VÝSKUM VÝVOJ A EXPLOATÁCIA EXPLÓZIE V TECHNOLOGICKÝCH PROCESOCH Research, Development and Exploiting the Explosion in Technological Processes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "VÝSKUM VÝVOJ A EXPLOATÁCIA EXPLÓZIE V TECHNOLOGICKÝCH PROCESOCH Research, Development and Exploiting the Explosion in Technological Processes"

Transcription

1 VÝSKUM VÝVOJ A EXPLOATÁCIA EXPLÓZIE V TECHNOLOGICKÝCH PROCESOCH Research, Development and Exploiting the Explosion in Technological Processes Milan Turňa, MtF STU, Katedra zvárania, J Bottu 23, Trnava, Petr Nesvadba, EXPLOSIA, a.s., VÚPCH Pardubice Semtín, Abstrakt: Technologické spracovanie materiálov explóziou patrí stále medzi humánne používanie priemyselných trhavín. V bývalom Československu sa vyriešilo viacero významných úloh pre priemysel a prispelo sa aj k objasneniu mechanizmu vzniku spojov pri zváraní explóziou, resp. naváraní. Výskum bol zameraný predovšetkým na plátovanie materiálov, výrobu viaczložkových bimetalov, tvárnenie, kompaktovanie, delenie materiálov, spevňovanie, odstraňovanie napätí vo zvarových spojoch a pod. Na technologické procesy sa prevažne používali vynikajúce trhaviny typu SEMTEX, ktoré sa mohli používať bez ochrany urýchľovaného materiálu. Na Slovensku výrobu technických trhavín realizuje ISTROCHEM, a.s. Bratislava. Skúsenosti s ich používaním na zváranie, tvárnenie, delenie a pod. sú menšie ako v ČR. Snahou autorov je poukázať na význam tejto technológie, ktorá je v súčasnosti nedocenená tak na Slovensku ako aj v ČR, kde VÚPCH Pardubice Semtín patril a aj patrí medzi špičkové pracoviská s takmer 40 ročným výskumom uznávaným nielen v Európe ale aj v rámci priemyselne najvyspelejších štátov sveta. V spolupráci so SjF SVŠT a posledné roky s MtF STU v Trnave sa táto technológia opäť snaží osloviť potenciálnych odberateľov doma i v zahraničí. Vplyv na životné prostredie sa v súčasnosti vo svete rieši napr. technologickým spracovaním materiálov pod vodou. V príspevku sa pojednáva o zváracom procese, parametroch zvárania, príprave materiálov na zváranie, vyhotovení spojov rôznych materiálových kombinácií a hodnotení kvality spojov. Spomenuté sú tiež iné technologické procesy realizované trhavinami (spevňovanie Hadfieldovej ocele a pod.). Dôkazom, že technológie súvisiace s využitím trhavín sú stále aktuálne je fakt, že v Japonsku sa v roku 2004 konala medzinárodná konferencia, kde odznelo 79 prednášok z oblasti základného, aplikovaného výskumu a využitia explózie v technologických procesoch. Tiež túto skutočnosť potvrdzuje fakt, že sa v rešeršiach permanentne objavuje zváranie explóziou a príbuzné procesy ( napr. Ref. žurnal SVARKA). Abstract: Technological processing of materials by explosion still belongs to human applications of industrial explosives. Several significant tasks were solved for the industry in the former Czechoslovakia and also the mechanism of joint formation in explosion welding and/or surfacing was elucidated. The research was oriented mainly to explosion cladding of materials, production of multicomponent bimetals, forming, compacting and splitting of materials, hardening, stress relieving in welded joints etc. The technological processes mostly employed excellent explosives type SEMTEX, which could be used without protection of accelerating material. Production of technical explosives is Slovakia is realised by ISTROCHEM Inc. Bratislava. Experience with their use for welding, forming, splitting etc. are not so extensive here as in the Czech Republic. 1

2 The intention of authors is to point out the significance of this technology, which is at present not duly appreciated both, nor in Slovakia but neither in the Czech Republic, where the research institution VÚPCH Pardubice Semtín was and still belongs to top research workplaces in this field with almost 40 year tradition in research, acknowledged not only in Europe but also within the most advanced countries of the world. In cooperation with the Engineering Faculty of STU and in recent years also with the Faculty of Materials and Technology of STU Trnava, this technology is appearing anew and is trying to address its potential customers home and abroad. The unfavourable impact of this technology on life environment is at present solved in the world for example by technological processing of materials under water. This contribution deals with explosion welding process, welding parameters, preparation of materials, fabrication of joints of diverse material combinations and quality assessment. Also other technological processes realised by use of explosives are mentioned (hardening of Hadfield steel etc.). The proof that the technologies related with use of explosives are still topical today may be also the fact that an International Conference on Explosion was held in Japan in 2004, where 79 lectures were presented from the field of fundamental and applied research and also from the field of utilisation of explosion in technological processes. This fact is also supported by the finding that the explosion welding and allied processes are permanently appearing in literary searches (Ref. Journal SVARKA). This contribution deals with explosion welding process, welding parameters, preparation of materials, fabrication of joints of diverse material combinations and quality assessment. Also other technological processes realised by use of explosives are mentioned. 1. Úvod Zváranie explóziou a príbuzné technologické procesy patria do kategórie špeciálnych metód technologického spracovania materiálov. Všetky procesy sú charakterizované veľmi krátkymi časmi a vysokými rýchlosťami (rádove v km/s). Technologické procesy sa odlišujú od klasických technológií a preto treba poznať podstatu technologického procesu, jeho parametre a požadované vlastnosti spracúvaných materiálov. Vplyv parametrov a podmienok technologického spracovania materiálov explóziou vplýva na kvalitu produktov špecificky, často veľmi odlišne ako je tomu pri klasických technológiách. Rôzne sú tiež kritériá pre posudzovanie zvariteľnosti kovov a ich zliatin v porovnaní s klasickými tavnými, či špeciálnymi technológiami zvárania koncentrovanými zdrojmi energie (plazmový oblúk, elektrónový lúč, laserový lúč). 2. Situovanie zváraných materiálov Na zváranie (plátovanie) sa používa prevažne paralelné situovanie zváraných materiálov, kde jeden z parametrov h (dištančná vzdialenosť) je konštantný. Paralelné usporiadanie je charakteristické tým, že α = 0 a v k = v d (obr. 1). Zvárané materiály sa situujú v definovanej vzdialenosti potrebnej na urýchlenie materiálu na konečnú rýchlosť letu. Trhavinová nálož (často sypkej konzistencie) sa umiestňuje do rámika spojeného s urýchľovaným materiálom, ktorý má spravidla definovaný presah [4]. 2

