KATEDRA POLITOLÓGIE FILOZOFICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY. Podmienky rigorózneho konania v študijnom odbore politológia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KATEDRA POLITOLÓGIE FILOZOFICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY. Podmienky rigorózneho konania v študijnom odbore politológia"

Transcription

1 KATEDRA POLITOLÓGIE FILOZOFICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY Podmienky rigorózneho konania v študijnom odbore politológia V zmysle článku 38 ods. 9 Študijného poriadku Filozofickej Fakulty Trnavskej univerzity v Trnave môžu absolventi magisterského štúdia vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Skúška sa koná v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie magisterského stupňa alebo v príbuznom študijnom odbore. Zásady rigorózneho konania na Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej zásady konania ) ďalej stanovujú, že tému rigoróznej práce si uchádzač volí po konzultácii s predsedom rigoróznej komisie. Predseda komisie môže uchádzačovi odporučiť konzultanta pre rigoróznu prácu, ktorými môžu byť profesori, docenti alebo odborní asistenti s vedecko-akademickým titulom. V zmysle článku 4 zásad konania má rigorózna skúška dve časti: obhajobu rigoróznej práce a ústnu skúšku z predmetných oblastí príslušného študijného programu. Ďalšie podmienky : (1) Na rigorózne konanie v odbore politológia sa môžu prihlásiť: a) Absolventi magisterského štúdia v odbore politológia b) Absolventi študijného odboru v spoločenských a behaviorálnych vedách podľa Sústavy odborov vysokoškolského vzdelávania SR č. 2090/2002 a Sústavy študijných odborov na Trnavskej univerzite. (2) Predmety rigoróznej skúšky z odboru politológia sú: 1. Dejiny filozofie 2. Metodológia politicko-vedného výskumu 3. Povinne voliteľný predmet v súlade s témou rigoróznej práce

2 Príbuzné študijné odbory: 1. Filozofia 2. Sociológia 3. História 4. Medzinárodné vzťahy 5. Teória štátu a práva 6. Verejná politika a verejná správa 7. Európske štúdiá Povinne voliteľné predmety: 1. Komparatívna politológia 2. Teória demokracie 3. Teórie medzinárodných vzťahov 4. Politická filozofia 5. Politická etika METODOLÓGIA POLITICKO-VEDNÉHO VÝSKUMU 1. Základné pojmy formálnej logiky; semiotika, sémantická, syntaktická a pragmatická metóda skúmania správnosti argumentu. 2. Vymedzenie pôsobnosti a štatút politickej vedy; hraničné disciplíny. 3. Súčasný stav politickej vedy; vplyv pozitivizmu a jeho kritici. 4. Princíp hodnotovej neutrality v sociálnych vedách podľa Webera: aplikujte na aktuálne politologické problémy. 5. Moderná politická veda a klasická politická filozofia: vzťah podľa L. Straussa 6. Induktívna a deduktívna metóda v politickej vede: Carnap a Popper. 7. Logický pozitivizmus: kritériá testovateľnosti teórií, vymedzenie vedy voči metafyzike, úloha filozofie, význam syntaktického skúmania jazyka. 8. Racionalizmus a empirická metóda v politickej vede; uveďte príklady a kritické prístupy. 9. Popperov hypotetický deduktivizmus a kritérium falzifikovateľnosti. 10. Evolučné teórie a ich význam pre politické sociálne vedy. 11. Súčasný problém štatútu humanitných vied podľa R. Scrutona: aplikujte na súčasnú politológiu. 12. Popperova teória vedeckého pokroku; uveďte do súvislosti s jeho obhajobou princípu otvorenej spoločnosti. 13. Historická metóda a historicizmus; príklady a kritické prístupy.

