdatabaser och fältstationer. Projektet syftar till att bygga upp och koordinera infrastrukturer för forskning kring biodiversitet och hållbar utveckling, med fokus på att utveckla system för modellering och datautbyte samt på att skapa nätverk mellan existerande övervakningsprogram för biodiversitet. Ambitionen är att göra olika dataserier kompatibla med varandra och bidra med nya analys- och modelleringsmetoder för att komma fram till ny och ökad kunskap om biologisk mångfald. Målet är ett Internetbaserat laboratorium ett nytt verktyg för både svenska och utländska forskare. LifeWatch får stöd från EU:s sjunde ramprogram och är just nu inne i en treårig förstudie (preparatory phase). Projektet ska knyta samman forskningen mellan 18 länder och åtta vetenskapliga nätverk i Europa, varav åtminstone fyra har ett aktivt svenskt deltagande. En viktig förutsättning är en nära samverkan med GBIF. LifeWatch koordineras av Universitetet i Amsterdam och från Sverige deltar Vetenskapsrådet, Naturhistoriska riksmuseet och Sven Lovén centrum för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet som huvudpartners. Förstudien ska följas av en femårig uppbyggnadsfas (construction phase) innan infrastrukturen är helt operationell. Lifewatch är planerat att pågå i nära 30 år framöver och beräknas kunna användas av tiotusentals forskare inom biologisk mångfald. Relevant URL Jessica Umegård. Ekonomienheten, Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, Stockholm, Sverige. jessica.umegard (at) nrm (dot) se

12 In the language of Darwin Monday afternoon 1 December 2008 and into the future

13 Donat Agosti & Willi Egloff, Plazi XML: the gateway to state of the art taxonomic communication The description of the estimated known 1.8M species on planet Earth fills spans well over 250 years in a corpus of over 200 M printed pages, scattered in a tremendous number of libraries around the world. There is one little caveat: it is not really known what's in this corpus. There is no bibliography, nor a list of the taxa described nor is it known where respective copies are housed. Today pdfs begin to complement printed papers naming the well over 20,000 species described every year, but this alone is not an adequate response, given the advancement of the Web, which increasingly allows machines to do the initial data accumulation and analysis. XML (extended Markup Language) is one way to produce documents whose logical content can be understood by machines, and represented as text that does not depend on specific software to be opened. It can be enhanced with links to external sources, normalized to conform to domain specific ontologies and can easily be converted to print or pdf versions. XML is flexible. It can be adopted to particular domains by creating a body of defined elements (a schema) that models the logical content, such as those for taxonomic names, treatments, or materials citation. Once a document is converted into XML, the content can be stored in databases, and services can be built to mine the database or the entirety of individual documents, or to search for and extract these documents. Since machines can do this work, potentially the entire corpus of taxonomic literature could turn into a huge database, even supporting XML-based annotations that capture the current state of taxonomic knowledge as it evolved since the original publication Plazi is an organization that developed a first system that includes the entire production from scanning to mark-up, enhanced to expose the logical content of taxonomic publications. Paradoxically, the very existence of such a system, has made it more obvious that mark-up of legacy publications is cumbersome to say the least. The future will be in creating XML scientific documents upfront from respective databases, including all the external links, and in its most advanced these documents will constitute complex digital objects in which all the sources are embedded, and from which the scientific knowledge is more rapidly and easily extracted for analysis, synthesis, and commentary. Donat Agosti. Plazi. Zinggstr. 16, 3006 Bern, Switzerland. agosti (at) plazi (dot) org

