VI th International Balkan Animal Conference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "VI th International Balkan Animal Conference"

Transcription

1 Namık Kemal University Faculty of Agriculture Department of Animal Science VI th International Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2013 Book ed / Indexed in the CAB abstracts. ISBN: October 2013 Tekirdag / Turkey

2 Organizing Committee: Honorary President: Prof. Dr. Osman SIMSEK, Rector, Namik Kemal Univesity Co-Chairman: Prof. Dr. Ahmet ISTANBULLUOGLU, Dean, Faculty of Agriculture Prof. Dr. Muhittin OZDER, Head of Department of Animal Science International Coordinators: Prof. Dr. M. Ihsan SOYSAL Prof. Dr. Horia GROSU Prof. Dr. Nikolay A. TODOROV Prof. Dr. Radoslov SLAVOV Prof. Dr. Andreas GEORGOUDIS Dr. Jovanka LEVIC Prof. Dr. Miroslav PLAVSIC Prof. Dr. Kristaq KUME Prof. Dr. Drago KOMPAN Prof. Dr. Ante IVANCOVIC Assoc. Prof. Dr. Bozidarka MARCOVIC Prof. Dr.Salko MURATOVIC Turkey Romania Bulgaria Bulgaria Greece Serbia Serbia Albania Slovenia Croatia Monte Negro Bosnia Herzogovina

3 Scientific Committee: Prof. Dr. M. Ihsan SOYSAL Prof. Dr. Muhittin OZDER Prof. Dr. H. Ersin SAMLI Prof. Dr. Inci TOGAN Prof. Dr. Guldehan BILGEN Prof. Dr. Cengiz ELMACI Prof. Dr. M. Ali YILDIZ Prof. Dr. M. Soner BALCIOGLU Prof. Dr. Gursel DELLAL Prof. Dr. Turgay TASKIN Prof. Dr. Ibrahim CEMAL Prof. Dr. Orhan KARACA Prof. Dr. Sezen ARAT Prof. Dr. Muhlis MACIT Prof. Dr. B. Zehra SARICICEK

4 Executive Committee of VIth Internatoinal Balkan Animal Conference: Chairman: Prof. Dr. M. Ihsan SOYSAL Members: Assoc. Prof. Dr. E. Kemal GURCAN Assist. Prof. Dr. Emel OZKAN UNAL Assist. Prof. Dr. Aylin AGMA OKUR Res. Assist Firdevs KORKMAZ Local Organizing Committee: Prof. Dr. Muhittin OZDER Prof. Dr. Yusuf VANLI Prof. Dr. Alper ONENC Prof. Dr. H. Ersin SAMLI Assoc. Prof. Dr. Levent OZDUVEN Assoc. Prof. Dr. Fisun KOC Assoc. Prof. Dr. Hasan AKYUREK Assist. Prof. Dr. Cemal POLAT Assist. Prof. Dr. Y. Tuncay TUNA Assist. Prof. Dr. Levent COSKUNTUNA Assist. Prof. Dr. Ertan KOYCU Assist. Prof. Dr. Sibel SOYCAN ONENC Assist. Prof. Dr. Ahmet Refik ONAL Dr. Emre TAHTABİÇEN Kayhan YILMAZ

5 Congress Secretary Namık Kemal University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science Değirmenaltı Mevki, Tekirdag Turkiye Assoc. Prof. Dr. E. Kemal GURCAN Assist. Prof. Dr. Emel OZKAN UNAL Assist. Prof. Dr. Aylin AGMA OKUR Res. Assist. Serdar GENC Res. Assist. Firdevs KORKMAZ Symposium Website:

6 ÖNSÖZ Artan dünya nüfusu ve gelir artışı ve kentleşme olgusu hayvancılık sektörünü tarımın en hızlı gelişen alt sektörü kılmıştır. Bu gelişmeler sonucu son çeyrek yüzyılda süt ürünleri tüketimi gelişmekte olan ülkelerin çoğunda artarken gelişmiş ülkelerde göreceli olarak sabit kalmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki tüketim farkı giderek daralmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki genel olarak hayvansal ürünler ve özel olarak süt ürünleri tüketim artışının başlıca nedeni ekonomik gelişmedir. Fert başına milli gelir düzeyi ile fert başına düşen hayvansal ürünler tüketimi birbiriyle ilişkili bulunmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin fert başına günlük enerji alımı 1961 de 1861 kcal iken 2007 de 2651 kcal ye çıkmıştır. Bu değerler oransal olarak aynı dönemler için sırasıyla % 64 ve % 78 dir. Aynı dönemde hayvansal ürünler tüketimi süt için iki katına et için 5 katına çıkmıştır. Aksine bu dönemlerde kök ve yumru bitkiler tüketimi azalmıştır. Bir anlamda son çeyrek yüzyılda hububat kullanım alanı değişimi bakımından insan gıdası olmaktan çok et ve süt ürünleri bakımından hayvan gıdası olmak temayülündedir. Hayvansal ürünler nakliye maliyetlerindeki düşmeler uluslararası tarımsal ürünler ticaretini arttırmış 1961/2006 yılları arasında küresel tarım dış satımında et, yumurta süt ürünleri nispi miktarı % artmıştır. Bu oran büyük ölçüde et % 6 dolayında da süt ürünleri içindir. Süt ürünlerinin çoğu yerel olarak tüketilmekte % 13ü uluslararası ticarete konu olmaktadır. Hayvancılık sektöründeki büyümenin son 20 yıldaki talep artısının oluşturduğu düzeyden aşağıda olmak üzere devam etmesi beklenmektedir. Özellikle süt ürünleri üretim ve tüketim artışının sürmesi beklenmektedir. Hayvancılık sektöründeki yapısal değişim ve hızlı büyüme çevre koşulları insan ve hayvan sağılığında risklere de yol açabilmektedir. Hayvancılık sektörünün geleceği uluslararası toplumun kamu karar vericilerinin bu hususlara nasıl cevap vereceğine bağlı olacaktır. Hayvansal ürünlere olan artan talep gıda zincirindeki teknolojik değişimler üretim sistemlerinde önemli değişimlere yol açmıştır. Küçük ölçekli karma üretim sitemleri büyük ölçekli özelleşmiş üretim birimlerinde girdi satın alma maliyeti temelinde rekabet halindedir. Küçük ölçekli üretim modellerinin verimlilik ve gıda güvenliği esasına göre korunması desteklenmesi gerekmektedir. Çiftlik hayvanlarının genetik çeşitliliği gıda güvenliği ve kırsal kalkınma için oldukça önemli bir olgudur. İklim değişikliği doğal yaşam alanlarının yok olması, çevre koşullarında bozulma, artan nüfus baskısı tüketim taleplerindeki değişmeler çiftlik hayvanlarının genetik çeşitliliğini korumayı gerektirmektedir. Çiftlik hayvan ırklarında görülen genetik çeşitlilik deki azalma endişe verici orandadır. FAO raporlarına göre 2007 yılında Dünya üzerinde 7616 çiftlik hayvan ırkının % 22 sinin yok olma tehlikesi altında olduğu ifade edilmektedir. Geleneksel olarak hayvansal üretim sistemleri Dünyanın fakir kırsal kesiminin % 70 inin geçim kaynağını oluştururken et, süt ve yumurta için hızla büyüyen uluslararası gıda kaynağı sağlama süreci neticesinde büyük ölçekli işletmeler sayısı giderek artmaktadır. Hayvansal üretimde halen hayvan yemlerini üretmek bakımından küresel tarım bitkileri alanının üçte birini kullanılmaktadır. İklim değişikliği sosyoekonomik baskıların yol açtığı süreçle hayvansal üretimin arazi, su, enerji ve işçilik bakımından verimlilik arttırıcı bir nitelik kazanmasını gerektirmektedir. Kaliteli çiftlik hayvan ürünlerine olan büyüyen talebi karşılayabilmesi için hayvancılık sektöründe üretim girdilerinin en etkin kullanımının sağlanarak çevre ve dünya doğal kaynaklarına olan etkisini minimize ederek üretim verimliliğini özellikle küçük ve orta ölçekli üretim sistemlerinde arttırılması gerekmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde verimlilik özellikle bilgi tecrübe uygun teknoloji eksikliği yanı sıra mal ve hizmet pazarına girme konusundaki yetersizlikler ve zayıf kurumsallaşma olgularının birleşik etkisi ile kısıtlanmaktadır. Bütün bu olgular neticesinde hem üretim hem de verimlilik potansiyelin altında gerçekleşmekte ve üretim kayıpları yüksek düzeyde olmaktadır. Hayvansal üretimde yerel yem kaynaklarının kullanımı ile hayvan sağlığına ilişkin düzenlemeler yerel koşullara adapte olmuş ırkların mevcudiyeti hayvancılık ürünleri -6-

7 muhafazası ve katma değer yaratıcı yerel koşullara uyarlanmış ileri teknolojilerle birlikte destekleme politikaları ve kurumları ile hayvansal üretim verimliliği önemli ölçüde artacak gelir getirici yoksulluğun azaltılmasına önemli katkılar yapacak potansiyele sahiptir. 20. yüzyılda hayvancılık sektöründeki ıslah sürecine ilişkin gelişmeler Dünya ölçeğinde çok az sayıda ırk üzerine yoğunlaşmış ve çoklukla yerel üretim koşullarının hayvanın üretim kabiliyetini etkileyeceği hususu göz önüne alınmaksızın geliştirmeler sağlanmıştır. Mevcut durumda değeri bilinmediği için üreticilerin çok az ilgisini çeken değerli yerli çiftlik hayvan ırklarının korunmasının geliştirilmesi sağlanmalıdır. Hızla gelişen moleküler genetik teknikler üreme biyoteknolojileri hayvan genetik kaynakları yönetimi konusunda önemli uygulama olanakları sunmaktadır. Küresel tarımsal işgücü dünyada 1.3 milyar insanı kapsamakta olup bu değer Dünya nüfusunu dörtte biri toplam işgücünün yarısıdır. Uluslararası toplumların 2007 de Dünya Gıda Tarım Örgütü (FAO) gıda ve tarım genetik kaynakları kurulusu marifetiyle uyarlanan Hayvan Genetik Kaynakları için küresel eylem planı Dünyadaki evcil çiftlik hayvan çeşitliliğinin yönetimi için önemli bir çerçeve sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 1988 yılında bir özel projeyle biyoçeşitlilik üzerine uzmanlar grubu oluşturarak uzmanlar grubunun biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı fayda ve maliyetlerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde paylaşılması için bir uluslararası anlaşma, mutabakat metnini hazırlama çalışmaları yürütülmüştür. Bu metin 1992 yılında Nairobi konferansında üye ülkelerin imzasına açıldı yılında Japonya nın Nagoya kentinde imzalandığı için Nagoya protokolü olarak da bilinen Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi 10. Taraflar Konferansında yılı uluslararası biyoçeşitlilik 10 yılı ilan edilmiştir. Amaç 2020 yılına kadar dünyada biyoçeşitlilik kaybını durdurmak için biyoçeşitlilik strateji planı (Aichi hedefleri) kabul edilmiştir. beş stratejik amaç grubunda yirmi hedef olarak belirlenen bu ilkeler temelde biyoçeşitliliğin hükümet ve toplum içinde hakim anlayış haline getirerek biyoçeşitlilik kaybının temel nedenlerinin ele alınmasını amaçlamaktadır. FAO kaynaklarına göre günümüzde 1.3 milyar insanın halen günde bir doların altında gelirle yaşamını sürdürmeye çalıştığı ifade edilmektedir. Belirtilen yoksul kesimin %50-75 i özellikle geçimlerini tarımdan sağladığı düşünülürse tarım ve hayvancılıktaki gelişmelerin bu yoksulluğu azaltacak önemli işlev sağlayacağı anlaşılmaktadır. Üretimde verimlilik artışı konu ile ilgili mevcut bilgilerin bilinmesi ve paylaşılmasıyla sağlanabilecektir. Balkan Hayvancılık Kongresi bu süreçte Balkan Ülkeleri sektör paydaşlarına sektöre ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaşmak konusunda bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Bu vesile ile bu amaca ulaşmak için destek veren tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlara da teşekkürlerimizi sunarız. Konferansımıza 14 farklı ülkeden toplam 176 bildiri ile çok sayıda bilim insanı katılmaktadır. Sunulan bildiriler Biyometri ve Genetik, Hayvan Yetiştirme ve Islahı ile Hayvan Besleme alt başlıkları altında 8 tanesi çağrılı bildiri 71 tanesi sözlü bildiri 105 tanesi poster bildiri sunulmuştur. Ayrıca konferans da sunulan bildiriler özet kitabı olarak basılacak ve CAB s tarafından indekslenecektir.. Düzenlenen konferansın kısaca tarihçesine değinilecek olursa Balkan Hayvancılık Konferansı (BALNIMALCON) ; Balkan zootekni kurumları ağı olarak her iki yılda bir farklı ülkede Balkan Hayvancılık Konferansı olarak organize edilmektedir. Bu konferanslardan birincisi 6-7 Mayıs 2001 de Tekirdağ da yapılmıştır. Bu konferanslardan ikincisi 2003 yılında Bükreş Romanya da, üçüncüsü 8-10 Şubat 2007 de Selanik Yunanistan da, dördüncüsü Mayıs 2009 da Stara Zagora Bulgaristan da, Beşincisi Mayıs 2011 de Bükreş Romanya da düzenlenmiştir. Toplantıların her birine 50 yi aşkın yabancı bilim adamı olmak üzere 200 dolayında Zootekni alanı katılımcıları katılmışlardır.toplantıların tümüne ait sunulan bildiriler -7-

