Odborna praâce ORTODONCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Odborna praâce ORTODONCIE"

Transcription

1 Vliv kombinace beta-glukanu a laktaâ tu hliniteâ ho na tvorbu a slozï enõâ biofilmu u ortodontickyâ ch pacientuê. Pilotnõ placebem kontrolovanaâ studie. The effect of beta-glucan and aluminium lactate combination on the formation and composition of biofilm in orthodontic patients. Pilot placebo-controlled study. *Doc. Ing. KaterÏina ValentovaÂ, Ph.D., **MUDr. Jan Palas, ***RNDr. Jana PetrzÏelovaÂ, **doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen, Ph.D., *prof. MUDr. VilõÂm SÏ imaâ nek, DrSc. *U stav leâ karïskeâ chemie a biochemie LF UP v Olomouci *Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical Faculty of Palacky University, Olomouc **Ortodonticke oddeï lenõâ, Klinika zubnõâho leâ karïstvõâ LF UP v Olomouci **Department of Orthodontics, Institute of Oral Medicine, Medical Faculty of Palacky University, Olomouc ***U stav leâ karïskeâ mikrobiologie LF UP v Olomouci ***Department of Medical Microbiology, Medical Faculty of Palacky University, Olomouc Souhrn U vod: LeÂcÏ ba fixnõâm ortodontickyâ m aparaâ tem klade veïtsïõânaâ roky na uâ stnõâ hygienu a je u pacientuê sesï patnou hygienou nebo nespraâ vnou technikou cï isï teï nõâ zubuê spojena se zvyâ sï enyâ m usazovaâ nõâm zubnõâho plaku (biofilmu) v mõâstech huê rïe prïõâstupnyâ ch. Tyto prostory mohou byâ t predilekcï nõâm mõâstem vzniku zubnõâho kazu, gingivitid cï i parodontopatiõâ. CõÂl: CõÂlem studie bylo sledovaâ nõâ tvorby a slozï enõâ biofilmu na skupineï pacientuê s fixnõâm ortodontickyâ m aparaâ tem a diagnostikovanou gingivitidou po opakovaneâ m vyplachovaânõâuâ st roztoky beta-glukanu a laktaâ tu hliniteâ ho. Metody: Ve dvojiteï slepeâ zkrïõâzï eneâ (ªcross-overª) studii byly u subjektuê (n=21) hodnoceny indexy zaâ neï tliveâ, plakem podmõâneï neâ zmeï ny gingivy (CPITN), krvaâ civost daâ snï ovyâ ch papil (PBI), tvorba plaku (PLI) a prïõâtomnost neï kteryâ ch rezidentnõâch bakteriõâ prïed a po cï tyrïdennõâm vyplachovaâ nõâ uâ st roztoky kombinace laktaâ tu hliniteâ ho s beta-glukanem, laktaâ tu hliniteâ ho a placebem bez soucï asneâ ho mechanickeâhocïisïteï nõâ zubuê a mezizubnõâch prostor. Vy sledky: PLI index vzrostl po pouzïõâvaâ nõâ vsï ech trïõâ uâ stnõâch vod, u kombinace laktaâ tu hliniteâ ho s beta-glukanem poklesl index PBI; hodnoty CPITN vzrostly u placeba, u dvou experimentaâ lnõâch vod se hodnoty indexu nezmeï nily. PrÏi pouzïõâvaânõâuâ stnõâ vody s laktaâ tem hlinityâ m dosï lo k poklesu celkoveâ ho pocï tu sledovanyâ ch bakteriõâ. ZaÂveÏ ry: U stnõâ vody obsahujõâcõâ beta-glukan a/nebo laktaâ t hlinityâ se prokaâ zaly jako biobezpecïneâ. V kombinaci s mechanickyâmcïisïteïnõâmmuêzïe beta-glukan v kombinaci s laktaâ tem hlinityâ m rozsïõârïit skupinu prïõârodnõâch chemoprofylaktik v prïõâpravcõâch uâ stnõâ hygieny (Ortodoncie 2013, 22, cï. 1, s ). Abstract Introduction: For patients with fixed orthodontic appliances oral hygiene is demanding. Insufficient oral hygiene and inappropriate toothbrushing results in plaque (biofilm) in places that are difficult to reach. These can become places of early origin of caries, gingivitis, and periodontitis. Aim: This study focused on the formation and composition of biofilm in the group of patients with fixed orthodontic appliances, who were suffering from gingivitis a following repeated mouthwash with a solution of betaglucan and aluminium lactate. 18

2 rocïnõâk22 Methods: The double-blind cross-over study on 21 patients who were evaluated using community periodontal index of treatment needs (CPITN), periodontal bleeding index (PBI), plaque formation index (PLI), and some resident bacteria before and after four days treatment with rinses of beta-glucan and aluminium lactate, aluminium lactate and placebo, without simultaneous mechanical tooth brushing or cleaning of interdental spaces. Results: PLI increased after the use of all three mouthrinses. The combination of aluminium lactate and betaglucan caused decreased PBI; CPITN increased in the case of placebo; in two mouth rinses tested CPITN values did not change. When mouth rinse with aluminium lactate was used, the overall number of bacteria monitored lowered considerably. Conclusion: Mouth rinses with beta-glucan and/or aluminium lactate proved safe from the biological viewpoint. Together with mechanical tooth brushing, beta-glucan with aluminium lactate could be used as a natural chemo-prophylactic agent in oral hygiene (Ortodoncie 2013, 22, No. 1, p ). KlõÂcÏ ovaâ slova: fixnõâ aparaâ t, beta-glukan, laktaâ t hlinityâ, zubnõâ plak, chemoprofylaxe Key words: fixed appliance, beta-glucane, aluminium lactate, plaque, chemoprophylaxis UÂ vod UÂ stnõâ hygiena hraje v zubnõâm leâ karïstvõâ vyâ znamnou roliv prevencivzniku posï kozenõâ tvrdyâ ch zubnõâch tkaâ nõâ azaâveï sneâ ho aparaâ tu. ZubnõÂ kaz a plakem podmõâneïnaâ gingivitida a parodontitida majõâ spolecïnyâ patogenetickyâ zaâ klad - mikrobiaâ lnõâ biofilm (zubnõâ plak), jehozï nedostatecï neâ odstranï ovaâ nõâmaâ za naâ sledek rozvoj teï chto onemocneï nõâ [1]. Biofilm je spolecï enstvo mikroorganismuê, charakterizovaneâ tõâm, zï e bunï ky, ktereâ jsou ireverzibilneï prïichyceneâ k podkladu nebo jedna k druheâ, jsou zapusïteïneâ v matrici bunï kamiprodukovanyâ ch extracelulaâ rnõâch polymernõâch laâ tek. Ty vykazujõâ odlisï nyâ fenotyp s ohledem na rychlost ruê stu a transkripci genuê [2, 3]. ZubnõÂ leâ karïstvõâ bylo prvnõâ oborem medicõâny, kde bylo mikrobiology prïijato, zï e biofilm (zubnõâ plak) je prïirozenyâ m zpuêsobem zï ivota bakteriõâ [4]. S biofilmem se setkaâ vaâ me v mnoha dalsï õâch leâ karïskyâ ch oborech, zahrnujõâcõâ povrchy cï aâ stõâ lidskeâ ho organismu (traâ vicõâ uâ strojõâ, pohlavnõâ a mocï ovyâ trakt), teï lnõâch implantaâtuê, naprï. kanyl, kloubnõâch a chlopennõâch naâ hrad. RuÊ st v biofilmu je z mnoha pohleduê pro bunï kyvyâ hodneï jsï õâ. Jsou odolneï jsï õâ vuê cï iantibiotikuê m, mechanickeâ mu posï kozenõâ, systeâ mu buneïcïneâ imunity hostitele a umozïnï uje jejich uchycenõâ se v prostrïedõâ bohateâ m na zï iviny a vyuzï itõâ kooperativnõâch vyâhod [3]. Dutina uâ stnõâ je osõâdlena prïirozenou mikrofloâ rou. Dosud bylo identifikovaânoprïiblizïneï 700 druhuê bakteriõâ [5, 6], prïicï emzï kultivovatelnyâch je jen asi60 % druhuê.cï aâstecï neâ znalostio nekultivovatelnyâ ch druzõâch se zõâskaâvajõâ zejmeâ na molekulaâ rneï biologickyâ mimetodami (naprï. PCR a Ramanova mikroskopie) [7]. ZubnõÂ plak, tvorïenyâ rezidentnõâ mikrofloâ rou, pokryâvaâ jak sklovinu puê vodnõâch, tak povrchy umeïlyâch zubuê, fixnõâch ortodontickyâch aparaâtuê a gingivy. RezidentnõÂ mikrofloâ ra braâ nõâ exogennõâm mikroorganismuê m v kolonizacizubnõâ skloviny [8]. Plak je hlavnõâ prïõâcï inou parodontopatiõâ a vzniku zubnõâho kazu. V pravidelneï Introduction Oral hygiene plays an important role in dental medicine for prevention of damage hard dental and periodontal tissues. Caries, gingivitis and periodontitis caused by plaque, have a common pathogenic basis, i.e. microbial biofilm (dental plaque), which if not removed properly, results in the problems mentioned [1]. A biofilm is basically a community of microorganisms characterized by cells that are irreversibly attached to the enamel or to other bacteria embedded in a matrix of extracellular polymeric substances produced by the cells. These cells have a different phenotype with regard to growth speed and gene transcription [2, 3]. Dentistry was the first branch of medicine where microbiologists found on that the biofilm (dental plaque) is a natural living mode for bacteria [4]. Bacterial biofilms are found on the surfaces of human organs (gastrointestinal, reproductive and urinary tract), body implants, e.g. cannulas, prosthetic joints and valves. The growth in biofilm confers biological advantage to the bacterial colonies. They are then more resistant to antibiotics, mechanical damage, host immunity, and they attach in an environment rich in nutrients and take advantage of the cooperation [3]. The buccal cavity is populated by resident microflora. So far about 700 bacterial species have been identified [5,6]; however, only about 60% of the species can be cultivated. Partial knowledge of non-cultivated species can be obtained using methods of molecular biology (e.g. PCR and Raman's microscopy) [7]. Dental plaque composed of resident microflora, covers enamel of natural as well as surface of artificial teeth, fixed orthodontic appliances, and gingiva. Resident microflora prevent exogenous microorganisms from enamel colonization [8]. Plaque is the major cause of periodontal disease and caries. Plaque, that is not regularly removed, undergoes a process of calcification [9, 10]. Pathogenic bacteria containing plaque bio- 19

