ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSTVO

Size: px
Start display at page:

Download "ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSTVO"

Transcription

1 KONFERENCIA ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSTVO v priestoroch FSEV UK v Bratislave 10/12/2013

2 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave UNESCO Centrum pre výchovu k ľudským právam Centrum pro lidská práva a demokratizaci ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSTVO 10. december 2013 Kde: FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava, miestnosť B132 Program 09:30-10:00 Registrácia 10:00-10:15 Otvorenie 10:15-11:45 Úvodný panel Úvodné slovo a moderácia: Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, Ph.D. (FSEV UK) Prof. Dr. Jaap de Zwaan (University of Rotterdam, TEPSA): Movement of persons in the European Union - the Area of freedom, security and justice A global overview of developments since the Internal Market up to European citizenship and the common asylum and immigration law. Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, Ph.D. (FSEV UK): Changes and challenges of human rights protection according to citizens right in ECJ jurisdiction JUDr. Zuzana Števulová (Liga za ľudské práva/ Human Rights League): Protection of stateless persons in the Slovak Republic According to UNHCR, there are 12 million stateless persons in the world, more than 600 thousands of them living in Europe. To what extend does this problem relate to Slovakia? Are there also stateless persons in the Slovak Republic? What are their prospects under Slovak law? The aim of this contribution is to shed light on the issue of stateless persons in context of the Slovak legal order. Mgr. Andrej Findor, Ph.D. (FSEV UK): Using the human rights legitimacy in the dispute over social justice in the Slovak Republic The author analyzes moral framing and discursive construction of legitimacy of the arguments brought by representatives of human rights organizations in favour of adopting and implementing the agenda of social inclusion and emancipation of marginalized groups, which is based on the moral assessment of justice as equal opportunities. A special focus is directed towards moral foundations of the political and legitimization dispute which is dominated by majority moral assessment of justice as proportionality, embodied in the phrase no bees, no honey; no work, no money.

3 11:45-12:30 Obed 12:30-14:45 Prístup k občianstvu a práva s ním spojené Moderuje: Mgr. et Mgr. Linda Janků (Právnická fakulta MU, Centrum pro lidská práva a demokratizaci) JUDr. Jana Michaličková (Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva): Konceptuálne poňatie slobody a bezpečnosti v integrovanej Európe Aký význam má sloboda a bezpečnosť v globalizovanej Európe 21. storočia? Aké výzvy prináša voľný pohyb osôb v Európskej únii vo vzťahu k slobode a bezpečnosti jednotlivca? Mgr. Jozef Rojík (FSEV UK): Migrácia a európske občianstvo Migrácia predstavuje pre čoraz väčší počet krajín EÚ výzvu - iné historické pozadie, iné skúsenosti a iný model migračnej politiky. Imigranti, dlhodobo žijúci a pracujúci v EÚ, majú rôzne šance na udelenie občianstva v závislosti od členského štátu, v ktorom žijú. Príspevok ponúkne komparatívny prehľad migračných politík členských štátov. Mgr. Lenka Kissová (Nadácia Milana Šimečku/ Masarykova univerzita): Krajina, v ktorej ostáva človek po narodení cudzincom a po smrti sa stáva občanom Taliansko je jednou z kľúčových vstupných brán do Európy, najmä pre migrantov z krajín afrického kontinentu. Vo vodách stredozemného mora našlo smrť už vyše ľudí odchádzajúcich z týchto krajín. Aj napriek tomu má Taliansko jednu z najprísnejších migračných politík a podmienok udeľovania občianstva. Ako je teda možné, že bolo udelené občianstvo ex post ľuďom, ktorí zahynuli v októbri pri ostrove Lampedusa? Čo toto gesto znamená v kontexte talianskej migračnej politiky a udeľovania občianstva? Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity): Střet právního, biologického a sociálního otcovství v novém zákoně o státním občanství Mgr. Libor Kučera (PPI Poradna pro integraci): Udělení českého občanství jako odměna za bezvadnou integraci: správní uvážení v současné aplikační praxi MV a v novém zákoně o státním občanství Příspěvek se zaměří na správní uvážení a to, jak ho užívá MV v aplikační praxi, kdy často nepřiměřeně přísně posuzuje plnění podmínek pro udělení občanství. Bude rovněž rozebráno, jak široký prostor pro správní uvážení dává Ministerstvu vnitra v řízení o udělení státního občanství nový zákon o občanství

