WffiN. E* ef'-'^u fr'^'"/k. ,Jt"-- %-Å1ÅL 7r. O zy* fu Out oøa z4eraaaehfr. 6"fr+, Jtoo dr'*' UIKOMMER DANN OG VANN. I "-on" "'" \r 1q'.o-z.

Size: px
Start display at page:

Download "WffiN. E* ef'-'^u fr'^'"/k. ,Jt"-- %-Å1ÅL 7r. O zy* fu Out oøa z4eraaaehfr. 6"fr+, Jtoo dr'*' UIKOMMER DANN OG VANN. I "-on" "'" \r 1q'.o-z."

Transcription

1 WlzffiE&$Hffiffiffi WffiN O zy* fu Out oøa z4eraaaehfr UIKOMMER DANN OG VANN rd 3 I "-on" "'" \r 1q'.o-z :looo' 6"fr+, A1n \ E* ef'-'^u fr'^'"/k,jt"-- %-Å1ÅL 7r Jtoo dr'*'

2 S?8SL.! 'tdmor llldltlt! Jumo! S!ESII\! TDXIOR SPESIåj, itultior SIEBLA! JIJllIOi 9! Uøtei.nnlaUelse tlt JulolEote på Centlal EoieU I9I9!eÅ 2. Febfua! r9?s t1. I?.to 1 etd al4 tq00&t: I.!ån av bøke!. 2. Fo!enln6FsDker. t. luuejon. 4. Jølacn Jølgen6etr v1 e! lydb11d! oa!!åte! or 6d 1tv, nnsakvarl et r slou dde 6e! e! tørftc poft på lånllae'hs oe bøter. Dctte sta! Roåt ro!. Hon ee! bei L ot dcle L 4Eler bøker løi.t o8 nå! a1le h.! lwerr bøkbne 6å b.8y!ner Litlasei, Drtte foldl det folhåpentlle vil då fo!te!c. Unde! podt to pa lloefamct e! dlt -qått o!! rofenlngs6ake!, Ds dot Ltte e! Fott olp noc og drr lkke L- koa:lt 1nn no. ar. dere pa denne plograflo-r,"r "Å vli dln nok b1l veldi,g kort, Drn hvlf d le ba! noe å.f6re o{ åiar klubbc! 6å bare koe D!6 al t nå! vl bår dende lfograbl'o8ta op!. 9ot loet nr. t!. hå! vl dlnbl aang rukflod, ta... dse.elvavlet flek^labtc! e1ier flfk/llanterdc!o vi1 b1likvltitr. soo eieic loit el1 J. tøl8ers n vlbe lyebudo! og rolte1lo 1ltt oe Faltvlnn8dkva!1et. axferjtt F!.^ JITFIORTøIE 5, J_1IU.1R I9?S.^.rve. / ilotkln vnr bl1tt hllv.eke, os dlt v^r koo:lt cr. IO Ftk.. P4 grunn.v at 8oa- h. Ikk! vå! korlt, ble dot lkke noe ut1ån.v bøke!.(foldl d(t er b n eor hå!!l!lo!ek!t) cø dele ri annor<ert! ek;ltr rll dcnne g,ne he genenlroreåerrna. l?te b1e 1oe11g innkålt, og vi, Sikk over t1i å v 1ge nytt Fiy!. FoDånn, Roa! U llquil. f.t forlan.r Jon to11escr. gek-ctat.1rve olaufe.. XaFF.elr too hckka. YaraDaet rnut tollel8en. I. 9t',?eEed1en, I,3!" Dahl. 2. gtyledsdl nr ljod Søland. I lau8eh!]e dct otloddet 4 loser D d flsk(t uu4r oe eue belt6). Itte! pause vlgte ri 1yFlildefoledftgerr l1nlng åv åtrvaile, der vi i].a. f-ikk p! bvordan de lagde akv. borit og Eerr6.gr op6å bvordn. DrUFF no n åndf. rln.6fc.. JUWIoR 9!!5L't! JnltIoR si'ngi-r,l JUtrIoR 9?IC1_U I'UIIIOR Sp!9LfT, JUFIOR tilglnl JuS