8 (balnimalcon.nku.edu.tr) adresinde sunulmuştur. Birinci Balkan Hayvancılık Konferansı na 77 bildiri sunulmuş 250 katılımcı katılmıştır. İkinci Balkan Konferansı nı da 6 oturum halinde 105 bildiri tartışılmıştır. Üçüncü Balkan Hayvancılık Konferansı nın düzenlediği Selanik Konferansı nda 60 bildiri tartışılmıştır Mayıs 2009 daki Bulgaristan Konferansı nda 7 oturumda 76 bildiri sunulmuştur. Bulgaristan Konferansı nın teması Balkan Hayvancılık Endüstrisinde gelişmelerde bilim ve işbirliğinin rolü teması ele alınmıştır Bükreş Romanya beşinci Balkan Konferansı nda 92 bildiri sunulmuştur. Etkinliğin amaçlarından biride Balkan ülkeleri bilim insanları hayvancılık sektör paydaşlarının bir araya gelerek bilgi alışverişi ve potansiyel işbirliği olanakları geliştirmektir. Bu maksatla her balkan ülkesinde hayvancılık alanında seçkin bilim insanlarının oluşturduğu bir Uluslararası Düzenleme Kurulu ile yurt içinden çeşitli bölgelerdeki birimlerde bilim insanlarından oluşan bilim kurulu oluşturulmuştur. Bu kurulun yanı sıra Düzenleme Kurulu marifeti ile tüm duyurular ülkelerin çeşitli panel toplantı iletişim ortamlarında duyurulmuştur. B a l k a n Hayvancılık Konferansı hayvancılık alanında balkanlarda zootekni alanında çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların üreticilerinin, araştırıcıların çeşitli sektör paydaşlarının aralarındaki hayvancılık alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek hayvancılık alanında bölgede eğitim ve bilginin paylaşılıp geliştirilmesini incelemektedir. Balkan Hayvancılık Konferansı hayvancılık biliminde balkan ülkeleri arasında işbirliği temasını ilke edinmektedir. Balkan Hayvancılık Konferansı Avrupa Zootekni Federasyonu (European Association for Animal Production; EAAP) tarafından da desteklenmektedir. Ayrıca konferans öncesi düzenlenecek ülkenin genç bilim insanları bu konuda dünyada isim yapmış Prof. Dr. Horia Grosu ve Prof. Dr. Sorin Lungu bireylar arası genetik ilişkiler ve damızlık değer tahmin yöntemleri ile Prof. Dr. Alessio Valentini hayvan ıslahında işaretleyici yardımcı seleksiyon konularında çalıştayda bilgiler sunması sağlanmıştır. Ayrıca konferansta birinci gün davet edilen Dünya Gıda Tarım Örgütü (FAO) Avrupa Çiftlik Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Odak Noktası gibi kuruluşların temsilcileri ve Genomik Seleksiyon ile Geleneksel Seleksiyon Kuramı konusunda bilim insanlarının çağrılı bildiri kapsamında sunumlar yapması sağlanmıştır. Üniversitemizin girişim öncülüğü ile 2001 yılında başlatılan bir bilimsel işbirliği inisiyatifinin 2013 de sürdürülmesini sağlamak suretiyle sürdürülebilir Balkan ülkeleri arası bilimsel işbirliği olgusunu somutlaştırmış olacaktır. Ayrıca konferansa Balkan ülkeleri dışından da yapılan başvuruların olması konferansın etkisinin dünya çapında artıracağından ve daha geniş kitlelere ulaşacak olması sevindiricidir. Son olarak bu konferansın gerçekleşmesi ve arzulanan hedeflere ulaşması için katkısı olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL Organizasyon Komitesi Adına -8-

9 PREFACE Increasing world s population, increase in income and the notion of urbanization have made the animal sector be the rapidly developing sub-sector of agriculture. As a result of these improvements, while the consumption of milk is increasing in developing countries, it has remained relatively stable in developed countries. The difference in consumption between developing and the developed countries is becoming narrow gradually. The main reason of the consumption increase in animal products especially in milk is the economic improvement. National income distribution per capita and the consumption of animal products per capita can be called as related. While the daily energy intake amount for per capita in developing countries was 1861 kcal in 1961, it was 2651 kcal in 2007 and proportionally these figures were 64 % and 78 % respectively. At the same period, the consumption of animal products doubled for milk and quintuple for meat. Conversely, the consumption of root and tuber crops decreased in this period. In a sense, there is an inclination in the change of the utilization area of cereals for animal feeding in terms of meat and milk products instead of human nutrient in the last quarter century. The decrease in the cost of the transportation of animal products has increased the international trade of agricultural products and the rate of global agricultural export for meat, egg and milk in other words it increased % between 1961/2006. This rate is largely made up of meat and 6 % of it is milk. Dairy products are mostly consumed locally and the 13 % of it is a matter of international trade. It is anticipated that the growth in animal sector will pursue on condition that it isn t below the level formed by the increase in the demand in the last 20 years. Especially, it is expected that the production and the consumption of dairy products will continue to rise. Structural change and fast-growing may result in the risks for the heath of both people and animals and the environment. Outlook of the animal sector will depend on how the international policy makers will respond to these matters. Increasing demand for the animal products and the technological changes in the food chain have caused important changes in production systems. Small scaled and combined production systems are in a manner of competition with large scaled, special production units on the basis of input and cost of purchase. It is necessary that the small scaled production models should be maintained and supported on the basis of efficiency and food safety. The genetic variability of livestock is a considerably significant matter of fact in terms of food safety and rural development. Climate change, annihilation of natural home range, deterioration of environmental conditions, influence of increasing population and changes in consumption demand necessitate the conservation of genetic variability of livestock. Decrease in genetic variability observed in the strain of livestock is at an alarming rate. According to the reports of FAO, it is stated that 22 % of 7616 livestock race all around the world is under the risk of being extinct in Traditionally, animal production systems constitute the source of income of the 70 % of the indigent countryside of the world. Furthermore, as a result of the process which aims to provide rapidly-growing international food source for meat, milk and egg, the number of the large-scaled enterprises are increasing. In the animal production, so as to produce animal feed, one third of the global agricultural land is still used. Because of the climate change and with the process which is influenced with sosyo-economic pressures, animal production is required to gain qualification which increases productivity in terms of land, water, energy and labour. In order to be able to meet the demand on higher quality of livestock products, the cost of production in livestock sector as well as the production productivity need to be enhanced in small and medium sized enterprises by providing the efficient use of production input and by minimizing its effect on the environment and the world s natural recourses. Efficiency of the small and medium sized enterprises is restricted not only because of the deficiency in -9-

10 information, experience and proper technology, but also because of the deficiency in goods and services market and the poor institutionalization. As a result of these matters, both the production and the efficiency result in below its potential and the loss of production occurs on a high level. The efficiency of animal production will significantly increase and there will be a great contribution to the reduction of yielding poverty thanks to the utilization of local feed recourses in animal production and the arrangements about animal health, presence of the breeds adapted to local conditions, maintenance of animal products, value-added creator, advanced technology adjusted to the local conditions. Developments about the process of rehabilitation in animal sector in 20th century focused mainly on a limited number of breed and the developments were generally implemented without considering the effect of local production conditions on the ability of animal production. In the current situation, improvement of the conservation of valuable, local livestock breed, which gets the little attention of the producers as the value isn t conceived, should be supported. Fast-growing molecular genetics techniques render important application opportunities on reproduction biotechniques and the management of animal genetics resources. Global agricultural labour includes 1.3 billion of people all around the world and this number is one fourth of the world population and the half of total labour force. Global course of action for the Animal Genetics Resources adapted by means of the Institution of Food and Agricultural Genetics Resources and the international societies in 2007 renders an important framework for domestic animal variability in the world. An international agreement and a study of preparing resolution text are conducted by the United Nations Environment Programme (UNEP) in 1988 by forming a group of experts on bio-diversity in a special project in order to share sustainable utilization of bio-diversity, its benefits and the costs in developing and developed countries. The text was open for signature to member countries at the Nairobi conference in The United Nations Biodiversity Contract, also known as Nagoya Protocol as signed in Nagoya, Japan in 2010, was declared to be a 10-year of international bio-diversity from 2011 to 2020 at the 10th Parties Conference. Bio-diversity strategic plan (Aichi goals) was accepted so as to cease the loss of bio-diversity until These principles, defined as 20 goals in a group of 5 strategic aims, aspire to deal with the main reasons of loss of bio-diversity by conveying the bio-diversity as a prevalent understanding for the government and the society. According to the FAO resources, it is stated that 1,3 billion of people today try to survive with an income which is below one dollar per day. Considering % of the stated people living in poverty make their ends with agriculture, it is understood that improvements in the fields of animal and agriculture will provide an important function for the reduction of poverty. Increase in production efficiency will enable to know the existing knowledge related to the subject and to share. In this period, Balkan Animal Science Conference aims to provide an environment for sharing the experience and the knowledge related to the sector with sector partners. A great number of scientists from 14 different countries with 176 presentation are going to attend our conference. The presentations presented at the conference are on Biometry and Genetics, Animal Breeding and Improvement, and under the subtitle of Animal Feeding, 8 of which are invited presentations, 71 of which are verbal presentations and 105 of which are poster presentations. Besides, the presentations presented at the conference will be published as an abstract book and will be indexed by CAB s. Brief history of Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON) is that it is organized with the name Balkan Animal Science Conference biennially in a different country -10-

