Λίγθιςτορία. καιτθνεπανάςταςθτουsearch ςαν βαςικοφμθχανιςμοφεφρεςθστου περιεχομζνου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Λίγθιςτορία. καιτθνεπανάςταςθτουsearch ςαν βαςικοφμθχανιςμοφεφρεςθστου περιεχομζνου"

Transcription

1 Λίγθιςτορία Ξεκινϊντασαπότθδιαςφνδεςθ πανεπιςτθμίων,προχωρϊντασςτθχριςθτων πρϊτωνυπθρεςιϊνόπωστο , τα newsgroups, τθνανακάλυψθτου www ςαντοβαςικόμζςοπλοιγθςθσ,μζχρι καιτθνεπανάςταςθτουsearch ςαν βαςικοφμθχανιςμοφεφρεςθστου περιεχομζνου

2 Λίγθιςτορία ΤοInternet ζφταςεςεμιαπραγματικά ϊριμθκατάςταςθαπότεχνολογικι, κοινωνικικαιοικονομικιάποψθ, γνωςτιπεριςότεροςανweb 1.0

3 Web 1.0 ΩριμεσB2C υπθρεςίεσ,θζμφαςθ βρίςκεταιςτθδθμοςίευςθτθσ πλθροφορίασ, ενϊπαράλθλα κάνουντθνεμφάνιςιτουσκαικάκετεσ υπθρεςίεσ{e-banking, e-trading}. Το θλεκτρονικόεμπόριοξεκινά,ενϊ τοκράτοσανακαλφπτειζναν εναλακτικότρόποναεξυπθρετείτον πολίτθτου

4 Web 1.0 B2B marketplaces καιυπθρεςίεσβρίςκουν ςιγάςιγάτοακροατιριότουσ,ενϊυπθρεςίεσ ςαντοebay, τοamazon καιάλοι διερευνοφνζνανζοεπιχειρθματικοφμοντζλο πουζγινεαργότεραγνωςτόςανlong Tail Τζλοσδεκαπρζπειναξεχάςουμεότιτοweb άνοιξετοδρόμοςεευκολοςυντιρθτεσ εφαρμογζσ,προςβάςιμεσαπόπαντοφ

5 Web 1.0 Τοπεριεχόμενοείναικυρίωσ ταξινομθμζνοιεραρχικάςε κατθγορίεσ,folders, καταλόγουσενϊο βαςιλιάσείναιθπλθροφορίαςε οποιαδιποτεμορφικαιανείναι,δομθμζνθ, αδόμθτθαρκείναείναιδθμοςιευμζνθ εκείζξω

6 Bubble 1.0 Κάπουεκείλοιπόνζγινεαυτόπουόλοι γνωρίηουμεςανφοφςκατουinternet.η αξίατουπράγμαυπερεκτιμικθκε οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιςμικάκαιαπαξιϊκθκε απότομα,καιγιακάποιουσβίαια

7 Ανάγκεσ/Τεχνολογίεσ Παρόλααυτά,οφτεοιανάγκεσπουμασ οδιγθςανεκείοφτεοιτεχνολογίεσπου φτιάχτθκανγιανατισικανοποιςουν, ςταμάτθςαναυπάρχουνκαινα εξελίςονται.γιατθνακρίβειαςυνζχιςαντθν πορείατουσ,τραβϊντασθμίατθνάλθ προστομζλον

8 Ανάγκεσ/Τεχνολογίεσ Web 1.0 Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία

9 Ανάγκεσ/ Τεχνολογίεσ Ταόριαμεταξφδουλειάσκαιπροςωπικισ ηωισζγινανκολά.ολοζνακαιπεριςότερααγακά ζγινανψθφιακά.οιάνκρωποιανακάλυψαντθν ευκολίακαιτθχαράναςυνδθμιουργοφν.οι τιμζστωνυπολογιςτϊν,τθσιςχφοσ,τθσδικτφωςθσ μειϊκθκαν.θζλουμεκαιμποροφμενα ςυηθτάμεπαντοφκαιμεόλαταμζςα.οι ευρυηωνικζσςυνδζςεισδιαδίδονταιολοζνα καιπεριςότερο

10 Ανάγκεσ/ Τεχνολογίεσ Οιομάδεσβρικαντρόποναμεταφζρονται εφκολακαιγριγοραonline. Νζεστεχνολογίεσ όπωστοajax ζφερανςτονbrowser πλοφςια λειτουργικότθτα. Ηςφνδεςθανκρϊπων καιςυςτθμάτωνζγινεευκολότερθ. Οι ευρυηωνικζσςυνδζςεισεπζτρεψαντθν γρθγορότερθαποδοχινζωνβελτιωμζνων εργαλείωντουweb

11 Ανάγκεσ/ Τεχνολογίεσ Ολοιπλζονδθμιουργοφμεκαι αναλϊνουμεπεριεχόμενο.διακζτουμε απίςτευταγριγορθδυνατότθτα κλιμάκωςθσ. Αναγνωρίςαμετθν αυκεντίαστωνπολϊν. Δθμιουργοφμε νζεσεφαρμογζσξαναχρθςιμοποιϊντασ λειτουργικότθτακαικομάτιαάλων(mashups).ηδιαφιμιςθχρθματοδοτείολοζνα καιπεριςότεροτοweb

12 Ανάγκεσ/Τεχνολογίεσ Τεχνολογία Web 2.0 Web 1.0 Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ

13 εντάξει,αλάείναικάτιυπαρκτό? 1ΔιςοιχριςτεστουInternet. ΤοYouTube πουλικθκε$ 1.65 Δις.Μζςααπότο ebay ζχουνπουλθκείαυτοκίνθτααξίασ$ 1Δις.ΤοSkype πουλικθκεμζςαςε27 μινεσ$4.1δις.τονσεπτζμβριοτο itunes ποφλθςετο1.5δις/ςτότου τραγοφδιμετάαπό2.5χρόνια λειτουργίασ

14 καιδεντελειϊςαμε ΤοFlickr πουλικθκε$35εκατ.ςε2χρόνια. ΤοMySpace μετάαπό2.5χρόνιαηωισ$ 580 Εκατ. 0.5Εκατ.άνκρωποιηουναπότο ebay. H Microsoft ανακοίνωςεεπενδφςεισ R&D αξίασ$6δις.ςτθνκατεφκυνςθτων Software καιservices

15 Άρα... Κάποιοιεπενδφουνχριματας αυτό Κάποιοιβγάηουνχριματααπόαυτό Ολοιείναιεκεί Εχειδθμιουργιςειbrand Οιανάγκεσείναιυπαρκτζσ Οιτεχνολογίεσκαμείνουν

16 Άρα. Πρζπειςίγουρα νατοδείτε

17 ΚαιςτθνΕλάδα? Προφανϊσδενείμαςτεςταίδιαεπίπεδαμετο εξωτερικό.ηχριςθτουinternet είναιμικριακόμθ. Προςπακοφμεναπρολάβουμετοτραίνοτθσ ευρυηωνικότθτασ Είμαςτεόμωσπρϊτοιςτονκόςμοςτθναφξθςθτων ADSL ςυνδζςεων.ολοικζλουνθπίτατουinternet να μεγαλϊςει.οιελθνεσχριςτεσ χρθςιμοποιοφνweb 2.0 τεχνολογίεσ.

18 Microsoft Web Strategy "... At times of disruption like this there are always extremists. Twenty-five years ago, at the beginning of the PC revolution, some predicted the death of the mainframe, because of the PC. Now there are extremists who believe that every application will be accessed through a browser, and that everything will move to this computing cloud, that your enterprise data center will go away, that you'll trust third parties with your business information, and systems. Microsoft is taking a very pragmatic approach; a seamless, blended, clientserver-service approach. We want to make sure that you can easily transition client and server-based applications to services, or vice-versa. Our services won't be disconnected from existing applications, but instead are going to be designed to complement and extend our WindowsandOficeplatformstotheInternet. RayOzie,USTechEd 06

19 demo

20

21 Major innovations and enhanced functionality Targeted Windows XP SP2 and Windows Vista Key areas of focus: Dynamic security protection Makes everyday tasks easier Improved platform and manageability

22 Protected Mode (Vista) URL handling protections ActiveX Opt-in Phishing Filter: Anti-phishing warning/blocking Security Status Bar Address bars in every window Page Zoom Tabs Favorites center Parental Controls (Vista) Integrated search toolbar Printing advances RSS feed detection and integration One-clickcleanup ofcachedpages,paswords,history

23 demo

24 ASP.NET ControlBuckets Security Data Navigation Web Parts ASP.NET PageFramework Features Master Pages Themes/Skins Localization Adaptive UI ASP.NET BuildingBlock APIs Membership Role Manager Personalization Site Navigation Database Caching Management

25 Web Parts Framework for building portal-style apps Patterned after SharePoint Portal Server Rich UIs with minimal code Edit page layout using drag-and-drop Edit appearance and behavior and more Seamless personalization Intercommunication ("connections")

26 demo

27 Microsoft Ajax Library A framework for building a new generation of richer, interactive, personalized standards-based web applications Server-centric Ajax Web Development Incremental Ajax approach to add UI enrichment for key scenarios Enrich applications without lots of JavaScript code required Enable you to keep core UI/Application logic on server (VB/C#) Client-centric Ajax Web Development Leverage full power of script/dhtml Provide richer and more interactive user experience Build mash-ups, gadgets and other new immersive experiences

28 demo

29 Windows Live is a set of software services that brings together my world of information, interests, and relationships A new set of Best of Breed internet services Mail, IM, Search, Protection and more Designed to work Naturally and Seamlessly Across Services, Devices and with Windows Enabling User Control and Personalization User choice; customization and rich personal expression tools Delivered with the highest quality of Advanced Technology For Consumers, Advertisers, Partners and Developers

