Zmluva o dielo č uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany. Imricha Karvaša Bratislava

Size: px
Start display at page:

Download "Zmluva o dielo č. 2011000091 uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany. Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava"

Transcription

1 Zmluva o dielo č uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ : Národná banka Slovenska Bratislava Zastúpený : Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Bratislava Číslo účtu : 2129/0720 IČO : DIČ: IČ DPH : SK (ďalej len objednávateľ ) a Zhotoviteľ : AEC, spol. s r.o. Holandská 878/ Brno Štatutárny orgán: IČO : DIČ: CZ Reg.: Krajský súd v Brně, oddiel C, vložka (ďalej len zhotoviteľ )

2 Čl. I Úvod 1.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, a) že je právnickou osobou riadne založenou a zapísanou podľa českého právneho poriadku v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 38808, alebo fyzickou osobou oprávnenou podnikať v danej oblasti podľa platných zákonov. b) že má plné právo a spôsobilosť uzavrieť túto zmluvu a plniť záväzky v nej obsiahnuté. Čl. II Predmet zmluvy 2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať bezpečnostné testovanie aplikácie a vypracovať príslušnú dokumentáciu podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Čl. III Všeobecné podmienky plnenia 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať bezpečnostné testovanie aplikácie, vypracovať a odovzdať objednávateľovi príslušnú dokumentáciu (v ďalšom aj realizácia projektu ) podľa špecifikácie v časti Príloha č.1 tejto zmluvy v termínoch podľa harmonogramu uvedeného v časti Príloha č.2 tejto zmluvy. 3.2 Lehota na realizáciu jednotlivých fáz projektu nesmie prekročiť: kalendárne týždne pre fázu A, kalendárny týždeň pre fázu B. 3.3 Lehoty uvedené v bode 3.2 začínajú plynúť dňom písomného oznámenia objednávateľa (aj om) o pripravenosti na vykonanie príslušnej fázy zhotoviteľovi a nezahŕňajú čas potrebný na pripomienkovanie dokumentácie objednávateľom ani čas potrebný na zapracovanie pripomienok Zhotoviteľom, v súlade s ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy. 3.4 V prípade, že Objednávateľ neoznámi svoju pripravenosť na vykonanie fázy B Zhotoviteľovi do 6 kalendárnych mesiacov od ukončenia (vrátane pripomienkovania dokumentácie a zapracovania pripomienok) fázy A, predmet plnenia sa považuje za dodaný a Objednávateľ je povinný podpísať akceptačný protokol bezpečnostného testovania aplikácie. 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť požadovanú dokumentáciu v písomnej forme a v elektronickej forme na vhodnom médiu vo formátoch aplikačných programov Microsoft Word a Microsoft Excel (ďalej elektronická forma ) a v slovenskom jazyku. 3.6 Zhotoviteľ je povinný v elektronickej forme písomne odovzdať Objednávateľovi na pripomienkovanie príslušnú dokumentáciu v deň ukončenia každej fázy realizácie projektu. 3.7 Objednávateľ do 7 kalendárnych dní od odovzdania príslušnej dokumentácie písomne doručí Zhotoviteľovi zoznam pripomienok. 3.8 Zhotoviteľ do 7 kalendárnych dní od prijatia Objednávateľom doručených pripomienok zapracuje pripomienky do dokumentácie, vyhotoví popis zapracovania pripomienok a písomne ho odovzdá ho spolu s upravenou dokumentáciou Objednávateľovi. 3.9 Objednávateľ do 7 dní od prijatia popisu zapracovania pripomienok písomne akceptuje spôsob zapracovania alebo písomne požiada o nápravu zapracovania pripomienok, ktorú Zhotoviteľ vykoná podľa bodu Ak objednávateľ nepožiada v stanovenej lehote o nápravu, má sa za to, že ide o konečnú verziu príslušnej dokumentácie. Objednávateľ a Zhotoviteľ následne podpíšu Akceptačný protokol bezpečnostného testovania aplikácie, uvedený v časti Príloha č. 4 tejto zmluvy Objednávateľ má právo použiť výslednú dokumentáciu alebo jej časti pre svoje potreby a pre tieto potreby ju poskytnúť tretím stranám Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii projektu a to najmä poskytnutím dokumentácie alebo informácií relevantných k bezpečnostnému testovaniu, ako aj vytvorením technických podmienok pre vykonanie bezpečnostného testovania (pričom aplikácia bude prevádzkovaná v prostredí NBS). Bratislava 2011 strana 2/16

