Harl z Gaddon SperdΩen. Tolæko veruj! Christliche Literatur-Verbreitung e.v. Postfach Bielefeld

Size: px
Start display at page:

Download "Harl z Gaddon SperdΩen. Tolæko veruj! Christliche Literatur-Verbreitung e.v. Postfach 110135 33661 Bielefeld"

Transcription

1

2

3 Harl z Gaddon SperdΩen Tolæko veruj! Christliche Literatur-Verbreitung e.v. Postfach Bielefeld

4 russkogo izdaniä 1991 by CLV Christliche Literatur-Verbreitung Postfach Bielefeld Perevod s nemeckogo: Konstantin Oserkov Oformlenie obloωki: Dieter Otten, Bergneustadt Nabor: Enns Schrift & Bild, Bielefeld Tipografiä: Elsnerdruck Berlin ISBN

5 SoderΩanie Predislovie... 7 Vvedenie... 9 SoderΩanie very, ili kuda smotrit vera ProisxoΩdenie very, ili pohemu helovek veruet i otkuda prixodit ego vera Osnovanie very, ili pohemu gre nik osmelivaetsä veritæ vo Xrista Garantiä very, ili pohemu vera moωet doverätæ Xristu Posledstviä very, ili hto tvorit vera vo Xrista Äsnoe izßäsnenie togo, hto Bibliä govorit o vere ZabluΩdeniä v otno enii very, kotorye prihinäüt xristianam mnogo trudnostej Hto vklühaet v sebä vera Hto isklühaet vera

6 Predislovie Absolütnaä prostota suwnosti xristianskoj very, kotoruü Ap. Pavel vyrazil sleduüwimi slovami: veruj v Gospoda Iisusa Xrista i spase sä (Deän. 16,31), byla lübimoj temoj Çarl za Gaddona Sperd- Ωena. I to, çto qta çudnaä prostota po toj ili inoj priçine, çasto nevol no, skryvalas v tumane ot vzorov lüdej, priçinälo emu nemalo zabot. V knige Tol ko veruj sobrany mysli SperdΩena, kasaüwiesä qtoj temy. V nix äsno, korotko i metko vyraωena suwnost xristianskoj very i te posledstviä, kotorye istekaüt iz nee. Ne to, çtoby SperdΩen xvalilsä tem, çto on odin, äkoby, sposoben donesti vest Evangeliä lüdäm. Net, on vosprinimaet svoe poruçenie, kak vsegda, s dolωnym smireniem i molitvoj o tom, çtoby Gospod blagoslovil ego userdie. Posemu i nasaωdaüwij i polivaüwij est niçto, a vse Bog vozrawaüwij (1 Kor. 3,7). Imenno v na i dni neobxodimo stol äsnoe vyraωenie xristianskoj very. I my, kak izdateli, molimsä o tom, çtoby qta kniga stala blagosloveniem dlä vsex çitaüwix. Çtoby mnogie çerez nee smogli vosprinät spasaüwej veroü samyj dragocennyj dar iz vsex suwestvuüwix darov samogo Iisusa Xrista. 7

7 Vvedenie Put ko spaseniü opisan v Biblii samym äsnym obrazom, no, odnako, ne suwestvuet, poωaluj, takogo fakta, o kotorom bylo by rasprostraneno takoe mno- Ωestvo zabluωdenij, kak o vere, kotoraä spasaet. Opyt govorit o tom, çto vse istiny Xrista neponätny ne potomu, çto oni takovy sami v sebe, a potomu, çto oni sokryty ot glaz pogibaüwix, kotorym bog veka sego oslepil umy. Bibliä tak ponätna, çto moωno skazat : Ee dejstvitel no moωet çitat kaωdyj, no vzor çeloveka nastol ko pomraçen i ego razum tak isporçen, çto prostye biblejskie istiny on ne ponimaet i izvrawaet ix. I daωe te, kotorye iz liçnogo opyta znaüt, çto takoe vera, ne mogut çasto na dele äsno opredelit ee. Vnaçale oni dumaüt, çto popali v toçku, no zatem oni Ωaluütsä na to, çto promaxnulis. V to vremä, kak oni prilagaüt usiliä, pytaütsä obßäsnit odin iz aspektov very, oni vnezapno vidät, çto upustili iz vidu drugoj, i pri vsem svoem staranii pomoç bednym gre nikam osvobodit sä ot zabluωdeniä oni çasto privodät ix v ewe bol ee zame atel stvo. Ä dumaü, my moωem soglasit sä s tem, çto vera xotä i ävläetsä samym prostym ävleniem v mire, no opisat ee naitrudnej ee delo. Vvidu ee veliçaj ej vaωnosti, my çasto govorim o nej li s trepetom i poqtomu ne sposobny opisat ee s toj äsnost ü, s kotoroj by my xoteli. S BoΩiej pomow ü ä xotel by sobrat zdes vmeste raznye mysli o vere, kotorye ä xotä i vyskazyval uωe v razliçnyx mestax, no kotorye do qtogo nikogda ewe ne byli sobrany vmeste i kotorye, nesomnenno, 9

8 çasto nepravil no vosprinimalis potomu, çto oni sväzany drug s drugom. 10

9 SoderΩanie very, ili kuda smotrit vera Slovo BoΩie govorit mne o tom, çto ä dolωen verovat no çemu ä dolωen verovat? Ä prizvan smotret no kuda ä dolωen napravlät svoj vzor? Çto ävläetsä soderωaniem moej nadeωdy, moej very, moej uverennosti? Otvet prost: soderωaniem very dlä kaωdogo gre nika ävläetsä Iisus Xristos. Kak mnogie pri qtom o ibaütsä, dumaä, çto oni dol- Ωny verit v Boga-Otca! Vera v Boga ävläetsä sledstviem very v Iisusa Xrista. My prixodim k vere v veçnuü lübov Nebesnogo Otca potomu, çto my vozlo- Ωili svoe upovanie na dragocennuü Krov Syna BoΩiä. Mnogie lüdi govorät: Ä mog by verovat vo Xrista, esli by ä znal, çto ä izbran Im. No qto imeet otno enie k Otcu, a k Otcu nikto ne moωet prijti inaçe, kak tol ko çerez Xrista. Izbirat qto delo Otca. Ty ne moωe neposredstvenno prijti k Nemu, a poqtomu ty niçego ne moωe znat o svoem izbranii do tex por, poka ty ne uverue vo Xrista kak v tvoego Iskupitelä. Kogda Ωe ty bude iskuplen Im, togda ty smoωe priblizit sä k Otcu i uznat o svoem izbranii. Mnogie takωe delaüt o ibku, vziraä na delo Duxa Svätogo. Oni smoträt v samix sebä dlä togo, çtoby obnaruωit v sebe opredelennye çuvstva. Kogda oni naxodät ix, ix vera sil na, kogda Ωe çuvstva ostavläüt ix, ix vera stanovitsä slaboj. Oni smoträt na delo Duxa, a qto ne ävläetsä soderωaniem very gre - nika. My dolωny doverät sä oboim, Otcu i Duxu, dlä togo, çtoby polnost ü vosprinät iskuplenie, no edinstvennym putem k opravdaniü i proweniü ävläetsä krov Posrednika. Xristiane dolωny posle 11