14 Mauri Åhlberg, Eija Lehmuskallio & Jouko Lehmuskallio, The University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education/NatureGate R&D Group NatureGate : Free, rapid, interactive software for identification of species. Promoting biodiversity learning, studying, teaching and understanding NatureGate is a new, open access tool for promoting both local and global education on biodiversity, sustainable development, and sensitivity to environmental issues for a better quality of life. This free online service is offered by the company NatureGate Ltd in which University of Helsinki is a partner. The identification tool is based on a worldwide patent by Eija and Jouko Lehmuskallio. The NatureGate online service has been developed in cooperation with the Research Group of Biology and Sustainability Education at the University of Helsinki. The NatureGate Online Service ( ) offers a rapid, interactive, and easy-to-use software for identification species. Wild flowers form the first group of species the software has been applied. The software supports both identification and subsequent finding of biological and ecological details about species. NatureGate online service can be used for planning a field trip, after the trip, or out in the wild by a mobile phone, if the fast Internet connection is available. In the future, ordinary users will have mobile phones (cameras) with GPS (Global Positioning System). NatureGate will benefit from this kind of georeferenced information and thus get updated data about new distribution of some critical species, as service users send their digital photos equipped with GPS information. Identification for other plant groups, birds, butterflies, rocks and minerals are under development and new applications will be available during Languages supported on the website include Finnish, Swedish, English, and German. French and Spanish are expected to be ready by the end of The number of plant groups and species covered by the service will continue to grow. Scandinavian wild flowers are featured in the currently offered pilot service. NatureGate R&D Group is actively seeking for collaboration with institutes from different countries, experts of different species groups and biodiversity informatics, nature photographers and other interested partners. Together with these new partners there are great possibilities of getting funding from EU and from other sources. Also chances for support from business corporations are better if there is a bigger network of institutions and experts. There is US patent pending business process model for creating steady, and sustainable growth for NatureGate online service, and its becoming sister companies in different regions and countries. Mauri Åhlberg. Department of Applied Sciences of Education, University of Helsinki, PO Box 9, FI University of Helsinki, Finland. mauri.ahlberg (at) helsinki (dot) fi

15 Stefan Andersson, Electronic Publishing Centre, Uppsala University Library DiVA Academic Archive On-line DiVA Academic Archive On-line (Digitala Vetenskapliga Arkivet in Swedish) is a platform for full-text publishing and archiving of university publications in an institutional repository. It also contains bibliographical records for all publications from researchers and other employees at the participating universities. Hence DiVA offers a single search interface to the complete scientific production of a university which may be connected to full-text documents either in the local DiVA repository or by remote links. It is also possible to create basic data for statistical or bibliometrical analyses. DiVA is developed and maintained by the Electronic Publishing System at Uppsala University Library and currently used by 20 universities in Scandinavia. The system is based on Java and XML technologies and built on open source components. Stefan Andersson. Electronic Publishing Centre, Uppsala University Library, PO Box 510, SE Uppsala, Sweden. stefan.andersson (at) ub (dot) uu (dot) se

16 Walter G. Berendsohn, Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem The EDIT Internet Platform for Cybertaxonomy The European Distributed Institute of Taxonomy (EDIT) is a 5-year project of 26 leading natural history institutions and initiatives. EDIT started in March 2006 and is financed by the European Commission, with the aim of reducing fragmentation in the taxonomic community, strengthening the scientific, technological and information capacities, progressing towards a transnational entity, promoting collaborative research, and spreading of excellence to fulfil the needs of biodiversity research for taxonomy-based information. Much of the project s resources are devoted to biodiversity informatics, an area where the need for and the benefit of collaboration among the institutions seemed obvious. Project efforts specifically address the workflow and data processing needs of taxonomists, from data collection in the field to the publication of research results. The central effort is the creation of an Internet Platform for Cybertaxonomy. This is envisioned as a distributed computing platform that will directly assist taxonomists in their daily work, increase the efficiency of producing taxonomic revisions, checklists, inventories, etc., and make the results of the work accessible without delay. EDIT s software development for the Platform is based on a Common Data Model (CDM), a shared domain model for biodiversity data firmly grounded in community standards such as those supported by TDWG (Biodiversity Information Standards) and the Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Developers are accessing the CDM via an open source code library in Java. EDIT is developing new software tools such as an innovative taxonomic editor, a CDM-based data portal, applications for map generation and analysis, bibliographic tools, and tools to interface the CDM with other applications. An international team of EDIT developers is at work to realise the vision, actively supported by institutional staff. With the team distributed among nine institutions, coordination of software development is a serious challenge. Adding to the complexity is the close cooperation with other projects and initiatives, such as the Pan-European Species directories Infrastructure (PESI), CATE (Creating a Taxonomic E-science), GBIF, LifeWatch, Key2Nature, and the Biodiversity Heritage Library. The Platform version 1 delivered by the end of November (about halftime in the project s software development) presents an integrated view of the components already realised, prototyped, or planned for Platform versions 2 and 3, which are to be realised within the project period. We hope that once EDIT s software is in use, other taxonomic software developers will integrate their products as interoperable components of the platform. EDIT project site: Cybergate to the Internet Platform: Platform development (EDIT Workpackage 5): Walter G. Berendsohn. Dept. for Biodiversity Informatics and Laboratories, Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin, Königin-Luise-Str. 6-8, Berlin, Germany. w.berendsohn (at) bgbm (dot) org.