3 Odporúčaná literatúra: 1 MIHINA, F., SEDOVÁ, T., ZOUHAR, M. (eds.): Logický pozitivizmus. Moritz Schlick. Otto Neurath, Rudolf Carnap, Carl G. Hempel, Hans Reichenbach, Alfred J. Ayer. Bratislava: Iris OAKESHOTT, M., J.: Rationalism in Politics and Other Essays. Indianapolis: Liberty Fund Oʼ HEAR, A.: Beyond Evolution. Human Nature and the Limits of Evolutionary Explanation. Oxford: Clarendon Press POPPER, K. R.: Bída historicismu. Praha: Oikoymenh POPPER, K. R.: Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. London, New York: Routledge POPPER, K. R.: Logika vědeckého zkoumání. Praha: Oikoymenh POPPER, K. R.: Otevřená společnost a její napřátelé. Praha: Oikoymenh SCRUTON, R.: Modern Philosophy. London: Arrow Books SOUSEDÍK, P.: Logika pro studenty humanitních oborů. Praha: Vyšehrad STRAUSS, L.: Eseje o politické filosofii. Praha: Oikoymenh VOEGELIN, E.: Nová věda o politice. Brno: CDK WEBER, M.: Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh LEVY, D.: Realizmus. Brno: Proglas, HAYEK, F. A.: Kontrarevoluce vědy. Praha: Liberální institut ZÁLEŠÁK, T., KRIŠTOF, P., MARTINKOVIČ, M.: Politická filozofia a politická veda. Výber aktuálnych problémov. Trnava: FF TU, ZÁLEŠÁK, T.: Obec v kríze. Malé pozvanie do politickej filozofie a sprievodca stavmi živočícha politického. Trnava: FF TU, 2014.

4 (1) KOMPARATÍVNA POLITOLÓGIA 1. Význam komparatívnej metódy a jej aplikácia v rámci politológie. Základné predmety komparatívnej analýzy a riziká. 2. Klasická a moderná typológia politických režimov. 3. Úloha exekutív a ich mocenská diferenciácia v rámci prezidentských, semiprezidentských a parlamentných systémov. 4. Problematika komparácie atribútov väčšinového a pomerného volebného systému. Analýza odlišností, pozitív a negatív volebných systémov vzhľadom na ich konkrétne využitie v politickej praxi. 5. Politický systém Spojených štátov amerických. 6. Politický systém Spolkovej republiky Nemecko. 7. Typológia zmiešaných volebných systémov. Špecifiká a spôsoby aplikácie. 8. Politický systém Švajčiarska. 9. Politický systém Holadského kráľovstva. 10. Porovnajte parlamentný systém v GBR a SRN vzhľadom na kritérium stability exekutívy. 11. Typológia straníckych systémov podľa G. Sartoriho, M. Duvergera. 12. Problematika vzťahov pomerných volebných systémov a metodiky prepočítavania percentuálneho zisku hlasov na mandáty. 13. Teória a prax konsociačného a väčšinového, konkurenčného modelu demokracie. 14. Problematika polarity a polarizácie v systémoch politických strán podoby a špecifiká umierneného a polarizovaného multipartizmu. 15. Politický systém Ruskej federácie. 16. Význam a funkcie politických strán, typológia politických strán a problematika politickej vo vzťahu k stabilite politického systému. Odporúčaná literatúra: 1 CABADA, L., KUBÁT, M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia. Praha DRULÁK, P. a kol.: Jak zkoumat politiku. Portál. Praha FUKUYAMA. F.: Budování státu. Alfa Publishing, Praha LIĎÁK, J. a kol.: Komparácia politických systémov. Vyd. EKONÓM, Bratislava 1997.

