hodnotu v medzilaboratórnych porovnávacích experimentoch

Size: px
Start display at page:

Download "hodnotu v medzilaboratórnych porovnávacích experimentoch"

Transcription

1 Metódy výpočtu konfidenčných intervalov pre referenčnú hodnotu v medzilaboratórnych porovnávacích experimentoch Ústav merania Slovenská akadémia vied Dúbravská cesta Bratislava REQUEST , 2007, Praha

2 Medzilaboratórne porovnávacie pokusy V príspevku sa budeme zaoberat problematikou kombinovania výsledkov merania neznámej (ale rovnakej) veličiny, meranej nezávisle vo viacerých laboratóriach, alebo pomocou viacerých nezávislých meracích metód: Na základe iniciatívy publikovanej v dokumente Mutual Recognition Arrangement (MRA), bol podnietený výskum v oblasti hl adania vhodných metód na sumarizovanie výsledkov medzilaboratórnych porovnávacích pokusov (IC - Interlaboratory Comparisons). Zo štatistického pohl adu, problematika určenia tzv. porovnávacej referenčnej hodnoty (CRV - Comparison Reference Value) je príbuzná s problematikou určnia spoločnej strednej hodnoty (Common Mean Problem). V tejto prednáške budeme prezentovat niektoré štatistické a metrologické postupy na konštrukciu intervalových odhadov pre spoločnú strednú hodnotu, resp. pre porovnávaciu referenčnú hodnotu.

3 Neistoty v meraní Žiadne meranie neumožňuje dokonalé určenie hodnoty veličiny, ktorá je meraná (measurand). Neistota merania: Miera rozloženia (variability) hodnôt, ktoré nemožno považovat za neprípustné (nemožné) v procese merania. V roku 1993 ISO (International Organization for Standardization) vydalo svoju publikáciu o spôsobe vyjadrovania neistôt v meraní Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement - GUM, aby tak zabezpečila jednotný prístup k vyhodnocovaniu neistôt v meraní. Postupy uvedené v GUM však vyvolávajú u štatistikov isté obavy, ked že kombinujú frekventistické miery a postupy a charakteristiky subjektívnych distribúcii spôsobom, ktorý plne neakceptuje ani frekventistická škola štatistiky, ani bayesovská štatistika. Glesser (Statistical Science, 1998) však vo svojom článku ako prvý poukázal, že tieto odporúčania možno považovat za približné riešenia určitých frekventistických a bayesovských problémov štatistickej indukcie.

4 Neistoty v meraní podl a GUM Stručný popis metódy na vyhodnocovanie a vyjadrovanie neistôt v meraní podl a GUM: Rovnica merania (Measurement Equation): Zaujímavá je situácia, ked veličina, ktorá má byt určená meraním, povedzme Y (measurand), nie je meraná priamo, ale je určená z N d alších veličín, X 1, X 2,..., X N pomocou funkčného vzt ahu f, často označovaného ako rovnica merania: Y = f(x 1, X 2,..., X N ). Medzi X i sú zahrnuté korekčné faktory, ako aj veličiny, ktoré berú do úvahy iné zdroje variability (napr. rôzny personál, prístroje, výbery, laboratória a podmienky merania). Rovnica merania nevyjadruje len fyzikálny zákon, ale aj proces merania, a má obsahovat všetky veličiny, ktoré prispievajú významne k neistote výsledku merania.

5 Neistoty v meraní podl a GUM Odhad meranej veličiny Y, označovaný ako y, sa získa z rovnice merania, ked za vstupné veličiny funkcie f dosadíme x 1, x 2,..., x N odhady veličín X 1, X 2,..., X N. Teda y = f(x 1, x 2,..., x N ). GUM uvádza ako príklad rovnicu merania: P = f(v, R 0, b, t) = V 2 /R 0 [1 + b(t t0)], kde P je výkon, V napätie, R 0 odpor meraný pri teplote t 0, b tepelná konštanta odporu, t teplota.

6 Neistoty v meraní podl a GUM Klasifikácia zložiek neistoty: Neistota výsledku merania y závisí od neistôt u(x i) (stručne u i) vstupných odhadov x i. Zložky neistoty možno kategorizovat podl a metódy, podl a ktorej sa vyhodnonocujú: Vyhodnocovanie typu A (Type A evaluation): metóda vyhodnocovania neistôt pomocou štatistickej analýzy série pozorovaní, Vyhodnocovanie typu B (Type B evaluation): metóda vyhodnocovania neistôt pomocou iných metód, než pomocou štatistickej analýzy série pozorovaní.

