Küreselleşmenin Toplumsal Boyutları Üzerine Bibliyografik Bir Deneme

Size: px
Start display at page:

Download "Küreselleşmenin Toplumsal Boyutları Üzerine Bibliyografik Bir Deneme"

Transcription

1 Dini Araştırmalar, Cilt: 6, s. 17, ss Küreselleşmenin Toplumsal Boyutları Üzerine Bibliyografik Bir Deneme İhsan ÇAPCIOGLU ABSTRACT A Bibliographical Essay on the Social Dimensions of Globalization. In this papeı:; it has been presented an analytical franıework on globahzation phenomenon w hi ch consists of m ulti-dimensional processes. This multiple process es are not uni!orm, as they take place in a differentiated manner in time and space. They are also of a multifaceted and cont:radictoıy nat:ure. The diverse and cont:radictoıy nat:ure of globalization processes has given rise to new global!orms with different levels of aggregation, such as global identities and has given renewedimport:ance to et:hnic and religious!orms in the shaping and re-ordering of global, regionai, national and local spaces. Paralleling these t:rends has been a resurgence of theoretical debate. about the challenges posed by globalization. Thus, this research indudes some papers and books on the related topics of globalization, such as economics, govemance, religion, politics, media, identitz cult:ure, time and space and other resources, especially specific sources on cross border canıpaigns and historical dimensions of global concepts. Keywords: Globalization, Bibliographz Religion, Social Dimensions of Globalization. Giriş Belirli bir kültür, ekonomi ya da siy'aset normunun, değer yargısının ya da kurumsal yapının küresel ölçekte yaygınille kazanarak zamanla o alanda geçerli tek norm, tek değer yargısı ya da tek kurumsal yapı haline gelmesini ifade eden "küreselleşme", kitle iletişim ve ulaşım araçlan alanında yaşanan başdöndürücü gelişmeler sonucunda kültürel, siyasi, iktisadi ve dini çeşidiliği ile dünyanın tek bir mekan olarak algılanmasını açıklayan bir kavramdır. Sosyo-kültürel yoğunluk ve bilinçlenme ile birlikte dünyayı bir bütün olarak algılama ve planlama çabalarının her geçen gün artması, dünyamızı kültürel farklılıklan ve benzerlikleri bir arada barındıran bir İrıekan haline getirmiştir. 1 Küreselleşme kııramcılarından Robertson, insanlığın eş zamanlı olarak hem benzerliğin hem de farklılığın gelişimine katkıda bulunan bir süreçten geçtiğini ve bu süreci tanımlamak için kullanılan küreselleşme kavramının sadece benzerliğin hızla yayılması anlamına gelmediğini, aynı zamanda onun kültürel, dini, siyasi, etnik ve iktisadi * Ar. Gör., Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı 1 Judit Bokser-Liwerant, "Globalization and Collective Identities", Soda] Compass49 (2), 2002, s. 257.

2 404 DINI ARAŞTIRMALAR farklılıklan da yeniden canlandırdığını ifade etmektedir. 2 Ayrıca Robertson, küreselleşme sürecinin bir yönünü evrensel (küresel) olanın yerelleşmesi, diğer yönünü ise yerelliklerin evrenselleşmesinin oluşturduğuna dikkat çekerek, küresel ile yerelin zannedildiği gibi birbirinin karşıtı kavramlar olmadığına işaret etmektedir. 3 Bu anlamda küreselleşme, iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bazı ortak değerlerin yerel ve ulusal sınırıatı aşarak dünya çapında yaygınlık kazanmasını ifade etmektedir. 20. yüzyılın ikinci yansından itibaren hızlı bir gelişme kaydeden bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde ülkelerin siyasal ve iktisadi sınırlan arasındaki esneklik ve akışkanlık artmış ve böylece dünyanın bir ucunda yaşanan bir olayın olumlu ya da olumsuz etkisi kısa süre içinde diğer bölgelere de ulaşarak küresel sonuçlar ortaya çıkarmaya başlamıştrr. Bu yeni ortamda dikkat çeken önemli gelişmeler arasında uydu enformasyon sistemlerinin kurulması, ulusal kültürlerin kendi kapalı sınırlarını zorlaması, küresel tüketim ve pazarlama kalıplarının ortaya çıkması, kollektif yaşam tarzlannın gelişmesi, Milleder Cemiyeti ve Birleşmiş Milleder gibi küresel ölçekte siyasal sistemlerin kurulması, insan hakları l<avramının kapsam alanının genişlemesi, ekonomllerin birbirine daha bağımlı hale gelmesi, soğuk savaş dönemindeki politik kutuplaşmaların ortadan kalk. ması ve hemen her alanda liberal eğilimlerin güçlenmesi sayılabilir. Aynca, bu gelişmeler sonucunda dünyanın adeta "büyük bir köye" dönüştüğü pek çok kişinin ortak kanısı haline gelmiştir. 4 Bu çalışmanın amacı, yuk'!rlda tasvir edilen temel nitelikleri ile günümüz sosyal bilimlerinin en çok tartışılan kavramlarından biri olan küreselleşme fenomeni hakkında ilgili okuyucuya uluslar arasıliteratürde yayınlanmış bazı makale ve kitapların bibliyografik künyelerini tanıtmak ve bu sayede konu ile ilgili yayınlara erişim kolaylığı sağlamaktır. Elbette, ekonomiden sanata, bilimden iletişime ve politikadan uluslar arası ilişkilere kadar pek çok alanı içine alan böylesine geniş bir literatürü, sadece bibliyografik künyeleri ile bile olsa, bütünüyle tespit etmek imkan dahilinde değildir. Bu nedenle, araştırmada öncelikle küreselleşme tartışmalarının odaklandığı belli başlı alanların. ve bu alanlardaki temel tezleri ve tartışmalan ortaya koyan eserlerin tespiti amaçlanmıştrr. Böylece, küreselleşmenin kuramsal yönünün yanı sıra, toplumsal boyudan (devlet, din, ekonomi, kimlik, kültür, siyaset, medya ve zaman-mekan) ile ilgili başlıca yayınlar belirlenmeye çahşılmıştır. Bu belirlemedeki temel kriter, küreselleşme tartışmalarınm sosyal bilimlerin neredeyse bütün alanlarını kuşatan bir çok yönlülüğe sahip olmasıdır. Aynca, eserlerin bibliyografik künyeleri verilirken yazarların soyadiarına göre bir sıralama takip edilmiştir. Konu ile ilgili olarak tespit edebildiğimiz kaynaklar şunlardır: 2. Roland Robertson, "Globalization and the Future oftraditional Religion", Gad and Globalization: Religion and The Powers of The Comman Life içinde, editör! er: Max L. S taekhouse ve Peter J. Paris, Trinity Press International, Harrisburg, Pennsylvania 2000, Cilt. 1, s. 56, 57. 3; Roland Robertson, "Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept", Global Culture: Nationalism, Globalization and Modemı!yiçinde, ed. Mike Featherstone, London: sage, 1990, s Mustafa Acar, "Ekonomik, Siyasal ve Sosyo-Kültürel Boyutlanyla Küreselleşme: Tehdit mi, Fırsat mı?", Liberal Düşünce Küreselleşme Özel Sayısı (Kış-Bahar 2002), S , s _,_..,,_-"t'~

3 ihsan ÇAPCIOGLU 405 Küreselleşme Kuramı APPADURAl, Arjun, ed. Globalizadon, Durham, NC: Duke University Press, ' ed. Globalizadon : Millennial QuarteC Durham, NC: Duke University Press, BAMYEH, Mohammed, The En ds of Globalizadon, Minneapolis: University of Minnesota Press, BARlCCO, Alessandro, Pedt Livre sur la Globalisadon et le.monde Qui Vi en c Paris: Albin Michel, BAUDOT, Jacques, ed. Building World Community: Globalisadon and the Comman Gooti Seattle, WA: University of Washington Press, BAUMAN, Zygrnunt, Indmadons ofpostmodemit}{ London: Routledge, 1992., Community: Seeking Safety in an Insecure Worlti Cambridge: Polity Press, 2001.,, Globalization: The Human Consequence~ Cambridge: Polity, 1998., Globalizadon (European Perspecdves)';~ew York: Columbia University Press, ' Liquid Modemit}{ Cambridge: Polity Press, BAUMGARTL, Bemd ve Adrian Favell, eds. New Xenophobia in Euro pe, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, BECK, Ulrich, The Coming of Post-industdal Societ}{ New York: Basic Books, 1973., Risk Societx London: S age, 1992., The Reinvendon ofpolidcs: Rethinking Modemityin the Global Social Ordeı; Oxford: Oxford University Press, 1997., World Risk Societx Oxford: Blackwell Publishers, ' What is Globalizadon Cambridge: Polity Press, BEILHARZ, Peter, ed. The Bauman Reader, Oxford: Blackwell Publishers, BELLO, Walden ve Anuradha Mittal, eds. The Future in the Balance: Essays on Globalizadon and Resistance, Oakland, CA: Foo d First Books, BERGER, Peter L., "Four Faces of Globalization", Nadonal hıterest49 (1997). BERLIN, Isaiah, "Alleged Relativism in Eighteenth-Century European Thought'', The Crooked TimberofHumanityiçinde, New York: AlfredA. Knopf, BERNAL-MEZA, Raul. Los Procesos de Globalizadon: Perspecdvas y Riesgos para America Latina,BuenosAires, BEYNON, John ve David Dunkerley, eds. Globalizadon: The Readeı; New York: Routledge, CASEY, M. A., "How to ThinkAbout Globalization'', First Things126!47, (2002), CASTELLS, Manuel, End ofmillennium, Oxford: Blackwell Press, 2006., The Rise of the Network Societ}{ Oxford: Blackwell Press, CLARK, Ian, Globalizadon and Fragmentadon: Intemadonal Reladons in the Twendeth Cent:ur.zOxford: Oxford University Press, CLARK, Robert P., Global Life Systems: Popula tion, Food and Disease in the Process of Globalizadon Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, CLARKE, SusanE., The WorkofCides,Minneapolis, UniversityofMinnesotaPress, J t

