UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT

Size: px
Start display at page:

Download "UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT"

Transcription

1 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT

2 Nutserinermi assigiinngissuteqassappat qallunaatuua atuuppoq. Ved tilfælde af uoverenstemmelser mellem den grønlandske, danske og engelske version er den danske gældende. In case of discrepancies between the greenlandic, danish and english version, the danish version is valid. Assiliisoq / Fotos / Photographer: NunaMinerals Kalaallisuunngortitsisoq / Grønlandsk oversættelse / Greenlandic translation: Karl Elias Olsen Tuluttuunngortitsisoq / Engelsk oversættelse / English translation: Fokus Translatørerne, København Ilusissaanik suliarinnittut / Grafisk produktion / Graphic production: Info Design aps, Nuuk, April 2008

3 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT IMARISAI: Ingerlatseqatigiiffik pillugu paasissutissat Aqutsisut oqaaseqaataat Kukkunersiuisut arlaannaannulluunnit atanngitsut oqaaseqaataat..5 Ukiup pisimasuisa pingaarnersai Aqutsisut nalunaarusiaat Ukiumi pineqartumi suliarineqartut Aningaasaqarnikkut ineriartorneq Aqutsinermut tunngasut Naatsorsuusioriaaseq atorneqartoq imut angusanut naatsorsuutit Naleqqatigiissaarineq imut nammineq aningaasaatit naatsorsorneri imut aningaasat kaaviiaarnerinik naatsorsuineq Nassuiaatit Akuersissuteqarfiit INDHOLDSFORTEGNELSE: Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning....4 Hovedpunkter Ledelsesberetning Årets aktiviteter Økonomisk udvikling Ledelsesforhold Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Noter Koncessioner CONTENTS: Company details Statement by Management on the annual report.4 Independent auditors report Highlights Management s review Company operations Financial performance Management Accounting policies Income statement Balance sheet at 31 December Statement of changes in equity for Cash flow statement for Notes Licences

4 Selskabsoplysninger NunaMinerals A/S Reg.nr Hjemstedskommune: Nuuk Ger-nr.: Telefon Telefax Mail: Hjemmeside: Bestyrelse Anton Marinus Christoffersen (formand) Carsten Michael Berger (næstformand) Kaare Vagner Jensen Hans Kristian Karl Olsen Direktion Ole Christian Anthon Christiansen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 14. april 2008 Company details NunaMinerals A/S Reg no Registered in: Nuuk Ger no: Telephone Telefax Website: Supervisory Board Anthon Marinus Christoffersen (Chairman) Carsten Michael Berger (Deputy Chairman) Kaare Vagner Jensen Hans Kristian Karl Olsen Executive Board Ole Christian Anthon Christiansen Auditors Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Annual Report adopted by Annual General Meeting held on 14 April

5 Ingerlatseqatigiiffik pillugu paasissutissat NunaMinerals A/S Reg.nr Nalunaarsorneqarfia: Nuuk Ger-nr.: Telefon Telefax Mail: Nittartagaq: Siulersuisut Anton Marinus Christoffersen (siulittaasoq) Carsten Michael Berger (siulittaasup tullia) Kaare Vagner Jensen Hans Kristian Karl Olsen Pisortaqarfik Ole Christian Anthon Christiansen Kukkunersiuisut Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ingerlatseqatigiiffiup 14. april 2008 ataatsimeersuarnerani akuerineqarput 3

6 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2007 for NunaMinerals A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Direktion Bestyrelsen Nuuk den 11. marts 2008 Ole Christian Anthon Christiansen Direktør Anton Marinus Christoffersen (formand) Konsulent Carsten Michael Berger (næstformand) Statsautoriseret ejendomsmægler, direktør Kaare Vagner Jensen Administrerende direktør Til aktionærerne i NunaMinerals A/S. Vi har revideret årsrapporten for NunaMinerals A/S for regnskabsåret 1. januar december 2007 side 1-40 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Revisionen har ikke omfattet den supplerende beretning om de enkelte efterforskningsprojekter. LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSRAPPORTEN Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE REVISION Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Nuuk, den 11. marts 2008 Hans Kristian Karl Olsen Geolog, Direktør Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter A. Wistoft Statsautoriseret revisor Claus Bech Statsautoriseret revisor Statement by Management on the annual report We have today presented the annual report of Nuna Mi - ne rals A/S for The annual report has been presented in accordance with the Greenlandic Financial Statements Act and Danish accounting standards. We consider the applied accounting policies appropriate for the annual report to provide a true and fair view of the Company s financial position, results and cash flows. We recommend the annual report for adoption at the Annual General Meeting. Nuuk, 11 March EXECUTIVE BOARD Ole Christian Anthon Christiansen Executive Officer SUPERVISORY BOARD Anton Marinus Christoffersen (Chairman) Consultant Carsten Michael Berger (Deputy Chairman) Estate agent, Managing Director Kaare Vagner Jensen Managing Director Hans Kristian Karl Olsen Geologist, Managing Director Independent auditors report TO THE SHAREHOLDERS OF NUNAMINERALS A/S We have audited pages 1 to 40 of the annual report of NunaMinerals A/S for the financial year ended 31 December 2007, comprising a statement by the Supervisory Board and the Executive Board, management s review, accounting policies, income statement, balance sheet, statement of changes in equity, cash flow statement and notes to the financial statements. The Annual Report is presented in accordance with the provisions of the Greenlandic Financial Statements Act and Danish accounting standards. Our audit did not include the supplementary report on the individual exploration projects.

7 Aqutsisut oqaaseqaataat Kukkunersiuisut arlaannaannulluunnit atanngitsut oqaaseqaataat Ullumi ulloq NunaMinerals A/S-ip 2007-imut ukiu moortumik nalunaarusiaa saqqummiupparput. Ukiumoortumik nalunaarusiaq ukiumoortumik naatsorsuusiorneq pillugu inatsit danskillu naatsorsuusiornermut najoqqutassiaat malillugit su - liaavoq. Naatsorsuusioriaaseq atorneqartoq na - leq quttutut isigaarput, ukiumoortumik nalunaarusiap taamaalilluni ingerlatseqatigiiffiup pigisai akiitsuilu, aningaasaqarnikkut inissisimanera, angusai kiisalu aningaasanik kaaviiaartitsinera pillugu eqqortumik paasinarsisimmagit. Ukiumoortumik nalunaarusiap ataatsimeersuarnermi akuerineqarnissaa inassutigaarput. Nuuk 11. marsi 2008 Pisortaqarfik Ole Christian Anthon Christiansen Pisortaq Siulersuisut Anthon Marinus Christoffersen (siulittaasoq) siunnersorti Carsten Michael Berger (siulittaasup tullia) illuutinik nioqquteqartartoq naalagaaffimmit akuerisaq, pisortaq Kaare Vagner Jensen Pisortaaneq Hans Kristian Karl Olsen ujarassiooq, pisortaq NunaMinerals A/S-imi piginneqataasunut. NunaMinerals A/S-ip ukioq naatsorsuussiorfiusoq 1. januaari 31. decembari 2007 pillugu ukiumoortumik nalunaarusiaa qupp kukkunersiorparput, tassani ilaallutik pisortat oqaaseqaataat, pisortat nalunaarutaat, naatsorsuusioriaaseq ator neqartoq, angusanut naatsorsuutit, naleqqatigiissaarineq, nammineq aningaasaatit naatsorsorneri, aningaasat kaaviiaartinnerinik naatsorsuineq nassuiaatillu. Ukiumoortumik nalunaarusiaq ukiumoortumik naatsorsuusiorneq pillugu inatsit danskillu naatsorsuusiornermut najoqqutassiaat malillugit suliaavoq. AQUTSISUT UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAMUT AKISUSSAAFFIAT Ukiumut naatsorsuusiortarneq pillugu inatsit danskillu naatsorsuusiornermut najoqqutassiaat naapertorlugit eqqortumik takussutissiisussamik ukiumoortumik nalunaarusiornissaq aqutsisuusut akisussaaffigaat. Akisussaaffimmut tamatumun - nga ilaapput suliffiup iluani misissuisarnerit, misinnartumik kukkusumik paasissutissiinertaqanngitsumik eqqortumik ta - kus sutissiisumik ukiumoortumik nalunaarusiornissamut tunngassuteqartut ilusilersornissaat, piviusunngortinnissaat attatiinnarneqarnissaallu, tassa kukkussumik paasissutissiineq peqquserluuteqarnermik kukkunermilluunniit pissuteqarnersoq apeqqutaatinnagu, kiisalu naatsorsuusioriaaseq naleqquttoq toqqarlugu atorlugulu, pissusiusullu naapertorlugit naatsorsuusiornikkut missiliuinikkut. KUKKUNERSIUISUT AKISUSSAAFFIAT KUKKUNERSIUINERLU NAAMMASSINEQARTOQ Akisussaaffipput tassaavoq kukkunersiuinerput aqqutigalugu ukiumoortumik nalunaarusiamik inerniliinerput ersersissallugu. Kukkunersiuinerput danskit kukkunersiuinikkut nalinginnaasumik periaaserisartagaat eqqortillugit suliaraarput. Nali - ngin naasumik periaatsini taakkunani piumasarineqarpoq ileqqorissaarnissamik piumasaqaataasut eqqortissagivut kiisalu ukiumoortumik nalunaarusiap misinnartumik kukkusunik paasissutissiinertaqannginnissaa sapinngisarput tamaat qulak - keer niarlugu kukkunersiuinerput pilersaarusiorlugulu ingerlatissagipput. Kukkunersiuinermut ilaapput aningaasat amerlassusiisa paasissutissallu ukiumoortumik nalunaarusiami ilanngunneqartut kukkunersiuinikkut uppernarsaatissinnissaat anguniarlugu iliuutsit. Iliuutsinut toqqarneqartunut apeqqutaavoq kukkunersiuisup naliliinera, tassunga ilanngullugu ukiumoortumik nalunaarusiami misinnartumik kukkusumik paasissutissiisoqarsinnaanerata aarlerinaataanik naliliineq, kukkusumik paasissutissiineq peqquserluutinik kukkunernilluunniit pissuteqarnersoq apeqqutaatinnagu. Kukkunersiuisup aarlerinarsinnaasunik naliliinermini suliffiup iluani misissuisarnerit ingerlatseqatigiiffiup eqqortumik takussutissiisumik ukiumoortumik nalunaarusiornissaanut attuumassuteqartut isumalioqqutigisarpai, kuk kunersiuinikkut iliuusissat pissutsinut naapertuuttut ilusilersorniarlugit, kisianni ingerlatseqatigiiffiup ilumini misissuisarnerata qanoq sunniuteqartigisarnera pillugu inerniliinissaq ersersinniarnagu. Kukkunersiuinermi aamma ilanngullugu naatsorsuusioriaaseq aqutsisuusut atugaat naleqquttuunersoq, naatsorsuuserinikkut missangiinerit aqutsisuusut ingerla - taat naapertuunnersut isummerfigineqartarput kiisalu ukiumoortumik nalunaarusiap iluunngarmi saqqummiunneqarnera naliliiffigineqartarluni. Isumaqarpugut kukkunersiuinikkut uppernarsaatissaq anguneqartoq naammattoq inerniliinitsinnullu tunngavissatut naleqquttuusoq. Kukkunersiuineq nangaassuteqarnissamut pissutissarsiffigineqanngilaq. INERNILIINEQ Isumaqarpugut ukiumoortumik nalunaarut ingerlatseqatigiiffiup 31. december 2006-imi naliliutaanik, akiitsuinik aningaasaqarnikkullu inissisimaneranik, kiisalu ingerlatseqatigiiffiup ukiumi naatsorsuiffiusumi 1. januar december 2006 ingerlassaasa aningaasallu ingerlaarnerisigut angusaa ukiumoortumik naatsorsuusiornermik inatsit danskillu naatsorsuusiornermi najoqqutassiaat eqqortillugit eqqortumik takutitsisuusoq. Nuuk, 11. marsi 2008 Deloitte Kukkunersiuinermi aktiaatileqatigiiffik naalagaaffimmit akuerisaasoq Peter A. Wistoft Naatsorsuuserisoq naalagaaffimmit akuerisaq Claus Bech Naatsorsuuserisoq naalagaaffimmit akuerisaq MANAGEMENT S RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT Management is responsible for preparing and presenting an annual report that gives a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act and Danish accounting standards. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal controls relevant to the preparation and fair presentation of an annual report that is free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. AUDITOR S RESPONSIBILITY AND BASIS OF OPINION Our responsibility is to express an opinion on the annual re - port based on our audit. We conducted our audit in accor - dan ce with Danish Auditing Standards. Those Standards re - qui re that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whe - ther the annual report is free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual report. The procedures selected depend on the auditor s judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the Annual Report, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the preparation and fair presentation of the annual report in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the annual report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Our audit did not result in any qualification. CONCLUSION In our opinion, the annual report gives a true and fair view of the Company's financial position at 31 December 2007 and of the results of its operations and cash flows for the financial year ended 31 December 2007 in accordance with the Danish Financial Statements Act and Danish accounting standards. Nuuk, 11 March 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter A. Wistoft Claus Bech State-Authorised State-Authorised Public Accountant Public Accountant 5

8 Hovedpunkter Årets resultat blev et overskud på 11,2 mio. kr. efter aktivering af efterforskningsomkostninger mod et budgetteret underskud på 4,0 mio. kr. Resultatet anses for tilfredsstillende. NunaMinerals har investeret 23,9 mio. kr. i sit hidtil mest omfattende efterforskningsprogram. Der er indgået en allianceaftale med Rio Tinto om at udforske Grønlands minepotentiale. Der er indgået en optionsaftale med Impala Platinum Holding Ltd. på Amikoq-prospektet i Fiskefjords-koncessionen. I Qingaaq-prospektet i Storø-koncessionen er der ved boringer påvist kontinuitet i dybet af BD-zonen, ligesom der er udtaget mikrobulkprøver på 1 ton til testforarbejdning. I Qussuk-prospektet i Storø-koncessionen er der identificeret elektromagnetiske anomalier i dybet som matcher guld-kobber-førende strukturer på overfladen. I selskabets øvrige enerets-koncessioner har der ligeledes været positiv fremdrift med undtagelse af Kangkoncessionen som derfor blev opgivet ved udgangen af året. Der er udtaget 7 nye enerets-koncessioner dækkende et samlet område på km 2. Ejerandelen på 17,5% i Nalunaq Gold Mine A/S blev solgt den 1. november mod tilbagebetaling af gældsbreve inklusive påløbne renter, et kontantbeløb på 2,5 mio. CAD samt en NSR på 1,5% af guldproduktionen undtaget af de første unser guld. Selskabets nye hovedkontor blev ibrugtaget i marts Selskabet planlægger en kapitaludvidelse for at rejse tilstrækkeligt med midler til at fremme selskabets projekter og overvejer i den forbindelse at flytte noteringen af selskabets aktier. For 2008 forventes et underskud på ca. 4 mio. kr. efter aktivering af efterforskningsomkostninger, men før resultatpåvirkning ved en evt. kapitaludvidelse. Der er i februar måned 2008 søgt om 2 nye eneretskoncessioner samt søgt om udvidelse af både Storøkoncessionen og af Maniitsoq East koncessionen. HOVED- OG NØGLETAL t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 5 års hovedtal Nettoomsætning Af- og nedskrivninger 388 (485) 245 (565) (2.164) Resultat før finansielle poster (1.786) (1.807) (5.302) (4.253) (4.236) Resultat før skat (1.008) (2.334) (12.937) (3.467) Årets resultat (1.008) (2.334) (12.937) (3.467) Egenkapital Balancesum Antal aktier Nøgletal Resultat pr. aktie (kr.) (2,47) (4,04) (15,99) (4,29) 13,84 Overskudsgrad (%) (115) (2.177) (35.347) (941) (107) Egenkapitalens forrentning (%) (4) (6) (20) (5) 14 Soliditetsgrad (%) Indre værdi pr. aktie 63,89 84,79 96,11 91,77 105,00 Udbytte pr. aktie Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Antal årsværk Antal ansatte DEFINITIONER Resultat pr. aktie = Overskudsgrad = Egenkapitalens forrentning = Soliditetsgrad = Resultat før skat Antal aktier Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital t x 100 Samlede aktiver Indre værdi pr. aktie = Egenkapital Antal aktier Udbytte pr. aktie = Udbytte Antal aktier Der er herudover ikke efter regnskabsårets udløb indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Highlights The Company recorded a net profit for the year of DKK 11.2m after capitalisation of exploration costs, versus a budgeted loss of DKK 4.0m. The Supervisory Board and Management consider the results to be satisfactory. NunaMinerals invested DKK 23.9m in its most extensive exploration programme yet. An alliance agreement have been signed with Rio Tinto for the purpose of mineral exploration in Greenland An option agreement has been signed with Impala Platinum Holding Ltd regarding the Amikoq prospect in the Fiskefjord Concession. In the Qinngaaq prospect under the Storø concession, diamond drilling have demonstrated continuity at 6 depth of the BD-zone. 7 micro bulk samples totalling 1 ton of material have been collected for test processing. In the Qussuk prospect under the Storø concession, a number of electromagnetic anomalies at depth maching gold and cupper bearing surface structures have been identified. In NunaMinerals other exclusive concessions postive results have been obtained except for in the Kang concession which as a result was given up at the end of the year. 7 new exclusive concessions covering a total area of km 2 have been claimed and granted. The 17.5% share of Nalunaq Gold Mine A/S, was sold 1 November against a cash payment of CAD 2.5m, repayment of the debt instruments plus accrued interest and a NSR of 1.5% of NGM s accumulated gold production exceeding 992,000 ounces. The company's new headquarters was inaugurated in March NunaMinerals plans to raise sufficient capital to progress the companys projects and consideres whether to shift stock exchange. NunaMinerals projects a loss for 2008 of roughly DKK 4m after capitalisation of exploration costs, but before the effects of the capital raise. In February 2008 two new exclusive concessions have been applied for together with applications to enlarge the concession areas of the Storø concession and the Maniitsoq East concession. Besides this no events occurred between the balance sheet data and today which change the assessment of the annual report.

