SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV Z FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV Z FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV"

Transcription

1 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV VII. CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR Z FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV mája 2007, Topolčianky, Nitra - Slovenská republika

2 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV ZBORNÍK z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou VII. CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR Z FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV mája 2007 Topolčianky, Nitra, Slovenská republika

3 Redakčná rada: Ing. Adriana Kolesárová, PhD doc. MVDr. Peter Massányi,PhD. doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD. Schválil rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dňa ako zborník za vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou ISBN

4 Vedecký výbor: prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SR prof. MVDr.László Bárdos, Ph.D. Szent István University, Budapest, Hungary doc. MVDr. Viera Cigánková, PhD. Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice, SR prof. MVDr., Ing. Pavel Jelínek, DrSc. Mendělevova univerzita poľnohospodárstva a lesníctva v Brne, Česká republika prof. Ing. Jaroslav Kováčik, Ph.D. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SR prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice, SR prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SR Dr. Robert Stawarz, Ph.D. Pedagogical University, Krakow, Poland doc. Ing. Miroslav Valent, Ph.D. West Virginia University, Morgantown, USA prof. dr. hab. Wladyslaw Zamachowski, Ph.D. Pedagogical University, Krakow, Poland prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. Univerzita Komenského, Bratislava, SR Organizačný výbor: prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. doc. MVDr. Peter Massányi, PhD. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD. Ing. Marcela Capcarová, PhD. Ing. Anna Kalafová. Ing. Jiřina Kročková Ing. Monika Schneidgenová Ing. Peter Čupka Alena Balážová Viera Bösel Recenzenti: prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc. doc. MVDr. Peter Massányi, PhD. Dr. Robert Stawarz, PhD. Dr. Grzegorz Formicki, PhD. RNDr. Janka Drábeková, PhD. Ing. Miroslav Juráček, PhD.

5 VPLYV HYPODYNAMIE NA OBLIČKY JAPONSKÝCH PREPELÍC (COTURNIX COTURNIX JAPONICA) EFFECT OF HYPODYNAMY ON THE KIDNEYS OF JAPANESE QUAILS (COTURNIX COTURNIX JAPONICA) Almášiová, V., Cigánková, V., Holovská, K., Zibrín, M. Katedra anatómie, histológie a fyziológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice Abstract The aim of present study was to observe the influence of simulated weightlessness on the structure and ultrastructure of kidneys of Japanese quails reared under the conditions of experimental long-term hypodynamy. Hypodynamy is a method to simulate weightlessness in the earth laboratory conditions. Two days after hatching the quails were suspended in special shirts below the ceiling of a cage so their feet did not touch the floor. They could consume food and water ad libitum. Experimental animals were sacrificed after 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, and 63 d of hypodynamy. Animals of the same age, hatched at the same time, and fed the same diet were used as controls. The samples of kidney were fixed and routinely processed for light (LM) and transmission electron microscopy (TEM). It has been found that at short-term hypodynamy (7 21 days) there is not a more pronounced damage of the kidney structure. Due to long-term hypodynamy (28 63 days) there are some morphological changes in the proximal and distal tubular cells as well as in collecting ducts. However, the structure of renal corpuscles was not damaged. Key words: microgravity, kidney, morphology, Japanese quails Úvod Pokroky v kozmickom výskume a pravdepodobnosť budúcich dlhotrvajúcich pobytov v kozme vyvolávajú záujem o ich účinky na človeka a zvieratá. Kozmické experimenty sú náročné a drahé, preto sa častejšie využívajú modelové pokusy. Jednou z metód imitujúcich stav beztiaže na Zemi v laboratórnych podmienkach je hypodynamia [15]. U vtákov sa používajú špeciálne košieľky zo sieťoviny, pomocou ktorých sú zvieratá zavesené na strope klietky tak, aby sa nemohli dotýkať podlahy, avšak aby mohli prijímať krmivo a vodu ad libitum [7]. Veľmi vhodným aviárnym biologickým objektom na študovanie vplyvu hypodynamie je Japonská prepelica. Je to vták s nízkou hmotnosťou tela, vysokou produkčnou a reprodukčnou schopnosťou, krátkym individuálnym vývojom, dobrou toleranciou na stiesnené podmienky a adaptabilitou na mikrogravitáciu [8, 17]. Zároveň má slúžiť ako nevyhnutný heterotrofný článok v uzavretom umelom ekosystéme kozmických lodí 5

6 na zabezpečenie produkcie živočíšnych bielkovín pre kozmonautov a vytvoriť psychologicky príjemnejšie prostredie pri dlhodobých pobytoch v kozme [1]. Materiál a metodika Experimenty boli robené na Ústave biochémie a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji. Kurčatá japonských prepelíc oboch pohlaví neselektovanej línie na hypodynamiu dva dni po vyliahnutí boli premiestnené do špeciálnych klietok a zavesené do košieľok zo sieťoviny tak, aby sa nemohli dotýkať podlahy, avšak aby mohli prijímať krmivo a vodu ad libitum. Prepelice toho istého veku a rovnako kŕmené slúžili ako kontrolné. Hneď po usmrtení zvierat sme odobrali excízy z obličiek pokusných a kontrolných prepelíc na 7., 14., 21., , 42., 49., 56. a 63. deň pokusu. Tkanivo sme spracovali na svetelnú (SM) a transmisnú elektrónovú mikroskopiu (TEM). Vzorky na SM sme spracovali rutinnou metódou fixáciou vo formaldehyde a zaliatím do parafínu. Excízy na TEM sme fixovali v 3% glutaraldehyde v kakodylátovom pufri, postfixovali 1% OsO 4, odvodnili v acetóne a zaliali do Durcupanu. Ultratenké rezy kontrastované uranylaceátom a citrátom olovnatým sme pozorovali a fotografovali TEM Tesla BS 500. Histologické preparáty ofarbené H-E a polotenké rezy ofarbené toluidínovou modrou sme pozorovali svetelným mikroskopom Jenamed. Výsledky Pri krátkodobej (7 až 21 dňovej) hypodynamii nedochádza k výraznejšiemu poškodeniu štruktúry obličiek. Ich mikroskopický a submikroskopický obraz je v podstate rovnaký ako u kontrolných prepelíc. SM sme v kôrovej časti lalôčikov pozorovali početné obličkové telieska nepravidelného tvaru a v dreni lalôčikov väčšie, menej početné okrúhle obličkové telieska. TEM sme v kortikálnych aj medulárnych obličkových telieskach pozorovali glomeruly na povrchu ktorých boli podocyty. Tieto bunky mali veľké oválne jadro a obsahovali pomerne málo cytoplazmatických organel. Ich výbežky trabekuly a menšie pedikuly medzi ktorými sa nachádzali štrbinky neboli porušené. Bazálna membrána bola tenká a súvislá. Fenestrované krvné kapiláry, ktoré sú súčasťou filtračno-štrbinovej membrány nejavili nijaké známky poškodenia ich štruktúry. Kanáliky proximálneho segmentu, v ktorých prebieha tubulárna rezorpcia predstavujú najdlhšie úseky močového kanálika. Tvorili ich bunky cylindrického tvaru, ktoré v SM mali výrazne acidofilnú cytoplazmu a na apikálnom povrchu mali súvislý kefkovitý lem. Kanáliky 6

7 mali nepravidelný štrbinovitý lúmen a bočné hranice buniek boli málo zreteľné. Obsahovali typické tyčinkovité mitochondrie, ktoré bunkám dávali jemne prúžkovaný vzhľad. V TEM mali stredne elektróndenznú cytoplazmu a okrúhle jadro s difúzne rozptýleným chromatínom a výrazným jadierkom sa nachádzalo v bazálnej časti bunky. V cytoplazme obsahovali početné veľké mitochondrie pretiahleho tvaru s mitochondriovými kristami, ktoré boli orientované kolmo na bazálnu membránu. Bazálna membrána vytvárala početné invaginácie, ktoré zväčšujú jej povrch a sú dôležité pri zahusťovaní moču. Golgiho komplex tvorený cisternami a váčikmi bol uložený supranukleárne. V cytoplazme sa nachádzali aj cisterny granulovaného endoplazmatického retikula a lyzozómy. Na apikálnom povrchu buniek bolo veľké množstvo vysokých tenkých, paralelne usporiadaných mikroklkov. Početné pinocytárne váčiky, ktoré boli prítomné v cytoplazme svedčia o veľkej endocytóznej aktivite týchto buniek. Kanáliky distálneho segmentu tvorili bunky kubického tvaru. Lúmen distálnych kanálikov bol oproti lúmenu proximálnych kanálikov väčší. V SM mali bunky distálneho segmentu stredne acidofilnú cytoplazmu a na ich apikálnom povrchu sa nachádzali iba ojedinelé mikroklky. Mitochondrie usporiadané do stĺpcov podmieňujú pásikovaný vzhľad bazálnej časti týchto buniek. Hranice medzi bunkami boli zretelnejšie ako v proximálnom kanáliku. V TEM mali bunky stredne elektróndenznú cytoplazmu, jadro okrúhleho tvaru s difúzne rozptýleným chromatínom a výrazným jadierkom sa nachádzalo uložené v apikálnej časti bunky. Typické boli aj dlhé tyčinkovité mitochondrie a bunková membrána, ktorá v bazálnej časti buniek vytvárala početné hlboké invaginácie. O nižšej aktivite endocytózy týchto buniek svedčí aj prítomnosť ojedinelých pinocytárnych vezikúl a lyzozómov. Henleova slučka spája proximálny a distálny stočený kanálik a jej dĺžka sa líši podľa typu nefrónu. Kôrové nefróny majú iba krátky kanálik vystlaný jednou vrstvou plochých buniek, kým dreňové nefróny majú dlhú Henleovu slučku pokračujúcu smerom do drene lalôčika a vracajúcu sa opäť do kôry lalôčika. Preto sa nazýva častejšie medulárnou slučkou a je zložená z tenkého a hrubého segmentu. Intermediárne nefróny majú medulárnu slučku krátku. Bunky tenkého segmentu boli dlaždicovitého tvaru a mali okrúhle alebo oválne centrálne uložené jadro. Na apikálnej časti buniek sa nachádzali ojedinelé krátke nepravidelné mikroklky. V cytoplazme boli roztrúsené malé mitochondrie, granulované endoplazmatické retikulum a voľné ribozómy. Bazálna membrána netvorila interdigitáciíe a prstovité výbežky. Bunky hrubého segmentu mali podobnú štruktúru, len boli tvorené vyššími bunkami. 7