4 Denisa Holubeková a Jana Horská (Okresný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy, Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík): Štátne občianstvo Slovenskej republiky Nadobúdanie a strata štátneho občianstva SR aké aplikačné problémy automatickej straty štátneho občianstva SR sa v praxi vyskytujú, aké je postavenie cudzincov v SR v porovnaní so štátnymi občanmi SR a podmienky nadobúdania štátneho občianstva SR. Mgr. Michal Čermák (Právnická fakulta Masarykovy univerzity): Sociální práva jen pro tuzemské občany? Česká lekce Sociální práva označovaná teorií coby práva druhé generace si v české realitě stěží vybojovávají své místo mezi právy první generace a je na ně zvláště neoliberálními a konzervativními kruhy pohlíženo jako na nevítaný přívažek práv (často také nevítané) generace první. Autor se přiklání k doktríně německé, jež legitimitu sociálních práv odvozuje od nedotknutelnosti lidské důstojnosti. Se sociálními právy je spojena nutnost pozitivního jednání státu, bez něhož by zcela ztrácela smyslu. Pokud mají sociální práva slabší diskursivní pozici než práva první generace, tím spíše je podstatně slaběji šetřeno jejich smyslu u občanů cizích zemí (resp. apatridů). V Česku lze na uvedené poukázat na příkladech a způsobech rozdílného poskytování (resp. neposkytování) zdravotní péče, minimálního bydlení, vzdělání či existenčního minima. Doc. JUDr. Jozef Čentéš, Ph.D. (PF UK/Univerzita Warmínsko - Mazúrska Fakulta práva a verejnej správy Olsztyn): Ústavné aspekty práva na súkromie Vybrané aspekty práva na súkromie z pohľadu ústavnej úpravy a ochrany. Právo na súkromie je zaradené medzi základné práva a slobody. Dôležitosť a rešpekt práva na súkromie je v podmienkach Slovenskej republiky zrejmá aj z jeho garantovania tak Ústavou Slovenskej republiky, ako aj Listinou základných práv a slobôd. 14:45-15:00 Prestávka 15:00-16:45 Sociálne a politické aspekty občianstva a práv s ním spojených Moderuje: Mgr. Michaela Chládeková (FSEV UK) Mgr. Zuzana Maďarová (FSEV UK): Občianske, politické a revolučné. Konštrukcia subjektivity v rozhovoroch s účastníčkami Nežnej revolúcie 16 naratívnych rozhovorov s aktérkami Novembra 1989 počas 20. výročia tejto historickej udalosti. Ako je obraz správnej ženy, dobrej občianky a revolucionárky podmienený dištancovaním sa od politiky? Aké významy v rozhovoroch politika nadobúda a ako je usúvzťažnená s (rodovo podmienenou) dynamikou moci vo vnútri sociálnych hnutí.

5 Mgr. Kristína Janková (FSEV UK): Občianstvo a doktrína zodpovednosti chrániť (R2P) Prevencia ako prvá fáza R2P: Aký je vzájomný vzťah občianstva a R2P? Je medzinárodné občianstvo prostriedkom R2P? Aká je úloha preventívnej diplomacie v tejto fáze? Mgr. Tomáš Horváth (Projekt Fórum): Karneval občianskej neposlušnosti - prehodnotenie politických práv. Politické práva predstavujú inštitucionalizovaný vzťahový rámec medzi politickou mocou a občianstvom - určujú želanú podobu občianskej participácie. Karnevaly občianskej neposlušnosti sú prejavmi vedomého neuposlúchnutia tohto imperatívu. Príspevok si kladie za cieľ pomenovanie a analýzu týchto tendencií k prehodnoteniu existujúcich politických práv a zhodnotenie ich možného vývoja do budúcna. Mgr. Ulzhan Dyusembayeva (FSEV UK): Language and minorities in Central Asia In fi ve state language laws passed in Central Asia and were a part of general trend in the process of self redefi ning post-soviet Countries. Cultural transformation of self identity and linguistic awareness in signifi cant parts of that region can be a big interest of researchers in future. Mgr. Alexandra Ostertágová (FiF UK): (Ne)rovné občianstvo. Normatívne konštrukcie dobrého občana v politickom diskurze Príspevok uvažuje o občianstve a demokracii z rodovej perspektívy. Sústreďuje sa predovšetkým na normatívne obrazy občianstva, ktoré napriek deklarovanej rovnosti všetkých občianok a občanov implikujú rodovo (ale aj vekovo, etnicky, ekonomicky či z hľadiska zdravotného znevýhodnenia) príznakový ideál občana bieleho muža v produktívnom veku, strednej triedy a bez zdravotného znevýhodnenia. Asymetrie v konštruovaní dobrého občana ilustrujú príklady niektorých predvolebných programov politických strán, ktoré v roku 2012 kandidovali v parlamentných voľbách na Slovensku. PhDr. Dagmar Horná, Ph.D. (Národný ústav celoživotného vzdelávania): Vzdelávanie a výchova k ľudským právam a občianstvu

