Zmluva o dielo č uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany. Imricha Karvaša Bratislava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Zmluva o dielo č. 2011000091 uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany. Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava"

Transcription

1 Zmluva o dielo č uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ : Národná banka Slovenska Bratislava Zastúpený : Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Bratislava Číslo účtu : 2129/0720 IČO : DIČ: IČ DPH : SK (ďalej len objednávateľ ) a Zhotoviteľ : AEC, spol. s r.o. Holandská 878/ Brno Štatutárny orgán: IČO : DIČ: CZ Reg.: Krajský súd v Brně, oddiel C, vložka (ďalej len zhotoviteľ )

2 Čl. I Úvod 1.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, a) že je právnickou osobou riadne založenou a zapísanou podľa českého právneho poriadku v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 38808, alebo fyzickou osobou oprávnenou podnikať v danej oblasti podľa platných zákonov. b) že má plné právo a spôsobilosť uzavrieť túto zmluvu a plniť záväzky v nej obsiahnuté. Čl. II Predmet zmluvy 2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať bezpečnostné testovanie aplikácie a vypracovať príslušnú dokumentáciu podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Čl. III Všeobecné podmienky plnenia 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať bezpečnostné testovanie aplikácie, vypracovať a odovzdať objednávateľovi príslušnú dokumentáciu (v ďalšom aj realizácia projektu ) podľa špecifikácie v časti Príloha č.1 tejto zmluvy v termínoch podľa harmonogramu uvedeného v časti Príloha č.2 tejto zmluvy. 3.2 Lehota na realizáciu jednotlivých fáz projektu nesmie prekročiť: kalendárne týždne pre fázu A, kalendárny týždeň pre fázu B. 3.3 Lehoty uvedené v bode 3.2 začínajú plynúť dňom písomného oznámenia objednávateľa (aj om) o pripravenosti na vykonanie príslušnej fázy zhotoviteľovi a nezahŕňajú čas potrebný na pripomienkovanie dokumentácie objednávateľom ani čas potrebný na zapracovanie pripomienok Zhotoviteľom, v súlade s ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy. 3.4 V prípade, že Objednávateľ neoznámi svoju pripravenosť na vykonanie fázy B Zhotoviteľovi do 6 kalendárnych mesiacov od ukončenia (vrátane pripomienkovania dokumentácie a zapracovania pripomienok) fázy A, predmet plnenia sa považuje za dodaný a Objednávateľ je povinný podpísať akceptačný protokol bezpečnostného testovania aplikácie. 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť požadovanú dokumentáciu v písomnej forme a v elektronickej forme na vhodnom médiu vo formátoch aplikačných programov Microsoft Word a Microsoft Excel (ďalej elektronická forma ) a v slovenskom jazyku. 3.6 Zhotoviteľ je povinný v elektronickej forme písomne odovzdať Objednávateľovi na pripomienkovanie príslušnú dokumentáciu v deň ukončenia každej fázy realizácie projektu. 3.7 Objednávateľ do 7 kalendárnych dní od odovzdania príslušnej dokumentácie písomne doručí Zhotoviteľovi zoznam pripomienok. 3.8 Zhotoviteľ do 7 kalendárnych dní od prijatia Objednávateľom doručených pripomienok zapracuje pripomienky do dokumentácie, vyhotoví popis zapracovania pripomienok a písomne ho odovzdá ho spolu s upravenou dokumentáciou Objednávateľovi. 3.9 Objednávateľ do 7 dní od prijatia popisu zapracovania pripomienok písomne akceptuje spôsob zapracovania alebo písomne požiada o nápravu zapracovania pripomienok, ktorú Zhotoviteľ vykoná podľa bodu Ak objednávateľ nepožiada v stanovenej lehote o nápravu, má sa za to, že ide o konečnú verziu príslušnej dokumentácie. Objednávateľ a Zhotoviteľ následne podpíšu Akceptačný protokol bezpečnostného testovania aplikácie, uvedený v časti Príloha č. 4 tejto zmluvy Objednávateľ má právo použiť výslednú dokumentáciu alebo jej časti pre svoje potreby a pre tieto potreby ju poskytnúť tretím stranám Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii projektu a to najmä poskytnutím dokumentácie alebo informácií relevantných k bezpečnostnému testovaniu, ako aj vytvorením technických podmienok pre vykonanie bezpečnostného testovania (pričom aplikácia bude prevádzkovaná v prostredí NBS). Bratislava 2011 strana 2/16