3 Drd cn.'tv!,r'icklubb drblcr vj}o, rcn Li: ceutn JJ u019tr, ToRsDÆ 2. tearru^r 1974 Pro6xuEcn Dli! so! fijl6e!: 1.. Iolonlnsssate! 2. tl!,lt f"å bjmokonkursneclc qåic vi tltto! pa dc hos+. Dllv31eDc f}l oa irå!e! Eetldl8 Å få e reåultatot hl eurelronku!æ.,. A&6Jon 4. Pdse aeil uilodnlnc 5! lrå!!a!pi1l V1!c! lclle:f,cno o(så rlonnc rånr å rerc o!! rcrkgou D, rl.ru1c d:on fallc!!å oorsqac, Den fla!ctt( Dånod c. ii i 6du cit :j..{;o.ijon God doltr-cl8c oc Jche!esu.Ltat". vf,r dar Eou plcljt Jurlorcncs njen oc vi 'cxonrnfrvde, clpdc! oss tjl å 3g Ly8!:-Loc!.'1ic.r6 ]{otrllureaca. Titlcn er vel strdt tdo o.j6å ror seriorjre i,:1 d holde stn årlicc l:onler.'ugcr BÅ el hape!!a hoon Code uj!6 o 1trEth$lon t1.t å solto ]<!r-uc våre I t1!! top! stad! DajeEs arid lmeholder!1... en intelessant artl()(e1 av J_dlCcD JdlAensor o': v.nn o- fmnl:jcr1. sjcelsien teht:-r ro! b1!4tc! o oddfo!.lcr sdrrlico av lrlulbens ledloucr å tt. t hldra: iil :(1itb::v1ocn- Biorr, l1b Ltic, dci c! rcdla'llebos plirbloqcr oj cifdin;.r Eojr c! å! afls irobt lntcråbse. llt8å, vet!0t+ &lllarr 2. fe!!!.crl!.elg--.'t.,ff!- lcl v.r'c! n(l LJqtL fjes so:r xd\alct dcuc }aotr,.h - :j.i ct vso vond å v nlc.nrt cr 'kl<c:-elr Å hudlr. 1t:riitcdi!,cn o!._'-ri-: f!1 l^rejm tll tor!' nj, oj d r hd*cr c, tl1 heitolicn it Jct o. r:. v.r' cnt.clto :nivdlster 3oi: ijitc o!!!å J!ed. 0C6A.nc!t. :,tit- skcf, avvdll s!6 10!Edo.., o- nå Uj-.1c! spo,!,cbilo å Be Ivorrcr '-11.I loc!!.t o_ lrebllile"orcdr-- or. Iå b...yec! ocea virc ljcntc nol8he attrrt6!0r a ats!o!1, eatelc rrca satt _ dci;c 6dac. v.r'{rt ii4 c!}lcb 3o,r d6llc crfdlnic! r:cd oss. v.&.cr".t13} adr åiii"$il";*ftå:"*l "u n p! ride,!ådo-roru oa rd.s. ci rbiri! - Lt-!.l!IL^rr cr 0., ftlr.r Dår.j ld I hobbren våt, cr rcr ij_cn Ml oi. åiii:-ir;!'i!]:";:"':: I"iiiå;." j:,i;i:,:'1.' en Ef, '16!,, s.1n1\ vj

4 ,-l-- \ )--i.1..-" ) (_,--lt.-_,\ C, )'- -.-/ av.tdlgen Jdrgen6en VaD Ja, hva e' lgrfren ilet fo! noe? ef 1 tvil o& dbt, oe det 6! folsråelic, lor venh or Boe De6et!oo!118"!t, fivc- CdC lcg hdre! foreillaa oller leee! bijket oo det'e eme så r, les!. c åt Je r'gd den ho!!y?i ba! velgt e! vi hudre lloeent avhohgia av vann, folregten llrlie iae t hotbyen- {tcn i,etet hr. lica nåt detie 6! sgr, då vj rel kwe Bmle l:tt vitcn og få 11.t fo slåo so for hve vtu oscntlls e!, og bvord d dct bdr 1 vårc dv.r'.r, Det e! det lcg ha! tentt 6 slllve noen old od utcn å Slblc oss t11 kj nltole, fysilele, Uo1o6e!, hydrologe! e11er de-b lon ltdc e!. Vl tlcrl c! å viic o. v6e kd vere Eqrt c1]c! albaj: ]: (vilinot6!li-v6!il oet l:å, ]ec hddt olle. bliilt rvenrols ilho). leb Åd lero t-dt irltor globt. Ir'!\.at labne-l.kaq ræ!! ucn! utee dt or l<on Ec il"l. ll. a. o. wrc njodl6a acnt, r. cke. u!inslof-el tla t1 kcno. verets srhetsdnrt ne Vdaot8 seh6tbeail bålor vi enldcet ried inditratoryeeke fla f. eks. lei!6. letto aiii ot lesuttat sod o! helb 1l1Etldklrelt8 fo! oee alvdisia!. Blontvnolblått og![-!e!i! A] for enlelt os sle? for iå*å' "lii Ifr ons!6! å vlte ""åi'i*""'"f;r, oo vmot enit Eut cucr åuidltsk. l{enæ..oe rcgc.r oftrer du gjexhet å nlte hvor Bult Uer Ly