3 3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť Objednávateľa o technických detailoch plánovaných testov (najmä s ohľadom na možný dopad na iné IT komponenty Objednávateľa) a následne vykonávať výlučne také testy, ktoré Objednávateľ schválil a v časoch, ktoré Objednávateľ určil Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bezpečnostné testy budú vykonávať výlučne pracovníci Zhotoviteľa uvedení v časti Príloha č.3 tejto zmluvy Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii projektu rešpektovať požiadavky uvedené v časti Príloha č.1 tejto zmluvy Objednávateľ poskytne dokumentáciu alebo informácie výlučne pracovníkom Zhotoviteľa uvedeným v časti Príloha č.3 tejto zmluvy Zhotoviteľ sa zaväzuje kontaktovať výlučne zamestnancov Objednávateľa, ktorí sú uvedení v časti Príloha č.3 tejto zmluvy. Čl. IV Povinnosť zmluvných strán Povinnosti Zhotoviteľa 4.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy písomne stanoviť oprávnenú osobu (resp. osoby) na účely konania pri vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach podľa tejto zmluvy. Zmena oprávnenej osoby musí byť zaslaná druhej strane formou doporučeného listu podpísaného štatutárnym orgánom Zhotoviteľa alebo ním stanovenými osobami na základe osobitnej plnej moci najneskôr 3 pracovné dni pred vykonaním zmien. 4.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci pri plnení tejto zmluvy v objektoch Objednávateľa dodržiavali všetky všeobecne záväzné predpisy, vzťahujúce sa k vykonávaniu činností, hlavne predpisy súvisiace s bezpečnosťou práce a požiarnou bezpečnosťou, interné predpisy Objednávateľa, najmä predpisy týkajúce sa vstupu do objektov a bezpečnosti systémov Objednávateľa, s ktorými ich Objednávateľ zoznámi, a aby sa riadili organizačnými pokynmi oprávnených pracovníkov Objednávateľa. 4.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby prístup k dôvernými informáciám a údajom Objednávateľa pri plnení tejto zmluvy mali výlučne pracovníci uvedení v Prílohe č. 3 tejto zmluvy a to v rozsahu, v akom tieto informácie a údaje potrebujú k plneniu tejto zmluvy. 4.4 Zhotoviteľ je povinný po skončení projektu odstrániť zo svojich informačných prostriedkov dôverné informácie Objednávateľa, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. Povinnosti a práva Objednávateľa 4.5 Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy písomne stanoviť oprávnenú osobu (resp. osoby) na účely konania pri vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach podľa tejto zmluvy. Zmena oprávnenej osoby musí byť zaslaná druhej strane formou doporučeného listu podpísaného zástupcom Objednávateľa, ktorý podpísal zmluvu v mene Objednávateľa alebo ním stanovenými osobami na základe osobitnej plnej moci najneskôr 3 pracovné dni pred vykonaním zmeny. 4.6 Objednávateľ má právo kontrolovať pracovníkov Zhotoviteľa pri činnostiach v rámci plnenia predmetu zmluvy vykonávaných v priestoroch Objednávateľa. Čl. V Cena predmetu zmluvy 5.1 Cena za zhotovenie a dodanie predmetu podľa tejto zmluvy je nemenná. Cena za realizáciu projektu: EUR bez DPH (slovom šestnásťtisícpäťsto EUR) 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas 12 mesiacov od podpísania akceptačného protokolu bezpečnostného testovania aplikácie poskytnúť Objednávateľovi na objednávku úhrnom v celých hodinách 15 konzultačných hodín v jednotkovej cene za jednu konzultačnú hodinu: 62,50 EUR bez DPH (slovom šesťdesiatdva EUR a 50 centov za jednu celú konzultačnú hodinu) Bratislava 2011 strana 3/16

