ใบสม ครเข าร วมโครงการน ส ตแลกเปล ยนมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "ใบสม ครเข าร วมโครงการน ส ตแลกเปล ยนมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร"

Transcription

1

2

3

4 ใบสม ครเข าร วมโครงการน ส ตแลกเปล ยนมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส วนท 1 รายละเอ ยดโครงการแลกเปล ยน มหาว ทยาล ยค ส ญญาท สม ครเข าร วมโครงการแลกเปล ยน...ประเทศ... ภาคการศ กษาท สม คร เมษายน 2557 ก นยายน 2557 ต ลาคม 2557 ม นาคม 2558 อ นๆ... * หากท านได ร บการค ดเล อกเป นน ส ตแลกเปล ยน แต ไม ได ร บท นการศ กษาจะย งย นด เข าร วมโครงการหร อไม ย นด ไม ย นด ส วนท 2 รายละเอ ยดผ สม คร 1. ช อ (นาย/นาง/นางสาว)...นามสก ล... Name (Mr./Mrs./Ms.)... Surname... ร ปถ าย ว น/เด อน/ป เก ด...อาย... ต ดท น น ส ตระด บ ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก ช นป ท... คณะ...ภาคว ชา... สาขาว ชา...รห สประจ าต ว... เกรดเฉล ยสะสม... เบอร โทรศ พท ท สามารถต ดต อได...อ เมล ความร ทางด านภาษา ภาษาอ งกฤษ TOEFL... IELTS... TOEIC... ภาษาอ นๆ เหต ผลท สนใจจะเป นน ส ตแลกเปล ยน ท านเคยได ร บท นหร อเข าร วมโครงการแลกเปล ยนมาก อนหร อไม (ถ าม โปรดระบ ) ช อผ ปกครอง...อาช พ... ความเก ยวข องก บน ส ต...อ เมล... ท อย...โทรศ พท ช ออาจารย ท ปร กษา...ต าแหน ง... อ เมล...โทรศ พท ผ สม คร ยอมร บเง อนไขการสม ครต องไม อย ในระหว างการสม ครเข าร วมโครงการแลกเปล ยนน กศ กษาโครงการอ นใดของ กองว เทศส มพ นธ และในระด บคณะจนกระท งใบสม ครได ร บการพ จารณาว าเป นท ส นส ดแล วโดยกองว เทศส มพ นธ และมหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร 8. ผ สม คร ย นย นว า ได ท าการส บค นข อม ลในส วนท เป นทางด านว ชาการ การใช ช ว ตในต างประเทศและเง อนไขในการเป นน ส ต แลกเปล ยนท ก าหนดโดยมหาว ทยาล ยค ส ญญาเป นท เร ยบร อยแล ว อ กท งได ท าการปร กษาก บคณะต นส งก ดและผ ปกครองแล วเช นก น ผ สม ครร บทราบถ งข อม ลท ได มาและเห นชอบด วยประการ 9. ผ สม ครขอร บรองว าข อความด งกล าวข างต นเป นจร งท กประการ หากผ สม ครได ร บค ดเล อกเป นน ส ตแลกเปล ยน ผ สม ครย นด และพร อมท จะ ปฏ บ ต ตามประกาศและข อก าหนดต างๆ ท กประการ หากม การตรวจสอบพบในภายหล งว าม ข อความท ไม เป นจร งผ สม ครย นด ให ต ดส ทธ การสม ครและเข าร วมโครงการแลกเปล ยนน กศ กษาโดยไม ม เง อนไข และย นยอมให มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร พ จารณาลงโทษตามท เห นสมควร ลายเซ นน ส ต ลายเซ นอาจารย ท ปร กษา (.....) (.....).../.../....../.../... *กร ณากรอกเบอร โทรศ พท และอ เมล ท ต ดต อได หากไม สามารถต ดต อท านได จะถ อว าสละส ทธ **กร ณาย นใบสม ครเข าร วมโครงการน ส ตแลกเปล ยนฯ ฉบ บน พร อมก บเอกสารประกอบการสม ครอ นๆ ด งท มหาว ทยาล ยค ส ญญาระบ ไว หากเอกสารประกอบการ สม ครใดๆ ไม ครบถ วนจะไม ได ร บการพ จารณา งานท นและเจรจาธ รก จ กองว เทศส มพ นธ

5 1. Foreign Student Categories Foreign student must not possess Japanese citizenship, and must either possess a visa status of college student, or must be able to obtain a visa status of college student as stipulated by the Immigration Control and Refugee Recognition Act by the date of admission. Foreign students are divided into two categories: Japanese government (the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) scholarship foreign students and self-financed foreign students. (1) Japanese Government Scholarship Foreign Student Japanese government offers them a scholarship which covers travel expenses to and from Japan, tuition, and living expenses while staying in Japan. Japanese government scholarship students are divided into the following three categories: - A student recommend by a Japanese embassy or consulate general outside Japan (Embassy recommendation) - A student recommended by Mie University (University recommendation) - A student selected by Mie University after arriving in Japan (Domestic selection) (2) Self-Financed Foreign Student Self-financed foreign student means a foreign student other than Japanese government scholarship students. Self-financed foreign students are divided into three categories: foreign-government sponsored students, short-term student exchange program students, and others. 2. Foreign Student Status There are the following six types of foreign student status at Mie University. (1) Special Auditing Student A graduate or undergraduate student of an overseas exchange partner university with Mie University who is enrolled at Mie University as an exchange student to audit specific subjects. For details, please see Application Guide at For details of Partner Universities and Faculties, please see the list at (2) Special Research Student A graduate student of an overseas exchange partner university with Mie University who is enrolled at Mie University to conduct research under the guidance of his/her academic advisor. For details, please see Application Guide at (3) Japanese Studies Student The Japanese Studies Student program is intended mainly for Japanese government scholarship students (Japanese studies students) recommended by embassies or universities who are enrolled as undergraduate students in faculties or schools of universities outside Japan which major in Japanese language or culture when they come to Japan. For details, please see Application Guide at (4) Research Student The program is for students conduct research under the guidance of their academic advisors at Mie University. For details, please see Application Guide at (5) Undergraduate Student 10

6 The program is for students who wish to obtain a degree by completing four years of undergraduate full-time classes at Mie University (six years in case of Faculty of Medicine (department of Medicine)). For details, please see Faculty Application Guide at (6)Graduate Student The program is for students who wish to obtain a degree by completing graduate full-time classes at Mie University. For details, please visit the following websites. Application Guide for Graduate School of Humanities and Social Sciences Application Guide for Graduate School of Education Application Guide for Graduate School of Medicine Application Guide for Graduate School of Engineering Application Guide for Graduate School of Bioresources Application Guide for Graduate School of Regional Innovation Studies 3. Tuition and Entrance Fees The following table shows annual tuition, entrance and examination fees for foreign students of the six types of status mentioned above. Examination Fees Entrance Fees Annual tuition 1. Special Auditing Student Exempt Exempt Exempt* 2. Special Research Student Exempt Exempt Exempt 3. Japanese Studies Student Exempt Exempt Exempt 4. Self-Financed Research Student 9,800 yen 84,600 yen 346,800 yen 5. Undergraduate Student 17,000 yen 282,000 yen 535,800 yen 6.Graduate Student Master Course 30,000 yen 282,000 yen 535,800 yen Doctoral Course 30,000 yen 282,000 yen 520,800 yen *For the students mentioned in Memorandum for joint education program of Japanese language between Mie University and Tianjin Normal University, their annual tuition is otherwise specified. *Those fees and tuition above are subject to change. 4. Tuition Exemption High achieving undergraduate and graduate degree students who are unable to pay their tuition for financial reasons may be exempted from tuition. 5. Scholarship Mie University international scholarship for students from the universities with exchange agreement to study at Mie University. The details are as follows. 1. Eligible universities: The universities which concluded student exchange agreements with 11

7 Mie University. (Both university-level agreements and those between faculties are eligible.) 2. Eligible students: International students who study at Mie University for around six months or more under the exchange student program. 3. The amount of a scholarship: 20,000 yen per month which will be provided for a maximum period of one year. 4. The number of scholarship students: Maximum 20 persons per academic year. 5. Application procedure: Submit Mie University Scholarship Application Form (the form attached here) in addition to the Application Form for Special Auditing Students or Special Research Students to the International Student Office. 6. Notification of selection results: For applicants of Spring Semester, the results of selection are usually notified to the students in May. And for applicants of Fall Semester, the results of selection are usually notified to the students in November. For additional information, please refer to the following website. 12

8 [English Version] Application Guide for Exchange Students from Partner Universities 2014 Special Auditing Students 13

9 Application Guide for Special Auditing Students (Undergraduate and Graduate Levels) 1. Outline (1) Special Auditing students are accepted in the beginning of each semester (in April or October). (2) Study period at Mie University is one or two semesters. (3) Accepted students will be exempt from the examination and entrance fees and tuition. * For the students mentioned in Memorandum for joint education program of Japanese language between Mie University and Tianjin Normal University, their annual tuition is otherwise specified. (4) Applicants' universities must submit application documents (the form attached here) (a) to (k) (described in Section 5) at the International Student Office in Mie University. (5) Special Auditing students must submit their reports to the International Student Office of Mie University by their study completion date. 2. Qualifications to Apply The applicant must be the undergraduate or graduate enrolled in a university with a student exchange agreement with Mie University. The applicant must have the purpose of auditing specific subjects. The applicant must have basic knowledge of either or both Japanese and English. (The lectures are usually given in Japanese, and some of them are in English. To understand the lectures, applicants are required to have enough knowledge of Japanese. If the applicants are unable to understand Japanese, the lectures they can take will be limited.) 3. Period of Application Admission for April 2014 September 1st October 31st, 2013 Admission for October 2014 February 1st March 27th, Where to Submit Application International Student Office 1st floor, University Research Hall II Mie University 1577 Kurimamachiya-cho, Tsu city, Mie Japan. Phone: (direct) (from overseas: ) 5. Application Documents Applications should be written in either Japanese or English, and if not, it should be accompanied by Japanese or English translation. (1) [Forms provided by Mie University] (a) Application for Admission of Exchange Student, 2014 Please attach a photo. (b) Questionnaire sheet of Faculty of Humanities, Law and Economics (If you choose to enter the Faculty of Humanities, Law and Economics) (c) Questionnaire sheet of Faculty of Engineering (If you choose to enter the Faculty of Engineering). (d) Application for Certificate of Eligibility Please send the Excel file : to ryugaku@ab.mie-u.ac.jp. (2) [Documents acquired by applicant] 14

10 (e) Certificate of enrollment (Original) (f) Academic transcript (Original) (g) Recommendation by head of your department or by a person above the position of the head of your Department (Original) (h) 2 Photos (4 x 3 cm) Please make sure of the size (i) Copy of passport (j) Questionnaire for the dormitory (3) In order to apply for Mie University International Scholarship, submit the following form. (k) Mie University Scholarship Application Form 15

11 [English Version] Application Guide for Exchange Students from Partner Universities 2014 Special Research Students 16