17 Vishwas Chavan, Global Biodiversity Information Facility Secretariat, Copenhagen Mobilizing Primary Biodiversity Data: GBIF/DIGIT activities for The GBIF second phase from prototype to full-operation calls for a significant change in the approach in the DIGIT (data capture, digitisation and mobilisation) work area activities. The distributed architecture and decentralised implementation mode of operations for discovery and access to data resources requires a shift in focus from a centralized model that directs resource discovery to a common access point to activities that benefit the broad GBIF community. The GBIF Governing Board in Arusha, Tanzania endorsed a target of 2 billion data records by the end of 2010, understanding that fulloperation requires a volume, density, and coverage of data that would allow meaningful and useful analyses for all Participants. Implementing DIGIT is thus catalytic. Additional funds and resources must be mobilised by Participants to achieve the targets envisaged by the DIGIT Work area. Therefore, the DIGIT Work area envisions that by the end of 2010, the increase in digitisation and access to fit-for-use primary biodiversity data available through the GBIF network enables Participants to make more effective decisions regarding management and use of their biodiversity. Relevant URL Vishwas Chavan. Global Biodiversity Information Facility Secretariat, Universitetsparken 15, DK-2100, Copenhagen, Denmark. vchavan (at) gbif (dot) org

18 Renato De Giovanni, Reference Center on Environmental Information (CRIA) openmodeller a generic framework for potential distribution modelling Species' potential distribution modelling is the process of building a representation of the fundamental ecological requirements for a species and projecting this representation into a geographical region. Species' potential distribution models are being used in wide a range of problems related to the occurrence and distribution of biological organisms, such as threatened species, invasive species and disease vectors. Example applications include searching for rare species, planning conservation areas, predicting the impact of climate changes and human activities on biodiversity, preventing the spread of invasive species, identifying disease vectors, understanding species' ecological needs, increasing agricultural productivity, among others. There are many computational approaches that can be used to produce potential distribution models, each achieving optimal results under different situations. However, existing software packages typically implement only one algorithm and also represent a new learning curve to new users. Additionally, data preparation and comparison between models becomes difficult when using separate software packages, since each one has different data input and output requirements. openmodeller is an open source multi-platform computing framework that uses a generic approach capable of handling different data formats and multiple algorithms for potential distribution modelling. The framework is currently being developed as part of a thematic project in Brazil involving 3 institutions: the Reference Center on Environmental Information (CRIA), the Polytechnic School of the University of São Paulo (Poli) and the National Institute for Space Research (INPE). The scope of the project includes activities related to high-performance computing, service-oriented architecture, study cases, pre and post analysis tools, species occurrence data and environmental data. openmodeller is being used by a number of projects and institutions around the world and its functionality is available to researchers through different interfaces (Desktop, command line and Web). Relevant URL Renato De Giovanni. Reference Center on Environmental Information, av. Dr. Romeu Tortima 388, , Campinas, SP, Brazil. renato (at) cria (dot) org (dot) br