4 406 DiNI ARAŞTIRMALAR DIER.KS, Rosa Gomez, Introducdon to Globalizadon: Palideal and Economic Perspecdves for the New Centuıx Chicago: Bumham Publishers, DURCAN, Ramon Fernandez, La Explosi6n del Desord en: La Metr6poli como Espada de la Cn'sis Global_ Fundarnentos, Madrid, EL-AZM, Sadık Celal, "Ma hiye'l-'avleme?", et-tadk56 (July-August 1997), no. 4. EMİN, Celal. El-Avleme, Kahire: dar el-ma'arif, EL-CABİRİ, MuharnrnedAbid, "el-arab ve'l-'avleme: el-'avleme ve haviyeti's-sekafiyye", el Arab ve'l-'avleme, Beirut: Merkezu diraseti'l-vahde el-'arabiyye, FALK, Richard, Predatory Globalizadon: A Cddque, University Park, PA: Penn University Press, FERLEGER, Louis ve Mandle, Jay R., Dimensions of Globalizadon, Thousand Oaks, Ca.; London: S age Publications, FERRER, Alan, Historia de la Globalizad6n, Fondo Cultural, Buenos Aires, FITOUSSI, Jean Paul, "La Globalizaci6n y las Desigualdades", Revista Sistema, 50 (Madrid 1999), FRIEDMAN, Thomas, The Lexus and the Olive Tree. New York: Farrar Straus, Giroux, FUKUYAMA, Francis, The End of History and the Last Man, New York: Free Press, GIDDENS, Anthony, Runaway World: Ho w Globalizadon is Reshaping Lives, London: Routledge, GUILLEN, M., "Is Globalization Civilizing, Destructive, or Feeble? A Critique of Six Key De bates in The Social Science Literature", Annual ReviewofSodology27, HABSBAWN, Eric veterence Ranger, eds. The JnvendoiJ. oftradidon, Cambridge: Cambridge University Press, HARMAN, W. Global Mind Change: The New Age Revoludon in the ~y We Think. New York: Warner, HART, Jeffrey A. ve Aseem Prakash, Regionalizadon: Canceptual Issues and Reflecdons, Bloornington, IN: Indiana Center for Global Business, Indiana University, HERSH, Jacques ve Johannes Dragsbaek Schrnidt, eds. Globalizadon and Social Change, London: Routledge, IANNI, Octavio, Theodas de la Globalizacion, Mexico: Siglo XXI-UNAM, JAMES, Harold, The End ofglobalizadon: Lessons from The Great Depression, Cambridge, Mass: Harvard University Press, KAUFMANN, Franz-Xaver, "Globalisierung und Geselschaft'', Aus Polidk und Zeitgeschit,e, , (1998), KEOHANE, Robert O. ve Joseph Nye, "Globalizations: What's New? What's Not? and So What?", Foreign Policy118, Spring KHOR, M., Retlıinking Globalizadon: Cddcal Jssues and Policy Choices, New York: Zed Books, KLEIN, N., Fences and Windows: Dispatches from The Front Lines of The Globalizadon Debate, Toronto: Vintage Canada, KOFMAN, E. ve G. Youngs, eds. Globalizadon: Theory and Pracdce, New York: Frances Pinter, LARSSON, T., The Race to The Top: The Real Story of Globalizadon, Washington, D.C.: C!ITO Institute, 2001 LEÇHNER, Frank ve John Boli, eds. The Globalizadon Readei; Oxford: Blackwell Press, 1999.

5 IHSAN ÇAPCIOGLU 407 MCBRlDE, S. ve J. Wiseman, Globalization and!ts Disconteii.~ St. Martin's Press: New York,2000. MCNAILY, D., Anather World is Possible\ Globalization and Anti-Capitalism, Winnipeg: Arbeiter Ring Publication, MESSNER, Dirk, La Globalizacion yel Puturo de la Politica: Observacioner Desde una Perspectiva Europea, Mexico: Friedrich Ebert-Centro de Estudios de la Reformade Estado, MICKLETHWA1T, John ve Adrian Wooldridge,.(1 Future Perfect: The Essentials of Globalization, New York: Crown Publishers, MITIELMAN, James H., Globalization: Cdtical Reflections., Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1996., The Globalization Syndrome, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, NAIPAUL, V. S.,A Wayıiı The World:ANove~NewYork: AlfredA. Knopf, NANDI, Proshanta K. ve Shahid M. Shahidullah, Globalization and the Evolving World Sociel){ Boston, Brill, O'MEARA, Patrick, Howard D. Mehlinger ve Matthew Krain, eds. Globalization and the Challenges of the New Century: A Readeı; Bloomington, IN: Indiana University Press, PETRAS, James ve Henry Veltmeyer, eds. Globalization Unmasked Jmpedalism ıiı the 21st Centul]{ Zed Boks, PİETERSE, Jan Nederveen, "Globalization as Hybridisation", lntemationbj Sociology9!2 (June 1994), RlFKIN, J., The En d ofwork: The Dedıiıe of The Global La bor Force and The Dawn of The Post-Market Era, G. P. Putnam's Sons: New York, 1994., The Age of Access: The New Culture ofhypercapitalism where all of Life is a Paid-for Experience, New York: Penguin Putman, ROBERTSON, Roland, "Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept'', Mike Featherstone, ed. Global Culture: Nationalism, Globalization and Modemityiçinde, Thousand Oaks, CA: Sage, 1990, , "Globalization: A BriefResponse", Joumal for the Scientific Study ofreligion31!3, (September 1992).,, Globalization: Social Theory and Global Culture, London: Sage, 1992., "Globalizatioh and Sociological Theory'', H. G. Martins, ed. Knowledge and Passion: Essays ıiı Honourof John Re~ London: Tauris, 1993., "Values and Globalization: Communitarianizm and Globality'', Identil){ Culture and Globalizationiçinde, ed. Luiz Edwards Soares, Rio de Janerio: UNES CO, 1997., ve H. H. Khondker, "Discourses of Globalization: Preliminary Considerations", lntemational Sociology13!1, (1998), RODRIK, Dani, Has Globalization Gone Too Far?, Washington, D.C.: Institute for International Econornics, SASSEN, Saskia ve Kwame Anthony Appiah, Globalization and!ts Discontents: Essays on the New Mobility ofpeople and Monex New York: New Press, 1999.,, GuestsandAliens,NewYork: New Press, 2000.

6 408 DINI ARAŞTIRMALAR SCHAEFFER, Robert K., Understanding Globalizadon, New York, Rowman & Littlefield, SCHOLTE, Jan A., "Beyond the Buzzword: Toward A Critical Theory of Globalization", Eleonore Kofman ve Gillian Youngs, e ds. Globalizadon: Theory and Pracdce içinde, London: Pinter, ,.--'"The Globalization of World Politics", John Baylls ve Steve Smith, eds. The Globalizadon of World Politics: An Introduction to Intemadonal Reladonsiçinde, Oxford: Oxford University Press, :-cc-cc----, ' Globalizadon: A Gridcal Jntroducdon, St. Martin's Press: New York, SCHUURMAN, Frans J., Globalizadon and Development Studies: Challenges for the 2lst Centuzy,London, Thousand Oaks, Calif: Sage, 2001 SCOTT, Peter, ed. The Globalizadon ofhigher Educadon, London: Open University Press, SEGESVARY, Victor, From lllusion to Delusion: Globalizadon and the Contradicdons of La te Modemit}J San Francisco, International Scholars Publications, SHIVA, V., Stolen Harvest: The Hfjacldng of the Global FoodSuppllf Cambridge, MA: South End Pres, SIMPSON, John H., "The Great Reversal: Selves, Communities and Global System", Soda. logyofreligion57!2, (1996), SKLAIR, L., Sociology of the Global System, Baltirnore: Johns Hopkins University Press, SOARES, Luiz Edwards, ed. Jdendt}J Culture and Globalizadon, Rio de Janerio: UNESCO, SOROS, George, On Globalizadon, New York: Public Affairs, STAVRIANOS, L., Global Rift: The Third World Comes of Age, New York: William Morrow, c S TE GER, Manfred B., Globalism: The New Market Jdeologz New Yoik~Rowman & Littlefield, STIGUTZ, Joseph E., Globalizadon and!ts Disconteiıts,N'ewYork: Norton, STRASSOLDO, Raimondo, "Globalism and Localism: Theoretical Reflections and Some Evidence", Zdravko Mlinar, ed. Globalizadon and Territorial Jdenddesiçinde. Aldershot: Avebury. 1992, STREETEN, Paul, Globalisa don: Threat or Oppbrtunit}J Denmark: Copenhagen.Business School Press, SULUVAN, J. J., The Future ofcorporate Globalizadon: From the Extended Order to the Global Vıllage, QuorumBooks: New York, SWANSON, Carl L., ed. The Dilemma of Globalizadon: Emerging Strategic Concems in Intemadonal Business, Greenwich, Ct.: Jai Press, TABB, W. K., Unequal Partners: A Primer on Globalizadon, New York: New Press, TEEPLE, Gary, Globalization and the Decline of Social Refonn, New Jersey, Humanities Press, TIRYAKIAN, EdwardA., "From Moderhization to Globalization", Journal for the Scientific StudyofReligion31/3, (1992), TURNER, Bryan S., Orientalism, Postmodemism and Globalism,London: Routledge, WALKER, G. R.ve M. A. Fox, "Globalization: An Analytical Framework'', Indiana Journal of Global Legal Studies3 (1996), WALLERSTEIN, Immanuel Maurice, The Modem World System, 3 Cilt, New York: Cartıb ridge University Press, 1974, 1980, WALZER, M., Toward a Global Civil Society; Providence, NJ: Berghahn Books, W.ATERS, Malcolm, Globalizadon,NewYork, Routledge, 1995.