3 A v d 3 2 K β v 0 v k h 1 Obr. 1 Paralelný spôsob situovania zváraných materiálov [4] Fig. 1 Parallel method of assembly of parts to-be-welded 1 - stabilný materiál, 2- urýchľovaný materiál, 3 trhavina, h - dištančná vzdialenosť, A - čelo detonačnej vlny, K - miesto zrázu zváraných materiálov, v K - rýchlosť zrázu, v d - detonačná rýchlosť trhaviny, v 0 - rýchlosť letu urýchleného materiálu, β - dynamický uhol zrázu [4]. 3. Priemyselné trhaviny V súčasnosti je vo svete veľké množstvo priemyselných trhavín, ktoré je možné použiť na technologické spracovanie kovov ale aj nekovových materiálov. Najznámejšie v ČR a na Slovensku sú priemyselné trhaviny s označením Semtex S (najviac používaná trhavina bola Semtex S 25 a v súčasnosti Semtex S 30). Výrobca je EXPLOSIA, a.s. Pardubice Semtín. Dosiahol sa s nimi celý rad vynikajúcich výsledkov v priemyselnej praxi. Trhaviny vyrábané na Slovensku sú napr. DAP 1, DAP 2, Carbodanubit, SLAVIT V. Trhaviny typu DANUBIT nie sú vhodné pre spracovanie kovov explóziou, majú vysokú detonačnú rýchlosť. V Poľsku sa napr. na urýchľovanie používa trhavina Plateronit 20 a ako rozbuška Platenit 30. V podstate každá trhavina má svoj diagram závislosti detonačnej rýchlosti od hrúbky trhaviny. Spravidla sa volia trhaviny, ktoré spĺňajú podmienku tzv. podzvukového zrázu. 4. Požiadavky na zvárané materiály Zvariteľnosť materiálov pri zváraní explóziou závisí od chemického zloženia, stavu, hrúbky, konfigurácie a fyzikálno-mechanických vlastností. Od materiálov (predovšetkým od urýchľovaného) sa vyžadujú dobré plastické vlastnosti. Zvarové plochy musia byť kovovo čisté, požadovanej drsnosti, rovinnosti a tesne pred zváraním sa odmasťujú. 5. Parametre zvárania a zvariteľnosť kovov Parametre zvárania kovových materiálov sú v podstate uvedené na obr.1. Matematickým spracovaním veľkého množstva meraní stanovili Vacek, J. a Chládek, L. nasledujúce empirické vzťahy, pre detonačnú rýchlosť a uhol odklonu urýchľovaného materiálu pre trhavinu Semtex S 25: vd = ( 0,443) 2 h ρ e (1) e pre 15 mm h e 50 mm, ak je h e > 50mm, dosadzuje sa konštantne h e =50 mm (horná medzná vrstva trhaviny). 3

4 0,3735 0, h ϑ = e (2) 0, / ω kde ω je pomer násobkov hrúbky trhaviny a mernej hmotnosti trhaviny k násobku hrúbky a mernej hmotnosti urýchľovaného materiálu. Základným predpokladom vzniku prúdu (trysku) a spoja je, že sa kov chová ako vysokoviskózna kvapalina. Toto je podmienené dosiahnutím určitej minimálnej hodnoty rýchlosti zrazu (v K ). Prúd vznikajúci v procese zrázu má výrazný čistiaci účinok. Jeho hrúbka musí byť dostatočná a závisí od dynamického uhla zrázu (β). Preto možno podmieniť dosiahnutie kvalitného spoja aj určitou minimálnou hodnotou uhla β. Na druhej strane, pri vysokých rýchlostiach zrázu a veľkých dynamických uhloch zrazu vzniká na rozhraní zváraných materiálov relatívne hrubá kvázi roztavená vrstva. Oblasť vzniku zvarových spojov možno vyjadriť v súradniciach β - v K (obr. 2) [1,2]. Obr. 2 Oblasť vzniku zvarových spojov (okno zvariteľnosti) Fig. 2 Range of welded joint formation (weldability window) 1 - horná hranica oblasti zvárania, 2 - dolná hranica oblasti zvárania, 3 - oblasť bez zvlneného rozhrania, C 0 - rýchlosť zvuku v spojovaných kovoch Zvariteľnosť vybraných kovov a ich kombinácií je dokumentovaná na obr. 3. Obr. 3 Zvariteľnosť kovových materiálov a ich kombinácií Fig. 3 Weldability of metallic materials and their combinations 4