5 *: -../ I I :,:,?,,"!11/ jl ' ;,r ^,1 l) i\ 2.,. i,r,,.tjlle--=.tt{ ld6t do flcstc fls} 1.1 ljern.r ttlr s v d!b 7. Stutle ilu ijn.j.c t rlb! v!.b!et bc! s!it, 3å Lån det SjUrcE vod DeAe! forlikttg tllscrtri aifo6for.jec. (rleir dat!1rr neiie alruelt. itu r ltir;utonatlstr "su;re oed kuh ko$tcte!o.) Fvi E vannet el eo! slft, c11e! du Uhske! å a;jdlc dc! itf n_!i!tr. ild lan du rlreolt notlrubkarnonat cl1c! Datrlbblkalbonat.!6t s!sto ci!cbr. (o!t gs,sl itr. ta ch lestl fu.lt EatrlunblLarlorst, 1dE dct d!! 1vør;6-h;ii' a6r ror31xt4 op! I doetet. (orlrollei pe atle! d tiro 06 nytt h\.ls ilct cr nijilv ldlc. Juste;!å Vdråtr m. ner! sdn6rltrgone stdlre,btutt,tmtån0di6t!1htet hd d frå 0 Ty.k1dd -'å^i"i"fi.iti,if l;"i;!lå;*llii.i, oc ttui$k fa! ne of-to vann f!a_ 6runh!o"1!ge!.ou 64! rjemob r' I*"S"i:i;i'fr H x$*"ffi åååt -!3 bu 6radcr, aoo er ciretrcbt hdilt. alcr vt 4t 0-5 er. Ee6et rlbtt, å'1 i"-"3""1åi,iiå.: i,,:i'ijåt #"" r) - zo c! EeAat halilt. F,!liL{9I,cutsche.nsrre oj ei den lpsr bn}ro Bkalc i va! 4gersl'lem rrolby. oc dorlt4ere hd 1!g6t on ea;etr E!åla, loe nog ef Dji;crossoni i:i"i"i;i"t3l'å.*il"l:,*:iå,åi Jil :L:å:,":,":1"fl;]'9,6.r.;;, iåi-- i:+:tri#ii, 0g6å fo! båiir+t av DE liueå dct *$jtff; 3!i,I#i:i:å:.#ilifiå:"r" utoelke :r +,ns. g r 1,Dla.cnsdletliktct oco btott vtu 1jppc! vj!!ob.nct bcr I arijra ffiiiiiåifl :*jlih#:,1r":]'::åem:""i1år':rå J":;Sri,å:i or

