WffiN. E* ef'-'^u fr'^'"/k. ,Jt"-- %-Å1ÅL 7r. O zy* fu Out oøa z4eraaaehfr. 6"fr+, Jtoo dr'*' UIKOMMER DANN OG VANN. I "-on" "'" \r 1q'.o-z.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "WffiN. E* ef'-'^u fr'^'"/k. ,Jt"-- %-Å1ÅL 7r. O zy* fu Out oøa z4eraaaehfr. 6"fr+, Jtoo dr'*' UIKOMMER DANN OG VANN. I "-on" "'" \r 1q'.o-z."

Transcription

1 WlzffiE&$Hffiffiffi WffiN O zy* fu Out oøa z4eraaaehfr UIKOMMER DANN OG VANN rd 3 I "-on" "'" \r 1q'.o-z :looo' 6"fr+, A1n \ E* ef'-'^u fr'^'"/k,jt"-- %-Å1ÅL 7r Jtoo dr'*'

2 S?8SL.! 'tdmor llldltlt! Jumo! S!ESII\! TDXIOR SPESIåj, itultior SIEBLA! JIJllIOi 9! Uøtei.nnlaUelse tlt JulolEote på Centlal EoieU I9I9!eÅ 2. Febfua! r9?s t1. I?.to 1 etd al4 tq00&t: I.!ån av bøke!. 2. Fo!enln6FsDker. t. luuejon. 4. Jølacn Jølgen6etr v1 e! lydb11d! oa!!åte! or 6d 1tv, nnsakvarl et r slou dde 6e! e! tørftc poft på lånllae'hs oe bøter. Dctte sta! Roåt ro!. Hon ee! bei L ot dcle L 4Eler bøker løi.t o8 nå! a1le h.! lwerr bøkbne 6å b.8y!ner Litlasei, Drtte foldl det folhåpentlle vil då fo!te!c. Unde! podt to pa lloefamct e! dlt -qått o!! rofenlngs6ake!, Ds dot Ltte e! Fott olp noc og drr lkke L- koa:lt 1nn no. ar. dere pa denne plograflo-r,"r "Å vli dln nok b1l veldi,g kort, Drn hvlf d le ba! noe å.f6re o{ åiar klubbc! 6å bare koe D!6 al t nå! vl bår dende lfograbl'o8ta op!. 9ot loet nr. t!. hå! vl dlnbl aang rukflod, ta... dse.elvavlet flek^labtc! e1ier flfk/llanterdc!o vi1 b1likvltitr. soo eieic loit el1 J. tøl8ers n vlbe lyebudo! og rolte1lo 1ltt oe Faltvlnn8dkva!1et. axferjtt F!.^ JITFIORTøIE 5, J_1IU.1R I9?S.^.rve. / ilotkln vnr bl1tt hllv.eke, os dlt v^r koo:lt cr. IO Ftk.. P4 grunn.v at 8oa- h. Ikk! vå! korlt, ble dot lkke noe ut1ån.v bøke!.(foldl d(t er b n eor hå!!l!lo!ek!t) cø dele ri annor<ert! ek;ltr rll dcnne g,ne he genenlroreåerrna. l?te b1e 1oe11g innkålt, og vi, Sikk over t1i å v 1ge nytt Fiy!. FoDånn, Roa! U llquil. f.t forlan.r Jon to11escr. gek-ctat.1rve olaufe.. XaFF.elr too hckka. YaraDaet rnut tollel8en. I. 9t',?eEed1en, I,3!" Dahl. 2. gtyledsdl nr ljod Søland. I lau8eh!]e dct otloddet 4 loser D d flsk(t uu4r oe eue belt6). Itte! pause vlgte ri 1yFlildefoledftgerr l1nlng åv åtrvaile, der vi i].a. f-ikk p! bvordan de lagde akv. borit og Eerr6.gr op6å bvordn. DrUFF no n åndf. rln.6fc.. JUWIoR 9!!5L't! JnltIoR si'ngi-r,l JUtrIoR 9?IC1_U I'UIIIOR Sp!9LfT, JUFIOR tilglnl JuS