7 IHSAN ÇAPCIOGLU 409 WILSON, Rob ve Wımal Dissanayake, eds. Global/Local: Cultural_Producdon and the Transnational ImaginalJ) Durham: Duke University Press, YUEN, Eddie, Daniel Burton Rose ve George Katsiaficas, eds. The Battle of Seattle: The New ChaDenge to Capitalist Glob'aiizadon, New York: Soft Skull Press. ZACHARY, Gregg Pascal, The Global Me: New Cosmopolitans and the Compeddve Edge Picldng Globalism's Winners and Los er~ New York: Public Affairs, Küreselleşme ve Devlet ABDULLAH, İsmail Sabri, "el-kevkebe: el-re'smaliyye al-alemiyye fi merheleti ma ba'd elimperyaliyye", et-tarik56 (July-August 1997), no.4, ALBROW, Martin, The Global Age: S ta te and Sodety Beyond ModemitH Cambridge: Polity, ANDERSON, Benedict, Jmagined Communides: Reflecdons on.the Odgin and Spread of Nationalism, London: Verso, BİŞARA, Azmi, "Israil ve'l-'avleme: ba'djevanib cedeliyyat al-'avlama israiliyyan", el-vahde el-'arab ve'l-'avleme, Beirut: Merkez Diraset el-vahde al-arabiyye; 1998, BO YER, Robert ve D ani el Drache, eds. States Against M arke ts: The Limits ofglobalizadon NewYork: Roıitledge, CHEAH, Pheng ve Bruce Robbins, eds. Cosmopolidcs: Thinking and Feeling Beyond the Na tion, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, DUNNING, John H., Govemments, Globalizadon and Jntemadonal Busines~ Oxford, New York: Oxford University Press, EVANS, Peter, "The Eclipse of the State: Reflections on Stateness in an Era of Globalizati~ on", World Politics50, (October 1997), FALK, Richard, "Siege of S ta te: Will Globalization Wın Out?", Intemadonal Affairs73, (1997), no.1, GELLNER, E., Nadons and Nationalism, Ithaca, NY: Comell University Pres, GREENFELD, L., Nationalism: Five Road s to ModemitH Cambridge, MA: Harvard University Press, GUEHENNO, Jean-Marie, The En d of the Nadon-State, Minneapolis: University of Minnesota Press, HABERMAS, jürgen ve Max Pensky, ed s. The Postnational Constelladon, Cambridge, MA: MIT Press, HAM, Peter Van, European Integradon and the Postmodem Condidon: Govemance, Democracx Idendt}fNewYork: Routledge, HEROD, Andrew ve Diğerleri, An Unruly World?: Globalizadon, Govemance and GeographxNewYork, Routledge, HIRST, Paul ve Grahame Thompson, Globalizadon in Quesdon: The Intemadonal Economy and the Possibilides ofgovemance, Cambridge, Mass.: Blackwell, HOBSBAWM, Eric, Nadons and Nationalism sin ce 1780: Programme, Mytlı, Realitx Cambridge: Cambridge University Press, HOLTON, R. J., Globalizadon and the Nadon-State, New York, Macınillan Press, HROCH, M., "From National Mavement to the Full Formed Nation: The Nation-Building Process in Europe", New Left Review198 (March 1 April1993), IRIYE, Akira, Cultural Intemadonalism and World Ordei; Baltimore: The John Hopkins University Press, JAMES, Cyril. L. R., Beyonda Bo und ai)) Durham, NC: Duke University Press, JOHNSON, Hazel, Dispelling the Mytlı of Globalizadon: The Casefor Regionalizadon, New York, Praeger, ~ ,

8 410 DINI ARAŞTIRMALAR JOHNSON, P., The Birth of Modem: World Sodety , New York: Harper Collins Press, JUERGERNSMEYER, Mark,A New Cold War: ReUgious Nationalism Confronts the S ecular S ta te, Berkeley: University of California Press, KEDOURIE, E., Nationalism, London: Hutchinson, LEWIS, Mark, The Growth ofnations: Culture, Competitiveness and çjıe Problem ofgloba'j lization, England: Bristol Academic Press, LODGE, George C., Managing Globalization in the Age of /nterdependence, San Diego:, Pfeiffer and Co., MAITRA, Priyatosh, The Globalization ofcapitalism in Third World Countries., Westport, Praeger, MARCELO, J{acowicz Ark, Regionalization, Globalization and Nationalism: Convergeıit., Divergent or Overlapping?., No tre Dam e, IN: The H elen Kellogg Institute for International Studies, MEYER, J. W., "The World Polity and the Authority of the Nation-State", A. Bergeson, ed., Studies of the Modem World-System, New York: Academic Pres, MOORE, Mike, A World without Walls: Freedom, Development., Free Trade and Global Govemance, Cambridge: Cambridge University Press, NYE, Joseph S. ve John D. Donahue, eds. Govemance ina Globah'zing World., Washington, DC: Brookings Institute Press, O'BRIEN, Robert ve Diğerleri, eds. Cantesting Global Govemance: Multilateral Economic /nstitutions and Global Sodal Movementsı Cambridge: Cambridge University Press, OHMAE, Kenichi, The End of the Nation State: The Rise ofregio_nal Economies,NewYork: Free Press, OHMAE, Kenichi, "The Rise of the Region State", Foreign Affaks(Spring 1993), PRA1T, Mary Louise, "Comparative Literature and Global Citizenship", Comparative lite-. rature in the Age ofmulticulturalism. ed. Charles Bemheirnet Baltimore: The Johu.s Hopkins University Press, 1995, SAKAMOTO, Yoshikazu, Global Transfonnation: Challenges to the State System, Tokyo: ONU Press, SALEM, Paul, "el Vılayet el-müttehideh ve'l-avlamah: ma'alim el-haymanah fi matla' alqarn al hadi ve'l-işrin", al-arab ve1-avlamahiçinde, Beirut: Merkez Diraset el-vahde al-arabiyye, 1998, SAMPSON, Gary P., The Role of the World Trade Organization in Global Govemance, Tokyo, New York: United Nations University Press, SMITH, Anthony D., Na tion and Nationalism ina Global Era, Cambridge: Polity Press, TURNER, B. S., ''The Canception of The World in Sociology: A commentary on Roland Robertson's Theory of Globalization", Joumal for The Sdenti!ic Study of ReUgı'on 31 (3), 1992, WEXLER, P., "Citizenship in the Semiotic Society''. Bryan S. Tum er ed. Theari es ofmodernı'ty and Postmodemı'tyiçinde, Sage: London, WRISTON, Walter B., The Twı'light of Sovereignty: How the Infannation Revolution ls Transfonning O ur World., New York: Scribner, 1992.

