ENGLISH-POLISH HANDBOOK

Size: px
Start display at page:

Download "ENGLISH-POLISH HANDBOOK"

Transcription

1 ENGLISH-POLISH HANDBOOK

2 Spis treści 1. Alphabet and pronunciation Useful phrases Greetings Saying goodbye Expressing gratitude Apologizing Emergency& other expressions Introducing yourself and personal details Asking and showing the way Places in the city At a restaurant Food and drinks Shopping Numbers At the doctor s Illnesses and medical conditions Body parts At a host family s Bedroom Kitchen Bathroom The weather

3 13. Colours Days of the week, months and seasons Basic adjectives Basic verbs Grammar Question words

4 1. Alphabet and pronunciation A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń [a] [ɔ] [b] [t s] [t ɕ] [d] [ɛ] [ɛ] [f] [g] [x] [i] [j] [k] [l] [w] [m] [n] [ɲ] as in smart as in French bon as in boy as in wits as in choice as in day as in red as in French cousin as in fit as in good as in heart as in cheat as in yes as in scared as in lamp as in water as in move as in nut as in canyon 4

5 O [ɔ] Ó [u] P [p] R [r] S [s] Ś [ɕ] T [t] U [u] W [v] Y [ɨ] Z [z] Ź [ʑ] Ż [ʐ] Ch [x] Cz [ʈ ʂ] Dz [d z] Dź [d ʑ] Dż [ɖ ʐ] Rz [ʐ] Sz [ʂ] as in port as in root as in place as in thrilled as in salt as in short as in stop as in root as in vowel as in syllable as in zoo as in miraging as in vision as in heart as in watch as in woods as in Jeep as in jungle as in French journal as in shoes 5

6 2. Useful phrases 2.1 Greetings Good morning/ Dzień dobry! afternoon Dobry Good evening! wieczór! Welcome! Witam! Hi/ Hello! Cześć! How are you? Co słychać? Fine, thank you. Dziękuję dobrze. Dobrze cię Nice to see you, widzieć. Jeyn dob-ry Dob-ry vee-ech-oor vee-tam Che-sheech Tso swy-hach Jenkooyeah, dob-zhe Dob-zhe tsye veejech 6

7 2.2 Saying goodbye Goodbye! Good night! See you! Bye! Take care! Do-vee-dzeDo widzenia! nya Dobranoc! Do-brah nots Do Do zo-bahzobaczenia! che-nya Cześć! Che-shee-ch Tch-may shtrzymaj się! ye 2.3 Expressing gratitude Thank you! Dziękuję! Wielkie Thanks a lot! dzięki! Thank you Dziękuję very much! bardzo! Jenkoo-yeah Vee-elk-ee jenkee Jenkoo-yeah bar-dzoh 7

8 Thank you for your help Thank you for the information You re welcome No problem Dziękuję za pomoc! Jenkoo-yeah zah po-mots Jenkoo-yeah Dziękuję za zah in-forinformacje! ma-ts-yeah Nee ma zah Nie ma za co. tso Nie ma Nee ma proproblemu. ble-moo 2.4 Apologizing pshe-prai m sorry. Przepraszam. sham pshe-praexcuse me. Przepraszam. sham Please Proszę mi Pro-she mee forgive me. wybaczyć. vi-ba-cheech I m sorry I m Przepraszam pshe-pralate. za sham za 8

9 That s all right. spoo-ji-neespóźnienie. e-nye V po-zhouw porządku. dkoo 2.5 Emergency& other expressions Yes. No. Please. Thank you. I don t know. I don t understand. Tak. Nie. Proszę. Dziękuję. Nie wiem. Nie rozumiem. tahk nye Pro-sh-e Jenkoo-yeah Nye vee-em Nye ro-zoomee-em Nye mooi don t speak Nie mówię vee-eu po. po polsku. pol-skoo Help! Pomocy! Po-mo-tsi I got lost. Zgubiłam Zgoo-beesię. / wam shye/ 9

