OBSAH CONTENT. Dictionary of Useful Marketing Terms 64 Dagmar Weberová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "OBSAH CONTENT. Dictionary of Useful Marketing Terms 64 Dagmar Weberová"

Transcription

1 OBSAH CONTENT Príspevky Contributions 2 Hana Jahodová, Jana Přikrylová, Jana Vyskočilová Krizová komunikace včeských nemocnicích Crisis communications in Czech hospitals 9 Eva Smolková Privátne značky Private brands 17 Mubarak Omar Musa Musa, Vanda Lieskovská, Denisa Bilohuščinová, Denis Horváth, Vladimír Gazda Predajné ceny pri nakupovaní cez internet Selling prices in Internet shopping 23 Tatiana Vlasova Tendencie, štruktúry ametodická základňa rozvoja trhu outsourcingu: Medzinárodné aruské skúsenosti The tendencies, structure and methodological base of developing an outsourcing market: International and Russian experience 29 Marie Kopecká, Marie Hesková Analýza spotřebního chování žen internetové generace The Analysis of Consumer Behavior of Women in the Age of Internet 37 Martin Šeliga, Peter Štarchoň Marketingová komunikácia a vernostné programy vybraných medzinárodných maloobchodných reťazcov na slovenskom trhu Marketing communication and loyalty programs of selected international retail chains in the Slovak market Marketing Briefs 53 Tomáš Kincl Aké názory prúdia okolo internetu? Analýza sentimentu zákazníkov What opinions are floating around the internet? Analyzing customer sentiment Zaujalo nás Captured Us 56 Vyhlášení výsledků soutěže Marketér roka 2012 Marketer of the Year 2012 an Announcement of the Contest Results Recenzie Reviews 58 Jozef Chajdiak Vanda Lieskovská akol.: Retail manažment bioproduktov 60 Peter Štarchoň Radoslava Soukalová: Současná role komunikace vysoké školy scílovými skupinami 62 Dagmar Weberová Bačuvčík, Radim: Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost Dictionary of Useful Marketing Terms 64 Dagmar Weberová

2 PRÍSPEVKY CONTRIBUTIONS TEXT HANA JAHODOVÁ, JANA PŘIKRYLOVÁ, JANA VYSKOČILOVÁ KRIZOVÁ KOMUNIKACE V ČESKÝCH NEMOCNICÍCH V současném vyhroceném konkurenčním prostředí se stává účinná komunikace avytváření vztahů se všemi relevantními zájmovými skupinami naprostou nezbytností pro veškeré subjekty, zdravotnická zařízení nevyjímaje. Mimořádnou roli pak sehrávají vztahy sveřejností vsituaci, kdy se organizace dostane do nečekaného problému či krizového stavu. V praxi existuje celá řada faktorů, které ovlivňují činnost každého subjektu. Některé nelze předvídat ajsou jen velmi těžce ovlivnitelné, jiné naopak předvídat lze atudíž je možno se na ně ipřipravit. V této souvislosti se hovoří okoncepci krizového managementu, který se zaměřuje na předvídání azvládání krizových situací ajejich komunikaci vůči relevantním cílovým skupinám. Článek sleduje výsledky marketingového průzkumu zaměřeného na připravenost avyužívání krizové komunikace nemocnicemi včeské republice. Tento průzkum byl realizován vrámci Katedry managementu amarketingu Škoda Auto Vysoké školy vmladé Boleslavi za účelem zjištění míry připravenosti nemocnic na krizovou komunikaci. Schopnost kvalitně řídit obousměrnou komunikaci vůči různým skupinám veřejnosti scílem poznat aovlivňovat její postoje, získat její porozumění avybudovat dobré jméno apozitivní obraz organizace vočích veřejnosti je cennou devizou amarketingovou imanažerskou nezbytností. Tuto skutečnost potvrdila ve svých dokumentech iřada mezinárodních organizací ashromáždění, mimo jiné např. Evropská unie, která zahrnula komunikaci sveřejností mezi pět pilířů civilního nouzového plánování [2]. V případě krizového managementu se pak otázka správně zvolené krizové komunikace stává klíčovým předpokladem efektivního zvládnutí následků mimořádných událostí. Krize je situace, která obvyklé vážně ohrožuje bezpečí lidí, životní prostředí, reputaci organizace, její ziskovost aněkdy též její existenci. Jde ovážný stav, který již má nepříznivou publicitu nebo mu tato publicita hrozí. Zvládnutí, popř. eliminování neočekávané negativní publicity může vyžadovat mnohem více úsilí akomunikačních dovedností než řešení vlastní krizová situace ajejí nezvládnutí může mít vkonečném důsledku daleko rozsáhlejší následky než škody způsobené krizí samotnou. Z hlediska vztahů kveřejnosti totiž není opravdovou krizí to, co se skutečně přihodilo, nýbrž to, co si oudálosti veřejnost myslí. Aby bylo možné krizi úspěšně zvládnout, je nutné, aby organizace zjistila, ojaký druh krize se jedná, následně přizpůsobila stávající krizový manuál konkrétní situaci ak této situaci zvolila vhodnou komunikaci [1, s. 122]. 2

3 Samotnou krizovou komunikaci lze chápat jako integrální součást krizového managementu aspecifi ckou komunikaci organizace vůči zainteresovaným skupinám, dle její krizové strategie aokolností, které jsou sveřejnou komunikací takové krizové situace spojené [3]. Obecně existují dva typy strategií ofenzivní adefenzivní. Ofenzivní strategie chápe krizovou situaci jako proces, kterým organizace prochází ajehož příčiny asouvislosti je nezbytné komunikovat vůči všem relevantním cílovým skupinám. Naopak defenzivní strategie krizové komunikace vychází zpředpokladu, že každá další komunikační aktivita by vedla kvyostření tématu vočích veřejnosti, čemuž je nutno zabránit [1]. Takové taktické mlčení však není na místě za situace, kdy dochází kohrožení zdraví, života, bezpečnosti či majetku obyvatelstva, tudíž tato strategie je zcela nepřijatelná u orgánů státní správy či samosprávy, zdravotnických zařízení, složek integrovaného záchranného systému apod. V minulosti panoval názor, že krizové či konfl iktní situace nastávají jen u některých specifi ckých oborů podnikání, ato při činnostech spojených surčitými předem čekávatelnými riziky (např. těžební či chemický průmysl). Zkušenosti zminulých let či současnosti však ukazují, že pravděpodobnost výskytu krizové situace existuje pro kterýkoli subjekt, výrobou či dopravou počínaje, přes obchodní abankovní sféru až po zdravotnictví či školství. V některých oborech je riziko výskytu krize vyšší než vjiných. Takovou oblastí je např. zdravotnictví, vněmž problémové či krizové situace mohou vznikat vsouvislosti saplikací nových léčebných postupů, ale také nekvalitní či neadekvátní péčí opacienty, to vše sdopadem na zdraví či dokonce život pacienta. Dá se zobecnit, že vnímání intenzity krize roste se zvýšenou pravděpodobností ohrožení zdraví azejména života. Problematice připravenosti českých zdravotnických subjektů na krizové situace avyužívání krizové komunikace byl věnován aktuální marketingový průzkum. Průzkum byl zaměřen na všechny typy nemocnic včr, t. j. fakultní nemocnice, nemocnice (včetně ambulantní části) anemocnice následné péče, přičemž zřizovatelem daného subjektu mohlo být Ministerstvo zdravotnictví ČR, kraj, město či obec, církev, právnická osoba nebo jiný centrální orgán mimo MZ ČR [4]. Bylo sledováno několik základních oblastí, ato: zda ajak je vdané nemocnici řešena komunikace sveřejností, zda se dané zdravotnické zařízení zabývalo či zabývá krizovou komunikací, zda ajakým způsobem se tyto subjekty na krizovou komunikaci připravují. Průzkum byl proveden na vzorku 34 subjektů zcelé ČR metodou online dotazování vměsících říjen alistopad 2012, na které následně navazovalo několik hloubkových rozhovorů, došlo tedy ke kombinaci kvantitativního akvalitativního průzkumu. Respondenti byli vybráni technikou kvótního výběru vzávislosti na typu nemocnice ajejím zřizovateli. Vzhledem kcharakteru dotazovaných subjektů byl na počátku výzkumného procesu vznesen předpoklad, že tyto organizace by měly mít jisté zkušenosti zkomunikace sveřejností. Přestože se jedná oobor podnikání se zvýšenou citlivostí na poskytování informací ajejich zveřejňování, je přáním drtivé většiny občanů být plně apravdivě informován ozdravotním stavu svém či svých rodinných příslušníků azároveň je této oblasti věnována významná pozornost ze strany médií. Z výzkumu vyplynulo, že dotazované nemocnice si jsou plně vědomy nezbytnosti komunikace sveřejností, ovšem styk sveřejností zajišťují různými způsoby, jak dokumentuje obrázek č. 1: 3

