lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

Size: px
Start display at page:

Download "lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et"

Transcription

1 Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m ol anakl a r l lize r i nde ara 9tlrmalar Or han JL:J x Summar y I nve stigat ion s on the contr ol measures a~ ai nst t he infecti ou s pe s t s in t he nut s i n che s t nut p l ant a t i on s i n Izmi r Fr ovi c ce, Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Lc d s abail:st the pe s t s damaging in t he nuts in clsstn1.lt ] l ul ~ ~ t i o n s. At t he end of t he s t udy it i s concla dec t hat ci.e ui ca L and cultur a l control measures are i r:..te Tste d t o co coat t he se pe sts. Exampl e ; t he bo t tom and t he ~ a l l s of t he ) lace s wh e r e chestnut s a r e mas s ed sh ou Ld be concret ed. I n t ~e ca s e of soi l bo t t om; s oi l spraying should be done ~ ~ s t ~ ef o r e ~ a s s i ng and mass s praying shoul d be don e 20 days l ater and soil should be hoed especially i n m id - j~ e. r;;:".ya iize r.lnde oldukc a g e n i~ bi r a l an da bu lunan l.e s tia-. uerri n en 0::;'801i t lirle rindeo bi r i o Lan Ca s t a nea sati va ~ : i 1 1., cze l l i k l e GUney Avrupa, Kuzey Afr i ka, Kaf ka sya ve y~rdunuz d a j"a:/f.:' l ndl r. Yurdumuz, t oplam olar ak raeyve veren ;: a : t a a ~ a ~ s ayl Sl ve tonluk lir e ti ~ de b er le r i ~e s ahi p t ~ ~ ( ~ ~ o ~;~o u s, l9 8 5 ). Eu veri l e rde 1zmir iii, a CaG ade di nin v : i r ai :..Uca de l e A ra~ t l r:n a Enst i t lisu., Eornova-! zmi r

