2. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "2. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2013"

Transcription

1 2. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2013 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, Nitra 2. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2013 Paleoekológia: spôsoby interakcie medzi človekom a ekosystémom v paleolite. Nitra, (Zborník abstraktov) Editori: Ondrej Žaár, Miloš Gregor

2 Začiatok konferencie PROGRAM PREDNÁŠOK Lisá, L., Valentová, D.: Od makra k mikru aneb rozdílná informační hodnota metodických přístupů v archeologii Chrastina, P.: Výskum prehistorickej a historickej krajiny metódou profilov kultúrnokrajinných vrstiev (na príklade mesta Nováky a jeho zázemia) Nerudová, Z., Neruda, P.: K rekonstrukci přírodního prostředí v závěru LGM v kontextu paleolitického osídlení na Moravě Kaminská, Ľ.: Využívanie slovenských zdrojov kamenných surovín v paleolite Slovenska Prestávka Ozdín, D.: Možnosti využitia vybraných analytických metód v archeológii a ich interpretácia Kaminská, Ľ. - Neruda, P.: Revízne spracovanie výskumov stredopaleolitických lokalít Bojnice I - Prepoštská jaskyňa a Bojnice III - Hradná priekopa Lisá, L.: Role abiotických faktorů na ekologické strategie Gravettienských lovců-sběračů na Moravě Mlejnek, O.: Životní prostředí paleolitických lovců v Želči (střední Morava) a metodologické problémy studia vývoje klimatu a životního prostředí v paleolitu Obedná prestávka Čeklovský, T., Sabol, M., Beňuš, R.: Fosílne spoločenstvo stavovcov z neandertálskej lokality Prepoštská jaskyňa - priebežné výsledky výskumu Sabol, M., Hromadová, B.: Bešeňová-Báňa nádejná nová lokalita s paleolitickým osídlením? Škrdla, P.: Chronologie počátku mladého paleolitu na Moravě Polanská, M.: Úvaha o kamenných štiepaných industriách Gravettienu Strednej Európy ( BP): Príklad moravských lokalít :40 Polanská, M., Hromadová, B., Svoboda, J., Sázelová, S.: Nové údaje o pavlovienskych industriách z Předmostí III (výskum B. Klímu z rokov ). 14:40 14:50 Prestávka Vlačiky, M.: Výsledky archeozoologickej analýzy faunistických pozostatkov z paleolitických sídlisk Trenčianske Bohuslavice Pod Tureckom a Moravany nad Váhom Lopata II Gregor, M., Přichystal, A.: Výskyty silicitov v priestore neogénnych vulkanitov stredného Slovenska a ich význam v rámci pravekej štiepanej industrie Nemergut, A.: Sídelná stratégia Považia a Ponitria v staršej dobe kamennej Žaár, O.: Aktualizovaná topografia paleolitických a mezolitických lokalít na Slovensku. 2

3 Záver konferencie. POSTERY Hlavatá, J.: Budmerice - systematický výskum opevnenej osady maďarovskej kultúry. Archeobotanika. Nývltová Fišáková, M.: Využití geochemických metod a analýz zubního cementu pro studium životního prostředí a chování lidských i zvířecích populací v minulosti. Mikláš, O.: Predbežné výsledky prieskumu paleolitických lokalít Hrušovany Caryny a Výčapy Opatovce Staré Vinohrady. 3

4 Od makra k mikru aneb rozdílná informační hodnota metodických přístupů v archeologii Daniela Valentová Lenka Lisá Součástí archeologického výzkumu je makroskopický popis sedimentů v terénu a to i se základními interpretacemi, které z něj vycházejí. Tento pohled je potom mnohdy doplněn o odběr vzorků a jejich následné zpracování v laboratoři. Na příkladu zpracování výplní hrotovitých neolitických příkopů rondelů bychom rádi prezentovali úskalí jednotlivých přístupů a důležitost propojení získaných poznatků ve finálních interpretacích. Během roku 2009 byly v oblasti předměstí Kolína odkryty celkem dvě struktury neolitických rondelů, přičemž jedna z nich měla vymapovány tři, resp. čtyři kruhovité příkopy. Prvotní fázi popisu výplní v terénu provedli sami archeologové a to včetně odběru vzorků. Ten byl proveden vždy uprostřed výplně, a to ve formě celých bloků o rozměrech cca cm x 5 cm. Vzorky byly uskladněny dva roky v depozitáři v chladu a suchu a po zajištění dalšího financování dodány k následnému zpracování. Zároveň byl dodán základní popis celých výplní a to ve formě nákresů a fotografií. Po rozbalení vzorků bylo zjištěno, že na odebraných vzorcích lze vyčlenit mnohem větší množství facií a zároveň je sledovat ve 2D (otáčením vzorků). Jednotlivé vrstvy do sebe mnohdy přecházely, či mizely a objevovaly se v různých úrovních, což ztěžovalo jak samotný popis, tak vzorkování. Z jednotlivých vyčleněných facií byly odebrány vzorky na geochemickou analýzu a na zjištění magnetických proxy a zrnitosti. Na základě této informace byly provedeny interpretace o provenienci sedimentů. Zároveň byly vybrány pozice pro přípravu mikromorfologických vzorků. Při studiu mikromorfologických vzorků došlo ke zjištění, že lze jednotlivé facie opět ještě jemněji rozčlenit na mikrofacie a zároveň interpretovat jak provenienci, tak genezi a na základě geneze jednotlivé facie mezi sebou korelovat. Z tohoto pohledu se může zdát, že mikromorfologická analýza přinesla nejdůležitější a nejpodrobnější informace, nicméně pokud bychom přeskočili předchozí dva kroky, tzn. makroskopický popis a interpretaci v terénu a sedimentární analýzu na vzorcích v laboratoři včetně informaci o složení, byly by mikromorfologické interpretace vytrženy z kontextu a zavádějící. Proto je vždy velmi důležité postupovat při zpracování vzorků od makroskopického pohledu k pohledu mikroskopickému a jednotlivé poznatky mezi sebou propojovat. Tento projekt je sponzorován Grantovou agenturou ČR, projektem č. P405/11/1590 a výzkumným záměrem Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., č. RVO Výskum prehistorickej a historickej krajiny metódou profilov kultúrnokrajinných vrstiev (na príklade mesta Nováky a jeho zázemia) Peter Chrastina Vedecké bádanie v oblasti historickej geografie sa orientuje aj na výskum prehistorickej a historickej krajiny a jej využívania. Jedným z alternatívnych postupov, ktorými ho možno uskutočniť, je štúdium profilu (-lov) kultúrnokrajinnej vrstvy miestnej krajiny. 4

5 Príspevok sa venuje genéze krajiny Novák a ich zázemia v južnej časti Prievidzskej kotliny, ktorú rekonštruujem prostredníctvom profilov kultúrnokrajinných vrstiev. Hlavný cieľ predstavuje modelovanie prehistorického a historického land use (využitie plôch) na chorickom modeli miestnej krajiny v konkrétnych časových horizontoch (mladá bronzová doba rok 2011). Sekundárnym cieľom je predstavenie metódy profilov kultúrnokrajinných vrstiev ako alternatívneho spôsobu hodnotenia zmien krajiny. Metóda profilov kultúrnokrajinných vrstiev má potenciál stať sa jedným z alternatívnych postupov pri štúdiu vývoja krajiny a jej antropogénnej exploatácie. Ponúka totiž reálny pohľad na prehistorický a historický vývoj krajiny skúmaného územia, vrátane vizualizácie momentálneho vplyvu prírodných katastrof, spoločenských otrasov a turbulencií na zmeny využívania konkrétnych plôch. Ďalej umožňuje znázornenie horizontálnych a vertikálnych závislostí a vzťahov medzi prírodnými komponentmi krajiny v chorickej dimenzii a jej využívaním v príslušnom časovom horizonte. Daná metóda sa preto môže uplatniť pri hodnotení transformácie kultúrnej krajiny (nielen) v územiach zaťažených antropickou činnosťou (kotliny, priemyselné oblasti, mestské aglomerácie a pod.). Základný výskum analogických oblastí sa totiž vyznačuje značnou uniformitou pri aplikácii klasických metód intenzívneho výskumu zmien a využívania krajiny, čo má význam napr. z hľadiska krajinnej archeológie. K rekonstrukci přírodního prostředí v závěru LGM v kontextu paleolitického osídlení na Moravě Zdeňka Nerudová Petr Neruda Ačkoliv je období posledního glaciálu charakterizováno výrazným zhoršením klimatu, nedochází na Moravě k nějakému výraznějšímu poklesu demografie, jak se dříve usuzovalo. Přestože jsou v časovém úseku přibližně mezi tisíci uncal lety, kdy jsou po vyznění gravettienu až do doby kolonizace území příchozími magdalénienci doklady paleolitického osídlení na Moravě spíše sporé, byla zkoumána sídliště, spadající do uvedeného rámce. Jedním z nich je komplex lokalit v Brně-Štýřicích (Valoch 1975; Nerudová et al. 2012; Škrdla et al. 2005), na nichž můžeme rekonstruovat přírodní prostředí závěru LGM. Stratigraficky jsou nálezy z těchto lokalit situovány do nejsvrchnější úrovně pozdně viselského sprašového pokryvu, často sekundárně postiženého pedogenezí holocenního pokryvu (Nerudová Neruda 2010; Nerudová 2010; Nerudová et al. 2012). Takováto pozice nálezového horizontu je ovšem značně exponovaná; vedle hlediska možnosti dochování tvrdého živočišného materiálu, kdy dochází k jeho částečné či úplné redukci vlivem chemických procesů v půdě, tak také z hlediska pravděpodobnosti dochování archeologických nálezů jako takových, které jsou ničeny sekundárními zásahy v průběhu holocénu. Dochované zbytky fauny jsou na jednu stranu poměrně skromné, neboť chemickému zvětrávání odolávaly spíše kosti velké fauny a přepálené fragmenty než například kosti malých zvířat nebo mikrofauna. Na druhou stranu je překvapivé složení dochované fauny, která je z 95 % tvořena mamuty, zejména mladými jedinci (Nerudová et al. 2012). Zbývající část determinovatelné fauny reprezentuje kůň, sob, nosorožec (?) a vlk. 5