12 Application Guide for Special Research Students (Graduate Level) 1. Outline (1) Research students are accepted in the beginning of each semester (in April or October). (2) Study period at Mie University is one or two semesters. (3) Accepted students will be exempt from the examination and entrance fees and tuition. * For the students mentioned in Memorandum for joint education program of Japanese language between Mie University and Tianjin Normal University, their annual tuition is otherwise specified. (4) Applicants' universities must submit application documents(the form attached here)(a) to (k) (described in Section 5) at the International Student Office in Mie University. (5) Research students must submit their reports to the International Student Office of Mie University by their study completion date. 2. Qualifications to Apply The applicant must be enrolled in a graduate school of a university with a student exchange agreement with Mie University. The applicant must have the purpose of doing research at Mie University. The applicant must have basic knowledge of either or both Japanese and English. (The lectures are usually given in Japanese, and some of them are in English. To understand the lectures, applicants are required to have enough knowledge of Japanese. If the applicants are unable to understand Japanese, the lectures they can take will be limited.) 3. Period of Application Admission for April 2014 September 1st October 31st, 2013 Admission for October 2014 February 1st March 27th, Where to Submit Application International Student Office 1st floor, University Research Hall II Mie University 1577 Kurimamachiya-cho, Tsu city, Mie Japan. Phone: (direct) (from overseas: ) 5. Application Documents Applications should be written in either Japanese or English, and if not, it should be accompanied by Japanese or English translation. (1) [Forms provided by Mie University] (a) Application for Admission of Exchange Student, 2014 Please attach a photo. (b) Questionnaire sheet of Graduate School of Humanities and Social Sciences (If you choose to enter Graduate School of Humanities and Social Sciences) (c) Questionnaire sheet of Graduate School of Engineering (If you choose to enter the Graduate School of Engineering). (d) Application for Certificate of Eligibility Please send the Excel file : to ryugaku@ab.mie-u.ac.jp. (2) [Documents acquired by applicant] (e) Certificate of enrollment (Original) (f) Academic transcript (Original) (g) Recommendation by head of your department or by a person above the position of the head of your 17

13 Department (Original) (h) 2 Photos (4 x 3 cm) Please make sure of the size (i) Copy of passport (j) Questionnaire for the dormitory (3) In order to apply for Mie University International Scholarship, submit the following form. (k) Mie University Scholarship Application Form 18

14 How to be exchange student in Mie University International Student Office, Mie University

15 From an application to an arrival inside of () is for new students from autumn Sep (Feb) We will send the information of exchange program to partnership universities. The person in charge of exchange program must collect all of the documents of your students by deadline. Oct (Mar) For new students from April, we will arrange the deadline end of October.(For new students from Oct, It ll be end of Mar) The person in charge of exchange program will check these documents and please send us by air-mail. Oct to Dec (Apr to May) When we get your documents, we will consider your students academic advisors. Please wait for our announcement. Jan (Jul) We will go to immigration to get your Certificate of Eligibility. It s going to take a few weeks. Feb (Aug) We will arrange your students dormitories. We will send you Certificate of Eligibility and Acceptance Letter of your students. Students must go to Japanese embassy with these documents and get their VISA. Don t forget the passport. Mar (Sep) When your students booked their plane ticket, please let us know. We need to arrange pick-up services from Tsu-Nagisamachi or Tsu-Station. Mar to Apr (Sep to Oct) It is about to leave your country. There are several procedures when you get here.

16 Attention for the documents Application for Admission of Exchange Student Certificate of enrollment There are 3 sheets in this EXCEL data. Please look at the sample, and put your information in it. At the bottom of third sheet, you need to write your signature by handwritten. Other part, you can use your computer to write. Do not send the copy. Only Original is accepted. It will be more desirable to have a NAME,GRADE, POSITION, STUDY PERIOD in this document. If this document written in other than Japanese or English, please attach the thing which translated it into Japanese or English. Academic Transcript Do not send the copy. Only Original is accepted. If this document written in other than Japanese or English, please attach the thing which translated it into Japanese or English. Recommendation This recommendation must be by head of your department or by a person above the position of the head of your Department. Do not send the copy. Only Original is accepted. Questionnaire sheet Application for Certificate of Eligibility The student who choose to enter Faculty of Humanities, Law and Economics, please write Questionnaire sheet of Faculty of Humanities, Law and Economics Faculty of Engineering also need this questionnaire. You don t need this questionnaire if you want to enter other faculty There is one sheet in this EXCEL data. Please put your information on the yellow part. The person in charge of exchange program need to send this data to us by . Mie University Scholarship Application Form If you want to get this scholarship, please write your information in this application form. *It is not absolutely sure to get this scholarship. Please make sure you have enough money to study in Japan. Copy of your passport If you already have your passport, please send us copy. If you don t have one yet, get as soon as possible and send us the data by . Questionnaire for the dormitory We have several dormitories for international students. Please look at dormitory guidance from next pages and make your first to third wishes to live in.

17 About the Photo You need to put your photo on Application for Admission of Exchange Student. We also need two other photos for spare. From 2012, The rule for the photos are much district than before. If you don t keep this rule, we might ask you to resend the photos. Be careful. If you give me your photo by electronic data, it is possible to print out here. 1Photo must be sharp and clean. GOOD EXAMPLE 2Do not wear cap or hat. 3All of your hair must be seen inside the photo. 4Background must be mono colored. 4cm About 2.5cm 5You need to look straight forward to the camera 3cm BAD1 BAD2 悪 い 例 3 BAD3 4cm 3cm

18 Dormitory There are five dormitories for International Student at Mie University. 1. University Foreign Student s House ( for female and male students) 2. Foreign Students Dorm A (for female) 3. Foreign Students Dorm B (for male) 4. Women s Dormitory for International Students (for female) 5. Anotsu-ryo Dorm (for male) Some dorms are only for female or male students. Also, equipment of the facility, monthly fees are varied according to the dorms. Please see the detailed information in the following pages before submitting your choices. (Please understand that not all the choices are accepted.)

19 University Foreign Student s House ( for female and male students) Kitchen & Dining Room Laundry Lobby A single room is 6,900 JPY per month and a couple room is for 13,900 JPY per month Two minutes walk to the campus This is an furnished dorm with a desk, a chair, a desk lump, a bookshelf, a wardrobe, a refrigerators, an air conditioner, a prefabricated bath, curtains, a window screen, a shoebox, TV connector (No TV), Internet connector (charge separately).

20 Foreign Students Dorm A (for female) Foreign Students Dorm B (for male) Kitchen Room Laundry Shower Room Public Restroom (each room has a toilet) Any male personnel mustn t enter Dorm A. A single room is 14,000 JPY per month. A quad room is for 4 people and 7,500JPY per person per month. You can apply for this room with your friends. These dorms locate on campus. This is an furnished dorm with a desk, a chair, a desk lump, a bed, a wardrobe, a bathroom vanity, a refrigerator, an air conditioner, curtains, a window screen, TV connector (No TV), Internet connector (charge separately).

21 Women s Dormitory for International Students (for female) kitchen Room Laundry Roof (for laundry) Public Space A single room is 5,900 JPY per month. It locates on campus. This dorm is for Japanese and international students. This is a furnished dorm with a desk, a chair, a bed, a refrigerators, shelves, a prefabricated bath, an air conditioner, curtains, a window screen, TV connector (No TV), Internet connector (charge separately).

22 Anotsu-ryo Dorm (for male) Refrigerator Kitchen Room Laundry Public Restroom Public Bathroom Public Space A single room is 8,000 JPY per month. In addition, there are lighting and heating expenses to pay (5000 JPY per month). It locates about 15 minutes walk. Most of the residents are Japanese students, therefore, you have to have ability to communicate in Japanese. There is no shower available in each room but there is a Japanese traditional public bath to share. This is an furnished dorm with a desk, a chair, a bed, an air conditioner, curtains, a window screen, TV connector (No TV), Internet connector (charge separately).

23 About Scholarship There is only one scholarship for international student, which called Mie University Scholarship. This scholarship gives you 20000JPY per month for maximum one year. Number of this scholarship students is maximum 20 people for one year. We will select those students. It is not absolutely sure to get this scholarship. Please make sure you have enough money to study in Japan.

24 別 記 第 二 十 九 の 四 号 様 式 ( 第 十 九 条 の 二 関 係 ) 日 本 国 政 府 法 務 省 Ministry of Justice,Government of Japan 資 格 外 活 動 許 可 申 請 書 APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED 入 国 管 理 局 長 殿 To the Director General of Regional Immigration Bureau 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 第 19 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づき, 次 のとおり 資 格 外 活 動 の 許 可 を 申 請 します Pursuant to the provisions of Paragraph 2 of Article 19 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act, I hereby apply for permission to engage in activities other than those permitted under the status of residence previously granted. 上 陸 許 可 に 引 き 続 き 資 格 外 活 動 許 可 申 請 を 行 うことができるのは, 上 陸 の 許 可 により 留 学 の 在 留 資 格 を 決 定 された 場 合 (3 月 の 在 留 期 間 を 決 定 された 場 合 を 除 く )に 限 られます Persons, who are able to file for this application following acquisition of landing permission, are limited to those who have been granted the status of residence of Student based on the landing permission (excluding those who have been granted a period of stay of three (3) months). 1 国 籍 地 域 Nationality / Region 2 生 年 月 日 年 月 日 Date of Birth Year Month Day 3 氏 名 Name (in English) 4 性 別 男 女 Sex Male / Female 申 請 人 の 署 名 / 申 請 書 作 成 年 月 日 Signature of the applicant / Date of filling in this form 年 月 日 Year Month Day

25 About Pick-up Services When you arrive Japan, we can pick you up from Tsu- Nagisamachi or Tsu-Station To get pick-up services, I need your flight information. Please let us know as soon as possible. We suggest you to arrive at Chubu International Airport (Centlair). Because, There is high-speed boat from Centlair to Tsu-Nagisamachi almost per hour(one way:2400 JPY). Last departure time from Centlair is 22:00. But we cannot pick you up late that night. Please reserve your plane ticket to be in time of 20:00 departure. If you cannot make it, please stay the night at the hotel in Centlair. Sorry, you should pay for staying on your own.

26 After Arrival After arrival, come to our office, and we ll give you some documents. Students will go to the city hall with tutor and register the address, also join National health Insurance From this part, student must do by themselves. After that, you can open your bank account in Japan. After that, you can buy your cell phone in Japan.

27 About Insurance To spend secure and safe life while studying at Mie University, we recommend to purchase some kind of insurances. All international students must join the National Health Insurance without exception. By joining the National Health Insurance, the individual medical expense usually becomes 30%. The city hall staff will give you National Health Insurance Card. You always need to carry this card. There are other insurances called Damage & Accident Insurance for Students and Liability Insurance for Students. These insurances pay for the unexpected accidents occurred during lectures, extracurricular activities such as volunteer activities, other school events. These Insurances are optional, If you already joined the insurance in your country, you don t need to join these.

28 Japanese Course in CIER Every International Students can take Japanese course in CIER. It is free to take the course To take Japanese course, you need to take Japanese Placement Test at the beginning of semester. To apply this placement test, Let s go to International Relation Office after your arrival. According to the result, the course will be suggested to each student. On the same day, students will find out their results and are to take the orientation meeting for their study courses. In the meeting, faculties will advice each student for the appropriate courses for their levels and explain how to fill out the registration card for the courses.

29 Useful Information Website for Mie University Center for International Education and Research Campus Map Inquires: International Student Office For further inquires, please contact the International Student Office.