7 Neistoty v meraní podl a GUM Reprezentácia zložiek neistoty: Každú zložku neistoty (vyhodnotenú ktorýmkol vek spôsobom) reprezentuje odhadnutá štandarná odchýlka (označovaná ako štandardná neistota u i). Štandardná neistota: Typ A Zložka neistoty získana metódou vyhodnocovania typu A. Je reprezentovaná štatistickým odhadom štandardnej odchýlky s i a pridruženými stupňami vol nosti ν i. Pre takú zložku neistoty platí u i = s i. Štandardná neistota: Typ B Zložka neistoty získana metódou vyhodnocovania typu B je reprezentovaná veličinou u j, ktorú možno považovat za zodpovedajúcu štandardnú odchýlku predpokladaného pravdepodobnostného rozdelenia založeného na úplnej dostupnej informácii, u j = σ j.

8 Neistoty v meraní podl a GUM Vyhodnocovanie zložky neistoty typu A: Vyhodnocovanie štandardnej neistoty typu A môže byt založené na vhodných štatistických metódach pre analýzy dát. Príkladom je výpočet štandardnej odchýlky pre výberový priemer, založený na nezávislých opakovaných pozorovaniach; využitie metódy najmenších štvorcov na odhad parametrov (a ich štandardných odchliek) funkcie strednej hodnoty; využitie metódy analýzy rozptylu (ANOVA) na idenifikáciu a kvantifikáciu náhodných efektov v určitých typoch meraní. x i = X i = 1 n n k=1 X i,k, u(x i) = s( X i) = n k=1(x i,k X i) 2 1/2. Príklad: 1 n(n 1) Uvažujme veličinu X i, ktorej hodnota má byt odhadnutá na základe n nezávislých pozorovaní X i,k veličiny X i. Potom odhadom veličiny X i je výberový priemer x i so štandarnou neistotou u(x i)

9 Neistoty v meraní podl a GUM Vyhodnocovanie zložky neistoty typu B: Vyhodnocovanie štandardnej neistoty typu B je zvyčajne založené na odbornom (vedeckom) úsudku, s využitím všetkej dostupnej relevantnej informácie, ktorá može zahŕňat : skúsenosti s predchádzajucích meraní, skúsenosti, alebo všeobecnú znalost o chovaní sa a o vlastnostiach materiálov a prístrojov, údaje výrobcov prístrojov, údaje z kalibráčných certifikátov, alebo iných správ (reports), neistoty priradené referenčným údajom zo všeobecne uznávaných zdrojov (handbooks)

10 Neistoty v meraní podl a GUM Výpočet kombinovanej štandardnej neistoty (Zákon šírenia neistôt): Kombinovaná štandardná neistota výsledku merania y, označovaná ako u c(y), reprezentuje odhadnutú štandardnú odchýlku výsledku merania, a jej odhad je určený vzt ahom u 2 c(y) = N 1 N i=1 f x i u 2 ( x i) + 2 i=1 N j=i+1 f x i f x j u ( x i, x j ). Rovnica je založená na aproximácii prvého rádu pomocou rozvoja rovnice merania Y = f(x 1, X 2,..., X N ) do Taylorovho radu. Parciálne derivácie f podl a X i (koeficienty citlivosti) sú počítané v bodoch Xi = xi. u(x i) sú štandardné neistoty prislúchajúce odhadom vstupných veličín x i; u(x i, x j ) sú odhadnuté kovariancie prislúchajúce dhadom vstupných veličín x i a x j.

11 Neistoty v meraní podl a GUM Interpretácia neistoty merania: Za predpokladu, že pravdepodobnostné rozdelenie charakterizujúce výsledok merania y je približne normálne (gausovské rozdelenie) a kombinovaná neistota u c(y) je spol ahlivým odhadom štandardnej odchýlky výsledku merania y, potom interval y u c(y), y + u c(y) pokrýva približne 68% rozdelenia hodnôt, ktoré možno rozumne považovat za hodnoty veličiny Y, ktorej y je odhadom. Teda, približne so 68% hladinou spol ahlivosti hodnota veličiny Y je väčšia ako y u c(y) a menšia, alebo rovná hodnote y + u c(y), čo sa zvyčajne zapisuje v tvare Y = y ± u c(y).

