KATEDRA POLITOLÓGIE FILOZOFICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY. Podmienky rigorózneho konania v študijnom odbore politológia

Size: px
Start display at page:

Download "KATEDRA POLITOLÓGIE FILOZOFICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY. Podmienky rigorózneho konania v študijnom odbore politológia"

Transcription

1 KATEDRA POLITOLÓGIE FILOZOFICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY Podmienky rigorózneho konania v študijnom odbore politológia V zmysle článku 38 ods. 9 Študijného poriadku Filozofickej Fakulty Trnavskej univerzity v Trnave môžu absolventi magisterského štúdia vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Skúška sa koná v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie magisterského stupňa alebo v príbuznom študijnom odbore. Zásady rigorózneho konania na Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej zásady konania ) ďalej stanovujú, že tému rigoróznej práce si uchádzač volí po konzultácii s predsedom rigoróznej komisie. Predseda komisie môže uchádzačovi odporučiť konzultanta pre rigoróznu prácu, ktorými môžu byť profesori, docenti alebo odborní asistenti s vedecko-akademickým titulom. V zmysle článku 4 zásad konania má rigorózna skúška dve časti: obhajobu rigoróznej práce a ústnu skúšku z predmetných oblastí príslušného študijného programu. Ďalšie podmienky : (1) Na rigorózne konanie v odbore politológia sa môžu prihlásiť: a) Absolventi magisterského štúdia v odbore politológia b) Absolventi študijného odboru v spoločenských a behaviorálnych vedách podľa Sústavy odborov vysokoškolského vzdelávania SR č. 2090/2002 a Sústavy študijných odborov na Trnavskej univerzite. (2) Predmety rigoróznej skúšky z odboru politológia sú: 1. Dejiny filozofie 2. Metodológia politicko-vedného výskumu 3. Povinne voliteľný predmet v súlade s témou rigoróznej práce

2 Príbuzné študijné odbory: 1. Filozofia 2. Sociológia 3. História 4. Medzinárodné vzťahy 5. Teória štátu a práva 6. Verejná politika a verejná správa 7. Európske štúdiá Povinne voliteľné predmety: 1. Komparatívna politológia 2. Teória demokracie 3. Teórie medzinárodných vzťahov 4. Politická filozofia 5. Politická etika METODOLÓGIA POLITICKO-VEDNÉHO VÝSKUMU 1. Základné pojmy formálnej logiky; semiotika, sémantická, syntaktická a pragmatická metóda skúmania správnosti argumentu. 2. Vymedzenie pôsobnosti a štatút politickej vedy; hraničné disciplíny. 3. Súčasný stav politickej vedy; vplyv pozitivizmu a jeho kritici. 4. Princíp hodnotovej neutrality v sociálnych vedách podľa Webera: aplikujte na aktuálne politologické problémy. 5. Moderná politická veda a klasická politická filozofia: vzťah podľa L. Straussa 6. Induktívna a deduktívna metóda v politickej vede: Carnap a Popper. 7. Logický pozitivizmus: kritériá testovateľnosti teórií, vymedzenie vedy voči metafyzike, úloha filozofie, význam syntaktického skúmania jazyka. 8. Racionalizmus a empirická metóda v politickej vede; uveďte príklady a kritické prístupy. 9. Popperov hypotetický deduktivizmus a kritérium falzifikovateľnosti. 10. Evolučné teórie a ich význam pre politické sociálne vedy. 11. Súčasný problém štatútu humanitných vied podľa R. Scrutona: aplikujte na súčasnú politológiu. 12. Popperova teória vedeckého pokroku; uveďte do súvislosti s jeho obhajobou princípu otvorenej spoločnosti. 13. Historická metóda a historicizmus; príklady a kritické prístupy.