5 5 KLÍMA, M.: Kvalita demokracie České republice a volební inženírství. Radix, Praha KLÍMA, M.: Volby a politické strany. Radix, Praha KLOKOČKA, V.: Ústavní systémy evropských států. Praha KRESÁK, P.: Ústavy a ústavné dokumenty vybraných štátov. MANZ, Bratislava KRESÁK, P.: Porovnávacie štátne právo. PF UK, Bratislava KYSELA J.: Dvoukomorové systémy. Eurolex Bohemia. Praha NOVÁK, M.: Systémy politických strán. Slon, Praha * samoštúdium 12 NOVÁK, M, BRUNCLÍK, M.: Postavenie hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech. Dokorán, Praha PETÖCZ, K.: Základy demokratických volebných systémov. IVO, Bratislava ŘÍCHOVÁ, B., a kol.: Komparace politických systémů I. VŠE, Praha ŘÍCHOVÁ, B., LISA, A.: Antologie světových politologú II. VŠE, Praha SARTORI, G.: Srovnávací ústavní inženírství. Slon, Praha (2) TEÓRIA DEMOKRACIE 1. Politická moc a autorita. Ich charakteristika, definovanie podstaty a významu pre demokratickú spoločnosť a politiku. 2. Problematika demokracie v náhľadoch klasických a moderných elitistov. 3. Idea demokracie a modely rozdelenia moci v spoločnosti. 4. Základné modely demokracie, ich ideové zdroje a moderné podoby. 5. Formy vlády v demokracii. Význam a funkcie exekutívy v politike. 6. Problematika klasickej liberálnej teórii demokracie a delibertívnej demokracie.. 7. Teórie reprezentácie. 8. Grécka a moderná demokracia. 9. Sociálno-politické podmienky demokracie. 10. Polyarchia a koncept ideálnej demokracie podľa R. Dahla. 11. Teória pluralizmu v teórii demokracie. 12. Problém vzťahu kvality pol. elít a úrovne demokracie. 13. Neokorporativizmus v politickej praxi demokracie a jeho podmienky vzniku. 14. Autoritatívne režimy. 15. Neliberálne podoby demokratických režimov a pseudodemokracie.

6 Odporúčaná literatúra: 1 DAHL, R. A.: Demokracie a její kritici Victoria publishing, Praha DAHL, R. A.: O demokracii. Portál, Praha FISCHER, J.L.: Krise demokracie. Karolinum, Praha HEYWOOD, A.: Politológia. Eurolex Bohemia, Praha HEYWOOD, A.: Politická teorie. Eurolex Bohemia. Praha HUNTIGTON, S.: Třetí vlna. Demokratizace na sklonku století. CDK, Brno SARTORI, G.: Teória demokracie. Archa, Bratislava Ed. HLOUŠEK, V., Kopeček, L.: Demokracie. Mezinárodní politologický ústav, Brno Ed. HLOUŠEK, V., Kopeček, L.: Konfliktní demokracie, Brno MPÚ, Brno SCHUMPETER, J.: Kapitalizmus, socializmus, demokracie. CDK, Brno SVENSSON, P.: Teorie demokracie. CDK, Brno Ed. ZNOJ, M.: Teorie demokracie dnes. Filosofia 10, Fil. ústav AV ČR, Praha (3) TEÓRIE MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV 1. Oblasť subjektov - aktéri v medzinárodných vzťahov z hľadiska realizmu, pluralizmu a globalizmu. 2. Povaha a štruktúra medzinárodných vzťahov. 3. Vestfálsky systém. 4. Systémová teória medzinárodných vzťahov. 5. Problematika analytických rovín v medzinárodných vzťahoch. 6. Teória funkcionalizmus a neofuncionalizmus. 7. Medzinárodná hospodárska ekonómia a teória hegemónnej stability. 8. Teória demokratického mieru. 9. Realizmus v medzinárodných vzťahov. 10. Behavioralizmus v medzinárodných vzťahoch. 11. Kritické teórie medzinárodných vzťahov. 12. Transnacionalizmus. 13. Teórie hier v medzinárodných vzťahoch. 14. Neoliberálny inštitucionalizmus. 15. Modely rozhodovania v medzinárodných vzťahoch.