3 3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť Objednávateľa o technických detailoch plánovaných testov (najmä s ohľadom na možný dopad na iné IT komponenty Objednávateľa) a následne vykonávať výlučne také testy, ktoré Objednávateľ schválil a v časoch, ktoré Objednávateľ určil Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bezpečnostné testy budú vykonávať výlučne pracovníci Zhotoviteľa uvedení v časti Príloha č.3 tejto zmluvy Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii projektu rešpektovať požiadavky uvedené v časti Príloha č.1 tejto zmluvy Objednávateľ poskytne dokumentáciu alebo informácie výlučne pracovníkom Zhotoviteľa uvedeným v časti Príloha č.3 tejto zmluvy Zhotoviteľ sa zaväzuje kontaktovať výlučne zamestnancov Objednávateľa, ktorí sú uvedení v časti Príloha č.3 tejto zmluvy. Čl. IV Povinnosť zmluvných strán Povinnosti Zhotoviteľa 4.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy písomne stanoviť oprávnenú osobu (resp. osoby) na účely konania pri vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach podľa tejto zmluvy. Zmena oprávnenej osoby musí byť zaslaná druhej strane formou doporučeného listu podpísaného štatutárnym orgánom Zhotoviteľa alebo ním stanovenými osobami na základe osobitnej plnej moci najneskôr 3 pracovné dni pred vykonaním zmien. 4.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci pri plnení tejto zmluvy v objektoch Objednávateľa dodržiavali všetky všeobecne záväzné predpisy, vzťahujúce sa k vykonávaniu činností, hlavne predpisy súvisiace s bezpečnosťou práce a požiarnou bezpečnosťou, interné predpisy Objednávateľa, najmä predpisy týkajúce sa vstupu do objektov a bezpečnosti systémov Objednávateľa, s ktorými ich Objednávateľ zoznámi, a aby sa riadili organizačnými pokynmi oprávnených pracovníkov Objednávateľa. 4.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby prístup k dôvernými informáciám a údajom Objednávateľa pri plnení tejto zmluvy mali výlučne pracovníci uvedení v Prílohe č. 3 tejto zmluvy a to v rozsahu, v akom tieto informácie a údaje potrebujú k plneniu tejto zmluvy. 4.4 Zhotoviteľ je povinný po skončení projektu odstrániť zo svojich informačných prostriedkov dôverné informácie Objednávateľa, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. Povinnosti a práva Objednávateľa 4.5 Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy písomne stanoviť oprávnenú osobu (resp. osoby) na účely konania pri vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach podľa tejto zmluvy. Zmena oprávnenej osoby musí byť zaslaná druhej strane formou doporučeného listu podpísaného zástupcom Objednávateľa, ktorý podpísal zmluvu v mene Objednávateľa alebo ním stanovenými osobami na základe osobitnej plnej moci najneskôr 3 pracovné dni pred vykonaním zmeny. 4.6 Objednávateľ má právo kontrolovať pracovníkov Zhotoviteľa pri činnostiach v rámci plnenia predmetu zmluvy vykonávaných v priestoroch Objednávateľa. Čl. V Cena predmetu zmluvy 5.1 Cena za zhotovenie a dodanie predmetu podľa tejto zmluvy je nemenná. Cena za realizáciu projektu: EUR bez DPH (slovom šestnásťtisícpäťsto EUR) 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas 12 mesiacov od podpísania akceptačného protokolu bezpečnostného testovania aplikácie poskytnúť Objednávateľovi na objednávku úhrnom v celých hodinách 15 konzultačných hodín v jednotkovej cene za jednu konzultačnú hodinu: 62,50 EUR bez DPH (slovom šesťdesiatdva EUR a 50 centov za jednu celú konzultačnú hodinu) Bratislava 2011 strana 3/16

4 pri realizácii projektov na základe vykonaného bezpečnostného testovania. Konzultácie smú poskytnúť výlučne pracovníci Zhotoviteľa uvedení v časti Príloha č.3 tejto zmluvy a to do 14 kalendárnych dní od doručenia písomnej objednávky na konzultáciu zhotoviteľovi. Skutočný počet čerpaných konzultačných hodín v rámci jednej objednávky, musí byť písomne potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán, ktorí sa konzultácie zúčastnili. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi fakturovať na základe objednávky len skutočne vyčerpaný počet celých konzultačných hodín uvedenou hodinovou sadzbou za jednu konzultačnú hodinu. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať konzultačné hodiny v plnom rozsahu, prípadne nemusí čerpať konzultačné hodiny vôbec. Čl. VI Platobné podmienky 6.1 Cenu za realizáciu projektu podľa odseku 5.1 tejto zmluvy bude Zhotoviteľ fakturovať na základe akceptačného protokolu bezpečnostného testovania aplikácie podpísaného zástupcami obidvoch strán. Cena je uvedená bez DPH. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru a doručí ju Objednávateľovi najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa podpísania akceptačného protokolu bezpečnostného testovania aplikácie. Faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní od dňa jej doručenia Objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa. 6.2 Cenu za poskytnuté konzultačné hodiny podľa odseku 5.2 tejto zmluvy bude Zhotoviteľ fakturovať na základe objednávky Objednávateľa. Cena je uvedená bez DPH. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru a doručí ju Objednávateľovi najneskôr do 7 kalendárnych dní od konania konzultácie. Faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa. 6.3 Zmluvné pokuty podľa článku VIII. sa fakturujú zmluvnými stranami priebežne a sú splatné do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane. 6.4 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne cenové údaje, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť do 5 pracovných dní Zhotoviteľovi na prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry Objednávateľovi. Čl. VII Miesto plnenia zmluvy 7.1 Miestom plnenia zmluvy, bezpečnostného testovania aplikácie, dodania príslušnej dokumentácie, v listinnej aj elektronickej forme, sú priestory Objednávateľa na Ul. Imricha Karvaša č. 1, Bratislava. Čl. VIII Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 8.1 Ak dôjde k omeškaniu Zhotoviteľa pri realizácii jednotlivých fáz projektu v termínoch dohodnutých podľa článku III bodu 3.1 a 3.2 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (tristo EUR), za každý kalendárny deň omeškania. 8.2 Zmluvnú pokutu podľa odseku 8.1 za omeškanie Zhotoviteľa nie je možné účtovať v prípade, že omeškanie Zhotoviteľa je spôsobené neposkytnutím dostatočnej súčinnosti zo strany Objednávateľa (napr. nevytvorením časových a technických podmienok pre vykonanie testovania alebo neposkytnutím relevantných podkladov a dokumentácie) alebo vyššou mocou, čo sú okolnosti nepredvídateľné a neodvrátiteľné ani jednou zo zmluvných strán (napr. prírodné katastrofy, vojny, plošné výpadky energie, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu projektu). 8.3 V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry podľa čl. VI bodu 6.1 a 6.2 tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. 8.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa s platením faktúr vystavených podľa ods. 8.1 alebo ods tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. 8.5 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by stranám vznikli porušením zmluvných povinností. Čl. IX Odstúpenie od zmluvy Bratislava 2011 strana 4/16

