VI th International Balkan Animal Conference

Size: px
Start display at page:

Download "VI th International Balkan Animal Conference"

Transcription

1 Namık Kemal University Faculty of Agriculture Department of Animal Science VI th International Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2013 Book ed / Indexed in the CAB abstracts. ISBN: October 2013 Tekirdag / Turkey

2 Organizing Committee: Honorary President: Prof. Dr. Osman SIMSEK, Rector, Namik Kemal Univesity Co-Chairman: Prof. Dr. Ahmet ISTANBULLUOGLU, Dean, Faculty of Agriculture Prof. Dr. Muhittin OZDER, Head of Department of Animal Science International Coordinators: Prof. Dr. M. Ihsan SOYSAL Prof. Dr. Horia GROSU Prof. Dr. Nikolay A. TODOROV Prof. Dr. Radoslov SLAVOV Prof. Dr. Andreas GEORGOUDIS Dr. Jovanka LEVIC Prof. Dr. Miroslav PLAVSIC Prof. Dr. Kristaq KUME Prof. Dr. Drago KOMPAN Prof. Dr. Ante IVANCOVIC Assoc. Prof. Dr. Bozidarka MARCOVIC Prof. Dr.Salko MURATOVIC Turkey Romania Bulgaria Bulgaria Greece Serbia Serbia Albania Slovenia Croatia Monte Negro Bosnia Herzogovina

3 Scientific Committee: Prof. Dr. M. Ihsan SOYSAL Prof. Dr. Muhittin OZDER Prof. Dr. H. Ersin SAMLI Prof. Dr. Inci TOGAN Prof. Dr. Guldehan BILGEN Prof. Dr. Cengiz ELMACI Prof. Dr. M. Ali YILDIZ Prof. Dr. M. Soner BALCIOGLU Prof. Dr. Gursel DELLAL Prof. Dr. Turgay TASKIN Prof. Dr. Ibrahim CEMAL Prof. Dr. Orhan KARACA Prof. Dr. Sezen ARAT Prof. Dr. Muhlis MACIT Prof. Dr. B. Zehra SARICICEK

4 Executive Committee of VIth Internatoinal Balkan Animal Conference: Chairman: Prof. Dr. M. Ihsan SOYSAL Members: Assoc. Prof. Dr. E. Kemal GURCAN Assist. Prof. Dr. Emel OZKAN UNAL Assist. Prof. Dr. Aylin AGMA OKUR Res. Assist Firdevs KORKMAZ Local Organizing Committee: Prof. Dr. Muhittin OZDER Prof. Dr. Yusuf VANLI Prof. Dr. Alper ONENC Prof. Dr. H. Ersin SAMLI Assoc. Prof. Dr. Levent OZDUVEN Assoc. Prof. Dr. Fisun KOC Assoc. Prof. Dr. Hasan AKYUREK Assist. Prof. Dr. Cemal POLAT Assist. Prof. Dr. Y. Tuncay TUNA Assist. Prof. Dr. Levent COSKUNTUNA Assist. Prof. Dr. Ertan KOYCU Assist. Prof. Dr. Sibel SOYCAN ONENC Assist. Prof. Dr. Ahmet Refik ONAL Dr. Emre TAHTABİÇEN Kayhan YILMAZ

5 Congress Secretary Namık Kemal University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science Değirmenaltı Mevki, Tekirdag Turkiye Assoc. Prof. Dr. E. Kemal GURCAN Assist. Prof. Dr. Emel OZKAN UNAL Assist. Prof. Dr. Aylin AGMA OKUR Res. Assist. Serdar GENC Res. Assist. Firdevs KORKMAZ Symposium Website:

6 ÖNSÖZ Artan dünya nüfusu ve gelir artışı ve kentleşme olgusu hayvancılık sektörünü tarımın en hızlı gelişen alt sektörü kılmıştır. Bu gelişmeler sonucu son çeyrek yüzyılda süt ürünleri tüketimi gelişmekte olan ülkelerin çoğunda artarken gelişmiş ülkelerde göreceli olarak sabit kalmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki tüketim farkı giderek daralmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki genel olarak hayvansal ürünler ve özel olarak süt ürünleri tüketim artışının başlıca nedeni ekonomik gelişmedir. Fert başına milli gelir düzeyi ile fert başına düşen hayvansal ürünler tüketimi birbiriyle ilişkili bulunmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin fert başına günlük enerji alımı 1961 de 1861 kcal iken 2007 de 2651 kcal ye çıkmıştır. Bu değerler oransal olarak aynı dönemler için sırasıyla % 64 ve % 78 dir. Aynı dönemde hayvansal ürünler tüketimi süt için iki katına et için 5 katına çıkmıştır. Aksine bu dönemlerde kök ve yumru bitkiler tüketimi azalmıştır. Bir anlamda son çeyrek yüzyılda hububat kullanım alanı değişimi bakımından insan gıdası olmaktan çok et ve süt ürünleri bakımından hayvan gıdası olmak temayülündedir. Hayvansal ürünler nakliye maliyetlerindeki düşmeler uluslararası tarımsal ürünler ticaretini arttırmış 1961/2006 yılları arasında küresel tarım dış satımında et, yumurta süt ürünleri nispi miktarı % artmıştır. Bu oran büyük ölçüde et % 6 dolayında da süt ürünleri içindir. Süt ürünlerinin çoğu yerel olarak tüketilmekte % 13ü uluslararası ticarete konu olmaktadır. Hayvancılık sektöründeki büyümenin son 20 yıldaki talep artısının oluşturduğu düzeyden aşağıda olmak üzere devam etmesi beklenmektedir. Özellikle süt ürünleri üretim ve tüketim artışının sürmesi beklenmektedir. Hayvancılık sektöründeki yapısal değişim ve hızlı büyüme çevre koşulları insan ve hayvan sağılığında risklere de yol açabilmektedir. Hayvancılık sektörünün geleceği uluslararası toplumun kamu karar vericilerinin bu hususlara nasıl cevap vereceğine bağlı olacaktır. Hayvansal ürünlere olan artan talep gıda zincirindeki teknolojik değişimler üretim sistemlerinde önemli değişimlere yol açmıştır. Küçük ölçekli karma üretim sitemleri büyük ölçekli özelleşmiş üretim birimlerinde girdi satın alma maliyeti temelinde rekabet halindedir. Küçük ölçekli üretim modellerinin verimlilik ve gıda güvenliği esasına göre korunması desteklenmesi gerekmektedir. Çiftlik hayvanlarının genetik çeşitliliği gıda güvenliği ve kırsal kalkınma için oldukça önemli bir olgudur. İklim değişikliği doğal yaşam alanlarının yok olması, çevre koşullarında bozulma, artan nüfus baskısı tüketim taleplerindeki değişmeler çiftlik hayvanlarının genetik çeşitliliğini korumayı gerektirmektedir. Çiftlik hayvan ırklarında görülen genetik çeşitlilik deki azalma endişe verici orandadır. FAO raporlarına göre 2007 yılında Dünya üzerinde 7616 çiftlik hayvan ırkının % 22 sinin yok olma tehlikesi altında olduğu ifade edilmektedir. Geleneksel olarak hayvansal üretim sistemleri Dünyanın fakir kırsal kesiminin % 70 inin geçim kaynağını oluştururken et, süt ve yumurta için hızla büyüyen uluslararası gıda kaynağı sağlama süreci neticesinde büyük ölçekli işletmeler sayısı giderek artmaktadır. Hayvansal üretimde halen hayvan yemlerini üretmek bakımından küresel tarım bitkileri alanının üçte birini kullanılmaktadır. İklim değişikliği sosyoekonomik baskıların yol açtığı süreçle hayvansal üretimin arazi, su, enerji ve işçilik bakımından verimlilik arttırıcı bir nitelik kazanmasını gerektirmektedir. Kaliteli çiftlik hayvan ürünlerine olan büyüyen talebi karşılayabilmesi için hayvancılık sektöründe üretim girdilerinin en etkin kullanımının sağlanarak çevre ve dünya doğal kaynaklarına olan etkisini minimize ederek üretim verimliliğini özellikle küçük ve orta ölçekli üretim sistemlerinde arttırılması gerekmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde verimlilik özellikle bilgi tecrübe uygun teknoloji eksikliği yanı sıra mal ve hizmet pazarına girme konusundaki yetersizlikler ve zayıf kurumsallaşma olgularının birleşik etkisi ile kısıtlanmaktadır. Bütün bu olgular neticesinde hem üretim hem de verimlilik potansiyelin altında gerçekleşmekte ve üretim kayıpları yüksek düzeyde olmaktadır. Hayvansal üretimde yerel yem kaynaklarının kullanımı ile hayvan sağlığına ilişkin düzenlemeler yerel koşullara adapte olmuş ırkların mevcudiyeti hayvancılık ürünleri -6-

