lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

Size: px
Start display at page:

Download "lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et"

Transcription

1 Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m ol anakl a r l lize r i nde ara 9tlrmalar Or han JL:J x Summar y I nve stigat ion s on the contr ol measures a~ ai nst t he infecti ou s pe s t s in t he nut s i n che s t nut p l ant a t i on s i n Izmi r Fr ovi c ce, Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Lc d s abail:st the pe s t s damaging in t he nuts in clsstn1.lt ] l ul ~ ~ t i o n s. At t he end of t he s t udy it i s concla dec t hat ci.e ui ca L and cultur a l control measures are i r:..te Tste d t o co coat t he se pe sts. Exampl e ; t he bo t tom and t he ~ a l l s of t he ) lace s wh e r e chestnut s a r e mas s ed sh ou Ld be concret ed. I n t ~e ca s e of soi l bo t t om; s oi l spraying should be done ~ ~ s t ~ ef o r e ~ a s s i ng and mass s praying shoul d be don e 20 days l ater and soil should be hoed especially i n m id - j~ e. r;;:".ya iize r.lnde oldukc a g e n i~ bi r a l an da bu lunan l.e s tia-. uerri n en 0::;'801i t lirle rindeo bi r i o Lan Ca s t a nea sati va ~ : i 1 1., cze l l i k l e GUney Avrupa, Kuzey Afr i ka, Kaf ka sya ve y~rdunuz d a j"a:/f.:' l ndl r. Yurdumuz, t oplam olar ak raeyve veren ;: a : t a a ~ a ~ s ayl Sl ve tonluk lir e ti ~ de b er le r i ~e s ahi p t ~ ~ ( ~ ~ o ~;~o u s, l9 8 5 ). Eu veri l e rde 1zmir iii, a CaG ade di nin v : i r ai :..Uca de l e A ra~ t l r:n a Enst i t lisu., Eornova-! zmi r

2 ~ ~ I I.A O; t: r e t i l!1i n i s e y~ ' i i le on e n l i Li r :, e r t ut LJukt a ol r. Da 2] l k, orman l l k a r a ziler dc ke ndi hali n de yeti sen bi r 1)5.. t ld o Ln.as i n i n y an i sar-a ilr-e tnmt ntn y a Ln r z i ~ p a z a r'a ';:.' c r.e Li k 011:-a51 ; k e s t ane iiz e r i n de pek l1 a l 1 9 >J18.J o i ' 1. 1 l ;~ a r 02: S 1 TJ a l ;Cc.e :: o Lmu e t u r, An c a k, s o n Yll;lCirda d l.qsa t lt. a c a si n d a n (j r.el'-'. l~ a;:g. nii l a s l ile b i rlikte, k e stanenin s o r ur.lari d a <...