4 PRÍSPEVKY CONTRIBUTIONS OBRÁZEK Č. 1: ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE SVEŘEJNOSTÍ. PRAMEN: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ Při zjišťování, zda se dané zdravotnické zařízení již někdy zabývalo krizovou komunikací, odpovědělo 68 procent respondentů kladně, přičemž výsledky kvalitativního šetření ukázaly, že důvodem použití krizové komunikace je především mediální zájem odanou kauzu aděje se tak zejména vposledních deseti letech, což dokládá obrázek č. 2. OBRÁZEK Č. 2: DOBA VYUŽÍVÁNÍ KRIZOVÉ KOMUNIKACE, PRAMEN: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ V tomto ohledu Česká republika pozvolna dohání situaci ve světě, kde se krizová komunikace začala intenzivněji používat počátkem 70. let 20. století (v USA), resp. od devadesátých let minulého století (SRN) [5]. Z hlediska typu zdravotnického zařízení se krizové komunikaci aktivně věnovaly či věnují zejména větší nemocnice skapacitou více jak 500 lůžek afakultní nemocnice. Toto zjištění souvisí nepochybně se skutečností, že ve fakultních či jiných velkých nemocnicích je zdůvodu velké koncentrace pacientů anáročnosti jednotlivých případů daleko větší pravděpodobnost nejrůznějších komplikací. Významná část těchto nemocnic si současně uvědomuje, že zdravotnictví jako takové je sektorem sširokou škálou rozmanitých rizik. To potvrzuje iobrázek č. 3, zněhož vyplývá, že převážná většina nemocnic byla za dobu své existence srůznou měrou frekvence, zato opakovaně krizovým situacím vystavena. 4

5 TEXT HANA JAHODOVÁ, JANA PŘIKRYLOVÁ, JANA VYSKOČILOVÁ OBRÁZEK Č. 3: FREKVENCE KRIZOVÝCH SITUACÍ, PRAMEN: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ Ze skupiny 32 procent respondentů, kteří odpověděli na využívání krizové komunikace negativně, tvoří zhruba 70% nemocnice skapacitou do 500 lůžek adále 20% nemocnice následné péče. Jako hlavní argument bylo uváděno, že se vdané nemocnici prozatím nevyskytl důvod ke krizové komunikaci, popř. nebyl dostatek času se krizovou komunikací zabývat. Lze tedy konstatovat, že využívání krizové komunikace českými nemocnicemi je přímo úměrné jejich velikosti arozsahu poskytované zdravotnické péče. Zároveň dochází též kzvyšování gramotnosti některých nemocnic voblasti komunikace sveřejností, kdy např. příslušní pracovníci fakultních nemocnic jsou školeni pro práci smédii apod. Průzkum byl dále zaměřen na zjišťování, jakým způsobem jsou nemocnice na krizovou komunikaci připraveny, zda mají např. vypracován vlastní krizový komunikační plán či zda vjejich organizaci existuje pozice tiskového mluvčího. 70% nemocnic, které již krizové situaci byly vystaveny, potvrdilo, že plán krizové komunikace má kdispozici, přičemž témata, na něž se vněm soustřeďují, demonstruje obrázek č. 4. Zároveň 87% těchto subjektů deklarovalo existenci vlastního tiskového mluvčího. OBRÁZEK Č. 4: TYPY KRIZOVÝCH SITUACÍ VPLÁNU KRIZOVÉ KOMUNIKACE, PRAMEN: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ Z výsledků dále vyplynulo, že ve velké části nemocnic zabývajících se krizovou komunikací, funguje krizový komunikační tým, který nejčastěji tvoří tiskový mluvčí aředitel organizace, popř. primář či přednosta určitého oddělení. Mezi další přípravné kroky na potenciální krizovou komunikaci patří bezesporu též vytvoření modelové tiskové zprávy jako jednoho ze základních nástrojů Media Relations. V této oblasti nebyla zjištění příliš pozitivní, jak uka- 5

6 PRÍSPEVKY CONTRIBUTIONS zuje obrázek č. 5. Pouze 35% nemocnic saktivní krizovou komunikací tímto dokumentem disponuje. OBRÁZEK Č. 5: EXISTENCE MODELOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY, PRAMEN: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ Na druhou stranu téměř všichni respondenti deklarovali, že jsou připraveni během mimořádné situace zorganizovat tiskovou konferenci aněkolik nemocnic uvedlo, že by využily též komunikaci prostřednictvím sociálních médií. Výčet tradičních médií, která by vpřípadě krizové komunikace dotazované subjekty kontaktovaly, naznačuje obrázek č. 6. OBRÁZEK Č. 6: RELEVANTNÍ MÉDIA PRO KRIZOVOU KOMUNIKACI, PRAMEN: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ U nemocnic bez zájmu okrizovou komunikaci se potvrdil očekávaný předpoklad, že nemají kdispozici plán krizové komunikace, většina znich nedisponuje tiskovým mluvčím akrizovým komunikačním týmem. Z výsledků šetření lze dále dovodit, že malé astředně velké nemocnice lokálního aregionálního dosahu spíše řeší méně významné situace, tj. kdy dochází kopomenutím nebo 6

7 TEXT HANA JAHODOVÁ, JANA PŘIKRYLOVÁ, JANA VYSKOČILOVÁ zanedbání péče. Obvykle se nejedná opřelomová stádia péče, jako jsou nové avelmi rizikové postupy vkardiologické nebo onkologické péči, což jsou léčebné postupy praktikované vevelkých, zejména fakultních nemocnicích. Základními hodnotami pro jakýkoliv podnikatelský subjekt jsou dobrá pověst, pozitivní image adůvěra veřejnosti. Toto vše může špatně zvládnutá komunikace vkrizových situacích velmi rychle zničit. Naopak kvalitně realizovanou krizovou komunikací je možno přesvědčit relevantní cílové skupiny otom, že organizace dokáže problém zvládnout, nebojí se oněm komunikovat azaslouží si inadále důvěru vnější ivnitřní veřejnosti. Toto vše si většina českých nemocnic uvědomuje, nicméně jak ukázaly výsledky provedeného průzkumu, komunikační připravenost na takové okamžiky je velmi rozdílná. Poznámky Notes Jedná se opředvýzkum, ve kterém se bude pokračovat při detailnějším zkoumání krizové komunikace apřipravenosti daných subjektů na ni. Literatúra List of References [1] Přikrylová J. Jahodová, H.: Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, ISBN [2] Preparing the future: Santa Maria da Feira European Council 2000 [online]. [citováno ] Dostupné z: <http://www.europarl.europa.eu/summits/fei1_en.htm#intro> [3] Fuchs, W. Unger, F.: Management der Marketingkommunikation. Berlin: Springer Verlag, ISBN [4] ÚZIS ČR. Ústav zdravotnických informací astatistiky ČR: Registr zdravotnických zařízení [online]. [citováno ] Dostupné z: <http://www. uzis.cz/registry nzis/rzz> [5] Garth, A. J.: Krisenmanagement und Kommunikation. Wiesbaden: Gabler, ISBN Kľúčové slová Key Words komunikace sveřejností, krizová komunikace, plán krizové komunikace, tiskový mluvčí, vztahy smédii public communications, crisis communications, crisis communications plan, spokesman/woman, media relations Résumé CRISIS COMMUNICATIONS IN CZECH HOSPITALS This article is the result of astudy carried out at Skoda Auto University as part of amarketing Communications course. The main objective was to find out how Czech hospitals cope with crises and how they communicate with the public and media. The study sample consisted of 34 hospitals in the Czech Republic. Preparedness and experience with crisis communication were the main focus of the questionnaire. Our main findings have shown that the majority of Czech hospitals were aware of the importance of crisis communication, but stark differences were found in their implementation. Sixty eight percent of the hospitals surveyed had used some form of crisis communication in the past, but their skills and abilities to communicate during crisis situations had been directly proportional to the size of the hospitals; larger hospitals had appointed specialists for public communications, mainly ateam comprising aspokesperson, the managing director and/or adepartment head and their commu- 7