7 muhafazası ve katma değer yaratıcı yerel koşullara uyarlanmış ileri teknolojilerle birlikte destekleme politikaları ve kurumları ile hayvansal üretim verimliliği önemli ölçüde artacak gelir getirici yoksulluğun azaltılmasına önemli katkılar yapacak potansiyele sahiptir. 20. yüzyılda hayvancılık sektöründeki ıslah sürecine ilişkin gelişmeler Dünya ölçeğinde çok az sayıda ırk üzerine yoğunlaşmış ve çoklukla yerel üretim koşullarının hayvanın üretim kabiliyetini etkileyeceği hususu göz önüne alınmaksızın geliştirmeler sağlanmıştır. Mevcut durumda değeri bilinmediği için üreticilerin çok az ilgisini çeken değerli yerli çiftlik hayvan ırklarının korunmasının geliştirilmesi sağlanmalıdır. Hızla gelişen moleküler genetik teknikler üreme biyoteknolojileri hayvan genetik kaynakları yönetimi konusunda önemli uygulama olanakları sunmaktadır. Küresel tarımsal işgücü dünyada 1.3 milyar insanı kapsamakta olup bu değer Dünya nüfusunu dörtte biri toplam işgücünün yarısıdır. Uluslararası toplumların 2007 de Dünya Gıda Tarım Örgütü (FAO) gıda ve tarım genetik kaynakları kurulusu marifetiyle uyarlanan Hayvan Genetik Kaynakları için küresel eylem planı Dünyadaki evcil çiftlik hayvan çeşitliliğinin yönetimi için önemli bir çerçeve sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 1988 yılında bir özel projeyle biyoçeşitlilik üzerine uzmanlar grubu oluşturarak uzmanlar grubunun biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı fayda ve maliyetlerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde paylaşılması için bir uluslararası anlaşma, mutabakat metnini hazırlama çalışmaları yürütülmüştür. Bu metin 1992 yılında Nairobi konferansında üye ülkelerin imzasına açıldı yılında Japonya nın Nagoya kentinde imzalandığı için Nagoya protokolü olarak da bilinen Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi 10. Taraflar Konferansında yılı uluslararası biyoçeşitlilik 10 yılı ilan edilmiştir. Amaç 2020 yılına kadar dünyada biyoçeşitlilik kaybını durdurmak için biyoçeşitlilik strateji planı (Aichi hedefleri) kabul edilmiştir. beş stratejik amaç grubunda yirmi hedef olarak belirlenen bu ilkeler temelde biyoçeşitliliğin hükümet ve toplum içinde hakim anlayış haline getirerek biyoçeşitlilik kaybının temel nedenlerinin ele alınmasını amaçlamaktadır. FAO kaynaklarına göre günümüzde 1.3 milyar insanın halen günde bir doların altında gelirle yaşamını sürdürmeye çalıştığı ifade edilmektedir. Belirtilen yoksul kesimin %50-75 i özellikle geçimlerini tarımdan sağladığı düşünülürse tarım ve hayvancılıktaki gelişmelerin bu yoksulluğu azaltacak önemli işlev sağlayacağı anlaşılmaktadır. Üretimde verimlilik artışı konu ile ilgili mevcut bilgilerin bilinmesi ve paylaşılmasıyla sağlanabilecektir. Balkan Hayvancılık Kongresi bu süreçte Balkan Ülkeleri sektör paydaşlarına sektöre ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaşmak konusunda bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Bu vesile ile bu amaca ulaşmak için destek veren tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlara da teşekkürlerimizi sunarız. Konferansımıza 14 farklı ülkeden toplam 176 bildiri ile çok sayıda bilim insanı katılmaktadır. Sunulan bildiriler Biyometri ve Genetik, Hayvan Yetiştirme ve Islahı ile Hayvan Besleme alt başlıkları altında 8 tanesi çağrılı bildiri 71 tanesi sözlü bildiri 105 tanesi poster bildiri sunulmuştur. Ayrıca konferans da sunulan bildiriler özet kitabı olarak basılacak ve CAB s tarafından indekslenecektir.. Düzenlenen konferansın kısaca tarihçesine değinilecek olursa Balkan Hayvancılık Konferansı (BALNIMALCON) ; Balkan zootekni kurumları ağı olarak her iki yılda bir farklı ülkede Balkan Hayvancılık Konferansı olarak organize edilmektedir. Bu konferanslardan birincisi 6-7 Mayıs 2001 de Tekirdağ da yapılmıştır. Bu konferanslardan ikincisi 2003 yılında Bükreş Romanya da, üçüncüsü 8-10 Şubat 2007 de Selanik Yunanistan da, dördüncüsü Mayıs 2009 da Stara Zagora Bulgaristan da, Beşincisi Mayıs 2011 de Bükreş Romanya da düzenlenmiştir. Toplantıların her birine 50 yi aşkın yabancı bilim adamı olmak üzere 200 dolayında Zootekni alanı katılımcıları katılmışlardır.toplantıların tümüne ait sunulan bildiriler -7-

8 (balnimalcon.nku.edu.tr) adresinde sunulmuştur. Birinci Balkan Hayvancılık Konferansı na 77 bildiri sunulmuş 250 katılımcı katılmıştır. İkinci Balkan Konferansı nı da 6 oturum halinde 105 bildiri tartışılmıştır. Üçüncü Balkan Hayvancılık Konferansı nın düzenlediği Selanik Konferansı nda 60 bildiri tartışılmıştır Mayıs 2009 daki Bulgaristan Konferansı nda 7 oturumda 76 bildiri sunulmuştur. Bulgaristan Konferansı nın teması Balkan Hayvancılık Endüstrisinde gelişmelerde bilim ve işbirliğinin rolü teması ele alınmıştır Bükreş Romanya beşinci Balkan Konferansı nda 92 bildiri sunulmuştur. Etkinliğin amaçlarından biride Balkan ülkeleri bilim insanları hayvancılık sektör paydaşlarının bir araya gelerek bilgi alışverişi ve potansiyel işbirliği olanakları geliştirmektir. Bu maksatla her balkan ülkesinde hayvancılık alanında seçkin bilim insanlarının oluşturduğu bir Uluslararası Düzenleme Kurulu ile yurt içinden çeşitli bölgelerdeki birimlerde bilim insanlarından oluşan bilim kurulu oluşturulmuştur. Bu kurulun yanı sıra Düzenleme Kurulu marifeti ile tüm duyurular ülkelerin çeşitli panel toplantı iletişim ortamlarında duyurulmuştur. B a l k a n Hayvancılık Konferansı hayvancılık alanında balkanlarda zootekni alanında çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların üreticilerinin, araştırıcıların çeşitli sektör paydaşlarının aralarındaki hayvancılık alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek hayvancılık alanında bölgede eğitim ve bilginin paylaşılıp geliştirilmesini incelemektedir. Balkan Hayvancılık Konferansı hayvancılık biliminde balkan ülkeleri arasında işbirliği temasını ilke edinmektedir. Balkan Hayvancılık Konferansı Avrupa Zootekni Federasyonu (European Association for Animal Production; EAAP) tarafından da desteklenmektedir. Ayrıca konferans öncesi düzenlenecek ülkenin genç bilim insanları bu konuda dünyada isim yapmış Prof. Dr. Horia Grosu ve Prof. Dr. Sorin Lungu bireylar arası genetik ilişkiler ve damızlık değer tahmin yöntemleri ile Prof. Dr. Alessio Valentini hayvan ıslahında işaretleyici yardımcı seleksiyon konularında çalıştayda bilgiler sunması sağlanmıştır. Ayrıca konferansta birinci gün davet edilen Dünya Gıda Tarım Örgütü (FAO) Avrupa Çiftlik Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Odak Noktası gibi kuruluşların temsilcileri ve Genomik Seleksiyon ile Geleneksel Seleksiyon Kuramı konusunda bilim insanlarının çağrılı bildiri kapsamında sunumlar yapması sağlanmıştır. Üniversitemizin girişim öncülüğü ile 2001 yılında başlatılan bir bilimsel işbirliği inisiyatifinin 2013 de sürdürülmesini sağlamak suretiyle sürdürülebilir Balkan ülkeleri arası bilimsel işbirliği olgusunu somutlaştırmış olacaktır. Ayrıca konferansa Balkan ülkeleri dışından da yapılan başvuruların olması konferansın etkisinin dünya çapında artıracağından ve daha geniş kitlelere ulaşacak olması sevindiricidir. Son olarak bu konferansın gerçekleşmesi ve arzulanan hedeflere ulaşması için katkısı olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL Organizasyon Komitesi Adına -8-

