Küreselleşmenin Toplumsal Boyutları Üzerine Bibliyografik Bir Deneme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Küreselleşmenin Toplumsal Boyutları Üzerine Bibliyografik Bir Deneme"

Transcription

1 Dini Araştırmalar, Cilt: 6, s. 17, ss Küreselleşmenin Toplumsal Boyutları Üzerine Bibliyografik Bir Deneme İhsan ÇAPCIOGLU ABSTRACT A Bibliographical Essay on the Social Dimensions of Globalization. In this papeı:; it has been presented an analytical franıework on globahzation phenomenon w hi ch consists of m ulti-dimensional processes. This multiple process es are not uni!orm, as they take place in a differentiated manner in time and space. They are also of a multifaceted and cont:radictoıy nat:ure. The diverse and cont:radictoıy nat:ure of globalization processes has given rise to new global!orms with different levels of aggregation, such as global identities and has given renewedimport:ance to et:hnic and religious!orms in the shaping and re-ordering of global, regionai, national and local spaces. Paralleling these t:rends has been a resurgence of theoretical debate. about the challenges posed by globalization. Thus, this research indudes some papers and books on the related topics of globalization, such as economics, govemance, religion, politics, media, identitz cult:ure, time and space and other resources, especially specific sources on cross border canıpaigns and historical dimensions of global concepts. Keywords: Globalization, Bibliographz Religion, Social Dimensions of Globalization. Giriş Belirli bir kültür, ekonomi ya da siy'aset normunun, değer yargısının ya da kurumsal yapının küresel ölçekte yaygınille kazanarak zamanla o alanda geçerli tek norm, tek değer yargısı ya da tek kurumsal yapı haline gelmesini ifade eden "küreselleşme", kitle iletişim ve ulaşım araçlan alanında yaşanan başdöndürücü gelişmeler sonucunda kültürel, siyasi, iktisadi ve dini çeşidiliği ile dünyanın tek bir mekan olarak algılanmasını açıklayan bir kavramdır. Sosyo-kültürel yoğunluk ve bilinçlenme ile birlikte dünyayı bir bütün olarak algılama ve planlama çabalarının her geçen gün artması, dünyamızı kültürel farklılıklan ve benzerlikleri bir arada barındıran bir İrıekan haline getirmiştir. 1 Küreselleşme kııramcılarından Robertson, insanlığın eş zamanlı olarak hem benzerliğin hem de farklılığın gelişimine katkıda bulunan bir süreçten geçtiğini ve bu süreci tanımlamak için kullanılan küreselleşme kavramının sadece benzerliğin hızla yayılması anlamına gelmediğini, aynı zamanda onun kültürel, dini, siyasi, etnik ve iktisadi * Ar. Gör., Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı 1 Judit Bokser-Liwerant, "Globalization and Collective Identities", Soda] Compass49 (2), 2002, s. 257.

2 404 DINI ARAŞTIRMALAR farklılıklan da yeniden canlandırdığını ifade etmektedir. 2 Ayrıca Robertson, küreselleşme sürecinin bir yönünü evrensel (küresel) olanın yerelleşmesi, diğer yönünü ise yerelliklerin evrenselleşmesinin oluşturduğuna dikkat çekerek, küresel ile yerelin zannedildiği gibi birbirinin karşıtı kavramlar olmadığına işaret etmektedir. 3 Bu anlamda küreselleşme, iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bazı ortak değerlerin yerel ve ulusal sınırıatı aşarak dünya çapında yaygınlık kazanmasını ifade etmektedir. 20. yüzyılın ikinci yansından itibaren hızlı bir gelişme kaydeden bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde ülkelerin siyasal ve iktisadi sınırlan arasındaki esneklik ve akışkanlık artmış ve böylece dünyanın bir ucunda yaşanan bir olayın olumlu ya da olumsuz etkisi kısa süre içinde diğer bölgelere de ulaşarak küresel sonuçlar ortaya çıkarmaya başlamıştrr. Bu yeni ortamda dikkat çeken önemli gelişmeler arasında uydu enformasyon sistemlerinin kurulması, ulusal kültürlerin kendi kapalı sınırlarını zorlaması, küresel tüketim ve pazarlama kalıplarının ortaya çıkması, kollektif yaşam tarzlannın gelişmesi, Milleder Cemiyeti ve Birleşmiş Milleder gibi küresel ölçekte siyasal sistemlerin kurulması, insan hakları l<avramının kapsam alanının genişlemesi, ekonomllerin birbirine daha bağımlı hale gelmesi, soğuk savaş dönemindeki politik kutuplaşmaların ortadan kalk. ması ve hemen her alanda liberal eğilimlerin güçlenmesi sayılabilir. Aynca, bu gelişmeler sonucunda dünyanın adeta "büyük bir köye" dönüştüğü pek çok kişinin ortak kanısı haline gelmiştir. 4 Bu çalışmanın amacı, yuk'!rlda tasvir edilen temel nitelikleri ile günümüz sosyal bilimlerinin en çok tartışılan kavramlarından biri olan küreselleşme fenomeni hakkında ilgili okuyucuya uluslar arasıliteratürde yayınlanmış bazı makale ve kitapların bibliyografik künyelerini tanıtmak ve bu sayede konu ile ilgili yayınlara erişim kolaylığı sağlamaktır. Elbette, ekonomiden sanata, bilimden iletişime ve politikadan uluslar arası ilişkilere kadar pek çok alanı içine alan böylesine geniş bir literatürü, sadece bibliyografik künyeleri ile bile olsa, bütünüyle tespit etmek imkan dahilinde değildir. Bu nedenle, araştırmada öncelikle küreselleşme tartışmalarının odaklandığı belli başlı alanların. ve bu alanlardaki temel tezleri ve tartışmalan ortaya koyan eserlerin tespiti amaçlanmıştrr. Böylece, küreselleşmenin kuramsal yönünün yanı sıra, toplumsal boyudan (devlet, din, ekonomi, kimlik, kültür, siyaset, medya ve zaman-mekan) ile ilgili başlıca yayınlar belirlenmeye çahşılmıştır. Bu belirlemedeki temel kriter, küreselleşme tartışmalarınm sosyal bilimlerin neredeyse bütün alanlarını kuşatan bir çok yönlülüğe sahip olmasıdır. Aynca, eserlerin bibliyografik künyeleri verilirken yazarların soyadiarına göre bir sıralama takip edilmiştir. Konu ile ilgili olarak tespit edebildiğimiz kaynaklar şunlardır: 2. Roland Robertson, "Globalization and the Future oftraditional Religion", Gad and Globalization: Religion and The Powers of The Comman Life içinde, editör! er: Max L. S taekhouse ve Peter J. Paris, Trinity Press International, Harrisburg, Pennsylvania 2000, Cilt. 1, s. 56, 57. 3; Roland Robertson, "Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept", Global Culture: Nationalism, Globalization and Modemı!yiçinde, ed. Mike Featherstone, London: sage, 1990, s Mustafa Acar, "Ekonomik, Siyasal ve Sosyo-Kültürel Boyutlanyla Küreselleşme: Tehdit mi, Fırsat mı?", Liberal Düşünce Küreselleşme Özel Sayısı (Kış-Bahar 2002), S , s _,_..,,_-"t'~

3 ihsan ÇAPCIOGLU 405 Küreselleşme Kuramı APPADURAl, Arjun, ed. Globalizadon, Durham, NC: Duke University Press, ' ed. Globalizadon : Millennial QuarteC Durham, NC: Duke University Press, BAMYEH, Mohammed, The En ds of Globalizadon, Minneapolis: University of Minnesota Press, BARlCCO, Alessandro, Pedt Livre sur la Globalisadon et le.monde Qui Vi en c Paris: Albin Michel, BAUDOT, Jacques, ed. Building World Community: Globalisadon and the Comman Gooti Seattle, WA: University of Washington Press, BAUMAN, Zygrnunt, Indmadons ofpostmodemit}{ London: Routledge, 1992., Community: Seeking Safety in an Insecure Worlti Cambridge: Polity Press, 2001.,, Globalization: The Human Consequence~ Cambridge: Polity, 1998., Globalizadon (European Perspecdves)';~ew York: Columbia University Press, ' Liquid Modemit}{ Cambridge: Polity Press, BAUMGARTL, Bemd ve Adrian Favell, eds. New Xenophobia in Euro pe, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, BECK, Ulrich, The Coming of Post-industdal Societ}{ New York: Basic Books, 1973., Risk Societx London: S age, 1992., The Reinvendon ofpolidcs: Rethinking Modemityin the Global Social Ordeı; Oxford: Oxford University Press, 1997., World Risk Societx Oxford: Blackwell Publishers, ' What is Globalizadon Cambridge: Polity Press, BEILHARZ, Peter, ed. The Bauman Reader, Oxford: Blackwell Publishers, BELLO, Walden ve Anuradha Mittal, eds. The Future in the Balance: Essays on Globalizadon and Resistance, Oakland, CA: Foo d First Books, BERGER, Peter L., "Four Faces of Globalization", Nadonal hıterest49 (1997). BERLIN, Isaiah, "Alleged Relativism in Eighteenth-Century European Thought'', The Crooked TimberofHumanityiçinde, New York: AlfredA. Knopf, BERNAL-MEZA, Raul. Los Procesos de Globalizadon: Perspecdvas y Riesgos para America Latina,BuenosAires, BEYNON, John ve David Dunkerley, eds. Globalizadon: The Readeı; New York: Routledge, CASEY, M. A., "How to ThinkAbout Globalization'', First Things126!47, (2002), CASTELLS, Manuel, End ofmillennium, Oxford: Blackwell Press, 2006., The Rise of the Network Societ}{ Oxford: Blackwell Press, CLARK, Ian, Globalizadon and Fragmentadon: Intemadonal Reladons in the Twendeth Cent:ur.zOxford: Oxford University Press, CLARK, Robert P., Global Life Systems: Popula tion, Food and Disease in the Process of Globalizadon Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, CLARKE, SusanE., The WorkofCides,Minneapolis, UniversityofMinnesotaPress, J t

4 406 DiNI ARAŞTIRMALAR DIER.KS, Rosa Gomez, Introducdon to Globalizadon: Palideal and Economic Perspecdves for the New Centuıx Chicago: Bumham Publishers, DURCAN, Ramon Fernandez, La Explosi6n del Desord en: La Metr6poli como Espada de la Cn'sis Global_ Fundarnentos, Madrid, EL-AZM, Sadık Celal, "Ma hiye'l-'avleme?", et-tadk56 (July-August 1997), no. 4. EMİN, Celal. El-Avleme, Kahire: dar el-ma'arif, EL-CABİRİ, MuharnrnedAbid, "el-arab ve'l-'avleme: el-'avleme ve haviyeti's-sekafiyye", el Arab ve'l-'avleme, Beirut: Merkezu diraseti'l-vahde el-'arabiyye, FALK, Richard, Predatory Globalizadon: A Cddque, University Park, PA: Penn University Press, FERLEGER, Louis ve Mandle, Jay R., Dimensions of Globalizadon, Thousand Oaks, Ca.; London: S age Publications, FERRER, Alan, Historia de la Globalizad6n, Fondo Cultural, Buenos Aires, FITOUSSI, Jean Paul, "La Globalizaci6n y las Desigualdades", Revista Sistema, 50 (Madrid 1999), FRIEDMAN, Thomas, The Lexus and the Olive Tree. New York: Farrar Straus, Giroux, FUKUYAMA, Francis, The End of History and the Last Man, New York: Free Press, GIDDENS, Anthony, Runaway World: Ho w Globalizadon is Reshaping Lives, London: Routledge, GUILLEN, M., "Is Globalization Civilizing, Destructive, or Feeble? A Critique of Six Key De bates in The Social Science Literature", Annual ReviewofSodology27, HABSBAWN, Eric veterence Ranger, eds. The JnvendoiJ. oftradidon, Cambridge: Cambridge University Press, HARMAN, W. Global Mind Change: The New Age Revoludon in the ~y We Think. New York: Warner, HART, Jeffrey A. ve Aseem Prakash, Regionalizadon: Canceptual Issues and Reflecdons, Bloornington, IN: Indiana Center for Global Business, Indiana University, HERSH, Jacques ve Johannes Dragsbaek Schrnidt, eds. Globalizadon and Social Change, London: Routledge, IANNI, Octavio, Theodas de la Globalizacion, Mexico: Siglo XXI-UNAM, JAMES, Harold, The End ofglobalizadon: Lessons from The Great Depression, Cambridge, Mass: Harvard University Press, KAUFMANN, Franz-Xaver, "Globalisierung und Geselschaft'', Aus Polidk und Zeitgeschit,e, , (1998), KEOHANE, Robert O. ve Joseph Nye, "Globalizations: What's New? What's Not? and So What?", Foreign Policy118, Spring KHOR, M., Retlıinking Globalizadon: Cddcal Jssues and Policy Choices, New York: Zed Books, KLEIN, N., Fences and Windows: Dispatches from The Front Lines of The Globalizadon Debate, Toronto: Vintage Canada, KOFMAN, E. ve G. Youngs, eds. Globalizadon: Theory and Pracdce, New York: Frances Pinter, LARSSON, T., The Race to The Top: The Real Story of Globalizadon, Washington, D.C.: C!ITO Institute, 2001 LEÇHNER, Frank ve John Boli, eds. The Globalizadon Readei; Oxford: Blackwell Press, 1999.