8 Distálny kanálik ústi do zberacích kanálikov ktoré prebiehajú medzi jednotlivými lalôčikami, vytvárajú medulárny konus a ústia do močovodu. V SM boli bunky zberacích kanálikov svetloružovo sfarbené, výrazne ohraničené a kupolovite vyčnievali do lúmenu. V TEM sme pozorovali, že stenu zberacích kanálikov tvorili dva typy buniek, svetlé a tmavé. Svetlé viacpočetné bunky kubického tvaru mali pomerne veľké centrálne uložené jadro a v cytoplazme obsahovali málo cytoplazmatických organel. Pomerne malé mitochondrie boli orientované rôznym smerom a bazálna membrána nevytvárala záhyby. Na apikálnom povrchu sa nachádzali len ojedinelé malé mikroklky. Tmavé ojedinelé bunky obsahovali viac mitochondrií a vezikúl a na povrchu mali vyššie mikroklky. V obličkách prepelíc pri dlhodobej (28 až 63 dňovej) hypodynamii sme SM nepozorovali výraznejšie morfologické zmeny. Avšak TEM sme zistili nasledovné zmeny: V proximálnych kanálikoch sa nachádzali dva typy buniek. Svetlé bunky s elektrónlucentnou cytoplazmou a tmavé bunky s elektróndenznou cytoplazmou. Svetlé bunky mali okrúhle jadro s difúzne rozptýleným chromatínom a v cytoplazme obsahovali početné mitochondrie oválneho tvaru s mitochondriovými kristami. V niektorých bunkách sa nachádzali mierne dilatované mitochondrie a početné svetlé vakuoly s obsahom vločkovitého materiálu. Na apikálnom povrchu boli mikroklky bez výraznejších známok poškodenia. Tmavé bunky mali elektróndenznú cytoplazmu a obsahovali dlhé tyčinkovité mitochondrie s tenkými kristami a menšie vakuoly. Mali výrazne tmavé scvrknuté jadro. Mikroklky na apikálnom povrchu týchto buniek boli tmavé so zastretou štruktúrou. Niektoré mikroklky vytvárali závitnicové štruktúry. V obličkách pokusných zvierat na 63. deň hypodynamie niektoré proximálne kanáliky obsahovali len tmavé bunky. U pokusných prepelíc sa v cytoplazme apikálnej časti buniek distálneho kanálika nachádzal vločkovitý materiál. Na 42. až 63. deň hypodynamie sme v cytoplazme zberacích kanálikov pozorovali veľké svetlé vakuoly, ostatné organely nejavili známky poškodenia. Diskusia Renálne funkcie, ako metabolizmus vody a solí sú v podmienkach mikrogravitácie extrémne zaťažené, pretože telové tekutiny lokalizované v nižších oblastiach tela sa presúvajú smerom ku hlave a do hrudnej oblasti blood shift [14, 15]. Je zvláštne, že počas skorých fáz simulovaných experimentov napríklad u bed rest a water immersion bola zaznamenaná zvýšená diuréza [2, 15, 18], ale v priebehu reálnych letov do kozmu bola diuréza naopak znížená [6, 12, 13, 14]. Vysvetlením môže byť skutočnosť, že na organizmus pri kozmickom lete významne vplýva stres a ten aktiváciou sympatika zapríčiní zvýšenie hladín 8

9 glukokortikoidov a katecholamínov, ktoré sekundárne cestou konstrikcie obličkových ciev znížia diurézu [6]. Kostra a svalstvo, ktoré zabezpečujú podpornú funkciu organizmu, reagujú na mikrogravitáciu atrofiou svalstva končatín a osteoporózou [21, 22]. U ľudí, ktorí absolvovali pobyt v kozme, sa v dôsledku zvýšenej rezorbcie kostného tkaniva zistilo aj riziko tvorby močových kameňov. K ich tvorbe významne prispieva saturácia moča soľami Ca (hyperkalciúria), pokles obsahu citrátov v moči, redukcia objemu a zmena ph moča [19, 20]. Pri dlhodobých kozmických letoch ako aj pri dlhotrvajúcich modelových pokusoch nastávajú zmeny vodno- elektrolytovej rovnováhy, exkrécia Na a diuréza klesá, naopak exkrécia Ca a produkcia ADH a hormónov zahrnutých v RAAS (renín-angiotenzín-aldosterón-systém) stúpa [12]. Viacerí autori zistili morfologické zmeny v dôsledku mikrogravitácie v kozme a hypodynamie na Zemi aj v obličkách potkanov. Počas kozmického letu sa ich obličky, ale aj pľúca, srdce a nadobličky značne zväčšili [10, 11]. Už po 1 hodine po zavesení potkanov za chvost došlo medzi proximálnymi kanálikmi k rozšíreniu intersticiálnych priestorov [16]. Štruktúru a ultraštruktúru obličiek dospelých japonských prepelíc, ktoré boli 7 dní v kozme študovali Cigánková a kol. a Kočišová a kol. [3, 9]. Prepelice rovnakého veku odchované v laboratóriu slúžili ako kontrola. Autori zistili, že krátkodobá mikrogravitácia nemá nepriaznivý dôsledok na štruktúru, ani funkciu obličiek [3, 9]. Cigánková a kol. [4, 5] zistili morfologické zmeny aj v nadobličkách japonských prepelíc, ktoré sa vyliahli na orbitálnej stanici MIR. Zmeny mali podobný charakter aký je známy pri strese. Svedčí to o tom, že už aj krátkodobý pobyt v kozme má nepriaznivý vplyv na organizmus kurčiat japonských prepelíc. Zistené zmeny sú autormi považované za reverzibilné [6, 15]. Mikrogravitácia v kozme a hypodynamia na Zemi zapríčinila zvýšenie koncentácie katecholamínov a kortikosteroidov v krvnej plazme japonských prepelíc, naopak koncentrácia estradiolu v krvnej plazme prudko klesla [6, 8]. Záver Z našich pozorovaní môžeme usúdiť, že krátkodobá (7 až 21 dňová) hypodynamia nespôsobuje v obličkách japonských prepelíc výraznejšie morfologické zmeny. Vplyvom dlhodobej (28 až 63 dňovej) hypodynamie vznikajú morfologické zmeny v bunkách proximálnych a distálnych kanálikov ako aj v bunkách zberacích kanálikov. Štruktúra obličkových teliesok nebola poškodená. Zmeny pokladáme za reverzibilné a pripisujeme ich 9

10 skôr regulačnému pôsobeniu obličiek v rámci adaptácie na hypodynamiu ako poruchám funkcie nefrónov. Pokusy dokázali, že japonské prepelice žijúce v nepriaznivých podmienkach hypodynamie rástli, vyvíjali sa a dosiahli produkčný vek. Práca bola finančne podporená Grantovou agentúrou VEGA 1/3495/06 Literatúra 1. Boďa K.: Kozmická biológia. Gravitačná fyziológia. Vydavateľstvo SAV, Košice, 1984, s Baisch F.J.: Head down tilt combined with breathing assistance by the Iron lung. A new simulation model for cardiovascular deconditioning, skin and kidney function in weightlessness. J. Gravit. Physiol. 2002, 9,1, Cigánková V., Kočišová J., Boďa K., Tomajková E., Dadasheva O. A.: Morphological changes in tissue of the testes and kidneys in Japanese quail exposed to microgravity. Acta Vet., Brno, 1993, 62, Cigánková V., Lenhardt Ľ., Zibrín M., Kočišová J., Tomajková E., Komorová T., Sabo V., Boďa K., Dadasheva O.A., Guryeva T.S.: Histological changes in the adrenal glands of newly hatched Japanese quail chicks during a short stay on the orbital station Mir. Folia Veter., 2001, 45, 1, Suppl., Cigánková V., Zibrín M., Kočišová J., Tomajková E., Sabo V., Boďa K., Dadasheva, O.A., Guryeva, T.S.: Morphological changes in the adrenals of Japanese quail chickens hatched out in microgravity. Aviakosm. Ekolog. Med., 2002, 36, 5, Christensen N.J., Drummer C., Norsk P.: Renal and sympathorenal responses in space. Am. J. Kidney Dis. 2001, 38, 3, Juráni M.., Výboh P., Lamošová D., Barošková Ž., Somogyiová E., Boďa K., Gažo M.: The effect of a 90- day hypodynamy on the neurohumoral system, egg laying and metabolism of proteins in Japanese quail. Physiologist 1983, 26, 6, Juráni M., Boďa K., Výboh P., Zeman M., Lamošová D., Somogyová E., Košťál Ľ., Baumgartner J.: An endocrine response to short-term hypodynamy in Japanese quail selected for resistance to hypodynamy. Physiologist, 1991, 34, Kočišová J., Cigánková V., Marcaník J., Boďa K., Tomajková E., Dadasheva O.A., Sabo V.: Ultrastructural and histochemical changes in tissues of Japanese quails exposed to 7- days microgravity. In: Current Trends in Cosmic Biology and Medicine, (Eds.) Boďa, Baranov, Slovak Academy of Science, Ivanka pri Dunaji, 1991, pp Miyake M., Yamasaki M., Hazama A., Nielsen S., Shimizu T.: Effect of microgravity on organ development of the neonatal rat. Biol. Sci. Space 2004, 18, 3, Miyake M., Yamasaki M., Hazama A., Nielsen S., Shimizu T.: Effect of microgravity on organ development of the neonatal rat. Biol. Sci. Space 2004, 18, 3, Morukov B.V., Noskov V.B., Larina I.M., Natochin I.V.: The water-salt balance and renal function in space flights and in model experiments. Ross. Fiziol. Zh. Sechenova 2003, 89, 3, Norsk P., Christensen N.J., Bie P., Gabrielsen A., Heer M., Drummer C.: Unexpected renal responses in space 2000, Lancet. 356, Norsk P.: Cardiovascular and fluid volume control in humans in space. 2005, Curr. Pharm. Biotechnol., 6, 4, Planel H.: Space and Life. An Introduction to Space Biology and Medicine. Gravity and Weightlessness CRC Press, Boca Raton-London-New York-Washington, D.C., 2004, p Pettis C.R., Drake M., Witten M.L., Truitt J., Braun E., Lindberg K., McNeil G., Hall J.N.: Early renal changes in 45 degrees HDT rats. Acta Astronaut. 2002, 50, 6, Škrobánek P., Hrbatá M., Baranovská M., Juráni M.: Growth of Japanese quail chicks in simulated weightlessness. Acta Vet. (Brno), 2004, 73, Wang T.J., Wade C. E : Renal function of rats in response to 37 days of HDT. J. Gravit. Physiol. 2001, 8, 2, Whitson P.A., Pietrzyk R.A., Morukov B.V., Sams C.F.: The risk of renal stone formation during and after long duration space flight. Nephron 2001, 89, 3, Zerwekh J.E.: Nutrition and renal stone disease in space. Nutrition 2002, 18, 10, Zibrín M., Cigánková V., Kočišová J., Tomajková E., Komorová T., Lenhardt Ľ., Sabo V., Boďa K., Dadasheva O.A., Guryeva T.A.: The structure of some tissues and organs of Japanese quail hatched on the orbital space station Mir. Folia Vet., 2001, 45, Suppl., Zibrín M., Boďa K., Cigánková V., Kočišová J., Tomajková E., Komorová T., Sabo V., Pivko J.: Long term experimental hypodynamy affects the structure of spongy bone and osteoclasts in Japanese quail. Acta Vet. (Brno), 2003, 72,