19 Renato De Giovanni, Reference Center on Environmental Information (CRIA) Sharing biodiversity data using TapirLink TapirLink is a free and open source software package that allows data providers to share biodiversity data through TAPIR the TDWG Access Protocol for Information Retrieval. TapirLink is based on the earlier DiGIR (Distributed Generic Information Retrieval) PHP provider, which was the main software adopted by a whole new generation of biodiversity data networks such as MaNIS (Mammal Networked Information System), specieslink, OBIS (Ocean Biogeographic Information System) and the GBIF network (Global Biodiversity Information Facility). TapirLink was designed to enable rapid and seamless migration of all existing DiGIR providers. Most of the advanced features of TAPIR are supported by TapirLink, including all operations, complex filters and custom search response formats. Specimen data providers can make use of response formats such as KML (Google's format for geospatial data), RSS2 (web feed format used in web syndication), DarwinCore application schema, ABCD (Access to Biological Collection's Data) and the TDWG TaxonOccurrence vocabulary (format compatible with the semantic web). TapirLink is actually a general-purpose tool that can be potentially used to serve other classes of data, not just biological collections' data. The software contains many additional features, including a user-friendly configuration interface, an interface to publish the service in UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) registries, support for automatic updates, a configurable LSID (Life Sciences Identifier) resolver, and the option to associate style sheets with responses so that they can be displayed in a human-readable form by most Web browsers. TapirLink allows data providers to participate in TAPIR networks, but the flexibility of the TAPIR protocol also makes TapirLink a powerful tool for those who just want to offer a Web Service interface on top of their data. Web Service interfaces enable more rapid, easy and less expensive data integration with other applications. Renato De Giovanni. Reference Center on Environmental Information, av. Dr. Romeu Tortima 388, , Campinas, SP, Brazil. renato (at) cria (dot) org (dot) br

20 Renato De Giovanni, Reference Center on Environmental Information (CRIA) TDWG Biodiversity Information Standards TDWG is a not-for-profit international organization dedicated to the development of biodiversity information standards. TDWG activities date from 1985, when a group of biologists started to explore ideas on standardization and collaboration between projects and institutions that were working with plant taxonomic databases. Over time, TDWG expanded its scope and made significant contributions to the development of the biodiversity informatics field. During the last few years, TDWG has undergone a restructuring process to devise a new long-term support model for the organization, develop appropriate procedural rules, set up a new infrastructure to support all its activities, make the organization and its scope known to the public, and effectively disseminate its work products. As a result, a new standards development process is now in place to ensure the quality of standards, all working groups have been reorganized and received support to accomplish their tasks, a new web environment with many resources has been made available, and a new group has been created to define a common technical architecture for all TDWG standards. The new TDWG architecture has been developed to avoid existing working groups creating incompatible or contradictory standards and to enable complex biodiversity research by adopting the following strategy: 1) A common ontology is used to express the shared semantics of data across the domains of all TDWG working groups. 2) Exchange protocols are used to search and retrieve data in specific formats based on the ontology. 3) Objects about which data is exchanged can be identified using resolvable Globally Unique Identifiers. All these recent changes in TDWG are expected to increase the quality, productiveness and effectiveness of standards to record and to exchange information about the world's heritage of biological organisms. Relevant URL Renato De Giovanni. Reference Center on Environmental Information, av. Dr. Romeu Tortima 388, , Campinas, SP, Brazil. renato (at) cria (dot) org (dot) br

Requirement and possibility analysis:

Requirement and possibility analysis: January 2015 Skapat av Anna Svensson, M.Sc. Industrial Design Engineering Requirement and possibility analysis: for future work in possible national or regionally available laboratory environments for

More information

The Future Role of the Private Sector in Development Cooperation: an overview of key policy processes

The Future Role of the Private Sector in Development Cooperation: an overview of key policy processes The Future Role of the Private Sector in Development Cooperation: an overview of key policy processes The Future Role of the Private Sector in Development Cooperation: an overview of key policy processes

More information

Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D

Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2007 Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Master s Thesis in Media Technology (30

More information

No Transfer, No Trade

No Transfer, No Trade Kommerskollegium 2014:1 No Transfer, No Trade the Importance of Cross-Border Data Transfers for Companies Based in Sweden The National Board of Trade is a Swedish government agency responsible for issues

More information

Driving simulation cooperation strategy Pre-study report

Driving simulation cooperation strategy Pre-study report VTI rapport 763A Published 2012 revised edition 1 www.vti.se/publications Driving simulation cooperation strategy Pre-study report Jonas Jansson Lena Nilsson Jan Andersson Utgivare: Publikation: R763A

