Bijlage 1 proforma bezwaar Bijenstichting van 22 juli 2010 tegen toelatingsbesluit Merit Turf

Size: px
Start display at page:

Download "Bijlage 1 proforma bezwaar Bijenstichting van 22 juli 2010 tegen toelatingsbesluit Merit Turf"

Transcription

1 Bijlage1 proformabezwaarbijenstichtingvan22juli2010tegentoelatingsbesluitmeritturf

2

3

4 Bijlage2 AntwoordenvanMinisterVerburgopkamervragenvanhetlidThieme(PvdDinzake bestrijdingsmiddeleninhetoppervlaktewater

5 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 124 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. (Ingezonden 6 augustus 2009) 1 Kent u de berichten «Gehalte Imidacloprid in oppervlaktewater soms x boven de norm» 1 en «Oorzaak bijensterfte is vervuild water» 2? 2 Is het waar dat uit metingen van Rijkswaterstaat blijkt dat er een grootscheepse overschrijding van de normen plaatsvindt? Zo nee, uit welk onderzoek blijkt dat de normen niet op grote schaal worden overschreden? Zo ja, op welke schaal? 3 Kunt u uiteenzetten wat de situatie in 2008 was met betrekking tot het voorkomen in het oppervlaktewater van imidacloprid en andere bestrijdingsmiddelen? Welke normen zijn in dat jaar in welke mate overschreden? 4 Deelt u de mening dat de normen er zijn om gehandhaafd te worden en bent u bereid de handhaving zodanig te verscherpen dat overschrijding van de normen op het gebied van Imidacloprid en soortgelijke middelen niet meer voorkomt? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet? 5 Bent u bereid een moratorium op Imidacloprid en soortgelijke middelen in te stellen op basis van de nu vastgestelde overschrijding van de normen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? 6 Kunt u aangeven hoe vaak proces-verbaal is opgemaakt in de afgelopen drie jaar tegen normoverschrijdingen bij het gebruik van Imidacloprid? Zo ja, kunt u een gedetailleerd overzicht geven van de regio s waar de overtredingen zijn vastgesteld? Zo nee, waarom niet? 7 Bent u bereid een zero-tolerance-beleid te ontwikkelen op het gebied van misbruik van bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor de leefomgeving? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet? 8 Is het waar dat er een toetsing mogelijk is van geautoriseerde gewasbeschermingsmiddelen aan de KRW-doelstellingen 3, en is deze toetsing al toegepast op Imidacloprid? Zo ja, wat waren hiervan de resultaten? Zo nee, waarom niet en wanneer bent u voornemens een dergelijke toetsing uit te voeren? 9 Kunt u inzicht geven in het voorkomen van Imidacloprid en andere bestrijdingsmiddelen in drinkwaterbronnen, en in de mogelijke gezondheidsrisico s die hieraan verbonden zijn? 10 Wie betaalt de kosten van het zuiveren van het oppervlaktewater van Imidacloprid en andere bestrijdingsmiddelen en op welke wijze wordt hierin het principe «de vervuiler betaalt» toegepast? Indien de vervuiler niet betaalt in deze, bent u bereid om dit te veranderen en ervoor te zorgen dat de bevolking niet langer opdraait voor deze vervuiling, bijvoorbeeld door middel van een heffing op bestrijdingsmiddelen? 11 Deelt u de mening dat de bedreiging van de bijen- en vlinderstand mede het gevolg lijkt te zijn van de vervuiling van het oppervlaktewater, en dat daarmee adequate handhaving van normoverschrijdend gedrag van gebruikers van bestrijdingsmiddelen de hoogste prioriteit zou moeten krijgen? Zo nee, waarom niet? 12 Deelt u de mening dat de bedreiging van de bijenstand een serieuze bedreiging van land- en tuinbouwbelangen en van de KVR Z tkkvr124 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2009 Tweede Kamer, vergaderjaar , Aanhangsel 261