9 PREFACE Increasing world s population, increase in income and the notion of urbanization have made the animal sector be the rapidly developing sub-sector of agriculture. As a result of these improvements, while the consumption of milk is increasing in developing countries, it has remained relatively stable in developed countries. The difference in consumption between developing and the developed countries is becoming narrow gradually. The main reason of the consumption increase in animal products especially in milk is the economic improvement. National income distribution per capita and the consumption of animal products per capita can be called as related. While the daily energy intake amount for per capita in developing countries was 1861 kcal in 1961, it was 2651 kcal in 2007 and proportionally these figures were 64 % and 78 % respectively. At the same period, the consumption of animal products doubled for milk and quintuple for meat. Conversely, the consumption of root and tuber crops decreased in this period. In a sense, there is an inclination in the change of the utilization area of cereals for animal feeding in terms of meat and milk products instead of human nutrient in the last quarter century. The decrease in the cost of the transportation of animal products has increased the international trade of agricultural products and the rate of global agricultural export for meat, egg and milk in other words it increased % between 1961/2006. This rate is largely made up of meat and 6 % of it is milk. Dairy products are mostly consumed locally and the 13 % of it is a matter of international trade. It is anticipated that the growth in animal sector will pursue on condition that it isn t below the level formed by the increase in the demand in the last 20 years. Especially, it is expected that the production and the consumption of dairy products will continue to rise. Structural change and fast-growing may result in the risks for the heath of both people and animals and the environment. Outlook of the animal sector will depend on how the international policy makers will respond to these matters. Increasing demand for the animal products and the technological changes in the food chain have caused important changes in production systems. Small scaled and combined production systems are in a manner of competition with large scaled, special production units on the basis of input and cost of purchase. It is necessary that the small scaled production models should be maintained and supported on the basis of efficiency and food safety. The genetic variability of livestock is a considerably significant matter of fact in terms of food safety and rural development. Climate change, annihilation of natural home range, deterioration of environmental conditions, influence of increasing population and changes in consumption demand necessitate the conservation of genetic variability of livestock. Decrease in genetic variability observed in the strain of livestock is at an alarming rate. According to the reports of FAO, it is stated that 22 % of 7616 livestock race all around the world is under the risk of being extinct in Traditionally, animal production systems constitute the source of income of the 70 % of the indigent countryside of the world. Furthermore, as a result of the process which aims to provide rapidly-growing international food source for meat, milk and egg, the number of the large-scaled enterprises are increasing. In the animal production, so as to produce animal feed, one third of the global agricultural land is still used. Because of the climate change and with the process which is influenced with sosyo-economic pressures, animal production is required to gain qualification which increases productivity in terms of land, water, energy and labour. In order to be able to meet the demand on higher quality of livestock products, the cost of production in livestock sector as well as the production productivity need to be enhanced in small and medium sized enterprises by providing the efficient use of production input and by minimizing its effect on the environment and the world s natural recourses. Efficiency of the small and medium sized enterprises is restricted not only because of the deficiency in -9-

10 information, experience and proper technology, but also because of the deficiency in goods and services market and the poor institutionalization. As a result of these matters, both the production and the efficiency result in below its potential and the loss of production occurs on a high level. The efficiency of animal production will significantly increase and there will be a great contribution to the reduction of yielding poverty thanks to the utilization of local feed recourses in animal production and the arrangements about animal health, presence of the breeds adapted to local conditions, maintenance of animal products, value-added creator, advanced technology adjusted to the local conditions. Developments about the process of rehabilitation in animal sector in 20th century focused mainly on a limited number of breed and the developments were generally implemented without considering the effect of local production conditions on the ability of animal production. In the current situation, improvement of the conservation of valuable, local livestock breed, which gets the little attention of the producers as the value isn t conceived, should be supported. Fast-growing molecular genetics techniques render important application opportunities on reproduction biotechniques and the management of animal genetics resources. Global agricultural labour includes 1.3 billion of people all around the world and this number is one fourth of the world population and the half of total labour force. Global course of action for the Animal Genetics Resources adapted by means of the Institution of Food and Agricultural Genetics Resources and the international societies in 2007 renders an important framework for domestic animal variability in the world. An international agreement and a study of preparing resolution text are conducted by the United Nations Environment Programme (UNEP) in 1988 by forming a group of experts on bio-diversity in a special project in order to share sustainable utilization of bio-diversity, its benefits and the costs in developing and developed countries. The text was open for signature to member countries at the Nairobi conference in The United Nations Biodiversity Contract, also known as Nagoya Protocol as signed in Nagoya, Japan in 2010, was declared to be a 10-year of international bio-diversity from 2011 to 2020 at the 10th Parties Conference. Bio-diversity strategic plan (Aichi goals) was accepted so as to cease the loss of bio-diversity until These principles, defined as 20 goals in a group of 5 strategic aims, aspire to deal with the main reasons of loss of bio-diversity by conveying the bio-diversity as a prevalent understanding for the government and the society. According to the FAO resources, it is stated that 1,3 billion of people today try to survive with an income which is below one dollar per day. Considering % of the stated people living in poverty make their ends with agriculture, it is understood that improvements in the fields of animal and agriculture will provide an important function for the reduction of poverty. Increase in production efficiency will enable to know the existing knowledge related to the subject and to share. In this period, Balkan Animal Science Conference aims to provide an environment for sharing the experience and the knowledge related to the sector with sector partners. A great number of scientists from 14 different countries with 176 presentation are going to attend our conference. The presentations presented at the conference are on Biometry and Genetics, Animal Breeding and Improvement, and under the subtitle of Animal Feeding, 8 of which are invited presentations, 71 of which are verbal presentations and 105 of which are poster presentations. Besides, the presentations presented at the conference will be published as an abstract book and will be indexed by CAB s. Brief history of Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON) is that it is organized with the name Balkan Animal Science Conference biennially in a different country -10-

11 as Balkan enterprise network of Department of Animal Science. First organization was held in Tekirdağ, on 6-7 May, Second organization of these conferences took place in Bucharest, Romania in The third conference was in Thessaloniki, Greece in 2007.The fourth one was in Stara Zagora, Bulgaria in May, 2009 and the fifth one was in Bucharest, Romania on May, Nearly 200 participants, 50 of whom foreign scientists and who deal with the department of zoo techniques attended to the conferences. The presentation which were presented at all the conferences can be attained from the website; balnimalcon.nku.edu.tr At the first Balkan Animal Science Conference, 77 presentations were submitted and 250 participants attended. At the second Balkan Animal Science Conference 105 presentations were discussed during the 6 sessions. At the Thessaloniki Conference, which was held as the third Balkan Animal Science Conference, 60 presentations were discussed. During the Bulgaria Conference, which was on May, 2009, 76 presentations were presented. The theme of the Conference which took place in Bulgaria was the role of the science and cooperation in the developments of Balkan Animal Industry. At the Balkan Animal Science Conference which was the fifth and which was held in Bucharest, Romania in 2011, 92 presentations were presented. One of the aims of this occasion is to develop the potential cooperation and the information exchange by congregating the partners of animal sector in Balkan countries. With this aim, an International Regulatory Board, constituted by prominent scientists who represent their country in animal sector, was founded. Furthermore, a Science Board was founded by the scientists who represent the departments from various areas within the country. By means of International Regulatory Board s party piece, all the announcements were declared in communication medium of various panels in other countries. Balkan Animal Science Conference makes a study of exchanging and developing both information and education in the field of animal besides improving international cooperation among the various sector partners, the researchers of the corporations and institutions in animal sector of zoo techniques of Balkan countries. Balkan Animal Science Conference adopts the cooperation among Balkan countries on the basis of animal science as a principle. Furthermore, Balkan Animal Science Conference is also supported by European Association for Animal Production; EAAP. Moreover, prior to the conference young scientists of the country and well known scientists such as Prof. Dr. Horia Grosu and Prof. Dr. Sorin Lungu will present their knowledge at the workshops related to the genetic relations among the individuals and the appraisal value methods of breeding. Besides, Prof. Dr. Alessio Valentini will submit his knowledge on the subjects related to auxiliary selections and markers of animal improvement. Also, on the first day of the Conference, representatives of institutions such as Food and Agriculture Organization and European Livestock Genetic Recourses Protection will make presentations on Genomic Selection and Traditional Selection Theory as a part of invited presentations. Our University, which inaugurated the scientific cooperation with a pioneering enterprise in 2001, will embody the notion of sustainable scientific cooperation among Balkan countries by means of holding another conference in It is a gratifying fact that there have been applications apart from Balkan countries, which means that the effect of the conference has been promoted all around the world. Ultimately, we express our sincere thanks to all who contributed to attain desired aims and make the conference take place. Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL On behalf of Organizing Committee -11-