10 Fire! Call the police! Zgubiłem Zgoo-beesię. wem shye Pożar! Po-zhar Policja! Po-lee-ts-yah Ve-zveeyWezwijcie Get a doctor! tsyeah lelekarza! kah-zhah Jestem Yeah-stehm chora./ hoh-ra/ I m ill. Jestem Yeah-stehm chory. hoh-ry I like you. Lubię cię. Loo-bie tsye I love you. Kocham cię. ko-ham tsye 10

11 3. Introducing yourself and personal details What s your Jak się name? nazywasz? Nazywam My name is.. się Nice to meet Miło mi. you. Where do Skąd you come pochodzisz? from? I come from Pochodzę z Turkey Turcji Hungary Węgier Bulgaria Bułgarii Italy Włoch Spain Hiszpanii Yahk sh-ye nah-zi-vash Nah-zi-vam sh-ye Mee-wo mee Sk-ow-d poho-jeesh Po-ho-je z Toor-tsee V-ewgee-er Boo-wgar-ee V-w-o-h 11

12 How old are Ile masz lat? you? I m Where do you live? I live in Mam. lat Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Heeshpa-nee ee-le mash lat M-am lat Pee-tnahsh-chye She-snash-chye S-eedem-nash-chye O-sheemna-shchye g- tzieh meeesh-kash Mee-eshkam v 12

13 4. Asking and showing the way How to get to Jak dojść? do? Yahk doy-shch do? Chi mo-zhcan you Czy możesz esh v-skashow me the wskazać mi zach mee way to? drogę do? dro-ge doh g-tzieh yeahwhere is.? Gdzie jest? st Go straight. Idź prosto. Eetz pro-sto Skręć w Sk-rew-ts v Turn left. lewo. le-vo Skręć w Sk-rew-ts v Turn right. prawo. pra-vo It s on the To jest po To yeah-st left. lewej. po le-vey It s on the To jest po To yeah-st 13

14 right. near far prawej. blisko daleko po pra-vey Blee-sko Dah-le-koh 5. Places in the city Railway station dworzec kolejowy Bus station dworzec autobusowy Chemist s Cashpoint Exchange office apteka bankomat Dvo-zhe-ts ko-ley-ovi Dvo-zhe-ts ew-to-boosovi a-pte-kah Bank-o-mat kantor Kan-tour komisariat Police station policji Car park Post office parking poczta Ko-meesaree-at polee-tsee Par-kee-ng Po-ch-ta 14

15 Soo-perSupermarket supermarket mar-ket Shop sklep Sk-le-p Hospital szpital Sh-pee-tal Toilet toaleta To-ah-le-tah Re-sta-ooRestaurant restauracja ra-ts-ya Moo-zeMuseum muzeum oom School szkoła Sh-kow-ah Ka-vya-rCafe kawiarnia nya Pee-ek-arBakery piekarnia nya Confectionary Tsoo-keecukiernia / Pastry shop er-nya Ksee-ewBook store księgarnia gar-nya Hotel hotel Ho-tel 15

16 6. At a restaurant Dish/ course/ danie meal Da-nye Da-nye Main course danie główne gwoo-vneh p-zhi-stastarter przystawka vkah Soup zupa Zoo-pah Sah-wahSalad sałatka dkah Dessert deser De-s-er Drink/ napój Na-pooy beverage V chim momay I help W czym mogę gew poyou? pomóc? moots I would like Poproszę o Po-pro-shthe menu. menu ew o me-nee 16

17 Can I take your order? Czy mogę przyjąć zamówienie? I will have Wezmę, please Poproszę Could you Poproszę bring the bill, rachunek. please? How much Ile płacę? does it cost? We would like to pay separately. Chcemy zapłacić osobno. I am paying Płacę za for wszystkich. everybody. Can I pay by Czy mogę Chee mogew psheeyew-ts zamoo-veeenye Ve-zm-ew Po-pro-shew Po-pro-shew ra-hoonek ee-le pwats-ew h-tse-mi zah-pwatsee-ts o-so-bnoh Pwa-ts-ew zah vshistki-h Chee mo17