9 IHSAN ÇAPCIOGLU 411 -:-:-==---' 11ıe TwilightofSovereignf$NewYork: Schribner's, VAYRYNEN, Raimo, Globalizadon and Global Govemance, New York, Rowman & Littlefield Pubishers, YOUNG, Oran R., George J. Demko ve Kilaparti Ramakrishna, eds. Global Environmental Change and Intemadonal Govemance, Hanover, N.H.: University Press of New England, Küreselleşme ve Din ABE, Yoshiya, "Religion in the Emerging Global Religions: A Comment on Davie, Nakajima, Robertson and Rousselet'', Sodal Compass41!1, (1994), AHMED, Ekber S. ve Donnan Hastings, ed. Islam, Globalizadon and Postmodemif$ London: Routledge, AMBLER, Rex, Global Theology: The MeaningofFaitlı in The Present World Crisis, London and Philadelphia: SCM(llinity, BARBER, Benjamin ve Andrea Schulz, eds. Jihad vs. Mc World: Ho w Globalism and Triba Jism are Reshaping the World., New York: B allantine Books, BEYER, Peter, Religion and Globalizadon, London: Sage Publications, ,~ "Globalizing Systeıns, Global Cultural Models and Religions", Intemadonal Sodology13(1), (1994), '---'"Modem Emergence ofreligions anda Global Social System for Religion", Intemadona1Sodology13!2, (June 1998), , "Secularization from the Perspective of Globalization", William H. Swatos Jr ve D ani el V. A. O ls on, eds. The Secularizadon Debate içinde. New York: Rowman & Littlefield, BIBBY, R. W., Fragmented Gods, Toronto: Irwin, CASANOVA, Case, "Religion 'the NewMillenium' and Globalization", SodologyofReligion 62/4 (2001), COBB, John B., Sustaining the Comman Good: A Chrisdan Perspecdve on the Global Econom% Cleveland, Ohio: Pilgrim Press, =~=""' The Eaıthist ChaUenge to Economism: A Theolo"gical Cridque of the World Baıık, New York: St. Martin's Press, CO LEMAN, S. ve John J., ed. One Hundred Years of Catholic Sodal Thought., Maryknoll NY: Orbis Books, CURRAN, Charles, Catholic Sodal Teaching Sin ce 1891: A Histarical Theological and Ethical Analysis, Washington DC: Georgetown University Press, DAVIE, Grace, "The Religious Factor in the Emergen ce of Euro pe as a Global Region", Soda] Compass41!1, (1994), DJAJASUGITA, A., "Ahmediyye and Globalization", The LightJuly-September EL-MİLAD, Zeki, "Islamic Thought and the Islamic Discussion of Globalization", Middle EastAffairsJoumal1999, no EVANS, Atice E, R. A. Evans ve D. A. Roozen, eds. The Globalizadon oftheological Educadon, Maryknoll, N.Y.: Orbis Bçıoks, FALK, Richard, Religion and Humane Global Govemance, Palgrave, JfAYNES, Jeff, Religion, Globalizadon and Polidcal Culture in the Third World., New York: St. Martin's Press, HEFNER, R. W., "Multiple Modernities: Christianism, Islam and Hinduism ina Global Age", Annual Review of Antlıropology27 (1998). HElM, S. M., "Mapping Globalization for Theological Education", Theological Educadon, Supplementl (1990), ":~ ,

10 412 DINI ARAŞTIRMALAR HOLLENBACH, David, Claims in ConDict: The Catholic Human Rights Tradition, New York: Paulist Press, =---' The Comman Good and Christian Ethics., New York: Cambridge University Press, HUBAND, Mark, Wamors of The Prophet: The Struggle for Islam, Boulder, CO: Westview Press, JACK, Homer A., Religion in the Struggle for World Communitz New York: World Canference on Religion and Peace, JUERGERNSMEYER, Mark, Terfor in the Min d of Gad: The Global Rise ofreligious Violence, Berkeley: University of California Press, 2001., A New C old War: Religious Nationalism Caniran ts the S ecular S ta te, B erkel ey: University of California Pı:ess, KARADAYİ, Yusuf, el-muslim un ve1-avleme, Kahire: Dar et-tevzi' ve'n-naşr el~islamiyye, ~ KEOWN, Darnien ve Diğerleri, Buddhism and Human Rights, Surrey, England: Curzon, KEPEL, Gilles, Jihad: The Trail of Political Islam, Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2002;. KUTUB, Muhammed, el-muslim un ve1-avleme, Kahire: Dar eş-şuruk, LECHNER, E J., "Religion, Law and Global Order'', R. Robertson ve W. R. Garret, eds. Religion and Glo_bal Orderiçinde. New York: ParagonHouse, MOTHLABI, Mokhgethi B., "Ethical Implication of Globalization for Church, Religion and Society'', Religıon and TheologyBil (2001), MUZAFFAR, Chandra, "Globalization and Religion: Some Reflections", Globalization: The Perspectives and Experiences of the Religious Traditions of Asia Paci.ficiçinde, e ds. Joseph A. Camilieri ve Chandra M uzaffar, Selangor, Malezya: International MovementforajustWorld, 1998., ve Sulak Sivaraska, Altemative Politics for Asia:A Buddhist-Muslim Dialogue, Kuala Lumpur, Malezya: International Mavement for a just World, MAZRUİ, Ali A., "Globalization, Islam and The West: Between Homogenization and Hegemonization", The American Joumal oflslamic Social Sciences ıs (1998), no.3. NAIPAUL, V. S., Beyand Belief: Islamic Excursions Among the Converted Peoples_ New York: Vintage Books, A Divjsion ofrandom House, Ine., ROBERTSON, ;Roland, "Religion, Global Complexity and the Human Condition",Absolu~e Values and the Creation of the New World içinde, Vol. I. New York: International Cultural Foundation, :---' "The Sacred and the World Syste171", P. Hammond, ed. The Sacredina Seeular Age içinde, CA: University of California Press, , ve Joann Chirico, "Humanity, Globalization and Worldwide Religious Resurgence", Sodological AnalysıSFalll :-::-:--:ı "From Secularization to Globalization", Joumal of Oriental Studies 26 (1), (1987), , "AN ew Perspective on Religion and Secularization in The Global Co n text'', Secularization and Fundamentelism Reconsiderect Cilt 3, ed. J. K. Hadden-A. Shupe, New York: Raragon House, , ve William Garrett, eds. Religıon and Global Ordeı; New York: Paragon House, , "Religion and the Global Field", Social Compass4l {1), 1994, , "Globalization and the Future oftraditional Religion", Gad and Globalization: Religion and The Powers of The Comman Life içinde, eds. Max L. S taekhouse

11 IHSAN ÇAPCIOGLU 413 ve Peter J. Paris, Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International, 2000, Cilt. ı, SMART, Ninian, "Religion and Globalization",ReWsion22/2 (Fallı999). STACKHOUSE, Max L., "Globalization and Theology in America Today'', W. C. Roof, ed. World Orde_r and Religion içinde, Albany; NY: State University of New York Press, ı991., ve Peter J. Paris, eds. Gad and Globalization: Religion and The Powers of the Comman Life, Cilt ı, Harrisburg/Pennsylvania: Trinity Press International, TURNER, B. S., "Cosmopolitan Virtue: On Religion ina Global Age", Europen Journal of Social Theory4/2, (200ı), ı3ı-ı52. WARBURG, M., "Religious Organizations in a Global World a Comparative Perspective", The Spiritual Supennarket: Religious Pluralism in the Twenty First CentulJ{ London School ofeconomics, Aprilı9-22, ::> "Baha'i: A Religious Approach to Globalization", Soda] Compass46!ı, (ı999), Küreselleşme ve Ekonomi AGUETTA, Michel, Anton Brenderve Virginie Coudert, Globalisation Finandere: l'aventure Oblige,Paris: Economica, ı990. AMIN, Samir, Capitalismin the Age of Globalization: The Management of Contemporaıy Sodet}{ London, Zed Books, ı997.,el Capitalismo en la Era de la Globalizad6n. Paid6s, Barcelona, ı999. ANDERSON, Saralı, John Cavanagh, Thea Lee ve The Institute for Policy Studies, Field Guide to The Global EconomxNewYork: The New Press, APPADURAl, Arjun, "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy'', Public Culture2.2 (ı990), ARISTIDE, Jean-Bertrand, Eyes of the Heart: Seeking a Path for the Poor in the Age of Globalization, Laura Flynn, ed. Monroe, ME: Comman Courage Press, BLANK, Stephen, "How Globalization and Freer Trade are Cereating a New Architecture of North America", Hofstra Labor Law Joumalıo (Spring ı993), 609. BOURDIEU, Pierre, Acts ofresistance: Against the Jyranny of the Market., New York: New York Press, ı999. BRECHER, Jeremy ve Tim Costello, Global Village or Global Pillage: Economic Reconstruction From the Battom Up, Bostan: South End Press, ı ,-..,..' Tim Costello ve Brendan Smith, Globalization from Below: The Power of Solidarit}{ Cambridge, MA: South End Press, BRUBAKER, Pamela K., Globalization at What Price?: Economic Change and Daily Life, Cleveland, OH: Pilgrim Press, 200ı. BURTLESS, Gary ve Diğerleri, Globalphobia: Canfronting Fears about Global Trade, Washington DC: Brookings Institution, ı998. BRYAN, Lowell L. ve Diana Farrell, Market Unbound: Unleashing Global Capitalism, New York: John Wiley, ı996. CAM OY, Martin ve Diğerleri, The New Global Economy in the Infannation Age, University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, ı993. CANDLAND, Christopher ve Rudra Sil, The Politics aflabor in a Global Age: Continuity and Change in Late-Industralizing and Post-Sodalist Economies, Oxford, New York: Oxford University Press, CHOSSUDOVSKY, Michel, The Globalisation ofpoverty: Impacts of!mf and World Bank Refonns, London: Zed Books, ı997. COBB, John B., Sustaining the Comman Good: A Christian Perspective on the Global Eco- : :! J ,

GLOBALIZATION REFERENCES

GLOBALIZATION REFERENCES GLOBALIZATION REFERENCES Complied by Steve Pfaff, Assistant Professor, Department of Sociology, University of Washington Albrow, Martin. 1997. The Global Age: State and Society Beyond Modernity. Stanford:

More information

Harvard Kennedy School of Government Religion and World politics: Connections and Collisions (HKS: IGA: 121)(HDS: 2861)

Harvard Kennedy School of Government Religion and World politics: Connections and Collisions (HKS: IGA: 121)(HDS: 2861) Harvard Kennedy School of Government Religion and World politics: Connections and Collisions (HKS: IGA: 121)(HDS: 2861) Spring 2015 Monday/Wednesday (4:10-5:25) Littauer230 Professor J. Bryan Hehir Office:

More information

POL 140-A INTERNATIONAL RELATIONS. Fall 2009. Instructor: Dr. Gilbert Gagné Office: N 102 Tel: 822-9600, ext. 2439

POL 140-A INTERNATIONAL RELATIONS. Fall 2009. Instructor: Dr. Gilbert Gagné Office: N 102 Tel: 822-9600, ext. 2439 POL 140-A INTERNATIONAL RELATIONS Fall 2009 Tuesday - Thursday 8:30-10:00 Bishop Williams Hall Instructor: Dr. Gilbert Gagné Office: N 102 Tel: 822-9600, ext. 2439 Office Hours: Tuesday 14:30-17:00 E-mail:

More information

Post-Secondary Schools Offering Undergraduate Programs Including Arabic Language/Literature. University name Location Degree offered

Post-Secondary Schools Offering Undergraduate Programs Including Arabic Language/Literature. University name Location Degree offered Post-Secondary Schools Offering Undergraduate Programs Including Arabic Language/Literature University name Location Degree offered Abilene Christian University Abilene, TX None (Special Dialektos Program)

More information

St. Bonaventure House of Studies PUBLIC THEOLOGY OF MANAGEMENT

St. Bonaventure House of Studies PUBLIC THEOLOGY OF MANAGEMENT St. Bonaventure House of Studies PUBLIC THEOLOGY OF MANAGEMENT This bibliography contains a selection of works that were influential in the development of the article Produce, Increase, Replenish: Prolegomenon

More information

It is useful, but not necessary, for students to have some background in economic principles and international relations.

It is useful, but not necessary, for students to have some background in economic principles and international relations. INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY, POLS 30260.01 Fall 2011 Class time: Mondays and Wednesdays, 1:30-2:45, Office Hours: Office Hours: Mondays and Wednesdays, 11.00 AM -12.00 PM, Tuesdays, 2.00-3.00 PM, and

More information

Studies of Political Science publishers rankings

Studies of Political Science publishers rankings Studies of Political Science publishers rankings This document is a brief summary of three studies that seek to rank the quality or importance of publishers in the field of Political Science. Key tables

More information

ACA CONFERENCE LOCATIONS, DATES, AND THEMES

ACA CONFERENCE LOCATIONS, DATES, AND THEMES ACA CONFERENCE LOCATIONS, DATES, AND THEMES (This listing shows all Association conference from the first conference in 1952, to the present. It also includes the name of the Association s President during

More information

17.158 Political Economy of Western Europe

17.158 Political Economy of Western Europe Spring 2003 Tuesday, 3:00 PM 5:00PM Meeting place: E56-249 Professor Suzanne Berger E53-451 szberger@mit.edu 17.158 Political Economy of Western Europe Brad Buschur, Assistant bb h @ it d The course focuses

More information

MARTHA FINNEMORE. CURRENT POSITION University Professor of Political Science and International Affairs George Washington University

MARTHA FINNEMORE. CURRENT POSITION University Professor of Political Science and International Affairs George Washington University MARTHA FINNEMORE Department of Political Science and Elliott School of International Affairs The George Washington University Washington, DC 20052 (202) 994-8617 finnemor@gwu.edu http://home.gwu.edu/~finnemor/

More information

Brief Biographical Sketch

Brief Biographical Sketch Department of Political Science University of California, Davis Davis, California 95616 (530) 752-2262 E-mail: mnincic@ucdavis.edu Present Position Brief Biographical Sketch Miroslav Nincic Professor of

More information

Bibliography. Works by Immanuel Kant

Bibliography. Works by Immanuel Kant 161 Bibliography Works by Immanuel Kant An Answer to the Question: What is Enlightenment? Attempt to Introduce the Concept of Negative Magnitudes Into Philosophy Concerning the Ultimate Ground of the Differentiation

More information

Kirazlıtepe, Üsküdar, İstanbul Turkey

Kirazlıtepe, Üsküdar, İstanbul Turkey NAME: Ömer Sungur Savran DATE AND PLACE August 5, 1946 OF BIRTH: Ankara, Turkey NATIONALITY: PRESENT ADDRESS: Turkish Boğaziçi Caddesi, No.14/1 Kirazlıtepe, Üsküdar, İstanbul Turkey EDUCATION: 1977 Ph.D.,

More information

IS 30070: Cybersociety? Technology, Culture and Communication

IS 30070: Cybersociety? Technology, Culture and Communication IS 30070: Cybersociety? Technology, Culture and Communication Instructor: Lee Komito School of Information and Library studies +33.1.7167594 Course Objectives The module examines anthropological perspectives

More information

: INTRODUCTION TO EUROPEAN HISTORY

: INTRODUCTION TO EUROPEAN HISTORY Course Title Course Code : INTRODUCTION TO EUROPEAN HISTORY : HST114 Recommended Study Year* : Year 1 No. of Credits/Term : 3 Mode of Tuition Class Contact Hours Category in Major Prog. Prerequisites Co-requisites

More information

Top 100 Words In The Turkish Language

Top 100 Words In The Turkish Language Top 100 Words In The Turkish Language Hi there, I m so glad that you downloaded the list! If you are a complete beginner, this will be an important first aid in using the Anchor Method to cut to the critical

More information

ELEVENTH ANNUAL SUMMER METHODS MEETING July 21-24, 1994 University of Wisconsin, Madison. Preliminary Program

ELEVENTH ANNUAL SUMMER METHODS MEETING July 21-24, 1994 University of Wisconsin, Madison. Preliminary Program ELEVENTH ANNUAL SUMMER METHODS MEETING July 21-24, 1994 University of Wisconsin, Madison Preliminary Program Measuring Bias in Political Participation by Henry Brady, University of California, Berkeley.

More information

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance LINGUISTICS # UNIVERSITY CITY STATE DEGREE MAJOR SPECIALTY RESTRICTION

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance LINGUISTICS # UNIVERSITY CITY STATE DEGREE MAJOR SPECIALTY RESTRICTION 1 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS - BOSTON ~ BOSTON MA M 1 ARIZONA STATE UNIVERSITY - TEMPE TEMPE AZ MD ~ M for Linguistics is for Residential Program ONLY. The online option is not ~ M in Linguistics is for

More information

International Relations Theory in the Cyber Age 17.445/17.446 Spring 2014

International Relations Theory in the Cyber Age 17.445/17.446 Spring 2014 Spring 2014 Professor Nazli Choucri Department of Political Science MIT-E53-493 617-253-6198 nchoucri@mit.edu Organization & Contents PART I STRUCTURE & PROCESS in INTERNATIONAL RELATIONS Some Fundamentals

More information

Regulations and Course Information. Department of Political Science McMaster University 2013-2014 CONTENTS:

Regulations and Course Information. Department of Political Science McMaster University 2013-2014 CONTENTS: M.A. DEGREE in INTERNATIONAL RELATIONS Regulations and Course Information Department of Political Science McMaster University 2013-2014 CONTENTS: I. Degree Requirements a. Global Politics Stream b. Global

More information

Rankings Best Business Schools

Rankings Best Business Schools ings - Best Business Schools - Graduate Schools - Education - US N... 1 of 5 6/9/2010 12:59 AM ings Best Business Schools ed in 2010 U.S. News surveyed 426 MBA programs to get the information used in the

More information

Original Group Gap Analysis Report

Original Group Gap Analysis Report Original Group Gap Analysis Report Year 11 Levels of Progress Analysis 2014-2015 Spring This document was created using the Transition Matrices Report Generator Copyright Dr Stuart Atkinson - 2014 - All

More information

SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIVERSITY

SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIVERSITY SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIVERSITY Department of Social Work Course No. SW210 Title: Social and Economic Justice I. Catalogue Description: Explores social and economic justice with connections to minority

More information

978-87-7934 Aarhus Universitetsforlag 978-0-7591 AltaMira Press 978-90-485 Amsterdam University Press (vanaf 2010) 978-90-5356 Amsterdam University

978-87-7934 Aarhus Universitetsforlag 978-0-7591 AltaMira Press 978-90-485 Amsterdam University Press (vanaf 2010) 978-90-5356 Amsterdam University ISBN Uitgever 978-87-7934 Aarhus Universitetsforlag 978-0-7591 AltaMira Press 978-90-485 Amsterdam University Press (vanaf 2010) 978-90-5356 Amsterdam University Press (vanaf 2010) 978-90-8555 Amsterdam

More information

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance PUBLIC HEALTH

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance PUBLIC HEALTH 1 GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY WASHINGTON DC B Athletic Training 1 MA B 1 BROWN UNIVERSITY PROVIDENCE RI B EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY JOHNSON CITY TN B 3 HUNTER COLLEGE NEW YORK NY B 4 UNIVERSITY

More information

July 2015 Pennsylvania Bar Examination

July 2015 Pennsylvania Bar Examination July 0 Pennsylvania Bar Examination Examination Statistics 0 Commonwealth Ave., Suite 00 P.O. Box Harrisburg, PA 70- (77) -0 http://www.pabarexam.org Statistics for the July 0 Examination Overall Data

More information

US News & World Report Best Undergraduate Engineering Programs: Specialty Rankings 2014 Rankings Published in September 2013