12 INDEX INVITED SPEAKERS Livestock Research in Turkiye Bekir ANKARALI, Belgin GUNBEY, Serdar KAMANLI Turkiye The Evolution of the Cattle Sector in Romania Horia GROSU Romania Innovation of Animal Production in Bulgaria Radoslov SLAVOV, Ivan STANKOV, Z.H. GERGOVSKA, V. KATSAROV, M. KABAKCHIEV, Y. STAIKOV, I. ZHELYAZKOVA - Bulgaria Conservation Measures for Endangered Swiss Breeds Catherine MARGUERAT Switzerland Animal Production in the Balkan Countries in the Era of Global Economy Andreas GEORGOUDIS Greece The Farm Animal Genome and the Application of Genomics in Animal Management and Improvement John L. WILLIAMS Italy Conservation and Sustainable Utilization of Animal Genetic Resources in Turkiye A. Oya AKIN Turkiye Genetic Diversity of Native Sheep in Turkey: Recent Results, New Questions I. TOGAN, S. DEMIRCI, E. OZKAN UNAL, I.C. AYANOGLU, A. PARMAKSIZ, N.D. DAGTAS, F. OZER, E. YUNCU, B. UZUN, F. CHIRIBOGA, E. KOBAN BASTANLAR, A. ERGUVEN Turkiye NO BIOMETRY- GENETIC ORAL PRESENTATIONS Mitochondrial Control Region Based Phylogeny and Diversity Analyses in Domestic Livestock Species of Pakistan M. E. BABAR, T. HUSSAIN Polymorphism of Milk Proteins on the Bulgarian Rhodopa Cattle in Bulgaria D. YORDANOVA, T. ANGELOVA, V. KARABASHEV, G. KALAYDHZIEV, S. LALEVA, M. CASSANDRO, J. KRASTANOV, N. OBLAKOV, I. MEHANDJIYSKI Allelic and Genotypic Frequency of β-lactoglobulin in the Milk of Bulgarian Local Sheep Breeds G. KALAYDHZIEV, T. ANGELOVA, D. YORDANOVA, V. KARABASHEV, S. LALEVA, M. CASSANDRO, J. KRASTANOV, N. OBLAKOV, D. DIMOV Application of Cryoconservation and Nuclear Transfer on Animal Reproduction and Conservation of Genetic Resources S. ARAT Association Analysis of Interferon Gamma (İFNg) as Candidate Gene for Tick Resistance in Sahiwal Cattle M. JAVED ZFX Gene Characterization and Phylogenetic Analysis in Pakistani Riverine Buffalo T. HUSSAIN, M. M. MANZOOR, A. WAJID, A. NADEEM, M. JAVED, M. M. ALI, M. E. BABAR The Identification of Genetic Variation in MHC (Major Histocompatibility Complex) Gene Region in Some Turkish sheep Breeds F. ILHAN, A. TOZLUCA, F. OZDIL Genotypic Analysis of the Prolactin Gene in Nili Ravi Buffalo Breed of Pakistan A. NADEEM

13 The Association Between Calpain and Calpastatin Gene Polymorphism and Meat Tenderness in Beef Cattle S. KOK, O. COBANOGLU, E. K. GURCAN, M. I. SOYSAL Age-related Changes in Relative Expression Stability of Commonly Used Housekeeping Genes in Selected Porcine Tissues M. ULAS, K. SCHELLANDER, D. TESFAYE, E. THOLEN, C. LOOFT, M. J. UDDIN Lactation Curve Traits of Holstein Cows Raised at a Corporation Farm Y. ALTAY, N. MEMMEDOVA, I. KESKIN A Sample Model for Prediction of 305-Day Milk Yield in Holstein Cows Using Artificial Neural Networks N. MEMMEDOVA, Y. ALTAY, I. KESKIN Determination of Some Effective Factors on Lactation Milk Yield of Anatolian Buffalos by Path Analysis A. SAHIN, Z. ULUTAS, S. GENC Classification of Milk Yield Characteristics with Cluster Analysis A. AKILLI, H. ATIL Estimation of Live Weight Using Some Body Measurements in Zom Ewes N. AKCA, M. E. VURAL, A. KARATAS, S. KONCAGUL, M. BINGOL Prediction of Egg Weight From Egg Quality Characteristics Using Ridge Regression and Regression Tree Methods H. ORHAN, E. EYDURAN, A. TATLIYER, H. SAYGICI Machine Learning Methods: Naive Bayes and Support Vector Machines S. KESKIN, S. ELASAN, K. KARAKUS, T. AYGUN, M. F. CELEN, S.S. TUNCER Determination of the Most Appropriate Covariance Structure for Data with Missing Observations in Repeated Measures Design E. EYDURAN, A. TATLIYER, A. WAHEED, M.M. TARIQ Analysis of Covariance on Randomized Plot Design Y. ALTAY, I. KESKIN Investigation of Relationships Between Some Carcass Traits and Pelvic Fat Weight in Akkaraman Lambs by Path Analysis A. KARABACAK, S. BOZTEPE, I. KESKIN, I. AYTEKIN NO ANIMAL BREEDING and HUSBANDRY ORAL PRESENTATIONS Studies on Rodents and Their Ectoparasites in Habitation Masses and Animal Farms, Minia, Egypt H.M. HASSAN Gross Anatomical Studies on the Cardiac Valves of the Ostrich (Struthio camelus) M.E. AMIN, M.A. ALSAFY, S.A. El-GENDY, S.I. ENANY Effect of Stocking Densities, Number of Feeders and Different Environmental Temperature and their Interaction on Some Productive Performance and Physiological Characteristics of Broiler Chickens 2- Effect on Some Physiological Characteristics of Broiler Chickens N.T. TAHA, A.M.Y. Al-HAMED Past, Current and Perspective Concerns in Dairy Cattle Genetic Evaluation for the Production Traits H. GROSU, S. LUNGU, P.A. OLTENACU Pilot Study Related to a New Methodology of Electronic Identification of Ruminant S. LUNGU, H. GROSU, N. FERRI State Resources and Opportunities for Animal Husbandry Development, Mountainous Areas of Bosnia and Herzegovina S. MURATOVIĆ, V. KATICA, S. ČENGIĆ-DŽOMBA, H. DŽENAN, E. MUŠANOVIĆ The Effect of Saline, hcg and GnRH on Progesterone and Protein Concentrations in Ovarian Follicles of Buffaloes M.H. LASHARI, Z. TASAWAR

