Λίγθιςτορία. καιτθνεπανάςταςθτουsearch ςαν βαςικοφμθχανιςμοφεφρεςθστου περιεχομζνου

Size: px
Start display at page:

Download "Λίγθιςτορία. καιτθνεπανάςταςθτουsearch ςαν βαςικοφμθχανιςμοφεφρεςθστου περιεχομζνου"

Transcription

1 Λίγθιςτορία Ξεκινϊντασαπότθδιαςφνδεςθ πανεπιςτθμίων,προχωρϊντασςτθχριςθτων πρϊτωνυπθρεςιϊνόπωστο , τα newsgroups, τθνανακάλυψθτου www ςαντοβαςικόμζςοπλοιγθςθσ,μζχρι καιτθνεπανάςταςθτουsearch ςαν βαςικοφμθχανιςμοφεφρεςθστου περιεχομζνου

2 Λίγθιςτορία ΤοInternet ζφταςεςεμιαπραγματικά ϊριμθκατάςταςθαπότεχνολογικι, κοινωνικικαιοικονομικιάποψθ, γνωςτιπεριςότεροςανweb 1.0

3 Web 1.0 ΩριμεσB2C υπθρεςίεσ,θζμφαςθ βρίςκεταιςτθδθμοςίευςθτθσ πλθροφορίασ, ενϊπαράλθλα κάνουντθνεμφάνιςιτουσκαικάκετεσ υπθρεςίεσ{e-banking, e-trading}. Το θλεκτρονικόεμπόριοξεκινά,ενϊ τοκράτοσανακαλφπτειζναν εναλακτικότρόποναεξυπθρετείτον πολίτθτου

4 Web 1.0 B2B marketplaces καιυπθρεςίεσβρίςκουν ςιγάςιγάτοακροατιριότουσ,ενϊυπθρεςίεσ ςαντοebay, τοamazon καιάλοι διερευνοφνζνανζοεπιχειρθματικοφμοντζλο πουζγινεαργότεραγνωςτόςανlong Tail Τζλοσδεκαπρζπειναξεχάςουμεότιτοweb άνοιξετοδρόμοςεευκολοςυντιρθτεσ εφαρμογζσ,προςβάςιμεσαπόπαντοφ

5 Web 1.0 Τοπεριεχόμενοείναικυρίωσ ταξινομθμζνοιεραρχικάςε κατθγορίεσ,folders, καταλόγουσενϊο βαςιλιάσείναιθπλθροφορίαςε οποιαδιποτεμορφικαιανείναι,δομθμζνθ, αδόμθτθαρκείναείναιδθμοςιευμζνθ εκείζξω

6 Bubble 1.0 Κάπουεκείλοιπόνζγινεαυτόπουόλοι γνωρίηουμεςανφοφςκατουinternet.η αξίατουπράγμαυπερεκτιμικθκε οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιςμικάκαιαπαξιϊκθκε απότομα,καιγιακάποιουσβίαια

7 Ανάγκεσ/Τεχνολογίεσ Παρόλααυτά,οφτεοιανάγκεσπουμασ οδιγθςανεκείοφτεοιτεχνολογίεσπου φτιάχτθκανγιανατισικανοποιςουν, ςταμάτθςαναυπάρχουνκαινα εξελίςονται.γιατθνακρίβειαςυνζχιςαντθν πορείατουσ,τραβϊντασθμίατθνάλθ προστομζλον

8 Ανάγκεσ/Τεχνολογίεσ Web 1.0 Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία

9 Ανάγκεσ/ Τεχνολογίεσ Ταόριαμεταξφδουλειάσκαιπροςωπικισ ηωισζγινανκολά.ολοζνακαιπεριςότερααγακά ζγινανψθφιακά.οιάνκρωποιανακάλυψαντθν ευκολίακαιτθχαράναςυνδθμιουργοφν.οι τιμζστωνυπολογιςτϊν,τθσιςχφοσ,τθσδικτφωςθσ μειϊκθκαν.θζλουμεκαιμποροφμενα ςυηθτάμεπαντοφκαιμεόλαταμζςα.οι ευρυηωνικζσςυνδζςεισδιαδίδονταιολοζνα καιπεριςότερο