30 Live.com Windows Live Gadgets Windows Live Search Windows Live Toolbar Windows Live Product Search Windows Live Academic Search Windows Live QnA Search Windows Live Expo Windows Live Favorites Windows Live Alerts Windows Live Mail Windows Live Mail Desktop Windows Live Messenger Windows Live Messenger Phone Windows Live Contacts Windows Live Spaces Windows Live Mobile Windows Live Custom Domains Windows Live OneCare Windows Live Safety Scanner Windows Live Family Safety Settings Windows Live ID dev.live.com Windows Live Gallery Windows Live Writer Microsoft Office Live Live Contacts Control Windows Live Gadgets Live Clipboard Project PhotoSynth Project SeaDragon

31

32 A productive, unified approach to UI, media and documents to deliver unmatched user experience

33 Next-Gen applications: Immersive Desktop applications Enterprise Intranet applications Windows Media Center applications Premium Internet applications Common code base and flexible deployment

34 demo

35 Improved navigation and User Interface Optimized for widescreen 2x more information with horizontal scrolling Rich TV features One stop shop entertainment box

36 Electronic Program Guide Online spotlight Excellent opportunity for partners Growing number of partners In a growing number of countries Covering a growing number of scenarios Television and Movies Music and Radio News and Sports Photo and Games Long tail content OEM- and ISV-provided apps and services

37 Showcase for services from key partners TV & Movies Music & Radio News & Sports Games Photos & Lifestyle e-services

38 demo

39 Easier Provides consistent user experience Replaces usernames and passwords with strong tokens Safer Protects users from phishing & phraud attacks Support for two-factor authentication Tokens are crypto-graphically strong Runs under separate desktop and restricted account Isolates CardSpace runtime from Windows desktop Built on WS-* Web Services Protocols Can be supported by websites on any technology & platform

40

41 no demo

42 A small, lightweight, specialized application. Small: physically small dimensions. Lightweight: much less coding than a full application. Specialized: performs a specific, limited action or function.

43 Live Gadgets (Mini Web Apps) Dynamic, Portable User Experience. Works on Live.com, MSN Spaces and Much More. Sidebar Gadgets (Mini Desktop Apps) Rich, Complex Desktop- Based User Experience. Secure Enterprise Functionality. Only Works on Vista Sidebar (docked and undocked).

44 demo

45 Browse, Search, Subscribe: The Promise of RSS Common RSS Feed List gives application developers access to the list of feeds to which the user is subscribed. Common RSS Data Store is a common data store that provides a single location where applications can access any content that has been downloaded to the PC via RSS RSS Platform Sync Engine automatically downloads data and files (enclosures) for use by any application.

46 Simple List Extensions. Designed as extensions to existing feed formats to make exposing ordered lists of items easier and more accessible to users. Simple Sharing Extensions. Defines the minimum extensions necessary to enable loosely cooperating applications to use RSS as the basis for item sharing, key element in Web 2.0

47 demo

48 Blur between work and play Most used free IM service in the world* In 26 languages and nearly every country 2.5 billion messages sent each day Use on mobile and PC > Messenger users in Greece

49 demo

50 Simply put Software deployed as a hosted service and accessed over the Internet Asoposedto onpremise Two categories of SaaS applications are getting the most attention: (a) Enterprise LOB SaaS (for example, Salesforce.com) (b) Web2.0 ConsumerSaS(forexample,Flickr)

51 Worldwide spending on SaaS increased 39% from 2003 to 2004 IDC predicts worldwide spending on SaaS will reach $10.7B in 2009 Worldwide Software as a Service Spending Forecast $12 $10 $8 $6 $4 $2 $501M $334M $3,370M $582M $433M $4,448M $680M $562M $5,560M $795M $731M $6,623M $928M $916M $7,571M $1,079M $1,082M $8,583M 5 - Year 21% CAGR $ Americas Asia Pacific EMEA

52 SaaS and The Long Tail Dozens of markets of millions or millions of markets of dozens? $ / Customer Your Large Customers What if you lower the costs of consumption (that is, lower barrier to entry) and you also lower cost of operations? Your Typical Customers (Curently)Your non-adresable Customers New addressable market >> current market # of Customers

53 Smart Client Browser Presentation SaaS Provider Meta Data Services Shared Services: Process Services forexample,biling,metering,slamonitoring A.K.A. SO Infra, Business Service Delivery Services Platform, OSS/BSS Security Services Directory Service SaaS Hoster Clasic Hosting Meta Data CPU-Storage-Bandwidth File System Databases Clasic Hoster

54 SaaS Maturity Model Ad-hoc/Custom Application Hosting Model (ASP) Tenant1 Tenant2 Tenant3 Tenant1 Tenant2 Tenant3 Configurable (but single tenant) Physical or virtual isolation Instance1 Instance2 Instance3 1 2 Instance Instance Instance Configurable, multitenant Tenant1 Tenant2 Tenant3 3 4 Tenant1 Tenant2 Tenant3 Scalable, configurable, multitenant Tenant Load Balancer Instance Instance Instance Instance

55 What we offer as Microsoft : Evangelizing SaaS, engaging with Service Providers, Service Hosters and Service Enablers Architectural guidance We implement our own SaaS services with Live.com Service Provider License Agreement Microsoft Windows based Hosting for Applications

56 ΠαναγιϊτθσΚοντόπουλοσ

Subscribe to RSS in Outlook 2007. Find RSS Feeds. Exchange Outlook 2007 How To s / RSS Feeds 1of 7

Subscribe to RSS in Outlook 2007. Find RSS Feeds. Exchange Outlook 2007 How To s / RSS Feeds 1of 7 Exchange Outlook 007 How To s / RSS Feeds of 7 RSS (Really Simple Syndication) is a method of publishing and distributing content on the Web. When you subscribe to an RSS feed also known as a news feed

More information

SAP HANA Cloud Portal Overview and Scenarios

SAP HANA Cloud Portal Overview and Scenarios SAP HANA Cloud Portal Overview and Scenarios HERUG 2014 Conference - Montevideo April 2014 Twitter: @portal_sap / #hanacloudportal HERUG 2014 Conference Event Website Event overview Information and Agenda