6 biodiversiteit met zich meebrengt? Zo nee, waarom niet? 13 Deelt u de mening dat de bedreiging van de bijen- en vlinderstand dusdanig ernstige gevolgen kan hebben dat het gerechtvaardigd en noodzakelijk is het voorzorgprincipe toe te passen; dat wil zeggen, deelt u de mening dat wetenschappelijke onzekerheid over de risico s geen reden is om te wachten met het verbieden van het gebruik van Imidacloprid omdat er substantiële aanwijzingen bestaan dat deze activiteit ernstige effecten kan hebben op het milieu? Zo nee, waarom niet? 1 Persbericht Natuur en Milieu, 5 augustus itemid= AD, 14 juli lsquooorzaak_bijensterfte_is_vervuild_ waterrsquo.html 2 Vewin, Jaarverslag 2008 «Water is ons belang» Publicaties/Jaarverslagen/Jaarverslag%20 Vewin% pdf Antwoord Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (ontvangen 25 september 2009) 1 Ja. 2 Uit metingen van de regionale waterbeheerders (waterschappen) in regionale wateren blijkt dat de geldende waterkwaliteitsnorm (MTR) voor imidacloprid de laatste jaren veelvuldig wordt overschreden. In de rijkswateren, in beheer van Rijkswaterstaat (RWS), voldoet imidacloprid wel aan de geldende waterkwaliteitsnorm. De meetgegevens van de waterbeheerders worden onder regie van RWS op het internet ontsloten door middel van de bestrijdingsmiddelenatlas (www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl). 3 Nee. De meetgegevens van de waterbeheerders over 2008 zullen pas in de tweede helft van 2009 beschikbaar zijn in gecontroleerde en getoetste vorm. Dit geldt voor zowel imidacloprid als alle andere gewasbeschermingsmiddelen waar door de waterbeheerders onderzoek naar wordt gedaan. 4 Ja. Echter bij overschrijding van de geldende waterkwaliteitsnorm is het nu alleen mogelijk handhavend op te treden indien er een causale relatie tussen de gemeten normoverschrijding en de hieraan gerelateerde agrarische toepassing kan worden aangetoond. In de praktijk is deze causale relatie moeilijk te leggen en kunnen meerdere bronnen en oorzaken de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater bepalen. Die bronnen kunnen ook buiten de gewasbescherming liggen. Er wordt geprobeerd op korte termijn de handhaving aan te scherpen, maar daarvoor moet eerst een uitvoeringsinstrument nader worden geoperationaliseerd. Hierdoor kunnen meetgegevens van waterbeheerders beter betrokken worden bij de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. Indien kan worden aangetoond dat er een aannemelijk verband bestaat tussen de gemeten normoverschrijding en de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel, dan zal eerst worden gekeken of de emissie niet op eenvoudige wijze kan worden teruggedrongen. Als dit terugdringen niet snel genoeg gebeurt, zal op termijn de toepassing verder worden beperkt of verboden door het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). Het protocol hoe het Ctgb moet handelen bij gemeten normoverschrijding in waterlichamen wordt aan de hand van probleemstoffen thans ontwikkeld. 5 Nee. Bij het onderzoek naar de ontwikkeling van het adequate instrumentarium om meetgegevens te betrekken bij de toelatingsbeoordeling wordt imidacloprid op dit moment meegenomen als probleemstof, zie antwoord op vraag 4. Ook via het project Schone Bronnen wordt met alle betrokken convenantspartijen op dit moment actief samengewerkt om normoverschrijdingen van probleemstoffen, waaronder imidacloprid, terug te dringen. 6 Voor zover bekend is er in geen enkel geval proces-verbaal opgemaakt tegen een toepasser van imidacloprid vanwege een normoverschrijding. Zie ook het antwoord op vraag 4 over het kunnen aantonen van een causale relatie tussen toepassing en normoverschrijding. 7 Ja. Dit is staand beleid bij de controle op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De bevoegde toezichthouders richten zich bij hun controles reeds primair op het tegengaan van misbruik van gewasbeschermingsmiddelen en betrekken daarin de mate van schadelijkheid voor mens, dier en milieu. 8 Ja. Naar aanleiding van de bevindingen van de tussenevaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming zijn door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nieuwe waterkwaliteitsnormen afgeleid voor onder meer imidacloprid. Deze normafleiding is uitgevoerd conform de methodiek die in Europa wordt toegepast bij het vaststellen van de waterkwaliteitsnormen voor de prioritair (gevaarlijke) stoffen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze «nieuwe» waterkwaliteitsnormen zullen als KRW-doelen wettelijk worden vastgelegd in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw). Het Bkmw is op dit moment nog niet vastgesteld en ligt ter advies voor aan De Raad van State. Een eerste toetsing van de meetgegevens aan de «nieuwe» waterkwaliteitsnormen voor imidacloprid laat een duidelijke teruggang zien van het aantal normoverschrijdingen ten opzichte van het beeld geschetst onder punt 2. Imidacloprid blijft echter ook bij de toetsing aan de «nieuwe» normen een probleem voor oppervlaktewaterkwaliteit en de KRW-doelen. De fabrikant van imidacloprid is vanwege de normoverschrijdingen, in samenwerking met een aantal waterbeheerders, gestart met een Tweede Kamer, vergaderjaar , Aanhangsel 262

7 project in de glastuinbouw om de problemen op te lossen. 9 De Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) hanteert een lijst met gewasbeschermingsmiddelen die een potentieel probleem zijn voor de drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater. Op de meest recente lijst uit 2007 staan 17 gewasbeschermingsmiddelen. Imidacloprid wordt door de Vewin niet als probleemstof aangemerkt. De metingen voldoen aan het drinkwatercriterium. 10 De kosten voor het zuiveren van oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor drinkwaterbereiding wordt door de drinkwaterbedrijven ten laste van de burger gebracht. Het principe «de vervuiler betaalt» wordt hier niet toegepast. Het ten laste brengen van de vervuiler is problematisch omdat meerdere bronnen en oorzaken aan te wijzen zijn voor het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater. Daarnaast wordt het oppervlaktewater waaruit drinkwater wordt bereid ook nog eens belast met gewasbeschermingsmiddelen afkomstig uit het buitenland, waardoor het moeilijk is te differentiëren tussen verschillende «vervuilers». 11 Nee. Ik deel de koppeling die gelegd wordt in uw mening niet. Over de precieze afname van het aantal bijenvolken en de vlinderstand ontbreken betrouwbare gegevens. Ik ga het onderzoek naar bijenziekten en de oorzaken ervan intensiveren. Zie mijn brief aan uw Kamer van 29 mei 2009 (TK XIV, nr. 154). Het uitvoeringsinstrument genoemd in vraag 4 zal adequate beoordeling van toepassingen die normoverschrijding kunnen veroorzaken op korte termijn mogelijk moeten maken. Deze activiteit heeft hoge prioriteit bij de gezamenlijke ministeries. 12 Nee. Zie mijn beantwoording van uw vragen over bijensterfte van 15 juli jl. (nr. 2009Z13985). 13 Nee. Zie mijn beantwoording van uw vragen over bijensterfte van 15 juli jl. (nr. 2009Z13985). Tweede Kamer, vergaderjaar , Aanhangsel 263

8 Bijlage3 Scriptiedrs.T.vanDijk,"Effectsofneonicotinoidpesticidepollutionof Dutchsurfacewateronnontargetspeciesabundance"UniversiteitUtrecht,23juli2010.