9 Ukiup pisimasuisa pingaarnersai Misissueqqissaarnermi aningaasartuutit akilerneqareernerisigut ukiu mut angusaq tassaalerpoq 11,2 mio. kr.-nik sinneqartoorute - qarneq, 4,0 mio. kr.-nik amigartoornissaq missingersuutigineqarsimagaluarluni. Angusat naammaginartinneqarput. NunaMinerals misissueqqissaarnikkut ingerlatanut maannamut an ner tunerpaasunik 23,9 mio. kr.-nik aningaasaliissuteqarpoq. Rio Tinto peqatigiissummik isumaqatigiissuteqarfigineqarpoq Ka - laal lit Nunaata aatsitassarsiornikkut periarfissaqassusianik misis - sue qatigiinnermik ingerlatseqatiginissaanik. Niaqunngunaq-akuersissummi Amikoq-pilersaarusiaq pillugu Im - pala Platinum Holding Ltd.-imik isumaqatigiissuteqartoqarpoq tu - nuarumalersinaatitsisumik. Qingaaq-pilersaarusiaq Qeqertarsuaq-akuersissummi qillerinikkut ta ku tinneqarpoq BD-qarfiup ilorpasissuanut ataneqartoq, misis - soq qissaartitassanillu 1 toninik piiaasoqarluni. Qussuk-pilersaarusiaq Qeqertarsuaq-akuersissummi itisuumi elektromagnetiskiusunik allaasunik pissusilersortunik ilisarsisoqarpoq qaavata kuulteqarlunilu kanngussaqarneranut tulluartumik. Ingerlatseqatigiiffiup kisermaassisussaatitaalluni akuerineqarfiisa sinnerini isumalluarnartunittaaq siuariartoqarpoq, taamaallaat Kang-akuer sissummi pinnani, taamaattumillu ingerlataq taanna ukiup naalernerani unitsinneqarpoq. Kisermaassisussaatitaalluni-akuersissutinik arfineq-marlunnik pissarsisoqarpoq katillugit km 2 -inik annertussuseqartunik. Nalunaq Gold Mine A/S-imi piginneqataassutit 17,5%-iusut 1. no - vem barimi tunineqarput akiitsut allagartaat erniaallu aningaasan - ngor lugit 2,5 mio. CAD-it kiisalu NSR kuultimik nioqqutissiornerup 1,5%-ii unset kuultinit siullernit pisut akiliutigalugit. Ingerlatseqatigiiffiup allaffeqarfittaava marsimi 2007-imi atorneqalerpoq. Ingerlatseqatigiiffiup pilersaarutigaa aningaasaatini amerlanerulersinniarlugit ingerlatseqatigiiffiup siunissami suliniutai siuarsaavigiumallugit akissaqarfiginerulerumallugillu, tassungalu atatillugu eq - qar saatigalugu ingerlatseqatigiiffiup aktiaataasa nalingisa naliler - seq qinnissaat. Misissueqqissaarnernut aningaasartuuteqareernikkut aningaasaatilli immaqa amerlinerisa angusarititaasa pinnginneranni mio. kr. miss. amigartuussangaffiuvoq. KISITSISIT PINGAARNERIT NAJOQQUTASSALLU t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Ukiunut 5-inut kisitsisit pingaarnerit Ilanngaareerluni kaaviiaartitat Atorunnaarsitsinerit nalikilliliinerillu 388 (485) 245 (565) (2.164) Aningaasaliinnginnermi angusat (1.786) (1.807) (5.302) (4.253) (4.236) Akileraannginnermi angusat (1.008) (2.334) (12.937) (3.467) Ukiumi angusat (1.008) (2.334) (12.937) (3.467) Namminerisamik aningaasaatit Naleqqatigiissitsinermi angusat Aktiaatit qassiuneri Kisitsisit najoqqutassat Aktiakkaarlugit angusat (kr.) (2,47) (4,04) (15,99) (4,29) 13,84 Sinneqartoorsinnaassuseq (%) (115) (2.177) (35.347) (941) (107) Namminerisamik aning. erniaavi (%) (4) (6) (20) (5) 14 Akiliisinnaassuseqarneq (%) Aktiat ataasiakkaarlugit nalingi 63,89 84,79 96,11 91,77 105,00 Aktiakkaarlugit agguagarsiat Sanaartukkani atortunik pigisat Sanaartukkani atortuunngitsunik pigisat Ukioq naallugu sulisitat kisitsisaat Sulisut amerlassusii NASSUIAATIT Aktiakkaarlugit angusat = Sinneqartoorsinnaassuseq = Namminerisamik aningaasaatit erniaavi = Akiliisinnaassuseqarneq = Aktiat ataasiakkaarlugit nalingi = Akileraannginnermi angusat Aktiat amerlassusii Aningaasaliinnginnermi angusat x 100 Ilanngaareerluni kaaviiaartitat Ukiumi angusat x 100 Namminerisamik aningaasaatit agguaqatigiissinneri Namminerisamik aningaasaatit x 100 Pigisat katinneri Namminerisamik aningaasaatit Aktiat amerlassusii Aktiakkaarlugit agguagarsiat = Agguagarsiat Aktiat amerlassusii Kisermaassisussaatitaaffissanik marlunnik nutaanik kiisalu Qeqer - tar su aq- aamma Maniitsoq East akuersissutinik annertusisitsinissa - mik 2008-mi februaarimi qinnuteqarpoq. Taaneqartut saniatigut ukiup naatsorsuiffiusup nalunaarusiorfiusullu qaangiunneratigut pissutsinik allanngortitsisussaqanngilaq. FINANCIAL HIGHLIGHTS DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 Five years key figures Revenue 1, Amortisation, depreciation and impairment losses 388 (485) 245 (565) (2.164) Profit/(Loss) before financial income and expenses (1,786) (1,807) (5,302) (4,253) (4.236) Profit/(Loss) before tax (1,008) (2,334) (12,937) (3,467) 11,197 Profit/(Loss) for the year (1,008) (2,334) (12,937) (3,467) 11,197 Equity 26,061 49,001 77,762 74,251 84,957 Total assets 26,980 50,902 79,796 76,798 86,670 Number of shares 407, , , , ,101 Key ratios Earnings per share (DKK) (2.47) (4.04) (15.99) (4.29) Operating margin (%) (115) (2.177) (35.347) (941) (107) Return on equity (%) (4) (6) (20) (5) 14 Equity ratio (%) Net asset value per share ,00 Dividends per share Investment in property, plant and equipment ,140 19,062 3,653 Investment in intangible assets 2,168 3,708 9,281 18,233 23,893 Full-time equivalents Number of employees DEFINITIONS Earnings per share = Operating margin = Return on equity = Equity ratio = Profit/loss before tax Number of shares Profit/loss before financial income and expenses x 100 Revenue Profit/loss for the year x 100 Average equity Equity x 100 Total assets Net asset value per share = Equity Number of shares Dividends per share = Dividends Number of shares 7

10 mod 63 licenser dækkende ca km 2 pr. 31. december Bud - skabet er klart Grønland oplever et efterforskningsmæssigt boom. Re - kord store landområder er nu under koncession. Den stigende konkurrence om de mest prospektive områder gjorde, at NunaMinerals i 2007 udtog i alt 7 eneretskoncessioner dækkende et samlet landområde på km 2. Selskabet demonstrerede herved end - nu engang sin evne som first mover, idet flere af områderne blev søgt af andre selskaber efterfølgende. Ledelsesberetning MÅL OG STRATEGI NunaMinerals formål er på kommerciel basis at udvikle og udnytte Grøn lands naturgivne mineralressourcer. Succeskriteriet er at skabe værdi for selskabets aktionærer gennem ud - vikling af selskabets efterforskningsprojekter og dermed opbygge en indtægtsgivende virksomhed med basis i det grønlandske samfund. Grønland har en geologi, som er sammenlignelig med geologien i lande som Canada, Australien samt Sverige og Finland, hvor minedrift er betydende erhverv. Antallet af ansøgte og bevilgede efterforskningslicenser i Grønland er pr. 31. december 2007 på 79 licenser dækkende mere end km 2 PLATIN-PLATINUM GULD- KUULTI - GOLD PALLADIUM Kuultip, platinip palladiummillu akiisa qaammatikkaartumik allanngoriartornerat Lon - don imi ullut tamaasa nalunaarsuinernik agguaqatigiissitsilluni inerniliussaasunik tunnga - vi lik titartagartaliussap takutippaa. Grafen viser prisudviklingen for guld, platin og palladium opgjort månedligt som simpelt gennemsnit af de daglige prisfikseringer i London. The chart shows price developments for gold, platinum and palladium at monthly intervals based on a simple average of daily price quotations in London. Evnen til at søge om og opnå de mest lovende koncessioner er et centralt led i NunaMinerals strategi om at opbygge en portefølje af attraktive efterforskningsprojekter i forskellige udviklingsstadier. Den løbende efterforskningsindsats prioriteres, så de efterforskningsprojekter, som udvikler sig bedst, prioriteres højest. Ca. 80% af selskabets efterforskningsmidler anvendes til udvikling af højprioritetsprojekter mens ca. 20% anvendes til igangsætning af nye projekter. NunaMinerals søger løbende at indgå strategiske partneraftaler, som kan sikre den fortsatte udvikling af selskabets projekter. Partnere optjener ejer andele i projekterne mod at tilføre yderligere tekniske og økonomiske ressourcer. For kerneprojekter gælder det, at selskabet så vidt muligt søger at udvikle disse i eget regi indtil kontinuiteten i dybet af mineraliseringerne er rimelig dokumenteret (afslutningen af fase 3). For ikke-kerneprojekter søges partnere på et tidligere tidspunkt. Selskabet ønsker fortrinsvis at indgå aftaler med partnere, som har do - ku menteret viden om gennemførelse af ressourcedefinitioner, lønsomhedsstudier samt egentlig minedrift (faserne 4-6). Selskabet stiler efter at opretholde en ejerandel på minimum 35% af det endelige projekt. Der er siden regnskabsårets afslutning ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. UDVIKLINGEN I RÅVAREPRISER Den globale efterspørgsel efter råvarer og mineraler er fortsat stigende. Således er guldprisen siden 2001 steget fra et niveau på 250 USD pr. unse til et niveau, der nærmer sig USD. Dollarkursen lå primo 2001 tæt på 8 DKK, men er siden faldet til aktuelt under DKK 5. Platin har i samme periode oplevet en tilsvarende prisudvikling fra et ni - ve au på 500 USD pr. unse til et niveau over USD pr. unse. Pris ud - vik lingen for palladium har været negativ fra et niveau tæt på USD pr. unse i starten af 2001 til et niveau på under 200 USD pr. unse i 2003 men har siden da fulgt med stigningerne i guld og platin og handles nu i niveauet 500 USD pr. unse. Platin og palladium er søstermetaller, som ofte findes sammen i naturen. MANAGEMENT S REVIEW OBJECTIVE AND STRATEGY NunaMinerals purpose is, on a commercial basis, to deve lop and utilise Greenland's natural mineral resources. The success criterion is to create value for the shareholders by developing the companys projects and thereby creating a profit-making enterprise based in the Green - landic society. Greenland's geology is comparable with the geology in countries such as Canada, Australia, Sweden and Fin - land, where mining is a significant business. 8 The number of exploration licences in Greenland applied for and granted is 79 licenses at 31 december 2007 covering more than 30,001 km 2 compared to 63 licenses covering app. 16,000 km 2 at 31 December The message is clear: Exploration in Greenland is booming. Record size ground has been claimed. Due to the increasing competition to get the most prospective areas, NunaMinerals claimed and was granted 7 exclusive concessions covering 4,953 km 2. Once again the company demonstrated its first mover abilities, as several of the areas was subsequently applied for by other companies. The ability to claim and get granted the most promissing areas is a central part of NunaMinerals strategy to build an attractive portfolio of explorations projects at various stages of development. The explorations activities are prioritised so that the projects that have the best potential and the fastest development potential get the highest priority. Approximately 80% of the exploration funds are used on High Priority Projects and the remaining 20% is used to launch new projects. NunaMinerals seeks to make strategic alliance agreements, that can secure the ongoing development of the Company's projects. Partners earn ownership parts in the projects by providing additional technical and economical ressources. The Companys strategy is to delevop core projects strategy ourselves until continuity at depth

