Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets"

Transcription

1 ORTODONCIE rocïnõâk20 Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and s *MUDr. Beata KonkolskaÂ, *Doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen, Ph.D., *Prof. MUDr. Milan KamõÂnek, DrSc., *Mgr. KaterÏina LangovaÂ, Ph.D. *Ortodonticke oddeï lenõâ Kliniky zubnõâho leâ karïstvõâ LF UP Olomouc, CÏ eskaâ republika *Department of Orthodontics, Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty of Palacky University, Olomouc **U stav leâ karïskeâ biofyziky, LF UP Olomouc **Institute of Medical Biophysics, Medical Faculty of Palacky University, Olomouc Souhrn CõÂl: CõÂlem teâ to studie bylo srovnaâ nõâ pevnosti vazby cï tyrï adhezivnõâch materiaâ luê urcï enyâ ch k lepenõâ kovovyâ ch a keramickyâ ch ortodontickyâ ch zaâ mkuê na povrch skloviny. Ve vsï ech prïõâpadech se jednalo o sveï tlem tuhnoucõâ kompozitnõâ pryskyrïice. Byly to Transbond TM Plus Color Change Adhesive (3M Unitek Monrovia, California), Light Bond TM (Reliance Orthodontic Products Inc., Itasca), ConTec LC (Dentaurum, Germany), Kurasper TM F (Kuraray Medical Inc., Okayama, Japan). Da le byl hodnocen Adhesive Remnant Index (ARI) pro urcï enõâ mõâsta narusï enõâ adheze prïi odstraneï nõâ ortodontickyâch zaâ mkuê. Metodika: Bylo pouzïito 240 premolaâruê, ktereâ byly zality do vaâ lecïkuê s Premacrylem a naâ hodneï rozdeï leny do 8 skupin po 30 vzorcõâch. Ortodonticke zaâ mky kovoveâ (Elite Ò Medium-Twin TM ) a keramickeâ (Signature III TM ) byly lepeny na povrch extrahovanyâ ch premolaâ ruê. Byla meï rïena pevnost vazby tahem ve smyku a stanoven Adhesive Remnant Index pro jednotliveâ adhezivnõâ materiaâ ly. ZaÂveÏr:Vy slednaâ meïrïenõâ pevnostõâ vazby se pohybovala od 4,5 MPa do 8,8 MPa. NejvysÏsÏ õâ nameïrïenaâ pevnost vazby byla u lepidla Light Bond TM, nejnizïsï õâ pevnost vazby meï lo adhezivum ConTec LC. RovneÏzÏ byl zjisïteï n signifikantnõâ rozdõâl prïi stanovenõâ Adhesive Remnant Indexu pro jednotliveâ adhezivnõâ materiaâ ly a ortodontickeâ zaâ mky (Ortodoncie 2011, 20, cï. 1, s ). Abstract Aim: The study aimed at comparison of bond strengths of four adhesive materials for attachment of metal and ceramic orthodontic s on the enamel surface. All the four were light cured composite resins: Transbond TM Plus Color Change Adhesive (3M Unitek Monrovia, California), Light Bond TM (Reliance Orthodontic Products Inc., Itasca), ConTec LC (Dentaurum, Germany), Kurasper TM F (Kuraray Medical Inc., Okayama, Japan). Further, Adhesive Remnant Index (ARI) was evaluated to determine the broken place ofadhesion. Methods: 240 premolars were imbedded in rollers with Premacryl and randomly divided into 8 groups with 30 specimens each. Metal orthodontic s (Elite Ò Medium-Twin TM ) and ceramic orthodontic s (Signature III TM ) were attached onto the surface of extracted premolars. Shear bond strength was measured and Adhesive Remnant Index determined for individual adhesive materials. Conclusion: The measurements ofshear bond strength oscillated between 4.5 MPa and 8.8 MPa. The best strength was found for Light Bond TM, the lowest value was measured for ConTec LC. Significant differences were found in Adhesive Remnant Index for individual adhesives and orthodontic s (Ortodoncie 2011, 20, No. 1, p ). KlõÂcÏ ovaâ slova: pevnost vazby, adhezivnõâ materiaâ l, Adhesive Remnant Index Key words: bond strength, adhesive (material), Adhesive Remnant Index

2 rocïnõâk20 ORTODONCIE U vod Sna stupem techniky leptaâ nõâ, kterou v roce 1955 zavedlbounocore [1], dosïlokvyâznamnyâm zmeïnaâ m v estetickeâ stomatologii, naâ sledneï takeâ v ortodoncii. Lepenõ zaâ mkuê na povrch skloviny se stalo nedõâlnou soucï aâ stõâ ortodontickeâ l eâ cï by. AcÏ koli mõâra selhaâ vaânõâ zaâ mkuê a jejich funkce v pruê beï hu ortodontickeâ l eâ cï by byâvaâ ruê znaâ, jednõâm z faktoruê ovlivnï ujõâcõâch pevnost vazby je zvolenyâ fixacïnõâ materiaâ l. Lepit zaâ mky muêzï eme jak materiaâ ly chemicky tuhnoucõâmi tak sveï tlem tuhnoucõâmi. Jedna se veï tsï inou o kompozitnõâ pryskyrïice, skloionomernõâ, eventuaâlneï kompomernõâ cementy. PrÏednostõ sveï tlem tuhnoucõâho materiaâ lu je dostatecï neï dlouhyâ manipulacï nõâ cï as pro prïesneâ dosazenõâ a umõâsteï nõâ zaâ mku, minimalizuje se riziko kontaminace lepidla v pruê beï hu vyzraâvaâ nõâ. DalsÏ õâ vyâhodou je dostatecï naâ pevnost vazby ihned po polymeraci a mozï nost okamzï iteâ ho zatõâzï enõâ soucï aâ stõâ fixnõâho aparaâ tu ortodontickyâmi silami [2, 3]. Optima lnõâ adhezivnõâ materiaâ lby meï lzajistit dostatecïnou odolnost vuê cï i ortodontickyâ m silaâ m,zï vyâ kacõâm tlakuê m. Za rovenï po sejmutõâ zaâ mku by meï lo ulpõâvat pouze minimaâ lnõâ mnozï stvõâ zbyleâ ho adheziva na sklovineï k naâ sledneâ mu nutneâmu ocïisïteïnõâ. SnõÂmaÂnõ zaâ mkuê by nemeïlo veâst k posï kozenõâ povrchu skloviny [4]. PosÏ kozenõâ skloviny se muê zï e projevit jako prasklina, prohlubenï po vylomenõâ prizmat, extreâ mnõâm prïõâpadem je fraktura korunky zubu (kazem, cïivyâplnõâ podmõâneïneâ defekty tvrdyâch zubnõâch tkaânõâ). K posï kozenõâ povrchu skloviny nejcï asteï ji vedlo pouzï itõâ keramickyâchzaâ mkuê, ktereâ majõâ posõâlenou vazebnou pevnost retencï nõâ plochy silanovou vrstvou. Takto silnaâ vazba ke sklovineï mohla zpuê sobit jejõâ posï kozenõâ [5]. ZpocÏ aâ tku prïi technice lepenõâ ortodontickyâch zaâ mkuê na sklovinu zubu bylo hlavnõâm cõâlem zajisï teï nõâ dostatecï neï pevneâ ho spojenõâ mezi naleptanou sklovinou a povrchem retencïnõâ baâze zaâ mku. RÏ ada vyâzkumuê seveï novala teâ to otaâ zce, vyârobci adhezivnõâch materiaâ luê a ortodontickyâch zaâ mkuê se snazïili sõâlu vazby maximaâ lneï zesõâlit. Tento zaâ kladnõâ probleâ m pevnosti vazby je staâ le aktuaâ lnõâm teâ matem a je rïadou studiõâ zkoumaâ n. Dnes nenõâ zkoumanaâ problematika zameï rïena pouze na pevnost, ale rovneïzï narïadu detailnõâch jevuê, jako naprïõâklad rychlost vytvrzovaâ nõâ materiaâ lu, antibakteriaâ lnõâ charakter a antikarieâ znõâ efekt lepidla, technika snõâmaânõâ ortodontickyâch zaâ mkuê, mnozï stvõâ zbytkoveâ ho lepidla na povrchu skloviny cï izaâ mku po sejmutõâ, rychlost a jednoduchost ocï isï teï nõâ reziduaâ lnõâho adheziva ze skloviny. Artun a Bergland vytvorïili Adhesive Remnant Index pro hodnocenõâ zbytkoveâ ho adheziva na sklovineï po sejmutõâ zaâ mkuê [6]. Tento index je doplnï ujõâcõâm parametrem prïi hodnocenõâ pevnosti vazby adhezivnõâch materiaâluê, urcï uje mõâsto selhaâ nõâ vazby lepidla po sejmutõâ zaâ mkuê. CõÂlem teâ to studie bylo srovnaâ vaâ nõâ pevnosti vazby ortodontickyâ ch sveï tlem tuhnoucõâch kompozitnõâch materiaâ luê ke sklovineï zubu. Byltake hodnocen Adhesive Remnant Index (ARI) pro urcï enõâ mõâsta narusï enõâ adheze prïi odstraneï nõâ ortodontickyâch zaâ mkuê. Introduction The technique of bonding introduced by Buonocore in 1955 [1] led to significant changes in esthetic dentistry and orthodontics. Attachment of s to the enamelsurface became the integralpart of orthodontic treatment. Though the rate of s failure and function during orthodontic treatment varies, one of the factors affecting bond strength is adhesive material. Brackets may be attached with chemically cured and light cured materials, usually composite resins, glass ionomers, or compomer cements. The advantage of light cured material is sufficiently long period of time allowing for precise adjustment and placement of the. The risk of adhesive contamination during polymerization is at the minimum. Another advantage is seen in sufficient bond strength acquired immediately after polymerization and the possible immediate loading of fixed appliance components with orthodontic forces [2, 3]. Optimum adhesive should secure sufficient resistance against orthodontic forces and mastication. After the removal there should remain only minimum residue of adhesive on the enamelthat needs to be cleaned. Brackets removal should not result in damaged enamelsurface [4]. The damaged enamelinclude fissures, hollow (after the prisms are broken), crown fracture is the extreme case (defects of hard dental tissues due to caries or filling). Enamel surface was most frequently damaged when ceramic s were applied - the s bond strength is enhanced with a silan layer on retention surface. The bond so strong may result in the enamel defect [5]. At the beginning of the application of the techniques of orthodontic s attachment onto enamelsurface, the main aim was to secure sufficient connection between the etched enameland surface of the retention base. A number of studies dealt with the problem, manufacturers of adhesives and orthodontic s strove to enhance the bond strength as much as possible. The bond strength is still the fundamental problem and the topic of a number of investigations. The studies focus not only on bond strength but they deal also with other details such as how fast the material solidify, antibacterialfeatures and anti-caries effects of an adhesive, method of s removal, amount of adhesive residue on the enamelsurface or on after the removal, quick and simple cleaning of adhesive residue from enamel. Artun and Bergland established Adhesive Remnant Index to evaluate adhesive residue on the enamelafter s removal[6]. ARI is the additionalparameter in the evaluation of adhesive materials bond strength. The Index identifies the place of bond failure after the s removal