11 as Balkan enterprise network of Department of Animal Science. First organization was held in Tekirdağ, on 6-7 May, Second organization of these conferences took place in Bucharest, Romania in The third conference was in Thessaloniki, Greece in 2007.The fourth one was in Stara Zagora, Bulgaria in May, 2009 and the fifth one was in Bucharest, Romania on May, Nearly 200 participants, 50 of whom foreign scientists and who deal with the department of zoo techniques attended to the conferences. The presentation which were presented at all the conferences can be attained from the website; balnimalcon.nku.edu.tr At the first Balkan Animal Science Conference, 77 presentations were submitted and 250 participants attended. At the second Balkan Animal Science Conference 105 presentations were discussed during the 6 sessions. At the Thessaloniki Conference, which was held as the third Balkan Animal Science Conference, 60 presentations were discussed. During the Bulgaria Conference, which was on May, 2009, 76 presentations were presented. The theme of the Conference which took place in Bulgaria was the role of the science and cooperation in the developments of Balkan Animal Industry. At the Balkan Animal Science Conference which was the fifth and which was held in Bucharest, Romania in 2011, 92 presentations were presented. One of the aims of this occasion is to develop the potential cooperation and the information exchange by congregating the partners of animal sector in Balkan countries. With this aim, an International Regulatory Board, constituted by prominent scientists who represent their country in animal sector, was founded. Furthermore, a Science Board was founded by the scientists who represent the departments from various areas within the country. By means of International Regulatory Board s party piece, all the announcements were declared in communication medium of various panels in other countries. Balkan Animal Science Conference makes a study of exchanging and developing both information and education in the field of animal besides improving international cooperation among the various sector partners, the researchers of the corporations and institutions in animal sector of zoo techniques of Balkan countries. Balkan Animal Science Conference adopts the cooperation among Balkan countries on the basis of animal science as a principle. Furthermore, Balkan Animal Science Conference is also supported by European Association for Animal Production; EAAP. Moreover, prior to the conference young scientists of the country and well known scientists such as Prof. Dr. Horia Grosu and Prof. Dr. Sorin Lungu will present their knowledge at the workshops related to the genetic relations among the individuals and the appraisal value methods of breeding. Besides, Prof. Dr. Alessio Valentini will submit his knowledge on the subjects related to auxiliary selections and markers of animal improvement. Also, on the first day of the Conference, representatives of institutions such as Food and Agriculture Organization and European Livestock Genetic Recourses Protection will make presentations on Genomic Selection and Traditional Selection Theory as a part of invited presentations. Our University, which inaugurated the scientific cooperation with a pioneering enterprise in 2001, will embody the notion of sustainable scientific cooperation among Balkan countries by means of holding another conference in It is a gratifying fact that there have been applications apart from Balkan countries, which means that the effect of the conference has been promoted all around the world. Ultimately, we express our sincere thanks to all who contributed to attain desired aims and make the conference take place. Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL On behalf of Organizing Committee -11-

12 INDEX INVITED SPEAKERS Livestock Research in Turkiye Bekir ANKARALI, Belgin GUNBEY, Serdar KAMANLI Turkiye The Evolution of the Cattle Sector in Romania Horia GROSU Romania Innovation of Animal Production in Bulgaria Radoslov SLAVOV, Ivan STANKOV, Z.H. GERGOVSKA, V. KATSAROV, M. KABAKCHIEV, Y. STAIKOV, I. ZHELYAZKOVA - Bulgaria Conservation Measures for Endangered Swiss Breeds Catherine MARGUERAT Switzerland Animal Production in the Balkan Countries in the Era of Global Economy Andreas GEORGOUDIS Greece The Farm Animal Genome and the Application of Genomics in Animal Management and Improvement John L. WILLIAMS Italy Conservation and Sustainable Utilization of Animal Genetic Resources in Turkiye A. Oya AKIN Turkiye Genetic Diversity of Native Sheep in Turkey: Recent Results, New Questions I. TOGAN, S. DEMIRCI, E. OZKAN UNAL, I.C. AYANOGLU, A. PARMAKSIZ, N.D. DAGTAS, F. OZER, E. YUNCU, B. UZUN, F. CHIRIBOGA, E. KOBAN BASTANLAR, A. ERGUVEN Turkiye NO BIOMETRY- GENETIC ORAL PRESENTATIONS Mitochondrial Control Region Based Phylogeny and Diversity Analyses in Domestic Livestock Species of Pakistan M. E. BABAR, T. HUSSAIN Polymorphism of Milk Proteins on the Bulgarian Rhodopa Cattle in Bulgaria D. YORDANOVA, T. ANGELOVA, V. KARABASHEV, G. KALAYDHZIEV, S. LALEVA, M. CASSANDRO, J. KRASTANOV, N. OBLAKOV, I. MEHANDJIYSKI Allelic and Genotypic Frequency of β-lactoglobulin in the Milk of Bulgarian Local Sheep Breeds G. KALAYDHZIEV, T. ANGELOVA, D. YORDANOVA, V. KARABASHEV, S. LALEVA, M. CASSANDRO, J. KRASTANOV, N. OBLAKOV, D. DIMOV Application of Cryoconservation and Nuclear Transfer on Animal Reproduction and Conservation of Genetic Resources S. ARAT Association Analysis of Interferon Gamma (İFNg) as Candidate Gene for Tick Resistance in Sahiwal Cattle M. JAVED ZFX Gene Characterization and Phylogenetic Analysis in Pakistani Riverine Buffalo T. HUSSAIN, M. M. MANZOOR, A. WAJID, A. NADEEM, M. JAVED, M. M. ALI, M. E. BABAR The Identification of Genetic Variation in MHC (Major Histocompatibility Complex) Gene Region in Some Turkish sheep Breeds F. ILHAN, A. TOZLUCA, F. OZDIL Genotypic Analysis of the Prolactin Gene in Nili Ravi Buffalo Breed of Pakistan A. NADEEM

13 The Association Between Calpain and Calpastatin Gene Polymorphism and Meat Tenderness in Beef Cattle S. KOK, O. COBANOGLU, E. K. GURCAN, M. I. SOYSAL Age-related Changes in Relative Expression Stability of Commonly Used Housekeeping Genes in Selected Porcine Tissues M. ULAS, K. SCHELLANDER, D. TESFAYE, E. THOLEN, C. LOOFT, M. J. UDDIN Lactation Curve Traits of Holstein Cows Raised at a Corporation Farm Y. ALTAY, N. MEMMEDOVA, I. KESKIN A Sample Model for Prediction of 305-Day Milk Yield in Holstein Cows Using Artificial Neural Networks N. MEMMEDOVA, Y. ALTAY, I. KESKIN Determination of Some Effective Factors on Lactation Milk Yield of Anatolian Buffalos by Path Analysis A. SAHIN, Z. ULUTAS, S. GENC Classification of Milk Yield Characteristics with Cluster Analysis A. AKILLI, H. ATIL Estimation of Live Weight Using Some Body Measurements in Zom Ewes N. AKCA, M. E. VURAL, A. KARATAS, S. KONCAGUL, M. BINGOL Prediction of Egg Weight From Egg Quality Characteristics Using Ridge Regression and Regression Tree Methods H. ORHAN, E. EYDURAN, A. TATLIYER, H. SAYGICI Machine Learning Methods: Naive Bayes and Support Vector Machines S. KESKIN, S. ELASAN, K. KARAKUS, T. AYGUN, M. F. CELEN, S.S. TUNCER Determination of the Most Appropriate Covariance Structure for Data with Missing Observations in Repeated Measures Design E. EYDURAN, A. TATLIYER, A. WAHEED, M.M. TARIQ Analysis of Covariance on Randomized Plot Design Y. ALTAY, I. KESKIN Investigation of Relationships Between Some Carcass Traits and Pelvic Fat Weight in Akkaraman Lambs by Path Analysis A. KARABACAK, S. BOZTEPE, I. KESKIN, I. AYTEKIN NO ANIMAL BREEDING and HUSBANDRY ORAL PRESENTATIONS Studies on Rodents and Their Ectoparasites in Habitation Masses and Animal Farms, Minia, Egypt H.M. HASSAN Gross Anatomical Studies on the Cardiac Valves of the Ostrich (Struthio camelus) M.E. AMIN, M.A. ALSAFY, S.A. El-GENDY, S.I. ENANY Effect of Stocking Densities, Number of Feeders and Different Environmental Temperature and their Interaction on Some Productive Performance and Physiological Characteristics of Broiler Chickens 2- Effect on Some Physiological Characteristics of Broiler Chickens N.T. TAHA, A.M.Y. Al-HAMED Past, Current and Perspective Concerns in Dairy Cattle Genetic Evaluation for the Production Traits H. GROSU, S. LUNGU, P.A. OLTENACU Pilot Study Related to a New Methodology of Electronic Identification of Ruminant S. LUNGU, H. GROSU, N. FERRI State Resources and Opportunities for Animal Husbandry Development, Mountainous Areas of Bosnia and Herzegovina S. MURATOVIĆ, V. KATICA, S. ČENGIĆ-DŽOMBA, H. DŽENAN, E. MUŠANOVIĆ The Effect of Saline, hcg and GnRH on Progesterone and Protein Concentrations in Ovarian Follicles of Buffaloes M.H. LASHARI, Z. TASAWAR

14 Effect of Somatic Cell Count and Some Environmental Factors on Milk Yield and Milk Constituent of Red Holstein Cows Raised Under Mediterranean Climatic A. KOC Potential of Cervico-Vaginal Mucus from Cows in Estrus on the Motility and Membrane Integrity of Frozen Thawed Bull Spermatozoa A. MALIK Adaptation of Saanen Goats to the Conditions in Konya V. SARIYEL, B. DAG Analyze of Sheep Production in Terms of Animal Welfare and Development Possibilities in Izmir Region I. ALKAN, H.I. YILMAZ, C. KANDEMIR, H.B. UNAL, T. TASKIN, N. KOSUM, A. ALCICEK Clinico-Molecular Diagnosis of Bovine Mycoplasmosis and its Control in Karachi, Pakistan S. K. FAREED, S. AZHAR, M. IQBAL, J. HUSSAIN, F. MUHAMMAD, S. A. KHAN, A. AHMAD Effect of Management Systems and Hormonal Treatment on Reproductive Performance and Lambs Growth in Awassi Sheep K.H. SULTAN, S.Y. ABDUL-RAHMAN, R.K. ABDULLAH Estimation of Puberty in Awassi and Hamadani Ram Lambs F.H.A. AL-HASSAN, N.M. ALI, M.B. TAHA Some Biological Characters and Control Methods of the Beekeeping Harmfull Great Wax Moth, Galleria mellonella L. R. OZTURK Biosecurity in Small Ruminants Farm and its Importance T. TASKIN, M. KOYUNCU Village Poultry in Turkey M. F. CELEN, S. KESKIN, K. KARAKUS, S. S. TUNCER, T. AYGUN Importance of Organization in the East Anatolian Animal Husbandry K. KARAKUS, T. AYGUN, S. S. TUNCER, M. F. CELEN, S. KESKIN Nomadic Culture and Sheep Husbandry in Eastern Anatolia T. AYGUN, K. KARAKUS, S.S. TUNCER, S. KESKIN, M.F. CELEN Reproductive Management in Cross Bred Cattle Through Administartion of GnRH, hcg, Progesteron After Artifical Insemination M.S. AKHTAR, M. SALEEM, A.A. FAROOQ, M.M. AYAZ, M. AKHTAR, L.A. LODHI, I. AHMAD, M.A. RAZA Evaluation of Some Disinfectants on Total Microbial Load in Teats Cups A.K. AL-HUBAETY, A.K. DARWEESH, A.D. NAJEM Estimation of 300-Day Lactation Milk Yield of Holstein Dairy Cattle Using Part Lactation Records A. M. TATAR The Impact of Pospartum PGF2α Application on Reproductive Parameters in Dairy Cows N. PRAČIĆ, S. JOTANOVIĆ, M. PLAVŠIĆ, R. ŠAHINOVIĆ, Đ. SAVIĆ, H. OMANOVIĆ, S. HALIMOVIĆ, E. MUJIĆ, H. VILIĆ Importance of Biogas for Animal Production L.H. TECER National Sheep and Goat Breeding Program of Turkey B. ANKARALI, I. DASKIRAN, V. AKGUNDUZ The Native Genetic Resource Daglıc Sheep Breed T. CANATAN, M. KAN, K. AKBULUT, O. AKIN Milk Yield Characteristics of Kıl Goats Under Rural Conditions H. ERDURAN, B. YAMAN Effect of Some Environmental Factors on The Distribution of Kiddings in a Day Kil x Kil, Saanen x Kil and Alpine x Kil Goats Under Rural Conditions H. ERDURAN, U. ZULKADIR, B. YAMAN NO