[ n c::. C:l~ C t.:. c 1Iilc ;y e bas La mae t. a r, l un l a r i c;i n de, d l :;sa t l Lc l v e i.re t l c t Le i -Ln ortak y a k a nma konusu o l a rak, Y.e s tar:e I.e:, vc l,; r :::,._ce kur-t Lanm a n an e n on e ml i Jo'e r i a ldl [ l c.ik}.d.ti ~ e ~ ~ : : :i ; t i :. lunun uzeri n e ; k onu b i l' p r oje C':';n uq a r ve Jl...:, : S[.7 ) ~~<:.. s a. l!~ 6. a e l e a l i u a r-ak sor u na <;o ziin:. ge t f r-x Imeye c; '. 11'11- ~\ J 1 : er, i ~ d e Kes tane iq:ku r tlar 1 ile s ava em. o 2.. ala 1:1...r i ~:: ;Cl.'':'~J(~. e ; c;ana k ~ l o ~ l u ( l 9 6 3, ) ' nun baz i [ e ne l l:r.e1'5.:er c e ;:) "J.lt.<..r"c.uLU c;a l ~l?r.l a S l d as an d a <; a l l yma o Lu.s. d l Ll ~i lim j,e l : t e c i r, Y ~ ':,-(jnc l lilkelerd e i s e bz e l l i k l e llo f fu: arm ~ l S' (;: ), Lev ey (1'00t ), La vey et a L, ( 19'15) ve Eur Ee s aeo ~a l ( ISd) «8<; i= o r; l a '~Ja la r l i le d ay a n i.k La <;e~ i t se<; i:ji11i e nas a Lar; 1 1 ~ U~ v ad e l i ~ ~ zu m l e r Bn e r me k t e d i r l e r. 1u <; all,. ~ ada i 6 ; L & Vr ar~ l!i i~z,e l l i k l e r i n edeniy l e iize r inde <; all~t;g 1~o] a :-: o l an oi r tur e s a s a Lanar a k ; bugilniin k o culla r-a nda In a t.il::. l...:.'[ l.:l c. j ~ a ola nat 1 olan s a v a ~ l m yon t e ml e r i i l e i l e r i Ce.. a ~ 1 La c a k s avas a m c a La sma Lar-an a t e me I t e s ka L e de c e k t.azi bu l eul e r sa~, t an m l~ t l r. ~ a t e ry a l ve Me t ot ~ a l l y ~ anl n ana materyalini, zararl l larval &rl i l e Ge ; i t l i yest i s i t l e r o lu~turmu~tu r. K l~ l ay l? e r gi n o l mak i <; i n topra ba g i r e n l a r v a l 8r a kar ; ~, Ti r e (Qukur koy) ve C d e m i ~ (b ~~ ak~ ~) 'ca Scc ve tari h ler inde, t e sadlif p a r s e l l e r i C E Le ~ c c e s e r~ i l.! e i:0r e ila<; cieneme l e r i y apalnu s 't i.r, ::lac;:lar l l1 :: S.:-T l aozu ; c ay r l deneme geklinde ; 5 'er k a r akter (4 i l a ~+l ~ a h i t ) ve,. er tekrar l l o l a r ak denenrr.ilii t i r. De ne.:nede ::.:.lln Talar::. ila c; l a r, Ce t v e l l' de y e r a lm l~ t l r. Gomti x t opra1:1a- }~ : ~ o J.:l li : er lintin hasattan sonra paza r-lan an cay a d e r;i n 1::el:- let i l dibi y e r l e r. 50