3 ORTODONCIE rocïnõâk20 Metodika Na prïedem prïipravenou sklovinu jsou lepeny zaâ mky kovoveâ a keramickeâ (Elite Ò Medium-Twin TM a Signature III TM ). Pra ce byla provaâdeï na na premolaâ rech extrahovanyâch prïevaâzïneï z ortodontickyâch duê voduê. Pro vyâzkum byly vybraâ ny pouze zuby s makroskopicky intaktnõâm povrchem skloviny na bukaâ lnõâ plosï ce anatomickeâ korunky zubu. Do studie bylo zarïazeno celkem 240 premolaâruê. Extrahovane premolaâ ry byly uchovaâ vaâ ny ve fyziologickeâ m roztoku prïi teploteï pohybujõâcõâ se v rozmezõâ od 15 do 25 C a postupneï byly zaleâvaâ ny do premacrylovyâch vaâlecïkuê.vaâlecï ky byly prïi vyârobeï rozlisï eny 4 barevnyâmi odstõâny (zïlutyâ,ruêzï ovyâ, zelenyâ, pruê hlednyâ), kazïdaâ barva prïirïazena jednomu zkoumaneâ mu materiaâ lu. KazÏdy vzorek bylcï õâselneï oznacï en (Obr. 1), poteâ vyfotografovaânprïõâstrojem stereomikroskop Olympus SZ61 s USB kamerou ueye, software QuickPhoto Industrial2.3. Byla pouzï ita lupa s podsvõâcenõâm kruhovou zaâ rïivkou a optickou mohutnostõâ 8 dioptriõâ. 240 vaâlecïkuê bylo naâ hodneï rozdeï leno tedy do 4 barevneï rozlisï enyâ ch skupin, kazï daâ skupina obsahovala 30 naâ hodneï vybranyâ ch premolaâ ruê pro lepenõâ kovovyâ ch zaâ mkuê a 30 pro lepenõâ keramickyâch zaâ mkuê. Ve vsï ech skupinaâ ch byly rovnomeï rneï zastoupeny zuby s jizï delsïõâ dobou nalepenyâmi zaâ mky, stejneï jako zuby, u nichzï byl y zaâ mky nalepeny teprve prïed zkousï kami pevnosti. Vzorky zubuê, ktereâ se v pruêbeï hu trhacõâ zkousï ky uvolnily zvaâ lecï kuê, byly naâ sledneï ze studie vyrïazeny.pro polymeraci byla pouzï ita LED polymeracï nõâ lampa SDI Radii Plus (sveï telnaâ intenzita 1,500mW/cm 2 ). Po nalepenõâ zaâmkuê na sklovinu byly vzorky azï do provedenõâ testuê uchovaâny v destilovaneâ vodeïprïi teploteï od15do25 C. ZkousÏ ky pevnosti vazby mohou byâ t provedeny ruêznyâmi zpuê soby, jako zkousï ky pevnosti ve smyku, nebo zkousï ky pevnosti v tahu. Tato studie pouzïila typ zkousïky pevnosti ve smyku meï rïeneâ tahem. ZkousÏ ky pevnosti byly provaâdeï ny na FSI VUT Brno a bylpouzïitprïõâstroj TIRA Test 2300 (Obr. 2), pohyblivaâ cï aâ st stroje je opatrïena hlavicõâ porïizujõâcõâ zaâ znam, meï rïõâcõâ jednotka zaznamenaâ cï asovyâ pruêbeï h zkousï ky ve formeï grafu. PouzÏita silomeï rnaâ hlava 1 kn s prïesnostõâ odecï tu na 0.03 N, rychlost posunu testovacõâ hlavy byla nastavena na 2,3 mm/min. Po provedenõâ tahoveâ zkousï ky a zaznamenaâ nõâ hodnot byly labiaâ lnõâ This study focused on comparison of bond strength of orthodontic light cured composite materials attached to the enamelsurface. Adhesive Remnant Index (ARI) was evaluated to determine the place of adhesion fracture at the removalof orthodontic s Material and method Metaland ceramic s (Elite Ò Medium-Twin TM and Signature III TM ) are attached to the pretreated enamel. The s were attached to premolars extracted mostly due to orthodontic reasons. Only teeth with macroscopically intact enamel on the buccal surface of the anatomic crown were used. The study included 240 premolars. Extracted premolars were preserved in physiological solution at the temperature between 15 and 20 C, the teeth were gradually imbedded in premacryl rollers. The rollers were differentiated with the help of 4 colors (yellow, pink, green, transparent); each colour for one adhesive tested. Each specimen was numbered (Fig. 1), than photographed with a stereomicroscope Olympus SZ61 with USB camera ueye, software QuickPhoto Industrial2.3. A magnifying glass was used, and backlight with a round fluorescent tube, vergency of 8 dioptre. 240 rollers were randomly divided into 4 groups, each of a different colour, and each group consisted of 30 premolars chosen randomly for metal s attachment, and 30 premolars for ceramic s. In all groups there was the same number of teeth with s attached for a longer period of time, and teeth with s attached only before shear strength tests. The teeth that loosened from the rollers during the test were excluded from the study. For polymerization a LED polymerization lamp SDI Radii Plus was used (luminous efficiency 1.500mW/cm 2 ). After the s were attached to the enamel, the samples were preserved in distilled water at the temperature C untilthe testing started. Obr. 1: Barevne rozlisï enõâ vzorkuê zalityâch v pryskyrïicïnyâch blocïcõâch Fig. 1: Color identification according to the used adhesive Obr. 2: Uchycenõ zaâ mku v testovacõâm prïõâstroji ocelovyâm lankem Fig. 2: Bracket fixed to tested machine with steelcable

4 rocïnõâk20 ORTODONCIE Obr. 3: MrÏõÂzÏ ka prolozï ena na sklovineï po sejmutõâ zaâ mkuê Fig. 3: Grid on the enamelsurface after debonding Obr. 4: MrÏõÂzÏka prolozï ena na baâzi zaâ mku po sejmutõâ Fig. 4: Grid on the base after debonding Results Bond strength The highest values of bond strength were recorded for metals and for materials Transbond TM Plus Color Change Adhesive, Kurasper TM F, Light Bond TM. Bond strength was better in case of metals attachment (Table 1, Fig. 5); ceramic s showed a bit worse bond strength. The least strength measured was found for ConTec LC with attached ceramic s. Comparisons of levels of significance proplosï ky zubuê opeï t vyfotografovaâ ny. SnõÂmky dokumentujõâ stav skloviny a zbytku lepidla na povrchu zubu. Pro mozïnost stanovenõâ mõâsta selhaâ nõâ vazby byla takeâ fotograficky dokumentovaâ na retencï nõâ plocha baâ ze odtrzï eneâ ho zaâmku. Fotografie zubu a baâ ze zaâ mku byla analyzovaâ na pro stanovenõâ Adhesive Remnant Indexu (ARI). Celkem bylo hodnoceno 416 fotografiõâ. KazÏda fotografie byla prïekryta mrïõâzï kou deï lõâcõâ baâzizaâ mku a mõâsto zbyleâ ho lepidla po odtrzïenõâ zaâ mku na 16 polõâcï ek (Obr. 3, 4) - 4 rïady a 4 sloupce. Do tabulek pak byly zaznamenaâvaâ ny hodnoty podle prïõâtomnosti lepidla - 1, neprïõâtomnost lepidla - 0 v daneâ m polõâcï ku. PrÏi srovnaâ nõâ tabulek (zaâ mek a plocha po odtrzï enõâ zaâ mku) zjistõâme, kde dochaâ zõâ k porusï enõâ adheziva. Pokud je jednicï ka v tabulce pro povrch zubu, dosï lo k uvolneï nõâ lepidla od baâze zaâ mku, pokud je jednicïka v tabulce pro baâzizaâ mku, selhala pevnost vazby na testovaneâ m povrchu. V mõâstech kde se vyskytuje jednicï ka v tabulce pro povrch zubu i pro povrch zaâ mku, dosï lo k selhaânõâ vazby ve vrstveï samotneâ ho lepidla, vyskytuje se zbytek lepidla i na zaâ mku i na zubu. Pokud by se na povrchu zubu azaâ mku vyskytla na obou mõâstech nula, znamenaâ to, zïe lepidlo nebylo prïõâtomno (vyskytla se chyba v postupu) a vzorek je nutno ze studie vyrïadit. Vy sledky pevnosti vazby a ARI indexu byly podrobeny statistickeâ mu hodnocenõâ, byly pouzï ity testy analyâza rozptylu ANOVA, a testy mnohocï etneâ ho porovnaâ nõâ LSD (Least Significant Difference). Vy sledky Pevnost vazby NejvysÏsÏ õâ hodnoty pevnosti vazby byly nameï rïeny u kovovyâchzaâ mkuê a materiaâluê Transbond TM Plus Color Change Adhesive, Kurasper TM F, Light Bond TM. Pevnost vazby byla vysïsïõâ v prïõâpadeï lepenõâ kovovyâch zaâ mkuê, (Tab. 1, Obr. 5), keramickeâ zaâ mky prokaâ zaly lehce nizïsï õâ pevnost vazby. Adhezivnõ materiaâ lcontec LC dosaâ hlnejmensï õâ nameï rïeneâ sõâly v kombinaci s lepenyâ mi keramickyâ mi zaâ mky. Srovna nõâm hladin vyâ znamnosti bylo zjisï teï no, zï e nenõâ statisticky signifikantnõâ rozdõâlv pevnosti vazby mezi materiaâ ly Transbond TM Plus Color Change Adhesive, Kurasper TM F, Light Bond TM ve spojenõâ s kovovyâm zaâ mkem (Tab. 2). Da le se statisticky nelisï õâ materiaâ ly Transbond TM Plus Color Change Adhesive, Kurasper TM F, Light Bond TM ve vazbeï nazaâ mek keramickyâ a kovoveâ zaâ mky lepeneâ adhezivem ConTec LC. Materia lcontec LC spolu s keramickyâmi zaâ mky vykaâ zalnejnizïsï õâ nameï rïeneâ hodnoty pevnosti vazby a statisticky signifikantneï se lisïõâodvsï ech ostatnõâch druhuê lepidel (Tab. 2). Bond strength may be tested with various methods, e.g. shear bond strength test, or tensile test. In our work we used shear strength test measured with tensile force. Strength testing took place at FSI VUT Brno (Faculty of CivilEngineering) and the device TIRA Test 2300 was used (Fig. 2); the mobile part of the machine has a head with scanner, the measuring unit records the test time flow as a diagram (load gauge 1 kn, the accuracy of reading 0.03 N, advancing speed of the testing head 2.3 mm/min). After tensile testing and recording of values, the labial surfaces of teeth were photographed again. The photographs give evidence about the enamelcondition and adhesive residue on a tooth surface. To establish the place of bond failure, the retention surface of the base of the removed was documented. The photographs (a tooth, base) were analyzed to assess Adhesive Remnant Index (ARI). 416 photographs were evaluated. Each photograph was overlaid with a grid separating a base and the place with adhesive remnants after removalof the into 16 boxes (Fig. 3, 4) - 4 lines, 4 columns. In charts the values are filled in according to the presence -1/absence - 0 of the adhesive remnants in the respective box. Comparison of charts ( and surface after removal) shows where the adhesive was damaged. When the chart shows 1 for tooth surface, the adhesive broke off the base; when the charts shows 1 for base, then bond strength failed at the surface tested. When there is 1 for both the tooth and surface, the bond failed in the layer of an adhesive itself, adhesive remnants are both on and tooth. When there is 0 for both tooth and surface, no adhesive was present (i.e. there was an error) - such samples were excluded from the study. The results of bond strength tests and ARI were statistically evaluated. Analysis of variance (ANOVA) and multiple comparison LSD (Least Significant Difference) tests were used