15 Body Type Evaluation in Water Buffalo: A Model Study for Anatolian Water Buffalo M.I. SOYSAL, Y.T. TUNA, S. KOK, E.K. GURCAN NO 197 ANIMAL NUTRITION ORAL PRESENTATIONS Determination of Feed Value with Using In Vitro Gas Production Technique of Mistletoes (Viscum Album L.) Silages Relating to Different Hosts B. Z. SARICICEK, F. AKTAS Effect of Sapindus Rarak and Sacharomyces Cerevisiae Supplementation on In Vitro Fermentation Characteristics of Palm Oil Byproduct M. ZAIN, J. RAHMAN, KHASRAD Effect of Rumen Degradable and Undegredable Protein and Quality Contents of Formaldehyde Treated Rations Given to Karadi Ewes on Milk Production under Pasture Condition M.M. KASSEM, K.N. DOSKY, S.A. JARJEES Effect of Supplementation With Vitamin E and Sodium Bicarbonate to the Rations on Milk Production Composition and Some Blood Parameters in Awassi Ewe M.A. M. TAYEB, U. A. G. AL-ZEDAN The Effects of Saline, HCG and GNRH on Progesterone and Protein Concentrations in Ovarian Follicles of Buffaloes M. H. LASHARI, Z. TASAWAR Effect of Restricted Feeding Strategies on Nutrient Digestibility, Some Rumen and Blood Parameters and Growth Rate in Awassi Lambs S.A. SHAMOON, N.Y. ABBO, G.I. ABDULAH Effect of Using Dried Brewers Grains on Milk Production and Its Composition in Diet of Dairy Frisian Cows A. A. AL-TALIB, A. TH. AL-KHASHAB, M. K. ALMAHDAWI A Study on Increasing Usage Possibilities of Sugar Beet Pulp C. TEMUR, S. CELIK, M. GUNEY, M. DEMIREL Raisin Wastes: A Tropical Tanniferous in the Diet of Growing Mehraban Lambs D. ALIPOUR Effect of Rapeseed Meal (RSM) Fed on Fattening Lambs M. YOSSIFOV, L. KOZELOV Study the Effect of Body Weight and Type of Ration on the Feed Performance and Carcass Traits for Fattening Awassi Lambs J. M. S. AL-MOKHTAR The Effect of Borax on Milk Yield and Some Metabolic Parameters in Austrian Simmental (Fleckveih) Cows M. KABU, C. UYARLAR Effect of Quebracho Tannins Supplementation on Nutrients Utilization and Rumen Fermentation Characteristics in Ruminants S. M. A. SALLAM Protein Requirements of Three Goats Breeds Raise in the Semi Arid Region M. M. ABDELRAHMAN Effects of Essential Oils and Vitamin E Supplemention on Performance and Gut Microbiology of Broiler A. AGMA OKUR, H. E. SAMLI, F. KOC, H. AKYUREK, N. SENKOYLU A Study on the Effect of Replacing Crude and Treated Local Common Vetch (Vicia Sativa) Seeds with Soybean Meal on the Productive Performance of Broiler Breeders I. S. KLOOR, A. M. SHAREEF, S. M. HAMEED Effect of Using Soaking, Germination and Cooking for Common Vetch Vicia Sativa on Growth Performance of Common Carp Cyprinus Carpio L. M. A. MOHAMMAD A Study to Investigate the Effects of Using an Enzyme- Probiotic Combination on Broilers S. SEIFI

16 Effects of Antioxidant Supplementation in Productive Performance of Broiler Exposed to Heat Stress D. Th. YOUNIS, S. Y. ABDUL-RAHMAN Use of Enzymes to Improve Nutrient Availability in the Grower and Finisher Diet Container Local White Barley I. N. ENZADDIN Effect of Peanut Cake Diet on Lipid Profile and Blood Sugar in Growing Rats M. A. AYED, M. A. JASSIM Effect of Myrtle (Myrtus Communis L.) Oil on Performance, Egg Quality Parameters, Some Biochemical Parameters and Hatchability of Laying Quails T. BULBUL, D. YESILBAG, E. ULUTAS, H. BIRICIK, S.S. GEZEN, A. BULBUL NO BIOMETRY- GENETIC / POSTERS A New Genomic Motif in Animal Production mirna R. ISIK, G. KOBAZI, G. BILGEN, C. UN Polymorphism of Sheep POU1F1 Gene Exon 6 and 3 UTR Region and Their Association with Milk Production Traits O. OZMEN, S. KUL, E. OZKAN UNAL Estimation of Genetic Parameters for Monthly Egg Production in Japanese Quail Based on Bayesian Inference D. NARINC, E. KARAMAN, T. AKSOY The Effect of 17β Estradiol on the Expression of ENOS and INOS in Ovariectomized Rat O. YILMAZ, A. YAGCI, E. ULUTAS, A. SEVIMLI, K. ALTUNBAS, A. BULBUL, R. ASLAN The Allel Fund Population of the Holstein Cows of Different Ecogenesis T. RAILEAN, V. RADIONOV Genetic Diversity and Distance Between Two Bulgarian Local Sheep Breeds Assessed by Microsatellite Markers S. GEORGIEVA, D. HRISTOVA, I. DIMITROVA, N. STANCHEVA Marker-Assisted Selection (MAS) in Small Ruminants R. ISIK, C. KANDEMIR, G. BILGEN, N. KOSUM, T. TASKIN Evaluation of Suitable Reference Genes for Gene Expression Studies in Porcine Alveolar Macrophages in Response to LPS and LTA M. ULAS, M. A. ISLAM, K. SCHELLANDER, C. LOFT, E. THOLEN, M. J. UDDIN Weight Development of Sheep From Synthetic Population Bulgarian Milk According Breeding Line J. NAKEV Comparative Study of Some Biochemical Indicators in Two Bulgarian Indigenous Sheep Breeds I. DIMITROVA, G. ANGELOV, T. MEHMEDOV, P. STAMBEROW, N. STANCHEVA, S. GEORGIEVA, J. NAKEV Importance of Fish Species Diversity for Sustainable Aquaculture in Turkey Y. BOZKURT Cryogenic Gene Banks in Aquaculture Y. BOZKURT Transgenic Animal Technology with Genetic Engineering and its Use with Advantages and Disadvantages M. DOSAY-AKBULUT Hematological Parameters in Broiler Chicks V. DINI, P. ZALLA, E. SHERKO Estimation of Crossbreeding Effects for Growth Traits in Crossing Golden Montazah with White Leghorn Chickens M.M. IRAQI,M. H. KHALIL, M. M. El-ATTOUNY

17 Dairy Productivity and Biological Fertility in Sheep from Synthetic Population Bulgarian Milk According Breeding Line N. STANCHEVA, I. DIMITROVA, S. GEORGIEVA Comparison and Prediction of Body Measurements with Digital Image Analysis and Non-Linear Models in Female Holstein Calves S. OZKAYA, O. KOSKAN Analysis of Genetic Diversity and Relationships in Turkish Water Buffalo breeds Using Microsatellite Markers E. OZKAN UNAL, N.D. DAGTAS, E. YUNCU, M.I. SOYSAL, I. TOGAN Calpastatin Gene Polymorphism in Turkish Sheep Breeds O. YILMAZ, I. CEMAL, O. KARACA, S. SEVIM, M. OZTURK, N. ATA Genetic Features of Structural Units of the Moldavian Type of Black-Motley Cattle V. FOKSHA, A. KONSTANDOGLO Sustainable Conservation of Native Farm Animal Genetic Resources, A Case Study: A Private Enterprices for Kivircik Sheep Breeding Farm E. YALCIN, D. ERDEM Determination of Some Morphological Traits of Japanese Quails (Coturnix Japonica) By Canonical Correlation Analysis U. KARADAVUT, A. TASKIN, H. CAYAN, E. UGURLUTEPE, S. GENC, N. KARTAL, H. SECILMIS Evaluation of In Vitro and In Vivo Fertility in Semen in Pure Lines of Cocks O. UYSAL, Z. DEMIR, C. CEBI, S. ERDOGAN DEMIRTAS, M. B. TIRPAN, M. TUNCA, K. TEKIN, S. KAMANLI, M. E. INANC Regression Tree Analysis for Determinations of the Effective Factors on Birth Weight in Hair Gonat (Anatolian Black) Kids Aziz SAHIN, Zafer ULUTAS, Serdar GENC Comparıson the Production Performance of Progeny from Two Broiler Breeders Lines and their Reciprocal Crossing D. Majed Ahmed Sabri al-naimi NO ANIMAL BREEDING and HUSBANDRY POSTERS The Economical Livestock Activitiy: Leather Industry S. S. TUNCER, T. AYGUN, M. F. CELEN, K. KARAKUS, S. KESKİN, The Effect of Rangeland Attributes on Milk Yield in Rangeland Dependent Dairy Cattle Farms in Erzurum A. KARA, S. E. DUMLU, E. AKSAKAL, M. M., OZGOZ, M. UZUN, S. KADIOGLU, S. CAKAL, U. SIMSEK Improving of Iranblack sheep breed for Prolificacy D. KIANZAD, K. HASANPUR, M. MORTAZAVI The Importance of Hair Goats in Turkey F. ERDOGAN ATAC, H. BURCU Studies on Serum Enzymes in Sheep From Breed Synthetic Population Bulgarian Milk G. ANGELOV, T. MEHMEDOV, I. DIMITROVA, P. STAMBEROW, N. STANCHEVA, S. GEORGIEVA, J. NAKEV Factors Affecting the Sexual Behavior in Cattle and Small Ruminants H. D. SIRELI, M. TUTKUN, A.M. TATAR The Importance of Superovulation in Cattle and Small Ruminats M. TUTKUN, H. D. SIRELI, A.M. TATAR Dairy Productivity and Biological Fertility in Sheep from Synthetic Population Bulgarian Milk According Breeding Line. N. STANCHEVA