10 Ανάγκεσ/ Τεχνολογίεσ Οιομάδεσβρικαντρόποναμεταφζρονται εφκολακαιγριγοραonline. Νζεστεχνολογίεσ όπωστοajax ζφερανςτονbrowser πλοφςια λειτουργικότθτα. Ηςφνδεςθανκρϊπων καιςυςτθμάτωνζγινεευκολότερθ. Οι ευρυηωνικζσςυνδζςεισεπζτρεψαντθν γρθγορότερθαποδοχινζωνβελτιωμζνων εργαλείωντουweb

11 Ανάγκεσ/ Τεχνολογίεσ Ολοιπλζονδθμιουργοφμεκαι αναλϊνουμεπεριεχόμενο.διακζτουμε απίςτευταγριγορθδυνατότθτα κλιμάκωςθσ. Αναγνωρίςαμετθν αυκεντίαστωνπολϊν. Δθμιουργοφμε νζεσεφαρμογζσξαναχρθςιμοποιϊντασ λειτουργικότθτακαικομάτιαάλων(mashups).ηδιαφιμιςθχρθματοδοτείολοζνα καιπεριςότεροτοweb

12 Ανάγκεσ/Τεχνολογίεσ Τεχνολογία Web 2.0 Web 1.0 Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ Τεχνολογία Ανάγκθ

13 εντάξει,αλάείναικάτιυπαρκτό? 1ΔιςοιχριςτεστουInternet. ΤοYouTube πουλικθκε$ 1.65 Δις.Μζςααπότο ebay ζχουνπουλθκείαυτοκίνθτααξίασ$ 1Δις.ΤοSkype πουλικθκεμζςαςε27 μινεσ$4.1δις.τονσεπτζμβριοτο itunes ποφλθςετο1.5δις/ςτότου τραγοφδιμετάαπό2.5χρόνια λειτουργίασ

14 καιδεντελειϊςαμε ΤοFlickr πουλικθκε$35εκατ.ςε2χρόνια. ΤοMySpace μετάαπό2.5χρόνιαηωισ$ 580 Εκατ. 0.5Εκατ.άνκρωποιηουναπότο ebay. H Microsoft ανακοίνωςεεπενδφςεισ R&D αξίασ$6δις.ςτθνκατεφκυνςθτων Software καιservices

15 Άρα... Κάποιοιεπενδφουνχριματας αυτό Κάποιοιβγάηουνχριματααπόαυτό Ολοιείναιεκεί Εχειδθμιουργιςειbrand Οιανάγκεσείναιυπαρκτζσ Οιτεχνολογίεσκαμείνουν

16 Άρα. Πρζπειςίγουρα νατοδείτε

17 ΚαιςτθνΕλάδα? Προφανϊσδενείμαςτεςταίδιαεπίπεδαμετο εξωτερικό.ηχριςθτουinternet είναιμικριακόμθ. Προςπακοφμεναπρολάβουμετοτραίνοτθσ ευρυηωνικότθτασ Είμαςτεόμωσπρϊτοιςτονκόςμοςτθναφξθςθτων ADSL ςυνδζςεων.ολοικζλουνθπίτατουinternet να μεγαλϊςει.οιελθνεσχριςτεσ χρθςιμοποιοφνweb 2.0 τεχνολογίεσ.

18 Microsoft Web Strategy "... At times of disruption like this there are always extremists. Twenty-five years ago, at the beginning of the PC revolution, some predicted the death of the mainframe, because of the PC. Now there are extremists who believe that every application will be accessed through a browser, and that everything will move to this computing cloud, that your enterprise data center will go away, that you'll trust third parties with your business information, and systems. Microsoft is taking a very pragmatic approach; a seamless, blended, clientserver-service approach. We want to make sure that you can easily transition client and server-based applications to services, or vice-versa. Our services won't be disconnected from existing applications, but instead are going to be designed to complement and extend our WindowsandOficeplatformstotheInternet. RayOzie,USTechEd 06

19 demo

20

21 Major innovations and enhanced functionality Targeted Windows XP SP2 and Windows Vista Key areas of focus: Dynamic security protection Makes everyday tasks easier Improved platform and manageability

22 Protected Mode (Vista) URL handling protections ActiveX Opt-in Phishing Filter: Anti-phishing warning/blocking Security Status Bar Address bars in every window Page Zoom Tabs Favorites center Parental Controls (Vista) Integrated search toolbar Printing advances RSS feed detection and integration One-clickcleanup ofcachedpages,paswords,history