3 Odporúčaná literatúra: 1 MIHINA, F., SEDOVÁ, T., ZOUHAR, M. (eds.): Logický pozitivizmus. Moritz Schlick. Otto Neurath, Rudolf Carnap, Carl G. Hempel, Hans Reichenbach, Alfred J. Ayer. Bratislava: Iris OAKESHOTT, M., J.: Rationalism in Politics and Other Essays. Indianapolis: Liberty Fund Oʼ HEAR, A.: Beyond Evolution. Human Nature and the Limits of Evolutionary Explanation. Oxford: Clarendon Press POPPER, K. R.: Bída historicismu. Praha: Oikoymenh POPPER, K. R.: Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. London, New York: Routledge POPPER, K. R.: Logika vědeckého zkoumání. Praha: Oikoymenh POPPER, K. R.: Otevřená společnost a její napřátelé. Praha: Oikoymenh SCRUTON, R.: Modern Philosophy. London: Arrow Books SOUSEDÍK, P.: Logika pro studenty humanitních oborů. Praha: Vyšehrad STRAUSS, L.: Eseje o politické filosofii. Praha: Oikoymenh VOEGELIN, E.: Nová věda o politice. Brno: CDK WEBER, M.: Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh LEVY, D.: Realizmus. Brno: Proglas, HAYEK, F. A.: Kontrarevoluce vědy. Praha: Liberální institut ZÁLEŠÁK, T., KRIŠTOF, P., MARTINKOVIČ, M.: Politická filozofia a politická veda. Výber aktuálnych problémov. Trnava: FF TU, ZÁLEŠÁK, T.: Obec v kríze. Malé pozvanie do politickej filozofie a sprievodca stavmi živočícha politického. Trnava: FF TU, 2014.

4 (1) KOMPARATÍVNA POLITOLÓGIA 1. Význam komparatívnej metódy a jej aplikácia v rámci politológie. Základné predmety komparatívnej analýzy a riziká. 2. Klasická a moderná typológia politických režimov. 3. Úloha exekutív a ich mocenská diferenciácia v rámci prezidentských, semiprezidentských a parlamentných systémov. 4. Problematika komparácie atribútov väčšinového a pomerného volebného systému. Analýza odlišností, pozitív a negatív volebných systémov vzhľadom na ich konkrétne využitie v politickej praxi. 5. Politický systém Spojených štátov amerických. 6. Politický systém Spolkovej republiky Nemecko. 7. Typológia zmiešaných volebných systémov. Špecifiká a spôsoby aplikácie. 8. Politický systém Švajčiarska. 9. Politický systém Holadského kráľovstva. 10. Porovnajte parlamentný systém v GBR a SRN vzhľadom na kritérium stability exekutívy. 11. Typológia straníckych systémov podľa G. Sartoriho, M. Duvergera. 12. Problematika vzťahov pomerných volebných systémov a metodiky prepočítavania percentuálneho zisku hlasov na mandáty. 13. Teória a prax konsociačného a väčšinového, konkurenčného modelu demokracie. 14. Problematika polarity a polarizácie v systémoch politických strán podoby a špecifiká umierneného a polarizovaného multipartizmu. 15. Politický systém Ruskej federácie. 16. Význam a funkcie politických strán, typológia politických strán a problematika politickej vo vzťahu k stabilite politického systému. Odporúčaná literatúra: 1 CABADA, L., KUBÁT, M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia. Praha DRULÁK, P. a kol.: Jak zkoumat politiku. Portál. Praha FUKUYAMA. F.: Budování státu. Alfa Publishing, Praha LIĎÁK, J. a kol.: Komparácia politických systémov. Vyd. EKONÓM, Bratislava 1997.

5 5 KLÍMA, M.: Kvalita demokracie České republice a volební inženírství. Radix, Praha KLÍMA, M.: Volby a politické strany. Radix, Praha KLOKOČKA, V.: Ústavní systémy evropských států. Praha KRESÁK, P.: Ústavy a ústavné dokumenty vybraných štátov. MANZ, Bratislava KRESÁK, P.: Porovnávacie štátne právo. PF UK, Bratislava KYSELA J.: Dvoukomorové systémy. Eurolex Bohemia. Praha NOVÁK, M.: Systémy politických strán. Slon, Praha * samoštúdium 12 NOVÁK, M, BRUNCLÍK, M.: Postavenie hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech. Dokorán, Praha PETÖCZ, K.: Základy demokratických volebných systémov. IVO, Bratislava ŘÍCHOVÁ, B., a kol.: Komparace politických systémů I. VŠE, Praha ŘÍCHOVÁ, B., LISA, A.: Antologie světových politologú II. VŠE, Praha SARTORI, G.: Srovnávací ústavní inženírství. Slon, Praha (2) TEÓRIA DEMOKRACIE 1. Politická moc a autorita. Ich charakteristika, definovanie podstaty a významu pre demokratickú spoločnosť a politiku. 2. Problematika demokracie v náhľadoch klasických a moderných elitistov. 3. Idea demokracie a modely rozdelenia moci v spoločnosti. 4. Základné modely demokracie, ich ideové zdroje a moderné podoby. 5. Formy vlády v demokracii. Význam a funkcie exekutívy v politike. 6. Problematika klasickej liberálnej teórii demokracie a delibertívnej demokracie.. 7. Teórie reprezentácie. 8. Grécka a moderná demokracia. 9. Sociálno-politické podmienky demokracie. 10. Polyarchia a koncept ideálnej demokracie podľa R. Dahla. 11. Teória pluralizmu v teórii demokracie. 12. Problém vzťahu kvality pol. elít a úrovne demokracie. 13. Neokorporativizmus v politickej praxi demokracie a jeho podmienky vzniku. 14. Autoritatívne režimy. 15. Neliberálne podoby demokratických režimov a pseudodemokracie.