3 t;et ve l Y1 I 1T!da k e s t ane goill... d.j. an...a r':..:.", v dene ne n i1agl ara ait veri i er 1 A ~ L A. R I K 50;:5C em alan " ~9i n : Et ki li Ti cari Ac. 1. i i rma s l. ;,;adde Ad1..:o r r.1uve Yi.izde si l asy onu l. do z 2. doz ~ ~ Pyr i nex ~' 5,,7 l.ek t a s Chl orpyr ifos 25 :i.p ' g Thi odan 35.;}? TUrk-L oe ch s t Endosulfan 32.9,',.P. 2.5 g 5. 0 g Gusathior Toz Layer Azinphos me thyl 2. 5 Toz E g I mperat oi' ICI Cyper methr i n 25 Z. J. :. 75 rill ~.5 0 ml \Jl...

4 r~ nc.a 50x 5C e rr. alan, 30 em derinlikte p arse ller haz1r l a r.ml ~; ~e r par se I e Tire 1de 50, Odemi 9 ' t e 25 ' e r l ar va veri l erek uze r l e r i t oprakla or tulmu9tur. her parsel ala_ n 1 i qi n hesat1anan ilaq miktarl, 30 em t oprak der i n l i Ci rj l sla t a cak su i q i n de k a r 19t lrl lar a k, sliz[ ul u kava ile <t'rsel ler e homoj en geki l de dab,t, lm19t,r. Dalla sor.ra ~ a r-se LLe r-t n tize r i t e l kaf e s l er i1e o r tu 1mu 9 ve t O ~T a ~ : ta n ~ lk3l e r Gi n ade t leri tiz e r inde n s ay lm y apllml tlr. 2 r~ i n q l kl l,:larl s ona e r i nce, h e r pa rseld e t op r a k e Le r.l p c a n I a l a r v a l a r s ayl l m19t l r. Can l l erein ve l a r va s ayl s l t o ~ l n ~ l arl uze r inden, yuzde s i z Abbot t formul ti ile d e ~ er l e n dor me ; a pl l ar ak, i laglar l n etki or a n lar l b u l un ~u ~ t u r. 1lw; lar l n e r g i n l e r i n y a s a m s Ur e l eri ile u r -e n;e ~. U G le r ~ ~e a lan e t k i l e r i n i ara9t l r ma k i qin ; i lagl l ve ~ an i t pnr s e l l e r den ~ lkan erginler, l abo ratuvarda ve doc ~d a iqi nde ki r pi l i dal l a r b u l u n a n kti l t iir kavanozla r a v e :, :'::on da L!:L: e s l er i nde ; 2 0'+ I q. olmak iiz er e ; kiiltni r-e a h r,til'; -: 1:'. Dana sour-a meyv e Le r-ln ster easkobik binok Uler rd l: r a s ~ :o ;:t a i n celenme s i yle e r gin lerin yumurta b J. r a l::j. ~ : 1:: 1 r a~ : m sc1 ~l-:: La r -a saj. t a nma st a, r-, Ayrl c a l a bora t uva r da her l-a ru}: t erc en 5 l e r e r gi n fener cam l a rlnda k e s tane mey veleri veri l ere ~,: kul t u r e al aneus, her gu n kont r ol e di Le r-e.r ~ Z. :. 3 =. s ~ r e l e r i ~ o z l e noi 9 t i r. Eu a r ada, 50 I qe r larva ve r i len i ki ~; a r s e l d e ; pup a donezu.n de ( ) t opr-ak ~a:.: a2.an l ~ i, l enmi, t i r. I u parse l l e r ile 9ahi t pa r sel l er k ar, ~ l a " tia r a La r-a k ; top r ak i fji l e mesinin e r gin Cf 1k1li OraL1I:a et :" i ~ i a rn~ t l r l l ml~ t J. r. Ti r e ve ~d e mi 9 l t e :3 ay r a y e r -de, ;;omii yer-le r-lr.lr; ze Bi ~ ve cte vresi bet on o l a cak geki l de gomii mode l l eri ~ ~ ~ l l I:". J. ~ ; s s.t i, ic;ir. iir lin <; l k l p e omu l e r bos ald a.gi.r.da [ c,zlenl er " j' a ;' l l:: l ~ t l r 52