5 ORTODONCIE rocïnõâk20 Tab. 1: VyÂsledne hodnoty pevnosti vazby Tab. 1: Shear bond strength results shear bond strength (MPa) Mean Max. Min. 0 Transbond stainless s. Transbond ceramic Light Bond stainless s. Light Bond ceramic KurasperF stainless s. KurasperF ceramic ConTec stainless s. ConTec ceramic Obr. 5: VyÂsledky pevnosti adheze. OznacÏ eny minimaâ lnõâ, maximaâ lnõâ a pruêmeï rneâ hodnoty v MPa Fig. 5: Shear bond strength results. Minimal, maximal and mean values in MPa VyÂsledky ARI U kovovyâch zaâ mkuê u vsï ech druhuê lepidel zuê staly zbytky adheziva ve veï tsï ineï meï rïenyâ ch polõâcï ek na povrchu zubuê, zvlaâsïteïvyârazneïjsï õâ je hodnota vyâskytu zuê statku na sklovineï u lepidel Kurasper TM F, Light Bond TM. MateriaÂly, kteryâmi byly fixovaâ ny keramickeâ zaâ mky na premolaâ ry, vykazujõâ rovneï zï veï tsï õâ vyâ skyt zbyleâ ho adheziva po sejmutõâ na povrchu skloviny, nejvysï sï õâ procento bylo nameï rïeno u adheziva Transbond TM Plus Color Change Adhesive. Transbond TM Plus Color Change Adhesive a ConTec LC ve ved there was no statistically significant difference between bond strength for materials Transbond TM Plus Color Change Adhesive, Kurasper TM F, Light Bond TM when they were used with metals (Table 2). There was no statistically significant difference between adhesives Transbond TM Plus Color Change Adhesive, Kurasper TM F, Light Bond TM with ceramic s and ConTec LC adhesive with metals. ConTec LC with ceramic s showed the lowest values of bond strength measured, and thus the adhesive is significantly different from the rest adhesives tested (Table 2). ARI In metals with allkinds of adhesives tested the remnants were found in most boxes on tooth sur- Tab. 2: Statisticke srovnaâ nõâ pevnosti vazby Tab. 2: Statistic comparison of shear bond strength Statisticky potvrzeneâ rozdõâly, statistically significant differences: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, **** p <

6 rocïnõâk20 ORTODONCIE vazbeï na kovovyâ zaâ mek majõâ vysï sï õâ procento vyâ skytu adheziva na povrchu skloviny i baâzizaâ mku, stejneï tak se projevuje i adhezivum Light Bond TM a Kurasper TM ve vazbeï na keramickyâ zaâ mek. V tabulce je uvedeno procentuaâ lnõâ zastoupenõâ mõâst, na kteryâch zuê staâvaâ zuê statek lepidla. Tyto procentuaâ lnõâ hodnoty jsou pocï õâtaâ ny pro maximaâ lnõâ prïesnost ne ze zaokrouhlenyâ ch hodnot pro jednotliveâ povrchy (pokud by naprïõâklad byl urcï en zbytek lepidla tam, kde bude ve veïtsï ineï z 16 polõâcï ek jednicï ka), ale prïõâmo z hodnot soucï tuê zuê statku lepidla v jednotlivyâ ch polõâch testovacõâ mrïõâzï ky. Tabulka zobrazuje, v kolika procentech prïõâpaduê zuê staâvaâ lepidlo na baâzizaâ mku, v kolika na povrchu zubu, nebo kolika procenty je zastoupeno reziduum na povrchu zaâ mku i zubu. V prïõâpadeï,zï e je tato procentuaâ lnõâ hodnota vysï sï õâ nezï 60%, je cï õâslo oznacï eno cï erveneï (Tab. 3). Statisticky m vyhodnocenõâm jsme nalezli rozdõâly ve vyâskytu zbytkuê jednotlivyâch adheziv na sklovineï a bazõâch zaâ mkuê (Tab. 4, 5). Diskuse Pro porovnaâ nõâ vyâ sledkuê jsme pouzï ili praâ ci Tvardka. Tvardek ve sveâ praâ ci hodnotilpevnost vazby ruê znyâch adhezivnõâch materiaâluê. Jednalo se o kompozitnõâ pryskyrïice sveï tlem a chemicky tuhnoucõâ, skloionomernõâ cementy sveï tlem a chemicky tuhnoucõâ, daâ le byl v jeho studii zarïazen takeâ materiaâ l Spofacryl. Lepeny byly vzïdy stejneâ kovoveâ zaâ mky Omniarch (GAC) se sõât'ovanyâ m povrchem retencï nõâ plochy baâ ze zaâ mku. V jeho studii byly hodnoceny pevnosti vazby materiaâluê nejen ve vazbeï na povrch extrahovanyâ ch premolaâ ruê, ale hodnotil rovneïzï vazebnou sõâlu adhezivnõâch materiaâluê na plastovyâch, kompozitnõâch, keramickyâch povrsï õâch [8]. V teâ to praâ ci byla sveï tlem tuhnoucõâ kompozitnõâ adheziva hodnocena pouze ve vztahu ke sklovineï zubuê (extrahovaneâ premolaâ ry). Studie Tvardka zjisï t'uje, zï e v pevnosti vazby dosaâ hly srovnatelneï podobnyâ ch vyâ sledkuê kompozitnõâ chemicky tuhnoucõâ materiaâ lbrackfix NT a akrylaâ tovaâ face; the values are particularly high in case of Kurasper TM F, Light Bond TM. Ceramic s also show greater amount of adhesive remnants on the enamel surface (the highest values were found out for Transbond TM Plus Color Change Adhesive). Transbond TM Plus Color Change Adhesive and ConTec LC with metal s show greater amount of residue both on the enamelsurface and base; the same applies to Light Bond TM and Kurasper TM used with ceramic s. The table gives the places with adhesive remnants in per cents. The values were calculated not from rounded values for individual surfaces (e.g. in case an adhesive remnant would be determined in case where there would be 1 in most boxes), but directly from the values of adhesive remnants sums in individualboxes of the testing grid. The table shows per cents of adhesive remnants on base, on tooth surface, and on both tooth and surface. In case the value in per cents exceeds 60%, the figure is given in red (Table 3). The statistical evaluation revealed the differences in remnants of individualadhesives on the enameland bases (Table 4, 5). Discussion To compare the results we choose a work by Tvardek. In his work, Tvardek evaluated bond strength of different adhesives: composite resins (light cured as well as chemically cured), glass-ionomer cements (both light and chemically cured), and Spofacryl. The same metals Omniarch (GAC) with mesh base were used. Tvardek evaluated bond strength of adhesives attached not only to surface of extracted premolars, but also at plastic, composite, and ceramic surfaces [8]. In our work light cured composite adhesives were evaluated only in terms of their attachment to the enamelsurface (extracted premolars). Tvardek reports Tab. 3: Procentua lnõâ zbytky lepidel (ARI) na povrsïõâch Tab. 3: Per centage of remmants (ARI) on surgaces VeÏtsÏ ina zbytkuê lepidla oznacï ena modrïe. Zbytky lepidla prïesahujõâcõâ 60 % jsou znacï eny cï erveneï. Majority of remmants is blue. Adhesive remmants with the value over 60 % are in red color

7 ORTODONCIE rocïnõâk20 Tab. 4: Statisticke srovnaâ nõâ ARI na povrchu zubu Tab. 4: Statistic comparison of ARI on tooth surface Statisticky potvrzeneâ rozdõâly, statistically significant differences: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, **** p < Tab. 5: Statisticke srovnaâ nõâ ARI na baâzizaâ mku Tab. 5.: Statistic comparison of adhesives on the base Statisticky potvrzeneâ rozdõâly, statistically significant differences: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, **** p < pryskyrïice Spofacryl. SveÏ tlem tuhnoucõâ materiaâ ly dosaâhly o neï co nizïsï õâch hodnot pevnosti vazby, nejnizïsï õâ hodnoty pevnosti vazby Tvardek nameï rïilu skloionomernõâch cementuê. PodobneÏ veï tsï ina studiõâ v dostupneâ literaturïe hodnotõâ kompozitnõâ pryskyrïice jako pevneï jsï õâ ve srovnaânõâ se skloionomernõâmi cementy, pevnost skloionomernõâch that composite chemically cured adhesives BrackFix NT and acrylate resin Spofacryl showed similar results of bond strength. Light cured adhesives had a bit lower values of the bond strength; the lowest values were found for glass ionomer cements. Most works published report more favourable values of bond strength for