5 IHSAN ÇAPCIOGLU 407 MCBRlDE, S. ve J. Wiseman, Globalization and!ts Disconteii.~ St. Martin's Press: New York,2000. MCNAILY, D., Anather World is Possible\ Globalization and Anti-Capitalism, Winnipeg: Arbeiter Ring Publication, MESSNER, Dirk, La Globalizacion yel Puturo de la Politica: Observacioner Desde una Perspectiva Europea, Mexico: Friedrich Ebert-Centro de Estudios de la Reformade Estado, MICKLETHWA1T, John ve Adrian Wooldridge,.(1 Future Perfect: The Essentials of Globalization, New York: Crown Publishers, MITIELMAN, James H., Globalization: Cdtical Reflections., Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1996., The Globalization Syndrome, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, NAIPAUL, V. S.,A Wayıiı The World:ANove~NewYork: AlfredA. Knopf, NANDI, Proshanta K. ve Shahid M. Shahidullah, Globalization and the Evolving World Sociel){ Boston, Brill, O'MEARA, Patrick, Howard D. Mehlinger ve Matthew Krain, eds. Globalization and the Challenges of the New Century: A Readeı; Bloomington, IN: Indiana University Press, PETRAS, James ve Henry Veltmeyer, eds. Globalization Unmasked Jmpedalism ıiı the 21st Centul]{ Zed Boks, PİETERSE, Jan Nederveen, "Globalization as Hybridisation", lntemationbj Sociology9!2 (June 1994), RlFKIN, J., The En d ofwork: The Dedıiıe of The Global La bor Force and The Dawn of The Post-Market Era, G. P. Putnam's Sons: New York, 1994., The Age of Access: The New Culture ofhypercapitalism where all of Life is a Paid-for Experience, New York: Penguin Putman, ROBERTSON, Roland, "Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept'', Mike Featherstone, ed. Global Culture: Nationalism, Globalization and Modemityiçinde, Thousand Oaks, CA: Sage, 1990, , "Globalization: A BriefResponse", Joumal for the Scientific Study ofreligion31!3, (September 1992).,, Globalization: Social Theory and Global Culture, London: Sage, 1992., "Globalizatioh and Sociological Theory'', H. G. Martins, ed. Knowledge and Passion: Essays ıiı Honourof John Re~ London: Tauris, 1993., "Values and Globalization: Communitarianizm and Globality'', Identil){ Culture and Globalizationiçinde, ed. Luiz Edwards Soares, Rio de Janerio: UNES CO, 1997., ve H. H. Khondker, "Discourses of Globalization: Preliminary Considerations", lntemational Sociology13!1, (1998), RODRIK, Dani, Has Globalization Gone Too Far?, Washington, D.C.: Institute for International Econornics, SASSEN, Saskia ve Kwame Anthony Appiah, Globalization and!ts Discontents: Essays on the New Mobility ofpeople and Monex New York: New Press, 1999.,, GuestsandAliens,NewYork: New Press, 2000.

6 408 DINI ARAŞTIRMALAR SCHAEFFER, Robert K., Understanding Globalizadon, New York, Rowman & Littlefield, SCHOLTE, Jan A., "Beyond the Buzzword: Toward A Critical Theory of Globalization", Eleonore Kofman ve Gillian Youngs, e ds. Globalizadon: Theory and Pracdce içinde, London: Pinter, ,.--'"The Globalization of World Politics", John Baylls ve Steve Smith, eds. The Globalizadon of World Politics: An Introduction to Intemadonal Reladonsiçinde, Oxford: Oxford University Press, :-cc-cc----, ' Globalizadon: A Gridcal Jntroducdon, St. Martin's Press: New York, SCHUURMAN, Frans J., Globalizadon and Development Studies: Challenges for the 2lst Centuzy,London, Thousand Oaks, Calif: Sage, 2001 SCOTT, Peter, ed. The Globalizadon ofhigher Educadon, London: Open University Press, SEGESVARY, Victor, From lllusion to Delusion: Globalizadon and the Contradicdons of La te Modemit}J San Francisco, International Scholars Publications, SHIVA, V., Stolen Harvest: The Hfjacldng of the Global FoodSuppllf Cambridge, MA: South End Pres, SIMPSON, John H., "The Great Reversal: Selves, Communities and Global System", Soda. logyofreligion57!2, (1996), SKLAIR, L., Sociology of the Global System, Baltirnore: Johns Hopkins University Press, SOARES, Luiz Edwards, ed. Jdendt}J Culture and Globalizadon, Rio de Janerio: UNESCO, SOROS, George, On Globalizadon, New York: Public Affairs, STAVRIANOS, L., Global Rift: The Third World Comes of Age, New York: William Morrow, c S TE GER, Manfred B., Globalism: The New Market Jdeologz New Yoik~Rowman & Littlefield, STIGUTZ, Joseph E., Globalizadon and!ts Disconteiıts,N'ewYork: Norton, STRASSOLDO, Raimondo, "Globalism and Localism: Theoretical Reflections and Some Evidence", Zdravko Mlinar, ed. Globalizadon and Territorial Jdenddesiçinde. Aldershot: Avebury. 1992, STREETEN, Paul, Globalisa don: Threat or Oppbrtunit}J Denmark: Copenhagen.Business School Press, SULUVAN, J. J., The Future ofcorporate Globalizadon: From the Extended Order to the Global Vıllage, QuorumBooks: New York, SWANSON, Carl L., ed. The Dilemma of Globalizadon: Emerging Strategic Concems in Intemadonal Business, Greenwich, Ct.: Jai Press, TABB, W. K., Unequal Partners: A Primer on Globalizadon, New York: New Press, TEEPLE, Gary, Globalization and the Decline of Social Refonn, New Jersey, Humanities Press, TIRYAKIAN, EdwardA., "From Moderhization to Globalization", Journal for the Scientific StudyofReligion31/3, (1992), TURNER, Bryan S., Orientalism, Postmodemism and Globalism,London: Routledge, WALKER, G. R.ve M. A. Fox, "Globalization: An Analytical Framework'', Indiana Journal of Global Legal Studies3 (1996), WALLERSTEIN, Immanuel Maurice, The Modem World System, 3 Cilt, New York: Cartıb ridge University Press, 1974, 1980, WALZER, M., Toward a Global Civil Society; Providence, NJ: Berghahn Books, W.ATERS, Malcolm, Globalizadon,NewYork, Routledge, 1995.

7 IHSAN ÇAPCIOGLU 409 WILSON, Rob ve Wımal Dissanayake, eds. Global/Local: Cultural_Producdon and the Transnational ImaginalJ) Durham: Duke University Press, YUEN, Eddie, Daniel Burton Rose ve George Katsiaficas, eds. The Battle of Seattle: The New ChaDenge to Capitalist Glob'aiizadon, New York: Soft Skull Press. ZACHARY, Gregg Pascal, The Global Me: New Cosmopolitans and the Compeddve Edge Picldng Globalism's Winners and Los er~ New York: Public Affairs, Küreselleşme ve Devlet ABDULLAH, İsmail Sabri, "el-kevkebe: el-re'smaliyye al-alemiyye fi merheleti ma ba'd elimperyaliyye", et-tarik56 (July-August 1997), no.4, ALBROW, Martin, The Global Age: S ta te and Sodety Beyond ModemitH Cambridge: Polity, ANDERSON, Benedict, Jmagined Communides: Reflecdons on.the Odgin and Spread of Nationalism, London: Verso, BİŞARA, Azmi, "Israil ve'l-'avleme: ba'djevanib cedeliyyat al-'avlama israiliyyan", el-vahde el-'arab ve'l-'avleme, Beirut: Merkez Diraset el-vahde al-arabiyye; 1998, BO YER, Robert ve D ani el Drache, eds. States Against M arke ts: The Limits ofglobalizadon NewYork: Roıitledge, CHEAH, Pheng ve Bruce Robbins, eds. Cosmopolidcs: Thinking and Feeling Beyond the Na tion, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, DUNNING, John H., Govemments, Globalizadon and Jntemadonal Busines~ Oxford, New York: Oxford University Press, EVANS, Peter, "The Eclipse of the State: Reflections on Stateness in an Era of Globalizati~ on", World Politics50, (October 1997), FALK, Richard, "Siege of S ta te: Will Globalization Wın Out?", Intemadonal Affairs73, (1997), no.1, GELLNER, E., Nadons and Nationalism, Ithaca, NY: Comell University Pres, GREENFELD, L., Nationalism: Five Road s to ModemitH Cambridge, MA: Harvard University Press, GUEHENNO, Jean-Marie, The En d of the Nadon-State, Minneapolis: University of Minnesota Press, HABERMAS, jürgen ve Max Pensky, ed s. The Postnational Constelladon, Cambridge, MA: MIT Press, HAM, Peter Van, European Integradon and the Postmodem Condidon: Govemance, Democracx Idendt}fNewYork: Routledge, HEROD, Andrew ve Diğerleri, An Unruly World?: Globalizadon, Govemance and GeographxNewYork, Routledge, HIRST, Paul ve Grahame Thompson, Globalizadon in Quesdon: The Intemadonal Economy and the Possibilides ofgovemance, Cambridge, Mass.: Blackwell, HOBSBAWM, Eric, Nadons and Nationalism sin ce 1780: Programme, Mytlı, Realitx Cambridge: Cambridge University Press, HOLTON, R. J., Globalizadon and the Nadon-State, New York, Macınillan Press, HROCH, M., "From National Mavement to the Full Formed Nation: The Nation-Building Process in Europe", New Left Review198 (March 1 April1993), IRIYE, Akira, Cultural Intemadonalism and World Ordei; Baltimore: The John Hopkins University Press, JAMES, Cyril. L. R., Beyonda Bo und ai)) Durham, NC: Duke University Press, JOHNSON, Hazel, Dispelling the Mytlı of Globalizadon: The Casefor Regionalizadon, New York, Praeger, ~ ,

8 410 DINI ARAŞTIRMALAR JOHNSON, P., The Birth of Modem: World Sodety , New York: Harper Collins Press, JUERGERNSMEYER, Mark,A New Cold War: ReUgious Nationalism Confronts the S ecular S ta te, Berkeley: University of California Press, KEDOURIE, E., Nationalism, London: Hutchinson, LEWIS, Mark, The Growth ofnations: Culture, Competitiveness and çjıe Problem ofgloba'j lization, England: Bristol Academic Press, LODGE, George C., Managing Globalization in the Age of /nterdependence, San Diego:, Pfeiffer and Co., MAITRA, Priyatosh, The Globalization ofcapitalism in Third World Countries., Westport, Praeger, MARCELO, J{acowicz Ark, Regionalization, Globalization and Nationalism: Convergeıit., Divergent or Overlapping?., No tre Dam e, IN: The H elen Kellogg Institute for International Studies, MEYER, J. W., "The World Polity and the Authority of the Nation-State", A. Bergeson, ed., Studies of the Modem World-System, New York: Academic Pres, MOORE, Mike, A World without Walls: Freedom, Development., Free Trade and Global Govemance, Cambridge: Cambridge University Press, NYE, Joseph S. ve John D. Donahue, eds. Govemance ina Globah'zing World., Washington, DC: Brookings Institute Press, O'BRIEN, Robert ve Diğerleri, eds. Cantesting Global Govemance: Multilateral Economic /nstitutions and Global Sodal Movementsı Cambridge: Cambridge University Press, OHMAE, Kenichi, The End of the Nation State: The Rise ofregio_nal Economies,NewYork: Free Press, OHMAE, Kenichi, "The Rise of the Region State", Foreign Affaks(Spring 1993), PRA1T, Mary Louise, "Comparative Literature and Global Citizenship", Comparative lite-. rature in the Age ofmulticulturalism. ed. Charles Bemheirnet Baltimore: The Johu.s Hopkins University Press, 1995, SAKAMOTO, Yoshikazu, Global Transfonnation: Challenges to the State System, Tokyo: ONU Press, SALEM, Paul, "el Vılayet el-müttehideh ve'l-avlamah: ma'alim el-haymanah fi matla' alqarn al hadi ve'l-işrin", al-arab ve1-avlamahiçinde, Beirut: Merkez Diraset el-vahde al-arabiyye, 1998, SAMPSON, Gary P., The Role of the World Trade Organization in Global Govemance, Tokyo, New York: United Nations University Press, SMITH, Anthony D., Na tion and Nationalism ina Global Era, Cambridge: Polity Press, TURNER, B. S., ''The Canception of The World in Sociology: A commentary on Roland Robertson's Theory of Globalization", Joumal for The Sdenti!ic Study of ReUgı'on 31 (3), 1992, WEXLER, P., "Citizenship in the Semiotic Society''. Bryan S. Tum er ed. Theari es ofmodernı'ty and Postmodemı'tyiçinde, Sage: London, WRISTON, Walter B., The Twı'light of Sovereignty: How the Infannation Revolution ls Transfonning O ur World., New York: Scribner, 1992.