11 Aqutsisut nalunaarusiaat ANGUNIAKKAT PERIUTSILLU NunaMineralsip siunertaraa aningaasarsiorneq tunngavigalugu Kalaallit Nunaata pinngortitami aatsitassatut isumalluutaanik ineriartortitsinissaq iluaquteqarnissarlu. Iluatsitsinissamut tunngaviuvoq ingerlatseqatigiiffiup misissueqqissaar - ner nik ineriartortitsinermigut aktiaateqartut naliliuteqalersinnissaasa pi - ler sinnissaat taamaalillunilu inuiaqatigiit kalaallit aallaavigalugit sullivimmik aningaasanik isertitsissutaasinnaasumik ineriartortitsilluni. Kalaallit Nunaanni nunap sannaa nunani soorlu Canadami, Australiami kiisalu Sverigemi Finlandimilu aatsitassarsiornermik inuussutissarsiornerup pingaaruteqarfigisaani, nunap sannaanut assersuunneqarsinnaavoq. Kalaallit Nunaanni misissueqqissaarnissamut qinnuteqaatit akuerineqartullu 31. decembari 2007-imi 79-inik pisinnaatitsissutitaqarput nunap ilaanik km 2 inik annertunerullutik, tassunga naleqqiullugit ukiu - mi siuliani 31. decembari 2006-imi pisinnaatitsissutit 63-iullutik nu nap ilaa km 2 miss. annertussuseqarlutik. Tamatuma ersersitaa nalunanngeqaaq Kalaallit Nunaanni misissueqqartussatut inissisimasut amerleriataarujussuarput. Nunarujussuit aatsaat tamaatut annertutigisut akuersissuteqarfiupput. Nunat ilaasa siunissaqarluartutut ilippanarnerpaat piumaneqaleraluttuinnarmata NunaMineralsip 2007-imi kisermaassiffissatut akuerisissummik piffigai arfineq-marluk katillugit nunarujussuanngorlugu km 2 -iu - soq Ingerlatseqatigiiffiup taamaalilluni takuteqqippaa siulliusinnaassutsi, tassami nunat ilaat kingusinnerusukkut ingerlatseqatigiiffinnit allanit qinnutigineqaraluarput. Misissueqqissaarfissatut suliariniakkat ilippanaatillit ineriartortinneqarnerminni assigiinngisitaartuniittut akuersissummik piffiginiarnissaat patajaallisaaffiginissaallu NunaMineralsip periutsimini qitiutittarpaa. Misissueqqissaarfigalugit suliat ingerlaavartut salliutinneqartarput, misissueqqissaarfigalugillu suliat piukkunnaateqarnerpaallutillu ineriartorluarnerpaat pingaartinneqarnerpaasarput. Ingerlatseqatigiiffiup misissueqqissaarnermut atugassaasa 80%-iisa missingi sulianut pingaarnerutitanut atorneqartarput, 20%-illu missingi suliniutissanut nutaanut atorneqartarlutik. NunaMineralsi aalajangersimasumik periuseqarluni isumaqatigiissuteqarluni suleqatissaminik ujaasisarpoq ingerlatseqatigiiffiup suliniumminik inger lataanik ilorrarmut qulakkiikkamik ineriartortitsisinnaasunik. Su le qa - ti gineqartoq suliniutini piginneqataalersarpoq illuatungiliullugulu teknikkikkut aningaasatigullu iluaqutissiisarluni. Suliani qitiutitaasuni ingerlatseqatigiffik ajornartinnagu namminersorluni ingerlatsisarpoq issortiterfiit itisuumiittut ingerlaqqinneri naammaginartumik uppernarsarneqarserlugit (fase 3-p naggata); qitiutitarinngisani siusinnerusukkut suleqatissarsi - or toqartarpoq. Ingerlatseqatigiiffiup suleqatissatut isumaqatigiissuteqarfigerusuttarpai pi - suussutit suunerinik ilisimasaqassutsimikkut uppernarsaasinnaasut, akilersinnaassutsimik paasisimasaqartut kiisalu aatsitassarsiuittartut (fasit 4-6). Ingerlatseqatigiiffiup suliap inernerani minnerpaamik 35%-inik piginneqataanissani attanniarsarisarpaa. Naatsorsuiffiusup qaangiunneratigut ukiumut nalunaarusiamik allan - ngor tit sinissamik naliligassaqanngilaq. ATORTUSSIASSAT AKIISA INERIARTORNERI Atortussiassat mineralillu nunarsuarmi piumaneqaleraluttuinnarnerat qaf fariartortuarpoq. Tassalu kuultip akia 2001-imiit unsemut 250 USDniit pr USD-nut qanillisimavoq. Dollarip nalinga 2001-ip aallartinnerani 8 DKK-ngajalluinnaavoq, kingornali apparsimalluni ullumikkut DKK 5 ataassimalersimallugu. Platin piffissami tassanerpiaq aamma akimigut ineriartorfiusimavoq nalinga 500 USD unsemiit USD-t sinnerlugit unsemut. Palladiumip akia killormoorsimavoq 2001-ip aallartinneraniit nalinga USDngajalluinnarniit unsemut 2003-mi nalinga 200 USD-t ataallugit unsemut, tamatumali kingorna kuultip platinillu qaffariartornerat malittarisimallugu nalinga ullumikkut 500 USD-nut unsemut nioqqutaalersimalluni. Platin aamma palladium saffiugassaapput pinngortitarsuarmi ataatsimoorajuttut. is confirmed (end of phase 3). For non-core projects partners are sought at an earlier stage. The Company primarily seeks to get partners, who has documented knowledge of conducting Ressource Definition Drilling, Feasibility Studies and Mining (phases 4-6). The Company aims af maintaining an ownership part of minimum 35% of the final project. No events occurred between the balance sheet data and today which change the assessment of the annual report. MARKET DEVELOPMENT The global demand for raw materials and minerals continues to rice. The price of gold has increased since 2001 from a level of USD 250 per ounce to a level approaching USD 1,000. The USD-DKK exchange rate was close to DKK 8 in the beginning of 2001 but is now below DKK 5. In the same period, platinum has seen a corresponding development in prices from a level of USD 500 per ounce in 2001 to a level above USD 2,000 per ounce, while development in prices of palladium has been negative from a level close to USD 1,000 per ounce in the beginning of 2001 to a level below USD 200 per ounce in 2003, but have since then follow the trends of gold and platinum and is now traded in the level of 500 USD per ounce. Platinum and palladium are sister metals which are often naturally located together. 9

12 Som konsekvens af et mangeårigt efterslæb i guldefterforskning er verdens totale guldproduktion fortsat stagnerende tenderende mod et egent ligt fald. Guldefterforskningen er dog på vej op i et højere aktivitetsniveau, men dette har endnu ikke ført til afgørende nye, store fund af guldforekomster. I modsætning til guldmarkedet, som forsynes af talrige miner i mange lande, er markedet for platin og palladium kontrolleret af ganske få lande. Sydafrika producerer i dag 75% af platinmarkedet og 56% af pal ladiummarkedet. Zimbabwe og Rusland er to andre, større producenter, hvor Rusland i forbindelse med produktion af nikkel har en meget stor biproduktion af palladium. USA og Canada står for ca. 5% af platin og palladiumproduktionen. Platinmetaller benyttes primært i bilindustrien til katalysatorer og partikelfiltre samt i smykkeindustrien. Geologiske formationer med potentiale for platinforekomster er meget sjældne og derfor meget eftertragtede. SELSKABETS PROJEKTPORTEFØLJE NunaMinerals besidder en attraktiv portefølje af mineralefterforskningsprojekter i Grønland. Ved udgangen af 2007 rådede NunaMinerals over følgende koncessioner: AKUERSISSUTIT NALUNAARSORSIMAFFIAT LISTE OVER KONCESSIONER LIST OF CONCESSIONS SELSKABETS PROJEKTPORTEFØLJE FASEOPDELT Selskabets to mest fremskredne efterforskningsprojekter er Ymer Ø og Storø som er i hhv. begyndelsen af fase 4 og afslutningen af fase 3. Der - udover har selskabet 5 projekter som er på vej ind i fase 3 samt en ræk - ke boblere, hvor det enkelte projekts udvikling endnu ikke er særlig fremskreden. Den nødvendige efterforskning og feltarbejdet for at føre et projekt fremad i udviklingen bliver gradvis dyrere fra fase til fase. Størrelse Ejerandel Type Fokus Size Ownership Type Focus Angissusia Piginneqataaneq Qanoq ittuunera Ukkassaq INGLEFIELD Land, North Greenland 247 km 2 100% Efterforskning, eneret Jern GIESECKE, West Greenland 337 km 2 100% Efterforskning, eneret Nikkel & Kobber MANIITSOQ EAST, West Greenland 697 km 2 100% Efterforskning, eneret Guld, Nikkel & Kobber Maniitsoq East 310 km 2 100% Guld Maniitsoq West 387 km 2 100% Nikkel & Kobber FISKEFJORD, West Greenland 766 km 2 100% Efterforskning, eneret Platin Gruppe Metaller & Diamanter Amikoq 124 km % Platin Gruppe Metaller Fiskevandet 100% Platin Gruppe Metaller Miaggooq 100% Platin Gruppe Metaller Ulamertoq 100% Platin Gruppe Metaller STORØ, West Greenland 691 km 2 100% Efterforskning, eneret Guld Qingaaq & Aappalaartoq 319 km 2 100% Guld Ivisaartoq 21 km 2 100% Wolfram & Gold Qussuk 351 km 2 100% Guld & Kobber ISUA, West Greenland 179 km 2 100% Efterforskning, eneret Guld & Zink KANG-East, West Greenland 1223 km 2 100% Efterforskning, eneret Guld, Kobber & Diamanter PAAMIUT, West Greenland 182 km 2 100% Efterforskning, eneret Guld VAGAR, South Greenland 229 km 2 100% Efterforskning, eneret Guld HUGIN, East Greenland 1074 km % Efterforskning, eneret Ædelmetaller & Nikkel KITAK, East Greenland 48 km 2 100% Efterforskning, eneret Nikkel & Kobber AMMASSALIK, East Greenland 149 km 2 100% Efterforskning, eneret Nikkel & Kobber YMER Ø, North East Greenland 1226 km 2 100% Efterforskning, eneret Wolfram, Antimon & Gold West Greenland 100% Prospektering, ikke eneret East Greenland 100% Prospektering, ikke eneret Given a year-long backlog in gold exploration, gold production is still stagnant with tendency to an actual drop in gold production. The gold exploration is now gaining speed. The renewed activity, however, has not yet led to discoveries of large gold deposits. Contrary to the gold market, which is fed by numerous mines in many countries, the market for platinum and palladium is controlled by very few countries. South Africa today produces 75% of the platinum volume for the market and 56% of the palladium volume for the market. Zimbabwe and Russia are two other, large producers, with Russia having very large by-production of palladium in connection with its production of nickel. 10 USA and Canada have around 5% of the platinum and palladium production. Platinum metals are primarily applied in the car industry for catalytic converters and particle filters as well as in the jewellery industry. Geological formations with potential of platinum discoveries are very rare and therefore very attractive. THE PROJECT PORTFOLIO NunaMinerals posseses an attractive portfolio of exclusive exploration concessions in Greenland. By the end of 2007, NunaMinerals possessed the following concessions: PHASE MODEL OF THE PROJECT PORTFOLIO The Company s most advanced projects are Ymer Ø (beginning of phase 4) and Storø (final stage of phase 3). Besides these the Company has 5 projects about to enter Phase 3 and a range of less advanced projects. Cost of progressing a project increases gradually when moving up the phases.

13 Ymer Ø Storø Qussuk Isua Amikoq Ivisaartoq Giesecke Maniitsoq West Ammassalik/Kitak Stendalen Paamiut Fiskefjord Kang East Vagar Hugin Inglefield Maniitsoq East Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Græsrods-efterforskning Prospektering Kontinuitets-undersøgelser Ressourcedefinition Lønsomhedsstudie Minedrift Ukiorpassuarni kuultip misissuiffigeqqissaarneqarnera kinguaattofiusimasoq silarsuarmi tamakkiisumik kuultimik nioqqutissiorneq unittooqqajuarsinnapoq, allaat appariartorluni milliartortutut pissuseqarnerulluni. Taa - maattormi kuultisiorneq annertusiartoraluartoq nutaanik kuulteqarfissuarnik pingaaruteqartunik nassaartoqanngilaq. Kuutimik nioqquteqarnerup paarlattuanik tassami nunarpassuarni kuul tisiorfiit pilersuisuummata platinip palladiumillu nioqqutigineqarnerat nunat ikittuarakasiit kisimik aqutaraat. Sydafrikap ullumikkut platinimik nioqquteqarnerup 75%-ia palladiumillu nioqqutigineqarnerata 56%-ia ingerlatarai. Zimbabwe Ruslandilu taaneqartup saniatigut annertuumik nioqquteqarfiupput, Ruslandi nikkelimik piiaanerminut nioqqusiorfiornerminullu atasumik annertoorujussuarmik palladiumimik nioqquteqarmat. USA Canadalu platinimik palladiumimillu 5% miss. nioqqusiorfiupput. Platinimik saffiugassaq biililiornermi akuliunneqarluni piuminarsaatitut illersuutitullu annerusumik atorneqartarpoq; pinnersaasiarineqartarportaaq. Nunarsuup ujarassiornikkut ineriartorfiunerani platine - qarfiit pingaaruteqartut pinngoriartortarsimanerat qaqutigoortorujussuusimavoq taamaattumillu piumaneqartorujussuullutik. INGERLATSEQATIGIIFFIUP SULINIUTAI NunaMineralsip Kalaallit Nunaanni saffiugassanik misissueqqissaarnermini suliniutai pilerigineqaqaat ip naanerani NunaMineralsip akuersissutit pigisai tassaapput: INGERLATSEQATIGIIFFIUP SULINIUTAASA SUMUT KILLINNERISA NALUNAARSORSIMAFFIAT Ingerlatseqatigiiffiup misissueqqissaarnermini suliai ingerlareersimanerpaasut tassaapput Ymer Ø aamma Qeqertarsuaq, aappaa fase 4-p aallaqqaataanillunilu aappaa fase 3-p naggataaniittoq. Taakkua saniatigut ingerlatseqatigiiffik tallimanik suliaqarpoq fase 3-mut appakaatilersunik kiisalu allaqarluni arlaqartunik aallartikkiartuaarfimmiittunik, tassalu suli siuarfiuallaanngitsunik. Misissueqqissaarnissaq pisariaqartoq asimilu suliamik ingerlataqartarneq fasimiit fasimut (killiffimmiit killifimmut) siuariartuaarnermini akitsoriartorusaartarpoq. 11