3 neodstranï ovaneâ m plaku probõâhaâ proces kalcifikace [9, 10]. Biofilm zubnõâho plaku, pokud obsahuje patogennõâ bakterie, muê zï e infikovat i jineâ povrchy v lidskeâ m teï le, naprï. ceâ vnõâ katetry, implantaâ ty, umeï leâ nebo posï kozeneâ srdecï nõâ chlopneï, ale inaâ hrady kloubuê, a zpuê sobit zaâ vazïneâ zdravotnõâ komplikace. Do krevnõâho obeï hu se bakterie dostaâ vajõâ jak prïi invazivnõâch vyâ konech, ale iprïi drobnyâ ch traumatizacõâch zpuê sobenyâ ch pouhyâ m cï isï teïnõâm zubuê [4, 11]. SlozÏenõ uâ stnõâ mikrofloâ ry kazïdeâhocï loveï ka je rozdõâlneâ a je podmõâneï no jeho konstitucõâ, veï kem s prïihleâ dnutõâm k pohlavõâ (gravidita, klimakterium), dispozicõâ k tvorbeï zubnõâho kazu a kvalitou uâ stnõâ hygieny. DuÊ lezï itou roli maâ slozï enõâ dennõâ diety (neï ktereâ mikronutrienty), onemocneï nõâ (naprï. diabetes mellitus), mnozï stvõâ a slozï enõâ slin, snõâzï eneâ samoocï isï t'ovaâ nõâ podmõâneï neâ naprï. steï snaânõâm zubuê, chybnyâmivyâ plneï mi, protetickyâ minaâ hradami a v neposlednõâ rïadeï ortodontickyâ miaparaâ ty. SlozÏ enõâ mikrobiaâ lnõâho biofilmu se takeâ li sï õâ na ruê znyâ ch povrsï õâch dutiny uâ stnõâ, odlisï naâ prostrïedõâ pro mikrobiaâ lnõâ kolonizacitak poskytujõâ naprï. rty, bukaâ lnõâ povrchy a meï kkeâ patro, jazyk, supragingivaâ lnõâ a subgingivaâ lnõâ plochy zubu, celkoveâ zastoupenõâ jednotlivyâ ch mikroorganismuê v jizï vytvorïeneâ m biofilmu vsï ak byâvaâ pomeï rneï konstantnõâ po celyâ zï ivot [4]. Mechanicke cï i sïteï nõâ zubuê a mezizubnõâch prostor zubnõâmia mezizubnõâmikartaâ cï ky za pouzï itõâ zubnõâ pasty, dentaâ lnõâch nitõâ, mezizubnõâmi stimulaâ tory, prïõâpadneï dentaâ lnõâ sprchou maâ klõâcï ovou roliv odstranï ovaâ nõâ biofilmu [1]. U cï inneïjsï õâho odstranï ovaâ nõâ plaku je mozï no dosaâ hnout pouzï itõâm chemickyâ ch inhibitoruê zpomalujõâcõâch tvorbu biofirmu a inhibujõâcõâch aktivitu oraâ lnõâch patogenuê.uâ cï inek syntetickyâ ch/ prïõârodnõâch chemoprofylaktik by nemeïlbyâtdaâ n jen uâcï inkem antimikrobiaâ lnõâm (antiseptickyâ m), ale takeâ antiadhezivnõâm. Tyto pozï adavky splnï uje neï kolik antiseptik. Prioritnõ postavenõâ maâ chlorhexidin diglukonaâ t [12] a esenciaâ lnõâ oleje thymol, eukalyptol, mentol a methylsalicylaâ t. Ty jsou aktivnõâ slozï kou ve vyârobcõâch rïady Listerine Ò [13]. Antiplakove uâcï inky vsï ak vykazuje takeâ celaâ rïada sekundaâ rnõâch metabolituê rostlin naprï. kvarternõâ benzofenantridinoveâ alkaloidy obsazï eneâ naprï. v extraktu nadzemnõâ cï aâ sti Macleaya cordata [14, 15], proanthokyanidiny typu A2 v plodech klikvy velkoplodeâ (Vaccinium macrocarpon) [16-19], polyfenoly v plodech Vitis vinifera [20]. AktivnõÂmi slozïkamiprïõâpravkuê uâ stnõâ hygieny jsou takeâ prïõârodnõâ laâ tky s protizaâ neï tlivyâ mi, antioxidacï nõâmicï iadstringentnõâmi uâcï inky, jako naprï. alantoin, fenoloveâ kyseliny, obsahoveâ laâ tky zeleneâ ho cï aje, prïõârodnõâ oleje, probatickeâ bakterie, vitaminy B, C, D, E, biomineraâ ly Ca, Mg, Zn [15, 21-25]. Beta-glukany, polysacharidy z buneïcï neâ steï ny kvasinek (Sacharomyces cerevisie), hub, neï kteryâ ch bakteriõâ a rostlin majõâ vyâ razneâ imunomodulacï nõâ uâ cï inky [26] film may infect other surfaces of the human body, e.g. vascular catheters, implants, artificial or damaged heart valves, joint substitutes, and result in severe health conditions. The invasive treatment and even minor injuries due to tooth brushing cause the bacteria to escape into the bloodstream [4, 11]. The composition of oral microflora is specific for each individual depending on their constitution, age and gender (pregnancy, menopause), tendency to caries and quality of oral hygiene. The daily diet (some micronutrients) plays an important role, as well as diseases (e.g. diabetes mellitus), amount and composition of saliva, lower self-cleaning due to e.g. teeth crowding, faulty fillings, prosthetics, and orthodontic appliances. The bacterial biofilm composition differs according to the type of oral cavity surface. There are different environments in the oral cavity - e.g. lips, buccal surfaces and soft palate, tongue, supragingival and subgingival tooth surface. However, overall representation of individual microorganisms in already formed biofilm remains stable during the life of an individual [4]. Tooth brushes and interdental brushes with toothpaste, dental thread, interdental stimulators, and dental showers (irrigators) play a key role in biofilm removal [1]. More effective elimination is ensured using chemical inhibitors that slow down biofilm formation and inhibit oral pathogens. Effective synthetic/natural chemoprophylaxis should combine antimicrobial (antiseptic) and antiadhesive effects. These requirements are met by several antiseptics. Chlorhexidine digluconate [12] and essential oils - thymol, eucalyptol, menthol and methylsalicylate are the most effective. The latter are active components of Listerine Ò products [13]. However, a number of secondary plant metabolites, e.g. quarternary benzophenantridine alcaloids found in e.g. extract of Macleya cordata [14, 15], proanthocyanidines of A2 types found in fruits of cranberry (Vaccinium macrocarpon) [16-19], polyphenols found in fruits of Vitis vinifera [20] display antiplaque effects. Natural substances with anti-inflammatory, antioxidant and adstringent effects, such as allantoin, phenolic acids, green tea components, natural oils, probiotic bacteria, vitamins B, C, D, E, biominerals Ca, Mg, Zn are used as active components of oral hygiene products as well [15, 21-25]. Beta-glucans, polysaccharides of yeast cell wall (Sacharomyces cerevisie), fungi, some bacteria and plants have significant immunomodulation effects [26], and are recommended to enhance healing process before and after surgery in the oral cavity [15]. The effect of beta-glucans on experimental gingivitis was recently studied in rats [27] and human volunteers [28]. Aluminium lactate is adstringent, it also stops bleeding, and helps in elimination of halitosis [29]. Therefore, it is often 20

4 rocïnõâk22 a jsou doporucï ovaâ ny pro lepsï õâ hojivost prïed a po chirurgickyâch zaâ krocõâch v dutineï uâ stnõâ [15]. Jejich vliv na experimentaâ lnõâ gingivitis byl nedaâ vno studovaâ n na potkanech [27] ilidskyâ ch dobrovolnõâcõâch [28]. Lakta t hlinityâ maâ uâ cï inky stahujõâcõâ (adstringentnõâ) a krvaâ cenõâ zastavujõâcõâ, pomaâhaâ takeâ odstranï ovat halitoâ zu [29]. DõÂky svyâ m vlastnostem byâvaâ prïidaâ vaâ n do prïõâpravkuê uâ stnõâ hygieny, cï asto v kombinaci s chlorhexidindiglukonaâtem[30]. NedostatecÏ neâ odstranï ovaâ nõâ zubnõâho plaku je pozorovaâ no zejmeâ na u adolescentnõâch ortodontickyâch pacientuê s fixnõâm aparaâ tem [12], a proto jsme se na neï v nasï õâ studii zameïrïili. CõÂlem teâ to praâ ce bylo zhodnocenõâ vlivu uâ stnõâch vod s obsahem b-glukanuê a/nebo laktaâtu hliniteâ ho na tvorbu zubnõâho plaku u pacientuê leâ cï enyâch fixnõâm ortodontickyâm aparaâ tem ve dvojiteï slepeâ studii na dobrovolnõâcõâch. Materia l a metodika Studie byla provedena se vzorky uâ stnõâch vod 1) placebem a s obsahem, 2) kombinace laktaâ tu hliniteâ ho s beta-glukanem a 3) laktaâ tu hliniteâ ho. Protokol studie byl schvaâ len Etickou komisõâ Fakultnõ nemocnice Olomouc a Le karïskeâ fakulty Univerzity Palacke ho dne pod cï. j. 14/11. Byl sestaven soubor 21 pacientuê veveï ku (16.0 ± 3.8) let, s kompletnõâm chrupem, celkoveï zdravyâ ch, bez medikace, nekurïaâ kuê, leâcï enyâch fixnõâm ortodontickyâm aparaâ tem a s vyâraznyâmi projevy zaâneï tu gingivy. Tab. 1. SlozÏ enõâ uâ stnõâch vod (v %) Tab. 1. Mouth wash composition (v %) Vzorek 1 Sample 1 Vzorek 2 Sample 2 Vzorek 3 Sample 3 Aluminium lactate b-1,3/1,6-glucan Zinc sulphate Potassium sorbate Saccharin Denat. ethanol Pastadent Royal Tagat CH Glycerine Purified water ad 100% ad 100% ad 100% Pro hodnocenõâ vlivu uâ stnõâch vod byl pouzï it dvojiteï slepyâ zkrïõâzï enyâ (cross-over) design (Obr. 1) [31]. VsÏ ichni uâ cï astnõâcistudie tak postupneï, v naâ hodneâ m porïadõâ, uzï õâvalivsï echny testovaneâ uâ stnõâ vody. Kontrolnõ skupinou bylititõâzï pacienti pouzï õâvajõâcõâ placebo (Vzorek 1). U pacientuê byly prïikazïdeâ naâvsïteïveï hodnoceny: stav parodontu pomocõâ indexu pro potrïebu parodontolo- added to oral hygiene products, very often in combination with chlorhexidine digluconate [30]. Insufficient elimination of dental plaque is frequently observed especially in adolescent orthodontic patients with fixed appliance [12], for this reason, we focused on this group in our study. The aim of our work was to evaluate the impact of mouth rinses with b-glucanes and/or aluminium lactate on plaque formation in patients treated with fixed orthodontic appliances using a double-blind study and volunteers. Material and method Mouth rinses containing 1) placebo, and 2) combination of aluminium lactate and b-glucan, and 3) aluminium lactate were used. The study protocol was approved by the Ethics Committee of the University Hospital and Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University in Olomouc on February 14, 2011 (ref. No. 14/11). The sample was of 21 patients between the ages of 12 and 28 (16.0 ± 3.8), with complete dentition, healthy, nonsmokers, treated with fixed orthodontic appliances. All had significant manifestations of gingivitis. To assess the impact of mouth rinses we used double-blind cross-over design (Fig. 1) [31]. The volunteers gradually used all mouth rinses tested in random order. The control group included the same patients using placebo (Sample 1). During each check-up we evaluated the following parameters: periodontium condition by means of CPITN and PBI, the level of oral hygiene by means of plaque index PLI [32]. In the given intervals (6x) from each volunteer a sample of plaque swab was taken and sent for microbiological examination. Samples were cultivated in blood agar, Sabouraud agar, and MacConkey agar. They were evaluated semiquantitatively starting with ¹rareª and ending with ¹+++ª. The evaluation was translated into the scale 0-3 for individual microorganisms, and in each individual the amount of microbes at the beginning and at the end of the testing period was calculated. During the preliminary examination we removed tartar and plaque from all patients and gave them a sample of mouth rinse. For 4 days, the patients abandoned common oral hygiene (tooth brush and tooth paste) and 5 times a day (after they woke up, after breakfast, lunch, dinner, and before going to bed) they intensively rinsed their mouths (around teeth and gums) with 10 ml experimental mouthwash/placebo for 1 min. On day 4 there was a check-up, subjective impressions related to the use of a mouthwash were recorded, and patients were instructed on how to care for dentition according to Stillman. Over 14 days (i.e. wash-out period) the patients used tooth brush and interdental brush with a tooth paste containing no inhibitors of dental plaque with the exception of sodium fluoride, for 5 min in the morning and in the evening. 21