9 Effectsofneonicotinoidpesticidepollutionof Dutchsurfacewateronnontargetspeciesabundance TessavanDijk 23July2010 Studentnumber: SustainableDevelopment TrackLanduse,EnvironmentandBiodiversity(SD:LEB) UtrechtUniversity Supervisors: dr.ir.maxg.rietkerk

10 Index Introduction 3 Problemdefinition 4 Objective 4 Researchquestion 4 Hypothesis 5 Effectsonsusceptiblespecies 6 Behaviourofneonicotinoidsintheenvironment 7 Behaviourinwater 7 Behaviourinsoil 7 Contaminationofwildplants 8 Metabolites 9 Metabolitesinplants 9 Metabolitesinsoil 9 NeonicotinoidapplicationintheNetherlands 11 Wherecanhighexposuretoneonicotinoidsbeexpected? 14 Methods 15 Prioritylist 15 Datacollection 15 Combiningspeciesabundanceandimidaclopridconcentrations 17 Preliminarydataanalysis:parameterselection 18 Dataanalysis 19 Results 20 Prioritylist 20 Dataanalysis MTRbasedcategories 20 Dataanalysis Twogroupsofequalsize 21 Dataanalysis Scatterplots 22 Conclusions 26 Discussion 27 References 28 Appendixes 30 AppendixI Alphabeticlistoftoxicitydata+References 30 AppendixII Orderedprioritylist 56 AppendixIII ClassificationbynumberoftimestheMTR 62 AppendixIV Twogroupsofequalsize 64 AppendixV Scatterplots 66 2

11 Introduction Between 1994 and 1996, beekeepers in France noticed greatly increased mortality in honeybees that foraged sunflowers, and discovered that a new pesticide had been introducedasasunflowerseedtreatmentin1994.seeddressingmakessprayingcropswith pesticidesunnecessarybecausetheactivesubstancesarespreadtoallplanttissueswhen theplantgrows.however,thebeekeeperssuspectedthisnewpesticide,gaucho,theactive substanceofwhichisimidacloprid,wastoxicforhoneybees(bonmatinetal.,2005;maxim& VanderSluijs,2007,2010),andseveralstudieshaveprovidedsupportingevidenceforthis link(e.g.cst,2003;yangetal.,2008;maini,2010). Pesticides have to be authorised prior to being brought onto the market, and this authorisationincludestestingtoguaranteethatthechemicalsarenotharmfultopollinators, especiallyhoneybees.buttheeffectsanddosesusedforsprayingandseeddressingdiffer greatly,andthetestsdonotrepresentthis:mostsprayedpesticidesworkforafewhoursto days only, while pesticides applied via seed dressing remain in all parts of the plant throughoutitslifetime(rortaisetal.,2005).theresultofseedtreatmentwithimidacloprid shouldbetheprotectionofcropsfromharmfulinsects,withimidaclopriddisappearingfrom the plants before pollinator activity starts, but instead, relatively high levels have been observed in flowering heads and pollen, and additionally, residues remain in the soil and surfacewater(bonmatinetal.,2005). Theeffectsofneonicotinoidpesticidesonseveralothernontargetspecieshavealsobeen examined. Imidacloprid and two other neonicotinoid pesticides, thiamethoxam and thiacloprid, in doses that may be considered safe, can negatively influence foraging behaviour in the bumblebee Bombus terrestris (Mommaerts et al., 2010). Imidacloprid was found to be generallyhighlytoxic totheonebumblebeespeciesandtwowildbeespeciestestedby ScottDupreeetal.(2009).ThethreespeciesofstinglessbeestestedbyValdovinosNúñezet al. (2009) were also highly vulnerable to nicotinoid pesticides. Spraying with imidacloprid, thiacloprid and methomyl at the recommended doses caused mortality of up to 100% in larvae and adults of three predacious coccinellid species (Katsarou et al., 2009). Using imidacloprid against woodboring insects in trees by applying it to the soil can also harm litterdwellingearthwormsiftheconcentrationinlitteranduppersoilisabout3mg/kgor higher,whichiswellwithinexpectedconcentrations(kreutzweiseretal.,2008). All these species are of great importance for nature and for humanity: bumblebees, wild beesandstinglessbeesarepollinatorsofwildflowersandeconomiccrops,coccinellidshelp avertaphidpests,andearthwormsaredecomposers. As may be clear from the above, many studies examining the effects of neonicotinoid pesticidesonnontargetspecieshavebeencarriedoutsincetheirapplicationbeganin1994. What has not yet been performed, however, is an assessment of the distribution and abundance of these species in the Netherlands, and a comparison with the doses of pesticidesapplied,aswellastheresiduesinthesurfacewaters.suchanassessmentwould give more information on the possible relationship between neonicotinoid pesticide applicationandspeciesmortality. 3