12 Neistoty v meraní podl a GUM Rozšírená neistota a faktor pokrytia: Hoci sa kombinovaná neistota u c používa na vyjadrenie neistoty pre väčšinu výsledkov merania, pre niektoré komerčné, priemyselné a právne aplikácie (napr. v prípade ochrany zdravia) sa vyžaduje miera neitoty merania, ktorá definuje interval okolo výsledku merania y, kde skutočná hodnota meranej veličiny Y leží s predpísanou spol ahlivost ou. Miera neistoty, ktorá spĺňa túto požiadavku sa označuje ako rozšírená neistota (expanded uncerainty) a označuje sa symbolom U, pričom kde k je faktor pokrytia. U = k u c Teda, Y = y ± U, a so stanovenou spol ahlivost ou, ktorá prislúcha faktoru pokrytia k, platí, že meranej veličiny Y môže byt väčšia ako y U, alebo menšia (nanajvýš rovná) ako y + U.

13 Neistoty v meraní podl a GUM Faktor pokrytia Volí na základe požadovanej úrovne spol ahlivosti pokrytia. Typické hodnoty faktora k bývajú v rozsahu 2 až 3. Za predpokladu normálneho rozdelenia, a za predpokaldu, že u c je spol ahlivý odhad neistoty merania y, U = 1.96u c, obyčajne sa však za faktor pokrytia volí k = 2, teda U = 2u c, 4o definuje približne 95% interval spol ahlivosti pre Y. Relatívna rozšírená neistota: Analogicky s relatívnou štandardnou neistotou u r a relatívnou kombinovanou štandardnou neistotou u c,r sa definuje relatívna rozšírená neistota výsledku merania: U r = U y, pokial sa y nerovná 0.

14 Neistoty v meraní podl a GUM Nekonzistentonst GUM a štatistického prístupu: GUM neoznačuje systematickým spôsobom a nerozlišuje dôsledne parametre rozdelení, náhodné premenné a ich realizácie, odhady parametrov a ich realizácie, teoretické štandarndné odchýlky (neistoty), výberové štandarné odchýlky a ich realizácie. Tieto pojmy sa vnímajú rôzne podl a kontextu a v konečnom dôsledku vedú k problematickej interpretácii navrhovaných postupov.

15 Kl účová porovnávacia referenčná hodnota (KCRV) Špeciálnym prípadom porovnávacích experimentov sú kl účové porovnávania, ktoré sa vykonávajú na úrovni národných metrologických ústavov, a ktoré sú definované v dokumente Mutual Recognition Arrangement. KCRV (Key Comparison Reference Value) sa objavuje v kontexte ciel ov definovaných v dokumente MRA (Mutual Recognition Arrangement) z dvoch dôvodov: potreba demonštrovat, že národné etalóny nadväzujú na etalóny SI jednotiek a korešpondujú aj navzájom medzi sebou (traceability), KCRV je vhodný spôsob prezentovania výsledkov v kl účových porovnávacích experomentov. Metóda zvolená na výpočet KCRV je záležitost ou účastníkov v kl účových porovnávaniach (nie je jednoznačne definovaná), ale v každom prípade, konečné rozhodnutie musí byt odsúhlasené pracovnou skupinou daného kl účového porovnávania. KCRV je často určené ako aritmetický, alebo vážený priemer odhadov hodnôt meranej veličiny (measurand) jednotlivých účastníkov kl účového porovnávania.

16 Štatistický model pre medzilaboratórne porovnávania Nech k 2 označuje počet nezávislých laboratórii v porovnávacom experimente. Budeme predpokladt, že každé laboratóriu opakuje merania rovnakej veličiny, ktorej skutočná hodnota je µ, nezávisle n i-krát, n i 2, i = 1,..., k. Pre každé laboratórium budeme predpokladat platnost modelu: kde Y ij = (µ + ε ij ) + B i, (1) Y ij - výsledky merania neznámej veličiny (so skutočnou hodnotou µ) v i-tom laboratóriu, j = 1,..., n i, ε ij N(0, σ 2 (A),i) - navzájom nezávislé chyby merania i = 1,..., k, j = 1,..., n i, pričom σ (A),i sú neznáme štandardné odchýlky, ktoré možno odhadnut (metódou typu A), B i D i(β i, σ 2 (B),i) - náhodné premenné reprezentujúce laboratórne systematické chyby, D i označuje typ distribúcie (napr. normálne, rovnomerné, alebo trojuholníkové rozdelenie), so strednou hodnotou β i a štandardnou odchýlkou σ (B),i, ktoré možno určit metódou typu B, i = 1,..., k.

