I_oJgoLADo HALLARDA. H.o.ocAQOV. TOHLUKOSiZLiYi. HOYAT FOALIYYOTN.ilN: S1lq3ttr, Respubrikasr Tehsrt. Miilki miidafie. Ali mektebler flcfin derslik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "I_oJgoLADo HALLARDA. H.o.ocAQOV. TOHLUKOSiZLiYi. HOYAT FOALIYYOTN.ilN: S1lq3ttr, Respubrikasr Tehsrt. Miilki miidafie. Ali mektebler flcfin derslik"

Transcription

1 H.o.ocAQOV I_oJgoLADo HALLARDA HOYAT FOALIYYOTN.ilN: TOHLUKOSiZLiYi \ a rct \0 Miilki miidafie Ali mektebler flcfin derslik itci"gi negr, diizelig ve elavelerle S1lq3ttr, Respubrikasr Tehsrt r\azrfltyrnrn.1.3.0l.2o0o-9i it larixli ilc dorslil' hrmi tasdiq "d'iixij:ii,.' BAKI - 2O1O

2 -/7 Reyciler: FHN-nin Bakr Regional Merkezinin rois miiavini, polkovnik trlo-bafirov azmiu-nun <FH ve IIFT> kafedrastmn dosenti, t.e.n. $-D.DanYalov ixtisas redalcorq dosenq Le.n. Q.N. Hacundov H.O.Ocaqov. Miilki mtrdafie: Ali makteblor iici.in darslik lkingi na5r Bakr, <Qagrollu> sah. KitaMa mritki m[hafzsnin lmumi meseleleri, asasan selh va herb dtivriindaki f-ovqelada hallann tesnifatr, onlann xarakteristikasr, zedelayigi amillarin insanlara, avadanhqlara tasiri izah edilir. Stlh vo horb $oraitindaki fiivqalade hallarda ahali va Jrazinin miihafizasi masalosi genig gorh olunur' Fiivqelade hadiseler zamam obyektlerin it sabitliyinin mahiyyati'.qiyme! lendirilmesi, ylksaldilnesi yollan ve (bvqelade hallaun aradan qaldtnlmast oroblemlarina ve disar mesalelara xiisusi yer venlir' ' B,l darslikde-n tasorrlfat miessisalerinin' miilki mfidafie xidmotle - nin, dastalerinin rehbarlari va miitaxossislari, hemgiain rayon (paher) ots yeklarinin rahbarleri, MM qarargatunrn rahberlori va miilki m0dafia kurslannrn miiallimleri istifada eda biterlar. Kitabda t9 gadvol va 69 Pekil vardr' ^ t j, () O Ocaqov H.O., 2010.

3 ciri$ Diinyada ba9 veren hadiseler, silahh miinaqigeler tohliika_ sinin m6v9ud olmasr bizi herbi igin t.kgig;h;;rai"na ui. daha diqq t yeti,rmeye, silahh miibarizo,l-ir"i*l"ir,,."firll, o" niive silahrmn ddwii-mtizdeki rotu ve yeri U"-a. Jir"._joi. n- kirlegmeye vadar edir. Herbi qti-r"a"o, " gti-i"a..l". i,i""j. r" hrndan isrifade edilmesi ehtimahnrn "r'd.-9;l;;jaii,i""t, u"- nun miimkiinliiyti meselesi qargrya crxrr... Ireynolxalq miinasibetlere istiqamet veran diivlet siyasatcilerinin.rolu ve_ masuliyyeti artrr, diger,.;il;;;;;;".rifi,r,, mdvgudtufu onlan ehtiyatl olmala m'egbur edir.l"ai li*ri, ui. cox igtimai xadimter bu realtr{r eilaslz:ul;;1;i "jrrrr""'u"r" bir geheto iistiinliik verirler k'i,, siyasi meqsedlere Uaqtrfa Jt"mq ding vasitelorle, herbi qiiwo totbiq etmeden nail olmaq la.amdrr. Diinya deyigir, takin miiharibe,trm."r"f"s'pti[_".rr_ raq qalrr. Son zamanlar aoan lan siyasotlorden bele bir qenaete qe.lmek otar ki, ntive miiharibesi in,;..1,-lr,.. i"ii,rnit o, giibhe dogurmur ki, niive silahr hela dtinyada r:ai, _.-fra.,.lui,_ liyin saxlanmasrna xidmot *.a.qel, o;iiibiq "air.".""it."i"".., vs srrateji moqsodlere nail olmila, elege de "'ai.if"ii".]r1"o"if"" miiharibetarin ged igatrna ve netilel"d"; gij t"ri;;;rii##, r. Her bir dtivlet tiz tohliikesiztivi iiz.ra konsepsiyalar,".ue/jo9_ direrken bu amili nezere alnaia bilmaz Azerbaygan suvereu d6vlet kimi miihafize sahesindeki biitiin problemlerini 6zii hell ebnolidir. S*^ giire- ai U;;d;r" doktirinasrnr hazrrlayarken iki miihiim geheti ;; *;",#;;#;'. Biringisi, yadda saxlamalyq, oa qeae.ti, riti-r;';jh;""_ lan miivguddur, onun bu vo ya'diger <ilie tt"ii;,"hlili; ;#;. ahnmah ve mii.haf ze oroqramrndai,,.ir..r. ca,;;.,;i."f rii.l'.. Ikrngisi, dlkemiz n[ve silahrna malik olar,l" j" "#.ira. ntve diiyiig sursah ehriyattan saxtanan d6vlstlerr6 l.i".riiiii.. Buna gcire de miitki.da"no nm,yljfi;;;i;;jil;1il[#'". heyata kecirilerken ehalinin, elece de tr.".riii;;;;_.;l":'- II*;.' o, *, " s i la h lanndan r*qi7'rru,, r"".iil;;# ;:ihl; Mfihafize sistemi oarsrsrnda texnogen ve tebii qazalardan m[ibafi ze problemi aurmaqdaarr. Helelik insanrn ram ede bilmediyi tebii qiiweler txiyiik fe-

4 tler t6radir, planetimizin ehalisino cox briyiik ziyan vurur. Son liklarin notieesi gdsterir ki, biitiin diinyada qezalafln intensivson derege artrb ve indi onun begeriyyete vurdufu maddi ze_ t6ratdiyi insan telafatr diinya miiharibeleri netigelerinin asr ilo miiqayise edilir. Miistaqil Azerbaygan respublikasrnda ehalinin tehlijkesiz_ in temin olunmasr, o giimleden de tebii ve texnogen xarakterqelade hallardan mtihafizesi xiisusi ehemiyyet kesb edir. Darsliyin hazrrlanmasrnda briyiik emeyi olan raycilero, vqal> Assosiasiyasrnrn vo Memarlrq ingaat Universitetinin ve Heyat fealiyyatinin tehliikesizliy r kafedrasrnrn miitexosrine ijz derin tagekkiiriimii bildirirem. Bu kitab qusur vo ntiqsanlardan xali deyildir. Bu barede kimiiellifine malumat veren oxugulara ewelgeden iiz derin etdarhlrmr bildirirem.

