Oan de minister fan Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaasjes De hear Dr. R.H. Plasterk Postbus EA DE HAACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Oan de minister fan Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaasjes De hear Dr. R.H. Plasterk Postbus 20011 2500 EA DE HAACH"

Transcription

1 Oan de minister fan Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaasjes De hear Dr. R.H. Plasterk Postbus EA DE HAACH datum: 27 oktober 2014 giet oer: dossier meartaligens yn Europa jo skaaimerk: - ús skaaimerk: AB bylage: statement foarsitter NPLD ôfskrift oan: provinsje Fryslân Rju achte hear Plasterk, Op 10 septimber lêstlyn hat de foarsitter fan de Eurpeeske Kommisje syn nije ploech fan Eurokommissarisen bekend makke. Wat dêrby opfâlt is dat meartaligens by net ien Eurokommissaris dellein is, yn tsjinstelling ta de eardere perioade. As Orgaan foar de Fryske Taal sitte wy dêr oer yn en we soene jo dan ek freegje wolle jo ynfloed te brûken foar dit wichtige ûnderwerp yn Europa. Op it nivo fan de Europeeske kommisje liket de meartaligens yn Europa derûnder te slûpen. Soks is yn grutte tsjinspraak mei de oandacht dy t it Europeesk Parlemint foar dit ûnderwerp frege hat mei de resolusje 1 fan 11 septimber Dy resolúsje waard troch de Europarlemintariërs bekrêftige mei in oerweldigjende mearderheid fan 92%. Ûntjouwingen lykas it referindum yn Skotlân en de peiling yn Catalunya soene foar nasjonale lidsteaten nammenstemear reden wêze moatte en behertigje de belangen fan harren boargers. Krekt de Europeeske Uny soe mear oandacht ha moatte foar de minderheden binnen de steatsgrinzen fan de lidsteaten, en sadwaande de ienheid fan de Uny befoarderje. Wy wolle der by jo op oanstean en freegje dêr oandacht foar by de foarsitter fan de Europeeske Kommisje, of by jo eardere kollega en partijgenoat de hear Timmermans. We hearre graach fan jo oft en hoe t de Europeeske Kommisje fan doel is om it belang fan meartaligens en de spesjale posysje fan lytse talen dêryn te behertigen. By dit brief ha wy it statement fan Jannewietske de Vries, foarsitter fan de NPLD (European Network to Promote Linguistic Diversity), taheakke. Dy sprekt dêr har soarch yn út oer de minderjende belangstelling foar meartaligens by de Europeeske 1"(P7_TA(2013)0350)"

2 kommisje. As DINGtiid, Orgaan foar de Fryske Taal, steane wy folslein achter dit statement. Wy ferwachtsje fan jo dat jo dit ûnderwurp ynkoarten op it aljemint bringe en wachtsje mei grutte belangstelling op in réaksje fan jo kant. Mei freonlike groetnis, Út namme fan DINGtiid, Orgaan foar de Fryske taal, Klaas Sietse Spoelstra, foarsitter

3 Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Zijne Excellentie de heer R.H.A. Plasterk Postbus EA DEN HAAG datum: 29 oktober 2014 betreft: dossier meertaligheid in Europa uw kenmerk: - ons kenmerk: AB bijlage: statement voorzitter NPLD afschrift aan: provincie Fryslân Geachte heer Plasterk, Op 10 september j.l. heeft de voorzitter van de Europese Commissie zijn nieuwe team van Eurocommissarissen bekend gemaakt. Daarin is het opvallende verschil met de vorige periode dat meertaligheid bij geen enkele Eurocommissaris is belegd. Als Orgaan voor de Friese taal maken wij ons daar zorgen over en we willen u dan ook vragen uw invloed voor dit belangrijke thema in Europa aan te wenden. Op het niveau van de Europese Commissie lijkt meertaligheid in Europa onder te sneeuwen. Dit is in flagrante tegenspraak met de aandacht die het Europees Parlement daarvoor heeft gevraagd met een resolutie 1 op 11 september De resolutie werd met een overweldigende meerderheid van 92% door de Europarlementariërs bekrachtigd. Ontwikkelingen zoals het referendum in Schotland en de peiling in Catalunya zouden voor nationale lidstaten reden te meer moeten zijn om de belangen van hun inwoners te behartigen. Juist de Europese Unie zou meer aandacht moeten schenken aan de minderheden binnen de staatsgrenzen van de lidstaten, teneinde de éénheid van de Unie te bevorderen. Wij verzoeken u hier aandacht voor te vragen bij de voorzitter van de Europese Commissie, danwel bij uw voormalig collega en partijgenoot de heer Timmermans. Graag horen wij van u of en op welke wijze het belang van meertaligheid en de speciale positie van kleine talen daarin door de Europese Commissie zal worden behartigd. Bij deze brief hebben wij het statement van voorzitter Jannewietske de Vries van de NPLD (European Network to Promote Linguistic Diversity) gevoegd. Zij spreekt daarin haar zorg uit over de afnemende belangstelling voor meertaligheid bij de 1"(P7_TA(2013)0350)"