14 Effect of Somatic Cell Count and Some Environmental Factors on Milk Yield and Milk Constituent of Red Holstein Cows Raised Under Mediterranean Climatic A. KOC Potential of Cervico-Vaginal Mucus from Cows in Estrus on the Motility and Membrane Integrity of Frozen Thawed Bull Spermatozoa A. MALIK Adaptation of Saanen Goats to the Conditions in Konya V. SARIYEL, B. DAG Analyze of Sheep Production in Terms of Animal Welfare and Development Possibilities in Izmir Region I. ALKAN, H.I. YILMAZ, C. KANDEMIR, H.B. UNAL, T. TASKIN, N. KOSUM, A. ALCICEK Clinico-Molecular Diagnosis of Bovine Mycoplasmosis and its Control in Karachi, Pakistan S. K. FAREED, S. AZHAR, M. IQBAL, J. HUSSAIN, F. MUHAMMAD, S. A. KHAN, A. AHMAD Effect of Management Systems and Hormonal Treatment on Reproductive Performance and Lambs Growth in Awassi Sheep K.H. SULTAN, S.Y. ABDUL-RAHMAN, R.K. ABDULLAH Estimation of Puberty in Awassi and Hamadani Ram Lambs F.H.A. AL-HASSAN, N.M. ALI, M.B. TAHA Some Biological Characters and Control Methods of the Beekeeping Harmfull Great Wax Moth, Galleria mellonella L. R. OZTURK Biosecurity in Small Ruminants Farm and its Importance T. TASKIN, M. KOYUNCU Village Poultry in Turkey M. F. CELEN, S. KESKIN, K. KARAKUS, S. S. TUNCER, T. AYGUN Importance of Organization in the East Anatolian Animal Husbandry K. KARAKUS, T. AYGUN, S. S. TUNCER, M. F. CELEN, S. KESKIN Nomadic Culture and Sheep Husbandry in Eastern Anatolia T. AYGUN, K. KARAKUS, S.S. TUNCER, S. KESKIN, M.F. CELEN Reproductive Management in Cross Bred Cattle Through Administartion of GnRH, hcg, Progesteron After Artifical Insemination M.S. AKHTAR, M. SALEEM, A.A. FAROOQ, M.M. AYAZ, M. AKHTAR, L.A. LODHI, I. AHMAD, M.A. RAZA Evaluation of Some Disinfectants on Total Microbial Load in Teats Cups A.K. AL-HUBAETY, A.K. DARWEESH, A.D. NAJEM Estimation of 300-Day Lactation Milk Yield of Holstein Dairy Cattle Using Part Lactation Records A. M. TATAR The Impact of Pospartum PGF2α Application on Reproductive Parameters in Dairy Cows N. PRAČIĆ, S. JOTANOVIĆ, M. PLAVŠIĆ, R. ŠAHINOVIĆ, Đ. SAVIĆ, H. OMANOVIĆ, S. HALIMOVIĆ, E. MUJIĆ, H. VILIĆ Importance of Biogas for Animal Production L.H. TECER National Sheep and Goat Breeding Program of Turkey B. ANKARALI, I. DASKIRAN, V. AKGUNDUZ The Native Genetic Resource Daglıc Sheep Breed T. CANATAN, M. KAN, K. AKBULUT, O. AKIN Milk Yield Characteristics of Kıl Goats Under Rural Conditions H. ERDURAN, B. YAMAN Effect of Some Environmental Factors on The Distribution of Kiddings in a Day Kil x Kil, Saanen x Kil and Alpine x Kil Goats Under Rural Conditions H. ERDURAN, U. ZULKADIR, B. YAMAN NO

15 Body Type Evaluation in Water Buffalo: A Model Study for Anatolian Water Buffalo M.I. SOYSAL, Y.T. TUNA, S. KOK, E.K. GURCAN NO 197 ANIMAL NUTRITION ORAL PRESENTATIONS Determination of Feed Value with Using In Vitro Gas Production Technique of Mistletoes (Viscum Album L.) Silages Relating to Different Hosts B. Z. SARICICEK, F. AKTAS Effect of Sapindus Rarak and Sacharomyces Cerevisiae Supplementation on In Vitro Fermentation Characteristics of Palm Oil Byproduct M. ZAIN, J. RAHMAN, KHASRAD Effect of Rumen Degradable and Undegredable Protein and Quality Contents of Formaldehyde Treated Rations Given to Karadi Ewes on Milk Production under Pasture Condition M.M. KASSEM, K.N. DOSKY, S.A. JARJEES Effect of Supplementation With Vitamin E and Sodium Bicarbonate to the Rations on Milk Production Composition and Some Blood Parameters in Awassi Ewe M.A. M. TAYEB, U. A. G. AL-ZEDAN The Effects of Saline, HCG and GNRH on Progesterone and Protein Concentrations in Ovarian Follicles of Buffaloes M. H. LASHARI, Z. TASAWAR Effect of Restricted Feeding Strategies on Nutrient Digestibility, Some Rumen and Blood Parameters and Growth Rate in Awassi Lambs S.A. SHAMOON, N.Y. ABBO, G.I. ABDULAH Effect of Using Dried Brewers Grains on Milk Production and Its Composition in Diet of Dairy Frisian Cows A. A. AL-TALIB, A. TH. AL-KHASHAB, M. K. ALMAHDAWI A Study on Increasing Usage Possibilities of Sugar Beet Pulp C. TEMUR, S. CELIK, M. GUNEY, M. DEMIREL Raisin Wastes: A Tropical Tanniferous in the Diet of Growing Mehraban Lambs D. ALIPOUR Effect of Rapeseed Meal (RSM) Fed on Fattening Lambs M. YOSSIFOV, L. KOZELOV Study the Effect of Body Weight and Type of Ration on the Feed Performance and Carcass Traits for Fattening Awassi Lambs J. M. S. AL-MOKHTAR The Effect of Borax on Milk Yield and Some Metabolic Parameters in Austrian Simmental (Fleckveih) Cows M. KABU, C. UYARLAR Effect of Quebracho Tannins Supplementation on Nutrients Utilization and Rumen Fermentation Characteristics in Ruminants S. M. A. SALLAM Protein Requirements of Three Goats Breeds Raise in the Semi Arid Region M. M. ABDELRAHMAN Effects of Essential Oils and Vitamin E Supplemention on Performance and Gut Microbiology of Broiler A. AGMA OKUR, H. E. SAMLI, F. KOC, H. AKYUREK, N. SENKOYLU A Study on the Effect of Replacing Crude and Treated Local Common Vetch (Vicia Sativa) Seeds with Soybean Meal on the Productive Performance of Broiler Breeders I. S. KLOOR, A. M. SHAREEF, S. M. HAMEED Effect of Using Soaking, Germination and Cooking for Common Vetch Vicia Sativa on Growth Performance of Common Carp Cyprinus Carpio L. M. A. MOHAMMAD A Study to Investigate the Effects of Using an Enzyme- Probiotic Combination on Broilers S. SEIFI

16 Effects of Antioxidant Supplementation in Productive Performance of Broiler Exposed to Heat Stress D. Th. YOUNIS, S. Y. ABDUL-RAHMAN Use of Enzymes to Improve Nutrient Availability in the Grower and Finisher Diet Container Local White Barley I. N. ENZADDIN Effect of Peanut Cake Diet on Lipid Profile and Blood Sugar in Growing Rats M. A. AYED, M. A. JASSIM Effect of Myrtle (Myrtus Communis L.) Oil on Performance, Egg Quality Parameters, Some Biochemical Parameters and Hatchability of Laying Quails T. BULBUL, D. YESILBAG, E. ULUTAS, H. BIRICIK, S.S. GEZEN, A. BULBUL NO BIOMETRY- GENETIC / POSTERS A New Genomic Motif in Animal Production mirna R. ISIK, G. KOBAZI, G. BILGEN, C. UN Polymorphism of Sheep POU1F1 Gene Exon 6 and 3 UTR Region and Their Association with Milk Production Traits O. OZMEN, S. KUL, E. OZKAN UNAL Estimation of Genetic Parameters for Monthly Egg Production in Japanese Quail Based on Bayesian Inference D. NARINC, E. KARAMAN, T. AKSOY The Effect of 17β Estradiol on the Expression of ENOS and INOS in Ovariectomized Rat O. YILMAZ, A. YAGCI, E. ULUTAS, A. SEVIMLI, K. ALTUNBAS, A. BULBUL, R. ASLAN The Allel Fund Population of the Holstein Cows of Different Ecogenesis T. RAILEAN, V. RADIONOV Genetic Diversity and Distance Between Two Bulgarian Local Sheep Breeds Assessed by Microsatellite Markers S. GEORGIEVA, D. HRISTOVA, I. DIMITROVA, N. STANCHEVA Marker-Assisted Selection (MAS) in Small Ruminants R. ISIK, C. KANDEMIR, G. BILGEN, N. KOSUM, T. TASKIN Evaluation of Suitable Reference Genes for Gene Expression Studies in Porcine Alveolar Macrophages in Response to LPS and LTA M. ULAS, M. A. ISLAM, K. SCHELLANDER, C. LOFT, E. THOLEN, M. J. UDDIN Weight Development of Sheep From Synthetic Population Bulgarian Milk According Breeding Line J. NAKEV Comparative Study of Some Biochemical Indicators in Two Bulgarian Indigenous Sheep Breeds I. DIMITROVA, G. ANGELOV, T. MEHMEDOV, P. STAMBEROW, N. STANCHEVA, S. GEORGIEVA, J. NAKEV Importance of Fish Species Diversity for Sustainable Aquaculture in Turkey Y. BOZKURT Cryogenic Gene Banks in Aquaculture Y. BOZKURT Transgenic Animal Technology with Genetic Engineering and its Use with Advantages and Disadvantages M. DOSAY-AKBULUT Hematological Parameters in Broiler Chicks V. DINI, P. ZALLA, E. SHERKO Estimation of Crossbreeding Effects for Growth Traits in Crossing Golden Montazah with White Leghorn Chickens M.M. IRAQI,M. H. KHALIL, M. M. El-ATTOUNY