5 5. Príklady zvárania a iných procesov z technickej praxe Výskum a aplikácia explózie v technologických procesoch neustále pokračuje a zdá sa, že sa presúva viac do priemyselne vyspelých štátov, ktoré v minulosti tejto problematike nevenovali až takú pozornosť. V poslednom období sa naďalej rozvíja zváranie kombinovaných materiálov, výroba viaczložkových kompozitov, tvárnenie, delenie, spevňovanie, kompaktovanie a pod. Študuje sa vplyv detonácie na štruktúrne charakteristiky materiálov, rozširujú sa technologie pod vodou. Veľká časť výskumných prác sa venuje modelovaniu technologických procesov vrátane tvorby softvérov. Aplikace listových trhavin pro výbuchové zpevňování kovů Již několik let se uplatňuje u některých strojírenských výrobků výbuchové zpevnění pomocí rázové vlny vybuzené tenkou vrstvou brizantní trhaviny. Jedná se o jednu z mála metod využití konstrukčních účinků výbušniny a získání materiálů s lepšími vlastnostmi, především s vyšší pevností a tvrdostí. Tato metoda se nejvíce rozšířila při zpevňování odlitků z Hadfieldovy oceli. Jedná se o manganem legovanou austenitickou ocel schopnou velkého zpevnění a používá se na součásti vystavené působení silných rázů a opotřebení. Jednou z předností výbuchového zpevňování, je možnost zpevnit tvarově složitější součásti. Tím tato metoda konkuruje klasickému mechanickému způsobu zpevnění, při kterém už během zpevňování dochází k objemovým změnám a opotřebení. Mechanismus zpevnění: Detonací brizantní trhaviny v těsném kontaktu s kovem se vybudí rázová vlna o vysokém tlaku (okolo 20 GPa) velmi krátkého trvání. Procházející rázová vlna a odražené vlny vygenerují větší či menší množství defektů v krystalové mřížce kovu (vakance, dislokace, dvojčatění). Pevnost a tvrdost kovu zpracovávaného procházející rázovou vlnou se tímto způsobem zvyšuje bez makrodeformací. Nárůst tvrdosti se přisuzuje i dodatečné přeměně přesyceného austenitu na martenzit. Materiál je navíc schopen si i přes značné zpevnění a zvýšení tvrdosti zachovat poměrně vysokou houževnatost, dokonce vyšší než jakou vykazuje konvenčně za studena tvářená ocel při stejném stupni zpevnění. U manganové (Hadfieldovy) oceli lze nárůst tvrdosti změřit průměrně do hloubky 30 mm. Na povrchu kovu lze běžně dosáhnout tvrdosti 350 HB a více oproti výchozí tvrdosti, která po homogenizaci dosahuje hodnot okolo 180 až 200 HB. Tvrdost spojitě klesá do hloubky až na výchozí úroveň tvrdosti materiálu. Maximální hodnoty tvrdosti se pohybují okolo 500 HB. Mechanismem zpevnění austenitické manganové oceli se zabývala řada autorů. Celý děj není dosud zcela jednoznačně popsán. V České republice se tato metoda uplatňuje od počátku 60. let, ale touto problematikou se detailně zabývalo jen velmi málo autorů. Vlastnosti trhaviny pro výbuchové zpevnění kovu a její aplikace: Pro výbuchové zpevnění kovů se dnes převážně používají listové nálože brizantní trhaviny. Detonační rychlosti těchto trhavin se pohybují okolo 6000 až 7000 m.s -1 a tloušťky listů trhavin okolo 2 až 3 mm. Tloušťka trhavinové vrstvy ovlivňuje hloubku zpevnění, výsledná tvrdost se ale s tloušťkou trhavinové vrstvy příliš nemění, protože amplituda tlaku rázové vlny je na tloušťce trhavinové vrstvy téměř nezávislá. Používat větší tloušťky náloží je nežádoucí i z důvodu namáhání zpracovávaného odlitku z Hadfieldovy oceli. Proto se aplikují tenké listové nálože opakovaně na jedno místo dvakrát až třikrát. Další důvod vícenásobného zpevnění je ten, že trhavina položená na povrch kovu při detonaci postupně podél povrchu vybudí šikmou rázovou vlnu, která nedosahuje takového účinku jako kolmo působící detonační tlaková vlna. Zpracovávané odlitky, na které je aplikována trhavina, mají povrch surový po odlití nebo opracovaný třískovým obráběním či broušením. Zpravidla je povrch výrobku určeného k výbuchovému zpevnění nerovný, hrubý, mívá ostré hrany, stopy po obráběcích nástrojích a 5

6 znesnadňuje přilnavost trhaviny. Přitom je nutné, aby trhavina byla v těsném kontaktu s povrchem kovu bez jakýchkoliv vzduchových mezer a přilnula k povrchu kovu ve všech ohybech a hranách. Vzduch uzavřený v dutinách mezi zpevňovaným povrchem a trhavinou způsobuje na povrchu materiálu defekty. Zde vyplývá požadavek na tvárnost a přilnavost listové trhaviny. Samozřejmostí je konstantní tloušťka trhavinové vrstvy aplikované na povrch kovu. Složení trhaviny je ve výsledku kompromisem mezi požadavky z hlediska aplikace a požadavky z hlediska technologie výroby trhavin a nelze vynechat hledisko ceny trhaviny. Ceny trhaviny a náklady na výbuchové zpevnění se promítají do ceny výrobku a musí být úměrné získané životnosti výrobku. Listová nálož se připravuje z polotovaru dané listové trhaviny vytvořením vhodného tvaru (zpravidla vykrojením a vytvarováním). Tvar vychází z geometrie zpevňované plochy. Polotovarem pro výrobu nálože jsou listové trhaviny válcované nebo šnekované do různých formátů např. listů tloušťky od 0,8 do 10 mm, šířky několika stovek mm a délky několika metrů. Výrobci samozřejmě přizpůsobí tloušťku a rozměry listů trhaviny požadavkům zákazníka. Nálož se klade na místa, která budou v budoucnu nejvíce vystavena opotřebení, jsou čistá a po finální úpravě. Přitom se předpokládá, že například odlitek z Hadfieldovy oceli je vhodně tepelně zpracován, nevykazuje žádné licí vady, zejména povrchové a podpovrchové vady. V opačném případě se po odpálení nálože tyto vady projeví, často jsou rozpoznatelné na povrchu kovu pouhým okem a brání dalšímu zpracování nebo užití výrobku. Do jisté míry lze považovat výbuchové zpevnění za určitou kontrolu jakosti odlitku. Po prvém odpalu nálože navíc dochází k vyrovnání tvrdosti povrchu kovu. Rozdíly v tvrdosti před výbuchovým zpevněním jsou často dány způsobem opracování povrchu odlitku, např. způsobem třískového obrábění. Už po odpálení jedné nálože je dosaženo poměrně dobré hloubky zpevnění. Pro zvýšení tvrdosti se následně aplikuje stejným způsobem druhá případně třetí nálož. Rozsah a způsob zpevnění je závislý na konkrétním výrobku z lité manganové oceli. Zvláštní pozornost musí být věnována místům jako jsou hrany a konce zpevňované součásti, kde není možné opomenout účinky odrážených napěťových vln. Ve Výzkumném ústavu průmyslové chemie v Pardubicích se standardně zpevňují lité srdcovky železničních výhybek z Hadfieldovy oceli trhavinou domácí produkce Semtex 10 SE. Na obr. 4 je celkový pohled na litou železniční srdcovku a na obr. 5 ukázka aplikace listové trhaviny při zpevňování hrotu srdcovky. Jedná se o nejčastější aplikaci výbuchového zpevňování kovů. Příležitostně se výbuchově zpracovávají například lité součásti drticích zařízení z obdobného materiálu. Obr. 4 Celkový pohled na odlitek srdcovky určené k výbuchovému zpevnění Fig. 4 A view on crossing frog casting destined for explosion strengthening 6