3 Drd cn.'tv!,r'icklubb drblcr vj}o, rcn Li: ceutn JJ u019tr, ToRsDÆ 2. tearru^r 1974 Pro6xuEcn Dli! so! fijl6e!: 1.. Iolonlnsssate! 2. tl!,lt f"å bjmokonkursneclc qåic vi tltto! pa dc hos+. Dllv31eDc f}l oa irå!e! Eetldl8 Å få e reåultatot hl eurelronku!æ.,. A&6Jon 4. Pdse aeil uilodnlnc 5! lrå!!a!pi1l V1!c! lclle:f,cno o(så rlonnc rånr å rerc o!! rcrkgou D, rl.ru1c d:on fallc!!å oorsqac, Den fla!ctt( Dånod c. ii i 6du cit :j..{;o.ijon God doltr-cl8c oc Jche!esu.Ltat". vf,r dar Eou plcljt Jurlorcncs njen oc vi 'cxonrnfrvde, clpdc! oss tjl å 3g Ly8!:-Loc!.'1ic.r6 ]{otrllureaca. Titlcn er vel strdt tdo o.j6å ror seriorjre i,:1 d holde stn årlicc l:onler.'ugcr BÅ el hape!!a hoon Code uj!6 o 1trEth$lon t1.t å solto ]<!r-uc våre I t1!! top! stad! DajeEs arid lmeholder!1... en intelessant artl()(e1 av J_dlCcD JdlAensor o': v.nn o- fmnl:jcr1. sjcelsien teht:-r ro! b1!4tc! o oddfo!.lcr sdrrlico av lrlulbens ledloucr å tt. t hldra: iil :(1itb::v1ocn- Biorr, l1b Ltic, dci c! rcdla'llebos plirbloqcr oj cifdin;.r Eojr c! å! afls irobt lntcråbse. llt8å, vet!0t+ &lllarr 2. fe!!!.crl!.elg--.'t.,ff!- lcl v.r'c! n(l LJqtL fjes so:r xd\alct dcuc }aotr,.h - :j.i ct vso vond å v nlc.nrt cr 'kl<c:-elr Å hudlr. 1t:riitcdi!,cn o!._'-ri-: f!1 l^rejm tll tor!' nj, oj d r hd*cr c, tl1 heitolicn it Jct o. r:. v.r' cnt.clto :nivdlster 3oi: ijitc o!!!å J!ed. 0C6A.nc!t. :,tit- skcf, avvdll s!6 10!Edo.., o- nå Uj-.1c! spo,!,cbilo å Be Ivorrcr '-11.I loc!!.t o_ lrebllile"orcdr-- or. Iå b...yec! ocea virc ljcntc nol8he attrrt6!0r a ats!o!1, eatelc rrca satt _ dci;c 6dac. v.r'{rt ii4 c!}lcb 3o,r d6llc crfdlnic! r:cd oss. v.&.cr".t13} adr åiii"$il";*ftå:"*l "u n p! ride,!ådo-roru oa rd.s. ci rbiri! - Lt-!.l!IL^rr cr 0., ftlr.r Dår.j ld I hobbren våt, cr rcr ij_cn Ml oi. åiii:-ir;!'i!]:";:"':: I"iiiå;." j:,i;i:,:'1.' en Ef, '16!,, s.1n1\ vj

4 ,-l-- \ )--i.1..-" ) (_,--lt.-_,\ C, )'- -.-/ av.tdlgen Jdrgen6en VaD Ja, hva e' lgrfren ilet fo! noe? ef 1 tvil o& dbt, oe det 6! folsråelic, lor venh or Boe De6et!oo!118"!t, fivc- CdC lcg hdre! foreillaa oller leee! bijket oo det'e eme så r, les!. c åt Je r'gd den ho!!y?i ba! velgt e! vi hudre lloeent avhohgia av vann, folregten llrlie iae t hotbyen- {tcn i,etet hr. lica nåt detie 6! sgr, då vj rel kwe Bmle l:tt vitcn og få 11.t fo slåo so for hve vtu oscntlls e!, og bvord d dct bdr 1 vårc dv.r'.r, Det e! det lcg ha! tentt 6 slllve noen old od utcn å Slblc oss t11 kj nltole, fysilele, Uo1o6e!, hydrologe! e11er de-b lon ltdc e!. Vl tlcrl c! å viic o. v6e kd vere Eqrt c1]c! albaj: ]: (vilinot6!li-v6!il oet l:å, ]ec hddt olle. bliilt rvenrols ilho). leb Åd lero t-dt irltor globt. Ir'!\.at labne-l.kaq ræ!! ucn! utee dt or l<on Ec il"l. ll. a. o. wrc njodl6a acnt, r. cke. u!inslof-el tla t1 kcno. verets srhetsdnrt ne Vdaot8 seh6tbeail bålor vi enldcet ried inditratoryeeke fla f. eks. lei!6. letto aiii ot lesuttat sod o! helb 1l1Etldklrelt8 fo! oee alvdisia!. Blontvnolblått og![-!e!i! A] for enlelt os sle? for iå*å' "lii Ifr ons!6! å vlte ""åi'i*""'"f;r, oo vmot enit Eut cucr åuidltsk. l{enæ..oe rcgc.r oftrer du gjexhet å nlte hvor Bult Uer Ly