More information

Espial IPTV Middleware. Evo Solution Whitepaper. Delivering Interactive, Personalized 3-Screen Services</a> </h3> <p> <img alt="Espial IPTV Middleware. Evo Solution Whitepaper. <Title> Delivering Interactive, Personalized 3-Screen Services" title="Espial IPTV Middleware. Evo Solution Whitepaper. <Title> Delivering Interactive, Personalized 3-Screen Services" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8868382.jpg"> Espial IPTV Middleware Evo Solution Whitepaper Delivering Interactive, Personalized 3-Screen Services April 2010 Espial Group 1997-2010. All rights reserved The 3-Screen Challenge Differentiate </p> <a href="/8868382-Espial-iptv-middleware-evo-solution-whitepaper-title-delivering-interactive-personalized-3-screen-services.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/14405328-Flexible-identity-federation.html">Flexible Identity Federation</a> </h3> <p> <img alt="Flexible Identity Federation" title="Flexible Identity Federation" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/30/14405328.jpg"> Flexible Identity Federation Quick start guide version 1.0.1 Publication history Date Description Revision 2015.09.23 initial release 1.0.0 2015.12.11 minor updates 1.0.1 Copyright Orange Business Services </p> <a href="/14405328-Flexible-identity-federation.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/22254471-Introduction-to-apps-for-office-2013-preview.html">Introduction to apps for Office 2013 Preview</a> </h3> <p> <img alt="Introduction to apps for Office 2013 Preview" title="Introduction to apps for Office 2013 Preview" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/40/22254471.jpg"> Introduction to apps for Office 2013 Preview This document is provided as-is. Information and views expressed in this document, including URL and other Internet Web site references, may change without </p> <a href="/22254471-Introduction-to-apps-for-office-2013-preview.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1601020-Key-benefits-of-microsoft-visual-studio-2008.html">Key Benefits of Microsoft Visual Studio 2008</a> </h3> <p> <img alt="Key Benefits of Microsoft Visual Studio 2008" title="Key Benefits of Microsoft Visual Studio 2008" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1601020.jpg"> Key Benefits of Microsoft Visual Studio 2008 White Paper December 2007 For the latest information, please see www.microsoft.com/vstudio The information contained in this document represents the current </p> <a href="/1601020-Key-benefits-of-microsoft-visual-studio-2008.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9294705-Solution-showcase-session-enterprise-2-0-computing-services.html">Solution Showcase Session. Enterprise 2.0 Computing Services</a> </h3> <p> <img alt="Solution Showcase Session. Enterprise 2.0 Computing Services" title="Solution Showcase Session. Enterprise 2.0 Computing Services" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9294705.jpg"> Solution Showcase Session Enterprise 2.0 Computing Services IDEA Lab Competencies Business Solutions Competency Verification and Validation Competency Business Intelligence Competency Managed Services </p> <a href="/9294705-Solution-showcase-session-enterprise-2-0-computing-services.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/15117592-Symplified-i-windows-user-identity-matthew-mcnew-and-lex-hubbard.html">Symplified I: Windows User Identity. Matthew McNew and Lex Hubbard</a> </h3> <p> <img alt="Symplified I: Windows User Identity. Matthew McNew and Lex Hubbard" title="Symplified I: Windows User Identity. Matthew McNew and Lex Hubbard" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/31/15117592.jpg"> Symplified I: Windows User Identity Matthew McNew and Lex Hubbard Table of Contents Abstract 1 Introduction to the Project 2 Project Description 2 Requirements Specification 2 Functional Requirements 2 </p> <a href="/15117592-Symplified-i-windows-user-identity-matthew-mcnew-and-lex-hubbard.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5443916-Developing-asp-net-mvc-4-web-applications-moc-20486.html">Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications MOC 20486</a> </h3> <p> <img alt="Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications MOC 20486" title="Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications MOC 20486" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5443916.jpg"> Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications MOC 20486 Course Outline Module 1: Exploring ASP.NET MVC 4 The goal of this module is to outline to the students the components of the Microsoft Web Technologies </p> <a href="/5443916-Developing-asp-net-mvc-4-web-applications-moc-20486.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4074337-Centrify-cloud-connector-deployment-guide.html">Centrify Cloud Connector Deployment Guide</a> </h3> <p> <img alt="Centrify Cloud Connector Deployment Guide" title="Centrify Cloud Connector Deployment Guide" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4074337.jpg"> C E N T R I F Y D E P L O Y M E N T G U I D E Centrify Cloud Connector Deployment Guide Abstract Centrify provides mobile device management and single sign-on services that you can trust and count on as </p> <a href="/4074337-Centrify-cloud-connector-deployment-guide.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8731487-Comparing-vmware-zimbra-with-leading-email-and-collaboration-platforms-z-i-m-b-r-a-c-o-m-p-e-t-i-t-i-v-e-w-h-i-t-e-p-a-p-e-r.html">Comparing VMware Zimbra with Leading Email and Collaboration Platforms Z I M B R A C O M P E T I T I V E W H I T E P A P E R</a> </h3> <p> <img alt="Comparing VMware Zimbra with Leading Email and Collaboration Platforms Z I M B R A C O M P E T I T I V E W H I T E P A P E R" title="Comparing VMware Zimbra with Leading Email and Collaboration Platforms Z I M B R A C O M P E T I T I V E W H I T E P A P E R" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8731487.jpg"> Comparing VMware Zimbra with Leading Email and Collaboration Platforms Z I M B R A C O M P E T I T I V E W H I T E P A P E R Introduction Email is indispensable few applications are more critical to the </p> <a href="/8731487-Comparing-vmware-zimbra-with-leading-email-and-collaboration-platforms-z-i-m-b-r-a-c-o-m-p-e-t-i-t-i-v-e-w-h-i-t-e-p-a-p-e-r.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10152139-Developing-asp-net-mvc-4-web-applications.html">Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications</a> </h3> <p> <img alt="Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications" title="Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10152139.jpg"> Course M20486 5 Day(s) 30:00 Hours Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications Introduction In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC applications using.net Framework 4.5 tools </p> <a href="/10152139-Developing-asp-net-mvc-4-web-applications.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13691792-Arcgis-viewer-for-silverlight-an-introduction.html">ArcGIS Viewer for Silverlight An Introduction</a> </h3> <p> <img alt="ArcGIS Viewer for Silverlight An Introduction" title="ArcGIS Viewer for Silverlight An Introduction" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13691792.jpg"> Esri International User Conference San Diego, California Technical Workshops July 26, 2012 ArcGIS Viewer for Silverlight An Introduction Rich Zwaap Agenda Background Product overview Getting started and </p> <a href="/13691792-Arcgis-viewer-for-silverlight-an-introduction.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2563561-Microsoft-office-365-from-vodafone-administrator-s-guide-for-midsize-businesses-and-enterprises.html">Microsoft Office 365 from Vodafone. Administrator s Guide for Midsize Businesses and Enterprises</a> </h3> <p> <img alt="Microsoft Office 365 from Vodafone. Administrator s Guide for Midsize Businesses and Enterprises" title="Microsoft Office 365 from Vodafone. Administrator s Guide for Midsize Businesses and Enterprises" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2563561.jpg"> Microsoft Office 365 from Vodafone Administrator s Guide for Midsize Businesses and Enterprises Contents Footer bar Return to contents page Go to next of section Return to start of section Previous page </p> <a href="/2563561-Microsoft-office-365-from-vodafone-administrator-s-guide-for-midsize-businesses-and-enterprises.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13567790-Mod-2-user-management.html">Mod 2: User Management</a> </h3> <p> <img alt="Mod 2: User Management" title="Mod 2: User Management" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13567790.jpg"> Office 365 for SMB Jump Start Mod 2: User Management Chris Oakman Managing Partner Infrastructure Team Eastridge Technology Stephen Hall CEO & SMB Technologist District Computers 1 Jump Start Schedule </p> <a href="/13567790-Mod-2-user-management.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1200284-Windows-server-small-business-solutions-name-marko-drev.html">WINDOWS SERVER SMALL BUSINESS SOLUTIONS. Name: Marko Drev</a> </h3> <p> <img alt="WINDOWS SERVER SMALL BUSINESS SOLUTIONS. Name: Marko Drev" title="WINDOWS SERVER SMALL BUSINESS SOLUTIONS. Name: Marko Drev" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1200284.jpg"> WINDOWS SERVER SMALL BUSINESS SOLUTIONS Name: Marko Drev SMB Windows Server Family SOLUTION SERVERS TRADITIONAL SERVERS Complete server platform, integrated and optimized Customizable Server platform for </p> <a href="/1200284-Windows-server-small-business-solutions-name-marko-drev.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6639117-What-s-new-in-centrify-privilege-service-centrify-identity-platform-15-4.html">What s New in Centrify Privilege Service Centrify Identity Platform 15.4</a> </h3> <p> <img alt="What s New in Centrify Privilege Service Centrify Identity Platform 15.4" title="What s New in Centrify Privilege Service Centrify Identity Platform 15.4" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6639117.jpg"> CENTRIFY PRIVILEGE SERVICE WHAT S NEW What s New in Centrify Privilege Service Centrify Identity Platform 15.4 Centrify Privilege Service Centrify Privilege Service is a cloud-based password and access </p> <a href="/6639117-What-s-new-in-centrify-privilege-service-centrify-identity-platform-15-4.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/14036708-Windows-mobile-6-1-to-6-5-comparison.html">Windows Mobile 6.1 to 6.5 Comparison</a> </h3> <p> <img alt="Windows Mobile 6.1 to 6.5 Comparison" title="Windows Mobile 6.1 to 6.5 Comparison" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/30/14036708.jpg"> Windows Mobile 6.1 Windows Mobile 6.5 Feature Standard Pro Standard Pro Description Ease of Use Today Screen Touch access for notifications, including missed calls, voicemails and new messages. Users may </p> <a href="/14036708-Windows-mobile-6-1-to-6-5-comparison.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13501177-Visualization-dashboards-for-real-time-business-manufacturing-data.html">Visualization Dashboards for Real-time, Business & Manufacturing Data</a> </h3> <p> <img alt="Visualization Dashboards for Real-time, Business & Manufacturing Data" title="Visualization Dashboards for Real-time, Business & Manufacturing Data" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13501177.jpg"> Product Bulletin Visualization Dashboards for Real-time, Business & Manufacturing Data Summary Looking for a collaboration platform to easily create and manage custom manufacturing and business intelligence </p> <a href="/13501177-Visualization-dashboards-for-real-time-business-manufacturing-data.