8 nications had always been based on aconcrete plan. No emergency crisis communication plans were found in the smaller hospitals in the sample. This trend was found to be as aresult of the nature of the care that their respective patients received, namely larger hospitals tended to treat serious and specialized illnesses and diseases whereas smaller hospitals tended to treat patients for more general and less serious illnesses. Therefore there was much less of aneed for emergency crisis communications with the media in smaller sized hospitals. Kontakt na autora Address Ing. Hana Jahodová, CSc., Škoda Auto a. s. Vysoká škola, Katedra managementu amarketingu, Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav, Česká republika, e mail: Doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD., Škoda Auto a. s. Vysoká škola, Katedra managementu a marketingu Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav, Česká republika, e mail: Ing. Jana Vyskočilová, Škoda Auto a. s. Vysoká škola, Katedra managementu amarketingu, Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav, Česká republika, e mail: Recenzované Reviewed 15. jún

9 PRÍSPEVKY CONTRIBUTIONS TEXT EVA SMOLKOVÁ PRIVÁTNE ZNAČKY Problematika privátnych značiek je relatívne nová pre ich relatívne krátku históriu. Príspevok analyzuje prečo sa vytvárajú privátne značky, ako boli doposiaľ využívané azvažuje ich súčasnú podobu. Ponúka historický kontext privátnych značiek, identifikuje dôvody pre ich úspešné zavedenie na trhu. Zaoberá sa analýzou konceptu privátnych značiek ašpecifikuje, kakému účelu slúžia tieto značky aaký je ich význam aciele. Načrtáva, aké výhody majú privátne značky pre svojich majiteľov aponúka ich typológiu. V závere sa autor snaží na základe výsledkov marketingového výskumu identifikovať prečo sú privátne značky zroka na rok úspešnejšie. Pojem privátna značka Anglický termín private label slúži na označenie privátnych či vlastných značiek. Aj napriek tomu, že každá značka je privátna či vlastná tento termín sa vžil aslúži na identifi káciu značiek predajcov alebo distribútorov, na označenie takých výrobkov alebo služieb, ktoré sú vyrobené alebo poskytované jednou fi rmou ale predávajú sa pod označením inej fi rmy, obyčajne veľko- alebo maloobchodníka. Privátne značky sú vsúčasnosti bežné vcelom rade odvetví od potravín, cez drogistiku, kozmetiku či elektroniku. V minulosti sa ponúkali ako lacnejšie alternatívy značiek výrobcov, vposlednom období sa však poziconujú do všetkých segmentov, stretneme sa teda snimi aj medzi prémiovými značkami. Dostali označenie private [1] atento termín sa vnezmenenej podobe používa aj vsúčasnosti. Privátna značka je značka vytvorená avlastnená predajcom služieb alebo produktov. [2] Takúto značku vlastnia, zvyčajne, obchodníci, väčšinou obchodné reťazce, malo- aveľko- obchodníci. Keď hovoríme, že značku vlastnia, tvoria, pozicionujú ariadia obchodníci znamená to, že konkrétne produkty sa vyrábajú (dopestujú) alebo sú ponúkané ako výrobok či služba pre konkrétneho obchodníka alebo distribútora, ktorý ich následne ponúka pod značkou, ktorú sám vytvoril avlastní ju. Hlavným rozdielom medzi produktom privátnej značky aproduktom značky výrobcu je absencia identifi kácie výrobcu na produkte. [3] Privátna značka vlastnená obchodníkom alebo distribútorom sa predáva iba vjeho obchodoch, je teda vlastnou značkou. Výrobcovia produktu sú len zmluvní partneri, ktorí sa vedome zriekajú možnosti predávať produkt pod vlastným označením. Zvyčajne, sú zmluvné podmienky spredajcom pre výrobcov alebo pestovateľov výhodné, alebo je dôvodom rozhodnutie, nastrane výrobcu či producenta, nebudovať vlastnú značku. O vzniku privátnych značiek Z historického hľadiska značky tvorili výrobcovia. Tí, ktorí vyrobili produkt, vedeli, komu ho chcú predávať, garantovali, veľmi často vlastným menom, jeho kvalitu, modifi kovali ho či inovovali podľa potrieb apreferencií svojich zákazní- 9

10 PRÍSPEVKY CONTRIBUTIONS kov, ktorých zvyčajne, osobne poznali. Ak si ich produkty nachádzali nových zákazníkov tie sa dali ľahko identifi kovať práve podľa označenia značky. Boli to teda značky, ktoré umožnili rozširovanie pôsobenia fi riem zlokálnych na národné, nadnárodné anásledne na globálne. [4] Od 19. storočia do 70-tych rokov 20. storočia svetu dominovali značky, ktoré vytvorili výrobcovia. Koncom 50-tych rokov 20. storočia sa vynorili vusa prvé pokusy ponúkať výrobky pod značkou obchodu. Spočiatku sa, veľmi opatrne, pridávala značka predajcu na obal výrobku, spolu so značkou výrobcu. Motívom takéhoto počinu bolo však zjednodušenie účtovníctva nie snaha budovať nový typ značky. Inšpirácia však bola na svete amyšlienka budovať vlastnú značku sa objavila vuvedenom období u najväčšieho amerického obchodného reťazca. Produkty ponúkané výlučne pod značkou predajcu však spočiatku neboli veľmi úspešné. Boli na to dva dôvody. Väčšina produktov mala veľmi nízku kvalitu [5] aabsentovali skúsenosti zákazníkov sprivátnymi značkami. Obchodníci sa však poučili zvlastných chýb apochopili, že privátne značky musia mať minimálne štandardnú kvalitu abyť konkurencieschopné voči značkám výrobcov asamozrejme, rozbehli marketingové aktivity na podporu predaja. Už v70-tych rokoch 20. storočia ponúkali obchodníci tisícky produktov pod privátnymi značkami. V tomto období sa privátne značky etablovali na trhu. O dôvodoch vytvárania privátnych značiek Klasická teória strategického manažmentu ešte koncom 80-tych rokov 20. storočia prezentovala myšlienku, že značky majú budovať tí: 1. ktorí preferujú stratégiu focus, teda sústreďujú sa na určitý, konkrétny segment trhu a, väčšinou ponúkajú prémiové produkty; 2. ktorých profi luje stratégia diferenciácie apotrebujú, prostredníctvom značky, upozorniť na odlišnosť akvalitu svojich produktov. Predpokladalo sa, že nákladoví vodcovia, teda fi rmy, ktoré ponúkajú štandardné produkty so žiadnou alebo minimálnou mierou pridanej hodnoty budovať značku nepotrebujú anemusia do nej ani investovať. Ich hlavnou konkurenčnou výhodou bola vždy cena a, keďže, zvyčajne, išlo oprodukty základnej životnej potreby [6] očakávania vo vzťahu kmožnému zvyšovaniu miery pridanej hodnoty sa nemuseli naplniť. Teoretici strategického manažmentu nezmenili svoju rétoriku ani zoči-voči rastúcemu počtu privátnych značiek, ktoré sa vpriebehu 80-tych rokov 20. storočia na trhu presadili. Boli to práve obchodné reťazce, nákladoví vodcovia, ktorí začali vspomínanom období rozširovať svoje pôsobenie na iné trhy akontinenty. Preto potrebovali silnú značku azačali ju intenzívne budovať aj prostredníctvom privátnych značiek. Vyplatilo sa im to najmä preto, že odvetvia, vktorých obchodné reťazce pôsobia sa postupne dostávali do štádia zrelosti. Na trhu bolo etablovaných vždy niekoľko predajcov astále sa zostroval konkurenčný boj. Tento stav trvá do súčasnosti. Predstava, že nákladoví vodcovia majú dominovať trhu, byť tam jediným anajúspešnejším predajcom snajvyšším podielom na trhu bola neudržateľná afi rmy začali hľadať cesty, ako sa zmierovať smenšími podielmi na trhu cez zvyšovanie svojich marží. A privátne značky im to nepochybne umožnili. Majú totiž vpriemere o10% vyššie marže ako značky výrobcov [7] amôžu byť zacielené na rôzne segmenty zákazníkov. Pod privátnymi značkami sa dnes ponúkajú najlacnejšie inajdrahšie produkty vdanej kategórii. Existuje nepriamy vzťah medzi 10