5 9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 9.2 Za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom sa považuje, ak nastane ktorýkoľvek z nižšie uvedených prípadov: a) Zhotoviteľ mešká s realizáciou niektorej z fáz projektu o viac ako 4 kalendárne týždne, a túto skutočnosť nenapraví ani do 5-tich pracovných dní po doručení písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi, b) Dokumentácia neobsahuje všetky informácie požadované v časti Príloha č.1 tejto zmluvy, c) Zhotoviteľ dokumentácii nezapracoval pripomienky Objednávateľa. pričom jednotlivé prípady porušenia záväzkov uvedených v písm. a) c) bodu 9.2 sa považujú za podstatné porušenie zmluvy a za nesplnenie záväzku ako celku. 9.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. 9.4 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy môže druhá zmluvná strana odstúpiť od tejto zmluvy, ak zmluvná strana, ktorá zmluvnú povinnosť porušila ju nesplní ani v dodatočnej písomne dohodnutej lehote. Odstúpenie od tejto zmluvy je možné výlučne písomnou formou a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Čl. X Zodpovednosť za škody 10.1 Každá zo strán nesie zodpovednosť za škody v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Čl. XI Povinnosť mlčanlivosti 11.1 Dôvernými informáciami a údajmi Objednávateľa sa rozumejú informácie a údaje o infraštruktúre alebo častiach infraštruktúry IT prostredia NBS, vrátane konfigurácie, zabezpečenia, spôsobu prevádzky a súvisiacich prevádzkových postupov. Dôvernými informáciami a údajmi Objednávateľa sa ďalej rozumejú podrobnosti a výsledky vykonaných bezpečnostných testov a analýz pri realizácii projektu, vrátane súvisiacej dokumentácie Obe zmluvné strany berú na vedomie, že prídu do styku s dôvernými informáciami a údajmi druhej zmluvnej strany. Týmto sa zaväzujú dodržať utajenie informácií a zamedziť zneužitiu týchto informácií vo svoj prospech alebo prospech tretích osôb svojím zavinením. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súvislosti s realizáciou dodávky nedošlo k zneužitiu dát Objednávateľa a rovnako sa zaväzuje k takému konaniu, ktoré bude minimalizovať kontakt s dátami na mieru čo najnižšiu, avšak postačujúcu k riadnemu plneniu tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti nezaniká ani po ukončení tejto zmluvy, nie je možné sa jej nijako zbaviť. V prípade porušenia tohto záväzku je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi ním zavinenú preukázateľnú škodu. V prípade, že škodu nie je možné finančne vyjadriť (napr. 17, 44 Obchodného zákonníka), je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ,- EUR (slovom dvadsaťtisíc EUR) za každý dokázaný prípad zneužitia interných informácií a údajov. Táto zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od písomného oznámenia Objednávateľa o zistení porušenia záväzku podľa tohto bodu zhotoviteľovi Týmto záväzkom mlčanlivosti nie je dotknuté zverejnenie tejto zmluvy ako povinne zverejňovanej zmluvy. Čl. XII Záverečné ustanovenia 12.1 Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. Prípadné súdne spory vzniknuté z tejto zmluvy bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky, ak sa zmluvné strany osobitne písomne nedohodnú na riešení sporu v rozhodcovskom konaní Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto zmluvu podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. Bratislava 2011 strana 5/16

6 12.3 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch vlastnoručne podpísaných zmluvnými stranami, z ktorých dva exempláre dostane Zhotoviteľ a štyri exempláre dostane Objednávateľ Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: Príloha č.1: Príloha č.2: Príloha č.3: Príloha č.4: Požiadavky na bezpečnostné testovanie aplikácie. Rámcový plán bezpečnostného testovania aplikácie. Kontaktné osoby Objednávateľa a pracovníci Zhotoviteľa podieľajúci sa na realizácii predmetu plnenia. Akceptačný protokol bezpečnostného testovania aplikácie Túto zmluvu je možné zrušiť, meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami k zmluve na základe dohody zmluvných strán, podpísanými oboma zmluvnými stranami Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení 5a zákona o prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami 271 ods. 2 a 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami 47a Občianskeho zákonníka. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej dodatkov a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve, v jej dodatkoch a faktúrach zhotoviteľa doručených objednávateľovi, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa 5a a 5b zákona o prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa [ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s 5a ods. 1 a 5 zákona o prístupe k informáciám]. Za objednávateľa Národná banka Slovenska Za zhotoviteľa: AEC, spol. s r.o. k Zmluve o dielo č. E Príloha č. 1 Fáze A - Testování bezpečnosti aplikace Kolemplexní testování bezpečnosti aplikace NBS vyhledává slabá místa v zabezpečení, která jsou obsažena již v technologii testované aplikace nebo vznikla v důsledku špatných nastavení parametrů při implementaci. Bezpečnostní test aplikace doporučujeme realizovat v následujících krocích: Posouzení naplnění opatření daných bezpečnostním záměrem. Penetrační test aplikace zahrnující o Testování zranitelností dle OWASP Testing Guide v3. o Testování nachýlnosti aplikace na útoky typu Denial of Service. o Testování z úrovně anonymního i registrovaného uživatele (s přídělenými právy 11 definovaných rolí). Bratislava 2011 strana 6/16