18 credit card? zapłacić kartą? gew zahpwa-tsee-ts kar-tew Keep the change. Reszta dla pana. (waiter) Reszta dla pani. (waitress) Re-sh-tah dlah pa-nah/ Re-sh-tah dlah pa-nee 7. Food and drinks galaretka Ga-la-retkah lody Lo-di pączek p-ew-chek sernik Sir-neek szarlotka Shar-lotkah 18

19 czekolada potatoes ziemniaki rice ryż wheat/millet/ kasza barley noodles/pasta makaron chips/ French frytki fries fish ryba veal cielęcina beef wołowina pork wieprzowina chicken turkey kurczak indyk Cheh-kohlah-dah Zye-mneeah-kee rish Ka-shah Mah-kahron Fri-tkee Ri-bah Tsye-lewtsee-nah Voh-wovee-nah Vye-p-shovee-nah Koor-chak Een-dik 19

20 duck bacon kaczka boczek sausage kiełbasa ham szynka Kach-kah Bo-chek Kye-wbasah Shee-n-kah jajko Yay-koh jogurt Yo-goo-rt mleko Mle-koh masło Mas-woh chleb h-leh-b 20

21 rogalik Roh-gal-eek ananas Ah-nah-nas banan Bah-nah-n cytryna Tsee-tri-nah brzoskwinia Bzhoh-skvee-nya gruszka Groo-shkah 21

22 jabłko Yab-wkoh pomarańcza Poh-mahran-chah śliwka Shlee-vkah truskawka Troos-kahvkah wiśnia Vee-sh-nya brokuły Broh-koowi cebula Tse-boo-lah 22

23 czosnek Choh-snehk grzyby g-zhi-bi marchewka Mar-hevkah ogórek Oh-goo-rek pomidor Po-mee-dor papryka Pah-pri-kah sałata Sah-wahtah 23

24 coffee tea juice kawa herbata sok woda mineralna mineral water niegazo Still wana sparkling gazowana Kah-vah Her-bah-tah So-k Voh-dah mee- nehral-nah nye gazohva-nah gazohva-nah 8. Shopping entrance exit wejście wyjście receipt paragon invoice faktura How much is Ile to Vey-sh-chye Viy-sh-chye Pah-rah-gon Fak-too-rah Eele toh 24

25 it? kosztuje? Can I pay Czy mogę with a credit zapłacić card? kartą? Could you Proszę mi show me? pokazać Have you got? Different colour Different flavour Different size Czy dostanę I ll take it. Wezmę to. Could you please wrap Proszę to zapakować. Inny kolor Inny smak Inny rozmiar kosh-tooyeah Chi mohgew zahpwa-tsee-ts kar-tew Pro-sh-e mee pohkah-zats Chi doh-staneh ee-n-ni kohlor ee-n-ni smah-k ee-n-ni rozmyar Veh-zmeh toh Pro-sh-e toh zah-pah-ko25

26 it up? vats 9. Numbers one two three four five six seven eight jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem nine dziewięć 11 jedenaście 12 dwanaście twenty dwadzieścia Yeah-den dvah t-shi Ch-teri Pee-ets Sheh-sh-ch See-eh-dem Oh-see-em d-zye-weeets Yeah-denash-chye Dvah- nashchye Dvah-dzyesh-chya 26

27 thirty trzydzieści forty czterdzieści fifty pięćdziesiat 6-ty -dziesiąt 7-ty One hundred sto Two hundred dwieście hundred trzysta czterysta pięćset -set t-shi-dzyesh-chee Chter-dzyesh-chee Pee-etsdzye-seeew-t dzye-seeew-t s-toh Dvee-eshchye t-shi-stah Ch-teri- stah Pee-ets-set -set 10. At the doctor s What s the Co ci dolega? Tsoh tsee 27

28 matter? I ve got a headache stomach ache toothache I feel sick. I feel dizzy. I ve got a cold. doh-leh-gah Mam Mam Bool ból głowy gwoh-vi ból Bool brzucha bzhoo-hah Ból zęba Bool zewbah Yeah-st mee Jest mi nye-dob-zhniedobrze. eh Krew-tsee Kręci mi się w mee sye v głowie. gwoh-vye Psheh-zyePrzeziębiłem bee-wem się. sye 28