6 Odporúčaná literatúra: 1 DAHL, R. A.: Demokracie a její kritici Victoria publishing, Praha DAHL, R. A.: O demokracii. Portál, Praha FISCHER, J.L.: Krise demokracie. Karolinum, Praha HEYWOOD, A.: Politológia. Eurolex Bohemia, Praha HEYWOOD, A.: Politická teorie. Eurolex Bohemia. Praha HUNTIGTON, S.: Třetí vlna. Demokratizace na sklonku století. CDK, Brno SARTORI, G.: Teória demokracie. Archa, Bratislava Ed. HLOUŠEK, V., Kopeček, L.: Demokracie. Mezinárodní politologický ústav, Brno Ed. HLOUŠEK, V., Kopeček, L.: Konfliktní demokracie, Brno MPÚ, Brno SCHUMPETER, J.: Kapitalizmus, socializmus, demokracie. CDK, Brno SVENSSON, P.: Teorie demokracie. CDK, Brno Ed. ZNOJ, M.: Teorie demokracie dnes. Filosofia 10, Fil. ústav AV ČR, Praha (3) TEÓRIE MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV 1. Oblasť subjektov - aktéri v medzinárodných vzťahov z hľadiska realizmu, pluralizmu a globalizmu. 2. Povaha a štruktúra medzinárodných vzťahov. 3. Vestfálsky systém. 4. Systémová teória medzinárodných vzťahov. 5. Problematika analytických rovín v medzinárodných vzťahoch. 6. Teória funkcionalizmus a neofuncionalizmus. 7. Medzinárodná hospodárska ekonómia a teória hegemónnej stability. 8. Teória demokratického mieru. 9. Realizmus v medzinárodných vzťahov. 10. Behavioralizmus v medzinárodných vzťahoch. 11. Kritické teórie medzinárodných vzťahov. 12. Transnacionalizmus. 13. Teórie hier v medzinárodných vzťahoch. 14. Neoliberálny inštitucionalizmus. 15. Modely rozhodovania v medzinárodných vzťahoch.

7 Odporúčaná literatúra: 1 HOLLIS, M., SMITH, S.: Teorie mezinárodních vztahů, CDK, Brno BOOTH, K., SMITH, S. (eds.): Současné teorie mezinárodních vztahů, Barrister and Pricipal, Brno GUZZINI, S.: Realismus v mezinárodních vztazích a mezinárodní politické ekonomii, Barrister and Pricipal, Brno KNUTSEN, T. L.: Dějiny teorie mezinárodních států, Barrister & Principal, Brno DRULÁK, P.: Teorie mezinárodních vztahů. Portál, Praha HOCKING, B., SMITH, M.: World Politics. An Introduction to International Relation, London PŠEJA, P. (ed.): Přehled teorií mezinárodních vztahů. Masarykova univerzita, Brno SØRENSEN, G.: Stát a mezinárodní vztahy. Portál, Praha MAYAL, J.: World politics : progress and its limits. Cambridge : Polity Press, JORGENSEN, K. E.: International relations theory. Palgrave Macmillan HOCKING, B.: World Politics: an introduction to international relations. Hertfordshire : Harvester Wheatsheaf, (4) POLITICKÁ FILOZOFIA 1. Politické myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela. 2. Rímska stoa a politické myslenie v Ríme. 3. Patristika a scholastika, štát a právo v diele Augustína Aurelia a Tomáša Akvinského. 4. Renesančné politické myslenie Niccola Machiavelliho. 5. Racionalizmus v právnom a politickom myslení (René Descartes, Hugo Grotius, Baruch Spinoza). 6. Politická filozofia T. Hobbesa. 7. Politická filozofia J. Locka a Ch. Montesquieua. 8. Politické myslenie D. Huma. 9. Politické myslenie a koncepcia spoločenskej zmluvy u J. J. Rousseaua a Edmunda Burkeho. 10. Sociálna filozofia I. Kanta.