10 obraweniä doverät sä Duxu Svätomu, no zadaçej gre nika, kotoryj xoçet spastis, ävläetsä ne vera v Duxa i ne vziranie na Nego, no vzgläd ego dolωen byt napravlen na odnogo Iisusa Xrista. Tvoe spasenie zavisit ot vsej Svätoj Troicy, i vse Ωe pervym naçal nym soderωaniem opravdyvaüwej very gre - nika ävläetsä ni Bog-Otec i ni Bog-Dux Svätoj, no Bog-Syn, Kotoryj sdelalsä çelovekom, Ωertvoj umilostivleniä za na i grexi. Imee li ty glaza very? Togda vzgläni na Xrista kak na Boga. Esli ty xoçe byt spasennym, togda veruj tomu, çto On est suwij nad vsem Bog, vo veki blagoslovennyj. Sklonis pered Nim, primi Ego kak edinstvennogo Boga, ibo esli ty ne sdelae qtogo, to ty ne imee togda çasti v Nem. Esli ty veri qtomu, togda pover takωe v Çeloveka Iisusa Xrista. Veruj v çudnoe soobwenie o Ego voplowenii. PoloΩis na svidetel stvo evangelistov, kotorye govorät o tom, çto Predveçnyj stal mladencem, çto Prebyvaüwij Vovek sdelalsä smertnym, çto On, Kotoryj byl Carem Carej, stal slugoü slug i Synom Çeloveçeskim. Veruj i udivläjsä tajne Ego voploweniä, ibo esli ty ne bude qtogo delat, to ne smoωe spastis. Esli ty dejstvitel no xoçe spastis, togda poznaj veroü Xrista v Ego sover ennoj pravednosti. Smotri na Togo, kto sover enno ispolnäet zakon, vsegda poslu en Svoemu Otcu i soxranäet svoü bezgre - nost. Podumaj o tom, çto vse qto On sdelal dlä tebä. Ty ne v silax ispolnit zakon, On sover il qto za tebä. Vpolne vozmoωno, çto ty ne smoωe byt sover enno poslu nym Bogu; vzgläni Ωe na Nego, On byl poslu nym vmesto tebä çerez qto ty spasen. Imej vo vnimanii to, çto, vo-pervyx, tvoä vera poko- 12

11 itsä na Iisuse Xriste raspätom. Vzgläni na Agnca BoΩiä, kotoryj bezmolven pered striguwimi Ego; vzgläni na Xrista kak na MuΩa skorbej, vojdi v Ego stradaniä; idi s Nim v Gefsimaniü, posmotri na to, kak On skorbit i toskuet tam. Pust qto skaωet tebe o tom, çto tvoä vera ne isxodit iz tebä samogo, soder- Ωanie tvoej very ne v tebe samom, no ona imeet svoe naçalo vne tebä. Veruj v Togo, Kto tam, na kreste, s pronzennymi rukami i nogami otdaet Svoü Ωizn za gre nikov. Tam ty najde soderωanie tvoej very, kotoraä opravdyvaet tebä. Ono tam, a ne v tebe samom i ne v çem-to, çto sotvoril v tebe Dux Svätoj, ili v tom, çto On obewal sdelat dlä tebä. Ty dolωen vzirat na Xrista, na Nego odnogo. Smotri takωe veroü na Iisusa, Kotoryj vosstaet iz mertvyx. Vziraj na Nego On pones proklätie grexa, no vot On opravdan pravednym Sud ej. On umer dlä togo, çtoby zaplatit dolg. On vosstaet dlä togo, çtoby oplaçennyj sçet prigvozdit ko krestu. Vzgläni na Nego, kak On voznositsä na nebo, i smotri na Togo, Kto segodnä xodatajstvuet pered prestolom Otca. On xodatajstvuet tam za Svoj narod, On prinosit k Ego tronu Svoe sover ennoe pro enie za vsex tex, kto çerez Nego pri li k Bogu. I On Odin kak Bog i Çelovek, kak veçno Ωivuwij, umer ij i voskres ij, kak gospodstvuüwij nad vsem On i tol ko On da budet soderωaniem tvoej very dlä togo, çtoby tebe obresti prowenie grexov. Ni na çto drugoe ty ne moωe poloωit sä. On dol- Ωen byt edinstvennym äkorem tvoego upovaniä. Vse to, çto ty pribavi k Nemu, sdelaet Ego lωivym antixristom i budet ävlät sä vosstaniem protiv gospodstva Xrista. Imej v vidu v tvoej vere, kotoraä dolωna spasti tebä, çto ty rassmatrivae Xrista vo vsex qtix sluçaäx kak svoego Zamestitelä. 13