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12655998-Windows-azure-pack-installation-and-initial-configuration.html">Windows Azure Pack Installation and Initial Configuration</a> </h3> <p> <img alt="Windows Azure Pack Installation and Initial Configuration" title="Windows Azure Pack Installation and Initial Configuration" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12655998.jpg"> Windows Azure Pack Installation and Initial Configuration Windows Server 2012 R2 Hands-on lab In this lab, you will learn how to install and configure the components of the Windows Azure Pack. To complete </p> <a href="/12655998-Windows-azure-pack-installation-and-initial-configuration.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8443798-Integrating-sharepoint-with-lotus-notes-and-websphere-portal.html">Integrating SharePoint with Lotus Notes and WebSphere Portal</a> </h3> <p> <img alt="Integrating SharePoint with Lotus Notes and WebSphere Portal" title="Integrating SharePoint with Lotus Notes and WebSphere Portal" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8443798.jpg"> Integrating SharePoint with Lotus Notes and WebSphere Portal Who Is Mainsoft? Founded: 1993 Business: Vision: Clients: Product Validations: Leader in Microsoft-Java EE interoperability; Advanced IBM Business </p> <a href="/8443798-Integrating-sharepoint-with-lotus-notes-and-websphere-portal.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2256387-Tibbr-now-the-information-finds-you.html">tibbr Now, the Information Finds You.</a> </h3> <p> <img alt="tibbr Now, the Information Finds You." title="tibbr Now, the Information Finds You." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2256387.jpg"> tibbr Now, the Information Finds You. - tibbr Integration 1 tibbr Integration: Get More from Your Existing Enterprise Systems and Improve Business Process tibbr empowers IT to integrate the enterprise </p> <a href="/2256387-Tibbr-now-the-information-finds-you.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/19515621-The-role-of-identity-enabled-web-services-in-cloud-computing.html">The Role of Identity Enabled Web Services in Cloud Computing</a> </h3> <p> <img alt="The Role of Identity Enabled Web Services in Cloud Computing" title="The Role of Identity Enabled Web Services in Cloud Computing" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/19515621.jpg"> The Role of Identity Enabled Web Services in Cloud Computing April 20, 2009 Patrick Harding CTO Agenda Web Services and the Cloud Identity Enabled Web Services Some Use Cases and Case Studies Questions </p> <a href="/19515621-The-role-of-identity-enabled-web-services-in-cloud-computing.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/21893775-Developing-asp-net-mvc-4-web-applications-course-20486a-5-days-instructor-led.html">Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications Course 20486A; 5 Days, Instructor-led</a> </h3> <p> <img alt="Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications Course 20486A; 5 Days, Instructor-led" title="Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications Course 20486A; 5 Days, Instructor-led" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/40/21893775.jpg"> Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications Course 20486A; 5 Days, Instructor-led Course Description In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC applications using.net Framework 4.5 </p> <a href="/21893775-Developing-asp-net-mvc-4-web-applications-course-20486a-5-days-instructor-led.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10417239-Cloud-computing-chapter-2-software-as-a-service-saas.html">Cloud Computing. Chapter 2 Software as a Service (SaaS)</a> </h3> <p> <img alt="Cloud Computing. Chapter 2 Software as a Service (SaaS)" title="Cloud Computing. Chapter 2 Software as a Service (SaaS)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10417239.jpg"> Cloud Computing Chapter 2 Software as a Service (SaaS) Learning Objectives Define and describe SaaS. List the advantages and disadvantages of SaaS solutions. Define and describe OpenSaaS. Define and describe </p> <a href="/10417239-Cloud-computing-chapter-2-software-as-a-service-saas.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12697381-Single-sign-on-for-sharefile-with-netscaler-deployment-guide.html">Single Sign On for ShareFile with NetScaler. Deployment Guide</a> </h3> <p> <img alt="Single Sign On for ShareFile with NetScaler. Deployment Guide" title="Single Sign On for ShareFile with NetScaler. Deployment Guide" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12697381.jpg"> Single Sign On for ShareFile with NetScaler Deployment Guide This deployment guide focuses on defining the process for enabling Single Sign On into Citrix ShareFile with Citrix NetScaler. Table of Contents </p> <a href="/12697381-Single-sign-on-for-sharefile-with-netscaler-deployment-guide.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7621917-Office-365-sharepoint-online-white-paper.html">Office 365 SharePoint Online White Paper</a> </h3> <p> <img alt="Office 365 SharePoint Online White Paper" title="Office 365 SharePoint Online White Paper" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7621917.jpg"> Office 365 SharePoint Online White Paper Introduction Overview Cloud computing is slowly changing the way IT companies are offering their software solutions and services. Through cloud computing, IT companies </p> <a href="/7621917-Office-365-sharepoint-online-white-paper.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10904009-Creating-a-single-sign-on-web-portal-using-azure-robert-crane-office-365-mvp-directorcia.html">Creating a Single Sign on Web Portal using Azure. Robert Crane Office 365 MVP @directorcia</a> </h3> <p> <img alt="Creating a Single Sign on Web Portal using Azure. Robert Crane Office 365 MVP @directorcia" title="Creating a Single Sign on Web Portal using Azure. Robert Crane Office 365 MVP @directorcia" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10904009.jpg"> Creating a Single Sign on Web Portal using Azure Robert Crane Office 365 MVP @directorcia Agenda What is Office 365? What is Azure? What is Single Sign on (SSO)? What is WAAD? Accessing your free WAAD </p> <a href="/10904009-Creating-a-single-sign-on-web-portal-using-azure-robert-crane-office-365-mvp-directorcia.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7920376-Cloud-computing-what-it-professionals-need-to-know.html">Cloud Computing: What IT Professionals Need to Know</a> </h3> <p> <img alt="Cloud Computing: What IT Professionals Need to Know" title="Cloud Computing: What IT Professionals Need to Know" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7920376.jpg"> Learning Cloud Computing: What IT Professionals Need to Know Cloud computing promises new career opportunities for IT professionals. In many cases, existing core skill sets transfer directly to cloud technologies. </p> <a href="/7920376-Cloud-computing-what-it-professionals-need-to-know.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/24226620-Internet-explorer-7-markus-mielke-program-manager-internet-explorer-microsoft-corporation.html">Internet Explorer 7. Markus Mielke Program Manager Internet Explorer Microsoft Corporation</a> </h3> <p> <img alt="Internet Explorer 7. Markus Mielke Program Manager Internet Explorer Microsoft Corporation" title="Internet Explorer 7. Markus Mielke Program Manager Internet Explorer Microsoft Corporation" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/24226620.jpg"> Internet Explorer 7 Markus Mielke Program Manager Internet Explorer Microsoft Corporation Agenda Part 1: Why will your customers care about IE 7? Why you should care about IE 7? When is all of this going </p> <a href="/24226620-Internet-explorer-7-markus-mielke-program-manager-internet-explorer-microsoft-corporation.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10306274-Single-same-sign-on-aspects.html">SINGLE & SAME SIGN-ON ASPECTS</a> </h3> <p> <img alt="SINGLE & SAME SIGN-ON ASPECTS" title="SINGLE & SAME SIGN-ON ASPECTS" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10306274.jpg"> SINGLE & SAME SIGN-ON ASPECTS OF AZURE ACTIVE DIRECTORY Harold Baele Senior ICT Trainer JULY 2, 2015 SLIDE 1 TRAINER INFO Harold Baele MCT at RealDolmen Education Harold.baele@realdolmen.com - @hbaele </p> <a href="/10306274-Single-same-sign-on-aspects.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13125361-Izenda-sql-server-reporting-services.html">Izenda & SQL Server Reporting Services</a> </h3> <p> <img alt="Izenda & SQL Server Reporting Services" title="Izenda & SQL Server Reporting Services" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/34/13125361.jpg"> Izenda & SQL Server Reporting Services Comparing an IT-Centric Reporting Tool and a Self-Service Embedded BI Platform vv Izenda & SQL Server Reporting Services The reporting tools that come with the relational </p> <a href="/13125361-Izenda-sql-server-reporting-services.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13692215-Arcgis-web-mapping-sam-berg-esri-sberg-esri-com.html">ArcGIS Web Mapping. Sam Berg, esri sberg@esri.com</a> </h3> <p> <img alt="ArcGIS Web Mapping. Sam Berg, esri sberg@esri.com" title="ArcGIS Web Mapping. Sam Berg, esri sberg@esri.com" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13692215.jpg"> ArcGIS Web Mapping Sam Berg, esri sberg@esri.com Agenda ArcGIS and WebMaps The APIs ArcGIS for Flex Viewer ArcGIS for Silverlight Builder ArcGIS for Sharepoint ArcGIS Application Templates ArcGIS Runtime </p> <a href="/13692215-Arcgis-web-mapping-sam-berg-esri-sberg-esri-com.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/687349-Windows-phone-8-security-overview.html">Windows Phone 8 Security Overview</a> </h3> <p> <img alt="Windows Phone 8 Security Overview" title="Windows Phone 8 Security Overview" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/687349.jpg"> Windows Phone 8 Security Overview This white paper is part of a series of technical papers designed to help IT professionals evaluate Windows Phone 8 and understand how it can play a role in their organizations. </p> <a href="/687349-Windows-phone-8-security-overview.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16702072-Using-outlook-with-entergroup-microsoft-outlook.html">USING OUTLOOK WITH ENTERGROUP. Microsoft Outlook</a> </h3> <p> <img alt="USING OUTLOOK WITH ENTERGROUP. Microsoft Outlook" title="USING OUTLOOK WITH ENTERGROUP. Microsoft Outlook" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/16702072.jpg"> USING OUTLOOK WITH ENTERGROUP In this tutorial you will learn how to use Outlook with your EnterGroup account. You will learn how to setup an IMAP or POP account, and also how to move your emails and contacts </p> <a href="/16702072-Using-outlook-with-entergroup-microsoft-outlook.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/14504300-Migrating-saas-applications-to-windows-azure.html">Migrating SaaS Applications to Windows Azure</a> </h3> <p> <img alt="Migrating SaaS Applications to Windows Azure" title="Migrating SaaS Applications to Windows Azure" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/30/14504300.jpg"> Migrating SaaS Applications to Windows Azure Lessons Learned 04.04.2012 Speaker Introduction Deepthi Raju Marketing Technology Services Deepthi joined Smartbridge in 2005 and has over twenty years of technology </p> <a href="/14504300-Migrating-saas-applications-to-windows-azure.