30 PAGE1/3 平 成 26 年 度 (2014 年 度 ) 交 換 留 学 生 入 学 願 書 Application for Admission of Exchange Student, 2013 申 請 者 の 基 本 情 報 PERSONAL INFORMATION 姓 Family name 名 Given name ミドルネーム Middle name ひらがなもしくはカタカナ Hiragana or Katakana パスポートに 記 載 されている アルファベット alphabet written in your passport スミス SMITH ウィル WILL 写 真 Photo (4cm 3cm) 漢 字 (ある 場 合 ) Chinese characters (if any) 国 籍 Nationality 生 年 月 日 Date of birth (year/month/day) 性 別 Sex 年 齢 Age AMERICA 1992 / 12 / 31 男 Male 女 Female 21 現 住 所 Present address 郵 便 番 号 Postal code 国 Country 州 省 市 など State, Province, City, etc 住 所 address アメリカ 合 衆 国 BIRMINGHAM,ALABAMA 番 地 アパートなど Number, Apartment, etc 電 話 番 号 Phone number : +(Country code) メールアドレス address : willsmith@aol.com 本 国 連 絡 先 Contact person in your country 姓 名 ( 姓 名 ミドルネーム) Name (Family name, Given name, Middle name) 続 柄 Relationship 所 属 大 学 APPLICANT'S HOME UNIVERSITY 106 THORNBERRY CV. WILL DAVID 父 同 上 (SAME AS ABOVE) 電 話 番 号 Phone number : +(Country code) - メールアドレス address : 大 学 名 University name 在 籍 状 況 Registered enrollment willdavid@aol.com 学 部 生 Undergraduate (Bachelor) UNIVERSITY OF ALABAMA 大 学 院 生 Graduate (Master, Doctor) 学 部 研 究 科 Faculty Graduate school FACULTY OF ENGINEERING 学 科 専 攻 Department Division MECHANICAL ENGINEERING 学 年 Grade 2 入 学 年 月 Admission date (year/month) 2011 / 10 ( 留 学 後 の) 卒 業 予 定 年 月 Expected graduation date (after completing your study at Mie University) (year/month) 2015 / 6 所 属 大 学 の 指 導 教 員 Academic advisor of registered university 姓 名 Name PATTERSON PETER 職 名 Position PROFESSOR 年 齢 は 4 月 期 入 学 者 は2014 年 4 月 1 日 現 在 10 月 期 入 学 者 は2014 年 10 月 1 日 現 在 の 年 齢 を 記 入 してください When filling your age, please fill it in as of April 1, 2014 for applicants of Spring semester, and as of October 1, 2014 for applicants of fall semester.

31 PAGE1/3 平 成 26 年 度 (2014 年 度 ) 交 換 留 学 生 入 学 願 書 Application for Admission of Exchange Student, 2013 申 請 者 の 基 本 情 報 PERSONAL INFORMATION 姓 Family name 名 Given name ミドルネーム Middle name ひらがなもしくはカタカナ Hiragana or Katakana パスポートに 記 載 されている アルファベット alphabet written in your passport 写 真 Photo (4cm 3cm) 漢 字 (ある 場 合 ) Chinese characters (if any) 国 籍 Nationality 生 年 月 日 Date of birth (year/month/day) 性 別 Sex 年 齢 Age (year) / (month) / (day) 男 Male 女 Female 現 住 所 Present address 郵 便 番 号 Postal code 国 Country 州 省 市 など State, Province, City, etc 番 地 アパートなど Number, Apartment, etc 電 話 番 号 Phone number : +(Country code) - 本 国 連 絡 先 Contact person in your country 姓 名 ( 姓 名 ミドルネーム) Name (Family name, Given name, Middle name) メールアドレス address : 続 柄 Relationship 住 所 address 電 話 番 号 Phone number : +(Country code) - メールアドレス address : 所 属 大 学 APPLICANT'S HOME UNIVERSITY 大 学 名 University name 在 籍 状 況 Registered enrollment 学 部 生 Undergraduate (Bachelor) 大 学 院 生 Graduate (Master, Doctor) 学 部 研 究 科 Faculty Graduate school 学 科 専 攻 Department Division 学 年 Grade 入 学 年 月 Admission date (year/month) ( 留 学 後 の) 卒 業 予 定 年 月 Expected graduation date (after completing your study at Mie University) (year/month) (year) / (month) (year) / (month) 所 属 大 学 の 指 導 教 員 Academic advisor of registered university 姓 名 Name 職 名 Position 年 齢 は 4 月 期 入 学 者 は2014 年 4 月 1 日 現 在 10 月 期 入 学 者 は2014 年 10 月 1 日 現 在 の 年 齢 を 記 入 してください When filling your age, please fill it in as of April 1, 2014 for applicants of Spring semester, and as of October 1, 2014 for applicants of fall semester.

32 姓 名 Name SMITH WILL 所 属 大 学 Home university PAGE2/3 UNIVERSITY OF ALABAMA 学 歴 ACADEMIC BACKGROUND 小 学 校 Elementary School OAK MOUNTAIN ELEMENTARY SCHOOL 修 業 年 数 Number of years 在 学 期 間 Period of admission (year/month ~ year/month) attended 3 年 years 1999 / 10 ~ 2002 / 6 中 学 校 Middle School OAK MOUNTAIN MIDDLE SCHOOL 修 業 年 数 Number of years 在 学 期 間 Period of admission (year/month ~ year/month) attended 6 年 years 2002 / 10 ~ 2008 / 6 高 等 学 校 High School OAK MOUNTAIN HIGH SCHOOL 大 学 Undergraduate School UNIVERSITY OF ALABAMA 修 業 年 数 Number of years 在 学 期 間 Period of admission (year/month ~ year/month) attended 3 年 years 2008 / 10 ~ 2011 / 修 業 年 数 Number of years 在 学 期 間 Period of admission (year/month ~ year/month) attended 4 年 years 2011 / 10 ~ 2015 / 6 6 大 学 院 Graduate School 勤 務 歴 HISTORY OF EMPLOYMENT 勤 務 先 Company name 勤 務 先 Company name 修 業 年 数 Number of years 在 学 期 間 Period of admission (year/month ~ year/month) attended 年 years (year) / (month) ~ (year) / 勤 務 年 数 Number of years 在 職 期 間 Job tenure (year/month ~ year/month) worked 学 科 専 攻 希 望 SELECTION OF FACULTY/GRADUATE SCHOOL 留 学 期 間 Study period (year/month/day ~ year/month/day) 年 years (year) / (month) 勤 務 年 数 Number of years 在 職 期 間 Job tenure (year/month ~ year/month) worked (month) ~ (year) / (month) 年 years (year) / (month) ~ (year) / (month) 留 学 月 数 Length of exchange period 1 学 期 間 1semester 2014/4/1 ~ 2015/3/31 12 か 月 間 Months 2 学 期 間 2semesters 希 望 する 身 分 ( 学 部 生 は 特 別 研 究 学 生 を 選 べません) Desired status (The undergraduate student cannot choose Special Reseach Student) 特 別 聴 講 学 生 Special Auditing Student 特 別 研 究 学 生 Special Research Student 希 望 する 学 部 研 究 科 Desired faculty/graduate school 学 部 Faculty 人 文 学 部 Faculty of Humanities, Law and Economics 教 育 学 部 Faculty of Education 医 学 部 Faculty of Medicine 工 学 部 Faculty of Engineering 生 物 資 源 学 部 Faculty of Bioresources 国 際 交 流 センター Center for International Education and Research 研 究 科 Graduate school 人 文 社 会 科 学 研 究 科 Graduate School of Humanities and Social Sciences 教 育 学 研 究 科 Graduate School of Education 医 学 系 研 究 科 Graduate School of Medicine 工 学 研 究 科 Graduate School of Engineering 生 物 資 源 学 研 究 科 Graduate School of Bioresources 地 域 イノベーション 学 研 究 科 Graduate School of Regional Innovation Studies 希 望 する 学 科 専 攻 Desired department/division MECHANICAL ENGINEERING 希 望 する 聴 講 研 究 内 容 Desired audit/research topics 希 望 する 研 究 室 指 導 教 員 ( 人 文 学 部 の 場 合 は 記 入 しない) Desired laboratory/academic advisor (Other than Faculty of Humanities, Law and Economics) 第 1 希 望 First choice 第 2 希 望 Second choice 第 3 希 望 Third choice

33 PAGE2/3 姓 名 Name 所 属 大 学 Home university 学 歴 ACADEMIC BACKGROUND 小 学 校 Elementary School 中 学 校 Middle School 高 等 学 校 High School 大 学 Undergraduate School 大 学 院 Graduate School 勤 務 歴 HISTORY OF EMPLOYMENT 勤 務 先 Company name 勤 務 先 Company name 学 科 専 攻 希 望 SELECTION OF FACULTY/GRADUATE SCHOOL 留 学 期 間 Study period (year/month/day ~ year/month/day) (year / month / day) ~ 修 業 年 数 Number of years 在 学 期 間 Period of admission (year/month ~ year/month) attended 年 years 修 業 年 数 Number of years 在 学 期 間 Period of admission (year/month ~ year/month) attended (month) 修 業 年 数 Number of years 在 学 期 間 Period of admission (year/month ~ year/month) attended 年 years (year) / (month) ~ (year) / (month) 修 業 年 数 Number of years 在 学 期 間 Period of admission (year/month ~ year/month) attended 年 years (year) / (month) 勤 務 年 数 Number of years 在 職 期 間 Job tenure (year/month ~ year/month) worked 年 years (year / month / day) (year) / (month) ~ (year) / (month) 修 業 年 数 Number of years 在 学 期 間 Period of admission (year/month ~ year/month) attended 年 years (year) / (month) ~ (year) / (month) 年 years (year) / (month) 留 学 月 数 Length of exchange period 希 望 する 身 分 ( 学 部 生 は 特 別 研 究 学 生 を 選 べません) Desired status (The undergraduate student cannot choose Special Reseach Student) ~ (year) / ~ (year) / (month) (year) / (month) ~ (year) / 勤 務 年 数 Number of years 在 職 期 間 Job tenure (year/month ~ year/month) worked 年 years (year) / (month) (month) ~ (year) / (month) 1 学 期 間 1semester か 月 間 Months 2 学 期 間 2semesters 特 別 聴 講 学 生 Special Auditing Student 希 望 する 学 部 研 究 科 Desired faculty/graduate school 学 部 Faculty 人 文 学 部 Faculty of Humanities, Law and Economics 教 育 学 部 Faculty of Education 医 学 部 Faculty of Medicine 工 学 部 Faculty of Engineering 生 物 資 源 学 部 Faculty of Bioresources 国 際 交 流 センター Center for International Education and Research 特 別 研 究 学 生 Special Research Student 研 究 科 Graduate school 人 文 社 会 科 学 研 究 科 Graduate School of Humanities and Social Sciences 教 育 学 研 究 科 Graduate School of Education 医 学 系 研 究 科 Graduate School of Medicine 工 学 研 究 科 Graduate School of Engineering 生 物 資 源 学 研 究 科 Graduate School of Bioresources 地 域 イノベーション 学 研 究 科 Graduate School of Regional Innovation Studies 希 望 する 学 科 専 攻 Desired department/division 希 望 する 聴 講 研 究 内 容 Desired audit/research topics 希 望 する 研 究 室 指 導 教 員 ( 人 文 学 部 の 場 合 は 記 入 しない) Desired laboratory/academic advisor (Other than Faculty of Humanities, Law and Economics) 第 1 希 望 First choice 第 2 希 望 Second choice 第 3 希 望 Third choice