4 pri realizácii projektov na základe vykonaného bezpečnostného testovania. Konzultácie smú poskytnúť výlučne pracovníci Zhotoviteľa uvedení v časti Príloha č.3 tejto zmluvy a to do 14 kalendárnych dní od doručenia písomnej objednávky na konzultáciu zhotoviteľovi. Skutočný počet čerpaných konzultačných hodín v rámci jednej objednávky, musí byť písomne potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán, ktorí sa konzultácie zúčastnili. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi fakturovať na základe objednávky len skutočne vyčerpaný počet celých konzultačných hodín uvedenou hodinovou sadzbou za jednu konzultačnú hodinu. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať konzultačné hodiny v plnom rozsahu, prípadne nemusí čerpať konzultačné hodiny vôbec. Čl. VI Platobné podmienky 6.1 Cenu za realizáciu projektu podľa odseku 5.1 tejto zmluvy bude Zhotoviteľ fakturovať na základe akceptačného protokolu bezpečnostného testovania aplikácie podpísaného zástupcami obidvoch strán. Cena je uvedená bez DPH. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru a doručí ju Objednávateľovi najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa podpísania akceptačného protokolu bezpečnostného testovania aplikácie. Faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní od dňa jej doručenia Objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa. 6.2 Cenu za poskytnuté konzultačné hodiny podľa odseku 5.2 tejto zmluvy bude Zhotoviteľ fakturovať na základe objednávky Objednávateľa. Cena je uvedená bez DPH. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru a doručí ju Objednávateľovi najneskôr do 7 kalendárnych dní od konania konzultácie. Faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa. 6.3 Zmluvné pokuty podľa článku VIII. sa fakturujú zmluvnými stranami priebežne a sú splatné do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane. 6.4 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne cenové údaje, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť do 5 pracovných dní Zhotoviteľovi na prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry Objednávateľovi. Čl. VII Miesto plnenia zmluvy 7.1 Miestom plnenia zmluvy, bezpečnostného testovania aplikácie, dodania príslušnej dokumentácie, v listinnej aj elektronickej forme, sú priestory Objednávateľa na Ul. Imricha Karvaša č. 1, Bratislava. Čl. VIII Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 8.1 Ak dôjde k omeškaniu Zhotoviteľa pri realizácii jednotlivých fáz projektu v termínoch dohodnutých podľa článku III bodu 3.1 a 3.2 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (tristo EUR), za každý kalendárny deň omeškania. 8.2 Zmluvnú pokutu podľa odseku 8.1 za omeškanie Zhotoviteľa nie je možné účtovať v prípade, že omeškanie Zhotoviteľa je spôsobené neposkytnutím dostatočnej súčinnosti zo strany Objednávateľa (napr. nevytvorením časových a technických podmienok pre vykonanie testovania alebo neposkytnutím relevantných podkladov a dokumentácie) alebo vyššou mocou, čo sú okolnosti nepredvídateľné a neodvrátiteľné ani jednou zo zmluvných strán (napr. prírodné katastrofy, vojny, plošné výpadky energie, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu projektu). 8.3 V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry podľa čl. VI bodu 6.1 a 6.2 tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. 8.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa s platením faktúr vystavených podľa ods. 8.1 alebo ods tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. 8.5 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by stranám vznikli porušením zmluvných povinností. Čl. IX Odstúpenie od zmluvy Bratislava 2011 strana 4/16