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/15875158-Maaster-microsoft-ecosystem-management-with-maas360-chuck-brown-jimmy-tsang-www-maas360-com.html">MaaSter Microsoft Ecosystem Management with MaaS360. Chuck Brown Jimmy Tsang www.maas360.com</a> </h3> <p> <img alt="MaaSter Microsoft Ecosystem Management with MaaS360. Chuck Brown Jimmy Tsang www.maas360.com" title="MaaSter Microsoft Ecosystem Management with MaaS360. Chuck Brown Jimmy Tsang www.maas360.com" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/15875158.jpg"> MaaSter Microsoft Ecosystem Management with MaaS360 Chuck Brown Jimmy Tsang www.maas360.com Introductions Chuck Brown Product Management IBM MaaS360 Jimmy Tsang Director of Product Marketing IBM MaaS360 </p> <a href="/15875158-Maaster-microsoft-ecosystem-management-with-maas360-chuck-brown-jimmy-tsang-www-maas360-com.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7324491-Sap-hana-cloud-portal-overview-latest-innovations-showcases-customers-and-future-direction.html">SAP HANA Cloud Portal Overview - Latest Innovations, Showcases, Customers and Future Direction</a> </h3> <p> <img alt="SAP HANA Cloud Portal Overview - Latest Innovations, Showcases, Customers and Future Direction" title="SAP HANA Cloud Portal Overview - Latest Innovations, Showcases, Customers and Future Direction" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7324491.jpg"> Orange County Convention Center Orlando, Florida June 3-5, 2014 SAP HANA Cloud Portal Overview - Latest Innovations, Showcases, Customers and Future Direction Amir Blich Learning Points Get an overview </p> <a href="/7324491-Sap-hana-cloud-portal-overview-latest-innovations-showcases-customers-and-future-direction.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8268742-Opentext-information-hub-ihub-3-1-and-3-1-1.html">OpenText Information Hub (ihub) 3.1 and 3.1.1</a> </h3> <p> <img alt="OpenText Information Hub (ihub) 3.1 and 3.1.1" title="OpenText Information Hub (ihub) 3.1 and 3.1.1" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8268742.jpg"> OpenText Information Hub (ihub) 3.1 and 3.1.1 OpenText Information Hub (ihub) 3.1.1 meets the growing demand for analytics-powered applications that deliver data and empower employees and customers to </p> <a href="/8268742-Opentext-information-hub-ihub-3-1-and-3-1-1.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/631511-Cloud-authentication-getting-started-guide-version-2-1-0-06.html">Cloud Authentication. Getting Started Guide. Version 2.1.0.06</a> </h3> <p> <img alt="Cloud Authentication. Getting Started Guide. Version 2.1.0.06" title="Cloud Authentication. Getting Started Guide. Version 2.1.0.06" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/631511.jpg"> Cloud Authentication Getting Started Guide Version 2.1.0.06 ii Copyright 2011 SafeNet, Inc. All rights reserved. All attempts have been made to make the information in this document complete and accurate. </p> <a href="/631511-Cloud-authentication-getting-started-guide-version-2-1-0-06.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/19884363-Netwrix-auditor-for-sql-server.html">Netwrix Auditor for SQL Server</a> </h3> <p> <img alt="Netwrix Auditor for SQL Server" title="Netwrix Auditor for SQL Server" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/19884363.jpg"> Netwrix Auditor for SQL Server Quick-Start Guide Version: 8.0 4/22/2016 Legal Notice The information in this publication is furnished for information use only, and does not constitute a commitment from </p> <a href="/19884363-Netwrix-auditor-for-sql-server.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/14514836-To-install-multifront-you-need-to-have-familiarity-with-internet-information-services-iis-microsoft-net-framework-and-sql-server-2008.html">To install Multifront you need to have familiarity with Internet Information Services (IIS), Microsoft.NET Framework and SQL Server 2008.</a> </h3> <p> <img alt="To install Multifront you need to have familiarity with Internet Information Services (IIS), Microsoft.NET Framework and SQL Server 2008." title="To install Multifront you need to have familiarity with Internet Information Services (IIS), Microsoft.NET Framework and SQL Server 2008." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/30/14514836.jpg"> Znode Multifront - Installation Guide Version 6.2 1 System Requirements To install Multifront you need to have familiarity with Internet Information Services (IIS), Microsoft.NET Framework and SQL Server </p> <a href="/14514836-To-install-multifront-you-need-to-have-familiarity-with-internet-information-services-iis-microsoft-net-framework-and-sql-server-2008.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/17409070-Microsoft-sharepoint-architectural-models.html">Microsoft SharePoint Architectural Models</a> </h3> <p> <img alt="Microsoft SharePoint Architectural Models" title="Microsoft SharePoint Architectural Models" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/36/17409070.jpg"> Microsoft SharePoint This topic is 1 of 5 in a series Introduction to Fundamental SharePoint This series is intended to raise awareness of the different fundamental architectural models through which SharePoint </p> <a href="/17409070-Microsoft-sharepoint-architectural-models.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11154504-Bpm-everywhere-product-overview-for-opentext-process-suite-13-march-2014-abstract.html">BPM Everywhere. Product Overview for OpenText Process Suite. 13 March 2014. Abstract</a> </h3> <p> <img alt="BPM Everywhere. Product Overview for OpenText Process Suite. 13 March 2014. Abstract" title="BPM Everywhere. Product Overview for OpenText Process Suite. 13 March 2014. Abstract" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11154504.jpg"> BPM Everywhere Product Overview for OpenText Process Suite 13 March 2014 Abstract OpenText BPM Everywhere delivers process visibility and participation across the enterprise for OpenText s BPM products. </p> <a href="/11154504-Bpm-everywhere-product-overview-for-opentext-process-suite-13-march-2014-abstract.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11623937-Join-the-lean-wave-asanka-abeysinghe-director-solutions-architecture-wso2-inc-friday-july-22-11.html">Join the Lean Wave. Asanka Abeysinghe Director, Solutions Architecture. WSO2, Inc. Friday, July 22, 11</a> </h3> <p> <img alt="Join the Lean Wave. Asanka Abeysinghe Director, Solutions Architecture. WSO2, Inc. Friday, July 22, 11" title="Join the Lean Wave. Asanka Abeysinghe Director, Solutions Architecture. WSO2, Inc. Friday, July 22, 11" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11623937.jpg"> Join the Lean Wave Asanka Abeysinghe Director, Solutions Architecture. WSO2, Inc. 1 Asanka Abeysinghe 10 + years industry experience working on projects ranging from desktop, web applications through to </p> <a href="/11623937-Join-the-lean-wave-asanka-abeysinghe-director-solutions-architecture-wso2-inc-friday-july-22-11.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12607052-Document-management-document-management-for-the-agile-enterprise-auratech-pte-ltd.html">Document Management. Document Management for the Agile Enterprise. AuraTech Pte Ltd</a> </h3> <p> <img alt="Document Management. Document Management for the Agile Enterprise. AuraTech Pte Ltd" title="Document Management. Document Management for the Agile Enterprise. AuraTech Pte Ltd" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12607052.jpg"> Document Management Document Management for the Agile Enterprise AuraTech Pte Ltd 30 Robinson Road, #04-01B Robinson Towers, Singapore 048546 http://www.consultaura.com PH: 6224 9238 Try it! Call AuraTech </p> <a href="/12607052-Document-management-document-management-for-the-agile-enterprise-auratech-pte-ltd.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16702278-A-new-business-application-that-supports-e-mail-im-communication-calendaring-and-collaboration.html">A new business application, that supports e- mail, IM communication, calendaring and collaboration</a> </h3> <p> <img alt="A new business application, that supports e- mail, IM communication, calendaring and collaboration" title="A new business application, that supports e- mail, IM communication, calendaring and collaboration" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/16702278.jpg"> A new business application, that supports e- mail, IM communication, calendaring and collaboration IceWarp 2010 IceWarp Desktop Client is the most comprehensive communication client on the market, integrating </p> <a href="/16702278-A-new-business-application-that-supports-e-mail-im-communication-calendaring-and-collaboration.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8351387-An-overview-of-samsung-knox-active-directory-and-group-policy-features.html">An Overview of Samsung KNOX Active Directory and Group Policy Features</a> </h3> <p> <img alt="An Overview of Samsung KNOX Active Directory and Group Policy Features" title="An Overview of Samsung KNOX Active Directory and Group Policy Features" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8351387.jpg"> C E N T R I F Y W H I T E P A P E R. N O V E M B E R 2013 An Overview of Samsung KNOX Active Directory and Group Policy Features Abstract Samsung KNOX is a set of business-focused enhancements to the Android </p> <a href="/8351387-An-overview-of-samsung-knox-active-directory-and-group-policy-features.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6744870-Saas-based-employee-benefits-enrollment-system.html">SaaS-Based Employee Benefits Enrollment System</a> </h3> <p> <img alt="SaaS-Based Employee Benefits Enrollment System" title="SaaS-Based Employee Benefits Enrollment System" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6744870.jpg"> Situation A US based industry leader in Employee benefits catering to large and diverse client base, wanted to build a high performance enterprise application that supports sizeable concurrent user load </p> <a href="/6744870-Saas-based-employee-benefits-enrollment-system.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13522517-Live-maps-for-system-center-operations-manager-2007-r2-v6-2-1-installation-guide.html">Live Maps. for System Center Operations Manager 2007 R2 v6.2.1. Installation Guide</a> </h3> <p> <img alt="Live Maps. for System Center Operations Manager 2007 R2 v6.2.1. Installation Guide" title="Live Maps. for System Center Operations Manager 2007 R2 v6.2.1. Installation Guide" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13522517.jpg"> Live Maps for System Center Operations Manager 2007 R2 v6.2.1 Installation Guide CONTENTS Contents... 2 Introduction... 4 About This Guide... 4 Supported Products... 4 Understanding Live Maps... 4 Live </p> <a href="/13522517-Live-maps-for-system-center-operations-manager-2007-r2-v6-2-1-installation-guide.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11136015-Thomas-rothlisberger-it-security-analyst-thomas-roethlisberger-csnc-ch.html">Thomas Röthlisberger IT Security Analyst thomas.roethlisberger@csnc.ch</a> </h3> <p> <img alt="Thomas Röthlisberger IT Security Analyst thomas.roethlisberger@csnc.ch" title="Thomas Röthlisberger IT Security Analyst thomas.roethlisberger@csnc.ch" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11136015.jpg"> Thomas Röthlisberger IT Security Analyst thomas.roethlisberger@csnc.ch Compass Security AG Werkstrasse 20 Postfach 2038 CH-8645 Jona Tel +41 55 214 41 60 Fax +41 55 214 41 61 team@csnc.ch www.csnc.ch What </p> <a href="/11136015-Thomas-rothlisberger-it-security-analyst-thomas-roethlisberger-csnc-ch.