5 *: -../ I I :,:,?,,"!11/ jl ' ;,r ^,1 l) i\ 2.,. i,r,,.tjlle--=.tt{ ld6t do flcstc fls} 1.1 ljern.r ttlr s v d!b 7. Stutle ilu ijn.j.c t rlb! v!.b!et bc! s!it, 3å Lån det SjUrcE vod DeAe! forlikttg tllscrtri aifo6for.jec. (rleir dat!1rr neiie alruelt. itu r ltir;utonatlstr "su;re oed kuh ko$tcte!o.) Fvi E vannet el eo! slft, c11e! du Uhske! å a;jdlc dc! itf n_!i!tr. ild lan du rlreolt notlrubkarnonat cl1c! Datrlbblkalbonat.!6t s!sto ci!cbr. (o!t gs,sl itr. ta ch lestl fu.lt EatrlunblLarlorst, 1dE dct d!! 1vør;6-h;ii' a6r ror31xt4 op! I doetet. (orlrollei pe atle! d tiro 06 nytt h\.ls ilct cr nijilv ldlc. Juste;!å Vdråtr m. ner! sdn6rltrgone stdlre,btutt,tmtån0di6t!1htet hd d frå 0 Ty.k1dd -'å^i"i"fi.iti,if l;"i;!lå;*llii.i, oc ttui$k fa! ne of-to vann f!a_ 6runh!o"1!ge!.ou 64! rjemob r' I*"S"i:i;i'fr H x$*"ffi åååt -!3 bu 6radcr, aoo er ciretrcbt hdilt. alcr vt 4t 0-5 er. Ee6et rlbtt, å'1 i"-"3""1åi,iiå.: i,,:i'ijåt #"" r) - zo c! EeAat halilt. F,!liL{9I,cutsche.nsrre oj ei den lpsr bn}ro Bkalc i va! 4gersl'lem rrolby. oc dorlt4ere hd 1!g6t on ea;etr E!åla, loe nog ef Dji;crossoni i:i"i"i;i"t3l'å.*il"l:,*:iå,åi Jil :L:å:,":,":1"fl;]'9,6.r.;;, iåi-- i:+:tri#ii, 0g6å fo! båiir+t av DE liueå dct *$jtff; 3!i,I#i:i:å:.#ilifiå:"r" utoelke :r +,ns. g r 1,Dla.cnsdletliktct oco btott vtu 1jppc! vj!!ob.nct bcr I arijra ffiiiiiåifl :*jlih#:,1r":]'::åem:""i1år':rå J":;Sri,å:i or

6 --:---'2"'-' nd6 du ijn.l:c å tlijr vmet håldcrc, kd du tllsetto f. cl:d, J1!s. I tl.llice.'c dti:1c! on lmjryitojle!, Eor trlnjd! hsdt va.tr, hir qt!98krcvet iiot+. ner uttdlltf, So du l:d6hje hls,(e!, l:.m vj :-o ])I 10.?ader t hudre lltor vaå.d ved å r:i t+c ee ollidsninj.x i4 ird os/j, neeluklorid,, ifåd colbtutri]'odit 06 4,5 græ cslldetlodd,,oi'ic e. utdriivct UJcmo:r flcrc åi 06 rulb*crer ub'erkel. Vl Då llrlie llt fo! r.itonskalelloe 06 pilleto I vå! hobly. irct c! f1st<enes 06 lletones Ulivscl od vchst BoE 6" otecd sclv c! recel ubtobil. plt I så vdln dvlrlar Dc1to: ni.'i i: o.j ito, i,1kcledis lran du tcnle dc;: ler ove! el sloaodådc- vtuct!.j[c! 1sDå va[dii!. Dct ql] ila 6on daslitlclt!æ (rcanvtr e] he6'-ca vun) rræxc no,:ct, blijtt. 'loctll]ert lorlsettor varcrel sl1k {tlemoo lalnskogsomadc bcd 6wrt, 06!osc, vil det ogbå lee sl'}i. Pa1 vei i elven oot ky6teb.:.vil vldet 1 fjc lonridcr ta tll Be5 oll'lit.tc linerålet, ita a1l hdithcton,dg, dhe, o! cr cc'i ):alt sod l11r obpir'-t, ri dette nijylr:ii8olc syrrtr, o-: vsnet r'. bi1 nijyt!:lt ellc! 311n11.::(rU). o, a! o! ielattv+ storc vrias]o!o!. o.: acttc tåicr de flcs.. flal. oc!'lm!c!i :u on tlni å du vdp ncjct n-j.,rod, oå oct er nrs:ilnctcn xvorqed dlsse to t n6 elilreg o: hvluren vct i.r 6å!. ttel4e tålcr De6et Bto! vdiæjo 1 hvis atet lre 6å!!e:.: s.]itc. ir... o.

