1-2/2010. Podniková ekonomika. Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1-2/2010. Podniková ekonomika. Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878"

Transcription

1 1-2/2010 Podniková ekonomika Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN

2 OBSAH Filip Ježek Vývoj daňového zatížení a státniho dluhu ČR 3 Daniel Kucharek The Warsaw stock exchange place in the World security market in thirties the 20 th century Juraj Dubovec, Michal Kocifaj Plánovací modul virtuálneho podniku Vladimír Herich Prečo nereštrukturalizovať? 25 Miroslav Palka Budovanie systému manažovania talentov 26 2

3 VÝVOJ DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ A STÁTNÍHO DLUHU ČR Filip Ježek 1 Úvod Jako jeden z cílů hospodářské politiky státu bývá uváděn vyrovnaný rozpočet. Ten je tvořen příjmy a výdaji. V době ekonomického útlumu však obyčejně klesají příjmy plynoucí do státního rozpočtu. Podle toho by měly klesat také i výdaje. Na druhou stranu jsou to právě výdaje státu, které mohou mít stimulační účinky pro ekonomiku. Z ekonomického hlediska jsou dlouhodobé deficity škodlivé, neboť mohou vést ke ztrátě důvěryhodnosti, ke ztrátě efektivnosti zdanění, nahrazování kapitálu veřejným dluhem či růstu inflace. Konkrétních opatření proti takové situaci by se našlo zcela jistě mnoho. Někteří navrhují zvyšování daní, jiní pravý opak. Podívejme se proto, čím je ovlivněn státni dluh a jakou úlohu zde sehráva daňové zatížení. 1) Stručný vývoj formování daňové teorie První zmínky o vzniku poplatků jsou známy již v období starověku, kdy vznikaly první státy. Obyvatelé žijící v nížinách poblíž řek měli přístup k úrodnější půdě, což následně vedlo k majetkové diferenciaci. Přebytek potravin tak umožnil odklon od zemědělství a zaměření se na jiné aktivity, mj. také obchodu nebo řízení státu. Avšak období starověku bylo charakteristické častými dobyvačnými výboji. Proto bylo nutné zřizovat armádu za účelem obrany státu. A právě někde tady vznikají první formy poplatků a daní. Později se nároky státu rozrůstaly a s tím také potřeba jejich financování. Teprve v období rozkvetlého feudalismu, do oblasti daní přichází výraznější změny, které souvisí s postupným rozvojem společnosti a upevňování role státu, jakož i peněžního hospodářství. Začínají se uplatňovat povinné platby pro všechny občany a s rozvojem peněžního hospodářství začínají mít daně spíše peněžní, nežli naturální povahu. V období pozdního feudalismu se začíná formovat první ucelená daňová teorie. Mezi významné představitele té doby patří zcela jistě např. Francois Quesnay, který zkoumal daňové dopady na fungování státu, čímž se nesmazatelně zapsal do dějin ekonomických teorií jako představitel fyziokratů, který vytvořil první ekonomický model, známý jako ekonomická tabulka. V dalším, historickém vývoji nelze opomenout ani jméno A. Smitha, anglického klasika, který se ve svém rozsáhlém Pojednání o podstatě a původu bohatství národů také zabývá daňovou problematikou, kde uvádí zásady zdanění, které by měly být platné i dnes. Jedná se o skutečnosti, že by v každém státě měli všichni přispívat na výdaje státu tak, aby to co nejlépe odpovídalo jejich důchodu. Údaje o výši daně, způsobu a době splatnosti by měly být stanoveny naprosto jednoznačně, každá daň by měla být stanovena tak, aby suma (zde lze chápat také jako újma), kterou zaplatí obyvatelé, nebyla vyšší, než její opravdový přínos do státní poklady. A v neposlední řadě se jedná o zásadu pohodlnosti, tedy že každá daň by se měla vybírat jen tehdy, kdy to poplatníkovi nejlépe vyhovuje, resp. kdy je schopen tuto daň nejspíše uhradit. Taxes upon such consumable goods as are articles of luxury are all finally paid by the consumer, and generally in a manner that is very convenient for him. He pays them by little and little, as he has occasion to buy the goods. As he is 1 Ing. Filip Ježek, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská universita v Opavě, Universitní nám. 1934/3, Karviná, 3

4 at liberty, too, either to buy, or not to buy, as he pleases, it must be his own fault if he ever suffers any considerable inconveniency from such taxes. 2 O 19 a 20. století je možno hovořit jako o období počátku tržních soustav, kde lze ovšem také pozorovat tendence k rostoucí úloze státu a tím i k nárůstu významu daní a daňových kvót (tj. podílu vybraných daní na HDP). Význam majetkových daní je stále nezanedbatelný, zároveň ale roste také význam daní nepřímých, které postihují nejen předměty nezbytné povahy, ale stále častěji i předměty, které jsou pro samotnou existenci člověka méně potřebné. Následné období světových válek přináší další zvyšování daňové zátěže a to zejména z důvodu nutnosti jejich financování, hospodářské krize a nutnosti udržet stabilitu státního sektoru. V tomto období také přichází učení J.M.Kenese, kde je zdůrazněna role státu a daně jsou proto jako automatické vestavěné stabilizátory rozhodujícím nástrojem stabilizační makroekonomické politiky. V poválečném období dochází v mnoha zemích k nástupu centrálně plánovitých systému řízení. Zde však daně nepředstavovaly základní nástroj řízení, neboť tím byl spíše stanovený plán. Daně tak plnily zejména redistribuční funkci, ovlivňovaly ceny zboží a plnily také řadu sociálních úkolů. V 70. letech 20. stol. vzniká další směr, zvaný jako neokonzervativismus, který předpokládá, že tržní mechanismus má samoregulační schopnost dosahovat stavu rovnováhy. Jmenovat všechny významné představitele a jejich myšlenky by však přesahovalo obsahové zaměření tohoto článku. Podstatné je to, že k tomuto směru je v ekonomické teorii řazen monetarismus, nová klasická makroekonomie, teorie veřejné volby a ekonomie strany nabídky. Právě ta reagovala na přílišné zdůrazňování a podporování poptávkové strany ekonomiky a jako významný nástroj k dosažení hospodářského růstu doporučuje snížení daňového zatížení, které by mělo vést ke zvýšení pracovní aktivity a investic, byť se tyto efekty projeví s určitým časovým zpožděním. Souvislosti mezi daňovou sazbou a daňovým výnosem je zachycena ve známé Lafferově křivce, kdy při nízkých daňových sazbách roste daňový výnos státu, avšak jen do Lafferova bodu, kdy od tohoto bodu s růstem daňové sazby daňový výnos klesá. Stejného daňového výnosu tak lze dosáhnout při 2 různých úrovních daňových sazeb, z nichž je jedna nižší a druhá vyšší. 2)Postavení daní v současnosti Soudobá daňová teorie je výsledkem předchozího vývoje různých názorů a obsahuje nejen poznatky ekonomie, ale také např. finančnictví. V moderní teorii plní daně alokační, redistribuční i stabilizační funkci. Daň je především chápána jako cena placená za veřejné statky a její existence vyplývá z nutnosti zajištění chodu státu. Ekonomická hranice zdanění je limitována objemem hrubého národního produktu, kdy prostřednictvím daní není možné odčerpat veškeré prostředky subjektům, pokud mají mít tyto subjekty zájem na tvorbě svých důchodů a na profinancování svých potřeb. Opačným směrem však působí existence veřejného sektoru, který má za úkol uspokojovat potřeby veřejné, k čemuž jsou potřeba veřejné zdroje. Tato skutečnost určuje minimální ekonomickou hranici zdanění. Ta je tudíž dána poměrem soukromé a státní aktivity v dané zemi, přičemž, z tohoto pohledu, není vhodné, aby jedna z těchto aktivit výrazně převažovala. Mimo ekonomickou hranici zdanění existuje i psychologická hranice zdanění, kdy se často v této souvislosti hovoří o daňových únicích (tax evasion) nelegální a záměrné neodvedení daně a vyhýbání se dani (tax avoidance) legální daňový únik spočívající v daňové optimalizaci, tedy využívání všech dostupných zákonných úlev a výjimek, ale někdy též nedokonalostí právních předpisů. Způsobů, jak napomoci ke snižování 2 SMITH A. and CANNAN E., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. University of Chicago Press ISBN , s