12 Problemdefinition The distribution and abundance of the nontarget species that may be affected by neonicotinoidpesticideuseinthenetherlandshadnotyetbeenassessed,orcomparedto thedosesofpesticidesappliedandtheresiduesinthesurfacewaters.suchanassessment would provide more information on the possible relationship between neonicotinoid pesticideapplicationandspeciesmortality,andthus,wouldgiveanindicationastowhether the application should be allowed to continue, considering the importance of the species concerned. Toemphasisetheimportanceofjustthepollinatingspeciesincludedhere:morethan20,000 different bee species pollinate 80% of the world s plant species. Without them, 80% of plantswouldbecomeextinct(vaissièreetal.,2005). Neonicotinoidpesticides comprisesagroupofseveraldifferentpesticides,butthetermis used here to indicate the four that are most widely used: imidacloprid, thiacloprid, clothianidinandthiamethoxam. Objective Theaimofthisstudywastofindoutwhethertheuseofneonicotinoidpesticidesandtheir residuesinsurfacewaters,affectsthedistributionof,andnumberofindividualsper,non target species in the Netherlands. And if significant differences in the distribution of, and numberofindividualsperspecies,werefound,theaimwasalsotoassesswhethertheyare similar for all species studied, and whether this gives an indication as to the safety of neonicotinoidpesticidesfornontargetspeciesingeneral. Researchquestion Theresearchquestionfocusedoninthisproject,is: Isthereacorrelationbetweentheuseofneonicotinoidpesticides,andtheirresiduesin soilandsurfacewater,andthedistributionofandnumberofindividualspernontarget species,includingbumblebees,earthwormsandladybugs,inthenetherlands? Tobeabletoanswerthisquestion,first,thefollowingsubquestionshadtobeanswered: 1. WhereintheNetherlandsareneonicotinoidpesticidesapplied,andinwhatamounts? 2. WhereintheNetherlandscanneonicotinoidpesticideresiduesbefoundinthesoilor surfacewater,insignificantamounts? 3. Whataretheeffectsofneonicotinoidpesticidesandtheirresiduesonnontargetspecies? 4. For which nontarget species have the effects of neonicotinoid pesticides and their residuesbeenreportedinscientificliterature? 5. Whichnontargetspeciesappeartobemostvulnerabletoneonicotinoidpesticides,and whichappeartobelessvulnerable? 6. Has the distribution and number of different nontarget species changed significantly sincetheapplicationofneonicotinoidpesticidesbegan? 4

13 Hypothesis Thereisacorrelationbetweentheuseofneonicotinoidpesticides,andtheirresiduesinsoil andsurfacewater,andthedistributionofandnumberofindividualspernontargetspecies, in the Netherlands: where neonicotinoid pesticides are used, and/or there are significant amounts of residues in the soil and surface water, several nontarget species are less abundant. 5

14 Effectsonsusceptiblespecies Inthemid1990s,neonicotinoidswerepesticidesbelongingtoanewclassofcompounds, whichhadanewmodeofaction.aftermarketintroductioninthemidnineteennineties, neonicsusehasrapidlygrowntobecomethemostwidelyusedclassofinsecticidesworld widewitha1.5billioneuroglobalmarketshare(25%oftheworldinsecticidemarket).the major application (765 MEuro/yr) is seed treatment. Largescale worldwide use started around Neonics are nowadays registered in more than 120 countries. (Jeschke and Nauen,2008;Jeschkeetal.,inpress).Neonicotinoidsseemedpromisingaspesticideswhich canbeappliedtopicallyandinrelativelysmallamounts,havehighselectivityagainstnon targetorganisms(iwaya&kagabu,1998)andmaynotthreatenhumanhealth:becausethey workbyinterveningstimulitransmissioninneuronalpathwaysthatarespecificallyabundant in insects, they are much more poisonous to insects than to warmblooded animals (Bonmatinetal.,2005). Chloronicotinylpesticidesderivetheirtoxicitybyactingagonisticallyon,andblockingof,the postsynaptic nicotinic acetylcholine receptors (nachrs), which means that normal nerve impulsesbecomeimpaired.theremayinfactbetwodifferentbindingsitesforimidacloprid ininsects:oneattheagonistbindingsite,whichgeneratesanelectricalimpulse,andoneat ablockingsite,whichpreventsionsfrompermeating.thisalsomeansthepesticidesprevent speciesfromfeedingonplantsbyparalyzingsuckingaction,whichcausesstarvationinthe insectsaffected,althoughthisisreversibleatlowerconcentrations,contrarytotheneuronal disordersymptomsoccurringathigherconcentrations(iwaya&kagabu,1998). Inastudyonratsandplanthoppers,selectivityratiosofimidaclopridbetweenthemammals andtheinsectswereestablishedas10,000to33,000times,whichisexceptionallyhigh.the reasonforthisisthatthebindingsiteswhicharepresentininsects nachrsareabsentin mammals(iwaya&kagabu,1998). Neonicotinoidsarethusmosttoxictoinsects,andthisalsogoesforaquaticinsects;moreso thantootheraquaticinvertebrates(overmyeretal.,2005),crustaceansandfish(tišleretal., 2009).Thetoxicitytoinsectscanbeillustratedusingthehoneybeeasanindicatorspecies: theld50forhoneybeesofimidaclopridis3.7nanogramimidaclopridperhoneybee.table1 shows the toxicity for honeybees of the systemic insecticides thiametoxam, fipronil, clotianidineandimidaclopridcomparedtoclassicinsecticides. In 2009 a scientific report in commission of Buglife 1 (UK) was published The impact of neonicotinoidinsecticidesonbumblebees,honeybeesandothernontargetinvertebrates (Kindemba,2009).Itconcludedthatsignificantnegativeimpactsofimidaclopridonbeesand othernontargetinvertebrateoccuratlevelspredictedtobepresentintheukcountryside and recommended precautionary suspension of all existing approvals for products containing neonicotinoids and fipronil for outdoor use. Italy has actually banned all seed treatmentapplicationsofneonicotinoids. 2 1 A UK based nature conservation NGO devoted to the conservation of all invertebrates. 2 6