7 o Manuální ověření všech identifikovaných zranitelností. Audit konfigurace serveru s operačním systémem Windows Server 2008 R2 s aplikačním prostředím WAMP 2.1 (s odpovídajícími verzemi PHP, Apache a MySQL). Posouzení naplnění bezpečnostního záměru Součástí testů bezpečnosti aplikace bude i prověření naplnění bezpečnostního záměru. Předmětem této etapy je: studium dostupné dokumentace (bezpečnostního záměru), v případě potřeby i interview s odpovědným zástupcem NBS (v rámci auditu konfigurací); kontrola aktuálnosti bezpečnostního záměru vzhledem k výstupům testů a auditu; prověření, zda opatření identifikovaná v rámci penetračních testů a auditu konfigurace slouží k naplnění základních bezpečnostních cílů daných bezpečnosntím záměrem; prověření, zda okolí testované aplikace a její vztah k možným příčinám narušení odpovídá výsledkům provedených testů. Výsledky posouzení budou shrnuty v závěrečném zhodnocení. Penetrační test webové aplikace V následujících odstavcích jsou uvedeny obené činnosti, jejichž cílem je získat podklady pro komplexní hodnocení bezpečnosti aplikace při penetračním testování. Identifikace cíle Identifikace aktivních služeb Identifikace zranitelností Získání přístupu Eskalace privilegií a ovládnutí cíle Reakce na testy Penetrační testy vyhledávají slabá místa v zabezpečení, která jsou obsažena již v technologii testované aplikace nebo vznikla v důsledku špatných nastavení parametrů při implementaci. Činnosti prováděné v rámci testů jsou zaměřeny na vytvoření profilu odolnosti testovaných aplikací vůči možným technikám napadení. Veškeré testy se provádějí bez destruktivních zásahů (pokud je klient výslovně nepožaduje) tzn., že útok končí kompromitací systému, neprovádějí se žádné změny, které by poškodily IS. Součástí testů je také prověření bezpečnosti autentizačních a autorizačních mechanismů a způsobu zacházení s citlivými informacemi v rámci testovaných aplikací. Penetrační testy prověří aplikaci z pohledu spolehlivosti, zajištění integrity a důvěrnosti dat. Testy jsou zaměřeny také na identifikaci bezpečnostních slabin, které se mohou vyskytovat v rámci instalace, konfigurace a procesů zpracování dat aplikace. Penetrační testy aplikací zahrnují následující kroky: kontrola nastavení bezpečné komunikace (např. pomocí https, ssl); bezpečnost kritických datových toků; chyby aplikací (výpočty, náhodné chyby, ztráta dat); možnost zneužití aplikací neautorizovaným způsobem, kontrola hodnot při zadání uživatelem; stabilita aplikací; posouzení bezpečnostní úrovně skriptů - nesprávně naprogramované aplikační skripty (cgi, php nebo asp) mohou představovat bezpečnostní riziko, proto budou vybrané skripty analyzovány z hlediska bezpečnosti; pokus o získání přihlašovacích údajů registrovaného uživatele; náchylnost na aplikační zranitelnosti definované v rámci projektu OWASP; bezpečnost technologií, na kterých jsou systémy postaveny (operační systémy, webové, aplikační a databázové servery) a jejich bezpečná integrace do zbývající infrastruktury; možnosti zneužití dostupných technologií v aplikaci útočníkem a proveditelné útoky na účty/relace legitimních klientů. Bratislava 2011 strana 7/16

