ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSTVO

Size: px
Start display at page:

Download "ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSTVO"

Transcription

1 KONFERENCIA ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSTVO v priestoroch FSEV UK v Bratislave 10/12/2013

2 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave UNESCO Centrum pre výchovu k ľudským právam Centrum pro lidská práva a demokratizaci ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSTVO 10. december 2013 Kde: FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava, miestnosť B132 Program 09:30-10:00 Registrácia 10:00-10:15 Otvorenie 10:15-11:45 Úvodný panel Úvodné slovo a moderácia: Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, Ph.D. (FSEV UK) Prof. Dr. Jaap de Zwaan (University of Rotterdam, TEPSA): Movement of persons in the European Union - the Area of freedom, security and justice A global overview of developments since the Internal Market up to European citizenship and the common asylum and immigration law. Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, Ph.D. (FSEV UK): Changes and challenges of human rights protection according to citizens right in ECJ jurisdiction JUDr. Zuzana Števulová (Liga za ľudské práva/ Human Rights League): Protection of stateless persons in the Slovak Republic According to UNHCR, there are 12 million stateless persons in the world, more than 600 thousands of them living in Europe. To what extend does this problem relate to Slovakia? Are there also stateless persons in the Slovak Republic? What are their prospects under Slovak law? The aim of this contribution is to shed light on the issue of stateless persons in context of the Slovak legal order. Mgr. Andrej Findor, Ph.D. (FSEV UK): Using the human rights legitimacy in the dispute over social justice in the Slovak Republic The author analyzes moral framing and discursive construction of legitimacy of the arguments brought by representatives of human rights organizations in favour of adopting and implementing the agenda of social inclusion and emancipation of marginalized groups, which is based on the moral assessment of justice as equal opportunities. A special focus is directed towards moral foundations of the political and legitimization dispute which is dominated by majority moral assessment of justice as proportionality, embodied in the phrase no bees, no honey; no work, no money.

3 11:45-12:30 Obed 12:30-14:45 Prístup k občianstvu a práva s ním spojené Moderuje: Mgr. et Mgr. Linda Janků (Právnická fakulta MU, Centrum pro lidská práva a demokratizaci) JUDr. Jana Michaličková (Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva): Konceptuálne poňatie slobody a bezpečnosti v integrovanej Európe Aký význam má sloboda a bezpečnosť v globalizovanej Európe 21. storočia? Aké výzvy prináša voľný pohyb osôb v Európskej únii vo vzťahu k slobode a bezpečnosti jednotlivca? Mgr. Jozef Rojík (FSEV UK): Migrácia a európske občianstvo Migrácia predstavuje pre čoraz väčší počet krajín EÚ výzvu - iné historické pozadie, iné skúsenosti a iný model migračnej politiky. Imigranti, dlhodobo žijúci a pracujúci v EÚ, majú rôzne šance na udelenie občianstva v závislosti od členského štátu, v ktorom žijú. Príspevok ponúkne komparatívny prehľad migračných politík členských štátov. Mgr. Lenka Kissová (Nadácia Milana Šimečku/ Masarykova univerzita): Krajina, v ktorej ostáva človek po narodení cudzincom a po smrti sa stáva občanom Taliansko je jednou z kľúčových vstupných brán do Európy, najmä pre migrantov z krajín afrického kontinentu. Vo vodách stredozemného mora našlo smrť už vyše ľudí odchádzajúcich z týchto krajín. Aj napriek tomu má Taliansko jednu z najprísnejších migračných politík a podmienok udeľovania občianstva. Ako je teda možné, že bolo udelené občianstvo ex post ľuďom, ktorí zahynuli v októbri pri ostrove Lampedusa? Čo toto gesto znamená v kontexte talianskej migračnej politiky a udeľovania občianstva? Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity): Střet právního, biologického a sociálního otcovství v novém zákoně o státním občanství Mgr. Libor Kučera (PPI Poradna pro integraci): Udělení českého občanství jako odměna za bezvadnou integraci: správní uvážení v současné aplikační praxi MV a v novém zákoně o státním občanství Příspěvek se zaměří na správní uvážení a to, jak ho užívá MV v aplikační praxi, kdy často nepřiměřeně přísně posuzuje plnění podmínek pro udělení občanství. Bude rovněž rozebráno, jak široký prostor pro správní uvážení dává Ministerstvu vnitra v řízení o udělení státního občanství nový zákon o občanství