7 Obr. 5 Aplikace listové nálože na hrot srdcovky Fig. 5 Deposition of a plate charge on the crossing frog point Metoda výbuchového zpevňování kovů pomocí listové trhaviny je rozšířena pouze v několika zemích, přičemž parametry trhavin a vlastní technologické postupy jsou víceméně obdobné. Uvedená metoda zpevňování vyžaduje velmi sofistikovaný přístup při zacházení s plastickými listovými trhavinami pro docílení potřebných vlastností výrobku. Dobrých výsledků je dosahováno zejména u nejvíce rozšířené aplikace, tedy u výbuchového zpevňování litých srdcovek železničních výhybek. To má především ekonomický přínos z hlediska zvýšení odolnosti vůči opotřebení, tj. životnosti výrobku. Vzhledem k tomu, že každý výrobek je určen pro konkrétní účely a odlitky z Hadfieldovy oceli nejsou vždy koncipovány pro výbuchové zpevnění, nelze očekávat masové rozšíření aplikace zejména u odlitků s tenkou stěnou, drobných tvarově členitějších součástí nebo součástí, u nichž je jako finální úprava třískové obrábění. 6. Záver Z prehľadu zahraničnej literatúry treba konštatovať, že technologickému spracovaniu materiálov explóziou sa vo svete venuje dostatočná pozornosť. Mimoriadne vysokými tlakmi sa dosahujú často špeciálne stavy materiálov od amorfných až po vytvorenie takých materiálov ako je syntetický diamant. Je evidentné, že do technológie založenej na detonácii trhavín sa investujú pomerne veľké prostriedky tak v oblasti základného ako aj aplikovaného výskumu. Možno spomenúť také inštitúcie a ústavy ako je napr. Los Alamos Nat. Lab, Apllied Physics Division; Research Center for Adv. Sc. and Technology, University of Tokyo; Mech. Eng. Research Lab., KOBE Steel Ltd. (Japan); Dep. of Mech. & Aerospace Eng., Univ. of California, San Diego; Lab. for Mech. Properties and Thermodynamics of Materials, Univ. of Paris; Defence Metallurgical Res. Lab., Hyderabad (India), Univ. Karlsruhe, Inst. für Wekstoffkunde (lisovanie práškových materiálov); Mat. Sc. & Eng. Georgia Inst. of Techn. Atlanta v spolupráci s Shock Wave & Condensed Mat. Res. Center, Kumamoto Univ. (Japan); Lavrentyev Inst. of Hydrodynamics SB RAS, Novosibirsk; Dep. of Aerospace Eng. Daejon (Korea); Dep. of Safety Eng., Yokohama Nat. Univ.; Dep. of Appl. Chemistry, Nat. Def. Academy, Kanagawa 7

8 (Japan); Dep. of Metallurgy & Mat. Eng. Univ. of Teheran; Russian Federal Nuclear Center All Russian Inst. of Exp. Physics, Niznij Novgorod; Defence R&D Suffield (Canada) a pod. Z prehľadu literatúry možno urobiť záver, že technologické spracovanie materiálov je stále aktuálne a že sa tejto problematike treba venovať naďalej tak v ČR ako aj SR. Je tu história, dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti základného aj aplikovaného výskumu. Svetový trend je v oblasti plátovania, kompaktovania, ovplyvňovanie štruktúry a stavu materiálov, vývoj nových materiálov vysokých technických parametrov a pod. Poznatky sa dajú tiež aplikovať pri haváriách mobilnej techniky (vrátane lietadiel), explóziách v kriminálnej praxi a pod. Stálo by za zváženie založiť v rámci EU sieť a následne z nej Frame Work, kde by mohli postupne participovať viaceré štáty. V Európe sa okrem ČR a čiastočne Slovenska realizuje výskum a v technickej praxi sa aplikuje spracovanie materiálov explóziou aj v Poľsku, Bulharsku, Slovinsku, Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Švédsku, Anglicku, Srbsku a Čiernej Hore. Zaujímavá by bola tiež spolupráca s ústavmi na Ukrajine, v Rusku a Bielorusku. V príspevku sú uvedené čiastočné výsledky získané v rámci Projektu:1/3191/06 Progresívne metalurgické spájanie špeciálnych a kombinovaných materiálov ekologicky vhodnými technológiami a prídavnými materiálmi, GA VEGA MŠ SR a SAV. Literatúra: [1] Deribas, A. A.: Fyzika upročnenija i svarki vzryvom. Novosibirsk, [2] Chládek, L. Němeček, J. Vacek, J.: Výbuchové svařování kovů a příbuzné procesy. SNTL Praha, [3] Turňa, M.: Špeciálne metódy zvárania. Zváranie explóziou. Alfa. Bratislava, [4] BLAZYNSKI T. Z.: Explosive welding, forming and compaction; Applied Science Publishers London and New York, 1983, p [5] Eplosion, Shock Wave and Hypervelocity Phenomena in Materials. Proc. of the 1 st Int. Symp. Kumamoto, Japan, March [6] Turňa, M.: Zváranie explóziou. Prednášky na Postgraduálnom štúdiu IWE (International Welding Engineer), ÚST FS ČVUT Praha a MtF STU, Trnava, [7] Nesvadba, P.: Zváranie explóziou a príbuzné procesy. Odborné konzultácie. VÚPCH. Explosia. Pardubice Semtín, [8] Turňa, M.: Environmentálne vhodné prídavné materiály a technológie na spájanie kovových, nekovových materiálov a ich kombinácií. VEGA č. 1/0122/03. GA MŠ SR a SAV. Bratislava [9] Referativnyj žurnal SVARKA. Svarka v tverdom sostojanii. Svarka vzryvom. Moskva [10] Smith, L. Celant, M.: CASTI Handbook of Cladding Technology. CASTI Publishing Inc. ISBN Edmonton, Alberta, Canada, [11] Referativnyj žurnal SVARKA. Moskva [12] Dragobeckij, V.V.: Nekotorye aspekty ispolzovania processov svarki i upročnenia vzryvom v metalloobrabotke. Technol. mašinostroenia. 2003, Nr. 5. [13] Jakovlev, M.A. Strokov, OV.: Issledovanie i razrabotka technologii izgotovlenia svarkoj vzryvom tokoprovodjaščich uzlov aliuminievogo elektrolizera. Volgogradskij gos. techn. universitet. Politechnik [14] Mustafa, A. a kol.: Investigation of Explosive Welding parameters and their Effects on Microhardness and Shear Strenght. Mater. & Des. Karabuk. 2003, 24. Nr. 8, p [15] Krivencov, A.N. a kol.: Raspredelenie energii pri svarke vzryvom. Svar. proizv. Nr 5, 2005, s