5 9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 9.2 Za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom sa považuje, ak nastane ktorýkoľvek z nižšie uvedených prípadov: a) Zhotoviteľ mešká s realizáciou niektorej z fáz projektu o viac ako 4 kalendárne týždne, a túto skutočnosť nenapraví ani do 5-tich pracovných dní po doručení písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi, b) Dokumentácia neobsahuje všetky informácie požadované v časti Príloha č.1 tejto zmluvy, c) Zhotoviteľ dokumentácii nezapracoval pripomienky Objednávateľa. pričom jednotlivé prípady porušenia záväzkov uvedených v písm. a) c) bodu 9.2 sa považujú za podstatné porušenie zmluvy a za nesplnenie záväzku ako celku. 9.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. 9.4 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy môže druhá zmluvná strana odstúpiť od tejto zmluvy, ak zmluvná strana, ktorá zmluvnú povinnosť porušila ju nesplní ani v dodatočnej písomne dohodnutej lehote. Odstúpenie od tejto zmluvy je možné výlučne písomnou formou a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Čl. X Zodpovednosť za škody 10.1 Každá zo strán nesie zodpovednosť za škody v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Čl. XI Povinnosť mlčanlivosti 11.1 Dôvernými informáciami a údajmi Objednávateľa sa rozumejú informácie a údaje o infraštruktúre alebo častiach infraštruktúry IT prostredia NBS, vrátane konfigurácie, zabezpečenia, spôsobu prevádzky a súvisiacich prevádzkových postupov. Dôvernými informáciami a údajmi Objednávateľa sa ďalej rozumejú podrobnosti a výsledky vykonaných bezpečnostných testov a analýz pri realizácii projektu, vrátane súvisiacej dokumentácie Obe zmluvné strany berú na vedomie, že prídu do styku s dôvernými informáciami a údajmi druhej zmluvnej strany. Týmto sa zaväzujú dodržať utajenie informácií a zamedziť zneužitiu týchto informácií vo svoj prospech alebo prospech tretích osôb svojím zavinením. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súvislosti s realizáciou dodávky nedošlo k zneužitiu dát Objednávateľa a rovnako sa zaväzuje k takému konaniu, ktoré bude minimalizovať kontakt s dátami na mieru čo najnižšiu, avšak postačujúcu k riadnemu plneniu tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti nezaniká ani po ukončení tejto zmluvy, nie je možné sa jej nijako zbaviť. V prípade porušenia tohto záväzku je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi ním zavinenú preukázateľnú škodu. V prípade, že škodu nie je možné finančne vyjadriť (napr. 17, 44 Obchodného zákonníka), je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ,- EUR (slovom dvadsaťtisíc EUR) za každý dokázaný prípad zneužitia interných informácií a údajov. Táto zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od písomného oznámenia Objednávateľa o zistení porušenia záväzku podľa tohto bodu zhotoviteľovi Týmto záväzkom mlčanlivosti nie je dotknuté zverejnenie tejto zmluvy ako povinne zverejňovanej zmluvy. Čl. XII Záverečné ustanovenia 12.1 Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. Prípadné súdne spory vzniknuté z tejto zmluvy bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky, ak sa zmluvné strany osobitne písomne nedohodnú na riešení sporu v rozhodcovskom konaní Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto zmluvu podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. Bratislava 2011 strana 5/16

6 12.3 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch vlastnoručne podpísaných zmluvnými stranami, z ktorých dva exempláre dostane Zhotoviteľ a štyri exempláre dostane Objednávateľ Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: Príloha č.1: Príloha č.2: Príloha č.3: Príloha č.4: Požiadavky na bezpečnostné testovanie aplikácie. Rámcový plán bezpečnostného testovania aplikácie. Kontaktné osoby Objednávateľa a pracovníci Zhotoviteľa podieľajúci sa na realizácii predmetu plnenia. Akceptačný protokol bezpečnostného testovania aplikácie Túto zmluvu je možné zrušiť, meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami k zmluve na základe dohody zmluvných strán, podpísanými oboma zmluvnými stranami Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení 5a zákona o prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami 271 ods. 2 a 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami 47a Občianskeho zákonníka. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej dodatkov a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve, v jej dodatkoch a faktúrach zhotoviteľa doručených objednávateľovi, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa 5a a 5b zákona o prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa [ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s 5a ods. 1 a 5 zákona o prístupe k informáciám]. Za objednávateľa Národná banka Slovenska Za zhotoviteľa: AEC, spol. s r.o. k Zmluve o dielo č. E Príloha č. 1 Fáze A - Testování bezpečnosti aplikace Kolemplexní testování bezpečnosti aplikace NBS vyhledává slabá místa v zabezpečení, která jsou obsažena již v technologii testované aplikace nebo vznikla v důsledku špatných nastavení parametrů při implementaci. Bezpečnostní test aplikace doporučujeme realizovat v následujících krocích: Posouzení naplnění opatření daných bezpečnostním záměrem. Penetrační test aplikace zahrnující o Testování zranitelností dle OWASP Testing Guide v3. o Testování nachýlnosti aplikace na útoky typu Denial of Service. o Testování z úrovně anonymního i registrovaného uživatele (s přídělenými právy 11 definovaných rolí). Bratislava 2011 strana 6/16