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/24160705-Hybrid-for-sharepoint-server-yammer-reference-architecture.html">Hybrid for SharePoint Server Yammer Reference Architecture</a> </h3> <p> <img alt="Hybrid for SharePoint Server Yammer Reference Architecture" title="Hybrid for SharePoint Server Yammer Reference Architecture" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/24160705.jpg"> Hybrid for SharePoint Server 2013 Yammer Reference Architecture Contents About this white paper... 3 Who this white paper is for... 3 Overview... 4 SharePoint Newsfeed... 5 SharePoint Community Sites... </p> <a href="/24160705-Hybrid-for-sharepoint-server-yammer-reference-architecture.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13442385-Ibm-api-management-overview-2014-ibm-corporation.html">IBM API Management Overview. 2014 IBM Corporation</a> </h3> <p> <img alt="IBM API Management Overview. 2014 IBM Corporation" title="IBM API Management Overview. 2014 IBM Corporation" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13442385.jpg"> IBM API Management Overview Please Note IBM s statements regarding its plans, directions, and intent are subject to change or withdrawal without notice at IBM s sole discretion. Information regarding potential </p> <a href="/13442385-Ibm-api-management-overview-2014-ibm-corporation.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2332289-Administering-jive-for-outlook.html">Administering Jive for Outlook</a> </h3> <p> <img alt="Administering Jive for Outlook" title="Administering Jive for Outlook" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2332289.jpg"> Administering Jive for Outlook TOC 2 Contents Administering Jive for Outlook...3 System Requirements...3 Installing the Plugin... 3 Installing the Plugin... 3 Client Installation... 4 Resetting the Binaries...4 </p> <a href="/2332289-Administering-jive-for-outlook.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8351215-Extend-and-enhance-ad-fs.html">Extend and Enhance AD FS</a> </h3> <p> <img alt="Extend and Enhance AD FS" title="Extend and Enhance AD FS" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8351215.jpg"> Extend and Enhance AD FS December 2013 Sponsored By Contents Extend and Enhance AD FS By Sean Deuby Introduction...2 Web Service SSO Architecture...3 AD FS Overview...5 Ping Identity Solutions...7 Synergy </p> <a href="/8351215-Extend-and-enhance-ad-fs.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10466585-Rapid-application-development.html">Rapid Application Development</a> </h3> <p> <img alt="Rapid Application Development" title="Rapid Application Development" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10466585.jpg"> Rapid Application Development Chapter 7: Development RAD with CASE tool: App Inventor And Cloud computing Technology Cr: appinventor.org Dr.Orawit Thinnukool College of Arts, Media and Technology, Chiang </p> <a href="/10466585-Rapid-application-development.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2621914-Welcome-to-remote-access-services-ras.html">Welcome to Remote Access Services (RAS)</a> </h3> <p> <img alt="Welcome to Remote Access Services (RAS)" title="Welcome to Remote Access Services (RAS)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2621914.jpg"> Welcome to Remote Access Services (RAS) Our goal is to provide you with seamless access to the TD network, including the TD intranet site, your applications and files, and other important work resources </p> <a href="/2621914-Welcome-to-remote-access-services-ras.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/27588697-Microsoft-developing-asp-net-mvc-4-web-applications.html">Microsoft Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications</a> </h3> <p> <img alt="Microsoft Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications" title="Microsoft Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/51/27588697.jpg"> 1800 ULEARN (853 276) www.ddls.com.au Microsoft 20486 - Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications Length 5 days Price $4510.00 (inc GST) Version B Overview In this course, students will learn to develop </p> <a href="/27588697-Microsoft-developing-asp-net-mvc-4-web-applications.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1630865-Help-grow-your-business-with-microsoft-windows-web-hosting-name-title-organization.html">Help Grow Your Business With Microsoft Windows Web Hosting. Name Title Organization</a> </h3> <p> <img alt="Help Grow Your Business With Microsoft Windows Web Hosting. Name Title Organization" title="Help Grow Your Business With Microsoft Windows Web Hosting. Name Title Organization" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1630865.jpg"> Help Grow Your Business With Microsoft Windows Web Hosting Name Title Organization Tide Is Turning In Favor Of Hosting Providers Shared hosting will grow from $2.6 Billion in 2005 to $3 billion in 2010 </p> <a href="/1630865-Help-grow-your-business-with-microsoft-windows-web-hosting-name-title-organization.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1653843-Owncloud-architecture-overview.html">owncloud Architecture Overview</a> </h3> <p> <img alt="owncloud Architecture Overview" title="owncloud Architecture Overview" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1653843.jpg"> owncloud Architecture Overview owncloud, Inc. 57 Bedford Street, Suite 102 Lexington, MA 02420 United States phone: +1 (877) 394-2030 www.owncloud.com/contact owncloud GmbH Schloßäckerstraße 26a 90443 </p> <a href="/1653843-Owncloud-architecture-overview.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/22055002-K2-blackpearl-and-sharepoint.html">K2 [blackpearl] and SharePoint</a> </h3> <p> <img alt="K2 [blackpearl] and SharePoint" title="K2 [blackpearl] and SharePoint" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/40/22055002.jpg"> Introduction K2 [blackpearl] and SharePoint EXTENDING SHAREPOINT 2007 WORKFLOW CAPABILITIES January 7 INTRODUCTION K2 blackpearl extends built-in SharePoint workflow features by providing a rich, graphical </p> <a href="/22055002-K2-blackpearl-and-sharepoint.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/19431319-Secure-file-sync-share-with-acronis-access-advanced-date-july-2015-author-kerry-dolan-lab-analyst.html">Secure File Sync & Share with Acronis Access Advanced Date: July 2015 Author: Kerry Dolan, Lab Analyst</a> </h3> <p> <img alt="Secure File Sync & Share with Acronis Access Advanced Date: July 2015 Author: Kerry Dolan, Lab Analyst" title="Secure File Sync & Share with Acronis Access Advanced Date: July 2015 Author: Kerry Dolan, Lab Analyst" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/19431319.jpg"> ESG Lab Spotlight Secure File Sync & Share with Acronis Access Advanced Date: July 2015 Author: Kerry Dolan, Lab Analyst Abstract: This ESG Lab Spotlight provides a high level look at the Acronis Access </p> <a href="/19431319-Secure-file-sync-share-with-acronis-access-advanced-date-july-2015-author-kerry-dolan-lab-analyst.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3310739-Technology-leader-in-global-real-time-two-factor-authentication.html">TECHNOLOGY LEADER IN GLOBAL REAL-TIME TWO-FACTOR AUTHENTICATION</a> </h3> <p> <img alt="TECHNOLOGY LEADER IN GLOBAL REAL-TIME TWO-FACTOR AUTHENTICATION" title="TECHNOLOGY LEADER IN GLOBAL REAL-TIME TWO-FACTOR AUTHENTICATION" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3310739.jpg"> TECHNOLOGY LEADER IN GLOBAL REAL-TIME TWO-FACTOR AUTHENTICATION SMS PASSCODE is the leading technology in a new generation of two-factor authentication systems protecting against the modern Internet threats. </p> <a href="/3310739-Technology-leader-in-global-real-time-two-factor-authentication.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10152182-Asp-net-overview-ken-casada-developer-evangelist-developer-platform-evangelism-microsoft-switzerland.html">ASP.NET Overview. Ken Casada Developer Evangelist Developer & Platform Evangelism Microsoft Switzerland</a> </h3> <p> <img alt="ASP.NET Overview. Ken Casada Developer Evangelist Developer & Platform Evangelism Microsoft Switzerland" title="ASP.NET Overview. Ken Casada Developer Evangelist Developer & Platform Evangelism Microsoft Switzerland" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10152182.jpg"> ASP.NET Overview Ken Casada Developer Evangelist Developer & Platform Evangelism Microsoft Switzerland Agenda Introduction Master Pages Data access Caching Site navigation Security: users and roles Themes/Skin </p> <a href="/10152182-Asp-net-overview-ken-casada-developer-evangelist-developer-platform-evangelism-microsoft-switzerland.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/19325200-Netwrix-auditor-for-exchange.html">Netwrix Auditor for Exchange</a> </h3> <p> <img alt="Netwrix Auditor for Exchange" title="Netwrix Auditor for Exchange" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/19325200.jpg"> Netwrix Auditor for Exchange Quick-Start Guide Version: 8.0 4/22/2016 Legal Notice The information in this publication is furnished for information use only, and does not constitute a commitment from Netwrix </p> <a href="/19325200-Netwrix-auditor-for-exchange.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4322542-Protect-everything-networks-applications-and-cloud-services.html">Protect Everything: Networks, Applications and Cloud Services</a> </h3> <p> <img alt="Protect Everything: Networks, Applications and Cloud Services" title="Protect Everything: Networks, Applications and Cloud Services" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4322542.jpg"> Protect Everything: Networks, Applications and Cloud Services Tokens & Users Cloud Applications Private Networks Corporate Network API LDAP / Active Directory SAML RADIUS Corporate Network LDAP / Active </p> <a href="/4322542-Protect-everything-networks-applications-and-cloud-services.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/20956418-Sense-net-6-0-open-source-ecms-for-the-net-platform-www-sensenet-com-1.html">SENSE/NET 6.0. Open Source ECMS for the.net platform. www.sensenet.com 1</a> </h3> <p> <img alt="SENSE/NET 6.0. Open Source ECMS for the.net platform. www.sensenet.com 1" title="SENSE/NET 6.0. Open Source ECMS for the.net platform. www.sensenet.com 1" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/40/20956418.jpg"> SENSE/NET 6.0 Open Source ECMS for the.net platform www.sensenet.com 1 ABOUT THE PRODUCT: SENSE/NET 6.0 About the product 2 KEY FEATURES Workspaces-based collaboration Document management Office integration </p> <a href="/20956418-Sense-net-6-0-open-source-ecms-for-the-net-platform-www-sensenet-com-1.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/14314454-Introduction-to-the-eis-guide.html">Introduction to the EIS Guide</a> </h3> <p> <img alt="Introduction to the EIS Guide" title="Introduction to the EIS Guide" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/30/14314454.jpg"> Introduction to the EIS Guide The AirWatch Enterprise Integration Service (EIS) provides organizations the ability to securely integrate with back-end enterprise systems from either the AirWatch SaaS environment </p> <a href="/14314454-Introduction-to-the-eis-guide.