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

ZVÁRANIE SVAŘOVÁNÍ ZVÁRANIE TITÁNU. Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR 11-12 2012

ZVÁRANIE SVAŘOVÁNÍ ZVÁRANIE TITÁNU. Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR 11-12 2012 11-12 2012 ZVÁRANIE odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 61 SVAŘOVÁNÍ ISSN 0044-5525 Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR ZVÁRANIE TITÁNU ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ 1/2008

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 56 svařování

odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 56 svařování zváranie 4 2007 odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 56 ISSN 0044-5525 svařování ABICOR BINZEL Poz vame Vás na 14. MSV v Nitre, hala N, stánok 5 Alexander Binzel-zváracia

More information

Matematika tekutin v pohybu

Matematika tekutin v pohybu Matematika tekutin v pohybu Matematický ústav AVČR, Praha 185. zasedání US ČR, Praha, 16. září 2014 Základní myšlenka modelování Johann von Neumann [1903-1957] In mathematics you don t understand things.

More information

Ostrava, tř. 17. listopadu, Ostrava Poruba. Ing. Ph.D., K-Geo, Mastná 1, Ostrava, tel. (+420)59 611 7633, e-mail: ludek.kovar@kgeo.

Ostrava, tř. 17. listopadu, Ostrava Poruba. Ing. Ph.D., K-Geo, Mastná 1, Ostrava, tel. (+420)59 611 7633, e-mail: ludek.kovar@kgeo. 1 RESEARCH OF APPLICATION OF DYNAMIC PENETRATION TEST FOR IMPROVEMENT OF ENGINEERING GEOLOGICAL INVESTIGATION POSSIBILITIES IN OSTRAVA BASIN VÝZKUM APLIKACE DYNAMICKÉ PENETRACE PRO ZLEPŠENÍ MOŢNOSTI INŢENÝRSKOGEOLOGICKÉHO

More information

ZVÁRANIE. Tab. 1 Chemické zlo enie ocele AISI 321 [hmot. %] Tab. 2 Chemické zlo enie ocele DC 01 [hmot. %] Oceľ C Mn P S Si

ZVÁRANIE. Tab. 1 Chemické zlo enie ocele AISI 321 [hmot. %] Tab. 2 Chemické zlo enie ocele DC 01 [hmot. %] Oceľ C Mn P S Si ZVÁRANIE ZVÁRANIE VYBRANÝCH KOMBINOVANÝCH OCELÍ DISKOVÝM LASEROM V súčasnosti sú na materiály kladené zvýšené po iadavky. V mnohých prípadoch daný materiál nie je schopný poskytnúť komplex po adovaných

More information

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs Pavel Janík, CZLUG Editor nebo operační systém? Eight (eighty) megabytes and constantly swapping rozsáhlé možnosti jednoduché rozšiřování skvělá dokumentace

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 6/2007 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I S SN 1 3 3 6-7 4 2 0 7 6 9 7 7 1 3 3 6 7 4 2 0 0 1 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 824 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie:

More information

Bezhalogenové trubky a hadice Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo. a hadice. a príslušenstvo. s příslušenstvím

Bezhalogenové trubky a hadice Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo. a hadice. a príslušenstvo. s příslušenstvím Bezhalogenové trubky a hadice s příslušenstvím Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo originální. Pouze výrobky řady HFT spojují výhody bezhalogenových a samozhášivých ů. Dokončení vývoje tohoto systému bylo

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

8.2 Transformace, množinové operace

8.2 Transformace, množinové operace 8.2. TRANSFORMACE, MNOŽINOVÉ OPERACE 8.2 Transformace, množinové operace 8.2.1 Transformace Posunutí, otočení a změna rozměrů umožňují efektivní práci s objekty. Je jednodušší umístit objekt v požadovaných

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. 1556 Abstract Miroslav MAHDAL * CONTROL OF MODEL THROUGH INTRANET/INTERNET

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS. Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA

THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS. Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA Authors: Matej Beznák, Assoc. Prof. PhD., Martin Bajčičák,