7 allc cå,!ln.r du Ior-t'u na; ov-r laj! ud. r1:'.-: l-. tla +i1 a onstl1-lc acr. S:81 du f. Fk6. Uhe hddh'l.n fr- L - - :r Dll, så Elro-L du ll.a bllndlnfcn rv olllbst..in-!dle! i:,. -. I e' lilersflf,srrc. så tl.setter,lu 6n f/4 d"] dv demc o!r1..:.:\'hvc- drc I firc d.j,e!. Da vi] del 6ardte!1 Cå br:. Dct Eai:..c aiclicl pq-yctdi4. Polci. lu-ieome lusl riqer så fis}en rå! tlil t11 å ds'r11le 3e[. Fd siil lc, -hd.lå!t oetl åinc lalljidvtkeftdk. soq di \: i!-dt, olkal isk vorlr. vis;r t61:; ci ild tah llle Ds drslibt utcn 6::!c. :s t6h like DII diisli!!: ulcn 6!adc (D4 iltko 6ld! fo!56k Derl dcil, r'l or uijilvondirr, ::.n hvle DM lcdusercr lll oc!h, da na CeL s::jj- ll]ryle lu6sooi. Deti!å du huåtror!1. d. ved vanrrbytte er detle viliti i,(lle! uå du tlo D 6, Jei hd hostot 3Ee!tel16 orfatina). Av årilje 1ln verl vamet it na l<jenne til, er relheten, ioc:otlkcll Eå t. Rent vld or liro, ilet vi1 3i 2 Dolektle! hyilrogen o3 1 nolclyl oryeea, i.en B1i!+ vodn-lar ri lue ikkc. EqlE vdnei 1 6Drlnj.n h.r o! i,e på 7,2 og Ul!;? grade!, Bå har det.llerede edeltiåil tissc cndlin8er.!, lte.,e 2 61e! at noe DA 1 re 0!!1661 1våDxct. i,iliclcdcd vot vi at våmvc lcr t116etter ito" Cor å doeclnftsetor o.j nocn ':odruo tlxs ++(r fluo!. 'tuor cr 111" ol heaydnlnc.ldst. :1or er ou6å LJ.r1iJ. i:1'1 du te!!e! v q fra sllirdea 1.La en ilusl og holde! il6de ca 1 r.tcr ove! litiico dr ryuer,-så vit acsien ålt klor be follati?41c! :6åti oeer I Cadsfolo), 06 det er bcli trultbdt. Stå! ilet I bitt cr n,tl,cn over, c! det \clt tritt fo! lto!. Å bru.ke &jeutdte Dldlcr 'o i rjorae llor e! ubdvcndlg og totdl* bortkaetede lenaer. lla! t1 t6r6t sndrlar on vaxn fla sltlr,jen, da har vi farl.l3o1c tln6 ee t<iolr Jcs tenlior åpeslelt!å to!!e!. ra 4!lxl von fia v.:r1jv'meloden, rpe lelt hvi. du v l 6t vellet ha! 6tåUd 1en-e 1 rn lrollclrlliaf. ved!åilnr cr h.r an pårdst o!!! ppb ldo!!o! 1 vo&ci lro vdntv'm6-!e!edcr..!:r.'.cr rlc æd cå l0 p?e o! kobber skadeuc Io:!årc ftsker. Ia trliti vøn oaj 10 tlet stå tt1 ilet e! ienle"crt. IlviE dli:ri ut en lijttc v!jm, ca I ll e-, "rd ct 150 l1l 13 olvlrllrl- o. ":lcot':or'nyc A 11tc! 6oD ot kolrlt ed! relt fld Elrln 6n, da vll t:!!c._.julon fo.1le ca? 6Eador j akvrrl r. let hlf JcL oft- jjort u_. n n6cf,. vtocll.' s!^de. I]ci, cr o.s5 r'oro n61,rrl1: em holb r 1 6!o!c.1o.0!r [ E i,cnclc1t \.1,]. Jcj s: 60 oj.å v.d våstyti bd! ei i-!.c L:Ecjtu liskcde vålo foi 3Jo!}. Dot er he.ilt- lkke talerdl,ur, 9! o: fi v chdror, oo oc!å nslju rdlc thrj sod lan folntjee tistcno, Ilrke xrulct vomlyt+. Dc1.r nrjet viktil; uod dcn r, L'i!.t Etorc fistetotth L vl alrarldtcr r'.cldc! ucd. D,f fianoo 1lr):, I I.. J {ta!o roe fllto!, hlc.l(en uclruleke cuor btolociskc, Eoh lan dcdblyio 6vf^tl6tofr o!! _ 1fi8lone. Dcltc llaro! a.l kuh! J v$nlylr.. IIctr busl:, ldhc voni ror terj{, tcn}!. sjolk t, lytt lt:: vlm hvl.t hvc! ulc, ålt xll }lelpe, selv 5lil,rr Då ct c!i drår1u!r. utr wl klmc flcre 616 jfde Deit ilct sme alrvaliei. -I StcojclL dct:c lrod dyfal I stoffo! fla liskclc, ovorforln: o-!idto-!.tcr sou Cår t folratnolso,er nt bolat stort kor'd1ete.!.1 inicr Dålcursrr tor n {to, i. ok6. E1t'tr-tr6tr o-.,r-t tim; n4s6 1, _tirccr'1:ur. Jt.; det c! ul'yr'c liorluse"t, oc olt Lripe" inr t hvo!sr:!., ::v{! du fdl/:.! hocn crlrlc ridlc! 6on : I)hy!!l.]o, 'cr fa llrcle vftly..!, l) lroa{ro]i ay px ou DH, l) 1}}e ovcrrolj, 4) 1kl:e fo! u6njc rls:,,1kiu du ba åjffalct prducdflitlj i IdCc tlilcr oj lchdvcr lkkc uin tuu duu 111 ed dct or lildt, ornei er Decct lntefess.nt, så hyis du c! slogiclt