34 姓 名 Name SMITH WILL 所 属 大 学 Home university PAGE3/3 UNIVERSITY OF ALABAMA 学 習 計 画 STUDY PLAN 三 重 大 学 での 学 習 計 画 Study plan at Mie University I want to study. This is my study plan. I am very looking forward to study in Mie University. 以 上 の 記 載 内 容 は 事 実 と 相 違 ありません I hereby declare that the above statement is true and correct. 直 筆 署 名 Genuine Signature 記 入 年 月 日 Date of filling (year/month/day)

35 PAGE3/3 姓 名 Name 所 属 大 学 Home university 学 習 計 画 STUDY PLAN 三 重 大 学 での 学 習 計 画 Study plan at Mie University 以 上 の 記 載 内 容 は 事 実 と 相 違 ありません I hereby declare that the above statement is true and correct. 直 筆 署 名 Genuine Signature 記 入 年 月 日 Date of filling (year/month/day)

36 No. 日 本 語 English 1 国 籍 Nationality 2 生 年 月 日 Date of birth (YEAR) 年 (MONTH) 月 (DATE) 日 3 氏 名 Name 姓 (LAST NAME) 名 (GIVEN NAME) ミドルネーム(MIDDLE NAME) 4 性 別 Sex 男 (MALE) 女 (FEMALE) 5 出 生 地 Place of birth 州 省 市 など State, Province, City, etc 6 配 偶 者 の 有 無 Marital status 有 (Married) 無 (Single) 7 本 国 における 居 住 地 Home town/city 8 旅 券 Passport 番 号 (Passport No.) 有 効 期 限 (Date of expiration) (YEAR) 年 (MONTH) 月 (DATE) 日 9 上 陸 予 定 港 Port of entry CHOOSE 10 査 証 申 請 予 定 地 Intended place to apply fro VIS A 州 省 市 など State, Province, City, etc 11 過 去 の 出 入 国 歴 有 (Yes) 無 (No) Past entry If Yes, into / departure 回 直 近 の 出 入 国 歴 from (YEAR) 年 (MONTH) 月 (DATE) 日 from Japan Time(s) The latest entry to (YEAR) 年 (MONTH) 月 (DATE) 日 12 在 籍 大 学 名 Name of the school 13 卒 業 ( 見 込 み) 年 月 Date of (expected) graduation (YEAR) 年 (MONTH) 月 本 人 負 担 /Self 奨 学 金 奨 学 金 支 給 機 関 Scholarship Organization which provide scholarship 外 国 からの 送 金 経 費 支 弁 者 Remittance from abroad Supporter 14 滞 在 費 の 支 弁 方 法 等 Method of support to meet the expenses while in Japan 氏 名 Name 住 所 Address 職 業 ( 勤 務 先 の 名 称 ) Occupation(place of employment) 年 収 Annual income for year 円 JPY 続 柄 Relationship 電 話 番 号 Telephone No. CHOOSE

37 寮 についての 調 査 ~Questionnaire about Dormitories~ 1 氏 名 (アルファベット) Your name in alphabet 第 1 希 望 ( 一 つ 選 んでください) First choice (Choose one) 外 国 人 留 学 生 寄 宿 舎 A( 一 人 部 屋 )/Foreign Students' Dormitory A(For Single) 外 国 人 留 学 生 寄 宿 舎 A( 四 人 部 屋 )/Foreign Students' Dormitory A(For 4 外 国 人 留 学 生 寄 宿 舎 B/Foreign Students' Dormitory B (For Single) 外 国 人 留 学 生 会 館 ( 一 人 部 屋 )/Foreign Students' House(For Single) 外 国 人 留 学 生 会 館 ( 夫 婦 部 屋 )/Foreign Students' House(For Couples) 国 際 女 子 学 生 寄 宿 舎 /Women's Dormitory for International Students (For 安 濃 津 寮 /Anotsu-Dormitory (For Single) 第 2 希 望 ( 一 つ 選 んでください) Second choice (Choose one) 外 国 人 留 学 生 寄 宿 舎 A( 一 人 部 屋 )/Foreign Students' Dormitory A(For Single) 外 国 人 留 学 生 寄 宿 舎 A( 四 人 部 屋 )/Foreign Students' Dormitory A(For 4 外 国 人 留 学 生 寄 宿 舎 B/Foreign Students' Dormitory B (For Single) 外 国 人 留 学 生 会 館 ( 一 人 部 屋 )/Foreign Students' House(For Single) 外 国 人 留 学 生 会 館 ( 夫 婦 部 屋 )/Foreign Students' House(For Couples) 国 際 女 子 学 生 寄 宿 舎 /Women's Dormitory for International Students (For 安 濃 津 寮 /Anotsu-Dormitory (For Single) 第 3 希 望 ( 一 つ 選 んでください) Third choice (Choose one) 外 国 人 留 学 生 寄 宿 舎 A( 一 人 部 屋 )/Foreign Students' Dormitory A(For Single) 外 国 人 留 学 生 寄 宿 舎 A( 四 人 部 屋 )/Foreign Students' Dormitory A(For 4 外 国 人 留 学 生 寄 宿 舎 B/Foreign Students' Dormitory B (For Single) 外 国 人 留 学 生 会 館 ( 一 人 部 屋 )/Foreign Students' House(For Single) 外 国 人 留 学 生 会 館 ( 夫 婦 部 屋 )/Foreign Students' House(For Couples) 国 際 女 子 学 生 寄 宿 舎 /Women's Dormitory for International Students (For 安 濃 津 寮 /Anotsu-Dormitory (For Single) 布 団 の 要 不 要 Do you need a set of bed? (Select from the right pull-down menu)

38 平 成 26 年 度 (2014 年 度 ) 三 重 大 学 国 際 交 流 特 別 奨 学 金 申 請 書 Mie University Scholarship Application Form, 2014 申 請 者 の 基 本 情 報 PERSONAL INFORMATION 姓 名 (パスポートに 記 載 されているアルファベットで 記 入 ) Name (in alphabet written in your passport) 姓 Family name 名 Given name ミドルネーム Middle name 漢 字 (ある 場 合 ) Chinese characters (if any) 国 籍 Nationality 生 年 月 日 Date of birth (year/month/day) 性 別 Sex 年 齢 Age (year) / (month) / (day) 男 Male 女 Female 現 住 所 Present address 郵 便 番 号 Postal code 国 Country 州 省 市 など State, Province, City, etc 番 地 アパートなど Number, Apartment, etc 電 話 番 号 Phone number : +(Country code) 大 学 名 University name - メールアドレス address : 学 部 研 究 科 Faculty Graduate school 学 部 生 Undergraduate(Bachelor) 大 学 院 生 Graduate (Master, Doctor) 学 科 専 攻 Department Division 三 重 大 学 での 学 習 目 標 について What are your goals of studying at Mie University? 奨 学 金 の 申 請 理 由 について What motivates you to apply for this scholarship? 注 1. 申 請 者 が 他 の 奨 学 金 に 合 格 し その 奨 学 金 受 給 を 決 定 した 場 合 は ただちに 留 学 生 支 援 室 に 知 らせ 国 際 交 流 特 別 奨 学 金 の 申 請 を 辞 退 してください 注 2. 申 込 書 類 は 個 人 情 報 として 取 り 扱 われ 本 件 の 申 請 手 続 きに 関 してのみ 使 用 されます 注 3. 年 齢 は 4 月 期 入 学 者 は2014 年 4 月 1 日 現 在 10 月 期 入 学 者 は2014 年 10 月 1 日 現 在 の 年 齢 を 記 入 してください 1. If the applicant gets the another scholarship, please inform international student office of Mie University about it. And in that case, the student will have need quit application for JASSO scholarship. 2. Personal information of the applicants is used only for matters, concerning these procedures. 3. When filling your age, please fill it in as of April 1,2014 for applicants of Spring semester, and as of October 1, 2014 for applicants of fall semester.

39 み え だいがくじんぶんがくぶ じんぶんしゃかいかがくけんきゅうか こうかんりゅうがくせいしゅつがんしゃ 三 重 大 学 人 文 学 部 人 文 社 会 科 学 研 究 科 交 換 留 学 生 出 願 者 調 書 じぶん しょぞく せんこう かてい 自 分 の 所 属 専 攻 課 程 ねんじ 年 次 ねんじせい 年 次 生 なまえ 名 前 ちょうしょ りゅうがく ( 留 学 ほんにん にほんご する 本 人 が 日 本 語 で 書 いてください) み え だいがくじんぶんがく じんぶんしゃかい かがくけんきゅうか りゅうがく つぎ かくにん みぎ らん い A) 三 重 大 学 人 文 学 人 文 社 会 科 学 研 究 科 への 留 学 について 次 のことを 確 認 し 右 の 欄 に を 入 れてく ださい Please confirm the following details about studying at our graduate school by marking ( ) in the appropriate boxes. じこう 事 項 じんぶん がくぶ じんぶんしゃかい かがくけんきゅうか じゅぎょう に ほ ん ご おこな えいご おこな 1 人 文 学 部 人 文 社 会 科 学 研 究 科 の 授 業 は 日 本 語 で 行 います 英 語 で 行 う 授 業 ちゅう ん ( 注 ) か じゅぎょう はありませ All the classes of the faculty, graduate school are conducted in Japanese, and no classes are conducted in English. (*) りゅうがくきかんちゅう じぶん に ほ ん ご おう じゅぎょう う 2 留 学 期 間 中 は 自 分 の 日 本 語 レベルに 応 じて 授 業 を 受 けてください We recommend that you take classes appropriate to your Japanese proficiency level during your study. じんぶん がくぶ じんぶんしゃかい かがくけんきゅうか じゅぎょう う げんそく に ほ ん ご のうりょく しけん 3 人 文 学 部 人 文 社 会 科 学 研 究 科 の 授 業 を 受 けるには 原 則 として 日 本 語 能 力 試 験 N1(1 級 きゅう ) ごうかく おな に ほ ん ご じょうきゅう ちから ひつよう ひつよう に ほ ん ご 合 格 またはそれと 同 じ 日 本 語 上 級 レベルの 力 が 必 要 です 必 要 な 日 本 語 レベルがない ばあい じゅぎょうないよう じゅこう ことわ 場 合 授 業 内 容 によっては 受 講 を 断 ることがあります If you wish to participate in regular courses, you are required to have passed level N1 of the Japanese Language Proficiency Test or to have advanced Japanese equivalent to level N1. Please note that you might not be permitted to register for some courses if your Japanese has yet to reach the above requirement, depending on the course contents. にほんごりょく しゅ もくてき りゅうがく ばあい すく けんきゅうか じ む 4 日 本 語 力 のレベルアップを 主 目 的 として 留 学 する 場 合 は 少 なくとも 研 究 科 からの 事 務 れんらく りかい にほんごりょく ひつよう ひつよう に ほ ん ご ばあい 連 絡 を 理 解 できる 日 本 語 力 (N2~N4 レベル)が 必 要 です 必 要 な 日 本 語 レベルがない 場 合 は う い ことわ 受 け 入 れを 断 ることがあります If you only wish to improve your Japanese proficiency, you are still required to have a good enough command of Japanese to be able to understand administrative correspondence (levels N2 N4). Your application may be rejected by us if your Japanese has yet to reach the above requirement. しどう う せんもん ぶんや きぼうしゃ しゅうちゅう ばあい う い ことわ じ き 5 指 導 を 受 けたい 専 門 分 野 に 希 望 者 が 集 中 する 場 合 受 け 入 れを 断 ったり 時 期 の 変 更 ねが 願 いしたりすることがあります へんこう をお If there are a large number of applicants who wish to study for specific courses in your specialty, your application may not be accepted or you may be advised to change your desired starting term. りゅうがくきかんちゅう りゅうがくせい おこな ぎょうじ かぎ さんか 6 留 学 期 間 中 留 学 生 のため 我 々が 行 う 行 事 に できる 限 り 参 加 してください You are expected to participate in our events provided for overseas students. かくにん 確 認 ちゅう りゅうがくせい に ほ ん ご けんしゅう じゅぎょう み え だいがくこくさいこうりゅう おこな ( 注 ) 留 学 生 のための 日 本 語 研 修 コース の 授 業 は 三 重 大 学 国 際 交 流 センターで 行 っています (*) Japanese language courses are provided for all international students of Mie University at the Center for International Education and Research (CIER).