5 daňových úniků je mnoho. Řadí se zde např. ověřování daňového přiznání, předkládání majetkových přiznání, možnosti uplatnění sankcí, využívání a kombinování více různých druhů daní. V podmínkách České republiky prošla oblast daní také svým vývojem. Za zmínku stojí následující mezníky, resp. etapy, kdy daňový systém ČR prošel významnými reformami dochází zavedení daňového systému v kontextu budoucích příprav ČR na vstup do Evropské unie. V tomto období patří k nejdůležitějším skutečnostem zavedení spotřebních daní a DPH. Dále došlo k oddělení sociálního pojistného od daně z příjmů. Již v této době můžeme pozorovat snižování významu zdaňování příjmů právnických osob, které si kladlo za cíl v období transformující se ekonomiky ČR přilákat zahraniční kapitál. Naproti tomu docházelo k posilování významu osobní důchodové daně. Byť byla progresivita těchto daní relativně vysoká, daň z příjmů fyzických osob představovala menší podíl na celkových daních, než tomu bylo obvyklé v zemích EU či OECD. Rok 2004 byl významným mezníkem v dějinách ČR, neboť v květnu 2004 vstoupila ČR do EU. Jako důsledek tohoto aktu lze pozorovat implementaci legislativní úpravy EU do českého práva, což se nutně projevilo také v daňových zákonech, zejména v zákoně o spotřebních daních a v zákoně o DPH. Při této příležitosti došlo ke zvýšení sazeb spotřebních daní a snížení počtu položek podléhající snížené sazbě DPH. V letech 2005 a 2006 pak dále docházelo ke změnám daní z příjmů a to nejen u fyzických osob, kdy byly změněny daňové sazby a také byl zaveden tzv. daňový bonus. V roce 2008 je nutné zmínit pokles daně z příjmů právnických osob a zavedení principu zdanění tzv. superhrubé mzdy. Následující graf zachycuje dlouhodobý trend poklesu daně z příjmů právnických osob. Zdroj: Zdroj: OECD Revenue Statistics Přestože v tomto období v ČR dochází spíše ke snižování celkové daňové zátěže, daňová správa je poměrně složitá. V rámci reformy dochází na jedné straně ke snižování sazeb daní z příjmů, na druhé straně však k rozšiřování daňového základu pro její výpočet. Současně s tím se zvyšují snížené sazby DPH. V současnosti se proto zaměřuje pozornost zamýšlené daňové reformy na oblast zjednodušení daňové správy a dále mj. na změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob a pojistného na sociální zabezpečení. Úroveň a struktura zdanění jsou výsledkem fiskálních potřeb státu, ale také ekonomického výkonu subjektů. Při měření úrovně zdanění je proto vhodné odstranit vliv inflace a ekonomického cyklu. Z tohoto důvodu se jeví jako vhodný ukazatel daňové kvóty, který vyjadřuje podíl daňových příjmů na HDP. Daňová kvóta bývá klasifikována podle veřejných 5

6 příjmů, které se zde započítávají a které nikoli. Složená daňová kvóta tak počítá i s příjmy z pojištění na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti a příjmy z pojistného na zdravotní pojištění, zatímco v jednoduché daňové kvótě tyto příjmy zahrnuty nejsou. Dlouhodobý vývoj daňové kvóty ve vybraných zemích zachycuje tabulka: Daňové příjmy celkem jako % HDP USA 25,6 25,6 27,3 27,9 29,9 28,2 28,3 Austrálie 25,9 28,3 28,5 28,8 31,1 30,6 30,8 Japonsko 20,8 27,4 29,1 26, ,3 Korea 14,5 15,7 18,1 18,6 22, ,5 Rakousko 36,6 40,8 39,7 41,4 43,2 41,8 42,3 Belgie 39,5 44, ,6 44,9 44,4 43,9 Česká republika 37,5 35,3 37,1 37,4 Francie 35,4 42, ,9 44, ,5 Německo 34,3 36,1 34,8 37,2 37,2 35,6 36,2 Řecko 19,4 25,5 26,2 28, ,2 32 Irsko 28,8 34,7 33,1 32,5 31,3 31,7 30,8 Itálie 25,4 33,6 37,8 40,1 42,3 42,3 43,5 Polsko 36,2 32, ,9 Portugalsko 19,7 25,2 27,7 32,1 34,1 35,5 36,4 Slovensko 34,1 29,4 29,4 Španělsko 18,4 27,6 32,5 32,1 34,2 36,7 37,2 Švédsko 41,2 47,4 52,2 47,5 51, ,3 Turecko 11,9 11,5 14,9 16,8 24,2 24,5 23,7 Anglie 34, , ,4 36,6 36,1 Zdroj: OECD Revenue Statistics Ukazatel daňové kvóty vyjadřuje daňovou politiku státu, tedy intenzitu zdanění v dané zemi. Podrobnější vývoj hodnot tohoto ukazatele v podmínkách ČR zachycuje následující graf: Zdroj: OECD Revenue Statistics Avšak konkrétnější podobu daňové politiky země si můžeme ještě lépe uvědomit až po prozkoumání struktury daňového mixu (tj. struktury daňových výnosů), což je další významný ukazatel odrážející daňovou politiku. 6

7 Zdroj: OECD Revenue Statistics , vlastní Zde můžeme pozorovat různou strukturu daňových příjmů, byť jsou tyto odlišnosti relativně malého rozsahu. Jedná se především o tyto typy struktur: struktura daňových příjmů zaměřená především na nepřímé daně, která si klade za cíl potlačit daňové úniky struktura zaměřená na vyšší daňové příjmy plynoucí z osobní důchodové daně a majetkové daně struktura daňových příjmů orientovaná převážně na sociální zabezpečení (silnější snaha zajistit sociální potřeby v dané zemi) Při pohledu na výše uvedené tedy můžeme snadno vidět, že ČR patří spíše k zemím orientovaným na třetí zmíněný typ struktury daňových příjmů, neboť příspěvky soc. zabezpečení mají zřetelně největší podíl na celkových daňových příjmech. Daně jsou významnou položkou státního rozpočtu. Jedná se v podstatě o nástroj fiskální politiky státu, který se snaží eliminovat či snižovat některé negativní důsledky plynoucí z tržního mechanismu. 3)Vývoj státního dluhu ČR a regresní analýza vztahu státního dluhu a státních příjmů a výdajů Pro ČR se stalo již obvyklé, že zde existuje poměrně častá diskuse nad státním rozpočtem a to zejména z důvodu negativních tendencí prohlubování státního dluhu se všemi důsledky, které tato skutečnost s sebou nese. Zdroj: ČSÚ, hlavní makroekonomické ukazatele, k dispozici na: 7

8 Přitom státní dluh ČR historicky nevznikal v důsledku nedostatečných, nebo přesněji řečeno, klesajících příjmů plynoucích do státního rozpočtu. To lze zjistit při prozkoumání vývoje příjmů a výdajů státního rozpočtu v čase, viz násl. graf. Při analýze státních financí ČR snadno dojdeme k závěru, že většina schodků je strukturální i cyklické povahy, neboť tyto vznikaly i době, kdy probíhal ekonomický růst. Za cyklické schodky státního rozpočtu můžeme považovat ty, které existovaly v letech 1997 až 1999, kdy nastalo období ochlazení ekonomiky. Po roce 2003 však můžeme v ČR pozorovat ekonomický růst, zatímco státní dluh narůstal. Zdroj: Jak je patrné, v čase rostly jak příjmy, tak i výdaje státního rozpočtu. Problém však nastává v okamžiku, kdy výdaje státu rostou rychleji než příjmy. Tyto tendence je opět možno vypozorovat na základě výše uvedených empirických dat. Z dlouhodobého hlediska je však tento trend neudržitelný. Zásadní otázkou zůstává, jaká proti tomuto trendu přijmout opatření, aby se státní dluh nadále do budoucna neprohluboval. Z praktického hlediska je možné provést změny na straně příjmů nebo výdajů státního rozpočtu, případně kombinací obou. Výběr konkrétních opatření je však do značné míry otázkou politickou a proto bývá toto rozhodování zatíženo subjektivním pohledem. V tomto textu se však pokusíme spíše o objektivní pohled na to, kudy by mohla vést cesta k nápravě trendu vývoje veřejných financí ČR. Objektivnost tvrzení, zda je možné dosáhnout zlepšení státního rozpočtu spíše na straně příjmů, nebo spíše na straně výdajů nám může zajistit regresní analýza vývoje příjmů a výdajů státního rozpočtu a státního dluhu. Nechť uvažujeme tato vstupní data: Zdroj: a Prostřednictvím regresní analýzy budeme zjišťovat závislost vysvětlovaného znaku y (státní dluh ČR v mld. Kč) na vysvětlující proměnné x (příjmy státního rozpočtu v mld. Kč). Jinak řečeno, zjišťujeme, zda mezi těmito veličinami existuje statisticky významná závislost. Regresní analýzu snadno provedeme např. pomocí Excelu, kde zjistíme koeficienty regresní funkce a její rovnici, která má v našem případě tvar: y = 1,6934x - 731,47 přičemž koeficient determinace (R 2 )dosahuje hodnoty 0,9704, což znamená, že pomocí regresní přímky je vysvětleno 97,04% chování proměnné y, tedy že přiléhavost dat k regresní přímce je 8