4 Denisa Holubeková a Jana Horská (Okresný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy, Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík): Štátne občianstvo Slovenskej republiky Nadobúdanie a strata štátneho občianstva SR aké aplikačné problémy automatickej straty štátneho občianstva SR sa v praxi vyskytujú, aké je postavenie cudzincov v SR v porovnaní so štátnymi občanmi SR a podmienky nadobúdania štátneho občianstva SR. Mgr. Michal Čermák (Právnická fakulta Masarykovy univerzity): Sociální práva jen pro tuzemské občany? Česká lekce Sociální práva označovaná teorií coby práva druhé generace si v české realitě stěží vybojovávají své místo mezi právy první generace a je na ně zvláště neoliberálními a konzervativními kruhy pohlíženo jako na nevítaný přívažek práv (často také nevítané) generace první. Autor se přiklání k doktríně německé, jež legitimitu sociálních práv odvozuje od nedotknutelnosti lidské důstojnosti. Se sociálními právy je spojena nutnost pozitivního jednání státu, bez něhož by zcela ztrácela smyslu. Pokud mají sociální práva slabší diskursivní pozici než práva první generace, tím spíše je podstatně slaběji šetřeno jejich smyslu u občanů cizích zemí (resp. apatridů). V Česku lze na uvedené poukázat na příkladech a způsobech rozdílného poskytování (resp. neposkytování) zdravotní péče, minimálního bydlení, vzdělání či existenčního minima. Doc. JUDr. Jozef Čentéš, Ph.D. (PF UK/Univerzita Warmínsko - Mazúrska Fakulta práva a verejnej správy Olsztyn): Ústavné aspekty práva na súkromie Vybrané aspekty práva na súkromie z pohľadu ústavnej úpravy a ochrany. Právo na súkromie je zaradené medzi základné práva a slobody. Dôležitosť a rešpekt práva na súkromie je v podmienkach Slovenskej republiky zrejmá aj z jeho garantovania tak Ústavou Slovenskej republiky, ako aj Listinou základných práv a slobôd. 14:45-15:00 Prestávka 15:00-16:45 Sociálne a politické aspekty občianstva a práv s ním spojených Moderuje: Mgr. Michaela Chládeková (FSEV UK) Mgr. Zuzana Maďarová (FSEV UK): Občianske, politické a revolučné. Konštrukcia subjektivity v rozhovoroch s účastníčkami Nežnej revolúcie 16 naratívnych rozhovorov s aktérkami Novembra 1989 počas 20. výročia tejto historickej udalosti. Ako je obraz správnej ženy, dobrej občianky a revolucionárky podmienený dištancovaním sa od politiky? Aké významy v rozhovoroch politika nadobúda a ako je usúvzťažnená s (rodovo podmienenou) dynamikou moci vo vnútri sociálnych hnutí.

5 Mgr. Kristína Janková (FSEV UK): Občianstvo a doktrína zodpovednosti chrániť (R2P) Prevencia ako prvá fáza R2P: Aký je vzájomný vzťah občianstva a R2P? Je medzinárodné občianstvo prostriedkom R2P? Aká je úloha preventívnej diplomacie v tejto fáze? Mgr. Tomáš Horváth (Projekt Fórum): Karneval občianskej neposlušnosti - prehodnotenie politických práv. Politické práva predstavujú inštitucionalizovaný vzťahový rámec medzi politickou mocou a občianstvom - určujú želanú podobu občianskej participácie. Karnevaly občianskej neposlušnosti sú prejavmi vedomého neuposlúchnutia tohto imperatívu. Príspevok si kladie za cieľ pomenovanie a analýzu týchto tendencií k prehodnoteniu existujúcich politických práv a zhodnotenie ich možného vývoja do budúcna. Mgr. Ulzhan Dyusembayeva (FSEV UK): Language and minorities in Central Asia In fi ve state language laws passed in Central Asia and were a part of general trend in the process of self redefi ning post-soviet Countries. Cultural transformation of self identity and linguistic awareness in signifi cant parts of that region can be a big interest of researchers in future. Mgr. Alexandra Ostertágová (FiF UK): (Ne)rovné občianstvo. Normatívne konštrukcie dobrého občana v politickom diskurze Príspevok uvažuje o občianstve a demokracii z rodovej perspektívy. Sústreďuje sa predovšetkým na normatívne obrazy občianstva, ktoré napriek deklarovanej rovnosti všetkých občianok a občanov implikujú rodovo (ale aj vekovo, etnicky, ekonomicky či z hľadiska zdravotného znevýhodnenia) príznakový ideál občana bieleho muža v produktívnom veku, strednej triedy a bez zdravotného znevýhodnenia. Asymetrie v konštruovaní dobrého občana ilustrujú príklady niektorých predvolebných programov politických strán, ktoré v roku 2012 kandidovali v parlamentných voľbách na Slovensku. PhDr. Dagmar Horná, Ph.D. (Národný ústav celoživotného vzdelávania): Vzdelávanie a výchova k ľudským právam a občianstvu