29 10.1 Illnesses and medical conditions allergy angina alergia angina diarrhoea biegunka sore throat ból gardła diabetes cukrzyca fever gorączka flu cough runny nose wound vomiting constipation grypa kaszel katar rana wymioty zaparcie Aler-gya An-gee-nah Bee-goonkah Bool gardwa Tsoo-kshitsa Gor-ewchkah Gri-pah Kash-el Ka-tar Rah-nah vi-myo-ti Zah-par-tsye 29

30 food poisoning Broken leg Broken arm Zah-trooZatrucie tsye pohpokarmowe kar-mo-veh Zwa-ma-nah Złamana noga no-gah Zwa-ma-nah Złamana ręka r-ew-kah 10.2 Body parts face twarz Tva-sh oczy ochi uszy ooshi nos noh-s usta Oos-tah 30

31 ręka Rew-kah noga Noh-gah plecy Pleh-tsi kolano Koh-la-noh serce Se-r-tseh dłoń Dwoh-ni 31

32 11. At a host family s Yes. No. Please. Thank you. I don t know. Enjoy your meal. I don t eat meat. I don t eat pork. I m hungry. I m thirsty. I m sleepy. Tak. Nie. Proszę. Dziękuję. Nie wiem. tahk nye Pro-sh-e Jenkoo-yeah Nye vee-em SmahSmacznego. chneh-goh Nie jem Nye yeah-m mięsa. mye-sah Nye yeah-m Nie jem vye-pshohwieprzowiny. veeni Jestem Yeahs-tem głodny. gwoh-dni Chce mi się H-tseh mee pić. sye peets Jestem senny. Yeahs-tem 32

33 sen-ni Pot-shehboo-yeah I need Potrzebuję Have you got? Czy macie? Chi ma-tsye Czy mogę Can I use? użyć...? Chi mohgew u-zhi-ts Chi mohcan I Czy mogę gew vzeetake? wziąć? ew-ts g-dzye Where is? Gdzie jest? yeah-st I like Lubię Loob-yeah Nye loobi don t like Nie lubię yeah I don t feel Zhi-leh sye Źle się czuję. well. choo-ye 33

34 11.1 Bedroom bed blanket łóżko koc pillow poduszka sheets pościel curtain zasłona too hot za gorąco too cold za zimno stuffy duszno Woo-zh-koh Koh-ts Po-dooshkah Poh-sh-tsyel Zah-swohnah Zah gor-ewtsoh Zah zeemnoh Doosh-noh 34

35 11.2 Kitchen breakfast śniadanie lunch dinner obiad kolacja cup filiżanka mug glass kubek szklanka teaspoon łyżeczka spoon fork knife napkin plate salt sugar łyżka widelec nóż serwetka talerz sól cukier Shnya-dahnye o-byad Koh-la-tsya Fee-leezhan-kah Koo-bek Sh-klan-kah Wi-zhehchkah Wi-zh-kah Wee-del-ets noosh Ser-vet-kah Tah-lezh sool Tsoo-kyer 35

36 oil vinegar olej ocet oven piekarnik fridge kettle dishwasher pot lodówka czajnik zmywarka garnek oley otset Pye-karneek Lo-doov-ka Tsay-neek Zmi-var-kah Gar-nek 11.3 Bathroom shower bathtub water towel soap shower gel shampoo toothpaste prysznic wanna woda ręcznik mydło żel pod prysznic szampon Pasta do Pri-shneets Van-nah Voh-dah Rew-chneek mi-dwoh Zhel pod pri-shneets Sham-pon Pas-tah doh 36

37 zębów toothbrush Szczoteczka do zębów cream krem pianka do shaving foam golenia sanitary towels tampons toilet paper zew-boov Sh-chohtech-kah doh zewboov krem Pya-nkah doh goh-lehnya podpaski Pod-pas-kee tampony papier toaletowy Tam-poh-ni Pah-pyer toh-al-et-ovi 12. The weather What s the Jaka jest weather like? pogoda? Yahkah yeah-st pohgoh-dah 37