4 Europese Commissie. Als DINGtiid, Orgaan foar de Fryske taal steunen wij dit statement van harte. Wij verwachten dat u dit onderwerp op korte termijn aan de orde zult stellen en wachten uw terugkoppeling met grote belangstelling af. Mei freonlike groetnis, namens DINGtiid, Orgaan voor de Friese taal, Klaas Sietse Spoelstra, voorzitter

5 Bijlage(1:(Statement(NLPD New European Commission: no place for multilingualism The Commission s announcement of the 28 portfolios has confirmed the decreasing interest in multilingualism at EU level. The Commission has gone from having one entire portfolio on Multilingualism (Leonard Orban, ), to a Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth (Androulla Vassiliou, ), to no portfolio on Multilingualism. In the Commission s recent press release (1) announcing the new team, the Commission notes that the current unit dealing with Multilingualism Policy; Skills and Qualification Strategy will move from DG Education and Culture to DG Employment. NPLD completely shares the Commission s view of stimulating growth and jobs in the current economic and social scenario and believes that languages can greatly contribute to stimulate Europe s economy. We wish to note, however, that all European languages EU official languages but also regional, minority or small-state languages serve for much more than for economic purposes. The new Commission s focus on multilingualism gives a utilitarian, marketoriented approach to the languages of Europe, which will only prioritize big, hegemonic languages and will leave a remarkable number of lesser-used languages small-state, regional or minority languages aside. The European Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) an organisation working to promote Constitutional, Regional and Lesser-used languages in Europe wishes to convey its deepest concern on this exclusively utilitarian approach. By taking this decision, the European Commission not only neglects Europe s linguistic communities but also ignores the numerous initiatives adopted by the European Parliament, such the resolution on Endangered Languages and Linguistic Diversity (2) passed on the 11th of September 2013 by an overwhelming 92% of members, which claimed a stronger EU support and funding to promote Europe s small language communities. The future of European languages, especially those in a less favourable situation, depends in large part on the way local, national and European institutions act. An inclusive European language policy must allow for the recognition and equitable organisation of the continent s linguistic diversity, considering languages as key elements for the social and economic development of all the peoples of Europe regardless of political status or size and as a medium for intercultural dialogue. Jannewietske de Vries!

Assuring the Cloud. Hans Bootsma Deloitte Risk Services hbootsma@deloitte.nl +31 (0)6 1098 0182

Assuring the Cloud. Hans Bootsma Deloitte Risk Services hbootsma@deloitte.nl +31 (0)6 1098 0182 Assuring the Cloud Hans Bootsma Deloitte Risk Services hbootsma@deloitte.nl +31 (0)6 1098 0182 Need for Assurance in Cloud Computing Demand Fast go to market Support innovation Lower costs Access everywhere

More information

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

More information

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 5 22 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.4 en 4.5 SQL Aantekeningen 3 Meer Queries.

More information

GMP-Z Annex 15: Kwalificatie en validatie

GMP-Z Annex 15: Kwalificatie en validatie -Z Annex 15: Kwalificatie en validatie item Gewijzigd richtsnoer -Z Toelichting Principle 1. This Annex describes the principles of qualification and validation which are applicable to the manufacture

More information

A Comparative Case Study on the Relationship between EU Unity and its Effectiveness in Multilateral Negotiations

A Comparative Case Study on the Relationship between EU Unity and its Effectiveness in Multilateral Negotiations Is the Sum More than its Parts? A Comparative Case Study on the Relationship between EU Unity and its Effectiveness in Multilateral Negotiations PhD thesis by: Louise van Schaik, July 2010 Promoter/ PhD

More information

THE EMOTIONAL VALUE OF PAID FOR MAGAZINES. Intomart GfK 2013 Emotionele Waarde Betaald vs. Gratis Tijdschrift April 2013 1

THE EMOTIONAL VALUE OF PAID FOR MAGAZINES. Intomart GfK 2013 Emotionele Waarde Betaald vs. Gratis Tijdschrift April 2013 1 THE EMOTIONAL VALUE OF PAID FOR MAGAZINES Intomart GfK 2013 Emotionele Waarde Betaald vs. Gratis Tijdschrift April 2013 1 CONTENT 1. CONCLUSIONS 2. RESULTS Reading behaviour Appreciation Engagement Advertising

More information

Nije datum útnoeging wurkbesite Mercator Kennissintrum / Fryske Akademy Bijlagen: image001.emz; Fisy Mercator Kennissintrum 2020.

Nije datum útnoeging wurkbesite Mercator Kennissintrum / Fryske Akademy Bijlagen: image001.emz; Fisy Mercator Kennissintrum 2020. Roo, Marijke de Van: Adrie Kaspers Verzonden: dinsdag 27 mei 2014 15:52 Aan: staten; fvbeek@leeuwarden.nl CC: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Nije datum útnoeging

More information

How to manage Business Apps - Case for a Mobile Access Strategy -

How to manage Business Apps - Case for a Mobile Access Strategy - How to manage Business Apps - Case for a Mobile Access Strategy - Hans Heising, Product Manager Gábor Vida, Manager Software Development RAM Mobile Data 2011 Content Introduction 2 Bring your own device

More information

Daan & Rembrandt Research Wendelien Daan By Willemijn Jongbloed Group D October 2009

Daan & Rembrandt Research Wendelien Daan By Willemijn Jongbloed Group D October 2009 Daan & Rembrandt Research Wendelien Daan By Willemijn Jongbloed Group D October 2009 Doing Dutch Often, the work of many Dutch artist; photographers, designers, and painters is easy to recognize among

More information

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V. Op 1 april 2010 is de naam van ABN AMRO Holding

More information

Examen Software Engineering 2010-2011 05/09/2011

Examen Software Engineering 2010-2011 05/09/2011 Belangrijk: Schrijf je antwoorden kort en bondig in de daartoe voorziene velden. Elke theorie-vraag staat op 2 punten (totaal op 24). De oefening staan in totaal op 16 punten. Het geheel staat op 40 punten.