12 Uçenie o zamestitel stve nastol ko znaçitel no dlä vsego plana spaseniä, çto ä dolωen v tysäçnyj raz izßäsnit ego zdes. Bog praveden, On dolωen nakazat grex, Bog milostiv, On xoçet prostit tex, kotorye veruüt v Iisusa. No kak qto moωet sover it sä? Kak On moωet byt pravednym i trebovat nakazaniä, byt milostivym i prinimat gre nika? On delaet qto sleduüwim obrazom: On beret grexi Svoix i vozlagaet ix na Xrista dlä togo, çtoby predstavit ix pred Soboü nevinnymi, takimi, kak budto by oni nikogda ne gre ili, i Bog smotrit na Xrista tak, kak budto by grexi vsego mira soedineny v Ego liçnosti. Grexi snimaütsä s sogre iv ego i (qto ne tol ko simvoliçeski, no dejstvitel no i voistinu) vozlagaütsä na Xrista. Zatem Bog idet so svoim goräwim meçom navstreçu gre niku dlä togo, çtoby nakazat ego. On vstreçaet Xrista. Xristos Sam ne byl gre - nikom, no grexi vsex lüdej vozloωeny na Nego. Poqtomu pravednost vstreçaet Xrista tak, kak budto by On byl gre nikom ona nakazyvaet Ego tak surovo, naskol ko ona imeet pravo na qto ona trebuet ot Nego otveta za kaωdyj grex, ona ne ostavläet Emu, obrazno govorä, ni odnoj edinstvennoj kapli v ça e. Tot, kto priznaet Xrista kak svoego Zamestitelä i doveräetsä Emu, spasen çerez qto ot proklätiä zakona. Kogda ty vzirae na Xrista, kotoryj ävläet poslu anie zakonu, ty moωe proiznesti s veroü: Za nas On tak poslu en. Kogda ty vzirae na umiraüwego Xrista, ty moωe, sçitaä kapli Ego Krovi, skazat : Tak On vzäl ot menä moi grexi. Kogda ty smotri na Nego, vosstaüwego iz smerti, ty moωe skazat : On vosstaet kak Glava i predstavitel vsex svoix izbrannyx. Kogda ty vidi Ego, sidäwego odesnuü Boga, v Nem ty moωe videt zalog togo, çto vse te, za kogo On umer odnaωdy, nepremenno odnaωdy takωe vossädut odesnuü Otca. 14

13 Nauçis smotret na Xrista tak, kak odnaωdy Bog smotrel na nego, a imenno kak na Êertvu za grex. V Nem net grexa (1 Ioan. 3,5). On byl praveden, no On postradal za nepravednyx. On byl nevinen, no On vstal na mesto vinovnyx, i vse to, çto dolωny byli ponesti neçestivye, pones odnaωdy i navsegda Xristos, i vse ix grexi naveki ustranil svoeü Êertvoü. Qto veliçaj ee soderωanie very. Ä pro u tebä, ne obmanyvajsä, ibo o ibit sä v qtom opasno i posledstviä qtoj o ibki mogut byt rokovymi. Vziraj veroü na Xrista, kotoryj çerez svoü Ωizn, svoü smert, svoi stradaniä i svoe voskresenie sdelalsä zamesitelem vsex tex, kotoryx dal emu Otec zamestitel noj Ωertvoj za gre nikov, vsex tex, kotorye doveräütsä emu. Itak, Xristos Sam ävläetsä soder- Ωaniem opravdyvaüwej very. Nekotorye çitateli nesomnenno zametät: O, ä mog by verovat i byt spasennym, esli by... Esli by çto? Esli by umer Xristos? O net, moe somnenie ne imeet niçego obwego so Xristom. Ä uωe dumal o tom, v çem Ωe zaklüçaetsä togda somnenie? Ä mog by verovat, esli by ä imel te ili drugie çuvstva. Koneçno, no ä skaωu tebe, çto ty ne moωe verovat vo Xrista togda, kogda ty çuvstvue qto ili delae çto-to, ibo v qtom sluçae ty bude verovat v samogo sebä, a ne vo Xrista. Qto tipiçnaä çeloveçeskaä o ibka. Esli ty bude tem ili drugim, togda ty smoωe nadeät sä. Nadeät sä na çto? Nadeät sä na svoi çuvstva i nadeät sä na svoi dela qto kak raz to, çto protivopoloωno upovaniü na Xrista. Vera ne znaçit to, çto ä viωu v sebe neçto dobroe i poqtomu mogu rassçityvat na spasenie. No verit qto znaçit vopreki vsemu vidimomu, vopreki tomu faktu, çto ä vinoven v Ego glazax i zasluωil vpolne 15

14 Ego gnev, verit v to, çto Krov Iisusa Xrista, Syna Ego, oçiwaet menä ot vsäkogo grexa. Xotä moä sovest osuωdaet menä, no moä vera vse Ωe sil nee moej sovesti, i ä verü v to, çto Bog moωet spasat vsex, prixodäwix k Nemu çerez Iisusa Xrista. Prijti ko Xristu, buduçi svätym, qto oçen prosto; verit, çto vraç tebe pomoωet, togda, kogda ty zameçae, çto tebe uωe stanovitsä luç e, oçen legko; no doverit sä vraçu togda, kogda ty vidi, çto obreçen na smert i vse Ωe perenosi qto s nadeωdoü, i togda, kogda bolezn prinimaet ser eznyj vid i opuxol stanovitsä vse bol e i togda verit v dejstvie medikamentov qto vera. Kogda tebä odolevaet grex i ty znae to, çto osuωden zakonom, esli v podobnoj situacii ty moωe verit vo Xrista qto samyj smelyj postupok v mire. Vera, kotoraä poträsla ierixonskie steny, vera, kotoraä voskresila mertvyx, vera, kotoraä zagraωdala usta l vov, ne bol e toj very, kotoruü imeet bednyj gre nik, osmeliv ijsä doverit sä krovi i pravednosti Xrista, xotä on i plenen vsemi svoimi grexami. Delaj qto, i ty spasen, vse ravno kto ty est. Itak, soderωanie very qto Xristos, Zamestitel gre nikov. Tol ko Xristos, ne Bog-Otec ili kakoe-libo delo Duxa Svätogo, no delo odnogo Iisusa ävläetsä osnovaniem tvoego upovaniä. 16