18 Seroprevalance of Avian Reovirus Infection in Chicken Enterprises in Balikesir and Bolu Provinces of Turkey S. B. AYDIN, N. EROL The Volume of the Rabbit Cerebellum: Stereological Microanotomical Study H. S. KARABEKIR, M. S. AKOSMAN, N. GOCMEN MAS, F. AKSU, M. EZIDER, O. F. LENGER, I. TURKMENOGLU Brucellosis and Its Importance in Terms of Public Health R. KARA Small Ruminant Behaviour and Welfare S. OZIS ALTINCEKIC, M. KOYUNCU A Study on Some Reproductive Characteristics of Eastrous Synchronized or Unsynchronized Saanen Does U. SEN, H. ONDER Detection of Enterotoxins in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Bovine Subclinical Mastitis B. BOYNUKARA, T. GULHAN, M. ALISARLI Application of Good Working Practices at the Milk Processing Technology V. DINI, B. BIJO Some Yield Features of Anatolian Water Buffaloes Grown People's Hand in Diyarbakir Province Y. HAN, G. BAKIR, E. OZKAN UNAL Effect of Environmental Factors on Growth Performance Traits in Daira Din Panah (DDP) Goats in Pakistan A. WAHEED, M. S. KHAN Comparison of the Fattening Performance of Simmental, Brown Swiss and their Crossbred Bulls at Middle Anatolian Condition ASAHIN, A. DEMIRGUC, U. KARADAVUT, A. TASKIN Non-Genetic Factors Affecting Various Growth Traits of Anatolian Buffalo Calves A. SAHIN, Z. ULUTAS Trout Fish Farming in a Special The Facility Behavior in Some Effects of Fish Disease in Kirsehir. S. BEKTAS, A.TASKIN, U. KARADAVUT Turkey's Poultry Farms Biosafety Practises N. HARMANDA, A. TASKIN, A. SAHIN, U. KARADAVUT Determination of Water Loss in Eggs at the Incubation Period A. TASKIN, S. GENC, I. COSKUN, U. KARADAVUT Relationships Between Milk Urea Nitrogen and Some Raw Milk Chemical Composition of Anatolian Buffaloes A. SAHIN, A. YILDIRIM, Z. ULUTAS Comparison of Different Sheep Breeds for Some Adaption, Fattening and Carcass Characteristics Under East Mediterranean Region Condition C. YAVUZ, M. KESKIN The Influence of Body Condition Score on Response of Ewes to the Ram Effect N. A. TODOROV, K. V. NEDELKOV Comparison on the Response of Ewes to the Ram Effect in Seven Bulgarian Breeds K. V. NEDELKOV, N. A. TODOROV, D. G. GIRGINOV, M. S. SIMENOV Climate Change Its Effect on Livestock Production and Mitigation Strategies in Pakistan M. YOUNAS, K. ISHAQ, M. RAFIQ Principle Spermatological Parameters in Goat From Different Breeds M. E. INANC, O. UYSAL, I. S. GURCAN Vision of Collaboration in the Cow s Milk Production S. CHILIMAR The Effect of Powder Disinfectant and Nutritional Supplement on Dairy Cow Mammary Health A. ONENC, E. GONULOL, S. SOYCAN ONENC, G. COSTACHE, P. V. NIKOLOV NO

19 Water Buffalo Breeding in Istanbul M. AKSEL, S. URAL, M. I. SOYSAL A Study on Determination of Carcass and Meat Quality of Ivesi, Kivircik, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anatolian Merinos Sheep Breeds under Intensive Conditions Z. ULUTAS, M. KURAN, A. ONENC, U. ENSOY, E. SIRIN, M. UGURLU, Y. AKSOY The Importance of Modern Agricultural Techniques on Animal Behaviour and Welfare J. METIN KIYICI, N. TUZEMEN Carcass Traits and Economic Assessment on Carcass Cutting of Zavot Cattle S. SARIOZKAN, A. AKCAY, D. BAYRAM Manure Management Properties of Animal Barns: A Case Study of Malkara District in Tekirdag Province C. KURC, I. KOCAMAN Effects of Heat Conditioning and Dietary Ascorbic Acid Supplementation on Growth Performance, Carcass and Meat Quality Characteristics in Heat Stressed Broilers H. DEGER ORAL TOPLU, A. NAZLIGUL, S. KARAARSLAN, M. KAYA, O. YAGIN Monitoring and Surveillanca of Producing of Bivalles in Istanbul A. TEPE, Y. OZCALKAP TAS, S. I. SOYSAL, S. OZCALKAP Research on the Variation of the Several Body Measurements and Production Traits of Some Native Breeds According to the Years. S. YUKSEL Innovation and Profitability in Sheep Breeding C. SARICAN, O. KARAMAN, B. GÜNDAY Water Buffalo For Our Next Generation In Egypt And In The World M.ABDEL RAHMAN IBRAHIM,IBRAHIM M. ABDELRAZEK NO ANIMAL NUTRITION / POSTERS Effect of Potassium Chloride Supplementation in Water Consumption, Behavior and some Physiological Traits of Broiler Reared Under Rotatory Heat Stress S.Y. ABDULRAHMAN, I.M. IBRAHIM, D.TH. YOUNIS The Effects of Boron, Propylene Glycol, Rumen Protected Methionine, Rumen Protected Lysine, Rumen Protected Choline and Niacine on Metabolic Profile in Dairy Cows at Transition Period C. UYARLAR, M. KABU Effect of Plant and Plant Extracts on Egg Yolk Cholesterol H. CAYAN, A. ALTOP, I. COSKUN, G. ERENER What is the Effect of Boron? M. KABU, C. UYARLAR Effects of Boron, Propylene Glycol and Methionine Administration on Some Hematological Parameters in Dairy Cattle During Peripartum M. KABU, T. CIVELEK, F. M. BIRDANE Commercial Enzyme Influence on Broilers Fed Different Levels of Wheat S. SEIFI Reevaluation of Cotton Seed (Gossypium hirsutum L. ) as Protein Source in Poultry R. AYDIN, D. AYDIN Citrus Pulp as Alternative Feed Source S. SOYCAN ONENC, Mustafa BOGA, F. KORKMAZ Effects of Oak Tannin Extract (Artutan) on Alfalfa Silage Composition A. KAMALAK, O. CANBOLAT, M. SAHIN, O. KURT, E. KAYA, A. I. ATALAY The Truth About Cholesterol: Egg Consumption vs Serum Cholesterol R. AYDIN, D. AYDIN

20 Chromatographic Separation and Identification of some Volatile Oils, Organic Acids and Phenols From The Seeds of Cuminum Cyminum Growing in Iraq F. HASHUM, Y. AL-HASHEMI Effect of Adding Crushed Wheat on the Quality, Sensory and Economic Characteristics to The Beef Burger N. TAHSEEN, T. AL-TAEE Effect of Plant Extract Containing Carvacrol, Thymol and Rosmarinic Acid on Performance, Digestive Tract Histomorphology and Blood Parameters of Broiler N. SENKOYLU, C. H. YILDIZ, A. AGMA OKUR, M. KANTER, H. E. SAMLI Improvement of the Local White Barley in the Broiler Chicks Starter Diet by Adding Exogenous Enzyme M. I. A. AL-NEEMI Utilization of Arginine-Ornithine Amino Acids in Animal Production C. TEMUR, K. KARAKUS Methioine and Cystine Requirment and Its Ratio for Growing Rabbits S.M. BASSIONY, SAMAR S.M. BASSIONY Awareness Level of Leader Women Farmers About Organic Livestock D. SENTURK DEMIREL, S. AKIN, R. DEMIREL New Methods of Improving the Feed Value of the Wheat Straw F. KOC, F. TAN, S. ESER Efficient Utilization of the Adsorbent Vitacorm-Reo-Ag in Mixed Fodders for Young Pigs L. CAISIN, L. BIVOL, A. COVALENCO, V. HAREA The Contents of Phytic Acid and Phosphorus of Some Wheat, Barley, Oats and Triticale Varieties F. KIRKPINAR, H.B. UNLU Effects of Supplemental Rumen Protected Niacin, Rumen Protected Choline, Biotin and their Combinations on some Blood and Milk Parameters of Transition Dairy Cows C. UYARLAR, I. S. CETINGUL Affects of Boron Administration on Serum Ca, Mg and P for Peripartum Cows M. KABU, F. M. BIRDANE, T. CIVELEK, C. UYARLAR The Effect of L-Arginine on Immune Response, Organ Development and Nitric Oxide Metabolism in Broilers T. BULBUL, V. OZDEMIR, A. BULBUL, E.ULUTAS The Effect of Dietary Supplementation of Nitric Oxide Donor and Inhibitor on nnos Expression and Motility of Small Intestinum in Broilers A. BULBUL, T. BULBUL, A. SEVIMLI, O. YILMAZ The Effects of Yeast (Saccharomyces Cerevisiae) and Clinoptilolite Administration on Milk Yield and Some Metabolic Parameters in Early Lactation Dairy Cows A. B. AKKAYA, C. UYARLAR, E. E. GULTEPE Using of Toxin Binders as Feed Additives in Animal Nutrition H. H. IPCAK, A. ALCICEK Effects of Probiotics, Prebiotics and Organic Acids on Mineral Absorption and Bone Characteristics in Poultry A.O. USTUNDAG The Effect of Synthetic Zeolite on Incidences of Hypocalcaemia in Dairy Cows S. SOYCAN ONENC, A. ONENC, E. GONULOL, G. COSTACHE The Effect of Substitution of Fish Meal By Black Soldier Fly (Hermetia Illucens) Maggot Meal in the Diet on Egg Production of Quail (Coturnix Coturnix Japonica) T. WIDJASTUTI, R. WIRADIMADJA, M. N. SYIFA Effect of Green Roughage Replacement in Bull-Calves Concentrate Rations on Its Performance and Carcase Characteristics M. D. IMADULDEEN, S. K. AZAD NO

FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS

FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS Tekirdag, TURKIYE (4-8 October 2011) FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS 8th Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources SUSTAINABLE CONSERVATION OF LIVESTOCK BREEDS DIVERSITY FOR THE

More information

İbrahim Sadi ÇETİNGÜL

İbrahim Sadi ÇETİNGÜL İbrahim Sadi ÇETİNGÜL Birth date : 18.02.1968 Title : Assoc. Prof.Dr. EMail : scetingul@aku.edu.tr Address : Afyon Kocatepe University, Veterinary Faculty Tel : 02722281312-169 Education Department University

More information

Reducing methane emissions through improved lamb production

Reducing methane emissions through improved lamb production Reducing methane emissions through improved lamb production www.hccmpw.org.uk Hybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales Tŷ Rheidol, Parc Merlin, Aberystwyth SY23 3FF Tel: 01970 625050 Fax: 01970 615148 Email:

More information

Feeds and Feeding of Commercial Poultry. AgScience Poultry Science Curriculum Section 5

Feeds and Feeding of Commercial Poultry. AgScience Poultry Science Curriculum Section 5 Feeds and Feeding of Commercial Poultry AgScience Poultry Science Curriculum Section 5 Introduction Nutrition is one of the most important aspects of poultry production Comprises 60-70% of production cost

More information

What is the Cattle Data Base

What is the Cattle Data Base Farming and milk production in Denmark By Henrik Nygaard, Advisory Manager, hen@landscentret.dk Danish Cattle Federation, Danish Agricultural Advisory Centre, The national Centre, Udkaersvej 15, DK-8200

More information

Bachelor of Science in Food Engineering 1999-2004 Department of Food Engineering Ege University, Engineering Faculty, İzmir, TURKEY

Bachelor of Science in Food Engineering 1999-2004 Department of Food Engineering Ege University, Engineering Faculty, İzmir, TURKEY Yasin ÖZDEMİR e-mail: gidaciyasin@hotmail.com web: www.arastirma-yalova.gov.tr Atatürk Central Horticultural Research Institute Department of Food Technology Pbox: 15, 77102 Yalova, Turkey Phone: +90 (226)

More information

Land O Lakes Feed DDGS. Nutrients Concentrate: United States Ethanol Outlook. A Growing Opportunity

Land O Lakes Feed DDGS. Nutrients Concentrate: United States Ethanol Outlook. A Growing Opportunity DDGS A Growing Opportunity Dr. Harold Tilstra Region Manager Land O Lakes Feed hdtilstra@landolakes.com 4/9/2004 Land O' Lakes Feed; Tilstra 2 Land O Lakes Feed Vision: To To be the leading animal nutrition

More information

Why Feed Minerals? Essential Vitamins

Why Feed Minerals? Essential Vitamins Why Feed Minerals? With increasing production levels and a higher requirement for a quality end product the proper supplementation of minerals, vitamins and trace elements is more important than ever.