More information

ICT in home health care in Japan. Kansendossier Japan

ICT in home health care in Japan. Kansendossier Japan ICT in home health care in Japan Kansendossier Japan Colofon Kansendossier ICT in home health care in Japan Datum 2 5 2013 Agentschap NL is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Agentschap

More information

9th Conference of Presidents of Regions with Legislative Power. iv.vlaanderen.be/regleg

9th Conference of Presidents of Regions with Legislative Power. iv.vlaanderen.be/regleg 9th Conference of Presidents of Regions with Legislative Power iv.vlaanderen.be/regleg Brussels, Flemish Parliament, 4-5 December 2008 Flanders stands for RICH HISTORY Contents Voorwoord 4 Foreword 5 Programme

More information

IP-NBM. Copyright Capgemini 2012. All Rights Reserved

IP-NBM. Copyright Capgemini 2012. All Rights Reserved IP-NBM 1 De bescheidenheid van een schaker 2 Maar wat betekent dat nu 3 De drie elementen richting onsterfelijkheid Genomics Artifical Intelligence (nano)robotics 4 De impact van automatisering en robotisering

More information

The Chinese market for environmental and water technology. Kansendossier China

The Chinese market for environmental and water technology. Kansendossier China The Chinese market for environmental and water technology Kansendossier China Kansendossier The Chinese market for environmental and water Technology Datum 2 5 2013 Agentschap NL is een agentschap van

More information

Principles of Fund Governance BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V.

Principles of Fund Governance BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Principles of Fund Governance BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Versie november 2012 Inleiding Het doel van de Principles of Fund Governance (verder Principles ) is het geven van nadere

More information

Medische hulpmiddelen en geneesmiddelen: Verschuivende grenzen in Brussel?

Medische hulpmiddelen en geneesmiddelen: Verschuivende grenzen in Brussel? Medische hulpmiddelen en geneesmiddelen: Verschuivende grenzen in Brussel? Sabina Hoekstra-van den Bosch Philips HealthTech, Global Regulations & Standards Arnhem, June 19, 2015 Samenvatting Verschil tussen

More information

IT Works check. December 12th, 2012

IT Works check. December 12th, 2012 IT Works check December 12th, 2012 RESOC RESOC-SERR Gent en rondom Gent RESOC Gent en rondom Gent = Committee for regional social-economic consultation Representatives of: City of Ghent + 9 municipalities

More information

employager 1.0 design challenge

employager 1.0 design challenge employager 1.0 design challenge a voyage to employ(ment) EMPLOYAGER 1.0 On the initiative of the City of Eindhoven, the Red Bluejay Foundation organizes a new design challenge around people with a distance

More information

The information in this report is confidential. So keep this report in a safe place!

The information in this report is confidential. So keep this report in a safe place! Bram Voorbeeld About this Bridge 360 report 2 CONTENT About this Bridge 360 report... 2 Introduction to the Bridge 360... 3 About the Bridge 360 Profile...4 Bridge Behaviour Profile-Directing...6 Bridge

More information

Shopper Marketing Model: case Chocomel Hot. Eric van Blanken 20th October 2009

Shopper Marketing Model: case Chocomel Hot. Eric van Blanken 20th October 2009 Shopper Marketing Model: case Chocomel Hot Eric van Blanken 20th October 2009 Introduction Chocomel Hot out-of-home: hot consumption > cold consumption 2004: launch of the Chocomel Hot machine for out-of-home

More information

MASTERCLASS INNOVATIEVE BENADERINGEN VAN LEERPROCESSEN EN LEERPRAKTIJKEN

MASTERCLASS INNOVATIEVE BENADERINGEN VAN LEERPROCESSEN EN LEERPRAKTIJKEN MASTERCLASS INNOVATIEVE BENADERINGEN VAN LEERPROCESSEN EN LEERPRAKTIJKEN PROF. DR. MARCUS SPECHT WELTEN INSTITUTE RESEARCH CENTRE FOR LEARNING, TEACHING AND TECHNOLOGY OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND MARCUS.SPECHT@OU.NL

More information

IC Rating NPSP Composieten BV. 9 juni 2010 Variopool

IC Rating NPSP Composieten BV. 9 juni 2010 Variopool IC Rating NPSP Composieten BV 9 juni 2010 Variopool AGENDA: The future of NPSP Future IC Rating TM NPSP Composieten BV 2 Bottom line 3 Bottom line 4 Definition of Intangibles The factors not shown in the

More information

Private Equity Survey 2011

Private Equity Survey 2011 Private Equity Survey 2011 Success of portfolio companies through quality of management and organization. Herman D. Koning Ron Jansen February 9, 2011 1 This afternoon 14.30 Reception 15.00 Welcome by