15 ProisxoΩdenie very, ili poçemu çelovek veruet i otkuda prixodit ego vera Itak, vera ot sly aniä. Dopustim, no ne vse lüdi mogut sly at i ne mnogie prebyvaüt v neverii? Kak Ωe prixodit kto-to k vere? Iz liçnogo opyta zameçeno, çto vera qto rezul tat poznannoj nuωdy. Çelovek çuvstvuet, çto on nuωdaetsä v Spasitele: on uznaet, çto imenno Xristos ävläetsä im, poqtomu on veruet v Nego, tak kak on qtogo Ωelaet, a sam sebe ne moωet pomoç. U nego net niçego, çto by posluωilo dlä ego spaseniä, i poqtomu on ponimaet, çto on ili primet Xrista, ili dolωen pogibnut, i poqtomu on delaet qto, ne vidä drugogo vyxoda iz svoej nuωdy. Çelovek, tak skazat, okazyvaetsä zagnannym v ugol i dlä nego ostaetsä li edinstvennyj vyxod, a imenno çerez pravednost drugogo. Poskol ku on znaet, çto ni çerez kakie-libo dobrye dela ili sobstvennye stradaniä on ne moωet izbeωat pogibeli, on prixodit ko Xristu i smiräetsä pered Nim. Ibo bez Xrista on ne spravitsä s soboj i dolωen pogibnut, esli on ne najdet Ego. Vozvratimsä opät k na emu voprosu: kak çelovek prixodit, sobstvenno, k poznaniü svoej nuωdy? Kak poluçaetsä, çto imenno on i nikto drugoj çuvstvuet nuωdu vo Xriste? Äsno to, çto on ne bol e, çem drugie, imeet nuωdu vo Xriste. Kakim obrazom on prixodit k poznaniü togo, çto On pogib ij gre nik i ävläetsä duxovnoj razvalinoj? Poçemu soznanie ego bankrotstva prinuωdaet ego uxvatit sä za Xrista, kotoryj snova vosstanavlivaet vse v pervozdannom vide? Otvet takov: qto dar BoΩij qto delo Duxa Svätogo. Nikto ne prixodit ko Xristu, ne buduçi privleçennym Duxom Svätym, a Dux vleçet lüdej ko Xristu 17

16 v to vremä, kogda On naxodit ix, naxodäwixsä pod zakonom, do tex por, poka oni ne pridut k ubeωdeniü v tom, çto oni dolωny pogibnut, esli ne obratätsä ko Xristu. Li posle togo, gonimye nepogodoj, oni obrawaüt lad ü svoej Ωizni na put v nebesnuü gavan. Spasenie çerez Xrista nastol ko ne imponiruet na emu plotskomu razumu i nastol ko protivoreçit na ej sklonnosti k çeloveçeskim dejstviäm, çto my sami nikogda ne prinäli by Xrista kak na e edinstvennoe osnovanie, esli by Dux Svätoj ne privel nas k qtomu soznaniü: my byli by niçto, i nas by niçto ne smoglo prinudit uverovat vo Xrista. No vopros moωno prodolωit : poçemu Dux BoΩij odnim lüdäm pokazyvaet ix nuωdu, a drugim net? Poçemu odnix iz vas soznanie svoej viny privelo ko Xristu, v to vremä kak drugie v svoej samopravednosti idut dal e i pogibaüt? Na qto net drugogo otveta, kak: Ej, Otçe, ibo takovo bylo Tvoe blagovolenie (Luk. 10,21). V qtom sluçae my imeem delo s BoΩ im suverenitetom. Gospod utail sie ot mudryx i razumnyx i otkryl to mladencam. Ili, kak vyrazil qto Xristos: Ovcy slu aütsä golosa Moego (Ioan. 10,27); Vy ne verite, ibo vy ne iz ovec Moix, kak Ä skazal vam (Ioan. 10,26). Xotä mnogie teologi luç e by xoteli proçitat tak: Vy ne ovcy Moi, potomu çto vy ne veruüwie, kak budto by vera delaet nas ovcami Xrista, no tekst govorit äsno: vy ne veruete, potomu çto vy ne iz ovec Moix. Vse, çto daet Mne Otec, ko Mne pridet (Ioan. 6,37). Esli oni ne prixodät, qto äsnoe dokazatel stvo togo, çto oni nikogda ne byli dany Xristu, ibo te, kotorye darovany Emu ot veka, izbrany Bogom-Otcom, iskupleny Bogom-Synom i byli privedeny Duxom Svätym çerez poznanie svoej nuωdy k vere v Iisusa Xrista. Nikakoj çelovek ewe ne uveroval vo Xrista i 18

17 ne moωet qtogo sdelat, esli on ne poçuvstvuet nuωdy v Nem. Nikakoj çelovek ewe nikogda ne çuvstvoval svoej nuωdy vo Xriste i ne smoωet qtogo sdelat bez togo, çtoby Dux Svätoj ne daroval emu qtogo çuvstva; i Dux Svätoj ne dast nikakomu çeloveku soznaniä neobxodimosti spaseniä vo Xriste, esli on ne zapisan v veçnoj knige, v kotoruü Bog zanes imena Svoix izbrannyx. Ä dumaü, çto menä pojmut pravil no, kogda ä govorü, çto proisxoωdenie very ili priçina togo, poçemu çelovek veruet, est izbiraüwaä lübov, kotoraä tvorit çerez Duxa Svätogo soznanie viny i takim obrazom privodit lüdej ko Xristu. 19

18 Osnovanie very, ili poçemu gre nik osmelivaetsä verit vo Xrista Ä uωe skazal, çto nikto ne moωet verovat vo Xrista, esli on ne çuvstvuet nuωdy v Nem. Ä uωe çasto govoril vam i ä povtoräü ewe raz, çto ä ne prixoωu ko Xristu s pros boj ispolnit menä soznaniem nuωdy v Nem; ä veruü vo Xrista ne potomu, çto çuvstvuü, çto nuωdaüs v Nem, no potomu, çto ä dejstvitel no nuωdaüs v Nem. Nikakoj çelovek ne prixodit k Iisusu kak osoznav ij sebä gre nikom, no kak gre nik i tol ko kak gre nik. On ne moωet prijti k Iisusu, esli on ne probuωden; no kogda on prixodit, toda on ne govorit: Gospodi, ä prixoωu k Tebe potomu, çto ä probuωdennyj gre nik, spasi menä. Net, on govorit: Gospodi, ä gre nik, spasi menä. Ne ego probuωdenie, no priznanie ego grexovnosti est put, po kotoromu on moωet prijti ko Xristu. Koneçno, ty ponimae, o çem ä govorü. Neponätnym qto budet togda, kogda ä, soglasno propovedäm mnogix sväwennikov, skaωu tak Ωe, kak oni govorät gre niku: Teper, esli ty çuvstvue svoü nuωdu vo Xriste, esli ty userdno kaälsä, esli ty izo vsex sil staralsä ispolnit zakon, togda ty moωe na qtom osnovanii prijti ko Xristu, potomu çto ty ävläe sä probuωdennym gre nikom. Ä sçitaü qto ponätie loωnym. Nikakoj çelovek na tom osnovanii, çto on ävläetsä probuωdennym gre nikom, ne moωet prijti ko Xristu; on dolωen prijti k Nemu kak gre nik. Kogda ä prixoωu ko Xristu, ä znaü, çto ä ne mogu prijti k Nemu, ne buduçi preωde probuωdennym, no, tem ne menee, ä ne prixoωu k Nemu kak probuωdennyj gre nik. Ä ne stoü u osnovaniä Ego kresta i budu oçiwen potomu, çto ä sover il pokaänie; kogda ä prixoωu ko Xristu, togda ä prino u k Nemu neçto 21