11 Viera Almášiová, MVDr., Univerzita veterinárskeho lekárstva, Ústav histológie a embryológie, Komenského 73, Košice, THE EFFECT OF INCLUDING FABA BEAN IN THE DIET AND HEN S AGE ON EGGS ALBUMIN QUALITY AL-Sardary Sardar Y. T. - Abas. Kamaran Abduljalil Animal Department, Agricultural College, Salahaddin University- Iraq Abstract The aim of this experiment was to study the influence of field beans (FB) and also birds age on some albumin parameters of commercial layers. Seven different experimental diets (Raw Faba Beans RFB 10%, 20% and 30% compared with Roasted Faba Beans RoFB 10%, 20% and 30%) and both groups compared with commercial layers diet labeled control (C). The experiment was performed in a seven group laying test with 3 replicates, with a total number of 630 birds aged 43 weeks. The control group and six trial groups were enclosed in 3 floor caged batteries. To test the effect of the birds age on the albumin quality, 28 days during the experiment period (P) were observed. For the feeding we used a feed mixture of wheat, barley, soybean meal, RFB or RoFB, vegetable fat with an addition of minerals, vitamins and enzymes. The influence of the diet and ages on Haugh Unit (HU), Albumin Index (AI) and Albumin Percentage (AP) were studied. HU increased significantly with including RFB and RoFB in the diet compared with C. And the values were increased linear with increasing RoFB levels. AI also increased generally, and the values were significant at the level of 10% and 20% for both RFB and RoFB groups compared with C. But was insignificant at the level of 30% for both RFB and RoFB groups. HU decreased with the increasing of the bird s age but AI and AP increased significantly by advanced ages of the bird. Key words: vicia faba, Layers, Haugh Unit, Albumin Index, Albumin Percentage. Introduction The use of legumes as sources of protein for the animal feed industry is expected to increase further in the near future. Rising incomes in the Asian region are increasing the demand for meat products, and hence the requirement for animal feeds. There have been changes in public perception and some unfortunate developments, such as the consequences of mad cow disease (i.e. bovine spongiform encephalopathy or BSE) in UK. This has resulted in many poultry feed industries either choosing to, or being banned from, using 11

12 animal by-products as a source of protein (Farrell, 1997). Single source of plant protein is not comfortable to provide the exact amino acids required for all animals. It is, therefore, preferable to include a range of protein sources in diet formulations, each complementing the other (Hanburya, 2000). The feeding value of the egg and marketing interest depending on the inner egg quality, which are the physical characteristics like Haugh Unit, Albumin index and Yolk index (Card and Nesheim,1971). Eggs inner composition affected by the food, birds age, strain, seasons and storage (Panda,1998). Prochaska et al (1996) observed a significant increase in albumin weight by increasing lysine content of layers diet. Silversides and Scott (2001) pointed out that the diet dos not affected the HU values. But Mateos and Puchal (1982) found that including faba bean in the diet increased significantly (p 0.05) the HU value. In addition the HU value increased with increasing of faba bean content in layers diet. Mateos and Puchal (1982) and Robblee et al (1977) pointed out significant results by consuming diets containing 10%, 20% and 30% of RFB, and HU increased progressively. Also Campbll et al (1980) found an increase in HU in groups consumed diet with 25.5% RFB compared with control. And Mateos and Puchal (1982) observed a significant increase in HU in groups consumed diets containing 55% RFB. But in other experiment Mateos and Puchal (1982) observed that diets containing 4%, 8% and12% RFB has not affected HU value. In general HU value will decrease by increasing birds age ( Austic and Nesheim,1990: Solomn,1997: Lapao et al, 1999: Tharrington, 1999). While AI value increase with advanced ages of the bird. Silversides (1994) demonstrated that total albumin content in the egg increase with the advanced ages of the bird But not significant (Lee and Garlich, 1992: Hussein et al,1993). And the AP decreased significantly (Anderson et al, 1978: Fletcher et al, 1981and 1983: Haq et al,1996: Silversides and Scott, 2001). While Rossi and Pompei (1995) and Al-haweizy (2002) observed a significant increase in AP with increasing birds age. Materials and methods The experiment was carried out within the Erbil poultry project, and the laboratory analysis in the nutrition laboratory of the Agriculture College of the University of Salahaddin. The study comprised the determination of the effects of using 10%, 20% and 30% of RFB and the same levels of RoFB compared with the control group, and the effect of the birds age, 12

13 with commercial Hy-Line W98 layers, on Haugh Unit (HU), Albumin index (AI) and Albumin Percentage (AP) were studied. 630 hens aged 43 weeks were used. The birds were housed in automatic controlled housings in 3 floor caged batteries ( cm) for each cage. And they were distributed randomly into seven groups, each group comprised 90 birds distributed in 18 cages (3 replications 6 cages 5 birds) where feed with different feed mixtures as illustrated in (table 1). The experiment period was 140 days. Diets were fed to birds ad libitum, and at the end of the week remaining diets were collected and weighed to determine the daily feed consumption for each replication. The daily light period was 17 hours with light density 10 lux. Heating temperature was (126 c 130oc) for the toasting of the fb seeds. Chemical analyses of the seeds were carried out according to a.o.a.c Moisture was 7.08%, crude protein was 23.5%, crude fat was 1.0%, crude fiber was 7.72%, and ash was 3.7%. Statistical analyses were carried out by a factorial experiment conducted in c.r.d, with the model equation yijk = µ + ti + pj + eijk. Analyzed results and compared means by the duncan multiple range test (duncan, 1955), on a probability level of 5%. Results and discussion Significant lower value of HU observed in the control group compared to the other groups (table 2). This is could be attributed to the contribution of FB content in the other groups diet. Due to the effect of contribution of FB proteins, which are rich in lysine amino acid ( Prochska et al,1996), and contribute in the structure of the Ovomucin protein, which is responsible on the frim of the albumin (Tossant and Latshow,1999). In the other hand HU value decreased with increasing RFB level in the diet and the opposed with RoFB. This is could be attribute to the effect of the heat treatment, which may be reduce ANFs effects, thus lead to the best utilization of lysine amino acid by the intestine mucosal, and due to the protein degradation. Insignificant depression observed with the increasing of birds ages during the first four periods. And values were significantly higher than P5 (table 3). This is could be attributed to the depression of feed efficiency during the last periods of birds age (Davidson, 1973: Klieste,1976: Scott et al,1982).these results confirm the results obtained by (Canningham et al, 1960: Izat,1985: Silversides and Scott,2001). AI values were higher in all treatments compared to the control (table 1). But T3 and T6 were insignificantly higher than the control. And also the values in T1, T2 and T3 are higher 13

14 insignificantly than T4, T5 and T6. this is attributed to the improving in the utilization of the protein included in the diet due to the low level of ANFs in these diets, but with increasing the content of the FB the AI value will decrease. A relative increase of AI was observed with the increase of bird s age. These results conformable to (Canningham et al,1960: Izat, 1985: Lapao et al, 1999: AL-Haweizy, 2002). AP values in the treatments containing RFB or RoFB were higher than control, and tend to be higher in which treatments contained RoFB in the diet. This is attributed to the improving of utilization of protein content of the diet. AP increased significantly with advanced ages of the bird. This is attributed to the increase of eggs weight (Ahn et al,1997), in addition decreasing of egg yolk (Rose, 1997). Values in P3, P4 and P5 were significantly higher than P1 and P2. This is attributed to the increase of androgen and progesterone hormones with the increase of birds age, which affecting the secretion of the albumin in to the oviduct. Conclusions There is possibility to including the Faba Bean seed as raw or toasted at 10 % level in layers diet to obtain higher quality of table eggs for consumption, and also obtain a safely products by feeding hens, diets without animal protein sources. The age of the hen doesn t affect the eggs albumin quality in generally and tend to be better by advanced ages of the bird particularly during our experiment period. Table 2 The effect of the treatments on Haugh Unit, Albumin Index and Albumin Percentage. Treatments Albumin characters Haugh Unit Albumin Index percentage Control 78.87±0.82 c 41.9±1.7 cd 63.28±0.29 cd T ±0.61 a 48.2±1.5 a 63.17±0.23 cd T ±0.71 a 49.28±1.5 a 64.38±0.22 a T ±091 ab 45.43±1.8 bcd 63.32±0.23 cd T ±0.90 b 46.6±1.7 ab 63.95±0.22 ab T ±0.91 a 45.4±1.8 ac 63.58±0.29 bc T ±0.87 a 45.1±1.9 ad 63.51±0.25 bd 14