More information

Strojárstvo. 015 Modelovanie vnútropodnikových procesov aplikáciou Petriho sietí

Strojárstvo. 015 Modelovanie vnútropodnikových procesov aplikáciou Petriho sietí Strojárstvo odborné a vedecké články Obsah \ Contents 002 Degradace duplexního povlaku chromu Degradation of Duplex Chromic Coating 006 Simulačné nástroje návrhu transmisií nákladných vozidiel The use

More information

Benefits of knowledge management from the perspective of human resources used in the management of enterprises

Benefits of knowledge management from the perspective of human resources used in the management of enterprises Benefits of knowledge management from the perspective of human resources used in the management of enterprises PETR MORA Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia IGOR ROZENBERG Vysoká škola

More information

Všeobecný katalog katalóg

Všeobecný katalog katalóg Cable Management Systems Všeobecný katalog katalóg obsah 8 Trubky z PVC s pøíslušenstvím Rúrky z PVC s príslušenstvom 20 Bezhalogenové trubky a pøíslušenství Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo 34 Ochranné

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1555 Abstract Jaromír ŠKUTA *, Radim FARANA ** APPLICATION OF STEPPING ENGINE

More information

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8 TOROIDNÕ TLUMIVKY PROUDOVÃ KOMPENZOVAN TL 3x TL 3xP CURRENT COMPENSATED TOROID CHOKES Typ ñ Type D max h max TL 32 TL 33 TL 34 TL 35 TL 36 19,2 25 3 39,5 8 9,7 13,4,7 21 Typ ñ Type TL 32P TL 33P TL 34P

More information

NOVÉ MOŽNOSTI ELEKTROCHEMICKÉHO MONITOROVÁNÍ GENOTOXICKÝCH A EKOTOXICKÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK

NOVÉ MOŽNOSTI ELEKTROCHEMICKÉHO MONITOROVÁNÍ GENOTOXICKÝCH A EKOTOXICKÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK Chem. Listy 104, s401 s404 (2010) ACP 2010 Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi NOVÉ MOŽNOSTI ELEKTROCHEMICKÉHO MONITOROVÁNÍ GENOTOXICKÝCH A EKOTOXICKÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK JIŘÍ BAREK a

More information

Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project

Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project Outsourcing: rozhodovanie o vyčlenení podnikovej aktivity a riadenie outsourcingového

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ HRADIŠTĚ

POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ HRADIŠTĚ Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Geographica, Vol. 42, No. 2, 2011, pp. 107-119 107 POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ

More information

Network Analysis and Project Management an Overview

Network Analysis and Project Management an Overview Journal of the Applied Mathematics, Statistics and Informatics (JAMSI), 1 (2005), No. 1 Network Analysis and Project Management an Overview FERDINAND GLIVIAK AND PETER SAKÁL Abstract The network analysis

More information

INTEGRAL SAFETY 2011 INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011

INTEGRAL SAFETY 2011 INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011 STU BA, MtF, Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva Trnava Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Bratislava Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava INTEGRAL SAFETY

More information

Auxiliary material for Paper 2004JE002305R Shock Properties of H 2 OIce

Auxiliary material for Paper 2004JE002305R Shock Properties of H 2 OIce Auxiliary material for Paper 2004JE002305R Shock Properties of H 2 OIce 1 Sarah T. Stewart* and Thomas J. Ahrens Lindhurst Laboratory of Experimental Geophysics, California Institute of Technology, Pasadena,

More information

IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001 AT VSB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA.

IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001 AT VSB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA. IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001 AT VSB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA. Milan Hutyra, quality manager, VSB Technical University of Ostrava, Czech Republic, e-mail: milan.hutyra@vsb.cz

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

Spravodaj. Rozhovor s osobnosťou Otec korózie na Slovensku - Dr.h.c. prof. Ing. Jaroslav Kocich PhD.

Spravodaj. Rozhovor s osobnosťou Otec korózie na Slovensku - Dr.h.c. prof. Ing. Jaroslav Kocich PhD. č.2/2011 Spravodaj Súťaž Umelecký pohľad na vedecké výsledky formou fotografie Rozhovor s osobnosťou Otec korózie na Slovensku - Dr.h.c. prof. Ing. Jaroslav Kocich PhD. Konferencie pod záštitou SSPÚ Interantikor

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

Fosfátové povlaky určené pro dobré

Fosfátové povlaky určené pro dobré Studie lázně zinečnato-vápenatého fosfátování TEXT/FOTO: Petr Pokorný, Vladimír Mejta, Peter Szelag Fosfátování je rozšířená konverzní povrchová úprava, která našla uplatnění v mnoha moderních aplikacích.

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

Crisis management. Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory

Crisis management. Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory Crisis management Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

Pružné vyrábanie rohov formovaním

Pružné vyrábanie rohov formovaním ACF ACF - ENGINEERING & AUTOMATION GmbH. Pružné vyrábanie rohov formovaním UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VÝROBU ROHŮ pre formovanie rohov dverí a panelov Za studena VÝROBA ROHŮ ZA STUDENA DVEŘÍ A KRYTŮ eliminuje

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Strojárstvo. 11 Koncepcie hodnotenia strojárskych prevádzok. Conceptions for Evaluation of Engineering Plants. Použitie Denavit Hertenbergovho

Strojárstvo. 11 Koncepcie hodnotenia strojárskych prevádzok. Conceptions for Evaluation of Engineering Plants. Použitie Denavit Hertenbergovho Strojárstvo odborné a vedecké články Obsah \ Contents 02 Diagnostické zariadenia monitorujúce stav obrábacích strojov Diagnostic Equipment for Monitoring of Machine-Tool Statements 05 Modulární pásový

More information

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Martin Srb 3G Consulting Engineers s.r.o., Prague, Czech Republic ABSTRACT: Based on evaluation of tunnel accidents/collapses during