6 --:---'2"'-' nd6 du ijn.l:c å tlijr vmet håldcrc, kd du tllsetto f. cl:d, J1!s. I tl.llice.'c dti:1c! on lmjryitojle!, Eor trlnjd! hsdt va.tr, hir qt!98krcvet iiot+. ner uttdlltf, So du l:d6hje hls,(e!, l:.m vj :-o ])I 10.?ader t hudre lltor vaå.d ved å r:i t+c ee ollidsninj.x i4 ird os/j, neeluklorid,, ifåd colbtutri]'odit 06 4,5 græ cslldetlodd,,oi'ic e. utdriivct UJcmo:r flcrc åi 06 rulb*crer ub'erkel. Vl Då llrlie llt fo! r.itonskalelloe 06 pilleto I vå! hobly. irct c! f1st<enes 06 lletones Ulivscl od vchst BoE 6" otecd sclv c! recel ubtobil. plt I så vdln dvlrlar Dc1to: ni.'i i: o.j ito, i,1kcledis lran du tcnle dc;: ler ove! el sloaodådc- vtuct!.j[c! 1sDå va[dii!. Dct ql] ila 6on daslitlclt!æ (rcanvtr e] he6'-ca vun) rræxc no,:ct, blijtt. 'loctll]ert lorlsettor varcrel sl1k {tlemoo lalnskogsomadc bcd 6wrt, 06!osc, vil det ogbå lee sl'}i. Pa1 vei i elven oot ky6teb.:.vil vldet 1 fjc lonridcr ta tll Be5 oll'lit.tc linerålet, ita a1l hdithcton,dg, dhe, o! cr cc'i ):alt sod l11r obpir'-t, ri dette nijylr:ii8olc syrrtr, o-: vsnet r'. bi1 nijyt!:lt ellc! 311n11.::(rU). o, a! o! ielattv+ storc vrias]o!o!. o.: acttc tåicr de flcs.. flal. oc!'lm!c!i :u on tlni å du vdp ncjct n-j.,rod, oå oct er nrs:ilnctcn xvorqed dlsse to t n6 elilreg o: hvluren vct i.r 6å!. ttel4e tålcr De6et Bto! vdiæjo 1 hvis atet lre 6å!!e:.: s.]itc. ir... o.