15 Table 3 The effect of bird s age on Haugh Unit, Albumin Index and Albumin Percentage. Periods in weeks Albumin Characteristics Haugh unit Albumin index percentage P1 (43-46) 83.57±0.72 a 38.28±1.1 d 61.96±0.21 c P2 (47-50) 82.15±0.73 ac 51.2±1.4 a 62.96±0.27 b P3 (51-54) 82.93±0.71 ab 46.0±1.5 bc 64.11±0.41 a P4 (55-58) 81.53±0.66 ad 46.7±1.2 ac 64.52±0.12 a P5 (59-62) 80.67±0.70 bcd 47.7±1.5 ab 64.35±0.13 a Numbers with small letters means, differences are significant ( P 0.05). Table 1 Compositions %, and calculated chemical analyses of the diets. Treatments Feed staffs % T1 T2 T3 T4 T5 T6 Cont. Broad bean % SBM 44%* Wheat Barley Vegetable Fat Methionine Lysine Limestone Di Cali Pho** Salt [Cx-Layer]*** Avienzyme**** Choline Chloride Minerals***** Calculated Chemical analyses of diets MJ, ME/Kg Diet Crud Protein %

16 Crud Fiber% Calcium % Phosphorus% Lysine Methionine+Cystin% Sodium ME / CP *Soy bean meal ** Di Calcium Phosphate ***Vitamin Complex, K3, E, Biotin, Pantothenic acid, Niacin, Folic acid, B12, B6, B2, B1, D3, A **** Xylanase, β-glucanase ***** Mineral Complex, Cu, Fe, I, Mn, Si VPLYV EXPERIMENTÁLNEHO PODANIA NIKLU NA KVALITU BIELKA A HMOTNOSŤ KONZUMNÝCH VAJEC EFFECT OF EXPERIMENTAL ADMINISTRATION OF NICKEL ON EGG ALBUMEN QUALITY AND EGG WEIGHT OF MARKET EGGS Arpášová, H., Massányi, P., Capcarová, M., Kolesárová, A., Kalafová, A. Slovenská poľnohospodárska univerzita Abstrakt The experiment was implemented on the efficient Isabrown laying hens producing brown shell eggs. We used 53 weeks old hens. The hens were fed by the standard feed mixture HYD 10. Animals accepted fodder ad libitum. Hens (n=20) were divided into four groups (K, E1, E2, E3). Experimental hens (5 in each group) received nickel (NiCl 2 ) per os in drinking water for 28 days. In control group K hens taked drinking water without additions, in experimental groups was supplement in the drinking water nickel (NiCl 2 ) in different concentrations. In experimental group E1 in concentration 0.02g.l -1, in experimental group E2 in concentration 0.2g.l -1 and in experimental group E3 in concentration 2g.l -1. In all groups laying hens accepted drinking water ad libitum. The experiment lasted 28 days. The following efficiency indexes were monitored, namely egg weight, albumen weight, index of albumen, percentage and the Haugh units of the albumen. The greatest differences during experiment were achieved between control group C and experimental group E3 with the highest concentration 2 g.l -1 NiCl 2. Different in values in the other groups with low concentrations NiCl 2 weren t so bold in comparison with control group. The egg weight was in order groups: 16

17 62.27; 59.11; 64.90; 50.97g. Statistically significant differences were achieved among the following combinations of the groups: very high significant difference (P 0.001) between control group and experimental group E3, between experimental groups E3 and E2 respectively E3 and E1; high significant difference (P 0.01) between experimental groups E1 and E2. Different between control group and experimental group E3, between experimental groups E3 and E2 respectively E3 and E1 were statistically very high significant (P 0.001) for albumen weight. Statistically high significant difference (P 0.01) was observed between experimental groups E2 and E1 and significant difference (P 0.05) was observed between control group and experimental group E2. Different between control group and experimental group E2 respectively experimental groups E3 and E2 were statistically significant (P 0.05) for percentage albumen from egg weight. By evaluation of Index albumen and Haugh units were found no significant differences between control and experimental groups (P>0.05). Úvod Stopové prvky ako kadmium, olovo, chróm, nikel, ortuť, arzén majú na živý organizmus toxický efekt a sú často považované za kontaminanty (He et al. 2005). Nikel je toxický prvok, zlúčeniny dvojmocného niklu sú karcinogénne ako pre ľudí tak aj pre zvieratá. (Prokeš et al. 2005). Nikel sa zúčastňuje pri tvorbe krvi a ovplyvňuje hladinu inzulínu v krvi. Najviac ho obsahuje pečeň a perie, je považovaný za slabý karcinogén. Je známe, že môže určitým spôsobom ovplyvniť DNA (Matkar et al. 2006). Výsledky práce Martinez, Diaz (1996) ukázali, že doplnok vysokých dávok Ni a Mn signifikantne zvyšujú obsah hemoglobínu v krvi a tiež ph. Jeho toxická dávka je pomerne vysoká a prejavuje sa nechutenstvom, znížením úžitkovosti a vyššou mortalitou. Toxicita niklu vyvoláva veľký záujem kvôli rozšírenému výskytu Ni v prostredí. Možným vysvetlením ako Ni spôsobuje poškodenie a smrť buniek, je peroxidácia lipidov a tvorba reaktívnych foriem kyslíka. V experimentoch sa už po 1 hodine od aplikácie Ni ľudským lymfocytom zistila zvýšená tvorba hydroxylových radikálov, čo hrá úlohu pri oxidatívnom poškodení ľudských lymfocytov akútnym účinkom niklu (Chang-Yu Chen et al. 2003). Potrava s nízkym obsahom niklu, menej ako 0,1 mg.kg -1 sušiny, vedie k symptómom deficiencie. Na nikel sa môže vytvoriť alergia, vonkajšie vystavovanie sa zliatinám niklu môže spôsobiť zápaly kože dermatitídy. Experiment so štyrmi druhmi zvierat ukázal, že vystavovanie sa niklu vedie k poruchám v metabolizme horčíka a predovšetkým zinku (Anke et al. 1995). Výsledky experimentu autorov Kpomblekou et al. (2002), ktorí skúmali vzorky podstielky brojlerových kurčiat ukázali širokú variabilitu koncentrácie minerálií, pri nikle bol rozsah 0,2-25,1 mg.kg -1. Wilson et al. (2001) skúmali vo svojich pokusoch efekt niklu v dávkach 0; 25; 50; 75; 100 a 17

18 150 mg.kg -1 na pevnosť kostí a úžitkové parametre kohútov broilerového typu ustajnených na hlbokej podstielke a v klietkach. Štandardná kŕmna zmes v tomto experimente bola obohatená o 25 mg niklu na kg krmiva. Nikel nemal významný efekt na živú hmotnosť brojlerových kurčiat v klietkach ani na podstielke, neovplyvnil ani pevnosť holennej kosti u kurčiat, podobne merateľná hustota kostí nebola niklom ovplyvnená. Fakayode et al. (2003) analyzovali obsah ťažkých kovov vo vajciach sliepok. Autori našli silné pozitívne korelácie medzi hladinami kovov v krmive a vo vajciach, priemerné koncentrácie niklu vo vajciach boli 0,03 mg.kg -1. Meluzzi et al. (1996) sledovali transfér ťažkých kovov (Cr, Ni, Pb) do vajca, ťažké kovy boli podávané sliepkam perorálne, krmivom obohateným troma rozdielnymi dávkami, nižšou, zhodnou a vyššou ako je prípustná hranica pre každý kov. Pre nikel boli dávky 100, 300 a 500 ppm ako NiSO 4. Koncentrácie niklu boli v širokom rozpätí, od 71 do 964 ppb pre bielok, ppb pre žĺtok a ppb pre škrupinu. Hladina niklu vo vajciach sa zvyšovala predlžovaním pokusu z 30 na 75 dní. Podiel olova transferovaného do jedlých častí vajca bol v porovnaní s niklom vyšší. Znáška a kvalita vajec boli ťažkými kovmi signifikantne negatívne ovplyvnené. Materiál a metodika Do experimentu bolo zaradených 20 nosníc znáškového hybrida Isabrown vo veku 53 týždňov. Pokusné nosnice boli ustajnené v konvenčnej trojetážovej klietkovej batérii, kŕmené boli ad libitum, kompletnou kŕmnou zmesou pre chov nosníc na produkciu konzumných vajec HYD 10. Sliepky boli rozdelené do 4 skupín, do všetkých skupín boli vybraté sliepky s približne rovnakou živou hmotnosťou. V kontrolnej skupine zvieratá prijímali pitnú vodu bez akýchkoľvek prídavkov, v pokusných skupinách bol do pitnej vody pridaný nikel vo forme NiCl 2 v rôznych koncentráciách. V pokusnej skupine P1 v koncentrácii 0,02 g.l -1, v pokusnej skupine P2 v koncentrácii 0,2 g.l -1 a v pokusnej skupine P3 v koncentrácii 2 g.l -1. Vo všetkých skupinách prijímali sliepky pitnú vodu ad libitum. Sledované ukazovatele : hmotnosť vajec, hmotnosť bielka, percentuálny podiel bielka, index bielka, Haughove jednotky bielka. V závere pokusu bola uskutočnená kompletná analýza vajec, analyzovali sme po 15 vajec z každej skupiny. V skupine P1 s najvyššou koncentráciou niklu bol počet vajec nižší, nakoľko vplyvom vysokej dávky sa u väčšiny sliepok v skupine znáška zastavila, prípadne znášali neštandardné vajcia. Rozdiely medzi jednotlivými ukazovateľmi v rámci pozorovaných skupín sme testovali jednofaktorovou analýzou variancie jednostupňového triedenia. Výsledky jednofaktorovej analýzy variancie boli doplnené Scheffeho testom. Pokus trval 28 dní. 18