8 intclcssc!1i i blnnfittlo!1n3 (blolocl8t), sa bd! du lc c o:r dcttc. t1!e-.!.s hvls plå1t! or dtn oloio iniclr6eor eå r:å ' o. r: cct:o dlj tm 1 en dcl lrjoolske toci..c!er, t. eib. c0, 1vdl.i, oa 6l'0r Etoffc!. -::J:..1?! tan I iuretc oega4 v]1 leg stolle ocd dettc og hetlcr hcn'd6c tll spo8iellltberatu od de cn*elte eder. Pl. Ido 7^2 bceokrc Je6 vævelkot ' D.duen {ouuc. Jc holdc hapot å fa no(! flet- utfyltcnde oplly8di4cc!, ucn dct c! vo./:1c11-. lr.to! c! dcn a-b vl 1il.g b11! foralmt lro flere va[! 06 nrijecr..n hv15 du l<ohl..kicr kouunon. avi. så kd itc svdc dcij hvo! ilet vonlct du b!-ul<e!,&omc! f!e, og btilken pe og!e aot hcdlic vcd E16to T11 lcotc er LoEcr vi ncsten allc 1 odrårlct å nli io::sni nca vann f,ra Clltrc! :il dcn tld vi] U i alkdli6k. to vmvcric. l.,r' Lcnkt å tutc adfict tt1!f I fo! å realugele kofoejon ae LodnlrJsnoi,tct. Donne lutin{j e! artalol,16.is ocså nddvcrdic aadle Eterle!.,to6 ftlr! r{to at en av rlc slste IontrollDåtbrjcn tit vallverlet'cticr ct lncf,da hådde v13t cn!n!6 nlndle em 4. Dotte e! nccet 8u!t, cny!10c0ryni (Salset flo Uw{CtUs!r. 1176) I D tte.! en rlla clyptoco.ync lou kodrc! \ f.jat ^,/.1; /; fla?hailud oe vt(1btu. itr.i.c -;dl-cr jcj H.a,r lt,,<v sa dcn, tlodd lrj cct v.r cn M:jrluto av F:l {.ij j*il\ ^ponofeton crispue, rcn v-; ncr'"c!c udcr-.ajtrfw i:åi':"":'bitii"å;; il,,:'t,*: i:'::,:;: XiIAY H.\ qec k'dptc to styr c' :.: to.,.!( hjoh.,a *\t art, å1".tåi,:i.'-ii"]"9;'i;"i;i,i"r: il{1i lx r\( sori i å}varier, bujynuu ic:.' ::orre rtolc S.1=l b4 t.f blade!, Blacono,!o.. Jc x v-! i-drlrolc. \FLl t,]-l l:i kun! i1an0 oa a. cftctud, :,".. ilc hrtdo i!k( H: \11 L'rl sa lcq bdliet- kdr 5a,r dc.r'.. uacc'o hd Itl H SJ ili""iisoi{v:.1;:'33ir'."it";ii"r \'i;xt{.tl :\t yi^a/ \\rli$ \1\\vJ \\H ;i'ifi;",it,"h'j":o! olvcul',aten bradcne!.ryscaijaoc,,,!* i;,;ii;l?#"r, iåi.i""ri"i',-.t*i"hi;":i:':,::;";l *I" " s^rc llå88er r I * år hada lcn 1i:ke fåir aoen avl'ccere' la ler sjlu-lre lefi- o.. L-v,! Ic! '\li jlvo!!16n,nl - ltr \li nylr I er dhet cdsiru, o_ dc rir{c lr1 t\ ) - /undi 1 ot r lni]lo os! id....al al la å._:c t'.....2? dot å lo("c!i.,te! ^cjrll- Llrcrc, oc ji: åå:#"q':: åi'ui1,l*'' cilcr-atufo! ci.i'frn--jiio /,n \ \ "'ilil' fl ;u;å.tjli.;i. "å-! ;;i HH :"1"-ti{-e-. i":""'i;i :;l:'rff:.:,g: å:i";#ii lå"li;ii:ii S:ir.ilT::