8 Při realizaci penetračních testů vycházíme z metodiky OWASP Testing Guide verze 3.0, a metodiky OSSTMM přičemž používáme tyto níže uvedené techniky/typy útoků a sběru informací. Information Gathering Configuration Management Testing Authentication Testing Session Management Testing Authorization Testing Business logic Testing Data Validation Testing Denial of Service Testing Web Services Testing AJAX Testing Testy budou dle potřeby realizovány v několika úrovních: Úroveň anonymního uživatele bez autentizace Detailní prověření bez znalosti prostředí představuje simulaci napadení internetové aplikace útočníkem, který má k dispozici pouze veřejně dostupné informace. Cílem testů je detekovat zranitelnosti, které mohou být zneužity k získání neautorizovaného přístupu k citlivým informacím a systémovým zdrojům. Součástí testů je ohodnocení možností anonymního útočníka vzhledem k získání neautorizovaného přístupu k systému zde budou aplikace testovány na možnosti unesení relace, útoky MITM (Man In The Middle), zcizení autentizačních údajů a další. Úroveň autentizovaného/registrovaného uživatele Cílem testů je simulovat techniky útočníků, při kterých dochází k využití získaných (přidělených) práv k získání informací nebo dat vlastněných jinou osobou. Například se může jednat o získání dat z cizího účtu po změně cesty v odkazu, získání dat z databáze při změně ID čísla uživatele, možnosti eskalace práv atd. Testy budou provedeny z pohledu všech 11 rolí, které aplikace využívá. Audit konfigurace Součástí prověrky webové aplikace je i audit konfigurace vybraného systému serveru s MS Windows 2008 s odpovídajícím aplikačním prostředím. Ostatní prvky infrasturktury, jež jsou součástí testované aplikace, budou prověřeny formou penetračního testu. Informace pro kontrolu konfigurace vybraných zařízení jsou získávány na základě rozhovorů a přímým testováním. Dále využíváme standardních sestav, dostupných ze systémů ve spolupráci s administrátory zařízení/systému. Cílem je nashromáždit informace o specifické konfiguraci jednotlivých zařízení/systémů a následně zhodnotit jejich nastavení z hlediska bezpečnosti. Audity konfigurace serveru (Windows) provádíme ve třech fázích: 1. Interview s fundovaným personálem IT oddělení, kdy jsou zodpovězeny základní otázky týkající se fyzické bezpečnosti, zálohování, přístupnosti zařízení a aplikací z jiných sítí - DMZ, Internet atd. 2. Audity samotných serverů s právy superuživatele systému. Provádí se analýza pomocí komerčních nástrojů a vlastních skriptů a nástrojů, mezi jinými Shadow Security Scanner, GFI LanGuard, AEC ToolKit, MBSA. Provádí se též prohlídka systému a nastavení ze systémové konzole (případně terminálové relace). 3. Jednotlivé audity budou zaměřeny zejména na prověření správy systémů a systémových služeb, autentizace a autorizace uživatelů vůči prověřovaným systémům (politiky uživatelských účtů a přístupových oprávnění, ), úroveň logování atd. Prověrky vybraných aplikací budou provedeny z pohledu spolehlivosti, zajištění integrity, autentizace a důvěrnosti dat. Další částí auditu bude prověření bezpečnosti, konfigurace a aktuálnosti serveru a instalovaných aplikací, kdy budou prověřovány například: účty (mrtvé a nepoužívané účty, nastavení, ); sdílení (práva, anonymní dostupnost); Bratislava 2011 strana 8/16

9 záplatování (aktuálnost OS a aplikací); služby (adekvátnost spuštěných služeb, hardening); procesy (neznámé, podezřelé služby); konfigurace Domain Controlleru je-li testovaný server současně i DC (skripty, tasks ); základní testy účtů cracking; audit služeb - ověření zranitelností služeb a server; audit vzdáleně dostupných služeb a aplikací s ohledem na bezpečnost skenování portů a zranitelností. 4. Manuální analýza výstupů nástrojů a skriptů s ohledem na zaměření a funkčnost systémů jsou detekovány nedostatky a navrženy postupy, jak je napravit. Audit aplikačního prostředí AMP (Apache, MySQL, PHP) Předmětem auditu jednotlivých technologií je: nastavení a práva uživatelů, pod kterými jsou tyto technologie provozovány podle principů Least Privilege Principle a Segregation of Duties; aktuálnost verzí a přítomnost bezpečnostně relevantních patchů a updatů; nastavení auditování a vyhodnocování auditních záznamů; ochrana před útoky DoS (např. možnosti zahlcení logy); soulad konfiguračních nastavení s doporučovanými best practises z pohledu bezpečnosti pro každou ze zmíněných technologií zvlášť, např.: Apache: využití adresářových direktiv, konfigurace SSL; PHP: využití potenciálně nebezpečných direktiv (register_globals, magic_quotes_gpc...); MySQL: použití implicitních účtů, zabezpečení síťového připojení k databázi. Audit aplikačního prostředí je realizován v následujících krocích: 1. Interview s administrátorem, jehož cílem je pochopení funkcionality a specifik testovaného řešení. 2. Sesbírání konfigurací převážně pomocí automatizovaných skriptů, případně manuálně s využitím systémových nástrojů. 3. Analýza získaných dat a tvorba závěřečné zprávy. Fáze B Oveření odstranění identifikovaných zranitelností Předmětem této fáze je ověření odstranění identifikovaných zranitelností. Ověření je prováděno stejnou metodou a postupem jako samotné penetrační testy, avšak se zaměřením na dříve identifikované zranitelnosti. V případě, že se nepodaří zranitelnost opakovaně identifikovat, je považována za odstraněnou. Při ověřování odstranění jsou prověřovány i možné vedlejší efekty (v některých případech je při odstraňovaní chyby/zranitelnosti nebo změně nastavení do aplikace zavlečena chyba nová). Výstupy projektu Výstupem projektu jsou: detailní (technická) zpráva o stavu bezpečnosti prověřované aplikace (výstup fáze A); zpráva z výsledku testů ověření odstranění identifikovaných zranitelností (výstup fáze B); závěrečné zhodnocení bezpečnosti aplikace (manažerské shrnutí) včetně zhodnocení naplnění bezpečnostního záměru. Výstupy budou dodány v tištěné podobě a ve formátu programů MS Word a Excel na CD/DVD spolu s výstupy z použitých nástrojů a případnými doplňujícími informacemi k testům (např. screenshoty z průběhu testů). Detailní zpráva Obsahem detailní zprávy jsou konkrétní zjištění související s jednotlivými zkoumanými oblastmi. Detailní zpráva obsahuje následující informace: Cíl a rozsah projektu. Bratislava 2011 strana 9/16