More information

GUIDELINES FOR PUBLIC FINANCE DATA DISSEMINATION AND ACCESS

GUIDELINES FOR PUBLIC FINANCE DATA DISSEMINATION AND ACCESS The Twining project, an institutional cooperation between Italy and Turkey, is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. EU TWINNING PROJECT Improving Data Quality in Public Accounts

More information

Barriers to information and communcation technology adoption in small firms

Barriers to information and communcation technology adoption in small firms WORKING PAPER 2010:03 Barriers to information and communcation technology adoption in small firms Past experiences, current knowledge and policy implications Vinit Parida, Johan Johansson, Håkan Ylinenpää

More information

IT Security in the USA, Japan and China

IT Security in the USA, Japan and China A2005:015 IT Security in the USA, Japan and China Martin Ahlgren, Magnus Breidne, Anders Hektor IT Security in the USA, Japan and China - A Study of Initiatives and Trends within Policy, R&D, Industry

More information

The SUCRE State of the Art Analysis: Cloud solutions in the Healthcare Sector

The SUCRE State of the Art Analysis: Cloud solutions in the Healthcare Sector Deliverable D2.1: The SUCRE State of the Art Analysis: Cloud solutions in the Healthcare Sector Date: 22 January 2013 Authors: Timo Mustonen (MFG) Dissemination level: PU WP: Work Package 2 Version: 1.0

More information

GUIDELINES FOR E-REFERENCE LIBRARY SERVICES FOR DISTANCE LEARNERS and other remote users

GUIDELINES FOR E-REFERENCE LIBRARY SERVICES FOR DISTANCE LEARNERS and other remote users GUIDELINES FOR E-REFERENCE LIBRARY SERVICES FOR DISTANCE LEARNERS and other remote users by Ian M. Johnson Dr. Peter H. Reid Dr. Robert Newton with assistance from Graeme Baxter Claire Killen 20 May 2011

More information

How to Decide to Use the Internet to Deliver Government Programs and Services

How to Decide to Use the Internet to Deliver Government Programs and Services How to Decide to Use the Internet to Deliver Government Programs and Services 1 Internet Delivery Decisions A Government Program Manager s Guide How to Decide to Use the Internet to Deliver Government

More information

GEF Web Style Guide. Final Report. Contract No. 0903/02 Southeast Asia START Regional Center. 16 September 2009

GEF Web Style Guide. Final Report. Contract No. 0903/02 Southeast Asia START Regional Center. 16 September 2009 GEF Web Style Guide Final Report Contract No. 0903/02 Southeast Asia START Regional Center 16 September 2009 Prepared by David W. Moody & Jeanne C. Moody Beaver Wood Associates Alstead, New Hampshire,

More information

The Supply Chain Cloud

The Supply Chain Cloud The Supply Chain Cloud YOUR GUIDE TO ContracTs Standards Solutions www.thesupplychaincloud.com 1 Contents European Commission page Unleashing the Potential of Cloud Computing 4 TRADE TECH Cloud Solutions

More information

Sustainable Households: Environmental Policy and Everyday Sustainability

Sustainable Households: Environmental Policy and Everyday Sustainability Sustainable Households: Environmental Policy and Everyday Sustainability Final report to the Swedish Environmental Protection Agency from the SHARP research program Patrik Söderholm (Ed.) report 6464 december

More information

good research practice

good research practice good research practice VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 3:2011 GOOD RESEARCH PRACTICE The Swedish Research Council s expert group on ethics Head: Göran Hermerén This report is based on Good Research Practice

More information

Draft Plan of Action for Pillar Four of the Global Soil Partnership

Draft Plan of Action for Pillar Four of the Global Soil Partnership FAO GLOBAL SOIL PARTNERSHIP Draft Plan of Action for Pillar Four of the Global Soil Partnership Building an enduring and authoritative global system to monitor and forecast the condition of the Earth s

More information

Chicago Botanic Garden Institute of Museum and Library Services National Leadership Grants PlantCollections 1. Assessment of Need

Chicago Botanic Garden Institute of Museum and Library Services National Leadership Grants PlantCollections 1. Assessment of Need Grant Narrative Chicago Botanic Garden Institute of Museum and Library Services National Leadership Grants PlantCollections 1. Assessment of Need Persistent and growing threats to biodiversity have created

