MARKETING TRETIEHO TISÍCROČIA - ZELENÝ MARKETING MARKETING AT 3 RD MILLENNIUM GREEN MARKETING. Miriam Horváthová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MARKETING TRETIEHO TISÍCROČIA - ZELENÝ MARKETING MARKETING AT 3 RD MILLENNIUM GREEN MARKETING. Miriam Horváthová"

Transcription

1 MARKETING TRETIEHO TISÍCROČIA - ZELENÝ MARKETING MARKETING AT 3 RD MILLENNIUM GREEN MARKETING Miriam Horváthová ABSTRACT During last decenniums of 20 th century the question of the living environment pollution has became to be more and more actual and the effort to improve it have taken place. Following lines characterize very shortly the endeavour of companies to see the green marketing through their activities. They refer to the social responsibility of the companies and characterize the green marketing process from its origination to the present. In terms of the green marketing, they will also relate to the marketing mix and, at the same time, they will draw attention also to its negatives greenwashing. KEY WORDS Corporate Social Responsibility, green marketing, marketing mix of green marketing, greenwashing ÚVOD Marketing tohto tisícročia musí brať do úvahy nové vývojové trendy, ktoré prinášajú nekonečné príležitostí. Sú to globalizácia, technický pokrok a s ním spojený vzostup informačných technológií, rast neziskového marketingu, zmeny vo svetovej ekonomike a aktivity s väčšou sociálnou zodpovednosťou. Príspevok predstavuje krátke zamyslenie sa nad súčasným znečistením životného prostredia, keď sa výzvou pre podniky musí stať podniková etika a zodpovednosť podnikateľských subjektov, ktoré budú musieť zabezpečiť vysoký štandard enviromentálnej zodpovednosti za svoje marketingové a výrobné činností. Výraz zelený marketing sa vzťahuje na propagáciu, podporu a uvádzanie na trh výrobkov a služieb, ktoré sú pokladané za bezpečné a šetrné k životnému prostrediu. 92

2 SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) So zeleným marketingom úzko súvisí téma spoločenskej zodpovednosti podnikov. Definícia Európskej komisie výstižne charakterizuje CSR takto: CSR je dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do každodenných činností a interakcií s firemnými stakeholdermi. [7] Pojem stakeholders označuje všetky osoby, organizácie alebo inštitúcie, ktoré majú vplyv na ich chod alebo sú chodom firmy alebo inštitúcie ovplyvňované. Sú to napr. zákazníci, zamestnanci, verejnosť, dodávatelia, orgány štátnej správy a samosprávy, odbory, agentúry, banky, média a pod. [7] Corporate social responsibility zahŕňa tri oblasti ktoré predstavujú trojitú zodpovednosť alebo tripple-bottom line a sú to: 1. Ekonomická oblasť do ktorej patrí : kódex podnikateľského správania sa firmy, etický kódex a transparentnosť, princípy dobrej správy firmy (corporate governence), boj proti korupcií a podplácaniu, vzťahy s akcionármi, správanie sa voči zákazníkom, dodávateľom a investorom, ochrana duševného vlastníctva, inovatívnosť a udržateľnosť rastu a pod. 2. Enviromentálnu oblasť predstavuje enviromentálna politiky firmy, minimalizácia enviromentálnych vplyvov, znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti procesov, odpadové hospodárstvo, enviromentálne manažérske systémy riadenia procesov, ochrana zdrojov, pracovné prostredie a pod. 3. Sociálna oblasť zahŕňa starostlivosť o zdravie a bezpečnosť zamestnancov, komunikáciu, firemnú filantropiu, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, ochranu špeciálnych skupín zamestnancov, vyváženosť pracovného a osobného života zamestnancov (work-life balance), rovnosť príležitostí a zákaz diskriminácie, ľudské práva, pomoc prepusteným zamestnancom a pod. Do CSR ale nepatrí sponzoring, dodržiavanie a plnenie zákonných požiadaviek a legislatívy. V Zelenej knihe Promoting a Europeanframework for corporate social responsibility, má CSR, z pohľadu organizácie, internú a externú dimenziu. Interná dimenzia spoločenskej zodpovednosti firmy zahŕňa: manažment ľudských zdrojov, bezpečnosť a zdravie pri práci, adaptáciu na zmeny a manažment prírodných zdrojov a enviromentálnych vplyvov. Externá dimenzia zahŕňa: lokálne komunity, obchodných partnerov, dodávateľov a zákazníkov, ľudské práva a globálne enviromentálne záujmy. Spoločenská zodpovednosť podnikov je väčšinou prezentovaná formou konkrétnych opatrení. Každá organizácia, ak nechce pôsobiť izolovane, musí viesť pravidelný dialóg so stakeholdermi. Títo sú pre organizáciu prínosom hlavne v podávaní podnetov a informácií, ktoré sú 93