11 TEXT EVA SMOLKOVÁ cenou značky výrobcu aprivátnej značky čím väčší cenový rozdiel medzi cenou značky výrobcu aprivátnej značky, tým má privátna značky menší podiel na trhu. [8] Ekonomické dôvody aúspechy privátnych značka vposlednom desaťročí podmienili množstvo predajcov, aby rozšírili portfólio privátnych značiek. Väčšina znich navyšovala objemy predaja apodiely na trhu práve cestou intenzívneho budovania privátnych značiek. Výhody anevýhody privátnych značiek Ak máme uviesť výhody, ktoré privátne značky predstavujú pre svojich vlastníkov musíme ich spomenúť hneď niekoľko. 1. Prvou, je zvyšovanie objemu predaja, ziskov apodielov na trhu. To je hlavný motív vytvárania auvádzania privátnych značiek na trh, je to aj dôvod, prečo niektorí predajcovia rozširujú portfólio svojich privátnych značiek. Zatiaľ čo vo svojich počiatkoch mali obchodníci eminentný záujem na tom, aby zákazník identifi koval značku totožnú snázvom obchodu, vposlednom desaťročí sa rodina privátnych značiek rozrástla amnohí obchodníci vytvorili alebo akvizovali značky, ktoré ponúkajú len vo vlastnej predajnej sieti atieto nenesú označenie predajcu, ktorý ich ponúka. Značka tak, na prvý pohľad, nemusí byť identifi kovaná zákazníkom ako privátna, napriek tomu, že ňou je. Mnohí predajcovia efektívne využívajú možnosti hromadnej produkcie adistribúcie do viacerých krajín či kontinentov. 2. Cena je stále, aplatí to aj oslovenskom trhu, rozhodujúcim faktorom orientácie. Citlivosť na cenu je faktor, sktorým obchodníci počítajú ato aj vkrajinách, kde je kúpyschopnosť obyvateľstva vysoká. V čase krízy ato nielen zekonomických ale aj psychologických dôvodov, sa predajnosť privátnych značiek ešte zvyšovala. Tržby privátnych značiek rastú oveľa rýchlejšie ako tržby značiek výrobcov. Privátne značky zachytávajú značný obnos tržieb hlavne zo super- ahypermarketov. [9] Aj vsúčasnosti je väčšina produktov ponúkaných vdanej kategórii pod privátnymi značkami tým najlacnejším vcelom sortimente, ale kvalitatívne vyhovujú požiadavkám zákazníkov. 3. Ako tretí dôvod uvádzame výhody plynúce zlojality zákazníkov voči predajcovi ajeho privátnym značkám. Privátne značky sú nepochybne nástrojom na to ako budovať aprofi lovať značku predajcu. Rýchlosti amiere rozšírenia privátnych značiek pomohol záujem zo strany nakupujúcich, ale najmä invencia reťazcov. Tie totiž vprivátnych značkách objavili viac než len ďalší tovar aprísľub vyššej predajnej marže. Máme na mysli posilnenie vlastnej vyjednávacej pozície voči dodávateľom avlastníkom výrobných značiek. Reťazcom to poskytlo voľnosť pri tvorbe cenových stratégií. Budovať vernosť značke teda môže predajca rôznymi metódami aprostriedkami, koncept privátnych značiek však vjeho rámci nesmie vsúčasnosti chýbať. 4. Štvrtou výhodou je vytláčanie značiek výrobcov či redukcia ich pozície. Dôsledkom je posilňovanie vlastnej vyjednávacej sily voči nim. Ako vyplynulo zpovedaného, je to jeden zdôvodov, pre ktorý privátne značky obchodníci budujú. Ak predajca využíva CMR systém ajeho prostredníctvom získava informácie aefektívne ich využíva, môže nielen prispôsobovať cenotvorbu privátnych značiek svojim potrebám, ale aj ovplyvňovať ich predaj aselektovať informácie či aaké značky výrobcov nahrádzať privátnymi značkami vo vzťahu kodbytu. V súčasnosti sa často hovorí otom, že privátne značky výrobcom prekážajú. [10] Nielen predajcovia, ale aj výrobcovia sa, ale prispôsobili dopytu asami začali, popri vlastných značkových produktoch, vyrábať adodávať do reťazcov 11

12 PRÍSPEVKY CONTRIBUTIONS (a zvyčajne nie len jedného ale do viacerých) produkty podľa ich požiadaviek apotrieb, také, ktoré sa predávajú pod privátnymi značkami. A reťazce sa neuspokojili stým, že pod vlastnými značkami predávajú cudzí tovar vnižších cenových kategóriách. Intenzívne hľadajú cesty ako aj do segmentu privátnych značiek dostať čo najviac pridanej hodnoty azvyšovať tak svoje marže anásledne zisky. Vytláčanie značiek výrobcov je vsúčasnosti evidentné ačoraz intenzívnejšie. 5. K výhodám privátnych značiek patrí aj možnosť testovania produktov, ktoré sa neskôr budú na trh uvádzať pod značkou výrobcu. Ponuka privátnych značiek sa môže veľmi fl exibilne meniť, atak má vsúčasnosti nejeden obchodný reťazec zmluvné vzťahy svýrobcami, napríklad vsegmente cukroviniek, kávovín ačajov. Predajca na objednávku výrobcu testuje, prostredníctvom privátnej značky, aká príchuť či zloženie produktu bude mať u zákazníkov najväčší úspech. Proces testovania je nastavený na určité časové intervaly, väčšinou je ale permanentný, preto je takýto zmluvný vzťah pre obidve strany výhodný. Výrobnej značke to zaručuje dlhodobo výhodné zmluvné podmienky vdanom reťazci a, vzhľadom na pôsobenie na rôznych trhoch, umožňuje analyzovať preferencie zákazníkov vrôznych krajinách ikultúrach. 6. Posledná výhoda, ktorú si vlastníci intenzívne uvedomujú je vplyv na merchendising. Obchodníci rozhodujú otom, akým produktom vyhradia najlepšie umiestnenie vpredajni asú to práve privátne značky, ktoré získavajú najlukratívnejšie umiestnenie. Zmena pravidiel merchendisingu vprospech privátnych značiek je vposledných rokoch evidentná najmä preto, že vystavenie vpredajni je, okrem reklamy privátnych značiek, najúčinnejším typom marketingovej komunikácie privátnych značiek. Je pochopiteľné, že obchodníci pre svoje produkty, ktoré majú najvyššie marže, chcú mať najlepšie miesto vregáli scieľom zvyšovať objemy ich predaja. Je potrebné povedať, že táto taktika je veľmi účinná, čo sa prejavuje aj vštatistikách objemu predaja privátnych značiek vposledných rokoch. Je veľmi pravdepodobné, že vlastníci privátnych značiek budú hľadať ďalšie výhody, ktoré im privátne značky ponúkajú. Ak máme hovoriť onevýhodách nebude ich mnoho. Ak aj nejaké jestvujú vo vnútri systému alebo vo vzťahoch medzi dodávateľmi aobchodníkmi, tí ich nezverejňujú. Napriek tomu môžeme hovoriť odvoch nevýhodách. 1. Prvou znich je kanibalizácia značiek. Tú zaznamenávame u mnohých predajcov, ktorí paralelne vedľa seba, ponúkajú podobné produkty pod privátnou značkou. Vlastné marketingové plány, plánovanie portfólia produktov pod privátnymi značkami ako iselektovanie ponuky produktov výrobcov môžu však veľmi účinne tomuto problému zabrániť. 2. Druhou je viazanosť na určité predajné miesto. Pri zmene bydliska zákazníka alebo zmene miesta pôsobenia predajcu sa veľmi rýchlo vytráca aj vernosť privátnym značkám predajcu. Zvlášť u produktov dennej spotreby je to evidentné aštatisticky doložené. Táto nevýhoda sa vzťahuje vo väčšej miere na európske aázijské trhy než na trh americký. 12