9 poměrně velká. Protože se však jedná o stochastickou závislost, provedeme ještě testování nulové hypotézy o nenulovosti parametru β 1. K tomu použijeme testové kritérium kde : SR = reziduální součet čtverců n= počet pozorování b1 = parametr regresní funkce Hodnota testového kritéria je 9, Protože je tato hodnota větší, než 1-(α/2) kvantil t- rozdělení o n-2 stupni volnosti (tj. hodnota 3,182 zjistitelná např. ze statistických tabulek o kritických hodnotách Studentova rozdělení t α (df)), zamítáme nulovou hypotézu a proměnná y je statisticky významně závislá na proměnné x (tzn. v tomto případě státní dluh ČR je statisticky významně závislý na příjmech státního rozpočtu) Nyní proveďme stejný postup, s tím rozdílem, že budou využita tato vstupní data: Zdroj: a Pomocí regresní analýzy budeme zjišťovat závislost znaku y (státní dluh ČR v mld. Kč) na vysvětlující proměnné x (výdaje státního rozpočtu v mld. Kč). Regresní funkce nabývá v tomto případě tvar: y = 1,5727x - 743,32 a koeficient determinace (R 2 ) nabývá hodnoty 0,9787. Pomocí regresní přímky je tedy vysvětleno 97,87% chování proměnné Y. Zývá otestovat hypotézu o nulovosti parametru β 1 na hladině významnosti 0,05 (vztah pro výpočet testovacího kritéria t viz výše). Testovací kritérium dosahuje v tomto případě hodnoty 11, A protože je tato hodnota větší než 1-(α/2) kvantil t-rozdělení o n-2 stupni volnosti (tj. hodnota 3,182), zamítáme nulovou hypotézu a proměnná y je na proměnné x statisticky významně závislá (tj. státní dluh ČR je statisticky významně závislý na výdajích státního rozpočtu). Z výše uvedeného tak plyne závěr, že státní dluh závisí na příjmech i výdajích státního rozpočtu. Při analýze vývoje státního rozpočtu, resp. státního dluhu zcela jistě upoutá pozornost samotná struktura příjmů a výdajů státního rozpočtu. Ta je zachycena v grafu. 9

10 Zdroj: vlastní zpracování na základě dat dostupných z: Je zde zachycena struktura příjmů i výdajů státního rozpočtu, vč. státního dluhu v % vyjádření k HDP. Vidíme, že státní dluh je zatížen rostoucí tendencí, ostatní data nevykazují dramatické změny. Minimálně však stojí za povšimnutí skutečnost, že významný podíl zde nese vládní spotřeba, byť se ve sledovaném období vyznačovala klesající tendencí. Další výraznou položku představují sociální příspěvky, tedy pojistné sociálního zabezpečení. Podobně jsou na tom i transfery v podobě sociálních dávek. Naproti tomu o něco menší podíl na HDP představuje DPH, spotřební daně, daně z příjmů fyzických a právnických osob, jakož i tvorba hrubého fixního kapitálu (tj. přírůstky či úbytky fixního kapitálu - budov, strojů a zařízení apod.), nebo také např. bezúplatné převody). V návaznosti na zjištění z předchozích regresních modelů, že příjmy i výdaje statisticky významně ovlivňují státní dluh, výše uvedený graf tato zjištění potvrzuje. Navíc, je možno provést určité zpřesnění, a to, že ve věci státního dluhu se na straně výdajů státního rozpočtu podílí výrazně vládní spotřeba a sociální dávky, zatímco na straně příjmů státního rozpočtu je to zejména pojistné sociálního zabezpečení a v podstatně menší míře, i když bezesporu také nezanedbatelné, DPH. Zřejmě někde v této oblasti by proto mohla vést cesta k ozdravení veřejných financí ČR. Závěr Státní dluh, který je poměrně vysoký, bývá obecně považován za škodlivý, neboť se z něj platí vysoké úroky, zatímco by tyto prostředky mohly být investovány do zcela jiných oblastí. Vysoké zadlužení státu navíc snižuje jeho rating, což stěžuje možnosti získání dalšího úvěru a navíc jej dále prodražuje. Jedná se nejen o úvěry poskytnuté státu, ale i firmám, které na území takového státu operují. Pokud existuje vysoký státní dluh, který má navíc dlouhodobý charakter, je vhodné zamýšlet se nad konkrétním řešením této skutečnosti. Mnozí se při takové debatě přou, jaká přijmout opatření. Cílem tohoto textu bylo odpovědět na otázku, zda je pro ČR vhodné zacílit ozdravná opatření pro státní rozpočet spíše do oblasti příjmů či výdajů a nastínit tak doporučení pro hospodářkou politiku na kterou část rozpočtu se zaměřit. Výše uvedená regresní analýza prokázala, že státní dluh ČR závisí jak na příjmech, tak i výdajích státního rozpočtu. Není vhodné klást důraz jen na jednu stranu rozpočtu. Pravdou je, že existují položky státního rozpočtu, které se na jeho konečné podobě podílejí výrazněji více, než ostatní, což zakládá důvod k obracení pozornosti právě na tyto položky. Patří mezi ně zejména vládní spotřeba, příspěvky sociálního zabezpečení, sociální dávky a daň z přidané hodnoty. Ukazuje se, že dnes často diskutované změny v oblasti daní, od kterých se mnohdy očekává výrazné zlepšení pro státní rozpočet, mají 10

11 sice svůj význam, avšak současně existují i významnější oblasti, jejichž změna by mohla také, s vysokou pravděpodobností přinést pozitivní efekty. Literatura: 1. HOLMAN, R. Ekonomie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1999, ISBN: KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 3. přepracované vydání. Praha: Aspi Publishing, ISBN PEKOVÁ, J. Veřejné finance. 1. vyd. Praha: Codex Bohemia, ISBN SMITH A. CANNAN E. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. University of Chicago Press, ISBN ŠIROKÝ, J. Daňová teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003, ISBN OECD Taxation, Revenue Statistics Paris: OECD Publishing, ISBN

12 THE WARSAW STOCK EXCHANGE PLACE IN THE WORLD SECURITY MARKET IN THIRTIES THE 20 TH CENTURY Daniel Kucharek 3 The Warsaw Stock Exchange was the largest polish market trading stocks, bonds and currencies in thirties the 20 th century. Beside the Warsaw Market also five provincial exchanges operated in Kraków, Poznań, Łódź, Wilno and Lwów 4. Main tasks for that institutions were pricing and organization of securities and currencies trade. That time stocks, active bonds and foreign currencies were marketable. The Warsaw Stock Exchange was then privileged in stock market value trade in Poland. Favourable capital locus and concentration of financial institution, industrial enterprises made the Warsaw trading floor the most convenient place to lodge securities and to invest capital in stocks and bonds. Therefore the Warsaw Stock Exchange had the largest assortment and liquidity of bonds and currencies listed. Extend of trade realized caused, that it was easy and quickly possible to finalize intended transaction. In this regard majority of purchase and sale orders were directed there. Security transactions realized by stock market members representing stock corporations all the country. Over 90% of home admited turnover was realized in the Warsaw Stock Exchange. Values, that presented over 80% turnover were foreign legal tenders. The foreign currencies and gold coins were included. Much range refereed to bonds 17% - 18% and stocks 2% - 3%. The great importance of the Warsaw Stock Exchange among polish capital market didn t reflect its position among major international stock markets operating then. In thirties a great number of stock exchange markets operated in the world, but only few were significant for international bond trade. The most significant then were New York, London, Paris and Berlin Stock Exchange. Shares and bonds were trade subject in those markets, also financial futures with base in percentage and dividend securities aroused much interest 5. The Warsaw Stock Exchange turnover in (m zl) Year Total turnover Currency Securities Stocks Bonds Total , 5 603,9 19,6 89,0 108, ,8 891,4 15,2 79,2 94, ,5 587,5 8,7 76,3 85, ,1 507,9 7,5 70,7 78,2 3 Dr Daniel Kucharek, Wyzsza Szkola Oficerska Sil Powietrznych Katedra Taktyki Deblin 4 H. DOBROWOLSKI, Giełda Pieniężna w Krakowie i jej akta, Warszawa 1962, Archeion tom 36, s B. PEŁKA, Organizacja i historia Łódzkiej Giełdy Pieniężnej i jej akta, Archeion: tom 46, Warszawa 1967, s Financial futures were not legally admitted in some stock markets, such a place was the New York Stock Market. S. WOYZBUN, Giełda, przeszłość, organizacja obecna, obroty. Warszawa 1928, s