9 IHSAN ÇAPCIOGLU 411 -:-:-==---' 11ıe TwilightofSovereignf$NewYork: Schribner's, VAYRYNEN, Raimo, Globalizadon and Global Govemance, New York, Rowman & Littlefield Pubishers, YOUNG, Oran R., George J. Demko ve Kilaparti Ramakrishna, eds. Global Environmental Change and Intemadonal Govemance, Hanover, N.H.: University Press of New England, Küreselleşme ve Din ABE, Yoshiya, "Religion in the Emerging Global Religions: A Comment on Davie, Nakajima, Robertson and Rousselet'', Sodal Compass41!1, (1994), AHMED, Ekber S. ve Donnan Hastings, ed. Islam, Globalizadon and Postmodemif$ London: Routledge, AMBLER, Rex, Global Theology: The MeaningofFaitlı in The Present World Crisis, London and Philadelphia: SCM(llinity, BARBER, Benjamin ve Andrea Schulz, eds. Jihad vs. Mc World: Ho w Globalism and Triba Jism are Reshaping the World., New York: B allantine Books, BEYER, Peter, Religion and Globalizadon, London: Sage Publications, ,~ "Globalizing Systeıns, Global Cultural Models and Religions", Intemadonal Sodology13(1), (1994), '---'"Modem Emergence ofreligions anda Global Social System for Religion", Intemadona1Sodology13!2, (June 1998), , "Secularization from the Perspective of Globalization", William H. Swatos Jr ve D ani el V. A. O ls on, eds. The Secularizadon Debate içinde. New York: Rowman & Littlefield, BIBBY, R. W., Fragmented Gods, Toronto: Irwin, CASANOVA, Case, "Religion 'the NewMillenium' and Globalization", SodologyofReligion 62/4 (2001), COBB, John B., Sustaining the Comman Good: A Chrisdan Perspecdve on the Global Econom% Cleveland, Ohio: Pilgrim Press, =~=""' The Eaıthist ChaUenge to Economism: A Theolo"gical Cridque of the World Baıık, New York: St. Martin's Press, CO LEMAN, S. ve John J., ed. One Hundred Years of Catholic Sodal Thought., Maryknoll NY: Orbis Books, CURRAN, Charles, Catholic Sodal Teaching Sin ce 1891: A Histarical Theological and Ethical Analysis, Washington DC: Georgetown University Press, DAVIE, Grace, "The Religious Factor in the Emergen ce of Euro pe as a Global Region", Soda] Compass41!1, (1994), DJAJASUGITA, A., "Ahmediyye and Globalization", The LightJuly-September EL-MİLAD, Zeki, "Islamic Thought and the Islamic Discussion of Globalization", Middle EastAffairsJoumal1999, no EVANS, Atice E, R. A. Evans ve D. A. Roozen, eds. The Globalizadon oftheological Educadon, Maryknoll, N.Y.: Orbis Bçıoks, FALK, Richard, Religion and Humane Global Govemance, Palgrave, JfAYNES, Jeff, Religion, Globalizadon and Polidcal Culture in the Third World., New York: St. Martin's Press, HEFNER, R. W., "Multiple Modernities: Christianism, Islam and Hinduism ina Global Age", Annual Review of Antlıropology27 (1998). HElM, S. M., "Mapping Globalization for Theological Education", Theological Educadon, Supplementl (1990), ":~ ,

10 412 DINI ARAŞTIRMALAR HOLLENBACH, David, Claims in ConDict: The Catholic Human Rights Tradition, New York: Paulist Press, =---' The Comman Good and Christian Ethics., New York: Cambridge University Press, HUBAND, Mark, Wamors of The Prophet: The Struggle for Islam, Boulder, CO: Westview Press, JACK, Homer A., Religion in the Struggle for World Communitz New York: World Canference on Religion and Peace, JUERGERNSMEYER, Mark, Terfor in the Min d of Gad: The Global Rise ofreligious Violence, Berkeley: University of California Press, 2001., A New C old War: Religious Nationalism Caniran ts the S ecular S ta te, B erkel ey: University of California Pı:ess, KARADAYİ, Yusuf, el-muslim un ve1-avleme, Kahire: Dar et-tevzi' ve'n-naşr el~islamiyye, ~ KEOWN, Darnien ve Diğerleri, Buddhism and Human Rights, Surrey, England: Curzon, KEPEL, Gilles, Jihad: The Trail of Political Islam, Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2002;. KUTUB, Muhammed, el-muslim un ve1-avleme, Kahire: Dar eş-şuruk, LECHNER, E J., "Religion, Law and Global Order'', R. Robertson ve W. R. Garret, eds. Religion and Glo_bal Orderiçinde. New York: ParagonHouse, MOTHLABI, Mokhgethi B., "Ethical Implication of Globalization for Church, Religion and Society'', Religıon and TheologyBil (2001), MUZAFFAR, Chandra, "Globalization and Religion: Some Reflections", Globalization: The Perspectives and Experiences of the Religious Traditions of Asia Paci.ficiçinde, e ds. Joseph A. Camilieri ve Chandra M uzaffar, Selangor, Malezya: International MovementforajustWorld, 1998., ve Sulak Sivaraska, Altemative Politics for Asia:A Buddhist-Muslim Dialogue, Kuala Lumpur, Malezya: International Mavement for a just World, MAZRUİ, Ali A., "Globalization, Islam and The West: Between Homogenization and Hegemonization", The American Joumal oflslamic Social Sciences ıs (1998), no.3. NAIPAUL, V. S., Beyand Belief: Islamic Excursions Among the Converted Peoples_ New York: Vintage Books, A Divjsion ofrandom House, Ine., ROBERTSON, ;Roland, "Religion, Global Complexity and the Human Condition",Absolu~e Values and the Creation of the New World içinde, Vol. I. New York: International Cultural Foundation, :---' "The Sacred and the World Syste171", P. Hammond, ed. The Sacredina Seeular Age içinde, CA: University of California Press, , ve Joann Chirico, "Humanity, Globalization and Worldwide Religious Resurgence", Sodological AnalysıSFalll :-::-:--:ı "From Secularization to Globalization", Joumal of Oriental Studies 26 (1), (1987), , "AN ew Perspective on Religion and Secularization in The Global Co n text'', Secularization and Fundamentelism Reconsiderect Cilt 3, ed. J. K. Hadden-A. Shupe, New York: Raragon House, , ve William Garrett, eds. Religıon and Global Ordeı; New York: Paragon House, , "Religion and the Global Field", Social Compass4l {1), 1994, , "Globalization and the Future oftraditional Religion", Gad and Globalization: Religion and The Powers of The Comman Life içinde, eds. Max L. S taekhouse

11 IHSAN ÇAPCIOGLU 413 ve Peter J. Paris, Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International, 2000, Cilt. ı, SMART, Ninian, "Religion and Globalization",ReWsion22/2 (Fallı999). STACKHOUSE, Max L., "Globalization and Theology in America Today'', W. C. Roof, ed. World Orde_r and Religion içinde, Albany; NY: State University of New York Press, ı991., ve Peter J. Paris, eds. Gad and Globalization: Religion and The Powers of the Comman Life, Cilt ı, Harrisburg/Pennsylvania: Trinity Press International, TURNER, B. S., "Cosmopolitan Virtue: On Religion ina Global Age", Europen Journal of Social Theory4/2, (200ı), ı3ı-ı52. WARBURG, M., "Religious Organizations in a Global World a Comparative Perspective", The Spiritual Supennarket: Religious Pluralism in the Twenty First CentulJ{ London School ofeconomics, Aprilı9-22, ::> "Baha'i: A Religious Approach to Globalization", Soda] Compass46!ı, (ı999), Küreselleşme ve Ekonomi AGUETTA, Michel, Anton Brenderve Virginie Coudert, Globalisation Finandere: l'aventure Oblige,Paris: Economica, ı990. AMIN, Samir, Capitalismin the Age of Globalization: The Management of Contemporaıy Sodet}{ London, Zed Books, ı997.,el Capitalismo en la Era de la Globalizad6n. Paid6s, Barcelona, ı999. ANDERSON, Saralı, John Cavanagh, Thea Lee ve The Institute for Policy Studies, Field Guide to The Global EconomxNewYork: The New Press, APPADURAl, Arjun, "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy'', Public Culture2.2 (ı990), ARISTIDE, Jean-Bertrand, Eyes of the Heart: Seeking a Path for the Poor in the Age of Globalization, Laura Flynn, ed. Monroe, ME: Comman Courage Press, BLANK, Stephen, "How Globalization and Freer Trade are Cereating a New Architecture of North America", Hofstra Labor Law Joumalıo (Spring ı993), 609. BOURDIEU, Pierre, Acts ofresistance: Against the Jyranny of the Market., New York: New York Press, ı999. BRECHER, Jeremy ve Tim Costello, Global Village or Global Pillage: Economic Reconstruction From the Battom Up, Bostan: South End Press, ı ,-..,..' Tim Costello ve Brendan Smith, Globalization from Below: The Power of Solidarit}{ Cambridge, MA: South End Press, BRUBAKER, Pamela K., Globalization at What Price?: Economic Change and Daily Life, Cleveland, OH: Pilgrim Press, 200ı. BURTLESS, Gary ve Diğerleri, Globalphobia: Canfronting Fears about Global Trade, Washington DC: Brookings Institution, ı998. BRYAN, Lowell L. ve Diana Farrell, Market Unbound: Unleashing Global Capitalism, New York: John Wiley, ı996. CAM OY, Martin ve Diğerleri, The New Global Economy in the Infannation Age, University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, ı993. CANDLAND, Christopher ve Rudra Sil, The Politics aflabor in a Global Age: Continuity and Change in Late-Industralizing and Post-Sodalist Economies, Oxford, New York: Oxford University Press, CHOSSUDOVSKY, Michel, The Globalisation ofpoverty: Impacts of!mf and World Bank Refonns, London: Zed Books, ı997. COBB, John B., Sustaining the Comman Good: A Christian Perspective on the Global Eco- : :! J ,

12 414 DINI ARAŞTIRMALAR nomzcleveland, Ohio: PilgrimPress, 1994., The Earthist ChaDenge to Economism: A Theological Cdtique of the World Bank., New York: St. Martin's Press, COHEN, Benjamin J., "Phoenix Risen: The Resurrection of Global Finance", World Politics 48 (1996), CRAFTS, N. E, Globalization and Growth in the Twentieth Centuı:z International Monetary Fund Research Department, CVETKOVICH, Ann ve Douglas Kellner, Articulating ihe Global and the Local: Globalization and Cultural Studies, Boulder: Wesı:View Press, DANAHER, Kevin ve Roger Burbach,_eds. Globalize This!: The Batde against the World Trade Organization and Corporate Rule, Monroe, ME: Comman Courage Press, , Corporations are Gonna Get Your M ama: Globalization and The Downsi- zing of The Amedcan D re am, Monroe, Me.: Comman Courage Press, DAS, Dilip K., Global Trading System at the Crossroads: A Post Seattle Perspective, New York: Routledge, DIRIJK, Arif, "The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism", Critica] Inquiıy20.2 (Winter 1994): ; DUNNING, John H, ed. Regions, Globalization and the Knowledge-Based Economz Oxford: Oxford University Press, EMMERIJ, Louis, "Globalization, Regionalization and World Trade", Columbia Joumal of World Business27 (Summer 1992), FEMANDEZ, Jilberto Alex, Regionalization and Globalization in the Modem World Economy: Perspectives on the 11ıird World and TransilionaJ Economies, New York: Routledge, FIREBAUGH, Glenn, The New Geography of Global Ineome Inequality; Cambridge, MA: Harvard University Press, GIDDENS, Anthony ve Will Hutton, eds. On the Edge: Living with Global Capital., New York: Randam House, GRAHAM, Edward M., "Beyond Borders: On the Globalization of Business", Harvard Review15 (Summer 1993), GRAY, John, False Dawn: The Delusions of Global Çapitalism, New York: The New Press, GREIDER., William, One World, Readyor Not: The M ani c Logic of Global Capitalism, New York, Simon & Schuster, HART, Jeffrey A. ve Aseem Prakash, 'The De eline of 'Embedded Liberalism' and the Rearticulation of the Keynesian W elfare State", (Aseem Prakash.ile birlikte), New Political Economz 2 (March 1997), HIRST, Paul, 'The Global Economy: Myth and Realities", lntemational.affiıirs, 73 (1997), ,,ve Grahame Thompson, Globalization in Question: The lntemational Eco-. nomy and the Possibilities ofgovemance, Cambridge, Mass.: Blackwell, HOOGVELT, Ankie M. M., Globalization and the Postcolonial World: The New Political EconomyofDevelopment,Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.