2 ~ ~ I I.A O; t: r e t i l!1i n i s e y~ ' i i le on e n l i Li r :, e r t ut LJukt a ol r. Da 2] l k, orman l l k a r a ziler dc ke ndi hali n de yeti sen bi r 1)5.. t ld o Ln.as i n i n y an i sar-a ilr-e tnmt ntn y a Ln r z i ~ p a z a r'a ';:.' c r.e Li k 011:-a51 ; k e s t ane iiz e r i n de pek l1 a l 1 9 >J18.J o i ' 1. 1 l ;~ a r 02: S 1 TJ a l ;Cc.e :: o Lmu e t u r, An c a k, s o n Yll;lCirda d l.qsa t lt. a c a si n d a n (j r.el'-'. l~ a;:g. nii l a s l ile b i rlikte, k e stanenin s o r ur.lari d a <...[ n c::. C:l~ C t.:. c 1Iilc ;y e bas La mae t. a r, l un l a r i c;i n de, d l :;sa t l Lc l v e i.re t l c t Le i -Ln ortak y a k a nma konusu o l a rak, Y.e s tar:e I.e:, vc l,; r :::,._ce kur-t Lanm a n an e n on e ml i Jo'e r i a ldl [ l c.ik}.d.ti ~ e ~ ~ : : :i ; t i :. lunun uzeri n e ; k onu b i l' p r oje C':';n uq a r ve Jl...:, : S[.7 ) ~~<:.. s a. l!~ 6. a e l e a l i u a r-ak sor u na <;o ziin:. ge t f r-x Imeye c; '. 11'11- ~\ J 1 : er, i ~ d e Kes tane iq:ku r tlar 1 ile s ava em. o 2.. ala 1:1...r i ~:: ;Cl.'':'~J(~. e ; c;ana k ~ l o ~ l u ( l 9 6 3, ) ' nun baz i [ e ne l l:r.e1'5.:er c e ;:) "J.lt.<..r"c.uLU c;a l ~l?r.l a S l d as an d a <; a l l yma o Lu.s. d l Ll ~i lim j,e l : t e c i r, Y ~ ':,-(jnc l lilkelerd e i s e bz e l l i k l e llo f fu: arm ~ l S' (;: ), Lev ey (1'00t ), La vey et a L, ( 19'15) ve Eur Ee s aeo ~a l ( ISd) «8<; i= o r; l a '~Ja la r l i le d ay a n i.k La <;e~ i t se<; i:ji11i e nas a Lar; 1 1 ~ U~ v ad e l i ~ ~ zu m l e r Bn e r me k t e d i r l e r. 1u <; all,. ~ ada i 6 ; L & Vr ar~ l!i i~z,e l l i k l e r i n edeniy l e iize r inde <; all~t;g 1~o] a :-: o l an oi r tur e s a s a Lanar a k ; bugilniin k o culla r-a nda In a t.il::. l...:.'[ l.:l c. j ~ a ola nat 1 olan s a v a ~ l m yon t e ml e r i i l e i l e r i Ce.. a ~ 1 La c a k s avas a m c a La sma Lar-an a t e me I t e s ka L e de c e k t.azi bu l eul e r sa~, t an m l~ t l r. ~ a t e ry a l ve Me t ot ~ a l l y ~ anl n ana materyalini, zararl l larval &rl i l e Ge ; i t l i yest i s i t l e r o lu~turmu~tu r. K l~ l ay l? e r gi n o l mak i <; i n topra ba g i r e n l a r v a l 8r a kar ; ~, Ti r e (Qukur koy) ve C d e m i ~ (b ~~ ak~ ~) 'ca Scc ve tari h ler inde, t e sadlif p a r s e l l e r i C E Le ~ c c e s e r~ i l.! e i:0r e ila<; cieneme l e r i y apalnu s 't i.r, ::lac;:lar l l1 :: S.:-T l aozu ; c ay r l deneme geklinde ; 5 'er k a r akter (4 i l a ~+l ~ a h i t ) ve,. er tekrar l l o l a r ak denenrr.ilii t i r. De ne.:nede ::.:.lln Talar::. ila c; l a r, Ce t v e l l' de y e r a lm l~ t l r. Gomti x t opra1:1a- }~ : ~ o J.:l li : er lintin hasattan sonra paza r-lan an cay a d e r;i n 1::el:- let i l dibi y e r l e r. 50

3 t;et ve l Y1 I 1T!da k e s t ane goill... d.j. an...a r':..:.", v dene ne n i1agl ara ait veri i er 1 A ~ L A. R I K 50;:5C em alan " ~9i n : Et ki li Ti cari Ac. 1. i i rma s l. ;,;adde Ad1..:o r r.1uve Yi.izde si l asy onu l. do z 2. doz ~ ~ Pyr i nex ~' 5,,7 l.ek t a s Chl orpyr ifos 25 :i.p ' g Thi odan 35.;}? TUrk-L oe ch s t Endosulfan 32.9,',.P. 2.5 g 5. 0 g Gusathior Toz Layer Azinphos me thyl 2. 5 Toz E g I mperat oi' ICI Cyper methr i n 25 Z. J. :. 75 rill ~.5 0 ml \Jl...

