Küreselleşmenin Toplumsal Boyutları Üzerine Bibliyografik Bir Deneme

Size: px
Start display at page:

Download "Küreselleşmenin Toplumsal Boyutları Üzerine Bibliyografik Bir Deneme"

Transcription

1 Dini Araştırmalar, Cilt: 6, s. 17, ss Küreselleşmenin Toplumsal Boyutları Üzerine Bibliyografik Bir Deneme İhsan ÇAPCIOGLU ABSTRACT A Bibliographical Essay on the Social Dimensions of Globalization. In this papeı:; it has been presented an analytical franıework on globahzation phenomenon w hi ch consists of m ulti-dimensional processes. This multiple process es are not uni!orm, as they take place in a differentiated manner in time and space. They are also of a multifaceted and cont:radictoıy nat:ure. The diverse and cont:radictoıy nat:ure of globalization processes has given rise to new global!orms with different levels of aggregation, such as global identities and has given renewedimport:ance to et:hnic and religious!orms in the shaping and re-ordering of global, regionai, national and local spaces. Paralleling these t:rends has been a resurgence of theoretical debate. about the challenges posed by globalization. Thus, this research indudes some papers and books on the related topics of globalization, such as economics, govemance, religion, politics, media, identitz cult:ure, time and space and other resources, especially specific sources on cross border canıpaigns and historical dimensions of global concepts. Keywords: Globalization, Bibliographz Religion, Social Dimensions of Globalization. Giriş Belirli bir kültür, ekonomi ya da siy'aset normunun, değer yargısının ya da kurumsal yapının küresel ölçekte yaygınille kazanarak zamanla o alanda geçerli tek norm, tek değer yargısı ya da tek kurumsal yapı haline gelmesini ifade eden "küreselleşme", kitle iletişim ve ulaşım araçlan alanında yaşanan başdöndürücü gelişmeler sonucunda kültürel, siyasi, iktisadi ve dini çeşidiliği ile dünyanın tek bir mekan olarak algılanmasını açıklayan bir kavramdır. Sosyo-kültürel yoğunluk ve bilinçlenme ile birlikte dünyayı bir bütün olarak algılama ve planlama çabalarının her geçen gün artması, dünyamızı kültürel farklılıklan ve benzerlikleri bir arada barındıran bir İrıekan haline getirmiştir. 1 Küreselleşme kııramcılarından Robertson, insanlığın eş zamanlı olarak hem benzerliğin hem de farklılığın gelişimine katkıda bulunan bir süreçten geçtiğini ve bu süreci tanımlamak için kullanılan küreselleşme kavramının sadece benzerliğin hızla yayılması anlamına gelmediğini, aynı zamanda onun kültürel, dini, siyasi, etnik ve iktisadi * Ar. Gör., Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı 1 Judit Bokser-Liwerant, "Globalization and Collective Identities", Soda] Compass49 (2), 2002, s. 257.

2 404 DINI ARAŞTIRMALAR farklılıklan da yeniden canlandırdığını ifade etmektedir. 2 Ayrıca Robertson, küreselleşme sürecinin bir yönünü evrensel (küresel) olanın yerelleşmesi, diğer yönünü ise yerelliklerin evrenselleşmesinin oluşturduğuna dikkat çekerek, küresel ile yerelin zannedildiği gibi birbirinin karşıtı kavramlar olmadığına işaret etmektedir. 3 Bu anlamda küreselleşme, iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bazı ortak değerlerin yerel ve ulusal sınırıatı aşarak dünya çapında yaygınlık kazanmasını ifade etmektedir. 20. yüzyılın ikinci yansından itibaren hızlı bir gelişme kaydeden bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde ülkelerin siyasal ve iktisadi sınırlan arasındaki esneklik ve akışkanlık artmış ve böylece dünyanın bir ucunda yaşanan bir olayın olumlu ya da olumsuz etkisi kısa süre içinde diğer bölgelere de ulaşarak küresel sonuçlar ortaya çıkarmaya başlamıştrr. Bu yeni ortamda dikkat çeken önemli gelişmeler arasında uydu enformasyon sistemlerinin kurulması, ulusal kültürlerin kendi kapalı sınırlarını zorlaması, küresel tüketim ve pazarlama kalıplarının ortaya çıkması, kollektif yaşam tarzlannın gelişmesi, Milleder Cemiyeti ve Birleşmiş Milleder gibi küresel ölçekte siyasal sistemlerin kurulması, insan hakları l<avramının kapsam alanının genişlemesi, ekonomllerin birbirine daha bağımlı hale gelmesi, soğuk savaş dönemindeki politik kutuplaşmaların ortadan kalk. ması ve hemen her alanda liberal eğilimlerin güçlenmesi sayılabilir. Aynca, bu gelişmeler sonucunda dünyanın adeta "büyük bir köye" dönüştüğü pek çok kişinin ortak kanısı haline gelmiştir. 