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

ň Ú Ú Č

ň Ú Ú Č Ú Ú ň Ú Ú Č Ú ň Ú Ž Č Ú Ž Ó Č ň Ž ň Ě Ý Ú Č Ú Č .{ +l ; l i.,i.t :i... (),i{ i,'...,.l l!,!. }, ii,)., i.a t-l.- C,..-'H -Ý':: 4,.J: C'É].,-t";g 5; i l'.i:.l) > t{ > P)O,.J 0" 3i an.ý u- ll c O },:, ll

More information

DATING YOUR GUILD 1952-1960

DATING YOUR GUILD 1952-1960 DATING YOUR GUILD 1952-1960 YEAR APPROXIMATE LAST SERIAL NUMBER PRODUCED 1953 1000-1500 1954 1500-2200 1955 2200-3000 1956 3000-4000 1957 4000-5700 1958 5700-8300 1959 12035 1960-1969 This chart displays

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools ~ Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools Starmount e Elementary -- Streets (proposed reopening 2015-2016) Schools ~ Ra ilroad -- water Bodies Home School Areas D NATIONS FORD D MONTCLAIRE D HUNTINGTOWNE

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo 20th century copyright system meets 21st century artist Henrik Ingo Kohtaamispaikka@Lasipalatsi 2006-04-03 Who am I? H a p p ily m a rrie d m a n, e n g in e e r, b it n e rd y S o ftw a re D e v e lo

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report Tulsa County Assessors Monthly Revolving Fund Report Board of County Commissioners: In compliance with the provisions of Title 19 O.S. 684, this report is submitted for the Assessors Revolving Fund. A

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A v a n ç o s n o P la n o d e C o n tr o le d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A n to n io A b e lé m a b e le m @ u fp a.b r Agenda In tr o d u ç ã o C

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

fun www.sausalitos.de

fun www.sausalitos.de O ily i f www.lit. Ctt. Cy... 4 5 Rtt... 6 7 B... 8 11 Tt... 12 13 Pt... 14 15. 2 Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt. 3 Ti t f vyy lif, ity viti. AUALITO i l t t fi, t ty, t t, jy ktil jt

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

Present. and. RFA No79/2OO5

Present. and. RFA No79/2OO5 IN TE IG OURT OF KARNATAKA IRUIT BEN AT DARWAD Dted this the Q7th Dy of Mch 211 Pesent TE BLE MRJUSTIE KLMANJUNAT nd TE BLE MRJUSTIE NNAGAMOAN DAS BETWEEN: RFA No7/2OO5 Shi Adiveppgoud S/o MllngoudRyngoud,

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

Video og IP TV - h v or da n p هv ir k es n et t v er k en e? t t a d A c c o u n t M a n a g S P / T o m S m t Ole-P et er R s er elec eg en 1 Hva gjorde vi u t en T V.... 2 2 0 0 m il l s am t idige

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

Issue 1, Volume 1 January 2010. news for the residents of alamo heights SAN ANTONIO STOCK SHOW & RODEO. T h e S a n Antonio Stock Show & Rodeo