4 r~ nc.a 50x 5C e rr. alan, 30 em derinlikte p arse ller haz1r l a r.ml ~; ~e r par se I e Tire 1de 50, Odemi 9 ' t e 25 ' e r l ar va veri l erek uze r l e r i t oprakla or tulmu9tur. her parsel ala_ n 1 i qi n hesat1anan ilaq miktarl, 30 em t oprak der i n l i Ci rj l sla t a cak su i q i n de k a r 19t lrl lar a k, sliz[ ul u kava ile <t'rsel ler e homoj en geki l de dab,t, lm19t,r. Dalla sor.ra ~ a r-se LLe r-t n tize r i t e l kaf e s l er i1e o r tu 1mu 9 ve t O ~T a ~ : ta n ~ lk3l e r Gi n ade t leri tiz e r inde n s ay lm y apllml tlr. 2 r~ i n q l kl l,:larl s ona e r i nce, h e r pa rseld e t op r a k e Le r.l p c a n I a l a r v a l a r s ayl l m19t l r. Can l l erein ve l a r va s ayl s l t o ~ l n ~ l arl uze r inden, yuzde s i z Abbot t formul ti ile d e ~ er l e n dor me ; a pl l ar ak, i laglar l n etki or a n lar l b u l un ~u ~ t u r. 1lw; lar l n e r g i n l e r i n y a s a m s Ur e l eri ile u r -e n;e ~. U G le r ~ ~e a lan e t k i l e r i n i ara9t l r ma k i qin ; i lagl l ve ~ an i t pnr s e l l e r den ~ lkan erginler, l abo ratuvarda ve doc ~d a iqi nde ki r pi l i dal l a r b u l u n a n kti l t iir kavanozla r a v e :, :'::on da L!:L: e s l er i nde ; 2 0'+ I q. olmak iiz er e ; kiiltni r-e a h r,til'; -: 1:'. Dana sour-a meyv e Le r-ln ster easkobik binok Uler rd l: r a s ~ :o ;:t a i n celenme s i yle e r gin lerin yumurta b J. r a l::j. ~ : 1:: 1 r a~ : m sc1 ~l-:: La r -a saj. t a nma st a, r-, Ayrl c a l a bora t uva r da her l-a ru}: t erc en 5 l e r e r gi n fener cam l a rlnda k e s tane mey veleri veri l ere ~,: kul t u r e al aneus, her gu n kont r ol e di Le r-e.r ~ Z. :. 3 =. s ~ r e l e r i ~ o z l e noi 9 t i r. Eu a r ada, 50 I qe r larva ve r i len i ki ~; a r s e l d e ; pup a donezu.n de ( ) t opr-ak ~a:.: a2.an l ~ i, l enmi, t i r. I u parse l l e r ile 9ahi t pa r sel l er k ar, ~ l a " tia r a La r-a k ; top r ak i fji l e mesinin e r gin Cf 1k1li OraL1I:a et :" i ~ i a rn~ t l r l l ml~ t J. r. Ti r e ve ~d e mi 9 l t e :3 ay r a y e r -de, ;;omii yer-le r-lr.lr; ze Bi ~ ve cte vresi bet on o l a cak geki l de gomii mode l l eri ~ ~ ~ l l I:". J. ~ ; s s.t i, ic;ir. iir lin <; l k l p e omu l e r bos ald a.gi.r.da [ c,zlenl er " j' a ;' l l:: l ~ t l r 52