13 ,9 391,8 10,8 92,3 103, ,4 555,2 10,6 75,6 86, ,5 415,7 17,6 84,2 101, ,1 387,5 13,5 95,1 108, ,3 439,5 16,6 93,2 109,8 1939* 226,2 159,8 12,2 54,2 66,4 * 1939 first half. Compared upon: The Warsaw Stock Exchange report The statistic information, book 14 from July 18, 1939, GUS, p From all presented here stock markets the largest bond turnover was realized in New York and London. Stock markets in Paris and Berlin were minor ones, bur their impact on the world financial trade was significant, for situation there considerably affected condition of local market institutions being under their influence. Polish stock markets, like most not large ones were under influence of large security trade centers. The situation in the Warsaw Stock Exchange depended on events happened in the world stock markets in New York and Berlin. The New York market impact was brought by its global range and first of all by fact, that majority of listed abroad polish bonds were invested just there. However influence of Stock Exchange in Berlin was caused by strong economic and business connections with Germany. To represent real value of Warsaw Stock Exchange and describe its role in the world market it is necessary to compare the turnover value of the largest polish market with relation to trade realized by markets affecting its condition in the most significant way. The most characteristic comparison ground are values of financial turnover that were subject to transaction in all analysed markets. Therefore bonds and mainly shares will be analysed, which turnover was the most essential value factor for given stock market in the world financial trade. Securities turnover on selected world stock markets Turnover(in million zl) Country Stock market

14 Belgium Brussels total , , ,3 Czecho -slovakia Denmark Finland Japan Norway Poland Prague C o p e n h a g e n stocks bonds stocks bonds stocks bonds stocks stocks bonds stocks 1 553,7 458, ,7 47,9 25,0 26,0 201,6 247,7 137,0 606, ,6 5,6 37,8 8,7 281,2 269,4 195,9 676,5 29,2 4,62 174,6 7,7 44,9 10, ,1 816,9 158,0 284,1 42,8 5,1 156,7 51,1 26,9 17, ,3 228,0 168,5 337,8 60,2 4,4 80,1 20,5 13,5 Germany Helsinki bonds stocks 69, ,0 76, ,0 92,3 84,2 95,1 Sweden Tokyo Oslo stocks stocks ,0 46, ,2 116,4 279, ,0 692, ,1 622,3 bonds 8,1 5,4 142,2 126,3 103,0 Swit zerl and Warsaw Berlin* total total stocks , , , , ,5 794, , , ,5 946, Berlin bonds , , , , ,9 USA Stoskholm stocks 1 bonds , , ,5 763,9 2466,6 772,3 1576,1 963, ,0 546,5 Italy Zürich Bosk NYSE Milan* * it applies to all stock markets in country. 1 with financial futures. 2 thousands items. The stock market turnover calculated upon table rate from Year- book Compared upon: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1934, p *, 1937, p. 262* i 1938, p The largest stocks and bonds turnover was realized in the New York Stock Exchange. Mainly traded in Wall Street were shares of stock corporations based not only in the United States but in majority of economic developed 14

15 world countries. The New York Stock Exchange was also place to invest external bonds, which range like stocks was conditioned by economic situation 6. The NY market global importance directly reflected stocks and bonds trade volume. For example in 1925, while postwar prosperity stock market transaction volume amounted 27 billion USD (167 billion zl). After four-year time, i.e. in 1929 dividend securities turnover increased till over 90 billion USD (801 billion zl), bonds trade also must be add to that sum with its value almost 27 billion USD (240 billion zl) 7. In early thirties stocks turnover - which as a result of economic crisis escalation and crash - reached much less value. In slump time, in 1932 stocks trade value decreased up to 16 billion USD (142 billion zl). At the same time bonds trade reached 26,5 billion USD (236,4 billion zl) 8. The Berlin Stock Exchange one of the larger european markets that dealt with stocks and bonds trade noticed much lower volume in comparison with New York market. In record 1929 year, with respect to trade realized, transaction value in Berlin Stock Exchange was 63,07 billion zl, so was over twelve lower than in New York. In turn, if we compare trade extent in Berlin with turnover marked in the Warsaw Stock Exchange we can notice enormous disproportion just against polish one. Turnover obtained by the Warsaw trading floor slightly exceeded in analysed year value of 26,0 million zl, which made hardly 0,04% Berlin market turnover. In 1932, year of the most significant stock markets decrease in the world, shares turnover in Berlin amounted 19,31 billion zl 9. That year stocks transactions in Warsaw amounted 8,7 million zl i.e. 0,05% of value marked in Berlin. Improvement of economical condition in second half of thirties didn t change previously baing disproportion. In 1936 the Berlin Stock Exchange marked shares turnover amounted 22,93 billion zl, however stocks trade in Warsaw amounted about 17,6 million zl, that was 0,08% of the largest Berlin market. Differences of trade realized in sum, shown above defined the Warsaw Stock Exchange position in the global bond market. The Warsaw Exchange dominant position in Poland, manifested by significant turnover marked in respect of its value did not define similar position in the global structure at the same time. Stock market turnover, that reached several and even several tens billion zl reduced the Warsaw market to a local position, which economical condition in some range was formed by events happened in the large international markets. The local importance of the Warsaw trading floor was also proved by lack of foreign bonds. Disregard for polish stock market as the place to invest foreign values resulted from its minimal capability to gain capital from polish market. Upon realized trade volume analysis and differences in listed turnover volume one suggestion occurs, that Warsaw Stock Exchange was one of the smallest european markets which dealt with bond trade. Similar stock markets operated in majority european countries, and embraced the whole country or only its part. The trade subject there were only local stocks, bonds and foreign currencies. 6 The New York Stock Exchange was place to invest the largest - in value respect- shares issue. In 1923, 5 million USD was invested in Wall Street bonds and shares, in 1926 that value grew till 7,5 million USD. In annual amount of value sold was 10 billion USD. Boom caused, that in the first half of 1929 bonds issue reached record value of 6,25 billion USD and in next 4 months that sum grew till 10,575 billion USD. The giddy pace of bonds supply is proved by its issue values in particular months in In June were issued values for amount of 790 million USD, in July million USD and in August the same year that sum reached of 868 million USD. However in September, as DJIA index was decreasing, shares issue was still increasing up to million USD P.T. MOON, Speculation and money, New York 1930, p NEW YORK STOCK EXCHANGE, A Brief History of the New York Stock Exchange, New York 1982, p Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1934, p A. WEBER, Geld, Banken, Börsen, Leipzig 1939, p

16 If we compare the Warsaw Stock Exchange volume with local range european stock markets we can notice differences in scale of trade realized. Such an example of disproportion in volume trade was stock market in Prague, which despite of its local range marked much larger turnover than polish market. In 1929 shares turnover in Prague reached sum of 1 553,7 million zl, so was several tens time larger than in Poland. Similar situation was in bonds trade. The sum of 69,1 million zl, obtained by the Warsaw Stock Exchange made hardly 15,07% of sum marked in Czechoslovakia (458,6 million zl). Large turnover differences, against polish bonds market occurred also in thirties. In 1934 transaction volume in Prague reached sum of 281,2 million zl, it was therefore 26-multiplicity of warsaw market turnover. Disproportion in bonds turnover were formed slightly lower, for sum obtained then 269,4 million zl made 291,9% of warsaw turnover. Large differential in extent of stocks and bonds trade occurred also in the end of thirties. That time bond turnover in Prague was over twice larger than obtained by Warsaw market. However stocks transactions volume exceeded as many as several tens the volume obtained in polish market. The Stock Market in Prague was not the only one, which turnover value exceeded results obtained by polish trading floor. Majority of european stock exchange obtained much larger turnover. Similar to polish market turnover was realized by capital stock markets of underdeveloped countries. Only stock markets in Helsinki, Stockholm and Oslo had turnover related to that one obtained by capital market, but only in respect of bonds trade. Small turnover obtained gave the Warsaw Stock Exchange only marginal place in the global bond trade. Very low transaction volume in comparison with majority worldwide markets resulted from economic and political condition and less from rules of practice bound in the Warsaw Stock Exchange. The primary reason was connected with law economic development and poor polish financial market. Disproportion with regard to the West resulted mainly from historic condition in polish economy that time. Poor economic development was caused by long national non-existence. Its independence Poland started with broken economy and potentiality lack to gain funds for reconstruction and future development. Proper entities development, which formed financial market was slowed by permanent and fiscal policy, which limited funds for investments. Significant state intervention in economy didn t favoured entities steady development, regardless the ownership. Economic policy of next governments made unsteady condition for state and private companies operation, particularly mid and small ones. State enterprices and joint venture companies were favoured by financial support. Mentioned above economic policy along with expensive credits caused that national budget was main source of industrial investments in thirties in Poland. Next factor, affecting in negative way polish stock market, was political situation, which directly influenced on financial market. Permanent danger from largest neighbouring countries didn t favour economic development and decreased interest in financial instruments offered. Large investment risk limited inflow of foreign capital, which could have support economic development. Impoverished polish society was not able to assign founds enough to support dynamic development by polish bonds. Essential reason affecting trade volume listed in the Warsaw Stock Exchange came from ignorance and discredit for values offered by polish capital market. Few stock market members, who annually dealt low number of transactions proved small participants group. Build of particular stock market values and investment rules were not known for majority of polish population. Benefits unaquaintance given by instruments ownership especially promissory securities resulted from lack of confidence for that values. That fact was additionally intensified by events in NYSE. There was therefore situation, that in spite of much larger rate of return in 16