14 Årets aktiviteter Selskabets faste stab bestod i 2007 af 3,5 geologer, 2 administrative med arbejdere samt 1,5 logistikfolk. I feltsæsonen forøges selskabets med arbejderstab herudover med yngre geologer, geologistuderende og assistenter, som arbejder med det konkrete efterforskningsarbejde i terrænet. Dette gør det muligt at øge tempoet i udvidelsen af og fremdriften i selskabets efterforskningsportefølje. De enkelte efterforskningsprojekter er nærmere beskrevet på siderne I marts måned blev selskabets nye hovedkontor med såvel administration, borekernelager, geokemisk laboratorium samt lejligheder og indkvarteringsfaciliteter taget i brug. Det geokemiske laboratorium drives af det canadiske firma Activations Laboratories Ltd. og muliggør en hurtigere fremdrift i projekterne. I lø - bet af et år er det nu muligt at gennemføre aktiviteter, der tidligere tog tre år. PARTNERE OG JOINT VENTURES Der har igennem regnskabsåret været flere henvendelser og fore spørgs - ler om indgåelse af partnerskaber på selskabets projekter. Selskabet ønsker fortrinsvis at indgå aftaler med partnere som har dokumenteret viden om gennemførelse af faserne 4-6. Ligeledes har Nuna - Minerals et mål om kun at indgå aftaler, som sikrer, at selskabet kan opretholde en ejerandel på minimum 35-40% af det endelige projekt. Der blev den 20. december 2007 indgået en Allianceaftale mellem Nu - na Minerals og Rio Tinto Mining and Exploration Ltd. (RT) - et 100% ejet datterselskab af Rio Tinto plc., et af verdens største mineselskaber - med det formål at udforske Grønlands minepotentiale. Betydningen af denne aftale er stor for NunaMinerals. Der er således tale om en industriel blåstempling af selskabet. Der er ikke nogen direkte økonomisk påvirkning af selskabets regnskab som følge af aftalen. Først hvis der indgås joint ventures på konkrete projekter vil dette potentielt påvirke NunaMinerals økonomiske udvikling. Der blev den 15. januar 2008 offentliggjort en optionsaftale mellem Nu - na Minerals og Impala Platinum Holdings Limited (Implats) på 6 millioner USD omhandlende Amikoq-prospektet på 124 km 2, der er en del af Fi - ske fjords-koncessionen. Implats er verdens næststørste producent af PGE (platin gruppe elementer) og er involveret i alle dele af platinindustrien fra efterforskning over brydning, oparbejdning, smeltning, raffinering og til salg af de færdige produkter. Med indgåelsen af aftalen kan Implats over 3 faser optjene en 60% an - del i Amikoq-platinprojektet ved at finansiere 5,0 mio. USD i efterforskningsudgifter i løbet af 4 år. Efter udgangen af fase 3 indgås et jointventure og Implats betaler en kontantsum på 1,0 mio. USD til Nuna - Minerals. Aftalen vil påvirke NunaMinerals regnskab positivt i takt med at den gennemføres. Der er ikke indregnet nogen påvirkning herfra i nærværende regnskab. EFTERFORSKNINGEN NunaMinerals anvendte i alt 24,1 mio. kr. på efterforskningsaktiviteter i 2007 fordelt med 34,5% på Storø-koncessionen; 15,7% på Hugin-koncessionen; 13,5% på Qussuk; 11,5% på Fiskefjord, og resten på de øvrige koncessioner. Af feltomkostningerne er de 23,9 mio. kr. aktiverede og de 0,2 mio. kr. driftsført. På Storø-guldprojektet (fase 3) har selskabets aktivitet de seneste år væ - ret fokuseret på Qingaaq-prospektet, hvor størstedelen af guldet findes i den såkaldte BD-zone. Borekerner fra 2007 indeholder op til 14 g/t guld over 2 meter, og der blev observeret synligt guld i halvdelen af borekernerne, hvilket er usædvanligt højt. Guldet på Storø sidder som relativt store klumper ( nuggets ), ujævnt fordelt i fjeldet. Analyser af borekerner kan derfor ikke anvendes til bestemmelse af guldindholdet i malmen, men udelukkende til at stedfæste positionen af de guldførende zoner inde i fjeldet. Saveprøver fra overfladen og borekerner viser, at BD-zonen kan følges inde i fjeldet over en strækning på mere end 1000 meter; fra 300 meter over havet til 1000 meter over havet. Company operations NunaMinerals regular staff consisted in 2007 of 3.5 geologists, 2 in the administration and 1.5 doing logistics. During the field season another younger geologists, geology students and assistents are employed to carry out the field work under the guidence of the regular staff. This approach makes it possible to increase the tempo of the expansion of and the progress in the Company's exploration portfolio. In March the Company s new headquarter containing, offices, ware house, geochemical laboratory, appartments and accomodation was put to use. The geochemical laboratory is run by the Canadien firm 12 Activations Laboratories Ltd. and facilitates faster progress of the projects than before. It is now possible to perform activities in one year that previously took three. PARTNERS AND JOINT VENTURES Throughout 2007 NunaMinerals received several inquiries regarding possible partnerships on various projects. The Company primarily seeks to get partners, who has documentet knowledge of conducting Ressource Definition Drilling, Feasibility Studies and Mining (phases 4-6). Likewise NunaMinerals seeks only to make deals that secures that the company can maintain an ownership share of minimum 35-40% of the final project. An alliance agreement between NunaMinerals and Rio Tinto Mining and Exploration Ltd. (RT) - a 100% owned subsidiary of Rio Tinto plc., one of the largest mining companies of the world was signed on the 20th of December The purpose of the alliance agreement is to explore the mining potential of Greenland. The significance of this agreement is big to Nuna Mine - rals. This is an Industrial Approval of Nuna Minerals. There are no direct economic effects on the annual accounts of the agreement. Only if joint ventures on specific projects are made, it will potentially affect the economic performance of NunaMinerals. An option agreement of 6m USD regarding the Amikoq prospect between NunaMinerals and Impala Platinum

15 Ukiumi pineqartumi suliarineqartut Ingerlatseqatigiffimmi atorfillit 2007-imi tassaapput: ujarassiuut 3,5-it, al - laffissornermut 2 kiisalu ingerlassanik piareersaanermut aqutsinermullu 1,5. Ukiup ilaani angalalluni suliffiusartoq nalleraangat ingerlatseqatigiiffiup sulisui nik ujarassiuunik, ujarassiuunngonianik ikiortaasartunillu inuusunnerusunik ilasarput misissueqqissaarnermi aalajangersimaqqissaartunik asimi suliaqartartunik ilasarput. Taamatut iliornikkut ajornarunnaartarpoq ingerlatseqatigiiffiup misissueqqissaarnikkut suliniutasa pilertornerusumik ingerlanneqarsinnaanngornerat siumukartinneqarnerallu. Misissueqqissaarnermi suliat quppernerni mut erseqqinne - ru sumik allaaserineqarlutik nassuiarneqarput. Marsi qaammattagaa ingerlatseqatigiiffiup allaffittaarsua allaffissorfiullunilu qillerinermut atortussaasivia, ujaqqat akuinik misissueqqissaartarfia kiisalu ineqarfittaa illusisitsisarfittaalu atorneqalerput. Ujaqqat akuinik misissueqqissaartarfia canadamiut firmannit Activations Laboratories Ltd.-imit ingerlanneqarpoq, tamatumalu ajornarunnaarsippaa suliat ingerlassat pilertornerusumik suliarineqarsinnaalernerat. Ukiup ataatsip ingerlanerani suliat ingerlanneqarsinnaalerput siusinnerusukkut ukiuni pingasuni suliarineqartaraluartut. SULEQATIT AVATAANEERSUT SULIASSANILLU KATTUSSEQATEQARLUNI SULIAT Ukiup naatsorsuiffiusup ingerlanerani ingerlatseqatigiiffiup suliassaataanik suleqatiginnikkumasorpaaluit saaffiginnittarlutillu apeqqutilliisarput. Ingerlatseqatigiiffiup isumaqatigiissuteqarfigerusunnerusarpai suleqatissat fasit fasit 4-6-imut suliassanik naamassinnissamut uppernarsarneqarsinnaasunik ilisimasaqartut misilittgaqartullu. NunaMineralsittaaq qulakkeerlugu siunnerfigisarpaa isumaqatigiissuteqarnissaq suliap inernerani minnerpaamik 35-40%-inik piginneqataatitsinermik attassisinnaasoq. 20. decembari 2007 Ikioqatigiinnissamik Isumaqatigiissuteqartoqarpoq NunaMineralsip aamma Rio Tinto Mining and Exploration Ltd. (RT)-p akor nanni - 100%-imik Rio Tinto plc.-mut (niuernermi, inuutissarsiute - qar nermi) suleqataasut, silarsuarmi aatsitassarsioqatigiiffiit annerpaat ilaat Kalaallit Nunaata aatsitassarsiornikkut ineriartortinneqarnissamut periarfissaqassutsip misissorneqarnissaa siunertaralugu. Isumaqatigiissut NunaMineralsimut assorujussuaq pingaaruteqarpoq. Tas - sami taamatut pisoqarnera ingerlatseqatigiffiup suliffissuaqarfiuneranik akuersaarineruvoq. Isumaqatigiissutip kinguneranik ingerlatseqatigiiffiup naatsorsuutaani toqaannartumik aningaasanut tunngasunik sunniuteqassanngilaq. Aatsaat suliniutit aalajangersimavissut kattusseqate qar luni su - le qateqarnissamik isumaqatigiissuteqartoqarpat Nuna Minerals ip aningaasaqarnikkut ineriartorneranut periarfissaqalernermik sunniuteqassaaq. Niaqunngunaq-akuersissutip ilaa Amikoq-pilersaarusiaq 124 km 2 -inik an - nertussuseqartoq 6 milliuuninillu USD-inik aningaasartaqartoq Nuna Mi - ne ralsip aamma Impala Platinum Holdings Limitedip (Implats) akornanni 15. januaari 2008-mi isumaqatigiissut tunuarumalersitsisinnaasoq tamanut saqqummiunneqarpoq. Implats tassaavoq silarsuarmi PGE-nik (pingoqqaatinik platineqatigiinnik) nioqqutissiortoq annerpaap tullia platinilerillunilu suliffissuaqarnermi suliat ingerlanneqartarnerannik tamaginnik sammisaqartoq, tassa misissueqqissaarnermiit piaanermut, suliarineqarneranut, aatsinneranut, akuiarneranut kiisalu nioqqutissiarineqartut / tunisassiarineqartut inikkat tuniniarnerannut. Isumaqatigiissuteqarnermi fasini pingasuni Implants Amikoq-platinimik suliami 60%-inik pissarsiassanik katersuisinnaavoq ukiut sisamat ingerlaneranni misissueqqissaarnermi 5,0 mio. USD-inik aningaasalersuuteqaarluni. Fase 3-p qaangiunneragut kattusseqatigiilluni suliaqarnissamik isumaqatigiissuteqartoqassaaq, taamaaliornermilu Implatsip 1,0 mio. USD-it aningaasanngorlugit NunaMineralsimut akiliutigissavai. Suliap ingerlaneqarnerani Isumatigiissutip NunaMineralsip naatsorsuutai ilorrarmut sunnissavai. Naatsorsuutit matumani saqqummiunneqartut sunnerneqarneqarnerannik soqanngilaq. MISISSUEQQISSAARNEQ NunaMinerals ip 2007-imi katillugit 24,1 mio. kr. misissueqqissaarluni ingerlatanut atorpai, taakkua 34,5 %-ii Qeqertarsuaq-akuersissummi; 15,7% på Hugin-akuersissummi; 13,5% Qussummi; 11,5% Niaqunngu - na mi, sinnerilu akuersissutini allani atorlugit. Asimi misissuinermut ani - ngaa sartuutit ilaat 23,9 mio. kr. akiliutigineqarput 0,2 mio. kr.-llu ingerlatsinermi aningaasartuutinut ilanngunneqarlutik. Qeqertarsuarmi-kuulteqarfimmik misissuinermi (fase 3) ingerlatseqatigiiffiup sulinera ukiuni kingullerpaani Qingaaq-pilersaarusiamut samminniffiunerpaasimavoq, tamaani kuultip annerpaartaa BD-immikkoortoqarfimmiinnerummat. Qillerinikkut misilugutissatut 2007-imi piikkat meterinit mar lunneersut 14 g/t angullugit kuultitaqarput, misiligutillu affaat sin - ner lugit isaannarnik takuneqarsinnaasunik kuultitaqarlutik, tamannalu im mikkut illuinnarnerarneqartariaqarpoq. Qeqertarsuarmi kuulti issoqqa - ngaatsiarsuusinnaasarpoq ( nuggets ), qaarsumi assigiinngitsumik siamasilluni. Taamaattumik misiligutissatut qillikkat mississueqqissaarnerup nalilersornerani saffiugassami kuulteqassutsimik oqaatiginninnissamut atorsinnaanngillat, taamaallaalli atorsinnaallutik qaarsoqarfiup sukutsiata kuulteqarneranut oqaatiginninnissamuinnavik. Qaarsup qaani pilattortiterilluni misiligusiornermi takuneqarsinnaalerpoq BD-qarfik qaqqanut pu - lasimasoq 1000 meterit sinnerlugit malittarineqarsinnaasartoq; immap qaavaniit 300 meterinik qutsinnerusumiit qummut 1000 meterimut. Holdings Limited (Implats) was announced on January 15th The Amikoq prospect is part of the Fiskefjord concession and the size is 124 km 2 Implats is the world s second largest producer of PGE and is involved with which is involved in all aspects of the PGM (platinum group metals) market, including mining, smelting, refining and marketing. Under the option agreement, Implats is able to earn, incrementally through three phases, a 60% interest in the Amikoq Platinum Project by funding USD 5m of exploration expenditures on the Property within 4 years. After phase 3 a Joint Venture is formed and Implats pays USD 1m in cash to NunaMinerals. The agreement will effect NunaMinerals accounts positive in time with the fullfillment. No effects have been included i the 2007 annual accounts. EXPLORATION NunaMinerals invested a total of DKK 24.1m on exploration activities in 2007 distributed at 34.5% on the Storø concession (Qingaaq); 15.7% on the Hugin concession, 13.5% on the Qussuk project, 11.5% on the Fiskefjord concession and the remainder into the rest of the concessions. Of field costs, DKK 23.9m was capitalised and DKK 0.2m taken to the income statement. At the Storø Gold Project (phase 3) activites during the last years have been focused on the Qingaaq prospect where most of the gold is located in the BD zone. Drill cores from 2007 contains up to 14 g/t gold over 2 meters and visible gold was observed in half of the drill cores, which is unusually high. The distribution of gold at Storø is highly uneven due to a significant nugget effect. As a result, geochemical analysis of the drill core does not provide a precise grade estimate, but merely indicates the presence of mineralised rock. Surface channels and drill core samples reveal that the BD zone can be traced continuously over a strike length of more than 1,000 meters, from 300 to 1,000 meters above see level. 13

16 For at kunne definere graden af nugget effekt på Storø har selskabet udtaget 7 mikro-bulk-prøver (i alt kg), som er systematisk indsamlet fra forskellige malmzoner på Qingaaq-prospektet. Disse prøver un - der går en test-processering hos det anerkendte laboratorium, SGS Lake - field i Canada. Resultaterne fra denne test-processering vil give indikationer på, hvordan guldet opfører sig ved en produktion, ligesom resultaterne også vil bidrage til at afdække nugget effekten på Storø. I Qingaaq-prospektet findes der også guld i den overfladenære Main Zone. Main Zone findes i en foldeombøjningszone med en længdeudstrækning på ca. 400 meter. En fortsættelse af den guldførende BD-zone findes også i Aappalaartoq fjeldet på Storø, ca. 5 km nord for Qingaaq. Det er endnu ikke påvist om BD-zonen i Qingaaq og BD-zonen i Aappalaartoq er sammenhængende. Qussuk-projektet (fase 2) har i 2007 udviklet sig markant positivt. De guldførende strukturer findes indenfor en strækning på 20 km, hvilket er betydeligt længere end tidligere antaget. For første gang er der i 2007 lokaliseret synligt guld. Den bedste guldværdi i en bjergartsprøve er 35,8 g/t. De guldførende strukturer indeholder også kobber, både i form af kobberkis og malakit, men også i form af gedigent kobber. Den bedste kobberværdi i en bjergartsprøve er 1,3%. NunaMinerals har i 2007 hyret det danske selskab, SkyTEM ApS, til at gennemføre magnetiske målinger samt elektromagnetiske (TEM) målinger ved Qussuk. SkyTEM-systemet er kendetegnet ved dets høje opløselighed og store indtrængningsdybde. Opmålingen blev foretaget under flyvning i lav højde, langs parallelle linier med en linieafstand på 100 meter. Foreløbige tolkninger af de elektromagnetiske data har ledt til erkendelsen af flere overfladenære anomalier med høj elektrisk ledningsevne; en signatur, som er karakteristisk for sulfidrige mineraliseringer. Højt-ledende anomalier er påvist indenfor undersøgelsesområdet. I den sydlige del af undersøgelsesområdet (Plateau Zone) er der identificeret 4 højledende linser i dybet indenfor en strækning på 2,2 km. Der er en tydelig sammenhæng mellem disse anomalier og guld-kobber mineraliseringer, som er lokaliseret på overfladen. Andre højledende anomalier er tilsvarende påvist både i det kystnære område (Blue Fox Zone) samt flere steder i det nordlige område (Swan Zone). NunaMinerals planlægger at gennemføre et boreprogram i Qussuk i 2008, hvor flere af de ledende zoner og flere af de guldførende zoner vil blive testet ved kerneboringer. Geologien i Fiskefjordplatinprojektet, (fase 2) har mange lighedspunkter med geologien i Bushveld-komplekset i Sydafrika, hvorfra hovedparten af den globale platinforsyning stammer. Amikoq-intrusionen har været fokus for NunaMinerals efterforskningen i Amikoq-intrusionen er ca. 40 km lang og mellem 1 og 3 km bred og kan deles i en vestlig, østlig og nordlig del. Der er gennemført systematisk prøvetagning langs 4 linier på tværs af den vestlige del af intrusionen. Prøvetætheden er 20 meter. Bedste anomali giver ca. 0,6 g/t platin+palladium. Prøvetag nin - gen afslører, at de fleste platin-anomalier er beliggende i de marginale dele af intrusionen. I januar 2007 indgik NunaMinerals en optionsaftale med Impala Plati - num Holding Ltd. (Implats) om den del af Fiskefjord platinprojektet som vedrører Amikoq-intrusionen. NunaMinerals har fortsat en ejerandel på 100% i de resterende dele af Fiskefjords-koncessionen. I Hugin-koncessionen (fase 2) har NunaMinerals indgået en samarbejdsaftale med det britiske selskab Image Africa UK Ltd. (IAL) som giver IAL en ejerandel af eventuelle mineprojekter som NunaMinerals måtte udvikle indenfor HUGIN interesseområdet mod at IAL yder sin ekspertise i da - ta fremskaffelse og tolkning af data indsamlet fra satellitter (remote sensing). To define the extent of the nugget effect on Storø, 7 micro-bulk samples totaling 1,200 kg have been collected from various ore zones at the Qingaaq prospect. These samples are being processed at the recognised test laboratory SGS Lakefield in Canada. The results will indicate how the gold will react to real processing and will contribute to determine the extend of the nugget effect. At the Qingaaq prospect gold also occurs within the so called Main Zone, which is located above the BD zone in the Qingaaq fold closure with a strike length of approximately 400 meters. A continuation of the gold bearing BD Zone is located at 14 the Aappalaartoq mountain at Storø approximately 5 km north of Qingaaq. It is unknown whether the BD zo - ne at Qingaaq is connected to its equivalent at Aap pa - laar toq. The Qussuk project (phase 2) has progressed very positively in The gold bearing structures are located within a strike length of 20 km, which is considerable longer than previously estimated. Visible gold was observed for the first time in the area in Rock samples return up to 35.8 g/t. The gold bearing structures also contains copper as chalcopyrite and malachite, and locally as free grains. Rock samples return up to 1.3% copper. In 2007, NunaMinerals hired the Danish company, Sky - TEM ApS, to carry out a magnetic and electromagnetic (TEM) survey in the Qussuk area. The SkyTEM system is characterised by its high resolution and deep penetration. Measurements was carried out during low-altitude flying along parallel lines with a spacing of 100 meter. A preliminary interpretation of the electromagnetic data reveals a number of significant high-conductive zones at depth, which in turn may represent the presence of sulphide-rich bodies. In the southern part of the survey area (Plateau Zone) four strong conductors are identified along a 2.2km strike. There is a close match