5 I FASiL FOveoLADa riali:ar v-e MULKI MtjDAFia (MUHAFIzO) S r. 2r{i osrdo FOleoLADo HALLARDA ohal_ inhu, orazhrin nela,-riiadfr &iffi Mrfi{Arzoshtlh.] eses xirnsrpsfy;ii-. $exsiyyet, cemiwet- diiv_let vo tabj?l iic-un daxilden va konardan tehliika potersiatiun H,tivcudtugn -e;iir'ii"r,lljun,, srelamhlrnq respubtikada habele efaf inttr "" sf;:#f 'tr'::il,gfftffisffii"i',{j#j:""}ii,,hfr'; ir*ffi*i''!.l*#.f Hflffii;ffi xffi tr"i"f:fr e'p",tn*;,,,rr*?,fllfllf#.lfhflff$g1 qgzalar' tobii rarakotrer ve epidea., "r"s. J.-"t"-,##JiL1#iIl Tf"fh' prinsiplei-ve risullan LaranHmF.i. rrs:d"rit,t1fl.*xhffi=*,x_'l#*i.rr*iill?."ifu ity; foatiyyatinin nazeri va-emeil-oti "y1lqrru, te9l1il "a"",'.ijji.irjili..irr,r. doktirinasmlr aynlmaz terkib h; siyasrn,n-h-airrii:miir,,iifjuil liiff :STXll1,Tilf.J"nl,1p **"0 rvluliu muhahzeyo-ahalinin rohliikaiiaiy.iri t,i^inijilr".,.u_ H,TltIH:rtJIH:ilffi lll"r'" teci'm"i'tin",i o't*,i'itii ^"qt1i:h"ihn''#:li#:h#-hili:hffi.a46;n:[* kat rayonranrida,."'#;i;fi;fihi#?l'r1tjif.?j}.t#u**;pi"; s. kimi tedbirler gdriiliir). :,:1ffi f*ilhutif;#i,l":isf ffi ilflj',1"",jsr.t,il:11lix nazirliklerin ve sahelerin. sahe n -$*=f""i*i'ffi ffif,h'i"hffiffft fl #i=rfl fl gtsrnrnahnmasrnaydneld jtmelidir,y.nitruileae-nto-#'i,i?,l"olyo*, ona yot vermemak meqsedile ondan a"r"l rr"riyy"i lo.it"rriii;a"#" Burada mnki miihafize konsepsiyasrna iii i#e,d#;;il[.b.i

6 hir - oader senis iorh etmdk nloqssdouygundur: gi.i"ncis.i. eh:li. onun amiakr va tabii mtihit tictin mdvgud olan tahliikeli. q6-rxulu halllrrn oiir larini wo xiisusiyyetlerini doqiq- miioyyon etmef. va'ni onlatrn tesnifahnr tortib eknok' bag verme. sebeblerini, qanuhabela meydana crxrnaslnln xarakterini a$kar etnok la- "^ii";ir"f"prn".,i-f"". Sr*u ise r,riihafizsni tamin edo biloqek g6sterigilori va iistiin.".tlt mtawonlordirmok, {ijvqolade hallarrn qarqtstnrn altnmast vo I'.J- iicfin lazrm olagaq qtwe ve vasitelarin terkibini.r*fumr-rrn"q ""to,i,i."sl vaqil,tlir. Eyni zamandl-zahotli istehs-lallai-, texrologiyai;;' ;;;A;ir. in,'cntarlagdrnlmah, tahliillcanin derogosino.giire- tesnif iiluiiri- '**--ili;;i"i hivi"uttrnrliril-masi kriteriyalan iglenib hazrlanmahdu. hu sahade d,ivlot sivasotinin osas miiddealan ielenib ha-,,.tu*r,!ii5r"rua1 r;anrn m illi tshiiikasizliyi sisteminds mfilki miihafi - ffi;;;i; *or.i"vi tavin edilmali' Oltenin sosial-iqtisadi' ekoloji' fririi. iri""rr"vr, "J iliimai iahliikasi-liyi va digar tohltikssizlik messlsii" irl' rifitia rnit ifi zenin qarqrlqh elaqelari deqiq miiavyenlegdirilrnelidir. Uciinciisii, rriitki miihafiza giwelori' vasitoleri ve ehtiyatlannrn daha da iekmillesd irilmesi. daim haztr vozlyyatdo saj(larunasl luzumu Iiuirrrr,"r."irori. Bu probtem fiivqolade 1al!ar-r1 Y$allmalndan' onun aradan oaldtrdntasrndan biitiin merhelalards tolakatlorla mubanzo apa- ;;;; ;,j;" va vasiralerin uzunmiiddetli in-ki9afi, fealiyyat pro-qramr va,rl"i"i.t. L.tu ol:tttmasr ta reallasdrrlmast yolu ile' habela Fo-19alade "-ditiu o-ousar"t*alt, onlann ehali. avadanhq vs tsbii miihit iic0n tah- tiai."trt, p."q*zla5drrlmasr. qaritstnrn- altnm-ast ve aradan qaldrnlmaiilanil, liazrrlanmasi eloqe de ehalinin, xilasedigilerin, ida- ;;il;l;;,; i..tma otqanlinnrn b6hranh hallarda semoreli foaliyyota h^zrrlanmasr saraitinda *' hall edila bilar. -'. Mijlkj miihaf; zenin konsepsiyasmr anq q. 6lkcde goxsiyyat.va dtivtat iictin- Azerbavot'rrrn milli m6nafeyi ve tabii m$hitr iiciilr daxjlden va il;;j;;,-;;6itoqek tehliike va tohdidlorin sisten i sur tdo tehtili,.".ir-"fr ""Ji,itmosi osastnda iglenib-hazrrlamaq mfrmkiindiir, cirnki mahi'bu tohl[kelatin aradan qaldrnlmasrna hakimiyyot orqar aruun vo 'Uiitm lu-iyyrt., o giimladen de miilki miihafizsnin featiyyeti y6neidilmalidir. -"' - lr..bavcanda ehalinin heyat fealilyeti, iqtisadiyyat ve tebii miihit iiciin d;iildan lahliikonin nienbaleri iilkede zererli maddelor ehiivuii.ttn., eleqe rlo zerarlt istq5{qtlar, texnolggryalar, enqljlle rnfor-,ririi-yi,riit"tuanir, ham kemiyy5tge, hem d5-hiqyasga. ta. hi k6li ss- "iyy6ye qaaet artrnasr sayesinda yaranl ki' bu da texnoloji qezalartn, trjtia (osiit vo touii foiakailarin tdromasino tokan verir' Qeza tahlirkasile iti seboblarden a5a[ldaktlan da qeyd etmek lazrmdr;,: ' - ( ). istehsal vasitslerinin, xfisuson do texnoloji avadanhqlann, neqliyyl vasitolorinin 'ro esas istehsal fondlannrn yolverilmaz deregada ar- 6