5 :: E: s t a n e meyvelerin d e kurt l a nmaya n e der; olan z a r-a r l.a-, l ar :'. 1e savas n-da e sas, bu z a r-ar-la La r r n n eyve Le r-e y u rrar -; -:::0 -Li l r dkn:a l a r l n 1 v e y umu r -t. a La r-d an c akan La r -vala r r n :ae:;- -i8 1c r e Li r tle l e r i n i on I e mekteddr, Eu a mac La, l:ri t il: b Ly o., ~i 1 : donenil e r d e a t;a <; l a r 1n.i Lac Lanraa s a [erel: z:-.e l:t edir. ri ~e;: i :J!.ov ~y (1966). Eov ey et al. ( ) or"anik oo s f or l u : la ~ l & r i l e atag ila<; lacralar:l one r~ek t edirle r. An c a k ger e l: l:e:s t a n e a LCl <;lar l nln buye.kliigi.i ~ [erekse :.:ct l ~:: : e u l an Lm ~ :_ ll cze llici a r;a <; i La c LamaLar- a n a.n U~{ L U l L,;::"::"ti I i rlilj ::i ~ -::. c:;; l e ~, t i r r;lc k t e di r. bu dur-u rad a, uy[u la:~abi lr.:e c La n aga ~rat i l: y crrt em.le r' a r-an na s t i r-, Li t ekin; CJ clia s f len c.a:lo i.bn, (:Lep. :Tor t r i c i da e ) ve Cur cu l i o e l er i:as C;;-1 1. ~,;0 1. : Cu r c u l i oni da e ) La r v a Iar r ru. n hemen t a mat.anari me y v e Loroer, L c mi:. t op r-aklar-an a f,e<;t i,i sap t an ma c ; bunu n 1,; z e r i ~ e _ 0~ ~ t o pracl n ln Gapa lalli~as l, i l a ~ l an ID a Sl v.c. Ci bi U.:i.-::u l aiha l Hr ile La r-v a l a r-r n o Ldii r-ii Liip popula syonu n ~:l!' l _ l a '~ - i l e cet-i k a n a s i n a var-aicns t a r (vnu ~ a r ve J l u, l SE.7 ). il;. i::.l:..~ (,: l a, C. e l eph Bs Lar-vaLa r i na k ar-s i y a p a La n 116:; c.e ~ ~ c l e ~ i L e ai t son u ~ l a r Cetv e l 2 'de v e ri l ffi i ~ti r. ~ E: t v e l i li ce1e ndiein de j ila<;lar ln d ~ ~ u k CC Z l & r l~l n or-ta La u.a ~. 3 _36- ; 1. 19, y iik s e k dozla r r n i n ise : ;i. C; 7 H S'4 e r-a s i n da e t ki Ii ol<iut;u Gor i.:lmektedir _ 1 U s cr.ucla :'~ l.0r ;-, y aimz endosi.lfa n ~tkili ma dde l i l~ r :>_l.~a t l n :~ i.. ~ / Jl : dczunun c r-t a Lama ~. 75 e t k i l I e ; c.ai.a et~::' l i 1i r 1..0 :...:) : 0 l~ r e::.) a r a t o lma d J.. t;l i <; i n ; C. e l e ph a s l arv & :' ~ rj.. n d ~a r _, 1 k ~ l l ~ fi l l & b i l E c e g i kan l s lna v a r llml~t lr. l ~ : : al l ~ & ; d G ~ a ve laboratuvarda y api Lan c a l a s ma j ar-ca e }:c.c s:~- :' ~- a :::. ~ ; a l."' s c l l e ri G d e n c ak an er.i r:lerin en f a z la 2. L i".;,ll :,. <:: ;,. a~ a r-al: ell k a sa omi.ir l ti olma La r r v e y uaur-t a bj. re.. : : ::,, : ~ :;: l _~ olra-. La r-a c..s. e t kan 0 Lmus t u r-_ ::a 1;i t p a r aelle r-de r; <; 1 1: [:.~ : e r-_ i ~ :' ;:; r 3 ~, c i i:; e r p r ep a r-e t Lar-a ai t p a r s e l l E: ~de l-' ~ 1~:.::.:: 1 :::. :- ise 'i '- [ li. ;,,'a;oar:ll!i( ve y u mu r-t.a car-akan s l ar-dar-, = 'J : _C!: \l :.'..~e.:. :. i 2.: o Larak :; an ak G ~ ot l u ~ 1ge 3) l d a, to r r Ci.}: t ~t i (, _ ~ le.~ :-:'5.5 :" ::: ~v a l a r :L n l c l di,; r n:.e y. i ~ ill k a r -oo n s ;":l f 'Cr, ~t i :c :-. ::'i ; l c :, i,:~ Liti ilac;l a r ile t oprak d e z enfe k s i y or...:; :::. e:,.::i ; c~ ~ - 53