40 に ほ ん ご しつもん こた B)あなたの 日 本 語 レベルについて 質 問 に 答 えてください あ * 当 てはまる( )に を すうじ い に 数 字 を 入 れてください に ほ ん ご のうりょく しけん う 1. 日 本 語 能 力 試 験 を 受 けたことがありますか ( )はい ( )いいえ ひと こた * はい の 人 は 答 えてください じゅけん きゅう 受 験 した 級 てんすう 点 数 てん 点 きゅう 級 けっか ごうかく 結 果 ( ) 合 格 じゅけん とし 受 験 した 年 ふごうかく ( ) 不 合 格 ねん 年 にほんりゅうがく しけん に ほ ん ご う 2. 日 本 留 学 試 験 < 日 本 語 >を 受 けたことがありますか ( )はい ( )いいえ ひと こた * はい の 人 は 答 えてください てんすう 点 数 てん 点 じゅけん とし 受 験 した 年 ねん 年 に ほ ん ご がくしゅう 3. 日 本 語 はどこで 学 習 しましたか だいがく に ほ ん ご じゅぎょう ( ) 大 学 の 日 本 語 の 授 業 で つうしん こうざ どくしゅう ( ) 通 信 講 座 やメディアなどで 独 習 に ほ ん ご がっこう ( ) 日 本 語 学 校 の 授 業 じゅぎょう で た ( )その 他 に ほ ん ご べんきょう 4. 日 本 語 はどのくらい 勉 強 しましたか に ほ ん ご がくしゅうねんげつ 日 本 語 学 習 年 月 ねん 年 カ か げつ 月 りゅうがくちゅう もくてき きぼう なん に ほ ん ご ぐたいてき か C) 留 学 中 のあなたの 目 的 希 望 は 何 ですか 日 本 語 で 具 体 的 に 書 いてください べんきょう 勉 強 のこと べんきょう いがい 勉 強 以 外 のこと

41 ざいせきだいがく せんこう 在 籍 大 学 専 攻 University Department ねんじ 年 次 Grade 三 重 大 学 工 学 部 工 学 研 究 科 交 換 留 学 生 出 願 者 調 書 なまえ 名 前 Name こうがくけんきゅうか まな せんもんぶんや か A. 工 学 研 究 科 で 学 びたい 専 門 分 野 を 書 いてください Please describe your wish for the major field to study at Graduate School of Engineering in MIU. じょうき しめ せんもんぶんや まな ないよう ぐたいてき か B. 上 記 A に 示 した 専 門 分 野 で 学 びたい 内 容 を 具 体 的 に 書 いてください Please describe your definite plan to study at the major field mentioned in the above A. きぼう せんもんぶんや かんれん しゅうとく じゅぎょうかもくめい C. 希 望 する 専 門 分 野 に 関 連 して,これまでに 修 得 した 授 業 科 目 名 を 書 いてください Please list the classes already taken in your university relevant to the major field to study at Graduate School of Engineering in MIU. じぶん にほんごのうりょく にほんごのうりょくしけんなど えいごのうりょく など か D. 自 分 の 日 本 語 能 力 ( 日 本 語 能 力 試 験 等 ), 英 語 能 力 (TOEIC 等 )について 書 いて ください Please describe your language proficiency in Japanese (Japanese Language Proficiency Test etc.) and in English (TOEIC etc.).

Graduate Program in Japanese Language and Culture (Master s Program) Application Instructions

Graduate Program in Japanese Language and Culture (Master s Program) Application Instructions Graduate Program in Japanese Language and Culture (Master s Program) Application Instructions For FY 2016 1. Objectives This program is designed to provide teachers of the Japanese-language working abroad

More information

この 外 国 弁 護 士 による 法 律 事 務 の 取 扱 いに 関 する 特 別 措 置 法 施 行 規 則 の 翻 訳 は 平

この 外 国 弁 護 士 による 法 律 事 務 の 取 扱 いに 関 する 特 別 措 置 法 施 行 規 則 の 翻 訳 は 平 この 外 国 弁 護 士 による 法 律 事 務 の 取 扱 いに 関 する 特 別 措 置 法 施 行 規 則 の 翻 訳 は 平 成 十 六 年 法 務 省 令 第 6 号 までの 改 正 ( 平 成 16 年 4 月 1 日 施 行 )について 法 令 用 語 日 英 標 準 対 訳 辞 書 ( 平 成 18 年 3 月 版 )に 準 拠 して 作 成 したものです なお この 法 令 の 翻

More information

Advanced Training Program for Teachers of the Japanese-Language Application Instructions For FY 2016

Advanced Training Program for Teachers of the Japanese-Language Application Instructions For FY 2016 Advanced Training Program for Teachers of the Japanese-Language Application Instructions For FY 2016 1. Objectives The Advanced Training Program at the Japan Foundation Japanese-Language Institute, Urawa

More information

Chiba Institute of Technology Graduate School

Chiba Institute of Technology Graduate School Academic Year 2015 Chiba Institute of Technology Graduate School Fall Enrollment: September Examination International Student Admission Examination Application Guidelines Graduate School of Engineering

More information

Chiba Institute of Technology Graduate School

Chiba Institute of Technology Graduate School Academic Year 2016 Chiba Institute of Technology Graduate School Spring Enrollment: September and March International Student Admission Application Guidelines Graduate School of Engineering Graduate School

More information

Document and entity information

Document and entity information Company information Company information FASF member mark Document name Document and entity information Aug 2015 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) Filing date 20150710 Company name TRANSACTION CO., Ltd.

More information

Discover the power of reading for university learners of Japanese in New Zealand. Mitsue Tabata-Sandom Victoria University of Wellington

Discover the power of reading for university learners of Japanese in New Zealand. Mitsue Tabata-Sandom Victoria University of Wellington Discover the power of reading for university learners of Japanese in New Zealand Mitsue Tabata-Sandom Victoria University of Wellington The power of reading The power of reading is claimed by Krashen (2004).

More information

Cost Accounting 1. B r e a k e v e n A n a l y s i s. S t r a t e g y I m p l e m e n t a t i o n B a l a n c e d S c o r e c a r d s

Cost Accounting 1. B r e a k e v e n A n a l y s i s. S t r a t e g y I m p l e m e n t a t i o n B a l a n c e d S c o r e c a r d s Cost Accounting 1 B r e a k e v e n A n a l y s i s S t r a t e g y I m p l e m e n t a t i o n B a l a n c e d S c o r e c a r d s S t r a t e g y M o n i t o r i n g R e s p o n s i b i l i t y S e g

More information

Bushido: Way of the Samurai. Golden Screens. Chokuo TAMURA Hawks with pine and plum blossom 163.6 x 376.0 cm each

Bushido: Way of the Samurai. Golden Screens. Chokuo TAMURA Hawks with pine and plum blossom 163.6 x 376.0 cm each Bushido: Way of the Samurai Golden Screens Chokuo TAMURA Hawks with pine and plum blossom 163.6 x 376.0 cm each 金 Noh 屏 Theatre 風 robes teacher s notes Kin Byōbu Golden Screen teacher s notes Decorative

More information

Public Financial Assistance for Formal Education in Japan

Public Financial Assistance for Formal Education in Japan Public Financial Assistance for Formal Education in Japan In Japan, households bear a particularly high proportion of the costs of pre-primary and tertiary education compared with other OECD countries

More information

Ritsumeikan University Global 30 Project AY 2012 Follow-up

Ritsumeikan University Global 30 Project AY 2012 Follow-up Ritsumeikan University Global 30 Project AY 2012 Follow-up Kiyofumi Kawaguchi President, Ritsumeikan University 1 Table of Contents Global 30 Project Achievements and Related Results Achievements and Goals,

More information

レッドハット 製 品 プライスリスト Red Hat Enterprise Linux 製 品 (RHEL for HPC) 更 新 :2015 年 4 22

レッドハット 製 品 プライスリスト Red Hat Enterprise Linux 製 品 (RHEL for HPC) 更 新 :2015 年 4 22 レッドハット 製 品 プライスリスト Red Hat Enterprise Linux 製 品 (RHEL for HPC) 更 新 :2015 年 4 22 薄 紫 :3 年 型 番 :5 年 型 番 字 : 新 規 追 加 変 更 当 価 格 表 は 予 告 なしに 変 更 する 場 合 がございますので ご 了 承 ください 価 格 は 全 て 税 抜 きでの 掲 載 となっております 新 規

More information

レッドハット 製 品 プライスリスト Red Hat Enterprise Linux2013 新 製 品 (ベースサブスクリプション) 更 新 :2015 年 4 22

レッドハット 製 品 プライスリスト Red Hat Enterprise Linux2013 新 製 品 (ベースサブスクリプション) 更 新 :2015 年 4 22 Red Hat Enterprise Linux2013 新 製 品 (ベースサブスクリプション) 更 新 :2015 年 4 22 薄 紫 :3 年 型 番 :5 年 型 番 字 : 新 規 追 加 変 更 新 規 新 規 SKU 製 品 名 ソケット ゲストOS サポート 期 間 標 準 価 格 備 考 Server RH00001 Red Hat Enterprise Linux for Virtual

More information

Electricity Business Act ( Act No. 170 of July 11, 1964)

Electricity Business Act ( Act No. 170 of July 11, 1964) この 電 気 事 業 法 の 翻 訳 は 平 成 十 七 年 法 律 第 八 十 七 号 までの 改 正 ( 平 成 18 年 5 月 1 日 施 行 )について 法 令 用 語 日 英 標 準 対 訳 辞 書 ( 平 成 18 年 3 月 版 )に 準 拠 して 作 成 したものです なお この 法 令 の 翻 訳 は 公 定 訳 ではありません 法 的 効 力 を 有 するのは 日 本 語 の

More information

この 育 児 休 業 介 護 休 業 等 育 児 又 は 家 族 介 護 を 行 う 労 働 者 の 福 祉 に 関 する 法 律 の 翻 訳 は 平 成 十 六 年 法 律 第 百 六 十 号 までの 改 正 ( 平 成 17 年 4 月 1 日 施 行 )について 法 令 用 語 日 英 標 準 対 訳 辞 書 ( 平 成 18 年 3 月 版 )に 準 拠 して 作 成 したものです なお この