19 inoe, kak moi grexi. Poznanie sobstvennoj nuωdy qto dragocennoe çuvstvo, no kogda ä stoü u podnoωiä kresta, ä veruü vo Xrista ne potomu, çto ä imeü qto dragocennoe çuvstvo, no ä veruü v Nego nezavisimo ot togo, imeü ä dragocennye çuvstva ili net. Takov kak esm, slepoj i bednyj, Dobra ne naxodä v sebe, Za veroj, zren em i prowen em, Xristos, ä prixoωu k Tebe. OdnaΩdy odin vydaüwijsä propovednik opisal to, çto dolωen çelovek poçuvstvovat preωde, çem on re itsä prijti ko Xristu. No ä smeü utverωdat, çto vse qto sootvetstvuet Biblii. Gre niki mogut vse qto proçuvstvovat preωde, çem oni prixodät ko Xristu, no oni ne prixodät k Nemu na osnovanii svoix çuvstv; oni prixodät k Nemu na osnovanii togo, çto oni gre niki, i tol ko potomu. Vrata milosti otkryty, i na nix napisano: Verno i vsäkogo prinätiä dostojno slovo, çto Iisus Xristos pri el v mir spasti gre nikov. MeΩdu slovami gre nikov i spasti net nikakogo prilagatel nogo. Qto ne znaçit kaüwixsä gre nikov, probuωdennyx gre nikov, neçto çuvstvuüwix, ozaboçennyx gre nikov ili obespokoennyx gre nikov. Net, qto znaçit tol ko gre nikov, i ä toçno znaü, kogda ä prixoωu segodnä ko Xristu, ä soznaü qto toçno tak Ωe neobxodimym prijti ko krestu Xrista, kak qto bylo desät let nazad. Kogda ä prixoωu k Nemu, ä re aüs qto delat ne kak bogatyj poznaniämi ili probuωdennyj gre nik, net, no ä dolωen vsegda prixodit k Nemu kak gre nik s pustymi rukami. Vera napravläet svoj vzor neposredstvenno na Xrista. Ä znaü, sotni bednyx lüdej obespokoeny tem, 22

20 çto skazal ix pastor: Esli ty çuvstvue svoü nuωdu, ty moωe prijti ko Xristu. No, govorät oni, ä çuvstvuü svoü nuωdu ne nastol ko sil no; ä uveren, çto qtogo ewe nedostatoçno. U menä mnogo pisem ot lüdej, ispytyvaüwix muçeniä sovesti, kotorye govorät: Ä by risknul poverit v to, çto Xristos spaset menä, esli by ä imel çuvstvitel nuü sovest ili mägkoe serdce; no, o gore, moe serdce kak ajsberg, kotoryj ne xoçet plavit sä. Ä ne mogu imet tex çuvstv, kakie ä xotel by, i poqtomu ne mogu verit v Iisusa. Proç vse qto! Qto lωexristos; qto popovwina! Ne tvoe mägkoe serdce daet tebe pravo verovat. Ty dol- Ωen verit Xristu, çto On obnovit tvoe çerstvoe serdce, i prijti k Nemu tol ko so svoimi grexami. Osnovanie togo, poçemu gre nik prixodit ko Xristu, ego isporçennost, ego duxovnaä smert, a ne ego soznanie togo, çto on mertv; çto on pogib ij, a ne soznanie togo, çto on pogib. Koneçno, on ne smoωet prijti ko Xristu do togo, poka on qtogo ne znaet, no qto ne ävläetsä priçinoj ego obraweniä k Nemu. Priçina qtogo ävläetsä tajnoj, a ne oçevidnoj, kotoruü moωno obßäsnit. Ä godami ne osmelivalsä prijti ko Xristu, potomu çto ä dumal, çto ä ne imeü dolωnyx çuvstv dlä qtogo. Kogda Ωe ä veroval vo Xrista, ä ne çuvstvoval niçego osobennogo. Teper Ωe, kogda ä oglädyvaüs nazad, ä zameçaü, çto vse qto vremä ä boleznenno i intensivno owuwal neçto i v osnovnom iz-za togo, çto ä dumal, çto ne çuvstvuü niçego. Po obwemu mneniü lüdej, kotorye kaütsä v bol instve sluçaev, oni byli ne gotovy k pokaäniü, i lüdi, kotorye osoznavali svoi nuωdy naibolee sil no, dumali, çto oni voobwe ne sposobny çto-libo çuvstvovat, ibo my ne moωem pravil no ocenit svoi çuvstva. Takim obrazom, evangel skij 23