13 IHSAN ÇAPCIOGLU 415 HOWELLS, Jeremy ve Michelle Wood, The Globalisadon of Pİoducdon and Technologx London:Bellıaveh,1993. KAUL, Inge, Providing Global Public Goods: Managing Globalizadon, New York: Oxford University Press, KORTEN, David, "The Mythic Victory of Market Capitalism", The Case Against the Global Economyiçinde, eds. JerryManderveEdward Goldsmith, Sierra Club Books: San Francisco, KOTKIN, Joel, Tribes: How Race, Religion and Jdendty Determine Success in the New GlobalEconom;zNewYork: Randam House, KOVEL, J., The EnemyofNature: The End of Capitalism or 11ıe En d of The World?, Halifax, N.S.: Fernwood, UTTLE, Daniel, 11ıe Paradox of Wealth and Poverty: Mapping The Ethical Dilenımas of Global Development, Boulder, Colo: Westview Press, MANDER, J. ve Goldsmith, E. eds. The Case against the Global Econom;z Sierra Club Boaks: San Francisco, MCQUAIG, 1., The Cult of Impotence: Selling The Myth of Powerlesshess in The Global Econom;z New York: Viking Penguin, MITCHELL, Katharyne, "Multiculturalism or the United Colors of Capitalisrri?", Antı'pode 25.4 (1993), PATRICK, Lannie, "Global Economy, Global Communication: The Canada-U.S. Free Trade Agreemeİıt'', M. Raboy ve P. Bruck eds. Conımunicadon: For and Against Deınocracyiçinde, Montreal: Black Rose Books, SA CH S, Jeffery, "International Economics: Unlocking the Mysteries of. Globalizatioh", Foreign Policy ll O (Spring 1998). SOROS, George, Open Society: ReformingGlobal Capitalism,NewYork: PublicAffairs, WEINER, Klaus-Peter, "Between Political Regionalization.and Economic Globalization: Problems and Prospects of European Integration", Intemadonal Joumal of Palideal Economy22 (Spring 1992), WELFENS, Paul J. J., "The Globalization of M arke ts and Regional Integra tion", lntereconomics24 (November/December 1989), Küreselleşme ve Kimlik ALFONSI, Alfonso, "Citizenship and National Identity: The Emerging Stirrings in Western Europe", T. K. O'ommen, ed. Cidzenship and Nadonal Jdendty: From Colonialism to Globalismiçinde, New Delhi: Sage Publication, BOKSER, Judit ve Alejandra Salas Porras, "Globalizacion, Indentidades colectivas y Ciudadania", PolidcayCultura12, Mexico: UAMXochimilco, 1999., "Globalization and Collective Identities", Social Compass49 (2), (2002), BOWEN, John R., "The Myth of Global Ethnic Conflict'',Joumal ofdemocracy7.4 (1996), 314. BRAMAN, Sandra; "Interpenetrated Globalization: Scaling, Power, and the Public Sphere", Sandra Braman ve Annabelle Srebemy-Mohammadi, eds. Globalizadon, Communicadon and Transnational Civil Societyiçinde, Cresskill, New Jersey: Hampton Press, 1996, CASTELLS, Manuel, The Power ofldendty: The Informadon Age, Econom;z Society and Culture, Oxford: Blackwell Publishers, CO HEN, Robin, Global Diasporas: An Introducdon, Seattle: University of Washington Press, DE BARY, Theodore William, Asian Values and Human Rights., Cambridge MA: Harvard -: --

14 416 DINI ARAŞTIRMALAR University Press, ı998., ve Weiıning Th, Confucianism and Human Rights_ New York: Columbia University Press, ı 998. DOWER, N. ve Williams, J., eds. Global Citizenship: A Cdtical Introduction, Routledge: New York, EDWARDS, Michael ve John Gaventa, e ds. Global Citizen Action, Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 200ı. HALL, Stuart, "The Local imd the Global: Globalization and Ethnicity'', Anthony D. King, ed. Culture, Globah'zation and the World-System içinde, Binghamton, NY: Dept. of Art and Art History, State University of New York, ı99ı, ı =--'"Old and New Identities, Old and New Ethnicities", Culture, Globalization and the World-System: ConiemporaryConditions for the Representation ofldentityiçinde, ed. Anthony D. King. Minneapolis: University of Minnesota Press, ı997, 4ı-68. HEELAS, Paul, Scott Lash ve Paul Morris, eds. Detraditionalization: Critical Reflections on Authodty and Iden til]) Oxford: Blackwell, ı 996. HUNfiNGTON, Samuel P., "The Clash of Civilizations?", Foreign Affairs 72.3 (Summer ı993), :--' ;'The West: Unique, Not Universal", Foreign Affairs 75.6 (November/December ı996), KAPSTEIN, Ethan B., "We Are Us: The Myth of the-multi-national", The National Interest (Winter ı99ı), KING, Anthony, ed. Culturc; Globalization and the World-System: ContemporaryConditions for the Representation of! den til]) Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, ı997. KYMUCKA, W. ve Norman, W., "Return of the Citizen: A Survey ofrecent Work on Citizenship Theory'', Roland Beiner, ed. Theodzing Citizenship içinde, New York: Suny Press, ı995. MPITUTIK, Martin ve Joseph Beck, Postnational Iden til]) New York: Guilford Press, ı993. MITTLEMAN, Alan, "Pluralism: Identity, Civility and the Comman Good", Modem Judaism 2ı (2), 200ı,ı25-ı45. MUNAR, Zdravko, "Individuation and Globalization: The Transformatian of Territorial Social Organization", Zdravko Mlinar, ed. Globalization and Territadal Jdentities içinde, Aldershot: Avebury, ı 992, ı5-34. MUNAR, Zdravko, Globalization and Terdtodal Jdentities_ Vermont, Avebury, ı 992. MORLEY, David ve Kevin Robins, Spaces ofldentity: Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundades_ London: Routledge, ı 995. NONINI, Donald M., "Situated Identities, Positioned Imaginaries: Transnational Traversals and Reversals by Malaysian Chinese", Aihwa Ong ve Donald M. Nonini, eds. Ungrounded Empiresiçinde, New York: Routledge, ı OOMMEN, T. K., Citizenship and National Jdentity: From Colonialism to Globalism, Sage: NewDelhi, SAHIN, Haluk ve Asu Aksoy, "Global Media and Cultural Identity in Turkey'', Joumal of Communication43, no. 2 (ı993): 3ı-41. TAM, Henry, Communitarianism: A New Agenda for Politics and Citizenship, London: Macmillan, ı998.. WERBNER, Pnina ve Tariq Modood, eds. Debating Cultural Hybddity: Multi-Cultural Jdentities and the Politics of Anti-Racism, London: ZED Books, ı 997. YAEGER, Patricia, The Geographyofldentı'tz Ann Arbor MI: University of Michigan Press, ı996.

15 IHSAN ÇAPCIOGLU 417 Küreselleşme ve Killtür ABOU-EL-HAJ, Barbara, "Languages andmodelsfor Cultural Exchange", Culture, Globalizatian and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity; ed. Anthony D. King. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997, AOKI, Tomatsu, Peter L. Berger ve Samuel P. Huntington, e ds. Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World, New York: Oxford University Press, APPADURAI, Arjun, "Grassroots Globalization and the Research Imagination", Public Cul~ ture12.1 (Winter2000), 1-19.,"Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a TransnationalAnthropology'', Richard Fox, ed. Recapturing Anthropology: Working in the Presentiçinde, Santa Fe, NM: School of American Research Press, , Modemity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, BAMMER, Angelika, ed. DisplacementS: Cukural Jdentities in Question, Bloomington: Indiana University Press, BIRD, John, B. Curtis, T. Putnam, G. Robertson ve L. Tickner, eds. Mapping the Futures: Local Cultures, Global Change, London: Routledge, BUELL, Frederick, "N arionalist Postnationalism: Globalist Discourse in Contemporary American Culture", Amedcan QuarterlyNo.3, Vol.50 (September 1998), , National Culture and the New Global System, Baltimore: Johns Hopkins University Press, COMWELL, Grant H. ve Eve W. Stoddard, eds. Global Multiculturalism, Lanham, MD: Rowan & Littlefield Publishers, CVETKOVICH, Ann ve Douglas Kellner, "Introduction", Articulating the Global and the Local: Globalization and Cultural Studiesiçinde, Boulder, CO: Westview Press, DURING, Simon, "Popular Culture ona Global Scale: A Challenge for Cultural Studies?", Critica] Inquiry23, no. 4 (1997): FEI\I'HERSTONE, Mike, "Global Culture: An lntroduction", Mike Featherstone, ed. Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modemityiçinde, Thousand O aks, CA: Sage, 1990, :-:---'"Global and Local Cultures", Mapping the Futures: Local Cultures, Global Change içinde, ed. Jon Bird ve Diğerleri, London: Routledge, , ed. Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modemitx London: Sage, 1990.,ed. Global Modemities, Thousand Oaks, CA: Sage, GERSHMAN, Carl, "The Clash within Civilizations", Joumal of Democracy 8.4 (1997), HANNERZ, Ulf, "Cosmopolitans and Leeals in World Culture", Mike Featherstone, ed. Gl o. bal Cultureiçinde, NewburyPark, CA: Sage, 1990, , "Notes on the Global Ecumene", Public Culture1.2 (1989), , "Scenarios for Peripheral Cultures", Anthony D. King, ed. Culture, Globalizatian and the World-System içinde, Binghamton, NY: Department of Art and Art History, S ta te University of New York,.1991, ,-.---' Transnational Connections: Culture, People, Places, London: Routledge, HARİB, Sa'id, es-sekafe ve'l-avlem, el-ayn BAE: Darel-Kitab el-carni'i, JAMES ON, Fredric ve Masa o Miyoshi, eds. The Cultures of Globalization, Durham: Duke University Press, ~ _..,

16 418 DINI ARAŞTIRMALAR ROBBINS, Bruce, Feeling Global: Jntemationalism in Distres~ New York: New York University Press, ROSEN, Robert, Patricia Digh, Marshall Singer ve Carl Phillips, Global Li tera des: Lessons on Business LeadeT$hip and National Cqlture~ New York: Simon & Schuster, SACK, R., Human Territoriality: /ts Theory and HistoiJÇ Ccunbridge: Cambridge University Press, SAID, Edward, Culture and Imperialism, New York: Vıntage, SURIN, Kenneth, "On Producing the Concept of a Global Culture", South Ad an tic Quiıterly94, no. 4 (1995 Fall), \YLOfl., Charles ve Diğerleri, Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition, Princeton: Princeton University Press, TOMUNSON, John, Globalization and Gulture, Chicago: The University of Chicago Press, TURIM, Maureen, "Specificity and Culture", Culture., Globalization and the World-System: ContemporaryConditions for the Representation of!dentityiçi.nde, ed. Anthony D. King. Minneapolis: UniversityofMinnesotaPress, 1997, WOLFF, Janet, "The Global and the Specific: Reconciling Conflicting Theories of Culture", Culture, Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of!dentityiçi.nde, ed. Anthony D. King. Minneapolis: University of Minnesota Press, Küreselleşme ve Medya BOYD-BARRETT, Oliver ve Terhi Rantanen, The Globalization of New~ London, S age, BRADLEY, Stephen P., Jerry A. Hausmann ve Richard L. N olan, eds. Globalization, Technology and Competition: The Fusion of Computel"$ and Telecommunications in the 1990~ Boston: Harvard Business School Press, BRAMAN, Sandra ve Annabeli Sreberny-Mohammad, Globalization, Communication and Transnational Civil Sodet}fNew Jersey, Harnpton Press, CHAN, Joseph M. ve Bryce T. Mclntyre, eds.ln Search of Boundaries: Communication, Nation-states and Cultural Identitie~ Westport, CT: Ablex Publishers, GALTUNG, Johan ve Richard C. Vıncent, Global Glasnost: Toward a New World Infannation and Communication Ordeı:?, Cresskill, N.J.: Harnpton Press, HERMAN, E. S. ver. W. McChesney, The Global Media, London: Cassell, JAMES, Jeffrey, Globah'zation, Infannation Technology and Development, New York, St. Martin's Press, LOUCH, H., Hargittai, E. ve Centeno, M. A., "Phone Calls and Fax Machines: The Limits to Globalization", The Washington Quarteri,x22 (2), 83: MI\ITELART, Arınan d, The Invention of Communication, Minneapolis: University of Minnesota Press, ' Mapping World Communication: Waı; Progres~ Culture, Minneapolis: University of Minnesota Press, ' MELUHAN, Marshall ve Bruce R. Powers, The Global Vıllage: Transfonnations in World Life aiıd Media in the 21st Cent:zır% Oxford: Oxford University Press, NOAM, Eli M. ve Joel C. Millonzi, eds. Globalism and Localism in Telecommunication~ New York: Elsevier, TEHRANIAN, M., Global Communication and World Politics: Domination, Development and Discourse, Lynne Rienner Publishers: Boulder, CO, f