17 comparison with other deposits run for bonds was limited and remained at low level, regardless of economic situation. The Warsaw Stock Exchange rising importance was however quickly stunted by global economic crisis and permanent policy. Restrictions on free financial transactions mainly by difficulties to obtain it and also ban on foreign transfer, decreased stock market importance as brokerage market for free bond and currencies turnover. Similar restrictions were also imposed on majority global markets, but the Warsaw Stock Exchange soundly noticed administrative regulations. Poor economic development along with low inner run for values and more and more exacerbated political situation limited possibilities to increase bonds and currencies turnover. Management and economic authorities expectation related to operation condition change were not fulfilled. Political situation in country regulary got worse and finally the Second World War finished the Warsaw Stock Exchange activity. Bibliography [1] DOBROWOLSKI H.: Giełda Pieniężna w Krakowie i jej akta. Archeion: tom 36. Warszawa [2] FABIERKIEWICZ W.: Nauka o pieniądzu. Warszawa Wyd. Koło Pracowników Wolnej Wszechnicy Polskiej. [3] MOON P.T.: Business, Speculation and Money. New York The Academy of Political Science Columbia University. [4] NEW YORK STOCK EXCHANGE: A Brief History of the New York Stock Exchange. New York NYSE. [5] NEW YORK STOCK EXCHANGE: The New York Stock Exchange. The first 200 years. New York Greenwich Publishing Group. [6] PEŁKA B.: Organizacja i historia Łódzkiej Giełdy Pieniężnej i jej akta. Archeion: tom 46. Warszawa [7] Statistisches Jahrbuch fϋr das Deutsche Reich Berlin Verlag der Reimar Hobbing G. m. b. M. [8] Statistisches Jahrbuch fϋr das Deutsche Reich Berlin Verlag der Reimar Hobbing G. m. b. M. [9] Statistisches Jahrbuch fϋr das Deutsche Reich Berlin Verlag der Reimar Hobbing G. m. b. M. [10] WEBER A.: Geld, Banken, Börsen. Leipzig [11] WOYZBUN S.: Giełda, przeszłość, organizacja obecna, obroty. Warszawa Księgarnia M. ARCTA w Warszawie. 17

18 PLÁNOVACÍ MODUL VIRTUÁLNEHO PODNIKU Ing. Juraj Dubovec 1, PhD., Bc. Michal Kocifaj 2 Úlohou projektu virtuálneho podniku, ktorý sme pripravili v spolupráci so študentmi Fakulty riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity bolo vytvoriť výučbový program schopný pútavým spôsobom oboznámiť študentov so systémom hromadnej výroby s dôrazom na výrobu v automobilovom priemysle a poskytnúť im komplexný pohľad na previazanosť jednotlivých logistických činností. Projekt pomocou prezentácií a simulácií hravou formou napomáha zvyšovať schopnosť budúcej adaptácie študentov v podnikovom prostredí. Študenti sú schopní vnímať komplexne jednotlivé procesy, vďaka čomu môžu uplatniť svoje odborné vedomosti (v prípade FRI hlavne z oblasti informatiky a manažmentu) pri ďalšom rozširovaní funkcionality virtuálneho podniku. Plánovanie Plánovanie je dôležitou súčasťou činnosti podniku, ktorá do značnej miery ovplyvňuje samotný úspech či neúspech podniku na trhu. Plánovanie je potrebné aplikovať v rôznych častiach podniku, či už sa jedná o plánovanie materiálových potrieb, kapacít, či snahu o predvídanie dopytu zákazníkov po jednotlivých typoch výrobkov. Takmer každý predmet, s ktorým sa v bežnom živote stretávame, sa skladá z určitého počtu menších, jednoduchších častí, ktoré taktiež musel niekto vyrobiť, aby mohli neskôr vytvoriť finálny celok. Tieto diely či súčiastky je možné získavať vlastnou výrobou či nákupom od dodávateľov. Počet dodávateľov môže byť rôzny pri jednotlivých súčiastkach a čím je možných dodávateľov viac, tým sa plánovanie stáva zaujímavejším, ale tiež náročnejším a zložitejším. Ak sa sústredíme viac na automobilový priemysel, zistíme, že jednotlivými súčiastkami sú pneumatiky, káble, prevodovka, motor, karoséria atď. Samozrejme, niektoré súčasti sa skladajú ešte z menších dielov (napr. motor), avšak tu je potrebné rozhodnúť, do akej úrovne detailov chceme ísť. Ak si však chceme predstaviť priebeh výrobného procesu a pochopiť jeho zákonitosti, nepotrebujeme hneď začínať s výrobkami zloženými z tisícok súčastí a popísanými desiatkami či stovkami výkresov. V jednoduchosti je krása, a preto sme sa rozhodli predstaviť výrobný proces automobilu, ktorý bežne na cestách nestretneme (za predpokladu, že nemáme 5 rokov a hlavnou cestou nie je vzorovaný koberec našej detskej izby). Virtuálny výrobok Náš vyrábaný automobil (nazývame ho model Základ ) neobsahuje síce palubný počítač a neskrýva v sebe ani metre káblov, pre naše účely však postačí. Čo je dôležité, skladá sa z jednotlivých častí (dielikov Lega) a proces jeho skladania môže byť považovaný za zjednodušenú formu výrobného procesu. 1 Ing. Juraj Dubovec, Žilinská Univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, katedra makro a mikroekonomiky, Univerzitná 1, Žilina, 2 Bc. Michal Kocifaj študent FRI 18

19 Dôležitou informáciou, týkajúcou sa výrobku, je kusovník, ktorý sme vytvorili vrátane označovania jednotlivých dielov (kmeňový záznam materiálu). Kusovník výrobku: Podvozok 4 x _D1_FČi_V1 1 x Podvozok 1 x 6 002_D1_FČi_V2 2 x Diferenciál 003_D2_FSi_V13/14 2 x Pneumatika 005_D3_FČi_V13/14 4 x Karoséria 1 x 1 vysoké 007_D4_FČe_V3/11 4 x Karoséria 1 x 1 vysoké + bočné 009_D4_FČe_V9/10 6 x Dvere pravé 011_D6_FČe_V2 1 x Motor 013_D7_FSi_V3 1 x Disk 004_D2_FSi_V13/14 4 x Karoséria 1 x 2 vysoké 006_D4_FČe_V1/2/4/5/8/9 11 x Karoséria 4 x 4 008_D5_FČe_V10 2 x Dvere ľavé 010_D6_FČe_V3 1 x Karoséria 1 x 2 012_D5_FČe_V3/4/6/7/8 16 x Predná mriežka 014_D8_FČi_V11 1 x Oblúk 1 x 6 015_D8_FČi_V11 1 x Časť nárazníka 016_D8_FČi_V5 4 x Svetlo biele 017_D9_FBi_V12 2 x Svetlo červené 018_D9_FČe_V12 2 x 19

20 Sklo predné 019_D9_FPr_V11 1 x Sedadlo 020_D10_FHn_V2 2 x Volant 021_D10_FČe_V2 1 x Kusovník obsahuje pre každú súčiastku nasledovné údaje: - zobrazenie - popis - označenie - potrebný počet na montáž kusov. Označovanie súčiastok Pri označovaní súčiastok sa využíva jednotná forma kmeňového záznamu, ktorá sa skladá z niekoľkých častí, oddelených znakom podčiarknutia, v poradí: - unikátny číselný kód (číslo) priradené danej súčiastke - označenie dodávateľa - farba (príp. iná dôležitá vlastnosť) súčiastky, - výrobné operácie, pri ktorých sa daný diel využíva. Ak je ich viacero, používa sa medzi nimi znak /. Príklad: dodávateľ výrobné operácie 9 a _D4_FČe_V9/10 číslo súčiastky červená farba Ďalšie výrobky Automobilka zriedka (ak vôbec) vyrába len jeden typ automobilov a preto sme výrobu rozšírili o 5 ďalších typov (modelov) áut, vďaka ktorým sa stane plánovanie materiálu zložitejším z pohľadu optimalizácie dodávok. Model LX 20