6 Cetve Yl 11nda Ti re ve (}demi,,' te ke stane go mu t oprak1a rlnda yapl 1an i1ag dene me s onu c l.ar-a Te-. Dii"uk Doz Yiikaek Doz Canl1 Et ki :ani l ~ t > : l Kar akter ker- bi r ey oran 1 b i r-ey orar..). r tir ade di (,,) adedi (n I I m; erator II C3 ve 6 r.11/ m 2 ) III 30 a Or t I ?yr i n ex II ( 10 ve 20 g/ m 2 ) III 30 a 19 0 or-t, I ,81 Thi odan II ( 10 ve 20 g/ m 2 ). III ~ a r t. 31, I 32 11,11 11 a Gusathi on II ,17 (40 ve 80 g/m 2 ) III Or t I ~a; ~ i t II III 29 19

7 To? r ak a s Leme s f ndn ergin c i kas La r-a.n a ola r. etki sini snj.ta.aat: i ~ in y ap i Lan c a l asmalar sonunda ; c aj.a l ana i ~ l e =in i ~ e ~L i n ~ lk a r l n l % ar asj.nda enge 11eui Li s~ ~ ta r~ 1 9 t J. r. EU du r umda; urun sat l l J.p gomu l e r bo ~ al c l ~ t al sonra ve Qze l 1ikl e pupa di:::inemi ne ge~i ~ i n olc.utu haziran ayl i 9inde gomli t oprakl a r lnj.n i 91enI:les i ni n, ergin ~~ o I;l : l a s :i o n ULU d o Lay as a i le zarar o r-enam dll.!iiurme de c Ldu c -. ca e t ki n ol aca ga kams i na var-rlrm s t xr, Bu i qlemin ayni dol:e Lll e r de topr akt a kokon halinde k i s Lay an C. s pl endana i, i nce etki n olabil ece il;i dti'i'lintilmektedi r. Ti r e ve bde mi.!ii ' t e 3 ayr l ye rde denenen b et on [ c~~ l e r de ; G a t l ~ i c;in UrUn gocliden C; l ka r l l dlgj.nda l ar va l ar l n b e t on ze~ in de t opland1g1 gozl enmi 'i't i r. Eoy l ece ; Eomti ye r l e ~i n i n z e ~ i ni ve c; evr esi ni n ; ceyvelerden C;lkan l arva l a r l D b ar-ana.nayacag a s ekf.lde ; beton -y ap a l.ma s anan da savao i ada cn ac l i oranda ba9ar l sa~l ay acag l kaolslna va rl l ~l ~ t l r. ; i tel:i!:: :;:anak, 1og1u ( 1983) da, toplanan tirlinlin, i n::ento ile Sl VaDffi19 bir zemine dokli l e r ek meyveler de n C; l kan lar val ar14 t opl an1p yokedi l ebilece il;i ni one rmektedi r. Pr oj B kaps aml nda yapllan periyodik s ayl01ara s or e sa ~tan an a i r b a ~ k a onlem ise ; pa zar a kurtsuz ~e yve 8unab i l~ek i,il hasat ile sat 19 aras1nda en a z ay sur e s l rakl l mas ldl r. Eoylece larvalar ln mey ve l e r i terk stiresi ta ca ~ l and 1 b l i c;in tirlin t emiz ol acak, ay r lca g o ~ti zemininde t o~ l a~an l arvalar 1 i mha ~ans 1 da do ~ acak t 1r ( Jnu, a r ve ;;l u, 1987). So cu~ ol a rak; bi r butun ha l i nde ve y aygj. n ol arak uy Cu1a::.ci1 r;.l r...da, mey ve l er deki kur t l anmay l one ffil i or-anda cnl eyecek cne r i l e r 'i' oy l e s 1 r ~l a n a b i l i r : - G D~U topr akl ar l has a t t an hemen on ce ve 20 gun s onr a i l a rt Lanma La ; - Zemi ni t opr ak olan gomtil e r de top r ak, tirlin sat11d1ktan s o n~ a ve Qze l l i kl e hazi r an ay1 i c;inde s l k slk ~ ar alanmal1 ; -~ omti yer l er i nin zemin ve kenar l ar l beton y ap l l ~~ 1 1 ; i ~l e ~e evl e r i ni n taban l arlnln beton,duvar larlnl n sl val l oln.as i na czen gos t e r i l me l i ; - J r [ n has a t t an sonra en az ay gomtil e r de tekl e- t :' l!l.:eli ; 55