5 :: E: s t a n e meyvelerin d e kurt l a nmaya n e der; olan z a r-a r l.a-, l ar :'. 1e savas n-da e sas, bu z a r-ar-la La r r n n eyve Le r-e y u rrar -; -:::0 -Li l r dkn:a l a r l n 1 v e y umu r -t. a La r-d an c akan La r -vala r r n :ae:;- -i8 1c r e Li r tle l e r i n i on I e mekteddr, Eu a mac La, l:ri t il: b Ly o., ~i 1 : donenil e r d e a t;a <; l a r 1n.i Lac Lanraa s a [erel: z:-.e l:t edir. ri ~e;: i :J!.ov ~y (1966). Eov ey et al. ( ) or"anik oo s f or l u : la ~ l & r i l e atag ila<; lacralar:l one r~ek t edirle r. An c a k ger e l: l:e:s t a n e a LCl <;lar l nln buye.kliigi.i ~ [erekse :.:ct l ~:: : e u l an Lm ~ :_ ll cze llici a r;a <; i La c LamaLar- a n a.n U~{ L U l L,;::"::"ti I i rlilj ::i ~ -::. c:;; l e ~, t i r r;lc k t e di r. bu dur-u rad a, uy[u la:~abi lr.:e c La n aga ~rat i l: y crrt em.le r' a r-an na s t i r-, Li t ekin; CJ clia s f len c.a:lo i.bn, (:Lep. :Tor t r i c i da e ) ve Cur cu l i o e l er i:as C;;-1 1. ~,;0 1. : Cu r c u l i oni da e ) La r v a Iar r ru. n hemen t a mat.anari me y v e Loroer, L c mi:. t op r-aklar-an a f,e<;t i,i sap t an ma c ; bunu n 1,; z e r i ~ e _ 0~ ~ t o pracl n ln Gapa lalli~as l, i l a ~ l an ID a Sl v.c. Ci bi U.:i.-::u l aiha l Hr ile La r-v a l a r-r n o Ldii r-ii Liip popula syonu n ~:l!' l _ l a '~ - i l e cet-i k a n a s i n a var-aicns t a r (vnu ~ a r ve J l u, l SE.7 ). il;. i::.l:..~ (,: l a, C. e l eph Bs Lar-vaLa r i na k ar-s i y a p a La n 116:; c.e ~ ~ c l e ~ i L e ai t son u ~ l a r Cetv e l 2 'de v e ri l ffi i ~ti r. ~ E: t v e l i li ce1e ndiein de j ila<;lar ln d ~ ~ u k CC Z l & r l~l n or-ta La u.a ~. 3 _36- ; 1. 19, y iik s e k dozla r r n i n ise : ;i. C; 7 H S'4 e r-a s i n da e t ki Ii ol<iut;u Gor i.:lmektedir _ 1 U s cr.ucla :'~ l.0r ;-, y aimz endosi.lfa n ~tkili ma dde l i l~ r :>_l.~a t l n :~ i.. ~ / Jl : dczunun c r-t a Lama ~. 75 e t k i l I e ; c.ai.a et~::' l i 1i r 1..0 :...:) : 0 l~ r e::.) a r a t o lma d J.. t;l i <; i n ; C. e l e ph a s l arv & :' ~ rj.. n d ~a r _, 1 k ~ l l ~ fi l l & b i l E c e g i kan l s lna v a r llml~t lr. l ~ : : al l ~ & ; d G ~ a ve laboratuvarda y api Lan c a l a s ma j ar-ca e }:c.c s:~- :' ~- a :::. ~ ; a l."' s c l l e ri G d e n c ak an er.i r:lerin en f a z la 2. L i".;,ll :,. <:: ;,. a~ a r-al: ell k a sa omi.ir l ti olma La r r v e y uaur-t a bj. re.. : : ::,, : ~ :;: l _~ olra-. La r-a c..s. e t kan 0 Lmus t u r-_ ::a 1;i t p a r aelle r-de r; <; 1 1: [:.~ : e r-_ i ~ :' ;:; r 3 ~, c i i:; e r p r ep a r-e t Lar-a ai t p a r s e l l E: ~de l-' ~ 1~:.::.:: 1 :::. :- ise 'i '- [ li. ;,,'a;oar:ll!i( ve y u mu r-t.a car-akan s l ar-dar-, = 'J : _C!: \l :.'..~e.:. :. i 2.: o Larak :; an ak G ~ ot l u ~ 1ge 3) l d a, to r r Ci.}: t ~t i (, _ ~ le.~ :-:'5.5 :" ::: ~v a l a r :L n l c l di,; r n:.e y. i ~ ill k a r -oo n s ;":l f 'Cr, ~t i :c :-. ::'i ; l c :, i,:~ Liti ilac;l a r ile t oprak d e z enfe k s i y or...:; :::. e:,.::i ; c~ ~ - 53

6 Cetve Yl 11nda Ti re ve (}demi,,' te ke stane go mu t oprak1a rlnda yapl 1an i1ag dene me s onu c l.ar-a Te-. Dii"uk Doz Yiikaek Doz Canl1 Et ki :ani l ~ t > : l Kar akter ker- bi r ey oran 1 b i r-ey orar..). r tir ade di (,,) adedi (n I I m; erator II C3 ve 6 r.11/ m 2 ) III 30 a Or t I ?yr i n ex II ( 10 ve 20 g/ m 2 ) III 30 a 19 0 or-t, I ,81 Thi odan II ( 10 ve 20 g/ m 2 ). III ~ a r t. 31, I 32 11,11 11 a Gusathi on II ,17 (40 ve 80 g/m 2 ) III Or t I ~a; ~ i t II III 29 19