More information

PRECIPITATION HARDENING OF ZINC ALLOYS CASTINGS PRECIPITAČNÍ VYTVRZOVÁNÍ ODLITKŮ SLITIN ZINKU

PRECIPITATION HARDENING OF ZINC ALLOYS CASTINGS PRECIPITAČNÍ VYTVRZOVÁNÍ ODLITKŮ SLITIN ZINKU PRECIPITATION HARDENING OF ZINC ALLOYS CASTINGS PRECIPITAČNÍ VYTVRZOVÁNÍ ODLITKŮ SLITIN ZINKU Iva NOVÁ a, Iva NOVÁKOVÁ b, Jiří MACHUTA c a Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 463 17 Liberec,

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Evaluation of performance and efficiency of the CRM

Evaluation of performance and efficiency of the CRM (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 144 Evaluation of performance and efficiency of the CRM Renáta Miklenčičová 1, Bronislava Čapkovičová 2 1, 2 University of Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1494 Roman DUDEK *, Petr NOVÁK ** BREAKOUT PREDICTION SYSTEM PROTIPRŮVALOVÝ

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

1-2/2010. Podniková ekonomika. Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878

1-2/2010. Podniková ekonomika. Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878 1-2/2010 Podniková ekonomika Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878 1 OBSAH Filip Ježek Vývoj daňového zatížení a státniho dluhu ČR 3 Daniel

More information

Safetex. Safety with style. Selling your products. Safetex Ltd. It s designed for /It comes with /It offers

Safetex. Safety with style. Selling your products. Safetex Ltd. It s designed for /It comes with /It offers 56 6 A Selling your products Safetex Ltd Is your job sometimes dangerous? Can you name a tool (nástroj, nářadí) in English? It s designed for /It comes with /It offers emails Could you, please? prices:

More information

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process Vladimír Mazanec, MD., MBA Sanatorium Dr. Guhra n. o. Tatranska Polianka Slovak Republic Abstract Information system of

More information

OBSAH: OBSAH: Page 1.varianta... Page 2.varianta... Page 3.varianta... Page 4.varianta...... 1.varianta... 2.varianta... Configurator...... Contact... Order process 1... Order process 2... Order process

More information

Vodohospodársky spravodajca 1 2. ročník 59 dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie 2016

Vodohospodársky spravodajca 1 2. ročník 59 dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie 2016 Vodohospodársky spravodajca 1 2 ročník 59 dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie 2016 PF 2016 Jak účinněji proplachovat vodovodní rozvodné sítě? strana 9 80 rokov od schválenia projektu

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume VI Number 1, 2014 Spatial Data Monitoring and Mobile Applications Comparison of Methods for Parsing JSON in Android J. Masner, J. Vaněk, M. Stočes

More information

HEAT TREATMENT AND PROPERTIES OF NICKEL SUPERALLOY 718PLUS

HEAT TREATMENT AND PROPERTIES OF NICKEL SUPERALLOY 718PLUS HEAT TREATMENT AND PROPERTIES OF NICKEL SUPERALLOY 718PLUS Jiří ZÝKA a, Jan HLOUS b, Božena PODHORNÁ a, Jana DOBROVSKÁ c, Karel HRBÁČEK d a UJP PRAHA, a. s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha - Zbraslav,

More information

FATIGUE PROPERTIES OF 7175 ALUMINIUM ALLOY HAND FORGINGS. Vladivoj Očenášek

FATIGUE PROPERTIES OF 7175 ALUMINIUM ALLOY HAND FORGINGS. Vladivoj Očenášek 1. -. 11. 1, Plzeň, Czech Republic, EU FATIGUE PROPERTIES OF 717 ALUMINIUM ALLOY HAND FORGINGS Vladivoj Očenášek SVÚM a.s., Podnikatelská 6, 1 11 Praha 9 Běchovice, Czech Republic, ocenasek@svum.cz Abstract

More information

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Daniela Uličná Konferencia: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií 26.11.2013 Prečo vôbec hovoriť o otázke riadenia kvality v kontexte NSK? NSK by mala zlepšiť

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

Experimental Study of Free Convection Heat Transfer From Array Of Vertical Tubes At Different Inclinations

Experimental Study of Free Convection Heat Transfer From Array Of Vertical Tubes At Different Inclinations Experimental Study of Free Convection Heat Transfer From Array Of Vertical Tubes At Different Inclinations A.Satyanarayana.Reddy 1, Suresh Akella 2, AMK. Prasad 3 1 Associate professor, Mechanical Engineering

More information

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 CZECH-ASIAN FORUM business, cultural

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

Lap Fillet Weld Calculations and FEA Techniques

Lap Fillet Weld Calculations and FEA Techniques Lap Fillet Weld Calculations and FEA Techniques By: MS.ME Ahmad A. Abbas Sr. Analysis Engineer Ahmad.Abbas@AdvancedCAE.com www.advancedcae.com Sunday, July 11, 2010 Advanced CAE All contents Copyright

More information

Distribution of Plum pox virus in the Czech Republic

Distribution of Plum pox virus in the Czech Republic Distribution of Plum pox virus in the Czech Republic JAROSLAV POLÁK Division of Plant Medicine Research Institute of Crop Production, -Ruzyně, Czech Republic Abstract POLÁK J. (2002): Distribution of Plum

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra. Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum

Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra. Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum Sekcia III Session III 1 Sekcia III Session III Historické

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume IV Number 3, 2012 Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries M. Svatoš, L. Smutka Faculty

More information

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace [DataSet2] Statistics 1 Sexuální 5rientace N 224 1 Sexuální "rientace Bisexuální Heter5sexuální H5m5sexuální Frequency 14 6,3 6,3 6,3 23 9,6 9,6 96,9 7 3,1 3,1 1, 224 1, 1, 1 Sexuální "rientace 1 8 6 4

More information

ADJUSTED INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM OF LEVELS OF STRATEGIC GOODS DIFFERENTIATED BY USING THE ABC METHOD

ADJUSTED INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM OF LEVELS OF STRATEGIC GOODS DIFFERENTIATED BY USING THE ABC METHOD The International Journal of TRANSPORT &LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X ADJUSTED INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM OF LEVELS OF STRATEGIC GOODS DIFFERENTIATED BY USING THE ABC