7 tan a$l i; bele hallar bezi iqtisadi.ryat sahalarinda 70- bilegr5k partlayrg, yanprn" kimyevi, radioaktiv, bibl(,ii tohliikali istehsalatlardan, maddo vo-texrolggyalardan istifada oh.-nmasrnrn miqyasga artrnasr,_ elmi zamanda tehl[kesidik tuminab sistentlerjnin etibarirzhlr sonayeda naqliyyat, energetika, kand tesomifatr, idaraetna sistemlo-ri sahelerindo texniki tohliikosizlik seviyyesinin keikin derogeda aga[r diigmosi; 3. istchsalat madeniyyeti seviyyasinin va texnoloii intizamrn zaiflomasi, iri miiossisalerde texnologiyanrn vi vahid tex_ioloji proseslarin pozulmasr. Hamcinin em_eya hdrmetin. sori$ras:rliyirr, hisuliyyatin azalrnasr natigosinda zararli ve yfiksak texnologiyalr miiassisalardan en yax$r. hatta unikal miitexessislarin mi.ixtelif kimrnersiva qunrmlanna, yaxud xarige getmosi hallan da miiqahida olunur; I. iqtisadiyyatda b6hranh halrr davam eunasi. respublikarun miiassrseleri arastnda, elaga do diger xarigi dlkalordaki miraisiselorla iqtisadi vo texnoloji elaqalorin qrnlmasr. Hazfda tehliike r,otensiallr obv'ektlar tikilorken mahdud sahelerdo coxlu, bozen ise yolvirilmaz derecsda srx halda xeyli energetik obyektlor, radioakiv "a -kimyovi rahltikoli madde va material_ iglodilan miiassisoler, giiglii elcktromiqnit vo akustik SUa_ lanma yaradan qurlular yerlegdinlerken, adeten oolann tasirinin nornki uzunmi.iddatli natigelari, her geydeo owel genetik netigeleri nezoro allnmlr, hotta onlann otraf miihito hec indi*i neqativ tosirino do diqqat yetirilmir, laz'mi tobliikosizlik tedbirlori gd-iidr[,: f. eksterimist qiiwolsr va ambisiyah siyaii Jairaler terefinden qrzrqdrnlan.milli ve dini separatizm, mj i-euiik n-,jnaqieeter de igti_ mai falaketler tiireda bi legek sabeblerdandir.... Frivqelade hallann sayrnrn artmastna sebab olan texnogen aplllor srrasrna asaatdakr lar aiddir:,.lqtisadiyyat salelarinde en yeni tahhikes!z texnologiyalar, is_ tchs'alatlar vo materiallann tetbiqi nezerde tutulmaqla inkigifrn struk_ tur siyaseti ve prioritetlar sistemi hele iqlanib hazr, linrnamrgdrr; 2..israfcrl texnologiyalardan istifade olunmasr davam edir ki, bu zaman igledilen tebii ehtiyatlarrn g0yo- don coxu zararli istehsalal ve meiget tullantrlan kimi otraf miihite ahl,r. Eyn j zananda siines enerjisi., geoterminal ve kiilak enegisi kimi en iguz vi tohltifesiz' enerj i ndvlarinden emeli olaraq, istifada edilmir. Bunlardan elave knm.inogen Sorait, ginayat.i(arlrq ve kom_rpsiyanrn giiglenmesi, diger tehliikeli sosial hallar, mitxtoiif fitnekaihq va dezinformasiya da texnogen qeza ve folakotler:n triremesina tesii gostonr. Tohsilin, fundamental vo tetbiqi elmi aragdtrmaiann lazrmi so-

8 viyyodo-olmamasr, on swol ise hoyat foatiyyetinde tohliikesiztiyin temin olunmasr sahesinde elmi ariqdrrmalinn qrthlr kimi amilier gamiyyetin tehliikesizliyine xeyli pis tasir edir.. Miixtalif ftivqolado hallann yaranma sebeblsrini tehlil ederken hom tohli.ikosiz texnologiyalar, tef, ltikesizlik texnikasr, sosial miinaqigaler ve texnogen qezalar arasrnda, hem de sosial va tebii katak- Iizmler arasrnda miieyyen bir qargrhqh elaqa, yeni paragenetik ef- Lekt oldugunu da Dazere almaq lazrmdu. Tex-uogen qeza ve folakatlerin miqdan ve miqyasrmn artnasrna _ baxmayaraq ehalinin tehliikosizliyinin temin olunmasrna, xiisusen de qabaqlayrgr_ tedbirlerin yerine yetirilmosin va bu sahedo elmi tedqiqatlara aynlan maliyye vesaiti yolverilmoz seviyyodo azdrr. Sadalanan biitiin bu menfi hallan ve proseslari etraflr suratdo aragdrrmaq ve onlann arasrndakr qargrhqh asrhhqr agkar etrnok lazrm gelegekdir. Bu zaman nezora ahnmahdrr ki, maddi, energetik, informatik ve psixoloji. amillor adamlar4 gomiyysto ve tebieie vahid bir halda tesir edir- Insanlann biitiin fealiyyet sahelorinde ene{iden, maddi servetlerden ve informasiyadan semereli istifade edilmesi, fiivqelade hadiseler barede ewelgeden xobor tutub onlann alrr netigelerinin qarlrsmrn ahnmasr iisullanmn iglenib hazrrlanmasrnda biitiin bu amillerin rolu iiz eksini tapmahdlr. Bedxah qongularrmrzrn arazi iddialan, milli miinaqige, milli eksterimizm respublikamrz iiciin kenardan giddi herbi tehlii&e yaradlr. Bununla yanagr, dtinyadakr miiasir harbi-siyasi veziyyet g6sterir ki, iri miqyash miiharibe tohliikesi ehtimah xeyli azalmrgdrr. Azerbaygan iiciin baghga tahliikeni lokal va regional milli silahh miinaqiqeler ttiredir. Bu nihtayi-nozorden miilki miihafizenin veziyyetini tehlil ederken bele bir fakh diqqetdan qacrrmaq olmaz ki, kecmig ve hazukr herbi miinaqigelerde (miiharibelerde) yagayrg mentaqelerina, iqtisadiyyat obyektlerino, otraf miibito deyen zererin, elege do ding ehali arasrnda zedelenmelerin miq;rast keskin suretde arturaqdadrr. Ogar l-gi dtnya miiharibesi zamanr ding ohali arasrnda telefat gebhadeki telefatdan 20 defe zz,2-9i diinya miiharibesinde texminen gabhedeki telafatla eyni olmugdusa, adi silahlar igledilen lokal miiharibelerde ding ehalinin telafah gebhelerdeki tolofatdan 13 defe artrq olmugdur. Sosial ve texnogen Iiivqelade hallar hemcinin kenardan hem ayrr-ayn adamlara ve idareetrne orqanlanna, hem de biitiin gemiyyeto fi tnekarhqla psixoloji-informasiya tosiri gdsterilmokle ttirodile biler (Iraqda oldufu kimi). Iqtisadiyyatrn biittin sahelerindo texnogen qezalann, elege de tebii ve sosial felaketlerin saymrtr arhnasma baxmayaraq, onlan