6 Klimatické podmínky období vrcholu LGM na lokalitě Brno-Štýřice podporuje i ojedinělá malakofauna, která je reprezentována druhy Pupilla loessica a Vallonia excentrica. Miniaturní zlomek jehličnanu (ca 1 mm) patří s nejvyšší pravděpodobností rodu Larix/Picea. Početná kamenná štípaná industrie má specifický charakter, když je orientována na výrobu a reutilizaci rydel, jako dominantního nástroje na straně jedné a spektrem používaných surovin na straně druhé, které indikuje kontakty celým územím Moravy. Ke své obživě lidé využívali vhodný biotop, jež jim skýtala blízkost velkého vodního toku řeky Svratky. Lokality v Brně-Štýřicích jsou interpretovány jako opakovaně navštěvované lovecko/zpracovatelské stanice orientované na zpracování mamutí biomasy (Nerudová et al. 2012). Literatura: Nerudová, Z. 2010: Revize paleolitických nálezů z ulice Kamenné (Brno-Štýřice). Acta Musei Moraviae Scientiae sociales 95, Nerudová, Z. Neruda, P. 2010: Brno (k. ú. Štýřice, okr. Brno-Město). Přehled výzkumů 51, Nerudová, Z. et al. 2012: Záchranný výzkum mladopaleolitických lokalit v Brně-Štýřicích v kontextu osídlení Brněnska. AR 64/4, Škrdla et al. 2005: Brno (k. ú. Štýřice, okr. Brno-město). Přehled výzkumů 46, Valoch, K. 1975: Paleolitická stanice v Koněvově ulici v Brně. Archeologické rozhledy 27, Využívanie slovenských zdrojov kamenných surovín v paleolite Slovenska Ľubomíra Kaminská Výskyt kvalitných kamenných surovín s dobrými štiepateľnými vlastnosťami je na Slovensku obmedzený. Jednotlivé druhy hornín sú výsledkom geologických procesov, počas ktorých sa utváral dnešný povrch Slovenska. Tak, ako majú jednotlivé regióny odlišnú geologickú štruktúru, tak sa líšia aj prítomnosťou hornín. Zisťovanie pôvodu silicitov, používaných paleolitickými populáciami na Slovensku, sa spája s menom geológa M. Mišíka (1969; 1975), ktorého potom nasledovali aj archeológovia niekedy v spolupráci s geológmi (Bárta 1961; 1979; Kaminská / Ďuďa 1985; Kaminská 1991; 2001; Cheben et al. 1995; Cheben / Cheben 2010). Medzi najkvalitnejšie suroviny na Slovensku patria rádiolarity, limnosilicity, rohovce a obsidiány. V niektorých kultúrach paleolitu boli doplnené rohovcami / ílovcami, opálom / chalcedónom, jaspisom, andezitmi, kremencami ako aj obecne dostupným kremeňom. Literatúra: Bárta J. Bárta: K problematike paleolitu Bielych Karpát. Slov. Arch. 9, 1961, Bárta J. Bárta: K problematike proveniencie surovín na výrobu štiepanej kamennej industrie v paleolite Slovenska. Slov. Arch. 27,1979, Cheben et al I. Cheben, Ľ. Illášová, J. Hromada, L. Ožvoldová: Eine Oberflächengrube zur Förderung von Radiolarit in Bolešov. Slov. Arch. 43, 1995,

7 Cheben / Cheben I. Cheben / M. Cheben: Research on Radiolaites of the White Carpathian Klippen Belt. Slov. Arch. 58, 2010, Kaminská Ľ. Kaminská: Význam surovinovej základne pre mladopaleolitickú spoločnosť vo východokarpatskej oblasti. Slov. Arch. 39,1991, Kaminská Ľ. Kaminská: Die Nutzung von Steinrohmaterialien im Paläolithikum der Slowakei. Quartär 51/52, 2001, Kaminská / Ďuďa Ľ. Kaminská / R. Ďuďa: K otázke významu obsidiánovej suroviny v paleolite Slovenska. Archeol. Rozhledy 37, 1985, , Mišík M. Mišík: Petrografická príslušnosť silicitov z paleolitických a neolitických artefaktov Slovenska. Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae, Geologica 18, 1969, Mišík M. Mišík: Petrograficko-mikropaleontologické kritériá pre zisťovanie proveniencie silicitových nástrojov na Slovensku. Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brunensis XVI, Geologia 27, 1975, Revízne spracovanie výskumov stredopaleolitických lokalít Bojnice I - Prepoštská jaskyňa a Bojnice III - Hradná priekopa Ľubomíra Kaminská Petr Neruda Prehodnotenie výskumov lokalít v Bojniciach sa realizovalo v rámci GP GAČR 404/09/0499 : Neandertálci z Bojníc v časoprostorovém kontextu střední Evropy, v rokoch Hlavným riešiteľom bol P. Neruda (MZM, ústav Anthropos, Brno) a spolu riešiteľkou Ľ. Kaminská (AÚ SAV Nitra, OVVS Košice). Obidve lokality skúmal v 60-tých rokoch J. Bárta, ale nálezový materiál zostal v podstate nespracovaný a publikovaný len veľmi torzovite (Bárta 1965; 1972; 1974). Na základe jeho technických denníkov sme urobili kritickú revíziu materiálov a dostupných informácií. V prípade obidvoch lokalít je dokumentácia výskumov (aj amatérskych a tých, ktoré predchádzali výskumu J. Bártu) nedostatočná. Bojnice I - Prepoštská jaskyňa Z výskumov (Š. Janšák, F. Prošek (1952), J. Bárta a iní) pochádza viac ako artefaktov, ale nemáme podklady pre ich priestorové uloženie. Na základe urobených analýz sa domnievame, že archeologický materiál tvorí jeden komplex nálezov. Obsahuje všetky technologické skupiny od neopracovaného materiálu po hotové nástroje. Najčastejšie používanou kamennou surovinou boli andezity a kremene z lokálnych zdrojov. Artefakty z týchto materiálov netvorili výraznejšie, chronologicky dôležitejšie typy nástrojov. Úštepy z týchto surovín boli získavané diskovitou metódou. Medzi nástrojmi sú zastúpené artefakty s vrubovitou a zúbkovanou retušou, ale hlavne veľké komplexné driapadlá. Z kvalitnejších surovín - z rádiolaritov a limnosilicitov - boli štiepané jemnejšie typy nástrojov. Aj klinové nože boli vyrábané z uvedených surovín. Na základe výskytu klinových nožov v kontexte komplexnejších driapadiel a bez prítomnosti levalloisienskej metódy klasifikujeme nálezy z Bojniciach I ako micoquien. V súhlase s týmto zaradením je aj rádiolakarbónové datovanie na viac ako BP (kalibrované okolo rokov). 7