8 rocïnõâk20 ORTODONCIE materiaâluêbyâvaâazï o 30 % nizïsï õâ. Haydar doporucï uje lepenõâ keramickyâch zaâmkuê pomocõâ skloionomernõâch cementuê, pro zajisïteï nõâ bezpecïneâ ho snõâmaâ nõâ aparaâ tu [9]. Owens a Miller nezjistili statisticky signifikantnõâ rozdõâl v pevnosti vazby dvou adhezivnõâch kompozitnõâch pryskyrïic, ale dosïli kzaâveï ru, zïe se lisï õâ signifikantneï od sveï tlem tuhnoucõâho skloionomernõâho cementu. Skloionomer se projevil svou pevnostõâ slabsï õâ o 30 % nezï li kompozitnõâ pryskyrïice Transbond a Enlight [10]. Adhezivum Transbond XT dosaâhlo hodnot pevnosti 7.9 ± 2.1 MPa, cozï je obdobnaâ hodnota jako ve studii Tvardka. V nasï õâ studii jsme nameï rïili podobneâ hodnoty vazebneâ pevnosti u veï tsï iny adhezivnõâch materiaâluê. JmenoviteÏ nebylnalezen statistickyâ rozdõâlv pevnosti vazby sveïtlem tuhnoucõâch materiaâluê Transbond TM Plus Color Change Adhesive, Kurasper TM F, Light Bond TM ve spojenõâ s kovovyâmzaâ mkem. Tyto materiaâ ly vykazujõâ nejvysï sï õâ zmeï rïenou pevnost vazby. Transbond TM Plus Color Change Adhesives meï lpruê meï rnou hodnotu pevnosti 8,4 MPa, Kurasper TM F 8,2 MPa, nejveïtsï õâ pruêmeï rnou hodnotu jsme nameïrïili u adheziva Light Bond TM a lepenyâch kovovyâch zaâmkuê, pruêmeï rnaâ hodnota 8,8 MPa, cozï jsou podobneâ vyâsledky jako hodnoty nameïrïeneâ u adheziv sveïtlem tuhnoucõâch v praâ ci Tvardka. Pra ce Moravcove srovnaâ vala vazebnou pevnost 6 druhuê keramickyâ ch zaâ mkuê [11]. PouzÏ ityâ m adhezivem bylchemicky tuhnoucõâ materiaâ lbrackfix NT, kteryâm byly lepeneâ zaâ mky: Allure (polykrystalickeâ keramickeâ), Elation (plastoveâ ) a Envision (plastoveâ polyuretanoveâ s draâ zï kou vyztuzï enou kovem) - vykazovaly optimaâ lnõâ pevnost vazby (8,687 MPa; 9,987 MPa; 8,214 MPa), monokrystalickeâ zaâ mky Crystal Clear s vazebnou silou 3,595 MPa a keramickeâ polykrystalickeâ zaâ mky s draâ zïkou vyztuzï enou slitinami zlata Aspire Gold s vazebnou silou 5,736 MPa. Pouze u zaâ mkuê Inspire Ice bylo dosazï eno srovnatelneâ pevnosti vazby (11,054 MPa) jakou uvaâ dõâ pro kovoveâ zaâ mky Tvardek (11,324 MPa) [8]. ZaÂmek Inspire Ice je polykrystalickyâ keramickyâ zaâ mek, retencï nõâ plocha baâzezaâ mku maâ mechanickyâ zpuê sob retence zajisïteïnyâ pokrytõâm povrchu retencï nõâmi perlami. V nasï õâ praâ ci jsme zmeïrïili u vsï ech srovnaâ vanyâch adheziv nizïsï õâ vazebnou sõâlu vzï dy ve vztahu ke keramickeâ mu zaâ mku, cozï mohlzaprïõâcï init rozdõâlnyâ tvar retencïnõâch ploch zaâ mkuê. Ve studii byly pouzï ity zaâ mky polykrystalickeâ s mechanickou uâ pravou retencï nõâ plochy ve formeï zaârïezuê - preparace tvaru rybiny. PodobneÏ tento zpuê sob uâ pravy retencï nõâ plochy polykrystalickeâ ho zaâ mku ve studii Moravcove vykaâ zalnizïsï õâ vazebnou pevnost ve srovnaâ nõâ s ostatnõâmi keramickyâ mizaâ m- ky (zaâ mek Aspire Gold s vazebnou silou 5,736 MPa). RÏ ada studiõâ udaâ vaâ ruê zneâ hodnoty pevnosti vazby jako optimaâ lnõâ a adekvaâ tnõâ pro klinickeâ pouzï itõâ. Tyto hodnoty by meï l y spl nï ovat dobrou funkci prïi zatõâzï enõâ ortodontickyâmi silami, ale zaâ rovenï by nemeïly veâ st k posï kozenõâ composite resins than for glass-ionomer cements (strength in glass-ionomer adhesives is lower by as much as 30%). Haydar recommends using glass-ionomer cements for ceramic s - the removalof s seems to be safer [9]. Owens and Miller did not find statistically significant difference of bond strength for the two adhesive composite resins. However, they conclude that composite resins are significantly different in comparison with light cured glassionomer cement. Glass-ionomer was by 30% less strong than composite resins Transbond and Enlight [10]. Bond strength values for Transbond XT were 7.9 ± 2.1 MPa, which agrees with the results given by Tvardek. In our study the values of bond strength measured for most adhesives were similar. There was no statistically significant difference in bond strength of light cured materials Transbond TM Plus Color Change Adhesive, Kurasper TM F, Light Bond TM combined with metal s. The adhesives mentioned showed the highest values of bond strength. The mean value of bond strength for Transbond TM Plus Color Change Adhesive was 8.4 MPa, for Kurasper TM F it was 8.2 MPa. The highest mean value was measured for Light Bond TM and metal s = 8.8 MPa. Our results are similar to those given by Tvardek for light cured adhesives. Moravcova made the comparison of bond strength in 6 different ceramic s [11]. The adhesive used was chemically cured BrackFix NT, ceramic s Allure (polycrystalline ceramic), Elation (plastic), Envision (plastic polyurethane with a groove reinforced with metal) - they revealed optimum bond strength (8.687 MPa; MPa; MPa); monocrystalline s CrystalClear with the bond strength of MPa; ceramic polycrystalline s with a groove reinforced with gold alloys Aspire Gold - the bond strength of MPa. Only with Inspire Ice s the bond strength was comparable ( MPa) to that reported by Tvardek for metals ( MPa) [8]. Inspire Ice is a polycrystalline ceramic ; retention surface of the base uses mechanical retention secured by the layer of retention pearls. In our work, in all adhesives was found lower value of bond strength with ceramic s, which might be due to the different shape of retention surfaces of the s. Polycrystalline s with mechanically modified retention surface were used - grooves in the shape of dovetail. Similarly, the polycrystalline with the same modification of retention surface used by Moravcova also showed lower values of bond strength compared to other ceramic s (Aspire Gold, the bond strength of MPa). A number of studies give different values of bond strength as optimum and adequate for clinical use

9 ORTODONCIE rocïnõâk20 struktur skloviny prïi snõâmaâ nõâzaâ mkuê [12, 13, 14]. Dle Reynoldse je optimaâ lnõâ a bezpecï naâ pevnost vazby v rozmezõâ 5-8 MPa. V literaturïe nachaâ zõâme mnoho ruê znyâ ch vyâ slednyâ ch hodnot pevnostõâ vazby pro nejruê zneï jsï õâ materiaâ l y, stejneï tak je mnoho ruê znyâch zpuê sobuê testovaâ nõâ pevnosti vazby. PodobneÏ jsou v literaturïe uvaâdeï ny hodnoty vazebneâ pevnosti, ktereâ jsou pro snõâmaâ nõâ zaâ mkuê oznacï o- vaâ ny za bezpecïneâ, ktereâ by nezpuê sobovaly posï kozenõâ skloviny prïi snõâmaânõâzaâmkuê. Studie Weinbergera a kol. se zameïrïila na srovnaânõâ pevnosti vazby polykrystalickyâ ch a monokrystalickyâ ch keramickyâ ch zaâ mkuê lepenyâ ch adhezivnõâ pryskyrïicõâ chemicky tuhnoucõâ, sveï tlem tuhnoucõâ, a tuhnoucõâch pomocõâ argon laseroveâ polymerace. NejvysÏ sï õâ pruê meï rnou vazebnou pevnost vykazovaly monokrystalickeâ zaâ mky prïi pouzï itõâ laser argonoveâ polymerace, hodnota pruê meï rneâ vazebneâ pevnosti byla 29,58 MPa, praâ ce se zabyâvala takeâ vznikem prasklin ve sklovineï po sejmutõâ zaâmkuê, u obou typuê zaâ mkuê nebylprokaâ zaâ n vznik novyâ ch prasklin jen u materiaâ lu chemicky tuhnoucõâho. Ostatnõ adheziva prokaâ zala vznik prasklin u 10 % prïõâpaduê nalepenyâch zaâ mkuê [15]. Naproti tomu studie Retiefa prokaâ zala vyâ skyt sklovinnyâ ch fraktur a prasklin uzï prïi hodnotaâ ch pevnosti vazby pod 10 MPa a to prïi hodnoteï 9,7 MPa [16]. RuÊ zneâ hodnoty meï rïenyâ ch pevnostõâ vazby ortodontickyâ ch fixacïnõâch materiaâluê vyskytujõâcõâ se v literaturïe se lisï õâ, je to daâno ruê znyâ mi podmõânkami pruê beï hu studiõâ, rozdõâlnyâ mi zpuê soby testovaâ nõâ vazebnyâch sil. V nasï õâ studii materiaâ ly Transbond TM Plus Color Change Adhesive, Kurasper TM F, Light Bond TM odpovõâdajõâ kriteriõâm stanovenyâch Reynoldsem pro optimaâ lnõâ bezpecï nou pevnost vazby, lepidlo ConTec LC se nachaâ zõâ mõârneï pod hranicõâ tohoto limitu. ZaÂveÏr Ve studii byla hodnocena pevnost vazby cï tyrï sveï tlem tuhnoucõâch kompozitnõâch materiaâluê Transbond TM Plus Color Change Adhesive, Kurasper TM F, Light Bond TM, ConTec LC. Byltestova n vzaâ jemnyâ rozdõâlv pevnosti mezi jednotlivyâ mi adhezivy. Da le byla porovnaâ vaâ na pevnost vazby adhezivnõâch materiaâ l uê prïi pouzï itõâ kovovyâ ch ortodontickyâchzaâmkuê Elite Ò Medium-Twin TM a keramickyâch ortodontickyâch zaâmkuê Signature III TM. Vy slednaâ meï rïenõâ pevnostõâ vazby se pohybovala od 4,5 MPa do 8,8 MPa. NejvysÏsÏ õâ nameï rïenaâ pevnost vazby byla u adheziva Light Bond TM, nejnizïsï õâ pevnost vazby meïlo adhezivum ConTec LC. V teâ to studii testovanaâ adheziva ve vazbeï na kovoveâ ortodontickeâ zaâ mky projevila vysï sï õâ vazebnou pevnost nezï ve vazbeï na keramickeâ ortodontickeâ zaâ mky. StanovenõÂm Adhesive Remnant Indexu bylo urcï eno mõâsto selhaâ nõâ vazby pro jednotlivaâ adheziva. Byly nalezeny statisticky signifikantnõâ rozdõâly v mõâsteï selhaânõâ vazby jednotlivyâch materiaâluê. AutorÏi nemajõâ komercï nõâ, vlastnickeâ nebo financï nõâ zaâ jmy na produktech nebo spolecï nostech popsanyâ ch v tomto cïlaâ nku. The bonds should provide a good function when loaded with orthodontic forces, at the same time they should not result in damage of the enamel structures during the s removal[12, 13, 14]. Reynolds stated the optimum and safe bond strength between 5-8 MPa. In literature we can find a number of bond strength values for a variety of adhesives, as well as different kinds of testing for the bond strength. We can also find different values of bond strength that are considered safe during the s removal, and do not cause any damage to the enamel. The study by Weinberger et al. compared bond strengths of polycrystalline and monocrystalline ceramic s attached with adhesive resin chemically cured, light cured, and cured by means of argon-laser polymerization. The highest average bond strength was reached with monocrystalline s cured by argon-laser polymerization (the mean value of MPa). Weinberger dealt also with the occurrence of cracks in the enamelafter the s removal- no cracks appeared only when chemically cured adhesive was used (with both types of s). Other adhesives proved cracks in 10% of the attached s [15]. On the other hand, Retief proved the occurrence of fractures and cracks of the enameleven at values of bond strength below 10 MPa (at 9.7 MPa) [16]. The values given by individualstudies vary. This is due to different conditions, different ways to test bond strength. In our study the adhesives Transbond TM Plus Color Change Adhesive, Kurasper TM F, Light Bond TM meet the criteria given by Reynolds for the optimum safe bond strength. ConTec LC adhesive is moderately below this limit. Conclusion The study evaluated bond strength for four light cured composite adhesives: Transbond TM Plus Color Change Adhesive, Kurasper TM F, Light Bond TM, Con- Tec LC. The difference in strength between the individualadhesives was tested. Further the bond strength of the adhesive materials with metal orthodontic s Elite Ò Medium-Twin TM, and ceramic orthodontic s Signature III TM was compared. The values measured were between 4.5 MPa and 8.8 MPa. The highest value of bond strength was found for Light Bond TM adhesive, the lowest for ConTec LC. The adhesives tested proved better bond strength when used with metalorthodontic s than with ceramic ones. Adhesive Remnant Index was established to determine the place of bond failure for individual adhesives. Statistically significant differences were found for the place of bond failure for individual adhesives. Authors have no commercial, proprietary or financial interest in products or companies mentioned in the article