More information

THE UTILISATION OF STATISTICAL METHODS IN THE AREA OF INVENTORY MANAGEMENT. Petr BESTA, Kamila JANOVSKÁ, Šárka VILAMOVÁ, Iveta VOZŇÁKOVÁ, Josef KUTÁČ

THE UTILISATION OF STATISTICAL METHODS IN THE AREA OF INVENTORY MANAGEMENT. Petr BESTA, Kamila JANOVSKÁ, Šárka VILAMOVÁ, Iveta VOZŇÁKOVÁ, Josef KUTÁČ THE UTILISATION OF STATISTICAL METHODS IN THE AREA OF INVENTORY MANAGEMENT Petr BESTA, Kamila JANOVSKÁ, Šárka VILAMOVÁ, Iveta VOZŇÁKOVÁ, Josef KUTÁČ VSB Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech

More information

Case Western Reserve University Cleveland, Ohio. Masters of Science in Anesthesia Case Western Reserve University School of Medicine

Case Western Reserve University Cleveland, Ohio. Masters of Science in Anesthesia Case Western Reserve University School of Medicine CURRICULUM VITAE SHANE ANGUS, AA-C, M.S.A. Program Director Master of Science in Anesthesia Program School of Medicine 820 First St. NE LL-150 Washington, DC 20002 202-758-2502 Degrees in Higher Education

More information

Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future

Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future Ludek Niedermayer, Deloitte CE, Prague November 2012 Broad view. EU sick man of global economy? The CEE and Czech Economy IMF WEO:

More information

DISCRETE AND CONTINUOUS SIMULATION OF MANUFACTURING PROCESSES

DISCRETE AND CONTINUOUS SIMULATION OF MANUFACTURING PROCESSES DISCRETE AND CONTINUOUS SIMULATION OF MANUFACTURING PROCESSES Abstract DISKRÉTNA A SPOJITÁ SIMULÁCIA VÝROBNÝCH PROCESOV Ing. Maroš Fill, prof. Ing. Gabriel Fedorko PhD. Technická univerzita v Košiciach

More information

INTERCHANGING POINTS IN PUBLIC PASSENGER MASS TRANSPORT PŘESTUPNÍ UZLY VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ. Josef Bulíček 1

INTERCHANGING POINTS IN PUBLIC PASSENGER MASS TRANSPORT PŘESTUPNÍ UZLY VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ. Josef Bulíček 1 INTERCHANGING POINTS IN PUBLIC PASSENGER MASS TRANSPORT PŘESTUPNÍ UZLY VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ Josef Bulíček 1 Summary: The paper is focused on meaning of interchanging points in the public

More information

QUICK START GUIDE LG-K420n

QUICK START GUIDE LG-K420n Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Branch and Process Solutions in ERP Systems

Branch and Process Solutions in ERP Systems Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž Center for investigations into Information Systems (CVIS) Department of Informatics Faculty of Business and Management Brno University of Technology Kolejní 2906/4,

More information

7Čå.e.279(1Ì HEAVY DUTY ANCHOR

7Čå.e.279(1Ì HEAVY DUTY ANCHOR HEAVY DUTY ANCHOR HEAVY DUTY ANCHOR - HOW TO CHOOSE Produkt Product ETA ETA Strana Page Beton Concrete Cracked concrete Kámen Stone Plná cihla Solid brick Hollow brick bloky Hollow concrete block / Heavy

More information

EFFECT OF HARDNESS VARIATION ON SURFACE INTEGRITY OF CARBURIZED P20 STEEL

EFFECT OF HARDNESS VARIATION ON SURFACE INTEGRITY OF CARBURIZED P20 STEEL Copyright 2013 by ABCM EFFECT OF HARDNESS VARIATION ON SURFACE INTEGRITY OF CARBURIZED P20 STEEL Franciele Litvin franciele-litvin@hotmail.com Larissa França Madeira Manfrinato lari_manfrinato@hotmail.com

More information

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Praha (Institute of plasma physics AS CR, Prague)

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Praha (Institute of plasma physics AS CR, Prague) Association EURATOM IPP.CR Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Praha, Czech Republic Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Praha (Institute of plasma physics AS CR, Prague) Ivan Ďuran, Jan Mlynář Czech

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Mobile Applications for Agricultural Online Portals Cross-platform or Native Development

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Mobile Applications for Agricultural Online Portals Cross-platform or Native Development Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume VII Number 2, 2015 Mobile Applications for Agricultural Online Portals Cross-platform or Native Development J. Masner 1, P. Šimek 1, J. Jarolímek

More information

Netradiční informační zdroje ve vzdělávání: vliv Personal Learning Environments (PLEs) na informační zdroje a hodnocení přenosu znalostí

Netradiční informační zdroje ve vzdělávání: vliv Personal Learning Environments (PLEs) na informační zdroje a hodnocení přenosu znalostí Netradiční informační zdroje ve vzdělávání: vliv Personal Learning Environments (PLEs) na informační zdroje a hodnocení přenosu znalostí Jakub Štogr ~ Univerzita Karlova v Praze INFORUM ~ Praha ~ 2010

More information

Introduction to Manufacturing Process

Introduction to Manufacturing Process Introduction to Manufacturing Process What is Manufacturing? The English word manufacture is several centuries old. The term manufacture comes from two Latin words, manus (hand) and factus (make). As per

More information

Market Consistent Embedded Value

Market Consistent Embedded Value Market Consistent Embedded Value Dana Bohatová Chládková, Kamil Žák Seminář z aktuárských věd 4. května 2007 Obsah Proč Embedded Value? Co je Embedded Value? Market Consistent Embedded Value Vývoj EV Příklady

More information

Coppicing systems: current knowledge from the perspective of vegetation ecology

Coppicing systems: current knowledge from the perspective of vegetation ecology Coppicing systems: current knowledge from the perspective of vegetation ecology Radim Hédl, Jakub Houška, Markéta Chudomelová, Martin Kopecký, Péter Szabó, Jan Šipoš, Ondřej Vild Coppice pařezina / chồi

More information