17 IHSAN ÇAPCIOGLU 419 Küreselleşme ve Siyaset AUDRETSCH, David B. ve Charles E Bonser, eds. Globalization and Regionalization: Chal Jenges for Public Policz Bostan: Kluwer, BARNET, RiChard ve John Cavanagh, Global Dreams: Imperial Corporations and the New World Orde.r; New York, Simon & Schuster, ı994. BAYLIS, J. ve Steve Smith, eds. The Globalization of World Politics: An Introduction to Intemational Relations(2. Baskı), Oxford: Oxford University Press, BECK, Ulrich, Weltrisikogeselschaft., Weltöffentlichkeit und Globale Subpolitilç Vortrag im Al ten Rathaus, Picus Verlag, Wien, ı 996.,La sodedad de Riesgo, Paid6s, Barcelona, Madrid, ı998. BHAGWATI, Jagdish, The Wind of the Hundred Days: How washington Mismanaged Globalization, Cambridge, MA: MIT Press, BONEFELD, Werner ve Kosmas Psychopedis, eds. The Politics of Change: Globalization, Ideolotm and Critique, New York: Palgrave, CERNY, Philip G., "Globalization and the Changing Logic of Collective Action", Intemational Organization49 (ı995), CHOMSKY, Noam, "Power in the Global Arena", New Left Review(July-August ı 984), no CO HEN, Edward S., The Politics ofglobalization in The United States, Washington, D.C: Georgetown University Press, 200 ı. DALY, H., "Globalization and its Discontents", Philosophy and Public Policy Quarterly2ı, 2/3. DAVUTOGLU, Ahmet, "Globalization and the Grisis oflndividual and Civilizational Crisis", Globality versus Democracy?: The Changing Nature oflntemational Relations in the Era ofglobalizationiçinde, ed. Hans Köchler, Viyana: International Press Organization, DIERKS, Rosa Gomez, Introduction to Globalization: Political and Economic Perspectives for the New Centurz Chicago: Bumham Publishers, 200ı. FALK, Ricjıard, On Humane Govemance: Toward a New Global Politics, PA: Penn State University Press, ı 995. GILL, Stephen, "Globalization, Democratization and the Politics. oflndifference", James H. Mittelman, ed. Globalization: Critica] Reflectionsiçinde, Boulder, CO: Lynne Reinner Publishers, ı996, GROSSBERG, Lawrence, "Speculations and Articulations of Globalization", Polygraph ll, (ı 999), ll -48. (New Metropolitan Forms Özel Sayısı). GUMMETT, P., ed. Globalization and Public Po li ez Brookfield, Vt.: Edward Elgar, ı996. GUP'D\, Satya Dev; The Political Economy of Globalization, Bostan, Zed Books, ı997. HABERMAS, Jürgen, The Structural Transformatian of the Public Sphere, Cambridge: MIT, ı99ı (ı962). HARRIS, Errol E. ve James A. Yunker, eds. Toward Genuine Global Govemance: Critica] Reactions to O ur Global Neighborhood, Westport, CT: Praeger, ı 999. HAYNES, Jeff, Religion, Globalization and Political Culture in the Third World, New York, St. Martin's Press, ı999. HELD, David ve Anthony MeGrew, e ds. The Global Transformations Readeı; Oxford: Blackwell Publishers, 2000., Anthony McGrew, David Goldblatt ve Jonathan Perraton, Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Stanford: Stanford University Press, ı 999.,,Democracyand the Global Orde~; Stanford: Stanford University Press, ı995. HEROD, Andrew ve Diğerleri, An Unruly WorJd?: Globalization, Govemance and GeographzNewYork: Routledge, ı998. ~

18 420 DINI ARAŞTIRMALAR HUNTINGTON, Samuel P., The Clash ofcivilizations and the RemaldngofWorld Orde~; New York: Simon and Schuster, KARLINER, J., The Corporate Planet: Ecology and Politics in the Age of Globalization, San Francisco: Sierra Club Books, KEYMAN, E. Fuat, "Globalization, Civil Society and Democracy in Thrkey", D. Durst, ed. Civil Society in Southeast Europeiçinde, London: Vertigo, KHOR, Martin, Re thinking Globalization: Critica/!ss u es and Policy Choices., London, New York: Zed, KIELY, Ray ve Phil Marfleet, Globalisadon ;pıd the Third Worlti New York, Routledge,1998. KO RTEN, David, Gl abafizing Civil Society: Redaiming O ur Right to Powe~; New York: Seven Stories Press, 1998., When Corporadons Rule The World Wes~ Hartford, Conn.: Kumarian Press, KRUGMAN, Paul, "Regionalism versus Multilateralism: Analytical Notes", Jaime de Melo ve Arvind Panagariya, eds. New Dimensions in Region al Integradon içinde, (1993). KUNG, Hans, A Global Ethics for Global Politics and Economics., New York: Oxford University Press, LEWIS, Bernard, Wlıat Went Wrong? Westem Jmpact and Mkldle Eastem Response, New York: Oxford University Press, UPSHUTZ, R. P., "Reconstructing World Politics: The Emergence of Global Civil Society'', Millennium: Joumal oflntemational Studies21.3 (1992), MAHBUBANI, Kishore, "The Dangers of Decadence: What the Rest Can Tea ch the West?", ForeignAffairs73.4 (1993), , MAZARR, Michael J., Global Trends 2005: Ali Owner's Manual for the Next Decade,New York: St. Martin's Press, SASSEN, Saskia, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization_ New York: Columbia University Press, \BB, W. K., "The Arnoral Elephant: Gİobalization and The Struggle for Social Justice in The Twenty-First Century", Monthly Review Press2001, ' The Global Cit}J Princeton: Princeton University Press, THOMAS, Caroline ve Peter Wilkin, Globalizadon and the South, New York, St. Martin' s Press, THOMAS, Janet, The Battle in Seattle: The Stoıy Behind and Beyand the WTO Demonstrations, Fulcrum Publication, WALLACH, Lon ve Michelle Sforza, Whose Trade Organization?: Corporate Globalizadon and the Erosion ofdemocracz Public Citizen Ine., 1999., WTO: Five Years of Reasons to Resİst Corporate Globalizadon, New York: Seven Stories Press, WALLERSTEIN, Immanuel, TheModem World-System,NewYork, 1974.,, The PoHdcs of the World Economz Cambridge: Cambridge University Press, WEB ER, St~ven, Gl abalizatian and the European Po li d cal Economz New York: Columbia University Press, Küreselleşme ve Zaman-Mekan APPADURAI, Arjun, "Introduction: Place and Voice in Anthropological Theory", Cu/tura/ Aıithropology3.1 (1988), DODGSHON, Robert, "Human Geography at the End of Time? Some Thoughts on the Notion oftime-space Compression", Environment and Planning: Society and Spa-

19 IHSAN ÇAPCIOGLU 421 ce17 (1999), GREGORY, David, Geographical Jmagination5ı Cambridge, MA: Blackwell, HARVEY, David, The Condition of Postmodemity: An Inquiry into the On"gins of Cultural Change,Oxford, UK: Blackwell, KEITH, Michael ve Steve Pile, eds. Place and the Politics of Jdentitx London, New York: Routledge, lavie, Sarnar ve Te d Swedenburg, e ds. Displacement, Diaspora and Geographies of!dentitx Durham and London: Duke University Press, MASSEY, Doreen, "Politics and Space/Time", M. Keith ve S. Pile, eds. Place and the Politics of!dentityiçinde, London: Routledge, 1993., "Power Geometry anda Progressive S ense ofplace", John Bird ve Diğerleri, eds. Mapping the Futures: Local CultureSı Global Changeiçinde, London: Routledge, O'TUATHAIL, G., ve Timothy Luke, "Building Blocks: Deterritorilization and Reterritorilization in the New Wor(l)d Order'', Annals of the Assodation of Amedcan Geographers(October 1993). ROBERTSON, Roland, "Globalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity'', Mike Featherstone, ed. Global Modem Citiesiçinde, London: S age, SACK, R., Place, Modemity and the Cansamers World, Baltimore, MD: The John Hopkins University Press, SOJA, Edward, Postmodem Geographies: the Reassertion of Space in Cdtical Social TheoıxLondon: Verso, Sonuç Bu eserlerin sadece konu bruılıklan bile küreselleşme olgusunun kapsam alanınının ne kadar geniş olduğu konusunda yeterince bilgilendiricidir. Sonuç olarak, ister emperyalizmin "çağdaş versiyonu" şeklinde değerlendirilerek karşı çıkılsın, ister yeni dünya düzeninin ekonomik, siyasi ve kültürel kurgusunu oluşturmak amacıyla savunulsun, küreselleşme ve sonuçlan hakkında yapılan tartışmalar günümüzün sosyal bilimleri içinde önemli bir yer işgal etmeye devam etmektedir. 5 Küreselleşme, siyasi, kültürel, iktisadi ve dini boyutlan ile toplumsal bir olgudur ve bu olguya karşı çıkmak ya da taraf olmak çok anlamlı tavırlan ifade etmez. Eğer tarihin teleolojik olarak ileri giden bir düzlem olduğu düşünülürse, küreselleşme hiç şüphesiz ileri doğru atılmış bir adımdır. Elbette küreselleşme, toplumsal hayatta bazı problemleri de beraberinde getirecektir. Ancak bu problemler, mevcut durumun tamamen karşısında olmak gibi bir sonucu ortaya çıkarırsa, bu tavır gerçekçi bir zemin arayışının önünde engel teşkil edecektir. Küreselleşme, toplumsal ve kültürel pek çok sürecin değişmesi anlamına gelmekte ve bu değişim süreci bilinen ideblojik yaklaşımlan geçersiz kılmaktadır. Dolayısıyla,. ideolojik niteliği ağır basan yaklaşımların sağlıklı ve kabul edilebilir sonuçlar ortaya çıkarmasını beklemek geçerli bir yol gibi görünmemektedir. Bu noktada küreselleşmenin bir fiili durum olduğunun kabulü önem kazanmaktadır. Taraf olmak ya da karşı çıkmak yerine "durum belirlemeyi" önemli S. Hayriye Erbaş- M. Kemal Çoşkun, Küreselleşme, Yerellik ve Demokrasi: İslam Tartışmalan ve Türkiye,!IL UlusalSosyolojiKongresi Dünya'da ve Türldye'de Farklılaşma Çatışma Bütünleşme II, Ankara, 2002, s ',"!' ---

20 422 DINI ARAŞTIRMALAR hale getiren bu süreçte, yep.i durumun getirilerinin arttınlması ve olumsuzluklannın asgariye indirilmesi için çaba sarf edilmesi gerçekçi ve yapıcı bir tavır olacaktır. Yıne küreselleşmenin ortaya çıkardığı durumun olumsuzluklarını öne çıkarmak ve karamsar tablolar çizmek, geciktirilmeye gelmez sorunların çözümünü ertelemekten öte her hangi bir işieve sahip olmayacaktır. 6 Küreselleşmenin yol açtığı olumsuz sonuçlar, bu sürecin bütünüyle reddedilmesini gerektirmemelidir. Aksine, küreselleşme sürecinin yaratacağı imkanlardan fayda sağlamak kadar, zararlarından kaçınma yollarını da öğrenmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. 6. Şenol Ba:ıtürk, "Bir Olgu Olarak Küreselleşme", İş-Güç E-Dergi (2003), c. 3, S. 2.