38 It s sunny. It s cloudy. It s windy. It s foggy. It s cold. It s warm. It s hot. Yeah-st Jest swoh-nechsłonecznie. nye Jest Yeah-st pohpochmurno. hmoor-noh Yeah-st vyejest wietrznie. t-shnye Yeah-st Jest mglisto. mglee-stoh Yeah-st zeejest zimno. mnoh Yeah-st Jest ciepło. tsye-pwoh Yeah-st Jest gorąco. gorew-tsoh 38

39 13. Colours biały Bee-ya-wi żółty Zhoow-ti Pomarpomarańczowy anch-ovi czerwony Cher-voh-ni różowy Roo-zhovi niebieski Nye-beeeskee zielony Zye-loni 39

40 brązowy Br-ew-zovi czarny Char-ni fioletowy Fyo-letovi 40

41 14. Days of the week, months and seasons Monday Poniedziałek Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Sunday Niedziela January February March April May June July Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Ponye-dzyawek Vtoh-rek Shee-rodah Chvar-tek Pyo-tek Soh-bota Nye-dzyelah Sti-chen Looti Mah-zhets Kwye-tsyen may Cher-vyets Lee-pyets 41

42 August September Sierpień Wrzesień October Październik November Listopad December Spring Summer Autumn Winter Grudzień Wiosna Lato Jesień Zima Syer-pyen Vzheh-syen Pah-zheedzyer-neek Lees-tohpad Groo-dzyen Vyo-snah Lah-toh Yeah-syen Zee-mah 15. Basic adjectives Beautiful ugly Piękny brzydki Pye-kni Bzhi-dkee Dwoo-gee Long short Długi krótki Kroo-tkee Doozhi Big small Duży mały mawi 42

43 Cheap expensive Tanee Tani drogi Droh-gee Doh-bri Good bad Dobry zły zwi Easy Łatwy Wat-vi difficult trudny Troo-dni Sh-chewSzczęśliwy Happy sad shlee-vi smutny Smoo-tni Interesting Ciekawy Tsye-kavi boring nudny noodni Vee-sokee Tall short Wysoki niski Nee-ski Hoo-di Thin fat Chudy gruby Groo-bi Clever m-ew-dri Mądry głupi stupid gwoo-pee Delicious Pyszny Pish-ni tasteless niedobry Nye-dob-ri Hardworking Pracowity Prah-tsoh lazy leniwy vee-ti 43

44 Lenee-vi Wczesny Vcheh-sni Early late późny Poozh-ni Czysty Chee-sti Clean dirty brudny Brood-ni Gorący Goh-rew-tsi Hot cold zimny Zee-mni Swod-kee Sweet salty Słodki słony Swoh-ni Zdeh-nerZdenerwowan voh-vani Upset calm y spokojny Spoh-koyni 16. Basic verbs go be iść (on foot) jechać (by car) być ee-sh-ch yeah-hats bits 44

45 drink eat read write listen see want like love pić jeść czytać pisać słuchać widzieć chcieć lubić kochać hate nienawidzić live żyć work pracować study start finish uczyć się zaczynać kończyć buy kupować sell sprzedawać peets yeah-sh-ch Chee-tats Pee-sats Swoo-hats Wee-dzyets Htsye-ts Loo-beets Koh-h-ats Nye-nahvee-deets zhits Prah-tsohvats oo-chits sye Zah-chi-nats Kon-chits Koo-pohvats Spzheh-dahvats 45

46 play grać sing śpiewać laugh Śmiać się cry płakać Grah-ts Shi-pee-evats Shmya-ts sye Pwa-kah-ts 17. Grammar Question words Why? Dlaczego? Who? When? Where? Which? How much?/many? What time? Kto? Kiedy? Gdzie? Który? Dlah-chehgoh ktoh Kye-di Gdzye Ktoo-ri Ile? ee-leh O której? Oh ktoo-rey 46