10 Stanovení stupnice a metodiky hodnocení zranitelností kategorizace zranitelností a způsob jejich značení v dokumentu (viz níže). Detailní postup provedených testů včetně nástrojů a technik použitých v jednotlivých fázích. Popis zjištění z jednotlivých fází testů. Popis nalezených zranitelnosti, každá v členění o zjištění identifikace zranitelného místa/nálezu včetně popisu kde a jakým způsobem byla zranitelnost identifikována; o riziko popis rizik plynoucích z možného zneužití zranitelného místa včetně možných scénářů zneužití (za jakých podmínek je možné zranitelnost zneužít a jaké jsou možné dopady tohoto zneužití), posouzení dopadu rizika na produkční prostředí; o doporučení doporučení vedoucí k odstranění nalezených nedostatků, případně návrhy na zvýšení bezpečnosti stávajících bezpečnostních mechanismů a opatření. Tato doporučení se mohou týkat procesních změn, konfigurace zařízení (hardening systémů), návrhu nových bezpečnostních mechanismů pro zvýšení stávající úrovně bezpečnosti, doporučení pro uživatelská PC atd. o přílohy (výstupy z použitých nástrojů, důkazy apod.). Závěrečné zhodnocení provedeného testu a hodnocení aktuálně dosažené úrovně bezpečnosti testovaných aplikací. Hodnocení/kategorizace zranitelnosti: Veškeré nalezené problémy a zranitelnosti jsou rozděleny do pěti kategorií podle závažnosti: - kriticky závažná chyba (KRITICKÁ) CRITICAL Jako kritické chyby jsou označeny nedostatky, které byly při testech zneužity a vedly (mohou vést) k přímé kompromitaci testovaného systému. - závažné chyby (VYSOKÁ) HIGH Jako závažné klasifikujeme chyby, které bezprostředně umožňují kompromitaci systému, či jeho nedostupnost. U těchto chyb existuje velmi vysoká pravděpodobnost zneužití. Jejich okamžitá náprava je nutná. - středně závažné chyby (STŘEDNÍ) MEDIUM Do této kategorie spadají chyby, jejichž využití k potenciálnímu útoku na IS je technologicky náročnější na realizaci, nebo které umožňují průnik do systému pouze v případě splnění několika určitých navzájem souvisejících podmínek. Jejich závažnost nelze podceňovat s ohledem na potenciálně hrozící zneužití. - méně závažné chyby (NÍZKÁ) LOW Tato kategorie zahrnuje méně závažné chyby, které napomáhají napadení systému. Např. poskytují potenciálnímu útočníkovi informace, jež lze uplatnit v rámci útoku na IS - organizace o svém IS prozrazuje více, než je nezbytně nutné. Ve většině případů se jedná pouze o konfigurační opomenutí apod. - (INFORMATIVNÍ) INFO Informativní kategorie označuje vše, co lze zjistit o systémech a sítích, aniž by bylo možné jakýmkoliv způsobem zabránit úniku těchto informací. Tyto údaje nejsou většinou příliš důležité pro vedení vlastního útoku, ale mnohdy mohou napomoci útočníkovi při dokreslení či doplnění celkového obrazu o cíli potenciálního napadení. Klasifikace dle schopnosti útočníka - skill, neboli schopnosti útočníka, je klasifikace, která popisuje nároky kladené na schopnosti a znalosti útočníka pro realizaci daného útoku. Pro identifikaci a případné zneužití zranitelnosti postačují základní znalosti a schopnosti uživatele útočníka. Ke zneužití může dojít také neúmyslnou chybou nebo náhodným jednáním. Bratislava 2011 strana 10/16

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity ORIGINÁL KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v prípade fyzické osoby místo podnikání)

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1 Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ZMLUVA O DIELO č. ZML 1100632 uzavretá v súlade s

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

Manažerské obchody. Čl. 6 odst. 4 MAD. Bližší pravidla

Manažerské obchody. Čl. 6 odst. 4 MAD. Bližší pravidla Manažerské obchody Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

Identifikačné údaje uchádzača.

Identifikačné údaje uchádzača. PRAGOPERUN SK, s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 06 Bratislava 214 tel.: 02 / 4564 1257, fax: 02 / 4564 1258, pragoperun@stonline.sk IDENTIFIKÁCIA VO Názov organizácie: BUILDINGS CITY, s.r.o. IČO: 45 254 389

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

GP webpay System Administration Role: MerchantAdmin

GP webpay System Administration Role: MerchantAdmin Role: MerchantAdmin User s Guide, July 2013 TABLE OF CONTENTS: INTRODUCTION... 3 LOGING IN TO GP WEBPAY... 3 MAIN MENU FOR THE MERCHANTADMIN ROLE... 4 ADMINISTRATION... 6 Change password... 6 Contact info...

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ Arnošt Veselý, Dagmar Brechlerová Abstract: Security of an information system is its very important property,

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

ÚVODNÉ USTANOVENIA INTRODUCTION

ÚVODNÉ USTANOVENIA INTRODUCTION Obchodné podmienky U. S. Steel Košice, s.r.o. služby v objektoch USSK (OPSI) Commercial Terms of U. S. Steel Košice, s.r.o. services within USSK premises (OPSI) ÚVODNÉ USTANOVENIA INTRODUCTION 1. Týmito

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

Jazyk C# (seminář 8)

Jazyk C# (seminář 8) Jazyk C# (seminář 8) Pavel Procházka KMI 12. listopadu 2014 Na co je dobré XML? Deklarativní jazyk reprezentující čitelně data Snadná práce s konfiguračními soubory a ukládání do souboru Human readeble

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

IPsec na Linuxu. Pavel Šimerda pavlix@pavlix.net. 39. konference EurOpen.CZ. http://data.pavlix.net/europen39/ IPsec na Linuxu. pavlix@pavlix.