7 o Manuální ověření všech identifikovaných zranitelností. Audit konfigurace serveru s operačním systémem Windows Server 2008 R2 s aplikačním prostředím WAMP 2.1 (s odpovídajícími verzemi PHP, Apache a MySQL). Posouzení naplnění bezpečnostního záměru Součástí testů bezpečnosti aplikace bude i prověření naplnění bezpečnostního záměru. Předmětem této etapy je: studium dostupné dokumentace (bezpečnostního záměru), v případě potřeby i interview s odpovědným zástupcem NBS (v rámci auditu konfigurací); kontrola aktuálnosti bezpečnostního záměru vzhledem k výstupům testů a auditu; prověření, zda opatření identifikovaná v rámci penetračních testů a auditu konfigurace slouží k naplnění základních bezpečnostních cílů daných bezpečnosntím záměrem; prověření, zda okolí testované aplikace a její vztah k možným příčinám narušení odpovídá výsledkům provedených testů. Výsledky posouzení budou shrnuty v závěrečném zhodnocení. Penetrační test webové aplikace V následujících odstavcích jsou uvedeny obené činnosti, jejichž cílem je získat podklady pro komplexní hodnocení bezpečnosti aplikace při penetračním testování. Identifikace cíle Identifikace aktivních služeb Identifikace zranitelností Získání přístupu Eskalace privilegií a ovládnutí cíle Reakce na testy Penetrační testy vyhledávají slabá místa v zabezpečení, která jsou obsažena již v technologii testované aplikace nebo vznikla v důsledku špatných nastavení parametrů při implementaci. Činnosti prováděné v rámci testů jsou zaměřeny na vytvoření profilu odolnosti testovaných aplikací vůči možným technikám napadení. Veškeré testy se provádějí bez destruktivních zásahů (pokud je klient výslovně nepožaduje) tzn., že útok končí kompromitací systému, neprovádějí se žádné změny, které by poškodily IS. Součástí testů je také prověření bezpečnosti autentizačních a autorizačních mechanismů a způsobu zacházení s citlivými informacemi v rámci testovaných aplikací. Penetrační testy prověří aplikaci z pohledu spolehlivosti, zajištění integrity a důvěrnosti dat. Testy jsou zaměřeny také na identifikaci bezpečnostních slabin, které se mohou vyskytovat v rámci instalace, konfigurace a procesů zpracování dat aplikace. Penetrační testy aplikací zahrnují následující kroky: kontrola nastavení bezpečné komunikace (např. pomocí https, ssl); bezpečnost kritických datových toků; chyby aplikací (výpočty, náhodné chyby, ztráta dat); možnost zneužití aplikací neautorizovaným způsobem, kontrola hodnot při zadání uživatelem; stabilita aplikací; posouzení bezpečnostní úrovně skriptů - nesprávně naprogramované aplikační skripty (cgi, php nebo asp) mohou představovat bezpečnostní riziko, proto budou vybrané skripty analyzovány z hlediska bezpečnosti; pokus o získání přihlašovacích údajů registrovaného uživatele; náchylnost na aplikační zranitelnosti definované v rámci projektu OWASP; bezpečnost technologií, na kterých jsou systémy postaveny (operační systémy, webové, aplikační a databázové servery) a jejich bezpečná integrace do zbývající infrastruktury; možnosti zneužití dostupných technologií v aplikaci útočníkem a proveditelné útoky na účty/relace legitimních klientů. Bratislava 2011 strana 7/16