15 Pesticide utilisation LD50 (ng/honeybee) Toxicityindex relativetoddt DDT Dinocide insecticide Amitraz Apivar insecticide/acaricide Coumaphos Perizin insecticide/acaricide Taufluvalinate Apistan insecticide/acaricide Methiocarb Mesurol insecticide Carbofuran Curater insecticide cyhalothrin Karate insecticide Deltamethrine Decis insecticide Thiamethoxam Cruise insecticide Fipronil Regent Insecticide Clothianidine Poncho Insecticide Imidacloprid Gaucho Insecticide Table1.ToxicityofinsecticidestohoneybeescomparedtoDDT.Medianlethaldose(LD 50 )forhoneybeesare giveninnanogramperhoneybee.thefinalcolumnexpressesthetoxicityrelativetoddt.(source:bonmatin, 2009) As was described above, starvation is a sublethal effect of neonicotinoids at lower concentrations.othersublethaleffectsincluderegressioninmatingandoviposition(iwaya & Kagabu, 1998), and greater susceptibility to parasites and infections such as Nosema Ceranae (Alaux et al., 2010). At concentrations that may be considered safe, sublethal effectsinbumblebeeshavebeenreportedtoincludenegativelyaffectedforagingbehaviour, resultingindecreasedpollination,lowerreproductionandeventuallymortalityoftheentire colonyonaccountofalackoffood(mommaertsetal.,2010).asublethaldoseaslowas0.1 nanogram imidacloprid per honeybee is enough to disturb the navigation of honeybees, whichleadstoweakeningimpactsonthecolony,suchaslossofforagersandthuslessfood supplied to the colony per unit of time (CST, 2003). This implies that concentrations of severalpartsperbillioninthedietofsocialinsectscanalreadyharmthemoncolonylevel. Desneux et al. (2007) have emphasised the importance of the investigation of sublethal effectsonbeneficialarthropods,inparticular,aspartoftheanalysisofpesticideimpact.the sublethaleffectsmentionedbythemincludetheimpairmentofolfactorymemory,affected mobility, reduced learning, and a decrease in dancing, which, as it is a signal, leads to reducedforagingactivity(desneuxetal.,2007). 7

16 Behaviourofneonicotinoidsintheenvironment Over the last two decades, the worldwide production and utilisation of pesticides have greatly increased. An important thing to realise it that only a small part of the pesticide dosesusedreachesitsintendedtarget,whilethemajorpartofitendsupintheenvironment outside the field, where it can cause difficulties through its toxicity to nontarget species, andaccumulationcanoccur(tišler2009),especiallyifapesticideispersistent. Neonicotinoids are thought by some to be safer than other pesticides, since they are not particularlytoxictomammalsyetarestrongpesticides,whichallowsfortheirapplicationat relativelylowrates.butbecauseneonicotinoidsareusedmoreandmore,bothinagriculture and for home use, the chance of their polluting water is still present despite the low applicationrates.this pollutioncanoccurbymeansofaccidentalspilling,spraydrift,and runoff,especiallyifthesiteofapplicationisirrigatedornaturalrainoccurswithintwodays ofapplication(overmyeretal.,2005). Behaviourinwater The solubility of imidacloprid in water is relatively high: 0.51 g/l, and its octanolwater partitioning coefficient is quite low: Log K ow = 0.57 (Gupta et al., 2002). Imidacloprid is generally persistent in water, and not easily biodegradable (Tišler et al., 2009). Indeed, Overmyer et al. (2005) found no significant differences in imidacloprid concentration in waterovera48hourexperiment,androberts&hutson(1999)reportedthatitislikelyto remaininthewatercolumninaquaticsystems,andhasanaerobicsedimentandwaterdt 50 of 30 to 162 days (time for 50% decline of the initial pesticide concentration, or halflife time). TheinfluenceofpHandformulationonthepersistenceofimidaclopridinwaterhavealso beenstudied,anditwasfoundthatahigherph,meaningalkalineconditions,increaseshalf life time and thus persistence. Consistently, the lowest halflife time was found for the lowest ph value studied. The formulation of the pesticide also had a significant effect on persistence:thepowderformulationgaucho70wswasmorepersistentinwaterthanthe liquid formulation Confidor 200 SL (Sarkar et al., 1999). At ph values corresponding to environmentalconditions,imidaclopridisstabletohydrolysis,butitcanberapidlydegraded photolytically(tišleretal.,2009). Behaviourinsoil Soil is a sink for the greater part of the pesticides applied in agriculture. Residues can be transportedthroughthesoil,andleachingisthemaintransportationprocesswhichleadsto pollutionofthegroundwaterwithpesticides.thisisaglobalproblemsincegroundwateris usedasdrinkingwaterandforirrigationinmanycountries.pesticideleachingstudiesare important for determining a pesticide s capacity to pollute ground water, especially if the pesticideinquestionishighlysolubleinwater(guptaetal.,2002),likeimidacloprid.dataon thepersistenceofimidaclopridinsoilareratherinconsistent,however.someauthorshave reportedthatitisrelativelyimmobileinsoilandthatleachingbelowthetopmostlayerand into the groundwater is not likely to occur, while other authors have claimed the exact opposite(tišleretal.,2009). 8