13 TEXT EVA SMOLKOVÁ Typy privátnych značiek Ako sme sa už zmienili, privátne značky môže fi rma prezentovať ako generické produkty, napodobeniny, inovátorov hodnoty alebo ako prémiové značky. Preferujeme rozlíšenie podľa autorov N. Kumara aj-b. Steenkampa [11] aj napriek tomu, že sme si vedomí toho, že jestvujú aj iné rozlíšenia. [12] Načrtneme charakteristické znaky uvedených štyroch typov. Generické produkty vanglickej terminológii generics sú originálne privátne značky predajov, zvyčajne obchodných reťazcov. Historicky sú najstaršie. Majú rovnakú alebo vyššiu kvalitu ako štandardné produkty vsegmente asú cenovo pozicionované nižšie ako produkty výrobcov, väčšinou o20%, vniektorých prípadoch, alebo pri ich uvádzaní na trh, až o40%. Pre tieto produkty sú charakteristické nízke marže anajnižšie ceny vsegmente. Ide zvyčajne oprodukty každodennej spotreby, ktoré vyžadujú minimálne investície do reklamy. Generiká sú štandardné produkty určené pre cenovo senzitívnych zákazníkov. Väčšinou sú to privátne produkty snajnižšou maržou avysokým objemom predaja. Sú veľmi úspešné apomáhajú predajcom bojovať sdiskontnými predajcami. Napodobeniny - niektorí autori používajú termín initátori - vanglickej terminológii copycats brands sú tým typom privátnych značiek, ktorý vzbudzuje najrozporuplnejšie reakcie. Môžeme ich charakterizovať ako napodobeniny obľúbených produktov. Produkty sa zvyčajne predávajú pod značkou obchodu alebo majú vlastnú, špecifi ckú značku pre danú kategóriu. Aj keď ide onapodobeniny, predajca ich umiestňuje vedľa produktov značkových lídrov akopírovanie sa týka aj úspešných inovácií. Tento typ privátnych značiek sa akoby viezol na vlne investícií značkových výrobcov do výskumu avývoja [13], čo je možné označiť aj ako parazitizmus. Obchodníci to robia najmä preto, aby ponúkli porovnateľný výrobok za nižšiu cenu. Až 50% privátnych značiek spadá do tejto kategórie. Napodobňovanie sa často týka aj mena fi rmy, je však modifi kované tak, aby názov bol podobný ale zameniteľný spôvodným znením. Produkt má aj podobný dizajn ajeho kvalita je porovnateľná so značkovými produktmi. Napodobeniny konkurujú značkovým produktom nižšou cenou. Inovátori hodnoty, value innovators, sú privátne značky, ktorými predajca deklaruje schopnosť inovovať produkt ateda pridávať mu hodnotu. Sú to privátne značky cenovo pozicionované vo vyššej cenovej kategórii, cena však nesmie dosahovať cenu značkových produktov. Tento typ privátnych značiek je najzriedkavejší atakto pozicionované produkty sú, voči iným privátnym značkám, dôsledne vyprofi lované. Cieľom týchto značiek, vrámci stratégie diferenciácie - najlepší pomer cena hodnota, je budovať lojalitu zákazníkov voči obchodu, teda šíriť jeho dobré meno. Hodnota sa pridáva zjednodušením procesov aznižovaním nákladov. Aby tieto značky boli úspešné musí predajca dodržať to, čo platí zvyčajne označkách výrobcov ato je: limitovaný počet produktov, nízke náklady na výrobu, marketing adistribúciu adobrá kvalita produktov vporovnaní scenou. [14] Tieto značky sa, zvyčajne, zameriavajú na nedostatočne obslúžený segment apredstavujú priamu alternatívu pre zákazníka. Prémiové, respektíve exkluzívne značky, vanglickej terminológii premium store brands. U tohto typu privátnych značiek taktiež hrá rolu pridávanie hodnoty. Ide oprivátne znač- 13

14 PRÍSPEVKY CONTRIBUTIONS ky, ktoré majú vysokú kvalitu, moderný dizajn, sú osobité vyrábané vmalých sériách alebo môžu uspokojiť určitú špecifi ckú potrebu zákazníka. 1 Produkty ponúkané pod prémiovými značkami majú vysokú kvalitu aj cenu. Obchodníkom umožnili zacieliť svoje produkty na nový segment zákazníkov. Trend bol vytvoriť vysoko kvalitné produkty snápadným dizajnom aobalom aprezentovať ich ako novú, či odlišnú produktovú líniu, ktorá je konkurenciou pre top značky vdanej kategórii. Pri vytváraní tohto typu značky predajcovia volili stratégiu co-brandingu, čo vpraxi znamená, že obchodník spolupracuje so značkovým výrobcom. Jestvujú dva druhy prémiových značiek premium-lite apremium-price. Premium-lite sú cenovo nižšie pozicionované prémiové značky obchodu voči značkám výrobcov. Pod označením premium-price sa ponúkajú značky obchodu, ktoré chcú byť, alebo sú, kvalitnejšie ako produkty lídra na trhu. [15] Úspechy privátnych značiek Pokúsili sme sa načrtnúť čo to privátne značky sú, na aký účel slúžia, aké majú výhody či nevýhody aoboznámili sme čitateľa stypológiou privátnych značiek. Vyšpecifi kovali sme prečo privátne značky vznikli, ako fungujú ito, prečo sú zroka na rok úspešnejšie. V poslednom období dokonca vytláčajú niektoré značky renomovaných výrobcov. Jestvuje množstvo analýz, ktoré sa zaoberajú fenoménom privátnych značiek, najznámejšia znich je agentúra AC Nielsen. [16] Vo väčšine prieskumov sa konštatuje, že vposlednom desaťročí žnú privátne značky nebývalé úspechy ato najmä preto, že sa objavili nové typy privátnych značiek, ktoré majú schopnosť osloviť neoslovené segmenty. USA je domovom privátnych značiek, veurópe sa však rozšírili podstatne rýchlejšie ako vusa. Odhady hovoria otom, že ich trhové podiely sa hýbu vrozmedzí od 40 až do 50%. Menovaná agentúra dokonca tvrdí, že hodnota európskeho trhu stovarom predávaným pod súkromnými značkami presahuje sto miliárd eur. Reťazce svojim značkám totiž pomáhajú rozsiahlymi reklamnými kampaňami. O popularite produktov predávaných pod privátnymi značkami svedčí aj fakt, že zdesiatich krajín, vktorých majú privátne značky najsilnejší podiel na trhu, je až deväť veurópe. A na úplnom čele rebríčka stojí Švajčiarsko, krajina, vktorej by cenovú senzibilitu predpokladal málokto. Za ním nasledujú Belgicko aveľká Británia. Agentúra GfK [17], ktorá sa zaoberá marketingovými analýzami slovenského ačeského trhu sleduje od roku slovenských domácností. V polovici roku 2012 zverejnila výsledky prieskumu, podľa ktorého vroku 2009 minuli spotrebitelia na privátne značky 26% zo svojho nákupu, ale vroku 2012 to už bolo o2% viac aštandardný nákup privátnych značiek vzrástol zo 16% na 20%. Inými slovami, aj na slovenskom trhu sú privátne značky už etablovanými značkami ajestvuje priestor pre ich ďalší intenzívny rast. To čo prieskumy naznačili niektorí teoretici už dávno vedia. Brand manažéri renomovaných značiek produktov zaspali aaj dnes pokladajú privátne značky reťazcov za symbol horšej kvality. Spotrebitelia to tak však už nevnímajú. A obchodníci operatívne menia taktiku. Začali intenzívne budovať vernosť kznačke cez vernostné programy, obsadili privátnymi 14