8 Bojnice III - Hradná priekopa Lokalita sa nachádza v travertínovej kope, na ktorej stojí zámok v Bojniciach. V. Ložek, ktorý lokalitu objavil, rozlíšil na nej 21 geologických vrstiev a J. Bárta 11 archeologických horizontov. Tie obsahujú rôzne množstvo kamenných artefaktov vyrobených v prevažnej miere z kremeňa a andezitu. Kvalitnejšie suroviny ako limnosilicit, rádiolarit a pazúrik sa vyskytovali málo a hlavne vo forme šupín ako odpadu pri retušovaní driapadiel alebo bifaciálnych nástrojov. Takéto nástroje sa na lokalite vyskytovali len v malom množstve. Domnievame sa preto, že neandertálci pri odchode z tejto lokality odniesli hotové nástroje so sebou. Podľa zachovaných typov hotových nástrojov sa domnievame, že prinajmenšom spodné kultúrne vrstvy môžeme zaradiť do okruhu micoquienskych industrií. Najintenzívnejšie zachytené bolo osídlenie na báze travertínovej kopy (vrstvy XI-IX), ktoré podľa prírodovedných analýz patria na koniec posledného interglaciálu. Osídlenie lokality potom pokračovalo počas staršej časti posledného glaciálu. Literatúra: Bárta J. Bárta: Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej. Bratislava Bárta J. Bárta: Pravek Bojníc. Od staršej doby kamennej po dobu slovanskú. Bratislava Bárta J. Bárta: Sídliská pračloveka na slovenských travertínoch. Nové obzory 16, 1974, Neruda / Kaminská v tlači - P. Neruda / Ľ. Kaminská: Neandertálci z Bojníc v kontextu střední Evropy. V tlači. Prošek F. Prošek, Výzkum Prepoštské jeskyně v Bojnicích r Archeol. Rozhledy 4, 1952, 3-9, 17. Role abiotických faktorů na ekologické strategie Gravettienských lovcůsběračů na Moravě Lenka Lisá Mladopaleolitické lokality na Moravě jsou pravděpodobně klíčovými pro porozumění ekologických strategií a sezónní mobility, díky níž se podařilo v období gravettienu proniknout během závěrečné fáze MIS3 a během LGM lovcům a sběračům až do předpolí severoevropského zalednění. Důležitou roli hrály v tomto chování abiotické faktory krajiny Moravy a jižního Slezska ať již to byla geomorfologie terénu, geologická a tektonická stavba, hydrologie a s tím související výskyt permafrostu či rozložení srážek v tomto regionu. Jakou míru důležitosti jednotlivé faktory hrály je předmětem této studie. Studie vychází ze všech dosud známých stratifikovaných i nestratifikovaných lokalit z období gravettienu na území Moravy s jižního Slezska, ze znalosti geologie, geomorfologie a hydrologie této oblasti. Tento projekt byl podpořen 6. Tým rámcovým programem EU, Marie Curie projektem a výzkumným záměrem Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., č. RVO

9 Životní prostředí paleolitických lovců v Želči (střední Morava) a metodologické problémy studia vývoje klimatu a životního prostředí v paleolitu Ondřej Mlejnek Autor příspěvku čerpá zejména z paleoenviromentálních pramenů získaných v průběhu výzkumu paleolitické stanice v Želci (okr. Prostějov), datované na počátek mladého paleolitu. Tato lokalita se nachází na okraji známého povrchového naleziště Ondratice I a byla zkoumána v letech V rámci tohoto výzkumu byla v sondě 4a odkryta 3 ohniště, kolem kterých se nacházelo několik balvanů kulmské břidlice a stovky převážně drobných úštěpů odbitých převážně ze spongolitu a radiolaritu. Hlavní nálezový horizont se nacházel na rozhraní podložního miocenního písku (vrstva E) a oranžového půdního sedimentu (vrstva D). Ojedinělé artefakty se ale nacházely také v nadložních půdních sedimentech (oranžový sediment vrstva D a hnědý sediment vrstva C), které byly překryty mladowürmskou spraší (vrstva B) a ornicí (vrstva A). V nedaleké sondě 12 byly prozkoumány dva další objekty, z nichž první (12a) je zahloubená jamka o průměru asi 50 cm a hloubce asi 15 cm vyplněná tmavším sedimentem, která stále čeká na přesnější interpretaci. V případě druhého objektu (12b) se zřejmě jedná o soliflukcí rozvlečené ohniště. Na základě AMS datování, které provedla laboratoř v Poznani, byly rozlišeny dva časově odlišné sídelní horizonty. Se starším horizontem, který můžeme zařadit do období před asi lety (BP cal), můžeme spojit všechna ohniště a většinu nálezů ze sondy 4a, zatímco nadložní oranžový sediment v sondě 4a (vrstva D), stejně jako oba objekty v sondě 12 byly datovány do období asi před lety (cal BP). Z pramenů dokumentujících podnebí a životní prostředí můžeme využít zejména mikromorfologii a uhlíkovou analýzu. Na základě mikromorfologie se zdá, že lovci žili v Želči spíše v teplejším období poslední doby ledové a výrazněji se začalo ochlazovat teprve později. Analýza uhlíků svědčí o tom, že se zde v této době nacházela studená suchá step až lesostep s ostrůvky modřínových a borovicových lesů v chráněných polohách. Křovinné patro zde mohl tvořit jalovec, ojedinělé jalovcové keře se mohly nacházet také přímo v tundře. Mezi zastoupením druhů dřevin podle uhlíků ze sondy 4a a ze sondy 12 není větších rozdílů, pouze v sondě 12, odkud pocházejí mladší data (kolem cal BP) byly objeveny také nečetné uhlíky vrby, jejíž přítomnost svědčí o blízkosti vody. Odebrány byly také vzorky na analýzu fytolitů, výsledky ale ještě nejsou známy. Na základě srovnání radiokarbonových dat z Želče s teplotní křivkou sestavenou na základě změn poměrů izotopu kyslíku v grónských ledovcích je možné starší horizont zařadit do GI 11, mladší horizont snad do GI 7, nebo GI 8, který následoval po chladném období Heinrich event 4. Na závěr příspěvku se autor zaměří na několik problémů metodologického charakteru, které souvisejí s určováním druhů stromů podle uhlíků (rozlišení modřínu a smrku), používáním radiokarbonové metody (odebírání vzorků, rozdílné výsledky z různých laboratoří, které používají různé metody čištění vzorků) a synchronizací radiokarbonových dat ze středoevropských paleolitických lokalit s teplotní křivkou sestavenou na základě změn poměru izotopů kyslíku v grónských ledovcích. 9

10 Fosílne spoločenstvo stavovcov z neandertálskej lokality Prepoštská jaskyňa - priebežné výsledky výskumu Tomáš Čeklovský Martin Sabol Radoslav Beňuš Revízny výskum Prepoštskej jaskyne, stredopaleolitickej lokality v oblasti Hornej Nitry, priniesol nové predbežné údaje o fosílnom spoločenstve stavovcov. Lokalita reprezentuje abri s 8 m dlhým jaskynným priestorom v rámci travertínovej kopy. Nálezisko je známe od roku 1926 (Medvecký 1927). Vykopávky Prošeka (1952) a Bártu (1966) tu preukázali jedno z najvýznamnejších neandertálskych osídlení s mousteriénskou kultúrou na území Slovenska. Predbežná analýza dokumentuje lovnú zver neandertálcov počas mousteriénu a rieši otázku stratigrafickej pozície zisteného fosílneho spoločenstva. Analýza fauny je zameraná na nálezy z moustérienskej vrstvy z Bártovej sondy III, zozbieraných v roku Posledné datovanie pomocou metódy 14 C umiestnilo osídlenie Prepoštskej jaskyne do obdobia pred BP, odpovedajúc tak moravským lokalitám Kůlna (vrstva 7a) a Šípka z micoquienu (Kaminská & Neruda 2010). K aprílu 2013 bolo preštudovaných 642 fosílnych zvyškov z Bártovej sondy III. a 525 fosílnych zvyškov zo starších Báborových výkopov z 20. rokov minulého storočia. Analýza preukázala pomerne veľkú diverzitu zisteného faunistického spoločenstva, pozostávajúceho zo žiab (Anura indet.), vtákov (Anas platyrhynchos, Bucephala clangula, Lagopus lagopus, Lyrurus tetrix, Asio flammeus, Asio cf. otus, Falconiformes indet., Aves indet.), dvojitozubcov (Lepus sp., cf. Ochotona sp.), hlodavcov (Arvicola terrestris, Microtus cf. agrestis-arvalis, Rodentia indet.), psovitých (Canis lupus, C. cf. lupus-latrans, Vulpes sp., V. cf. lagopus), medveďovitých (Ursus sp., U. ex gr. spelaeus) a lasicovitých mäsožravcov (cf. Gulo gulo, Martes sp., Mustelidae indet.), hyeny jaskynnej (Crocuta crocuta spelaea), leva jaskynného (Panthera spelaea), nosorožca srstnatého (Coelodonta antiquitatis), koňa (Equus sp. ferus cf. germanicus), jeleňovitých (Rangifer tarandus, cf. Megaceros giganteus, Cervidae indet.) a turovitých (Bos primigenius Bison priscus, Bovidae indet.) párnokopytníkov, ako aj mamuta srstnatého (Mammuthus primigenius). Zloženie faunistického spoločenstva sa predbežne v stredoeurópskom priestore najviac blíži tomu, ktoré bolo zistené na maďarskej lokalite Tata (Vértes, 1964). Z tafonomického hľadiska boli na kostiach zistené ako perimortálne, tak aj postmortálne zásahy. Ľudská aktivita je dokumentovaná stopami po nástrojoch (stopy po úderoch nástrojmi (pozdĺžne lomy, štiepenie, lámanie, tlčenie) a zárezy) ako aj spálenými polámanými kosťami, ktoré boli spaľované pri teplote 300 až 400 o C. Stopy po predátoroch (resp. zdochlinožravcoch) sú dokumentované v podobe stôp po zuboch, ohryzoch a drvení. Hlavným pôvodcom týchto stôp sú pravdepodobne hyeny, hoci nie je vylúčená ani aktivita iných mäsožravcov (napr. vlkov). Na základe taxonomickej determinácie nálezov a sedimentárneho záznamu reprezentujú zistené taxóny spoločenstvo interštadiálneho charakteru z obdobia mladého pleistocénu (posledný glaciál), ktoré žilo pravdepodobne v otvorenom až lesostepnom prostredí s prítomnosťou vodného zdroja (travertínové jazierko, resp. travertínový prameň, napájadlo) v blízkom okolí. Osídlenia neandertálcami boli krátkodobé a v období neprítomnosti človeka jaskyňa slúžila ako hyení brloh. Literatúra: Bárta, J., 1966: Mittelpaläolithische Besiedlung des Burgberges und der Höhle Prepoštská jaskynka in Bojnice. Einige beachtenswerte paläolitische Fundstellen in der 10