7 To? r ak a s Leme s f ndn ergin c i kas La r-a.n a ola r. etki sini snj.ta.aat: i ~ in y ap i Lan c a l asmalar sonunda ; c aj.a l ana i ~ l e =in i ~ e ~L i n ~ lk a r l n l % ar asj.nda enge 11eui Li s~ ~ ta r~ 1 9 t J. r. EU du r umda; urun sat l l J.p gomu l e r bo ~ al c l ~ t al sonra ve Qze l 1ikl e pupa di:::inemi ne ge~i ~ i n olc.utu haziran ayl i 9inde gomli t oprakl a r lnj.n i 91enI:les i ni n, ergin ~~ o I;l : l a s :i o n ULU d o Lay as a i le zarar o r-enam dll.!iiurme de c Ldu c -. ca e t ki n ol aca ga kams i na var-rlrm s t xr, Bu i qlemin ayni dol:e Lll e r de topr akt a kokon halinde k i s Lay an C. s pl endana i, i nce etki n olabil ece il;i dti'i'lintilmektedi r. Ti r e ve bde mi.!ii ' t e 3 ayr l ye rde denenen b et on [ c~~ l e r de ; G a t l ~ i c;in UrUn gocliden C; l ka r l l dlgj.nda l ar va l ar l n b e t on ze~ in de t opland1g1 gozl enmi 'i't i r. Eoy l ece ; Eomti ye r l e ~i n i n z e ~ i ni ve c; evr esi ni n ; ceyvelerden C;lkan l arva l a r l D b ar-ana.nayacag a s ekf.lde ; beton -y ap a l.ma s anan da savao i ada cn ac l i oranda ba9ar l sa~l ay acag l kaolslna va rl l ~l ~ t l r. ; i tel:i!:: :;:anak, 1og1u ( 1983) da, toplanan tirlinlin, i n::ento ile Sl VaDffi19 bir zemine dokli l e r ek meyveler de n C; l kan lar val ar14 t opl an1p yokedi l ebilece il;i ni one rmektedi r. Pr oj B kaps aml nda yapllan periyodik s ayl01ara s or e sa ~tan an a i r b a ~ k a onlem ise ; pa zar a kurtsuz ~e yve 8unab i l~ek i,il hasat ile sat 19 aras1nda en a z ay sur e s l rakl l mas ldl r. Eoylece larvalar ln mey ve l e r i terk stiresi ta ca ~ l and 1 b l i c;in tirlin t emiz ol acak, ay r lca g o ~ti zemininde t o~ l a~an l arvalar 1 i mha ~ans 1 da do ~ acak t 1r ( Jnu, a r ve ;;l u, 1987). So cu~ ol a rak; bi r butun ha l i nde ve y aygj. n ol arak uy Cu1a::.ci1 r;.l r...da, mey ve l er deki kur t l anmay l one ffil i or-anda cnl eyecek cne r i l e r 'i' oy l e s 1 r ~l a n a b i l i r : - G D~U topr akl ar l has a t t an hemen on ce ve 20 gun s onr a i l a rt Lanma La ; - Zemi ni t opr ak olan gomtil e r de top r ak, tirlin sat11d1ktan s o n~ a ve Qze l l i kl e hazi r an ay1 i c;inde s l k slk ~ ar alanmal1 ; -~ omti yer l er i nin zemin ve kenar l ar l beton y ap l l ~~ 1 1 ; i ~l e ~e evl e r i ni n taban l arlnln beton,duvar larlnl n sl val l oln.as i na czen gos t e r i l me l i ; - J r [ n has a t t an sonra en az ay gomtil e r de tekl e- t :' l!l.:eli ; 55