19 Výsledky a diskusia Zmeny hmotnosti vajec sú uvedené v tabuľke 1 a obr. 1. Hmotnosť vajec v jednotlivých skupinách sa v priebehu pokusu najvýraznejšie menila v tretej pokusnej skupine P3, v ktorej bol zaznamenaný najvýraznejší pokles hmotností. V kontrolnej skupine K bola hmotnosť 62,27 g, v tretej pokusnej skupine P3 s koncentráciou niklu 2 g.l -1 bol výrazný pokles v porovnaní s kontrolnou skupinou aj s ďalšími pokusnými skupinami, hmotnosť analyzovaných vajec dosiahla len 50,97 g, v pokusnej skupine P2 bola zaznamenaná hmotnosť 64,90 g a v pokusnej skupine P1 bola hmotnosť vajec 59,11 g. Tieto výsledky sa zhodujú s výsledkami autorského kolektívu Meluzzi et al. (1996), ktorí podobne zaznamenali štatisticky významne negatívne ovplyvnenie znášky, hmotnosti vajec aj ich kvality ťažkými kovmi. Pri štatistickom vyhodnotení boli zaevidované veľmi vysoko významné rozdiely (P 0,001) medzi skupinami K : P3; P3 : P2; P3 : P1 a vysoko významné rozdiely (P 0,01) medzi skupinami P1 : P2. Najnižšia hmotnosť bielka (tab. 2, obr. 2) bola v tretej pokusnej skupine P3, čo súvisí s najvýraznejším poklesom hmotnosti celých vyprodukovaných vajec v tejto skupine spôsobeným najvyššou koncentráciou niklu v tejto skupine (2,0 g.l -1 ). Rozdiely hmotností bielkov vajec v ostatných skupinách s nižšími koncentráciami NiCl 2 neboli tak výrazné v porovnaní s kontrolnou skupinou. Pri štatistickom vyhodnotení boli zaevidované veľmi vysoko významné rozdiely (P 0,001) medzi skupinami K : P3; P3 : P2; P3 : P1, vysoko významné rozdiely (P 0,01) medzi skupinami P2 : P1 a významné rozdiely (P 0,05) medzi skupinami P2 : K. V percentuálnom podiele bielka (tab. 2, obr. 3) boli výsledky v poradí skupín: 61,81; 63,15; 64,67; 61,63 %. Ako vyplýva z obrázku a z tabuľkových hodnôt, v percentuálnom podiele bielka z hmotnosti celého vajca boli hodnoty v pokusnej skupine P3 s najvyššou koncentráciou niklu takmer zhodné s kontrolnou skupinou, vyšší percentuálny podiel bielka z hmotnosti celého vajca bol v skupinách P2 (64,67 %) a P1 (63,15%) čomu zodpovedá aj vyhodnotenie štatistickej významnosti rozdielov, ktoré boli významné ((P 0,05) len medzi skupinami P2 : K a P2 : P3. V indexe bielka (tab. 2, obr. 4) boli hodnoty veľmi vyrovnané (86,94; 85,50; 86,78; 84,67), medzi všetkými kombináciami skupín bol rozdiel štatisticky nevýznamný (P>0,05). Podobne v Haughových jednotkách (83,61; 82,02; 81,23; 80,19 HJ) bola najvyššia hodnota v kontrolnej skupine, v ostatných skupinách sa hodnota znižovala so zvyšujúcou sa 19

20 koncentráciou NiCl 2 v skupine. Rozdiel medzi skupinami bo štatisticky nevýznamný (P>0,05) (tab.2, obr. 5). Tabuľka 1 - Zmeny hmotnosti vajec (g) počas experimentu UKAZOVATEĽ SKUPINA K P1(0,02 g.l -1 ) P2 (0,2 g.l -1 ) P3 (2 g.l -1 ) x 62,26 59,11 64,90 50,97* SD 4,85 2,45 3,94 3,03 Hmotnosť vajca CV 7,79 4,14 6,07 5,95 (g) min 55,5 54,0 56,8 47,5 max 70,8 64,1 73,1 56,5 Hmotnosť vajca: *P 0,01 (P1 P2); P 0,001 (P3 K, P1, P2) Obrázok 1 Dynamika zmien hmotnosti vajec 80 hmotnosť vaj ec (g ) K P1 P2 P3 Obrázok 2 Dynamika zmien hmotnosti bielka 50 no sť bielka (g) hmot K P1 P2 P3 20

RIZIKOVÉ FAKTORY POTRAVOVÉHO REŤAZCA

RIZIKOVÉ FAKTORY POTRAVOVÉHO REŤAZCA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva Katedra fyziológie živočíchov a Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Pedagogická univerzita v Krakowe, Poľsko Inštitút

More information

Feeds and Feeding of Commercial Poultry. AgScience Poultry Science Curriculum Section 5

Feeds and Feeding of Commercial Poultry. AgScience Poultry Science Curriculum Section 5 Feeds and Feeding of Commercial Poultry AgScience Poultry Science Curriculum Section 5 Introduction Nutrition is one of the most important aspects of poultry production Comprises 60-70% of production cost

More information

ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN SELECTED ORGANS OF YELLOW-NECKED MOUSE (Apodemus flavicollis)

ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN SELECTED ORGANS OF YELLOW-NECKED MOUSE (Apodemus flavicollis) Ekológia (Bratislava) Vol. 25, No. 1, p. 1926, 2006 ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN SELECTED ORGANS OF YELLOW-NECKED MOUSE (Apodemus flavicollis) ALENA JANČOVÁ 1, PETER MASSÁNYI 2, PAVOL NAĎ 3, BEÁTA KORÉNEKOVÁ

More information

Nutrients. By Debbie Porter

Nutrients. By Debbie Porter Nutrients By Debbie Porter The feed which chickens eat is made up of water, carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins. Each nutrient serves a special need. What we feed supplies the building

More information

Dietary Vitamin or Mineral Mix Removal During the Finisher Period on Broiler Chicken Performance

Dietary Vitamin or Mineral Mix Removal During the Finisher Period on Broiler Chicken Performance 2002 Poultry Science Association, Inc. Dietary Vitamin or Mineral Mix Removal During the Finisher Period on Broiler Chicken Performance A. Maiorka, A. C. Laurentiz, E. Santin, L. F. Araújo, and M. Macari

More information

MATERIAL AND METHODS

MATERIAL AND METHODS MATERIAL AND METHODS III. MATERIAL AND METHODS The experimental procedures adopted in the biological trial to study the Economic impact of variation in dietary profile and duration of early feed restriction

More information

RUNNING TITLE: DIETARY ENERGY VS. BOVANS AND DEKALB

RUNNING TITLE: DIETARY ENERGY VS. BOVANS AND DEKALB 1 2 3 4 5 6 7 RUNNING TITLE: DIETARY ENERGY VS. BOVANS AND DEKALB TITLE: Influences of Dietary Energy on Performance and Egg Composition of Bovans White and Dekalb White in Phase I AUTHORS: G. Wu, M. M.

More information

ENHANCING DIVERSITY OF POULTRY PRODUCTS BY PRODUCING HIGH QUALITY BROWN EGGS

ENHANCING DIVERSITY OF POULTRY PRODUCTS BY PRODUCING HIGH QUALITY BROWN EGGS ENHANCING DIVERSITY OF POULTRY PRODUCTS BY PRODUCING HIGH QUALITY BROWN EGGS Hanan Al-Khalifa Gehan Ragheb Kuwait Institute for Scientific Research, Kuwait Abstract There has been interest in increasing

More information

BEC Feed Solutions. Steve Blake BEC Feed Solutions

BEC Feed Solutions. Steve Blake BEC Feed Solutions BEC Feed Solutions Presenter: Steve Blake BEC Feed Solutions Nutritional Role of Phosphorus Phosphorus (P) is present in all cells in the body Essential for many digestive and metabolic processes, including

More information

Maximizing benefits of phytase in the presence of Meat and Bone Meal. David Creswell & Hadden Graham

Maximizing benefits of phytase in the presence of Meat and Bone Meal. David Creswell & Hadden Graham Maximizing benefits of phytase in the presence of Meat and Bone Meal David Creswell & Hadden Graham Introduction This paper is addressed to those (mainly non-eu) markets where Meat and Bone meal (MBM)

More information

EFFECT OF PROTEIN LEVEL ON LACTATING PERFORMANCE, DAILY GAIN AND FUR DENSITY IN REX RABBIT

EFFECT OF PROTEIN LEVEL ON LACTATING PERFORMANCE, DAILY GAIN AND FUR DENSITY IN REX RABBIT EFFECT OF PROTEIN LEVEL ON LACTATING PERFORMANCE, DAILY GAIN AND FUR DENSITY IN REX RABBIT GU Z. L. 1, BAI Y. F. 2, CHEN B. J. 1, HUO G. C. 2, ZHAO C. 1 1 Montanic area research Institute of Hebei agricultural

More information

Nutrition of Hybrid Striped Bass

Nutrition of Hybrid Striped Bass Nutrition of Hybrid Striped Bass Importance of nutrition Maximize growth Maintain health & avoid deficiency diseases Minimize lipid deposition in product Minimize off-flavor Reduce cost of production General

More information

Measures and Weights. Energy and carbohydrates

Measures and Weights. Energy and carbohydrates Measures and Weights What is ppm? What is mg/kg? What is %? Why are some requirements presented as concentrations (%, ppm, or mg/kg) and others as weights (g, oz, kg, lbs)? Parts per million, like percent,

More information

Detailed Course Descriptions for the Human Nutrition Program

Detailed Course Descriptions for the Human Nutrition Program 1 Detailed Course Descriptions for the Human Nutrition Program Major Required Courses NUTR221 Principles of Food Science and Nutrition Credit (Contact) Hours 2 CH(2 Theory) Prerequisites Course Description

More information

Hy D. Advanced vitamin D for poultry. Better bones, better welfare, better performance and more eggs. DSM Nutritional Products