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION JANA KOMENDOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Příspěvek se zabývá vymahatelností hospodářských

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

Organizing for Impact Assessment: Patterns of RIA Implementation in CEE

Organizing for Impact Assessment: Patterns of RIA Implementation in CEE 1 Organizing for Impact Assessment: Patterns of RIA Implementation in CEE Katarína Staroňová staronova@governance.sk Ústav verejnej politiky a ekonómie Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Seznam diplomových prací 2015

Seznam diplomových prací 2015 Seznam diplomových prací 2015 Posudky vedoucích prací a oponentů a výsledky obhajob jsou k dispozici v knihovně VŠMVVP Název práce Autor(příjmení, jméno) Titul Signatura Vedoucí práce Oponent Hospodářské

More information

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC ELIŠKA ŽUPOVÁ ABSTRACT To achieve the performance is necessary that person

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

RECONSTRUCTION OF THE STATE

RECONSTRUCTION OF THE STATE RECONSTRUCTION OF THE STATE Reconstruction of the State is a joint program of politicians, citizens, members of civil society and the business community, who wish to live in a country where success is

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Marek Radvanský, Viliam Páleník* 1 Abstract: Aging of European citizens is a real threat for public finances of member countries,

More information

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members Report on the Activities in 2012/2013 The Center for Human Rights and Democratization was founded in September 2009 as an independent nonprofit institution that concentrates on multi-discipline research

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Jana DUCHOVÁ, Karol FURDÍK Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, Faculty of Electrical Engineering

More information

VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA

VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA VERONIKA HRADILOVÁ Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova

More information

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace [DataSet2] Statistics 1 Sexuální 5rientace N 224 1 Sexuální "rientace Bisexuální Heter5sexuální H5m5sexuální Frequency 14 6,3 6,3 6,3 23 9,6 9,6 96,9 7 3,1 3,1 1, 224 1, 1, 1 Sexuální "rientace 1 8 6 4

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

SSH research roadmap

SSH research roadmap SSH research roadmap Michal Pacvo, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní v dy a pro oblast V da ve spole nosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Aktivita 1 (2011) R st, zam stnanost a konkurenceschopnost

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

Integration Policy of the Slovak Republic

Integration Policy of the Slovak Republic Integration Policy of the Slovak Republic Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic Funded by the European Union from the European Fund for the Intergation of Third-Coutry Nationals.

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SCHEDULING OF WORKING TIME OF DRIVERS IN REGULAR BUS TRANSPORT Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction In terms of regular bus transport in the Slovak Republic (SR), the work

More information

IMPACT OF LUMP SUM EXPENSE RATES ON PUBLIC REVENUE

IMPACT OF LUMP SUM EXPENSE RATES ON PUBLIC REVENUE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume 63 113 Number 3, 2015 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563031023 IMPACT OF LUMP SUM EXPENSE RATES ON PUBLIC REVENUE Jana

More information

Living out of stereotypes

Living out of stereotypes Young Public Policy Makers Case Studies: Living out of stereotypes Edited by Daniel Klimovský Universita Karlova, Fakulta sociálních věd Centrum pro sociální a ekonomické strategie MTA KRTK Copyright 2014

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin

Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin 5 (54) 2011 Dušan Šimo Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin Paper points at research of import and export of beef, pork, poultry, cow's milk, cheese

More information

Couple disagreement about fertility preferences and family-friendly policy measures in the Czech Republic

Couple disagreement about fertility preferences and family-friendly policy measures in the Czech Republic Vienna Yearbook of Population Research 2011 (Vol.9), pp. 335-344 Couple disagreement about fertility preferences and family-friendly policy measures in the Czech Republic Beatrice Chromková Manea and Petr

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

New Competences in Slovak Teacher Training Programmes

New Competences in Slovak Teacher Training Programmes Teacher Education in Europe: mapping the landscape and looking to the future TEPE Conference 2008, Ljubljana, February 21 23, 2008 New Competences in Slovak Teacher Training Programmes Gadušová, Zdenka

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1 Journal of Finance and Bank Management June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 134-138 ISSN: 2333-6064 (Print), 2333-6072 (Online) Copyright The Author(s). All Rights Reserved. Published by American Research Institute

More information

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III Faculty of Health Studies UJEP (FZS) organizes in cooperation with the Krajská zdravotní, a.s. and the Zdravotní ústav in Ústí nad Labem III. International scientific conference NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