More information

Sample test Secretaries/administrative. Secretarial Staff Administrative Staff

Sample test Secretaries/administrative. Secretarial Staff Administrative Staff English Language Assessment Paper 3: Writing Time: 1¼ hour Secretarial Staff Administrative Staff Questions 1 17 Text 1 (questions 1 8) Assessment Paper 3 Writing Part 1 For questions 1-8, read the text

More information

PoliticalMashup. Make implicit structure and information explicit. Content

PoliticalMashup. Make implicit structure and information explicit. Content 1 2 Content Connecting promises and actions of politicians and how the society reacts on them Maarten Marx Universiteit van Amsterdam Overview project Zooming in on one cultural heritage dataset A few

More information

Research Department. J. Jakulj, N. Jonker and H.M.M. Peeters. Research Memorandum WO no. 742. De Nederlandsche Bank

Research Department. J. Jakulj, N. Jonker and H.M.M. Peeters. Research Memorandum WO no. 742. De Nederlandsche Bank Research Department Employment dynamics within small, medium and large establishments in the Netherlands at the end of the 1990s: Where and to what extent did job creation and job destruction occur? J.

More information

HIPPO STUDY DG Education And Culture Study On The Cooperation Between HEIs And Public And Private Organisations In Europe. Valorisatie 9/26/2013

HIPPO STUDY DG Education And Culture Study On The Cooperation Between HEIs And Public And Private Organisations In Europe. Valorisatie 9/26/2013 Valorisatie Hoe goed doen we het in Nederland en doet het HBO het anders dan universiteiten? Peter van der Sijde Todd Davey HIPPO STUDY DG Education And Culture Study On The Cooperation Between HEIs And

More information

Inhoud. Xclusief Verzekeringen 4. Xclusief Auto 7. Xclusief Wonen 8. Xclusief Jacht 11. Xclusief Evenementen 12. Contact 15

Inhoud. Xclusief Verzekeringen 4. Xclusief Auto 7. Xclusief Wonen 8. Xclusief Jacht 11. Xclusief Evenementen 12. Contact 15 Inhoud Xclusief Verzekeringen 4 Xclusief Auto 7 Xclusief Wonen 8 Xclusief Jacht 11 Xclusief Evenementen 12 Contact 15 Xclusief Verzekeringen Hebt u exclusief bezit? Dan komt de productlijn Xclusief Verzekeringen

More information

De rol van requirements bij global development

De rol van requirements bij global development De rol van requirements bij global development 19 & 25 november 2008 Rini van Solingen Requirements zijn een noodzakelijk kwaad Immers, als wij elkaars gedachten konden lezen hadden we geen requirements

More information

Uw partner in system management oplossingen

Uw partner in system management oplossingen Uw partner in system management oplossingen User Centric IT Bring your Own - Corporate Owned Onderzoek Forrester Welke applicatie gebruik je het meest op mobiele devices? Email 76% SMS 67% IM / Chat 48%

More information

Use of trademarks with a reputation as Adwords by competitors: Permissible comparative advertising or impermissible coat-tail riding / dilution?

Use of trademarks with a reputation as Adwords by competitors: Permissible comparative advertising or impermissible coat-tail riding / dilution? Use of trademarks with a reputation as Adwords by competitors: Permissible comparative advertising or impermissible coat-tail riding / dilution? On Thursday March 24, 2011 The Trademark Law Institute (TLI)

More information

The state of DIY. Mix Express DIY event Maarssen 14 mei 2014

The state of DIY. Mix Express DIY event Maarssen 14 mei 2014 The state of DIY!! Mix Express DIY event Maarssen 14 mei 2014 Inleiding Mix press DIY sessie Maarssen 14 mei 2014 Deze presentatie is gemaakt voor het Mix DIY congres en gebaseerd op onze analyse van de

More information

NOVEMBER/DECEMBER 2014. Netherlands Society Rotorua (Inc) Geyser News

NOVEMBER/DECEMBER 2014. Netherlands Society Rotorua (Inc) Geyser News NOVEMBER/DECEMBER 2014 Netherlands Society Rotorua (Inc) Geyser News Club building at Neil Hunt Park, Lynmore, PO Box 1526, Rotorua Anneke Meerkerk President/caterer 357 4273 Douwe Visser Vice President/editor

More information

MAYORGAME (BURGEMEESTERGAME)

MAYORGAME (BURGEMEESTERGAME) GATE Pilot Safety MAYORGAME (BURGEMEESTERGAME) Twan Boerenkamp Who is it about? Local council Beleidsteam = GBT or Regional Beleidsteam = RBT Mayor = Chairman Advisors now = Voorlichting? Official context

More information

Data Driven Strategy. BlinkLane Consul.ng Amsterdam, 10 december 2013. Ralph Hofman Arent van t Spijker

Data Driven Strategy. BlinkLane Consul.ng Amsterdam, 10 december 2013. Ralph Hofman Arent van t Spijker Data Driven Strategy BlinkLane Consul.ng Amsterdam, 10 december 2013 Ralph Hofman Arent van t Spijker 1 Data Driven Strategy 08.00 08.05 Welkom 08:05 08.20 Data Driven Strategy 08.20 08.30 Het Business