US News & World Report Best Undergraduate Engineering Programs: Specialty Rankings 2014 Rankings Published in September 2013 US News & World Report Best Undergraduate Engineering Programs: Specialty Rankings 2014 Rankings Published in September 2013 Aerospace/Aeronautical/Astronautical 2 Georgia Institute of Technology Atlanta,

More information

TABLE 37. Higher education R&D expenditures at institutions with a medical school, by state, institutional control, and institution: FY 2011

TABLE 37. Higher education R&D expenditures at institutions with a medical school, by state, institutional control, and institution: FY 2011 TABLE 37. Higher education R&D at institutions with a medical school, by state, institutional Alabama U. AL, Birmingham 503,698 369,116 U. South AL 42,233 16,810 Arizona U. AZ 610,565 160,136 Arkansas

More information

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Dr Jim Crowther (Course Organiser) Credit Rating 20 credits, SCQF 11 Course Description The general aim of the taught course is to consider the changing relationship

More information

Emilie Marie Hafner-Burton

Emilie Marie Hafner-Burton Emilie Marie Hafner-Burton Princeton University Woodrow Wilson School of Public and International Affairs Department of Politics Princeton, NJ 08544 USA (609) 258.5931 ehafner@princeton.edu http://www.princeton.edu/~ehafner/

More information

Theories of International Relations POLM013

Theories of International Relations POLM013 Theories of International Relations POLM013 View Online [1]Baylis J., Smith S., and Owens P., Eds., The globalization of world politics: an introduction to international relations. Oxford, United Kingdom:

More information

Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL. Alabama

Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL. Alabama Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL 36130-2000 (334) 242-1998 Fax: (334) 242-0268 Alaska Commission

More information

EDUCATION FOR SUSTAINABILITY Mass Media and Information Technology in Education - Stephen D. McDowell

EDUCATION FOR SUSTAINABILITY Mass Media and Information Technology in Education - Stephen D. McDowell MASS MEDIA AND INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION Stephen D. McDowell Associate Professor, Department of Communication, Florida State University, Tallahassee, Florida, USA Keywords: communication, media,

More information

GREGORY SHARP Curriculum Vitae November 2015

GREGORY SHARP Curriculum Vitae November 2015 GREGORY SHARP Curriculum Vitae November 2015 Department of Sociology Email: gsharp@buffalo.edu University at Buffalo, SUNY Phone: (716) 645-8479 468 Park Hall Fax: (716) 645-3934 Buffalo, NY 14260 PROFESSIONAL

More information

VITA 1. PERSONAL INFORMATION. Born: January 31, 1955

VITA 1. PERSONAL INFORMATION. Born: January 31, 1955 VITA William H. Meyer 610 Graymount Circle Professor Elkton, MD 21921 Department of Political Science and International Relations University of Delaware Newark, DE 19716 (302) 831-2858 fax: (302) 831-4452

More information

NASSER BEHNEGAR Boston College Department of Political Science Chestnut Hill, MA

NASSER BEHNEGAR Boston College Department of Political Science Chestnut Hill, MA NASSER BEHNEGAR Boston College Department of Political Science Chestnut Hill, MA Academic Positions Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts. Associate Professor, Department of Political Science, June

More information

Kerry Allen M.D. Affiliated with Mercy Willard Hospital. Michael Abowd M.D. Affiliated with Mercy St Anne Hospital Mercy St Vincent Medical Center

Kerry Allen M.D. Affiliated with Mercy Willard Hospital. Michael Abowd M.D. Affiliated with Mercy St Anne Hospital Mercy St Vincent Medical Center Physicians... Michael Abowd M.D., Inc. 2865 N. Reynolds Rd, Suite 170 Kerry Allen M.D. Affiliated with Mercy Willard Hospital North Central Eye Associates 278 Benedict Ave Norwalk, OH 44857 Ph: 419-668-3295,

More information

U.S. NEWS RANKING OF MEDICAL COLLEGES 2012

U.S. NEWS RANKING OF MEDICAL COLLEGES 2012 U.S. NEWS RANKING OF MEDICAL COLLEGES 2012 http://grad schools.usnews.rankingsandreviews.com/best graduate schools/top medicalschools/research rankings Best Medical Schools: Research To see full rankings,

More information

College Faculties. Association of Lutheran. Past Meetings, Themes and Presidents

College Faculties. Association of Lutheran. Past Meetings, Themes and Presidents YEAR PLACE THEME PRESIDENT* COLLEGE 1935 No stated theme *No presidents were selected until 1947.The names are listed with the meeting that the president planned and presided over, a year after he or she

More information

Frances McCall Rosenbluth. Yale University Hamden, CT 06517 New Haven, CT 06520-8301 203 562-2268 203 432-5672 frances.rosenbluth@yale.

Frances McCall Rosenbluth. Yale University Hamden, CT 06517 New Haven, CT 06520-8301 203 562-2268 203 432-5672 frances.rosenbluth@yale. Frances McCall Rosenbluth Department of Political Science 110 Rogers Road Yale University Hamden, CT 06517 New Haven, CT 06520-8301 203 562-2268 203 432-5672 frances.rosenbluth@yale.edu EDUCATION Columbia

More information

POLITICAL BOUNDARIES: CONTESTED BORDERS IN INTERNATIONAL POLITICS FALL QUARTER 2010. Dr. Vidya Nadkarni

POLITICAL BOUNDARIES: CONTESTED BORDERS IN INTERNATIONAL POLITICS FALL QUARTER 2010. Dr. Vidya Nadkarni IS 190 POLITICAL BOUNDARIES: CONTESTED BORDERS IN INTERNATIONAL POLITICS FALL QUARTER 2010 Dr. Vidya Nadkarni Seminar Meeting Time and Location: ERC 115 Wednesdays 9:00 AM to 11:50 AM Instructor will be

More information

CURRICULUM VITAE GARY SLATER

CURRICULUM VITAE GARY SLATER CURRICULUM VITAE GARY SLATER St. Edward s University 4901 Sylvandale Drive 3001 S. Congress Ave. Austin, TX 78745 Austin, TX 78704 1 512 293 2372 215 Andre Hall gslater@stedwards.edu 1 512 448 8460 EDUCATION

More information

Political Science 5020-101 PRO-SEMINAR IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY Fall 2007 Tuesday 6:15-9:00 pm OLC 1131

Political Science 5020-101 PRO-SEMINAR IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY Fall 2007 Tuesday 6:15-9:00 pm OLC 1131 1 Political Science 5020-101 PRO-SEMINAR IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY Fall 2007 Tuesday 6:15-9:00 pm OLC 1131 Dr. Ryan Office: OLC 2055 Phone: 262-6348 E-mail: ryanc@appstate.edu Website: http://www.pscj.appstate.edu/faculty/ryan.html

More information

CULTURE STUDY RESOURCES IN THE SSI LIBRARY. Africa

CULTURE STUDY RESOURCES IN THE SSI LIBRARY. Africa CULTURE STUDY RESOURCES IN THE SSI LIBRARY Africa Dickovick, J. Tyler. Africa. Harpers Ferry, WV: Stryker-Post Publications, 2011. (916 D5539 Culture) The bibliography provides a list of general web sites,

More information

CURRICULUM VITAE. Doctor of Philosophy, University of California at Los Angeles, 1980. Master of Arts, University of California at Los Angeles, 1975

CURRICULUM VITAE. Doctor of Philosophy, University of California at Los Angeles, 1980. Master of Arts, University of California at Los Angeles, 1975 CURRICULUM VITAE NAME: ADDRESS: Jack High School of Public Policy, MS 3B1 George Mason University Fairfax, Virginia 22030 EDUCATION: Doctor of Philosophy, University of California at Los Angeles, 1980

More information

JOSEPH P. JOYCE EDUCATION

JOSEPH P. JOYCE EDUCATION Ph.D., Economics, Boston University, 1984 M.A., Economics, Boston University, 1976 JOSEPH P. JOYCE Department of Economics Wellesley College Wellelsey, MA 02481-8203 Tel: (781) 283-2160 E*mail: JJoyce@wellesley.edu

More information

MEIRA LEVINSON. 54 Arborway, Jamaica Plain, MA 02130 (617) 983-5909 meiral@mindspring.com

MEIRA LEVINSON. 54 Arborway, Jamaica Plain, MA 02130 (617) 983-5909 meiral@mindspring.com MEIRA LEVINSON 54 Arborway, Jamaica Plain, MA 02130 (617) 983-5909 meiral@mindspring.com Education Nuffield College, University of Oxford, Oxford, England D.Phil., Politics, March 1997 Thesis title: Autonomy,

More information

HANDBOOK OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

HANDBOOK OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY HANDBOOK OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY EDITOR EDITOR A Project of Division 15, The Division of Educational Psychology of the American Psychological Association MACMIIIAN LIBRARY REFERENCE USA Simon & Schuster

More information

MIGRATION CHALLENGES US AND EU EXPERTISE UNITED STATES

MIGRATION CHALLENGES US AND EU EXPERTISE UNITED STATES MIGRATION CHALLENGES Regularization and Rights of Undocumented Immigrants: Challenges and Policy Answers Integration of Migrant Populations in Europe and United States after 9/11 Public Discourse on Immigration:

More information

Tufts University Senior Survey 2010 Graduate Schools by Major Report

Tufts University Senior Survey 2010 Graduate Schools by Major Report Tufts University Graduate Schools by Major Report Note: This report includes both first and second major data, resulting in several students appearing twice under their first major and again under their

More information

State Insurance Information

State Insurance Information State Insurance Information Alabama 201 Monroe St. Suite 1700 Montgomery, AL 36104 334-269-3550 fax:334-241-4192 http://www.aldoi.org/ Alaska Dept. of Commerce, Division of Insurance. P.O. Box 110805 Juneau,

More information

TURKEY AT THE CROSSROADS:

TURKEY AT THE CROSSROADS: TURKEY AT THE CROSSROADS: POLITICS AND DEMOCRATIZATION IN AN EMERGING POWER IN THE MIDDLE EAST Marshall Student Center Room 3707 University of South Florida Thursday, March 24, 2011 Sponsored by the Department

More information

July 2013 Pennsylvania Bar Examination

July 2013 Pennsylvania Bar Examination July 0 Pennsylvania Bar Examination Examination Statistics 0 Commonwealth Ave., Suite 00 P.O. Box Harrisburg, PA 0- () -0 http://www.pabarexam.org Statistics for the July 0 Examination Overall Data Total

More information

Assistant Professor of Sociology, University of California, Berkeley. Robert Wood Johnson Foundation Health & Society Scholar, Columbia University

Assistant Professor of Sociology, University of California, Berkeley. Robert Wood Johnson Foundation Health & Society Scholar, Columbia University Christopher Muller Department of Sociology University of California, Berkeley 496 Barrows Hall Berkeley, CA 94720 Employment 2016 Education 2014 2011 2014 2016 2004 2007 2003 filler Assistant Professor

More information

STEVEN A. BOUTCHER. University of Massachusetts, Amherst Assistant Professor, Department of Sociology and Public Policy (2010-current)

STEVEN A. BOUTCHER. University of Massachusetts, Amherst Assistant Professor, Department of Sociology and Public Policy (2010-current) STEVEN A. BOUTCHER University of Massachusetts, Amherst Department of Sociology Thompson Hall 702 200 Hicks Way Amherst, MA 01003 boutcher@soc.umass.edu PROFESSIONAL APPOINTMENTS University of Massachusetts,

More information

EVA ASCARZA (Updated September 2015)

EVA ASCARZA (Updated September 2015) EVA ASCARZA (Updated September 2015) Columbia Business School 3022 Broadway Uris Hall, room 524 New York, NY 10027-6902 Phone: +1 (212) 851-4120 Fax: +1 (212) 854-7647 e-mail: ascarza@columbia.edu Web:

More information

Jeremy Elkins Political Science Department 100E Dalton Hall Bryn Mawr College 101 North Merion Ave. Bryn Mawr, PA 19010 (610) 526-5391

Jeremy Elkins Political Science Department 100E Dalton Hall Bryn Mawr College 101 North Merion Ave. Bryn Mawr, PA 19010 (610) 526-5391 Jeremy Elkins Political Science Department 100E Dalton Hall Bryn Mawr College 101 North Merion Ave. Bryn Mawr, PA 19010 (610) 526-5391 May 2015 Education: Ph.D. Jurisprudence and Social Policy Program

More information

PPAM 6381.60 U.S.-MEXICO BORDER POLICY

PPAM 6381.60 U.S.-MEXICO BORDER POLICY PPAM 6381.60 U.S.-MEXICO BORDER POLICY Masters in Public Policy and Management Department of Government University of Texas at Brownsville Dr. Guadalupe Correa-Cabrera FALL 2012 W 7:15-10:00 P.M. Room

More information

Anna Jacob Egalite. 2006 B.Ed. in Elementary Education, St. Patrick's College, Dublin, Ireland

Anna Jacob Egalite. 2006 B.Ed. in Elementary Education, St. Patrick's College, Dublin, Ireland Anna Jacob Egalite CONTACT INFORMATION Program on Education Policy and Governance Email Anna_Egalite@hks.harvard.edu John F. Kennedy School of Government Phone (727) 804-8290 Harvard University Fax (617)

More information

The Best Lawyers in America 2008

The Best Lawyers in America 2008 The Best Lawyers in America 2008 Alston & Bird Atlanta Pinney L. Allen (10) Randall L. Allen Douglas S. Arnold Peter Q. Bassett R. Neal Batson (20) Alternative Dispute Resolution Jay D. Bennett Alternative

More information

Emine Fidan Elcioglu Department of Sociology University of California, Berkeley 410 Barrows Hall, Berkeley, CA 94720 fidan@berkeley.

Emine Fidan Elcioglu Department of Sociology University of California, Berkeley 410 Barrows Hall, Berkeley, CA 94720 fidan@berkeley. Emine Fidan Elcioglu Department of Sociology University of California, Berkeley, fidan@berkeley.edu EDUCATION Ph.D. University of California, Berkeley, Sociology, Expected May 2016 Dissertation: Committee:

More information

Appendix D. Petersens Guide Listings for PhD in Public Policy

Appendix D. Petersens Guide Listings for PhD in Public Policy Appendix D Petersens Guide Listings for PhD in Public Policy Brandeis University Waltham, MA Program in Social Justice and Social Policy Claremont Graduate University Claremont, CA Department of Economics

More information

Carleton University Winter 2015 Department of Political Science

Carleton University Winter 2015 Department of Political Science Carleton University Winter 2015 Department of Political Science PSCI 2102 B Politics of the Global South: Comparative Politics of Development and Underdevelopment Thursday 9:35-11:25 Instructor: Jeremy

More information

Winter Semester 2008/2009 Module: Public Policy and Local Government - Syllabus

Winter Semester 2008/2009 Module: Public Policy and Local Government - Syllabus Masters in Civic Society and Local Development In conjunction with the National University of Ireland Galway & Karl-Franzens University Graz MCSLD - http://www.unipr-mcsld.com Winter Semester 2008/2009

More information

Graduate School Rankings Debate: U.S. News and World Report --and beyond

Graduate School Rankings Debate: U.S. News and World Report --and beyond Graduate School Rankings Debate: U.S. News and World Report --and beyond Every year, U.S. News and World Report publishes a ranking of different graduate programs and, every year, college and university

More information

Law Review Submissions Guide 2014-15. Submission Tips & Law Review Rankings

Law Review Submissions Guide 2014-15. Submission Tips & Law Review Rankings Law Review Submissions Guide 2014-15 Submission Tips & Law Review Rankings Law Review Submissions Guide 2014-15 Submission Tips & Law Review Rankings 3 5 7 11 The Online Shift: Trends in Law Scholarship

More information

Table 1. focus on Physics Graduate Degrees. Page 2. Number of Physics Departments with Graduate Programs, Academic Year 2007-08.

Table 1. focus on Physics Graduate Degrees. Page 2. Number of Physics Departments with Graduate Programs, Academic Year 2007-08. www.aip.org/statistics One Physics Ellipse College Park, MD 274 31.29.37 stats@aip.org July 211 Physics Graduate Degrees Results from the Enrollments and Degrees & the Degree Recipient Follow-up Surveys

More information

Early Childhood Educational Opportunities for Dependents of Emory Graduate Students

Early Childhood Educational Opportunities for Dependents of Emory Graduate Students Strategy for Graduate Student Recruitment and Retention Early Childhood Educational Opportunities for Dependents of Emory Graduate Students Presented by Rob Rankin, Graduate Student Council President Natalie

More information

Nationalism in World Politics

Nationalism in World Politics Nationalism in World Politics CREDIT INSTRUCTOR Seo-Hyun Park OFFICE TBA OFFICE HOURS TBA TIME TBA CLASSROOM LOCATION TBA E-MAIL seohyun@gmail.com * Please leave the fields blank which haven t been decided

More information

COL 5044H A Journey from Petersburg to Los Angeles

COL 5044H A Journey from Petersburg to Los Angeles University of Toronto Centre for Comparative Literature COL 5044H A Journey from Petersburg to Los Angeles Comparative Literature Seminar Room Isabel Bader Theatre (Victoria Campus) 93 Charles Street West,

More information

Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005

Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005 PEDIATRIC CENTERS PEDIATRIC TRANSPLANT CENTERS Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005 University of Alabama Hospital, Birmingham, AL 3 2 1 University Medical Center, University

More information

in the Rankings U.S. News & World Report

in the Rankings U.S. News & World Report in the Rankings UCLA performs very well in all the national and international rankings of the best public and private universities, including the most widely known list published by U.S. News & World Report.

More information

JANET CEGLOWSKI. Harvey Wexler Professor of Economics Department of Economics Bryn Mawr College. Bryn Mawr, PA 610-526-5182

JANET CEGLOWSKI. Harvey Wexler Professor of Economics Department of Economics Bryn Mawr College. Bryn Mawr, PA 610-526-5182 JANET CEGLOWSKI May 2015 Harvey Wexler Professor of Economics Department of Economics Bryn Mawr College Bryn Mawr, PA 19010 610-526-5182 ACADEMIC STUDIES UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY Berkeley, CA

More information

DAVID T. WASSERMAN 4324 Woodberry Street University Park, MD 20782 (301) 927-3669

DAVID T. WASSERMAN 4324 Woodberry Street University Park, MD 20782 (301) 927-3669 1 DAVID T. WASSERMAN 4324 Woodberry Street University Park, MD 20782 (301) 927-3669 EMPLOYMENT 2013- Visiting Scholar, Department of Bioethics, Clinical Center, National Institutes of Heath, Bethesda,

More information

Contending Theories of International Relations

Contending Theories of International Relations A 362352 Contending Theories of International Relations A Comprehensive Survey Fifth Edition James E. Dougherty St. Joseph's University Robert L. Pfaltzgraff, Jr. The Fletcher School of Law and Diplomacy,

More information

Professor of Practice, Labor Relations Research Center/Department of Sociology, University of Massachusetts - Amherst (2013- ).