More information

Livestock role in Food Security and Global Farm Platform

Livestock role in Food Security and Global Farm Platform Rothamsted Research where knowledge grows Livestock role in Food Security and Global Farm Platform Professor Michael Lee Head of North Wyke Site, Rothamsted Research Chair in Sustainable Livestock Systems,

More information

ANP 504 : ARTIFICIAL INSEMINATION COURSE LECTURERS

ANP 504 : ARTIFICIAL INSEMINATION COURSE LECTURERS ANP 504 : ARTIFICIAL INSEMINATION COURSE LECTURERS DR. A. O. LADOKUN DR. J. O. DR. J. A. DARAMOLA ABIONA COURSE OUTLINE PART I The Role of AI and Reproduction in Livestock Improvement 1. Advantages and

More information

Republic of Armenia Total area km Permanent population 3.2 million

Republic of Armenia Total area km Permanent population 3.2 million GOAT INDUSTRY DEVELOPMENT PROJECT IN ARMENIA Narine Babayan ARID Goat Breeding Center /manager/ Yerevanyan highway 1, Yeghegnadzor Vayots Dzor,Republic of Armenia arid_center@yahoo.com Republic of Armenia

More information

Eastern Africa, bordering the Indian Ocean between Kenya and Mozambique

Eastern Africa, bordering the Indian Ocean between Kenya and Mozambique THE COUNTRY IN BRIEF COUNTRY: LOCATION: HUMAN POPULATION: Tanzania Eastern Africa, bordering the Indian Ocean between Kenya and Mozambique 50 Million PER CAPITA INCOME: USD 912 LIVESTOCK CONTRIBUTION TO

More information

Nepalese organic baby clothing

Nepalese organic baby clothing Running head: EXPORTING ORGANIC CLOTHES FOR BABIES Nepalese organic baby clothing Gabriela Gomes de Lima AGR*2150 Plant Agriculture for International Development University of Guelph November, 2014 - Fall

More information

Population of livestock and poultry in India and Tamilnadu

Population of livestock and poultry in India and Tamilnadu Lec1: Prelusion-Significance of livestock and poultry in Indian economy-livestock and Poultry census - role of livestock and poultry in Indian agriculture. Livestock farming is an integral part of crop

More information

Consequences of 100% organic diets for pigs and poultry

Consequences of 100% organic diets for pigs and poultry Consequences of 100% organic diets for pigs and poultry Albert Sundrum Tier-EG Department of Animal Nutrition and Animal Health / University Kassel Outline! Problems concerning 100% organic diets! High

More information

EDUCATION & THESIS ACADEMIC POSITIONS HELD AWARDS & FELLOWSHIPS

EDUCATION & THESIS ACADEMIC POSITIONS HELD AWARDS & FELLOWSHIPS Name- Surname : Onur YILMAZ Birth date : 13.10.1977 Adress : Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Department of Animal Science Biometry & Genetics Unit Aydın, Turkey Phone : +90 256-772 70

More information

Assist.Prof.Dr. Hasan ÇİÇEK

Assist.Prof.Dr. Hasan ÇİÇEK Assist.Prof.Dr. Hasan ÇİÇEK Address : Afyon Kocatepe University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Health Economics and Management, 03200, Afyonkarahisar Phone : +90 272 228 13 12 214

More information

Wagyu feeding technique for high quality beef production

Wagyu feeding technique for high quality beef production Wagyu feeding technique for high quality beef production Beef Cattle Symposium Antalya / Turkey May 08 th and 11 th 2014. Belltree Australia PTY LTD Takao Suzuki Farm Location Blue Mountains 100km west

More information

Introduction. Introduction Nutritional Requirements. Six Major Classes of Nutrients. Water 12/1/2011. Regional Hay School -- Bolivar, MO 1

Introduction. Introduction Nutritional Requirements. Six Major Classes of Nutrients. Water 12/1/2011. Regional Hay School -- Bolivar, MO 1 Cattle and Horse Nutrition Dona Goede Livestock Specialist Introduction Many health, reproductive and production problems can be prevented with good nutrition. Poor nutrition results in: Poor conception

More information

Annually, Manitoba produces approximately 17 to 18% of Canada's total canola production.

Annually, Manitoba produces approximately 17 to 18% of Canada's total canola production. - 1 - OVERVIEW OF THE CANOLA SECTOR IN MANITOBA Canola is Manitoba s most important oilseed crop. Canola production in Manitoba has grown steadily over the years and it accounts for the greatest amount

More information

Berrin ŞENTÜRK 1* 1. Ondokuz Mayıs University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Livestock Economics and Management, Samsun, TURKEY.

Berrin ŞENTÜRK 1* 1. Ondokuz Mayıs University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Livestock Economics and Management, Samsun, TURKEY. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2015; 10(1): 1-5 Research Article The Relationship Between Animal- Originated Food Demand and Income Growth in Turkey Berrin ŞENTÜRK 1* 1. Ondokuz Mayıs University,

More information

Increasing Profitability Through an Accelerated Heifer Replacement Program

Increasing Profitability Through an Accelerated Heifer Replacement Program Increasing Profitability Through an Accelerated Heifer Replacement Program Robert B. Corbett, D.V.M Dairy Health Consultation Accelerating heifer growth has been a very controversial subject in recent

More information

A Review of Food Security and the Role of Animal Production in Vietnam

A Review of Food Security and the Role of Animal Production in Vietnam International Symposium Sustaining Food Security and Managing Natural Resources in Southeast Asia - Challenges for the 21st Century - January 8-11, 2002 at Chiang Mai, Thailand A Review of Food Security

More information

EFFECTS OF QUAIL GENOTYPES ON HATCHABILITY TRAITS, BODY WEIGHT AND EGG PRODUCTION

EFFECTS OF QUAIL GENOTYPES ON HATCHABILITY TRAITS, BODY WEIGHT AND EGG PRODUCTION Journal of Bangladesh Academy of Sciences, Vol. 38, No. 2, 219-224, 2014 EFFECTS OF QUAIL GENOTYPES ON HATCHABILITY TRAITS, BODY WEIGHT AND EGG PRODUCTION M.S. ISLAM *1, S. FARUQUE 1, H. KHATUN 1 AND M.

More information

COURSE TITLE: Agricultural Animal Production and Management

COURSE TITLE: Agricultural Animal Production and Management PROGRAM CONCENTRATION: Agricultural Education CAREER PATHWAY: Animal Science COURSE TITLE: Agricultural Animal Production and Management Course Description: The goal of this course is to provide all students

More information

Nutrient Requirements of Sheep and Goats

Nutrient Requirements of Sheep and Goats A L A B A M A A & M A N D A U B U R N U N I V E R S I T I E S ANR-812 Nutrient Requirements of Sheep and Goats Feed, whether purchased or produced on the farm, makes up a large part of the expenses incurred

More information

Available study programs at Czech University of Life Sciences Prague

Available study programs at Czech University of Life Sciences Prague EU subject code University subject Name of course/program Mobility Language Homepage 1,1 1,1 Environmental Engineering in Agriculture II Rural Communication and Extension 1,1 Tropical Forestry and Agroforestry

More information

Sibel Tan, Sabri Sami Tan, Bengü Everest. Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey. Mehmet Hasdemir

Sibel Tan, Sabri Sami Tan, Bengü Everest. Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey. Mehmet Hasdemir Management Studies, Nov.-Dec. 2016, Vol. 4, No. 6, 237-242 doi: 10.17265/2328-2185/2016.06.001 D DAVID PUBLISHING Agricultural Support Policies and Public Budgeting in Turkey Sibel Tan, Sabri Sami Tan,

More information

Jointly Organized By Small & Medium Enterprises Development Authority (SMEDA) Sahiwal Chamber of Commerce & Industry

Jointly Organized By Small & Medium Enterprises Development Authority (SMEDA) Sahiwal Chamber of Commerce & Industry Awareness Seminar On Dairy Farming As a Profitable Business Jointly Organized By Small & Medium Enterprises Development Authority (SMEDA) Sahiwal Chamber of Commerce & Industry Scheme of Presentation Introduction

More information

Grouping to Increase Milk Yield and Decrease Feed Costs

Grouping to Increase Milk Yield and Decrease Feed Costs 61 Grouping to Increase Milk Yield and Decrease Feed Costs Michael S. Allen 1 Department of Animal Science Michigan State University Abstract There are many advantages of grouping cows to optimize their

More information

TURKHAYGEN-I PROJECT DATABANK: USING DATABASE AND INFORMATICS TECHNOLOGY ON BIOLOGICAL DATA ORGANIZATION

TURKHAYGEN-I PROJECT DATABANK: USING DATABASE AND INFORMATICS TECHNOLOGY ON BIOLOGICAL DATA ORGANIZATION In vitro Conservation and Priliminary Molecular Identification of Some Turkish Domestic Animal Resources-I TURKHAYGEN-I PROJECT DATABANK: USING DATABASE AND INFORMATICS TECHNOLOGY ON BIOLOGICAL DATA ORGANIZATION

More information

Level II Agricultural Business Operations - Assessment Booklet

Level II Agricultural Business Operations - Assessment Booklet Level II Agricultural Business Operations - Assessment Booklet Sector Unit Level 2 Unit No Credit Value 5 Sheep Livestock Production Name: Student No Tutor: Centre I certify that all the work in this booklet

More information

What is Biotechnology? Student answers:

What is Biotechnology? Student answers: What is Biotechnology? Student answers: Biotechnology Definition the science of altering genetic and reproductive processes in plants and animals What is Genetic Engineering? Student answers Genetic Engineering

More information

Mechanized Dairy Farming

Mechanized Dairy Farming Dairy Hub Training Booklets Titles Mechanized Dairy Farming Adopt Modern Ways - Make your Farm Profitable 1) Importance of Water 2) Fodder 3) Wheat Straw Enrichment 4) Silage (Fodder Pickle) 5) Hay Making

More information

AN ECONOMIC ASSESSMENT OF THE CHICKEN MEAT/FEED PRICE INTERACTIONS IN TURKISH BROILER SECTOR

AN ECONOMIC ASSESSMENT OF THE CHICKEN MEAT/FEED PRICE INTERACTIONS IN TURKISH BROILER SECTOR AN ECONOMIC ASSESSMENT OF THE CHICKEN MEAT/FEED PRICE INTERACTIONS IN TURKISH BROILER SECTOR P. Demir 1, Y. Aral 2, Y. Cevger 2, E. Aydin 1 1 Department of Livestock Economics, Faculty of Veterinary Medicine,

More information

By: Fares Hammoudeh 12.March.2014 Water Along the Food Chain in Jordan Organized by EBRD FAO

By: Fares Hammoudeh 12.March.2014 Water Along the Food Chain in Jordan Organized by EBRD FAO By: Fares Hammoudeh 12.March.2014 Water Along the Food Chain in Jordan Organized by EBRD FAO B.S. and M.S. of Industrial Engineering, Purdue University Deputy General Manager, Jordan Feed CO Vice Chairman,

More information

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanınız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