Issue 1, Volume 1 January 2010. news for the residents of alamo heights SAN ANTONIO STOCK SHOW & RODEO. T h e S a n Antonio Stock Show & Rodeo Al Hi 09 ER I 1 Vl 1 Jy 2010 i i Al Hi 09'ER SAN ANTONIO STOCK SHOW & RODEO V PRCA L I R O T Y F Fi Cciv Y T S Ai Sc S & R i ill c i ill ly ily i AT&T C i Pi R Cy Acii (PRCA) L I R Y. T S Ai Sc S & R cii

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

Nuclear A practical energy source

Nuclear A practical energy source T Gi Fii/Fi Nl A il D Hll, T! Gi P i xl xi i i l b vii i iiiiv xi i l W lk ki i I Li P i D ill v ii i-l il i, i - ivii Wbb W x i i l il v i i i W k i S B i, kl vl il i Gi P S, C C Gi P S Aivii ill x i

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES P R E S ENTATION T R A F I KF DOR A GE MEETING 2 0 1 5 AALBORG 29 TH OF AUGUST NT K R I S T I A N H E G N E R R E I N A U, K R I SJ TO IHA N

More information

The document is for study only,if tort to your rights,please inform us,we will delete

The document is for study only,if tort to your rights,please inform us,we will delete ! "#$% &!" # $ % &' (" ) *#+",",*! &"-*.*/ -** 0$ " '"+! * $"# &'"( '* " ), 1 2 "( + ",*! 3*'+ &'"(& 1 " 4 *,. '+ -*! &'"( ",,! "0 5 % &2$ */ -**!!"! 4, %6 (, /," &'*,*+ ", "$!,*/ / % " ",, * # * & )#,*"

More information

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Revised 8/22/13 CCSS CCSS.ELA-Literacy.RF.2.3 Know and apply grade-level phonics and word analysis skills in decoding

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Jesus Performed Miracles

Jesus Performed Miracles F Jonl P Ju Pr Mircl ch f lo Al n fri r b f Li blo n of ick li on Po k r u yi li br o n o y o on y r v y o r b f ch rfriror n -ll cr r p r o y k li Tor n of o ll y r u o kn on r ch n L ch p Ju Hl Officil

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP Pressure Ulcers & Nutritional Deficits in Elderly Long-Term Care Patients: Effects of a Comprehensive Nutritional Protocol on Pressure Ulcer Healing, Length of Hospital Stay & Health Care Charges Beverlin

More information

APÉNDICE DOS Registr de Barrens APÉNDICE DOS Registr de Barrens y Resultads de Pruebas de Labratri 20 YEARS Cnsulting Getechnical Engineers PO Bx 270328, San Juan, PR, 00927-0328 A2 60

More information

Form: Parental Consent for Blood Donation

Form: Parental Consent for Blood Donation A R C Wt, C 20006 Ptl Ct f B i Ifi T f t y t ll f i y tl t q y t l A R C ly. Pl ll 1-800-RE-CROSS (1-800-733-2767) v. if y v q r t t i I iv t f yr,, t, y v t t: 1. Y y t t l i ly, 2. Y y t t t l i ( k

More information

Attachment "A" - List of HP Inkjet Printers

Attachment A - List of HP Inkjet Printers HP Deskjet 350c Printer HP Deskjet 350cbi Printer HP Deskjet 350cbi Printer w/roller-case HP Deskjet 420 Printer HP Deskjet 420c Printer HP Deskjet 610c Printer HP Deskjet 610cl Printer HP Deskjet 612c

More information

PRIMER TESTIMONIO. -F o l i o n ú m e r o 1 2 0. ḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋ ESC RITU RA NU MERO TREINTA.- E n l a c i u d a d d e B u e n os A i r e s, c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c

More information

1 D e r 1. S c h u l t a g M a l e a u s. S c h re i b e d e i n e n N a m e n u n t e r e i n K i n d. 1 2 D a s b i n i c h M a l e d i c h s e l b e r. 2 3 F re u n d e M a l e d i c h u n d d e i n

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

TRENDnetVIEW App (Android)

TRENDnetVIEW App (Android) Installation Ta p o n th e P la y S tore ico n to d o w n lo a d a n d in sta ll T R E N D n e tv IE W a p p. O n ce in sta lle d ta p the TRENDnetVIEW icon to open up the app. N ote : A n d ro id O S

More information

An Active Approach to the Teaching of Spelling

An Active Approach to the Teaching of Spelling An Active Approach to the Teaching of Spelling 2012 SPELLING GUIDELINES Spelling is an integral part of the teaching of literacy, and as such, is given priority through a whole school approach. Our aim