4 Bu çalışmanın amacı, yuk'!rlda tasvir edilen temel nitelikleri ile günümüz sosyal bilimlerinin en çok tartışılan kavramlarından biri olan küreselleşme fenomeni hakkında ilgili okuyucuya uluslar arasıliteratürde yayınlanmış bazı makale ve kitapların bibliyografik künyelerini tanıtmak ve bu sayede konu ile ilgili yayınlara erişim kolaylığı sağlamaktır. Elbette, ekonomiden sanata, bilimden iletişime ve politikadan uluslar arası ilişkilere kadar pek çok alanı içine alan böylesine geniş bir literatürü, sadece bibliyografik künyeleri ile bile olsa, bütünüyle tespit etmek imkan dahilinde değildir. Bu nedenle, araştırmada öncelikle küreselleşme tartışmalarının odaklandığı belli başlı alanların. ve bu alanlardaki temel tezleri ve tartışmalan ortaya koyan eserlerin tespiti amaçlanmıştrr. Böylece, küreselleşmenin kuramsal yönünün yanı sıra, toplumsal boyudan (devlet, din, ekonomi, kimlik, kültür, siyaset, medya ve zaman-mekan) ile ilgili başlıca yayınlar belirlenmeye çahşılmıştır. Bu belirlemedeki temel kriter, küreselleşme tartışmalarınm sosyal bilimlerin neredeyse bütün alanlarını kuşatan bir çok yönlülüğe sahip olmasıdır. Aynca, eserlerin bibliyografik künyeleri verilirken yazarların soyadiarına göre bir sıralama takip edilmiştir. Konu ile ilgili olarak tespit edebildiğimiz kaynaklar şunlardır: 2. Roland Robertson, "Globalization and the Future oftraditional Religion", Gad and Globalization: Religion and The Powers of The Comman Life içinde, editör! er: Max L. S taekhouse ve Peter J. Paris, Trinity Press International, Harrisburg, Pennsylvania 2000, Cilt. 1, s. 56, 57. 3; Roland Robertson, "Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept", Global Culture: Nationalism, Globalization and Modemı!yiçinde, ed. Mike Featherstone, London: sage, 1990, s Mustafa Acar, "Ekonomik, Siyasal ve Sosyo-Kültürel Boyutlanyla Küreselleşme: Tehdit mi, Fırsat mı?", Liberal Düşünce Küreselleşme Özel Sayısı (Kış-Bahar 2002), S , s _,_..,,_-"t'~

3 ihsan ÇAPCIOGLU 405 Küreselleşme Kuramı APPADURAl, Arjun, ed. Globalizadon, Durham, NC: Duke University Press, ' ed. Globalizadon : Millennial QuarteC Durham, NC: Duke University Press, BAMYEH, Mohammed, The En ds of Globalizadon, Minneapolis: University of Minnesota Press, BARlCCO, Alessandro, Pedt Livre sur la Globalisadon et le.monde Qui Vi en c Paris: Albin Michel, BAUDOT, Jacques, ed. Building World Community: Globalisadon and the Comman Gooti Seattle, WA: University of Washington Press, BAUMAN, Zygrnunt, Indmadons ofpostmodemit}{ London: Routledge, 1992., Community: Seeking Safety in an Insecure Worlti Cambridge: Polity Press, 2001.,, Globalization: The Human Consequence~ Cambridge: Polity, 1998., Globalizadon (European Perspecdves)';~ew York: Columbia University Press, ' Liquid Modemit}{ Cambridge: Polity Press, BAUMGARTL, Bemd ve Adrian Favell, eds. New Xenophobia in Euro pe, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, BECK, Ulrich, The Coming of Post-industdal Societ}{ New York: Basic Books, 1973., Risk Societx London: S age, 1992., The Reinvendon ofpolidcs: Rethinking Modemityin the Global Social Ordeı; Oxford: Oxford University Press, 1997., World Risk Societx Oxford: Blackwell Publishers, ' What is Globalizadon Cambridge: Polity Press, BEILHARZ, Peter, ed. The Bauman Reader, Oxford: Blackwell Publishers, BELLO, Walden ve Anuradha Mittal, eds. The Future in the Balance: Essays on Globalizadon and Resistance, Oakland, CA: Foo d First Books, BERGER, Peter L., "Four Faces of Globalization", Nadonal hıterest49 (1997). BERLIN, Isaiah, "Alleged Relativism in Eighteenth-Century European Thought'', The Crooked TimberofHumanityiçinde, New York: AlfredA. Knopf, BERNAL-MEZA, Raul. Los Procesos de Globalizadon: Perspecdvas y Riesgos para America Latina,BuenosAires, BEYNON, John ve David Dunkerley, eds. Globalizadon: The Readeı; New York: Routledge, CASEY, M. A., "How to ThinkAbout Globalization'', First Things126!47, (2002), CASTELLS, Manuel, End ofmillennium, Oxford: Blackwell Press, 2006., The Rise of the Network Societ}{ Oxford: Blackwell Press, CLARK, Ian, Globalizadon and Fragmentadon: Intemadonal Reladons in the Twendeth Cent:ur.zOxford: Oxford University Press, CLARK, Robert P., Global Life Systems: Popula tion, Food and Disease in the Process of Globalizadon Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, CLARKE, SusanE., The WorkofCides,Minneapolis, UniversityofMinnesotaPress, J t

4 406 DiNI ARAŞTIRMALAR DIER.KS, Rosa Gomez, Introducdon to Globalizadon: Palideal and Economic Perspecdves for the New Centuıx Chicago: Bumham Publishers, DURCAN, Ramon Fernandez, La Explosi6n del Desord en: La Metr6poli como Espada de la Cn'sis Global_ Fundarnentos, Madrid, EL-AZM, Sadık Celal, "Ma hiye'l-'avleme?", et-tadk56 (July-August 1997), no. 4. EMİN, Celal. El-Avleme, Kahire: dar el-ma'arif, EL-CABİRİ, MuharnrnedAbid, "el-arab ve'l-'avleme: el-'avleme ve haviyeti's-sekafiyye", el Arab ve'l-'avleme, Beirut: Merkezu diraseti'l-vahde el-'arabiyye, FALK, Richard, Predatory Globalizadon: A Cddque, University Park, PA: Penn University Press, FERLEGER, Louis ve Mandle, Jay R., Dimensions of Globalizadon, Thousand Oaks, Ca.; London: S age Publications, FERRER, Alan, Historia de la Globalizad6n, Fondo Cultural, Buenos Aires, FITOUSSI, Jean Paul, "La Globalizaci6n y las Desigualdades", Revista Sistema, 50 (Madrid 1999), FRIEDMAN, Thomas, The Lexus and the Olive Tree. New York: Farrar Straus, Giroux, FUKUYAMA, Francis, The End of History and the Last Man, New York: Free Press, GIDDENS, Anthony, Runaway World: Ho w Globalizadon is Reshaping Lives, London: Routledge, GUILLEN, M., "Is Globalization Civilizing, Destructive, or Feeble? A Critique of Six Key De bates in The Social Science Literature", Annual ReviewofSodology27, HABSBAWN, Eric veterence Ranger, eds. The JnvendoiJ. oftradidon, Cambridge: Cambridge University Press, HARMAN, W. Global Mind Change: The New Age Revoludon in the ~y We Think. New York: Warner, HART, Jeffrey A. ve Aseem Prakash, Regionalizadon: Canceptual Issues and Reflecdons, Bloornington, IN: Indiana Center for Global Business, Indiana University, HERSH, Jacques ve Johannes Dragsbaek Schrnidt, eds. Globalizadon and Social Change, London: Routledge, IANNI, Octavio, Theodas de la Globalizacion, Mexico: Siglo XXI-UNAM, JAMES, Harold, The End ofglobalizadon: Lessons from The Great Depression, Cambridge, Mass: Harvard University Press, KAUFMANN, Franz-Xaver, "Globalisierung und Geselschaft'', Aus Polidk und Zeitgeschit,e, , (1998), KEOHANE, Robert O. ve Joseph Nye, "Globalizations: What's New? What's Not? and So What?", Foreign Policy118, Spring KHOR, M., Retlıinking Globalizadon: Cddcal Jssues and Policy Choices, New York: Zed Books, KLEIN, N., Fences and Windows: Dispatches from The Front Lines of The Globalizadon Debate, Toronto: Vintage Canada, KOFMAN, E. ve G. Youngs, eds. Globalizadon: Theory and Pracdce, New York: Frances Pinter, LARSSON, T., The Race to The Top: The Real Story of Globalizadon, Washington, D.C.: C!ITO Institute, 2001 LEÇHNER, Frank ve John Boli, eds. The Globalizadon Readei; Oxford: Blackwell Press, 1999.