8 Při realizaci penetračních testů vycházíme z metodiky OWASP Testing Guide verze 3.0, a metodiky OSSTMM přičemž používáme tyto níže uvedené techniky/typy útoků a sběru informací. Information Gathering Configuration Management Testing Authentication Testing Session Management Testing Authorization Testing Business logic Testing Data Validation Testing Denial of Service Testing Web Services Testing AJAX Testing Testy budou dle potřeby realizovány v několika úrovních: Úroveň anonymního uživatele bez autentizace Detailní prověření bez znalosti prostředí představuje simulaci napadení internetové aplikace útočníkem, který má k dispozici pouze veřejně dostupné informace. Cílem testů je detekovat zranitelnosti, které mohou být zneužity k získání neautorizovaného přístupu k citlivým informacím a systémovým zdrojům. Součástí testů je ohodnocení možností anonymního útočníka vzhledem k získání neautorizovaného přístupu k systému zde budou aplikace testovány na možnosti unesení relace, útoky MITM (Man In The Middle), zcizení autentizačních údajů a další. Úroveň autentizovaného/registrovaného uživatele Cílem testů je simulovat techniky útočníků, při kterých dochází k využití získaných (přidělených) práv k získání informací nebo dat vlastněných jinou osobou. Například se může jednat o získání dat z cizího účtu po změně cesty v odkazu, získání dat z databáze při změně ID čísla uživatele, možnosti eskalace práv atd. Testy budou provedeny z pohledu všech 11 rolí, které aplikace využívá. Audit konfigurace Součástí prověrky webové aplikace je i audit konfigurace vybraného systému serveru s MS Windows 2008 s odpovídajícím aplikačním prostředím. Ostatní prvky infrasturktury, jež jsou součástí testované aplikace, budou prověřeny formou penetračního testu. Informace pro kontrolu konfigurace vybraných zařízení jsou získávány na základě rozhovorů a přímým testováním. Dále využíváme standardních sestav, dostupných ze systémů ve spolupráci s administrátory zařízení/systému. Cílem je nashromáždit informace o specifické konfiguraci jednotlivých zařízení/systémů a následně zhodnotit jejich nastavení z hlediska bezpečnosti. Audity konfigurace serveru (Windows) provádíme ve třech fázích: 1. Interview s fundovaným personálem IT oddělení, kdy jsou zodpovězeny základní otázky týkající se fyzické bezpečnosti, zálohování, přístupnosti zařízení a aplikací z jiných sítí - DMZ, Internet atd. 2. Audity samotných serverů s právy superuživatele systému. Provádí se analýza pomocí komerčních nástrojů a vlastních skriptů a nástrojů, mezi jinými Shadow Security Scanner, GFI LanGuard, AEC ToolKit, MBSA. Provádí se též prohlídka systému a nastavení ze systémové konzole (případně terminálové relace). 3. Jednotlivé audity budou zaměřeny zejména na prověření správy systémů a systémových služeb, autentizace a autorizace uživatelů vůči prověřovaným systémům (politiky uživatelských účtů a přístupových oprávnění, ), úroveň logování atd. Prověrky vybraných aplikací budou provedeny z pohledu spolehlivosti, zajištění integrity, autentizace a důvěrnosti dat. Další částí auditu bude prověření bezpečnosti, konfigurace a aktuálnosti serveru a instalovaných aplikací, kdy budou prověřovány například: účty (mrtvé a nepoužívané účty, nastavení, ); sdílení (práva, anonymní dostupnost); Bratislava 2011 strana 8/16

9 záplatování (aktuálnost OS a aplikací); služby (adekvátnost spuštěných služeb, hardening); procesy (neznámé, podezřelé služby); konfigurace Domain Controlleru je-li testovaný server současně i DC (skripty, tasks ); základní testy účtů cracking; audit služeb - ověření zranitelností služeb a server; audit vzdáleně dostupných služeb a aplikací s ohledem na bezpečnost skenování portů a zranitelností. 4. Manuální analýza výstupů nástrojů a skriptů s ohledem na zaměření a funkčnost systémů jsou detekovány nedostatky a navrženy postupy, jak je napravit. Audit aplikačního prostředí AMP (Apache, MySQL, PHP) Předmětem auditu jednotlivých technologií je: nastavení a práva uživatelů, pod kterými jsou tyto technologie provozovány podle principů Least Privilege Principle a Segregation of Duties; aktuálnost verzí a přítomnost bezpečnostně relevantních patchů a updatů; nastavení auditování a vyhodnocování auditních záznamů; ochrana před útoky DoS (např. možnosti zahlcení logy); soulad konfiguračních nastavení s doporučovanými best practises z pohledu bezpečnosti pro každou ze zmíněných technologií zvlášť, např.: Apache: využití adresářových direktiv, konfigurace SSL; PHP: využití potenciálně nebezpečných direktiv (register_globals, magic_quotes_gpc...); MySQL: použití implicitních účtů, zabezpečení síťového připojení k databázi. Audit aplikačního prostředí je realizován v následujících krocích: 1. Interview s administrátorem, jehož cílem je pochopení funkcionality a specifik testovaného řešení. 2. Sesbírání konfigurací převážně pomocí automatizovaných skriptů, případně manuálně s využitím systémových nástrojů. 3. Analýza získaných dat a tvorba závěřečné zprávy. Fáze B Oveření odstranění identifikovaných zranitelností Předmětem této fáze je ověření odstranění identifikovaných zranitelností. Ověření je prováděno stejnou metodou a postupem jako samotné penetrační testy, avšak se zaměřením na dříve identifikované zranitelnosti. V případě, že se nepodaří zranitelnost opakovaně identifikovat, je považována za odstraněnou. Při ověřování odstranění jsou prověřovány i možné vedlejší efekty (v některých případech je při odstraňovaní chyby/zranitelnosti nebo změně nastavení do aplikace zavlečena chyba nová). Výstupy projektu Výstupem projektu jsou: detailní (technická) zpráva o stavu bezpečnosti prověřované aplikace (výstup fáze A); zpráva z výsledku testů ověření odstranění identifikovaných zranitelností (výstup fáze B); závěrečné zhodnocení bezpečnosti aplikace (manažerské shrnutí) včetně zhodnocení naplnění bezpečnostního záměru. Výstupy budou dodány v tištěné podobě a ve formátu programů MS Word a Excel na CD/DVD spolu s výstupy z použitých nástrojů a případnými doplňujícími informacemi k testům (např. screenshoty z průběhu testů). Detailní zpráva Obsahem detailní zprávy jsou konkrétní zjištění související s jednotlivými zkoumanými oblastmi. Detailní zpráva obsahuje následující informace: Cíl a rozsah projektu. Bratislava 2011 strana 9/16