3 pre ňu dôležité. Tiež pravidelným kontaktom s mimovládnymi organizáciami a médiami sa firmy môžu vyhnúť rôznym nepríjemnostiam. Partnerstvo so stakeholdermi je pre stabilný chod organizácie nevyhnutné. Spoločenská zodpovednosť firmy a etika v marketingovom poňatí predstavuje hlavnú úlohu vtedy, keď zákazníci začnú prejavovať záujem o tieto témy. Táto epocha sa začala prejavovať v období, keď zákazníci už majú možnosť získať viac informácií o praktikách spoločností a začal sa zvyšovať počet enviromentálnych a sociálnych problémov v celosvetovom meradle. Je pravdou, že nie všetci zákazníci prejavujú záujem o tieto problémy a je im jedno, akým spôsobom sa firmy chovajú. Preto je dôležité, aby sa pri riešení týchto problémov stretla hnacia sila zo strany spotrebiteľov a spotrebiteľských hnutí, zodpovedné chovanie organizácií a marketérov a legislatíva, ktorá stanoví aspoň minimálne štandardy v tejto oblasti. [6, s.32,33] GREEN MARKETING - ZELENÝ MARKETING V Slovenskej republike sa v posledných rokoch podstatne zmenil životný štýl ľudí, zmenili sa ich životné stratégie a kvalita života. Kvalita života ľudí predstavuje výsledok vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a envirometálnych podmienok, ktoré sa týkajú ľudského a spoločenského rozvoja. V oblasti životného prostredia nastali v posledných desaťročiach obrovské zmeny a tieto sa čoraz častejšie stávajú súčasťou verejnej diskusie a politickej agendy. Medzi najväčšie problémy, ktoré si vyžadujú prioritné riešenia patria: - nežiaduce dôsledky ľudských aktivít, ktoré spôsobujú znečistenie a devastáciu prostredia, - technologické hrozby a riziká - experimenty s nedostatočne zvládnutými technológiami, ktoré hrozia obrovskými rizikami pre biosféru, vrátane ľudskej spoločnosti, - neúčinnosť momentálne používaných politických, právnych, ekonomických a etických nástrojov, ktoré by mali zabraňovať nežiaducim globálnym zmenám, - nedostatočná kvalita starostlivosti o jednotlivé zložky životného prostredia, - vysoká surovinová a energetická náročnosť produkcie, nízke využívanie obnoviteľných zdrojov, - nevyvážený rozvoj sídelného prostredia, - nie veľmi účinná snaha o presadenie envirometntálnych problémov do učebných osnov škôl a do povedomia širokej verejnosti.[1, s.242] V rámci podnikateľských aktivít je jedným z cieľov zabrániť znečisteniu životného prostredia tak, aby boli zachované životné podmienky pre ľudí, zvieratá, rastliny alebo aby sa podmienky pre ich život zlepšili. T.j. je potrebná, zo strany podnikov, plná orientácia 94

4 marketingových a podnikateľských koncepcií, od podnikových cieľov, stratégií a celého marketingového mixu na ekologické aspekty. [3, s. 116] Do roku 1960 snaha o enviromentálne uvedomelý životný štýl a špeciálne jeho integrácia do nakupovania, predstavovala okrajový fenomén. V súčasnosti je to rozhodne hlavný prúd, ktorý mení marketingové hry. Vďaka pokročilým technológiám a materiálom dnešné zelenšie produkty, ktorú sú definované menším dopadom na planétu než ich alternatívy a dnešné viac udržateľné produkty, ktoré pridávajú sociálny rozmer, pracujú dobre a efektívnejšie ako ich hnedé náprotivky. Menia sa tiež distribučné kanály a zelený trh rastie a rozvíja sa. Zelená je teda hlavný prúd dneška, pretože stále viac ľudí sa znepokojuje nad udržateľnosťou a s ňou súvisiace problémy, než predtým. Zelení marketéri veria, že ľudia sa znepokojujú, pretože cítia, že planéte škodia a zákazníci sa obávajú o schopnosť planéty udržiavať ľudský život. [4] Každá generácia je zelená Prvú modernú zelenú generáciu, ktorá začínala s baby boomers, tvoria ľudia narodení v rokoch a sú to najstarší boomeri, ďalšiu predstavovali narodení v rokoch , a nazýva sa generácia X: oči pre svet. Patria k nej známi americkí herci, ktorí sú propagátori a najviac medializovaní envimenromentalisti. Generácia Y predstavuje obdobie rozvoja digitálnych médií a ich riadenie. Je to tzv. miléniová generácia, narodená v rokoch a rástla spojená s počítačmi a internetom. Najmladšou je generácia Z, ktorá má v dnešnej dobe menej ako 16 rokov a zelená sa stáva prirodzenou súčasťou ich života. [4] Podpora ekologicky bezpečných produktov sa v Európe začala na začiatku roku V tomto období už boli niektoré produkty označené za škodlivé pre zemskú atmosféru a začali sa uvádzať na trh nové, zelené produkty, ktoré sú menej škodlivé pre životné prostredie. Samotný vývoj zeleného marketingu predstavujú tri fázy: Prvá fáza sa nazýva ekologický zelený marketing a zahŕňa marketingové aktivity, ktoré riešia problémy životného prostredia, druhú fázu predstavuje fáza životného prostredia, v ktorej sa pozornosť zeleného marketingu presunula na čisté technológie a tretiu fázu predstavuje udržateľný zelený marketing. Výhody dobrého zeleného marketingového programu má ten program, ktorý má silné väzby na lokálne enviromentálne skupiny a má širokú podporu regionálnych a národnostných skupín, ktoré majú záujem na podpore obnoviteľných zdrojov. Dokáže pridať obnoviteľné zdroje alebo podporuje obnoviteľné projekty, podporuje vývoj nových a vylepšených produktov a služieb, s ohľadom na životné prostredie. Existuje v podstate päť dôvodov, pre ktoré by mal obchodník uvažovať o prijatí zeleného marketingu. Sú to: 95