GLOBALIZATION REFERENCES

GLOBALIZATION REFERENCES GLOBALIZATION REFERENCES Complied by Steve Pfaff, Assistant Professor, Department of Sociology, University of Washington Albrow, Martin. 1997. The Global Age: State and Society Beyond Modernity. Stanford:

More information

Harvard Kennedy School of Government Religion and World politics: Connections and Collisions (HKS: IGA: 121)(HDS: 2861)

Harvard Kennedy School of Government Religion and World politics: Connections and Collisions (HKS: IGA: 121)(HDS: 2861) Harvard Kennedy School of Government Religion and World politics: Connections and Collisions (HKS: IGA: 121)(HDS: 2861) Spring 2015 Monday/Wednesday (4:10-5:25) Littauer230 Professor J. Bryan Hehir Office:

More information

POL 140-A INTERNATIONAL RELATIONS. Fall 2009. Instructor: Dr. Gilbert Gagné Office: N 102 Tel: 822-9600, ext. 2439

POL 140-A INTERNATIONAL RELATIONS. Fall 2009. Instructor: Dr. Gilbert Gagné Office: N 102 Tel: 822-9600, ext. 2439 POL 140-A INTERNATIONAL RELATIONS Fall 2009 Tuesday - Thursday 8:30-10:00 Bishop Williams Hall Instructor: Dr. Gilbert Gagné Office: N 102 Tel: 822-9600, ext. 2439 Office Hours: Tuesday 14:30-17:00 E-mail:

More information

Post-Secondary Schools Offering Undergraduate Programs Including Arabic Language/Literature. University name Location Degree offered

Post-Secondary Schools Offering Undergraduate Programs Including Arabic Language/Literature. University name Location Degree offered Post-Secondary Schools Offering Undergraduate Programs Including Arabic Language/Literature University name Location Degree offered Abilene Christian University Abilene, TX None (Special Dialektos Program)

More information

It is useful, but not necessary, for students to have some background in economic principles and international relations.

It is useful, but not necessary, for students to have some background in economic principles and international relations. INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY, POLS 30260.01 Fall 2011 Class time: Mondays and Wednesdays, 1:30-2:45, Office Hours: Office Hours: Mondays and Wednesdays, 11.00 AM -12.00 PM, Tuesdays, 2.00-3.00 PM, and

More information

St. Bonaventure House of Studies PUBLIC THEOLOGY OF MANAGEMENT

St. Bonaventure House of Studies PUBLIC THEOLOGY OF MANAGEMENT St. Bonaventure House of Studies PUBLIC THEOLOGY OF MANAGEMENT This bibliography contains a selection of works that were influential in the development of the article Produce, Increase, Replenish: Prolegomenon

More information

ACA CONFERENCE LOCATIONS, DATES, AND THEMES

ACA CONFERENCE LOCATIONS, DATES, AND THEMES ACA CONFERENCE LOCATIONS, DATES, AND THEMES (This listing shows all Association conference from the first conference in 1952, to the present. It also includes the name of the Association s President during

More information

Studies of Political Science publishers rankings

Studies of Political Science publishers rankings Studies of Political Science publishers rankings This document is a brief summary of three studies that seek to rank the quality or importance of publishers in the field of Political Science. Key tables

More information

17.158 Political Economy of Western Europe

17.158 Political Economy of Western Europe Spring 2003 Tuesday, 3:00 PM 5:00PM Meeting place: E56-249 Professor Suzanne Berger E53-451 szberger@mit.edu 17.158 Political Economy of Western Europe Brad Buschur, Assistant bb h @ it d The course focuses

More information

MARTHA FINNEMORE. CURRENT POSITION University Professor of Political Science and International Affairs George Washington University

MARTHA FINNEMORE. CURRENT POSITION University Professor of Political Science and International Affairs George Washington University MARTHA FINNEMORE Department of Political Science and Elliott School of International Affairs The George Washington University Washington, DC 20052 (202) 994-8617 finnemor@gwu.edu http://home.gwu.edu/~finnemor/

More information

: INTRODUCTION TO EUROPEAN HISTORY

: INTRODUCTION TO EUROPEAN HISTORY Course Title Course Code : INTRODUCTION TO EUROPEAN HISTORY : HST114 Recommended Study Year* : Year 1 No. of Credits/Term : 3 Mode of Tuition Class Contact Hours Category in Major Prog. Prerequisites Co-requisites

More information

Brief Biographical Sketch

Brief Biographical Sketch Department of Political Science University of California, Davis Davis, California 95616 (530) 752-2262 E-mail: mnincic@ucdavis.edu Present Position Brief Biographical Sketch Miroslav Nincic Professor of

More information

Bibliography. Works by Immanuel Kant

Bibliography. Works by Immanuel Kant 161 Bibliography Works by Immanuel Kant An Answer to the Question: What is Enlightenment? Attempt to Introduce the Concept of Negative Magnitudes Into Philosophy Concerning the Ultimate Ground of the Differentiation

More information

Kirazlıtepe, Üsküdar, İstanbul Turkey

Kirazlıtepe, Üsküdar, İstanbul Turkey NAME: Ömer Sungur Savran DATE AND PLACE August 5, 1946 OF BIRTH: Ankara, Turkey NATIONALITY: PRESENT ADDRESS: Turkish Boğaziçi Caddesi, No.14/1 Kirazlıtepe, Üsküdar, İstanbul Turkey EDUCATION: 1977 Ph.D.,

More information

IS 30070: Cybersociety? Technology, Culture and Communication

IS 30070: Cybersociety? Technology, Culture and Communication IS 30070: Cybersociety? Technology, Culture and Communication Instructor: Lee Komito School of Information and Library studies +33.1.7167594 Course Objectives The module examines anthropological perspectives

More information

ELEVENTH ANNUAL SUMMER METHODS MEETING July 21-24, 1994 University of Wisconsin, Madison. Preliminary Program

ELEVENTH ANNUAL SUMMER METHODS MEETING July 21-24, 1994 University of Wisconsin, Madison. Preliminary Program ELEVENTH ANNUAL SUMMER METHODS MEETING July 21-24, 1994 University of Wisconsin, Madison Preliminary Program Measuring Bias in Political Participation by Henry Brady, University of California, Berkeley.

More information

Politics 329 Globalization Politics Spring Stephen Crowley Tuesday 7-9 pm King 341

Politics 329 Globalization Politics Spring Stephen Crowley Tuesday 7-9 pm King 341 Politics 329 Globalization Politics Spring 2015 Stephen Crowley Tuesday 7-9 pm King 341 Office: Rice 211 Office Hours: Tues. 2:00-4:30; or by appointment (please sign up at: http://tinyurl.com/scrowley)

More information

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance LINGUISTICS # UNIVERSITY CITY STATE DEGREE MAJOR SPECIALTY RESTRICTION

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance LINGUISTICS # UNIVERSITY CITY STATE DEGREE MAJOR SPECIALTY RESTRICTION 1 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS - BOSTON ~ BOSTON MA M 1 ARIZONA STATE UNIVERSITY - TEMPE TEMPE AZ MD ~ M for Linguistics is for Residential Program ONLY. The online option is not ~ M in Linguistics is for

More information

Rankings Best Business Schools

Rankings Best Business Schools ings - Best Business Schools - Graduate Schools - Education - US N... 1 of 5 6/9/2010 12:59 AM ings Best Business Schools ed in 2010 U.S. News surveyed 426 MBA programs to get the information used in the

More information

International Relations Theory in the Cyber Age 17.445/17.446 Spring 2014

International Relations Theory in the Cyber Age 17.445/17.446 Spring 2014 Spring 2014 Professor Nazli Choucri Department of Political Science MIT-E53-493 617-253-6198 nchoucri@mit.edu Organization & Contents PART I STRUCTURE & PROCESS in INTERNATIONAL RELATIONS Some Fundamentals

More information

Regulations and Course Information. Department of Political Science McMaster University 2013-2014 CONTENTS:

Regulations and Course Information. Department of Political Science McMaster University 2013-2014 CONTENTS: M.A. DEGREE in INTERNATIONAL RELATIONS Regulations and Course Information Department of Political Science McMaster University 2013-2014 CONTENTS: I. Degree Requirements a. Global Politics Stream b. Global

More information

:

: 23.00.02, -. -2014 1 .. 3 1...20 1.1... 20 1.2..39 2...60 2.1...60 2.2 :. 74 3. 95 3.1....95 3.2.. 110 3.3...122..138....143 2 ..,.,,,.,,,,,. 2-20,.,,. -,. -,,,,. 3 ,,,.,,.,, (,,.),. ( ),.,,.,,.,,,,. 2014,,

More information

Top 100 Words In The Turkish Language

Top 100 Words In The Turkish Language Top 100 Words In The Turkish Language Hi there, I m so glad that you downloaded the list! If you are a complete beginner, this will be an important first aid in using the Anchor Method to cut to the critical

More information

Basics of philosophy, basics of logic, basics of the history of political thought.

Basics of philosophy, basics of logic, basics of the history of political thought. Political Philosophy 1. Pre-requisites Basics of philosophy, basics of logic, basics of the history of political thought. 2. Abstract The course focuses on the contemporary analytical political philosophy.

More information

PHIL 481 Topics in Moral and Political Philosophy: Freedom, Culture, Diversity

PHIL 481 Topics in Moral and Political Philosophy: Freedom, Culture, Diversity PHIL 481 Topics in Moral and Political Philosophy: Freedom, Culture, Diversity Tuesdays / Thursdays, 11:35 12:55, Leacock 927. INSTRUCTORS Carlos Fraenkel, Dept. of Philosophy, McGill University; Email:

More information

Original Group Gap Analysis Report

Original Group Gap Analysis Report Original Group Gap Analysis Report Year 11 Levels of Progress Analysis 2014-2015 Spring This document was created using the Transition Matrices Report Generator Copyright Dr Stuart Atkinson - 2014 - All

More information

978-87-7934 Aarhus Universitetsforlag 978-0-7591 AltaMira Press 978-90-485 Amsterdam University Press (vanaf 2010) 978-90-5356 Amsterdam University

978-87-7934 Aarhus Universitetsforlag 978-0-7591 AltaMira Press 978-90-485 Amsterdam University Press (vanaf 2010) 978-90-5356 Amsterdam University ISBN Uitgever 978-87-7934 Aarhus Universitetsforlag 978-0-7591 AltaMira Press 978-90-485 Amsterdam University Press (vanaf 2010) 978-90-5356 Amsterdam University Press (vanaf 2010) 978-90-8555 Amsterdam

More information

SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIVERSITY

SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIVERSITY SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIVERSITY Department of Social Work Course No. SW210 Title: Social and Economic Justice I. Catalogue Description: Explores social and economic justice with connections to minority

More information

I. EMERGENCE THROUGH CONVERGENCE: The Puzzles of Social Order

I. EMERGENCE THROUGH CONVERGENCE: The Puzzles of Social Order Social Theory Re-Wired: TABLE OF CONTENTS MAIN Table of Contents Preface I. EMERGENCE THROUGH CONVERGENCE: The Puzzles of Social Order INTRODUCTORY ESSAY: THIS DESERTED ISLAND IS OUT OF ORDER The classic

More information

July 2015 Pennsylvania Bar Examination

July 2015 Pennsylvania Bar Examination July 0 Pennsylvania Bar Examination Examination Statistics 0 Commonwealth Ave., Suite 00 P.O. Box Harrisburg, PA 70- (77) -0 http://www.pabarexam.org Statistics for the July 0 Examination Overall Data

More information

US News & World Report Best Undergraduate Engineering Programs: Specialty Rankings 2014 Rankings Published in September 2013

US News & World Report Best Undergraduate Engineering Programs: Specialty Rankings 2014 Rankings Published in September 2013 US News & World Report Best Undergraduate Engineering Programs: Specialty Rankings 2014 Rankings Published in September 2013 Aerospace/Aeronautical/Astronautical 2 Georgia Institute of Technology Atlanta,

More information

TABLE 37. Higher education R&D expenditures at institutions with a medical school, by state, institutional control, and institution: FY 2011

TABLE 37. Higher education R&D expenditures at institutions with a medical school, by state, institutional control, and institution: FY 2011 TABLE 37. Higher education R&D at institutions with a medical school, by state, institutional Alabama U. AL, Birmingham 503,698 369,116 U. South AL 42,233 16,810 Arizona U. AZ 610,565 160,136 Arkansas

More information

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Dr Jim Crowther (Course Organiser) Credit Rating 20 credits, SCQF 11 Course Description The general aim of the taught course is to consider the changing relationship

More information

TEACHER S GUIDE. Prepared by Mark Rothman, Ph.D. Chairperson, Social Studies Department Schreiber High School Port Washington, NY

TEACHER S GUIDE. Prepared by Mark Rothman, Ph.D. Chairperson, Social Studies Department Schreiber High School Port Washington, NY TEACHER S GUIDE Prepared by Mark Rothman, Ph.D. Chairperson, Social Studies Department Schreiber High School Port Washington, NY Meeting Face to Face Directed and Edited by Jonathan Levin Produced by the