10 Stanovení stupnice a metodiky hodnocení zranitelností kategorizace zranitelností a způsob jejich značení v dokumentu (viz níže). Detailní postup provedených testů včetně nástrojů a technik použitých v jednotlivých fázích. Popis zjištění z jednotlivých fází testů. Popis nalezených zranitelnosti, každá v členění o zjištění identifikace zranitelného místa/nálezu včetně popisu kde a jakým způsobem byla zranitelnost identifikována; o riziko popis rizik plynoucích z možného zneužití zranitelného místa včetně možných scénářů zneužití (za jakých podmínek je možné zranitelnost zneužít a jaké jsou možné dopady tohoto zneužití), posouzení dopadu rizika na produkční prostředí; o doporučení doporučení vedoucí k odstranění nalezených nedostatků, případně návrhy na zvýšení bezpečnosti stávajících bezpečnostních mechanismů a opatření. Tato doporučení se mohou týkat procesních změn, konfigurace zařízení (hardening systémů), návrhu nových bezpečnostních mechanismů pro zvýšení stávající úrovně bezpečnosti, doporučení pro uživatelská PC atd. o přílohy (výstupy z použitých nástrojů, důkazy apod.). Závěrečné zhodnocení provedeného testu a hodnocení aktuálně dosažené úrovně bezpečnosti testovaných aplikací. Hodnocení/kategorizace zranitelnosti: Veškeré nalezené problémy a zranitelnosti jsou rozděleny do pěti kategorií podle závažnosti: - kriticky závažná chyba (KRITICKÁ) CRITICAL Jako kritické chyby jsou označeny nedostatky, které byly při testech zneužity a vedly (mohou vést) k přímé kompromitaci testovaného systému. - závažné chyby (VYSOKÁ) HIGH Jako závažné klasifikujeme chyby, které bezprostředně umožňují kompromitaci systému, či jeho nedostupnost. U těchto chyb existuje velmi vysoká pravděpodobnost zneužití. Jejich okamžitá náprava je nutná. - středně závažné chyby (STŘEDNÍ) MEDIUM Do této kategorie spadají chyby, jejichž využití k potenciálnímu útoku na IS je technologicky náročnější na realizaci, nebo které umožňují průnik do systému pouze v případě splnění několika určitých navzájem souvisejících podmínek. Jejich závažnost nelze podceňovat s ohledem na potenciálně hrozící zneužití. - méně závažné chyby (NÍZKÁ) LOW Tato kategorie zahrnuje méně závažné chyby, které napomáhají napadení systému. Např. poskytují potenciálnímu útočníkovi informace, jež lze uplatnit v rámci útoku na IS - organizace o svém IS prozrazuje více, než je nezbytně nutné. Ve většině případů se jedná pouze o konfigurační opomenutí apod. - (INFORMATIVNÍ) INFO Informativní kategorie označuje vše, co lze zjistit o systémech a sítích, aniž by bylo možné jakýmkoliv způsobem zabránit úniku těchto informací. Tyto údaje nejsou většinou příliš důležité pro vedení vlastního útoku, ale mnohdy mohou napomoci útočníkovi při dokreslení či doplnění celkového obrazu o cíli potenciálního napadení. Klasifikace dle schopnosti útočníka - skill, neboli schopnosti útočníka, je klasifikace, která popisuje nároky kladené na schopnosti a znalosti útočníka pro realizaci daného útoku. Pro identifikaci a případné zneužití zranitelnosti postačují základní znalosti a schopnosti uživatele útočníka. Ke zneužití může dojít také neúmyslnou chybou nebo náhodným jednáním. Bratislava 2011 strana 10/16