17 Dairy Productivity and Biological Fertility in Sheep from Synthetic Population Bulgarian Milk According Breeding Line N. STANCHEVA, I. DIMITROVA, S. GEORGIEVA Comparison and Prediction of Body Measurements with Digital Image Analysis and Non-Linear Models in Female Holstein Calves S. OZKAYA, O. KOSKAN Analysis of Genetic Diversity and Relationships in Turkish Water Buffalo breeds Using Microsatellite Markers E. OZKAN UNAL, N.D. DAGTAS, E. YUNCU, M.I. SOYSAL, I. TOGAN Calpastatin Gene Polymorphism in Turkish Sheep Breeds O. YILMAZ, I. CEMAL, O. KARACA, S. SEVIM, M. OZTURK, N. ATA Genetic Features of Structural Units of the Moldavian Type of Black-Motley Cattle V. FOKSHA, A. KONSTANDOGLO Sustainable Conservation of Native Farm Animal Genetic Resources, A Case Study: A Private Enterprices for Kivircik Sheep Breeding Farm E. YALCIN, D. ERDEM Determination of Some Morphological Traits of Japanese Quails (Coturnix Japonica) By Canonical Correlation Analysis U. KARADAVUT, A. TASKIN, H. CAYAN, E. UGURLUTEPE, S. GENC, N. KARTAL, H. SECILMIS Evaluation of In Vitro and In Vivo Fertility in Semen in Pure Lines of Cocks O. UYSAL, Z. DEMIR, C. CEBI, S. ERDOGAN DEMIRTAS, M. B. TIRPAN, M. TUNCA, K. TEKIN, S. KAMANLI, M. E. INANC Regression Tree Analysis for Determinations of the Effective Factors on Birth Weight in Hair Gonat (Anatolian Black) Kids Aziz SAHIN, Zafer ULUTAS, Serdar GENC Comparıson the Production Performance of Progeny from Two Broiler Breeders Lines and their Reciprocal Crossing D. Majed Ahmed Sabri al-naimi NO ANIMAL BREEDING and HUSBANDRY POSTERS The Economical Livestock Activitiy: Leather Industry S. S. TUNCER, T. AYGUN, M. F. CELEN, K. KARAKUS, S. KESKİN, The Effect of Rangeland Attributes on Milk Yield in Rangeland Dependent Dairy Cattle Farms in Erzurum A. KARA, S. E. DUMLU, E. AKSAKAL, M. M., OZGOZ, M. UZUN, S. KADIOGLU, S. CAKAL, U. SIMSEK Improving of Iranblack sheep breed for Prolificacy D. KIANZAD, K. HASANPUR, M. MORTAZAVI The Importance of Hair Goats in Turkey F. ERDOGAN ATAC, H. BURCU Studies on Serum Enzymes in Sheep From Breed Synthetic Population Bulgarian Milk G. ANGELOV, T. MEHMEDOV, I. DIMITROVA, P. STAMBEROW, N. STANCHEVA, S. GEORGIEVA, J. NAKEV Factors Affecting the Sexual Behavior in Cattle and Small Ruminants H. D. SIRELI, M. TUTKUN, A.M. TATAR The Importance of Superovulation in Cattle and Small Ruminats M. TUTKUN, H. D. SIRELI, A.M. TATAR Dairy Productivity and Biological Fertility in Sheep from Synthetic Population Bulgarian Milk According Breeding Line. N. STANCHEVA

18 Seroprevalance of Avian Reovirus Infection in Chicken Enterprises in Balikesir and Bolu Provinces of Turkey S. B. AYDIN, N. EROL The Volume of the Rabbit Cerebellum: Stereological Microanotomical Study H. S. KARABEKIR, M. S. AKOSMAN, N. GOCMEN MAS, F. AKSU, M. EZIDER, O. F. LENGER, I. TURKMENOGLU Brucellosis and Its Importance in Terms of Public Health R. KARA Small Ruminant Behaviour and Welfare S. OZIS ALTINCEKIC, M. KOYUNCU A Study on Some Reproductive Characteristics of Eastrous Synchronized or Unsynchronized Saanen Does U. SEN, H. ONDER Detection of Enterotoxins in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Bovine Subclinical Mastitis B. BOYNUKARA, T. GULHAN, M. ALISARLI Application of Good Working Practices at the Milk Processing Technology V. DINI, B. BIJO Some Yield Features of Anatolian Water Buffaloes Grown People's Hand in Diyarbakir Province Y. HAN, G. BAKIR, E. OZKAN UNAL Effect of Environmental Factors on Growth Performance Traits in Daira Din Panah (DDP) Goats in Pakistan A. WAHEED, M. S. KHAN Comparison of the Fattening Performance of Simmental, Brown Swiss and their Crossbred Bulls at Middle Anatolian Condition ASAHIN, A. DEMIRGUC, U. KARADAVUT, A. TASKIN Non-Genetic Factors Affecting Various Growth Traits of Anatolian Buffalo Calves A. SAHIN, Z. ULUTAS Trout Fish Farming in a Special The Facility Behavior in Some Effects of Fish Disease in Kirsehir. S. BEKTAS, A.TASKIN, U. KARADAVUT Turkey's Poultry Farms Biosafety Practises N. HARMANDA, A. TASKIN, A. SAHIN, U. KARADAVUT Determination of Water Loss in Eggs at the Incubation Period A. TASKIN, S. GENC, I. COSKUN, U. KARADAVUT Relationships Between Milk Urea Nitrogen and Some Raw Milk Chemical Composition of Anatolian Buffaloes A. SAHIN, A. YILDIRIM, Z. ULUTAS Comparison of Different Sheep Breeds for Some Adaption, Fattening and Carcass Characteristics Under East Mediterranean Region Condition C. YAVUZ, M. KESKIN The Influence of Body Condition Score on Response of Ewes to the Ram Effect N. A. TODOROV, K. V. NEDELKOV Comparison on the Response of Ewes to the Ram Effect in Seven Bulgarian Breeds K. V. NEDELKOV, N. A. TODOROV, D. G. GIRGINOV, M. S. SIMENOV Climate Change Its Effect on Livestock Production and Mitigation Strategies in Pakistan M. YOUNAS, K. ISHAQ, M. RAFIQ Principle Spermatological Parameters in Goat From Different Breeds M. E. INANC, O. UYSAL, I. S. GURCAN Vision of Collaboration in the Cow s Milk Production S. CHILIMAR The Effect of Powder Disinfectant and Nutritional Supplement on Dairy Cow Mammary Health A. ONENC, E. GONULOL, S. SOYCAN ONENC, G. COSTACHE, P. V. NIKOLOV NO

19 Water Buffalo Breeding in Istanbul M. AKSEL, S. URAL, M. I. SOYSAL A Study on Determination of Carcass and Meat Quality of Ivesi, Kivircik, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anatolian Merinos Sheep Breeds under Intensive Conditions Z. ULUTAS, M. KURAN, A. ONENC, U. ENSOY, E. SIRIN, M. UGURLU, Y. AKSOY The Importance of Modern Agricultural Techniques on Animal Behaviour and Welfare J. METIN KIYICI, N. TUZEMEN Carcass Traits and Economic Assessment on Carcass Cutting of Zavot Cattle S. SARIOZKAN, A. AKCAY, D. BAYRAM Manure Management Properties of Animal Barns: A Case Study of Malkara District in Tekirdag Province C. KURC, I. KOCAMAN Effects of Heat Conditioning and Dietary Ascorbic Acid Supplementation on Growth Performance, Carcass and Meat Quality Characteristics in Heat Stressed Broilers H. DEGER ORAL TOPLU, A. NAZLIGUL, S. KARAARSLAN, M. KAYA, O. YAGIN Monitoring and Surveillanca of Producing of Bivalles in Istanbul A. TEPE, Y. OZCALKAP TAS, S. I. SOYSAL, S. OZCALKAP Research on the Variation of the Several Body Measurements and Production Traits of Some Native Breeds According to the Years. S. YUKSEL Innovation and Profitability in Sheep Breeding C. SARICAN, O. KARAMAN, B. GÜNDAY Water Buffalo For Our Next Generation In Egypt And In The World M.ABDEL RAHMAN IBRAHIM,IBRAHIM M. ABDELRAZEK NO ANIMAL NUTRITION / POSTERS Effect of Potassium Chloride Supplementation in Water Consumption, Behavior and some Physiological Traits of Broiler Reared Under Rotatory Heat Stress S.Y. ABDULRAHMAN, I.M. IBRAHIM, D.TH. YOUNIS The Effects of Boron, Propylene Glycol, Rumen Protected Methionine, Rumen Protected Lysine, Rumen Protected Choline and Niacine on Metabolic Profile in Dairy Cows at Transition Period C. UYARLAR, M. KABU Effect of Plant and Plant Extracts on Egg Yolk Cholesterol H. CAYAN, A. ALTOP, I. COSKUN, G. ERENER What is the Effect of Boron? M. KABU, C. UYARLAR Effects of Boron, Propylene Glycol and Methionine Administration on Some Hematological Parameters in Dairy Cattle During Peripartum M. KABU, T. CIVELEK, F. M. BIRDANE Commercial Enzyme Influence on Broilers Fed Different Levels of Wheat S. SEIFI Reevaluation of Cotton Seed (Gossypium hirsutum L. ) as Protein Source in Poultry R. AYDIN, D. AYDIN Citrus Pulp as Alternative Feed Source S. SOYCAN ONENC, Mustafa BOGA, F. KORKMAZ Effects of Oak Tannin Extract (Artutan) on Alfalfa Silage Composition A. KAMALAK, O. CANBOLAT, M. SAHIN, O. KURT, E. KAYA, A. I. ATALAY The Truth About Cholesterol: Egg Consumption vs Serum Cholesterol R. AYDIN, D. AYDIN