17 Qeqertarsuarmi issoqqaqarnerup qanoq pissusilersornera, nugget ef - fekt, paasisinaajumallugu nassuarsinnaajumallugulu ingerlatseqatigiiffik misiligutissanik mikisualukkaanik immikkoortitertuneersunit Qingaaq-pi - ler saarusiami saffiugassaqarfinneersunik arfineq marlunnik piiaatitsivoq (katillugit kg.) Misiligutissatut piiakkat taakku misissuisarfimmi akuerisaasumi, SGS Lakefield Canadami, misissoqqissaartinneqassapput. Misissoq qis saakkat taakku inernerisa ersersinnaajumaarpaat kuulti tu ni - sas siarine qartussaq qanoq pissuseqarumaassanersoq, soorluttaaq misissuinermi inernerit ersersikkumaaraat paasissutissiillunilu Qeqertarsuarmi issoqqa qarnerup qanoq pissusilersorneranik. Qingaaq-pilersaarusiami kuulteqarportaaq Pingaarneqarfimmik taasami qaarsup qaavanut qanittumi. Pingaarneqarfik qullunneqarfimmiippoq sa - ngujartuaartumi siaarluni takissusiata 400 meterit miissiliorlugit. Kuulteqarluni BD-immikkoortoqarfik Qeqertarsuarmi Aappalaartumi, Qi - ngaa miit 5 kilometerit missiliorlugit avannarpasinnerusumi aamma ta - kus saavoq. Suli ersersinneqanngilaq BD-immikkoortoqarfik Qingaamiit - toq Aappalaartumiittorlu katinngallutik ataqatigiinnersut. Qussummi-suliaq (fase 2) 2007-imi malunnaatilimmik pitsaasumik ineriartorpoq. Tamaani ilutsit kuultillit 20 km-it iluanni isorartussusermiipput, tamannalu siullerpaamik pasitsaassamit tanneroqaaq imi siullerpaamik sumiissusersiisoqarpoq kuultimik isaannarnik takuneqarsinnaasumik. Kuulti naleqarluarnerpaaq ujaqqani misiligutini 35,8 g/t.-iuvoq. Ilut - sit kuultimik akullit kanngusaqartarputtaaq, kanngussattut innerusatut (su ngarpaluttoq) malakittitullu, aammali kanngussattut akuitsutut. Kan - ngussak naleqarluarnerpaaq ujaqqami misiligummi 1,3%-iuvoq imi NunaMineralsip danskit ingerlatseqatigiiffiat SkyTEM ApS attartorpaa Qussummi saviup kajungerisaanik elektromagnetiskeqassusermillu (TEM) uttortaasillugu. SkyTEM-systemip ilisarnaatigaa arrortitsisinnaassuserujussuani ilummullu pulasinnaanerujussuani. Uttortaaneq timmisartumiit pukkitsunnguakkoorluni timminikkut suliarineqarpoq, sammiveqatigiiaanik 100 meterinik akuttussuseqartunik timmisaqattaarluni. Elektromagnetiskimik nalunaarsukkat nassuiarallarnerisa nalujunnaarsippaat qaarsup qaavanut qanittut arlaqartut pissusissamisuunngitsuusut in naallagissap sarfaanit aqqusaaruminarnerujussuarmikkut; sulfideqarluartut issortiteriffiginnissimanerannik. Misissuiffeqarfimmi sarfamit aqqusaaruminassutsimikkut pissusissamisuungitsut ersersinneqarput. Misis - suif figineqartup kujataa tungaani (Plateau Zone) paasineqarpoq immikkut aqqusaaruminartoqarfiit itisuumiittut / appasissorujussuarmiittut sisa - maasut 2,2 kilometerinik isorartussusillit. Erseqqissumik pissusissamissuunngitsut illua tungaanilu kuulteqarfit-kanngussaqarfiit issortitersimanerisa ataqatigiinneq qaarsup qaavani takutippaat. Aqqusaaruminartut allat taamaaqataanik ersersitsipput sinerissamut qanittumi (Blue Fox Zo - ne) kiisalu avannaa tungaani arlaqartuni (Swan Zone). NunaMineralsip pilersaarutigaa 2008-mi Qussummi qilleriniarluni, tamaani aqqusaaruminartoqarfiit arlaqartut kiisalu aamma kuulteqartartut arla - qar tut qillerilluni misiligutissanik peersinikkut misilinniarneqarlutik. Niaqunngunami nunap sananeqaatai (fase 2) Sydafrikami Bushveldimi pla tineqarfiit, platinimik nunarsuarmi pilersuinerup annersaata pissarsiarineqarfigisartagaata sananeqaataanut arlalippassuartigut assingussute - qar put. Nunap immikkoortuani tamaani kinnernik ujaranngortunik katersuinerit takutippaat Niaqunngunaq ujaqqat nunap iluani aannikut isaaffigisimasaannik platinertaqartunik minnerpaamik sisamanik siumugassa - qarfiusoq. Amikumi-qerlunneq NunaMineralsip 2007-imi misissueqqis - saar nermini immikkut ukkataraa. Amikumi-qerlunneq 40 km-it miss. Iso - rar tussuseqarpoq kilometerillu ataatsip pingasullu akornanik atitussuse - qar luni, malittarineqarsinnaallunilu kimmut, kangimut avannamullu. Qer - lun nerup kitaa tungaani tukimut titarnerit sisamat malitaralugit peqqissaartumik aaqqissuulluagaasumillu misiligutissanik piiaasoqarpoq. Misili - gutit imminnut qanissusiat 20 meteriuvoq. Allaassutip pitsaanerpaap 0,6 g/t platin+palladium missiliorpaa. Misiligutinik piiaanerup qulaarpaa platineqarfiit amerlanerpaat qerlunneqarfiup sinaa tungaaniittut. Januaarimi 2007-imi NunaMineralsip Impala Platinum Holding Ltd. (Im - plats)-ilu Niaqunngunap platinimik suliniutaani Amikumi-qerlunneq pillugu isumaqatigiissuteqarput tunuarumasinnaanermik. NunaMinerals suli Niaqunngunaq-akuersissutip sinnerani tamakkiisumik piginnittuuvoq. Hugin-akuersissummi (fase 2) NunaMinerals tuluit ingerlatseqatigiiffiannik Image Africa UK Ltd. (IAL)-imik suleqateqarnissamik isumaqatigiissuteqarpoq, tassani IAL aatsitassarsiulersinnaanermi piginneqataassummik peqartussanngorlugu NunaMineralsip HUGIN soqutigisaqarfimmi ineriartortittariaqarsinnaasaani periarfissippaa IAL qaammataasat atorlugit paasissutissanik pissarsiortornermut immikkut paasisimasaanik (remote sensing) ikiorsiisussanngorlugu. between these conductive targets and gold-copper bearing zones on surface. Other highly conductive anomalies are also recognised both in the coastal areas (Blue Fox Zone) and several places in the northern areas (Swan Zone). The continuity of mineralised zones correlating with geophysical anomalies is to by tested by diamond drilling in the 2008 field season. The geology in the Fiskefjord Platinum Project (Phase 2) resembles the geology in the Bushveld complex in South Africa, from where the main part of the worlds platinum is produced. The Amikoq intrusion was the focus area for the 2007 exploration programme. This layered complex is approximately 40 km long and between 1 and 3 km wide and can be divided into a Western, Eastern and Northern part. Systematic sampling along 4 lines crossing the Western part of the intrusion was carried out during the field season. Sample spacing was 20 meters. Best anomaly returns 0,6 g/t platinum+palladium combined. The sample programme reveals that most of the platinum anomalies lies at the edges of the intrusion. In January 2007 an option agreement between Nuna - Minerals and Impala Platinum Holding Ltd. (Im plats) regarding the Amikoq intrusion was signed. In the Hugin concession (phase 2) NunaMinerals has signed a collaboration agreement with the British company Image Africa UK Ltd. (IAL) which gives IAL a share of future mining projects that NunaMinerals develops within the HUGIN target area against IAL assisting with its expertice in collecting, compiling and interpreting data collected from satellites (remote sensing). 15

18 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I PROJEKTPORTEFØLJEN NunaMinerals har i løbet af 2007 justeret selskabets efterforskningsportefølje. Ved udgangen af 2007 opgav selskabet Kang-koncession (tilladelse 2005/14 Tasersuup Qulaa ) da efterforskningen i projektet ikke har ført til ny viden. Selskabet har endvidere reduceret arealet af Kitakkoncessionen (tilladelse 2005/11 Kitak ) fra 413 km 2 til 48 km 2. I 2007 har selskabet fået tildelt 7 nye eneretskoncessioner med et samlet areal på km 2. KANG East-koncessionen (tilladelse 2007/10 Umiiviit ) på 1223 km 2 dækker områder med potentiale for kobber-guld, guld samt diamanter. Hugin-koncessionen i Sydøstgrønland (tilladelse 2007/12 Taate - raat ) på 1074 km 2 ) er udtaget som et multidisciplinært projekt, hvor selskabet søger efter mineralforekomster i det stort set uudforskede Sydøstgrønland med det velkendte Sydvestgrønland som skabelon. Målet er at lokalisere forekomster af bl.a. guld og nikkel. Pro - jektet gennemføres ved en kombineret brug af velkendte geokemiske efterforskningsmetoder kombineret med nyere teknologier som remote sensing. Giesecke-koncessionen (tilladelse 2007/13 Ataneq ) på 337 km 2 dækker et område nord for Nassuttooq, prospektivt for nikkel. Om - rådet anses for at være den østlige fortsættelse af Trans-Hudson/ - Torn gat bæltet i Canada, hvor de kendte nikkelforekomster i Raglan og Thompson findes. Ammassalik-koncessionen (tilladelse 2007/49 Ikkateq ) på 149 km 2 dækker et område sydvest for samt et område nordøst for Ammas - salik. Området er prospektivt for nikkel. Området anses for at være den østlige fortsættelse af Nassuttooq området (Giesecke-koncessionen) som igen er den østlige fortsættelse af Trans-Hudson/Torngat bæltet i Canada, hvor de kendte nikkelforekomster i Raglan og Thomp son findes. Ymer Ø-koncessionen (tilladelse 2007/50 Andree ) på km 2 er beliggende i det centrale Østgrønland, 125 km nord for Mesters Vig. I Margeries Dal på Ymer Ø kendes der flere små men højlødige linser af wolfram- og antimonmalm. De historiske undersøgelser giver nedenstående antagede ressourcer: ca ton malm med et indhold på 3,4% wolfram svarende til 4,3% WO 3 i Main Lens i MDS; ca ton malm med et indhold på 1,0% wolfram svarende til 1,3% WO 3 i Small Lens i MDS; ca ton malm med et indhold på ca. 1,0% wolfram svarende til 1,3% WO 3 i MDN lens; ca ton malm med et indhold på ca. 3,5% antimon i MDN Sydlige Forkastning, samt ca ton malm med indhold af 7,1% antimon i MDN Nordlige Forkastning. Maniitsoq Øst koncessionen (tilladelse 2007/51 Majoqqaq ) på 697 km 2 er fordelt på 2 delområder sydøst og øst for Søndre Isortoq. Området har potentiale for guld, nikkel og diamanter. Historisk efterforskning har vist tilstedeværelsen af en række mindre blotninger med højt indhold af nikkel, kobber og platinmetaller. Tidligere efterforskning i området (bl.a. Falconbridge) har fokuseret på noritbæltet. NunaMinerals efterforskning kæder nikkelmineraliseringerne sammen med regionale, m brede, boninitiske noritgange, der er kendt i området. Disse gange har været transportveje for primitive smelter fra stor dybde. Smelterne har haft adskilte nikkel-kobber-platin-rige faser som ses i flere små blotninger. NunaMinerals efterforskning har til hensigt at lokalisere større ansamlinger af nikkel i området. NALUNAQ GOLD MINE NunaMinerals solgte sin ejerandel på 17,5% i Nalunaq Gold Mine pr. 1. november SIGNIFICANT CHANGES IN THE PROJECT PORTFOLIO During 2007 NunaMinerals has adjusted its exploration portfolio. At the end of the year the Kang concession (License 2005/14 Tasersuup Qulaa ) was given up as exploration had not revealed any significant new knowledge. Furthermore, the size of the Kitak Concession (License 2005/11 Kitak ) was reduced from 413 km 2 to 48 km 2. In 2007 the Company have been granted 7 new exclusive 16 concessions covering an area of 4,953 km 2. The KANG East concession (license 2007/10 Umiiviit ) of 1,223 km 2 covers areas with potential for coppergold, gold and diamonds. The Hugin concession (license 2007/12 Taateraat ) of 1,074 km 2 is a multi- disciplinary project, where the Company explores for minerals in the highly unexplored South East Greenland. This region represents the continuation of well-known geology and mineralization targets from South West Greenland, which is applied as a modelling frame. The intention is to localize new occurrences, with the primary commodities sought after being gold and nickel. The project approach is to combine well-known geochemical exploration methods combined with newer technologies e.g. remote sensing. The Giesecke concession (license 2007/13 Ataneq ) of 337 km 2 covers an area to the North of Nassuttooq, prospektive for nickel. The area is believed to be the