47 Time expressions today now yesterday tomorrow This week This month This year Next week month year dziś teraz wczoraj jutro W tym tygodniu W tym miesiącu dzeesh Teh-raz Wchoh-ray Yoo-troh V tim tigoh-dnyoo V tim myesyo-tsoo V tim rohw tym roku kooh V pshishwim W przyszłym ti-goh tygodniu dnyoo miesiącu mye-syo roku tsu roh-kooh 47

48 Last week month year W zeszłym tygodniu miesiącu roku V zesh-wim ti-gohdnyoo mye-syotsu roh-kooh Subject pronouns I you he she it we you they ja ty on ona ono my wy oni ya ti on oh-nah oh-noh mi wi Oh-nee 48

49 Possessive adjectives/ pronouns My/ mine Your/ yours His Her/ hers Our/ ours Your/ yours Their/ theirs mój twój jego jej nasz wasz ich mooy tvooy yegoh yey nash vash ee-h Adverbs of frequency always often zawsze często sometimes czasami rarely never rzadko nigdy Zah-vsheh Che-stoh Chah-sahmee Zhah-dkoh Nee-gdi 49

50 Prepositions in on under above next to opposite for w na pod nad obok v nah pod nad Oh-bok Nah pshehna przeciwko tsee-vkoh dla dlah Negations Negations can be created by putting "nie" (no) before the verb. For example: Ja chcę iść. I want to go. Ja nie chcę iść. I don t want to go. 50

Silesian University of Technology

Silesian University of Technology Silesian University of Technology HANDBOOK FOR INTERNATIONAL STUDENTS HANDBOOK FOR INTERNATIONAL STUDENTS 1 The guide has been produced with the financial assistance of the European Commission within the

More information

SOLUCIONARIO MÓDULO 1 BLOQUE 1 UNIDADE 1. in affirmative sentences in negative sentences in Wh- questions. Short answers

SOLUCIONARIO MÓDULO 1 BLOQUE 1 UNIDADE 1. in affirmative sentences in negative sentences in Wh- questions. Short answers MÓDULO 1 BLOQUE 1 UNIDADE 1 A5 Formal and informal greetings. Hello I am/my name is Very well Thank you Hi OK (Okay)/ Thanks I m/my name s All right Grammar verb be affirmative (+) I m Jamie. I am Jamie.

More information

Dipartimento di Inglese Lingua e cultura straniera 1

Dipartimento di Inglese Lingua e cultura straniera 1 Dipartimento di Inglese Lingua e cultura straniera 1 QUADERNO DI RIPASSO PER L ESTATE per studenti iscritti alla classe prima LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO opz. scienze applicate LICEO DELLE SCIENZE

More information

A) Complete the sentences with the correct form of the nouns in brackets.

A) Complete the sentences with the correct form of the nouns in brackets. A) Complete the sentences with the correct form of the nouns in brackets. 1. Portugal has some beautiful... (beach) 2... underground is one of the oldest in the world. (London) 3. We need more.. before

More information

Unit 1 Życie rodzinne i towarzyskie

Unit 1 Życie rodzinne i towarzyskie Unit 1 Życie rodzinne i towarzyskie SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 2 1 get / wake 5 get 2 take 6 have / eat 3 brush / wash 7 leave 4 brush / clean 8 get / go 4 1 stay 7 wake 2 make 8 take 3 do 9 have 4 get 10

More information

Strangers on a Train

Strangers on a Train Strangers on a Train PATRICIA HIGHSMITH Level 4 Retold by Michael Nation Series Editors: Andy Hopkins and Jocelyn Potter Pearson Education Limited Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, England and Associated

More information

5 politician 6 manager 7 interpreter 8 electrician 9 photographer 10 policeman/policewoman 11 postman/postwoman 12 receptionist

5 politician 6 manager 7 interpreter 8 electrician 9 photographer 10 policeman/policewoman 11 postman/postwoman 12 receptionist HW+PreIntWB(F) Key 22/08/06 17:51 Page 89 UNIT 1 1 1 1 lives 2 s studying 3 wants 4 doesn t have 5 teaches 6 loves 7 can make 2 1 come 2 live 3 has 4 doesn t work 5 m going to study 6 like 7 m sitting