More information

FEEDING THE DAIRY COW DURING LACTATION

FEEDING THE DAIRY COW DURING LACTATION Department of Animal Science FEEDING THE DAIRY COW DURING LACTATION Dairy Cattle Production 342-450A Page 1 of 8 Feeding the Dairy Cow during Lactation There are main stages in the lactation cycle of the

More information

Reducing Feed Cost while Optimizing Productivity

Reducing Feed Cost while Optimizing Productivity Reducing Feed Cost while Optimizing Productivity Barry Robinson Great Northern Livestock Consulting Ltd., Box 5540, Westlock AB T7P 2P5 Email: brobinson@xplornet.com Take Home Messages High quality forages

More information

Animal Feed Statistics for Great Britain - March 2015

Animal Feed Statistics for Great Britain - March 2015 Animal Feed Statistics for Great Britain - 2015 7 2015 This notice provides the latest statistics on the production of animal feed and the raw materials used in the process. This includes animal feed produced

More information

SUSTAINABILITY AND GENE CONSERVATION AS GUIDING PRINCIPLES OF THE HUNGARIAN-VIETNAMESE POULTRY RESEARCH FOR DEVELOPMENT

SUSTAINABILITY AND GENE CONSERVATION AS GUIDING PRINCIPLES OF THE HUNGARIAN-VIETNAMESE POULTRY RESEARCH FOR DEVELOPMENT SUSTAINABILITY AND GENE CONSERVATION AS GUIDING PRINCIPLES OF THE HUNGARIAN-VIETNAMESE POULTRY RESEARCH FOR DEVELOPMENT Szalay, I.T. Dong Xuan, K. D. T. Association of Hungarian Small Animal Breeders for

More information

Course Curriculum for Master Degree in Food Science and Technology/ Department of Nutrition and Food Technology

Course Curriculum for Master Degree in Food Science and Technology/ Department of Nutrition and Food Technology Course Curriculum for Master Degree in Food Science and Technology/ Department of Nutrition and Food Technology The Master Degree in Food Science and Technology / Department of Nutrition and Food Technology,

More information

U.S. Meat Animal Research Center Clay Center, NE

U.S. Meat Animal Research Center Clay Center, NE Agricultural Research Clay Center, NE The (USMARC) was authorized by Congress on June 16, 1964, following transfer of the Naval Ammunition Depot from the Department of Defense to the Department of Agriculture.

More information

Forage Value Chapter 2. Forage Value

Forage Value Chapter 2. Forage Value Forage Value Chapter 2 Forage Value 2 Livestock producers in the western United States, including Oregon, are at an economic disadvantage relative to those in some other regions in North America because

More information

Meat: A Key Player on Your Wellness Team. Meat is part of healthy, balanced eating plan.

Meat: A Key Player on Your Wellness Team. Meat is part of healthy, balanced eating plan. Meat: A Key Player on Your Wellness Team Meat is part of healthy, balanced eating plan. Who s on your wellness team? Meat and poultry are part of a healthy, balanced eating plan that draws on various food

More information

FARMING FOR THE FUTURE How mineral fertilizers can feed the world and maintain its resources in an Integrated Farming System

FARMING FOR THE FUTURE How mineral fertilizers can feed the world and maintain its resources in an Integrated Farming System How mineral fertilizers can feed the world and maintain its resources in an Integrated Farming System european fertilizer manufacturers association Global trends in population growth (Population 1000 million),

More information

Transgenic Animals: Their Benefits To Human Welfare

Transgenic Animals: Their Benefits To Human Welfare Transgenic Animals: Their Benefits To Human Welfare Endang Tri Margawati An Action Bioscience.org original article January 2003 Transgenic mice, rats, rabbits, pigs, sheep, and cows have already been created.

More information

Forage Crises? Extending Forages and Use of Non-forage Fiber Sources. Introduction

Forage Crises? Extending Forages and Use of Non-forage Fiber Sources. Introduction Forage Crises? Extending Forages and Use of Non-forage Fiber Sources Mike Allen and Jennifer Voelker Michigan State University Dept. of Animal Science Introduction Forage availability is sometimes limited

More information

Genomic Selection in. Applied Training Workshop, Sterling. Hans Daetwyler, The Roslin Institute and R(D)SVS

Genomic Selection in. Applied Training Workshop, Sterling. Hans Daetwyler, The Roslin Institute and R(D)SVS Genomic Selection in Dairy Cattle AQUAGENOME Applied Training Workshop, Sterling Hans Daetwyler, The Roslin Institute and R(D)SVS Dairy introduction Overview Traditional breeding Genomic selection Advantages

More information

A diet fit for a pig: seven basic rules

A diet fit for a pig: seven basic rules A diet fit for a pig: seven basic rules June 2013 Primefact 1292 1 st edition Jayce Morgan, Livestock Officer Pigs, Tamworth NSW Introduction When a pig is fed a proper diet there are benefits to the pig

More information

Unit B: Understanding Animal Reproduction. Lesson 3: Understanding Animal Reproduction Technology

Unit B: Understanding Animal Reproduction. Lesson 3: Understanding Animal Reproduction Technology Unit B: Understanding Animal Reproduction Lesson 3: Understanding Animal Reproduction Technology Student Learning Objectives: Instruction in this lesson should result in students achieving the following

More information

Dairy Cattle Background Information

Dairy Cattle Background Information Dairy Cattle Background Information Dairying is another major Australian rural industry in which production significantly exceeds domestic requirements and Australia has emerged as one of the world s major

More information

Breeding seasons for beef cattle in South Africa

Breeding seasons for beef cattle in South Africa SA-ANIM SCI 2004, vol 5: http://www.sasas.co.za/popular/popular.html 11 Introduction Breeding seasons for beef cattle in South Africa Leslie Bergh ARC-Animal Improvement Institute, Private Bag X2, Irene

More information

Gestation.

Gestation. publication 400-012 Nutrition and Feeding of the Cow-Calf Herd: Production Cycle Nutrition and Nutrient Requirements of Cows, Pregnant Heifers and Bulls John B. Hall, Extension Animal Scientist, Virginia

More information

FOREWORD. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Governor of Antalya Chairman of WMDA. Tuncay ENGİN Secretary General of WMDA

FOREWORD. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Governor of Antalya Chairman of WMDA. Tuncay ENGİN Secretary General of WMDA FOREWORD Regional development agencies whose history dates back to old times in developed countries are the models newly adopted in Turkey. These agencies aim to accelerate regional development, ensure

More information

Tech Prep Articulation

Tech Prep Articulation Tech Prep Articulation Agriculture & Natural Resources Tech Prep Education: Tech Prep education in Missouri is an articulated two-year secondary and two or more year post-secondary education program which:

More information

THE PREPARATION. SUPPLY/UTILIZATION ACCOUNTS (SUAs)

THE PREPARATION. SUPPLY/UTILIZATION ACCOUNTS (SUAs) THE PREPARATION OF SUPPLY/UTILIZATION ACCOUNTS (SUAs) I. INTRODUCTION The statistical framework of SUAs has been developed with the aim of providing a useful statistical tool for the preparation, conduct

More information

BEC Feed Solutions. Steve Blake BEC Feed Solutions

BEC Feed Solutions. Steve Blake BEC Feed Solutions BEC Feed Solutions Presenter: Steve Blake BEC Feed Solutions Nutritional Role of Phosphorus Phosphorus (P) is present in all cells in the body Essential for many digestive and metabolic processes, including

More information

Supplementary information on the Irish Dairy sector in support of

Supplementary information on the Irish Dairy sector in support of Research and Information Service Paper 30/15 26 th January 2015 NIAR 21-15 Mark Allen Supplementary information on the Irish Dairy sector in support of 1 Background 29/15 NIAR 912-14 This briefing note

More information

MONOGASTRIC, avian, ruminant, and

MONOGASTRIC, avian, ruminant, and Types of Animal Digestive Systems MONOGASTRIC, avian, ruminant, and pseudo-ruminant are the four basic types of digestive systems in animals. To select the proper type of feed for animals, knowledge of

More information

Animal Systems Pathway Test Blueprint

Animal Systems Pathway Test Blueprint I. Animal Health and Physiology A. Understand how animal growth, development, and environmental interactions affect animal production. 1. Understand the process of animal growth and development. (a) Identify

More information

COMMUNITY BASED LIVELIHOODS RECOVERY PROGRAM (CBLRP) FOR EARTHQUAKE AFFECTED AREAS OF AZAD JAMMU AND KASHMIR AND NWFP CBLRP-UNIDO

COMMUNITY BASED LIVELIHOODS RECOVERY PROGRAM (CBLRP) FOR EARTHQUAKE AFFECTED AREAS OF AZAD JAMMU AND KASHMIR AND NWFP CBLRP-UNIDO COMMUNITY BASED LIVELIHOODS RECOVERY PROGRAM (CBLRP) FOR EARTHQUAKE AFFECTED AREAS OF AZAD JAMMU AND KASHMIR AND NWFP CBLRP-UNIDO INVESTMENT OPPORTUNITY PROFILE FOR ANIMAL FEED MILL IN NWFP SEPTEMBER 2007

More information

Master of Science Program in Sustainable Agriculture Faculty of Science and Technology, Thammasat University New Curriculum Year2004

Master of Science Program in Sustainable Agriculture Faculty of Science and Technology, Thammasat University New Curriculum Year2004 Master of Science Program in Sustainable Agriculture Faculty of Science and Technology, Thammasat University New Curriculum Year2004 1. Curiculum Title Master of Science in Sustainable Agriculture 2. Degree

More information

Agricultural Production and Research in Heilongjiang Province, China. Jiang Enchen. Professor, Department of Agricultural Engineering, Northeast

Agricultural Production and Research in Heilongjiang Province, China. Jiang Enchen. Professor, Department of Agricultural Engineering, Northeast 1 Agricultural Production and Research in Heilongjiang Province, China Jiang Enchen Professor, Department of Agricultural Engineering, Northeast Agricultural University, Harbin, China. Post code: 150030

More information

Leaving Certificate Higher Level Sheep Production Questions

Leaving Certificate Higher Level Sheep Production Questions Leaving Certificate Higher Level Sheep Production Questions 2010 5. (a) Discuss the role of the following in sheep production: (i) a raddling harness (ii) footrot 8. (a) In the context of fat lamb production,

More information

Crossbreeding Dairy Cattle

Crossbreeding Dairy Cattle The Babcock Institute University of Wisconsin Dairy Updates Crossbreeding Dairy Cattle Reproduction and Genetics No. 610 Author: Daniel Z. Caraviello 1 Crossbreeding 1 The primary goal of dairy cattle

More information

Leaving Cert Agricultural Science. Free Notes. Dairy

Leaving Cert Agricultural Science. Free Notes. Dairy Leaving Cert Agricultural Science Free Notes Dairy Topic Dairy Facts about dairying and cows: Weight at birth 40 kg Reaches puberty 1 year old & weighs 250kg Oestrous (Heat) cycle is 21days, duration is

More information

IMPORTANCE OF SALT IN DIGESTION AND ABSORPTION OF NUTRIENTS

IMPORTANCE OF SALT IN DIGESTION AND ABSORPTION OF NUTRIENTS Salt Institute Newsletter (STM) Second Quarter 2011 IMPORTANCE OF SALT IN DIGESTION AND ABSORPTION OF NUTRIENTS by Jerry W. Spears, Ph.D. North Carolina State University INTRODUCTION Sodium and chloride

More information

1. Basic Certificate in Animal Health and Production (CAHP)

1. Basic Certificate in Animal Health and Production (CAHP) 1. Basic Certificate in Animal Health and Production (CAHP) NTA Level 4: Modules covered S/N Code Module Name 1. GST 04101 Introduction to Computer 2 GST 04202 Introduction to Sociology and. Communication

More information

FEEDING STRATEGIES IN POULTRY IN HOT CLIMATE

FEEDING STRATEGIES IN POULTRY IN HOT CLIMATE Poultry Today POU 0601 January 2008 1 FEEDING STRATEGIES IN POULTRY IN HOT CLIMATE INTRODUCTION Dr. John C. Morêki Non-Ruminants Division, Department of Animal Production P/Bag 0032, Gaborone, Botswana

More information

1. About dairy cows. Breed of dairy cows

1. About dairy cows. Breed of dairy cows 1. About dairy cows Breed of dairy cows Holstein Holstein is a typical dairy cow, and 99% of dairy cows in Japan are Holsteins. They are originally from the Netherlands and Holstein region of Germany.