23 demo

24 ASP.NET ControlBuckets Security Data Navigation Web Parts ASP.NET PageFramework Features Master Pages Themes/Skins Localization Adaptive UI ASP.NET BuildingBlock APIs Membership Role Manager Personalization Site Navigation Database Caching Management

25 Web Parts Framework for building portal-style apps Patterned after SharePoint Portal Server Rich UIs with minimal code Edit page layout using drag-and-drop Edit appearance and behavior and more Seamless personalization Intercommunication ("connections")

26 demo

27 Microsoft Ajax Library A framework for building a new generation of richer, interactive, personalized standards-based web applications Server-centric Ajax Web Development Incremental Ajax approach to add UI enrichment for key scenarios Enrich applications without lots of JavaScript code required Enable you to keep core UI/Application logic on server (VB/C#) Client-centric Ajax Web Development Leverage full power of script/dhtml Provide richer and more interactive user experience Build mash-ups, gadgets and other new immersive experiences

28 demo

29 Windows Live is a set of software services that brings together my world of information, interests, and relationships A new set of Best of Breed internet services Mail, IM, Search, Protection and more Designed to work Naturally and Seamlessly Across Services, Devices and with Windows Enabling User Control and Personalization User choice; customization and rich personal expression tools Delivered with the highest quality of Advanced Technology For Consumers, Advertisers, Partners and Developers

30 Live.com Windows Live Gadgets Windows Live Search Windows Live Toolbar Windows Live Product Search Windows Live Academic Search Windows Live QnA Search Windows Live Expo Windows Live Favorites Windows Live Alerts Windows Live Mail Windows Live Mail Desktop Windows Live Messenger Windows Live Messenger Phone Windows Live Contacts Windows Live Spaces Windows Live Mobile Windows Live Custom Domains Windows Live OneCare Windows Live Safety Scanner Windows Live Family Safety Settings Windows Live ID dev.live.com Windows Live Gallery Windows Live Writer Microsoft Office Live Live Contacts Control Windows Live Gadgets Live Clipboard Project PhotoSynth Project SeaDragon

31

32 A productive, unified approach to UI, media and documents to deliver unmatched user experience

33 Next-Gen applications: Immersive Desktop applications Enterprise Intranet applications Windows Media Center applications Premium Internet applications Common code base and flexible deployment

34 demo

35 Improved navigation and User Interface Optimized for widescreen 2x more information with horizontal scrolling Rich TV features One stop shop entertainment box

36 Electronic Program Guide Online spotlight Excellent opportunity for partners Growing number of partners In a growing number of countries Covering a growing number of scenarios Television and Movies Music and Radio News and Sports Photo and Games Long tail content OEM- and ISV-provided apps and services

37 Showcase for services from key partners TV & Movies Music & Radio News & Sports Games Photos & Lifestyle e-services

38 demo

39 Easier Provides consistent user experience Replaces usernames and passwords with strong tokens Safer Protects users from phishing & phraud attacks Support for two-factor authentication Tokens are crypto-graphically strong Runs under separate desktop and restricted account Isolates CardSpace runtime from Windows desktop Built on WS-* Web Services Protocols Can be supported by websites on any technology & platform

40

41 no demo

42 A small, lightweight, specialized application. Small: physically small dimensions. Lightweight: much less coding than a full application. Specialized: performs a specific, limited action or function.

43 Live Gadgets (Mini Web Apps) Dynamic, Portable User Experience. Works on Live.com, MSN Spaces and Much More. Sidebar Gadgets (Mini Desktop Apps) Rich, Complex Desktop- Based User Experience. Secure Enterprise Functionality. Only Works on Vista Sidebar (docked and undocked).

44 demo

45 Browse, Search, Subscribe: The Promise of RSS Common RSS Feed List gives application developers access to the list of feeds to which the user is subscribed. Common RSS Data Store is a common data store that provides a single location where applications can access any content that has been downloaded to the PC via RSS RSS Platform Sync Engine automatically downloads data and files (enclosures) for use by any application.