Hy D. Advanced vitamin D for poultry. Better bones, better welfare, better performance and more eggs. DSM Nutritional Products Advanced vitamin D for poultry Better bones, better welfare, better performance and more eggs DSM Nutritional Products Introduction It is acknowledged that vitamin D is important for the development and

More information

EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL

EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL Directorate C - Scientific Opinions C2 - Management of scientific committees II; scientific co-operation and networks Revision of the

More information

National Food Safety Standard Standard for nutrition labelling of prepackaged foods

National Food Safety Standard Standard for nutrition labelling of prepackaged foods National Standards of People s Republic of China GB 28050 2011 National Food Safety Standard Standard for nutrition labelling of prepackaged foods (Nota: traducción no oficial) Issued on: 2011-10-12 Implemented

More information

The effects of a higher amount of iodine supplement on the efficiency of laying hens fed extruded rapeseed and on eggshell quality

The effects of a higher amount of iodine supplement on the efficiency of laying hens fed extruded rapeseed and on eggshell quality Czech J. Anim. Sci., 49, 2004 (5): 199 203 Original Paper The effects of a higher amount of iodine supplement on the efficiency of laying hens fed extruded rapeseed and on eggshell quality M. L 1, L. Z

More information

Rendered products in poultry feed: use of digestible formulation. Jeffre Firman, PhD Professor University of Missouri

Rendered products in poultry feed: use of digestible formulation. Jeffre Firman, PhD Professor University of Missouri Rendered products in poultry feed: use of digestible formulation Jeffre Firman, PhD Professor University of Missouri Introduction: Rendered proteins and fats Long history worldwide of use of animal proteins

More information

Nutrition Guide For Bobwhite Quail Production

Nutrition Guide For Bobwhite Quail Production Nutrition Guide For Bobwhite Quail Production Cooperative Extension Service The University of Georgia College of Agricultural and Environmental Sciences Table of Contents Nutrients...3 Diet Formulation...4

More information

Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand

Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand Questions and Answers 1. What are Nutrient Reference Values? The Nutrient Reference Values outline the levels of intake of essential nutrients considered,

More information

Vitamin B 12. Introduction

Vitamin B 12. Introduction Vitamin B 12 Introduction Vitamin B12 helps maintain the body s nervous system and blood cells and supports the production of DNA. Vitamin B12 also helps prevents a type of anemia and has been termed the

More information

Meat: A Key Player on Your Wellness Team. Meat is part of healthy, balanced eating plan.

Meat: A Key Player on Your Wellness Team. Meat is part of healthy, balanced eating plan. Meat: A Key Player on Your Wellness Team Meat is part of healthy, balanced eating plan. Who s on your wellness team? Meat and poultry are part of a healthy, balanced eating plan that draws on various food

More information

Nutrition. The process of consuming nutrients and the body s use of those nutrients to maintain life processes.

Nutrition. The process of consuming nutrients and the body s use of those nutrients to maintain life processes. Nutrition The process of consuming nutrients and the body s use of those nutrients to maintain life processes. There are 6 Essential Nutrients found in varying amounts in the food and drinks we consume.

More information

EFFICACY OF RACTOPAMINE AND PST

EFFICACY OF RACTOPAMINE AND PST EFFICACY OF RACTOPAMINE AND PST COMBINATIONS ON FINISHER PIG PERFORMANCE Report prepared for the Co-operative Research Centre for an Internationally Competitive Pork Industry By Dr Robert van Barneveld

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

PROCESSING OF WHEAT FOR GROWING-FINISHING SWINE

PROCESSING OF WHEAT FOR GROWING-FINISHING SWINE PROCESSING OF WHEAT FOR GROWING-FINISHING SWINE W.G. Luce 1, A.C. Clutter 2, C.V. Maxwell 3, S.R. McPeake 4 and R. Vencl 5 Story in Brief A trial involving 470 crossbred pigs was conducted to evaluate

More information

UTI CAT FOOD COMPARISON CHART

UTI CAT FOOD COMPARISON CHART UTI CAT FOOD COMPARISON CHART believes that urinary tract infections, crystals and kidney problems in today s cat are due mainly to excessive minerals consumed by our cats as they age. Once you cat reaches

More information

Methionine Supplementation of Low-Protein Broiler Diets: Influence upon Growth Performance and Efficiency of Protein Utilization

Methionine Supplementation of Low-Protein Broiler Diets: Influence upon Growth Performance and Efficiency of Protein Utilization International Journal of Poultry Science 5 (6): 569-573, 006 ISSN 68-8356 Asian Network for Scientific Information, 006 Methionine Supplementation of Low-Protein Broiler Diets: Influence upon Growth Performance

More information

Introduction. Introduction Nutritional Requirements. Six Major Classes of Nutrients. Water 12/1/2011. Regional Hay School -- Bolivar, MO 1

Introduction. Introduction Nutritional Requirements. Six Major Classes of Nutrients. Water 12/1/2011. Regional Hay School -- Bolivar, MO 1 Cattle and Horse Nutrition Dona Goede Livestock Specialist Introduction Many health, reproductive and production problems can be prevented with good nutrition. Poor nutrition results in: Poor conception

More information

Layer Feeding Program

Layer Feeding Program Layer Feeding Program Pullet: CO-OP WHOLE EARTH* CHICK STARTER (21108) ration for layers for the first six weeks of life. Typical total feed intake during this period is 1,200 grams. Crude Protein Min

More information

EFFECTS OF QUAIL GENOTYPES ON HATCHABILITY TRAITS, BODY WEIGHT AND EGG PRODUCTION

EFFECTS OF QUAIL GENOTYPES ON HATCHABILITY TRAITS, BODY WEIGHT AND EGG PRODUCTION Journal of Bangladesh Academy of Sciences, Vol. 38, No. 2, 219-224, 2014 EFFECTS OF QUAIL GENOTYPES ON HATCHABILITY TRAITS, BODY WEIGHT AND EGG PRODUCTION M.S. ISLAM *1, S. FARUQUE 1, H. KHATUN 1 AND M.

More information

NUTRITION OF THE BODY

NUTRITION OF THE BODY 5 Training Objectives:! Knowledge of the most important function of nutrients! Description of both, mechanism and function of gluconeogenesis! Knowledge of the difference between essential and conditionally

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Vitamins & Minerals Chart

Vitamins & Minerals Chart Vitamins & Minerals Chart Vitamins & Minerals Functions Food Sources Water-soluble Vitamin B1-Thiamin Necessary to help the body maximizes the use of carbohydrate, its major source of energy. Essential

More information

Nutrition in Dogs Karen Hedberg BVSc 2007. Canine Nutrition

Nutrition in Dogs Karen Hedberg BVSc 2007. Canine Nutrition Nutrition in Dogs Karen Hedberg BVSc 2007 Main requirements : Canine Nutrition The dog is a carnivore Dogs can vary considerably at different stages of their life in their requirements for energy, fat

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

The effects of dietary supplemented semi-refined sunflower oil with vitamin E on egg production performance of laying hens

The effects of dietary supplemented semi-refined sunflower oil with vitamin E on egg production performance of laying hens Available online at www.scholarsresearchlibrary.com Annals of Biological Research, 2011, 2 (3) :312-316 (http://scholarsresearchlibrary.com/archive.html) ISSN 0976-1233 CODEN (USA): ABRNBW The effects

More information

FEEDING STRATEGIES IN POULTRY IN HOT CLIMATE

FEEDING STRATEGIES IN POULTRY IN HOT CLIMATE Poultry Today POU 0601 January 2008 1 FEEDING STRATEGIES IN POULTRY IN HOT CLIMATE INTRODUCTION Dr. John C. Morêki Non-Ruminants Division, Department of Animal Production P/Bag 0032, Gaborone, Botswana

More information

EGG FORMATION AND EGGSHELL QUALITY IN LAYERS

EGG FORMATION AND EGGSHELL QUALITY IN LAYERS EGG FORMATION AND EGGSHELL QUALITY IN LAYERS Amy Halls, Monogastric Nutritionist Shur-Gain, Nutreco Canada Inc. 01/05 1 EGG FORMATION AND EGGSHELL QUALITY IN LAYERS Amy Halls, Monogastric Nutritionist

More information

MINERALS AND MICRONUTRIENTS FOR GOATS. Steve Hart. E (Kika) de la Garza Institute for Goat Research Langston University Langston, Oklahoma 73050

MINERALS AND MICRONUTRIENTS FOR GOATS. Steve Hart. E (Kika) de la Garza Institute for Goat Research Langston University Langston, Oklahoma 73050 MINERALS AND MICRONUTRIENTS FOR GOATS Steve Hart E (Kika) de la Garza Institute for Goat Research Langston University Langston, Oklahoma 73050 Objectives 1. Learn that most minerals in the goat's diet

More information

Consequences of 100% organic diets for pigs and poultry

Consequences of 100% organic diets for pigs and poultry Consequences of 100% organic diets for pigs and poultry Albert Sundrum Tier-EG Department of Animal Nutrition and Animal Health / University Kassel Outline! Problems concerning 100% organic diets! High

More information

WINTER KALE FOR DRY COWS. Mineral Point of View

WINTER KALE FOR DRY COWS. Mineral Point of View WINTER KALE FOR DRY COWS Mineral Point of View Copper requirements for dry cows on Kale Cows are at greater risk of copper deficiency on Kale than sheep, due to the relatively higher requirement for copper

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Mineral Deficiencies. AG 240 Winter 2005

Mineral Deficiencies. AG 240 Winter 2005 Mineral Deficiencies AG 240 Winter 2005 Importance of Minerals Skeletal development Constituents of fat and protein that make up muscles Enzyme systems Maintaining osmotic pressure Minerals most likely

More information

Kibbles 'n Bits Original Chicken and Beef Flavor 17.6-lb bag

Kibbles 'n Bits Original Chicken and Beef Flavor 17.6-lb bag Kibbles 'n Bits Original Chicken and Beef Flavor 17.6-lb bag Other Kibbles 'n Bits products No customer reviews yet. Be the first. Price: $19.99 Sale: $16.79 You Save: $3.20 (16% Feeding Instructions 2

More information

Manufacturer of High Purity Chemicals PRODUCT LIST

Manufacturer of High Purity Chemicals PRODUCT LIST Manufacturer of High Purity Chemicals PRODUCT LIST Ammonium NH4 Ammonium Jost Chemical Co. manufactures a range of high purity ammonium phosphates, sulfates and citrates. Ammonium phosphates can be used

More information

Sheep Nutrition. Sheep Nutrition. Nutrient Needs. Sheep Nutrition Water. Products Produced. Use of Pasture\Range and Forages.