More information

GENERAL UTILITIES TRANSPORTATION. MEADOW CREEK BUSINESS PARK Locust, Stanly County, North Carolina

GENERAL UTILITIES TRANSPORTATION. MEADOW CREEK BUSINESS PARK Locust, Stanly County, North Carolina MEADOW CREEK BUSINESS PARK Locust, Stanly County, North Carolina GENERAL Meadow Creek Business Park is a 165 acre fully served and developed existing industrial park. UTILITIES Electricity: Provided by

More information

!"#$$# % #&#$'# "()#* +,#'$-.$* / 0"$'1 «-» - 1, #$ !# '-( 5#&$ $6 $%$-!#7$'%#86 8$,# #$9'' :!. 1 *'-#", # *.

!#$$# % #&#$'# ()#* +,#'$-.$* / 0$'1 «-» - 1, #$ !# '-( 5#&$ $6 $%$-!#7$'%#86 8$,# #$9'' :!. 1 *'-#, # *. , - 1, 16 17 #$ 2009.!"#$$# % #&#$'# "()#* +,#'$-.$* / 0"$'1 «-», ) *.+., -#.$ *.+.,!# '-( 5#&$ $6 $%$-!#7$'%#86 8$,# #$9'' :!. 1 *'-#", 16 17 + #-1 2009 *. /# # 23.04.2009. 2 6084/16., $. 5 ). / $. 6.#..

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-"'J?'-

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-'J?'- ' UNVRSTY F NхS LBRARY AT URBANA-HAMPA1GN AGR1ULT-"'J?'- igitied by the nternet Arhive 2012 ith fndg frm University f llis Urbn-hmpign http://.rhive.rg/detils/illismmeri1982med s 8 h U p m UU t g 5. -

More information

8-0 / 1-00 002 T-T / Q-7

8-0 / 1-00 002 T-T / Q-7 8-0 / 1-00 002 A-2 / A-3.. 003 A-4. 006 A-5 010 A-6 011 A-8 013 T-T / Q-7 014 1 8-0 1986-1991 20-5083-A5 RH 20-5084-A5 LH 893941030 893941029 B TYPE 18-5143-05 RH 18-5144-05 LH 893953050 893953049 CORNER

More information

CORSO AVANZATO DI NEGOZIAZIONE Un laboratorio intensivo per lo sviluppo e la pratic a d elle c apac ità neg oz iali Scotwork Italia S.r.l. C op y rig h t 2 0 0 6 1 O I m p l t l t z o l N o z n n l h l

More information

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING S FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING The following is a list of error and warning codes that may appear when processing claims on the online system. The error codes are bolded. CODE AA AB AI AR CB CD

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

Visa Smart Debit/Credit Certificate Authority Public Keys

Visa Smart Debit/Credit Certificate Authority Public Keys CHIP AND NEW TECHNOLOGIES Visa Smart Debit/Credit Certificate Authority Public Keys Overview The EMV standard calls for the use of Public Key technology for offline authentication, for aspects of online

More information

CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING

CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING IN T RO DUCT ION T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d to p r o v i d e yo u w i t h t h e k n o w l e d g e to p r o t e c t y o u r p e r s o n a l

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

A p p l i c a t i o n s and C h a r a c t e r i s t i c s o f P o ly m e r M em brane I o n - S e l e c t i v e E l e c t r o d e s

A p p l i c a t i o n s and C h a r a c t e r i s t i c s o f P o ly m e r M em brane I o n - S e l e c t i v e E l e c t r o d e s A p p l i c a t i o n s and C h a r a c t e r i s t i c s o f P o ly m e r M em brane I o n - S e l e c t i v e E l e c t r o d e s A t h e s i s p r e s e n t e d f o r t h e d e g r e e o f M a s te

More information

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity A p r il 2 2, 2 0 0 2 An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity Ta r u n Ch o r d ia, A s a n i S a r ka r, a n d A va n id h a r S u b r a h m a n ya m Go iz u e t a B u s in e s s

More information

Allgemeine Geschäftsbedingungen der mindp o o l N ick scha s & W iegma nn GbR Geschäftsber eich H o sting 1. Geltungsbereich 1. 1 D i e m i n d p o o N i c k s c h & W i e g m n G b R ( i m f o e n d e

More information

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te,

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te, 1 4 th IE E E In te r n a tio n a l S y m p o s iu m o n H ig h P e r fo r m a n c e D is tr ib u te d C o m p u tin g (H P D C -1 4 ), R e s e a rc h T ria n g le P a rk, N C, 2 4-2 7 J u ly 2 0 0 5.

More information