5 IHSAN ÇAPCIOGLU 407 MCBRlDE, S. ve J. Wiseman, Globalization and!ts Disconteii.~ St. Martin's Press: New York,2000. MCNAILY, D., Anather World is Possible\ Globalization and Anti-Capitalism, Winnipeg: Arbeiter Ring Publication, MESSNER, Dirk, La Globalizacion yel Puturo de la Politica: Observacioner Desde una Perspectiva Europea, Mexico: Friedrich Ebert-Centro de Estudios de la Reformade Estado, MICKLETHWA1T, John ve Adrian Wooldridge,.(1 Future Perfect: The Essentials of Globalization, New York: Crown Publishers, MITIELMAN, James H., Globalization: Cdtical Reflections., Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1996., The Globalization Syndrome, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, NAIPAUL, V. S.,A Wayıiı The World:ANove~NewYork: AlfredA. Knopf, NANDI, Proshanta K. ve Shahid M. Shahidullah, Globalization and the Evolving World Sociel){ Boston, Brill, O'MEARA, Patrick, Howard D. Mehlinger ve Matthew Krain, eds. Globalization and the Challenges of the New Century: A Readeı; Bloomington, IN: Indiana University Press, PETRAS, James ve Henry Veltmeyer, eds. Globalization Unmasked Jmpedalism ıiı the 21st Centul]{ Zed Boks, PİETERSE, Jan Nederveen, "Globalization as Hybridisation", lntemationbj Sociology9!2 (June 1994), RlFKIN, J., The En d ofwork: The Dedıiıe of The Global La bor Force and The Dawn of The Post-Market Era, G. P. Putnam's Sons: New York, 1994., The Age of Access: The New Culture ofhypercapitalism where all of Life is a Paid-for Experience, New York: Penguin Putman, ROBERTSON, Roland, "Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept'', Mike Featherstone, ed. Global Culture: Nationalism, Globalization and Modemityiçinde, Thousand Oaks, CA: Sage, 1990, , "Globalization: A BriefResponse", Joumal for the Scientific Study ofreligion31!3, (September 1992).,, Globalization: Social Theory and Global Culture, London: Sage, 1992., "Globalizatioh and Sociological Theory'', H. G. Martins, ed. Knowledge and Passion: Essays ıiı Honourof John Re~ London: Tauris, 1993., "Values and Globalization: Communitarianizm and Globality'', Identil){ Culture and Globalizationiçinde, ed. Luiz Edwards Soares, Rio de Janerio: UNES CO, 1997., ve H. H. Khondker, "Discourses of Globalization: Preliminary Considerations", lntemational Sociology13!1, (1998), RODRIK, Dani, Has Globalization Gone Too Far?, Washington, D.C.: Institute for International Econornics, SASSEN, Saskia ve Kwame Anthony Appiah, Globalization and!ts Discontents: Essays on the New Mobility ofpeople and Monex New York: New Press, 1999.,, GuestsandAliens,NewYork: New Press, 2000.

6 408 DINI ARAŞTIRMALAR SCHAEFFER, Robert K., Understanding Globalizadon, New York, Rowman & Littlefield, SCHOLTE, Jan A., "Beyond the Buzzword: Toward A Critical Theory of Globalization", Eleonore Kofman ve Gillian Youngs, e ds. Globalizadon: Theory and Pracdce içinde, London: Pinter, ,.--'"The Globalization of World Politics", John Baylls ve Steve Smith, eds. The Globalizadon of World Politics: An Introduction to Intemadonal Reladonsiçinde, Oxford: Oxford University Press, :-cc-cc----, ' Globalizadon: A Gridcal Jntroducdon, St. Martin's Press: New York, SCHUURMAN, Frans J., Globalizadon and Development Studies: Challenges for the 2lst Centuzy,London, Thousand Oaks, Calif: Sage, 2001 SCOTT, Peter, ed. The Globalizadon ofhigher Educadon, London: Open University Press, SEGESVARY, Victor, From lllusion to Delusion: Globalizadon and the Contradicdons of La te Modemit}J San Francisco, International Scholars Publications, SHIVA, V., Stolen Harvest: The Hfjacldng of the Global FoodSuppllf Cambridge, MA: South End Pres, SIMPSON, John H., "The Great Reversal: Selves, Communities