15 TEXT EVA SMOLKOVÁ značkami všetky segmenty aponúkajú aj značky, ktoré nikde inde nedostanete. [18] Dá sa teda predpokladať, že privátne značky čakajú ďalšie úspechy. 1 Poznámky Notes Ako príklady môžeme uviesť prémiové značky reťazcov ako je The Body Shop alebo Tesco Finest. Tento príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/1051/11 Analýza strategických procesov budovania a riadenia značky v kontexte homogenizácie a individualizácie potrieb spotrebiteľov. Literatúra List of References [1] Palfi ová, A.: Vývoj pokračuje hniezdovými privátnymi značkami. In: Hospodárske noviny [online]. [citované ] Dostupné z: <http://hnonline.sk/cl vyvoj-pokracuje-hviezdovymi-privatnymi-znackami> [2] Podľa: Kotler, P. Armstrong, G.: Principles of Marketing. Harlow: Pearson Education, 2010, s ISBN [3] Pride, W. M. Ferrell, O. C.: Marketing: 2012 Edition. Mason: South-Western Cengage Learning, 2012, s ISBN [4] Štarchoň, P. Olšavský, F.: Význam marketingovej komunikácie vriadení územných jednotiek. In: Udržitelný rozvoj vevropských regionech, České Budějovice: Vysoká škola evropských aregionálních studií, 2010, s ISBN [5] Pozri: Kotler, P. Armstrong, G.: Principles of Marketing. Harow: Pearson Education 2010, s ISBN [6] Podľa: Porter, M. E.: Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Publishing, 1993 s. 41. ISBN [7] Cotterill, R. W. Putisi, W. P. Dhar, R.: Assesing the Competetive interaction between private labels and national brands. In: Journal of Business, 2000, Vol. 73, No. 1, pp ISSN [8] Cotterill, R. W. Putisi, W. P. Dhar, R.: Assesing the Competetive interaction between private labels and national brands. In: Journal of Business, 2000, Vol. 73, No. 1, pp ISSN [9] Kotler, P. Armstrong, G.: Principles of Marketing. Harlow: Pearson Education, 2010, s ISBN [10] Múčka, F.: Privátne značky už výrobcom prekážajú. In: Trend, 2007, s ISSN [online]. [citované ]. Dostupné z: <http://fi rmy.etrend.sk/fi rmynefi nancny-sektor/ privatne-znacky-uz-vyrobcom-prekazaju.html> [11] Kumar, N. - Steenkamp, J. B. E. M.: Private label strategy: how to meet the store brand challenge. Boston: Harward Business School Publishing, 2007, s ISBN [12] Pozri napríklad: Perrey, J. - Spillecke, D.: Retail Marketing and Branding: A Defi nitive Guide to Maximizing ROI. Wes Sussex: John Wiley&Sons, 2013, s. 71. ISBN [13] Kumar, N. - Steenkamp, J. B. E.M.: Private label strategy: how to meet the store brand challenge. Boston: Harward Business School Publishing, 2007, s. 29. ISBN [14] Wine news from Tigchandler. Private labels What are they? [online]. [citované ]. Dostupné z: <http://tigchandler. com/2010/12/13/private-labels-%e2%80%93-what-are-they> [15] Kumar, N. - Steenkamp, J. B. E.M.: Private label strategy: how to meet the store brand challenge. Boston: Harward Business School Publishing, 2007, s ISBN [16] Pozri: [online]. [citované ]. Dostupné z: <http://www.marketinganalytics.com/?gclid=cjpi2nqm6bccfy- Ze3godWXwABg> [17] GfK SLOVAKIA: Pozrite sa snami do nákupného košíka slovenských ačeských domácností [online]. [citované ]. Dostupné z: <http://www.gfk.sk/public_ 15

16 relations/press/press_articles/010242/index.sk.html> [18] Podľa: Múčka, F.: Privátne značky už výrobcom prekážajú. In: Trend, 2007, s ISSN [online]. [citované ]. Dostupné z: <http://fi rmy.etrend.sk/fi rmynefi nancny-sektor/privatne-znacky-uz- -vyrobcom-prekazaju.html> [19] Hesková, M.: Category management. Praha: Profess Consulting, ISBN [20] Štarchoň, P. - Rees, P. L.: Distincive Attributes of Direct Marketing and Its Development in Slovakia. In: Marketing Inspirations, 2006, Vol. 1, No. 1, s ISSN X [21] Vilčeková, L. - Vokounová, D.: Slovak Enterprises in the EU Context - Survey Results. Econ'10. In: Journal of Economics, Management and Business, Ostrava: Technical University of Ostrava, 2010, Vol. 18, No. 2, s ISSN , ISBN [22] Masár, D.: Základy marketingu. Bratislava: Univerzita Komenského vbratislave, ISBN Kľúčové slová Key Words commerce značka, privátna značka, obchod brand, privat brand, Résumé PRIVAT BRANDS The issue of private brands is relatively new and has arelatively short history. The article analyzes why private brands have been created, outlining how they operated in the past and it also considers the way how they achieved the form they have today. It offers historical context of private brands, identifies reasons for their successful establishment in the market. It deals with the analysis of the concept of private branding and specifies what purpose these brands have, what their signifi cance and objectives are. It outlines how their owners benefi t from private brands and offers atypology of private brands. In conclusion, the author is trying to analyze marketing research findings and tries to identify why are private brands from year to year more successful. It also recalls that some private brands brand have already replaced renowned producers. Kontakt na autora Address Doc. PhDr. Eva Smolková, CSc., Univerzita Komenského vbratislave, Fakulta managementu, Odbojárov 10, P. O. Box 95, Bratislava, e mail: Recenzované Reviewed 20. jún

17 PRÍSPEVKY CONTRIBUTIONS TEXT MUBARAK OMAR MUSA MUSA, VANDA LIESKOVSKÁ, DENISA BILOHUŠČINOVÁ, DENIS HORVÁTH, VLADIMÍR GAZDA SELLING PRICES IN INTERNET SHOPPING The books internet shopping market has instantaneously grown over the past period. It seems that low search costs, long expiry and homogeneous character of the product create conditions favorable for the e shopping and becomes aplace for testing the business environment near the perfect information efficiency. We investigate books prices offered by six Internet booksellers. It is assumed that information efficiency and low search costs lead to the small price variabilities preventing to gain price surplus of any bookseller. The empirical investigation of the sample of 100 randomly selected book titles proved unusually low information efficiency based on alarge variety of the book prices. On the other hand, large price variations of the smaller e shops might be based on the ability of small sellers to react to the local conditions and by pricing to individually react to some specific book titles and series. Introduction Consumer decisions regarding her/his choice of aretail place becomes the traditional subject of the scientifi c investigation. Here, the traditional framework has recently been substantially infl uenced by technological changes introduced by Internet. Timers (1998) considers shopping via the Internet to have not only acomplementary character to the traditional segments but also to encourage new born segments. The detailed overview of the e shopping specifi c aspects are offered in the book of Martin Bicher The future of E markets (2001). Price aspects in the specifi c IT environment are considered by Wurman (2001) who characterized here also amarketplace as follows: From its simple beginnings in the town square, the marketplace has grown to encompass the entire global business environment. The vast and intricate woven infrastructure necessary for this level of commerce involves issues of money, credit, insurance, legal infrastructure, corporate and individual identities, and fraud detection and deterrence. As market activities move online, we have an opportunity to re examine the processes and conventions that governed pre Internet commerce, and to restructure those that need it in the virtual marketplace. One concept being challenged by new technologies is fi xed pricing, which became prevalent in western society during the industrial revolution when mass production and widespread delivery of goods made price negotiation impractical The Internet now has the potential to reverse that trend. 17

18 PRÍSPEVKY CONTRIBUTIONS The necessary assumption of the e shopping is alink between the seller and acustomer, which enables all the shopping activities. The sets of all sellers, customers and links matching elements of the both agent sets represent global buyer seller network as introduced by Kranton and Minehart (2001). If the links are equipped with the Internet, the business conditions may fulfi ll the information effi ciency conditions, especially if the sellers dispose of the large locally diversifi ed net of the stores, and so the transportation barriers diminish. Internet Year of Turnover Number Market Price Bookseller Establishment in Mil. USD of Employes in Mil. USD Abebooks Amazon Barnes&Noble Buy.com Half.ebay.com Powells books TABLE 1: BOOKSELLERS AND THEIR CHARACTERISTICS, SOURCE: CHARACTERISTICS WERE DOWNLOADED FROM VARIOUS INTERNET SITES. AS THE SELLERS ARE NOT OPERATING EXCLU- SIVELY IN THE BOOK MARKETS, SOME OF THE INDICATORS INCLUDE ALSO THE NUMBERS FROM THE OTHER BRANCHES. Data Data were downloaded from the Internet web pages of six Internet book sellers: Amazon, Barnes & Noble, Powell s Books, Abebooks, Buy.com and Half.eBay.com. The investigated sellers are operating mainly in the US and mutually differ according to some of the selected economy indicators. According to the turnover, we divided the sellers into three groups of different size large sellers (Amazon, Barnes&Noble), middle seized sellers (Abebooks, Buy.com) small ones (Half.eBay.com apowells books). However, the division according to the turnover is rather ambiguous and intuitive similarly to other criteria listed in Table 1, which do not uniquely determine the size categorization of sellers. Statistical analysis The random sample consisted of 100 books offered by all considered sellers. The prices within one book title were centralized, i.e. recalculated to the relative indices of the average price of the considered book. Basic descriptive statistics of the price books are given in Table 2. Amazon B & N Powells Min Min Min st Qua st Qua st Qua Median Median Median Mean Mean Mean rd Qua rd Qua rd Qua Max Max Max Std Std Std Abebooks Buy Half Min Min Min