7 Odporúčaná literatúra: 1 HOLLIS, M., SMITH, S.: Teorie mezinárodních vztahů, CDK, Brno BOOTH, K., SMITH, S. (eds.): Současné teorie mezinárodních vztahů, Barrister and Pricipal, Brno GUZZINI, S.: Realismus v mezinárodních vztazích a mezinárodní politické ekonomii, Barrister and Pricipal, Brno KNUTSEN, T. L.: Dějiny teorie mezinárodních států, Barrister & Principal, Brno DRULÁK, P.: Teorie mezinárodních vztahů. Portál, Praha HOCKING, B., SMITH, M.: World Politics. An Introduction to International Relation, London PŠEJA, P. (ed.): Přehled teorií mezinárodních vztahů. Masarykova univerzita, Brno SØRENSEN, G.: Stát a mezinárodní vztahy. Portál, Praha MAYAL, J.: World politics : progress and its limits. Cambridge : Polity Press, JORGENSEN, K. E.: International relations theory. Palgrave Macmillan HOCKING, B.: World Politics: an introduction to international relations. Hertfordshire : Harvester Wheatsheaf, (4) POLITICKÁ FILOZOFIA 1. Politické myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela. 2. Rímska stoa a politické myslenie v Ríme. 3. Patristika a scholastika, štát a právo v diele Augustína Aurelia a Tomáša Akvinského. 4. Renesančné politické myslenie Niccola Machiavelliho. 5. Racionalizmus v právnom a politickom myslení (René Descartes, Hugo Grotius, Baruch Spinoza). 6. Politická filozofia T. Hobbesa. 7. Politická filozofia J. Locka a Ch. Montesquieua. 8. Politické myslenie D. Huma. 9. Politické myslenie a koncepcia spoločenskej zmluvy u J. J. Rousseaua a Edmunda Burkeho. 10. Sociálna filozofia I. Kanta.

8 11. Objektívny idealizmus v myslení G. W. F. Hegela. 12. Politické myslenie J. Benthama, J. S. Milla a Alexisa de Tocquevilla. 13. Politické myslenie Karla Marxa a Frankfurtská škola (H. Marcuse, M. Horkheimer, T. Adorno, J. Habermas). 14. Politické myslenie F. A. Hayeka a Isaiaha Berlina. 15. Politické myslenie Erica Voegelina a Lea Straussa. 16. Politické myslenie Karla Raimunda Poppera a Hannah Arendtovej. 17. Komunitarizmus a liberalizmus (Sandel, McIntyre, Rawls, Nozick, Dworkin). Odporúčaná literatúra: 1 KIS, J.: Současná politická filosofie. Praha: Oikoymenh, KRSKOVÁ A.: Štát a právo v európskom myslení. Bratislava: Iura Edition, STORIG, H. J.: Malé dejiny filosofie. Praha: Karmelitánske nakladatelství, SCRUTON, R.: Krátke dějiny novověké filosofie. Praha: Barrister & Principal, SWIFT, A.: Politická filosofie. Praha: Portál, BALLESTREM K., OTTMANN, H. : Politická filosofie 20. století. Praha: Oikoymenh, VALEŠ, L.: Dějiny politických teorií. Plzeň: Aleš Čeněk, KŘÍŽKOVSKÝ, L. - ADAMOVÁ, K.: Dějiny myšlení o státě. Praha: ASPI SEIDLER, G. L.: Politické myšlení starověku a středověku, Praha VÍTEK, M.: Evropské politické myšlení, Hradec Králové, Gaudeamus, GRAESER, A.: Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikoymenh, RÖD, W.: Novověká filosofie I. Praha: Oikoymenh, RÖD, W.: Novověká filosofie II. Praha: Oikoymenh, HOLZHEY, H., RÖD, W.: Filosofie 19. a 20. století II. Praha: Oikoymenh, THURNHER, R. - RÖD, W. - SCHMIDINGER, H.: Filosofie 19. a 20. století III. Praha: Oikoymenh, (5) POLITICKÁ ETIKA 1. Politika a politická etika. 2. Politika ako uskutočňovanie záujmov. 3. Politická etika ako etika inštitúcií a cnosti. 4. Svedomie v politike.