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12075966-Statement-of-direction.html">Statement of Direction</a> </h3> <p> <img alt="Statement of Direction" title="Statement of Direction" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/12075966.jpg"> Mobile First: Taking Mobile CRM to the Next Level 1 January 2013 Mobile First: Taking Mobile CRM to the Next Level Whitepaper Mobile First: Taking Mobile CRM to the Next Level 2 Table of Contents Notes... </p> <a href="/12075966-Statement-of-direction.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/27696571-Mac-vpn-and-remoteapp-detailed-guide.html">Mac: VPN and RemoteApp Detailed Guide</a> </h3> <p> <img alt="Mac: VPN and RemoteApp Detailed Guide" title="Mac: VPN and RemoteApp Detailed Guide" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/51/27696571.jpg"> Mac: VPN and RemoteApp Detailed Guide Update: February 2016 What is RemoteApp? RemoteApp is similar to Remote Desktop in that it enables you to access programs using a Mac computer and using the MFDA VPN. </p> <a href="/27696571-Mac-vpn-and-remoteapp-detailed-guide.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12479059-Ahs-computing-ie-7-seminar.html">AHS Computing. IE 7 Seminar</a> </h3> <p> <img alt="AHS Computing. IE 7 Seminar" title="AHS Computing. IE 7 Seminar" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12479059.jpg"> AHS Computing IE 7 Seminar What is IE 7? IE 7 is the new web-browser distributed by Microsoft New features with IE 7 make surfing the web easier and safer Tabbed Browsing New Favorites Center Built in </p> <a href="/12479059-Ahs-computing-ie-7-seminar.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11987627-Retail-pocket-guide-fall-2009-your-pc-simplified-do-more-with-less-waiting-fewer-clicks-less-complexity.html">Retail Pocket Guide Fall 2009. Your PC, simplified. Do more with less waiting, fewer clicks & less complexity</a> </h3> <p> <img alt="Retail Pocket Guide Fall 2009. Your PC, simplified. Do more with less waiting, fewer clicks & less complexity" title="Retail Pocket Guide Fall 2009. Your PC, simplified. Do more with less waiting, fewer clicks & less complexity" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11987627.jpg"> Retail Pocket Guide Fall 2009 Your PC, simplified. Do more with less waiting, fewer clicks & less complexity Table of Contents This pocket guide gives you the key information you need to feel confident </p> <a href="/11987627-Retail-pocket-guide-fall-2009-your-pc-simplified-do-more-with-less-waiting-fewer-clicks-less-complexity.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/17380208-Unlocking-the-commercial-potential-in-your-dynamics-crm-applications.html">Unlocking the Commercial Potential in your Dynamics CRM Applications</a> </h3> <p> <img alt="Unlocking the Commercial Potential in your Dynamics CRM Applications" title="Unlocking the Commercial Potential in your Dynamics CRM Applications" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/36/17380208.jpg"> Unlocking the Commercial Potential in your Dynamics CRM Applications Licensing, packaging & protecting your software A Software Potential Solution Overview InishTech 2012. All Rights Reserved. Reproduction </p> <a href="/17380208-Unlocking-the-commercial-potential-in-your-dynamics-crm-applications.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/18917992-Federated-single-sign-on-sso-and-identity-management-secure-mobile-access-social-identity-integration-automated-user-provisioning.html">Federated single sign-on (SSO) and identity management. Secure mobile access. Social identity integration. Automated user provisioning.</a> </h3> <p> <img alt="Federated single sign-on (SSO) and identity management. Secure mobile access. Social identity integration. Automated user provisioning." title="Federated single sign-on (SSO) and identity management. Secure mobile access. Social identity integration. Automated user provisioning." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/18917992.jpg"> PingFederate We went with PingFederate because it s based on standards like SAML, which are important for a secure implementation. John Davidson Senior Product Manager, Opower PingFederate is the leading </p> <a href="/18917992-Federated-single-sign-on-sso-and-identity-management-secure-mobile-access-social-identity-integration-automated-user-provisioning.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13079180-Collaborating-with-external-users.html">Collaborating with External Users</a> </h3> <p> <img alt="Collaborating with External Users" title="Collaborating with External Users" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/34/13079180.jpg"> Collaborating with External Users Peter Carson March 10, 2015 Gold Sponsor Silver Sponsors Peter Carson President, Envision IT SharePoint MVP Virtual Technical Specialist, Microsoft Canada peter@envisionit.com </p> <a href="/13079180-Collaborating-with-external-users.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6398914-Marshal-reporting-console-version-2-5-installation-guide.html">MARSHAL REPORTING CONSOLE VERSION 2.5 INSTALLATION GUIDE</a> </h3> <p> <img alt="MARSHAL REPORTING CONSOLE VERSION 2.5 INSTALLATION GUIDE" title="MARSHAL REPORTING CONSOLE VERSION 2.5 INSTALLATION GUIDE" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6398914.jpg"> .trust MARSHAL REPORTING CONSOLE VERSION 2.5 INSTALLATION GUIDE wave.com Updated October 9, 2007 Table of Contents About This Document 2 1 Introduction 3 2 Supported Installation Types 3 2.1 Standalone </p> <a href="/6398914-Marshal-reporting-console-version-2-5-installation-guide.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16952287-Onedrive-for-business-from-desktop-or-laptop-windows-devices.html">OneDrive for Business from Desktop or Laptop Windows devices</a> </h3> <p> <img alt="OneDrive for Business from Desktop or Laptop Windows devices" title="OneDrive for Business from Desktop or Laptop Windows devices" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/34/16952287.jpg"> OneDrive for Business from Desktop or Laptop Windows devices OneDrive for Business (previously called SkyDrive Pro) is cloud based file store that comes as part of the Uel Office365 subscription. It provides </p> <a href="/16952287-Onedrive-for-business-from-desktop-or-laptop-windows-devices.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8127612-Integrating-sharepoint-sites-within-websphere-portal.html">Integrating SharePoint Sites within WebSphere Portal</a> </h3> <p> <img alt="Integrating SharePoint Sites within WebSphere Portal" title="Integrating SharePoint Sites within WebSphere Portal" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8127612.jpg"> Integrating SharePoint Sites within WebSphere Portal November 2007 Contents Executive Summary 2 Proliferation of SharePoint Sites 2 Silos of Information 2 Security and Compliance 3 Overview: Mainsoft SharePoint </p> <a href="/8127612-Integrating-sharepoint-sites-within-websphere-portal.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/17483064-Colligo-contributor-file-manager-4-6-user-guide.html">Colligo Contributor File Manager 4.6. User Guide</a> </h3> <p> <img alt="Colligo Contributor File Manager 4.6. User Guide" title="Colligo Contributor File Manager 4.6. User Guide" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/36/17483064.jpg"> Colligo Contributor File Manager 4.6 User Guide Contents Colligo Contributor File Manager Introduction... 2 Benefits... 2 Features... 2 Platforms Supported... 2 Installing and Activating Contributor File </p> <a href="/17483064-Colligo-contributor-file-manager-4-6-user-guide.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/15282229-De-la-salle-university-information-technology-center-microsoft-windows-sharepoint-services-and-sharepoint-portal-server-2003-reader-contributor.html">De La Salle University Information Technology Center. Microsoft Windows SharePoint Services and SharePoint Portal Server 2003 READER / CONTRIBUTOR</a> </h3> <p> <img alt="De La Salle University Information Technology Center. Microsoft Windows SharePoint Services and SharePoint Portal Server 2003 READER / CONTRIBUTOR" title="De La Salle University Information Technology Center. Microsoft Windows SharePoint Services and SharePoint Portal Server 2003 READER / CONTRIBUTOR" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/31/15282229.jpg"> De La Salle University Information Technology Center Microsoft Windows SharePoint Services and SharePoint Portal Server 2003 READER / CONTRIBUTOR User s Guide Microsoft Windows SharePoint Services and </p> <a href="/15282229-De-la-salle-university-information-technology-center-microsoft-windows-sharepoint-services-and-sharepoint-portal-server-2003-reader-contributor.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9293492-Is-liferay-right-for-your-organization-seven-things-to-consider-when-choosing-a-portal-platform.html">Is Liferay Right for Your Organization? Seven Things to Consider When Choosing a Portal Platform</a> </h3> <p> <img alt="Is Liferay Right for Your Organization? Seven Things to Consider When Choosing a Portal Platform" title="Is Liferay Right for Your Organization? Seven Things to Consider When Choosing a Portal Platform" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9293492.jpg"> Is Liferay Right for Your Organization? Seven Things to Consider When Choosing a Portal Platform BY DAN LILIEDAHL, CTO, TANDEMSEVEN The outcome of your portal initiative and its success is directly related </p> <a href="/9293492-Is-liferay-right-for-your-organization-seven-things-to-consider-when-choosing-a-portal-platform.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10171986-Copyright-2013-splunk-inc-introducing-splunk-6.html">Copyright 2013 Splunk Inc. Introducing Splunk 6</a> </h3> <p> <img alt="Copyright 2013 Splunk Inc. Introducing Splunk 6" title="Copyright 2013 Splunk Inc. Introducing Splunk 6" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10171986.jpg"> Copyright 2013 Splunk Inc. Introducing Splunk 6 Safe Harbor Statement During the course of this presentation, we may make forward looking statements regarding future events or the expected performance </p> <a href="/10171986-Copyright-2013-splunk-inc-introducing-splunk-6.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2688530-Course-10978a-introduction-to-azure-for-developers.html">Course 10978A Introduction to Azure for Developers</a> </h3> <p> <img alt="Course 10978A Introduction to Azure for Developers" title="Course 10978A Introduction to Azure for Developers" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2688530.jpg"> Course 10978A Introduction to Azure for Developers Duration: 40 hrs. Overview: About this Course This course offers students the opportunity to take an existing ASP.NET MVC application and expand its functionality </p> <a href="/2688530-Course-10978a-introduction-to-azure-for-developers.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/15559209-Adobe-summit-2015-lab-718-managing-mobile-apps-a-phonegap-enterprise-introduction-for-marketers.html">Adobe Summit 2015 Lab 718: Managing Mobile Apps: A PhoneGap Enterprise Introduction for Marketers</a> </h3> <p> <img alt="Adobe Summit 2015 Lab 718: Managing Mobile Apps: A PhoneGap Enterprise Introduction for Marketers" title="Adobe Summit 2015 Lab 718: Managing Mobile Apps: A PhoneGap Enterprise Introduction for Marketers" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/32/15559209.jpg"> Adobe Summit 2015 Lab 718: Managing Mobile Apps: A PhoneGap Enterprise Introduction for Marketers 1 INTRODUCTION GOAL OBJECTIVES MODULE 1 AEM & PHONEGAP ENTERPRISE INTRODUCTION LESSON 1- AEM BASICS OVERVIEW </p> <a href="/15559209-Adobe-summit-2015-lab-718-managing-mobile-apps-a-phonegap-enterprise-introduction-for-marketers.