Contract of Provision of Program of Higher Education Study

Contract of Provision of Program of Higher Education Study T r a n s l a t i o n Annex No. 1 Contract of Provision of Program of Higher Education Study made in compliance with 51 of Act No.. 40/1964 Zb.(Civil Code) as amended between and by the following Parties

More information

THE ROMANI LANGUAGE IN THE SLOVAK EDUCATIONAL SYSTEM

THE ROMANI LANGUAGE IN THE SLOVAK EDUCATIONAL SYSTEM HUMAN AFFAIRS 22, 510 523, 2012 DOI: 10.2478/s13374-012-0041-0 THE ROMANI LANGUAGE IN THE SLOVAK EDUCATIONAL SYSTEM TINA GAŽOVIČOVÁ Abstract: The paper analyses the use of the Romani language in the Slovak

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II USE OF THE ONLINE PROGRAM MyLanguageLeaderLab IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES (EFL) Rebičová, Z., Slovakia Abstract The ongoing scientific and technical progress

More information

Faculty of Social Sciences UNIVERSITY OF SS. CYRIL AND METHODIUS IN TRNAVA

Faculty of Social Sciences UNIVERSITY OF SS. CYRIL AND METHODIUS IN TRNAVA Faculty of Social Sciences UNIVERSITY OF SS. CYRIL AND METHODIUS IN TRNAVA Content Faculty of Social Sciences Faculty Departments and Centres WHY to Study Social Sciences? Courses Study Programmes Students

More information

Innovative environment of the Zlínský Region

Innovative environment of the Zlínský Region P r a c e Ko m i s j i Ge o g r a f i i Pr z e m y s ł u Nr 16 Wa r s z a w a Kr a k ó w 2010 Ta t i a n a Mi n t á l o v á, Mi c h a l Va n č u r a, Václav Toušek, Martin Blažek Palacky University in

More information

SHADOW REPORT TO THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD

SHADOW REPORT TO THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD SHADOW REPORT TO THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD On the Third and Fourth Periodical Report of the Czech Republic on the Implementation of The Convention on the Rights of the Child Prepared by

More information

RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT AND INSURANCE

RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT AND INSURANCE Medunarodna naucna konferencija MENADŽMENT 2012 International Scientific Conference MANAGEMENT 2012 Mladenovac, Srbija, 20-21. april 2012 Mladenovac, Serbia, 20-21 April, 2012 RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT

More information

Media and Information Literacy Policies in Slovakia (2013)

Media and Information Literacy Policies in Slovakia (2013) Media and Information Literacy Policies in Slovakia (2013) Experts: Norbert Vrabec, Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, Trnava Dana Petranova, Faculty of Mass Media

More information

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 CZECH-ASIAN FORUM business, cultural

More information

PROHIBITION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF DISABILITY IN THE EC LAW

PROHIBITION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF DISABILITY IN THE EC LAW PROHIBITION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF DISABILITY IN THE EC LAW JANA KOMENDOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se zabývá právem ES,

More information

THE TOULMIN MODEL OF LEGAL ARGUMENTATION IN THE CASE C-388/01 OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

THE TOULMIN MODEL OF LEGAL ARGUMENTATION IN THE CASE C-388/01 OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE THE TOULMIN MODEL OF LEGAL ARGUMENTATION IN THE CASE C-388/01 OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE PAVOL DRLIČKA Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Slovenská Republika Abstrakt v rodném jazyce Aby sa

More information

IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY

IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY 136 PROCEEDINGS OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE QUALITY AND LEADING INNOVATION 2014 IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY DOI: 10.12776/QALI.V1.#11 JOZEF HABÁNIK,

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

international conference November 18 th 2011 9 AM

international conference November 18 th 2011 9 AM FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Charles University in Prague Strategic & Geopolitical Issues in the Contemporary World international conference November 18 th 2011 9 AM Organizator: Charles University Prague,

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Author: Juraj Nemec, Prof. PhD Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction In our paper we want to

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 9 Číslo 5, 2006 TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY

More information

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Law Department of Financial Law and Tax Law CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL

More information

Table of contents. Frame of the cards: identical structure for each country

Table of contents. Frame of the cards: identical structure for each country Table of contents Frame of the cards: identical structure for each country THEME Identification of technology Technology used/tool (For each teams, a card pro tool) Country/ use area Frame of use Population