17 Špeciálne prípady modelu (1) Prípad 1: Model so spoločnou strednou hodnotou, bez systematických chýb (σ (B),i = 0): Y ij = µ + ε ij, Fairweather (Appl.Stat., 1972), Jordan and Krishnamoorthy (Biometrics, 1996), Yu, Sun and Sinha (JSPI, 1999), Hartung and Makambi (Univ. Dortmund, 2000), Krishnamoorthy and Lu (Biometrics, 2003). Prípad 2: Model so spoločnou strednou hodnotou (heteroskedastický model jednoduchého triedenia): Y ij = µ + B i + ε ij, (β i = 0 and σ (B),i = σ 0, and D i N, teda B i N(0, σ 2 0)). Rukhin and Vangel (JASA, 1998), Hartung, Böckenhoff and Knapp (JSPI, 2003), Iyer, Wang and Mathew (JASA, 2004). Prípad 3: Model so spoločnou strednou hodnotou a systematickými chybami s rovnomerným rozdelením: Y ij = µ + B i + ε ij, (β i = 0 and D i U i). Teda B i U i( δ i, δ i) kde δ i = 3σ (B),i. Iyer, Wang and Mathew (JASA, 2004).

18 Metrologický prístup Uvažujme model: kde Y ij = µ i + ε ij, (2) ε ij N(0, σ 2 (A),i) - navzájom nezávilé chyby merania i = 1,..., k, j = 1,..., n i, σ (A),i sú neznáme štandardné odchýlky, ktoré možno odhadnút (metódou typu A), µ i = µ + b i, reprezentuje hodnotu meranej veličiny zat aženú systematickou chybou i-teho laboratória (b i je realizovaná, ale neznáma, systematická chyba laboratória), i = 1,..., k. Ak by sme poznali skutočnú hodnotu µ i, potom naša vedomost o skutočnej hodnote meranej veličiny (teda o µ) je reprezentovaná pravdepodobnostným rozdelením náhodnej premennej µ (i) = µ i B i, kde B i D i(β i, σ 2 (B),i) reprezentuje našu vedomost o možnej systematickej chybe i-teho laboratória. Parametre možno určit metódou typu B, i = 1,..., k. Vidiet, že platí E( µ (i) ) = µ + (b i β i).

19 Porovnávacia referenčná hodnota Ciel om porovnávacích experimentov je určenie porovnávacej referenčnej hodnoty (CRV - Comparison Reference Value) a jej neistoty. Porovnávacia referenčná hodnota nie je jednoznačne definovaná, ale mal by to byt vhodný odhad (estimator) parametra µ (skutočnej hodnoty meranej veličiny) založený na meraniach z jednotlivých laboratórii. KCRV je často určené ako aritmetický, alebo vážený priemer odhadov hodnôt meranej veličiny µ jednotlivých účastníkov kl účového porovnávania.

20 Výberové štatistiky Výstupom porovnávacieho experimentu sú laboratórne výberové priemery (odhady veličín µ i = µ + b i) a výberové rozptyly (odhady parametrov σ 2 (A),i): Ȳ i = 1 n i n i j=1 Y ij, S 2 i = 1 n i 1 n i j=1 (Y ij Ȳi)2. (3) Náhodné premenné Ȳi a S2 i, i = 1,..., k, sú navzájom nezávislé. Za platnosti štatistického modelu (1) platí: (Ȳi µ) Bi + εi, (ni 1)S2 i σ 2 (A),i χ 2 n i 1, (4) kde B i D i(β i, σ 2 (B),i) a ε i N(0, σ 2 (A),i/n i) sú navzájom nezávislé. Za platnosti metrologického modelu (2) platí: (Ȳi µi) εi, (ni 1)S2 i σ 2 (A),i χ 2 n i 1 Ȳi µi S i/ n i t ni 1, (5) kde t ni 1 označuje náhodnú premennú so Studentovým t-rozdelením s n i 1 stupňami vol nosti.