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13154491-Colligo-email-manager-5-1-user-guide.html">Colligo Email Manager 5.1. User Guide</a> </h3> <p> <img alt="Colligo Email Manager 5.1. User Guide" title="Colligo Email Manager 5.1. User Guide" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13154491.jpg"> 5.1 User Guide Contents Enterprise Email Management for SharePoint 2010 1 Benefits 1 Key Features 1 Platforms Supported 1 Installing and Activating Colligo Email Manager 2 Managing SharePoint Sites 5 Adding </p> <a href="/13154491-Colligo-email-manager-5-1-user-guide.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/17457663-Communicating-in-the-cloud-with-lync-online.html">Communicating in the Cloud with Lync Online</a> </h3> <p> <img alt="Communicating in the Cloud with Lync Online" title="Communicating in the Cloud with Lync Online" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/36/17457663.jpg"> Phoenix Cloud Intelligence 2012 Communicating in the Cloud with Lync Online Mike Pfeiffer Technical Director Interface Technical Training What is Office 365? Bringing together cloud versions of our most </p> <a href="/17457663-Communicating-in-the-cloud-with-lync-online.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/15281970-Known-limitations-the-following-table-lists-features-and-their-known-limitations-in-internet-explorer-8-64-bit-and-internet-explorer-9-64-bit.html">Known limitations The following table lists features and their known limitations in Internet Explorer 8 (64-bit) and Internet Explorer 9 (64-bit).</a> </h3> <p> <img alt="Known limitations The following table lists features and their known limitations in Internet Explorer 8 (64-bit) and Internet Explorer 9 (64-bit)." title="Known limitations The following table lists features and their known limitations in Internet Explorer 8 (64-bit) and Internet Explorer 9 (64-bit)." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/31/15281970.jpg"> Internet Explorer 6 (32-bit) SharePoint Server 2010 does not support Internet Explorer 6 (32-bit). If you use publishing sites, see Browser compatibility for publishing sites in this article. Internet </p> <a href="/15281970-Known-limitations-the-following-table-lists-features-and-their-known-limitations-in-internet-explorer-8-64-bit-and-internet-explorer-9-64-bit.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/19900078-Colligo-email-manager-6-2-offline-mode-user-guide.html">Colligo Email Manager 6.2. Offline Mode - User Guide</a> </h3> <p> <img alt="Colligo Email Manager 6.2. Offline Mode - User Guide" title="Colligo Email Manager 6.2. Offline Mode - User Guide" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/19900078.jpg"> 6.2 Offline Mode - User Guide Contents Colligo Email Manager 1 Benefits 1 Key Features 1 Platforms Supported 1 Installing and Activating Colligo Email Manager 3 Checking for Updates 4 Updating Your License </p> <a href="/19900078-Colligo-email-manager-6-2-offline-mode-user-guide.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8605412-Qvidian-playbooks-salesforce-setup-guide-fall-release-2013.html">Qvidian Playbooks & Salesforce Setup Guide. Fall Release 2013</a> </h3> <p> <img alt="Qvidian Playbooks & Salesforce Setup Guide. Fall Release 2013" title="Qvidian Playbooks & Salesforce Setup Guide. Fall Release 2013" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8605412.jpg"> Qvidian Playbooks & Salesforce Setup Guide Fall Release 2013 Last Updated: 11/12/2013 Introduction Welcome to Qvidian Sales Playbooks & Analytics! This guide is directed toward CRM Administrators, Playbook </p> <a href="/8605412-Qvidian-playbooks-salesforce-setup-guide-fall-release-2013.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10306351-Microsoft-enterprise-mobility-suite.html">Microsoft Enterprise Mobility Suite</a> </h3> <p> <img alt="Microsoft Enterprise Mobility Suite" title="Microsoft Enterprise Mobility Suite" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10306351.jpg"> Microsoft Enterprise Mobility Suite March 25, 2015 Colm Whelan VP of Cloud Solutions cwhelan@lighthousecs.com @colmw https://www.linkedin.com/in/colmwhelan Lighthouse Computer Services, All rights reserved </p> <a href="/10306351-Microsoft-enterprise-mobility-suite.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/19464342-Rapid-development-of-smart-and-self-adaptive-cloud-mobile-iot-applications-accelerating-the-last-mile-of-cloud-computing.html">Rapid Development of Smart and Self-Adaptive Cloud, Mobile & IoT Applications - Accelerating the Last Mile of Cloud Computing</a> </h3> <p> <img alt="Rapid Development of Smart and Self-Adaptive Cloud, Mobile & IoT Applications - Accelerating the Last Mile of Cloud Computing" title="Rapid Development of Smart and Self-Adaptive Cloud, Mobile & IoT Applications - Accelerating the Last Mile of Cloud Computing" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/19464342.jpg"> Rapid Development of Smart and Self-Adaptive Cloud, Mobile & IoT Applications - Accelerating the Last Mile of Cloud Computing Jesse Shiah CEO and Co-founder Jesse.shiah@agilepoint.com 2013 AgilePoint, </p> <a href="/19464342-Rapid-development-of-smart-and-self-adaptive-cloud-mobile-iot-applications-accelerating-the-last-mile-of-cloud-computing.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/20302376-Microsoft-azure-multi-factor-authentication-concept-overview-part-1.html">Microsoft Azure Multi-Factor authentication. (Concept Overview Part 1)</a> </h3> <p> <img alt="Microsoft Azure Multi-Factor authentication. (Concept Overview Part 1)" title="Microsoft Azure Multi-Factor authentication. (Concept Overview Part 1)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/20302376.jpg"> Microsoft Azure Multi-Factor authentication (Concept Overview Part 1) In this Document we will discuss the concept of Azure Multifactor Authentication (MFA) concept, when and how you can use it and what </p> <a href="/20302376-Microsoft-azure-multi-factor-authentication-concept-overview-part-1.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/21894336-This-course-provides-students-with-the-knowledge-and-skills-to-develop-asp-net-mvc-4-web-applications.html">This course provides students with the knowledge and skills to develop ASP.NET MVC 4 web applications.</a> </h3> <p> <img alt="This course provides students with the knowledge and skills to develop ASP.NET MVC 4 web applications." title="This course provides students with the knowledge and skills to develop ASP.NET MVC 4 web applications." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/40/21894336.jpg"> 20486B: Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications Course Overview This course provides students with the knowledge and skills to develop ASP.NET MVC 4 web applications. Course Introduction Course Introduction </p> <a href="/21894336-This-course-provides-students-with-the-knowledge-and-skills-to-develop-asp-net-mvc-4-web-applications.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/17724262-Choosing-the-right-mobile-bi-tool-ssrs-vs-power-bi-vs-datazen.html">Choosing the right Mobile BI tool: SSRS vs Power BI vs Datazen</a> </h3> <p> <img alt="Choosing the right Mobile BI tool: SSRS vs Power BI vs Datazen" title="Choosing the right Mobile BI tool: SSRS vs Power BI vs Datazen" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/37/17724262.jpg"> Choosing the right Mobile BI tool: SSRS vs Power BI vs Datazen Andrea Martorana Tusa @bruco441 andrea.martoranatusa@gmail.com Sponsors Organizers getlatestversion.it Speaker @bruco441 Analyst/Developer </p> <a href="/17724262-Choosing-the-right-mobile-bi-tool-ssrs-vs-power-bi-vs-datazen.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2896316-Optimize-business-productivity-evolve-your-business-with-the-cloud-slide-1.html">Optimize Business Productivity Evolve Your Business with the Cloud. Slide 1</a> </h3> <p> <img alt="Optimize Business Productivity Evolve Your Business with the Cloud. Slide 1" title="Optimize Business Productivity Evolve Your Business with the Cloud. Slide 1" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2896316.jpg"> Optimize Business Productivity Evolve Your Business with the Cloud Slide 1 Agenda A changing landscape for sales and customer service Top business challenges for achieving sales and service excellence </p> <a href="/2896316-Optimize-business-productivity-evolve-your-business-with-the-cloud-slide-1.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12178305-Manage-all-your-office365-users-and-licenses.html">Manage all your Office365 users and licenses</a> </h3> <p> <img alt="Manage all your Office365 users and licenses" title="Manage all your Office365 users and licenses" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/12178305.jpg"> Manage all your Office365 users and licenses Delegate 365 White Paper Authors: Toni Pohl, Martina Grom Version: 1.2 of December 2014 atwork information technology gmbh. All rights reserved. For information </p> <a href="/12178305-Manage-all-your-office365-users-and-licenses.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12171305-Windows-live-mail-features.html">WINDOWS LIVE MAIL FEATURES</a> </h3> <p> <img alt="WINDOWS LIVE MAIL FEATURES" title="WINDOWS LIVE MAIL FEATURES" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/12171305.jpg"> WINDOWS LIVE MAIL Windows Live Mail brings a free, full-featured email program to Windows XP, Windows Vista and Windows 7 users. It combines in one package the best that both Outlook Express and Windows </p> <a href="/12171305-Windows-live-mail-features.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/15009786-Stronger-authentication-for-ca-siteminder.html">STRONGER AUTHENTICATION for CA SiteMinder</a> </h3> <p> <img alt="STRONGER AUTHENTICATION for CA SiteMinder" title="STRONGER AUTHENTICATION for CA SiteMinder" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/31/15009786.jpg"> STRONGER AUTHENTICATION for CA SiteMinder Adding Stronger Authentication for CA SiteMinder Access Control 1 STRONGER AUTHENTICATION for CA SiteMinder Access Control CA SITEMINDER provides a comprehensive </p> <a href="/15009786-Stronger-authentication-for-ca-siteminder.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9122518-Web-applications-access-control-single-sign-on.html">Web Applications Access Control Single Sign On</a> </h3> <p> <img alt="Web Applications Access Control Single Sign On" title="Web Applications Access Control Single Sign On" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9122518.jpg"> Web Applications Access Control Single Sign On Anitha Chepuru, Assocaite Professor IT Dept, G.Narayanamma Institute of Technology and Science (for women), Shaikpet, Hyderabad - 500008, Andhra Pradesh, </p> <a href="/9122518-Web-applications-access-control-single-sign-on.html" class="news-block-btn"> More information <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT 22/1635814/1635814.pdf --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2018 © DocPlayer.net <a href="/support/privacy-policy/">Privacy Policy</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Terms of Service</a> | <a href="/support/feedback/">Feedback</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/78b5/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":38,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=38&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>