8 11. Objektívny idealizmus v myslení G. W. F. Hegela. 12. Politické myslenie J. Benthama, J. S. Milla a Alexisa de Tocquevilla. 13. Politické myslenie Karla Marxa a Frankfurtská škola (H. Marcuse, M. Horkheimer, T. Adorno, J. Habermas). 14. Politické myslenie F. A. Hayeka a Isaiaha Berlina. 15. Politické myslenie Erica Voegelina a Lea Straussa. 16. Politické myslenie Karla Raimunda Poppera a Hannah Arendtovej. 17. Komunitarizmus a liberalizmus (Sandel, McIntyre, Rawls, Nozick, Dworkin). Odporúčaná literatúra: 1 KIS, J.: Současná politická filosofie. Praha: Oikoymenh, KRSKOVÁ A.: Štát a právo v európskom myslení. Bratislava: Iura Edition, STORIG, H. J.: Malé dejiny filosofie. Praha: Karmelitánske nakladatelství, SCRUTON, R.: Krátke dějiny novověké filosofie. Praha: Barrister & Principal, SWIFT, A.: Politická filosofie. Praha: Portál, BALLESTREM K., OTTMANN, H. : Politická filosofie 20. století. Praha: Oikoymenh, VALEŠ, L.: Dějiny politických teorií. Plzeň: Aleš Čeněk, KŘÍŽKOVSKÝ, L. - ADAMOVÁ, K.: Dějiny myšlení o státě. Praha: ASPI SEIDLER, G. L.: Politické myšlení starověku a středověku, Praha VÍTEK, M.: Evropské politické myšlení, Hradec Králové, Gaudeamus, GRAESER, A.: Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikoymenh, RÖD, W.: Novověká filosofie I. Praha: Oikoymenh, RÖD, W.: Novověká filosofie II. Praha: Oikoymenh, HOLZHEY, H., RÖD, W.: Filosofie 19. a 20. století II. Praha: Oikoymenh, THURNHER, R. - RÖD, W. - SCHMIDINGER, H.: Filosofie 19. a 20. století III. Praha: Oikoymenh, (5) POLITICKÁ ETIKA 1. Politika a politická etika. 2. Politika ako uskutočňovanie záujmov. 3. Politická etika ako etika inštitúcií a cnosti. 4. Svedomie v politike.

9 5. Konflikt a kompromis. 6. Etika vnútornej politiky. 7. Základné hodnoty v spoločnosti a štáte. 8. Ľudské a občianske práva. 9. Demokracia ako priestor pre slobodu a zodpovednosť. 10. Politika ako umenie usmerňovať spory. 11. Občianska spoločnosť ako priestor pre dôstojnú sebarealizáciu v individuálnom a sociálnom rozmere. 12. Etika medzinárodnej politiky: spravodlivý mier. Odporúčaná literatúra: 1 SUTOR, B.: Politická etika. Dobrá kniha, Trnava KATUNINEC, M.: Civic Responsibility in a Democracy of Values. Trnava Königswinter, Trnava University, Faculty of Philosophy European Centre for Workers Questions KATUNINEC, M ZÁLEŠÁK, T. (eds.): Rub a líce demokracie. Filozofická fakulta TU, Trnava KATUNINEC, M. Zálešák, T. Martinkovič, M. (eds.): Etika a politika. Filozofická fakulta TU, Trnava LEVY, D.: Politický řád. Sociologické nakladatelství, Praha 1993.

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 ISSN 1338 0982

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 Vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Herdovo námestie 2, Trnava 917 01 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovak Journal for Educational

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

Predmet: KMKAR/ Teória sociálnej a marketingovej komunikácie ON Obsahová náplň štátnicového predmetu

Predmet: KMKAR/ Teória sociálnej a marketingovej komunikácie ON Obsahová náplň štátnicového predmetu Predmet: KMKAR/ Teória sociálnej a marketingovej komunikácie ON Obsahová náplň štátnicového predmetu 1) Psycholingvistické a sociolingvistické aspekty komunikácie. Vzťah reči a jazyka s ľudskou psychikou

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza ńtvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky. Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová

Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky. Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová Praha, 2013 1 Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální

More information

OD OSMIČKY K OSMIČKE. Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 1938. Jaroslava Roguľová a kol.