46 Simple List Extensions. Designed as extensions to existing feed formats to make exposing ordered lists of items easier and more accessible to users. Simple Sharing Extensions. Defines the minimum extensions necessary to enable loosely cooperating applications to use RSS as the basis for item sharing, key element in Web 2.0

47 demo

48 Blur between work and play Most used free IM service in the world* In 26 languages and nearly every country 2.5 billion messages sent each day Use on mobile and PC > Messenger users in Greece

49 demo

50 Simply put Software deployed as a hosted service and accessed over the Internet Asoposedto onpremise Two categories of SaaS applications are getting the most attention: (a) Enterprise LOB SaaS (for example, Salesforce.com) (b) Web2.0 ConsumerSaS(forexample,Flickr)

51 Worldwide spending on SaaS increased 39% from 2003 to 2004 IDC predicts worldwide spending on SaaS will reach $10.7B in 2009 Worldwide Software as a Service Spending Forecast $12 $10 $8 $6 $4 $2 $501M $334M $3,370M $582M $433M $4,448M $680M $562M $5,560M $795M $731M $6,623M $928M $916M $7,571M $1,079M $1,082M $8,583M 5 - Year 21% CAGR $ Americas Asia Pacific EMEA

52 SaaS and The Long Tail Dozens of markets of millions or millions of markets of dozens? $ / Customer Your Large Customers What if you lower the costs of consumption (that is, lower barrier to entry) and you also lower cost of operations? Your Typical Customers (Curently)Your non-adresable Customers New addressable market >> current market # of Customers

53 Smart Client Browser Presentation SaaS Provider Meta Data Services Shared Services: Process Services forexample,biling,metering,slamonitoring A.K.A. SO Infra, Business Service Delivery Services Platform, OSS/BSS Security Services Directory Service SaaS Hoster Clasic Hosting Meta Data CPU-Storage-Bandwidth File System Databases Clasic Hoster

54 SaaS Maturity Model Ad-hoc/Custom Application Hosting Model (ASP) Tenant1 Tenant2 Tenant3 Tenant1 Tenant2 Tenant3 Configurable (but single tenant) Physical or virtual isolation Instance1 Instance2 Instance3 1 2 Instance Instance Instance Configurable, multitenant Tenant1 Tenant2 Tenant3 3 4 Tenant1 Tenant2 Tenant3 Scalable, configurable, multitenant Tenant Load Balancer Instance Instance Instance Instance

55 What we offer as Microsoft : Evangelizing SaaS, engaging with Service Providers, Service Hosters and Service Enablers Architectural guidance We implement our own SaaS services with Live.com Service Provider License Agreement Microsoft Windows based Hosting for Applications

56 ΠαναγιϊτθσΚοντόπουλοσ

Product Overview for Windows Small Business Server 2011. December 2010

Product Overview for Windows Small Business Server 2011. December 2010 Product Overview for Windows Small Business Server 2011 December 2010 Abstract Microsoft offers Windows Small Business Servers as a business solution for small businesses by providing a simplified setup,

More information

Windows 7 Reviewer s Guide. A First Look at Windows 7 DRAFT

Windows 7 Reviewer s Guide. A First Look at Windows 7 DRAFT m Windows 7 Reviewer s Guide A First Look at Windows 7 DRAFT 2 The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corp. on the issues discussed as of the date of publication.

More information

1Introduction to SharePoint 2010

1Introduction to SharePoint 2010 1Introduction to SharePoint 2010 WHAT S IN THIS CHAPTER? Information about tools to integrate with Silverlight, LINQ, and BCS New features in social computing New features in ECM New features in Search

More information

Best Practices in Scalable Web Development

Best Practices in Scalable Web Development MASARYK UNIVERSITY FACULTY OF INFORMATICS Best Practices in Scalable Web Development MASTER THESIS Martin Novák May, 2014 Brno, Czech Republic Declaration Hereby I declare that this paper is my original

More information

Microsoft SharePoint Workspace 2010Product Guide

Microsoft SharePoint Workspace 2010Product Guide Microsoft SharePoint Workspace 2010Product Guide Microsoft SharePoint Workspace 2010: An Overview... 1 SharePoint Workspace: At-a-Glance... 3 Sync with SharePoint 2010 sites... 3 Take all or some of your

More information

Service Overview. KANA Express. Introduction. Good experiences. On brand. On budget.