8 - :L ;c l e,li;e e v l e r i v e bahc e d e a y r-a Lan ku rtl u.l.e.;'v e l e r :,, ~ y. l 1 1? Lml.a e d i I me Lf.dd r-, l u on e r i l ere e k o l a r ak ; [ omti ila<;lar::alarl i<;.ir. 8 C -;8 ne k iirei,81'u t l a r ara s t i rma x, e apt anan n toflol_ oto~ C: J.fU L...usLa r- i1e b i y o l o j i k mlic a d e l e o Lana k l a r-ana LeI:, t i!' L. e- ~ : ve ~:eni kur-u La ca k kes t a nelikler i n saptanan c. o ::.r,l l ~ : l ~ qe ~~ i t I e r i1e tesi s ini satlar;ak i Gi n c a La s ma La r-a oe v c r. ot I:! :~:i.. ~ L: e r e k l i oldue u s onu cuna d a v a r-a Lans t a r, Lu G a l l~~a!zmi r iii k e s t a ne y e t i ~ t i rce a l a~la ~ I~Ga r e ~tane i <; kur t l a r l i 1e s a v a s am yont e m.le r'in d 0,,;,:' ;;.8.1: a::'jac ay La :;" s'1;11mv:;t 1r. <; a11 :;: r:.a lar sonunda ; [ocl'u l e r cie :;. 5at ta:::. ':::':"e i:,er. once tiopr-a k, 20 [ un sonr a YI c;1n i l o;;lc. :t,::l ;/ a ~-<... r(;;.i : ; LQr.~ ii y e r-le r i m n b e t o r; y apa I ma s a, LO:iiU t c ~." ::: l :: :' l r.i r, (;ze l l i k l e h a z i r-an ay a cr- t.s s a nda r;o;'bl[.. IU:.a.sl :.. :"-" i l: Lllt Cl'el onleml er uy cul a y a r al-:: o Lc uk c a b a s a r a La s cr.uc Lar- a La-, n a ':;..i ~ e ce G i,s a p t a n ml fj't1 r. : i t er at iir L ::-~o n..:r:1lou s, l S 8 5. TarIm l s t a t i s t i k l e r i J ze t i. I. C. l., ~ ':.:.::. k an l i k De vlet :i. s t ati s t i k Ens t.la;y., /Jl r~ o r c, : ': 6 C s, :" C V8 j ", :., Supe r i:arrti l l e Des To r t r i coices, 4 5 C -: ; ~ 3. :1;6 : t, : A s, La l a chou r s ky ). En t omo Lor ; e ;'~ ~: l: li (_1.;ee i: l 'A..r i cu l t u r e. 'I'orne II., Le pi dopue r-e c, : :'5501: et Ci e.i::diteur s, far i s, 1057 s,,.;. linder e t O.I.~ -U l l e r., Re clie r c h :, c,:!, les i n s e c t e s d e s ch~t a 1 [n es au Tess in ( [ ui s s c ). [ cb.we i z. Z. f., or s t we s er., ~ ( 11 ): C. i,:":'r L.es, G. and T. Ga l, Zu r v e r-br-e d t un g u r.d Ler. c ro-ef aa c.t S k a s t ani enr ue s s ler s ( Cur cul i o e le~ ::';~ " l l., Co l. : Cu r cu l i on i d a e ) in Unga r n. Z.an ~. Sn t., : ~ : l ) :

9 ~ an.:.k <; J.oC1u, I:., Orman AGar;La r r mr z i n 'I'chuulara n a Ar l z DI an EocekLer- ve Eaza Oneml i Ttir l er i n :.:Ucacclal e r i Uzer i nde Ar a 9t l rma l ar. T. C.Tar. l nr.. ~) r r::.,-, n. I.. d. Y ay. S l r a 1'.0: 34 3, Se r i Ko:l7, 100 s,, Orman Entomo1ojisi. l s t anbu1 J ni v. J r ~ ak.yay.l. U.Yay. ho: 31 52, O. 2. Y ay. ~ o : VIII+536 s, l.ofi'mann, A., Tr i bu de s Ba Lani nd, l:.a laninus e l e ~~ ~ ~ a s ~y 1 1., s. (Edi t. : A.S. Ea 1a cho wsky ). =r-t c ~o l oe i e App l ique e A L ' AEricu l t ure. T o ~e I. C o l e o ~ te~e s. Lass on et Ci eedi t eur s, Par is, 1367 s. ~~~ ~ ar, ~. ve O.Ulu, l987. l zmir iii ~ evre si n d e ki ke st ule.~ ~t i :; t i r m e ela n La r anda fau n a t esb i t i v e i1l.e~..vele :::' de ~~rt lanmay a ne~en o l ~n zararillar i le s ava ~ lm o ::'UI".Q.(:l a r l ilze r inde ar- a s t r r ma lar (TOAJ-523, l~c s i n r a ~:or ) 57

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

Scope and Sequence - Synthetic Phonics Schedule

Scope and Sequence - Synthetic Phonics Schedule Correspondences () Kindy/Prep/Pre-Primary Kindy/Prep/Pre-Primary Term 1 Basic Code Power 1 Getting to Grips with Handwriting s m c t g p a o I, the, was, to, are, she Reading and beginning to spell Vocabulary