5 gickeâ ho osï etrïenõâ (CPITN) a indexu krvaâ civosti daâsnï o- vyâch papil (PBI) a uâ rovenï hygieny uâ stnõâ dutiny plakovyâ m indexem (PLI) [32]. KazÏ deâ mu dobrovolnõâku byl v danyâ ch intervalech 6x odebraâ n vzorek steï ru z plaku a zaslaâ n na mikrobiologickeâ vysï etrïenõâ. Zde byly vzorky kultivovaâ ny na krevnõâm agaru, SabouraudoveÏ agaru a MacConkeyho puêdeï a hodnoceny semikvantitativneï od hodnoty ¹ojedineÏ leª azï po ¹+++ª. Hodnocenõ bylo prïevedeno na cï õâselneâ vyjaâdrïenõâ 0-3 pro jednotliveâ mikroorganismy a u kazïdeâ ho jedince bylo spocïõâtaâ no celkoveâ mnozïstvõâ mikrobuê na zacïaâ tku a koncikazïdeâ ho testovacõâho obdobõâ. PrÏivstupnõÂm vysï etrïenõâ byl kazïdeâ mu pacientovi odstraneï n zubnõâ kaâ men a plak a obdrzï el vzorek uâ stnõâ vody. Po dobu 4 dnuê vynechal beïzï nou uâ stnõâ hygienu zubnõâm kartaâcï kem a mõâsto toho si5x denneï (po probuzenõâ, po snõâdani, obeï deï, vecï erïia prïed spaâ nkem) intenzivneï vyplachoval uâ sta (okolo zubuê a daâ sneï ) experimentaâ lnõâ uâ stnõâ vodou/placebem v mnozï stvõâ 10 ml po dobu 1 min. CÏ tvrtyâ den naâ sledovala kontrola, byly zaznamenaâ ny subjektivnõâ pocity prïipouzïõâvaâ nõâ uâ stnõâ vody a provedena instruktaâzï domaâcõâ peâcï e o chrup metodou dle Stillmana. Ve 14 dennõâm intervalu mezi testovacõâmi obdobõâmisipacienticï istili chrup 5 min. raâ no a vecï er zubnõâm a mezizubnõâm kartaâ cï kem za pouzï itõâ zubnõâ pasty, kteraâ neobsahovala s vyâ jimkou fluoriduê zï aâ dneâ inhibitory tvorby zubnõâho plaku. Ke statistickeâ mu zpracovaâ nõâ vyâ sledkuê byl pouzï i t program SPSS v. 15, SPSS Inc. Chicago, USA na hladineï vyâ znamnosti0,05. U kazï deâ ho pacienta byly jednotliveâ parametry hodnoceny vzïdy prïed a po testovacõâm obdobõâ s jednotlivyâmiuâ stnõâmivodami, bez ohledu na porïadõâ, paâ rovyâ mitesty (t-test, prïõâpadneï WilcoxonuÊ v paâ rovyâ test) a naâ sledneï analyâ zou rozptylu, resp. FriedmanovyÂm testem. Pro kazïdou uâ stnõâ vodu se vyhodnocoval vyâslednyâ pocï et n = 20 pacientuê. Vy sledky Testova nõâ se zuâ cï astnilo celkem 21 dobrovolnõâkuê, z nichzï jeden studii nedokoncï il pro neprïõâjemneâ subjektivnõâ pocity. DobrovolnõÂci pouheâ vyplachovaânõâ uâ stnõâmi vodamihodnotilivesmeï s jako nedostatecï nou naâ hradu cï i sïteï nõâ zubuê kartaâcï kem, neï kterïõâ dobrovolnõâcisisteï zïovalina pocit nedostatecïneâuâ stnõâ hygieny, nebyly vsïak pozorovaâ ny zïaâ dneâ negativnõâ vedlejsï õâ uâ cï inky. Pa rovyâ mitesty byl prokaâ zaâ n statisticky vyâ znamnyâ pokles indexu PBI po pouzïõâvaânõâuâ stnõâ vody s obsahem kombinace laktaâ tu hliniteâ ho s beta-glukanem; u indexu CPITN byl prokaâzaân naâruê st hodnot po pouzïõâvaâ nõâ placeba (p = 0,033), u testovanyâch uâ stnõâch vod se hodnoty beï hem testovacõâch obdobõâ vyâ znamneï nezmeï nily (p = 0,017, Obr. 2.). Plakovy index PLI statisticky vyâznamneï vzrostl po pouzï õâvaâ nõâ vsï ech vod. Analy zou rozptylu vsï ak nebyly prokaâ zaâ ny statisticky vyâ znamneâ roz- Obr. 1. Sche ma studie Fig. 1. Study scheme Statistical data were processed with software SPSS v.15, SPSS Inc., Chicago, USA, the level of significance In each patient individual parameters were always evaluated before and after a testing period with individual mouth rinses using paired tests (t-test, Wilcoxon paired test), and with ANOVA and Friedman test, respectively. For each mouth rinse, final n = 20 was evaluated. Results One volunteer dropped out due to subjective discomfort. The care that was limited only to the use of mouth rinse was considered insufficient substitute for tooth brushing; some volunteers reported the feeling of insufficient oral hygiene. However, no negative side effects were found. Paired tests confirmed statistically significant decrease in PBI after the use of mouth rinse containing the combination of aluminium lactate and beta-glucan. For CPITN, the values increased after the use of placebo (p=0.033), but they did not change significantly for tested mouth rinses (p = 0.017, Fig.2). The plaque index PLI increased significantly after the use of each mouth rinses tested. Nevertheless, ANOVA did not 22

6 rocïnõâk22 Obr. 2. Vliv testovanyâch uâ stnõâch vod na index krvaâ civosti daâsnï ovyâch papil (PBI), index pro potrïebu parodontologickeâhoosï etrïenõâ (CPITN), plakovyâ index (PLI) a celkoveâ pocï ty mikroorganismuê v plaku (N) u pacientuê prïed a po pouzïõâvaâ nõâ placeba (bõâlou), kombinace laktaâ tu hliniteâ ho s beta-glukanem (zï lutou) a laktaâ tu hliniteâ ho (zelenou, n= 20). VyÂsledky jsou prezentovaâ ny jako box grafy (vodorovnaâ cï aâ ra v boxu znaâ zornï uje hodnotu mediaâ nu, dolnõâ a hornõâ hrana 1. kvartil, resp. 3. kvartil, anteâ nky ukazujõâ maximaâ lnõâ a minimaâ lnõâ nameï rïeneâ hodnoty; pokud byly v souboru nalezeny odlehleâ a extreâ mnõâ hodnoty, jsou zakresleny krouzï ky a hveï zdicï kami). Fig. 2. The impact of mouth rinses on PBI, CPITN, PLI, and overall number of microorganisms in plaque (N) in patients before and after the use of placebo (white), combination of aluminium lactate and beta-glucan (yellow), and aluminium lactate (green, n=20). The results are presented in the form of box graphs (horizontal line in the box represents median, bottom and top edge 1st quartile and 3rd quartile, respectively, antennae show maximum and minimum values measured; if there were recorded distant and extreme values, they are depicted with rings and stars). dõâly meziefektem trïõâ uâ stnõâch vod na indexy PBI, CPITN cï ipli. Ve vzorcõâch zubnõâho plaku uâcï astnõâkuê studie byla nalezena sï irokaâ sï kaâ la mikroorganismuê, prïicï emzï neïktereâ se vyskytovaly opakovaneï, jineâ jen vyâ jimecï neï. PrÏevaÂzÏneÏ byla vykultivovaâna beï zïnaâ uâ stnõâ floâ ra, naprï.: viridujõâcõâ streptokoky, koagulaâ za negativnõâ stafylokoky, uâ stnõâ neiserie a koliformnõâ bakterie, v zaâ vislosti na stavu chrupu pacienta a jeho aktuaâ lnõâ straveï. Ve 12 odbeï rech byly prokaâ zaâ ny kvasinky, ktereâ prïetrvaâvaly po celou dobu studie. Wilcoxonovy m testem byl prokaâ zaâ n statisticky vyâ znamnyâ uâ bytek pocï tu bakteriõâ po pouzïõâvaânõâ uâ stnõâ vody s obsahem laktaâ tu hliniteâho (p = 0,025, Obr. 2.); FriedmanovyÂm testem vsï ak nebyly prokaâ zaâ ny statisticky vyâ znamneâ rozdõâly v rozdõâlech pocï tu mikroorganismuê mezijednotlivyâmiuâ stnõâmivodami, p = 0,252. proved statistically significant differences between the effectiveness of three mouth rinses related to PBI, CPITN, and PLI. In the dental plaque we found a wide range of microorganisms; some occurred repeatedly, some only rarely. Mostly common oral flora was cultivated. Viridans streptococci, coagulase-negative streptococci, oral neiseria, and coliform bacteria, depending on the patient's dental condition, and his/her food were identified. In 12 swabs yeasts were found that persisted during the whole study. The Wilcoxon paired test showed a statistically significant reduction of bacteria after the use of mouth rinse containing aluminium lactate (p = 0.025, Fig. 2); however, Friedman test did not show statistically any significant difference in number of microorganisms between individual mouth rinses (p = 0.252). 23