IPsec na Linuxu. Pavel Šimerda pavlix@pavlix.net. 39. konference EurOpen.CZ. http://data.pavlix.net/europen39/ IPsec na Linuxu. pavlix@pavlix. Pavel Šimerda pavlix@pavlix.net 39. konference EurOpen.CZ http://data.pavlix.net/europen39/ Cíle IPsec Zabezpečení IP vrstvy (IP security IPsec) Autentizace strojů a uživatelů Integrita přenášených dat

More information

pavlix@pavlix.net pavlix@pavlix.net

pavlix@pavlix.net pavlix@pavlix.net Evolution of Linux network management InstallFest 2013, Praha http://data.pavlix.net/installfest/2013/ 1/12 From: Dan Williams To: networkmanager-list gnome org Subject: ANN: released

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING

PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 64-74 PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning WRITING LETTERS Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240 FOR 2015-2016 Pravidla pro cestování inboundů v Distriktu 2240 Česká republika a Slovensko Pod výrazem "cestování" se v tomto dokumentu rozumí opuštění území hostitelského Rotary klubu (sídlo klubu a příslušný

More information

Informace o programu Horizon 2020

Informace o programu Horizon 2020 Informace o programu Horizon 2020 Pracovní snídaně Zabezpečení železniční dopravy s využitím GNSS GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz;

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

Increasing the company s performance in knowledge society

Increasing the company s performance in knowledge society Increasing the company s performance in knowledge society Zvyšování výkonnosti podniku ve znalostní společnosti M. Odehnalová Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences, Prague,

More information

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910 OFFICEJET PRO 8500A Stručná příručka Úvodná príručka A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Licenčná zmluva k softwaru IBM SPSS Statistics pre Windows

Licenčná zmluva k softwaru IBM SPSS Statistics pre Windows Licenčná zmluva k softwaru IBM SPSS Statistics pre Windows Uzatvorená medzi: ACREA SR, spol. s r.o. Zapísaná: OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 77703/B so sídlom: Andrusovova

More information

INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY

INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY Eva Vávrová Klíčová slova: pojistný trh, komerční pojišťovna, pojistný produkt, environmentální pojištění, pojistitelnost, pojištění odpovědnosti za škodu,

More information

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GSP Slovakia, s.r.o. O POSKYTOVANÍ INTERNETOVÝCH SLUŽIEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GSP Slovakia, s.r.o. O POSKYTOVANÍ INTERNETOVÝCH SLUŽIEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GSP Slovakia, s.r.o. O POSKYTOVANÍ INTERNETOVÝCH SLUŽIEB vydané podľa ust. 40 zák. č. 610 / 2003 Z.z. o elektronických komunikáciách I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1.

More information

Business rules specification and business processes modelling

Business rules specification and business processes modelling Business rules specification and business processes modelling Specifikace podnikových pravidel a modelování podnikových procesů I. Rábová Department of Informatics, Faculty of Business and Economics, Mendel

More information

ComCraft s.r.o. je platcom DPH. Všetky ceny sú bez DPH.

ComCraft s.r.o. je platcom DPH. Všetky ceny sú bez DPH. Cenník služieb platný od 1.7.2013 Housing... 2 Dedikovaný server... 3 Virtualizácia... 4 Licencie... 5 Kerio... 6 Webhosting... 7 Monitoring... 8 Zálohovanie... 9 Support... 10 Ďalšie služby... 11 Kontakt...

More information

1) ÚVODNÝ SEMINÁR (20.2.)... 2. 2) HISTORICKÉ A TEORETICKÉ DETERMINANTY ZMLUVNÉHO PRÁVA (27.2.).. 2 a) Literatúra:...2

1) ÚVODNÝ SEMINÁR (20.2.)... 2. 2) HISTORICKÉ A TEORETICKÉ DETERMINANTY ZMLUVNÉHO PRÁVA (27.2.).. 2 a) Literatúra:...2 Zmluvné právo (Harmonogram seminárov vedených K. Csachom a príklady) >Predkladaný materiál je iba dočasnou verziou. Počas semestra bude postupne dopĺňaný< 1) ÚVODNÝ SEMINÁR (20.2.)... 2 2) HISTORICKÉ A

More information

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs Pavel Janík, CZLUG Editor nebo operační systém? Eight (eighty) megabytes and constantly swapping rozsáhlé možnosti jednoduché rozšiřování skvělá dokumentace

More information

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development INFORMATION The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development J. Jarolímek, J. Vaněk Czech University of Agriculture in Prague, Czech Republic

More information

E-puck knihovna pro Python

E-puck knihovna pro Python E-puck knihovna pro Python David Marek Univerzita Karlova v Praze 5. 4. 2011 David Marek (MFF UK) E-puck knihovna pro Python 5. 4. 2011 1 / 36 Osnova 1 Představení e-puck robota 2 Připojení 3 Komunikace

More information

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky I. Základné ustanovenia (1) Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky (ďalej len

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Martin Srb 3G Consulting Engineers s.r.o., Prague, Czech Republic ABSTRACT: Based on evaluation of tunnel accidents/collapses during

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Software Tools for Movement Visualization in Agrarian Sector

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Software Tools for Movement Visualization in Agrarian Sector Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume VII Number 2, 2015 Software Tools for Movement Visualization in Agrarian Sector J. Pavlík, J. Vaněk, M. Stočes Department of Information Technology,

More information

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book Page 1 Thursday, November 6, 2008 1:31 PM Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9:

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: YOUTUBE 4.0 Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: 1) V puštěném přehrávači EAGET zjistěte IP adresu vašeho zařízení (Nastavení - Systém - Síť - "IP adresa

More information

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou EN CZ SK Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Microsoft Windows 8, Windows 7 SP1 or later, Windows Vista SP2, Windows XP SP3; Mac OS X v10.6.8 or later Microsoft Windows

More information

GeoWeb Services Orchestration Based on BPEL or BPMN?