21 Model Ľahkosť Model Terén Model Elegant Model Elegant 2 Keď už vieme, čo chceme vyrábať a aké súčiastky na výrobu jednotlivých modelov potrebujeme, môžeme začať plánovať materiál. Nápomocným nám môže byť softvér, ktorý bol vytvorený ako súčasť bakalárskej práce Michala Kocifaja na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Nie je veľmi rozsiahly (čo je však aj jeho výhodou), vďaka čomu je veľmi jednoduchý, ale pritom funkčný. Plánovací modul je rozčlenený na 3 časti: modely, súčiastky a objednávky. Časť Modely Prvá časť prináša základný prehľad o modeloch, ich kusovníky a zobrazenie animácie skladania (montážnych operácií). Po vybratí konkrétneho modelu (kliknutím na jeho obrázok) sa zobrazia informácie prislúchajúce výberu. Animácia ukazuje priebeh výrobného procesu s možnosťou rôzneho pohľadu (v tomto prípade sa jedná o skladanie autíčka z lego dielov). 21

22 Časť Súčiastky Druhá časť obsahuje informácie o všetkých využívaných súčiastkach. Pri niektorých súčiastkach si môžeme zvoliť spôsob dopravy z dvoch alternatív, pri iných je len jedna možnosť. Každý typ dopravy obsahuje údaje o cene jednej prepravnej jednotky (napr. jeden kamión, jedna súprava nákladného vlaku) a o počte kontajnerov, ktoré dokáže prepraviť jedna prepravná jednotka (napr. jeden kamión môže odviezť naraz 3 kontajnery). 22

23 Časť Objednávky Tretia časť slúži na prepočet materiálových potrieb, vytváranie rezervácií a objednávok. Zobrazuje aktuálny stav zásob vo virtuálnom sklade, počet potrebných kusov pre naplánovanú výrobu a výsledný stav po naplánovaní výroby. Tu môžeme zistiť, že niektorých súčiastok nemáme dostatočné množstvo a musíme ich objednať. Objednávací formulár Na objednávanie virtuálnych súčiastok slúži objednávací formulár, kde si môžeme zvoliť počet súčiastok, ktoré chceme objednať, dodávateľa a tiež typ prepravy. Pri objednávaní je potrebné urobiť rozhodnutia, ktoré do značnej miery ovplyvnia cenu vstupných súčiastok, a teda aj cenu konečných výrobkov (napr. kamión alebo nákladný vlak, lacnejší ale menej kvalitný dodávateľ...). 23

24 Obr Objednávací formulár Záver Koncept virtuálneho podniku je užitočná pomôcka pri pochopení fungovania reálneho podniku. Jeho výhodou je aj využitie slova virtuálny, ktoré je v súčasnosti pomerne populárne a dokáže študentov zaujať. V tomto článku sme si predstavili jednu časť virtuálneho podniku, ktorá je zameraná na plánovanie materiálových potrieb. Po spojení s ďalšími modulmi a prepojení ich dát formou databázy, na ktorých priebežne pracujeme je možné získať veľmi zaujímavú, pútavú a pritom poučnú vzdelávaciu pomôcku. 24

25 Prečo nereštrukturalizovať? JUDr. Vladimír Herich Účelom tohto článku, je krátky a jednoduchý exkurz do insolvenčného práva, konkrétne podať základnú informáciu o novom inštitúte o reštrukturalizácii. Nastala nová situácia, niečo na čo sme v podnikaní neboli zvyknutí a niečo na čo sme určite neboli pripravení. Je tu hospodárska kríza, ktorá v žiadnom prípade nie je iba finančnou ako ju povrchne nazývajú média, ale je všeobecne hospodárskou, zahrňujúcou väčšinu sfér hospodárstva a ekonomiky. Málokto z poctivých podnikateľov (hovorím ako o fyzických, tak o právnických osobách) si mohol dovoliť vytvárať také majetkové rezervy, ktoré postačujú s ľahkosťou zvládnuť hospodársku krízu. V dôsledku toho nie je žiadnou zvláštnosťou množstvo podnikateľských subjektov, ktoré sa nachádzajú, mierne povedané, v komplikovanej ekonomickej situácii, keď im častokrát hrozí bankrot, t.j. v právne terminológii konkurz. Ide o inštitút, upravený v slovenskom právnom poriadku aktuálne v zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2006 a ide o zákon stále ešte veľmi mladý. Avšak už dosť starý na to, aby bolo možné hodnotiť jeho prínos do právneho poriadku a do podnikateľského prostredia. Druhým nemenej dôležitým inštitútom citovaného zákona je tzv. reštrukturalizácia, ktorá je veľmi zaujímavou a podľa môjho názoru len veľmi málo využívanou právnou možnosťou. V tomto čase je reštrukturalizácia ideálnou možnosťou pre podnikateľov, ktorý zažívajú ťažké časy a hrozí im konkurz, či už z dôvodu toho, že ich finančný majetok sa povážlivo stenčil na úroveň záväzkov, alebo z jednoduchého prostého dôvodu klasickej insolvencie. Kým bankrot znamená nenávratný koniec podnikateľského subjektu, reštrukturalizácia znamená možnosť prežiť, pod dozorom kvalifikovaného správcu zapísaného v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti a príslušného súdu. Samozrejme nie všetky subjekty, ktorým hrozí bankrot spĺňajú právne predpoklady a podmienky na to, aby súd mohol na ich návrh, povoliť na nich právnu reštrukturalizáciu a teda dať im potrebnú ochranu pred veriteľmi. Ide o splnenie celého radu súvisiacich podmienok, ktoré pre svoj veľký odborný rozsah nemajú priestor v tomto článku a ktoré musia byť predmetom odbornej individuálnej konzultácie u advokáta správcu. V krátkosti ide o nasledovné zásady : - podnikateľovi hrozí bankrot, - subjekt podniká a je možné zachovať prevádzku, - predpokladaný výnos pre veriteľov je vyšší ako v prípade vyhlásenia konkurzu. Tento proces môže trvať približne 1 rok až 3 roky, výsledkom ktorého je pomerné uspokojenie prihlásených veriteľov a odpustenie zostatku dlhov. Následne môže subjekt podnikať ďalej v podstate s čistým štítom, teda bez záväzkov. Podotýkam, že ide o veľmi jednoduché vysvetlenie možnosti reštrukturalizácie a v žiadnom prípade nenahrádza odborný pohľad a analýzu toho ktorého podnikateľského subjektu. Ide však o upozornenie na tento inštitút, ktorý má rozhodne význam a je pomerne vydarenou alternatívou konkurzu, ktorú oceňujú aj niektorý zahraniční podnikatelia, u ktorých v ich domácich právnych poriadkoch takýto inštitút absentuje, alebo sa vyskytuje v inej forme. JUDr. Vladimír Herich autor je konkurzným správcom a externým doktorandom Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity 25

26 BUDOVANIE SYSTÉMU MANAŽOVANIA TALENTOV Miroslav Palka 1. Trendy súčasného obdobia Podľa Michaelsa & spol. 10, stoja firmy pred novou realitou : Stará realita Ľudia potrebujú firmy Výhodou sú stroje, technológie a geografická poloha Zamestnanci sú lojálni a práca je zabezpečená Ľudia akceptujú štandardné balíky, ktoré sú im ponúkané Práca je vzácna Nová realita Firmy potrebujú ľudí Výhodou sú talentovaní zamestnanci Ľudia sú mobilní a ich záväzok je na kratší čas Ľudia očakávajú viac Talenty sú vzácne Tab. 1 : Stará a nová realita v riadení ľudských zdrojov Asi nemusíme nikoho presviedčať o tom, že efektívne získavanie kvalitných ľudí a ich následné udržanie v spoločnosti, identifikovanie potenciálnych zamestnancov, ktorí budú schopní zvládnuť meniace sa podmienky, podporovanie perspektívnych ľudí, vytvorenie učiaceho sa prostredia v spoločnosti (Vodák, Kucharčíková 11 ) ako aj dostatočne flexibilného pracovného prostredia pre zamestnancov bude rozhodujúce pre rozlíšenie sa organizácii na prosperujúce a tie druhé. Aké sú hlavné oblasti rozvoja ľudských zdrojov v našich spoločnostiach v porovnaní s vyspelým svetom? Prieskum spoločnosti ICMF na Slovensku, uskutočnený v marci až máji r pod názvom Strategické perspektívy ľudských zdrojov na Slovensku ukázal, že oproti vyspelej Európe sú momentálne priority na Slovensku v úplne iných oblastiach 12. Zatiaľčo v Európe je poradie dôležitosti oblastí riadenia ľudských zdrojov nasledovné : 1. rozvoj vodcovstva, 2. talent manažment, 3. riadenie výkonnosti, na Slovensku je to : 1. udržanie zamestnancov, 2. hodnotenie a odmeňovanie, Michaels, Ed; Handfield-Jones; Helen a Axelrod, Beth : The War for Talent. McKinsey & Comp., Inc., 2001, ISBN Vodák, J.; Kucharčíková, A. : Efektivní vzdelávaní zaměstnanců. Praha, Grada 2007, ISBN Nielsen, Arthur C. : Strategické perspektívy ľudských zdrojov na Slovensku. Materiály z konferencie ICMF, Bratislava,