9 5. Konflikt a kompromis. 6. Etika vnútornej politiky. 7. Základné hodnoty v spoločnosti a štáte. 8. Ľudské a občianske práva. 9. Demokracia ako priestor pre slobodu a zodpovednosť. 10. Politika ako umenie usmerňovať spory. 11. Občianska spoločnosť ako priestor pre dôstojnú sebarealizáciu v individuálnom a sociálnom rozmere. 12. Etika medzinárodnej politiky: spravodlivý mier. Odporúčaná literatúra: 1 SUTOR, B.: Politická etika. Dobrá kniha, Trnava KATUNINEC, M.: Civic Responsibility in a Democracy of Values. Trnava Königswinter, Trnava University, Faculty of Philosophy European Centre for Workers Questions KATUNINEC, M ZÁLEŠÁK, T. (eds.): Rub a líce demokracie. Filozofická fakulta TU, Trnava KATUNINEC, M. Zálešák, T. Martinkovič, M. (eds.): Etika a politika. Filozofická fakulta TU, Trnava LEVY, D.: Politický řád. Sociologické nakladatelství, Praha 1993.

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION JANA KOMENDOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Příspěvek se zabývá vymahatelností hospodářských

More information

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Author: Juraj Nemec, Prof. PhD Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction In our paper we want to

More information

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach SPÔSOB CITOVANIA, PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach 1. a) monografie (slovenských a českých autorov, samostatné vydania) PATOČKA,

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

SOCIOLOGY. Gender Equality

SOCIOLOGY. Gender Equality SOCIOLOGY Gender Equality 1 Position of women in society 1. Women's Emancipation 2. Adequate representation of women in different spheres of human activity. 3. Protecting the rights of women in work and

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC ELIŠKA ŽUPOVÁ ABSTRACT To achieve the performance is necessary that person

More information

SOCIETAS ET RES PUBLICA

SOCIETAS ET RES PUBLICA SOCIETAS ET RES PUBLICA Medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na problematiku verejnej správy v kontexte interdisciplinárnych spoločenských súvislostí Vydáva: Fakulta sociálnych vied Univerzita

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

Jan Široký *) tel.: ; *) Jan Široký, associate professor by VSB - Technical University Ostrava,Czech Republic,

Jan Široký *) tel.: ;   *) Jan Široký, associate professor by VSB - Technical University Ostrava,Czech Republic, There are several factors, which influence the actual range of the corporate tax: the relation between the personal income tax and the corporate income tax Jan Široký *) Abstract: When 10 new countries

More information

Stáže a študentské programy v Európskom vesmírnom priestore. Dr. Michaela Musilová Slovenská organizácia pre

Stáže a študentské programy v Európskom vesmírnom priestore. Dr. Michaela Musilová Slovenská organizácia pre Stáže a študentské programy v Európskom vesmírnom priestore Dr. Michaela Musilová Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) Príležitosti priamo cez ESA: 1) International Research Fellowship Financované

More information

EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries

EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries Author: Juraj Nemec, Prof. PhD 1 Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY AKTUÁLNE OTÁZKY DISCIPLINÁRNEJ ZODPOVEDNOSTI SUDCOV, KOMPARATÍVNY POHĽAD Z ČR 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. CODE of Judicial

More information

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II USE OF THE ONLINE PROGRAM MyLanguageLeaderLab IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES (EFL) Rebičová, Z., Slovakia Abstract The ongoing scientific and technical progress

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

Fakulta medzinárodných vzťahov. Zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie

Fakulta medzinárodných vzťahov. Zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov Zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2013 AKTUÁLNE OTÁZKY SVETOVEJ EKONOMIKY A POLITIKY Zámok

More information

KNOWLEDGE SOCIETY IN 21 ST CENTURY

KNOWLEDGE SOCIETY IN 21 ST CENTURY ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 70 Number 2, 2012 KNOWLEDGE SOCIETY IN 21 ST CENTURY M. Urbanová, J. Dundelová, B. Rozbořil Received: November 30, 2011

More information

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016 TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Magisterské štúdium Akademický rok 2015/2016 Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska. Tvorivosť vo výtvarnej

More information

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058)

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Európsky platobný rozkaz, Európske konanie s nízkou hodnotou sporu Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