11 Westslowakei. VIIe Congrès international des sciences préhistoriques et protohiostoriques Tchécoslovaquie 1966, excursion en Slovaquie, Nitra, Kaminská, Ľ. & Neruda, P., 2010: Revízne spracovanie paleolitickej industrie z výskumov Prepoštskej jaskynky v Bojniciach I. 16. Kvartér 2010 Sborník abstraktů, Brno, s. 13. Medvecký, K. A., 1927: Paleolitická jaskyňa v Bojniciach. Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, XXI., Martin, Prošek, F., 1952: Výskum Prepoštské jeskyně v Bojnicích r Archeologické rozhledy, IV, SAÚ Praha, 3 9. Vértes, L., 1964: Tata. Eine mittelpälolithische Travertin-Siedlung in Ungarn. Archaeologia Hungarica, XIII, Budapest. Bešeňová-Báňa nádejná nová lokalita s paleolitickým osídlením? Martin Sabol Bibiána Hromadová Ťažená travertínova kopa pri Bešeňovej v polohe Báňa (49 o 06 S 19 o 26 V) patrí k nádejným archeologickým lokalitám, kde dosiaľ nebol uskutočnený systematický výskum, hoci v neďalekej polohe Skalie bol v roku 1960 J. Kovandom nájdený artefakt z kremeňa. Z lokality pochádzajú popri už vyhodnotených nálezov malakofauny a malých cicavcov (Vaškovský & Ložek, 1972) aj dosiaľ nespracované fosílne zvyšky makrofauny (okrem levích fosílií; Sabol, 2011). Fosílne nálezy boli objavené najmä počas ťažby v 20. až 30. rokoch minulého storočia. Najväčšia časť nálezov pochádza z nosorožcov (Rhinocerotidae indet., pravdepodobne Coelodonta antiquitatis; 34%), ktoré vykazujú v niektorých prípadoch stopy po hryzení od väčších predátorov. Pôvodcami týchto stôp boli pravdepodobne buď hyeny (chýbajú vo fosílnom zázname) alebo veľké mačkovité mäsožravce (Panthera sp. Panthera aff. leo), hoci zo sedimentárnej výplne puklín sú známe aj fosílie medveďov (Ursus sp.). Zvyšok nájdeného fosílneho spoločenstva pozostáva z kabaloidných koní (Equus sp.), jeleňovitých (Cervus elaphus, Megaceros giganteus, Cervidae indet.) a turovitých (Bos primigenius Bison priscus, Bovidae indet.) kopytníkov. Presný vek bešeňovských nálezov nie je dosiaľ známy. Pre travertíny v lome je predpokladaný strednopleistocénny vek (holstein?; Gradziński et al., 2008), avšak fosílie pochádzajúce z výplní travertínových puklín (hrdzavé hlíny, sprašový sediment, detrit a sinter) sú určite mladšie. Predbežná analýza poukazuje na možnú prítomnosť minimálne dvoch časovo odlišných faunistických spoločenstiev staršie pravdepodobne z obdobia posledného interglaciálu a neskoršie z obdobia posledného zaľadnenia (možno z niektorej jeho interštadiálnych fáz). Tafocenóza ulitníkov zo spodnej časti červenej hlinitej výplne odpovedá teplej humídnej klíme, ktorá bola mierne chladnejšia oproti dnešnej. Fosílie rodov Clethrionomys a Apodemus (Fejfar in Vaškovský & Ložek, 1972) poukazujú na rozvoj zmiešaného lesa. Na základe predbežne zistených údajov, ako aj informácie o náleze artefaktu z kremeňa (Kovanda, 1960), je okolie Bešeňovej považované za územie s potenciálnym výskytom paleolitického osídlenia. Potvrdiť by to mohol aj nález fragmentu výsady cervidného parožia, pochádzajúci pravdepodobne z polohy nad hrdzavými hlinami. Na distálnom konci predmetu bola lokalizovaná séria hlbších zárezov, koncentrujúca sa okolo staršieho zlomu konca výsady. Zárezy s typickým hlbokým profilom boli spôsobené 11

12 kamenným nástrojom a sú výsledkom bližšie nešpecifikovanej činnosti, avšak predstavujú dôležitý prejav antropogénnej činnosti na lokalite. Poďakovanie: Autori touto cestou ďakujú Ministerstvu školstva SR (Vega 1/0396/12) a grantovej agentúre APVV (APVV ) za finančnú podporu výskumu. Literatúra: Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Stworzewicz, E., Holúbek, P., Rajnoga, P., Wróblewski, W. & Kováčová, M., 2008: Facies and age of travertines from Spiš and Liptov regions (Slovakia) preliminary results. Slovenský kras, 46(1), Kovanda, J., 1960: Kvartérní vápence Československa. Anthropozoikum, 7, Praha, 238. Sabol, M., 2011: A record of Pleistocene lion-like felids in the territory of Slovakia. Quaternaire, 4, Vaškovský, I. & Ložek, V., 1972: To the Quaternary stratigraphy in the western part of the basin Liptovská kotlina. Geologické práce, Správy, 59, Chronologie počátku mladého paleolitu na Moravě Petr Škrdla Pro období počátku mladého paleolitu máme k dispozici data získaná pomocí tří hlavních datovacích metod radiokarbonové (14C), termoluminiscence (TL) a opticky stimulované luminiscence (OSL). Problém radiokarbonové metody je, že slovy O. Jörise jsme At the end of the 14C time scale a výsledky nemusí být úplně věrohodné. Navíc se ukazuje, že při použití vylepšených protokolů (ultrafiltrace, ABOX) získáme vyšší data. Data získaná pomocí OSL a TL jsou vždy o něco vyšší. V období mladého paleolitu jsou na Moravě doloženy tři technokomplexy: bohunicien, szeletien a vyvinutý aurignacien. Bohunicien je na základě radiometrických dat doložen v období GIS Data získaná pomocí metod TL a OSL ale naznačují možnost, že by mohl spadat až do GIS 13. Szeletien je na základě radiometrických dat doložen v období GIS 12 11, ale výsledky OSL naznačují také jeho možné vyšší stáří. Naproti tomu aurignacien je na Moravě zastoupen až svou vyvinutou fází a je doložen až po erupci na Flegrejských polích v období GIS 8 7. To je zajímavé s ohledem na vysoké stáří aurignacienu ve Willendorfu (AH 3), Keilberg-Kirche a jeskynních Švábské Alby, které spadají až ke GIS 11 a byly by tudíž současné s bohunicienem a szeletienem na Moravě. Je ale možno takto starým radiokarbonovým datům věřit? Úvaha o kamenných štiepaných industriách Gravettienu Strednej Európy ( BP): Príklad moravských lokalít Michaela Polanská Gravettienske zbierky Stredného Podunajska a Moravskej brány datované od do BP sú známe svojim umeleckým aspektom, bohatou kostenou industriou či takými 12