More information

医 学 生 物 学 一 般 問 題 ( 問 題 用 紙 1 枚 解 答 用 紙 2 枚 )

医 学 生 物 学 一 般 問 題 ( 問 題 用 紙 1 枚 解 答 用 紙 2 枚 ) 平 成 26 年 度 大 学 院 医 学 研 究 科 博 士 課 程 入 学 試 験 (1 回 目 ) 医 学 生 物 学 一 般 問 題 ( 問 題 用 紙 1 枚 解 答 用 紙 2 枚 ) 以 下 の 問 題 1 問 題 4のうち 二 つの 問 題 を 選 択 して 解 答 しなさい 一 つの 問 題 につき1 枚 の 解 答 用 紙 を 使 用 しなさい 紙 面 不 足 の 場 合 は 裏

More information

Teacher Training and Certificate System

Teacher Training and Certificate System Teacher Training and Certificate System 1. Teacher Training Teacher training in Japan started with the establishment of normal schools (schools for teacher training) in 1872. In 1886, a higher normal school

More information

How To Teach English At Kumon

How To Teach English At Kumon English Education at Kumon 1 Running Head: ENGLISH EDUCATION AT KUMON English Education at KUMON ~ A Case Study of Two Children and their Mothers ~ by Yukiko Kawabata A graduation thesis submitted to the

More information

AUTOMOBILE LIABILITY SECURITY ACT

AUTOMOBILE LIABILITY SECURITY ACT AUTOMOBILE LIABILITY SECURITY ACT & RELATED CABINET ORDER, MINISTERIAL ORDINANCE AND NOTIFICATION Including: Policy Conditions for Automobile Liability Insurance As of May 2, 2011 Translated and published

More information

Data Mining for Risk Management in Hospital Information Systems

Data Mining for Risk Management in Hospital Information Systems Data Mining for Risk Management in Hospital Information Systems Shusaku Tsumoto and Shoji Hirano Department of Medical Informatics, Shimane University, School of Medicine, 89-1 Enya-cho, Izumo 693-8501

More information

Upper Secondary Education in Japan

Upper Secondary Education in Japan Upper Secondary Education in Japan The role of upper secondary education in Japan is to provide higher general education and specialized education according to students mental and physical development

More information

Procedures to apply for Doctoral Degree

Procedures to apply for Doctoral Degree Procedures to apply for Doctoral Degree Partly revised on March 5, 2015 Graduate School of Global Information and Telecommunication Studies, Waseda University 1. Doctorate Requirements The requirements

More information

*The above quota includes the quotas for the other programs in the Accounting School.

*The above quota includes the quotas for the other programs in the Accounting School. Tohoku University Accounting School 2016 Academic Year Program in International Accounting Policy Application Guidelines for Student Screening (April Entrance) The Tohoku University Accounting School will

More information

Direct Marketing Production Printing & Value-Added Services: A strategy for growth

Direct Marketing Production Printing & Value-Added Services: A strategy for growth 2015 年 12 月 Direct Marketing Production Printing & Value-Added Services: A strategy for growth 完 成 のご 案 内 ダイレクトマーケティングにおける 印 刷 物 & 付 加 価 値 サービス : 成 長 への 戦 略 とは? 印 刷 物 を 活 用 したダイレクトマーケティングが 成 長 しており デジタル

More information

育 デジ (Iku-Digi) Promoting further evolution of digital promotion

育 デジ (Iku-Digi) Promoting further evolution of digital promotion 育 デジ (Iku-Digi) Promoting further evolution of digital promotion Abstract Digital promotion has established its presence and become a commodity in the pharmaceutical industry. In the last few years, use

More information

HIF 2015 Japanese Language and Japanese Culture Program

HIF 2015 Japanese Language and Japanese Culture Program HIF 2015 Japanese Language and Japanese Culture Program Homestay in Hakodate Contents Purpose and Attitude for Homestay, Conditions 1 Host Family Placement, Arriving at Your New Home, Important Manners

More information

CIRCULAR. Block-4, Old JNU Campus New Mehrauli Road, New Delhi-67 Dated: the to" of September 2014

CIRCULAR. Block-4, Old JNU Campus New Mehrauli Road, New Delhi-67 Dated: the to of September 2014 No.150 12/3/20 14-FTC Government of India Ministry ofpersonnej, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training [Training Division] CIRCULAR Block-4, Old JNU Campus New Mehrauli Road,

More information

Current Situation of Research Nurse Education and Future Perspectives in Japan

Current Situation of Research Nurse Education and Future Perspectives in Japan Current Situation of Research Nurse Education and Future Perspectives in Japan Eriko Aotani Clinical Trials Coordinating Center The Kitasato Institute 1 Who are involved in Clinical Trials? Patients. Others

More information

DC DC φ φ DC φ φ AC φ φ φ φ φ φ φ 24V DC Class2 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference,and

More information

TS-3GB-S.R0125-505-0v1.0 VoIP Supplementary Services Descriptions: Call Forwarding - Unconditional

TS-3GB-S.R0125-505-0v1.0 VoIP Supplementary Services Descriptions: Call Forwarding - Unconditional TS-GB-S.R0--0v.0 VoIP Supplementary Services Descriptions: Call Forwarding - Unconditional 0 年 月 日 制 定 社 団 法 人 情 報 通 信 技 術 委 員 会 THE TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY COMMITTEE 本 書 は ( 社 ) 情 報 通 信 技 術 委 員 会

More information

BULBOUS CELL MEDIA GROUP

BULBOUS CELL MEDIA GROUP COMPANY INFO BULBOUS CELL MEDIA GROUP Unique media solutions that will impress your customers OUR SERVICES WHO WE ARE E stablished in 2007, BC Media Group provides digital and print media services from

More information

Preschool Education and Care in Japan

Preschool Education and Care in Japan Preschool Education and Care in Japan Preschool education is called pre-primary education in the ISCED (International Standard Classification of Education, designed by UNESCO) and classified as level 0.

More information

第 2 回 Linux-HA Japan 勉 強 会

第 2 回 Linux-HA Japan 勉 強 会 第 2 回 Linux-HA Japan 勉 強 会 2011 年 6 月 3 日 NTTデータ 先 端 技 術 株 式 会 社 池 田 淳 子 本 日 のお 題 crm の 歩 き 方 目 次 1.crm シェルとは 2.crm シェルのインストール 3.crm シェルでリソースを 設 定 する 4.crm シェルでクラスタを 管 理 する 1. crm シェルとは crm シェルとは acemakerに

More information

GRADUATE SCHOOL OF INTERNATIONAL RELATIONS

GRADUATE SCHOOL OF INTERNATIONAL RELATIONS GRADUATE SCHOOL OF INTERNATIONAL RELATIONS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF JAPAN HANDBOOK for 1-year Program Students who enrolled in THE ACADEMIC YEAR 2014-2015 CALENDAR OF THE ACADEMIC YEAR 2014-2015 FALL

More information

JF Standard for Japanese-Language Education 2010

JF Standard for Japanese-Language Education 2010 JF Standard for Japanese-Language Education 2010 JF Standard for Japanese-Language Education 2010 The Japan Foundation JF STANDARD FOR JAPANESE-LANGUAGE EDUCATION 2010 Table of Contents Introduction...

More information

Abbreviations. Learning Goals and Objectives 学 習 到 達 目 標. Structure of Presentation

Abbreviations. Learning Goals and Objectives 学 習 到 達 目 標. Structure of Presentation Learning Goals and Objectives 学 習 到 達 目 標 Accrediting Medical Schools: Lessons learned from Liaison Committee on Medical Education (LCME) process in the United States 医 学 部 の 認 証 評 価 : 米 国 LCMEの 認 証 評

More information

Why today? What s next?

Why today? What s next? Closing PhUSE Single Day Events, Tokyo, 31 st Oct 2014 Why today? What & why PhUSE? What s next? Link to Prezi http://prezi.com/p77zfstdrzfs/present/?auth_key=4d37wvn&follow=cdxkkrg_3vlu&kw=present p77zfstdrzfs&rc=ref

More information

Employment Security Act (Act No. 141 of 1947)

Employment Security Act (Act No. 141 of 1947) この 職 業 安 定 法 の 翻 訳 は 平 成 十 九 年 法 律 第 七 十 九 号 までの 改 正 ( 平 成 19 年 10 月 1 日 施 行 )について 法 令 用 語 日 英 標 準 対 訳 辞 書 ( 平 成 19 年 3 月 版 )に 準 拠 して 作 成 し たものです なお この 法 令 の 翻 訳 は 公 定 訳 ではありません 法 的 効 力 を 有 するのは 日 本 語

More information

Master of Tropical Medicine

Master of Tropical Medicine PROSPECTUS 2014-2015 Master of Tropical Medicine Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University Admission Policy Applicants for this school, designed to educate students who will lead the

More information

Act on Special Measures Concerning Nuclear Emergency Preparedness (Act No. 156 of December 17, 1999)

Act on Special Measures Concerning Nuclear Emergency Preparedness (Act No. 156 of December 17, 1999) この 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 の 翻 訳 は 平 成 18 年 法 律 第 118 号 までの 改 正 ( 平 成 19 年 1 月 9 日 施 行 )について 法 令 用 語 日 英 標 準 対 訳 辞 書 ( 平 成 19 年 3 月 版 )に 準 拠 して 作 成 したものです なお この 法 令 の 翻 訳 は 公 定 訳 ではありません 法 的 効 力 を 有 するのは

More information

EDB-Report. 最 新 Web 脆 弱 性 トレンドレポート(2014.11) 2014.11.01~2014.11.30 Exploit-DB(http://exploit-db.com)より 公 開 されている 内 容 に 基 づいた 脆 弱 性 トレンド 情 報 です

EDB-Report. 最 新 Web 脆 弱 性 トレンドレポート(2014.11) 2014.11.01~2014.11.30 Exploit-DB(http://exploit-db.com)より 公 開 されている 内 容 に 基 づいた 脆 弱 性 トレンド 情 報 です 04. 最 新 Web トレンドレポート(04.) 04..0~04..30 Exploit-DB(http://exploit-db.com)より 公 開 されている 内 容 に 基 づいた トレンド 情 報 です サマリー ペンタセキュリティシステムズ 株 式 会 社 R&Dセンター データセキュリティチーム 04 年 月 は Exploit-DBより 公 開 されている の 中 SQLインジェクション(SQL

More information

LEAVING CERTIFICATE 2011 MARKING SCHEME JAPANESE HIGHER LEVEL

LEAVING CERTIFICATE 2011 MARKING SCHEME JAPANESE HIGHER LEVEL Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE 2011 MARKING SCHEME JAPANESE HIGHER LEVEL LISTENING COMPREHENSION Part A: 21 marks (1/ if answered in Japanese, romaji or

More information

EFL Information Gap Activities for Architecture Majors

EFL Information Gap Activities for Architecture Majors 東 洋 大 学 人 間 科 学 総 合 研 究 所 紀 要 第 10 号 (2009) 11-20 11 EFL Information Gap Activities for Architecture Majors Michael SCHULMAN * A large body of literature supports the notion that information gap activities,