More information

Social Network Analysis Utilizing Big Data Technology

Social Network Analysis Utilizing Big Data Technology UPTEC F12 007 Examensarbete 30 hp Januari 2012 Social Network Analysis Utilizing Big Data Technology Jonathan Magnusson Abstract Social Network Analysis Utilizing Big Data Technology Jonathan Magnusson

More information

Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences. Department of Forest Products, Uppsala

Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences. Department of Forest Products, Uppsala Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences Department of Forest Products, Uppsala Product Development Processes in the Nordic Paper Packaging Companies An assessments of complex

More information

Customer Cloud Architecture for Big Data and Analytics

Customer Cloud Architecture for Big Data and Analytics Customer Cloud Architecture for Big Data and Analytics Executive Overview Using analytics reveals patterns, trends and associations in data that help an organization understand the behavior of the people

More information

Trends in European Research Infrastructures

Trends in European Research Infrastructures Trends in European Research Infrastructures Analysis of data from the 26/7 survey European Commission European Science Foundation Report July 27 Information contained in this report is also available online

More information

Open Data Access Policies and Strategies in the European Research Area and Beyond August 2013

Open Data Access Policies and Strategies in the European Research Area and Beyond August 2013 Aurore Nicol, Julie Caruso, & Éric Archambault Open Data Access Policies and Strategies in the European Research Area and Beyond Aurore Nicol, Julie Caruso, & Éric Archambault Open Data Access Policies

More information

DELIVERABLE D1.1: RECOMMENDATIONS TO IMPROVE AGGREGATION INFRASTRUCTURE

DELIVERABLE D1.1: RECOMMENDATIONS TO IMPROVE AGGREGATION INFRASTRUCTURE DELIVERABLE Project Acronym: Ev3 Grant Agreement number: 620484 Project Title: Europeana Version 3 D1.1: RECOMMENDATIONS TO IMPROVE AGGREGATION INFRASTRUCTURE Revision 1.0 Date of submission 3 March 2015

More information

Open to All? Case studies of openness in research. A joint RIN/NESTA report September 2010

Open to All? Case studies of openness in research. A joint RIN/NESTA report September 2010 Open to All? Case studies of openness in research A joint RIN/NESTA report September 2010 1 2 Executive Summary Background Since the early 1990s, the open access movement has promoted the concept of openness

More information

Open Educational Resources Opportunities and Challenges for Higher Education

Open Educational Resources Opportunities and Challenges for Higher Education Open Educational Resources Opportunities and Challenges for Higher Education 1. Introduction Li Yuan; Sheila Mac eill; Wilbert Kraan JISC CETIS Higher education institutions around the world have been

More information

Results of the UNSD/UNECE Survey on. organizational context and individual projects of Big Data

Results of the UNSD/UNECE Survey on. organizational context and individual projects of Big Data Statistical Commission Forty-sixth session 3 6 March 2015 Item 3(a) (iii) of the provisional agenda Items for discussion and decision: Data in support of the Post-2015 Development Agenda: Big Data Background

More information

State of the art analysis: Cloud solutions in the Public sector

State of the art analysis: Cloud solutions in the Public sector Deliverable D1.1: State of the art analysis: Cloud solutions in the Public sector Date: 23 January 2013 Authors: Timo Mustonen (MFG) Dissemination level: PU WP: 1 Version: 1.0 Keywords: State of the Art,

More information

How do government agencies use evidence?

How do government agencies use evidence? How do government agencies use evidence? You may quote text from the National Board of Health and Welfare in, for example, educational material provided at cost price, providing you state the source. You

More information

NESSI White Paper, December 2012. Big Data. A New World of Opportunities

NESSI White Paper, December 2012. Big Data. A New World of Opportunities NESSI White Paper, December 2012 Big Data A New World of Opportunities Contents 1. Executive Summary... 3 2. Introduction... 4 2.1. Political context... 4 2.2. Research and Big Data... 5 2.3. Purpose of

More information

4. Document Management Systems

4. Document Management Systems Chapter 4. Document Management Systems 47 4. Document Management Systems 4.1. Introduction In an information intensive project, the document management and project management are closely connected together.

More information