13 výnimočnými objavmi, ako sú kostrové nálezy. Väčšina týchto zbierok je priraďovaná k pavlovienu, ktorý bol až doposiaľ považovaný za staršiu fázu gravettienu Stredného Podunajska (napr. Svoboda, 1996). Avšak, recentné štúdie a analýzy kamennej industrie jednak poukazujú na existenciu starého gravettienu vo Švábskej Jure a v 5 vrstve Willendorfu II (Moreau 2012), ako aj na rôznorodý charakter moravských zbierok (Polanská, doktorát v priebehu). Cieľom tohto príspevku je hlavne otvoriť diskusiu o moravských súboroch spadajúcich do tohto obdobia, ktoré dnes môžeme rozdeliť na tri zložky: zložka s mikropílkami, zložka s geometrickými mikrolitmi a zložka s milovickými hrotmi (Polanská, doktorát v priebehu). Základom tohto delenia je štúdia materiálu z recentných výskumov v Pavlove VI (Polanská 2011), Předmostí Ib (Polanská 2013) a Miloviciach I (Oliva 2009). Vďaka technologickému prístupu sa podarilo poukázať na technické systémy produkcií ako aj na typologické aspekty charakteristické pre každú túto zložku v danom regióne. Otázka, ktorá sa v dnešnom stave bádania tlačí čoraz viac do popredia je, aké industrie môžeme zaradiť do pavlovienu a de facto aká je definícia, náplň a chronologické rozpätie tohto termínu. Literatúra: Moreau, L., Le Gravettien ancien d Europe centrale revisité: mise au point et perspectives. In L Anthropologie 116, Paris, Oliva, M., Sídliště mamutího lidu u Milovic pod Pálavou: otázka struktur s mamutími kostmi. Brno, Moravské zemské museum. Polanská, M., L industrie lithique. L apport du regard technologique au sein des industries pavloviennes. In J. Svoboda, (Ed.), Pavlov excavation , DVS 18, Brno, Polanská, M., L industrie lithique: Collection d une importance significative pour la compréhension de la «composante lithique à microlithes géométriques» du Pavlovien morave. In Svoboda, (Ed.), Předmostí: Building an authentic museum, DVS 19, Brno, Polanská, M., (doktorát v priebehu). Technologie de la pierre taillée des Gravettiens de la moyenne vallée du Danube de à BP (Étude de 6 gisements de références de Slovaquie, Moravie, Autriche et Pologne: Moravany nad Váhom-Lopata II, Milovice I, Pavlov I, Pavlov VI, Grub-Kranawetberg, Krakow-Spadzista,). Svoboda J., The Pavlovian: Typologie and behavior.in Svoboda (Ed.), Paleolithic in the middle Danube region, Brno, AU AV ČR, p Nové údaje o pavlovienskych industriách z Předmostí III (výskum B. Klímu z rokov ) Michaela Polanská, Bibiána Hromadová, Jiří Svoboda, Sandra Sázelová Komplex nálezísk v okolí Předmostí pri Přerove je jednou z najznámejších koncentrácií paleolitického osídlenia v Strednej Európe. Poloha III je situovaná 300 m od známej lokality Ia, skúmanej už od konca 19. storočia. Táto časť komplexu však bola preskúmaná až počas 13

14 záchranných výskumov, a to v 3 časových obdobiach: v rokoch B. Klímom, v 2005 Z. Schenkom a v 2006 J. Svobodom. Cieľom prednášky je jednak pripomenúť už známe informácie o stratigrafických podmienkach a faune (Klíma 1983, 1984, 1985), ale hlavne poukázať na nové údaje o kamennej a kostenej industrii, nadobudnutých počas výskumu B. Klímy v rokoch 1982 a 1983 (Polanská a kol., odovzdané do tlače). Súbor málopočetnej kamennej industrie poukazuje na débitage in situ na malých riečnych okruhliakoch z rádiolaritu. Základným typologickým rysom kamennej industrie je asociácia kostenkovského noža a geometrického mikrolitu, ktorá priraďuje zbierku ku fácii zložka s geometrickými mikrolitami pavlovienu Strednej Európy. Použitie mäkkého organického otĺkača je rozpoznané vo všetkých fázach čepeľovo-čepieľkovej produkcie. Jeho používanie by mohol potvrdzovať aj nález fragmentu mamutieho kla s negatívami úderov v distálnom konci, poukazujúcimi na možné využitie predmetu v procese štiepania. Napriek chudobnejšiemu charakteru zbierky, revízna analýza materiálov z tejto málo známej lokality prispieva k problematike pavlovienskych industrií. Literatúra: Klíma, B., Zachraňovací akce v Přerove-Předmostí (okr. Přerov). Výzkumná správa n 343/83, 1-19 Klíma, B Zachraňovací výzkum v Přerově-Předmostí. Přehled výzkumů 1982, Brno, Archeologický ústav AVČR v Brně, 9 Klíma, B Zachraňovací výzkum v Přerově-Předmostí. Přehled výzkumů 1983, Brno, Archeologický ústav AVČR v Brně, 8 Polanská, M., Svoboda, J., Hromadová, B., Sázelová S., (odovzdané do tlače). Předmostí III: un site pavlovien de la Porte de Moravie (Europe centrale) Výsledky archeozoologickej analýzy faunistických pozostatkov z paleolitických sídlisk Trenčianske Bohuslavice Pod Tureckom a Moravany nad Váhom Lopata II Martin Vlačiky Cieľom tejto práce bola detailná archeozoologická analýza pozostatkov lovnej zveri z lokalít Trenčianske Bohuslavice Pod Tureckom a Moravany nad Váhom Lopata II, ktoré patria k najvýznamnejším a najmodernejšími metódami preskúmaným gravettienskym sídliskám na území Slovenska. Najčastejšie loveným zvieraťom bol na oboch sídliskách sob, ktorý mal aj najširšie praktické využitie. Na sídliská boli telá sobov transportované v celku, z ostatných ulovených zvierat boli prinášané iba niektoré ich časti, využiteľné ako zdroj potravy, alebo ako surovina. V Moravanoch nad Váhom Lopate II sob absolútne dominuje, zatiaľ čo v Trenčianskych Bohuslaviciach Pod Tureckom hrali dôležitú úlohu pri obžive gravettienskych lovcov aj mamut a kôň. V Trenčianskych Bohuslaviciach je veľmi pravdepodobný aktívny lov mamutov. Dravce boli lovené hlavne kvôli kožušinám a v prípade lokality Moravany Lopata II pravdepodobne aj kvôli trofejam. 14

15 Na študovanom materiáli sa našlo široké spektrum ľudských zásahov, pochádzajúce zo všetkých stupňov spracovania tiel ulovených zvierat od samotných stôp po dopade projektilu na kosť pri love, cez zárezy rôznych druhov, intencionálnu fragmentarizáciu kostí za účelom získania špiku, dokladov po pôsobení ohňa až po výrobu kostených, parohových a ozdobných predmetov. Drvivá väčšina ľudských zásahov sa našla na sobích kostiach, významné však boli aj ľudské zásahy na pozostatkoch mamutov. Lokalita Moravany Lopata II je výnimočná spomedzi európskych lokalít s dominantne zastúpeným sobom svojim sústredením na lov mladších jedincov. Podrobné štúdium sobích pozostatkov na obidvoch študovaných lokalitách vylúčilo možnosť, že by soby na nich nájdené boli zabité počas jednorazových masových lovov. Ulovené boli počas viacerých samostatných poľovačiek v malom merítku. Výsledky analýzy intencionálnej fragmentarizácie dlhých kostí sobov zo skúmaných lokalít sa pri porovnaní s lokalitou Pavlov juhovýchod od nej v zásade nelíšia, čo svedčí o veľmi podobnom spôsobe využívania a spracovávania tiel sobov v klasickom moravskom pavloviene, ako i následnej willendorf-kostenkienskej kultúre na strednom Považí. Výskyty silicitov v priestore neogénnych vulkanitov stredného Slovenska a ich význam v rámci pravekej štiepanej industrie Miloš Gregor Antonín Přichystal Oblasť stredoslovenských neovulkanitov je bohatá na rôzne typy kremitých hmôt, ktoré patrili v rôznych historických epochách k významným surovinám. Okrem lokalít s výskytom opálu, ktorý je z hľadiska výroby štiepanej industrie veľmi nekvalitným materiálom, prichádzajú do úvahy rôzny typy kryštalického SiO 2. Unikátnym typom horniny viazanej na ryolitové vulkanity, ktoré boli nielen v praveku ale aj počas celého stredoveku intenzívne vyhľadávané, patria silicity viazané na limnické panvičky. V staršej literatúre (napríklad Bárta a Špičák, 1955; Hruškovič, 1971) sú tieto horniny opisované ako limnokvarcity so špecifickým minerálnym zložením, ktoré zahŕňa kremeň, chalcedón a opál. Textúra horniny ja masívna a v niektorých prípadoch sa tieto horniny môžu vyznačovať brekciovitou alebo pórovitou textúrou. V petrografických výbrusoch vyznačujú extrémne jemnozrnnou až afanitickou štruktúrou, ktorá je charakteristická hlavne pre kremité sedimentárne horniny silicity. Ak by horniny zodpovedali kvarcitom (metamorfované horniny), prípadne kremitým arenitom tzv. ortokvarcitom (sedimentárne horniny), ich štruktúra by bola značne odlišná. V prípade kvarcitov by zodpovedala granoblastickej alebo v prípade kremitých arenitov by zodpovedala psamitickej, prípadne psamitickoaleuritickej štruktúre. Názov horniny často zohľadňuje aj jej genézu, napríklad kremité arenity zodpovedajú úlomkovým sedimentárnym horninám, z ktorých metamorfózou vznikajú kvarcity. Preto by bolo vhodné označovať pôvodné limnokvarcity pojmom limnosilicity, keďže ich štruktúrne ako aj genetické znaky sú diametrálne odlišné od kvarcitov alebo kremitých arenitov. Pre limnosilicity je typická prítomnosť zvyškov sladkovodnej makroflóry (Typha, Phragmites) a fauny vrátane sladkovodných mäkkýšov a ostrakódov (Ciesarik a Planderová, 1965). Samotná genéza týchto hornín je viazaná na precipitáciu SiO 2 za asistencie rias a baktérií v limnických panvičkách z fluíd bohatých na SiO 2. Zdrojom týchto fluíd je samotný kremnický epitermálny systém (Koděra et al., 2007), preto sú takmer všetky 15