19 SULINIUTINIT ALLANNGUUTIT PINGAARUTEQARTUT NunaMineralsip 2007-ip ingerlanerani ingerlatseqatigiffiup misissueqqissaarnermik suliniutit allanngortippai ip naalernerani ingerlatseqatigiiffiup Kang-akuersissut (akuersissut 2005/14 Tasersuup Qulaa ) taamaatippaa misissueqqissaarneq nutaanik paasisaqaataanngimmat. Inger - latseqatigiiffiup Kitak-akuersissut minnerulersippaattaaq (akuersissut 2005/11 Kitak ) 413 km 2 t-init 48 km 2 -nut annikillilerpaa. Ingerlatseqatigiiffiup 2007-imi akuersissutit kisermaassassat nutaat arfineq-marluk katillugit km 2 -inik annertussuseqartut pissarsiarai. KANG East-akuersissut (akuersissut 2007/10 Umiiviit ) nuna 1223 km 2 -inik annertussuseqartoq kanngussassaqarnissaanik kuulteqarnissaanillu kiisalu aligoqqeqarnissaanik ilippanartoq pissarsiaraa. Kalaallit Nunaata Tunuata Kujataani Hugin-akuersissummi (akuersissut 2007/12 Taateraat ) 1074 km 2 -iusumi) ingerlatseqatigiiffiup saf fiugassaqassusianik suliniutissaa Kalaallit Nunaata Tunuata Ku ja - taa ni ilisimatusarfigineqarsimanngipajaartumi Kitaata Kujataani ilisimaneqarluartut aallaavigalugit arlalinnik sammisaqartussaq aalaja - ngiun neqarpoq, Siunertaraa ilaatigut kuulteqassutsip nikkeleqassutsillu sumiiffissiniarnissaat. Suliaq ingerlanneqarpoq ujaqqat, mineralit erngullu allallu sannaasa akuisalu agguataarsimassusiannik ilisimatusarneq, geokemisk, ilisimaneqarluartoq periuseralugu, teknikkikkulli periutsit allat nutaat atorlugittaaq, soorlu remote sensing, qaammataasat atorlugit paasissutissanik pissarsiortorneq. Giesecke-akuersissummi (akuersissut 2007/13 Ataneq ) 337 km 2 - iusoq nuna Nassuttuup avannaaniitoq nikkeleqassusianik ujaasiffigissavaa. Nuna tamanna tassaatitaavoq Canadami Trans-Hudson/ Torn - gat, Raglan Thompsonillu nikkeleqarfiata ilisimaneqarluartup ingerlaqqinnera, Ammassalik-akuersissummi (akuersissut 2007/49 Ikkateq ) 149 km 2 -iusup nuna Ammassallip kujataa kitaaniittoq kiisalu avannaa ka - ngia niitoq pivaa. Nuna tamanna nikkeleqarnissaanik isumalluarnartuuvoq. Ilimagineqarportaaq Nassuttuup sannaata kangimut nanginnerissagaa (Giesecke-akuersissummi), tassa Canadami Trans-Hud - son/ Torn gap, Raglan Thompsonillu nikkeleqarfiata ilisimaneqarluartup aamma ingerlaqqinnera,. Ymer Ø-akuersissummi (akuersissut 2007/50 Andree ) km 2 - iusoq Tunup qiterpasissuaniippoq, Mesters Vigimit 125 kilometerinik avannarpasinnerulluni. Ymer Ø-mi Margeries Dalimi wolframimi antimonimilu saffiugassat annertunngitsut arlaqartut akuitsorujussuit qooqqaasatut iluseqartut. Misissuisarnerit oqaluttuarisaanermut ilan - ngussimasut pisuussutit ataani nalunaarsorneqartutut annertussuse - qarsorineqarput: ton miss. saffiugassaq 3,4%-imik wolframilik 4,3% WO 3 -imut naapertuuttoq MDS-imi Qooqqaasaqarfimmi Pi ngaar ner - mi; ton miss. saffiugassaq 1,0%-imik wolframilik 1,3% WO 3 - imut naapertuuttoq MDS-imi Qooqqaasaqarfimmi Mikisumi; ton miss. saffiugassaq 1,0% miss. wolframilik 1,3% WO 3 -imut naapertuuttoq MDN-imi qooqqaasaqarfimmi; ton miss. saffiugassaq 3,5% miss. antimonilik MDN-imi Nikiffimmi Kujallermi, kiisalu ton miss. saffiugassaq 7,1% miss. antimonilik MDN-imi Nikiffimmi Avannarlermi. Maniitsup Kangiani akuersissut (akuersissut 2007/51 Majoqqaq ) 697 km 2 -iusoq marlunnut Isortup kujataata kangianut aamma ka - ngia nut immikkortinneqarput. Nunap tamatuma kuulteqarlunilu, nik keleqarlunilu aligoqqeqarnissaa ilippanaateqarluarpoq. Misisueqqissaaarnerit oqaluttuarisaanermiittut malillugit saffiugassaqarpoq annertunngikkaluartunik nikkeleqarluarlutillu, kan - ngusssaqarluarlutillu platineqarluartunik. Siusinnerusukkut tamaani misissueqqissaarnerit (ilaatigut Falcon - bridge) noritteqarfik ukkatarisimavaa. NunaMineralsip misissueqqissaarnermini nikkelit issortiterfigisimasaanut tamaani norittit nunngarummiittut boninitiskiusut, meterinik atitussuseqartut ilisimaneqartut sammivai. Nun - nga rutit tamakkua itinersuarmeersut aqqusaartugarisarsimavaat. Ujaqqat innermik anitsisartut ataanneersut immikkoorlutik nikkel-kanngussak-platineqarluartut aqqusaartarsimavaat mikisuarannguullutillu arlaliullutik takussaasumiittalersimasarlutik. NunaMineralsip misissueqqissaarnermini siunertaraa nunami tamaani nikkeleqarfiit annertunerusumik katersuuffigisimasaannik sumiiffissiniaaneq. NALUNAQ GOLD MINE NunaMineralsip Nalunaq Gold Minemi piginneqataassutini 17,5%-iusut 1. novembari 2007-imi tunivai. eastern continuation of the Trans-Hudson and Torngat belts in Canada, where the renowned nickel mines Raglan and Thompson are situated. The Ammassalik concession (license 2007/49 Ikkateq ) of 149 km 2 covers areas to the South East and North East of Ammassalik, respectively. The region is prospective for nickel. The Ammassalik area is believed to be the eastern continuation of the Nassuttooq area on the West coast (The Giesecke concession). The Ymer Ø concession (license 2007/50 Andree ) of 1,226 km 2 is situated in the central part of East Greenland, 125 km North of Mesters Vig. In Margeries Dal on Ymer Ø several small but high-grade lenses of tungsten and antimony ore is known. Historical exploration has uncovered the below stated inferred resources: App tons of ore with 3.4% tungsten equivalent to 4.3% WO3 in Main Lens at MDS; App tons of ore with 1.0% tungsten equivalent to 1.3% WO3 in Small Lens at MDS; App tons of ore with 1.0% tungsten equivalent to 1.3% WO3 in MDN lens; App tons of ore with 3.5% antimony at the MDN South Fault, and App tons of ore with 7.1% antimony at the MDN North Fault. The Maniitsoq East concession (license 2007/51 Majoqqaq ) of 697 km 2 is divided into two sub-areas South East and East of Søndre Isortoq. The area is prospective for gold, nickel and diamonds. Historic exploration has uncovered several small outcrops with high amounts of nickel, copper and PGE s. Previous exploration in the area (Falconbridge amongst others) focused on the norite belt, which comprises a series of mineralised pods cropping out on surface. NunaMinerals exploration links the nickel mineralization to regional m wide boninitic norite dykes, which are a significant component of the area. These dykes have acted as fluid conduits for primitive melts carrying nickel-copper-pge rich phases. NunaMinerals exploration is aimed at locating larger bodies of nickel in the area. NALUNAQ GOLD MINE NunaMinerals sold its stake of 17.5% of the shares in Nalunaq Gold Mine at 1 November

20 Økonomisk udvikling HOVEDTRÆK Årets resultat blev et overskud på 11,2 mio. kr. efter aktivering af efterforskningsomkostninger på 23,9 mio. kr. Sidste års resultat var et underskud på 3,5 mio. kr. efter aktivering af efterforskningsomkostninger på 18,2 mio. kr. Regnskabsresultatet er markant påvirket af salget af aktieposten i Nalu - naq Gold Mine som blev solgt for en kontantpris på CAD 2,5 mio. samt en ret til produktionsafgift (Net Smelter Royalty) på 1,5% af den del af Nalunaq Gold Mine s akkumulerede guldproduktion, som overstiger unser guld. Desuden blev NunaMinerals gældsbreve på DKK 9,1 mio. samt tilskrevne renter på DKK 3,0 mio. indfriet. I alt realiserede NunaMinerals en samlet regnskabsmæssig gevinst i forhold til bogført værdi på DKK 16,2 mio., samt en likviditetsforbedring på DKK 25,2 mio. Det lavere resultat i forhold til selskabets senest udtrykte forventning i meddelelse nr skyldes, at selskabet har opgivet Kang-koncessionen ved årsskiftet, hvilket påvirker regnskabsresultatet negativt med 1,5 mio. kr. Selskabet har i lighed med tidligere år fået evalueret sine projekter hos en uafhængig valuar CSA Group som foreløbigt vurderer den samlede portefølje af koncessioner pr. 31. december 2007 til 16 mio. USD (80 mio. kr.) mod 11 mio. USD (61,6 mio. kr.) pr. 31. december PENGESTRØMME Der er i 2007 investeret 23,9 mio. kr. i immaterielle anlægsaktiver og 3,7 mio.kr. i materielle anlægsaktiver heraf 2,4 mio. kr. til færdiggørelse af selskabets hovedkontor. Via salget af aktierne i Nalunaq Gold Mine A/S blev der tilført selskabet likviditet på 25 mio. kr. Der har ikke i 2007 været kapitaltilførsel til selskabet. Ved udgangen af året var likviditetssituationen således, at der på selskabets bankkonti var indeståender på 4,8 mio. kr., hvortil kommer en ikke udnyttet kreditfacilitet på 13,0 mio. kr. EFTERFORSKNINGSFORPLIGTELSER Når efterforskningsvirksomheder tildeles en eksklusiv efterforskningstilladelse (eneretskoncession), sker dette på to betingelser: Selskabet skal betale en engangsafgift og påtager sig desuden at bruge en årlig sum penge på at efterforske koncessionsområdet en såkaldt arbejdsforpligtelse. Eneretskoncessioner gives for en periode af fem år med ret til forlængelse for yderligere en femårig periode. Arbejdsforpligtelsen beregnes af koncessionsarealet ultimo året. Bortset fra i koncessionens første år kan koncessionstageren løbende reducere koncessionsarealet og derved mindske arbejdsforpligtelsen. De arbejdsforpligtelser, der er angivet for år 2008 i tabellen nedenfor, er derfor teoretiske og beregnet på baggrund af koncessionernes nuværende størrelse. Standing Akkumulerede Afholdte Standing Akkumulerede forpligtelser forpligtelser udgifter forpligtelser forpligtelser PRIMO ULTIMO Inglefield Land Giesecke Maniitsoq Øst Niaqunngunaq / Fiskefjord Isua Storø Kang-Øst Paamiut Vagar Hugin Ammassalik Kitak Ymer Ø West Greenland East Greenland Kisitsisit siunermikkut minusitaqanngitsut 2008-mut suliaqarnissamik pisussaaffeqarnermik takutitsisut minusimik ikkussiviusimasut ingerlatseqatigiiffiup suliaqarnissamik pisussaaffeqannginneranik ersersitsipput. Et positivt tal angiver en arbejdsforpligtelse for 2008, mens et negativt tal angiver at selskabet ikke har en arbejdsforpligtelse for A positive figure specifies the work commitment for A negative figure specifies that the Company have no work obligations for Financial performance SUMMARY The company recorded a profit for the year of DKK 11.2m after capitalisation of exploration costs of DKK 23.9m. Last year a net loss of DKK 3.5m was recorded after capitalisation of exploration costs of DKK 18.2m. The result is substantially effected by the sale of the shares in Nalunaq Gold Mine which were sold for CAD 2.5m in cash and a Net Smelter Royalty of 1.5% of Nalunaq Gold Mine s accumulated goldproduction that exceeds 992,000 ounces of gold. Furthermore the Instrument of debts of DKK 9.1m was repaid together with accrued interests of DKK 3.0. In total NunaMinerals recorded a gain of DKK 16.2m against book value and an improvement in liquidity of DKK 25.2m. The lower result compared to the expectations set fort in announcement is due to the giving up of the Kang concession at year end. This effects the annual accounts negatively with DKK 1.5m The Company has like in earlier years had its projects assessed by an independent appraiser the CSA Group which preliminarly assesses the value of the total portfolio of NunaMinerals concessions to be USD 16.0m (DKK 80.0m) at 31 December 2007 compared to USD 11.0m (DKK 61.6m) at 31 December CASH FLOWS In 2007 a total of DKK 23.9m was invested in intangible assets and DKK 3.7m was invested in property plant and equipment of which DKK 2.4m were used to finalise the Company s headquarter. The sale of the Company s shares in Nalunaq generated a positive cash flow of DKK 25m. There were no capital increases in the Company in

UKIuMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

UKIuMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 UKIuMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT indholdsfortegnelse: Fremadrettede udsagn 2 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 6 Årets væsentligste begivenheder

More information

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT Nutserinermi assigiinngissuteqassappat qallunaatuua atuuppoq. Ved tilfælde af uoverenstemmelser mellem den grønlandske, danske og engelske version

More information

Interim report for the six months to 30 June 2008

Interim report for the six months to 30 June 2008 Interim report for the six months to 30 June 2008 Nuuk, 13 August 2008 Announcement no.: 2008/31 Page 1 of 14 Summary: The Nunaminerals A/S Supervisory Board today reviewed and approved the financial statements

More information

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010 Assiliisoq / Fotos / Photographer: Nunaoil, Cairn Energy, TransAtlantic Kalaallisuunngortitsisoq / Grønlandsk oversættelse / Greenlandic translation:

More information

ukiumoortumik nalunaarusiaq Årsrapport

ukiumoortumik nalunaarusiaq Årsrapport ukiumoortumik nalunaarusiaq Årsrapport Annual Report 2011 Ass. / Foto / Photo: Peter Alsen Assiliisoq / Fotos / Photographer: Nunaoil, Peter Alsen Kalaallisuunngortitsisoq / Grønlandsk oversættelse / Greenlandic

More information

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 Assiliisoq / Fotos / Photographer: Nunaoil. Kalaallisuunngortitsisoq / Grønlandsk oversættelse / Greenlandic translation: Peter Frederik Rosing

More information

Host immunity to tuberculosis in Greenland

Host immunity to tuberculosis in Greenland PhD thesis Host immunity to tuberculosis in Greenland Sascha Wilk Michelsen, MD University of Copenhagen 2015 Department of Epidemiology Research and Department of Infectious Disease Immunology Statens

More information

USSASSAARINERMI AKIT ANNONCEPRISER

USSASSAARINERMI AKIT ANNONCEPRISER USSSSRINERMI KIT NNONCEPRISER Igloo Magazine anu una UN Business TIMIUN Ilaannigooq Der var engang... Once upon a time... Ukioq 2011 Kalaallit Nunaanni inooriaatsimut tunngasumik tamanut naleqquttumik

More information

Expedit a/s. Registration no. 37 75 25 17. Interim report for the period 1 January 30 June 2015

Expedit a/s. Registration no. 37 75 25 17. Interim report for the period 1 January 30 June 2015 Expedit a/s Registration no. 37 75 25 17 Interim report for the period 1 January 30 June 2015 For additional information, please contact Steen Bødtker, CEO, at tel. no. 0045 20 80 88 00 or by email steen.bodtker@expedit.dk.