8 - :L ;c l e,li;e e v l e r i v e bahc e d e a y r-a Lan ku rtl u.l.e.;'v e l e r :,, ~ y. l 1 1? Lml.a e d i I me Lf.dd r-, l u on e r i l ere e k o l a r ak ; [ omti ila<;lar::alarl i<;.ir. 8 C -;8 ne k iirei,81'u t l a r ara s t i rma x, e apt anan n toflol_ oto~ C: J.fU L...usLa r- i1e b i y o l o j i k mlic a d e l e o Lana k l a r-ana LeI:, t i!' L. e- ~ : ve ~:eni kur-u La ca k kes t a nelikler i n saptanan c. o ::.r,l l ~ : l ~ qe ~~ i t I e r i1e tesi s ini satlar;ak i Gi n c a La s ma La r-a oe v c r. ot I:! :~:i.. ~ L: e r e k l i oldue u s onu cuna d a v a r-a Lans t a r, Lu G a l l~~a!zmi r iii k e s t a ne y e t i ~ t i rce a l a~la ~ I~Ga r e ~tane i <; kur t l a r l i 1e s a v a s am yont e m.le r'in d 0,,;,:' ;;.8.1: a::'jac ay La :;" s'1;11mv:;t 1r. <; a11 :;: r:.a lar sonunda ; [ocl'u l e r cie :;. 5at ta:::. ':::':"e i:,er. once tiopr-a k, 20 [ un sonr a YI c;1n i l o;;lc. :t,::l ;/ a ~-<... r(;;.i : ; LQr.~ ii y e r-le r i m n b e t o r; y apa I ma s a, LO:iiU t c ~." ::: l :: :' l r.i r, (;ze l l i k l e h a z i r-an ay a cr- t.s s a nda r;o;'bl[.. IU:.a.sl :.. :"-" i l: Lllt Cl'el onleml er uy cul a y a r al-:: o Lc uk c a b a s a r a La s cr.uc Lar- a La-, n a ':;..i ~ e ce G i,s a p t a n ml fj't1 r. : i t er at iir L ::-~o n..:r:1lou s, l S 8 5. TarIm l s t a t i s t i k l e r i J ze t i. I. C. l., ~ ':.:.::. k an l i k De vlet :i. s t ati s t i k Ens t.la;y., /Jl r~ o r c, : ': 6 C s, :" C V8 j ", :., Supe r i:arrti l l e Des To r t r i coices, 4 5 C -: ; ~ 3. :1;6 : t, : A s, La l a chou r s ky ). En t omo Lor ; e ;'~ ~: l: li (_1.;ee i: l 'A..r i cu l t u r e. 'I'orne II., Le pi dopue r-e c, : :'5501: et Ci e.i::diteur s, far i s, 1057 s,,.;. linder e t O.I.~ -U l l e r., Re clie r c h :, c,:!, les i n s e c t e s d e s ch~t a 1 [n es au Tess in ( [ ui s s c ). [ cb.we i z. Z. f., or s t we s er., ~ ( 11 ): C. i,:":'r L.es, G. and T. Ga l, Zu r v e r-br-e d t un g u r.d Ler. c ro-ef aa c.t S k a s t ani enr ue s s ler s ( Cur cul i o e le~ ::';~ " l l., Co l. : Cu r cu l i on i d a e ) in Unga r n. Z.an ~. Sn t., : ~ : l ) :