Professor of Practice, Labor Relations Research Center/Department of Sociology, University of Massachusetts - Amherst (2013- ). Last updated: July 2013 APPOINTMENT CLARE HAMMONDS Labor Center/ University of Massachusetts - Amherst 609 Thompson Hall, Amherst MA 01003 201-759-7742 chammonds@soc.umass.edu Professor of Practice, Labor

More information

Course Syllabus Master of International Development Studies Faculty of Political Science Chulalongkorn University Fall 2011

Course Syllabus Master of International Development Studies Faculty of Political Science Chulalongkorn University Fall 2011 1 Course Syllabus Master of International Development Studies Faculty of Political Science Chulalongkorn University Fall 2011 Course title: Research methods in development studies (2440604) This course

More information

International Relations: Theory and Practice IGA-101

International Relations: Theory and Practice IGA-101 Syllabus Spring 2008 The Harvard Kennedy School International Relations: Theory and Practice IGA-101 Class Time: Monday & Wednesday, 1:10pm 2:30pm Location: Land (Belfer Building, 4 th floor) The first

More information

Greta Hsu. Graduate School of Management Phone 530 754-6942 University of California, Davis Fax 530 752-2924

Greta Hsu. Graduate School of Management Phone 530 754-6942 University of California, Davis Fax 530 752-2924 Greta Hsu Graduate School of Management Phone 530 754-6942 University of California, Davis Fax 530 752-2924 Davis, CA 95616 e-mail: grhsu@ucdavis.edu Education Stanford University Ph.D., Organizational

More information

Andrea Cann Chandrasekher achandrasekher@ucdavis.edu

Andrea Cann Chandrasekher achandrasekher@ucdavis.edu Andrea Cann Chandrasekher achandrasekher@ucdavis.edu BUSINESS ADDRESS: UC Davis School of Law King Hall 400 Mrak Hall Drive Davis, CA 95616-5201 ACADEMIC POSITIONS: September 2013- Present September 2012-

More information

Comparative Politics and International Relations. University of South Carolina, Columbia, SC. M.A., Political Science, 2015

Comparative Politics and International Relations. University of South Carolina, Columbia, SC. M.A., Political Science, 2015 Matthew L. Wagner Curriculum Vitae Contact Information Fields Education Phone:(619) 871-4084 Url: http://www.matthewlwagner.info Gambrell Hall 317 Email: wagnerm5@email.sc.edu 817 Henderson Street Email:

More information

Universities classified as "very high research activity"

Universities classified as very high research activity Universities classified as "very high research activity" 108 institutions classified as "RU/VH: Research Universities (very high research activity)" in the 2010 Carnegie Classification of Institutions

More information

Council for Learning Assistance & Developmental Education Associations CLADEA. Essential Professional Readings

Council for Learning Assistance & Developmental Education Associations CLADEA. Essential Professional Readings Council for Learning Assistance & Developmental Education Associations CLADEA Access and Success Essential Professional Readings Adelman, C. (2006, February). The toolbox revisited: Paths to degree completion

More information

Unit 01 - Study Questions 1. In what ways did geography and climate affect the development of human society? 2. What were the economic and social

Unit 01 - Study Questions 1. In what ways did geography and climate affect the development of human society? 2. What were the economic and social Unit 01 - Study Questions 1. In what ways did geography and climate affect the development of human society? 2. What were the economic and social results of the agricultural revolution? 3. What are the

More information

David S. Lee. FIELDS OF INTEREST Labor Economics, Econometrics, Political Economy, Public Policy

David S. Lee. FIELDS OF INTEREST Labor Economics, Econometrics, Political Economy, Public Policy David S. Lee CONTACT INFORMATION Industrial Relations Section Princeton University Firestone Library A-16-J Princeton, NJ 08544-2098 Phone (609) 258-9548 Fax (609) 258-2907 E-mail: davidlee@princeton.edu

More information

Robert Crown Law Library Legal Research Paper Series

Robert Crown Law Library Legal Research Paper Series Ranking of Top Law Schools 2012-2014 By US News & World Report ( USN&WR ) [2012, 2013 & 2014 Editions] Compiled by George D. Wilson Robert Crown Law Library Research Paper No. 31 April 2013 Robert Crown

More information

DEPARTMENTAL PROFILES, 2015-2016

DEPARTMENTAL PROFILES, 2015-2016 DIVISION OF THE ARTS DEPARTMENTAL PROFILES, 2015-2016 Art, Art History, and Design 16 T&R faculty 4 professional specialists, M.A. in Art History; B.A., B.F.A. and M.F.A. in Art Studio and Design. Chairperson,

More information

David B. Baker, Ph.D. Center for the History of Psychology, University of Akron, OH

David B. Baker, Ph.D. Center for the History of Psychology, University of Akron, OH CONTRIBUTORS Volume 1: History of Psychology Taylor W. Acee, Ph.D. Texas State University, San Marcos, TX David B. Baker, Ph.D. Center for the History of Psychology, University of Akron, OH Nicole B. Barenbaum,

More information

Matt S. Whitt Curriculum vitae

Matt S. Whitt Curriculum vitae Matt S. Whitt Curriculum vitae Thompson Writing Program Box 90025 Duke University Durham, NC 27708 EDUCATION Ph.D. Philosophy, Vanderbilt University, 2010. M.A. Interdisciplinary Social and Political Thought,

More information

in the Rankings U.S. News & World Report

in the Rankings U.S. News & World Report in the Rankings UCLA performs very well in all the national and international rankings of the best public and private universities, including the most widely known list published by U.S. News & World Report.

More information

Curriculum Vitae. Robert J. Stephens. Instructor Department of Religious Studies The University of Alabama

Curriculum Vitae. Robert J. Stephens. Instructor Department of Religious Studies The University of Alabama Curriculum Vitae Robert J. Stephens Instructor The University of Alabama Office address: 212 Manly Hall, Box 870264, The University of Alabama, Tuscaloosa, AL 35487. Office phone: 205/348-4218, fax: 205/348-6621,

More information

University of Kuwait Faculty of Allied Health Sciences Occupational Therapy Department

University of Kuwait Faculty of Allied Health Sciences Occupational Therapy Department University of Kuwait Faculty of Allied Health Sciences Occupational Therapy Department List of Approved Occupational Therapy Graduate Programs for Kuwait University Scholarship United States of America

More information

New Acquisitions at the ASL Library January 2003. NEW ACQUISITIONS LIST - JANUARY 2003 arranged in call number order. New Books

New Acquisitions at the ASL Library January 2003. NEW ACQUISITIONS LIST - JANUARY 2003 arranged in call number order. New Books NEW ACQUISITIONS LIST - JANUARY 2003 arranged in call number order New Books Seattle journal for social justice. Seattle, Wash. : Seattle University School of Law, 2002- K 23.S4 The O.J. files : evidentiary

More information

90-400 APPENDIX B. STATE AGENCY ADDRESSES FOR INTERSTATE UIB CLAIMS

90-400 APPENDIX B. STATE AGENCY ADDRESSES FOR INTERSTATE UIB CLAIMS INTERSTATE UIB CLAIMS Alabama Multi- Unit (#01) Industrial Relations Bldg. Montgomery, AL 31604 Alaska Interstate Unit (#02) P.O. Box 3-7000 Juneau, AK 99801 Arizona Interstate Liable Office (#03) Department

More information

TRISTIN K. GREEN CURRICULUM VITAE

TRISTIN K. GREEN CURRICULUM VITAE TRISTIN K. GREEN CURRICULUM VITAE Professor of Law University of San Francisco School of Law (415) 422-6583 tgreen4@usfca.edu University of San Francisco School of Law Professor of Law, 2010-present Visiting

More information

STATE CONSUMER ASSISTANCE PROGRAMS UNDER PHS ACT SECTION 2793

STATE CONSUMER ASSISTANCE PROGRAMS UNDER PHS ACT SECTION 2793 STATE CONSUMER ASSISTANCE PROGRAMS UNDER PHS ACT SECTION 2793 Alabama (No program) Alaska (No program) Arizona (No program) Arkansas Arkansas Insurance Department Consumer Services Division 1200 West Third

More information

in the Rankings U.S. News & World Report

in the Rankings U.S. News & World Report UCLA performs very well in all the national and international rankings of the best public and private universities, including the most widely known list published by U.S. News & World Report. Following

More information

REFEREED PUBLICATIONS

REFEREED PUBLICATIONS NAOMI LEVY Department of Political Science Santa Clara University 500 El Camino Real Santa Clara, CA 95054 nlevy@scu.edu 408.554.4988 ACADEMIC POSITIONS SANTA CLARA UNIVERSITY Assistant Professor, Fall

More information