Affiliate marketing in the context of online marketing

Affiliate marketing in the context of online marketing (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 106 Affiliate marketing in the context of online marketing Vladimíra Jurišová 1+ 1 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication,

More information

Conference Paper Selected Types of Infrastructure in the Czech Republic: A Regional Perspective

Conference Paper Selected Types of Infrastructure in the Czech Republic: A Regional Perspective econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Suchacek,

More information

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development Význam komoditních burz pøi obchodování se zemìdìlskými produkty

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA

VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA VERONIKA HRADILOVÁ Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova

More information

Hodiny pozostávajú z 1. prednášky, 2. diskusie, a 3. referátov.

Hodiny pozostávajú z 1. prednášky, 2. diskusie, a 3. referátov. ANOTÁCIA MASOVÁ KULTÚRA Sylabus pre denných študentov 5. ročníka, skupina poslucháčov marketingovej komunikácie; zimný semester 2009/2010 Vyučujúci: PhDr. Alexander Plencner Predmet je zameraný na kritickú

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 19.01.2015 20.01.2015

More information

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION Renáta TURISOVÁ Stela BESLEROVÁ Abstract This paper deals with the field

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES ASSAM UNIVERSITY SILCHAR , ASSAM, INDIA

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES ASSAM UNIVERSITY SILCHAR , ASSAM, INDIA DEPARTMENT OF SOCIOLOGY SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES ASSAM UNIVERSITY SILCHAR-788011, ASSAM, INDIA INTEGRATED PRE-PHD (IPP) COURSE WORK FOR M PHIL AND PH D PROGRAMMES DURATION: ONE SEMESTER COURSE STRUCTURE

More information

MICHAEL LEE SMITH. Personal: U.S. citizen; married with three children; born in 1975

MICHAEL LEE SMITH. Personal: U.S. citizen; married with three children; born in 1975 MICHAEL LEE SMITH Address: Economics Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Czech Republic Email: Michael.Smith@cerge-ei.cz Phone: (+420) 737 813 807

More information

Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market

Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market Vybrané problémy aplikace daně z přidané hodnoty v zemědělském sektoru jednotného vnitřního

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES Miroslava Heczková, Michal Stoklasa Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky, relační marketing, analytické CRM, operativní CRM, kolaborativní CRM,

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC

FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC Katarina Rentkova 1, Daniela Majercakova 2, 1,2 Comenius

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

BACHELOR OF ARTS FINAL EXAMINATION LINGUISTICS Information Guidelines

BACHELOR OF ARTS FINAL EXAMINATION LINGUISTICS Information Guidelines BACHELOR OF ARTS FINAL EXAMINATION LINGUISTICS Information Guidelines Please read these guidelines before you start your preparation for the exam. The objective of the exam is to allow students to demonstrate

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT Rudolf Kampf 1, Daniela Hykšová 2 Summary: This article focuses on waste management and its connection with reverse logistics, case study of waste

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity CENTRE OF BIOSTATISTICS AND ANALYSES www.cba.muni.cz Faculty of Medicine & Faculty of Science Masaryk University, Brno, Czech Republic CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity Kamenice 126/3,

More information

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION DOI: 10.20472/AHC.2016.001.010 VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ University of SS Cyril and Methodius, Faculty of Arts of UCM, Department of ethnology, Slovak Republic THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT

More information

Sylabus predmetu Lexikológia

Sylabus predmetu Lexikológia Sylabus predmetu Lexikológia vyučujúci: PhDr. Peter Jan Kosmály forma výučby: prednášky rozsah výučby: 1/0 počet semestrov: jeden spôsob ukončenia: písomná skúška Anotácia kurzu: Cieľom kurzu je poskytnúť

More information

FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV Ekonomická univerzita v Bratislave. https://www.facebook.com/fmveu

FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV Ekonomická univerzita v Bratislave.  https://www.facebook.com/fmveu FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV Ekonomická univerzita v Bratislave http://fmv.euba.sk https://www.facebook.com/fmveu PREČO FMV? Vysoká kvalita výučby Voliteľné predmety v cudzích jazykoch Ekonómia, politika,

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

CURRENT ISSUES OF SOCIETY AND POLITICS

CURRENT ISSUES OF SOCIETY AND POLITICS CURRENT ISSUES OF SOCIETY AND POLITICS Tatiana Tökölyová & Arkadiusz Modrzejewski editors Europe Our House Press Tbilisi 2012 Authors Doc. PhDr. Marwan Al-Absi, PhD. George Gamkrelidze, MA. Dr. Sylwia

More information

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT Ludvík Eger Introduction The Faculty of economics of WBU in Pilsen has been organising since 1996 special courses for headmasters.

More information

Evaluation of performance and efficiency of the CRM

Evaluation of performance and efficiency of the CRM (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 144 Evaluation of performance and efficiency of the CRM Renáta Miklenčičová 1, Bronislava Čapkovičová 2 1, 2 University of Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass

More information

New Competences in Slovak Teacher Training Programmes

New Competences in Slovak Teacher Training Programmes Teacher Education in Europe: mapping the landscape and looking to the future TEPE Conference 2008, Ljubljana, February 21 23, 2008 New Competences in Slovak Teacher Training Programmes Gadušová, Zdenka

More information

BRAIN DRAIN BRAIN GAIN: SLOVAK STUDENTS AT CZECH UNIVERSITIES

BRAIN DRAIN BRAIN GAIN: SLOVAK STUDENTS AT CZECH UNIVERSITIES Highlights BRAIN DRAIN BRAIN GAIN: SLOVAK STUDENTS AT CZECH UNIVERSITIES The emigration to the Czech Republic for education is serious problem for Slovakia The Slovak brain drain is a Czech brain gain,

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BARANCOVÁ, Helena: Slovenské a európske pracovné právo : slovenská a česká judikatúra,

More information

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LXI 238 Number 7, 2013 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361072143 SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

VALUES AND ENTREPRENEURSHIP

VALUES AND ENTREPRENEURSHIP ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LXI 130 Number 4, 2013 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361041167 VALUES AND ENTREPRENEURSHIP Martina Urbanová, Jana Dundelová,

More information

INCREASING THE QUALITY OF THE TEACHING PROCESS BY IMPLEMENTING TOTAL QUALITY MANAGEMENT AT A SECONDARY TECHNICAL SCHOOL

INCREASING THE QUALITY OF THE TEACHING PROCESS BY IMPLEMENTING TOTAL QUALITY MANAGEMENT AT A SECONDARY TECHNICAL SCHOOL INCREASING THE QUALITY OF THE TEACHING PROCESS BY IMPLEMENTING TOTAL QUALITY MANAGEMENT AT A SECONDARY TECHNICAL SCHOOL Jaroslav Jambor 1 1 Jaroslav Jambor, Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Seznam diplomových prací 2015

Seznam diplomových prací 2015 Seznam diplomových prací 2015 Posudky vedoucích prací a oponentů a výsledky obhajob jsou k dispozici v knihovně VŠMVVP Název práce Autor(příjmení, jméno) Titul Signatura Vedoucí práce Oponent Hospodářské

More information

Conceptual modernization and methodological support of courses in higher education pedagogy at Slovak University of Agriculture

Conceptual modernization and methodological support of courses in higher education pedagogy at Slovak University of Agriculture Conceptual modernization and methodological support of courses in higher education pedagogy at Slovak University of Agriculture Tímea Šeben Zaťková Slovak University of Agriculture in Nitra Faculty of

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

2. Supposed process of implementation QMS by ISO 9001

2. Supposed process of implementation QMS by ISO 9001 SUPPOSED PROCESS IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BY ISO 9001 AT JAN PERNER TRANSPORT FACULTY UNIVERSITY OF PARDUBICE Libor Švadlenka - Eva Cempírková 1. Introduction Czech high school went