19 TEXT MUBARAK OMAR MUSA MUSA, VANDA LIESKOVSKÁ, DENISA BILOHUŠČINOVÁ, DENIS HORVÁTH, VLADIMÍR GAZDA 1st Qua st Qua st Qua Median Median Median Mean Mean Mean rd Qua rd Qua rd Qua Max Max Max Std Std Std TABLE 2: DESCRIPTIVE STATISTICS OF THE RELATIVE PRICE INDICES, SOURCE: AUTHORS Analyzing the price distribution given in Table 1, Fig. 1 and Fig. 2, we come to the conclusion about the low information effi ciency of the Internet book market. The interquartile range of the prices of booksellers covered about percent of the mean price level, which means that one half of the books offered in the market signifi cantly differ and search for the advantageous price by acustomer (however lasting acouple of minutes) can bring advantageous price savings. By inspecting prices of the small sellers, no obvious tendency of their mean prices was discovered. Median prices of the small sellers rank the lowest (Half) as well as the highest (Powells) levels in our 6 sellers sample. On the other hand, the price variation of the small sellers is the highest one. Median prices of the large sellers achieve moderately higher levels if compared to the medium seize sellers (Amazon 0,94 and B&N 1,01 vs. Abebooks 0,85 and Buy 0,97). On the other hand, this tendency is rather ambiguous. It seems that in case of the price variabilities, the large sellers offered books with considerable lower variabilities than the others. Evidence about the existence of the price outliers is given in Fig. 1 and Fig. 2, which is also considered here as acontradiction with the market information effi ciency. FIGURE 1: HISTOGRAMS OF BOOK PRICES MADE FROM VALUES IN THE TABLE 2, SOURCE: AUTHORS 19

20 PRÍSPEVKY CONTRIBUTIONS FIGURE 2: BOXPLOTS CONSTRUCTED FROM THE VALUES IN THE TABLE, SOURCE: AUTHORS t\f statistics Amazon B & N Powells Abebooks Buy Half Amazon \ ** *** B & N \ ** *** Powells 7.093*** *** \ *** Abebooks *** *** *** \ ** *** Buy *** *** \ *** half 2.774** *** *** *** \ TABLE 3: COMPARISON OF MEANS \ VARIANCES (T \ F TEST RESULTS) ***, **, * SIGNIFICANT AT 1; 5; 10% SIGNIFICANCE LEVEL SOURCE: AUTHORS In the previous analysis, there was provided astatistical evidence about the heterogeneous character of the book prices. On the other hand, the evidence is given just using the elementary descriptive statistics. In the following, we introduce also statistical inference consisting of the mutual sellers comparison of the mean prices and their variances. As the sample consists of 100 observations, we preferred to use parametric t and F tests due to their higher test power. The null hypothesis expresses the equality of the price means (variabilities) of the considered pair of sellers. Note that the test is not saying that the null hypothesis is correct or right, it only provides information about the signifi cant evidence to reject it or not. Based on some intuition, we expect that small sellers offer books with the different prices than the large sellers (having potential to react to the local conditions, paying more attention to individual books or customers, etc.). On the other hand, their variances should be larger as compared to the price variances of the large booksellers. Analyzing the results given in Table 3 we come to the conclusion that small seller Half has considerably smaller prices than other booksellers (besides Adobe) and, on the other hand, considerably larger variability (measured by variance, or standard deviation) as the other sellers besides Powells. Powells is the second smallest seller, and it has statistically signifi cant higher prices than any other larger sellers. On the other hand, the price variances of this seller are statistically different to the others beside Half. 20

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES School and Health 21, 2011, Education and Healthcare ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-99 INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES MEZINÁRODNÍ MARKETING V OBCHODNÍ PRAXI MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM ING. ZDENĚK BEDNARČÍK,

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Martin Srb 3G Consulting Engineers s.r.o., Prague, Czech Republic ABSTRACT: Based on evaluation of tunnel accidents/collapses during

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Strategy related factors of business entity structure and behaviour

Strategy related factors of business entity structure and behaviour Strategy related factors of business entity structure and behaviour Faktory struktury a chování podnikatelských subjektů ve vztahu k jejich strategii J. HRON Czech University of Agriculture, Prague, Czech

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

Affiliate marketing in the context of online marketing

Affiliate marketing in the context of online marketing (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 106 Affiliate marketing in the context of online marketing Vladimíra Jurišová 1+ 1 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication,

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS Radovan Bačík, Richard Fedorko, Silvia Šimová * Abstract The article pays attention to marketing communication issue,

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

Evaluation of performance and efficiency of the CRM

Evaluation of performance and efficiency of the CRM (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 144 Evaluation of performance and efficiency of the CRM Renáta Miklenčičová 1, Bronislava Čapkovičová 2 1, 2 University of Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass

More information

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 9 THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES MĚSÍČNÍ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH: EMPIRICKÁ EVIDENCE ZE ZEMÍ

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1 Journal of Finance and Bank Management June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 134-138 ISSN: 2333-6064 (Print), 2333-6072 (Online) Copyright The Author(s). All Rights Reserved. Published by American Research Institute

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES Miroslava Heczková, Michal Stoklasa Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky, relační marketing, analytické CRM, operativní CRM, kolaborativní CRM,

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS Robert Štefko - Radovan Bačík - Richard Fedorko Faculty of management - Department of Marketing and International Trade -University of Presov in Presov; Konštantínova

More information

Main Trends in B2C E-commerce in the Slovak Republic

Main Trends in B2C E-commerce in the Slovak Republic Ľ. Lesáková Main Trends in B2C E-commerce in the Slovak Republic Main Trends in B2C E-commerce in the Slovak Republic Ľubica Lesáková Matej Bel University, Faculty of Economics, Slovak Republic lubica.lesakova@umb.sk

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ Arnošt Veselý, Dagmar Brechlerová Abstract: Security of an information system is its very important property,

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

GLOBALIZATION INFLUENCES IN CZECH BREWING PROJEVY GLOBALIZACE V ODVĚTVÍ PIVOVARNICTVÍ V ČR. Tomáš Pyšný, Pavel Žufan

GLOBALIZATION INFLUENCES IN CZECH BREWING PROJEVY GLOBALIZACE V ODVĚTVÍ PIVOVARNICTVÍ V ČR. Tomáš Pyšný, Pavel Žufan GLOBALIZATION INFLUENCES IN CZECH BREWING PROJEVY GLOBALIZACE V ODVĚTVÍ PIVOVARNICTVÍ V ČR Tomáš Pyšný, Pavel Žufan Anotace: Příspěvek se zabývá českým pivovarnictvím a analyzuje klíčové globalizační vlivy

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Enterprise Annual Plan and Its Software Support

Enterprise Annual Plan and Its Software Support Enterprise Annual Plan and Its Software Support Ing. David Michálek Vedoucí práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Abstrakt Tento příspěvek se zabývá procesem tvorby ročního plánu v podniku, s důrazem na

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES Dagmar Burdová Klíčová slova: Efektivita, management, manažer, podnik, procesy, řízení pracovního

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

Neural networks in data mining

Neural networks in data mining Neural networks in data mining Neuronové sítì v data mining A.VESELÝ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract: To posses relevant information is an inevitable condition for successful