17 Degradationofimidaclopridinsoilisdecreasediforganicamendment,organicmaterialused to improve soil quality, is added (Rouchaud et al., 1996). The lack of leaching that some authors have described, and this decrease in degradation upon addition of organic amendment, may well be due to the sorptiondesorption characteristics of the chemicals. Sorption of imidacloprid, as well as its metabolites, increases when soil organic carbon contentincreases(coxetal.,1997). Peterson(2007)hasreportedthatafteraninitialrapiddeclineinimidaclopridinthetestplot soil, after two months a lagging phase occurs, with about 10% of initial imidacloprid still remaininginthesoilaftersixmonths.theconcentrationwasnotinfluencedbythepresence ofvegetation,althoughmobilityintolowersoillayerswaslowerifvegetationwaspresent, whichwasprobablybecauseoftheeffectofvegetationonsoilmoisture(peterson,2007). Contaminationofwildplants Imidaclopridcanalsobereleasedintotheenvironmentwhendressedseedsaredrilledinto thesoilbypneumaticseeddrills.120to240gofimidaclopridwasfoundper1goffilter paperusedina240secondseeddrillingtest.imidaclopridwasalsofoundon spontaneous vegetation,consistingofflowersandgrass,whichgrewnearthefieldswerethesowingtest wascarriedout.thiswasthecaseonthedayofsowing,butresiduesalsoremainedpresent onthespontaneousvegetationuntilatleastfourdaysaftersowing.theresiduelevelonthe flowerswashigherthanthatonthegrass(greattietal.,2006). Ifnomeasuresaretakentopreventit,seeddrillscancontaminateareasadjacenttoarable land with imidacloprid, and theycan remainpolluted for a time period depending on the durationofthesowingtime.inthisway,pollinatorscanbeexposedtothepesticideevenif thecropstheywereappliedonarenotfloweringplants.testingalsoshowedthatdespite carefulcleaningofthepneumaticdrills,itwasnotpossibletoremoveallimidaclopridfrom them.thismeansthatmoreareascouldbepollutedeveniftheseedsbeingdrilledwerenot dressed.additionally,pneumaticdrillscausealotofdust,which,whenboundtopesticide molecules,couldcausewinddispersionofthepesticides,leadingtoevenlesscontrolofthe pollution(greattietal.,2006). 9

18 Metabolites Imidaclopridchemistryisfoundedonnitromethylenederivatives,theactivityorstabilityof whichareimprovedbythreeprocesses,eachofwhichincreasesactivityapproximatelyten fold:changingtheheterocyclicringtoanimidazolidinering;modifyingthenitromethylene moietytonitroimino;andintroducingapyridylmoietywhichwaspartofthestructureof nicotine(iwaya&kagabu,1998). Thedegradationprocessesofimidaclopridarerelatedtotheprocessesdescribedabove.The mainmetabolitesofimidaclopridresultfromhydroxylizationoftheimidazolidinering,inthe caseof1[(6chloro3pyridinyl)methyl]5hydroxy4,5dihydronnitro1himidazol2amine, ordehydrogenationoftheimidazolidinering,inthecaseof1[(6chloro3pyridinyl)methyl] Nnitro1Himidazol2amine,orcorrespondto6chloronicotinicacid.6chloronicotinicacid hasbeenfoundtobemoretoxictohoneybeesthanimidaclopriditself.in 14 Ctests,only 0.1%ofallrecovered 14 Cwasfoundasthenitrosoderivativeofimidacloprid,1[(6chloro3 pyridinyl)methyl]4,5dihydronnitroso1himidazol2amine(rouchaudetal.,1996). Mostofthedegradationprocessesofimidaclopridarecommon,atleastquantitatively,in plants,animals,soilandwater(iwaya&kagabu,1998). Metabolitesinplants In plants, the most important metabolic processes are: hydroxylation of the imidazolidine ringfollowedbyremovalorconjugationofwatertoformtheolefinmetabolite,whichisalso moretoxictohoneybeesthanimidacloprid;reductionofthenitrogroup,resultinginthe nitrosoiminecompound,andlossofthenitrogroup,resultingintheguanidinemetabolies; oxidative cleavage of the methylene bridge, resulting in 6chloronicotinic acid and compoundsrelatedtoit;andopeningoftheimidazolidineringthrougheliminationofthe ethylenebridge,resultinginringopenedguanidinemetaboliteswhichalsodegradefurther into6chloronicotinicacidandrelatedcompounds(iwaya&kagabu,1998). Metabolitesinsoil Themainmetabolitesofimidaclopridwhichhavebeenidentifiedinsoil,include1[(6chloro 3pyridinyl)methyl]2imidazolidinone (imidaclopridurea), 6chloronicotinic acid, and 6 hydroxynicotinicacid(rouchaudetal.,1996), whichultimatelydegradestoco 2 (Scholz& Spiteller, 1992). Metabolites which have been observed in plant cells, do not tend to accumulateinsoil; 14 Ctestinghasshownthattheirtotalamountcorrespondedtolessthan 4%oftotalradioactivityrecoveredaftersoilbiodegradationofimidacloprid(Rouchaudetal., 1996). In paddy soil, when conditions were anaerobic, imidacloprid was found to be readily decomposed, resulting in guanidine as the main metabolite. Also, mineralisation to CO 2 generally occurred in a 14 Ctest using light sandy soil, approximately 40% of the total radioactivityoftheparentcompoundwasgivenoffasco 2,and54%ofitwasfixedinthesoil within 20 cm of the soil surface, while the lower layers contained hardly any. This seems logical, because the compounds resulting from degradation tend to be polar, and can be stronglyabsorbedbysoilcomponents(iwaya&kagabu,1998).co 2 alsoformedthemain productofsoilbiodegradationofimidacloprid(rouchaudetal.,1996). 10