9 mehdudlasdrrmaq, netigelerini aradan..qaldrrrnaq, itkileri ve zerori azattmaq iiciin nezerde tutulan qeza_xilasetme xidmatinin iurkanlan azalmaqdadr. Fiivqelade hallann oar HB,jilllTiil;#*'jffi i{il:1"iilili5y"ffi '.iji5b.:l li##[:t{h:1?#"',#fu+'-e't""*,*&l!#'lhitl.;; roru orduqea- viei, ;'ffi;kilyx';xlllfl T,ffil,,lJrf,f *S:i:,,:!flI11 3isteminln te.kmill6gdinrmesr,.o gtimleden vahid miil(i miiha_ nzs slstemurn yaradrlmasr iizre iqler baia catmrsd,r ^ d,,,,,'d,ff lthl,htffi-?:p-'sr]#'?iuu,uiorav.qrinde,, ii,'. u,rijqu,,,il.tuiir,j,"f,jf;uot,l3llilt]jj, Jl,SfrXl-11t,11ffi ; mi.iessiselerin, tebii felakat mr zi kecirilir. Bu ise yaranan,"',.'''*lt'=1" veziyyetinin sistimii analivezeaaleyiiiresi.r'rir-#-,,"#i^""i',1"-;l*q:3:1"^b:t]-o,zerarli volgeden semareli todbirlor n t "'-'-.-.,uralz oat9l avil#il j,*;;h}*ff i: d#$,ii!,,'hh fi,:ii'bntlr,r stermel teleb edir. illesiz suretde qargrh{ll fealiyyet-gii- Respublikamrzda varanmlg sosial_iqtisadi geraitde ftivqelada hallann proqnozlaqdrn lniasr, qargrsrnrn "l,iom".i l" l#[uj"j"ra,rr_ masrrun effektivriyini artrrmao'ucun on osas gertlerden biri, Lazrrda miixtelif idarelerdeki. en avu"l ise te_og"o t"f,ft*.n,"f,"ri"id,"*i p"- rakende halda olan xilasetrne- rniigahide "jr.r"."rio"!i#l.r" r."i_ tolsri vahid bir respublika outumxtrda gemte-gdirmek ve bu qu*mun tarkibinde ftivqelido haltinn -iyti.t-'"j,jl""ili"ri;iffi flth',"h",1',fl ""'iizrereipublika Jutn vo mutranbo diiwlerinde.ebtimal edilen ftivqelade hallann proqnozlaqdrnlmasr. oarsrsr :##r.:f#,illhm#*,ij"=ffi$_*r,1t$ffi "ffii*t Hffi ffi##i,ffi ffi trp"h:,,riru*;h; Miiasir ddvrda texnosen vo tobii felakatler tahliikesi, onlarrn dafrdrgr netigalarinin miqyisr a qiyyqloe.g6re6rkenin-;i,"il'ffi ##,{,Jfl3,.T",,";"8 yiikselir, bir sra hallarda iso da[a.vagib. ohomiyyet kesb edir.,buna.9,1p_dp oo1 y.,irilen diqgat ehatrnin,. iqtisadi)ryatrn, tabii mrihitin vo umumryyotto, dlkenin iri miovash.ftiv{elad"' i"ii j"f ".i" "#ri"a* ;llxl'l'":ffibf,if&1?,;fl1'""p'6ui"'r"'r1?llilir#'iiqe"i

10 Sadalanan bu problemleril miiveffeqiyyetlo holli iiciin miillki miihafiza sisteminin strukturu vo funksiyalannr miioyyen eden hiiquqi-normativ bazanrn tokmillegdirilmesi, bilavasito tosirli qanunlar qabul edilmesi, saha iizro osasnama, nizamname va tdvsiyyelerin doqiqlogdirilmosi telob olunur. Bu resmi senedlerle miiesselerde, yagayri mantaqolerinda, rayonlarda, nazirliklar ve idarelerde miilki miihafi za orqanlannrn vo qiiwelarinin funkslyalannl, mesuliyyatini daqiq mteyyenlagdirmek, bu zaman rayonlann mtilki miihafizesine xiisusi diqqot yetirib ona iistiinliik vermok laztmdtr. Miilki miihafize problernleri iizre kompleks elrni tedqiqatlano apanlmasrnr to$kil etmolq obyektlorin, etraf miihitin tehliikesizliyinin veziyyetino nezaret, elega de MM qlwe va vasitelarinin fgatiyyetinin idars edilmesi iizro avtomatlagdrrtlmtg sistemlerin yaradtlmastna baglamaq giiniin telabidir. Bunlar fiivqelada hallann yaranmasrnt qabaqlamaq, baq vera bitagek itkilerin qargrsrnt almaq ve ya onlan azaltmaq iiciin vagib gertlerdendir. Biitiin bu problemler heyat fealiyyetinde tehliikesizliyin teminatr sahesinde apanlan fi.rndamental, elmi vo tetbiqi aragdrrmalar kompleksinin netigeleri osasrnda holl edilo bilor. Bele ara.gdrrmalan angaq ehali, avadanhqlar ve otraf miihit iiciin tehliike, qorxu tiiredo bilen (ehtimal olunan) biitiin fiivqelade hadisa ntjvlerini, elega de onlardan miihafizo tedbirleri kompleksini modeltegdirmek ve sistemli tehlil etmek yolu ile yerine yetirmek miimkiindiir, Bele modelloqdirilmenin obyekt, rayon, sahe ve iimumrespublika seviyyelerinde yerino yetirilmosi daha meqsedycinlii olardr, ciinki bu halda modelleqdirme sahelerin konyuktur tesirlerine meruz qalmazdt. Bele tedbirler sayesinde miilki miihafizenin nezeri osaslarrm, sonra onun konsepsiyastn; daha sorua ise yaradtlmasr ve fealiyyeti proqramr ve planlannt igleyib hazrrlamaq ve ya deqiqlegdirmek metodiki gohotden daha diizgifur olardt. 21-9i asrde gemiyyetin vo diivlotin tehliikesizliyinin seviyyesi miilki miihafizsnin inkigafi istiqametinin no dorogodo diizgfln secilmesinden, onun strategiyasl proqram vs planlanrun no qedor doqiq iglenib hazrrlanmasrndan ve vaxtrnda reallagdlnlrnasedan xeyli a$h olagaqdrr. g I.1. FOveeLADo IIADISoLoRi{ ToSNIFATI Ftivqelade hadiselerin (FH) qiymetlendirilaesine eyni giir yana$maq vo onlara qargr adekvat todbirler g6rmek meqsedi ile ftivqolade hadiseler tiplerine, n6vlerine, miqyastna, netigelerinin afirrlrtrna ve s. elametlerine gdre tesnifedilir. Ogor ehtimal olunan biitiin ftivqelade hadiseleri kiill hahnda t0