More information

Valorisation Centre Subsidy Alert

Valorisation Centre Subsidy Alert Valorisation Centre Subsidy Alert April 2012 Dear Sir/Madam, The Subsidy Alert contains information upcoming events, calls and other news regarding national and European funding, tailored for staff of

More information

Specification by Example (methoden, technieken en tools) Remco Snelders Product owner & Business analyst

Specification by Example (methoden, technieken en tools) Remco Snelders Product owner & Business analyst Specification by Example (methoden, technieken en tools) Remco Snelders Product owner & Business analyst Terminologie Specification by Example (SBE) Acceptance Test Driven Development (ATDD) Behaviour

More information

OGH: : 11g in de praktijk

OGH: : 11g in de praktijk OGH: : 11g in de praktijk Real Application Testing SPREKER : E-MAIL : PATRICK MUNNE PMUNNE@TRANSFER-SOLUTIONS.COM DATUM : 14-09-2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Real Application Testing Uitleg Real Application

More information

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 93

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 93 16 (2015) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 93 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Strafhof betreffende afspraken voor de

More information

Making, Moving and Shaking a Community of Young Global Citizens Resultaten Nulmeting GET IT DONE

Making, Moving and Shaking a Community of Young Global Citizens Resultaten Nulmeting GET IT DONE Making, Moving and Shaking a Community of Young Global Citizens Resultaten Nulmeting GET IT DONE Rianne Verwijs Freek Hermens Inhoud Summary 5 1 Introductie en leeswijzer 7 2 Achtergrond en onderzoeksopzet

More information

DO BUSINESS WITH 1.000 FINANCIALS

DO BUSINESS WITH 1.000 FINANCIALS 2015 // unlock the power of technology DO BUSINESS WITH 1.000 FINANCIALS Show you r worth as an IT partner a t the 4th Financial Systems fair www.financialsystems.n l THURSDAY 21 MAY 2015 - NBC CONFERENCE

More information

IT-waardeketen management op basis van eeuwenoude supply chain kennis

IT-waardeketen management op basis van eeuwenoude supply chain kennis IT-waardeketen management op basis van eeuwenoude supply chain kennis Hans van Aken / November 28, 2012 Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

More information

Errol Kemble. Summary

Errol Kemble. Summary Errol Kemble Interim/Self-employed Account Manager E- en M-Health, Pharma and/or Medical Devices. errol63_@hotmail.com Summary Sales Assignments and Workshops. I'm willing and able to help and guide my

More information

IMPLEMENTATIE PAL4 DEMENTIE BIJ CLIENTEN VAN ZORGORGANISATIE BEWEGING 3.0

IMPLEMENTATIE PAL4 DEMENTIE BIJ CLIENTEN VAN ZORGORGANISATIE BEWEGING 3.0 IMPLEMENTATIE PAL4 DEMENTIE BIJ CLIENTEN VAN ZORGORGANISATIE BEWEGING 3.0 ONDERZOEK NAAR IN HOEVERRE PAL4 ONDERSTEUNING KAN BIEDEN AAN DE ONVERVULDE BEHOEFTEN VAN MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGERS

More information

SURE: Statistics on the Usage of REpositories

SURE: Statistics on the Usage of REpositories SURE: Statistics on the Usage of REpositories Funding: Project Manager: SURFfoundation Peter Verhaar Start date: 17-04-2009 Completion date (expected): 31-03-2010 Document Details Date Author Status 18/05/2009

More information

Asking what. a person looks like some persons look like

Asking what. a person looks like some persons look like 1 Asking what people are wearing: What are you wearing? = Wat heb jij aan? I m / I am wearing jeans (or a dress or ) = Ik heb jeans aan. What is he / she wearing? = Wat heeft hij / zij aan? He / she s

More information

Citrix Access Gateway: Implementing Enterprise Edition Feature 9.0

Citrix Access Gateway: Implementing Enterprise Edition Feature 9.0 coursemonstercom/uk Citrix Access Gateway: Implementing Enterprise Edition Feature 90 View training dates» Overview Nederlands Deze cursus behandelt informatie die beheerders en andere IT-professionals

More information

Inclusive Education : An international perspective

Inclusive Education : An international perspective Inclusive Education : An international perspective Dr Cor Meijer, director www.european-agency.org Member countries of the Agency Presently, the Agency has 27 full member countries: Austria, Belgium (French),

More information

Welkom! Leuk om kennis met je te maken. 20 april 2016

Welkom! Leuk om kennis met je te maken. 20 april 2016 Welkom! Leuk om kennis met je te maken 20 april 2016 Waarom wij deze workshop geven Een goede kennisbank moet vragen die op elk moment in de klantreis worden gesteld beantwoorden, waar dan ook. Dan moet

More information

INSEAD ALUMNI ASSOCIATION THE NETHERLANDS EVENT CALENDAR

INSEAD ALUMNI ASSOCIATION THE NETHERLANDS EVENT CALENDAR INSEAD ALUMNI ASSOCIATION THE NETHERLANDS EVENT CALENDAR Corporate Sponsors of the INSEAD Alumni Association of The Netherlands Booking Form This booking form is for your convenience as well as to give

More information

Business opportunities by legislative developments in infrastructure, environment, water and waste management