21 prizyv imeet uspex ne na osnovanii çego-libo, çto my moωem ocenit, no na osnovanii na ej absolütnoj grexovnosti. Xoro o, skaωet kto-libo, no ved napisano: Pridite ko Mne, vse truωdaüwiesä i obremenennye, i Ä uspokoü vas (Mat. 11,28). Itak, my dolωny byt utruωdennymi i obremenennymi. Imenno ob qtom govorit qtot tekst, no ved est mnogo drugix prizyvov k vere v Biblii, kotorye niçego ne govorät ob utruωdennyx i obremenennyx. Krome togo, esli zdes i idet reç o prigla enii truωdaüwixsä i obremenennyx, ty moωe uvidet, çto obetovanie im dano ne potomu, çto oni takovy, a potomu, çto oni prixodät ko Xristu. Oni sover enno ne znali, çto oni byli utruωdennymi i obremenennymi; kogda oni pri li ko Xristu, oni ne dumali ob qtom. Oni ävlälis imi, no çast ü ix truda bylo to, çto oni ne mogli byt takimi utruωdennymi, kak oni qtogo xoteli, i çast ü ix bremeni bylo to, çto oni ne mogli byt takimi obremenennymi, çtoby dostatoçno sil no owuwat svoe bremä. Oni pri li ko Xristu takimi, kakimi oni byli. I On spas ix kak gre nikov, kak pogib ix gre nikov, i takim obrazom oni byli omyty i oçiweny v Ego krovi. Dorogoj çitatel, qtu istinu ä xotel by sdelat ponätnoj dlä tebä. Esli ty zaxoçe prijti ko Xristu kak pogib- ij gre nik, On ne izgonit tebä von. Odin staryj propovednik skazal imenno po qtomu povodu na bogosluωenii: Ä utverωdaü to, çto kem by ty ni byl, esli ty pride ko Xristu, i On ne primet tebä, togda On ne ispolnäet Svoe slovo, ibo On skazal: Prixodäwego ko Mne ne izgonü von (Ioan. 6,35). Kogda ty ide ko Xristu, ne zabot sä o predposylkax i prigotovleniäx. On ne nuωdaetsä v tvoej predvaritel noj rabote nad çuvstvami i delami. Ty dol- Ωen prijti k Nemu takim, kakov ty est. I esli ty 24

22 ävläe sä veliçaj im gre nikom ada, ty moωe toçno takωe prijti ko Xristu, kak i vysokonravstvennyj i vydaüwijsä çelovek. Tam naxoditsä banä. Kto gotov omyt sä v nej? Grexovnaä neçistota çeloveka ne govorit protiv togo, çto on moωet byt omytym, no ona äsnoe dokazatel stvo qtogo. Kogda na gorodskoj sovet pomogaet bednym, nikto ne govorit: Ä tak beden, ä sover enno ne gotov k tomu, çtoby prinät qtu pomow. Tvoä niweta ävläetsä tvoim prigotovleniem. Zdes çernoe ävläetsä belym. Kakoe redkoe protivoreçie! Vse, çto ty moωe prinesti ko Xristu, qto tvoi grexi i tvoe zlo. Vse, çto on trebuet ot tebä, qto to, çtoby ty ävilsä pred nim s pustymi rukami. Esli tebe neçego dat, ty dolωen ostavat sä takim, poka ty ne pride k Nemu. Esli est v tebe neçto dobroe, ty ne moωe doverät sä Xristu, ty dolωen prijti s pustymi rukami. Primi Ego. Qto edinstvennoe osnovanie, na kotorom pogib aä du a moωet byt spasena. Ona dolωna predstat pred Nim kak gre naä du a i tol ko kak gre naä. 25

23 Garantiä very, ili poçemu vera moωet doverät Xristu Ne glupo li so storony çeloveka doverät sä Xristu, çto On ego spaset, v to vremä, kogda on ne moωet predloωit niçego dobrogo? Ne ävläetsä li çistoj samouverennost ü tak doverät sä Xristu? Net, qto nesravnimo velikoe dejstvie Duxa Svätogo, kogda çelovek, nesmoträ na svoi grexi, kotorye on priznaet, sposoben verit. Kogda on moωet poruçit sä v tom, çto Bog veren, i veruet v silu Krovi Iisusa. No poçemu ktoto voobwe re aetsä verovat vo Xrista? Ä spra ivaü tebä sejças ob qtom. Odin govorit: Ä sobral vse svoi sily i re ilsä poverit vo Xrista potomu, çto ä poçuvstvoval, kak Dux Svätoj truditsä vo mne. Ty voobwe ne verue vo Xrista. Drugoj govorit: Ä dumaü, çto imeü pravo verit vo Xrista, potomu çto ä çuvstvuü neçto. No v takom sluçae ty voobwe ne imee prava verovat vo Xrista. Kakuü Ωe garantiü imeet çelovek, kotoryj veruet vo Xrista? Ona v sleduüwem: Xristos povelevaet emu delat qto! Qto ego garantiä. Slovo Xrista qto garantiä dlä gre nika, kotoryj veruet vo Xrista ne potomu, çto on çuvstvuet i ne potomu, kem on ävläetsä, no potomu çto Xristos povelel emu qto delat. Slovo Evangeliä takovo: Veruj v Gospoda Iisusa Xrista i spase sä (Deän. 16,31) i: Veruüwij v Nego ne suditsä (Ioan. 3,18). Itak, vera vo Xrista qto odnovremenno i poruçenie, i preimuwestvo. I qto dejstvitel no milost, çto vera ävläetsä obäzannost ü, t.k. v qtom sluçae nikogda ne poävitsä vopros, imeet li çelovek pravo ispolnätæ svoi obäzannosti. Na tom osnovanii, çto Bog povelevaet mne verovat, ä imeü pravo na qto, vse rav- 27