More information

Panasonic AC-DC Power Supply Design Support Service

Panasonic AC-DC Power Supply Design Support Service Panasonic AC-DC Power Supply Design Support Service The best solution to design your AC-DC power supply (how to design a switching power supply, order a transformer, prevent EMI, etc.) Panasonic s IPD

More information

For victims of traffic accidents

For victims of traffic accidents For victims of traffic accidents 交 通 事 故 に 遭 われた 方 へ (Guideline for victims) ( 被 害 者 の 手 引 ) Name( 名 前 ) Police Station( 警 察 署 ) Contact( 担 当 者 ) Telephone Number( 電 話 番 号 ) Preface This leaflet has been

More information

California Subject Examinations for Teachers

California Subject Examinations for Teachers California Subject Examinations for Teachers TEST GUIDE JAPANESE SUBTEST I Sample Questions and Responses and Scoring Information Copyright 2015 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights

More information

Changing Views on Motivation in a Globalizing World

Changing Views on Motivation in a Globalizing World 32 The Language Teacher READERS FORUM Changing Views on Motivation in a Globalizing World Elizabeth Wadell Diablo Valley College, California April Shandor English Center, Oakland, California Given that

More information

Industrial Accident Compensation Insurance Application Guidance for Foreign Workers <Volume 2>

Industrial Accident Compensation Insurance Application Guidance for Foreign Workers <Volume 2> [ For foreign workers in Japan ] 英 語 版 Industrial Accident Compensation Insurance Application Guidance for Foreign Workers General outline of Industrial Accident Compensation Insurance Details

More information

Design Act ( Act No. 125 of 1959)

Design Act ( Act No. 125 of 1959) この 意 匠 法 の 翻 訳 は 平 成 十 八 年 法 律 第 五 十 五 号 までの 改 正 ( 平 成 19 年 4 月 1 日 施 行 )について 法 令 用 語 日 英 標 準 対 訳 辞 書 ( 平 成 18 年 3 月 版 )に 準 拠 して 作 成 したものです なお この 法 令 の 翻 訳 は 公 定 訳 ではありません 法 的 効 力 を 有 するのは 日 本 語 の 法 令

More information

Agenda. About Gengo. Our PostgreSQL usage. pgpool-ii. Lessons

Agenda. About Gengo. Our PostgreSQL usage. pgpool-ii. Lessons Agenda About Gengo Our PostgreSQL usage pgpool-ii Lessons Agenda About Gengo Our PostgreSQL usage pgpool-ii Lessons Who I am 冨 田 陽 介 Backend and Ops Engineer Experience Ops role for the first time at Gengo,

More information

Bluetooth FAQ. This document is an FAQ (Frequently Asked Questions) about Bluetooth in general and Logitech products using Bluetooth technology.

Bluetooth FAQ. This document is an FAQ (Frequently Asked Questions) about Bluetooth in general and Logitech products using Bluetooth technology. Bluetooth FAQ This document is an FAQ (Frequently Asked Questions) about Bluetooth in general and Logitech products using Bluetooth technology. Logitech Cordless Desktop MX 5000 Laser Logitech dinovo Media

More information

Posting and Reading Messages (PC version) 1/4

Posting and Reading Messages (PC version) 1/4 Posting and Reading Messages (PC version) 1/4 3-1 TOP page Display a message board on which to post messages. Enter the phone number where you wish to post a message and press Post button. Phone number

More information

Absolute Beginner s Guide to Hiragana (With an Introduction to Grammar and Kanji)

Absolute Beginner s Guide to Hiragana (With an Introduction to Grammar and Kanji) Absolute Beginner s Guide to Hiragana (With an Introduction to Grammar and Kanji) 1 2 Absolute Beginner s Guide to Hiragana (With an Introduction to Grammar and Kanji) 3 Absolute Beginner s Guide to Hiragana

More information

Most EFL teachers in Japan find that there are groups of verbs which consistently

Most EFL teachers in Japan find that there are groups of verbs which consistently Results of a Corpus Study of LOOK, SEE, and WATCH Gregory C. Anthony Hachinohe University Reference Data: Anthony, G. C. (2012). Results of a Corpus Study of LOOK, SEE, and WATCH. In A. Stewart & N. Sonda

More information

Cash, Receivables & Marketable Securities

Cash, Receivables & Marketable Securities KK Cash, Receivables & Marketable Securities CURRENT ASSETS ( 流 動 資 産 ) 代 表 的 な 資 産 は Cash ( 現 金 ) Marketable Securities ( 有 価 証 券 ) Accounts Receivable ( 売 掛 金 ) Notes Receivable ( 手 形 ) Inventories

More information

Ibaraki University. Graduate School of Agriculture. (Master s Program)

Ibaraki University. Graduate School of Agriculture. (Master s Program) Ibaraki University 茨 城 大 学 Graduate School of Agriculture 大 学 院 農 学 研 究 科 (Master s Program) 修 士 課 程 Application Guidelines for Academic Year 2015 平 成 27 年 度 学 生 募 集 要 項 (October Admissions) 10 月 入 学 Special

More information

7 myths about cars and free trade agreements

7 myths about cars and free trade agreements ECIPE PRESENTATION» 7 myths about cars and free trade agreements Hosuk Lee-Makiyama Co-Director, European Centre for International Political Economy (ECIPE) Myth #1 作 り 話 #1 Mythe #1 Foreign imports are

More information

ADMISSIONS GUIDE. 2015 entry. Global Business and Management Studies Doshisha Business School

ADMISSIONS GUIDE. 2015 entry. Global Business and Management Studies Doshisha Business School ADMISSIONS GUIDE 2015 entry Global Business and Management Studies Doshisha Business School Global Business and Management Studies: Admissions Guide for 2015 entry ようこそ!Welcome! Thank you for showing

More information

2016 July 5. August 16

2016 July 5. August 16 2016 July 5 August 16 Application Process Applicant ICU documents to be sent by applicant documents to be sent by ICU Application and related documents A copy of remittance receipt for the application

More information

Graduate School of International Administration Admission Guideline Josai International University (JIU) April, 2014

Graduate School of International Administration Admission Guideline Josai International University (JIU) April, 2014 Graduate School of International Administration Admission Guideline Josai International University (JIU) April, 2014 This Admission Guideline covers the following topics: INTRODUCTION ADMISSION REQUIREMENTS

More information

Gender Equality in Education in Japan

Gender Equality in Education in Japan Gender Equality in Education in Japan Today, there is practically no gender gap in the opportunity for education in Japan. Even in the upper secondary education and higher education levels, difference

More information

Graduate School. Guide for Admission 2014. Bunka Gakuen University Graduate School. Graduate School of Fashion and Living Environment Studies

Graduate School. Guide for Admission 2014. Bunka Gakuen University Graduate School. Graduate School of Fashion and Living Environment Studies Graduate School Graduate School of Fashion and Living Environment Studies Master s Program in Clothing Science Studies Global Fashion Concentration(English-Language Program) Guide for Admission 2014 Bunka

More information

外 部 委 託 が 進 む 中 での 地 方 自 治 体 職 員 の 雇 用 の 保 護 PROTECTION OF EMPLOYMENT FOR LOCAL GOVERNMENT WORKERS UNDER OUTSOURCING

外 部 委 託 が 進 む 中 での 地 方 自 治 体 職 員 の 雇 用 の 保 護 PROTECTION OF EMPLOYMENT FOR LOCAL GOVERNMENT WORKERS UNDER OUTSOURCING 外 部 委 託 が 進 む 中 での 地 方 自 治 体 職 員 の 雇 用 の 保 護 PROTECTION OF EMPLOYMENT FOR LOCAL GOVERNMENT WORKERS UNDER OUTSOURCING 概 要 保 守 党 のサッチャー 政 権 は 1980 年 地 方 自 治 体 計 画 土 地 法 と 1988 年 地 方 自 治 法 を 通 して UKでの 公 共

More information

2015 JCI World Congress Kanazawa. Trade Show. Exhibitor Manual 2015/9/9

2015 JCI World Congress Kanazawa. Trade Show. Exhibitor Manual 2015/9/9 2015 JCI World Congress Kanazawa Trade Show Exhibitor Manual 2015/9/9 1 Intent and Purpose of the Congress Intent and Purpose of 2015 JCI World Congress Kanazawa, Japan There will be about 10,000 JCI members

More information

The existence of credential effects in Canadian nursing education; Quebec versus the rest of Canada

The existence of credential effects in Canadian nursing education; Quebec versus the rest of Canada タイトル 著 者 The existence of credential effec nursing education : Quebec versus Canada Lee, Heyung-Jik 引 用 北 海 商 科 大 学 論 集, 2(1): 1-9 発 行 日 2013-02 The existence of credential effects in Canadian nursing

More information

SPECIFICATION. Not recommend for new design. MS6M00814. Power Integrated Module 7MBR15UF060 MS6M00814. Fuji Electric Device Technology Co.,Ltd.

SPECIFICATION. Not recommend for new design. MS6M00814. Power Integrated Module 7MBR15UF060 MS6M00814. Fuji Electric Device Technology Co.,Ltd. SPECIFICATION Device Name : Power Integrated Module Type Name : Spec. No. : 7MBR15UF6 MS6M814 D R A W N CHECKED CHECKED D A T E N A M E A P P R O V E D Dec.-- '4 Dec.-- '4 K. Komatsu O. Ikawa K. Yamada

More information

The Course of Study is the series of guidelines for subject

The Course of Study is the series of guidelines for subject The Language Teacher Feature Article 3 Behind MEXT s new Course of Study Guidelines Keywords Course of Study Guidelines, MEXT, Communicative Language Teaching (CLT) in Japan The new Course of Study Guidelines

More information

Tokyo University of the Arts Graduate School of Global Arts (MA Course): Guidance for Prospective International Students

Tokyo University of the Arts Graduate School of Global Arts (MA Course): Guidance for Prospective International Students 2016 Academic Year Tokyo University of the Arts Graduate School of Global Arts (MA Course): Guidance for Prospective International Students The University application form and application envelope are

More information

Electrical engineering have fun with building your own devices and travelling the world. Iwate Prefectural Mizusawa High School Sebastian DIEBOLD

Electrical engineering have fun with building your own devices and travelling the world. Iwate Prefectural Mizusawa High School Sebastian DIEBOLD Electrical engineering have fun with building your own devices and travelling the world Iwate Prefectural Mizusawa High School Sebastian DIEBOLD What will happen today? I will speak in English I will have

More information

JALT2009. The 35th JALT International Conference on Language Teaching and Learning The Teaching-Learning Dialogue: An Active Mirror

JALT2009. The 35th JALT International Conference on Language Teaching and Learning The Teaching-Learning Dialogue: An Active Mirror JALT00 The th JALT International Conference on Language Teaching and Learning The Teaching-Learning Dialogue: An Active Mirror General Conference Information Welcome Messages... JALT00 Conference Highlights...