11 gdtiirsolq onda onlan ilk niivbede miinaqigali ve miinaqigosiz hadise ntjvlerine ayrrmaq. lazrmdrr. Mlinaqigeli Frivqalade hallaia herbi toqqugmalar, eksterimist siyasi miibarize, sosial partlayrglar, milli ve diili mtinaqigeler, tenorizm, tii$ran eden ginayetkarhq ve s. aid edila bilar. B-iz.iso burada mitraqigesiz ftivqelade hadlseleri-tabii, texaogen ve ekoloji xarakterli falaketlari neiorden keciracayik. Bela had'isalori onlann mangeyino, xasselsrine giire xarakteriz-e edon bir cox alamotleri iizro qnrplagdrrrb tosnif etrnek miimkiindiir. Fdvqalade hadiselerin yayrlna miqyasrna g6ra tesnifatr an vagib ehemiyyet kesb edir. Lakin yadda iaxlamaq lazrmdrr ki, bu zaman yalolz frivqelade hadisenin tasirino moruz qdtmrg arazinin <ilciilari deyil, hem do bu hadisenin yarada bilegayi d-olayi netigeler de nazere alrnmahdr... Yrxanda gcisterilen vezifelarin mtivaffaqiyyatle yerine yeti_ rilmasi iictin biz ilk dafa olaraq-azerbaygan Respubhfasrirda texnogen,.t6bii.ve ekoloji xarakterli ftivqalade hadiseier haqqrnda anlay"q ve baxrglan.sistemlegdirdik, nazerden kecirdik, tedqiq-etdik ve bri barede vahid sistemin nazeri esaslannr derg etdik. despublikamrzrn konkret xiis'rsiyyetlerini nazere almaqla beia hadiselorin tasnifahnr mii_eyyenleldirdik. Bu zaman mehdud- sahede bag veren liivqelada hadiselerin bele, bazan afrr netigelor bag vere bilegeyi ehtimalinr da nezere aldrq.. F<ivqelade hadiselerin mdvgud olan tosnifatr mtixrolif prinsip_ lare esaslanrr ve zannimge hec d5 biitiin hallarda deqiq meqiadleie nall olunmaslna lmkan vermir, bozen ise formal mantiqe bele uy[un galnlr, 89 baredaki yeni materiallarda, homin n6qsanlir nezara ah_ nrr. Taklif etdiyimiz tosnifat daha alveriglidir va ameli olaraq Itivqelade hadisalerin biittin n<ivlerini ohate edir. Hemin tesnifat i.l qod_ velinde verilmigdir. Malumdur ki, ftivqelade hadise her hansr sahade baq veren texnogen,. texnogen-tebii, tabii mangoli ela hadisedir ki, o, ahalinin vo istehsalatln uzun illor boyu Az bejrat fealilyetlerinde veidig etaiyi hadrso vo proseslerin normal parametrlerinin pozuknasrna- sobeb olur. F<ivqelade hadiseler insanlann heyat faaliyyitine, iqtisadiyyatrn igine, sosial saheya vo t6bii miihito xeyii manfi-t6sir g6st6rir_ Fdvqel_ade hadiselar zamau ilk i6vbodo iimum-i itkiler ve ziyan miioyyaa edilir ki, bu, darhal mi.ivafiq tedbir giirmok vo zer.. cek-ig rayona. kenardan yardlm g6stormok barede qarar qebul etmok iiciin vagibdir. _.Tosir dairesine (miqyasrna) g<ire ve netigalarinin alrrhfr iiza fiivqelade hadisoler: lokal. (qi smi), obyekt sagiyyeli, yerii re-gional, milli ve ya qlobal xarakterti oia biier lbax gedvei i. t ). - Lokal (qismi) hadiselelar \ yerinden, ig sahesinden, menzilll

12 9P l.:.ql flyrtmrr. Oby"F.qrgl$I, (segiyyati) hadiseter sanaye obyeklndo, bina vo ya qurfu hiidudlannda memudla5rr. yerli ha;i_ s9lor anq3q la$ayrq menteqesinin, tekge bir geherin ve ya kend teser_ rurau muosslsoslutr erazisinde itiunii gitsterir. Regional f<ivqelade hadise bir neco senaye vo ya kend teseiiifat, ravo"[*"i. Utim"ruU. $ohen vo onun etraflannr ahate edir. Milli miqiash ftivdelade hadi_ seler respublikanrn xeyli orazileritri ehate edo;, lakin d6vletin inzi_ bati serhadlerirden keaara clxmayan hadiselere deyilir. Olobal ha_ diseler ise bir ijlkenin orazisinde mohdudlagmrr ve lonq, dtirl.tl"rin de erazilerine yayrlrr.. Tesir dairosinden (yaylkna miqyasrndan) olave, FH-ler bag veron.rnsan_.'alotatlnrn miqdanna, zedelenmig (k<ic[riilmeye ehtiyagr olan) ehalinin sayrna. habelo deymig zerarin miqyasrna sd; de 6nif edilir. F6vqelado hallann tesnifatrni dair yuxan"rla giist6rilon saholsr ve tele badiselorir miieyyen niivlerine giiie ontann-..aluhq" deregelerinin qiymetleodirilmesi iizre hem key-fiyyet kateqorilyatan, hem de onlara miivafi q olal: kemiyyet xarakteristilialan l. l'geivelindo verilmigdir. Bunlardan nrilli ve qlobal fiivqelade hallara aid keyfiyyet ve kemiyyet xarakteristikalannin qiymetlindirilmesi moselel5ri'i'ndiyedek daha az iglenib iiyrenilmi$i. Bu maseleye dair i.imumilegdirilmig statistik materiallann tehlili, iiikede ve xariode apanlan tedoiciat materiallarrnrn netiqoleri bu bogtulun aradan qitdrnimaslna, bii 3rra yeni qiymetlendirme xarakteristikalanmn, o giirileden de diivlet idareetme sisteminin ftivqoladrr hadiselore davamhhpr dereoesinin oiymetlendirilmesi iizre xarakteristikalar elde edilmeiine imian verdi. Meselen, l.l gedvelindoki "Ovezolunmaz" ve "Berpaolunmaz" dereceli kemiyyet xarakteristikalanm bir srra ftivqelad6 hattan xarakteriie eden parametrlorin ela qiymetleri kimi qebul ennek lazrmdrr ki, bele hallarda yalnrz mitli ehtiyntlar hesabrna ve movgud diivlet idaroeftio sistemi geraitinde ehali,nin -hsyn1 taghizahnl, en esasr ise onun h6yat fealiyyatini temin etmek miinrkiin olmaz. Fiivqolado hallann onlann yaradrnasrna sebeb olmuq konkret proses va hadiselerin xarakterine g6re (gak. t.l) tesnif edilmesi vagib ehemiyyete malikdir. Bu timumilegdirilmig alamet iizra FH-lar: tex nogen (gak.1.2), tabii (gekl.3), ekotoji (gekl.4) ve sosial-siyasi (Sek1.5) mengeli hadiseler kimi tesnif edilir. Azerbaygan respublikasrmn erazisindo biittin bu diird niiv FH ba5 vere biler. Bu tesnifat FH-rn miqyasrnr ve notigelerinin hegmini ehato etrnir, lakin FH-rn qargsmrn ahnmast iiciin todbirlarin secilmesi, veziyyetin xarakterinin qiymetlendirilmesi, eleqe de qeza-xilasetme ve diger texiresallnmaz iglerin apanlmasr tza osas isiiqamet giistorigileri rolunu oynayrr. L2