16 výskyty limnosilicitov viazané na Žiarsku kotlinu a Kremnické vrchy. Do istej miery vystupujú limnosilicity v Žiarskej kotline na severnej strane Štiavnických vrchov. Stredoslovenské limnosilicity zohrali rozhodujúcu úlohu v rámci mladého paleolitu na Slovensku (Mišík, 1975), kedy boli ojedinele transportované až na JV Moravu. Avšak používané boli už od stredného paleolitu (Bojnice-Prepoštské jaskyňa). Významným zdrojom kremitých hmôt v rámci stredoslovenských neovulkanitov sú silicity (chemosilicity; Přichystal, 2010) z lokality Horné Pršany-Kremenia, alebo Malachov, kde sú viazané na styk vulkanických hornín so sedimentárnymi. Okrem silicitov v starších prácach boli popisované aj opály (Losert a Náprstek, 1957; Mišík a Reháková, 2007), ktoré počas ďalšieho štúdia neboli identifikované. Silicity zo spomínaných lokalít sa vyznačujú veľkou variabilitou farieb, masívnou textúrou a typickou veľmi jemnozrnnou až afanitickou štruktúrou. Zložené sú hlavne z kremeňa a na rozdiel od limnosilicitov neobsahujú žiadne fosílie. Vznik silicitov je viazaný na andezitový vulkanizmus, kedy boli triasové karbonáty silicifikované hydrotermálnymi roztokmi. Význam výskytov silicitov v oblasti Malachov, Horné Pršany ako kvalitnej suroviny využívanej na výrobu štiepanej industrie potvrdil súbor artefaktov zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici (Kvietok a Ferenc, 2012). Taktiež v Prepoštskej jaskyni boli identifikované dva kusy čiernobielej silicitovej brekcie zrovnateľnej s výskytmi suroviny z Horných Pršian Kremenia. Tento zdroj surovín bol už v praveku centrom ťažby, čoho dôkazom je prítomnosť štiepaných artefaktov priamo na lokalite. Ťažba tejto suroviny je doložená aj na základe archeologického výskumu (Ušiak a Hrončiak, 2000), kedy bola ťažená v neskoršej dobre bronzovej ľuďmi lužickej kultúry. Sídelná stratégia Považia a Ponitria v staršej dobe kamennej Adrián Nemergut Príspevok sa zaoberá analýzou rozmiestnenia paleolitických staníc na Považí a Ponitrí, za účelom zistenia vzťahov, ktoré ovplyvňovali ich situovanie v krajine. Výstupom sú predikčné modely, na základe ktorých je možné identifikovať v krajine oblasti, kde by sa mohli nachádzať nové archeologické lokality, ako aj lokality známe zo starších výskumov, u ktorých absentujú informácie o geografickej polohe (napr. niektoré lokality z povrchových zberov J. Bártu). Podkladom pre analýzu bola databáza 130 lokalít. Pri tvorbe predikčných modelov boli použité výlučne lokality s vyššou vypovedacou hodnotou. Ich umiestnenie v krajine bolo sledované vo vzťahu k reliéfu krajiny, vodným tokom, vo vzťahu ku geologickému podložiu a primárnym zdrojom surovín použitých na výrobu štiepanej kamennej industrie. Celkovo bolo v rámci troch samostatných časových úsekoch (stredného paleolitu, szeletienu a gravettienu) vytvorených 6 modelov. Stredopaleolitické osídlenie je sčasti viazané na jaskyne a travertíny. Väčšina lokalít je situovaná v blízkosti väčších tokov, často však s obmedzenou viditeľnosťou do ich údolia. Využívanie zdrojov sa obmedzuje iba na užšiu oblasť, čo je dobre podchytené v surovinovej skladbe kamennej industrie. Niektoré szeletienske stanice poukazujú na minimálne väzby voči hlavnej rieke, jednak na základe väčšej vzdialenosti, ako aj obmedzenej viditeľnosti údolia. Časť lokalít naopak potvrdzuje silné väzby k hlavnému toku, či už kvôli ich blízkosti, alebo dobrej viditeľnosti z lokalít do údolia jednotlivých riek. Surovinová skladba kamennej 16

17 industrie na lokalitách szeletienu pozostáva z veľkej časti z lokálnych surovín. Prítomnosť riečnych okruhliakov v kolekciách dokladá ich získavanie zo štrkov Váhu. Veľmi ojedinele sa v súboroch vyskytujú suroviny, ktoré potvrdzujú kontakty so vzdialenejšími oblasťami. Osídlenie gravettienu sa koncentruje v okolí Trenčína, Nitry, no najznámejšie je z okolia Piešťan. Husté osídlenie v tejto oblasti nepochybne súvisí s početným výskytom prameňov horúcich minerálnych vôd. Typickým pre gravettien je väzba lokalít na údolia väčších riek, vyplývajúc zo samotných vzdialeností od údolia, ako aj dobrej viditeľnosti do ich širších oblastí. V súvislosti so surovinovým spektrom kamennej industrie sa v porovnaní s predchádzajúcim vývojom objavujú častejšie suroviny, ktoré sú importované z väčších vzdialeností. Doklady osídlenia z neskorého paleolitu sú v záujmovej oblasti len sporadické a preto nebolo možné vytvoriť pre toto obdobie predikčný model. V kolekciách kamennej industrie sú najčastejšie zastúpené lokálnej suroviny. Osídlenie sa na rozdiel od predošlého vývoja, sústreďuje najmä v inundačnom území väčších riek. Aktualizovaná topografia paleolitických a mezolitických lokalít na Slovensku Ondrej Žaár V posledných rokoch sa stále častejšie objavujú práce zamerané na spracovanie väčších či menších území, v ktorých sa autori pokúšajú postrehnúť topografiu archeologických lokalít a na základe pozorovaní ich vlastností (geomorfologických, hydrologických a pod.) a okolia vytvoriť predikčné modely pre osídlenie danou kultúrou či kultúrami. Tento trend je výrazný aj v prípade bádateľov zaoberajúcich sa obdobím paleolitu. Veľká časť autorov využíva na spracovanie rôzne počítačové programy, z nich pravdepodobne najčastejším je prostredie ArcGIS. Kvalita presnosti dostupných údajov a z nich vyvodených faktorov je pre každú prácu rôzna podľa dostupných informácií. Táto skutočnosť nás priviedla na myšlienku zozbierať všetky dostupné dáta pre celé územie Slovenska a vytvoriť tak určitú mapu a zároveň databázu informácií so stavom k súčasnosti. K tomuto účelu sme naplánovali projekt, ktorý bude postupne zbierať a spresňovať informácie o polohách paleolitických a mezolitických lokalít. V prvej, už prebiehajúcej, fáze pracujeme s literatúrou a zbierame údaje o polohách lokalít s akoukoľvek presnosťou pre vytvorenie základnej databázy či súpisu lokalít, ktorých je k dnešnému dňu celkovo 931. Základ projektu vychádza z nedávno dokončených ako aj práve realizovaných dizertačných prác zaoberajúcich sa danou tematikou. Druhá fáza projektu prebieha súbežne s prvou a tvorí ju spresňovanie topografických údajov v rámci katastrov obcí a miestnych polôh. Spresnenie topografických pozícií realizujeme predbežne v programoch Garmin MapSource a BaseCamp. Tie sme zvolili vzhľadom na ich dostupnosť a využitie s používanými GPS prístrojmi ako aj prepojenie s programom Google Earth. Výhodou je aj jednoduchšia výmena údajov medzi bádateľmi a možná konverzia do programu ArcGIS. Overovanie polôh lokalít má viac stupňov presnosti, najpresnejším je zameranie lokality či nálezov priamo v teréne pomocou GPS (približne 150 lokalít). Pre ťažko identifikovateľné lokality sme zvolili kontrolu overenie na mapách 1: v dokumentácii AÚSAV so značkami, ktoré tu robil v minulosti J. Bárta a pravdepodobne aj ďalší bádatelia. Rovnako používame metódu prekrývania obrázkov a rôznych druhov máp v grafických programoch, ktoré nám môžu lokalizovať nálezisko s presnosťou od 0 do cca. 17