More information

Theories of International Relations POLM013

Theories of International Relations POLM013 Theories of International Relations POLM013 View Online [1]Baylis J., Smith S., and Owens P., Eds., The globalization of world politics: an introduction to international relations. Oxford, United Kingdom:

More information

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance PUBLIC HEALTH

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance PUBLIC HEALTH 1 GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY WASHINGTON DC B Athletic Training 1 MA B 1 BROWN UNIVERSITY PROVIDENCE RI B EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY JOHNSON CITY TN B 3 HUNTER COLLEGE NEW YORK NY B 4 UNIVERSITY

More information

Emilie Marie Hafner-Burton

Emilie Marie Hafner-Burton Emilie Marie Hafner-Burton Princeton University Woodrow Wilson School of Public and International Affairs Department of Politics Princeton, NJ 08544 USA (609) 258.5931 ehafner@princeton.edu http://www.princeton.edu/~ehafner/

More information

Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL. Alabama

Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL. Alabama Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL 36130-2000 (334) 242-1998 Fax: (334) 242-0268 Alaska Commission

More information

VITA 1. PERSONAL INFORMATION. Born: January 31, 1955

VITA 1. PERSONAL INFORMATION. Born: January 31, 1955 VITA William H. Meyer 610 Graymount Circle Professor Elkton, MD 21921 Department of Political Science and International Relations University of Delaware Newark, DE 19716 (302) 831-2858 fax: (302) 831-4452

More information

NASSER BEHNEGAR Boston College Department of Political Science Chestnut Hill, MA

NASSER BEHNEGAR Boston College Department of Political Science Chestnut Hill, MA NASSER BEHNEGAR Boston College Department of Political Science Chestnut Hill, MA Academic Positions Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts. Associate Professor, Department of Political Science, June

More information

American Political Development: How Ideas, History, and Institutions Shape American Politics

American Political Development: How Ideas, History, and Institutions Shape American Politics American Political Development: How Ideas, History, and Institutions Shape American Politics Visiting Assistant Professor: Girma Parris Rockefeller College of Public Affairs and Policy- Political Science

More information

Kerry Allen M.D. Affiliated with Mercy Willard Hospital. Michael Abowd M.D. Affiliated with Mercy St Anne Hospital Mercy St Vincent Medical Center

Kerry Allen M.D. Affiliated with Mercy Willard Hospital. Michael Abowd M.D. Affiliated with Mercy St Anne Hospital Mercy St Vincent Medical Center Physicians... Michael Abowd M.D., Inc. 2865 N. Reynolds Rd, Suite 170 Kerry Allen M.D. Affiliated with Mercy Willard Hospital North Central Eye Associates 278 Benedict Ave Norwalk, OH 44857 Ph: 419-668-3295,

More information

JOSEPH P. JOYCE EDUCATION

JOSEPH P. JOYCE EDUCATION Ph.D., Economics, Boston University, 1984 M.A., Economics, Boston University, 1976 JOSEPH P. JOYCE Department of Economics Wellesley College Wellelsey, MA 02481-8203 Tel: (781) 283-2160 E*mail: JJoyce@wellesley.edu

More information

U.S. NEWS RANKING OF MEDICAL COLLEGES 2012

U.S. NEWS RANKING OF MEDICAL COLLEGES 2012 U.S. NEWS RANKING OF MEDICAL COLLEGES 2012 http://grad schools.usnews.rankingsandreviews.com/best graduate schools/top medicalschools/research rankings Best Medical Schools: Research To see full rankings,

More information

POLITICAL BOUNDARIES: CONTESTED BORDERS IN INTERNATIONAL POLITICS FALL QUARTER 2010. Dr. Vidya Nadkarni

POLITICAL BOUNDARIES: CONTESTED BORDERS IN INTERNATIONAL POLITICS FALL QUARTER 2010. Dr. Vidya Nadkarni IS 190 POLITICAL BOUNDARIES: CONTESTED BORDERS IN INTERNATIONAL POLITICS FALL QUARTER 2010 Dr. Vidya Nadkarni Seminar Meeting Time and Location: ERC 115 Wednesdays 9:00 AM to 11:50 AM Instructor will be

More information

College Faculties. Association of Lutheran. Past Meetings, Themes and Presidents

College Faculties. Association of Lutheran. Past Meetings, Themes and Presidents YEAR PLACE THEME PRESIDENT* COLLEGE 1935 No stated theme *No presidents were selected until 1947.The names are listed with the meeting that the president planned and presided over, a year after he or she

More information

CULTURE STUDY RESOURCES IN THE SSI LIBRARY. Africa

CULTURE STUDY RESOURCES IN THE SSI LIBRARY. Africa CULTURE STUDY RESOURCES IN THE SSI LIBRARY Africa Dickovick, J. Tyler. Africa. Harpers Ferry, WV: Stryker-Post Publications, 2011. (916 D5539 Culture) The bibliography provides a list of general web sites,

More information

EDUCATION FOR SUSTAINABILITY Mass Media and Information Technology in Education - Stephen D. McDowell

EDUCATION FOR SUSTAINABILITY Mass Media and Information Technology in Education - Stephen D. McDowell MASS MEDIA AND INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION Stephen D. McDowell Associate Professor, Department of Communication, Florida State University, Tallahassee, Florida, USA Keywords: communication, media,

More information

GREGORY SHARP Curriculum Vitae November 2015

GREGORY SHARP Curriculum Vitae November 2015 GREGORY SHARP Curriculum Vitae November 2015 Department of Sociology Email: gsharp@buffalo.edu University at Buffalo, SUNY Phone: (716) 645-8479 468 Park Hall Fax: (716) 645-3934 Buffalo, NY 14260 PROFESSIONAL

More information

EVA ASCARZA (Updated September 2015)

EVA ASCARZA (Updated September 2015) EVA ASCARZA (Updated September 2015) Columbia Business School 3022 Broadway Uris Hall, room 524 New York, NY 10027-6902 Phone: +1 (212) 851-4120 Fax: +1 (212) 854-7647 e-mail: ascarza@columbia.edu Web:

More information

Political Science 5020-101 PRO-SEMINAR IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY Fall 2007 Tuesday 6:15-9:00 pm OLC 1131

Political Science 5020-101 PRO-SEMINAR IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY Fall 2007 Tuesday 6:15-9:00 pm OLC 1131 1 Political Science 5020-101 PRO-SEMINAR IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY Fall 2007 Tuesday 6:15-9:00 pm OLC 1131 Dr. Ryan Office: OLC 2055 Phone: 262-6348 E-mail: ryanc@appstate.edu Website: http://www.pscj.appstate.edu/faculty/ryan.html

More information

CURRICULUM VITAE. Doctor of Philosophy, University of California at Los Angeles, 1980. Master of Arts, University of California at Los Angeles, 1975

CURRICULUM VITAE. Doctor of Philosophy, University of California at Los Angeles, 1980. Master of Arts, University of California at Los Angeles, 1975 CURRICULUM VITAE NAME: ADDRESS: Jack High School of Public Policy, MS 3B1 George Mason University Fairfax, Virginia 22030 EDUCATION: Doctor of Philosophy, University of California at Los Angeles, 1980

More information

MEIRA LEVINSON. 54 Arborway, Jamaica Plain, MA 02130 (617) 983-5909 meiral@mindspring.com

MEIRA LEVINSON. 54 Arborway, Jamaica Plain, MA 02130 (617) 983-5909 meiral@mindspring.com MEIRA LEVINSON 54 Arborway, Jamaica Plain, MA 02130 (617) 983-5909 meiral@mindspring.com Education Nuffield College, University of Oxford, Oxford, England D.Phil., Politics, March 1997 Thesis title: Autonomy,

More information

MIGRATION CHALLENGES US AND EU EXPERTISE UNITED STATES

MIGRATION CHALLENGES US AND EU EXPERTISE UNITED STATES MIGRATION CHALLENGES Regularization and Rights of Undocumented Immigrants: Challenges and Policy Answers Integration of Migrant Populations in Europe and United States after 9/11 Public Discourse on Immigration:

More information

HANDBOOK OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

HANDBOOK OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY HANDBOOK OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY EDITOR EDITOR A Project of Division 15, The Division of Educational Psychology of the American Psychological Association MACMIIIAN LIBRARY REFERENCE USA Simon & Schuster

More information

Tufts University Senior Survey 2010 Graduate Schools by Major Report

Tufts University Senior Survey 2010 Graduate Schools by Major Report Tufts University Graduate Schools by Major Report Note: This report includes both first and second major data, resulting in several students appearing twice under their first major and again under their

More information

Graduate School Rankings Debate: U.S. News and World Report --and beyond

Graduate School Rankings Debate: U.S. News and World Report --and beyond Graduate School Rankings Debate: U.S. News and World Report --and beyond Every year, U.S. News and World Report publishes a ranking of different graduate programs and, every year, college and university

More information

July 2013 Pennsylvania Bar Examination

July 2013 Pennsylvania Bar Examination July 0 Pennsylvania Bar Examination Examination Statistics 0 Commonwealth Ave., Suite 00 P.O. Box Harrisburg, PA 0- () -0 http://www.pabarexam.org Statistics for the July 0 Examination Overall Data Total

More information

State Insurance Information

State Insurance Information State Insurance Information Alabama 201 Monroe St. Suite 1700 Montgomery, AL 36104 334-269-3550 fax:334-241-4192 http://www.aldoi.org/ Alaska Dept. of Commerce, Division of Insurance. P.O. Box 110805 Juneau,

More information

Frances McCall Rosenbluth. Yale University Hamden, CT 06517 New Haven, CT 06520-8301 203 562-2268 203 432-5672 frances.rosenbluth@yale.

Frances McCall Rosenbluth. Yale University Hamden, CT 06517 New Haven, CT 06520-8301 203 562-2268 203 432-5672 frances.rosenbluth@yale. Frances McCall Rosenbluth Department of Political Science 110 Rogers Road Yale University Hamden, CT 06517 New Haven, CT 06520-8301 203 562-2268 203 432-5672 frances.rosenbluth@yale.edu EDUCATION Columbia

More information

Assistant Professor of Sociology, University of California, Berkeley. Robert Wood Johnson Foundation Health & Society Scholar, Columbia University

Assistant Professor of Sociology, University of California, Berkeley. Robert Wood Johnson Foundation Health & Society Scholar, Columbia University Christopher Muller Department of Sociology University of California, Berkeley 496 Barrows Hall Berkeley, CA 94720 Employment 2016 Education 2014 2011 2014 2016 2004 2007 2003 filler Assistant Professor

More information

CURRICULUM VITAE GARY SLATER

CURRICULUM VITAE GARY SLATER CURRICULUM VITAE GARY SLATER St. Edward s University 4901 Sylvandale Drive 3001 S. Congress Ave. Austin, TX 78745 Austin, TX 78704 1 512 293 2372 215 Andre Hall gslater@stedwards.edu 1 512 448 8460 EDUCATION

More information

Table 1. focus on Physics Graduate Degrees. Page 2. Number of Physics Departments with Graduate Programs, Academic Year 2007-08.

Table 1. focus on Physics Graduate Degrees. Page 2. Number of Physics Departments with Graduate Programs, Academic Year 2007-08. www.aip.org/statistics One Physics Ellipse College Park, MD 274 31.29.37 stats@aip.org July 211 Physics Graduate Degrees Results from the Enrollments and Degrees & the Degree Recipient Follow-up Surveys

More information

TURKEY AT THE CROSSROADS:

TURKEY AT THE CROSSROADS: TURKEY AT THE CROSSROADS: POLITICS AND DEMOCRATIZATION IN AN EMERGING POWER IN THE MIDDLE EAST Marshall Student Center Room 3707 University of South Florida Thursday, March 24, 2011 Sponsored by the Department

More information

10YJA CX2010B182

10YJA CX2010B182 21 21 21 10YJA752040 CX2010B182 Title An Overview of the 21st-Century Western Studies of Charles Dickens ABSTRACT Although Charles Dickens's critical reputation undergoes ups and downs he has been a hot

More information

FOR BIDDING PURPOSES ONLY

FOR BIDDING PURPOSES ONLY FOR BIDDING PURPOSES ONLY MODERN POLITICAL ECONOMY SPRING 2015 Ray Horton (Uris 725, 212-854-4425, rdh3@columbia.edu) Office Hours (M & W, 9:00 a.m. to Noon) Teaching Assistant (Claudius Hildebrand, childebrand15@gsb.columbia.edu)

More information

Nationalism in World Politics

Nationalism in World Politics Nationalism in World Politics CREDIT INSTRUCTOR Seo-Hyun Park OFFICE TBA OFFICE HOURS TBA TIME TBA CLASSROOM LOCATION TBA E-MAIL seohyun@gmail.com * Please leave the fields blank which haven t been decided

More information

Emine Fidan Elcioglu Department of Sociology University of California, Berkeley 410 Barrows Hall, Berkeley, CA 94720 fidan@berkeley.