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED FACULTY OF NATURAL SCIENCES GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION Ročník / Volume

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume IV Number 3, 2012 Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries M. Svatoš, L. Smutka Faculty

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future

Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future Ludek Niedermayer, Deloitte CE, Prague November 2012 Broad view. EU sick man of global economy? The CEE and Czech Economy IMF WEO:

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

1-2/2010. Podniková ekonomika. Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878

1-2/2010. Podniková ekonomika. Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878 1-2/2010 Podniková ekonomika Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878 1 OBSAH Filip Ježek Vývoj daňového zatížení a státniho dluhu ČR 3 Daniel

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

Introduction. Functions of Factoring

Introduction. Functions of Factoring Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 FACTORING AS A TOOL FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF IN TRANSPORT ENTERPRISES

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market

Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market Vybrané problémy aplikace daně z přidané hodnoty v zemědělském sektoru jednotného vnitřního

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 6/2007 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I S SN 1 3 3 6-7 4 2 0 7 6 9 7 7 1 3 3 6 7 4 2 0 0 1 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 824 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie:

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Comparison of the corporate tax regimes in the eu member states

Comparison of the corporate tax regimes in the eu member states MPRA Munich Personal RePEc Archive Comparison of the corporate tax regimes in the eu member states Beata Blechová Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University of Silesia-School of Business

More information

POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ HRADIŠTĚ

POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ HRADIŠTĚ Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Geographica, Vol. 42, No. 2, 2011, pp. 107-119 107 POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

ZVÁRANIE SVAŘOVÁNÍ ZVÁRANIE TITÁNU. Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR 11-12 2012

ZVÁRANIE SVAŘOVÁNÍ ZVÁRANIE TITÁNU. Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR 11-12 2012 11-12 2012 ZVÁRANIE odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 61 SVAŘOVÁNÍ ISSN 0044-5525 Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR ZVÁRANIE TITÁNU ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ 1/2008

More information

Assessing the development of labour productivity in the EU countries

Assessing the development of labour productivity in the EU countries Assessing the development of labour productivity in the EU countries Hodnocení vývoje produktivity práce v zemích EU J. KLÍMA, M. PALÁT (JR. Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic

More information

Influence of price level of imported wine on competition in the wine-production sector in the Czech Republic

Influence of price level of imported wine on competition in the wine-production sector in the Czech Republic Influence of price level of imported wine on competition in the wine-production sector in the Czech Republic Vliv úrovně cen dováženého vína na konkurenci v odvětví vinařství v ČR R. ČERNÍKOVÁ Mendel University

More information

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises MAREK HABRNAL Department of Business Economy Faculty of Business Administration University of Economics in Prague

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 9 THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES MĚSÍČNÍ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH: EMPIRICKÁ EVIDENCE ZE ZEMÍ

More information

Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva zborník príspevkov z vedeckej konferencie Zostavili: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD. 1 Paneurópska

More information

Jan Široký *) tel.: ; *) Jan Široký, associate professor by VSB - Technical University Ostrava,Czech Republic,

Jan Široký *) tel.: ;   *) Jan Široký, associate professor by VSB - Technical University Ostrava,Czech Republic, There are several factors, which influence the actual range of the corporate tax: the relation between the personal income tax and the corporate income tax Jan Široký *) Abstract: When 10 new countries

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Martin Srb 3G Consulting Engineers s.r.o., Prague, Czech Republic ABSTRACT: Based on evaluation of tunnel accidents/collapses during

More information

Corporate inventory management with value maximization in view

Corporate inventory management with value maximization in view Corporate inventory management with value maximization in view Management aktiv podniku s důrazem na maximalizaci hodnoty G. Michalski Department of Corporate Finance and Value Management, Wroclaw University

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

NEW ECONOMY IN THE CZECH REPUBLIC AND ITALY: COMPARISON 1. Abstract

NEW ECONOMY IN THE CZECH REPUBLIC AND ITALY: COMPARISON 1. Abstract International Conference On Applied Economics ICOAE 2011 649 NEW ECONOMY IN THE CZECH REPUBLIC AND ITALY: COMPARISON 1 JINDŘICH SOUKUP 2 Abstract The first section of the paper formulates the relationship

More information

E-puck knihovna pro Python

E-puck knihovna pro Python E-puck knihovna pro Python David Marek Univerzita Karlova v Praze 5. 4. 2011 David Marek (MFF UK) E-puck knihovna pro Python 5. 4. 2011 1 / 36 Osnova 1 Představení e-puck robota 2 Připojení 3 Komunikace

More information

TAXATION OF NATURAL PERSONS MONEY CAPITAL GAINS: LEGAL AND FINANCIAL ASPECTS

TAXATION OF NATURAL PERSONS MONEY CAPITAL GAINS: LEGAL AND FINANCIAL ASPECTS TAXATION OF NATURAL PERSONS MONEY CAPITAL GAINS: LEGAL AND FINANCIAL ASPECTS MICHAL BUSZKO Department of Financial Management Faculty of Economic Sciences and Management Nicholas Copernicus University

More information

Increasing the company s performance in knowledge society

Increasing the company s performance in knowledge society Increasing the company s performance in knowledge society Zvyšování výkonnosti podniku ve znalostní společnosti M. Odehnalová Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences, Prague,

More information

Schedule of rates and charges for securities transactions

Schedule of rates and charges for securities transactions Schedule of rates and charges for securities transactions January 01, 2015 Orders Euronext... 2 Foreign stock exchanges... 3 Eurobonds... 4 KBC Investment Funds... 4 KBC Investment Products issued by KBC

More information

YES/NO. Is Finland part of Southern Europe? YES NO YES YES/NO. Is Spain part of Western Europe? YES NO YES YES/NO. Is Sweden part of Northern Europe?

YES/NO. Is Finland part of Southern Europe? YES NO YES YES/NO. Is Spain part of Western Europe? YES NO YES YES/NO. Is Sweden part of Northern Europe? Is Denmark part of Northern Europe? Is Finland part of Southern Europe? Is Germany part of Western Europe? YES NO YES Is France part of Western Europe? Is Spain part of Western Europe? Is Austria part

More information

Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited

Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited PRODUCT KEY FACTS Horizons Exchange Traded Funds Series- 17 November 2015 This is an exchange traded fund. This statement provides you with key information about this product. This statement is a part

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14.

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14. Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Workshop, 14. duben 2016 1/31 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost překladu.

More information

Matematika tekutin v pohybu

Matematika tekutin v pohybu Matematika tekutin v pohybu Matematický ústav AVČR, Praha 185. zasedání US ČR, Praha, 16. září 2014 Základní myšlenka modelování Johann von Neumann [1903-1957] In mathematics you don t understand things.