13 - o! o '6E aic.e F'E?6 N E E 3 g E;t o o I o- 3.E c-! I s --: E iqe t- 5 e e a E (D o 'El E o 'c o ct tg o N.rE N.! 8.Ftr.! SBeE tr (Dq E FO ie fi = q EE }Fg EEEe' +x 9a 'o 59 o P,,-? -g!d iz A If,E of o.d I O.A 'ot (i!o oo o EI 'tr E GI o Ei oo 6{ le9 o F c,o -i 6l o O^ FE o >* x i- U;" E. _eo 'EE.E cf t.i rl 'E.i.a rl )o t3 adb X in E A4 H! a!>a<;= 4r*= Z',>G

14 I4 () H*! 8E 9; i *e fi E E Pd 9P -y 9:_e 56 " OE : co o ec f'e ci 9 o9' q I xg I i;6. *l ge s IN D e.9,91 x;2 h.!6.e=- >'e'.,9 j5g Eg 3gc yr EA o5 o I,.=i = I 6 F o 9 te h,r! E:E?! l8e s $- I E- f o= '5bE d o,c et6 te,.2.ee ea e9, lc _2 l(d

15 ql ql 1' ol g f-r 9o 9x si ^q (D q a.o o ct.9 P :o oo o.ec o o.j..'; (D ar> I5

16 E'a r't i= -.5E E_q d = or3< E: X!! "o o e! ;o E.H * i, & t-r li lsl l7l rei kl 6 I I 5.E s 3 o.o -o F? E -!1 bt :p,?18 v:i-! AE EE I; r+ EE -o!.e d tr! q _E j; e'!:l r'. n 3 E,[.4 o. i--f.o!e E E E (, Q C/C/O o (D -i o l1

17 q li= ;E' 9EB 'a> I 6F * o o.g o0 bo.d E V \ 04 I 5. N.E!:^ 9Ei,EE* -o E E-.Es 5A? EI? s cl s llls FiE &ie x5 Co.E3 o o E N o d -o o. o J on "'i! o v> t7 ',-i D.,1]..t.l

18 i-t rc-3 f;e t! rle it?r =, o t9.! i {r:i E E Etii 5 I s:: =$ r- re I ie! E Er-! e I T 9. 3 t E f, I ii ibt iieiie o x E E,6E t ri.t: 5i IE il!! 3i I I t! I i I ti E ".5l. Ed.ts8 oe o'e Eb.= di $E E c J I!l E 2 n 5 c I ti ia t: t 9i rii!rs =-i I.i r! zei ci; E t -7, :s rl lg :t ::! 95 _Ea!; ;EE r {.! ;ti i E* gi; I rl ils E 1E I T II EE ca.! r!c-el TiEE = ret t=trt: iiiti d j o -t J o (/> l8

19 So.irl+iyrsi xrnkrerli l6vqcr& tdtrr Sosial-madani xaraktert Siyasi xarakterli PeF alameti [zrj Millatlararas m tn-i[ffi - iizra Di[i olam.t iizra Narkotik madda ticamtii7.15 M kiyycl elamati iizrj Mtrta6akkiI cinayctkartq iizrj Orazi elameti rizm "I{6lga" iqtisadiyyatr tizre DdYlrt bohratrr [zre Ya; hadai va ttigei eiamiii Icr iizrc infomra.iya ua dffian ti rlzr-j $ekil 1.5. Sosial-siyasi xarakterli Iiivqelade hadisalorin tosnifah. t9

20 Nisbi itkitar ohali tasorriifat-oraz i komplekslorinin (OTOK) inkigafina FH-in tesirinin xiisusiyyetini, burada -normal heyat faatiyyetinin berpa edrtmesinin ehtimal olunan miiddatini ve dereqesini *arokterire "dit. B.,ru g6ra do tebii ve diger FH-i onlann netigelerinin OTOK iiciirr alrrhfirna gijre xarakterizo etmek daha meqsedauy- Eundur. " B"l. afirhq daregelori 1.1 gadvelinde giistaritmigdir' Notigolari an gegi b:ir nie gtin erzinde aradan qaldrnlan fiivqalade.badiseiu. (qrt"'.iiaanti ley-san yaprglanndan tdroyon su basma-lar' intensiv o*'tuftot, siiriigma notigoiinde yollann bezi saholorinin srradan i,**.i," s.) eha inin ha1'at fealiyyetini ve miiassiselonn I9 rejlml- ;i ;;;q pozur ve adetan -heyat te;minah rejiminin ehtiyat variantlanna kecmayi teleb etmir. Inki; FH notigelerinin aradan qaldrnlmasl anqaq daha uzun miiddet, tutaq ti, tril ile qeder ve ya 5-7. il, yeni qoyulmug..kapital ;il; euez c,*:q"g, miidd te yaxrn bir vaxt arzinda miimkiiln- Itiri", heyat tami-natr rejiminin ehtiyat variantlanna kecmek la-,r-j".-s"ri "ia. fiivqeiade hadiselerin (mesolen, zelzelenin' gugm aasornlann) vurdu*u ziyant anqaq 5-? ilden cox miiddat orzindo ovez "'*"t "irr-t* ""tol uqra. on,li me.elenin helli ijzre iki variantdan birini ;;;;k- Iart; gule,tuidir, va otok-in zadelanmiq elementlerini sa- ;;;i;fi t.,pu tt."t, va da onlan daha miiasirlori ila avaz edei.i to-rfdki mo,ternlegdirmek. Biihranlt kateqoriyaya aid FH za-.*i 5r'ax-a" uit i.in istihsahn yeniden qurulmasr qacrlmazdtr' Miixtefif agrr:hq kateqoriyalanna (deregelerine) aid ltivqolade hallar miixtetif gilr soiial-psixoioji eks-seda dopurur' Biringi.deregeii-.f" fg demak r'lar ki.-xiisusi narahatlrq dofurmur' onlardan bozii".ii-"*f"", iri gaherlerin kiicslerinden axan qrsa rniiddotli gur ley-.rr'.rf"" n"n" rmaraqh bir epizod kimi qebul edilir- ikiogi dereqeli-.x"t", fff ahatinin ekseriyyatindo bod hadise hesab ediimakle "g" ""*tr"tf tqi"*uik ve s. kimi pij ehval-ruhiyye^y.u1^d:l: Uciingii der"-i.ii-'fril.u.f* l;h ise siiziin esl manastnda felaketdir: bela hadi-..i"i- to.i"t-p*i*oloji vaziyyeti xeyli deregade-dayigen kdckiinler "*,n, "utrao tif ".. ootaii"il deregeli-biihranh FH timumi iimidsiziit v"i"ii.," heyar deyerliri haqqrnda- tosowiirlerin prinsipal suret- J" i"vle.".iou, iosial iaxnagmalara sabeb.ola bilor' Beqingi deragoii- "J"Lr""-- itkili FH - salamat qalruq insanlann- (kdchinlorin) yadrnda ontann heyatr''rr pozntq hadise olaraq hamige.qalr' -*: iorq.f"o. hadiselerin bela daregelendirilmosi' aydrndrr ki'