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

ň Ú Ú Č

ň Ú Ú Č Ú Ú ň Ú Ú Č Ú ň Ú Ž Č Ú Ž Ó Č ň Ž ň Ě Ý Ú Č Ú Č .{ +l ; l i.,i.t :i... (),i{ i,'...,.l l!,!. }, ii,)., i.a t-l.- C,..-'H -Ý':: 4,.J: C'É].,-t";g 5; i l'.i:.l) > t{ > P)O,.J 0" 3i an.ý u- ll c O },:, ll

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING S FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING The following is a list of error and warning codes that may appear when processing claims on the online system. The error codes are bolded. CODE AA AB AI AR CB CD

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

How to Subnet a Network How to use this paper Absolute Beginner: Read all Sections 1-4 N eed a q uick rev iew : Read Sections 2-4 J ust need a little h elp : Read Section 4 P a r t I : F o r t h e I P

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

The Periodic Table and Periodic Law

The Periodic Table and Periodic Law The Periodic Table and Periodic Law Section 6.1 Development of the Modern Periodic Table In your textbook, reads about the history of the periodic table s development. Use each of the terms below just

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Why? Chemists are concerned with mass relationships in chemical reactions, usually run on a macroscopic scale (grams, kilograms, etc.). To deal with

More information

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Revised 8/22/13 CCSS CCSS.ELA-Literacy.RF.2.3 Know and apply grade-level phonics and word analysis skills in decoding

More information

M Official Bologna S e m inar Joint d e gr e e s- A H allm ar k of t h e E u r op e an H igh e r E d u cat ion A r e a? R e s u l t s o f q u e s t i o n n a i r e s e n t t o B o l o g n a F o l l o w

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7 The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding Lecture 7 Electrons We will start to look at the periodic table by focusing on the information it gives about each element s electrons. How

More information

اocukluk اa nda Beslenme

اocukluk اa nda Beslenme Ay e PALANDـZ فstanbul ـniversitesi T p Fakültesi, Aile Hekimli i Anabilim Dal, فstanbul ضzet اo cuk lar da bes len me du ru mu nun dü zel til me si ço cuk ba k m n n n ce lik li ko nu su ol ma l d r,

More information

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Year 1 Set 1: CVC words Set 2: CVC and CCVC words Set 3: CVC, CCVC and CCVCC words Set 4: Words containing 'ch', 'sh', 'th' and 'wh' Set 5: Words ending in 'll',

More information

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013)

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013) Excel Invoice Format Excel Column Name Cell Format Notes Campus* Supplier Number* Invoice Number* Order Number* Invoice Date* Total Invoice Amount* Total Sales Tax Amount* Discount Amount Discount Percent

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

Device I n s t r u m en t a t io n E x a m p l es : I P S L A s & N et F l o w Presented by Emmanuel Tychon Techni cal M ark eti ng Eng i neer TU D resden, J anuary 1 7 th 2 0 0 7 1. C is co I O S I P

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

SIV for VoiceXM 3.0: a n g u a g e a n d A p p l ica t ion D es ig n C on s id era t ion s Ken Rehor C i s c o S y s t em s, I nc. krehor@cisco.com March 05, 2009 G VoiceXM Application Architecture PSTN

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

Data Center end users for 40G/100G and market dy nami c s for 40G/100G on S M F Adam Carter Ci s c o 1 W Now that 40GbE is part of the IEEE 802.3ba there will be a wid er array of applic ation s that will

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

UNIK4250 Security in Distributed Systems University of Oslo Spring 2012. Part 7 Wireless Network Security

UNIK4250 Security in Distributed Systems University of Oslo Spring 2012. Part 7 Wireless Network Security UNIK4250 Security in Distributed Systems University of Oslo Spring 2012 Part 7 Wireless Network Security IEEE 802.11 IEEE 802 committee for LAN standards IEEE 802.11 formed in 1990 s charter to develop

More information

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested Rate History Contact: 1 (800) 331-1538 Form * ** Date Date Name 1 NH94 I D 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006 8/20/2006 2 LTC94P I F 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006