9 ~ an.:.k <; J.oC1u, I:., Orman AGar;La r r mr z i n 'I'chuulara n a Ar l z DI an EocekLer- ve Eaza Oneml i Ttir l er i n :.:Ucacclal e r i Uzer i nde Ar a 9t l rma l ar. T. C.Tar. l nr.. ~) r r::.,-, n. I.. d. Y ay. S l r a 1'.0: 34 3, Se r i Ko:l7, 100 s,, Orman Entomo1ojisi. l s t anbu1 J ni v. J r ~ ak.yay.l. U.Yay. ho: 31 52, O. 2. Y ay. ~ o : VIII+536 s, l.ofi'mann, A., Tr i bu de s Ba Lani nd, l:.a laninus e l e ~~ ~ ~ a s ~y 1 1., s. (Edi t. : A.S. Ea 1a cho wsky ). =r-t c ~o l oe i e App l ique e A L ' AEricu l t ure. T o ~e I. C o l e o ~ te~e s. Lass on et Ci eedi t eur s, Par is, 1367 s. ~~~ ~ ar, ~. ve O.Ulu, l987. l zmir iii ~ evre si n d e ki ke st ule.~ ~t i :; t i r m e ela n La r anda fau n a t esb i t i v e i1l.e~..vele :::' de ~~rt lanmay a ne~en o l ~n zararillar i le s ava ~ lm o ::'UI".Q.(:l a r l ilze r inde ar- a s t r r ma lar (TOAJ-523, l~c s i n r a ~:or ) 57

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

the im pac t of the arts on l earning

the im pac t of the arts on l earning C H A M P I O N S O F C H A N G E the im pac t of the arts on l earning ARTS EDUCATION PA R T N E R S H I P The Arts Edu c a ti on Pa rtn ership (form erly known as the Goals 2000 Art s E du c a ti on

More information

Territorial Disputes and Their Resolution

Territorial Disputes and Their Resolution Territorial Disputes and Their Resolution The Case of Ecuador and Pe r u Beth A. Simmons United States Institute of Pe a c e Peaceworks No. 27. First published April 19 9 9. The views expressed in this

More information

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media J. Braz. Chem. Soc., Vol. 8, No. 4, 349-356, 1997. 1997 Soc. Bras. Qu í mi ca Prin ted in Bra zil. 0103 5053 $6.00 + 0.00 Ar ti cle Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic

More information

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29 CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH Iain Thomson No one believes in his own death. Or, to put the same thing in another way, in the un con - scious every one of us is convinced of his own immortality.

More information

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS ad A. RÉNYI Itroductio Dedicated to Professor P. Turá at his 50th birthday. Our aim is to study the probable structure of a radom graph r N which has give

More information

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES.

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. BY G. H. HARDY and J. E. LITTLEWOOD. New College, Trinity College, OXFORD. CAMBRIDGE. z.i. ~. Introduction.

More information

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1 Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday GEORGE LUSZTIG QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday ABSTRACT. We extend to the not necessarily simply laced case the study [8] of quantum groups whose parameter

More information

Alcohol is available to any adult,

Alcohol is available to any adult, Why Do Some People Dr i n k Too Mu c h? The Role of Genetic and Psychosocial Influences A sizable minority of the population abuses alcohol. Research has found that some vulnerability to developing alcohol-related

More information

ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES. Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel. Abstract

ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES. Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel. Abstract ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES WHICH ESCAPE THROUGH A MESH IN ~'* Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel Abstract Let S be a subset in the Euclidean space/r" and

More information

ISL Online Web API Documentation

ISL Online Web API Documentation ISL Online Web API Documentation ISL Online Web API Documentation Contents 2 Table of Contents Foreword 0 Part I Overview 4 Part II Communication model 5 Part III Methods 7... 1 account/passw ord/change/1

More information

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505 :.. tth1as Franolecl touby..m.ds ~ran sen Bruun ( K. ~. -.!:.. 3. n. 1 ~9? 151 HeJU"lc us (..!. ) 1" JlCctaaa.? :tniu. mm. l" 7 PIt s ii Ho, omm. 1597 (~. ", ) SeveriL s Je r 1i Arhus1ens1s, Komm. 1597