20 Chromatographic Separation and Identification of some Volatile Oils, Organic Acids and Phenols From The Seeds of Cuminum Cyminum Growing in Iraq F. HASHUM, Y. AL-HASHEMI Effect of Adding Crushed Wheat on the Quality, Sensory and Economic Characteristics to The Beef Burger N. TAHSEEN, T. AL-TAEE Effect of Plant Extract Containing Carvacrol, Thymol and Rosmarinic Acid on Performance, Digestive Tract Histomorphology and Blood Parameters of Broiler N. SENKOYLU, C. H. YILDIZ, A. AGMA OKUR, M. KANTER, H. E. SAMLI Improvement of the Local White Barley in the Broiler Chicks Starter Diet by Adding Exogenous Enzyme M. I. A. AL-NEEMI Utilization of Arginine-Ornithine Amino Acids in Animal Production C. TEMUR, K. KARAKUS Methioine and Cystine Requirment and Its Ratio for Growing Rabbits S.M. BASSIONY, SAMAR S.M. BASSIONY Awareness Level of Leader Women Farmers About Organic Livestock D. SENTURK DEMIREL, S. AKIN, R. DEMIREL New Methods of Improving the Feed Value of the Wheat Straw F. KOC, F. TAN, S. ESER Efficient Utilization of the Adsorbent Vitacorm-Reo-Ag in Mixed Fodders for Young Pigs L. CAISIN, L. BIVOL, A. COVALENCO, V. HAREA The Contents of Phytic Acid and Phosphorus of Some Wheat, Barley, Oats and Triticale Varieties F. KIRKPINAR, H.B. UNLU Effects of Supplemental Rumen Protected Niacin, Rumen Protected Choline, Biotin and their Combinations on some Blood and Milk Parameters of Transition Dairy Cows C. UYARLAR, I. S. CETINGUL Affects of Boron Administration on Serum Ca, Mg and P for Peripartum Cows M. KABU, F. M. BIRDANE, T. CIVELEK, C. UYARLAR The Effect of L-Arginine on Immune Response, Organ Development and Nitric Oxide Metabolism in Broilers T. BULBUL, V. OZDEMIR, A. BULBUL, E.ULUTAS The Effect of Dietary Supplementation of Nitric Oxide Donor and Inhibitor on nnos Expression and Motility of Small Intestinum in Broilers A. BULBUL, T. BULBUL, A. SEVIMLI, O. YILMAZ The Effects of Yeast (Saccharomyces Cerevisiae) and Clinoptilolite Administration on Milk Yield and Some Metabolic Parameters in Early Lactation Dairy Cows A. B. AKKAYA, C. UYARLAR, E. E. GULTEPE Using of Toxin Binders as Feed Additives in Animal Nutrition H. H. IPCAK, A. ALCICEK Effects of Probiotics, Prebiotics and Organic Acids on Mineral Absorption and Bone Characteristics in Poultry A.O. USTUNDAG The Effect of Synthetic Zeolite on Incidences of Hypocalcaemia in Dairy Cows S. SOYCAN ONENC, A. ONENC, E. GONULOL, G. COSTACHE The Effect of Substitution of Fish Meal By Black Soldier Fly (Hermetia Illucens) Maggot Meal in the Diet on Egg Production of Quail (Coturnix Coturnix Japonica) T. WIDJASTUTI, R. WIRADIMADJA, M. N. SYIFA Effect of Green Roughage Replacement in Bull-Calves Concentrate Rations on Its Performance and Carcase Characteristics M. D. IMADULDEEN, S. K. AZAD NO

Assessment of actual framework conditions and potentials for Biogas investments in Turkey

Assessment of actual framework conditions and potentials for Biogas investments in Turkey Assessment of actual framework conditions and potentials for Biogas investments in Turkey This project is part of the International Climate Initiative. The German Federal Ministry for the Environment,

More information

NEWSLETTER IAHA - IFOAM Animal Husbandry Alliance Edition nº 2 - Latin America and Caribbean, Jan/Feb/Mar/2014

NEWSLETTER IAHA - IFOAM Animal Husbandry Alliance Edition nº 2 - Latin America and Caribbean, Jan/Feb/Mar/2014 NEWSLETTER IAHA - IFOAM Animal Husbandry Alliance Edition nº 2 - Latin America and Caribbean, Jan/Feb/Mar/2014 Dear Readers With great pleasure we release the IAHA Newsletter No. 2. This is the first edition

More information

How to Feed the World in 2050

How to Feed the World in 2050 How to Feed the World in 2050 Executive Summary 1. Introduction 2. Outlook for food security towards 2050 (1) The changing socio-economic environment (2) The natural resource base to 2050 will there be

More information

The socio-economic overview and analyses of new income generation activities at Turkish Aegean MPAs

The socio-economic overview and analyses of new income generation activities at Turkish Aegean MPAs T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. The socio-economic overview and analyses of new income generation activities at Turkish Aegean MPAs T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

More information

Draft Thematic Priority 5: Food Quality and Safety 4 th Thematic call

Draft Thematic Priority 5: Food Quality and Safety 4 th Thematic call Draft Thematic Priority 5: Food Quality and Safety 4 th Thematic call Published June 2005 for funding in 2006 Work Programme for the specific programme for research, technological development and demonstration:

More information

CASSAVA AS ANIMAL FEED IN GHANA: PAST, PRESENT AND FUTURE

CASSAVA AS ANIMAL FEED IN GHANA: PAST, PRESENT AND FUTURE CASSAVA AS ANIMAL FEED IN GHANA: PAST, PRESENT AND FUTURE i CASSAVA AS ANIMAL FEED IN GHANA: PAST, PRESENT AND FUTURE Author Kwame Oppong-Apane - Chief Executive Officer, Oporhu Agricultural and Rural

More information

Veterinary aspects of aquatic animal health and welfare, aquaculture and ornamental fish trade

Veterinary aspects of aquatic animal health and welfare, aquaculture and ornamental fish trade FEDERATION OF VETERINARIANS OF EUROPE Veterinary aspects of aquatic animal health and welfare, aquaculture and ornamental fish trade Report of FVE working group on Aquatic Animal Health and Aquaculture

More information

PRODUCTION OF ANIMAL PROTEINS BY CELL SYSTEMS DESK STUDY ON CULTURED MEAT ( KWEEKVLEES ) H.P. HAAGSMAN, K.J. HELLINGWERF, B.A.J.