and Global System", Soda. logyofreligion57!2, (1996), SKLAIR, L., Sociology of the Global System, Baltirnore: Johns Hopkins University Press, SOARES, Luiz Edwards, ed. Jdendt}J Culture and Globalizadon, Rio de Janerio: UNESCO, SOROS, George, On Globalizadon, New York: Public Affairs, STAVRIANOS, L., Global Rift: The Third World Comes of Age, New York: William Morrow, c S TE GER, Manfred B., Globalism: The New Market Jdeologz New Yoik~Rowman & Littlefield, STIGUTZ, Joseph E., Globalizadon and!ts Disconteiıts,N'ewYork: Norton, STRASSOLDO, Raimondo, "Globalism and Localism: Theoretical Reflections and Some Evidence", Zdravko Mlinar, ed. Globalizadon and Territorial Jdenddesiçinde. Aldershot: Avebury. 1992, STREETEN, Paul, Globalisa don: Threat or Oppbrtunit}J Denmark: Copenhagen.Business School Press, SULUVAN, J. J., The Future ofcorporate Globalizadon: From the Extended Order to the Global Vıllage, QuorumBooks: New York, SWANSON, Carl L., ed. The Dilemma of Globalizadon: Emerging Strategic Concems in Intemadonal Business, Greenwich, Ct.: Jai Press, TABB, W. K., Unequal Partners: A Primer on Globalizadon, New York: New Press, TEEPLE, Gary, Globalization and the Decline of Social Refonn, New Jersey, Humanities Press, TIRYAKIAN, EdwardA., "From Moderhization to Globalization", Journal for the Scientific StudyofReligion31/3, (1992), TURNER, Bryan S., Orientalism, Postmodemism and Globalism,London: Routledge, WALKER, G. R.ve M. A. Fox, "Globalization: An Analytical Framework'', Indiana Journal of Global Legal Studies3 (1996), WALLERSTEIN, Immanuel Maurice, The Modem World System, 3 Cilt, New York: Cartıb ridge University Press, 1974, 1980, WALZER, M., Toward a Global Civil Society; Providence, NJ: Berghahn Books, W.ATERS, Malcolm, Globalizadon,NewYork, Routledge, 1995.

7 IHSAN ÇAPCIOGLU 409 WILSON, Rob ve Wımal Dissanayake, eds. Global/Local: Cultural_Producdon and the Transnational ImaginalJ) Durham: Duke University Press, YUEN, Eddie, Daniel Burton Rose ve George Katsiaficas, eds. The Battle of Seattle: The New ChaDenge to Capitalist Glob'aiizadon, New York: Soft Skull Press. ZACHARY, Gregg Pascal, The Global Me: New Cosmopolitans and the Compeddve Edge Picldng Globalism's Winners and Los er~ New York: Public Affairs, Küreselleşme ve Devlet ABDULLAH, İsmail Sabri, "el-kevkebe: el-re'smaliyye al-alemiyye fi merheleti ma ba'd elimperyaliyye", et-tarik56 (July-August 1997), no.4, ALBROW, Martin, The Global Age: S ta te and Sodety Beyond ModemitH Cambridge: Polity, ANDERSON, Benedict, Jmagined Communides: Reflecdons on.the Odgin and Spread of Nationalism, London: Verso, BİŞARA, Azmi, "Israil ve'l-'avleme: ba'djevanib cedeliyyat al-'avlama israiliyyan", el-vahde el-'arab ve'l-'avleme, Beirut: Merkez Diraset el-vahde al-arabiyye; 1998, BO YER, Robert ve D ani el Drache, eds. States Against M arke ts: The Limits ofglobalizadon NewYork: Roıitledge, CHEAH, Pheng ve Bruce Robbins, eds. Cosmopolidcs: Thinking and Feeling Beyond the Na tion, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, DUNNING, John H., Govemments, Globalizadon and Jntemadonal Busines~ Oxford, New York: Oxford University Press, EVANS, Peter, "The Eclipse of the State: Reflections on Stateness in an Era of Globalizati~ on", World Politics50, (October 1997), FALK, Richard, "Siege of S ta te: Will Globalization Wın Out?", Intemadonal Affairs73, (1997), no.1, GELLNER, E., Nadons and Nationalism, Ithaca, NY: Comell University Pres, GREENFELD, L., Nationalism: Five Road s to ModemitH Cambridge, MA: Harvard University Press, GUEHENNO, Jean-Marie, The En d of the Nadon-State, Minneapolis: University of Minnesota Press, HABERMAS, jürgen ve Max Pensky, ed s. The Postnational