18 200 m. Tretím stupňom presnosti je známy názov polohy avšak bez presnejšej pozície, čo dáva odchýlku až do m. Posledný štvrtý stupeň lokalizácie tvoria lokality so známym katastrom obce bez bližších údajov. V ďalšej fáze budú upresňované informácie o datovaní lokality a nálezoch a ich postupná čiastková publikácia formou katalógov, predbežne plánovaná podľa jednotlivých povodí riek. Zároveň bude databáza exportovaná aj do prostredia ArcGIS. Cieľom projektu je v prvom rade zozbieranie údajov o celkovom počte a stave paleolitických a mezolitických nálezísk na Slovensku. Výsledný súbor nám umožní rýchlejšiu a presnejšiu orientáciu pri porovnávaní širších území a rýchlejšiu tvorbu presných mapových podkladov s vybranými vstupnými podmienkami. Zároveň nám poskytne prehľad o potenciálnych a perspektívnych oblastiach a témach pre ďalšie výskumy a analýzy. POSTERY Budmerice - systematický výskum opevnenej osady maďarovskej kultúry. Archeobotanika. Jana Hlavatá V roku 2012 prebehla tretia sezóna systematického archeologického výskumu v Budmericiach (okres Pezinok, SK), pod vedením J. Vaváka (Malokarpatské múzeum v Pezinku) a Pavla Jelínka (SAHI, o.z.). Archeologická lokalita je datovaná do doby bronzovej, konkrétne do obdobia maďarovskej kultúry. Počas všetkých doterajších sezón boli na lokalite systematicky odoberané archeobotanické vzorky a vzorky na ďalšie analýzy. Archeobotanické vzorky sú spracovávané priamo na lokalite počas výskumu, prostredníctvom preplavovania v preplavovacom tanku. Okrem archeobotaniky, systematický výskum sa sústreďuje aj na ďalšie analýzy akými sú palynológia, antropológia, archeozoológia, archeometalurgia a dendrochronológia. Osobitné zastúpenie majú tiež metódy absolútneho datovania (rádiokarbónová metóda). Už počas prvej výskumnej sezóny sme získali zaujímavé nálezy a výsledky. Poster stručne predstavuje archeologickú lokalitu Budmerice, sumarizuje použité metódy a prezentuje predbežné výsledky pochádzajúce predovšetkým z archeobotanického výskumu. Využití geochemických metod a analýz zubního cementu pro studium životního prostředí a chování lidských i zvířecích populací v minulosti Miriam Nývltová Fišáková Pro studium životního prostředí a chování pravěkých populací v minulosti se vedle tradičních metod (archeologie, zooarcheologie, palynologie, geologie atd.) stále častěji využívá geochemických metod a to především analýz poměrů izotopů uhlíku, dusíku a stroncia a analýz zubního cementu. Poměry izotopů uhlíku a dusíku nám řeknou v jakém 18

19 přírodním prostředí tedy daný živočich či člověk žil. Poměry stronciových izotopů se využívají ke zjištění původu daného individua a zda-li migroval během života či ne. Analýzy zubního cementu se využívají pro zjištění sezóny úmrtí daného jedince (zvířete a člověka) s přesností na 3 měsíce. Tyto analýzy se dají využít pro zjištění sezonality lovecko-sběračských sídlišť či zpřesnění doby zániku sídlišť. Výše uvedené metody jsou velice citlivé a přesné a rozšiřují naše znalosti o minulosti. Predbežné výsledky prieskumu paleolitických lokalít Hrušovany Caryny a Výčapy Opatovce Staré Vinohrady Ondrej Mikláš Výčapy - Opatovce - Staré Vinohrady a Hrušovany - Caryny sú lokality ležiace na dolnom toku rieky Nitry, vzdialené navzájom necelý kilometer. Od roku 2010 je na lokalitách vykonávaný systematický povrchový prieskum. Počas tohto obdobia bol získaný zo spomínaných lokalít súbor štiepanej industrie o počte vyše 800 kusov. Príspevok podáva predbežnú správu so zhodnotením kolekcií štiepanej industrie po surovinovej, technologickej a typologickej stránke a ich umiestnenia v súvislosti s paleolitickým osídlením na Nitrianskej pahorkatine. Prevládajúcimi surovinami sú treťohorné limnosilicity, silicity glacigénnych sedimentov a rádiolarity. Vzácne sa vyskytli aj numulitové silicity. Percentuálne je zastúpenie vyššie spomenutých surovín na oboch lokalitách podobné. Prevažujú limnosilicity s predpokladanými pomerne blízkymi zdrojmi a importované silicity glacigénnych sedimentov nad rádiolaritmi, ktoré majú pôvod v bradlovom pásme, alebo v štrkoch Váhu. Avšak na severnom okraji lokality Výčapy - Opatovce - Staré Vinohrady sa nachádzala mierne vzdialená koncentrácia rádiolaritových artefaktov, takže je otázne, či sa nejedná o ďalšiu lokalitu. Z typologického hľadiska sú prevládajúcimi nástrojmi rydlá, menším počtom sú zastúpené škrabadlá, čepele a čepieľky s otupeným bokom a ojedinelejšie ďalšie mladopaleolitické nástroje. Na základe predbežných výsledkov technologických a typologických analýz artefaktov, ale aj ich surovinového zloženia a geografie lokalít sa zdá, že je možné tieto lokality zaradiť do kontextu mladogravettienskeho osídlenia na dolnom Ponitrí. 19

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Osídlenie Kostolianskej doliny

Osídlenie Kostolianskej doliny Osídlenie Kostolianskej doliny Osídlenie Kostolianskej doliny Mgr. Zuzana Borzová, PhD. Katedra archeológie FF UKF zborzova@ukf.sk Mgr. Noémi Pažinová, PhD. Katedra archeológie FF UKF npazinova@ukf.sk

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14.

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14. Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Workshop, 14. duben 2016 1/31 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost překladu.

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí.

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí. Doc. RNDr. Ján GÁPER, CSc. Studium (1976 1981) PřF Univerzity Komenského Bratislava, magisterské a doktorské studium obor: Biologie, specializace: systematická botanika a geobotanika dipl. práce: Vzájemné

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

MODELOVANIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A DICHOTÓMIE CENTRUM PERIFÉRIA

MODELOVANIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A DICHOTÓMIE CENTRUM PERIFÉRIA GEOGRAFIE ROK 2014 ČÍSLO 4 ROČNÍK 119 MARIÁN HALÁS MODELOVANIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A DICHOTÓMIE CENTRUM PERIFÉRIA HALÁS, M. (2014): Modelling of spatial organization and the dichotomy of centre

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ HRADIŠTĚ

POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ HRADIŠTĚ Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Geographica, Vol. 42, No. 2, 2011, pp. 107-119 107 POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ

More information

QUALITY. Pracovné odevy. Work clothes. Arbeitskleidung Les vêtements de travail. Munka ruhák

QUALITY. Pracovné odevy. Work clothes. Arbeitskleidung Les vêtements de travail. Munka ruhák GOTOM G Pracovné odevy Work clothes Arbeitskleidung Les vêtements de travail Munka ruhák QUALITY MADE IN SLOVAKIA GOTOM s.r.o. Záhradná 297/3 089 01 Svidník Slovac republic Phone +421 908 464 643 E-mail

More information

Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra. Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum

Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra. Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum Sekcia III Session III 1 Sekcia III Session III Historické

More information

8.2 Transformace, množinové operace

8.2 Transformace, množinové operace 8.2. TRANSFORMACE, MNOŽINOVÉ OPERACE 8.2 Transformace, množinové operace 8.2.1 Transformace Posunutí, otočení a změna rozměrů umožňují efektivní práci s objekty. Je jednodušší umístit objekt v požadovaných

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK. Obsah

POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK. Obsah POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 842 15 Bratislava, Slovenská republika jesenak@fns.uniba.sk Došlo 16.1.06, prepracované

More information

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT - FLOODLOG VSBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH UNIVERSUM PREŠOV 2005 NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH (Výskumná správa pripravená v rámci riešenia projektu štátneho programu výskumu a vývoja Národ,

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Klika (1929b), A Caricetum humilis Strážov. vrchy Orthantho luteae-caricetum humilis

Klika (1929b), A Caricetum humilis Strážov. vrchy Orthantho luteae-caricetum humilis Tab. 1 Chronologický prehľad prác uvádzajúcich xerotermné rastlinné spoločenstvá zväzu Festucion valesiacae z územia Západných Karpát a severnej časti Panónskej kotliny a ich súčasné fytocenologické hodnotenie.