7 Diskuse Studie ukaâ zala, zïe naâ hrada mechanickeâ ho cï isï teï nõâ zubuê pouhyâ m intenzivnõâm vyplachovaâ nõâm uâ st experimentaâ lnõâmiuâ stnõâmivodamivedla ke zvyâsï eneâ akumulaciplaku, hodnoceneâ plakovyâ m indexem. U placeba byl zjisïteïn naâruê st indexu CPITN. Tyto vyâsledky jsou v souladu se zaâveï ry podobneâ studie, provedeneâ suâ stnõâ vodou obsahujõâcõâ polyfenoly chmele [31]. PouzÏõÂvaÂnõÂu stnõâ vody s obsahem b-glukanu se projevilo ve snõâzïenõâ indexu PBI. V nedaâ vneâ studii na potkanech b-glukan podaâ vanyâ v pitneâ vodeï signifikantneï snõâzï il ztraâ ty kostnõâ tkaâ neï v modelu experimentaâ lnõâ parodontitis [27]. Podobny uâcï inek byl pozorovaânprïipou- zï õâvaâ nõâ uâ stnõâ vody s b-glukanem u zdravyâ ch muzï uê, kteryâ m byla indukovaâ na experimentaâ lnõâ gingivitis. Ve srovnaâ nõâ s kontrolnõâ skupinou nebyl ovlivneï n PLI ani gingivaâ lnõâ index, ktereâ u vsï ech dobrovolnõâkuê v pruê beï hu experimenty vzrostly. U skupiny, kteraâ proplachovala uâ sta prïõâpravkem s b-glukanem a naâ sledneï jej spolkla, dosï lo k signifikantnõâmu zvyâsï enõâ mnozï stvõâ gingivaâ lnõâ tekutiny [28]. PouzÏõÂvaÂnõ uâ stnõâ vody s laktaâ tem hlinityâm se v nasïõâ studii projevilo snõâzï enõâm celkoveâ ho pocï tu mikroorganismuê v dentaâ lnõâm plaku. Takovy efekt nebyl pro tuto laâ tku dosud popsaâ n. Lakta t hlinityâ je v prïõâpravcõâch uâ stnõâ hygieny pouzïõâvaâ n zejmeâ na pro sveâ adstringentnõâ uâcï inky. PrÏedpoklaÂda se, zïe na povrchu daâ snõâ a krcïkuê zubuê iniciuje tvorbu koagulacï nõâ membraâ ny, kteraâ kraâtkou dobu chraânõâdaâ sneï /dentin prïed vneïjsï õâm podraâzïdeïnõâm. To vede k zastavenõâ zaâneï tuauâ tlumu bolesti. Optima lnõâho uâ cï inku laktaâ tu hliniteâ ho bylo dosazï eno prïi koncentraci0,05 % a prïetrvaâ val 3 azï 4 hodiny. KoagulacÏ nõâ uâ cï inek laktaâ tu hliniteâ ho na bõâlkovinneâ slozïky v dentinovyâ ch kanaâ lcõâch snizï uje jejich funkci ve vedenõâ podraâ zï deï nõâ, cozï prïispõâvaâ k desenzibilizaci obnazï enyâch zubnõâch krcï kuê. Lakta t hlinityâ takeâ pomaâhaâ odstranï ovat zaâ pach z uâ st (halitoâ zu) [29]. ZaÂveÏr Vy sledkem studie bylo zjisï teï nõâ, zï e prïõârodnõâ laâ tky b- glukan a laktaâ t hlinityâ nesignifikantneï pozitivneï ovlivnï ujõâ uâ rovenï uâ stnõâ hygieny, ale jejich samotneâ uzï itõâ nenahrazuje mechanickeâ cï isïteï nõâ zubnõâm kartaâcï kem. Jako metoda volby se tudõâzï jevõâ kombinovaneâ pouzïõâvaânõâ zubnõâho a mezizubnõâho kartaâ cï ku spolu s vyâ plachy uâ stnõâ vodou s aktivnõâmi laâ tkami. PodeÏ kovaâ nõâ: AutorÏi deï kujõâ firmeï FAVEA (KoprÏivnice) za prïõâpravu testovanyâch uâ stnõâch vod a Mgr. KaterÏineÏ LangoveÂ, Ph.D., za statistickeâ zpracovaânõâvyâ sledkuê. StrÏet zaâ jmuê: ZÏ aâ dnyâ z autoruê nenõâ s firmou FAVEA v zameï stnaneckeâmcï i jineâ m pracovnõâm vztahu. Discussion The study showed that substitution of mechanical tooth brushing with intensive rinsing of mouth with experimental mouthwashes resulted in increased accumulation of plaque (according to the plaque index PLI). When placebo was applied, then CPITN increased. The results agree with the conclusions of a similar study of a mouthwash containing hop polyphenols [31]. The use of mouthwash containing b-glucan led to PBI decrease. A recent study with rats showed that b-glucan administered in drinking water significantly reduced the loss of bone tissue in a model of experimental periodontitis [27]. Similar effects were recorded in healthy men that with experimentally induced gingivitis. In comparison with a control group the PLI and gingival index were not influenced - the values of these indexes increased in all volunteers during the experiment. A significant increase in gingival liquid was observed in the group of probands who rinsed their mouths with b-glucan containing mouthwash and then swallowed it [28]. The use of a mouthwash with aluminium lactate led to decrease in overall number of microorganisms in dental plaque. This is the first report for this substance to date. Aluminium lactate is known and used especially for its astringent effects. It is assumed that on the gum and tooth neck surface it initiates the formation of a coagulation membrane that for a short time protects gums/dentine against irritation. This stops inflammation and inhibits pain. Optimum effect of aluminium lactate was achieved in the concentration 0.05% and lasted for 3-4 hours. Coagulation action of aluminium lactate on albuminoid components in dentine ducts inhibits their ability to transmit irritation which results in desenzibilitation of exposed necks. Aluminium lactate also helps to eliminate halitosis [29]. Conclusion The study found that b-glucan and aluminium lactate positively, though insignificantly, influence oral hygiene but they cannot fully substitute for mechanical cleaning with a tooth brush. The method of option thus seems to be combined use of tooth brush and interdental brush and rinses with mouthwashes containing active substances. Acknowledgment: Authors would like to thank the company FAVEA (KoprÏivnice) for preparation of tested mouthwashes, and to Mgr. KaterÏina LangovaÂ, Ph.D. for statistical processing of the data. Conflict of interests: Authors have no engagement or other professional relationship to company FAVEA. 24