GeoWeb Services Orchestration Based on BPEL or BPMN? GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava GeoWeb Services Orchestration Based on BPEL or BPMN? Martin Prager1, František Klímek2, Jan Růžička2 NESS Slovensko, a.s., Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica,

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Register priestorových informácií

Register priestorových informácií Slovenský národný metaúdajový profil Informatívne podujatie 5. 8. 2015 Konzorcium dodávateľov: Národný metaúdajový profil Obsah témy Koncepční a organizační diskuze úvod do problematiky metadat důvody

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

IBM WebSphere Application Server V8.5

IBM WebSphere Application Server V8.5 IBM WebSphere Application Server V8.5 Liberty Profile Overview 2 What is WebSphere Application Server Liberty Profile? A new flexible dynamic profile of WAS which is focused FIRST on the development experience.

More information

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES Dagmar Burdová Klíčová slova: Efektivita, management, manažer, podnik, procesy, řízení pracovního

More information

Enterprise Content Management v souvislostech. Michael Souček

Enterprise Content Management v souvislostech. Michael Souček Enterprise Content v souvislostech Michael Souček Potřebuje firma zlepšit svůj znalostní management? Zkouška lakmusovým papírkem Stojíme a padáme se schopností pracovat s klíčovými informacemi Naše znalosti

More information

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Kol. autorov Pezinok 2014 Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy

More information

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910 OFFICEJET 7500A Stručná příručka Úvodná príručka E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without prior

More information

Fyzická bezpečnost přes IP

Fyzická bezpečnost přes IP Cisco Expo 2011 Fyzická bezpečnost přes IP VID3/L2 Pavel Křižanovský CCIE #11457 Cisco Expo 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Twitter www.twitter.com/ciscocz Talk2cisco www.talk2cisco.cz/dotazy

More information

Doctoral Thesis. Mass Customization. Masová Kustomizace. Ing. Petr Matulík. prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Doctoral Thesis. Mass Customization. Masová Kustomizace. Ing. Petr Matulík. prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. Doctoral Thesis Mass Customization Masová Kustomizace Author: Study programme: Supervisor: Ing. Petr Matulík 6208V038 Management and economics prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. December 2008 ABSTRAKT

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

Access lists. Martin Beránek. 17. března Martin Beránek (SSPŠ) Access lists 17. března / 36

Access lists. Martin Beránek. 17. března Martin Beránek (SSPŠ) Access lists 17. března / 36 Access lists Martin Beránek Střední Smíchovská průmyslová škola 17. března 2014 Martin Beránek (SSPŠ) Access lists 17. března 2014 1 / 36 Gnuskola Tato prezentace je vytvořena pomocí svobodného software

More information

Justičná akadémia Slovenskej republiky. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu

Justičná akadémia Slovenskej republiky. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu Pezinok 2013 Recenzenti: doc. JUDr. Ján Husár, Csc. doc. JUDr. Monika Jurčová,

More information

T T. Think Together 2011. Sandra Milena Choles Arvilla THINK TOGETHER. Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty

T T. Think Together 2011. Sandra Milena Choles Arvilla THINK TOGETHER. Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Think Together 2011 Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty Comparative

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Strojárstvo. 11 Koncepcie hodnotenia strojárskych prevádzok. Conceptions for Evaluation of Engineering Plants. Použitie Denavit Hertenbergovho

Strojárstvo. 11 Koncepcie hodnotenia strojárskych prevádzok. Conceptions for Evaluation of Engineering Plants. Použitie Denavit Hertenbergovho Strojárstvo odborné a vedecké články Obsah \ Contents 02 Diagnostické zariadenia monitorujúce stav obrábacích strojov Diagnostic Equipment for Monitoring of Machine-Tool Statements 05 Modulární pásový

More information

DOHODA O DLHODOBEJ VÝPOŽIČKE

DOHODA O DLHODOBEJ VÝPOŽIČKE DOHODA O DLHODOBEJ VÝPOŽIČKE UMB č. 03/2015/OPS-136 uzatvorená v zmysle zák. č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov

More information

Neural networks in data mining

Neural networks in data mining Neural networks in data mining Neuronové sítì v data mining A.VESELÝ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract: To posses relevant information is an inevitable condition for successful

More information

XII. THE CZECH CONSTITUTION THE JUDICIARY

XII. THE CZECH CONSTITUTION THE JUDICIARY THE JUDICIARY XII. THE CZECH CONSTITUTION The judiciary in the Czech Republic is defined by the Constitution so that the courts perform their duties as independent authorities (Art. 82 CCR). The system

More information

Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka. Contractual system and Recodification of the Civil Code. Dokazovanie v civilnom procese

Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka. Contractual system and Recodification of the Civil Code. Dokazovanie v civilnom procese Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka Contractual system and Recodification of the Civil Code Dokazovanie v civilnom procese Discovery in Civil Proceedings Sekcia občianskeho práva Civil

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

PRÍRUČKA K PROCESOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE OP VÝSKUM A INOVÁCIE PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE

PRÍRUČKA K PROCESOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE OP VÝSKUM A INOVÁCIE PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE PRÍRUČKA K PROCESOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE OP VÝSKUM A INOVÁCIE PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 2020 Schvaľuje:... generálny riaditeľ SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

More information