More information

SEPTEMBER Unit 1 Page Learning Goals 1 Short a 2 b 3-5 blends 6-7 c as in cat 8-11 t 12-13 p

SEPTEMBER Unit 1 Page Learning Goals 1 Short a 2 b 3-5 blends 6-7 c as in cat 8-11 t 12-13 p The McRuffy Kindergarten Reading/Phonics year- long program is divided into 4 units and 180 pages of reading/phonics instruction. Pages and learning goals covered are noted below: SEPTEMBER Unit 1 1 Short

More information

bow bandage candle buildings bulb coins barn cap corn

bow bandage candle buildings bulb coins barn cap corn b c bow bandage candle buildings bulb coins barn cap corn Copyright (C) 1999 Senari Programs Page 1 SoundBox Montessori d f darts dice door dove forest farm film foot fish Copyright (C) 1999 Senari Programs

More information

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis.

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis. 68 Blocks on the periodic table 11 Sodium 22.99 Atomic number: This is always a whole number. The periodic table is arranged by atomic number! Element symbol: A one or two letter abbreviation for the name

More information

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP Pressure Ulcers & Nutritional Deficits in Elderly Long-Term Care Patients: Effects of a Comprehensive Nutritional Protocol on Pressure Ulcer Healing, Length of Hospital Stay & Health Care Charges Beverlin

More information

From Quantum to Matter 2006

From Quantum to Matter 2006 From Quantum to Matter 006 Why such a course? Ronald Griessen Vrije Universiteit, Amsterdam AMOLF, May 4, 004 vrije Universiteit amsterdam Why study quantum mechanics? From Quantum to Matter: The main

More information

stichting mathematisch centrum

stichting mathematisch centrum A stichting mathematisch centrum AFDELING INFORMATICA IV 2/73 FEBRUARY L,G.L,Tho MEERTENS and J X V A N VLiE T REPAIRING THE PARENTHESIS SKELETON 15F ALGOL 6 8 PROGRAMS A 2e boerhaavestraat 49 amsterdam

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version Contents Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] 1 1. KYRIE 3 2. GLORIA 7 www.2l.no 16 Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00 composed 2002 version 15.05.2003 M-66104-063-7,!7JA6G1-aeagdh!

More information

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending by State and Program Report as of 3/7/2011 5:40:51 PM HUD's Weekly Recovery Act Progress Report: AK Grants

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics).

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Rates of chemical reactions are controlled by activation

More information

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES P R E S ENTATION T R A F I KF DOR A GE MEETING 2 0 1 5 AALBORG 29 TH OF AUGUST NT K R I S T I A N H E G N E R R E I N A U, K R I SJ TO IHA N

More information

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for "n"!

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for n! 179 ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) - We can represent the electron configuration without drawing a diagram or writing down pages of quantum numbers every time. We write the "electron configuration".

More information

Video og IP TV - h v or da n p هv ir k es n et t v er k en e? t t a d A c c o u n t M a n a g S P / T o m S m t Ole-P et er R s er elec eg en 1 Hva gjorde vi u t en T V.... 2 2 0 0 m il l s am t idige

More information

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity A p r il 2 2, 2 0 0 2 An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity Ta r u n Ch o r d ia, A s a n i S a r ka r, a n d A va n id h a r S u b r a h m a n ya m Go iz u e t a B u s in e s s

More information

CREATE SHAPE VISUALIZE

CREATE SHAPE VISUALIZE SHAPE VISUALIZE B I M E q u i t y BIM Workflow Guide SHAPE VISUALIZE Introduction We o e to t e r t ook i t e BIM Workflow erie I t e o owi ter we wi o er e eryt i eeded or you to ter t e i o re ti i d

More information

D The Joint Master of Science eg ree C ou rse in V eterinary P u b l ic H eal th ( MScVPH), F U -C MU Dr. L e rt ra k S ri k i t j a k a rn R e g i o n a l C e n t re f o r V e t e ri n a ry P u b l i

More information

The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio

The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio State Availability as of 12/14/2015 PRODUCTS AL AK AZ AR CA CO CT DE DC FL GA GU HI ID IL IN IA KS KY LA ME MP MD MA MI MN MS MO MT NE

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information