8 rocïnõâk22 Literatura/References 1. Hellwig, E.; Klimek, J.; Attin, T.: Za chovnaâ stomatologie a parodontologie. Praha: Grada Publishing; Donlan, R. M.; Costerton, J. W.: Biofilms: survival mechanisms of clinically relevant microorganisms. Clin. Microbiol. Rev. 2002, 15, cï. 2, s RulõÂk, M.; RuÊ zïicï ka, F.; HolaÂ, V.: Struktura, fyziologie a ekologie biofilmuê. In: RulõÂk, M.; HolaÂ, V.; RuÊzÏicÏ ka, F.; Votava, M., eds.: Mikrobia lnõâ biofilmy. Olomouc: Universita Palacke ho v Olomouci; s HolaÂ, V., Kapra lovaâ, S.: Biofilm dutiny uâ stnõâ. In: RulõÂk, M., HolaÂ, V., RuÊzÏicÏ ka, F., Votava, M., eds. Mikrobia lnõâ biofilmy. Olomouc: Universita Palacke ho v Olomouci; s DePaola, L. G.; Minah, G. E.; Overholser, C. D.; Meiller, T. F.; Charles, C. H.; Harper, D. S.; McAlary, M.: Effect of an antiseptic mouthrinse on salivary microbiota. Amer. J. Dent. 1996, 9, cï. 3, s Paster, B. J.; Boches, S. K.; Galvin, J. L.; Ericson, R. E.; Lau, C. N.; Levanos, V. A.; Sahasrabudhe, A.; Dewhirst, F. E.: Bacterial diversity in human subgingival plaque. J. Bacteriol. 2001, 183, cï. 12, s Suzuki, N.; Yoshida, A.; Nakano, Y.: Quantitative analysis of multi-species oral biofilms by TaqMan Real-Time PCR. Clin. Med. Res. 2005, 3, cï. 3, s Marsh, P. D.: Dental plaque as a microbial biofilm. Caries Res. 2004, 38, cï. 3, s DrÏõÂzhal, I.; Sleza k, R.: Za klady parodontologie. Praha: Karolinum; Kilian, J.; Barta kovaâ, V.; Bilder, J.; FialovaÂ, S.; HalacÏ kovaâ, Z.; Handzel, J.; HoubovaÂ, H.; HubkovaÂ, V.; Kora bek, L.; LekesÏ ovaâ, I.; MaresÏ, J.; MerglovaÂ, V.; Penka, M.; PrazÏaÂkovaÂ, L.; Semra d, B.; SÏ ubrtovaâ, I.; VaneÏ k, J.; Vomela, J.; Zicha, A.: Prevence ve stomatologii. 2nd, Praha: Gale n; Biasotto, M.; Chiandussi, S.; Costantinides, F.; Di Lenarda, R.: Descending necrotizing mediastinitis of odontogenic origin. Recent Pat. Antiinfect. Drug Discov. 2009, 4, cï. 2, s Babay, N.; Bukhary, M.T.: Clinical effects of chlorhexidine, sanguinarine and saline as coolants during ultrasonic scaling on gingivitis in orthodontic patients. Saudi Dent. J. 2001, 13, cï. 1, s Claffey, N.: Essential oil mouthwashes: a key component in oral health management. J. Clin. Periodontol. 2003, 30 Suppl 5, s Adamkova, H.; Vicar, J.; Palasova, J.; Ulrichova, J.; Simanek, V.: Macleya cordata and Prunella vulgaris in oral hygiene products - their efficacy in the control of gingivitis. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub. 2004, 148, cï. 1, s VicÏ ar, J.; Ada mkovaâ, H.; Eber, M.; UlrichovaÂ, J.; SÏ imaânek, V.; PalasovaÂ, J.: PrÏõÂrodnõ laâ tky v prïõâpravcõâch uâ stnõâ hygieny. Progressdent 2005, 3, s Yamanaka, A.; Kouchi, T.; Kasai, K.; Kato, T.; Ishihara, K.; Okuda, K.: Inhibitory effect of cranberry polyphenol on biofilm formation and cysteine proteases of Porphyromonas gingivalis. J. Periodontal. Res. 2007, 42, cï. 6, s Labrecque, J.; Bodet, C.; Chandad, F.; Grenier, D.: Effects of a high-molecular-weight cranberry fraction on growth, biofilm formation and adherence of Porphyromonas gingivalis. J. Antimicrob. Chemother. 2006, 58, cï. 2, s Bodet, C.; Chandad, F.; Grenier, D.: Inhibition of host extracellular matrix destructive enzyme production and activity by a high-molecular-weight cranberry fraction. J. Periodontal Res. 2007, 42, cï. 2, s Bodet, C.; Chandad, F.; Grenier, D.: Cranberry components inhibit interleukin-6, interleukin-8, and prostaglandin E production by lipopolysaccharide-activated gingival fibroblasts. Eur. J. Oral Sci. 2007, 115, cï. 1, s Yano, A.; Kikuchi, S.; Takahashi, T.; Kohama, K.; Yoshida, Y.: Inhibitory effects of the phenolic fraction from the pomace of Vitis coignetiae on biofilm formation by Streptococcus mutans. Arch Oral Biol. 2012, 57, cï. 6, s Petti, S.; Scully, C.: Polyphenols, oral health and disease: A review. J. Dent. 2009, 37, cï. 6, s Rasooli, I.; Shayegh, S.; Taghizadeh, M.; Astaneh, S.D.A.: Phytotherapeutic prevention of dental biofilm formation. Phytotherapy Research 2008, 22, cï. 9, s Rasooli, I.; Shayegh, S.; Taghizadeh, M.; Astaneh, S.D.A.: Rosemarinus officinalis and Thymus eriocalyx essential oils combat in vitro and in vivo dental biofilm formation. Pharmacognosy Magazine 2008, 4, cï. 14, s AL-Bayaty, F. H.; Taiyeb-Ali, T. B.; Abdulla, M. A.; Mahmud, Z. B.: Antibacterial effects of Oradex, Gengigel and Salviathymol-n mouthwash on dental biofilm bacteria. Afr. J. Microbiol. Res. 2011, 5, cï. 6, s Van der Velden, U.; Kuzmanova, D.; Chapple, I. L.: Micronutritional approaches to periodontal therapy. J. Clin. Periodontol. 2011, 38 Suppl. 11, s Murphy, E. A.; Davis, J. M.; Carmichael, M. D.: Immune modulating effects of beta-glucan. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care 2010, 13, cï. 6, s Breivik, T.; Opstad, P. K.; Engstad, R.; Gundersen, G.; Gjermo, P.; Preus, H.: Soluble beta-1,3/1,6-glucan from yeast inhibits experimental periodontal disease in Wistar rats. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, cï. 4, s Preus, H. R.; Aass, A. M.; Hansen, B. F.; Moe, B.; Gjermo, P.: A randomized, single-blind, parallel-group clinical study to evaluate the effect of soluble beta-1,3/1,6-glucan on experimental gingivitis in man. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, cï. 3, s Higuchi, Y.; Kurihara, H.; Nishimura, F.; Miyamoto, M.; Arai, H.; Nakagawa, M.; Murayama, Y.; Suido, H.; Tanii, S.: Clinical evaluation of a dental rinse containing aluminum lactate for treatment of dentinal hypersensitivity. J. Clin. Dent. 1996, 7, cï. 1, s Rathe, F.; Auschill, T. M.; Sculean, A.; Gaudszuhn, C.; Arweiler, N. B.: The plaque and gingivitis reducing effect of a chlorhexidine and aluminium lactate containing dentifrice (Lacalut aktiv) over a period of 6 months. J. Clin. Periodontol. 2007, 34, cï. 8, s

9 31. Shinada, K.; Tagashira, M.; Watanabe, H.; Sopapornamorn, P.; Kanayama, A.; Kanda, T.; Ikeda, M.; Kawaguchi, Y.: Hop bract polyphenols reduced three-day dental plaque regrowth. J. Dent. Res. 2007, 86, cï. 9, s Loesche, W. J.: Ecology of the oral flora. In: Nisengard, R. J., Newman, M. G., eds. Oral microbiology and immunology. Philadelphia: W. B. Saunders; s Doc. Ing. KaterÏina ValentovaÂ, Ph.D., U stav leâ karïskeâ chemie a biochemie LF UP HneÏ votõânskaâ 3, Olomouc Altis Group spol. s r. o. ±vyâhradnõâ zaâstupce pro CÏ eskou republiku a Slovensko V roce 2013 pro VaÂs prïipravujeme: TermõÂn: 8.± MõÂsto konaânõâ: Mikulov TeÂma: Ortodonticko-chirurgicka leâcïba pacientuê scïelistnõâmi vadami ± zaâklady a noveâ zkusïenosti PrÏednaÂsÏejõÂcõÂ: Doc. MUDr. Rene FoltaÂn, Ph.D. MUDr. JirÏõ Petr TeÏsÏõÂsenaVaÂs kolektiv Altis Group s.r.o. Altis Group spol. s r. o., ZÏ erotõânova 901/12, BrÏeclav Tel./fax: , Petra Karafova , Marie PõÂsarÏõÂkova ± Zelena linka: (VOLEJTE ZDARMA!) 26

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

LAB REPORT EXAMPLE - NOTE: THERE ARE P VALUES AND R2 VALUES USED AS PART OF THE RESULTS - YOU ARE NOT REQUIRED TO TEST FOR SIGNIFICANCE.

LAB REPORT EXAMPLE - NOTE: THERE ARE P VALUES AND R2 VALUES USED AS PART OF THE RESULTS - YOU ARE NOT REQUIRED TO TEST FOR SIGNIFICANCE. LAB REPORT EXAMPLE - NOTE: THERE ARE P VALUES AND R 2 VALUES USED AS PART OF THE RESULTS - YOU ARE NOT REQUIRED TO TEST FOR SIGNIFICANCE. ALSO, THIS REPORT DOES NOT USE TABLES BUT YOU SHOULD INCLUDE THEM

More information

Plaque and periodontal disease

Plaque and periodontal disease Patient information Plaque and periodontal disease This leaflet explains how you and your dentist or hygienist can work together to help prevent plaque and periodontal disease. What s in a tooth? Enamel

More information

It s Essential for a Healthy Lifestyle

It s Essential for a Healthy Lifestyle It s Essential for a Healthy Lifestyle Better oral health is a key part of healthy living The essentials to maintain optimal health A balanced diet, regular exercise, stress management Proper oral hygiene

More information

Plaque and periodontal disease

Plaque and periodontal disease How do l maintain healthy teeth and gums? You can do five things to ensure you have healthy teeth and gums: 1. Visit your dentist or hygienist regularly and follow their advice on how to look after your

More information

Dental care and treatment for patients with head and neck cancer. Department of Restorative Dentistry Information for patients

Dental care and treatment for patients with head and neck cancer. Department of Restorative Dentistry Information for patients Dental care and treatment for patients with head and neck cancer Department of Restorative Dentistry Information for patients i Why have I been referred to the Restorative Dentistry Team? Treatment of

More information

Gum inflammation and periodontitis

Gum inflammation and periodontitis Gum inflammation and periodontitis a patient guide Periodontitis is more common than you may think. Around 40% of all adults suffer from the disease often without knowing it. The sooner it is diagnosed

More information

CAUSES OF PERIODONTAL DISEASE

CAUSES OF PERIODONTAL DISEASE PERIODONTICS Periodontal means around the tooth and this disease attacks the gums and the bone that support the teeth. Four out of five people have periodontal disease (also known as periodontitis and

More information

Therapeutic Considerations for Treating Geriatric Patient

Therapeutic Considerations for Treating Geriatric Patient Therapeutic Considerations for Treating Geriatric Patient Michael Metz, DMD, MSD, MS, MBA University of Louisville School of Dentistry Department of General Dentistry and Oral Medicine Two Types of Geriatric

More information

NORLAND AVENUE PHARMACY PRESCRIPTION COMPOUNDING FOR DENTAL MEDICINE

NORLAND AVENUE PHARMACY PRESCRIPTION COMPOUNDING FOR DENTAL MEDICINE DECEMBER 2011 NORLAND AVENUE PHARMACY PRESCRIPTION COMPOUNDING N ORLANDA VENUEP HARMACY. COM We customize individual prescriptions for the specific needs of our patients. INSIDE THIS ISSUE: Gingivitis

More information

Periodontal (Gum) Disease. Causes, Symptoms, and Treatments. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES National Institutes of Health

Periodontal (Gum) Disease. Causes, Symptoms, and Treatments. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES National Institutes of Health Periodontal (Gum) Disease Causes, Symptoms, and Treatments U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES National Institutes of Health Periodontal (Gum) Disease If you have been told you have periodontal

More information

CHLORHEXIDINE AS AN ADJUVANT IN ULTRASOUND SCALING

CHLORHEXIDINE AS AN ADJUVANT IN ULTRASOUND SCALING Vol. 6, No. 3, July - September 14 CHLORHEXIDINE AS AN ADJUVANT IN ULTRASOUND SCALING Cristian Marin*, Vlad Popescu, Radu Costea Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy - Bucharest, Romania,

More information

Aetiology and Pathology of Periodontal Disease. Dr. Wendy Turner

Aetiology and Pathology of Periodontal Disease. Dr. Wendy Turner Aetiology and Pathology of Periodontal Disease Dr. Wendy Turner Lecture Outline Periodontal structures and the inflammatory response Periodontal disease progression stages Pathogenesis and the host response

More information

Periodontal (Gum) Disease: Causes, Symptoms, and Treatments

Periodontal (Gum) Disease: Causes, Symptoms, and Treatments Periodontal (Gum) Disease: Causes, Symptoms, and Treatments Introduction If you have been told you have periodontal (gum) disease, you're not alone. An estimated 80 percent of American adults currently

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

Periodontal Disease. Periodontal disease or gum disease is the inflammation of the gums and the supporting structures which hold your teeth in place.