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR Jozef GAŠPARÍK Viliam LENDEL 1 Introduction Rail transport in terms of ecological and societal effects has more advantage over other modes of transport. Currently it is

More information

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING Liběna Tetřevová Institute of Economics, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice Abstract: The article deals with main concepts

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING? ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 10 Number 4, 2012 IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

Schengen Evaluation Slovinsko. Counterfeit Medicines Francie. Fighting againts Drugs

Schengen Evaluation Slovinsko. Counterfeit Medicines Francie. Fighting againts Drugs Přehled plánovaných aktivit CEPOL v roce 2012: Contributing to European police cooperation through learning Na rok 2012 je naplánováno celkem cca 80 aktivit CEPOL (kurz, semináře, konference). V současné

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

Crisis management. Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory

Crisis management. Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory Crisis management Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

More information

8.2 Transformace, množinové operace

8.2 Transformace, množinové operace 8.2. TRANSFORMACE, MNOŽINOVÉ OPERACE 8.2 Transformace, množinové operace 8.2.1 Transformace Posunutí, otočení a změna rozměrů umožňují efektivní práci s objekty. Je jednodušší umístit objekt v požadovaných

More information

Enterprise Annual Plan and Its Software Support

Enterprise Annual Plan and Its Software Support Enterprise Annual Plan and Its Software Support Ing. David Michálek Vedoucí práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Abstrakt Tento příspěvek se zabývá procesem tvorby ročního plánu v podniku, s důrazem na

More information

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA Marek POTKÁNY, Miloš HITKA, Mária SIROTIAKOVÁ Introduction Under the impact of economic crisis and following stagnation of building

More information

LuxeMbOurG Trading CenT re LisT Annex 1 to the special terms and conditions for securities transactions Valid as from 1 september 2011

LuxeMbOurG Trading CenT re LisT Annex 1 to the special terms and conditions for securities transactions Valid as from 1 september 2011 Luxembourg Annex 1 to the Special terms and conditions for securities transactions Valid as from 1 September 2011 In order to achieve the best possible result in executing security orders, the bank has

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 56 svařování

odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 56 svařování zváranie 4 2007 odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 56 ISSN 0044-5525 svařování ABICOR BINZEL Poz vame Vás na 14. MSV v Nitre, hala N, stánok 5 Alexander Binzel-zváracia

More information

Sale of agricultural land in the Czech Republic after accession to the EU

Sale of agricultural land in the Czech Republic after accession to the EU Sale of agricultural land in the Czech Republic after accession to the EU Prodej zemědělské půdy v České republice po vstupu do EU J. NĚMEC Research Institute of Agricultural Economics, Prague, Czech Republic

More information

NUR - Prototyping. Low Fidelity

NUR - Prototyping. Low Fidelity NUR - Prototyping Low Fidelity User interface design - big picture Application Domain step 0 User Research user needs and requirements Problem Description sources: marketing research step 1 User Modeling

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Professional Clients Mai 2010. A. Introduction. Helaba Best Execution Policy

Professional Clients Mai 2010. A. Introduction. Helaba Best Execution Policy Helaba Best Execution Policy Professional Clients Mai 2010 Editor: Landesbank Hessen-Thüringen MAIN TOWER Neue Mainzer Str. 52-58 60311 Frankfurt am Main Germany Contacts Elke Blass Phone: (+49) 69/91

More information

APPENDIX C: BENEFICIAL OWNERSHIP

APPENDIX C: BENEFICIAL OWNERSHIP APPENDIX C: BENEFICIAL OWNERSHIP Refer to Completion Guide (Pages 8-10) or contact your Account Manager if clarification required. Section A: Classification of Ownership RBC is required to collect beneficial

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

The Act imposes foreign exchange restrictions, i.e. performance of certain actions requires a relevant foreign exchange permit.

The Act imposes foreign exchange restrictions, i.e. performance of certain actions requires a relevant foreign exchange permit. RESPONSIBILITIES OF THE NATIONAL BANK OF POLAND RESULTING FROM THE FOREIGN EXCHANGE ACT 1. FOREIGN EXCHANGE PROVISIONS Foreign exchange regulations, which constitute part of the financial legislation,

More information

Virtual Office as an E- based Mode of Entry to Foreign Markets Suitable for Small and Medium-sized companies from Central Europe

Virtual Office as an E- based Mode of Entry to Foreign Markets Suitable for Small and Medium-sized companies from Central Europe Virtual Office as an E- based Mode of Entry to Foreign Markets Suitable for Small and Medium-sized companies from Central Europe Ing. Petr Král, Ph.D. University of Economics, Prague, Department of International

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

E-LOGOS. usudzovanie z časti na celok. Miroslav Titze ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013. University of Economics Prague

E-LOGOS. usudzovanie z časti na celok. Miroslav Titze ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013. University of Economics Prague E-LOGOS ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013 University of Economics Prague e Makroekonómia a mylné usudzovanie z časti na celok Miroslav Titze Abstract Main goal of the paper is discuss

More information

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY EKONOMIKA A MANAGEMENT Dominik Vymětal, Miroslav Hučka, František Huňka, Josef Kašík 1. Introduction Enterprise production planning and control models at operational

More information

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION Renáta TURISOVÁ Stela BESLEROVÁ Abstract This paper deals with the field

More information

Annual Report 2007 COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL

Annual Report 2007 COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL 2007 Annual Report 2007 COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL It is with pleasure that I present to you the Annual Report of 2007 which describes the activity of ING Commercial Finance Polska S.A. Last year

More information

Greece Country Profile

Greece Country Profile Greece Country Profile EU Tax Centre March 2013 Key factors for efficient cross-border tax planning involving Greece EU Member State Double Tax Treaties With: Albania Estonia Lithuania Serbia Armenia Finland

More information

EMPLOYEE BENEFITS IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. [Zaměstnanecké benefity v České republice a na Slovensku]

EMPLOYEE BENEFITS IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. [Zaměstnanecké benefity v České republice a na Slovensku] EMPLOYEE BENEFITS IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA [Zaměstnanecké benefity v České republice a na Slovensku] Barbora Antonová 1, Žaneta Rylková 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta,

More information

THE PROCESSES OF PROCUREMENT PRODUCTION MATERIALS AND SEMI-FINISHED PRODUCTS IN THE COMPANY ZF SACHS TRNAVA A.S.

THE PROCESSES OF PROCUREMENT PRODUCTION MATERIALS AND SEMI-FINISHED PRODUCTS IN THE COMPANY ZF SACHS TRNAVA A.S. THE PROCESSES OF PROCUREMENT PRODUCTION MATERIALS AND SEMI-FINISHED PRODUCTS IN THE COMPANY ZF SACHS TRNAVA A.S. Milan Štúr 1, Štefan Husár 2 Summary: The process of procurement of production materials

More information

The data model mining breakdown of financial derivatives

The data model mining breakdown of financial derivatives The data model mining breakdown of financial derivatives Buriánková, P. University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic pet.buriankova@seznam.cz Abstract The work deals with the data model

More information

Comparison of Price Reaction Chosen Indirect Crude Oil Investment to Trend in Crude Oil Prices

Comparison of Price Reaction Chosen Indirect Crude Oil Investment to Trend in Crude Oil Prices Comparison of Price Reaction Chosen Indirect Crude Oil Investment to Trend in Crude Oil Prices Jiří Polách, Michal Kovářík 1 Abstract Investments in crude oil recently belong among the most profitable

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra. Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum

Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra. Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum Sekcia III Session III 1 Sekcia III Session III Historické

More information

BALANCE OF PAYMENTS AND FOREIGN DEBT

BALANCE OF PAYMENTS AND FOREIGN DEBT BALANCE OF PAYMENTS AND FOREIGN DEBT V 1. BALANCE OF PAYMENTS In 1997, the external current account deficit was 8.1 billion krónur, corresponding to 1. percent of GDP. It declined from 8.9 b.kr., or 1.8

More information

Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the. EU and ources of rade inance. Abstract

Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the. EU and ources of rade inance. Abstract Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the Abstract EU and ources of rade inance Miroslava Makarová 1 The main goal of the paper is to present a complex view of obtaining external sources

More information

Balance of payments and international investment position

Balance of payments and international investment position National Accounts 2015 Balance of payments and international investment position Current account in deficit in the second quarter, net capital outflow from Finland Current account deficit in the second

More information

SAXO CAPITAL MARKETS UK LTD - EQUITY ACTIVE TRADER Rates and Conditions, valid from 1 July 2015

SAXO CAPITAL MARKETS UK LTD - EQUITY ACTIVE TRADER Rates and Conditions, valid from 1 July 2015 STOCKS & ETFs FLAT FEE THRESHOLD COMMISSION ABOVE MAIN MARKETS FLAT FEE (TRADE SIZE) THRESHOLD NASDAQ, NYSE & NYSE ARCA 1) Stocks 6,000 shares 0.7 cps/share London Stock Exchange 1) Stocks 5 GBP 30,000

More information

Chapter 5. Saving and Investment in the Open Economy. 2008 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved

Chapter 5. Saving and Investment in the Open Economy. 2008 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved Chapter 5 Saving and Investment in the Open Economy Chapter Outline Balance of Payments Accounting Goods Market Equilibrium in an Open Economy Saving and Investment in a Small Open Economy Saving and Investment

More information

The gold transactions of the Swiss National Bank between 1939 and 1945 - Statistics of the operations

The gold transactions of the Swiss National Bank between 1939 and 1945 - Statistics of the operations The gold transactions of the Swiss National Bank between 1939 and 1945 - Statistics of the operations Remarks by Jean-Pierre Roth, Vice-Chairman of the SNB's Governing Board, at the Press Conference of

More information

Organic agriculture as one of aspects of multifunctional agriculture

Organic agriculture as one of aspects of multifunctional agriculture Organic agriculture as one of aspects of multifunctional agriculture Ekologické zemědělství jako jeden z aspektů multifunkčního zemědělství I. BROŽOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information