Emine Fidan Elcioglu Department of Sociology University of California, Berkeley 410 Barrows Hall, Berkeley, CA 94720 fidan@berkeley. Emine Fidan Elcioglu Department of Sociology University of California, Berkeley, fidan@berkeley.edu EDUCATION Ph.D. University of California, Berkeley, Sociology, Expected May 2016 Dissertation: Committee:

More information

Jeremy Elkins Political Science Department 100E Dalton Hall Bryn Mawr College 101 North Merion Ave. Bryn Mawr, PA 19010 (610) 526-5391

Jeremy Elkins Political Science Department 100E Dalton Hall Bryn Mawr College 101 North Merion Ave. Bryn Mawr, PA 19010 (610) 526-5391 Jeremy Elkins Political Science Department 100E Dalton Hall Bryn Mawr College 101 North Merion Ave. Bryn Mawr, PA 19010 (610) 526-5391 May 2015 Education: Ph.D. Jurisprudence and Social Policy Program

More information

The Best Lawyers in America 2008

The Best Lawyers in America 2008 The Best Lawyers in America 2008 Alston & Bird Atlanta Pinney L. Allen (10) Randall L. Allen Douglas S. Arnold Peter Q. Bassett R. Neal Batson (20) Alternative Dispute Resolution Jay D. Bennett Alternative

More information

PPAM 6381.60 U.S.-MEXICO BORDER POLICY

PPAM 6381.60 U.S.-MEXICO BORDER POLICY PPAM 6381.60 U.S.-MEXICO BORDER POLICY Masters in Public Policy and Management Department of Government University of Texas at Brownsville Dr. Guadalupe Correa-Cabrera FALL 2012 W 7:15-10:00 P.M. Room

More information

Appendix D. Petersens Guide Listings for PhD in Public Policy

Appendix D. Petersens Guide Listings for PhD in Public Policy Appendix D Petersens Guide Listings for PhD in Public Policy Brandeis University Waltham, MA Program in Social Justice and Social Policy Claremont Graduate University Claremont, CA Department of Economics

More information

Anna Jacob Egalite. 2006 B.Ed. in Elementary Education, St. Patrick's College, Dublin, Ireland

Anna Jacob Egalite. 2006 B.Ed. in Elementary Education, St. Patrick's College, Dublin, Ireland Anna Jacob Egalite CONTACT INFORMATION Program on Education Policy and Governance Email Anna_Egalite@hks.harvard.edu John F. Kennedy School of Government Phone (727) 804-8290 Harvard University Fax (617)

More information

Winter Semester 2008/2009 Module: Public Policy and Local Government - Syllabus

Winter Semester 2008/2009 Module: Public Policy and Local Government - Syllabus Masters in Civic Society and Local Development In conjunction with the National University of Ireland Galway & Karl-Franzens University Graz MCSLD - http://www.unipr-mcsld.com Winter Semester 2008/2009

More information

Carleton University Winter 2015 Department of Political Science

Carleton University Winter 2015 Department of Political Science Carleton University Winter 2015 Department of Political Science PSCI 2102 B Politics of the Global South: Comparative Politics of Development and Underdevelopment Thursday 9:35-11:25 Instructor: Jeremy

More information

STEVEN A. BOUTCHER. University of Massachusetts, Amherst Assistant Professor, Department of Sociology and Public Policy (2010-current)

STEVEN A. BOUTCHER. University of Massachusetts, Amherst Assistant Professor, Department of Sociology and Public Policy (2010-current) STEVEN A. BOUTCHER University of Massachusetts, Amherst Department of Sociology Thompson Hall 702 200 Hicks Way Amherst, MA 01003 boutcher@soc.umass.edu PROFESSIONAL APPOINTMENTS University of Massachusetts,

More information

in the Rankings U.S. News & World Report

in the Rankings U.S. News & World Report in the Rankings UCLA performs very well in all the national and international rankings of the best public and private universities, including the most widely known list published by U.S. News & World Report.

More information

International Relations: Theory and Practice IGA-101

International Relations: Theory and Practice IGA-101 Syllabus Spring 2008 The Harvard Kennedy School International Relations: Theory and Practice IGA-101 Class Time: Monday & Wednesday, 1:10pm 2:30pm Location: Land (Belfer Building, 4 th floor) The first

More information

Political Science 8006 Introduction to Quantitative Research Methods Hilary Term 2015 T 9-12 Phoenix House 201

Political Science 8006 Introduction to Quantitative Research Methods Hilary Term 2015 T 9-12 Phoenix House 201 Political Science 8006 Introduction to Quantitative Research Methods Hilary Term 2015 T 9-12 Phoenix House 201 Course Instructors: Peter Stone 3 College Green, 3 th Floor 2491 pstone@tcd.ie Office Hours:

More information

Early Childhood Educational Opportunities for Dependents of Emory Graduate Students

Early Childhood Educational Opportunities for Dependents of Emory Graduate Students Strategy for Graduate Student Recruitment and Retention Early Childhood Educational Opportunities for Dependents of Emory Graduate Students Presented by Rob Rankin, Graduate Student Council President Natalie

More information

Course Syllabus Master of International Development Studies Faculty of Political Science Chulalongkorn University Fall 2011

Course Syllabus Master of International Development Studies Faculty of Political Science Chulalongkorn University Fall 2011 1 Course Syllabus Master of International Development Studies Faculty of Political Science Chulalongkorn University Fall 2011 Course title: Research methods in development studies (2440604) This course

More information

Contending Theories of International Relations

Contending Theories of International Relations A 362352 Contending Theories of International Relations A Comprehensive Survey Fifth Edition James E. Dougherty St. Joseph's University Robert L. Pfaltzgraff, Jr. The Fletcher School of Law and Diplomacy,

More information

Law Review Submissions Guide 2014-15. Submission Tips & Law Review Rankings

Law Review Submissions Guide 2014-15. Submission Tips & Law Review Rankings Law Review Submissions Guide 2014-15 Submission Tips & Law Review Rankings Law Review Submissions Guide 2014-15 Submission Tips & Law Review Rankings 3 5 7 11 The Online Shift: Trends in Law Scholarship

More information

JANET CEGLOWSKI. Harvey Wexler Professor of Economics Department of Economics Bryn Mawr College. Bryn Mawr, PA 610-526-5182

JANET CEGLOWSKI. Harvey Wexler Professor of Economics Department of Economics Bryn Mawr College. Bryn Mawr, PA 610-526-5182 JANET CEGLOWSKI May 2015 Harvey Wexler Professor of Economics Department of Economics Bryn Mawr College Bryn Mawr, PA 19010 610-526-5182 ACADEMIC STUDIES UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY Berkeley, CA

More information

BOSTON YEARS TOP RECIPIENT NIH FUNDING CONSECUTIVE. for 19

BOSTON YEARS TOP RECIPIENT NIH FUNDING CONSECUTIVE. for 19 BOSTON TOP RECIPIENT of NIH FUNDING for 19 CONSECUTIVE YEARS John Barros Chief of Economic Development Boston City Hall, Boston MA 02201 t: 617-635-5729 http://www.cityofboston.gov Produced by the BRA

More information

DAVID T. WASSERMAN 4324 Woodberry Street University Park, MD 20782 (301) 927-3669

DAVID T. WASSERMAN 4324 Woodberry Street University Park, MD 20782 (301) 927-3669 1 DAVID T. WASSERMAN 4324 Woodberry Street University Park, MD 20782 (301) 927-3669 EMPLOYMENT 2013- Visiting Scholar, Department of Bioethics, Clinical Center, National Institutes of Heath, Bethesda,

More information

COL 5044H A Journey from Petersburg to Los Angeles

COL 5044H A Journey from Petersburg to Los Angeles University of Toronto Centre for Comparative Literature COL 5044H A Journey from Petersburg to Los Angeles Comparative Literature Seminar Room Isabel Bader Theatre (Victoria Campus) 93 Charles Street West,

More information

Professor of Practice, Labor Relations Research Center/Department of Sociology, University of Massachusetts - Amherst (2013- ).

Professor of Practice, Labor Relations Research Center/Department of Sociology, University of Massachusetts - Amherst (2013- ). Last updated: July 2013 APPOINTMENT CLARE HAMMONDS Labor Center/ University of Massachusetts - Amherst 609 Thompson Hall, Amherst MA 01003 201-759-7742 chammonds@soc.umass.edu Professor of Practice, Labor

More information

Andrea Cann Chandrasekher achandrasekher@ucdavis.edu

Andrea Cann Chandrasekher achandrasekher@ucdavis.edu Andrea Cann Chandrasekher achandrasekher@ucdavis.edu BUSINESS ADDRESS: UC Davis School of Law King Hall 400 Mrak Hall Drive Davis, CA 95616-5201 ACADEMIC POSITIONS: September 2013- Present September 2012-

More information

Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005

Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005 PEDIATRIC CENTERS PEDIATRIC TRANSPLANT CENTERS Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005 University of Alabama Hospital, Birmingham, AL 3 2 1 University Medical Center, University

More information

Comparative Politics and International Relations. University of South Carolina, Columbia, SC. M.A., Political Science, 2015

Comparative Politics and International Relations. University of South Carolina, Columbia, SC. M.A., Political Science, 2015 Matthew L. Wagner Curriculum Vitae Contact Information Fields Education Phone:(619) 871-4084 Url: http://www.matthewlwagner.info Gambrell Hall 317 Email: wagnerm5@email.sc.edu 817 Henderson Street Email:

More information

Greta Hsu. Graduate School of Management Phone 530 754-6942 University of California, Davis Fax 530 752-2924

Greta Hsu. Graduate School of Management Phone 530 754-6942 University of California, Davis Fax 530 752-2924 Greta Hsu Graduate School of Management Phone 530 754-6942 University of California, Davis Fax 530 752-2924 Davis, CA 95616 e-mail: grhsu@ucdavis.edu Education Stanford University Ph.D., Organizational

More information

Universities classified as "very high research activity"

Universities classified as very high research activity Universities classified as "very high research activity" 108 institutions classified as "RU/VH: Research Universities (very high research activity)" in the 2010 Carnegie Classification of Institutions

More information

David S. Lee. FIELDS OF INTEREST Labor Economics, Econometrics, Political Economy, Public Policy

David S. Lee. FIELDS OF INTEREST Labor Economics, Econometrics, Political Economy, Public Policy David S. Lee CONTACT INFORMATION Industrial Relations Section Princeton University Firestone Library A-16-J Princeton, NJ 08544-2098 Phone (609) 258-9548 Fax (609) 258-2907 E-mail: davidlee@princeton.edu

More information

Council for Learning Assistance & Developmental Education Associations CLADEA. Essential Professional Readings

Council for Learning Assistance & Developmental Education Associations CLADEA. Essential Professional Readings Council for Learning Assistance & Developmental Education Associations CLADEA Access and Success Essential Professional Readings Adelman, C. (2006, February). The toolbox revisited: Paths to degree completion

More information

Unit 01 - Study Questions 1. In what ways did geography and climate affect the development of human society? 2. What were the economic and social

Unit 01 - Study Questions 1. In what ways did geography and climate affect the development of human society? 2. What were the economic and social Unit 01 - Study Questions 1. In what ways did geography and climate affect the development of human society? 2. What were the economic and social results of the agricultural revolution? 3. What are the

More information

Robert Crown Law Library Legal Research Paper Series

Robert Crown Law Library Legal Research Paper Series Ranking of Top Law Schools 2012-2014 By US News & World Report ( USN&WR ) [2012, 2013 & 2014 Editions] Compiled by George D. Wilson Robert Crown Law Library Research Paper No. 31 April 2013 Robert Crown

More information

Matt S. Whitt Curriculum vitae

Matt S. Whitt Curriculum vitae Matt S. Whitt Curriculum vitae Thompson Writing Program Box 90025 Duke University Durham, NC 27708 EDUCATION Ph.D. Philosophy, Vanderbilt University, 2010. M.A. Interdisciplinary Social and Political Thought,

More information

Teaching Nonviolent Direct Action through Children s Literature

Teaching Nonviolent Direct Action through Children s Literature Teaching Nonviolent Direct Action through Children s Literature Introduction: The philosophy of nonviolence is central to understanding the African American freedom struggle. As Martin Luther King, Jr.

More information

Race and the Environment

Race and the Environment Fall 2011 Race and the Environment Environmental Processes, Institutions, and Behavior 440 (11:374:440) Crosslisted as Anthropology 293 (01:070:293) Professor David McDermott Hughes Office: 201 Bioscience

More information