21 Príklad kl účového porovnávania Referencia: H.J. von Martens et al.: Final report on key comparison CCAUV.V-K1. Metrologia 40, 2003, Tech. Suppl Kl účové porovnávanie medzi 12 národnými metrologickými ústavmi v oblasti vibrácii. Meraná bola citlivost akcelerometrov. No. Acronym Laboratory Name Country 1 PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt Germany 2 BNM-CESTA Bureau National de Métrology - C.E.A C.E.S.T.A France 3 CSIRO-NML CSIRO National Measurement Laboratory Australia 4 CMI Czech Institute of Metrology Czech Republic 5 CSIR-NML CSIR National Metrology Laboratory of South Africa South Africa 6 CENAM Centro National de Metrologia Mexico 7 NRC National Research Council of Canada Canada 8 KRISS Korea Research Institute of Science and Standards Korea 9 NMIJ National Metrology Institute of Japan Japan 10 VNIIM D.I. Mendeleyev Institute for Metrology Russia 11 NIST National Institute of Standards and Technology United States 12 NMi-VSL Netherlands Meetinstituut, Van Swinden Laboratorium The Netherlands

22 Príklad kl účového porovnávania No. Laboratory ȳ i s i n i σ (B),i 1 PTB BNM-CESTA CSIRO-NML CMI CSIR-NML CENAM NRC KRISS NMIJ VNIIM NIST Nmi-VSL Tabul ka: Hodnoty výberových priemerov a zodpovedajúcich štandardných odchýlok.

23 Príklad kl účového porovnávania Laboratory Sample Means ± 2 Expanded Uncertainty Charge Sensitivity Laboratory Obr.: Hodnoty výberových priemerov a rozšírené kombinované neistoty: ȳ i ± 2 ( s2 i n i + σ(b),i 2 )1/2

24 Exaktný konfidenčný interval pre meranú veličinu µ Prípad 1: Uvažujme štatistický model so spoločnou strednou hodnotou bez systematických chýb: Y ij = µ + ε ij, Fairweather (Appl.Stat., 1972): Zo vzt ahov (3) a (4) máme T i = Ȳi µ ÔS 2 i /n i t ni 1, i = 1,..., k. Označme W =Èk i=1 uiti, kde ui sú nenáhodné koeficienty, napr. u i = 1/Var(T i). Nech q 1 α/2 označuje d alej (1 α/2)-kvantil rozdelenia náhodnej premennej W, teda: Pr( W < q 1 α/2 ) = 1 α 2. Odtial, možno priamo odvodit exaktný (1 α) 100% konfidenčný interval pre hodnotu µ: i i=1õn u Si ˆµ ± ˆq 1 α/2 =Èk 2 i Ȳ i Èk i=1õn i S 2 i ± q 1 α/2, (6) Èk u i i i=1õn u Si 2 i Hodnoty kvantilov náhodnej premennej W možno určit simulačne, alebo presným numerickým výpočtom pomocou algoritmu TDIST.

25 Konfidenčný interval pre meranú veličinu µ Prípad 3: Uvažujme štatistický model so apoločnou strednou hodnotou a systematickými chybami, Y ij = µ + B i + ε ij, pričom β i = 0 and B i U i( δ i, δ i), kde δ i = 3σ (B),i. Ako sme už ukázali platí: (Ȳi µ) Bi + εi, (ni 1)S2 i σ 2 (A),i χ 2 n i 1, kde B i U( δ i, δ i) a ε i N(0, σ2 (A),i n i ) sú nezávislé náhodné premenné. Za dodatočného predpokladu, že δ i = 3γ iσ (A),i, teda γ i = σ (B),i σ (A),i T i = Ȳi µ S 2 i n i ( 3n iγ i)u i + Z i, ÖQ i n i 1 kde U i U( 1, 1), Z i N(0, 1) a Q i χ 2 n i 1. dostávame

26 Konfidenčný interval pre meranú veličinu µ Označme W =Èk i=1 u i Ti, kde ui sú nenáhodné koeficienty, napr. ui = 1/Var(Ti ), a nech q 1 α/2 označuje (1 α/2)-kvantil rozdelenia náhodnej premennej W : Pr( W < q 1 α/2) = 1 α 2. Odtial, exaktný (1 α) 100% konfidenčný interval pre µ je daný ako i i=1õn ˆµ ± ˆq Si 1 α/2 =Èk 2 ui Ȳ i Èk i i=1õn u Si 2 i ± Èkq 1 α/2 i=1õn i S 2 i u i. Teoretická distribučná funkcia náhodnej premennej Ti W =Èk i=1 u i Ti je neznáma. resp. Navyše, závisí od neznámych parametrov γ i = σ (B),i, ktoré však možno σ (A),i odhadnút, napr. ˆγ i = σ (B),i. Si 2 Pre dané hodnoty γ i,kvantil q 1 α/2 možno odhadnút simulačne.