21 hom kecmigde, hem de indi ba5 veren vo galegokda ehtimal olunan hadiselar zamanr tabii ve digor risklerin idare erjrlmosina aid biitiin problemlerin hollinde tetbiq edile biler. Yuxanda deyildiyi kimi, elverigsiz tohliik3li hadisenin (OTH) tiirotdiyi ziyan tesir sahalarine gdre sosial ve iqtisadi ziyan niivlerine aynlrr. Oger bu tebii-texnogen tipli fdvqelade hadisadirse, onda bu hadisenin t<irada bilegeyi ekoloji zerori do nezer<r almaq lazrmdrr. Sosial zareri, adoten, FH oga$nda helak olanlann, yarahlann va zoror cekenlerin (ev-egiyini itironlerin ve baqqalarrnrn) sayr ila tilciirler; FH ogalrndan kanarda olan, lakin bu hrdisenin tasirina bu ve ya digor dareqeda maruz qalan adamlanmn saytnr da homcinin nezere almaq olar. FH-in mtxtalif nijvlarinde t,u nisbat xeyli darogodo miixtolif olur. Moselon, zalzole zamam helak olanlann ve a$rr yaralanlann ($ikest olanlann) sayr l,/3 - l/10 nisbatinde, helak olanlann va zarer cekenlarin sayr isa l/100-1/301) nisbetinde olur. insanlarrn helak olmasr ve gikest olmasr (i5 qabiliyyetini itirmesi) netigesinda yaranan itkileri pul formasrndil miixtalif iisullarla qiymetlandirmek miimktindii.r: elil olmug Soxsin tominatrn:n deyeri ila; igcinin itirilmesi netigesinde gelirin azalmast ilal pege ijzre risk iiciin alave ridonigin miqdanna giire; riliim hailannrn azaldrlmasr iiciin gd,riilen lazrmi tedbirlerin deyerina gdre vo rt- Masolan, illarin awellerinde Rusiyada bir nefar tarn elilin saxlanmasmrn deyeri ilde texminen 25 min rubl, yoni giinde 70 rubl telkil edirdi (metbuat malumatlanna 96re). Melum olur ki, iqtisadi gehetden inkigaf etmig olkelorda etrafi cirklendiran tullantrlan azaltrnaq, xostoliklorin iikin diaqnostikasrnr kecirmek, avtonoqliyyatda tehliikasizliyi yiiksaltmek vo s. yol[arla bir adamrn hayatrnrn xilas edilmesi i0 minden.00 milyon dollora qeder vesait sarfi taleb edir. Bu hesablamalarr aydmlagdrrmaq iiciin misr 1 olaraq qeyd edek ki, r ilde kecmig SSRi-nin milli sarvatleri 3,8 tnlyon rubl, vetendaglannrn gaxsi emlakrnrn deyeri daha 0,7 trilyon rubl, torpaq vo me$o ehtiyatlannrn deyeri 7,5 tnlyon rubl, kaef udilmig mineral ehtiyatlann deyori l9 trilyon rubl (qemi toxminen J0 trilyon rubl), idise, bir neferin hayahnrn "qiymeti" min rubl olmaqla biitiin ehalisinin "deyeri" trilyon rubl teqkil edirdi. Her hansr gahar ehalisi geherin dziinden daha cox qiymetlidir. Ru:.lann <imriintin orta uzunlupunun i illarde texmin edilon 2 il azalmasr (markezi statistika idarosinin ii il tarixli mo'lumah) 4-8 illik 2t

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Ali mektebler iigiin ders vesaiti

Ali mektebler iigiin ders vesaiti H.O.Eminv, M.M.Muradv, T.D.Quliyev \ C. v) an cd Ali mektebler iigiin ders vesaiti Azerbaycan Respublikasr Tehsil Nazirliyi Elmi-Metdik gurasr

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

.(OMPINERiN ARXITEKTUMSI"

.(OMPINERiN ARXITEKTUMSI AZERBAYCAN RESPUBLIKASI TOHSIL NAZIRLTYI AZORBAYCAN TEXNIKI u.itvensire,ri v.h.musayev, N.e. HUsEyNovA, rce.enir,ov.(ompinerin ARXITEKTUMSI" Ali mektebler flgtn ders vesaiti A z arb ay c an Re spnblikn

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

mm{ffi rhrre Ali mektebler iigihr ders vosaiti O.O.A[ayev, R.i.Memmedova (II hisse) vo ldmya ternolq!fllmeslnh Sumqayrt - 2010.

mm{ffi rhrre Ali mektebler iigihr ders vosaiti O.O.A[ayev, R.i.Memmedova (II hisse) vo ldmya ternolq!fllmeslnh Sumqayrt - 2010. O.O.A[ayev, R.i.Memmedova rhrre mm{ffi Ali mektebler iigihr ders vosaiti (II hisse) Azerbeycen RecPubllkasr Tehsll Nrddfyi Elmi-Metodik $urrrx

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

' CI (Darsvasairt) . MANSiMOV K.8., FEYZiYEV F.G.' ASLANOVA N'X' KODLA$DTRMA NOZORiYYASi BAKI - 2009

' CI (Darsvasairt) . MANSiMOV K.8., FEYZiYEV F.G.' ASLANOVA N'X' KODLA$DTRMA NOZORiYYASi BAKI - 2009 . MANSiMOV K.8., FEYZiYEV F.G.' ASLANOVA N'X' ' CI (Darsvasairt) o, (o e KODLA$DTRMA NOZORiYYASi Azarbaycan ResPublikasr Tahsil Nazirlivinin 10.07.2009-cu il tarixli 921 sayh amri ila dars vsaiti kimi

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

Qidalanma vo hezm fiziologiyasr

Qidalanma vo hezm fiziologiyasr O.H. Oliyev, A.Y.Baxqahyev, $.A.Maharremov, F.O.Oliyeva Qidalanma vo hezm fiziologiyasr 1:., -, Ddvlet ve 6zal universitetlarinin telebalari iigiin dors vasaiti Azarbaycan Respublikasr Tchsil Nazirliyinin

More information

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te,

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te, 1 4 th IE E E In te r n a tio n a l S y m p o s iu m o n H ig h P e r fo r m a n c e D is tr ib u te d C o m p u tin g (H P D C -1 4 ), R e s e a rc h T ria n g le P a rk, N C, 2 4-2 7 J u ly 2 0 0 5.