7 allc cå,!ln.r du Ior-t'u na; ov-r laj! ud. r1:'.-: l-. tla +i1 a onstl1-lc acr. S:81 du f. Fk6. Uhe hddh'l.n fr- L - - :r Dll, så Elro-L du ll.a bllndlnfcn rv olllbst..in-!dle! i:,. -. I e' lilersflf,srrc. så tl.setter,lu 6n f/4 d"] dv demc o!r1..:.:\'hvc- drc I firc d.j,e!. Da vi] del 6ardte!1 Cå br:. Dct Eai:..c aiclicl pq-yctdi4. Polci. lu-ieome lusl riqer så fis}en rå! tlil t11 å ds'r11le 3e[. Fd siil lc, -hd.lå!t oetl åinc lalljidvtkeftdk. soq di \: i!-dt, olkal isk vorlr. vis;r t61:; ci ild tah llle Ds drslibt utcn 6::!c. :s t6h like DII diisli!!: ulcn 6!adc (D4 iltko 6ld! fo!56k Derl dcil, r'l or uijilvondirr, ::.n hvle DM lcdusercr lll oc!h, da na CeL s::jj- ll]ryle lu6sooi. Deti!å du huåtror!1. d. ved vanrrbytte er detle viliti i,(lle! uå du tlo D 6, Jei hd hostot 3Ee!tel16 orfatina). Av årilje 1ln verl vamet it na l<jenne til, er relheten, ioc:otlkcll Eå t. Rent vld or liro, ilet vi1 3i 2 Dolektle! hyilrogen o3 1 nolclyl oryeea, i.en B1i!+ vodn-lar ri lue ikkc. EqlE vdnei 1 6Drlnj.n h.r o! i,e på 7,2 og Ul!;? grade!, Bå har det.llerede edeltiåil tissc cndlin8er.!, lte.,e 2 61e! at noe DA 1 re 0!!1661 1våDxct. i,iliclcdcd vot vi at våmvc lcr t116etter ito" Cor å doeclnftsetor o.j nocn ':odruo tlxs ++(r fluo!. 'tuor cr 111" ol heaydnlnc.ldst. :1or er ou6å LJ.r1iJ. i:1'1 du te!!e! v q fra sllirdea 1.La en ilusl og holde! il6de ca 1 r.tcr ove! litiico dr ryuer,-så vit acsien ålt klor be follati?41c! :6åti oeer I Cadsfolo), 06 det er bcli trultbdt. Stå! ilet I bitt cr n,tl,cn over, c! det \clt tritt fo! lto!. Å bru.ke &jeutdte Dldlcr 'o i rjorae llor e! ubdvcndlg og totdl* bortkaetede lenaer. lla! t1 t6r6t sndrlar on vaxn fla sltlr,jen, da har vi farl.l3o1c tln6 ee t<iolr Jcs tenlior åpeslelt!å to!!e!. ra 4!lxl von fia v.:r1jv'meloden, rpe lelt hvi. du v l 6t vellet ha! 6tåUd 1en-e 1 rn lrollclrlliaf. ved!åilnr cr h.r an pårdst o!!! ppb ldo!!o! 1 vo&ci lro vdntv'm6-!e!edcr..!:r.'.cr rlc æd cå l0 p?e o! kobber skadeuc Io:!årc ftsker. Ia trliti vøn oaj 10 tlet stå tt1 ilet e! ienle"crt. IlviE dli:ri ut en lijttc v!jm, ca I ll e-, "rd ct 150 l1l 13 olvlrllrl- o. ":lcot':or'nyc A 11tc! 6oD ot kolrlt ed! relt fld Elrln 6n, da vll t:!!c._.julon fo.1le ca? 6Eador j akvrrl r. let hlf JcL oft- jjort u_. n n6cf,. vtocll.' s!^de. I]ci, cr o.s5 r'oro n61,rrl1: em holb r 1 6!o!c.1o.0!r [ E i,cnclc1t \.1,]. Jcj s: 60 oj.å v.d våstyti bd! ei i-!.c L:Ecjtu liskcde vålo foi 3Jo!}. Dot er he.ilt- lkke talerdl,ur, 9! o: fi v chdror, oo oc!å nslju rdlc thrj sod lan folntjee tistcno, Ilrke xrulct vomlyt+. Dc1.r nrjet viktil; uod dcn r, L'i!.t Etorc fistetotth L vl alrarldtcr r'.cldc! ucd. D,f fianoo 1lr):, I I.. J {ta!o roe fllto!, hlc.l(en uclruleke cuor btolociskc, Eoh lan dcdblyio 6vf^tl6tofr o!! _ 1fi8lone. Dcltc llaro! a.l kuh! J v$nlylr.. IIctr busl:, ldhc voni ror terj{, tcn}!. sjolk t, lytt lt:: vlm hvl.t hvc! ulc, ålt xll }lelpe, selv 5lil,rr Då ct c!i drår1u!r. utr wl klmc flcre 616 jfde Deit ilct sme alrvaliei. -I StcojclL dct:c lrod dyfal I stoffo! fla liskclc, ovorforln: o-!idto-!.tcr sou Cår t folratnolso,er nt bolat stort kor'd1ete.!.1 inicr Dålcursrr tor n {to, i. ok6. E1t'tr-tr6tr o-.,r-t tim; n4s6 1, _tirccr'1:ur. Jt.; det c! ul'yr'c liorluse"t, oc olt Lripe" inr t hvo!sr:!., ::v{! du fdl/:.! hocn crlrlc ridlc! 6on : I)hy!!l.]o, 'cr fa llrcle vftly..!, l) lroa{ro]i ay px ou DH, l) 1}}e ovcrrolj, 4) 1kl:e fo! u6njc rls:,,1kiu du ba åjffalct prducdflitlj i IdCc tlilcr oj lchdvcr lkkc uin tuu duu 111 ed dct or lildt, ornei er Decct lntefess.nt, så hyis du c! slogiclt