Points of sale of tobacco products

Points of sale of tobacco products K. Monshouwer, J. Verdurmen, T. Ketelaars, M.W. van Laar Points of sale of tobacco products Synthesis of scientific and practice-based knowledge on the impact of reducing the number of points of sale and

More information

VRIJE UNIVERSITEIT. Methods for observation and quantification of trace gas emissions from diffuse sources ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

VRIJE UNIVERSITEIT. Methods for observation and quantification of trace gas emissions from diffuse sources ACADEMISCH PROEFSCHRIFT VRIJE UNIVERSITEIT Methods for observation and quantification of trace gas emissions from diffuse sources ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam,

More information

Jeroen Terlouw Master Thesis. Sustainability. Exploring the road ahead for car mobility

Jeroen Terlouw Master Thesis. Sustainability. Exploring the road ahead for car mobility Jeroen Terlouw Master Thesis 2007 Sustainability. Exploring the road ahead for car mobility Master thesis 2007 Sustainability. Exploring the road ahead for car mobility Student: University: Study: Subject:

More information

Fulmar Litter EcoQO Monitoring in the Netherlands 1979 2007 in relation to EU Directive 2000/59/EC on Port Reception Facilities

Fulmar Litter EcoQO Monitoring in the Netherlands 1979 2007 in relation to EU Directive 2000/59/EC on Port Reception Facilities Fulmar Litter EcoQO Monitoring in the Netherlands 1979 2007 in relation to EU Directive 2000/59/EC on Port Reception Facilities J.A. van Franeker, A. Meijboom, M. de Jong & H. Verdaat Report nr: C032/09

More information

21296070 EL09013 e-nose safety. Onderwerp Advies inzet e-nose techniek in een regulier luchtmeetnet in de Rijnmond.

21296070 EL09013 e-nose safety. Onderwerp Advies inzet e-nose techniek in een regulier luchtmeetnet in de Rijnmond. Notitie Aan Bianca Milan Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 22 november 2011 21296070 EL09013 e-nose safety Sef van den Elshout Onderwerp Advies inzet e-nose techniek in een regulier luchtmeetnet

More information

Nitrate Transport Modeling in Deep Aquifers. Comparison between Model Results and Data from the Groundwater Monitoring Network

Nitrate Transport Modeling in Deep Aquifers. Comparison between Model Results and Data from the Groundwater Monitoring Network RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT RIVM report 711401010 Nitrate Transport Modeling in Deep Aquifers. Comparison between Model Results

More information

Do we need the ISO 55000? The added value of the ISO 55000 standard series for road infrastructure asset management

Do we need the ISO 55000? The added value of the ISO 55000 standard series for road infrastructure asset management Do we need the ISO 55000? The added value of the ISO 55000 standard series for road infrastructure asset management MSc Thesis Robert Ruiter 13/04/2015 Master Thesis 13-April-2015 R.J. Ruiter University

More information

RIVM report 716601008/2004. The GeoPEARL model Part II. User guide and model description update

RIVM report 716601008/2004. The GeoPEARL model Part II. User guide and model description update RIVM report 716601008/2004 The GeoPEARL model Part II. User guide and model description update A. Tiktak a,*, A.M.A. van der Linden a, J.J.T.I. Boesten b, R. Kruijne b and D. van Kraalingen b a) RIVM,

More information

Validating SimpleBox-Computed Steady-state Concentration Ratios J Bakker, LJ Brandes, HA den Hollander, D van de Meent, J Struijs

Validating SimpleBox-Computed Steady-state Concentration Ratios J Bakker, LJ Brandes, HA den Hollander, D van de Meent, J Struijs RIVM report 607220010/2003 Validating SimpleBox-Computed Steady-state Concentration Ratios J Bakker, LJ Brandes, HA den Hollander, D van de Meent, J Struijs The research defined in this report has been

More information

RIVM report 722601 007/2002. Correcting air pollution time series for meteorological variability With an application to regional PM 10 concentrations

RIVM report 722601 007/2002. Correcting air pollution time series for meteorological variability With an application to regional PM 10 concentrations RIVM report 722601 007/2002 Correcting air pollution time series for meteorological variability With an application to regional PM 10 concentrations H. Visser and H. Noordijk This investigation has been

More information

Univé customer survey: Pay-As-You-Drive (PAYD) insurance

Univé customer survey: Pay-As-You-Drive (PAYD) insurance Univé customer survey: Pay-As-You-Drive (PAYD) insurance Univé customer survey: Pay-As-You-Drive (PAYD) insurance Ben Lewis-Evans, Anne den Heijer, Chris Dijksterhuis, Dick de Waard, Karel Brookhuis, &

More information

Monitoring emissions and actions in the post-2012 climate regime

Monitoring emissions and actions in the post-2012 climate regime CLIMATE CHANGE Scientific Assessment and Policy Analysis WAB 500102 033 Monitoring emissions and actions in the post-2012 climate regime WAB 500102 033 Page 1 of 72 CLIMATE CHANGE SCIENTIFIC ASSESSMENT

More information

Making User Created News Work

Making User Created News Work TNO report TNO 2012 R11277 Built Environment Brassersplein 2 2612 CT Delft P.O. Box 5050 2600 GB Delft The Netherlands www.tno.nl T +31 88 866 70 00 F +31 88 866 70 57 infodesk@tno.nl Date 27 December