10 rocïnõâk20 ORTODONCIE Liretarura/References 1. Buonocore, M. G.: A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. J. Dent Res. 1955, 34, cï. 6, s Bishara, S. E., VonWald, L., Olsen, M. E., Laffoon, J. F.: Effect of time on the shear bond strength of glass ionomer and composite orthodontic adhesives. Amer. J. Orthodont. dentofacialorthop. 1999, 116, cï. 6, s Movahhed, M.Z., Ogaard, B., Syverud, M.: An in vitro comparison of the shear bond strength of a resin-reinforced glass ionomer cement and a composite adhesive for bonding orthodontic s. Eur. J. Orthodont. 2005, 27, cï. 5, s Trimpeneers, L. M, Verbeeck, R. M., Dermaut, L. R., Moors, M. G.: Comparative shear bond strength of some orthodontic bonding resins to enamel. Eur. J. Orthodont. 1996, 18, cï. 1, s Stratmann, U., Schaarschmidt, K., Wegener, H., Ehmer, U.: The extent of enamelsurface fractures. A quantitative comparison of thermally debonded ceramic and mechanically debonded metal s by energy dispersive micro - and image-analysis. Eur. J. Orthodont. 1996, 18, cï. 6, s Artun J, Bergland S.: Clinical trials with crystal growth conditioning as an alternative to acid-etch enamel pretreatment. Amer. J. Orthodont. 1984, 85, cï. 4, s Newman, GV.: Epoxy adhesives for orthodontics attachments: progress report. Amer. J. Orthodont.1965, 51, s Tvardek, J.: Pevnost vazby ortodontickyâ ch adhezivnõâch materiaâluê a jejich vliv na sklovinu. Doktorska disertacïnõâ praâ ce, LF MU, Brno, Haydar, B., Sarikaya, S., Ceherli, Z.C.: Comparison of shear bond strength of three bonding agents with metal and ceramic s. Angle Orthodont., 1999, 69, cï.5, s Owens, S. E., Miller, B. H.: A comparison of shear bond strengths of three visible light cured orthodontic adhesives. Angle Orthodont., 2000, 70, cï. 5, s MoravcovaÂ, S. Pevnost vazby ortodontickyâ ch estetickyâch zaâ mkuê k zubnõâmu povrchu. AtestacÏ nõâ praâ ce, LFMU, Brno, Asgari, S., Sala, A., English, J., Powers, J.: Clinical evaluation of bond failure with a self-etching primer: a randomized controlled trial. J. Orthodont. 2007, 34, cï. 4, s Buonocore, M. G.: The use of adhesives in dentistry. Illinois: Charles C Thomas, Reynolds, I. R.: A review of direct orthodontic bonding, Brit. J. Orthodont. 1975, 2, cï. 2, s Mitiko, F., Kitahara-CeõÂa, F., Mucha, J.N.: Assessment of enameldamage after removalof ceramic s. Amer. J. Orthodont. dentofacialorthop. 2008, 134, cï. 4, s Retief, D. H.: Failure at the dental adhesive etched enamelinterface: J. OralRehab. 1974, 1, s MUDr.Beata Konkolska Klinika zubnõâho leâ karïstvõâ LF UP Palacke ho 12, Olomouc ROD OSTRAVA PrÏehled chystanyâch zahranicï nõâch akcõâ: 18± Congress of the European Orthodontic Society Istanbul, Turecko PrÏehled chystanyâch domaâ cõâch akcõâ: (zmeï na termõânu!) Maria n Svorad Olomouc ¹SpolupraÂcele karïe a technika Aneb co je dobreâ veïdeït o praâ ci toho druheâ hoª Odborny kurz pro leâ karïe i zubnõâ techniky v ortodoncii Doc. MUDr. Olga JedlicÏ kovaâ, CSc. Brno ¹LeÂcÏ ba ve smõâsï eneâ m chrupuª Za sady leâcï by dle indikacõâ snõâmacõâmi i fixnõâmi aparaâ ty v I., II a III. Angl. trïõâdeï MUDr. Marie SÏ tefkovaâ, CSc. Olomouc ¹PodõÂl sester a zubnõâch technikuê v ortodontickeâ leâcïbeïª Odborny seminaârï pro personaâ li zubnõâ techniky v ortodoncii * * * Informace: ROD Ostrava ± BeÏ lovaâ Olga, MojmõÂrovcuÊ 799/45, Ostrava-Mar. Hory Tel.: , ,

PorovnaÂnõÂ vazebneâ sõâlyadheziv pouzïõâvanyâ ch v ortodoncii Comparative studyof bond strength in adhesives used in orthodontics

PorovnaÂnõÂ vazebneâ sõâlyadheziv pouzïõâvanyâ ch v ortodoncii Comparative studyof bond strength in adhesives used in orthodontics rocïnõâk21 ORTODONCIE PorovnaÂnõÂ vazebneâ sõâlyadheziv pouzïõâvanyâ ch v ortodoncii Comparative studyof bond strength in adhesives used in orthodontics *Bartøomiej Pawlus, **Dr n. med., Dr n. tech. Andrzej

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

TrÏenõÂ ortodontickyâchzaâ mkuê Friction in Orthodontic Brackets

TrÏenõÂ ortodontickyâchzaâ mkuê Friction in Orthodontic Brackets ORTODONCIE rocïnõâk24 TrÏenõÂ ortodontickyâchzaâ mkuê Friction in Orthodontic Brackets *MUDr. Daniela StrakovaÂ, **Mgr. KaterÏina LangovaÂ, Ph.D., Doc. *MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. *OrtodontickeÂ

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch ORTODONCIE rocïnõâk19 Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch * MUDr. Bc. ZdeneÏ k Haken, * MUDr. Hana TycovaÂ, ** Mgr. KaterÏina Langova *

More information

J Bagh College Dentistry Vol. 25(1), March 2013 The effect of thermocycling

J Bagh College Dentistry Vol. 25(1), March 2013 The effect of thermocycling The effect of thermocycling and debonding time on the shear bond strength of different orthodontic brackets bonded with light-emitting diode adhesive (In vitro study) Harraa S. Mohammed-Salih, B.D.S.,

More information

Shear bond strength of metallic brackets bonded with a new orthodontic composite

Shear bond strength of metallic brackets bonded with a new orthodontic composite Original Article Braz J Oral Sci. April/June 2009 - Volume 8, Number 2 Shear bond strength of metallic brackets bonded with a new orthodontic composite Fábio Lourenço Romano 1, Américo Bortolazzo Correr

More information

Resin Cements. Dental Materials Sang Park, DDS

Resin Cements. Dental Materials Sang Park, DDS Resin Cements Dental Materials Sang Park, DDS When choosing a dental cement... We have to consider the following: solubility, erosion, tensile strength, shear strength, toughness, elastic modulus, creep,

More information

Cementation Solutions. RelyX U200 Self-Adhesive Resin Cement. The strong bond. you can rely on

Cementation Solutions. RelyX U200 Self-Adhesive Resin Cement. The strong bond. you can rely on Cementation Solutions Self-Adhesive Resin Cement The strong bond you can rely on R elyx U200 Strength we put trust in Increased product performance, easier mixing: Self-adhesive Resin Cement in the Clicker

More information

Superior Fluoride Release Better for the Enamel Better for the Patient

Superior Fluoride Release Better for the Enamel Better for the Patient GC Fuji ORTHO, Fuji ORTHO LC & Fuji ORTHO BAND Paste Pak Self-Cured and Light-Cured Glass Ionomer Orthodontic Bracket Adhesive Self-Cured Glass Ionomer Orthodontic Band Adhesive Superior Fluoride Release

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW SCRIPTA MEDICA (BRNO) 76 (1): 21 28, January 2003 COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW BARTÁKOVÁ S. 1, SUCHÁNEK J. 2, MIâULKA J. 2, VANùK J.