Service Overview. KANA Express. Introduction. Good experiences. On brand. On budget. KANA Express Service Overview Introduction KANA Express provides a complete suite of integrated multi channel contact and knowledge management capabilities, proven to enable significant improvements in

More information

Dell Enterprise Mobility Management

Dell Enterprise Mobility Management Dell Enterprise Mobility Management Comprehensive mobile enablement solution enables your unique mobility/byod strategy Secure the business. Empower the user. It s no secret that employees who use mobile

More information

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Washington, D.C. 20549 FORM 10-K. For the fiscal year ended January 31, 2009 OR

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Washington, D.C. 20549 FORM 10-K. For the fiscal year ended January 31, 2009 OR UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) È Annual Report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the fiscal year ended

More information

WHITE PAPER BUILDING AND OPTIMIZING MULTI-CHANNEL WEB EXPERIENCES

WHITE PAPER BUILDING AND OPTIMIZING MULTI-CHANNEL WEB EXPERIENCES BUILDING AND OPTIMIZING MULTI-CHANNEL WEB EXPERIENCES PUBLISHED MAY 2013 WHITE PAPER Leading enterprises strive to achieve higher levels of customer engagement through online channels, and this means they

More information

WHITE PAPER 7 REASONS WHY CRAFTER SHOULD BE ON YOUR WEB CMS SHORTLIST

WHITE PAPER 7 REASONS WHY CRAFTER SHOULD BE ON YOUR WEB CMS SHORTLIST 7 REASONS WHY CRAFTER SHOULD BE ON YOUR WEB CMS SHORTLIST PUBLISHED SEPTEMBER 2013 The evolution of the Web over the years has deeply immersed us into a new era of engagement, and enterprises are striving

More information

A Solution Architecture for Connected Customer Centricity

A Solution Architecture for Connected Customer Centricity A Solution Architecture for Connected Customer Centricity Author: Javed Sikander Microsoft Corporation Published: July 2010 Version: 1.0 Abstract Microsoft Connected Customer Centricity solutions provide

More information

Setting up your business in the cloud

Setting up your business in the cloud Microsoft Public Cloud Services Setting up your business in the cloud Blain Barton Foreword by Tracey Lanham Master of Science in Computer Information Technology, Program Chair of the CIT Programs, Hodges

More information

An Introduction to Customer Relationship Management Software

An Introduction to Customer Relationship Management Software An Introduction to Customer Relationship Management Software A White Paper by Contents 1. What Is Customer Relationship Management? 2 2. An overview of three CRM products 5 3. In Summary 8 4. About Governor

More information

A SHORT INTRODUCTION TO CLOUD PLATFORMS

A SHORT INTRODUCTION TO CLOUD PLATFORMS A SHORT INTRODUCTION TO CLOUD PLATFORMS AN ENTERPRISE-ORIENTED VIEW DAVID CHAPPELL AUGUST 2008 SPONSORED BY MICROSOFT CORPORATION COPYRIGHT 2008 CHAPPELL & ASSOCIATES CONTENTS Defining Terms: What is a

More information

MAKE YOUR WEB PRESENCE FELT WITH MOVABLE TYPE. WE MAKE IT SIMPLE TO CREATE AND EASY TO MANAGE YOUR CONTENT. Six Apart Movable Type

MAKE YOUR WEB PRESENCE FELT WITH MOVABLE TYPE. WE MAKE IT SIMPLE TO CREATE AND EASY TO MANAGE YOUR CONTENT. Six Apart Movable Type MAKE YOUR WEB PRESENCE FELT WITH MOVABLE TYPE. WE MAKE IT SIMPLE TO CREATE AND EASY TO MANAGE YOUR CONTENT. Six Apart Movable Type WHY CHOOSE MOVABLE TYPE? Publishers large and small love our professional

More information

Cisco Preferred Architecture for Enterprise Collaboration

Cisco Preferred Architecture for Enterprise Collaboration Cisco Preferred Architecture for Enterprise Collaboration Design Overview JUNE 2014 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. (06/16/14) Preface Contents Preface... 4 Documentation for Cisco Preferred

More information

Windows Phone 8 Security Overview

Windows Phone 8 Security Overview Windows Phone 8 Security Overview This white paper is part of a series of technical papers designed to help IT professionals evaluate Windows Phone 8 and understand how it can play a role in their organizations.