Periodontal Disease. Periodontal disease or gum disease is the inflammation of the gums and the supporting structures which hold your teeth in place. Periodontal Disease Periodontal disease or gum disease is the inflammation of the gums and the supporting structures which hold your teeth in place. When the inflammation is simply in the gums it is called

More information

Oral health care is vital for seniors

Oral health care is vital for seniors Oral health care is vital for seniors (NC) Statistics Canada estimates seniors represent the fastest growing segment of the Canadian population, a segment expected to reach 9.2 million by 2041. As more

More information

A Look into a Natural Treatment Option for Gingivitis

A Look into a Natural Treatment Option for Gingivitis Bleeding Gums? A Look into a Natural Treatment Option for Gingivitis by Dr. Janna Levanto, HBK, ND Biologics Naturopathic Clinic 3050 Yonge St. Suite 203 Toronto, ON M4N 2K4 Dr.Levanto@biologicsclinic.com

More information

Efficacy of Listerine and ACT Mouth Rinses on Oral Bacteria. Mark Gironda Binghamton University 03/13/07

Efficacy of Listerine and ACT Mouth Rinses on Oral Bacteria. Mark Gironda Binghamton University 03/13/07 Efficacy of Listerine and ACT Mouth Rinses on Oral Bacteria Mark Gironda Binghamton University 03/13/07 RESULTS Control ACT Figure 1. Control group versus the ACT mouthwash with anti-cavity purpose. Control

More information

Causes Of Tooth Decay

Causes Of Tooth Decay Causes Of Tooth Decay Tooth decay is caused over time by bacterial plaque forming on the teeth and/or the presence of acid in the diet. Diet: Frequent snacking or sipping on acid or sugary drinks increases

More information

Viết bởi Administrator Thứ sáu, 28 Tháng :16 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 28 Tháng :18

Viết bởi Administrator Thứ sáu, 28 Tháng :16 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 28 Tháng :18 A mild form of gum disease with inflammation of the gum is called gingivitis. Gum disease is also known as periodontal disease. As gingivitis is usually very mild; many people may have it and not know.

More information

GENGIGEL PROF / GENGI Pro Gengigel is a patented line registered as a Class II B Medical Device in Europe and U.S. FDA approved NEW PROFESSIONAL LINE

GENGIGEL PROF / GENGI Pro Gengigel is a patented line registered as a Class II B Medical Device in Europe and U.S. FDA approved NEW PROFESSIONAL LINE GENGIGEL PROF / GENGI Pro Gengigel is a patented line registered as a Class II B Medical Device in Europe and U.S. FDA approved NEW PROFESSIONAL LINE Products based on high-profile research that meet the

More information

Gum disease, erosion and sensitivity Information for you

Gum disease, erosion and sensitivity Information for you Gum disease, erosion and sensitivity Information for you Visit our website: www.nhsaaa.net All our publications are available in other formats Gum disease Gum disease is the swelling, soreness or infection

More information

Your child s heart problem and dental care

Your child s heart problem and dental care Your child s heart problem and dental care Contents p.3 Why is dental health important for my child? p.3 What is tooth decay and what causes it? p.4 How can I prevent this from happening to my child? p.6

More information

FACE IT. YOU RE OUTNUMBERED.

FACE IT. YOU RE OUTNUMBERED. FACE IT. YOU RE OUTNUMBERED. PERIODONTAL DISEASE MEANS YOU HAVE MILLIONS OF HARMFUL BACTERIA CAUSING DAMAGE DEEP UNDER YOUR GUMLINE WHERE BRUSHING AND FLOSSING CAN T REACH. Your dental team can help you

More information

oral health through everyday care everyday oral care routines for a lifetime of smiles

oral health through everyday care everyday oral care routines for a lifetime of smiles oral health through everyday care everyday oral care routines for a lifetime of smiles oral health through everyday care Everyday care routines are essential for maintaining good health. A toothbrush,

More information

The Chococeutical way of Life. He lthy Teeth. Xylitol tooth re-mineralization chocolates

The Chococeutical way of Life. He lthy Teeth. Xylitol tooth re-mineralization chocolates The Chococeutical way of Life He lthy Teeth Xylitol tooth re-mineralization chocolates Xyl ceuticals approach to Preventive Dentistry The Problem The new Approach For many years, Preventive Dentistry has

More information

Patient Guide to Periodontal Disease: Causes and Symptoms

Patient Guide to Periodontal Disease: Causes and Symptoms Patient Guide to Periodontal Disease: Causes and Symptoms Five things patients should know about periodontal disease 1. What is periodontal disease? Commonly known as gum disease, periodontal disease is

More information

Presented by Tracy S Gates, in Southwater, West Sussex.

Presented by Tracy S Gates, in Southwater, West Sussex. Your Monthly Update Dear Colleague Welcome to the March 2013 newsletter from Pure Bio Ltd. Upcoming Pure Bio Seminar Pure Bio are pleased to announce a One-Day seminar on 25th May 2013 introducing the

More information

Periodontal Disease. Department of Orthodontics and Restorative Dentistry Information for Patients. University Hospitals of Leicester.

Periodontal Disease. Department of Orthodontics and Restorative Dentistry Information for Patients. University Hospitals of Leicester. Periodontal Disease Department of Orthodontics and Restorative Dentistry Information for Patients i University Hospitals of Leicester NHS Trust What is Periodontal Disease (Gum Disease)? Periodontal disease

More information

Taking Care of Your Teeth and Mouth

Taking Care of Your Teeth and Mouth National Institute on Aging Taking Care of Your Teeth and Mouth Max is shocked. His dentist told him that he has a tooth that needs to come out. The 63-year-old had been sure he would keep his teeth forever.

More information

The present study reports on the application of silver anode in root canals for disinfection of

The present study reports on the application of silver anode in root canals for disinfection of Murat AYDIN *, The antibacterial effect of silver anode in root canals Oral Microbiol Immunol Abstract The present study reports on the application of silver anode in root canals for disinfection of infected

More information

We will learn about: Infections in oral cavity + teeth plaque, parodontitis Normal microflora of oral cavity Systemic diseases with typical signs in

We will learn about: Infections in oral cavity + teeth plaque, parodontitis Normal microflora of oral cavity Systemic diseases with typical signs in Institute for Microbiology, Medical Faculty of Masaryk University and St. Anna Faculty Hospital in Brno MUDr. Lenka Černohorská Ph.D. MICROBIOLOGY AND MEDICINE The 1st lecture for 2nd-year students February,

More information

B E N E F I T S O F P E R I O D O N T A L T R E A T M E N T. A Patient s Guide

B E N E F I T S O F P E R I O D O N T A L T R E A T M E N T. A Patient s Guide DISCOVER B E N E F I T S O F P E R I O D O N T A L T R E A T M E N T A Patient s Guide INTRODUCTION One in every two adults age 30 and older suffers from periodontal disease, commonly referred to as gum

More information

Fluoride Products for Oral Health: Professional Information

Fluoride Products for Oral Health: Professional Information Albertans without water fluoridation and without drinking water that has natural fluoride around 0.7 parts per million (ppm) may benefit from other forms of fluoride that prevent tooth decay. This information

More information

Journal of Innovations in Pharmaceuticals and Biological Sciences

Journal of Innovations in Pharmaceuticals and Biological Sciences Journal of Innovations in Pharmaceuticals and Biological Sciences www.jipbs.com JIPBS ISSN: 2349-2759 Review Article Awareness of Periodontitis in Students of Karachi Safila Naveed *1, Halima Saadia 1,

More information

Keeping Your Teeth Clean. A must during orthodontic treatment

Keeping Your Teeth Clean. A must during orthodontic treatment Keeping Your Teeth Clean A must during orthodontic treatment Doing Your Part Good Dental Hygiene + Orthodontics = A Smile That s Good for Life It s important that you take good care of your teeth during

More information

Minority Health Conference

Minority Health Conference F l o r i d a A & M U n i v e r s i t y Minority Health Conference Correlation Between Periodontal and Cardiovascular Diseases Presented by Dr. Edward R. Scott II D.M.D. December 11, 2010 Agenda Review

More information

Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme SDcep. Prevention and Treatment of Periodontal Diseases in Primary Care Guidance in Brief

Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme SDcep. Prevention and Treatment of Periodontal Diseases in Primary Care Guidance in Brief Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme SDcep Prevention and Treatment of Periodontal Diseases in Primary Care Guidance in Brief June 2014 Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme SDcep

More information

[PAGE HEADLINE] Improve your Health and Change Your Smile with Complete Dental Services in One [CITYNAME] Location

[PAGE HEADLINE] Improve your Health and Change Your Smile with Complete Dental Services in One [CITYNAME] Location Eddie Stephens//Copywriter Sample: Website copy/internal Dental Services Pages [PAGE HEADLINE] Improve your Health and Change Your Smile with Complete Dental Services in One [CITYNAME] Location [LEAD SENTENCE/PARAGRAPH]

More information

Maxillofacial diet and oral hygiene advice

Maxillofacial diet and oral hygiene advice Maxillofacial diet and oral hygiene advice Delivering the best in care UHB is a no smoking Trust To see all of our current patient information leaflets please visit www.uhb.nhs.uk/patient-information-leaflets.htm

More information

Is It Contageous? What Will Happen If I Put Off Treatment?

Is It Contageous? What Will Happen If I Put Off Treatment? IS GUM DISEASE SERIOUS? Is It Contageous? What Will Happen If I Put Off Treatment? If this is your first time hearing the term "periodontal", you might think that periodontal disease is some kind of unusual

More information

Tooth Decay. What Is Tooth Decay? Tooth decay happens when you have an infection of your teeth.

Tooth Decay. What Is Tooth Decay? Tooth decay happens when you have an infection of your teeth. Tooth Decay What Is Tooth Decay? Tooth decay happens when you have an infection of your teeth. When you eat food and drink, it is broken down into acid. This acid helps to make plaque (a sticky substance).