More information

Jacket crown. Advantage : Crown and Bridge

Jacket crown. Advantage : Crown and Bridge Crown and Bridge Lecture 1 Dr.Nibras AL-Kuraine Jacket crown It is a type of crown that is formed by a tooth colored material. It is mainly used as a single unit in the anterior quadrant of the mouth.

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Spolupra ce ortodontisty a pedostomatologa. Interceptivnõ leâ cï ba. Cooperation of orthodontist and pedodontist. Interceptive orthodontic treatment. *MDDr. Hana RÏ ehaâcï kovaâ, *Doc. MUDr. PavlõÂna

More information

Adhesive Solutions. Scotchbond Universal Adhesive. SEM pictures of Scotchbond Universal Adhesive. One bottle for all cases! Total-Etch and Self-Etch

Adhesive Solutions. Scotchbond Universal Adhesive. SEM pictures of Scotchbond Universal Adhesive. One bottle for all cases! Total-Etch and Self-Etch Adhesive Solutions Adhesive SEM pictures of. One bottle for all cases! Total-Etch and Self-Etch One adhesive for Total-Etch and Self-Etch Discover the Universal Bonding Solution. Unleash the power of the

More information

priti crown Your patients deserve you

priti crown Your patients deserve you priti crown Your patients deserve you 3 and you deserve the priti crown So close to nature priti crown is a high-tech solution for making perfect crown and bridge restorations using state-of-the-art CAD/CAM

More information

20TDNH 214. Course Description:

20TDNH 214. Course Description: Revised: Fall 2015 20TDNH 214 20TPractical Materials for Dental Hygiene Course Description: 37TStudies the current technologic advances, expanded functions, and clinical/laboratory materials used in dental

More information

DENT 5351 Final Examination 2007 NAME

DENT 5351 Final Examination 2007 NAME NAME DENT 5351 Spring Semester 2007 INTRDUCTIN T BIMATERIALS FINAL EXAMINATIN (40 questions) February 16, 2007 8:00 a.m. 9:00 a.m. This final examination consists of 7 pages and 40 questions. Mark all

More information

Direct Fillings: Amalgam

Direct Fillings: Amalgam Direct Fillings: Amalgam Dental amalgam is a stable alloy made by combining mercury, silver, tin, copper and sometimes other metallic elements. Amalgam fillings can be placed in one appointment. Why you

More information

Scotch-Weld TM. Acrylic Adhesives. DP8405NS Green. Product Data Sheet. Date: March 2014 Supersedes: August 2013

Scotch-Weld TM. Acrylic Adhesives. DP8405NS Green. Product Data Sheet. Date: March 2014 Supersedes: August 2013 Scotch-Weld TM Product Data Sheet Acrylic Adhesives Date: Supersedes: August 2013 Product Description 3M TM Scotch-Weld Acrylic Adhesives are high performance, twopart acrylic adhesives that offer good

More information

CLASSIFICATION OF CARIOUS LESIONS AND TOOTH PREPARATION.

CLASSIFICATION OF CARIOUS LESIONS AND TOOTH PREPARATION. CLASSIFICATION OF CARIOUS LESIONS AND TOOTH PREPARATION. ١ G.V. BLACK who is known as the father of operative dentistry,he classified carious lesions into groups according to their locations in permanent

More information

Our Mission: Protecting partially. erupted teeth. With Fuji TriageTM from GC. One of many GC solutions for caring for youngsters.

Our Mission: Protecting partially. erupted teeth. With Fuji TriageTM from GC. One of many GC solutions for caring for youngsters. Our Mission: Protecting partially erupted teeth. With Fuji TriageTM from GC. One of many GC solutions for caring for youngsters. Did you know: first and second permanent molars take about 1.5 years to

More information

Low Odour Acrylic Adhesives DP8805NS Green. Product Data Sheet Date: March 2014 Supersedes: August Property. Colour. Viscosity 1.

Low Odour Acrylic Adhesives DP8805NS Green. Product Data Sheet Date: March 2014 Supersedes: August Property. Colour. Viscosity 1. Scotch-Weld TM Low Odour Acrylic Adhesives Product Data Sheet Date: Supersedes: August 2013 Product Description 3M Scotch-Weld Low Odour Acrylic Adhesives are high performance, two-part acrylic adhesives

More information

Shailaja Singh, D.D.S. The Facts About Dental Materials DENTAL BOARD OF CALIFORNIA 1432 Howe Avenue Sacramento, California

Shailaja Singh, D.D.S. The Facts About Dental Materials DENTAL BOARD OF CALIFORNIA 1432 Howe Avenue Sacramento, California Shailaja Singh, D.D.S. The Facts About Dental Materials DENTAL BOARD OF CALIFORNIA 1432 Howe Avenue Sacramento, California 95825 www.dbc.ca.gov Dental Materials Fact Sheet What About The Safety of Filling

More information

Porcelain Veneers for Children and Teens. By Fred S. Margolis, D.D.S., F.I.C.D., F.A.C.D., F.A.D.I. Abstract

Porcelain Veneers for Children and Teens. By Fred S. Margolis, D.D.S., F.I.C.D., F.A.C.D., F.A.D.I. Abstract Porcelain Veneers for Children and Teens By Fred S. Margolis, D.D.S., F.I.C.D., F.A.C.D., F.A.D.I. Abstract This article will discuss the advantages of providing our young patients and their parents an

More information

1- Fatigue-Resistance and Microleakage of CAD/CAM Ceramic and Composite Molar crowns

1- Fatigue-Resistance and Microleakage of CAD/CAM Ceramic and Composite Molar crowns 1- Fatigue-Resistance and Microleakage of CAD/CAM Ceramic and Composite Molar crowns A. KASSEM1, O. ATTA1, and O. EL-MOWAFY2, 1Suez Canal University, Ismailia, Egypt, 2University of Toronto, Toronto, ON,

More information

CHAPTER 8 PROSTHETIC TEETH

CHAPTER 8 PROSTHETIC TEETH CHAPTER 8 PROSTHETIC TEETH DEFINITION PROSTHETIC TEETH are the artificial substitutes for the missing natural teeth. FUNCTIONS to: The functions of prosthetic teeth are 1. Restore the esthetic, phonetic

More information

The Science of Sealants NCIOM Task Force on Children s Preventive Oral Health Services

The Science of Sealants NCIOM Task Force on Children s Preventive Oral Health Services The Science of Sealants NCIOM Task Force on Children s Preventive Oral Health Services University of Michigan School of Dentistry Ann Arbor, Michigan Michael A. Ignelzi, Jr., D.D.S., Ph.D. Lake Jeanette

More information

Clinical randomized controlled study of Class II restorations of a highly filled nanohybrid resin composite (4U)

Clinical randomized controlled study of Class II restorations of a highly filled nanohybrid resin composite (4U) 215-3-3 Clinical randomized controlled study of Class II restorations of a highly filled nanohybrid resin composite () One year report JWV van Dijken, Professor Director Clinical Research Biomaterial Research

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

Rebilda DC. Rebilda Post System. Rebilda

Rebilda DC. Rebilda Post System. Rebilda Rebilda DC Rebilda Post System Rebilda Rebilda DC Systematic coronal build-up reconstruction Nowadays, modern composite and adhesive systems enable the reconstruction of severely damaged teeth, even if

More information

RelyX Luting Cement. RelyX Luting Plus Cement. Technical Product Profile

RelyX Luting Cement. RelyX Luting Plus Cement. Technical Product Profile Cement Plus Cement Technical Product Profile TABLE OF CONTENTS Table of Contents Introduction... 3 History... 4 5 Product description... 6 indications for use... 6 Composition... 7 properties... 8 11 Fluoride

More information

Press Abutment Solutions

Press Abutment Solutions Press Abutment Solutions Efficiency and esthetics redefined all ceramic all you need More press ceramic options... Press ceramics have been synonymous with the ideal combination of accuracy of fit, shape

More information

EXAM RECORDS DENTAL IMAGES

EXAM RECORDS DENTAL IMAGES EXAM Description: It is a review of the medical history, diet, homecare, chief complaints, clinical extraoral and intraoral evaluation of the patient. Advantages: Obtain a diagnosis and develop a treatment

More information

E-puck knihovna pro Python

E-puck knihovna pro Python E-puck knihovna pro Python David Marek Univerzita Karlova v Praze 5. 4. 2011 David Marek (MFF UK) E-puck knihovna pro Python 5. 4. 2011 1 / 36 Osnova 1 Představení e-puck robota 2 Připojení 3 Komunikace

More information

1.1.2 Polypropylene The polypropylene must be a white opaque film, 1 2 mil thick. Biaxial orientation is preferred.

1.1.2 Polypropylene The polypropylene must be a white opaque film, 1 2 mil thick. Biaxial orientation is preferred. Library of Congress Preservation Directorate Specification Number 700 704 09 Specifications for Pressure Sensitive Adhesive Labels For Application to Single Paper Sheets and Text Pages of Bound Books For

More information

Indirect Bonding with Light-Cured Adhesive and a Hybrid Transfer Tray

Indirect Bonding with Light-Cured Adhesive and a Hybrid Transfer Tray Indirect Bonding with Light-Cured Adhesive and a Hybrid Transfer Tray Duncan W. Higgins Indirect bonding has evolved concurrent with the improvements in dental materials. Light-cured adhesives allow additional

More information

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible ORTODONCIE rocïnõâk19 Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible *MUDr. Lusine Samsonyan, *MUDr. Hana TycovaÂ, *MUDr.