More information

Data Sciences Program 2015 (DSP2015)

Data Sciences Program 2015 (DSP2015) データ 科 学 を 実 践 する 社 会 生 命 環 境 基 盤 構 築 人 材 の 育 成 プログラム Development of Human Resource Creating Social, Life, and Environmental Foundations Data Sciences Program 2015 (DSP2015) GUIDANCE FOR ENTRANCE EXAMINATION

More information

Application Procedure for Admission to Graduate School of Economics, Yamaguchi University, 2015

Application Procedure for Admission to Graduate School of Economics, Yamaguchi University, 2015 Application Procedure for Admission to Graduate School of Economics, Yamaguchi University, 2015 Autumn 2015 Enrollment Special Selection of International Students (Public Administration Course) Graduate

More information

レッドハット 製 品 プライスリスト 標 準 価 格. Red Hat Enterprise Linux 製 品 (RHEL Server)

レッドハット 製 品 プライスリスト 標 準 価 格. Red Hat Enterprise Linux 製 品 (RHEL Server) レッドハット 製 品 プライスリスト Red Hat Enterprise Linux 製 品 (RHEL Server) 新 価 格 は6 月 1 日 から 適 用 開 始 と 致 します 薄 紫 :3 年 型 番 水 色 :5 年 型 番 赤 文 字 : 新 規 追 加 変 更 当 価 格 表 は 予 告 なしに 変 更 する 場 合 がございますので ご 了 承 ください 税 込 価 格 は

More information

Linux Foundation Automotive Summit - Yokohama, Japan

Linux Foundation Automotive Summit - Yokohama, Japan It s not an embedded Linux distribution It creates a custom one for you. The Yocto Project Linux Foundation Automotive Summit - Yokohama, Japan Tracey M. Erway The Yocto Project Advocacy and Communications

More information

My experience of Ruby Education in Taiwan

My experience of Ruby Education in Taiwan My experience of Ruby Education in Taiwan ~ 台 湾 にRuby 教 育 で 得 た 知 見 Mu-Fan Teng(@ryudoawaru) Ruby World Conference はじめに 発 表 する 機 会 をいただき ありがとうございます 自 己 紹 介 鄧 慕 凡 (Mu-Fan Teng) a.k.a: 竜 堂 終 両 方 どもある 小 説

More information

Patent Act ( Act No. 121 of 1959)

Patent Act ( Act No. 121 of 1959) この 特 許 法 の 翻 訳 は 平 成 十 八 年 法 律 第 百 九 号 までの 改 正 ( 平 成 19 年 9 月 30 日 施 行 )について 法 令 用 語 日 英 標 準 対 訳 辞 書 ( 平 成 19 年 3 月 版 )に 準 拠 して 作 成 したも のです なお この 法 令 の 翻 訳 は 公 定 訳 ではありません 法 的 効 力 を 有 するのは 日 本 語 の 法 令

More information

Human Security and Environment program

Human Security and Environment program 平 成 28 年 度 環 境 科 学 研 究 科 平 成 27 年 4 月 24 日 資 料 1-6 入 学 試 験 実 施 委 員 会 Human Security and Environment program The Graduate School of Environmental Studies hoku University Guidance for Entrance Examination

More information

さくらインターネット 研 究 所 上 級 研 究 員 日 本 Vyattaユーザー 会 運 営 委 員 松 本 直 人

さくらインターネット 研 究 所 上 級 研 究 員 日 本 Vyattaユーザー 会 運 営 委 員 松 本 直 人 2011 年 08 月 18 日 さくらインターネット 研 究 所 上 級 研 究 員 日 本 Vyattaユーザー 会 運 営 委 員 松 本 直 人 (C)Copyright 1996-2010 SAKURA Internet Inc. 現 在 起 こっているコト 従 来 のコンピューティング クラウド コンピューティング パブリック プライベートの 区 別 なくクラウドへ 移 行 中 仮 想

More information

Primary Schools in Japan

Primary Schools in Japan Primary Schools in Japan Overview Japanese primary school lasts for six years. In Japan, the school system is generally called the 6-3-3-4 year system, which expressly places primary school education as

More information

Visitors International

Visitors International www.vrn.de Visitors International Tarif 1/2015 Einfach ankommen. Welcome to the Rhine Neckar Region! There is a lot to see and many great experiences to be had so why not jump on a VRN bus, streetcar/tram

More information

AW 2015-16 Travelling Light

AW 2015-16 Travelling Light www.atelier-laurepaschoud.ch info@atelier-laurepaschoud.ch +41 21 311 89 91 Switzerland AW 2015-16 This collection celebrates the 5 year anniversary of the brand. The focus is on timeless pieces that can

More information

Investigation of rules for translating Japanese geographical names into English

Investigation of rules for translating Japanese geographical names into English UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS WORKING PAPER ON GEOGRAPHICAL NAMES NO. 22/11 Twenty-ninth session Bangkok, Thailand, 25 29 April 2016 Item 11 of the Provisional Agenda Activities Relating to the Working

More information

New Publication of IIMA Global Market Volatility Index

New Publication of IIMA Global Market Volatility Index 2013.10.04 (No.28, 2013) New Publication of IIMA Global Market Volatility Index Masaharu Takenaka takenaka@econ.ryukoku.ac.jp Professor, Department of Economics, Ryukoku University Visiting Research Fellow,

More information

Wicket. 2013.09.12 Hiroto Yamakawa

Wicket. 2013.09.12 Hiroto Yamakawa Wicket 2013.09.12 Hiroto Yamakawa @gishi_yama yamakawa@photon.chitose.ac.jp Apache Wicket 6 Wicket Wicket-Sapporo New! "...Wicket Java " Java Apache Wicket, "Apache Wicket Web ",, pp.17 "...Apache Wicket

More information

Immigration Control and Refugee Recognition Act (Cabinet Order No. 319 of 1951)

Immigration Control and Refugee Recognition Act (Cabinet Order No. 319 of 1951) この 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 の 翻 訳 は 平 成 二 十 年 法 律 第 三 十 号 までの 改 正 ( 平 成 20 年 5 月 12 日 施 行 )について 法 令 用 語 日 英 標 準 対 訳 辞 書 ( 平 成 18 年 3 月 版 )に 準 拠 し て 作 成 したものです なお この 法 令 の 翻 訳 は 公 定 訳 ではありません 法 的 効 力 を 有

More information

Welcome Guide. SD/TF Card Reader. Model: AR200

Welcome Guide. SD/TF Card Reader. Model: AR200 Welcome Guide SD/TF Card Reader Model: AR200 Package Contents Anker SD/TF Card Reader Welcome guide Features Simultaneously read and write on two cards, saving the effort of unplugging and re-plugging.

More information

第 9 回 仮 想 政 府 セミナー Introduction Shared Servicesを 考 える ~Old but New Challenge~ 東 京 大 学 公 共 政 策 大 学 院 奥 村 裕 一 2014 年 2 月 21 日

第 9 回 仮 想 政 府 セミナー Introduction Shared Servicesを 考 える ~Old but New Challenge~ 東 京 大 学 公 共 政 策 大 学 院 奥 村 裕 一 2014 年 2 月 21 日 第 9 回 仮 想 政 府 セミナー Introduction Shared Servicesを 考 える ~Old but New Challenge~ 東 京 大 学 公 共 政 策 大 学 院 奥 村 裕 一 2014 年 2 月 21 日 シェアードサービス(SS) ~Definition( 定 義 )~ 複 数 部 門 で 行 っている 同 類 の 業 務 を 一 つの 部 門 に 集 約

More information

Hello, Chicago Okinawa Kenjinkai members,

Hello, Chicago Okinawa Kenjinkai members, Hello, Chicago Okinawa Kenjinkai members, I hope that you are enjoying the summer and doing well. The annual picnic had many attendees and the good weather helped us. There were fun games, prizes, and

More information

Research on Support for Persons with Mental Disability to Make Transition to Regular Employment

Research on Support for Persons with Mental Disability to Make Transition to Regular Employment Research on Support for Persons with Mental Disability to Make Transition to Regular Employment (Research Report No.108) Summary Key Words Persons with Mental Disabilities, Step-Up Employment Program for

More information

2012 Application Guidelines for Japanese Government Scholarship- Funded International Students (Research Students) (University Recommendation)

2012 Application Guidelines for Japanese Government Scholarship- Funded International Students (Research Students) (University Recommendation) 202 Application Guidelines for Japanese Government Scholarship- Funded International Students (Research Students) (University Recommendation) The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

More information

Network Camera SNC-Z20N/Z20P 設 置 説 明 書 JP. Installation Manual GB. Manuel d installation FR. Manual de instalación ES お 買 い 上 げいただきありがとうございます

Network Camera SNC-Z20N/Z20P 設 置 説 明 書 JP. Installation Manual GB. Manuel d installation FR. Manual de instalación ES お 買 い 上 げいただきありがとうございます 3-797-092-02 (1) Network Camera 設 置 説 明 書 JP Installation Manual GB Manuel d installation FR Manual de instalación ES お 買 い 上 げいただきありがとうございます 電 気 製 品 は 安 全 のための 注 意 事 項 を 守 らないと 火 災 や 人 身 事 故 になることがあります

More information

Dear Meiji Gaukin University Exchange Applicant,

Dear Meiji Gaukin University Exchange Applicant, Dear Meiji Gaukin University Exchange Applicant, Please use the following materials provided by MGU to compile your preliminary application for Hunter s Fall 2016 exchange with Meiji Gakuin University.

More information

Educational Administration in Japan

Educational Administration in Japan Educational Administration in Japan This article presents an overview of the development of educational administration in Japan since the introduction of a modern education system, and shows how the system

More information

Sompo Japan Nipponkoa Group's CSR Case Report

Sompo Japan Nipponkoa Group's CSR Case Report CSR Case Report (Corporate Responsibility Communication 2015, Separate Volume) Material Issue 1 Providing Products and Services that Contribute to Security, Health, and Wellbeing Material Issue 2 Tackling

More information

Addressing Japan s Healthcare Challenges with Information Technology

Addressing Japan s Healthcare Challenges with Information Technology a report of the csis global health policy center Addressing Japan s Healthcare Challenges with Information Technology recommendations from the u.s. experience Author John D. Halamka August 2011 a report

More information

Applicants applying to the Double-Degree Doctoral Program of Kanazawa University must satisfy the following requirements:

Applicants applying to the Double-Degree Doctoral Program of Kanazawa University must satisfy the following requirements: GUIDELINES FOR APPLICANTS (October 2015) to The Double-Degree Doctoral Program at the Graduate School of Natural Science and Technology Kanazawa University JAPAN Based on the agreement with Institut Teknologi

More information

APPLICATION GUIDELINE

APPLICATION GUIDELINE APPLICATION GUIDELINE English Track Program :Undergraduate Degree Students Spring and Fall Semester Tokyo International University E-Track Office 4-23-23 Takadanobaba, Shinjuku Tokyo 169-0075, JAPAN TEL:

More information

Higher Education in Japan

Higher Education in Japan Higher Education in Japan The Japanese higher education system can be distinguished as an example of diversified mass higher education in a highly industrialized country. Higher education system consists

More information

オープンソース NFV プラットフォーム の 取 り 組 み

オープンソース NFV プラットフォーム の 取 り 組 み オープンソース NFV プラットフォーム の 取 り 組 み 平 成 27 年 4 月 レッドハット アジア 太 平 洋 地 域 事 業 開 発 戦 略 本 部 テレコム & NFV チーフ テクノロジスト 杉 山 秀 次 自 己 紹 介 ネットワーク 業 界 歴 27 年 現 在 レッドハットアジア 太 平 洋 地 域 において NFVチーフテクノロジストとして 活 動 前 職 はジュニパーネットワークスにてR&Dサポート

More information