More information

Brushing up on teeth He ora niho, he ora tangata

Brushing up on teeth He ora niho, he ora tangata Age Concern Information Sheet Brushing up on teeth He ora niho, he ora tangata Good oral health is an important part of general health and wellbeing as we age. This Age Concern Information Sheet provides

More information

Dental Care and Chronic Conditions. Respiratory Disease Cardiovascular Disease Diabetes

Dental Care and Chronic Conditions. Respiratory Disease Cardiovascular Disease Diabetes Dental Care and Chronic Conditions Respiratory Disease Cardiovascular Disease Diabetes Shape Up Your Smile and Avoid Some Complications of Chronic Diseases When you take good care of your oral health,

More information

A Guide to Reporting D4346

A Guide to Reporting D4346 Guide to Reporting D4346 May 17, 2016 Page 1 of 10 ADA Code of Ethics: Veracity A Guide to Reporting D4346 A resource guide from the ADA developed to educate dentists and others in the dental community

More information

Keeping Your Teeth Clean

Keeping Your Teeth Clean Partnership: You, Your Orthodontist and Your Dental Team. The family Dental Team (dentist, dental hygienist and specialists) help make sure that teeth and gums stay clean and healthy. Because dental hygiene

More information

GRADE 6 DENTAL HEALTH

GRADE 6 DENTAL HEALTH GRADE 6 DENTAL HEALTH DENTAL HEALTH GRADE: 6 LESSON: 1 THEME: STRUCTURE AND FUNCTION CONCEPT: THE STRUCTURE OF A TOOTH IS RELATED TO ITS FUNCTION PREPARATION: 1. Prepare an overhead transparency of Parts

More information

Semester I Dental Anatomy (Basic Orofacial Anatomy)

Semester I Dental Anatomy (Basic Orofacial Anatomy) Dental Assisting Curriculum Example The dentalcare.com CE library offers over 150 courses that can be used in conjunction with your dental assisting curriculum. The guide below recommends courses to assign,

More information

Preventive Care Solutions. Clinpro. Comfortable Oral Care. The healthy. smile concept. Clinpro Prophy Powder Clinpro Prophy Paste

Preventive Care Solutions. Clinpro. Comfortable Oral Care. The healthy. smile concept. Clinpro Prophy Powder Clinpro Prophy Paste Preventive Care Solutions Clinpro Comfortable Oral Care The healthy smile concept Clinpro Prophy Powder Clinpro Prophy Paste Systematic prophylaxis with a complete product program At the leading edge of

More information

The systemic effect of a food additive on dental plaque and calculus

The systemic effect of a food additive on dental plaque and calculus The systemic effect of a food additive on dental plaque and calculus Sune Wikner1, Christina Timander2, Jan Bergström3 1. SweDenCare AB, Umeå, Sweden 2. Blommensbergsvägen 165, Hägersten, Sweden 3. Institute

More information

Cancer Care Oral Mucositis Managing Oral Care After Radiation or Chemotherapy. May 08

Cancer Care Oral Mucositis Managing Oral Care After Radiation or Chemotherapy. May 08 Cancer Care Oral Mucositis Managing Oral Care After Radiation or Chemotherapy May 08 Halton Region Health Department Mission Statement Together with the Halton community, the Health Department works to

More information

Microbial Interactions. Copyright McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC. Permission required for reproduction or display.

Microbial Interactions. Copyright McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC. Permission required for reproduction or display. 32 Microbial Interactions Copyright McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC. Permission required for reproduction or display. 1 Microbial Interactions Symbiosis = an association of two or more different

More information

2.5 mg dental insert [chlorhexidine digluconate] Have you been diagnosed with GUM DISEASE

2.5 mg dental insert [chlorhexidine digluconate] Have you been diagnosed with GUM DISEASE 2.5 mg dental insert [chlorhexidine digluconate] Have you been diagnosed with GUM DISEASE What you need to know about Periodontal Disease? Periodontal disease (also called gum disease) is a chronic, bacterial

More information

The Oral Microflora. M.R.Milward School of Dentistry

The Oral Microflora. M.R.Milward School of Dentistry The Oral Microflora M.R.Milward School of Dentistry Contents 1. Definitions 2. Microbial habitats 3. Factors affecting growth 4. Identification 5. Important oral bacteria 6. Clinical examples 7. Flora

More information

2.5 mg dental insert [chlorhexidine digluconate] Have you been diagnosed with GUM DISEASE

2.5 mg dental insert [chlorhexidine digluconate] Have you been diagnosed with GUM DISEASE 2.5 mg dental insert [chlorhexidine digluconate] Have you been diagnosed with GUM DISEASE What you need to know about Periodontal Disease? Periodontal disease (also called gum disease) is a chronic, bacterial

More information

Dental Health Following Childhood Cancer Treatment

Dental Health Following Childhood Cancer Treatment Dental Health Following Childhood Cancer Treatment Treatment for cancer during childhood often increases the risk for dental problems. As a childhood cancer survivor, it is important for you to understand

More information

Sore throat. Infection. Fungi: Viruses: Bacteria:

Sore throat. Infection. Fungi: Viruses: Bacteria: Sore throat Infection Infection is an illness that is caused by germs or micro-organisms (tiny organisms) that invade the body. Micro-organisms include the like of viruses, bacteria and fungi.1 Bacteria:

More information

Central question remains: What is best for the patient?

Central question remains: What is best for the patient? For several years, a controversy has been brewing over treatment of the periodontal patient and appropriateness of referral to a periodontist. Central question remains: What is best for the patient? We

More information

Periodontal disease and DIABETES

Periodontal disease and DIABETES Periodontal disease and DIABETES By: Professor Philip Preshaw Specialist in Periodontics School of Dental Sciences Newcastle University PERIODONTAL DISEASE & DIABETES What is periodontal disease? Periodontal

More information

Oral health- something to worry about in Neuro rehabilitation settings? Mohit Kothari BDS, PhD Hammel Neurocenter. Talk of the Day!!

Oral health- something to worry about in Neuro rehabilitation settings? Mohit Kothari BDS, PhD Hammel Neurocenter. Talk of the Day!! Department of Clinical Medicine HEALTH Talk of the Day!! Oral health- something to worry about in Neuro rehabilitation settings? Do we really have a problem? How to identify? Screening/ Indexing How big/

More information

All about teeth Issues Around Oral Health

All about teeth Issues Around Oral Health All about teeth Issues Around Oral Health Oral Health Challenges in Long-term Care Access to Oral Care Mickey Wener, RDH, MEd School of Dental Hygiene Health Promotion Unit, Centre for Community Oral Health

More information

Changing the face of TMJ The Resource Center for Education Support Research on Temporomandibular (Jaw) Joint Diseases and Disorders

Changing the face of TMJ The Resource Center for Education Support Research on Temporomandibular (Jaw) Joint Diseases and Disorders About What TMJ Patients Should Know About Dental Hygiene and Self Care Changing the face of TMJ The Resource Center for Education Support Research on Temporomandibular (Jaw) Joint Diseases and Disorders

More information

Dental Care. You are part of it! Healthier, fitter, safer.

Dental Care. You are part of it! Healthier, fitter, safer. Dental Care You are part of it! Healthier, fitter, safer. Toothache may range from a distressing inconvenience to intense, miserable pain. Toothache is difficult to treat with only the medication and instruments

More information

Understanding Dental Implants

Understanding Dental Implants Understanding Dental Implants Comfort and Confidence Again A new smile It s no fun when you re missing teeth. You may not feel comfortable eating or speaking. You might even avoid smiling in public. Fortunately,

More information

Clinical Effect of Periodontal Pocket Irrigation with H 2 O 2

Clinical Effect of Periodontal Pocket Irrigation with H 2 O 2 Original Article Received: Oct. 2010 Accepted: Jan. 2010 Clinical Effect of Periodontal Pocket Irrigation with H 2 O 2 Sahebjam Atabaki, M.* Moradi Haghgoo, J.** Khoshhal, M. **Arabi, R. ** Khodadoostan,

More information

Strong bone for beautiful teeth Patient Information I Bone reconstruction with Geistlich Bio-Oss and Geistlich Bio-Gide

Strong bone for beautiful teeth Patient Information I Bone reconstruction with Geistlich Bio-Oss and Geistlich Bio-Gide Strong bone for beautiful teeth Patient Information I Bone reconstruction with Geistlich Bio-Oss and Geistlich Bio-Gide Contents Smiling is the most beautiful way to show your teeth 3 What are the causes

More information

KEEPING YOUR TEETH FOR A LIFETIME...

KEEPING YOUR TEETH FOR A LIFETIME... KEEPING YOUR TEETH FOR A LIFETIME... easy as! what you need to know Having a healthy mouth is important for overall health and well being. Healthy teeth and gums play an important part in your ability

More information

EFFECT OF AN ESSENTIAL OIL-CONTAINING MOUTH RINSE ON VSC-PRODUCING BACTERIA ON THE TONGUE

EFFECT OF AN ESSENTIAL OIL-CONTAINING MOUTH RINSE ON VSC-PRODUCING BACTERIA ON THE TONGUE EFFECT OF AN ESSENTIAL OIL-CONTAINING MOUTH RINSE ON VSC-PRODUCING BACTERIA ON THE TONGUE Sroisiri Thaweboon and Boonyanit Thaweboon Faculty of Dentistry, Mahidol University, Bangkok, Thailand Abstract.