27 Intervalový odhad pre µ na základe metrologického prístupu Na základe metrologického prístupu máme: (Ȳi µi) εi, (ni 1)S2 i σ 2 (A),i χ 2 n i 1 T i = Ȳi µi ÕS 2 i n i t ni 1, a potom naša naša vedomost o skutočnej hodnote µ je reprezentovaná pravdepodobnostným rozdelením náhodnej premennej µ (i) = µ i B i, kde B i U( δ i, δ i). Parameter µ i = µ + b i je neznámy. Avšak na základe napozorovaných hodnôt ȳ i a si 2 je naša vedomost o skutočnej hodnote µ i je reprezentovaná pravdepodobnostným rozdelením náhodnej premennej µ i = ȳ i + s 2 i n i T i, kde ȳ i a si 2 sú považované za konštanty a T i t ni 1. Kombináciou týchto vzt ahov dostaneme µ (i) = µ i B i ȳ i + s 2 i n i T i B i ȳ i + s 2 i n i T i 3σ (B),i U i, kde T i t ni 1 a U i U( 1, 1) sú nezávislé náhodné premenné.

28 Intervalový odhad pre µ na základe metrologického prístupu Kombinovaním týchto rozdelení možno našu vedomost o skutočnej hodnote veličiny µ reprezentovant pravdepodobnostným rozdelením náhodnej premennej µ = w i µ (i) = w iȳ i + w k i=1 k i=1 k i=1 i¼ s T i 3σ (B),i U i½, n i kde w i,èk i=1 i 2 wi = 1, sú vhodne zvolené váhy, napr. proporcionálne hodnotám prop w i 1 Var( µ (i) ) = 1. si 2 n i 1 n i n i 3 + σ2 (B),i Odtial dostávame približný (1 α) 100% konfidenčný interval pre µ ˆµ q (1 α 2 ), ˆµ + q (1 α 2 ), kde ˆµ =Èk i=1 wiȳ i a q (1 α 2 ) je 1 α 2 kvantil rozdelenia µ ˆµ.

29 Intervalové odhady meranej veličiny µ (Príklad) Confidence Intervals for the Comparison Reference Value Charge Sensitivity Laboratory Obr.: 95% konfidenčné intervaly pre µ: (i) štatistický ± 1.823e-004 (ii) metrologický ± 0.946e-004.

30 Algoritmus TDIST Algoritmus TDIST (MATLAB, R, S-plus): pozri Witkovský (Compstat, 2004). Uvažujme T =Èk i=1 λiti, lineárnu kombináciu nezávislých náhodných premenných so Studentovým t rozdelením s ν i stupňami vol nosti. Nech φ Ti (t) označuje charakteristickú funkciu T i. Potom charakteristická funkcia náhodnej premennej T je kde φ Ti (λ it) = φ T (t) = φ T1 (λ 1 t) φ Tk (λ k t). (7) 1 2 νi 2 1 Γ( νi ) ν 1 2 i 2 λ it νi 2 K νi 2 ν 1 2 i λ it, (8) a K α{z} označuje modifikovanú Besselovú funkciu druhého druhu. Characteristická funkcia Studentovej t náhodnej premennej je reálna funkcia.

31 Algoritmus TDIST Kumulatívna distribučná funkcia, F T (x) = Pr{T x}, je podl a vety o inverznej transformácii podl a článku Gil-Pelaez (Biometrika, 1951) daná ako F T (x) = 1 2 π 1 I e itx φ T (t) dt 0 t = 1 2 π + 1 sin(tx)φ T (t) dt, (9) t 0 a funkcia hustoty f T (x)náhodnej premennej T je daná vzt ahom f T (x) = π 1 R e itx φ T (t) dt 0 = π 1 cos(tx)φ T (t) dt. (10) 0

32 Algoritmus TDIST Algoritmus TDIST numericky počíta (9) a (10) pomocou Gaussovej kvadratúry na reálnom intervale t (0, 10π), čo vyžaduje výpočet bázových bodov b ij a váh w ij, i = 1,..., p, j = 1,..., m. F T (x) π m j=1 p i=1 sin(b ij x) b ij W ij, (11) f T (x) 1 π m j=1 p i=1 cos(b ij x)w ij, (12) kde W ij = w ij φ T (b ij ). Pre výpočet F T (x) a f T (x) v mnohých rôznych bodoch x, algoritmus vyžaduje len jedno vyčíslenie váh W ij, ktoré priamo závisia od charakteristickej funkcie φ T ( ) a nezávisia už od hodnôt x.