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti Stará Lesná 8. 11. apríla 2013 Bratislava

More information

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

Analýza požadavků Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ve vztahu ke sběru údajů z oblasti odpadového hospodářství SR

Analýza požadavků Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ve vztahu ke sběru údajů z oblasti odpadového hospodářství SR Analýza požadavků Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ve vztahu ke sběru údajů z oblasti odpadového hospodářství SR Zpracoval autorský kolektiv: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Bc. Michal Hejč

More information

I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005

I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005 EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě S B O R N Í K INOVAČNÍ PROCESY VE SVĚTĚ A JEJICH VLIV NA EVROPSKOU INTEGRACI (HISTORIE, REALITA, VIZE) I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE

More information

LG-E430. Uživatelská příručka Návod na používanie User Guide ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-E430. Uživatelská příručka Návod na používanie User Guide ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

LG-D605 MFL67982004 (1.0) H

LG-D605 MFL67982004 (1.0) H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

EORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA

EORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA T Prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. narodil sa 13.12.1928 v Brezne pocta prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc. k 80. narodeninám TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA 1947-1951 Právnická fakulta

More information

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU formujúca myseľ i srdce FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA Zborník z 2. medzinárodnej konferencie ETICKÉ ASPEKTY OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI V TEÓRII A PRAXI 2010 VERBUM - vydavateľstvo

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Miron Zelina: Školská reforma je proces... Štefan Porubský: Nieko¾ko poznámok k školskej reforme 08 z aspektu primárnej edukácie O UÈITE¼OVI Jaroslava Vašutová: Uèitelé

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick Reference Guide

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick Reference Guide Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva. Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva. Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012 ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012 Dopravná logistika a krízové situácie Zborník 15. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou

More information

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2007

More information

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Slovenská spoločnosť hygienikov SLS Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK Bratislava ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE Zborník vedeckých prác Jana Jurkovičová Zuzana

More information

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC Martin Husovec Titul Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva Edice CZ.NIC 1 Martin Husovec ZODPOVEDNOSŤ NA INTERNETE podľa českého a slovenského práva Vydavatel: CZ.NIC, z. s. p. o.

More information

konštrukcia, k k i inovácie, vývoj, svet lídrov, automobilky, metrológia, materiály, NOVÁ GENERÁCIA VRTÁKOV

konštrukcia, k k i inovácie, vývoj, svet lídrov, automobilky, metrológia, materiály, NOVÁ GENERÁCIA VRTÁKOV 4 / 120 Kč www.leaderpress.sk 2/2014 7. ročník máj 2014 Elektronická verzia viac informácií, vyššia čítanosť ai magazine 2/2014 a u t o m o t i v e i n d u s t r y Journal about the automotive industry

More information

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca OBJEDNÁVKA na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca Vychází 4 - krát ročně. Cena za kus 1,60 EUR/50 Kč. Celoročné předplatné: 6 EUR/200 Kč. Pro studenty zdravotnických

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

LG-P760 MFL67725615 (1.0)

LG-P760 MFL67725615 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Zameranie časopisu: teoretické a praktické

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2008 25. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE Štátny zdravotný ústav SR Slovenská spoločnosť hygienikov SLS Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK Bratislava ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE Zborník vedeckých prác Editor: prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc. BRATISLAVA

More information

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 1 2012 Ročník 1 OBSAH Príhovor (Bibiána Hlebová)...3 Z histórie Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej

More information

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1 291 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42, 2007, č. 4, s. 291 306. KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1 MAREK BLATNÝ 2 TOMÁŠ KEPÁK 3 IRENA VLČKOVÁ

More information

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Nové rozmery informačného univerza 9. 12. máj 2011 Stará Lesná Vysoké Tatry Bratislava 2011 INFOS

More information

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012 Brno, 23. listopadu 2012 Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Záštitu nad konferencí převzali

More information

TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Editori Juraj Čáp Katarína Žiaková MARTIN 2011 Recenzenti doc.

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 5/006 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I SSN 1336-740 6 5 9 771336 74001 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 84 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie: (pozri tiež www.ssds.sk,

More information

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu)

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Zodpovedný riešiteľ: Riešitelia: PhDr. Kostolná Zuzana PhDr. Hanzelová Eneke CSc. PhDr. Kostolná

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information