More information

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report Tulsa County Assessors Monthly Revolving Fund Report Board of County Commissioners: In compliance with the provisions of Title 19 O.S. 684, this report is submitted for the Assessors Revolving Fund. A

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

DATING YOUR GUILD 1952-1960

DATING YOUR GUILD 1952-1960 DATING YOUR GUILD 1952-1960 YEAR APPROXIMATE LAST SERIAL NUMBER PRODUCED 1953 1000-1500 1954 1500-2200 1955 2200-3000 1956 3000-4000 1957 4000-5700 1958 5700-8300 1959 12035 1960-1969 This chart displays

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING S FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING The following is a list of error and warning codes that may appear when processing claims on the online system. The error codes are bolded. CODE AA AB AI AR CB CD

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

ň Ú Ú Č

ň Ú Ú Č Ú Ú ň Ú Ú Č Ú ň Ú Ž Č Ú Ž Ó Č ň Ž ň Ě Ý Ú Č Ú Č .{ +l ; l i.,i.t :i... (),i{ i,'...,.l l!,!. }, ii,)., i.a t-l.- C,..-'H -Ý':: 4,.J: C'É].,-t";g 5; i l'.i:.l) > t{ > P)O,.J 0" 3i an.ý u- ll c O },:, ll

More information

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u irre @ c is c o.c o m S e s s io n N u m b e

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

Lewis dot structures for molecules

Lewis dot structures for molecules 1 Lewis dot structures for molecules In the dot structure of a molecule, - SHARED valence electrons are shown with dashes - one per pair. - UNSHARED valence electrons ("lone pairs") are represented by

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

;;;-t. ''lli:l FIZIKASININ ]TARIMKEQIRICILOR OSASLARI \ S. t). ) BAKI - SIJMQAYIT

;;;-t. ''lli:l FIZIKASININ ]TARIMKEQIRICILOR OSASLARI \ S. t). ) BAKI - SIJMQAYIT V. i. TAHIRO\/,4It1EI\-NIN -\:.L)(BiR UZVU, FIZIKA-RiYAZ YYAT ELMLi}R] DOIiTOT: U PROT'ESSOR ]TARIMKEQIRICILOR FIZIKASININ OSASLARI os e\ \ S DORS VOSAIT'I Azarbay'can $$11 Ali v;t Ortc i.rtisas Tahsili

More information

Faik Sultanmuradoflu Sadrxov (1e3s) Bakr Dovlat Universitetini farqlanma diplomu ile va Moskva

Faik Sultanmuradoflu Sadrxov (1e3s) Bakr Dovlat Universitetini farqlanma diplomu ile va Moskva Faik Sultanmuradoflu Sadrxov (1e3s) Bakr Dovlat Universitetini farqlanma diplomu ile va Moskva Universitetinin aspiranturasur.l (1961) bitirmiqdir. 1965-1971-ci itlarde Birlegmig Niive Tedqiqatlarr institutunda

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

MaLLTMAT BUunrnyi ]YEWSLETTER. No2 (9), 2014 ':l::! it:i:. -..r.t. tt. -.ii:r: :rrl 'ti i. l.,,::ii. tt:r:

MaLLTMAT BUunrnyi ]YEWSLETTER. No2 (9), 2014 ':l::! it:i:. -..r.t. tt. -.ii:r: :rrl 'ti i. l.,,::ii. tt:r: MaLLTMAT Bunrnyi No2 (9), 2014 ':l::! ]YEWSLETTER tt:r: it:i:. -..r.t tt.!i -.ii:r: :rrl 'ti i l.,,::ii ON SOZ Hiirmetli oxucu! Respublika Prezidenti cenab ilham Oliyev terefinden imzalanmrq"azerbaycan-2l2}

More information

tjci1j/}ey- / t;t 20 I0;

tjci1j/}ey- / t;t 20 I0; ixrac NEFTiNiN SATI~I UZRa sxzrs Haztrkt Sazis Azarbaycandaki Numayondaliyin prezidenti conab Mustafa Corbaci torofindcn tomsil olunan «Bahar Energy Operating Company Limited» sirkoti (bundan soma «Kornitent»

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

CORSO AVANZATO DI NEGOZIAZIONE Un laboratorio intensivo per lo sviluppo e la pratic a d elle c apac ità neg oz iali Scotwork Italia S.r.l. C op y rig h t 2 0 0 6 1 O I m p l t l t z o l N o z n n l h l

More information

( ) *,+ -/.0 1 ) 2 ) + -' : ) ;0< + - 7'+ ) = >8> =

( ) *,+ -/.0 1 ) 2 ) + -' : ) ;0< + - 7'+ ) = >8> = ! " #$" %! # &!'# ( ) *,+ -/.0 1 ) 2 ) + -'35468789: ) ;0< + - 7'+ ) = >8> = =?5 "!'! #%@ 2 ) + -'3 ACB D E F G H G D I5J K F LMN O P Q R ST U U P V N W X0F D Y8U ZW X W O N W O [\C] ] L D8] ^ K F L _

More information

Present. and. RFA No79/2OO5

Present. and. RFA No79/2OO5 IN TE IG OURT OF KARNATAKA IRUIT BEN AT DARWAD Dted this the Q7th Dy of Mch 211 Pesent TE BLE MRJUSTIE KLMANJUNAT nd TE BLE MRJUSTIE NNAGAMOAN DAS BETWEEN: RFA No7/2OO5 Shi Adiveppgoud S/o MllngoudRyngoud,

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for "n"!

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for n! 179 ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) - We can represent the electron configuration without drawing a diagram or writing down pages of quantum numbers every time. We write the "electron configuration".

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

Video og IP TV - h v or da n p هv ir k es n et t v er k en e? t t a d A c c o u n t M a n a g S P / T o m S m t Ole-P et er R s er elec eg en 1 Hva gjorde vi u t en T V.... 2 2 0 0 m il l s am t idige

More information

Nuclear A practical energy source

Nuclear A practical energy source T Gi Fii/Fi Nl A il D Hll, T! Gi P i xl xi i i l b vii i iiiiv xi i l W lk ki i I Li P i D ill v ii i-l il i, i - ivii Wbb W x i i l il v i i i W k i S B i, kl vl il i Gi P S, C C Gi P S Aivii ill x i

More information

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process Improvement Understanding, Modelling and Improving the Software Process Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process improvement Understanding existing processes

More information

W Regional Cooperation in the Field of A u tom otiv e E ngineering in S ty ria Dr. Peter Riedler 2 9.1 1.2 0 1 1 i e n GmbH Graz B u s ines s S trategy S ty ria 2 0 2 0 H is tory 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement The table below lists the licensure requirements for already-licensed PTs and PTAs applying for licensure in another jurisdiction. Summary Number of jurisdictions requiring license from: license was ever

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information