Sheep Nutrition. Sheep Nutrition. Nutrient Needs. Sheep Nutrition Water. Products Produced. Use of Pasture\Range and Forages. Products Produced Muscle (Meat) Milk Fiber (wool, mohair, cashmere) Use of Pasture\Range and Forages Able to produce acceptable product on forage Nutrient Needs Water Energy (TDN, ME, or NE) Protein (CP

More information

Feeding laying hens diets with supplemental chelated trace minerals improves shell quality, tibia breaking strength and immune response

Feeding laying hens diets with supplemental chelated trace minerals improves shell quality, tibia breaking strength and immune response Feeding laying hens diets with supplemental chelated trace minerals improves shell quality, tibia breaking strength and immune response A. BOURDONNAIS 1, A. VENTURA 1 *, M. K. MANANGI ², J. RICHARDS²,

More information

Effect of Egg Size and Strain and Age of Hens on the Solids Content of Chicken Eggs 1

Effect of Egg Size and Strain and Age of Hens on the Solids Content of Chicken Eggs 1 Effect of Egg Size and Strain and Age of Hens on the Solids Content of Chicken Eggs 1 D. U. AHN,*,2 S. M. KIM,,3 and H. SHU *Animal Science Department, Iowa State University, Ames, Iowa 50011, Food Science

More information

mg /kg. Effects of Adding DDGS to the Diet of Finishing Pigs on Growth Performance and Serum Biochemical Indexes

mg /kg. Effects of Adding DDGS to the Diet of Finishing Pigs on Growth Performance and Serum Biochemical Indexes 2 010 2 5 1 8 4-189 DDGS 1 4 2 3 4 1 1 1. 100193 2. 136100 3. 450100 4. 510642 - DDGS 120 60 kg 5 - I II III DDGS 8% 16% 24% IV 24% DDGS + 160 mg /kg 45 d 7. 44% 13. 69% 28. 04% 19. 76% II III IV P < 0.

More information

SOW AND GILT FEEDING GUIDE HYPOR LIBRA

SOW AND GILT FEEDING GUIDE HYPOR LIBRA SOW AND GILT FEEDING GUIDE HYPOR LIBRA version 2.0 IMPERIAL 1 1 introduction Sows are the economic engine of swine production and define the prolificacy and maximum productivity of the entire system. While

More information

Bioinorganic Chemistry

Bioinorganic Chemistry Bioinorganic Chemistry Syllabus Metal ions in biological system Trace and Bulk metal ions Hemoglobin and myoglobin (elementary idea only) When one considers the chemistry of biological processes, the boundary

More information

Omya Calcium Carbonate

Omya Calcium Carbonate Omya Calcium Carbonate An efficient and highly bioavailable calcium source Bioavailability of different calcium salts There is little or no significant difference in the bioavailability of most of the

More information

BURNETT CENTER INTERNET PROGRESS REPORT. No. 12 April, 2001. Summary of the 2000 Texas Tech University Consulting Nutritionist Survey

BURNETT CENTER INTERNET PROGRESS REPORT. No. 12 April, 2001. Summary of the 2000 Texas Tech University Consulting Nutritionist Survey BURNETT CENTER INTERNET PROGRESS REPORT No. 12 April, 2001 Summary of the 2000 Texas Tech University Consulting Nutritionist Survey M. L. Galyean and J. F. Gleghorn Department of Animal Science and Food

More information

THOMSON & JOSEPH LTD

THOMSON & JOSEPH LTD THOMSON & JOSEPH LTD The Mineral Specialists N O V U S M A A C G LY C I N E C H E L AT E S I n 2010 Novus purchased Albion s Animal Nutrition Division to add Albion s Metal Amino Acid Chelates (MAAC) to

More information

Site Visit 18 July 2014

Site Visit 18 July 2014 Standerton Feed Mill Site Visit 18 July 2014 1 ASTRAL AT A GLANCE QUICK FACTS Largest producer of broiler chicks in South Africa Second largest in number of chickens processed Represented in 4 Southern

More information

Land O Lakes Feed DDGS. Nutrients Concentrate: United States Ethanol Outlook. A Growing Opportunity

Land O Lakes Feed DDGS. Nutrients Concentrate: United States Ethanol Outlook. A Growing Opportunity DDGS A Growing Opportunity Dr. Harold Tilstra Region Manager Land O Lakes Feed hdtilstra@landolakes.com 4/9/2004 Land O' Lakes Feed; Tilstra 2 Land O Lakes Feed Vision: To To be the leading animal nutrition

More information

3/2/2015. Categories of dietary supplements. Athletes use supplements because

3/2/2015. Categories of dietary supplements. Athletes use supplements because SPORTS NUTRITION: CONVENTIONAL FOOD VS SUPPLEMENTS VS SPORT FOODS GIVE YOURSELF THE OPPORTUNITY TO REACH YOUR HIGHEST POTENTIAL UMBC DIETITIAN : SARENA C GLENN RD, LDN, MS Categories of dietary supplements

More information

Copper and zinc in diets of growing pigs

Copper and zinc in diets of growing pigs Copper and zinc in diets of growing pigs New insights in requirements Paul Bikker and Age Jongbloed Outline Introduction Copper and zinc as essential trace element Present: recommendations, allowance and

More information

RICEO TM. Water Soluble Concentrate Powder Providing Natural Vitamin B Group and Minerals

RICEO TM. Water Soluble Concentrate Powder Providing Natural Vitamin B Group and Minerals RICEO TM Water Soluble Concentrate Powder Providing Natural Vitamin B Group and Minerals RICEO TM is a water-soluble powder extracted from defatted rice bran. It is mainly composed of carbohydrate, dietary

More information

GUIDELINES FOR DIET CONTROL IN DIABETES MELLITUS Importance of Food Exchange Lists and Perspectives for the Future *

GUIDELINES FOR DIET CONTROL IN DIABETES MELLITUS Importance of Food Exchange Lists and Perspectives for the Future * 57 GUIDELINES FOR DIET CONTROL IN DIABETES MELLITUS Importance of Food Exchange Lists and Perspectives for the Future * Hiroshi KAJINUMA** Asian Med. J. 44(2): 57 63, 2001 Abstract: Food Exchange List

More information

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Štátna veterinárna a potravinová správa SR Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva Katedra fyziológie živočíchov Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Štátna veterinárna a potravinová správa SR Akademia

More information

Micronutrient. Functio. Vitamin A

Micronutrient. Functio. Vitamin A EHPM Leaflet UK 25/4/00 14:50 Page 1 (1,1) Vitamin and mineral intake We cannot, however, afford to be complacent about our intake of vitamins and minerals. Poor diets with low quantities of fruit and

More information

Ca : methods for determining DRIs. Adults. 4average requirement, meta-analyzed balance studies by FAO/WHO :

Ca : methods for determining DRIs. Adults. 4average requirement, meta-analyzed balance studies by FAO/WHO : Minerals Categories of Ds for Minerals - Ca, P, Na, Cl, K, Mg - Mineral Ca RDA P Ca ; 서울대학교 이연숙 Na P ; 국민대학교 김선희 Na, Cl ; 동의대학교 임화재 K ; 국민대학교 장문정 Mg ; 인하대학교 천종희 Cl K Mg Indicators for Estimating Ds Ca

More information

Level 3. Applying the Principles of Nutrition to a Physical Activity Programme Level 3

Level 3. Applying the Principles of Nutrition to a Physical Activity Programme Level 3 MULTIPLE CHOICE QUESTION PAPER Paper number APNU3.0 Please insert this reference number in the appropriate boxes on your candidate answer sheet Title MOCK PAPER Time allocation 50 minutes Level 3 Applying

More information

A COMPLETE RANGE OF HIGH-QUALITY DOG FOODS. A GUARANTEE FOR A SUPER-FIT DOG!

A COMPLETE RANGE OF HIGH-QUALITY DOG FOODS. A GUARANTEE FOR A SUPER-FIT DOG! A COMPLETE RANGE OF HIGH-QUALITY DOG FOODS. A GUARANTEE FOR A SUPER-FIT DOG! EURO PREMIUM OPTIMAL DIGESTION STRONG IMMUNE SYSTEM COAT AND SKIN CARE CELL PROTECTION The dog, a reliable friend for life!

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

Reproductive Anatomy and Egg Formation. AgScience Poultry Science Curriculum Section 3

Reproductive Anatomy and Egg Formation. AgScience Poultry Science Curriculum Section 3 Reproductive Anatomy and Egg Formation AgScience Poultry Science Curriculum Section 3 Egg Anatomy Fertile (hatching eggs) and infertile eggs have many of the same structures These structures can be classified:

More information

Marasmus. Kwashiorkor

Marasmus. Kwashiorkor Chapter 8 NUTRITION Poor nutrition can negate all the benefits of proper wound care or advanced medical interventions. Studies have shown that malnourished patients often require longer hospitalizations,

More information

Sampling and preparation of heterogeneous waste fuels?