Business opportunities by legislative developments in infrastructure, environment, water and waste management Source: Agency NL Poland: Business opportunities by legislative developments in infrastructure, environment, water and waste management 05-07-2012 1-6 1.1 Motorways National roads and motorways are owned

More information

Dutch Mortgage Market Pricing On the NMa report. Marco Haan University of Groningen November 18, 2011

Dutch Mortgage Market Pricing On the NMa report. Marco Haan University of Groningen November 18, 2011 Dutch Mortgage Market Pricing On the NMa report Marco Haan University of Groningen November 18, 2011 Introductory remarks My comments are complementary: I do not focus so much on this market as such, more

More information

The B Method. Rob Tiemens

The B Method. Rob Tiemens The B Method Rob Tiemens The B Method Overzicht 1 Introductie 2 Uitleg Abstract Machine Notation Generalised Substitution Language Refinement Proof obligations 3 Taal 4 Demo 5 Bronnen The B Method - Introductie

More information

ISACA Roundtable. Cobit and Grab@Pizza 7 september 2015

ISACA Roundtable. Cobit and Grab@Pizza 7 september 2015 1 ISACA Roundtable 7 september 2015 ISACA Roundtable Cobit and Grab@Pizza 7 september 2015 2015 KPN Corporate Market B.V. ISACA, is a registered trademark of the Information Systems Audit and Control Association

More information

NEW PROGRAMMED ITEMS

NEW PROGRAMMED ITEMS NEW PROGRAMMED ITEMS Inhoudstabel (content table) 1 SV TODO... 3 2 14W26 PlanetPM... 3 3 14W20 Planet PM... 3 4 13W45... 5 4.1 JV send upload mail on Monday - JV... 5 4.2 ACADtools short names... 5 5 13W43...

More information

~ We are all goddesses, the only problem is that we forget that when we grow up ~

~ We are all goddesses, the only problem is that we forget that when we grow up ~ ~ We are all goddesses, the only problem is that we forget that when we grow up ~ This brochure is Deze brochure is in in English and Dutch het Engels en Nederlands Come and re-discover your divine self

More information

Kansen in KP7 NMP. Aansluitend op de HTSM Roadmap Nanotechnologie. 11 juni 2012. Melvin A. Kasanrokijat

Kansen in KP7 NMP. Aansluitend op de HTSM Roadmap Nanotechnologie. 11 juni 2012. Melvin A. Kasanrokijat Kansen in KP7 NMP Aansluitend op de HTSM Roadmap Nanotechnologie 11 juni 2012 Melvin A. Kasanrokijat Mogelijkheden in KP7 - Cooperation Groot programma met 10 verschillende thema s NMP, ICT, Health, Energy,

More information

CO-BRANDING RICHTLIJNEN

CO-BRANDING RICHTLIJNEN A minimum margin surrounding the logo keeps CO-BRANDING RICHTLIJNEN 22 Last mei revised, 2013 30 April 2013 The preferred version of the co-branding logo is white on a Magenta background. Depending on

More information

Smarthphone Gaming Market in Japan. Kansendossier

Smarthphone Gaming Market in Japan. Kansendossier Smarthphone Gaming Market in Japan Kansendossier Colofon Naam marktscan Smarthphone Gaming Market in Japan Datum 9 4 2013 Agentschap NL is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Agentschap

More information

Suriname Tourist visa Application

Suriname Tourist visa Application Suriname Tourist visa Application Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Suriname tourist visa checklist

More information

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V. Op 1 april 2010 is de naam van ABN AMRO Holding

More information

The network serves as a medium for new media art. This does not comprise a

The network serves as a medium for new media art. This does not comprise a OKNO werd opgericht om in collectief aan een gedeelde visie te kunnen werken. Als groep ge?ngageerde kunstenaars bouwen we aan onze vreemde, ongedefinieerde discipline en ruimen we er plaats voor in het

More information

Co-evolution of Author IDs and Research Information Infrastructure in the Netherlands

Co-evolution of Author IDs and Research Information Infrastructure in the Netherlands Co-evolution of Author IDs and Research Information Infrastructure in the Netherlands Clifford Tatum, SURF Market - L'identité du publiant à l'épreuve du numérique Enjeux et perspectives pour l'identification

More information

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V. Op 1 april 2010 is de naam van ABN AMRO Holding

More information

Welkom in de wereld van EDI en de zakelijke kansen op langer termijn

Welkom in de wereld van EDI en de zakelijke kansen op langer termijn Welkom in de wereld van EDI en de zakelijke kansen op langer termijn Sectorsessie mode 23 maart 2016 ISRID VAN GEUNS IS WORKS IS BOUTIQUES Let s get connected! Triumph Without EDI Triumph Let s get connected

More information

what can we do with botnet data?

what can we do with botnet data? what can we do with botnet data? prof.dr. Ronald Leenes r.e.leenes@uvt.nl TILT - Tilburg Institute for Law, Technology, and Society background SURFnet (Dutch NREN) was offered 700 GB of data obtained from

More information

Legal Knowledge Based Systems JURIX 97. JURIX: The Tenth Conference

Legal Knowledge Based Systems JURIX 97. JURIX: The Tenth Conference 5 november 1997 15:36 rik2 Sheet number 5 Page number 5 Legal Knowledge Based Systems JURIX 97 JURIX: The Tenth Conference The Foundation for Legal Knowledge Systems Editors: A. Oskamp R.V. De Mulder C.