33 Algoritmus TDIST Algoritmus možno jednoducho zovšeobecnit na výpočet distribčnej funkcie lineárnej kombinácie iných symetrických distribúcii so známou charakteristickou funkciou: Uvažujme náhodné premenné Z N(0, 1) (štandardné normálne rozdelenie), U U( 1, 1) (rovnomerné rozdelenie na intervale ( 1, 1)), a T ( 1, 1) (trojuholníkové rozdelenie na intervale ( 1, 1)), pričom φ Z (λt) = exp (λt)2 2, (13) φ U (λt) = sin(λt), (14) λt φ (λt) = kde λ je l ubovol ný reálny koeficient. (2 2 cos(λt)) (λt) 2, (15)

Ján Hanák. Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0

Ján Hanák. Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Ján Hanák Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Ján Hanák Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Základy paralelného programovania v jazyku

More information

Základy špeciálnej pedagogiky

Základy špeciálnej pedagogiky Základy špeciálnej pedagogiky Štefan Vašek Viacnásobné postihnutie Kompenzačné mechanizmy Narušenie Jedinec Postihnutie Synergický efekt spolupôsobenia postihnutí (narušení) Kompenzačné mechanizmy 3 Prof.

More information

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 99 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 2, s. 99 108. PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 TOMÁŠ RODNÝ VLADIMÍR KOMÁREK

More information

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Výskumné demografické centrum 20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR Bratislava, máj 2014

More information

Myasténia gravis. Myasthenia gravis MINIMONOGRAFIA

Myasténia gravis. Myasthenia gravis MINIMONOGRAFIA MINIMONOGRAFIA Myasténia gravis Myasthenia gravis Souhrn Myasténia gravis (MG) je ochorením nervovosvalového spojenia, ktoré sa prejavuje kolísavou svalovou slabosťou a abnormnou unaviteľnosťou pri telesnej

More information

Mäkkýše hlavných typov vôd dolného Hrona

Mäkkýše hlavných typov vôd dolného Hrona Malacologica Bohemoslovaca (2006), 5: 33 41 ISSN 1336-6939 Mäkkýše hlavných typov vôd dolného Hrona Mollusca in main water bodies in the lower Hron River, Slovakia TOMÁŠ ČEJKA Ústav zoológie Slovenskej

More information

Akcia Selb, odpoveď ŠtB na vlak slobody

Akcia Selb, odpoveď ŠtB na vlak slobody Akcia Selb, odpoveď ŠtB na vlak slobody SLAVOMÍR MICHÁLEK Dňa 11. septembra 1951 prešiel vlakovou stanicou v Aši osobný vlak č. 3717, ktorý obstarával pravidelné spojenie medzi mestami Cheb a Aš. Napriek

More information

Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation

Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation ČESKY................................................................ 3

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

JCGM 102:2011. October 2011

JCGM 102:2011. October 2011 Evaluation of measurement data Supplement 2 to the Guide to the expression of uncertainty in measurement Extension to any number of output quantities Évaluation des données de mesure Supplément 2 du Guide

More information

The International System of Units (SI)

The International System of Units (SI) Bureau International des Poids et Mesures The International System of Units (SI) 8th edition 2006 Organisation Intergouvernementale de la Convention du Mètre 94 Note on the use of the English text To make

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement

JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement JCGM 100:008 GUM 1995 with minor corrections Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement Évaluation des données de mesure Guide pour l expression de l incertitude

More information

Measuring Statistical Dependence with Hilbert-Schmidt Norms

Measuring Statistical Dependence with Hilbert-Schmidt Norms Measuring Statistical Dependence with Hilbert-Schmidt Norms Arthur Gretton 1, Olivier Bousquet, Alex Smola 3, and Bernhard Schölkopf 1 1 MPI for Biological Cybernetics, Spemannstr. 38, 7076 Tübingen, Germany

More information

Stopwatch and Timer Calibrations. Jeff C. Gust Robert M. Graham Michael A. Lombardi. 960-12Special. Publication

Stopwatch and Timer Calibrations. Jeff C. Gust Robert M. Graham Michael A. Lombardi. 960-12Special. Publication Stopwatch and Timer Calibrations Jeff C. Gust Robert M. Graham Michael A. Lombardi Publication 960-12Special NIST Recommended Practice Guide Special Publication 960-12 Stopwatch and Timer Calibrations

More information

Do domestic and cross-border M&As differ? Cross-country evidence from the banking sector

Do domestic and cross-border M&As differ? Cross-country evidence from the banking sector Università degli Studi del Molise Dipartimento di Scienze Economiche, Gestionali e Sociali (SEGeS) ECONOMICS & STATISTICS DISCUSSION PAPER No. 061/11 Do domestic and cross-border M&As differ? Cross-country

More information

Following the traces. The beauty of Gesäuse. Natural and cultural experience.