Sampling and preparation of heterogeneous waste fuels? Sampling and preparation of heterogeneous waste fuels? Is it possible to accomplish a representative and relevant composition data? Evalena Wikström, Lennart Gustavsson and Jolanta Franke Aim of the project

More information

CHAPTER 1 INTRODUCTION

CHAPTER 1 INTRODUCTION CHAPTER 1 INTRODUCTION 1.1 Background Environmental pollution by heavy metals can occur by many different ways, either directly or indirectly. Soils, water and plants are contaminated by material from

More information

Quail (Coturnix coturnix japonica) layer diets based on rice bran and total or digestible amino acids

Quail (Coturnix coturnix japonica) layer diets based on rice bran and total or digestible amino acids Quail (Coturnix coturnix japonica) layer diets based on rice bran and total or digestible amino acids Amoah J.K and Martin E A. Journal of Applied Biosciences 26: 1647-1652 ISSN 1997 5902 1Bugema University,

More information

Course Curriculum for Master Degree in Food Science and Technology/ Department of Nutrition and Food Technology

Course Curriculum for Master Degree in Food Science and Technology/ Department of Nutrition and Food Technology Course Curriculum for Master Degree in Food Science and Technology/ Department of Nutrition and Food Technology The Master Degree in Food Science and Technology / Department of Nutrition and Food Technology,

More information

Lohmann Brown Management Guide May 2007

Lohmann Brown Management Guide May 2007 Lohmann Brown Management Guide May 2007 Contents Introduction Page 1 Performance Objectives Page 2 Rearing Management Page 3 Bodyweight Profile Page 4-5 Lighting Page 6-8 Housing - Laying Period Page 9

More information

Study on the effect of Vitamin C on the biochemical parameters in Barbus grypus

Study on the effect of Vitamin C on the biochemical parameters in Barbus grypus XIII International Conference on Advances in Biology Study on the effect of Vitamin C on the biochemical parameters in Barbus grypus Chelemal Dezfoul Nejad, M. 1, Moradi, M. 2, Mesbah, M. 3, Javaheri Babouli,

More information

The digestive system eliminated waste from the digestive tract. But we also need a way to eliminate waste from the rest of the body.

The digestive system eliminated waste from the digestive tract. But we also need a way to eliminate waste from the rest of the body. Outline Urinary System Urinary System and Excretion Bio105 Lecture 20 Chapter 16 I. Function II. Organs of the urinary system A. Kidneys 1. Function 2. Structure III. Disorders of the urinary system 1

More information

Chapter 8: Water and Electrolytes-Striking a Balance

Chapter 8: Water and Electrolytes-Striking a Balance Chapter 8: Water and Electrolytes-Striking a Balance Fluids are substances composed of freely moving molecules that have the ability to conform to the shape of their container. There are different types

More information

Nutrition MANAGING VITILIGO

Nutrition MANAGING VITILIGO MANAGING VITILIGO Nutrition A common question that people with vitiligo ask is whether their diet makes any difference to their skin condition. Choosing the food we eat is something we can manage, so having

More information

Evaluation of Egg Yolk Colour

Evaluation of Egg Yolk Colour Czech J. Food Sci. Vol. 32, 14, No. 3: 213 217 Evaluation of Egg Yolk Colour Helena BOVŠKOVÁ, Kamila MÍKOVÁ and Zdenka PANOVSKÁ Department of Food Analysis and Nutrition, Faculty of Food and Biochemical

More information

Nutrients: Carbohydrates, Proteins, and Fats. Chapter 5 Lesson 2

Nutrients: Carbohydrates, Proteins, and Fats. Chapter 5 Lesson 2 Nutrients: Carbohydrates, Proteins, and Fats Chapter 5 Lesson 2 Carbohydrates Definition- the starches and sugars found in foods. Carbohydrates are the body s preferred source of energy providing four

More information

Drinking Water Quality for Poultry

Drinking Water Quality for Poultry Drinking Water Quality for Poultry Prepared by: Thomas A. Carter Specialist in Charge Extension Poultry Science Ronald E. Sneed Extension Biological and Agricultural Engineering Specialist Published by:

More information

CODEX STANDARD FOR FOLLOW-UP FORMULA CODEX STAN 156-1987. This standard applies to the composition and labelling of follow-up formula.

CODEX STANDARD FOR FOLLOW-UP FORMULA CODEX STAN 156-1987. This standard applies to the composition and labelling of follow-up formula. CODEX STAN 156-1987 Page 1 of 9 CODEX STANDARD FOR FOLLOW-UP FORMULA CODEX STAN 156-1987 1. SCOPE This standard applies to the composition and labelling of follow-up formula. It does not apply to foods

More information

NUTRITIONAL INFLUENCES ON REPRODUCTION: MINERAL SUPPLEMENTATION. Introduction

NUTRITIONAL INFLUENCES ON REPRODUCTION: MINERAL SUPPLEMENTATION. Introduction NUTRITIONAL INFLUENCES ON REPRODUCTION: MINERAL SUPPLEMENTATION Dr. Jeff Lehmkuhler, Extension Beef Cattle Specialist, University of Kentucky Introduction Reproductive success is fundamental to the economic

More information

D. Vitamin D. 1. Two main forms; vitamin D2 and D3

D. Vitamin D. 1. Two main forms; vitamin D2 and D3 D. Vitamin D. Two main forms; vitamin D2 and D3 H H D3 - Cholecalciferol D2 - Ergocalciferol Technically, vitamin D is not a vitamin. It is the name given to a group of fat-soluble prohormones (substances

More information

The Nutritional Value of Tea

The Nutritional Value of Tea The Nutritional Value of Tea Introduction As a nation we enjoy drinking tea on a daily basis, getting through 165 million cups a day. On-going research is discovering that drinking just 4 cups of tea a

More information

Understanding the. Soil Test Report. Client and Sample Identification

Understanding the. Soil Test Report. Client and Sample Identification Understanding the Soil Test Report Page 1 of 7 Crops absorb the nutrients required from soil in order to grow, so ensuring that your soil is meeting the crops needs is critical. Having the proper level

More information

Week 30. Water Balance and Minerals

Week 30. Water Balance and Minerals Week 30 Water Balance and Minerals Water: more vital to life than food involved in almost every body function is not stored--excreted daily largest single constituent of the human body, averaging 60% of

More information

Diet and Arthritis. Dr Áine O Connor Nutrition Scientist. British Nutrition Foundation. 2011 The British Nutrition Foundation

Diet and Arthritis. Dr Áine O Connor Nutrition Scientist. British Nutrition Foundation. 2011 The British Nutrition Foundation Diet and Arthritis Dr Áine O Connor Nutrition Scientist British Nutrition Foundation Outline Background What is arthritis? What are the common forms? Body weight and arthritis Diet and arthritis Nutrients

More information

Nutrition for Life! What starts here Lasts a Lifetime! Helen J. Binns, MD, MPH Professor of Pediatrics and Preventive Medicine

Nutrition for Life! What starts here Lasts a Lifetime! Helen J. Binns, MD, MPH Professor of Pediatrics and Preventive Medicine Nutrition & Children s Health Helen J. Binns, MD, MPH Professor of Pediatrics and Preventive Medicine Northwestern University Feinberg School of Medicine Ann & Robert H. Lurie Children s Hospital of Chicago

More information

14/11/2014. Copper supply affects growth performance and health in growing pigs. Outline. Copper as essential trace elements

14/11/2014. Copper supply affects growth performance and health in growing pigs. Outline. Copper as essential trace elements Copper supply affects growth performance and health in growing pigs Themamiddag 4 november 2014 Outline Introduction Copper as essential trace element Paul Bikker, Jurgen van Baal, Roselinde Goselink Presence:

More information

Essentials of Anatomy and Physiology, 5e (Martini/Nath) Chapter 17 Nutrition and Metabolism. Multiple-Choice Questions

Essentials of Anatomy and Physiology, 5e (Martini/Nath) Chapter 17 Nutrition and Metabolism. Multiple-Choice Questions Essentials of Anatomy and Physiology, 5e (Martini/Nath) Chapter 17 Nutrition and Metabolism Multiple-Choice Questions 1) The sum of all of the biochemical processes going on within the human body at any

More information

ROLLED VERSUS WHOLE CORN: EFFECTS ON RUMINAL FERMENTATION OF FEEDLOT STEERS

ROLLED VERSUS WHOLE CORN: EFFECTS ON RUMINAL FERMENTATION OF FEEDLOT STEERS ROLLED VERSUS WHOLE CORN: EFFECTS ON RUMINAL FERMENTATION OF FEEDLOT STEERS D. S. Secrist 1, F. N. Owens 2, W. J. Hill 1 and S. D. Welty 3 Story in Brief The differences between rolled (2 particle sizes)

More information

Effect of soybean variety and processing on growth performance of young pigs

Effect of soybean variety and processing on growth performance of young pigs Effect of soybean variety and processing on growth performance of young pigs Maria Palacios, Robert A. Easter, Theodore Hymowitz 2, Kevin T. Soltwedel and James E. Pettigrew Department of Animal Sciences;

More information

REVIEW OF LITERATURE

REVIEW OF LITERATURE REVIEW OF LITERATURE The literature reviewed during this study focused on the utilization of iron (Fe) and citric acid (CA) as supplements that influenced the performance of broilers. Previous work reviewed

More information

A] Calcium. Absorption is interfered with by: Phytic acid of cereal seeds and bran. Oxalic acid and soluble oxalates of some vegetables and fruits.

A] Calcium. Absorption is interfered with by: Phytic acid of cereal seeds and bran. Oxalic acid and soluble oxalates of some vegetables and fruits. Food Constituents [continued] 6- Essential elements Diet provides a number of inorganic elements that are needed for: Normal functioning of vital processes of the body. Formation and maintenance of bone

More information

PATIENT INFORMATION LEAFLET: CENTRUM. Read the contents of this leaflet carefully before you start using CENTRUM, because it

PATIENT INFORMATION LEAFLET: CENTRUM. Read the contents of this leaflet carefully before you start using CENTRUM, because it PATIENT INFORMATION LEAFLET: CENTRUM Page 1 of 7 This leaflet tells you about CENTRUM tablets. Read the contents of this leaflet carefully before you start using CENTRUM, because it contains important

More information

-Grains are divided into 2 subgroups: whole grains and refined grains.

-Grains are divided into 2 subgroups: whole grains and refined grains. Nutrition (Pre-3 rd ) was written to educate young people, parents and teachers about where our food comes from. This guide provides nutrition facts, useful definitions, and additional websites for teachers

More information