More information

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED FACULTY OF NATURAL SCIENCES GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION Ročník / Volume

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 6/2007 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I S SN 1 3 3 6-7 4 2 0 7 6 9 7 7 1 3 3 6 7 4 2 0 0 1 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 824 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie:

More information

RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Patron čísla

RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Patron čísla WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 4 strana 148 166 Patron čísla CEMC ETVCZ jediný akreditační orgán v ČR a SR pro ověřování inovativnosti

More information

Zborník abstraktov. zo 7. medzinárodného geografického kolokvia

Zborník abstraktov. zo 7. medzinárodného geografického kolokvia Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave Slovenská geografická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied Zborník

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI

BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI MARTIN ŠULÁK a DANIELA ŠMOGROVIČOVÁ Oddelenie biochemickej technológie Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

More information

7. výročný predvianočný seminár Slovenskej geologickej spoločnosti

7. výročný predvianočný seminár Slovenskej geologickej spoločnosti o sympóziách, vedeckých a odborných konferenciách, seminároch a o inej odbornej činnosti (napr. publikovanie skrátených abstraktov z vedeckých a odborných akcií), ako aj o nových, moderných trendoch v

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

1-2/2010. Podniková ekonomika. Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878

1-2/2010. Podniková ekonomika. Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878 1-2/2010 Podniková ekonomika Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878 1 OBSAH Filip Ježek Vývoj daňového zatížení a státniho dluhu ČR 3 Daniel

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace [DataSet2] Statistics 1 Sexuální 5rientace N 224 1 Sexuální "rientace Bisexuální Heter5sexuální H5m5sexuální Frequency 14 6,3 6,3 6,3 23 9,6 9,6 96,9 7 3,1 3,1 1, 224 1, 1, 1 Sexuální "rientace 1 8 6 4

More information

ZVÁRANIE SVAŘOVÁNÍ ZVÁRANIE TITÁNU. Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR 11-12 2012

ZVÁRANIE SVAŘOVÁNÍ ZVÁRANIE TITÁNU. Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR 11-12 2012 11-12 2012 ZVÁRANIE odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 61 SVAŘOVÁNÍ ISSN 0044-5525 Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR ZVÁRANIE TITÁNU ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ 1/2008

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA

GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA Hana Doležalová 1, Vlastimil Kajzar 2, Kamil Sou ek 3, Lubomír Staš 4 Abstract GNSS method was selected as the most suitable

More information

E.ON IS a ITIL. Autor: Ivan Šajban Kontakt: Spoločnosť: E.ON IS Slovakia spol. s r.o. Dátum: 26. marec 2009

E.ON IS a ITIL. Autor: Ivan Šajban Kontakt: Spoločnosť: E.ON IS Slovakia spol. s r.o. Dátum: 26. marec 2009 E.ON IS a ITIL Autor: Ivan Šajban Kontakt: ivan.sajban@eon-is.sk Spoločnosť: E.ON IS Slovakia spol. s r.o. Dátum: 26. marec 2009 Riadenie IT služieb na Slovensku Agenda Čo sme spravili Čo robíme Čo plánujeme

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA INCIDENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN AND ADOLESCENTS IN CENTRAL SLOVAKIA MÁRIA

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

Register priestorových informácií

Register priestorových informácií Slovenský národný metaúdajový profil Informatívne podujatie 5. 8. 2015 Konzorcium dodávateľov: Národný metaúdajový profil Obsah témy Koncepční a organizační diskuze úvod do problematiky metadat důvody

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

Acta Facultatis Ecologiae

Acta Facultatis Ecologiae Acta Facultatis Ecologiae Journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen Volume 20 2009 BELÁČEK B. Využitie vizualizačných technológií v krajinárskom výskume na

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

INTEGRAL SAFETY 2011 INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011

INTEGRAL SAFETY 2011 INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011 STU BA, MtF, Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva Trnava Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Bratislava Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava INTEGRAL SAFETY

More information

BISLA Liberal Arts College

BISLA Liberal Arts College Sloboda je absolutne nevyhnutná pre pokrok a liberálne umenia. Freedom is absolutely necessary for the progress in science and the liberal arts. Spinoza Bisla Board of Directors: prof. PhDr. František

More information

DATA A ZNALOSTI 2015. Sborník konference. Michal Valenta Petr Šaloun Dušan Chlapek. Editoři

DATA A ZNALOSTI 2015. Sborník konference. Michal Valenta Petr Šaloun Dušan Chlapek. Editoři DATA A ZNALOSTI 2015 Sborník konference Editoři Michal Valenta Petr Šaloun Dušan Chlapek FIT ČVUT Praha Česko 1. a 2. 10. 2015 http://www.dataznalosti.cz DATA A ZNALOSTI 2015 Sborník konference Editoři

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

Dva měsíce s pilichy. Do Makedonie nejen za poštolkou jižní. Ako u nás kuviky vyhniezdili. Časopis Ochrany dravcov na Slovensku Ročník 8

Dva měsíce s pilichy. Do Makedonie nejen za poštolkou jižní. Ako u nás kuviky vyhniezdili. Časopis Ochrany dravcov na Slovensku Ročník 8 Časopis Ochrany dravcov na Slovensku Ročník 8 Birds of Prey and Owls Journal of Raptor Protection of Slovakia Dva měsíce s pilichy Do Makedonie nejen za poštolkou jižní Ako u nás kuviky vyhniezdili 2202

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume IV Number 3, 2012 Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries M. Svatoš, L. Smutka Faculty

More information

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11 EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE InfoMedLib Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice 2 2010 Ročník 11 OBSAH Na prahu šesťdesiatky... 4 INFORMÁCIE ZO SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŢNICE Marta Weissová Štatistické

More information

odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 56 svařování

odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 56 svařování zváranie 4 2007 odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 56 ISSN 0044-5525 svařování ABICOR BINZEL Poz vame Vás na 14. MSV v Nitre, hala N, stánok 5 Alexander Binzel-zváracia

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

METEOROLOGICKÝ ČASOPIS METEOROLOGICAL JOURNAL OBSAH CONTENTS VOLUME 12 - NUMBER 4 2009 ROČNÍK 12 - ČÍSLO 4 2009 INFORMATION INFORMÁCIE

METEOROLOGICKÝ ČASOPIS METEOROLOGICAL JOURNAL OBSAH CONTENTS VOLUME 12 - NUMBER 4 2009 ROČNÍK 12 - ČÍSLO 4 2009 INFORMATION INFORMÁCIE METEOROLOGICAL JOURNAL VOLUME - NUMBER 4 009 METEOROLOGICKÝ ČASOPIS ROČNÍK - ČÍSLO 4 009 CONTENTS DOES FRONTAL WEATHER AFFECT POPULATION HEALTH IN MOUNTAINOUS AREAS? AN EXAMPLE FROM THE POLISH TATRA FOOTHILLS

More information

ALTERNATIVE WAYS OF REPRESENTING ARCHAEOLOGICAL FINDS RECORDED USING MANUAL GPS DEVICES AND

ALTERNATIVE WAYS OF REPRESENTING ARCHAEOLOGICAL FINDS RECORDED USING MANUAL GPS DEVICES AND ALTERNATIVE WAYS OF REPRESENTING ARCHAEOLOGICAL FINDS RECORDED USING MANUAL GPS DEVICES AND A METHODOLOGY FOR CREATING MAPS OF ARCHAEOLOGICAL SURFACE SITES DALŠÍ MOŽNOSTI ZOBRAZOVÁNÍ ZAMĚŘENÝCH ARCHEOLOGICKÝCH

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 TRENDY REGIONÁLNEHO ROZVOJA V EURÓPSKEJ ÚNII NITRA 2009 GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

STANOVENI VELMI NÍZKÝCH RADIOAKTIVIT A JEJICH APLIKACE /Letni škola/

STANOVENI VELMI NÍZKÝCH RADIOAKTIVIT A JEJICH APLIKACE /Letni škola/ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERSITY KOMENSKÉHO katedra jaderné fyziky ÚSTAV PRO VÝZKUM, VÝROBU A VYUŽITÍ RADIOIZOTOPŮ ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII STANOVENI VELMI NÍZKÝCH RADIOAKTIVIT A JEJICH

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

AN ECO-HYDROLOGICAL ASSESSMENT OF A WATERCOURSE EXAMPLIFIED BY A CASE STUDY EKOHYDROLOGICKÉ HODNOCENÍ VODNÍHO TOKU NA PŘÍKLADU PŘÍPADOVÉ STUDIE

AN ECO-HYDROLOGICAL ASSESSMENT OF A WATERCOURSE EXAMPLIFIED BY A CASE STUDY EKOHYDROLOGICKÉ HODNOCENÍ VODNÍHO TOKU NA PŘÍKLADU PŘÍPADOVÉ STUDIE 1 AN ECO-HYDROLOGICAL ASSESSMENT OF A WATERCOURSE EXAMPLIFIED BY A CASE STUDY EKOHYDROLOGICKÉ HODNOCENÍ VODNÍHO TOKU NA PŘÍKLADU PŘÍPADOVÉ STUDIE Jana NOVÁKOVÁ 1, Iva MELČÁKOVÁ 2 1 RNDr.,Ph.D, Institute

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

Tetování u Romů v České a Slovenské republice

Tetování u Romů v České a Slovenské republice Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Tetování u Romů v České a Slovenské republice Ivana Michálková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

More information

NUR - Prototyping. Low Fidelity

NUR - Prototyping. Low Fidelity NUR - Prototyping Low Fidelity User interface design - big picture Application Domain step 0 User Research user needs and requirements Problem Description sources: marketing research step 1 User Modeling

More information

Distribution of Plum pox virus in the Czech Republic

Distribution of Plum pox virus in the Czech Republic Distribution of Plum pox virus in the Czech Republic JAROSLAV POLÁK Division of Plant Medicine Research Institute of Crop Production, -Ruzyně, Czech Republic Abstract POLÁK J. (2002): Distribution of Plum

More information

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití CZ Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití 1 CZ Tento motor je určen speciálně pro malé nafukovací čluny. Hlavní přednosti: pěkný vzhled, nízká hmotnost, jednoduchá instalace a žádné

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ Arnošt Veselý, Dagmar Brechlerová Abstract: Security of an information system is its very important property,

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information