More information

STRESS-STRAIN ANALYSIS OF RESTORED FIRST MOLAR TOOTH WITH CAVITY OF CLASS II

STRESS-STRAIN ANALYSIS OF RESTORED FIRST MOLAR TOOTH WITH CAVITY OF CLASS II Engineering MECHANICS, Vol. 19, 2012, No. 2/3, p. 131 141 131 STRESS-STRAIN ANALYSIS OF RESTORED FIRST MOLAR TOOTH WITH CAVITY OF CLASS II JiříValášek*, Petr Marcián*, Kamil Řehák*, David Krpalek*, Zdeněk

More information

SAME DAY VS. TRADITIONAL CROWNS. Which is the better choice? PRESENTED BY

SAME DAY VS. TRADITIONAL CROWNS. Which is the better choice? PRESENTED BY SAME DAY VS. TRADITIONAL CROWNS Which is the better choice? PRESENTED BY What is a dental crown & why do I need one? A dental crown is a hard, protective covering for a tooth. It improves or restore the

More information

stone model bonding tray improve the accuracy

stone model bonding tray improve the accuracy indirectbonding Bonding brackets to the patient s stone model and transferring the bonding tray to the patient s mouth Developed to improve the accuracy of bracket placement (especially premolars) advantagesdisadvantages

More information

Scotch-Weld TM. DP410 Off-White. Product Data Sheet. Product Description. Key Features Rapid cure at room temperature; cure rate may be accelerated

Scotch-Weld TM. DP410 Off-White. Product Data Sheet. Product Description. Key Features Rapid cure at room temperature; cure rate may be accelerated Scotch-Weld TM Product Data Sheet DP410 Off-White Supersedes: October 2001 Product Description DP410 epoxy adhesive is a low flow, two-part epoxy based structural adhesive. It is designed for use where

More information

From the World s Leading Dental Cement Company: Easier. Faster. Better. G-CEM. Self-Adhesive Resin Luting Cement

From the World s Leading Dental Cement Company: Easier. Faster. Better. G-CEM. Self-Adhesive Resin Luting Cement From the World s Leading Dental Cement Company: Easier. Faster. Better. Self-Adhesive Resin Luting Cement An Innovation in Restorations: Bi-layer Bonding. Bond strengths to the restoration are as strong

More information

everstick everstick fibre reinforcements in orthodontics Clinical Guide Reliable anchorage Aesthetic retention www.sticktech.com everstick ORTHO

everstick everstick fibre reinforcements in orthodontics Clinical Guide Reliable anchorage Aesthetic retention www.sticktech.com everstick ORTHO everstick Clinical Guide www.sticktech.com everstick A&O everstick ORTHO everstick fibre reinforcements in orthodontics Reliable anchorage Aesthetic retention everstick A&O everstick ORTHO everstick A&O

More information

Structural Plastic Adhesives DP8010 Blue. Preliminary Product Data Sheet Date: February 2015 Supersedes: New. room temperature cure

Structural Plastic Adhesives DP8010 Blue. Preliminary Product Data Sheet Date: February 2015 Supersedes: New. room temperature cure Scotch-Weld TM Structural Plastic Adhesives DP8010 Blue Preliminary Product Data Sheet Date: Supersedes: New Product Description 3M Scotch-Weld Structural Plastic Adhesives DP8010 Blue is a two-part, acrylic-based

More information

Heraeus Kulzer plays an active part in IADR General Session 2015 in Boston

Heraeus Kulzer plays an active part in IADR General Session 2015 in Boston Press Release Broad range of studies with products from Heraeus Kulzer show excellent results Heraeus Kulzer plays an active part in IADR General Session 2015 in Boston Hanau, April 2015 From March 11

More information

Retence premolaâruê Unerupted premolars

Retence premolaâruê Unerupted premolars rocïnõâk17 ORTODONCIE Retence premolaâruê Unerupted premolars MUDr.Hana BenesÏ ovaâ, MUDr.Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. OddeÏ lenõâ ortodoncie a rozsïteï povyâch vad, stomatologickaâ klinika 3. LF UK, FN KraÂ

More information

Restoration of a screw retained single tooth restoration in the upper jaw with Thommen Titanium base abutment.

Restoration of a screw retained single tooth restoration in the upper jaw with Thommen Titanium base abutment. Restoration of a screw retained single tooth restoration in the upper jaw with Thommen Titanium base abutment. Dr. med. dent. David McFadden, Dallas County, USA Initial situation (single X-ray) Tooth 16

More information

ADA Standards Committee on Dental Products National Standards Status of Projects. Standard # Title of Standard WG Status Activity

ADA Standards Committee on Dental Products National Standards Status of Projects. Standard # Title of Standard WG Status Activity ANSI/ADA 1-2003 (R2013) Alloy for Dental Amalgam 1.2 AS 0 ADA 6-1987 Dental Mercury 1.2 AS 0 ANSI/ADA 15-2008 (R2013) Artificial Teeth for Dental Prostheses 2.11 AP 0 ANSI/ADA 17-1983 (R2014) Denture Base

More information

Common Communication Techniques Using a Different Provisionalization Approach

Common Communication Techniques Using a Different Provisionalization Approach Laboratory Communication Common Communication Techniques Using a Different Provisionalization Approach PINHAS ADAR, MDT, CDT ABSTRACT: There are some simple rules that must be followed by dental professionals

More information

Ahmed Abdel Moneim El Sayed Beirut Arab University (961) 1 300110 Ext: 2263 a.abdelmoneim@bau.edu.lb ahmedb_2000@hotmail.com

Ahmed Abdel Moneim El Sayed Beirut Arab University (961) 1 300110 Ext: 2263 a.abdelmoneim@bau.edu.lb ahmedb_2000@hotmail.com PERSONAL INFORMATION Ahmed Abdel Moneim El Sayed Beirut Arab University (961) 1 300110 Ext: 2263 a.abdelmoneim@bau.edu.lb ahmedb_2000@hotmail.com Gender Male Date of birth 19/10/1952 Nationality Egyptian

More information

Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava, Mechanical Series. article No. 1854

Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava, Mechanical Series. article No. 1854 Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava, Mechanical Series No. 1, 2011, vol. LVII article No. 1854 Miroslav MÜLLER *, Josef ŽARNOVSKÝ **, Jiří FRIES *** OVERLAPPING LENGTH AND LIFETIME

More information

Luting Cement. in the Clicker Dispenser. Technical Product Profile. Ketac Cem Plus

Luting Cement. in the Clicker Dispenser. Technical Product Profile. Ketac Cem Plus Luting Cement TM in the Clicker Dispenser Technical Product Profile Ketac Cem Plus TM 2 Table of Contents Introduction....................................................................5 History........................................................................5

More information

the new dna of high strength glass ceramics

the new dna of high strength glass ceramics the new dna of high strength glass ceramics 1 the new dna of high strength glass ceramics Together with the Fraunhofer Institute and VITA, we have developed a new class of materials for high-strength glassceramics

More information

A New Design for Anterior Laminate Fixed-Partial dentures; PTU Type I

A New Design for Anterior Laminate Fixed-Partial dentures; PTU Type I Technical Article A New Design for Anterior Laminate Fixed-Partial dentures; PTU Type I A. 1 1 Associate Professor, Department of Operative Dentistry, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical

More information

LEBENSLAUF Dent. Dr. ÖZGE ÖZTÜRK

LEBENSLAUF Dent. Dr. ÖZGE ÖZTÜRK LEBENSLAUF Dent. Dr. ÖZGE ÖZTÜRK 1. EDUCATION AND TRAINING Year Position/Title School/University Field 1987-1994 Student T.E.D. Ankara College, Ankara, TURKEY High School (honour student) 1994-1999 Student

More information

Scotch-Weld TM. Epoxy Adhesive 1838 B/A Green 1838 B/A Tan 1838-L B/A Translucent. Technical Data February, 2016. Product Description

Scotch-Weld TM. Epoxy Adhesive 1838 B/A Green 1838 B/A Tan 1838-L B/A Translucent. Technical Data February, 2016. Product Description 3 Scotch-Weld TM 1838 1838 1838-L Technical Data February, 2016 Description 3M TM Scotch-Weld TM s 1838 and are controlled flow products; Scotch-Weld 1838-L is flowable. These epoxy adhesives are two-part,

More information

Business Services Authority. Completion of form guidance FP17 - England. NHS Dental Services

Business Services Authority. Completion of form guidance FP17 - England. NHS Dental Services NHS Dental Services provided by Business Services Authority Completion of form guidance FP17 - England Release 9 the FP17 is coming into effect on 1 April 2016. The changes to the form are : Part 4 inclusion

More information

Scotch Brand 331T Vinyl Protective Film

Scotch Brand 331T Vinyl Protective Film Technical Data May 1, 2000 PRODUCT DESCRIPTION 331T FEATURES Excellent Indoor and Outdoor Weatherabilities No Adhesive Residue Excellent Conformability No Silicone Adhesive Residue (ideal for electronics

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 2 CÏ asopis ORTODONCIE je veden

More information

FLI Signature Clear Bracket

FLI Signature Clear Bracket rocky mountain orthodonticstm FLI Signature Clear Bracket RMO s FLI Signature Clear Brackets offer natural aesthetic appeal to patients with the same reliable functionality preferred by doctors. Design

More information

Ultrasonic cleaning technology and cleaning chemicals

Ultrasonic cleaning technology and cleaning chemicals Ultrasonics.Steam.Ultraclean. Medicine Dental Hygiene Ultrasonic cleaning technology and cleaning chemicals Developed for and matched to the requirements in the dental sector www.elma-ultrasonic.com Elmasonic

More information

Right now Opal Med is promoting its own two brands of products:

Right now Opal Med is promoting its own two brands of products: We are dedicated to providing high quality products with reliable service. Our market position is constantly being strengthened as both our supplier and customer networks are increasing. OPAL MED is an

More information

Araldite AV 170. Advanced Materials. One component epoxy adhesive. Structural Adhesives. Key properties. Description. Product data.

Araldite AV 170. Advanced Materials. One component epoxy adhesive. Structural Adhesives. Key properties. Description. Product data. Advanced Materials Araldite AV 170 Structural Adhesives Araldite AV 170 One component epoxy adhesive Key properties Cures at 140-180 C Heat resistant to 120 C Very good peel strength Good chemical resistance

More information

Extreme Sealing Tape

Extreme Sealing Tape Extreme Sealing Tape Technical Data January, 2013 Product Description 3M Extreme Sealing Tape is a family of single coated, pressure sensitive adhesive tapes designed for difficult sealing applications.

More information

Diamond. Robot. Proper Tooth Preparation. Goals of Tooth Preparation 1

Diamond. Robot. Proper Tooth Preparation. Goals of Tooth Preparation 1 Delivering Exceptional Results Proper Tooth Preparation Proper tooth preparation, as related to the definitive form of the restoration and the soft tissues of the patient, improves the clinician s ability

More information

CERAMIC MICROLAMINATES FOR ESTHETIC RESTORATION

CERAMIC MICROLAMINATES FOR ESTHETIC RESTORATION CASE REPORT CERAMIC MICROLAMINATES FOR ESTHETIC RESTORATION Claudia Cia Worschech, DDS, MS, PhD 1 Ceramic microlaminates are an extremely thin veneer that can be fixed over natural teeth without preparation

More information

Composite artistry- speedy mock up

Composite artistry- speedy mock up Case Report: Composite artistry- speedy mock up Dr.Shikha Kanodia*, Dr.Manjit Kaur**, Dr.Girish J. Parmar*** * Asst. Professor, **Post Graduate Part 3, ***Head and Dean, Department of Conservative Dentistry

More information

A new orthodontic bonding adhesive.