PRODUCTION OF ANIMAL PROTEINS BY CELL SYSTEMS DESK STUDY ON CULTURED MEAT ( KWEEKVLEES ) H.P. HAAGSMAN, K.J. HELLINGWERF, B.A.J. FACULTEIT DIERGENEESKUNDE / FACULTY OF VETERINARY MEDICINE PRODUCTION OF ANIMAL PROTEINS BY CELL SYSTEMS DESK STUDY ON CULTURED MEAT ( KWEEKVLEES ) H.P. HAAGSMAN, K.J. HELLINGWERF, B.A.J. ROELEN October

More information

Food security and the futures of farms

Food security and the futures of farms Food security and the futures of farms 2020 and toward 2050 kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrif t Nummer 1 2011 Årgång 150 Publisher Åke Barklund, Secretary General and Managing Director, KSLA

More information

Systemwid slp e CGIAR Liv e estockprogramm

Systemwid slp e CGIAR Liv e estockprogramm Drivers of change in crop livestock systems and their potential impacts on agro-ecosystems services and human wellbeing to 2030 A study commissioned by the CGIAR Systemwide Livestock Programme ILRI PROJECT

More information

ANIMAL BREEDING FROM INFINITESIMAL MODEL TO MAS: THE CASE OF A BACKCROSS DESIGN IN DAIRY SHEEP (SARDA X LACAUNE) AND ITS POSSIBLE IMPACT ON SELECTION

ANIMAL BREEDING FROM INFINITESIMAL MODEL TO MAS: THE CASE OF A BACKCROSS DESIGN IN DAIRY SHEEP (SARDA X LACAUNE) AND ITS POSSIBLE IMPACT ON SELECTION ANIMAL BREEDING FROM INFINITESIMAL MODEL TO MAS: THE CASE OF A BACKCROSS DESIGN IN DAIRY SHEEP (SARDA X LACAUNE) AND ITS POSSIBLE IMPACT ON SELECTION G. Pagnacco and A. Carta Giulio.pagnacco@unimi.it izcszoo@tin.it

More information

Joint Programming Initiative A HEALTHY DIET FOR A HEALTHY LIFE. DRAFT Strategic Research Agenda. 2011-2020 and beyond

Joint Programming Initiative A HEALTHY DIET FOR A HEALTHY LIFE. DRAFT Strategic Research Agenda. 2011-2020 and beyond Joint Programming Initiative A HEALTHY DIET FOR A HEALTHY LIFE DRAFT Strategic Research Agenda 2011-2020 and beyond October 2011 Foreword This Joint Programming Initiative (JPI) provides a roadmap for

More information

Thirty-seventh Session. Rome, 25 June - 2 July 2011. Proposal by the Government of Bolivia for an International Year of Quinoa

Thirty-seventh Session. Rome, 25 June - 2 July 2011. Proposal by the Government of Bolivia for an International Year of Quinoa June 2011 C 2011/INF/18 Rev.1 E CONFERENCE Thirty-seventh Session Rome, 25 June - 2 July 2011 Proposal by the Government of Bolivia for an International Year of Quinoa Executive Summary This document presents

More information

THE NEW ISSUES OF HUNGER.. Biofuels.. Land grabbing FOOTNOTES AND BIBLIOGRAPHY

THE NEW ISSUES OF HUNGER.. Biofuels.. Land grabbing FOOTNOTES AND BIBLIOGRAPHY In the face of hunger Food security in our globalized world INDEX page 3 EXECUTIVE SUMMARY page 4 INTRODUCTION page 6 FACTS OF HUNGER page 8 CONCEPTS OF HUNGER page 12 FOOD EMERGENCIES IN THE SAHEL, THE

More information

Genetics then and now: breeding the best and biotechnology

Genetics then and now: breeding the best and biotechnology Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2005, 24 (1), 31-49 Genetics then and now: breeding the best and biotechnology P.K. Basrur (1) & W.A. King (2) (1) Professor Emeritus, Department of Biomedical Sciences,

More information

SUSTAINABILITY REPORT

SUSTAINABILITY REPORT DANONE 2011 SUSTAINABILITY REPORT Strategy and Performance The strategy in action: Health, For All, Nature, People performance indicators complete GRI INDEX COMMITMENTS and Progress Danone Sustainability

More information

WORKING TOGETHER FOR SUSTAINABLE FOOD REPORT SUMMARY UK 2013. Conservation Climate Change Sustainability. Prime cuts~ Valuing the meat we eat

WORKING TOGETHER FOR SUSTAINABLE FOOD REPORT SUMMARY UK 2013. Conservation Climate Change Sustainability. Prime cuts~ Valuing the meat we eat WORKING TOGETHER FOR SUSTAINABLE FOOD REPORT SUMMARY UK 2013 Conservation Climate Change Sustainability Prime cuts~ Valuing the meat we eat A discussion paper by WWF-UK and the Food Ethics Council About

More information

TACKLING CLIMATE CHANGE THROUGH LIVESTOCK. A global assessment of emissions and mitigation opportunities

TACKLING CLIMATE CHANGE THROUGH LIVESTOCK. A global assessment of emissions and mitigation opportunities TACKLING CLIMATE CHANGE THROUGH LIVESTOCK A global assessment of emissions and mitigation opportunities TACKLING CLIMATE CHANGE THROUGH LIVESTOCK A global assessment of emissions and mitigation opportunities

More information

Climate Research Wageningen UR Projects, researchers and expertise

Climate Research Wageningen UR Projects, researchers and expertise Climate Research Wageningen UR Projects, researchers and expertise Climate Research Wageningen UR Projects, researchers and expertise Climate research at Wageningen UR is both in-depth and broad-scoped.

More information

failure to yield Evaluating the Performance of Genetically Engineered Crops

failure to yield Evaluating the Performance of Genetically Engineered Crops failure to yield Evaluating the Performance of Genetically Engineered Crops failure to yield Evaluating the Performance of Genetically Engineered Crops Doug Gurian-Sherman Union of Concerned Scientists

More information

Towards sustainable production and use of resources:

Towards sustainable production and use of resources: Towards sustainable production and use of resources: acknowledgements Key authors of the report are: Stefan Bringezu Helmut Schütz Meghan O Brien Lea Kauppi Robert W. Howarth Jeff McNeely Martina Otto,

More information

Agriculture: from Problem to Solution

Agriculture: from Problem to Solution Agriculture: from Problem to Solution Achieving the Right to Food in a Climate-Constrained World Moving away from a market-based } } approach to food, agriculture and climate change Redirecting agriculture

More information

Agricultural Biotechnology. (A Lot More than Just GM Crops)

Agricultural Biotechnology. (A Lot More than Just GM Crops) Agricultural Biotechnology (A Lot More than Just GM Crops) 1 All living organisms have the ability to improve themselves through natural means in order to adapt to changing environmental conditions. However,

More information

ARIMNet 2 Call 2014-15

ARIMNet 2 Call 2014-15 Coordination of the Agricultural Research In the Mediterranean Area Call i text ARIMNet 2 Call 2014-15 SUBMISSION Pre-proposal by December 1 st, 2014 Full Proposal by May 11 th 2015 on http://arimnet-call.eu/

More information

Greener Pastures How grass-fed beef and milk contribute to healthy eating

Greener Pastures How grass-fed beef and milk contribute to healthy eating Greener Pastures How grass-fed beef and milk contribute to healthy eating How grass-fed beef and milk contribute to healthy eating Kate Clancy Union of Concerned Scientists March 2006 ii Union of Concerned

More information

global food want not.

global food want not. global food waste not, want not. Improving the world through engineering It is estimated that 30 50% (or 1.2 2 billion tonnes) of all food produced on the planet is lost before reaching A HUMAN STOMACH.

More information

Fifty Years Of Pharmaceutical Technology And Its Impact On The Beef We Provide To Consumers

Fifty Years Of Pharmaceutical Technology And Its Impact On The Beef We Provide To Consumers Fifty Years Of Pharmaceutical Technology And Its Impact On The Beef We Provide To Consumers Thomas E. Elam, PhD President, Strategic Directions Carmel, Indiana Rodney L. Preston, PhD Thorton Professor

More information

>>> EFFECTIVE POLICIES FOR SMALL BUSINESS A GUIDE FOR THE POLICY REVIEW PROCESS ENTERPRISE DEVELOPMENT AND STRATEGIC PLANS FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM

>>> EFFECTIVE POLICIES FOR SMALL BUSINESS A GUIDE FOR THE POLICY REVIEW PROCESS ENTERPRISE DEVELOPMENT AND STRATEGIC PLANS FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM >>> EFFECTIVE POLICIES FOR SMALL BUSINESS A GUIDE FOR THE POLICY REVIEW PROCESS AND STRATEGIC PLANS FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT EFFECTIVE POLICIES FOR SMALL BUSINESS A GUIDE FOR

More information

Collection of examples

Collection of examples ENRD Coordination Committee Focus Group Knowledge Transfer & Innovation ANNEX 1 Collection of examples supporting KT&I FINAL DRAFT March 2013 Table of Contents 1. The collaboration between stakeholders

More information