More information

CEFR Level A1 Level A1 Global Listening Reading Spoken Interaction Spoken Production Writing

CEFR Level A1 Level A1 Global Listening Reading Spoken Interaction Spoken Production Writing CEFR Level A1 Level A1 is the lowest level of generative language use - the point at which the learner can interact in a simple way, ask and answer simple questions about themselves, where they live, people

More information

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN INGLÉS

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN INGLÉS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN INGLÉS La enseñanza del inglés en las Escuelas Oficiales de Idiomas se imparte en tres niveles distribuidos en seis cursos: Básico

More information

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání ENGLISH FOR TOURISM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání ENGLISH FOR TOURISM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání ENGLISH FOR TOURISM Mgr. Marie Nováková Horky nad Jizerou, 2011 Tento projekt je spolufinancován

More information

1 We were very happy there. 2 He was right. 3 She was at the party. 4 You were at home last night.

1 We were very happy there. 2 He was right. 3 She was at the party. 4 You were at home last night. Cviení Pítomný as prostý sloveso to be Utvote otázky k následujícím vtám a použijte krátkou kladnou nebo zápornou odpov. 1 It s raining. 2 They re at school. 3 She is in Paris now. 4 You are tired. 5 I

More information

EXERCICIS DE PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINU. Preparat per: Maria Tarragó. 3 ESO... : pàgines 1 a 4 1 BATX... : pàgines 5 a 8

EXERCICIS DE PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINU. Preparat per: Maria Tarragó. 3 ESO... : pàgines 1 a 4 1 BATX... : pàgines 5 a 8 EXERCICIS DE PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINU Preparat per: Maria Tarragó 3 ESO... : pàgines 1 a 4 1 BATX... : pàgines 5 a 8 EXERCISES ON THE PRESENT TENSES. Name Group: A) PRESENT SIMPLE A. Write the

More information

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ YABANCI DİLDE REZERVASYON VE SİPARİŞ İŞLEMLERİ (İNGİLİZCE) 222YDK106 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

More information

INTO. Student s Book & Workbook 1. Herbert Puchta & Jeff Stranks. Reliable methodology Engaging content Extensive grammar Special exams practice

INTO. Student s Book & Workbook 1. Herbert Puchta & Jeff Stranks. Reliable methodology Engaging content Extensive grammar Special exams practice The brand new English course by Italy s most popular author team INTO Student s Book & Workbook 1 Herbert Puchta & Jeff Stranks Reliable methodology Engaging content Extensive grammar Special exams practice

More information

Say G Day to Homestay ISBN 0 86403 050 9. IDP Education Pty Ltd (ACN 008 597 831)

Say G Day to Homestay ISBN 0 86403 050 9. IDP Education Pty Ltd (ACN 008 597 831) SAY G DAY TO HOMESTAY Say G Day to Homestay A guide to homestay in Australia for international students Visit www.idp.com 1 Say G Day to Homestay This book is designed to help international students understand

More information

ANOTHER YEAR. A film by. Mike Leigh

ANOTHER YEAR. A film by. Mike Leigh ANOTHER YEAR A film by Mike Leigh Title: SPRING A big close-up. A middle-aged WOMAN. She is in pain. She wears no make-up. Another woman speaks, out of vision. We will discover that she is a DOCTOR. DOCTOR

More information

KEEP Talking. Ten days to confidence. Audio course. Margaretha Danbolt Simons

KEEP Talking. Ten days to confidence. Audio course. Margaretha Danbolt Simons KEEP Talking NORWEGIAN Audio course Margaretha Danbolt Simons Ten days to confidence Margaretha Danbolt Simons has been teaching Norwegian, translation and interpreting at the University of Surrey for

More information

Essential Grammar in Use Supplementary Exercises

Essential Grammar in Use Supplementary Exercises CAMBRIDGE Essential Grammar in Use Supplementary Exercises SECOND EDITION with answers Helen Naylor with Raymond Murphy Essential Grammar in Use Supplementary Exercises With Answers Helen Naylor with Raymond

More information

What to expect, when?