More information

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V. Op 1 april 2010 is de naam van ABN AMRO Holding

More information

Load Balancing Lync 2013. Jaap Wesselius

Load Balancing Lync 2013. Jaap Wesselius Load Balancing Lync 2013 Jaap Wesselius Agenda Introductie Interne Load Balancing Externe Load Balancing Reverse Proxy Samenvatting & Best Practices Introductie Load Balancing Lync 2013 Waarom Load Balancing?

More information

Software product management. Inge van de Weerd

Software product management. Inge van de Weerd Software product management Inge van de Weerd Hoe ben je naar dit college gekomen? A. Lopend B. Met de fiets C. Met het openbaar vervoer D. Met de auto E. Anders Agenda Software Product Management Requirements

More information

EA E S A A S Eerste uitbreiding

EA E S A A S Eerste uitbreiding EASA Eerste uitbreiding EASA wetgevingsstructuur - Essential requirements Implementing rules Basic Regulation Part s AMC s Acceptable means of compliance Basic Regulation Grondwet voor de luchtvaart in

More information

PROFIBUS & PROFINET Nederland PROFIBUS, PROFINET en IO-Link. Ede, 12 november 2009

PROFIBUS & PROFINET Nederland PROFIBUS, PROFINET en IO-Link. Ede, 12 november 2009 Ede, 12 november 2009 Remote Maintenance voor PROFINET en Ethernet netwerken Ede, 12 november 2009 Voorstellen Cliff van Gellekom Raster Products BV cliff.van.gellekom@raster.com 3 Remote Connectivity

More information

Turkije: Kansen in de gaming industrie 14-08-2012 1-6

Turkije: Kansen in de gaming industrie 14-08-2012 1-6 Turkije: Kansen in de gaming industrie 14-08-2012 1-6 Executive Summary: Turkish game developers estimate the size of the local market around US$ 200 million and 21.5 million gamers for 2011. The local

More information

KAURI Mission (Articles of Association)

KAURI Mission (Articles of Association) KAURI Mission (Articles of Association) De vereniging heeft tot doel een platform, kenniscentrum en lerend netwerk te zijn van mensen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en instellingen,

More information

Opportunity Report on Korean gaming Kansendossier Korea

Opportunity Report on Korean gaming Kansendossier Korea Opportunity Report on Korean gaming Kansendossier Korea Game is not a new field in Korea. It is a major industry in Korea, accounting for 55% of the cultural contents export in 2011. E-sports, where gaming

More information

D-ID. Module 3.2.2 WP 3 Version 1.0 14/02/2014. Project Author(s) Dynamic Identity EF. Reviewer(s)

D-ID. Module 3.2.2 WP 3 Version 1.0 14/02/2014. Project Author(s) Dynamic Identity EF. Reviewer(s) D-ID Module 3.2.2 WP 3 Version 1.0 14/02/2014 Project Author(s) Dynamic Identity Reviewer(s) This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only

More information

Campaigns and actions: some recent Dutch experiences. Gerjan Huis in t Veld november 15 2013

Campaigns and actions: some recent Dutch experiences. Gerjan Huis in t Veld november 15 2013 Campaigns and actions: some recent Dutch experiences Gerjan Huis in t Veld november 15 2013 Stop Prijsmisleiding! Action Travel Prices 17-21 june 2013 What s the problem? Research February 2013: none of

More information

Volunteerism: a United States 6 perspective. plaatsbepaling. 56 Vrijwillige Inzet Onderzocht

Volunteerism: a United States 6 perspective. plaatsbepaling. 56 Vrijwillige Inzet Onderzocht 56 Vrijwillige Inzet Onderzocht Volunteerism: a United States 6 perspective Het artikel The role of government in stimulating and sustaining volunteerism: A United States perspective is gebaseerd op een

More information

Vibe OnPrem 3.x Makes the Business work!

Vibe OnPrem 3.x Makes the Business work! Vibe OnPrem 3.x Makes the Business work! 15 juni 2011 Welkom op Mobiele telefoons uit aub In het Reehorst-gebouw niet roken De presentaties staan na vandaag op de website Heeft u een parkeermunt gekregen

More information

LAND/COUNTRY:UNITED STATES

LAND/COUNTRY:UNITED STATES Deel I: Gegevens betreffende de zending LAND/COUNTRY:UNITED STATES Veterinair certificaat voor EU/Veterinary certificate to EU I.1. Verzender/Consignor Naam/Name Adres/Address I.2. I.2.a. I.3. Bevoegde

More information

Research Report. Ingelien Poutsma Marnienke van der Maal Sabina Idler

Research Report. Ingelien Poutsma Marnienke van der Maal Sabina Idler Research Report Ingelien Poutsma Marnienke van der Maal Sabina Idler Research report ABSTRACT This research investigates what the ideal bank for adolescents (10 16 years) looks like. The research was initiated

More information

Memorandum. Zie bijlage. Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg. Van Dr. J.B.F.