More information

POULTRY NUTRITION AND PRODUCTION IN THAILAND

POULTRY NUTRITION AND PRODUCTION IN THAILAND POULTRY NUTRITION AND PRODUCTION IN THAILAND Manop Potchanakorn Charoen Pokphand Group Co., Ltd., Bangkok, Thailand Thailand ranks fourth in terms of tonnage of broiler meat export globally. Even though

More information

NATIONAL SHEEP AND GOAT BREEDING PROGRAM AND BREEDER ASSOCIATIONS COLLABORATION SYSTEMS OF TURKEY. Dr. İrfan DAŞKIRAN Dr.

NATIONAL SHEEP AND GOAT BREEDING PROGRAM AND BREEDER ASSOCIATIONS COLLABORATION SYSTEMS OF TURKEY. Dr. İrfan DAŞKIRAN Dr. NATIONAL SHEEP AND GOAT BREEDING PROGRAM AND BREEDER ASSOCIATIONS COLLABORATION SYSTEMS OF TURKEY Dr. İrfan DAŞKIRAN Dr. Veysel AYHAN 19-23 May, 2014, Berlin, Germany 2 CONTENTS View of Turkey Livestock

More information

Management of goats at pasture. Barry W Norton School of Land and Food, University of Queensland, Australia

Management of goats at pasture. Barry W Norton School of Land and Food, University of Queensland, Australia Management of goats at pasture Barry W Norton School of Land and Food, University of Queensland, Australia Introduction In Australian and most Asian production systems, goats are held continuously at pasture

More information

Georgia Department of Education

Georgia Department of Education Agriculture, Food & Natural Resources Career Cluster Agricultural Animal Production and Management Course Number 01.43200 Course Description: The goal of this course is to provide all students instruction

More information

Rendered products in poultry feed: use of digestible formulation. Jeffre Firman, PhD Professor University of Missouri

Rendered products in poultry feed: use of digestible formulation. Jeffre Firman, PhD Professor University of Missouri Rendered products in poultry feed: use of digestible formulation Jeffre Firman, PhD Professor University of Missouri Introduction: Rendered proteins and fats Long history worldwide of use of animal proteins

More information

EFFECT OF MATERNAL BODY WEIGHT OF QUAIL (Coturnix coturnix Japonica) ON PROGENY PERFORMANCE

EFFECT OF MATERNAL BODY WEIGHT OF QUAIL (Coturnix coturnix Japonica) ON PROGENY PERFORMANCE EFFECT OF MATERNAL BODY WEIGHT OF QUAIL (Coturnix coturnix Japonica) ON PROGENY PERFORMANCE S. YALÇIN 1, Y. AKBAŞ 1, S. ÖTLEŞ 2, I. OĞUZ 1 SUMMARY 1. The effect of maternal body weight of Japanese quail

More information

Nutrients. By Debbie Porter

Nutrients. By Debbie Porter Nutrients By Debbie Porter The feed which chickens eat is made up of water, carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins. Each nutrient serves a special need. What we feed supplies the building

More information

Emphasis on Live Cost. What s Next in Feed Innovations / Additives? Feed Ingredients. Feed - Amino Acids 2/20/2014. Don McIntyre.

Emphasis on Live Cost. What s Next in Feed Innovations / Additives? Feed Ingredients. Feed - Amino Acids 2/20/2014. Don McIntyre. VA State Feed Association Roanoke, VA February 20, 2014 What s Next in Feed Innovations / Additives? Don McIntyre Dir. Research & Technical Service Emphasis on Live Cost 1. Poultry (monogastric) versus

More information

CATTLE SECTOR IN TURKEY

CATTLE SECTOR IN TURKEY CATTLE SECTOR IN TURKEY Çagla Yüksel Kaya Veterınarıan CATTLE BREEDERS ASSOCIATION OF TURKEY CATTLE SECTOR its value shared in 2004 In EU-25 nearly 23% of the total value of agricultural production and

More information

GRASSLAND AND FORAGE CROP CULTIVATION IN TURKISH AGRICULTURE. Engin TAN

GRASSLAND AND FORAGE CROP CULTIVATION IN TURKISH AGRICULTURE. Engin TAN ANADOLU, J. of AARI 12 (2) 2002, 100-109 MARA GRASSLAND AND FORAGE CROP CULTIVATION IN TURKISH AGRICULTURE Engin TAN Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Aydın-TURKEY Rıza

More information

Not just feet and feathers

Not just feet and feathers Not just feet and feathers Poultry is a term for domesticated fowl, particularly focusing on the species valued for their meat and egg use, such as chickens and turkeys. In this lesson, we will focus on

More information

Multiple Choice Questions

Multiple Choice Questions Chapter 15 IMPROVEMENT IN FOOD RESOURCES Multiple Choice Questions 1. Which one is an oil yielding plant among the following? (a) Lentil (b) Sunflower (c) Cauliflower (d) Hibiscus 2. Which one is not a

More information

Sustainable dairy production with large amounts of home-grown feeds A case study within SOLID (EU-project)

Sustainable dairy production with large amounts of home-grown feeds A case study within SOLID (EU-project) Sustainable dairy production with large amounts of home-grown feeds A case study within SOLID (EU-project) Arja Nykänen, ProAgria, Finland arja.nykanen@proagria.fi Marketta Rinne, Auvo Sairanen, Päivi

More information

Creep Feeding Beef Calves Dan E. Eversole, Extension Animal Scientist, Virginia Tech

Creep Feeding Beef Calves Dan E. Eversole, Extension Animal Scientist, Virginia Tech publication 400-003 Creep Feeding Beef Calves Dan E. Eversole, Extension Animal Scientist, Virginia Tech OVERVIEW Creep feeding is the managerial practice of supplying supplemental feed (usually concentrates)

More information

Nutrition of Hybrid Striped Bass

Nutrition of Hybrid Striped Bass Nutrition of Hybrid Striped Bass Importance of nutrition Maximize growth Maintain health & avoid deficiency diseases Minimize lipid deposition in product Minimize off-flavor Reduce cost of production General

More information

Understanding Animal Reproduction Technology

Understanding Animal Reproduction Technology Lesson 251c Understanding Animal Reproduction Technology Core Area. Animal Science Unit 250. Genetics and Breeding Topic 251. Fertilization California Academic Standard. Science Grades 9 through 12 Biology/Life

More information

Artificial Insemination (AI) in Cattle

Artificial Insemination (AI) in Cattle Artificial Insemination (AI) in Cattle Most dairy cows are bred by AI Less common in beef cattle Commonly, bulls are used for all breeding under pasture conditions Less commonly, bulls are used as clean-up

More information

GRAZING WHOLE CORN WINTER COW NUTRITION

GRAZING WHOLE CORN WINTER COW NUTRITION Federated Co-operatives Limited GRAZING WHOLE CORN WINTER COW NUTRITION Sharon Klinger Ruminant Nutritionist Corn and Cow Nutrition Water Energy Protein Minerals Vitamins Basic Animal Nutrition The cow

More information

DAIRY FARMING IN SOUTH AFRICA WHERE TO NOW? William Gertenbach Institute for Animal Production Western Cape Departement of Agriculture

DAIRY FARMING IN SOUTH AFRICA WHERE TO NOW? William Gertenbach Institute for Animal Production Western Cape Departement of Agriculture DAIRY FARMING IN SOUTH AFRICA WHERE TO NOW? William Gertenbach Institute for Animal Production Western Cape Departement of Agriculture INTRODUCTION The dominant variable in livestock farming is the supply

More information

Global Development of Camel Populations, Production Systems, and Systems Productivity

Global Development of Camel Populations, Production Systems, and Systems Productivity Global Development of Camel Populations, Production Systems, and Systems Productivity H. J. Schwartz, MSc, PhD, Professor em. Faculty of Agriculture and Horticulture Humboldt University of Berlin schwartzhj@gmail.com

More information

CTE - CIP Course Details Catalog

CTE - CIP Course Details Catalog Cluster: Agriculture, Food and Natural Resources CIP: 01.0000 - Agriculture, General. (Non Traditional - Female) Status: Open Start Year: 2011 End Year: Group 1 Minimum Carnegie Units: 2.00 Minimum Course

More information

An introduction to the camel

An introduction to the camel 15 Z. Farah Present distribution and economic potential According to FAO statistics there are about 19 million camels in the world, of which 15 million are found in Africa and 4 million in Asia. Of this

More information

DETAILS OF E LEARNING PROGRAM

DETAILS OF E LEARNING PROGRAM Report on Asia Dairy Network s E-Learning program on Feeding management of small holder dairy cattle in tropical Asia, March/April 2014 John Moran, Coordinator, Asia Dairy Network, Apr 2014 Over the last

More information

The role of breeding and genetics in animal welfare

The role of breeding and genetics in animal welfare The role of breeding and genetics in animal welfare T. Bas Rodenburg, Animal Breeding & Genomics Centre Simon P. Turner, Scottish Agricultural College (SAC) Introduction Domestication started thousands

More information

Selenium and Selenium Yeast Use in Feed. Division of Regulatory Services University of Kentucky April 25, 2005

Selenium and Selenium Yeast Use in Feed. Division of Regulatory Services University of Kentucky April 25, 2005 Selenium and Selenium Yeast Use in Feed Division of Regulatory Services University of Kentucky April 25, 2005 REVISED JULY 19, 2007 Meagan Davis, Feed Registration Specialist Selenium, long known for its

More information

Cattle, Sheep and Goats 101

Cattle, Sheep and Goats 101 Cattle, Sheep and Goats 101 Ken Ziegler, Beef/Forage Specialist, Ag Info Centre Sue Hosford Tracy Hagedorn Sheep Specialists Camrose 1 In General Sheep and goats are NOT small cows! They have unique nutritional

More information

Genetic Evaluation of Dairy Cattle in Canada

Genetic Evaluation of Dairy Cattle in Canada Genetic Evaluation of Dairy Cattle in Canada Responsibility The calculation and publication of all dairy cattle genetic evaluations in Canada is the responsibility of Canadian Dairy Network (CDN). An 8-member

More information

SHORT DESCRIPTION OF TECHNICAL PAPER CONTENT

SHORT DESCRIPTION OF TECHNICAL PAPER CONTENT Soil Testing is one of a range Animal Welfare Approved technical papers designed to provide practical advice and support to farmers. For more information visit www.animalwelfareapproved.org SHORT DESCRIPTION

More information

Collection Policy: ANIMAL SCIENCE

Collection Policy: ANIMAL SCIENCE Collection Policy: ANIMAL SCIENCE Subject Scope Priority Tables Other policies... 1.0 TEACHING, RESEARCH AND EXTENSION PROGRAMS 1.1 Mission and emphases of the department The major focus of the department

More information