Constelladon, Cambridge, MA: MIT Press, HAM, Peter Van, European Integradon and the Postmodem Condidon: Govemance, Democracx Idendt}fNewYork: Routledge, HEROD, Andrew ve Diğerleri, An Unruly World?: Globalizadon, Govemance and GeographxNewYork, Routledge, HIRST, Paul ve Grahame Thompson, Globalizadon in Quesdon: The Intemadonal Economy and the Possibilides ofgovemance, Cambridge, Mass.: Blackwell, HOBSBAWM, Eric, Nadons and Nationalism sin ce 1780: Programme, Mytlı, Realitx Cambridge: Cambridge University Press, HOLTON, R. J., Globalizadon and the Nadon-State, New York, Macınillan Press, HROCH, M., "From National Mavement to the Full Formed Nation: The Nation-Building Process in Europe", New Left Review198 (March 1 April1993), IRIYE, Akira, Cultural Intemadonalism and World Ordei; Baltimore: The John Hopkins University Press, JAMES, Cyril. L. R., Beyonda Bo und ai)) Durham, NC: Duke University Press, JOHNSON, Hazel, Dispelling the Mytlı of Globalizadon: The Casefor Regionalizadon, New York, Praeger, ~ ,

8 410 DINI ARAŞTIRMALAR JOHNSON, P., The Birth of Modem: World Sodety , New York: Harper Collins Press, JUERGERNSMEYER, Mark,A New Cold War: ReUgious Nationalism Confronts the S ecular S ta te, Berkeley: University of California Press, KEDOURIE, E., Nationalism, London: Hutchinson, LEWIS, Mark, The Growth ofnations: Culture, Competitiveness and çjıe Problem ofgloba'j lization, England: Bristol Academic Press, LODGE, George C., Managing Globalization in the Age of /nterdependence, San Diego:, Pfeiffer and Co., MAITRA, Priyatosh, The Globalization ofcapitalism in Third World Countries., Westport, Praeger, MARCELO, J{acowicz Ark, Regionalization, Globalization and Nationalism: Convergeıit., Divergent or Overlapping?., No tre Dam e, IN: The H elen Kellogg Institute for International Studies, MEYER, J. W., "The World Polity and the Authority of the Nation-State", A. Bergeson, ed., Studies of the Modem World-System, New York: Academic Pres, MOORE, Mike, A World without Walls: Freedom, Development., Free Trade and Global Govemance, Cambridge: Cambridge University Press, NYE, Joseph S. ve John D. Donahue, eds. Govemance ina Globah'zing World., Washington, DC: Brookings Institute Press, O'BRIEN, Robert ve Diğerleri, eds. Cantesting Global Govemance: Multilateral Economic /nstitutions and Global Sodal Movementsı Cambridge: Cambridge University Press, OHMAE, Kenichi, The End of the Nation State: The Rise ofregio_nal Economies,NewYork: Free Press, OHMAE, Kenichi, "The Rise of the Region State", Foreign Affaks(Spring 1993), PRA1T, Mary Louise, "Comparative Literature and Global Citizenship", Comparative lite-. rature in the Age ofmulticulturalism. ed. Charles Bemheirnet Baltimore: The Johu.s Hopkins University Press, 1995, SAKAMOTO, Yoshikazu, Global Transfonnation: Challenges to the State System, Tokyo: ONU Press, SALEM, Paul, "el Vılayet el-müttehideh ve'l-avlamah: ma'alim el-haymanah fi matla' alqarn al hadi ve'l-işrin", al-arab ve1-avlamahiçinde, Beirut: Merkez Diraset el-vahde al-arabiyye, 1998, SAMPSON, Gary P., The Role of the World Trade Organization in Global Govemance, Tokyo, New York: United Nations University Press, SMITH, Anthony D., Na tion and Nationalism ina Global Era, Cambridge: Polity Press, TURNER, B. S., ''The Canception of The World in Sociology: A commentary on Roland Robertson's Theory of Globalization", Joumal for The Sdenti!ic Study of ReUgı'on 31 (3), 1992, WEXLER, P., "Citizenship in the Semiotic Society''. Bryan S. Tum er ed. Theari es ofmodernı'ty and Postmodemı'tyiçinde, Sage: London, WRISTON, Walter B., The Twı'light of Sovereignty: How the Infannation Revolution ls Transfonning O ur World., New York: Scribner, 1992.