8 intclcssc!1i i blnnfittlo!1n3 (blolocl8t), sa bd! du lc c o:r dcttc. t1!e-.!.s hvls plå1t! or dtn oloio iniclr6eor eå r:å ' o. r: cct:o dlj tm 1 en dcl lrjoolske toci..c!er, t. eib. c0, 1vdl.i, oa 6l'0r Etoffc!. -::J:..1?! tan I iuretc oega4 v]1 leg stolle ocd dettc og hetlcr hcn'd6c tll spo8iellltberatu od de cn*elte eder. Pl. Ido 7^2 bceokrc Je6 vævelkot ' D.duen {ouuc. Jc holdc hapot å fa no(! flet- utfyltcnde oplly8di4cc!, ucn dct c! vo./:1c11-. lr.to! c! dcn a-b vl 1il.g b11! foralmt lro flere va[! 06 nrijecr..n hv15 du l<ohl..kicr kouunon. avi. så kd itc svdc dcij hvo! ilet vonlct du b!-ul<e!,&omc! f!e, og btilken pe og!e aot hcdlic vcd E16to T11 lcotc er LoEcr vi ncsten allc 1 odrårlct å nli io::sni nca vann f,ra Clltrc! :il dcn tld vi] U i alkdli6k. to vmvcric. l.,r' Lcnkt å tutc adfict tt1!f I fo! å realugele kofoejon ae LodnlrJsnoi,tct. Donne lutin{j e! artalol,16.is ocså nddvcrdic aadle Eterle!.,to6 ftlr! r{to at en av rlc slste IontrollDåtbrjcn tit vallverlet'cticr ct lncf,da hådde v13t cn!n!6 nlndle em 4. Dotte e! nccet 8u!t, cny!10c0ryni (Salset flo Uw{CtUs!r. 1176) I D tte.! en rlla clyptoco.ync lou kodrc! \ f.jat ^,/.1; /; fla?hailud oe vt(1btu. itr.i.c -;dl-cr jcj H.a,r lt,,<v sa dcn, tlodd lrj cct v.r cn M:jrluto av F:l {.ij j*il\ ^ponofeton crispue, rcn v-; ncr'"c!c udcr-.ajtrfw i:åi':"":'bitii"å;; il,,:'t,*: i:'::,:;: XiIAY H.\ qec k'dptc to styr c' :.: to.,.!( hjoh.,a *\t art, å1".tåi,:i.'-ii"]"9;'i;"i;i,i"r: il{1i lx r\( sori i å}varier, bujynuu ic:.' ::orre rtolc S.1=l b4 t.f blade!, Blacono,!o.. Jc x v-! i-drlrolc. \FLl t,]-l l:i kun! i1an0 oa a. cftctud, :,".. ilc hrtdo i!k( H: \11 L'rl sa lcq bdliet- kdr 5a,r dc.r'.. uacc'o hd Itl H SJ ili""iisoi{v:.1;:'33ir'."it";ii"r \'i;xt{.tl :\t yi^a/ \\rli$ \1\\vJ \\H ;i'ifi;",it,"h'j":o! olvcul',aten bradcne!.ryscaijaoc,,,!* i;,;ii;l?#"r, iåi.i""ri"i',-.t*i"hi;":i:':,::;";l *I" " s^rc llå88er r I * år hada lcn 1i:ke fåir aoen avl'ccere' la ler sjlu-lre lefi- o.. L-v,! Ic! '\li jlvo!!16n,nl - ltr \li nylr I er dhet cdsiru, o_ dc rir{c lr1 t\ ) - /undi 1 ot r lni]lo os! id....al al la å._:c t'.....2? dot å lo("c!i.,te! ^cjrll- Llrcrc, oc ji: åå:#"q':: åi'ui1,l*'' cilcr-atufo! ci.i'frn--jiio /,n \ \ "'ilil' fl ;u;å.tjli.;i. "å-! ;;i HH :"1"-ti{-e-. i":""'i;i :;l:'rff:.:,g: å:i";#ii lå"li;ii:ii S:ir.ilT::

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore.

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore. 1 COURSE CURRICULUM & REGULATIONS GOVERNING MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEGREE COURSE W.E.F 2011 R E GU L A TION S 1. C o ur s e Tit le T he c ou r s e s ha ll b e ca l l ed Ma st e r o f Bu

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา สร ปผลการดาเน นโครงการจ ดการประช มส มมนา เช งปฏ บ ต การคณะกรรมการดาเน นงานองค การว ชาช พ อาช วศ กษาภาคเหน อ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (การพ ฒนาก จกรรมองค การว ชาช พในอนาคตแห งประเทศไทย ด านอ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม

More information

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies Advanced SOA and data integration ichael Herr SENACOR Technologies Agenda Introduction: Advanced SOA Enterprise Architecture and SOA imensions of SOA Technical implementation of SOA Including Including

More information

Data Center N etw o rk i ng A rc h i tec tu re and Des i g n G u i d el i nes 1 Agenda Data Center Infrastructure Co re l ay er d esi g n A g g reg ati o n l ay er d esi g n A ccess l ay er d esi g n Densi

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

IT-S i c h e r h e i t Stephan Meier s m eier@ c is c o. c o m 1 The Evolution d er Z iele Vom H ob b y i s t e n z u m P r of e s s i on a l T hreats b ec o m ing inc reas ing l y d if f ic u l t to d