More information

BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS

BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS Jiri Klecka 1, Hana Scholleova 2 1 University of Economics, Prague, Czech Republic, jiri.klecka@vse.cz 2 University of Economics, Prague, Czech

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

Okruhy na štátnu bakalársku skúšku

Okruhy na štátnu bakalársku skúšku Strana 1 z 5 Okruhy na štátnu bakalársku skúšku 1. Podstata a vymedzenie strategického manažmentu Charakteristika strategického manažmentu vymedzenie definície. Historické etapy strategického manažmentu

More information

ENGLISH EQUIVALENTS OF CZECH NAMES OF INSTITUTIONS: A SYNCHRONIC/DIACHRONIC STUDY

ENGLISH EQUIVALENTS OF CZECH NAMES OF INSTITUTIONS: A SYNCHRONIC/DIACHRONIC STUDY ENGLISH EQUIVALENTS OF CZECH NAMES OF INSTITUTIONS: A SYNCHRONIC/DIACHRONIC STUDY Radek Vogel Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University Brno, Czech Republic

More information

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Jangl, Štefan - Kavický, Vladimír : Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov. - Žilina (Slovenská republika) : Jana Kavická-KAVICKÝ,

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY AKTUÁLNA ROZHODOVACIA ČINNOSŤ ŠPECIALIZOVANÝCH RODINNÝCH SENÁTOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde

More information

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Emil Kříž Ing., Ph.D. Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, Czech Republic

More information

Curriculum Vitae. Doc. Ing. Lubomír L Í Z A L, PhD. Education: Employment Career: Publications in Refereed Journals or Invited Papers:

Curriculum Vitae. Doc. Ing. Lubomír L Í Z A L, PhD. Education: Employment Career: Publications in Refereed Journals or Invited Papers: Curriculum Vitae Web Name: Doc. Ing. Lubomír L Í Z A L, PhD. Work phone/fax: (+420) 224 005 114 / 224 227 143 Email: Lubomir.Lizal@cerge-ei.cz Education: Ph.D., 1998 M.Sc.1992 Center for Economic Research

More information

ADJUSTED INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM OF LEVELS OF STRATEGIC GOODS DIFFERENTIATED BY USING THE ABC METHOD

ADJUSTED INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM OF LEVELS OF STRATEGIC GOODS DIFFERENTIATED BY USING THE ABC METHOD The International Journal of TRANSPORT &LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X ADJUSTED INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM OF LEVELS OF STRATEGIC GOODS DIFFERENTIATED BY USING THE ABC

More information

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Kol. autorov Pezinok 2014 Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy

More information

Network Analysis and Project Management an Overview

Network Analysis and Project Management an Overview Journal of the Applied Mathematics, Statistics and Informatics (JAMSI), 1 (2005), No. 1 Network Analysis and Project Management an Overview FERDINAND GLIVIAK AND PETER SAKÁL Abstract The network analysis

More information

Factor Analysis of Subjective Psychological Experiences and States of Football Referees 1

Factor Analysis of Subjective Psychological Experiences and States of Football Referees 1 International Journal of Science Culture and Sport June 2014; 2(2) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS74 Factor Analysis of Subjective Psychological Experiences and States of Football Referees 1 Tomáš

More information

IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie

IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie 24.10.2014 Rozpočet vonkajších vzťahov EÚ Celková odsúhlasená suma balíka

More information

Couple disagreement about fertility preferences and family-friendly policy measures in the Czech Republic

Couple disagreement about fertility preferences and family-friendly policy measures in the Czech Republic Vienna Yearbook of Population Research 2011 (Vol.9), pp. 335-344 Couple disagreement about fertility preferences and family-friendly policy measures in the Czech Republic Beatrice Chromková Manea and Petr

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Centre for the Study of Democracy and Culture (CDK) Annual Report 2011

Centre for the Study of Democracy and Culture (CDK) Annual Report 2011 Centre for the Study of Democracy and Culture (CDK) Annual Report 2011 Basic Data Name: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK; Centre for the Study of Democracy and Culture) Address: Venhudova

More information