More information

Clinical Study Report. Clinical Efficacy of the e-bright Tooth Whitening Accelerator Home Edition: a randomized placebo controlled clinical trial

Clinical Study Report. Clinical Efficacy of the e-bright Tooth Whitening Accelerator Home Edition: a randomized placebo controlled clinical trial Clinical Study Report Clinical Efficacy of the e-bright Tooth Whitening Accelerator Home Edition: a randomized placebo controlled clinical trial (Clinical Study Protocol Number: EBRIGHT-2007-01) Study

More information

Spedding Dental Clinic. 73 Warwick Road Carlisle CA1 1EB T: 01228 521889 www.speddingdental.co.uk

Spedding Dental Clinic. 73 Warwick Road Carlisle CA1 1EB T: 01228 521889 www.speddingdental.co.uk DENTAL IMPLANTS Spedding Dental Clinic 73 Warwick Road Carlisle CA1 1EB T: 01228 521889 www.speddingdental.co.uk SPEDDING DENTAL CLINIC Jack Spedding is a partner in Spedding dental clinic. He is a highly

More information

Mahae Institute of Dental Sciences and Hospital, Mahe, India

Mahae Institute of Dental Sciences and Hospital, Mahe, India International Journal of Dental Research & Development (IJDRD) ISSN(P): 2250-2386; ISSN(E): 2321-0117 Vol. 6, Issue 4, Aug 2016, 1-8 TJPRC Pvt. Ltd. EVALUATION OF ANTI-CARIOGENIC PROPERTY OF GREEN TEA,

More information

U.S. Department of Health and Human Services National Institutes of Health National Institute of Dental and Craniofacial Research

U.S. Department of Health and Human Services National Institutes of Health National Institute of Dental and Craniofacial Research U.S. Department of Health and Human Services National Institutes of Health National Institute of Dental and Craniofacial Research What do I need to know about dry mouth? Dry mouth is the feeling that

More information

ORTHODONTIC TREATMENT

ORTHODONTIC TREATMENT ORTHODONTIC TREATMENT Informed Consent for the Orthodontic Patient As a general rule, positive orthodontic results can be achieved by informed and cooperative patients. Thus, the following information

More information

Dental health following cancer treatment

Dental health following cancer treatment Dental health following cancer treatment Treatment for cancer often increases the risk for dental problems. As a cancer survivor, it is important for you to understand the reasons why dental care is especially

More information

Here are some nice normal teeth Here are some teeth with advanced periodontal

Here are some nice normal teeth Here are some teeth with advanced periodontal Dental disease causes pain, discomfort, and allows bacteria to enter the blood stream leading to organ disease. Yet oral hygiene is one of the most overlooked areas of medical care for dogs and cats. Consistent

More information

THE NETHERSOLE NURSING PRACTICE AND RESEARCH UNIT EVIDENCE-BASED ORAL CARE INTERVENTION PROTOCOL

THE NETHERSOLE NURSING PRACTICE AND RESEARCH UNIT EVIDENCE-BASED ORAL CARE INTERVENTION PROTOCOL THE NETHERSOLE NURSING PRACTICE AND RESEARCH UNIT EVIDENCE-BASED ORAL CARE INTERVENTION PROTOCOL Standard statement Patient s oral health is maintained. Structure standard The care team for providing oral

More information

Many thanks to my sponsor:

Many thanks to my sponsor: Oral Care for the Medically Complex Patient: From Intensive Care to Long-term Care Michigan Dental Association Lansing MI April 25, 2015 Cindy Kleiman RDH, BS Oral Care Consultant and Speaker Many thanks

More information

Regaining Your Gum Tissue. Soft-Tissue Regeneration with Geistlich Mucograft

Regaining Your Gum Tissue. Soft-Tissue Regeneration with Geistlich Mucograft Regaining Your Gum Tissue Soft-Tissue Regeneration with Geistlich Mucograft Why Is Healthy Gum Tissue So Important? Gum tissue can recede due to grinding of the teeth, thin insufficient gum tissue, as

More information

Dental Implant Patient Information Booklet & Consent Form For

Dental Implant Patient Information Booklet & Consent Form For Dental Implant Patient Information Booklet & Consent Form For This booklet has been prepared to familiarize you with facts about dental implants. Please read it and write any questions or notes in the

More information

get more customers who need more, Cigna Dental Oral Health Integration Program

get more customers who need more, Cigna Dental Oral Health Integration Program Cigna Dental Oral Health Integration Program customers who need more, get more For eligible Cigna Dental customers. The Cigna Dental Oral Health Integration Program was first to enhance dental coverage

More information

Dental Health and Epilepsy

Dental Health and Epilepsy Dental Health and Epilepsy Good dental health is important to everyone. But it is especially important for people who take antiepileptic medications. Certain antiepileptic drugs and other medications can

More information

Home Care Guide. Introduction. Toothbrush Desired properties of a toothbrush: - Allows removal of plaque - Minimally abrasive

Home Care Guide. Introduction. Toothbrush Desired properties of a toothbrush: - Allows removal of plaque - Minimally abrasive Home Care Guide Introduction Home care refers to regular brushing and flossing. For some individuals, brushing with toothpaste twice a day and flossing once a day is adequate to prevent cavities, erosion,

More information

Tooth Loss and Therapy: Eating and Smiling with confidence again

Tooth Loss and Therapy: Eating and Smiling with confidence again Tooth Loss and Dental Implant Therapy: Eating and Smiling with confidence again Tooth loss is an extremely common problem for adults in our society. The average mouth of a person above the age of 40 is

More information

Scientific Documentation

Scientific Documentation Scientific Documentation Scientific Documentation Plaque Test Page 2 of 12 Table of contents 1. Introduction...3 1.1 Plaque...3 1.2 Plaque disclosing agents...4 1.3 Fluorescein...5 1.4 Plaque Test...6

More information

Diabetes, CVD and Periodontal Disease -Mouth, the black hole in the medical universe

Diabetes, CVD and Periodontal Disease -Mouth, the black hole in the medical universe Diabetes, CVD and Periodontal Disease -Mouth, the black hole in the medical universe William Hsu, MD Medical Director for Asian Clinic Joslin Diabetes Center Assistant Professor of Medicine Harvard Medical

More information

Lab Module 1: Ubiquity of Microorganisms

Lab Module 1: Ubiquity of Microorganisms Lab Module 1: Ubiquity of Microorganisms INTRODUCTION Microorganisms are organisms that are too small to be seen without magnification. Viruses and prions are included in this group even though they aren

More information

A Better Choice JAMES KASSOLIS, DDS THOMAS E. DALEY, DDS KEYLA TORRES, DMD KATHRYN MUTZIG, DMD

A Better Choice JAMES KASSOLIS, DDS THOMAS E. DALEY, DDS KEYLA TORRES, DMD KATHRYN MUTZIG, DMD JAMES KASSOLIS, DDS KATHRYN MUTZIG, DMD THOMAS E. DALEY, DDS KEYLA TORRES, DMD A Better Choice Thank you for your interest in LANAP (Laser Assisted New Attachment Procedure) and considering Towson Periodontal

More information

School Age 6-11 years School Age 6-11 Years

School Age 6-11 years School Age 6-11 Years Oral Health Risk Assessment Protocols, Training Modules and Educational Materials for Use with Families of Young Children. School Age 6-11 years School Age 6-11 Years FLUORIDE Makes teeth stronger and

More information

Module 1: Be Smart about Your Smile! minutes

Module 1: Be Smart about Your Smile! minutes Module 1: Be Smart about Your Smile! 15-30 minutes Key Message Taking proper care of your teeth enhances your total health and gives you a more attractive appearance. Student goals Upon completing this

More information

LANAP. (Laser Assisted New Attachment Procedure)

LANAP. (Laser Assisted New Attachment Procedure) LANAP (Laser Assisted New Attachment Procedure) Marcus Hannah, DDS 970 N. Kalaheo Avenue, Suite A305 Kailua, HI 96734 Tel: 808.254.5454 Fax: 808.254.5427 Dental Laser ANAP Informed Consent and Authorization

More information

Epidemiology. Symbiotic Relationships. BIO162 Microbiology for Allied Health. The Three Types of Symbiotic Relationships

Epidemiology. Symbiotic Relationships. BIO162 Microbiology for Allied Health. The Three Types of Symbiotic Relationships Epidemiology BIO162 Microbiology for Allied Health Symbiotic Relationships Symbiosis means to live together Describes the relationship between microorganisms and their host Three types Mutualism Commenalism

More information

1. Target Keyword: How to care for your toddler's teeth Page Title: How to care for your toddler's teeth

1. Target Keyword: How to care for your toddler's teeth Page Title: How to care for your toddler's teeth 1. Target Keyword: How to care for your toddler's teeth Page Title: How to care for your toddler's teeth Toddlers are often stubborn when it comes to the essentials of life; as any parent can attest, they

More information

Preventive Pediatric Dental Care. Lawrence A. Kotlow DDS Practice Limited to Pediatric Dental Care 340 Fuller Road Albany, New York 12203

Preventive Pediatric Dental Care. Lawrence A. Kotlow DDS Practice Limited to Pediatric Dental Care 340 Fuller Road Albany, New York 12203 Preventive Pediatric Dental Care Lawrence A. Kotlow DDS Practice Limited to Pediatric Dental Care 340 Fuller Road Albany, New York 12203 Patient comfort and safety 1. All children are treated using the

More information

Curriculum Vitae Ahmed Abdel Rhman Mohamed Ali. Ahmed Abdel Rahman Mohamed Ali Beirut Arab University. (961) 1 300110 ext: 2715

Curriculum Vitae Ahmed Abdel Rhman Mohamed Ali. Ahmed Abdel Rahman Mohamed Ali Beirut Arab University. (961) 1 300110 ext: 2715 PERSONAL INFORMATION Curriculum Vitae Ahmed Abdel Rhman Mohamed Ali Ahmed Abdel Rahman Mohamed Ali Beirut Arab University (961) 1 300110 ext: 2715 abdelrahman@bau.edu.lb Gender Male Date of birth 27/08/1949

More information

Building Better Oral Health Communities

Building Better Oral Health Communities Building Better Oral Health Communities Better Oral Health in Home Care Activity 4 answers: Care of natural teeth Building Better Oral Health Communities Better Oral Health in Home Care Prepared by Ms

More information

Signs and Symptoms of Periodontal Disease

Signs and Symptoms of Periodontal Disease Q: What is Periodontal Disease? A: Periodontal disease affects the tissues that surround your teeth. There are three types of tissue that support the teeth and are affected by gum disease: the gums, the

More information

We Want to Keep You Smiling. Bone Regeneration with Geistlich Bio-Oss and Geistlich Bio-Gide

We Want to Keep You Smiling. Bone Regeneration with Geistlich Bio-Oss and Geistlich Bio-Gide We Want to Keep You Smiling Bone Regeneration with Geistlich Bio-Oss and Geistlich Bio-Gide Strong Bone for a Healthier Smile Strong and healthy teeth provide a feeling of well-being, self-confidence and

More information

Rafael Carrion, MD Associate Professor of Urology University of South Florida School of Medicine

Rafael Carrion, MD Associate Professor of Urology University of South Florida School of Medicine Rafael Carrion, MD Associate Professor of Urology University of South Florida School of Medicine Prosthetics Most catastrophic complication is infection Original estimates were calculated: Virgin 3-5%

More information

designed by Dogtag Creative WHAT HIDES BENEATH?

designed by Dogtag Creative  WHAT HIDES BENEATH? designed by Dogtag Creative www.dogtagcreative.co.uk WHAT HIDES BENEATH? did you know that gum disease can damage your general health? CONTENTS What is Gum Disease? 3 How does gum disease occur? 3 How

More information