More information

HUMAN RIGHTS NEWS Roč. 1, č. 1, September - November 2013 ISSN

HUMAN RIGHTS NEWS Roč. 1, č. 1, September - November 2013 ISSN Faculty of Social and Economic Sciences Comenius University UNESCO Centre for Human Rights Education HUMAN RIGHTS NEWS Roč. 1, č. 1, September - November 2013 ISSN 1339-4541 http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=5610

More information

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie

More information

ERIK KUBIČKA City University of Seattle / Vysoká škola manažmentu, Trenčín, Slovak Republic

ERIK KUBIČKA City University of Seattle / Vysoká škola manažmentu, Trenčín, Slovak Republic Continuous Learning of Information and Knowledge Management Teachers at Business Universities: Implications for City University of Seattle / Vysoká škola manažmentu ERIK KUBIČKA City University of Seattle

More information

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION Renáta TURISOVÁ Stela BESLEROVÁ Abstract This paper deals with the field

More information

Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva zborník príspevkov z vedeckej konferencie Zostavili: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD. 1 Paneurópska

More information

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS Radovan Bačík, Richard Fedorko, Silvia Šimová * Abstract The article pays attention to marketing communication issue,

More information

Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future

Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future Ludek Niedermayer, Deloitte CE, Prague November 2012 Broad view. EU sick man of global economy? The CEE and Czech Economy IMF WEO:

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the AC ) shall

More information

Education 1994 1999, title Mgr., Faculty of Arts, Charles University in Prague, major: history, minor: Slovak studies 1990 1994, Gymnázium Dačice

Education 1994 1999, title Mgr., Faculty of Arts, Charles University in Prague, major: history, minor: Slovak studies 1990 1994, Gymnázium Dačice doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. curriculum vitae Born: April 13 th 1976 in Třebíč Married: wife Mgr. Lucie Stehlíková, Ph.D., 5 children Interests: photography, theater, cinema, literature/poetry, sports/football

More information

LLB (Hons) International Law Module Information

LLB (Hons) International Law Module Information LLB (Hons) International Law Module Information Year 1 Law of Contract and Problem Solving This module develops students knowledge and understanding of the law of contract. You will study the underlying

More information

New challenges in public health education and training in the Slovak Republic

New challenges in public health education and training in the Slovak Republic New challenges in public health education and training in the Slovak Republic Gabriel Gulis 1, Zuzana Katreniakova 2, Jana Kollarova 2,3 1 University of Southern Denmark, Unit for Health Promotion Research,

More information

The importance of marketing activities in terms of Internet search engines

The importance of marketing activities in terms of Internet search engines The importance of marketing activities in terms of Internet search engines JUDr. Pavel Hagyari MBA, PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA, Mgr. Richard Fedorko, PhD. Faculty of management - Department of Marketing

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY AKTUÁLNA ROZHODOVACIA ČINNOSŤ ŠPECIALIZOVANÝCH RODINNÝCH SENÁTOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 AAA3 Kriminalistické, forenzní a právní souvislosti identifikace

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

MICHAEL LEE SMITH. Personal: U.S. citizen; married with three children; born in 1975

MICHAEL LEE SMITH. Personal: U.S. citizen; married with three children; born in 1975 MICHAEL LEE SMITH Address: Economics Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Czech Republic Email: Michael.Smith@cerge-ei.cz Phone: (+420) 737 813 807

More information

Pro Bono Practices and Opportunities in the Czech Republic

Pro Bono Practices and Opportunities in the Czech Republic Pro Bono Practices and Opportunities in the Czech Republic Excerpt from: A Survey of Pro Bono Practices and Opportunities in Selected Jurisdictions September 2010 Prepared by Latham & Watkins LLP for the

More information

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses Jana Cocuľová University of Prešov in Prešov Department of management Konštantínova ul. 16, 080 01 Prešov, Slovakia jana.coculova@unipo.sk

More information

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena 1 021433 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values. Volume 1 : A 2 021430 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values.

More information

MEASUREMENT OF HOT WATER CONSUMPTION IN APARTMENT BUILDING

MEASUREMENT OF HOT WATER CONSUMPTION IN APARTMENT BUILDING Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1(13) 2014, s. 49-54 Zuzana KRIPPELOVÁ, Jana PERÁČKOVÁ Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia MEASUREMENT OF HOT WATER CONSUMPTION

More information

1. Protocol on the role of national parliaments in the European Union. 3. Protocol on the Statute of the Court of Justice of the

1. Protocol on the role of national parliaments in the European Union. 3. Protocol on the Statute of the Court of Justice of the The final act lists the binding protocols and non-binding declarations Final act THE CONFERENCE OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES, convened in Brussels on 30 September 2003

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information