24 no, kto ä est. Blagaä vest prednaznaçena dlä vsex, i k qtim vsem prinadleωu takωe i ä. Ne moωet byt o ibkoj postupat tak, potomu çto ä poluçil povelenie delat qto. Ä ne mogu postupat nepravil no togda, kogda ä poslu en BoΩ emu poveleniü. Itak, verovat v Iisusa Xrista, poslannogo Bogom, ävläetsä zapoved ü BoΩiej ko vsem lüdäm. Qto tvoä garantiä kak gre nika i pritom garantiä s blagosloveniem, kotoroe ad ne moωet osporit, a nebo otnät. Tebe ne nuωno smotret vnutr sebä, na slabuü garantiü tvoego opyta, tebe ne nuωno smotret na svoi dela ili na svoi çuvstva dlä togo, çtoby obresti blekluü i kratkovremennuü garantiü dlä tvoego upovaniä na Xrista. Ty moωe verovat v samogo Iisusa Xrista potomu, çto On govorit tebe qto. Qto nadeωnaä poçva, na kotoroj ty moωe stoät, i odnovremenno osnovanie, ne dopuskaüwee nikakogo somneniä. Ä predstavläü sebe, budto by my vse terpim golod, na gorod osaωden, vorota ego zaperty, vse lüdi terpät veliçaj uü nuωdu. My na grani golodnoj smerti. No vot my poluçaem prigla enie totças ävit sä vo dvorec carä dlä togo, çtoby tam est i pit ; no my sdelalis glupymi i ne prinimaem prigla eniä. Predstav sebe, çto nami ovladelo uωasnoe zame atel stvo, my predpoçitaem luç e umeret ot goloda, çem ävit sä tuda. Predstav sebe, gla ataj carä provozgla aet: Pridite i e te vy, bednye i golodnye lüdi. Ä znaü, çto vy ne xotite prijti, poqtomu ä vas predupreωdaü v tom, çto esli vy ne pridete, ä po lü na vas moix soldat, oni dadut vam poçuvstvovat ostrie svoix meçej. Ä dumaü, my dolωny byt blagodarny carü za qtu ugrozu. Teper my ne moωem bol e skazat : Ä ne xoçu idti, potomu çto my ne moωem bol e ostavat sä na meste. Itak, ä ne mogu 28

25 bol e govorit o tom, çto ä ewe ne gotov dlä togo, çtoby prijti, potomu çto ä poluçil prikazanie prijti i budu nakazan, esli ne prijdu, poqtomu ä idu na carskij obed. Stra nye slova: A neveruüwij uωe osuωden (Ioan. 3,18) skazany ne v pylu gneva, no potomu, çto Gospod znaet na e neosnovatel noe zabluωdenie i znaet to, çto my otkaωemsä ot svoego sçast ä, esli On ne budet sraωat sä za nas dlä togo, çtoby my otozvalis na Ego prizyv. Ubedi ix prijti, skazal Gospod ot naçala i qtot tekst pokazyvaet, kak On ispolnäet qto uvewevanie: ubedi ix prijti. Ty ne pogibne, esli bude nadeät sä na Xrista, no ty pogibne togda, kogda ty ne bude na Nego nadeät sä, i imenno potomu, çto ty ne nadee sä na Nego. Ä povtoräü qto ewe raz: pridi! Ä pro u tebä, ne ostavajsä pod gnevom BoΩiim v to vremä, kogda ty otklonäe Ego prizyv. Vrata blagodati iroko otkryty, poçemu ty ne xoçe prijti? Poçemu? Poçemu ty tak gord? Poçemu ty snova i snova otklonäe Ego golos i pogibae v svoix grexax? Esli ty pogibne, to qto ne vina Boga i ne vina Xrista, no tvoä sobstvennaä vina. Togda On skaωet o tebe: No vy ne zaxoteli prijti ko Mne, çtoby imet Ωizn veçnuü (Ioan. 5,40). Ty, bednyj somnevaüwijsä, esli ty xotel by prijti, to v Slove BoΩiem net niçego, çto uderωivalo by tebä ot qtogo namereniä. A imenno, ono odnovremenno i ugroza, kotoraä tolkaet tebä k dejstviü, i sila, kotoraä vleçet tebä. No ä vse ewe sly u tvoe robkoe vozraωenie: Ä ne mogu nadeät sä na Xrista. I vse-taki ty moωe, potomu çto povelenie nadeät sä na Nego dano vsej tvari podnebesnoj, a vse to, çto povelevaet tebe Bog, ty mo- Ωe takωe i ispolnit. No xoro o, skaωet ktonibud, no ä vse ewe ne çuvstvuü, çto ä mogu qto. 29

26 Qtim samym ty snova vozvrawae sä k naçalu, ty govori, çto ty ne xoçe byt poslu nym svoim glupym çuvstvam po otno eniü k Bogu. Ty dolωen nadeät sä na Xrista ne potomu, çto ty çuvstvue çto-to, no prosto potomu, çto ty gre nik. Teper ty znae, çto ty gre nik. Ä znaü, skaωet nekto, i imenno qto udruçaet menä. Çem ty ozaboçen? Qto priznak togo, çto ty çuvstvue. No, skaωet nekto, ä çuvstvuü ne dostatoçno sil no, i qto priçinäet mne zaboty. Ä çuvstvuü ne nastol ko, naskol ko ä dolωen. Dovol no, çuvstvue ty ili net, vse ravno. Ty gre nik, no verno i vsäkogo prinätiä dostojno slovo, çto Xristos Iisus pri el v mir spasti gre - nikov (1 Tim. 1,15). O, no ä staryj gre nik i Ωivu uωe est desät let vo grexe. Gde napisano, çto ty posle estidesäti let ne moωe byt bol e spasen? Xristos moωet spasti tebä i stoletnim gre nikom daωe esli ty proωil stol ko Ωe, skol ko Mafusal. Krov Iisusa Xrista, Syna Ego, oçiwaet nas ot vsäkogo grexa (1 Ioan. 1,7), posemu i moωet vsegda spasat prixodäwix çrez nego k Bogu (Evr. 7,25). Ladno, podumaet kto-to, no ä byl p änica, xuligan, pogräz ij v poxotäx mirskoj çelovek. Togda ty ävläe sä gre nikom. Ty ne moωe dojti v svoej grexovnosti dal e, çem do predela, i Xristos vse ewe moωet spasti tebä. Nu da, skaωet kto-nibud drugoj, no ty Ωe ne znae, kak täωki moi grexi. No qto tol ko dokazyvaet, çto ty gre nik i imenno tebe dano povelenie nadeät sä na Xrista dlä togo, çtoby byt spasennym. No, vosklicaet drugoj, ty Ωe ne znae, kak çasto ä uωe otklonäl Xrista. Soglasen, no qto ewe äsnee podtverωdaet, çto ty gre nik. Ty takωe sover enno ne znae togo, kak çerstvo moe serdce. Opät verno, no qto tol ko doka- 30

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

MONOGRAFIJA. Živorad Kovačević

MONOGRAFIJA. Živorad Kovačević MONOGRAFIJA Živorad Kovačević MONOGRAFIJA Živorad Kovačević Beograd, 2012. Živorad Kovačević Žika Živorad Kovačević 1930 2011 Sadržaj PREDGOVOR Uprkos zaboravu, Vla sti mir Ma te jić _ 7 BIOGRAFIJA