A new orthodontic bonding adhesive. FACULTY OF ODONTOLOGY GOTHENBURG UNIVERSITY SWEDEN SPEC CLIN OF ORTHODONTICS HALLAND COUNTY COUNCIL FALKENBERG, SWEDEN A new orthodontic bonding adhesive. Thomas W. Örtendahl*, Odont dr.,bengt Mohlin**

More information

Extreme Sealing Tape

Extreme Sealing Tape Extreme Sealing Tape Technical Data May, 2013 Product Description 3M Extreme Sealing Tape is a family of single coated, pressure sensitive adhesive tapes designed for difficult sealing applications. The

More information

TEPZZ 69 _ZA T EP 2 692 310 A2 (19) (11) EP 2 692 310 A2. (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art.

TEPZZ 69 _ZA T EP 2 692 310 A2 (19) (11) EP 2 692 310 A2. (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. (19) TEPZZ 69 _ZA T (11) EP 2 692 3 A2 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. 13(4) EPC (43) Date of publication: 0.02.14 Bulletin 14/06 (21) Application number: 1276632.0 (22)

More information

APPLICATION FOR NEW COURSE. 1. Submitted by College of Dentistry Date 20 Jan 00. Department/Division offering course Restorative Division

APPLICATION FOR NEW COURSE. 1. Submitted by College of Dentistry Date 20 Jan 00. Department/Division offering course Restorative Division APPLICATION FOR NEW COURSE 1. Submitted by College of Dentistry Date 20 Jan 00 Department/Division offering course Restorative Division 2. Proposed designation and Bulletin description of this course:

More information

PREFABRICATED PROVISIONAL RESTORATIONS. DR. MOHAMMAD AL AMRI Pages:

PREFABRICATED PROVISIONAL RESTORATIONS. DR. MOHAMMAD AL AMRI Pages: DR. MOHAMMAD AL AMRI Pages: 247-255 PROVISIONAL RESTORATION DEFINITION: A FIXED PROSTHESIS DESIGNED TO ENHANCE ESTHETICS, STABILIZATION AND/ OR FUNCTION FOR A LIMITED PERIOD OF TIME, AFTER WHICH IT IS

More information

Ando A., Nakamura Y., Kanbara R., Kumano H., Miyata T., Masuda T., Ohno Y. and Tanaka Y.

Ando A., Nakamura Y., Kanbara R., Kumano H., Miyata T., Masuda T., Ohno Y. and Tanaka Y. 11. The Effect of Abutment Tooth Connection with Extracoronal Attachment using the Three Dimensional Finite Element Method - Part 2. The Construction of Finite Element Model from CT Data - Ando A., Nakamura

More information

THE VOICE OF TECHNO-CLINICAL DENTISTRY

THE VOICE OF TECHNO-CLINICAL DENTISTRY May 2009 Vol. 3, No. 2 THE VOICE OF TECHNO-CLINICAL DENTISTRY The Enhanced Restoration of Removables Jim Collis, CDT Patients with existing full or partial dentures often report that they would like to

More information

MODIFICATION OF FLD EVALUATION FOR ULTRA HIGH-STRENGTH STEELS AS A RESULT OF USING CONTACT-LESS SYSTEMS FOR MEASURING DEFORMATION

MODIFICATION OF FLD EVALUATION FOR ULTRA HIGH-STRENGTH STEELS AS A RESULT OF USING CONTACT-LESS SYSTEMS FOR MEASURING DEFORMATION MODIFICATION OF FLD EVALUATION FOR ULTRA HIGH-STRENGTH STEELS AS A RESULT OF USING CONTACT-LESS SYSTEMS FOR MEASURING DEFORMATION Abstract Jiří SOBOTKA a, Pavel DOUBEK a, Michaela KOLNEROVÁ a, Pavel SOLFRONK

More information

CODING DENTAL CHARACTERISTICS Letter to Dentist

CODING DENTAL CHARACTERISTICS Letter to Dentist CODING DENTAL CHARACTERISTICS Letter to Dentist Dear Doctor: Because it is believed that you have treated the subject of this report, your assistance with the enclosed dental report is requested. Your

More information

SAME DAY VS. TRADITIONAL CROWNS. Which is the better choice? PRESENTED BY

SAME DAY VS. TRADITIONAL CROWNS. Which is the better choice? PRESENTED BY SAME DAY VS. TRADITIONAL CROWNS Which is the better choice? PRESENTED BY What is a dental crown & why do I need one? A dental crown is a hard, protective covering for a tooth. It improves or restores the

More information

Structural Integrity Analysis

Structural Integrity Analysis Structural Integrity Analysis 1. STRESS CONCENTRATION Igor Kokcharov 1.1 STRESSES AND CONCENTRATORS 1.1.1 Stress An applied external force F causes inner forces in the carrying structure. Inner forces

More information

Anterior crowns used in children

Anterior crowns used in children Anterior crowns used in children Objectives of this session Discuss strip crowns, temporary crown use and acrylic jacket crowns. Discuss the possible use of porcelain jacket crowns in paediatric dental

More information

Adhesive Tapes Division Engineered to Perform Better

Adhesive Tapes Division Engineered to Perform Better Solutions for the Paper and Printing Industry Adhesive Tapes Division Engineered to Perform Better ORAFOL s headquarters Located just outside of Berlin in the heart of Europe, the ORAFOL Europe GmbH headquarters

More information

The Effect of Various Debonding Burs on the Enamel Surfaces of Teeth After. Debonding Metal Brackets

The Effect of Various Debonding Burs on the Enamel Surfaces of Teeth After. Debonding Metal Brackets The Effect of Various Debonding Burs on the Enamel Surfaces of Teeth After Debonding Metal Brackets BY NILOUFAR NOURI MAHDAVIE B.S., University of California, Los Angeles, 2004 D.D.S., University of California,

More information

The pros and cons. A smile make-over without any tooth preparation

The pros and cons. A smile make-over without any tooth preparation Clinical The pros and cons. A smile make-over without any tooth preparation Eduardo Mahn, 1 Volker Brosch 2 How can a major improvement of the shade and shape of teeth be achieved? Is there only one appropriate

More information

SCOPE OF PRACTICE GENERAL DENTAL COUNCIL

SCOPE OF PRACTICE GENERAL DENTAL COUNCIL www.gdc-uk.org SCOPE OF PRACTICE Effective from 30 September 2013 2 SCOPE OF PRACTICE The scope of your practice is a way of describing what you are trained and competent to do. It describes the areas

More information

THERMOPLASTIC COMPOSITE AIRCRAFT STRUCTURE REPAIR METHODOLOGY

THERMOPLASTIC COMPOSITE AIRCRAFT STRUCTURE REPAIR METHODOLOGY THERMOPLASTIC COMPOSITE AIRCRAFT STRUCTURE REPAIR METHODOLOGY On the stage of the repair project, repairing and operating the repaired object arises a number of issues in material science and technology

More information

The Crown Bracket Bonding System

The Crown Bracket Bonding System The Crown Bracket Bonding System WOLFGANG HEISER, MD CLAUS SCHENDELL, Dipl Ing Crown tip and the vertical position of the teeth in relation to the lips are important elements of the esthetic results achieved

More information

Advances in All Ceramic Restorations. Alaa AlQutub Umm AlQura University, Faculty of Dentistry

Advances in All Ceramic Restorations. Alaa AlQutub Umm AlQura University, Faculty of Dentistry Advances in All Ceramic Restorations Alaa AlQutub Umm AlQura University, Faculty of Dentistry Types of materials used in esthetic zone I. Metal ceramic restoration: Metal ceramic alloy features : Produce

More information

Richmond Crown- A Conventional Approach for Restoration of Badly Broken Posterior Teeth

Richmond Crown- A Conventional Approach for Restoration of Badly Broken Posterior Teeth Richmond Crown- A Conventional Approach for Restoration of Badly Broken Posterior Teeth Abhinav Agarwal 1, Manish Chadha 2, D.R.V.Kumar 3, Prakash Somani 4, Preet Jain 5 Abstract: Restoration of badly

More information

Extreme Sealing Tape

Extreme Sealing Tape Extreme Sealing Tape Technical Data October, 2011 Product Description 3M Extreme Sealing Tape is a family of single coated, pressure sensitive adhesive tapes designed for difficult sealing applications.

More information

Ivocap The successful technique

Ivocap The successful technique The successful technique Heat curing injection system The technique makes the difference AN INGENIOUS SYSTEM The success of the Ivocap Injection System is based on its well thought-out technique. With

More information

3M Scotch-Weld EPX Two-component structural adhesives and applicator guns

3M Scotch-Weld EPX Two-component structural adhesives and applicator guns M Scotch-Weld EPX Two-component structural adhesives and applicator guns Innovation What is a structural adhesive? M s high-strength structural adhesives are fundamentally load-bearing formulations. Bond

More information

Product Data Sheet Updated : February 2009 Supersedes: June 2001

Product Data Sheet Updated : February 2009 Supersedes: June 2001 Scotch-Weld DP760 Product Data Sheet Updated : February 2009 Supersedes: June 2001 Product Description DP760 epoxy adhesive is a non-sag, two-part room temperature curing adhesive designed for use when

More information

Technical Data Sheet February 2014

Technical Data Sheet February 2014 Scotch-Weld Technical Data Sheet February 2014 Product Description s are high performance, two-part acrylic adhesives that offer excellent shear, peel, and impact performance. These toughened products

More information

Dental restoration with composite materials in the posterior zone

Dental restoration with composite materials in the posterior zone Dental restoration with composite materials in the posterior zone Ion Valeriu Cherlea 1, Cornelia Biclesanu 2, Anna Maria Pangica 3, Cristian Bartos 4 Bucharest, Romania Abstract The purpose of the present

More information

Paste Opaque Instructions

Paste Opaque Instructions Paste Opaque Instructions Paste Opaques Table of Contents An Introduction to Sculpture Plus Opaques Page 2 Indications, Contraindications, Physical Data Page 3 Using the Sculpture Curing Light for "Light

More information

8.2 Transformace, množinové operace

8.2 Transformace, množinové operace 8.2. TRANSFORMACE, MNOŽINOVÉ OPERACE 8.2 Transformace, množinové operace 8.2.1 Transformace Posunutí, otočení a změna rozměrů umožňují efektivní práci s objekty. Je jednodušší umístit objekt v požadovaných

More information

FM 300-2 FILM ADHESIVE

FM 300-2 FILM ADHESIVE FM 3002 FILM ADHESIVE DESCRIPTION FM 3002 film adhesive is a cure version of Cytec Engineered Materials widely used FM 300 film adhesive. It delivers the same superior high temperature performance, toughness

More information

Managing Wear and Esthetics

Managing Wear and Esthetics Managing Wear and Esthetics KEY Occlusal Dental Components: - Centric contacts - End-to-end contacts - Pathways KEY: In order to increase the predictability in managing patients with wear, it is advisable

More information