OD OSMIČKY K OSMIČKE. Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 1938. Jaroslava Roguľová a kol. OD OSMIČKY K OSMIČKE Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 1938 Jaroslava Roguľová a kol. Jaroslava Roguľová a kol. Od osmičky k osmičke Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 1938 Historický

More information

Medzinárodné vzťahy. Journal of International Relations

Medzinárodné vzťahy. Journal of International Relations Medzinárodné vzťahy Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Journal of International Relations

More information

I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005

I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005 EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě S B O R N Í K INOVAČNÍ PROCESY VE SVĚTĚ A JEJICH VLIV NA EVROPSKOU INTEGRACI (HISTORIE, REALITA, VIZE) I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE

More information

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR v Praze, Zuš Music Art, Fakultní školou uk v Praze s podporou FRVŠ ČR Sborník příspěvků z konference českých

More information

Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou. účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ. 30. november 2006.

Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou. účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ. 30. november 2006. Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ 30. november 2006 Bratislava Sekcia 1 A, B, C: Výchova a jej trendy v kontexte súčasného

More information

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA Štefan Majtán a kolektív AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE Vydavateľstvo EKONÓM Bratislava

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

Antonín Kozoň a kol. Sociálne zdravie

Antonín Kozoň a kol. Sociálne zdravie -- 1 -- -- 2 -- Antonín Kozoň a kol. SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI 2014 -- 3 -- Recenzenti: Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. Doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. Doc. ThDr. Juraj Spuchlák, PhD. PhDr.

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013 EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013 25. leden, Kunovice, Česká republika 1 Kolektiv autorů

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Miron Zelina: Školská reforma je proces... Štefan Porubský: Nieko¾ko poznámok k školskej reforme 08 z aspektu primárnej edukácie O UÈITE¼OVI Jaroslava Vašutová: Uèitelé

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Zameranie časopisu: teoretické a praktické

More information

Mimořádné vydání Media4u Magazine

Mimořádné vydání Media4u Magazine Mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2008 25. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti 1 2 Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti Bratislava - Praha 2011 3 Recenzenti: Prof. MUDr. Buhumil Chmelík, PhD. Prof.

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

Základy špeciálnej pedagogiky

Základy špeciálnej pedagogiky Základy špeciálnej pedagogiky Štefan Vašek Viacnásobné postihnutie Kompenzačné mechanizmy Narušenie Jedinec Postihnutie Synergický efekt spolupôsobenia postihnutí (narušení) Kompenzačné mechanizmy 3 Prof.

More information

TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Editori Juraj Čáp Katarína Žiaková MARTIN 2011 Recenzenti doc.

More information

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Andrej Mátel Milan Schavel Pavel Mühlpachr Tibor Roman (eds.) 2010 A n d r e j M á t e

More information

ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSTVO

ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSTVO KONFERENCIA ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSTVO v priestoroch FSEV UK v Bratislave 10/12/2013 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave UNESCO Centrum pre výchovu k ľudským právam

More information

Spravodaj c 153. - pondelok 19. septembra 2011 o 10.00 hod. DEŇ NEZÁVISLOSTI PRI ŠTÚROVI. Položenie vencov pri súsoší Ľudovíta Štúra v Bratislave

Spravodaj c 153. - pondelok 19. septembra 2011 o 10.00 hod. DEŇ NEZÁVISLOSTI PRI ŠTÚROVI. Položenie vencov pri súsoší Ľudovíta Štúra v Bratislave Spravodaj c 153 Motto 53: Národ dnes potrebuje väčšmi charakter ako talent. Talent je meteor, ktorý sa zablysne a zhasne, no charakter je stálica, ktorá pretrvá. Pavol Országh Hviezdoslav 25-ročný - pondelok

More information

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie Konferencia sa konala v dňoch 15-16.5.2014 v Starej Lesnej Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2014 Katedra

More information

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca OBJEDNÁVKA na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca Vychází 4 - krát ročně. Cena za kus 1,60 EUR/50 Kč. Celoročné předplatné: 6 EUR/200 Kč. Pro studenty zdravotnických

More information

Program 18. ročníka konferencie DidInfo 2012. Vitajte na konferencii

Program 18. ročníka konferencie DidInfo 2012. Vitajte na konferencii Program 18. ročníka konferencie DidInfo 2012 Streda 28.marca 2012 11:00-13:30 Registrácia členov, vestibul právnickej fakulty UMB 12:30-13.30 Obed 13:30 Otvorenie konferencie, miestnosť MPS Privítanie

More information