9 IHSAN ÇAPCIOGLU 411 -:-:-==---' 11ıe TwilightofSovereignf$NewYork: Schribner's, VAYRYNEN, Raimo, Globalizadon and Global Govemance, New York, Rowman & Littlefield Pubishers, YOUNG, Oran R., George J. Demko ve Kilaparti Ramakrishna, eds. Global Environmental Change and Intemadonal Govemance, Hanover, N.H.: University Press of New England, Küreselleşme ve Din ABE, Yoshiya, "Religion in the Emerging Global Religions: A Comment on Davie, Nakajima, Robertson and Rousselet'', Sodal Compass41!1, (1994), AHMED, Ekber S. ve Donnan Hastings, ed. Islam, Globalizadon and Postmodemif$ London: Routledge, AMBLER, Rex, Global Theology: The MeaningofFaitlı in The Present World Crisis, London and Philadelphia: SCM(llinity, BARBER, Benjamin ve Andrea Schulz, eds. Jihad vs. Mc World: Ho w Globalism and Triba Jism are Reshaping the World., New York: B allantine Books, BEYER, Peter, Religion and Globalizadon, London: Sage Publications, ,~ "Globalizing Systeıns, Global Cultural Models and Religions", Intemadonal Sodology13(1), (1994), '---'"Modem Emergence ofreligions anda Global Social System for Religion", Intemadona1Sodology13!2, (June 1998), , "Secularization from the Perspective of Globalization", William H. Swatos Jr ve D ani el V. A. O ls on, eds. The Secularizadon Debate içinde. New York: Rowman & Littlefield, BIBBY, R. W., Fragmented Gods, Toronto: Irwin, CASANOVA, Case, "Religion 'the NewMillenium' and Globalization", SodologyofReligion 62/4 (2001), COBB, John B., Sustaining the Comman Good: A Chrisdan Perspecdve on the Global Econom% Cleveland, Ohio: Pilgrim Press, =~=""' The Eaıthist ChaUenge to Economism: A Theolo"gical Cridque of the World Baıık, New York: St. Martin's Press, CO LEMAN, S. ve John J., ed. One Hundred Years of Catholic Sodal Thought., Maryknoll NY: Orbis Books, CURRAN, Charles, Catholic Sodal Teaching Sin ce 1891: A Histarical Theological and Ethical Analysis, Washington DC: Georgetown University Press, DAVIE, Grace, "The Religious Factor in the Emergen ce of Euro pe as a Global Region", Soda] Compass41!1, (1994), DJAJASUGITA, A., "Ahmediyye and Globalization", The LightJuly-September EL-MİLAD, Zeki, "Islamic Thought and the Islamic Discussion of Globalization", Middle EastAffairsJoumal1999, no EVANS, Atice E, R. A. Evans ve D. A. Roozen, eds. The Globalizadon oftheological Educadon, Maryknoll, N.Y.: Orbis Bçıoks, FALK, Richard, Religion and Humane Global Govemance, Palgrave, JfAYNES, Jeff, Religion, Globalizadon and Polidcal Culture in the Third World., New York: St. Martin's Press, HEFNER, R. W., "Multiple Modernities: Christianism, Islam and Hinduism ina Global Age", Annual Review of Antlıropology27 (1998). HElM, S. M., "Mapping Globalization for Theological Education", Theological Educadon, Supplementl (1990), ":~ ,

10 412 DINI ARAŞTIRMALAR HOLLENBACH, David, Claims in ConDict: The Catholic Human Rights Tradition, New York: Paulist Press, =---' The Comman Good and Christian Ethics., New York: Cambridge University Press, HUBAND, Mark, Wamors of The Prophet: The Struggle for Islam, Boulder, CO: Westview Press, JACK, Homer A., Religion in the Struggle for World Communitz New York: World Canference on Religion and Peace, JUERGERNSMEYER, Mark, Terfor in the Min d of Gad: The Global Rise ofreligious Violence, Berkeley: University of California Press, 2001., A New C old War: Religious Nationalism Caniran ts the S ecular S ta te, B erkel ey: University of California Pı:ess, KARADAYİ, Yusuf, el-muslim un ve1-avleme, Kahire: Dar et-tevzi' ve'n-naşr el~islamiyye, ~ KEOWN, Darnien ve Diğerleri, Buddhism and Human Rights, Surrey, England: Curzon, KEPEL, Gilles, Jihad: The Trail of Political Islam, Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2002;. KUTUB, Muhammed, el-muslim un ve1-avleme, Kahire: Dar eş-şuruk, LECHNER, E J., "Religion, Law and Global Order'', R. Robertson ve W. R. Garret, eds. Religion and Glo_bal Orderiçinde. New York: ParagonHouse, MOTHLABI, Mokhgethi B., "Ethical Implication of Globalization for Church, Religion and Society'', Religıon and TheologyBil (2001), MUZAFFAR, Chandra, "Globalization and Religion: Some Reflections", Globalization: The Perspectives and Experiences of the Religious Traditions of Asia Paci.ficiçinde, e ds. Joseph A. Camilieri ve Chandra M uzaffar, Selangor, Malezya: International MovementforajustWorld, 1998., ve Sulak Sivaraska, Altemative Politics for Asia:A Buddhist-Muslim