More information

NunaMinerals A/S. Update October 2008

NunaMinerals A/S. Update October 2008 NunaMinerals A/S Update October 2008 Forward-looking statements The forward-looking statements contained in this presentation, including descriptions of NunaMinerals development and exploration projects,

More information

Notice of Annual General Meeting of Directors and Shareholders and Complete Proposals

Notice of Annual General Meeting of Directors and Shareholders and Complete Proposals 3 April 2009 Notice of Annual General Meeting of Directors and Shareholders and Complete Proposals Enclosed please find the notice of and the complete proposals for the Annual General Meeting of directors

More information

Imai. Indholdsfortegnelse. Contents

Imai. Indholdsfortegnelse. Contents 2001-IMUT UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSBERETNING 2001 ANNUAL REPORT 2001 Imai Qupp. Ingerlatseqatigiiffik pillugu paasissutissat...............3 Kisitsisit pingaarnerit.................................3

More information

2 Goodwill 2 Goodwill 2 Goodwill. 3 Forudbetalinger for immaterielle anlægs- 3 Payment on account 3 Payment on intangible assets aktiver

2 Goodwill 2 Goodwill 2 Goodwill. 3 Forudbetalinger for immaterielle anlægs- 3 Payment on account 3 Payment on intangible assets aktiver Balance Balance Sheet Balance Sheet AKTIVER ASSETS ASSETS A Anlægsaktiver A Fixed assets A Fixed assets I Immaterielle anlægsaktiver I Intangible assets I Intangible assets 1 Forsknings- og udviklingsomkostninger.

More information

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2004 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAMI ASSITALIUSSAT ILLUSTRATIONERNE I ÅRSRAPPORTEN ILLUSTRATIONS IN THE ANNUAL REPORT Ukiumoortumik nalunaarusiami assitaliussat

More information

Qullersat nalunaarutaat Naalisagaq Ledelsesberetning Resumé Management Report Summary

Qullersat nalunaarutaat Naalisagaq Ledelsesberetning Resumé Management Report Summary Qullersat nalunaarutaat Naalisagaq Ledelsesberetning Resumé Management Report Summary Suliat pingaarnerit Suliffeqarfissuup TELE Greenlandip siunertaraa nunatsinni nalunaarasuartaatitigut attaveqaateqarnerup

More information

KNB. ukiumut nalunaarut. Kalalliit Nunaanni brugseni. Årsrapport 2014

KNB. ukiumut nalunaarut. Kalalliit Nunaanni brugseni. Årsrapport 2014 KNB Kalalliit Nunaanni brugseni 2014 ukiumut nalunaarut Årsrapport 2014 Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Postboks 1019 3911 Sisimiut Tlf. 86 40 86 Fax 86 47 73 sisimiut@brugseni.gl Maniitsoq Postboks 148 3912

More information

Kapitel 5. NAPPAATIT TUNILUUTTARTUT.

Kapitel 5. NAPPAATIT TUNILUUTTARTUT. Kapitel 5. NAPPAATIT TUNILUUTTARTUT. Meeqqat nappaataat Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfimmut 21-imi meeqqat nappaataannik nalunaaruteqartoqarsimanngilaq. Meningitis/Sepsis 21-imi meningitis/sepsis-imik

More information

Duke Infrastructure A/S

Duke Infrastructure A/S Duke Infrastructure A/S Lindholmvej 3, DK-5800 Nyborg Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR No 31 85 66 20 The Annual Report was presented and adopted at the Annual General Meeting of the

More information

Claus B. Jensen IT Auditor, CISA, CIA

Claus B. Jensen IT Auditor, CISA, CIA Claus B. Jensen IT Auditor, CISA, CIA I am employed in Rigsrevisionen, Denmark. (Danish National Audit Office) I have worked within IT Audit since 1995, both as internal and external auditor and now in

More information

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaq. Oqaluuserisassat

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaq. Oqaluuserisassat Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaq Saqqaa 117 Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaq Oqaluuserisassat Pingasunngorneq ulloq 27. maj 2015 nal. 10.00 Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsiviup

More information

HEMONTO A/S ÅBOULEVARDEN 21, 8000 DK-AARHUS C

HEMONTO A/S ÅBOULEVARDEN 21, 8000 DK-AARHUS C Tel.: +45 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR no. 20 22 26 7020222670 HEMONTO A/S ÅBOULEVARDEN 21, 8000 DK-AARHUS C ANNUAL

More information

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2002

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2002 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2002 UKIUMOORTUMIK NALUNAA- RUSIAMI ASSITALIUSSAT ILLUSTRATIONERNE I ÅRSRAPPORTEN ILLUSTRATIONS IN THE ANNUAL REPORT Assitaliussat ukiumoortumik nalunaarusiamiittut

More information

Ukiumoortumik nalunaarut. Årsrapport. Annual Report

Ukiumoortumik nalunaarut. Årsrapport. Annual Report Ukiumoortumik nalunaarut Imarisai Ingerlatsivik pillugu paasissutissat.........................................................1 Kisitsisit pingaarnerit...................................................................2

More information

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAMI ASSITALIUSSAT ILLUSTRATIONERNE I ÅRSRAPPORTEN ILLUSTRATIONS IN THE ANNUAL REPORT Ukiumoortumik nalunaarusiami assitaliussat

More information

2014-imut ukiumoortumik nalunaarut

2014-imut ukiumoortumik nalunaarut 2014-imut ukiumoortumik nalunaarut Suliffeqarfissuarmi kisitsisit pingaarnerit Uuttueriaaseq 2010 2011 2012 2013 2014 Kaaviiaartitat mio. kr. 1.134.5 1.175.3 1.166.7 1.181.6 1.171.7 Aningaasaliinnginnermi

More information

Indenfor projektledelse

Indenfor projektledelse Best Practice Indenfor projektledelse 14. maj 2007 Agenda Position of PRINCE2, IMPA and PMI to other methods and standards Explain structure and concepts of the IPMA PMI, and PRINCE2 Other Standards and

More information

<Matthías saga digitalis 6.0/> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

More information

Insurance of Intangible Asset Risks

Insurance of Intangible Asset Risks Insurance of Intangible Asset Risks IP in innovative economy - Symposium Krakow, Poland 4-5 September 2008 Agenda Introduction to SAMIAN What do we mean by IP Risk? What insurance solutions exist for European

More information

Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming

Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming Application for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming International Research Co-operation and Organic Integrity (DARCOF III 2005-2011) Funded by the Ministry

More information

Danish Wind Industry Association Danish Wind Turbine Owners' Association

Danish Wind Industry Association Danish Wind Turbine Owners' Association Danish Wind Industry Association Danish Wind Turbine Owners' Association Low Frequency Noise from Wind Turbines: Do the Danish Regulations Have Any Impact? An analysis of noise measurements. January 2014

More information

THE ROTARY FOUNDATION. Det hele begyndte med at Arch Klump fik en idé i 1917!

THE ROTARY FOUNDATION. Det hele begyndte med at Arch Klump fik en idé i 1917! THE ROTARY FOUNDATION Det hele begyndte med at Arch Klump fik en idé i 1917! JE: Kommentarer: Det hele var Arch Klump s ide som RI president i 1917-1 mands ide ligesom Poul Harris. Det første bidrag kom

More information

Per AarsleffA/S in the course offormation

Per AarsleffA/S in the course offormation Per AarsleffA/S in the course offormation Lokesvej 15 DK-823o Abyhoj Opening Balance Sheet at 1 October 2015 following contribution of activities from Per Aarsleff Holding A/S, CVR No 24 25 77 97 Contents

More information

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder politikken med nedenstående kommentarer.

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder politikken med nedenstående kommentarer. Til Bestyrelsen Direktionen Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 7012 5300 Telefax 4514 9624 16. januar 2015 Aflønningspolitik Vedlagt følger Danske Bank Group s Remuneration Policy, March 2014, som

More information

Informationsteknologi Serviceledelse Del 4: Procesreferencemodel

Informationsteknologi Serviceledelse Del 4: Procesreferencemodel DS-information DS/ISO/IEC TR 20000-4 1. udgave 2010-12-14 Informationsteknologi Serviceledelse Del 4: Procesreferencemodel Information technology Service management Part 4: Process reference model DS/ISO/IEC

More information

INTERIM REPORT 2015-01-01 2015-09-30. Photocat A/S, CVR No. 32357903

INTERIM REPORT 2015-01-01 2015-09-30. Photocat A/S, CVR No. 32357903 INTERIM REPORT 2015-01-01 2015-09-30 Photocat A/S, CVR No. 32357903 SUMMARY OF INTERIM REPORT 1.JAN. 2015 30.SEPTEMBER.2015 PHOTOCAT A/S (PUBL) CVR No. DK0060668796 SUMMARY (2015-01-01 2015-09-30) INTERIM

More information

Information og dokumentation Ledelsessystem for dokumentstyring Krav

Information og dokumentation Ledelsessystem for dokumentstyring Krav Dansk standard DS/ISO 30301 1. udgave 2011-11-22 Information og dokumentation Ledelsessystem for dokumentstyring Krav Information and documentation Management systems for records Requirements DS/ISO 30301

More information

Benny E. Raahauge, GM Alumina & Pyro Technology

Benny E. Raahauge, GM Alumina & Pyro Technology Potentialer i Energi Infrastruktur Renewable Energy for Sustainable Production of Primary Aluminium and Alumina extracted from Anorthosite. A sustainable project in Greenland and the Arctic Region. Benny

More information

The Current State of Responsible Investment in Denmark. Dansif 2014 Study

The Current State of Responsible Investment in Denmark. Dansif 2014 Study The Current State of Responsible Investment in Denmark Dansif 2014 Study May 2014 CONTENT: EXECUTIVE SUMMARY 2 HOVEDRESULTATER 3 METHODOLOGY 4 OVERVIEW OF THE 50 LARGEST INSTITUTIONAL INVESTORS IN DENMARK

More information

Too Much. Workmate. A. Listen to Adrian talking about obesity. 1 Who is he especially worried about?

Too Much. Workmate. A. Listen to Adrian talking about obesity. 1 Who is he especially worried about? Too Much Workmate 1. Work in pairs. Find these expressions in the text. Read them aloud. 1 Jo større han blev, desto mindre motionerede han. 2 I mange år havde han ikke kunnet gå i biografen. 3 Han løste

More information

Company presentation based on year 2002/03 results December 2003

Company presentation based on year 2002/03 results December 2003 Company presentation based on year 2002/03 results December 2003 CEO Jorgen Elbaek je@rtx.dk Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Aalborg. Denmark. Important Notice This presentation contains statements

More information

Nuup Kangerluata Ikinngutai Nuuk Fjords venner

Nuup Kangerluata Ikinngutai Nuuk Fjords venner Høringssvar er oversat fra dansk til grønlandsk. Sendt: 19. oktober 2012 23:57 Til: Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: høringssvar hermed høringssvar. Piitannguaq Tittussen 1 Bmp@nanoq.gl

More information

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2003 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAMI ASSITALIUSSAT ILLUSTRATIONERNE I ÅRSRAPPORTEN ILLUSTRATIONS IN THE ANNUAL REPORT Ukiumoortumik nalunaarusiami assitaliussat

More information

CAMP LOGOS administrated by Boligselskabet Sct. Jørgen (housing agency)

CAMP LOGOS administrated by Boligselskabet Sct. Jørgen (housing agency) CAMP LOGOS administrated by Boligselskabet Sct. Jørgen (housing agency) Camp Logos the buildings Camp Logos is the dorm across the street from The Animation Workshop. There are 4 buildings side by side

More information

Vejen til privat finansiering. 16. juni 2011

Vejen til privat finansiering. 16. juni 2011 Vejen til privat finansiering 16. juni 2011 Vejen til privat finansiering 1 Præsentation 2 Investor og banken din første kunde 3 Struktureret søgning 4 Netværk til finansiering 5 Case Intelligent styring

More information

TALENTUDVIKLING & NYE HR TRENDS

TALENTUDVIKLING & NYE HR TRENDS Casper Nielsen 2BM Tlf.: 3085 5686 cni@2bm.com 1 Nextwork netværksmøde: Talentudvikling & Nye HR Trends 14. November 2012 Lidt om mig Regnskabsassistent Cand. Oecon Research Associate - Heidrick & Struggles

More information

NunaMinerals: Notice of extraordinary general meeting

NunaMinerals: Notice of extraordinary general meeting NunaMinerals: Notice of extraordinary general meeting Nuuk, 20 January 2015 Announcement no. 03/2015 Page 1 of 15 The meeting will be held on Thursday, 29 January 2015 at Hotel Hans Egede, Nuuk at 4.00

More information

Questionnaire #1: The Patient (Spørgeskema, må gerne besvares på dansk)

Questionnaire #1: The Patient (Spørgeskema, må gerne besvares på dansk) Table of Contents Questionnaire #1: The Patient... 2 Questionnaire #2: The Medical Staff... 4 Questionnaire #3: The Visitors... 6 Questionnaire #4: The Non-Medical Staff... 7 Page1 Questionnaire #1: The

More information

Field Cone Penetration Tests with Various Penetration Rates - Test Results Holmsgaard, Rikke; Nielsen, Benjaminn Nordahl; Ibsen, Lars Bo

Field Cone Penetration Tests with Various Penetration Rates - Test Results Holmsgaard, Rikke; Nielsen, Benjaminn Nordahl; Ibsen, Lars Bo Aalborg Universitet Field Cone Penetration Tests with Various Penetration Rates - Test Results Holmsgaard, Rikke; Nielsen, Benjaminn Nordahl; Ibsen, Lars Bo Publication date: 2 Document Version Publisher's

More information

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaq. Imaqarniliaq

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaq. Imaqarniliaq Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaq Saqqaa 117 Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaq Imaqarniliaq Pingasunngorneq ulloq 27. maaji 2015 nal. 10.00 Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsiviup

More information

Inuit Silarsuarmiut Siuttuinut piumasaqarput:issittumi silap allanngornera qanoq iliuuuseqarfiginiarsiuk

Inuit Silarsuarmiut Siuttuinut piumasaqarput:issittumi silap allanngornera qanoq iliuuuseqarfiginiarsiuk Inuit Silarsuarmiut Siuttuinut piumasaqarput:issittumi silap allanngornera qanoq iliuuuseqarfiginiarsiuk -- November 13, 2009 -- Inuit Issittormiut Siunnersuisoqatigiiffiat nunat inoqqaavisa suliniaqatigiiffigaat

More information

Informationsteknologi Serviceledelse Del 3: Vejledning i definition af emne og brug af ISO/IEC 20000-1

Informationsteknologi Serviceledelse Del 3: Vejledning i definition af emne og brug af ISO/IEC 20000-1 DS-information DS/ISO/IEC TR 20000-3 1. udgave 2009-10-21 Informationsteknologi Serviceledelse Del 3: Vejledning i definition af emne og brug af ISO/IEC 20000-1 Information technology Service management

More information

Agil Business Process Management - i Finans

Agil Business Process Management - i Finans Agil Business Process Management - i Finans Thomas Hildebrandt Lektor, PhD Leder af gruppen for Proces- & Systemmodeller ved IT Universitetet i København og Interessegruppen for processer og IT ved Infinit

More information

Summary. /3 The purpose of this report was to observe Vestergaard Company A/S s possibilities of

Summary. /3 The purpose of this report was to observe Vestergaard Company A/S s possibilities of entering the Turkish market. /3 The purpose of this report was to observe Vestergaard Company A/S s possibilities of Summary Vestergaard Company A/S Belinda S. Jensen, Gamze Celik, Katrine Junker og Kristine

More information

KVALITETSKONTROL (PIE) - MATERIALELISTE

KVALITETSKONTROL (PIE) - MATERIALELISTE KVALITETSKONTROL (PIE) - MATERIALELISTE Materialelisten er baseret på Common Audit Inspection Methodology (herefter CAIM), som er udviklet af European Inspection Audit Group (herefter EAIG) i overensstemmelse

More information

Presentation. Morten Hvenegaard Project Sales

Presentation. Morten Hvenegaard Project Sales Presentation One sensor in each luminaire - efficient lighting control 25 % savings on seamless daylight adjustment. One sensor in each luminaire - efficient lighting control 25 % savings on seamless daylight

More information

Softwareudvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2008 til computersoftware

Softwareudvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2008 til computersoftware Dansk standard DS/ISO/IEC 90003:2015 2. udgave 2015-01-07 Softwareudvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2008 til computersoftware Software engineering Guidelines for the application of ISO

More information

Annual report. Reg. No. 21 24 81 18

Annual report. Reg. No. 21 24 81 18 Annual report 2013 Reg. No. 21 24 81 18 1 2 Contents Statement by the Board of Directors and the Executive Board...5 Independent auditors report...6 Management s review Company details...9 Group chart...