More information

Kako je (potresno) nastao Rat-Man

Kako je (potresno) nastao Rat-Man 1 Kako je (potresno) nastao Rat-Man www.fibra.hr www.stripovi.com 1 Kako je (potresno) nastao Rat-man Scenarij i crtež Leo Ortolani Naslovnica Leo Ortolani Naslovnicu obojao Lorenzo Ortolani Izdavač Naklada

More information

POEZIJA U TRANZICIJSKOM BUNILU

POEZIJA U TRANZICIJSKOM BUNILU 52. SARAJEVSKI DANI POEZIJE POEZIJA U TRANZICIJSKOM BUNILU I ove će godine, po pedeset drugi put od osnivanja 1962. godine, biti održani Sarajevski dani poezije. Pjesnici će govoriti svoje stihove i ljubitelji

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive David M. Marcovitz LIBRARIES UNLIMITED Pow er ful PowerPoint for Ed u ca tors Us ing Vi sual Ba sic

More information

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Výskumné demografické centrum 20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR Bratislava, máj 2014

More information

ni - do_in che la mia fe - ni - ce

ni - do_in che la mia fe - ni - ce anto = h É questo l ni in che la mia fenice Oratio igrini 792, no. 8 É que - sto_ l ni - _in che la mia fe - ni - ce Mi - se l au - ra - te_et Sesto lto Quinto In che la mia fe - ni - ce Mi - se l au -

More information

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 99 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 2, s. 99 108. PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 TOMÁŠ RODNÝ VLADIMÍR KOMÁREK

More information

Akcia Selb, odpoveď ŠtB na vlak slobody

Akcia Selb, odpoveď ŠtB na vlak slobody Akcia Selb, odpoveď ŠtB na vlak slobody SLAVOMÍR MICHÁLEK Dňa 11. septembra 1951 prešiel vlakovou stanicou v Aši osobný vlak č. 3717, ktorý obstarával pravidelné spojenie medzi mestami Cheb a Aš. Napriek

More information

Territorial Disputes and Their Resolution

Territorial Disputes and Their Resolution Territorial Disputes and Their Resolution The Case of Ecuador and Pe r u Beth A. Simmons United States Institute of Pe a c e Peaceworks No. 27. First published April 19 9 9. The views expressed in this

More information

STATUS; (check appropriate description) Cataloged: Listed: Arranged: x Not organized:

STATUS; (check appropriate description) Cataloged: Listed: Arranged: x Not organized: t COLLECTIONS OF CORRESPONDENCE AND MANUSCRIPT DOCUMENTS NAME OF COLLECTION: Research Program on the USSR SOURCE; Transferred from fh Bpgparnh Prngram n n -h^p TJPPR in 1955 SUBJECT: TjSSR_ DATES COVERED;

More information

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29 CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH Iain Thomson No one believes in his own death. Or, to put the same thing in another way, in the un con - scious every one of us is convinced of his own immortality.

More information

Theodosia and its Chora in Antiquity

Theodosia and its Chora in Antiquity Theodosia and its Chora in Antiquity Alexander V. Gavrilov The mastering of south eastern Crimea by the Greeks, which manifested itself in the foundation of the city of Theodosia in the second half of

More information

Following the traces. The beauty of Gesäuse. Natural and cultural experience.

Following the traces. The beauty of Gesäuse. Natural and cultural experience. Following the traces. The beauty of Gesäuse. Natural and cultural experience. Welcome! ❶ Pilgrimage church with Hochtor mountain Scheiblegger pasture Hieflau community Welcome! National Park, an internationally

More information

Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation

Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation ČESKY................................................................ 3

More information

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE THE MEDIAEVAL ACADEMY OF AMERICA PUBLICATION No. 39 FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE to: fu fu Tu fu ct^bcl tcm p>.1\ Ucttai can tctr tree uieutc pnmem tc..^r ncllj pi.-y^ia Atvunnct olbi tni^iieibniccbittsinut

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media J. Braz. Chem. Soc., Vol. 8, No. 4, 349-356, 1997. 1997 Soc. Bras. Qu í mi ca Prin ted in Bra zil. 0103 5053 $6.00 + 0.00 Ar ti cle Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic

More information

N ON AVRÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON VIVAM ULTRA

N ON AVRÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON VIVAM ULTRA N ON ARÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON IAM ULTRA T.T.B.B. voices LANSING MCLOSKEY Lansing McLoskey SATTBB Duration: approximately 4 minutes Scored for a six part chamber choir (solo voices to no

More information

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi.

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi. Cantus Altus Io mi son giovinetta Come stà Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Io mi son gio - vi -net - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en Io mi son gio - vi - net - ta,

More information

the im pac t of the arts on l earning

the im pac t of the arts on l earning C H A M P I O N S O F C H A N G E the im pac t of the arts on l earning ARTS EDUCATION PA R T N E R S H I P The Arts Edu c a ti on Pa rtn ership (form erly known as the Goals 2000 Art s E du c a ti on

More information

Základy špeciálnej pedagogiky

Základy špeciálnej pedagogiky Základy špeciálnej pedagogiky Štefan Vašek Viacnásobné postihnutie Kompenzačné mechanizmy Narušenie Jedinec Postihnutie Synergický efekt spolupôsobenia postihnutí (narušení) Kompenzačné mechanizmy 3 Prof.

More information

MODERN SWEDISH GRAMMAR. \SgM S T O C K H O JL F O R I, A O P. A. X O R S T E I) T & SO N TK R S

MODERN SWEDISH GRAMMAR. \SgM S T O C K H O JL F O R I, A O P. A. X O R S T E I) T & SO N TK R S MODERN SWEDISH GRAMMAR \SgM S T O C K H O JL M P. A. X O R S T E I) T & SO N TK R S F O R I, A O 1m. Bjorkliagen, Phil. Lie. MODERN SWEDISH GRAMMAR M O D E R N SWEDISH GRAMMAR by I m. Bj orkhag e n,

More information

Ján Hanák. Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0

Ján Hanák. Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Ján Hanák Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Ján Hanák Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Základy paralelného programovania v jazyku

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information