More information

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE THE MEDIAEVAL ACADEMY OF AMERICA PUBLICATION No. 39 FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE to: fu fu Tu fu ct^bcl tcm p>.1\ Ucttai can tctr tree uieutc pnmem tc..^r ncllj pi.-y^ia Atvunnct olbi tni^iieibniccbittsinut

More information

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive David M. Marcovitz LIBRARIES UNLIMITED Pow er ful PowerPoint for Ed u ca tors Us ing Vi sual Ba sic

More information

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 Invent. math. 92, 479-508 (1988) Inu~l tione$ mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 On the derived categories of coherent sheaves on some homogeneous spaces M.M. Kapranov Steklov Institute of Mathematics,

More information

Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization

Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization The following article is reprinted from the November 1968 Federal Reserve Bank of St. Lotus Review. Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization Leonall C.

More information

Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE

Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE www.wipo.int/pct/en April 2015 No. 04/2015 Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE As announced in PCT Newsletter No. 04/2014, as of 1 July 2015 it will no longer be possible

More information

itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14

itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14 itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14 apple 2015-03-04 Apple Inc. 2015 Apple Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

More information

4010A1 5010 Min. Max.

4010A1 5010 Min. Max. IA INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 IA Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 IA02 Authorization

More information

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI"~J "" - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO' "" '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.;

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI~J  - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO'  '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.; LENAHCP MICROPROCESOR Paralel CPU With 6 CPU Directly Compatible oitcurti With MC5 ROMs and Instruction Set Includes RAMs lanoitidnoc Branching, Easy Expansion One CPU pmuj to Subroutine and can Directly

More information

Productivity o[ \(/ells*

Productivity o[ \(/ells* {quq Hydrlrc Process lor the QRo. uir i udin.ì N P 30. L"o lncresing Productivity o[ \(/ells* Abrllqct 1h" ntl in,lùnt\ htt l,nt tr-'r- ';.ùt tli ù,ùl iu inlu.'itt '1. t,ll 1r"lu,rt,,t, "'-t th,. t'-l

More information

Lockheed Martin s Move to Assurance: Software Safety and Security Certification Best Practices (BP)

Lockheed Martin s Move to Assurance: Software Safety and Security Certification Best Practices (BP) Lockheed Martin s Move to Assurance: Software Safety and Security Certification Best Practices (BP) Dennis Beard, CISSP Lockheed Martin Syracuse, NY August 7, 2007 Page 1 Agenda Best Practices Guidebook

More information

;2zc6 RELATIVE STABILITY OF CARBIDE AND INTERMETALLIC PHASES IN NICKEL-BASE SUPERALLOYS. H. E. Collins. Abstract

;2zc6 RELATIVE STABILITY OF CARBIDE AND INTERMETALLIC PHASES IN NICKEL-BASE SUPERALLOYS. H. E. Collins. Abstract 171 RELATVE STABLTY OF CARBDE AND NTERMETALLC PHASES N NCKEL-BASE SUPERALLOYS H. E. Collins Abstract Twelve nickel-base superalloys were examined utilizing microscopy and residue analysis techniques to

More information

Progression in each phase for Letters & Sounds:

Progression in each phase for Letters & Sounds: Burford School Marlow Bottom Marlow Buckinghamshire SL7 3PQ T: 01628 486655 F: 01628 898103 E: office@burfordschool.co.uk W: www.burfordschool.co.uk Headteacher: Karol Whittington M.A., B.Ed. Hons Progression

More information

Which primes are sums of two cubes? Fernando Rodriguez Villegas Don Zagier

Which primes are sums of two cubes? Fernando Rodriguez Villegas Don Zagier Which primes are sums of two cubes? Fernando Rodriguez Villegas Don Zagier Department of Mathematics Princeton University Princeton, NJ 08544 USA Max-Planck-Institut für Mathematik Gottfried-Claren-Str.

More information