Following the traces. The beauty of Gesäuse. Natural and cultural experience. Following the traces. The beauty of Gesäuse. Natural and cultural experience. Welcome! ❶ Pilgrimage church with Hochtor mountain Scheiblegger pasture Hieflau community Welcome! National Park, an internationally

More information

Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification

Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification ILAC-G8:03/2009 Copyright ILAC 2009 ILAC encourages the authorized reproduction of this publication, or parts thereof, by organisations wishing

More information

Indicator C2 How do early childhood education systems differ around the world?

Indicator C2 How do early childhood education systems differ around the world? Education at a Glance 2014 OECD indicators 2014 Education at a Glance 2014: OECD Indicators For more information on Education at a Glance 2014 and to access the full set of Indicators, visit www.oecd.org/edu/eag.htm.

More information

itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14

itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14 itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14 apple 2015-03-04 Apple Inc. 2015 Apple Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

Obr.3 Porovnání odolnosti proti opotřebení při srovnatelné tvrdosti

Obr.3 Porovnání odolnosti proti opotřebení při srovnatelné tvrdosti Výroba oceli Hutnické listy č. 3/2009 Increasing of Material Durability for Drop Hot Forging Zvyšování trvanlivosti materiálu pro zápustkové kování za tepla Doc. Ing. Libor Čamek,Ph.D., VŠB-TU Ostrava,

More information

A General Correlation for Saturated Two-Phase Flow Boiling Heat Transfer Inside Horizontal and Vertical Tubes

A General Correlation for Saturated Two-Phase Flow Boiling Heat Transfer Inside Horizontal and Vertical Tubes A General Correlation for Saturated Two-Phase Flow Boiling Heat Transfer Inside Horizontal and Vertical Tubes S. G. Kandlikar 1 Mechanical Engineering Department, Rochester Institute of Technology, Rochester,

More information

NBER WORKING PAPER SERIES FLEXIBLE EXCHANGE RATES AS SHOCK ABSORBERS. Sebastian Edwards Eduardo Levy Yeyati

NBER WORKING PAPER SERIES FLEXIBLE EXCHANGE RATES AS SHOCK ABSORBERS. Sebastian Edwards Eduardo Levy Yeyati NBER WORKING PAPER SERIES FLEXIBLE EXCHANGE RATES AS SHOCK ABSORBERS Sebastian Edwards Eduardo Levy Yeyati Working Paper 9867 http://www.nber.org/papers/w9867 NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 1050

More information

Naturalized plants have smaller genomes than their non-invading relatives: a flow cytometric analysis of the Czech alien flora

Naturalized plants have smaller genomes than their non-invading relatives: a flow cytometric analysis of the Czech alien flora Preslia 82: 81 96, 2010 81 Naturalized plants have smaller genomes than their non-invading relatives: a flow cytometric analysis of the Czech alien flora Naturalizované rostliny mají menší genom než neinvadující

More information

ASABE Guide for Authors

ASABE Guide for Authors ASABE Guide for Authors Style Guide for ASABE Technical Publications Numbers Units of Measurement Time and Dates Abbreviations in Text Abbreviations in References Abbreviations of States and Territories

More information

Cross-Validation of Item Selection and Scoring for the SF-12 Health Survey in Nine Countries: Results from the IQOLA Project

Cross-Validation of Item Selection and Scoring for the SF-12 Health Survey in Nine Countries: Results from the IQOLA Project J Clin Epidemiol Vol. 51, No. 11, pp. 1171 1178, 1998 Copyright 1998 Elsevier Science Inc. All rights reserved. 0895-4356/98 $ see front matter PII S0895-4356(98)00109-7 Cross-Validation of Item Selection

More information

Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), Vol. 39, No. 1. (1977), pp. 1-38.

Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), Vol. 39, No. 1. (1977), pp. 1-38. Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm A. P. Dempster; N. M. Laird; D. B. Rubin Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), Vol. 39, No. 1. (1977), pp. 1-38.

More information