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005

I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005 EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě S B O R N Í K INOVAČNÍ PROCESY VE SVĚTĚ A JEJICH VLIV NA EVROPSKOU INTEGRACI (HISTORIE, REALITA, VIZE) I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti 1 2 Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti Bratislava - Praha 2011 3 Recenzenti: Prof. MUDr. Buhumil Chmelík, PhD. Prof.

More information

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca OBJEDNÁVKA na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca Vychází 4 - krát ročně. Cena za kus 1,60 EUR/50 Kč. Celoročné předplatné: 6 EUR/200 Kč. Pro studenty zdravotnických

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

Antonín Kozoň a kol. Sociálne zdravie

Antonín Kozoň a kol. Sociálne zdravie -- 1 -- -- 2 -- Antonín Kozoň a kol. SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI 2014 -- 3 -- Recenzenti: Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. Doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. Doc. ThDr. Juraj Spuchlák, PhD. PhDr.

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza ńtvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Andrej Mátel Milan Schavel Pavel Mühlpachr Tibor Roman (eds.) 2010 A n d r e j M á t e

More information

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Zameranie časopisu: teoretické a praktické

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2014 Ročník 3 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 3. ročník, 2014, č. 2 Vedecký recenzovaný

More information

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA KATEDRA REGIONÁLNÍ EKONOMIE A SPRÁVY XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Hustopeče, 18. 20. června 2014 Brno 2014 MASARYK

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2008 25. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 ISSN 1338 0982

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 Vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Herdovo námestie 2, Trnava 917 01 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovak Journal for Educational

More information

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU formujúca myseľ i srdce FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA Zborník z 2. medzinárodnej konferencie ETICKÉ ASPEKTY OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI V TEÓRII A PRAXI 2010 VERBUM - vydavateľstvo

More information

TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Editori Juraj Čáp Katarína Žiaková MARTIN 2011 Recenzenti doc.

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 1 2012 Ročník 1 OBSAH Príhovor (Bibiána Hlebová)...3 Z histórie Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013 EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013 25. leden, Kunovice, Česká republika 1 Kolektiv autorů

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Miron Zelina: Školská reforma je proces... Štefan Porubský: Nieko¾ko poznámok k školskej reforme 08 z aspektu primárnej edukácie O UÈITE¼OVI Jaroslava Vašutová: Uèitelé

More information

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie Konferencia sa konala v dňoch 15-16.5.2014 v Starej Lesnej Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2014 Katedra

More information

Sborník příspěvků Conference Proceedings

Sborník příspěvků Conference Proceedings Sociální procesy a osobnost Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty Kroměříž 14. 16. 9. 2011 Sborník příspěvků Conference Proceedings Kateřina Bartošová Michal Čerňák Pavel Humpolíček Markéta Kukaňová

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti Stará Lesná 8. 11. apríla 2013 Bratislava

More information

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA Štefan Majtán a kolektív AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE Vydavateľstvo EKONÓM Bratislava

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 5/006 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I SSN 1336-740 6 5 9 771336 74001 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 84 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie: (pozri tiež www.ssds.sk,

More information

Spravodaj c 153. - pondelok 19. septembra 2011 o 10.00 hod. DEŇ NEZÁVISLOSTI PRI ŠTÚROVI. Položenie vencov pri súsoší Ľudovíta Štúra v Bratislave

Spravodaj c 153. - pondelok 19. septembra 2011 o 10.00 hod. DEŇ NEZÁVISLOSTI PRI ŠTÚROVI. Položenie vencov pri súsoší Ľudovíta Štúra v Bratislave Spravodaj c 153 Motto 53: Národ dnes potrebuje väčšmi charakter ako talent. Talent je meteor, ktorý sa zablysne a zhasne, no charakter je stálica, ktorá pretrvá. Pavol Országh Hviezdoslav 25-ročný - pondelok

More information

Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky. Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová

Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky. Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová Praha, 2013 1 Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální

More information

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC Martin Husovec Titul Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva Edice CZ.NIC 1 Martin Husovec ZODPOVEDNOSŤ NA INTERNETE podľa českého a slovenského práva Vydavatel: CZ.NIC, z. s. p. o.

More information