More information

Costs and effectiveness of domestic offset schemes. Final report

Costs and effectiveness of domestic offset schemes. Final report Costs and effectiveness of domestic offset schemes Final report Costs and effectiveness of domestic offset schemes Final report By: Bram Borkent, Siobhan O Keeffe, Maarten Neelis and Alyssa Gilbert Date:

More information

Governance Systems and the effectiveness of their interventions

Governance Systems and the effectiveness of their interventions Roles of Governments in MultiActor Sustainable Supply Chain Governance Systems and the effectiveness of their interventions Government effectiveness in advancing sustainable supply chains During the last

More information

Save the North Sea Fulmar Study 2002-2004: a regional pilot project for the Fulmar-Litter-EcoQO in the OSPAR area

Save the North Sea Fulmar Study 2002-2004: a regional pilot project for the Fulmar-Litter-EcoQO in the OSPAR area Save the North Sea Fulmar Study 2002-2004: a regional pilot project for the Fulmar-Litter-EcoQO in the OSPAR area Fulmar litter studies for this report were conducted by a co-operative network of volunteer

More information

The impact on the Netherlands of the Egyptian greenhouse vegetable chain

The impact on the Netherlands of the Egyptian greenhouse vegetable chain The impact on the Netherlands of the Egyptian greenhouse vegetable chain Jo Wijnands Project code 20051 October 2004 Report 5.04.10 Agricultural Economics Research Institute (LEI), The Hague The Agricultural

More information

Drainage ditches, biodiversity hotspots for aquatic invertebrates

Drainage ditches, biodiversity hotspots for aquatic invertebrates Drainage ditches, biodiversity hotspots for aquatic invertebrates Defining and assessing the ecological status of a man-made ecosystem based on macroinvertebrates The research presented in this thesis

More information

Post Fukushima Stress Test of the EPZ Nuclear Power Plant in the Netherlands KFD review of the licensee s assessment

Post Fukushima Stress Test of the EPZ Nuclear Power Plant in the Netherlands KFD review of the licensee s assessment Post Fukushima Stress Test of the EPZ Nuclear Power Plant in the Netherlands KFD review of the licensee s assessment Colophon Inspectorate of Housing, Planning and the Environment Department for Nuclear

More information

The influence of the. spatial planning on. bicycle use and health

The influence of the. spatial planning on. bicycle use and health The influence of the spatial planning on bicycle use and health Comparison between Houten and Leidsche Rijn Brechtje Hilbers MNP and RBP are merged into the Netherlands Environmental Assessment Agency

More information

Business Case Study Costs and Benefits of Implementation of Dutch Webrichtlijnen

Business Case Study Costs and Benefits of Implementation of Dutch Webrichtlijnen 1 Business Case Study Costs and Benefits of Implementation of Dutch Webrichtlijnen Universiteit Twente P.O. Box 217 7500 AE Enschede T. +31 (0) 53 489 4342 F. +31 (0) 53 489 4259 Business Case Study Costs

More information

Connecting Nature and Landscape with Business

Connecting Nature and Landscape with Business Connecting Nature and Landscape with Business Final report Sanne Anema Gaziza Nametova Guido Klep Baiba Ornina Ineke Willemse Project: The added value of nature and landscape for the business sector in

More information

CPB Document. Exposure of the business services industry to international competition. No 10 August 2001. Henk L.M. Kox

CPB Document. Exposure of the business services industry to international competition. No 10 August 2001. Henk L.M. Kox CPB Document No 10 August 2001 Exposure of the business services industry to international competition Henk L.M. Kox CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Van Stolkweg 14 P.O. Box 80510 2508

More information

Dutch Summary. Inleiding

Dutch Summary. Inleiding Abstract The security of the HyperText Markup Language Version 5 in the browsers has been researched extensively during its development process. Over the past years enormous strides have been made to create

More information

Balancing the carbon market

Balancing the carbon market CLIMATE CHANGE Scientific Assessment and Policy Analysis WAB 500102 030 Balancing the carbon market Carbon market impacts of developing country emission reduction targets CLIMATE CHANGE SCIENTIFIC ASSESSMENT

More information

Improving Drupal s page loading performance

Improving Drupal s page loading performance Improving Drupal s page loading performance Wim Leers Thesis proposed to achieve the degree of bachelor in computer science/ict/knowledge technology Promotor: Prof. dr. Wim Lamotte Co-promotor: dr. Peter

More information

Bird monitoring at offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea Assessing seabird displacement effects INBO.R.2012.16 INBO.R.2013.

Bird monitoring at offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea Assessing seabird displacement effects INBO.R.2012.16 INBO.R.2013. INBO.R.212.16 INBO.R.213.755887 Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid INBO Brussel Kliniekstraat 25 17 Brussel T: +32 2 525 2 F: +32 2 525 3 E: info@inbo.be www.inbo.be Bird monitoring at

More information

Evaluation methods for rural development policy

Evaluation methods for rural development policy Evaluation methods for rural development policy Evaluation methods for rural development policy Ida J. Terluin Pim Roza Report 2010 037 April 2010 Project code 21266 LEI, part of Wageningen UR, The Hague

More information

Telecom services, bundles and channels

Telecom services, bundles and channels STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION Telecom services, bundles and channels A survey on the preferences of the Dutch SME market Research Memorandum January 2009 Telecom services, bundles

More information

Cascading in the wood sector

Cascading in the wood sector Biomass consultants, researchers and engineers BTG Biomass Technology Group BV is a private firm of consultants, researchers and engineers, operating worldwide in fields of sustainable energy production

More information