What to expect, when? What to expect, when? Guidance to your child s learning and development in the early years foundation stage Supported by 1 What to expect, when? - Guidance to your child s learning and development in the

More information

So You Have Been Diagnosed with FASD. Now What? A handbook of hopeful strategies for youth and young adults

So You Have Been Diagnosed with FASD. Now What? A handbook of hopeful strategies for youth and young adults So You Have Been Diagnosed with FASD Now What? A handbook of hopeful strategies for youth and young adults Copyright 2007 Boyle Street Education Centre & Agnieszka Olszewska A free PDF version of this

More information

Headway. Matura Exam Practice and Culture & Literature Companion. Basic Level. New

Headway. Matura Exam Practice and Culture & Literature Companion. Basic Level. New Headway New Matura Exam Practice and Culture & Literature Companion Basic Level 2 Headway New Matura Exam Practice and Culture & Literature Companion Basic Level 3 Contents Matura Exam Practice 1 Reading

More information

Dan Tries to Help. Dan Tries to Help

Dan Tries to Help. Dan Tries to Help Dan Tries to Help The story It is the school holiday and Dan is bored. His dad, a hotel manager, agrees to take him to his hotel for the day to help. The chef allows Dan to help tidy up his store cupboard.

More information

Quiz [3] Choose the correct verb form to complete the following sentence: "The bank usually at 8.20". a) opens b) open c) opening d) is opening

Quiz [3] Choose the correct verb form to complete the following sentence: The bank usually at 8.20. a) opens b) open c) opening d) is opening Quiz [1] Choose the correct verb form to complete the following sentence: "If I a cake, will you bring some wine?". a) make b) will make c) had made d) would be making Quiz [2] Choose the correct verb

More information

All I have to say. Separated children in their own words

All I have to say. Separated children in their own words All I have to say Separated children in their own words The artwork used in this publication is by young people involved in this project. Many thanks to Kitty Rogers and the Hugh Lane Gallery for facilitating

More information

AFTER BABA'S FUNERAL Ted Galay

AFTER BABA'S FUNERAL Ted Galay AFTER BABA'S FUNERAL Ted Galay The characters: NETTY DANISCHUK in her sixties RONNIE DANISCHUK late twenties, her son WALTER DANISCHUK in his sixties, Netty's husband MINNIE HOROSHKO in her fifties, Netty's

More information

THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE

THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE p T w o T h a n k s g i v i n g D a y G e n t l e m e n THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE day when all Americans go back to the old home and eat a big dinner. Bless the day. The President gives

More information

More Heroic Failures

More Heroic Failures More Heroic Failures Of course, some people are successful clever, unusual people like Einstein, Mozart, Steven Spielberg. But this book is not for them... How badly can people do things, if they really

More information

A1 Eingangskurs Grammar Exercises. Sprachenzenrtum Universität Bayreuth

A1 Eingangskurs Grammar Exercises. Sprachenzenrtum Universität Bayreuth A1 Eingangskurs Grammar Exercises Sprachenzenrtum Universität Bayreuth Unit 1: Present Tenses A: Put in the present continuous form of the verb in brackets. 1. Please be quiet. I (try) to read my book.

More information

It s My Choice... Minnesota Governor s Council on Developmental Disabilities

It s My Choice... Minnesota Governor s Council on Developmental Disabilities It s My Choice... Minnesota Governor s Council on Developmental Disabilities It s My Choice by William T. Allen, Ph.D. William T. Allen Allen, Shea & Associates 1780 Third Street Napa, CA 94559 707. 258.1326

More information

LOVE IS STRANGE. Mauricio Zacharias & Ira Sachs

LOVE IS STRANGE. Mauricio Zacharias & Ira Sachs LOVE IS STRANGE by Mauricio Zacharias & Ira Sachs INT. AND S APT, BEDROOM - EARLY MORNING The early morning sun fights to get in the bedroom through the edges of well drawn shades. JAMIN HULL( Ben ), early

More information