More information

Standard Operating Procedure กระบวนการสรรหาและการค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย กองการเจ าหน าท

Standard Operating Procedure กระบวนการสรรหาและการค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย กองการเจ าหน าท Standard Operating Procedure กระบวนการสรรหาและการค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย กองการเจ าหน าท จ ดทาโดย นายจ ตต โฉลกคงถาวร นายภ ร ชน นทร กล นบ ญ งานบร หารบ คคล กองการเจ าหน าท หน วยงานภายใน มธ. ธ รการงานบร

More information

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues M Cisco Systems ob il ity 1 Cisco Wireless LAN P rod u k t e Cisco SWAN Cisco/ Air e sp a ce B r a n d e d Beide b iet en A c c es s, z en t ra l e K o n t ro l l e u n d M a n a g em en t Bes t eh en

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

D a a y y --Z Z e e r r o o A A tttta a c c k

D a a y y --Z Z e e r r o o A A tttta a c c k Cisco Systems Secu r ity 1 Self Defending Network Stra tegie I NT EG R AT ED S ECU R I T Y Secure C onnectiv ity T h rea t D ef ens e T rus t & I dentity II nn ii tan t ii aa tt iiiivvnn e e ii tt iziz

More information

Ontwikkelingen van R o u ter N etwer ken Fred Rabouw 1 3-t i e r R o u t e r N e t w e r k e n. Core: forwarden van grote h oeveel h eden data. D i s tri b u ti e: Cl as s i fi c eren en fi l teren A c

More information

G Redes I P de N u ev a en er a c i o n ( I P N G N ) Habilitando la tr ans ic ion h ac ia los N u e v os s e r v ic ios p e r s onaliz ados y de V alor anadido Junio 2 0 0 7 Walter Sanchez C i sco Sy

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service Catalogs.pdf D Request Management overview.pdf E Incident Management

More information

New technologies for your growing b usiness from L ink sys p c o. c o m ) L C h a c o u M a g Andrej Petreski (a etresk@ isc inksy s nnel Ac nt na er - Adria tic s 21.- 23.0 5. 20 0 7. I n t r a L o g

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

Jm-Baplis an ltbode klnd suppond l ieaqe

Jm-Baplis an ltbode klnd suppond l ieaqe Jm-Baplis an ltbode klnd suppond l ieaqe am Ftud e b Pedsrlr loeqe 16 Ae6trcs $d mprjsp6rlsgss luivebar d de lecli* misre. cn dcdvur l nh dmine Bde de fes[s.gisne q@ I Elsgile sm omoncd aur p.uplei I l

More information

O Packet Filtering and Stateful Firewalls Avishai Wool, Ph.D., S c hool of E le c t r ic al E n g in e e r in g, T e l Aviv U n ive r sit y utline 1. I n t r od u c t ion 2. B asic Pac k e t F ilt e r

More information

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i W eahe P a l y e o u d y lealy Suga; gaves Ug gays P k n A na Cnnccn h n lu s w e e k s fc..n nolucon f M u c V n llc y s h S f. T u esd ay nr h b y E n e s,. c o AnlRnM cd S U R C o., B.Bccllalon pl""

More information

Nadzwyczajnych. Korhielów od

Nadzwyczajnych. Korhielów od Nadzwyczajnych Korhielów od 4. 0>6^.tvvoju ^ cmwm vuss( V(^ov^ (W ix# U> vx^wov>jtlu -Ą^o^ob pvtev U ^ 4Źóoviu

More information

for a desk cornputer statistical data processing system SUHVO 76, an interactiue PRINCIPLES OF SURi,O 76 '..

for a desk cornputer statistical data processing system SUHVO 76, an interactiue PRINCIPLES OF SURi,O 76 '.. SUVO 76, an interactiue statistical data processing system for a desk cornputer S- ugtoncn, e l"ginki PRNCPLS O SURi,O 76 '.. SURTTO?6 i= sttisticat' data rocessing s)rstem intended to cower rride rne

More information

Videobotschaft an den Kunden: Neue Mög l ichk eiten m it dem U nified C ontact C enter Rüd i g e r B o h n ru b o h n @ c i s c o. c o m P ro d u c t S a l e s S p e c i a l i s t P e t e r H u b a c h

More information