More information

Rubber condoms Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of natural rubber latex condoms

Rubber condoms Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of natural rubber latex condoms Dansk standard DS/ISO 16038 1. udgave 2005-11-14 Kondomer Vejledning i brug af ISO 4074 ved kvalitetsstyring af latexkondomer Rubber condoms Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of

More information

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Annual report for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Annual report for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Annual report for 2008 Reported on the NASDAQ OMX Copenhagen on 7 April 2009 (The Danish version has been reported to NASDAQ OMX Copenhagen on 2 April 2009) Summary:

More information

P/F Atlantic Petroleum (a public company incorporated with limited liability under the laws of Faroe Islands, registration number 2695)

P/F Atlantic Petroleum (a public company incorporated with limited liability under the laws of Faroe Islands, registration number 2695) P/F Atlantic Petroleum (a public company incorporated with limited liability under the laws of Faroe Islands, registration number 2695) Offering of up to 1,575,000 New Shares each with a nominal value

More information

Software- og systemudvikling Softwaretest Del 1: Begreber og definitioner

Software- og systemudvikling Softwaretest Del 1: Begreber og definitioner Dansk standard DS/ISO/IEC/IEEE 29119-1 1. udgave 2013-09-26 Software- og systemudvikling Softwaretest Del 1: Begreber og definitioner Software and systems engineering Software testing Part 1: Concepts

More information

Building Stronger Universities in Developing Countries. First Phase, August 2011 July 2013

Building Stronger Universities in Developing Countries. First Phase, August 2011 July 2013 Building Stronger Universities in Developing Countries First Phase, August 2011 July 2013 Inception Report November 2011 2 Introduction In agreement with the Ministry of Foreign Affairs the BSU initiative

More information

Investeringsselskabet. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Announcement No 7 Nikolaj Plads 6 page 1 of 19 PO Box 1040 date 27 August 2015

Investeringsselskabet. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Announcement No 7 Nikolaj Plads 6 page 1 of 19 PO Box 1040 date 27 August 2015 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Announcement No 7 Nikolaj Plads 6 page 1 of 19 PO

More information

Quality Guide. CJC Quality Guide Vol. 7 April 2015 1

Quality Guide. CJC Quality Guide Vol. 7 April 2015 1 Quality Guide CJC Quality Guide Vol. 7 April 2015 1 CJC Quality Guide An introduction to C.C.JENSEN A/S Quality Guide It is important that our customers know what C.C.JENSEN A/S stands for when talking

More information

Quick Start Guide. Quick Start Guide

Quick Start Guide. Quick Start Guide Quick Start Guide Quick Start Guide Box contents Indhold i æsken 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Gigaset C610 IP-base 2. Strømadapter til at koble basen til strømmen 3. Telefonkabel til at koble

More information

Jordundersøgelser Prøvetagning Del 5: Vejledning i undersøgelse af jordforurening på bymæssige og industrielle grunde

Jordundersøgelser Prøvetagning Del 5: Vejledning i undersøgelse af jordforurening på bymæssige og industrielle grunde Dansk standard DS/ISO 10381-5 1. udgave 2005-11-09 Jordundersøgelser Prøvetagning Del 5: Vejledning i undersøgelse af jordforurening på bymæssige og industrielle grunde Soil quality Sampling Part 5: Guidance

More information

Expedit a/s 8370 Hadsten. Annual report 2006 Årsrapport 2006. A/S-reg.nr. 37.407

Expedit a/s 8370 Hadsten. Annual report 2006 Årsrapport 2006. A/S-reg.nr. 37.407 Expedit a/s 8370 Hadsten Annual report 2006 Årsrapport 2006 A/S-reg.nr. 37.407 CVR nr. 37 75 25 17 Contents Statement by the Executive and Supervisory Boards 1 Indenpendent auditors' report 2 The year

More information

Report 2. Statement and reports 15

Report 2. Statement and reports 15 Contents Report 2 Supplementary/corrective information on the annual report for 214 - Financial highlights for Danica Pension (corrected) 4 - Financial highlights for the Danica Pension (Annual Report

More information

Motorkøretøjer Funktionssikkerhed Del 6: Produktudvikling på softwareniveau

Motorkøretøjer Funktionssikkerhed Del 6: Produktudvikling på softwareniveau Dansk standard DS/ISO 26262-6 1. udgave 2012-01-11 Motorkøretøjer Funktionssikkerhed Del 6: Produktudvikling på softwareniveau Road vehicles Functional safety Part 6: Product development at the software

More information

23/04/14. Evaluation of the Danish Growth Fund. Evaluation of activities, 2010 2012 In collaboration with Gordon Murray and Marc Cowling

23/04/14. Evaluation of the Danish Growth Fund. Evaluation of activities, 2010 2012 In collaboration with Gordon Murray and Marc Cowling 23/04/14 Evaluation of the Danish Growth Fund Evaluation of activities, 2010 2012 In collaboration with Gordon Murray and Marc Cowling 2 EVALUATION OF THE DANISH GROWTH FUND DAMVAD.COM For information

More information

Statistiske metoder i procesledelse Kapabilitet og performance Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner

Statistiske metoder i procesledelse Kapabilitet og performance Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner Dansk standard DS/ISO 22514-3 1. udgave 2008-05-08 Statistiske metoder i procesledelse Kapabilitet og performance Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner Statistical methods

More information

Interim Financial Report Q3 2007

Interim Financial Report Q3 2007 Interim Financial Report Q3 2007 Translation This text has been prepared in Danish and in English. In case of discrepancies, the Danish text will prevail. Q3 2007 The Interim Financial Report contains

More information

Student evaluation form

Student evaluation form Student evaluation form Back Number of respondents: 17 1. Multiple choice question Percentage Name of course: [Insert name of course here!] Course Objectives: [Insert course objectives (målbeskrivelse)

More information

Midlertidige Byrum Den øjeblikkelige invitation Camilla van Deurs, Arkitekt MAA, PhD

Midlertidige Byrum Den øjeblikkelige invitation Camilla van Deurs, Arkitekt MAA, PhD Midlertidige Byrum Den øjeblikkelige invitation Camilla van Deurs, Arkitekt MAA, PhD Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 Copenhagen V Denmark www.gehlarchitects.dk 24 Nordisk

More information

OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT CERTIFICATE OF COMPLIANCE

OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT CERTIFICATE OF COMPLIANCE OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT CERTIFICATE OF COMPLIANCE Dette overensstemmelsescertifikat skal ledsages af en udstyrsfortegnelse This certificate of compliance shall be accompanied by a record of equipment

More information

Informationsteknologi Personlig identifikation ISO-overensstemmende kørekort Del 4: Prøvningsmetoder

Informationsteknologi Personlig identifikation ISO-overensstemmende kørekort Del 4: Prøvningsmetoder Dansk standard DS/ISO/IEC 18013-4 1. udgave 2012-01-11 Informationsteknologi Personlig identifikation ISO-overensstemmende kørekort Del 4: Prøvningsmetoder Information technology Personal identification

More information

Join af tabeller med SAS skal det være hurtigt?

Join af tabeller med SAS skal det være hurtigt? Join af tabeller med SAS skal det være hurtigt? Henrik Dorf, chefkonsulent, PS Commercial Join af tabeller Skal det være hurtigt kræver det Valgmuligheder Viden Eksperimenter Historien En af de første

More information

www.scherning.dk / SPRING 2013

www.scherning.dk / SPRING 2013 www.scherning.dk / SPRING 2013 METTE SCHERNING en dansk smykkedesigner METTE SCHERNING a Danish jewellery designer Mette Scherning mestrer om nogen kunsten at kreere smykker med Mette Scherning masters

More information

Software udvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2000 til computersoftware

Software udvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2000 til computersoftware Dansk standard DS/ISO/IEC 90003 1. udgave 2004-05-10 Software udvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2000 til computersoftware Software engineering Guidelines for the application of ISO 9001:2000

More information

Royal Greenland A/S. Interim report

Royal Greenland A/S. Interim report Royal Greenland A/S Interim report 1 October 2012 31 March 2013 Halvårsrapport 1. oktober 2012 31. marts 2013 Side 1 af 8 Contents Page Trends in company activities 3 Expected trends in the company 4 The

More information

Design and interiors. Index. Design og indretning

Design and interiors. Index. Design og indretning 11/12 2 Index 3 Design og indretning Design and interiors 4 Borde - runde ben Desks - round legs 10 Borde - rektangulære ben Desks - rectangular legs 14 Opbevaring Storage 18 Konference - runde ben Conference

More information

Softwareudvikling Kvalitetskrav til og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) Fælles industriformat (CIF) til brugbare testrapporter

Softwareudvikling Kvalitetskrav til og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) Fælles industriformat (CIF) til brugbare testrapporter Dansk standard DS/ISO/IEC 25062 1. udgave 2008-05-08 Softwareudvikling Kvalitetskrav til og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) Fælles industriformat (CIF) til brugbare testrapporter Software engineering

More information

Naturgas Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi Del 2: Usikkerhedsberegninger

Naturgas Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi Del 2: Usikkerhedsberegninger Dansk standard DS/EN ISO 6974-2 2. udgave 2012-06-20 Naturgas Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi Del 2: Usikkerhedsberegninger Natural gas Determination of composition

More information

JJ Holding & Invest ApS Central Business Registration No 27166911 Østre Hougvej 152 5500 Middelfart. Annual report 2015

JJ Holding & Invest ApS Central Business Registration No 27166911 Østre Hougvej 152 5500 Middelfart. Annual report 2015 JJ Holding & Invest ApS Central Business Registration No 27166911 Østre Hougvej 152 5500 Middelfart Annual report 2015 The Annual General Meeting adopted the annual report on 06.06.2016 Chairman of the

More information

Interim report for the period 1 October-31 December 2014

Interim report for the period 1 October-31 December 2014 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27 February 2015 Ref.: JSZ/til Today, the Board of Directors of Per Aarsleff A/S has discussed and approved the interim report for the first

More information

5 March 2013. The Manager ASX Market Announcements Australian Securities Exchange Level 4 20 Bridge Street SYDNEY NSW 2000

5 March 2013. The Manager ASX Market Announcements Australian Securities Exchange Level 4 20 Bridge Street SYDNEY NSW 2000 gsh/psh/gsh869 5 March 2013 The Manager ASX Market Announcements Australian Securities Exchange Level 4 20 Bridge Street SYDNEY NSW 2000 Via ASX Online No. of pages 17 Dear Sir, Half-year financial report

More information

Packaging Linear bar code and twodimensional symbols for product packaging

Packaging Linear bar code and twodimensional symbols for product packaging Dansk standard DS/ISO 22742 1. udgave 2005-03-17 Emballage Lineær stregkode og todimensionelle symboler for emballage til produkter Packaging Linear bar code and twodimensional symbols for product packaging

More information

Koda Financial Statements for 2013

Koda Financial Statements for 2013 Koda Financial Statements for 2013 CVR No 64 08 69 28 The Financial Statements have been translated from the original in Danish. In case of discrepancy, the Danish version shall prevail. When translating

More information

Solae Denmark ApS. Annual Report for the period 1 January 2014-31 December 2014

Solae Denmark ApS. Annual Report for the period 1 January 2014-31 December 2014 Solae Denmark ApS CVR-nr. 16 31 67 92 Annual Report for the period 1 January 2014-31 December 2014 The Annual Report has been presented and adopted at the Annual General Meeting of the Company ont May

More information

Test cases for railway noise Nord2000. Birger Plovsing DELTA

Test cases for railway noise Nord2000. Birger Plovsing DELTA Test cases for railway noise Nord2000 Birger Plovsing DELTA Environmental Project No. 1391 2011 The Danish Environmental Protection Agency will, when opportunity offers, publish reports and contributions

More information

Koda Financial Statements for 2014

Koda Financial Statements for 2014 Koda Financial Statements for 2014 CVR No 64 08 69 28 The Financial Statements have been translated from the original in Danish. In case of discrepancy, the Danish version shall prevail. When translating

More information

Dynateam Fyn A/S Central Business Registration No 35480730 Jernbanegade 1, 2. tv. 5000 Odense C. Annual report 2015

Dynateam Fyn A/S Central Business Registration No 35480730 Jernbanegade 1, 2. tv. 5000 Odense C. Annual report 2015 Dynateam Fyn A/S Central Business Registration No 35480730 Jernbanegade 1, 2. tv. 5000 Odense C Annual report 2015 The Annual General Meeting adopted the annual report on 31.05.2016 Chairman of the General

More information

Community response to noise reducing road pavements. Rapport nr. 502

Community response to noise reducing road pavements. Rapport nr. 502 Community response to noise reducing road pavements Rapport nr. 502 Community response to noise reducing road pavements. Authors: Torben Holm Pedersen, Guillaume Le Ray, DELTA SenseLab, Hans Bendtsen,

More information

Rella Holding A/S in liquidation CVR-No. 15 35 94 39. Final Liquidation Accounts 1 January 2015 13 July 2015

Rella Holding A/S in liquidation CVR-No. 15 35 94 39. Final Liquidation Accounts 1 January 2015 13 July 2015 CVR-No. 15 35 94 39 Final Liquidation Accounts 1 January 2015 13 July 2015 1 CONTENTS Page STATEMENT BY THE LIQUIDATOR... 2 STATEMENT BY THE COMPANY S INDEPENDENT AUDITOR 3 COMPANY INFORMATION.. 5 KEY

More information

Casestudier, der understøtter IEC 62232 Bestemmelse af RF-felter og SAR-værdier i nærheden af radiokommunikationsbasestationer

Casestudier, der understøtter IEC 62232 Bestemmelse af RF-felter og SAR-værdier i nærheden af radiokommunikationsbasestationer DS-information DS/IEC/TR 62669 1. udgave 2011-07-04 Casestudier, der understøtter IEC 62232 Bestemmelse af RF-felter og SAR-værdier i nærheden af radiokommunikationsbasestationer med det formål at evaluere

More information

Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Offering of 10,000,000 Shares (a public limited company incorporated in Denmark registered under CVR no. 21 09 31 06) This document relates to the initial public offering of 10,000,000 Shares

More information

Ergonomi Fysisk miljø Anvendelse af internationale standarder for personer med særlige behov

Ergonomi Fysisk miljø Anvendelse af internationale standarder for personer med særlige behov Dansk standard DS/EN ISO 28803 1. udgave 2012-04-23 Ergonomi Fysisk miljø Anvendelse af internationale standarder for personer med særlige behov Ergonomics of the physical environment Application of international

More information

A natural choice in fish and seafood. 2nd quarter 2006

A natural choice in fish and seafood. 2nd quarter 2006 A natural choice in fish and seafood 2nd quarter 2006 By the end of Q2 operating revenue amounted to MNOK 827,6, compared with MNOK 710,4 last year. EBITDA was MNOK 9,5 compared with MNOK 28,1 and EBIT

More information

Sundhedsinformatik Kapacitetsbaseret roadmap for e-sundhedsarkitektur Del 1: Oversigt over nationale e-sundhedsinitiativer

Sundhedsinformatik Kapacitetsbaseret roadmap for e-sundhedsarkitektur Del 1: Oversigt over nationale e-sundhedsinitiativer DS-information DS/ISO/TR 14639-1 1. udgave 2012-10-11 Sundhedsinformatik Kapacitetsbaseret roadmap for e-sundhedsarkitektur Del 1: Oversigt over nationale e-sundhedsinitiativer Health informatics Capacity-based

More information

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 1: Introduktion

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 1: Introduktion DS-information DS/CWA 16356-1 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 1: Introduktion Guide for a European CORE INVOICE

More information