More information

Sitecore Web Content Management System. Put Your Website at the Center of Your Digital Marketing Strategy

Sitecore Web Content Management System. Put Your Website at the Center of Your Digital Marketing Strategy Sitecore Web Content Management System Put Your Website at the Center of Your Digital Marketing Strategy World Leading Website Content Management Software Today s websites are front and center of any digital

More information

PrinterOn Enterprise Administration Support Guide

PrinterOn Enterprise Administration Support Guide PrinterOn Enterprise Administration Support Guide Version 2.5 Doc Rev: 1.1 Table of Contents 1. Overview...4 2. Hardware and Operating System Requirements...5 2.1. Hardware Requirements...5 2.2. Software

More information

Redpaper. Introducing Windows Small Business Server 2003 on IBM Eserver xseries Servers. Front cover. ibm.com/redbooks

Redpaper. Introducing Windows Small Business Server 2003 on IBM Eserver xseries Servers. Front cover. ibm.com/redbooks Front cover Introducing Windows Small Business Server 2003 on IBM Eserver xseries Servers Describes the products from Microsoft and IBM Explains how to install Windows Small Business Server 2003 Suggests

More information

The Microsoft Office 365 Buyer s Guide for the Enterprise

The Microsoft Office 365 Buyer s Guide for the Enterprise The Microsoft Office 365 Buyer s Guide for the Enterprise Guiding customers through key decisions relative to online communication and collaboration solutions. Version 2.0 April 2011 Note: The information

More information

Microsoft Exchange Server 2010 in the Cloud

Microsoft Exchange Server 2010 in the Cloud Best Practices Series Microsoft Exchange Server 2010 in the Cloud White Paper A Step-by-Step Guide to Planning and Architecting Your Migration Introduction Microsoft Exchange Server 2010 offers a number

More information

Multi-Tenancy on Private Cloud. F e b r u a r y 2 0 1 2

Multi-Tenancy on Private Cloud. F e b r u a r y 2 0 1 2 Multi-Tenancy on Private Cloud F e b r u a r y 2 0 1 2 TABLE OF CONTENTS Abstract... 3 Abbreviations... 4 Market Trends/Challenges... 5 Traditional Service Delivery Model... 6 Limitations of the Traditional

More information

MICROSOFT SOLUTIONS FOR ONLINE VIDEO SERVICES

MICROSOFT SOLUTIONS FOR ONLINE VIDEO SERVICES The year 2008 was the year when the importance of rich online media as a form of content distribution and consumption was established beyond any doubt. Take, for example, the 2008 Summer Olympics Games

More information

An Oracle White Paper May 2010. Oracle Cloud Computing

An Oracle White Paper May 2010. Oracle Cloud Computing An Oracle White Paper May 2010 Oracle Cloud Computing 1 Executive Overview Cloud computing is a significant advancement in the delivery of information technology and services. By providing on demand access

More information

Prophecy Hosting. Hosted IVR and VoIP Services

Prophecy Hosting. Hosted IVR and VoIP Services Prophecy Hosting Hosted IVR and VoIP Services December 2010 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Voxeo Offerings... 3 3 XML-based Telephony... 4 4 Prophecy Hosting Overview... 5 5 Routing Calls to Prophecy

More information

The Key Components of a Cloud-Based UC Offering

The Key Components of a Cloud-Based UC Offering The Key Components of a Cloud-Based UC Offering Organizations must enhance their communications and collaboration capabilities to remain competitive. Get up to speed with this tech primer and find new

More information

VMware Horizon. VMware Horizon 6. Q. What is VMware Horizon? Central image management is supported for

VMware Horizon. VMware Horizon 6. Q. What is VMware Horizon? Central image management is supported for FREQUENTLY ASKED QUESTIONS VMware Horizon Q. What is VMware Horizon? A. VMware Horizon is a family of desktop and application virtualization solutions designed to deliver Windows and online services from

More information

Optimizing Your Server Infrastructure

Optimizing Your Server Infrastructure Optimizing Your Server Infrastructure Dynamic IT for the People-Ready Business 2008-2009 1 Executive Summary Intended Audience This white paper is best suited for information-technology (IT) directors

More information

Cloud optimize your business. Windows Server 2012 R2

Cloud optimize your business. Windows Server 2012 R2 Cloud optimize your business Windows Server 2012 R2 Published: October 7, 2013 Contents 1 Trends 3 Windows Server: cloud optimize your business 5 Windows Server 2012 R2 capability overview 5 Server virtualization

More information