Dialogue, Kuala Lumpur, Malezya: International Mavement for a just World, MAZRUİ, Ali A., "Globalization, Islam and The West: Between Homogenization and Hegemonization", The American Joumal oflslamic Social Sciences ıs (1998), no.3. NAIPAUL, V. S., Beyand Belief: Islamic Excursions Among the Converted Peoples_ New York: Vintage Books, A Divjsion ofrandom House, Ine., ROBERTSON, ;Roland, "Religion, Global Complexity and the Human Condition",Absolu~e Values and the Creation of the New World içinde, Vol. I. New York: International Cultural Foundation, :---' "The Sacred and the World Syste171", P. Hammond, ed. The Sacredina Seeular Age içinde, CA: University of California Press, , ve Joann Chirico, "Humanity, Globalization and Worldwide Religious Resurgence", Sodological AnalysıSFalll :-::-:--:ı "From Secularization to Globalization", Joumal of Oriental Studies 26 (1), (1987), , "AN ew Perspective on Religion and Secularization in The Global Co n text'', Secularization and Fundamentelism Reconsiderect Cilt 3, ed. J. K. Hadden-A. Shupe, New York: Raragon House, , ve William Garrett, eds. Religıon and Global Ordeı; New York: Paragon House, , "Religion and the Global Field", Social Compass4l {1), 1994, , "Globalization and the Future oftraditional Religion", Gad and Globalization: Religion and The Powers of The Comman Life içinde, eds. Max L. S taekhouse

11 IHSAN ÇAPCIOGLU 413 ve Peter J. Paris, Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International, 2000, Cilt. ı, SMART, Ninian, "Religion and Globalization",ReWsion22/2 (Fallı999). STACKHOUSE, Max L., "Globalization and Theology in America Today'', W. C. Roof, ed. World Orde_r and Religion içinde, Albany; NY: State University of New York Press, ı991., ve Peter J. Paris, eds. Gad and Globalization: Religion and The Powers of the Comman Life, Cilt ı, Harrisburg/Pennsylvania: Trinity Press International, TURNER, B. S., "Cosmopolitan Virtue: On Religion ina Global Age", Europen Journal of Social Theory4/2, (200ı), ı3ı-ı52. WARBURG, M., "Religious Organizations in a Global World a Comparative Perspective", The Spiritual Supennarket: Religious Pluralism in the Twenty First CentulJ{ London School ofeconomics, Aprilı9-22, ::> "Baha'i: A Religious Approach to Globalization", Soda] Compass46!ı, (ı999), Küreselleşme ve Ekonomi AGUETTA, Michel, Anton Brenderve Virginie Coudert, Globalisation Finandere: l'aventure Oblige,Paris: Economica, ı990. AMIN, Samir, Capitalismin the Age of Globalization: The Management of Contemporaıy Sodet}{ London, Zed Books, ı997.,el Capitalismo en la Era de la Globalizad6n. Paid6s, Barcelona, ı999. ANDERSON, Saralı, John Cavanagh, Thea Lee ve The Institute for Policy Studies, Field Guide to The Global EconomxNewYork: The New Press, APPADURAl, Arjun, "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy'', Public Culture2.2 (ı990), ARISTIDE, Jean-Bertrand, Eyes of the Heart: Seeking a Path for the Poor in the Age of Globalization, Laura Flynn, ed. Monroe, ME: Comman Courage Press, BLANK, Stephen, "How Globalization and Freer Trade are Cereating a New Architecture of North America", Hofstra Labor Law Joumalıo (Spring ı993), 609. BOURDIEU, Pierre, Acts ofresistance: Against the Jyranny of the Market., New York: New York Press, ı999. BRECHER, Jeremy ve Tim Costello, Global Village or Global Pillage: Economic Reconstruction From the Battom Up, Bostan: South End Press, ı ,-..,..' Tim Costello ve Brendan Smith, Globalization from Below: The Power of Solidarit}{ Cambridge, MA: South End Press, BRUBAKER, Pamela K., Globalization at What Price?: Economic Change and Daily Life, Cleveland, OH: Pilgrim Press, 200ı. BURTLESS, Gary ve Diğerleri, Globalphobia: Canfronting Fears about Global Trade, Washington DC: Brookings Institution, ı998. BRYAN, Lowell L. ve Diana Farrell, Market Unbound: Unleashing Global Capitalism, New York: John Wiley, ı996. CAM OY, Martin ve Diğerleri, The New Global Economy in the Infannation Age, University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, ı993. CANDLAND, Christopher ve Rudra Sil, The Politics aflabor in a Global Age: Continuity and Change in Late-Industralizing and Post-Sodalist Economies, Oxford, New York: Oxford University Press, CHOSSUDOVSKY, Michel, The Globalisation ofpoverty: Impacts of!mf and World Bank Refonns, London: Zed Books, ı997. COBB, John B., Sustaining the Comman Good: A Christian Perspective on the Global Eco- : :! J ,