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1555 Abstract Jaromír ŠKUTA *, Radim FARANA ** APPLICATION OF STEPPING ENGINE

More information

MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY

MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY ZUZANA VAĎUROVÁ JANA BLŠTÁKOVÁ Abstract Emphasizing employees performance management importance as one of the latest tendencies in human resource

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development INFORMATION The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development J. Jarolímek, J. Vaněk Czech University of Agriculture in Prague, Czech Republic

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number FINANCIAL AND TAX MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIAL

More information

The importance of marketing activities in terms of Internet search engines

The importance of marketing activities in terms of Internet search engines The importance of marketing activities in terms of Internet search engines JUDr. Pavel Hagyari MBA, PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA, Mgr. Richard Fedorko, PhD. Faculty of management - Department of Marketing

More information

CRM and Cloud Computing

CRM and Cloud Computing CRM and Cloud Computing J. Němeček and L. Vaňková Abstract The article deals with how selected companies doing business in the Czech Republic are using information technology and business strategy Customer

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume VI Number 2, 2014 Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic K. Kubata, J. Tyrychtr, M. Ulman, V. Vostrovský Faculty

More information

Introduction to the Topic. Tomáš ČECH. School and Health 21, 2010, Papers on Health Education

Introduction to the Topic. Tomáš ČECH. School and Health 21, 2010, Papers on Health Education School and Health 21, 2010, Papers on Health Education COMPETENCY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR THE PRIMARY PREVENTION OF DRUG ABUSE WITH A VIEW OF THE ATTITUDES TOWARDS THE TOPICS OF DRUGS ABUSE PREVENTION

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

PRICING POLICY AND MARKETING STRATEGIES AS A PART OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF RETAILS STORES IN THE SLOVAK REPUBLIC

PRICING POLICY AND MARKETING STRATEGIES AS A PART OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF RETAILS STORES IN THE SLOVAK REPUBLIC PRICING POLICY AND MARKETING STRATEGIES AS A PART OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF RETAILS STORES IN THE SLOVAK REPUBLIC Abstract: The paper deals with price and marketing pricing strategies of retail chain

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market Modern in the business practice the source of competitive advantage in the global market Moderný v èinnosti podniku zdroj konkurenènej výhody na globálnom trhu E. HORSKÁ Slovak University of Agriculture

More information

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ VSB Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Marketing and Business, Ostrava,

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

REPORTED TIME-MANAGEMENT OF WORK AND MANAGERIAL ACTIVITIES: HEAD AND DEPARTMENT NURSES

REPORTED TIME-MANAGEMENT OF WORK AND MANAGERIAL ACTIVITIES: HEAD AND DEPARTMENT NURSES ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LVIII 23 Number 6, 2010 REPORTED TIME-MANAGEMENT OF WORK AND MANAGERIAL ACTIVITIES: HEAD AND DEPARTMENT NURSES T. Kotrba Received:

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

QUANTITY INDICATORS AS A MEASURE OF CREDIT MARKET INTEGRATION IN THE VISEGRAD COUNTRIES 1

QUANTITY INDICATORS AS A MEASURE OF CREDIT MARKET INTEGRATION IN THE VISEGRAD COUNTRIES 1 QUANTITY INDICATORS AS A MEASURE OF CREDIT MARKET INTEGRATION IN THE VISEGRAD COUNTRIES 1 Pavla Vodová Klíčová slova: integrace úvěrových trhů, kvantitativní indikátory, země Visegrádské čtyřky Key words:

More information

THE ROLE OF MARKETING IN MULTINATIONAL SUBSIDIARIES: STANDARDIZATION VERSUS LOCALIZATION

THE ROLE OF MARKETING IN MULTINATIONAL SUBSIDIARIES: STANDARDIZATION VERSUS LOCALIZATION THE ROLE OF MARKETING IN MULTINATIONAL SUBSIDIARIES: STANDARDIZATION VERSUS LOCALIZATION Miroslav Karlíãek, Zuzana Chytková, Nikola Hofiej, Hana Mohelská, Jakub Fischer Introduction In the international

More information

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK OTHER ARTICLES INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS Ladislav BERANEK Abstract: Information systems security includes a number of computer science disciplines,

More information

Market Consistent Embedded Value

Market Consistent Embedded Value Market Consistent Embedded Value Dana Bohatová Chládková, Kamil Žák Seminář z aktuárských věd 4. května 2007 Obsah Proč Embedded Value? Co je Embedded Value? Market Consistent Embedded Value Vývoj EV Příklady

More information

VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA

VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA VERONIKA HRADILOVÁ Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume IV Number 3, 2012 Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries M. Svatoš, L. Smutka Faculty

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Customer relationship management and customer driving companies

Customer relationship management and customer driving companies PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V So a HURNÁ Eva HVIZDOVÁ International School of Managenment, ISM Slovakia in Presov Customer relationship

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises MAREK HABRNAL Department of Business Economy Faculty of Business Administration University of Economics in Prague

More information

OBSAH CONTENT. Marketing Briefs 56 Pavel Štrach Hidden Research Subjects in Marketing Science Skryté výzkumné subjekty v marketingu

OBSAH CONTENT. Marketing Briefs 56 Pavel Štrach Hidden Research Subjects in Marketing Science Skryté výzkumné subjekty v marketingu OBSAH CONTENT Príspevky Contributions 2 Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová Moderné prístupy k marketingovému riadeniu v súčasnosti Modern approaches to current marketing management 12 Peter

More information

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ANNA KACHAŇÁKOVÁ, KATARÍNA STACHOVÁ, ZDENKO STACHO Abstract Nowadays, when competition on individual markets is constantly

More information

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 CZECH-ASIAN FORUM business, cultural

More information

To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region

To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region K problematice zemědělských brownfields v České republice případová studie kraje Vysočina H. Svobodová,

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

E-commerce in terms of the social network Twitter

E-commerce in terms of the social network Twitter E-commerce in terms of the social network Twitter Mgr. Richard Fedorko, PhD. University of Prešov in Prešov Faculty of Management Department of marketing and international trade Konštantínova 16, 080 01

More information

Czech wine-production industry and recent movement forces

Czech wine-production industry and recent movement forces Czech wine-production industry and recent movement forces Vinařství v České republice a aktuální změnotvorné síly P. ŽUFAN Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic Abstract:

More information

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Radka Vaníčková Robert Zeman EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Abstract: The aim of the paper is to determine the current level of competences

More information

SBA VISION SBA MISSION SBA OBJECTIVES. SBA wants to be the fi rst choice for Slovak enterprises for starting and development of their business.

SBA VISION SBA MISSION SBA OBJECTIVES. SBA wants to be the fi rst choice for Slovak enterprises for starting and development of their business. SBA VISION SBA wants to be the fi rst choice for Slovak enterprises for starting and development of their business. SBA MISSION Complex support for SMEs in compliance with the Small Business Act s principles.

More information

T T. Think Together 2011. Sandra Milena Choles Arvilla THINK TOGETHER. Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty

T T. Think Together 2011. Sandra Milena Choles Arvilla THINK TOGETHER. Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Think Together 2011 Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty Comparative

More information

Corporate inventory management with value maximization in view

Corporate inventory management with value maximization in view Corporate inventory management with value maximization in view Management aktiv podniku s důrazem na maximalizaci hodnoty G. Michalski Department of Corporate Finance and Value Management, Wroclaw University

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III Faculty of Health Studies UJEP (FZS) organizes in cooperation with the Krajská zdravotní, a.s. and the Zdravotní ústav in Ústí nad Labem III. International scientific conference NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES

More information

E-business solutions and the open source software for the small and medium size enterprises

E-business solutions and the open source software for the small and medium size enterprises E-business solutions and the open source software for the small and medium size enterprises E-business řešení a otevřené programy pro malé a střední podniky Z. Havlíček, E. Šilerová, Č. Halbich Czech University

More information

THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL COMMUNICATION SYSTEM AS A WAY TO COMPANY EFFICIENCY

THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL COMMUNICATION SYSTEM AS A WAY TO COMPANY EFFICIENCY THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL COMMUNICATION SYSTEM AS A WAY TO COMPANY EFFICIENCY Jana Holá, Marcel Pikhart Introduction Internal communication as a managerial discipline has become important as a managerial

More information