Memorandum. Zie bijlage. Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg. Van Dr. J.B.F. Memorandum Van Dr. J.B.F. van Erp Onderwerp epartner architecture workshops 'The Results' Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31

More information

Opportunities in the South Korean cheese market. Kansendossier Zuid-Korea

Opportunities in the South Korean cheese market. Kansendossier Zuid-Korea Opportunities in the South Korean cheese market Kansendossier Zuid-Korea Inhoud 1 Opportunities in the South Korean cheese market 3 1.1 1.2 Fast growing market 3 Premiumization 4 1.3 High potentials in

More information

Cisco Small Business Fast Track Pricing Initiative

Cisco Small Business Fast Track Pricing Initiative Cisco Small Business Fast Track Pricing Initiative Highlights Het Cisco Small Business portfolio biedt u een breed scala aan producten waarmee u optimaal kunt inspelen op de vraag van uw mkb klanten. Zeker

More information

SEPA. November Informatie Beleggen ABN AMRO

SEPA. November Informatie Beleggen ABN AMRO Informatie Beleggen Direct Debit november Rules 2011 ABN AMRO SEPA November 2015 SEPA Direct Debit Rules This translation is furnished for the client s convenience only. The original Dutch text, which

More information

Management control in creative firms

Management control in creative firms Management control in creative firms Nathalie Beckers Lessius KU Leuven Martine Cools Lessius KU Leuven- Rotterdam School of Management Alexandra Van den Abbeele KU Leuven Leerstoel Tindemans - February

More information

Logging en Monitoring - privacy, beveiliging en compliance Enkele praktijkvoorbeelden

Logging en Monitoring - privacy, beveiliging en compliance Enkele praktijkvoorbeelden Logging en Monitoring - privacy, beveiliging en compliance Enkele praktijkvoorbeelden Pascal Oetiker Security Management Solutions Novell EMEA poetiker@novell.com Privacy- en compliance-druk PCI-DSS NEN

More information

Design Document. Developing a Recruitment campaign for IKEA. Solve-

Design Document. Developing a Recruitment campaign for IKEA. Solve- Design Document Developing a Recruitment campaign for IKEA. Solve- 02 00 Chapter Index 01. INTRODUCTION 02. GENERAL INFORMATION Informational architecture Sitemap Use case Why use or not use Flash Flowchart

More information

total dutch speak Dutch instantly no books no writing absolute confi dence

total dutch speak Dutch instantly no books no writing absolute confi dence total dutch speak Dutch instantly no books no writing absolute confi dence d To find out more, please get in touch with us. For general enquiries and for information on Michel Thomas: Call: 020 7873 6400

More information

Gepersonaliseerd leren op de ipad Kees Versteeg

Gepersonaliseerd leren op de ipad Kees Versteeg Gepersonaliseerd leren op de ipad Kees Versteeg Keynote: http://content.hondsrugcollege.nl/kees/learntoo-3-2015.key Een museum bezocht met fototoestel en video tas om de schouder? Een reis boekte bij een

More information

Platform voor Informatiebeveiliging IB Governance en management dashboards

Platform voor Informatiebeveiliging IB Governance en management dashboards Platform voor Informatiebeveiliging IB Governance en management dashboards Johan Bakker MSc CISSP ISSAP Principal Policy Advisor KPN Corporate Center Information Security Governance Agenda Drivers voor

More information

SUBJECT LINES DONE RIGHT (ENGELSTALIG)

SUBJECT LINES DONE RIGHT (ENGELSTALIG) SUBJECT LINES DONE RIGHT (ENGELSTALIG) Pagina 1 van 6 An email s subject line is like a first impression. It is one of the first things a recipiënt sees when they glance at their inbox and a determining

More information

Thomas van Manen Researcher & Digital Strategist @VINTlabs MA. New Media & Digital Culture

Thomas van Manen Researcher & Digital Strategist @VINTlabs MA. New Media & Digital Culture V I N T Vision Inspiration Navigation Trends Thomas van Manen Researcher & Digital Strategist @VINTlabs MA. New Media & Digital Culture V I N T Vision Inspiration Navigation Trends Gamifica'on /? /! /

More information

Spread. B&R Beurs. March 2010

Spread. B&R Beurs. March 2010 B&R Beurs March 2010 Spread Find out about the latest investment proposals of B&R's investment groups. Check the agenda, and the upcoming activities we organized for you! B&R Beurs Website: www.bnrbeurs.nl

More information

Virtualisatie. voor desktop en beginners. Gert Schepens Slides & Notities op gertschepens.be

Virtualisatie. voor desktop en beginners. Gert Schepens Slides & Notities op gertschepens.be Virtualisatie voor desktop en beginners Gert Schepens Slides & Notities op gertschepens.be Op deze teksten is de Creative Commons Naamsvermelding- Niet-commercieel-Gelijk delen 2.0 van toepassing. Wat

More information

Dierenwelzijn in Nederland & Europa

Dierenwelzijn in Nederland & Europa Dierenwelzijn in Nederland & Europa Gluren bij de buren: Dierenwelzijn in internationaal verband 12 maart 2014 - Hans Spoolder Op dierenwelzijnsgebied behoort Nederland tot de koplopers Van belang is dat

More information

Kyra Schoemaker - S1465996

Kyra Schoemaker - S1465996 MASTER THESIS - RESEARCH ARTICLE The reciprocity between occupational identity of Online Marketers and technologies: A qualitative study at an e-commerce firm Student: Subject: Study: Institution: Kyra

More information