5 - mnoho firiem vidí tieto zmeny ako príležitosť alebo konkurenčnú výhodu CSR nad inými na trhu - adaptácia zeleného marketingu v oblasti sociálnej zodpovednosti, kde si mnoho firiem začína uvedomovať, že sú členmi širšieho spoločenstva a musia sa správať zodpovedne k životnému prostrediu; tieto otázky z oblasti životného prostredia sú následne integrované do firemnej kultúry - ďalším dôvodom je rešpektovanie a dodržiavanie vládnych nariadení a zákonov, ktoré sa týkajú životného prostredia; aplikácia zeleného marketingu v tejto oblasti je zameraná na ochranu spotrebiteľov - adaptácia zeleného marketingu v prostredí konkurenčných tlakov predstavuje snahu firiem udržať svoju konkurencieschopnosť; v mnohých prípadoch firmy sledujú konkurenciu v oblasti jej ekologického správania - adaptácia zeleného marketingu má vplyv na cenu a zisk, likvidácia ekologicky škodlivých vedľajších produktov je stále nákladnejšia a v niektorých prípadoch aj ťažká; firmy preto snažia vyvinúť účinné výrobné postupy znižujúce spotrebu niektorých surovín a tým aj minimalizáciu odpadu. [8] Čo je zelený marketing V roku 1975 sa prvýkrát objavil pojem zelený marketing na prvej konferencií, ktorá bola venovaná ekologickému marketingu a usporiadala ju Americká marketingová spoločnosť. Na tomto seminári odborníci z viacerých oblastí skúmali dopad ekologicky orientovaného marketingu na životné prostredie. Zároveň bol ekologický marketing definovaný ako štúdium pozitívnych a negatívnych aspektov marketingových aktivít na znečistenie, spotrebu energie a spotrebu neenergetických zdrojov. Táto prvotná definícia zeleného marketingu obsahuje tri najdôležitejšie zložky: - je to podmnožina celkovej marketingovej aktivity - skúma pozitívne a negatívne aktivity - je skúmaná obmedzená škála enviromentálnych otázok. [5, s.119] Definícií zeleného marketingu je mnoho, napr.: je to implementácia marketingového programu zameraného na enviromentálne uvedomelý segment trhu, je to marketing produktov, ktoré sú pokladané za bezpečné k životnému prostrediu, je to snaha spoločnosti vyrábať, propagovať baliť a recyklovať produkty spôsobom citlivým k ekologickým otázkam. Pri označovaní tohto druhu marketingu existuje určitá voľnosť pri používaní termínov. Používajú sa vzájomne zameniteľné termíny a to zelený, ekologický a eko-marketing, ale ustálené pomenovanie v súčasnosti predstavuje zelený marketing. 96

6 Pre porovnanie uvádza Lieskovská [2, s.21] stratégiu klasického a zeleného marketingu takto. Klasický marketing vychádza z: - dopytu zákazníka - segmentácie trhu - cielenia - umiestňovania - získania konkurenčnej výhody. Zelený marketing, je naproti tomu, definovaný takto: Zelený marketing tvoria všetky aktivity, ktoré sú zamerané na vytváranie a prispôsobovanie každej výmeny, ktorá uspokojuje ľudské potreby tak, aby toto uspokojenie malo minimálny poškodzujúci účinok na životné prostredie. Marketingový mix - 4P, 4C V marketingovom mixe zeleného marketingu sú rešpektované zásady klasického marketingového mixu 4P: product - výrobok, price - cena, place - spôsob distribúcie a promotion - komunikačná politika. Druhý pohľad na marketingový mix predstavuje pohľad zo strany kupujúceho, kde sa používa komplex 4C a to: customer value - hodnota produktu pre zákazníka, customer costs - náklady na kúpu výrobku a jeho používanie, covenience - dostupnosť riešení, pohodlie pre zákazníka a communication - obojstranná komunikácia. Medzi chápaním týchto prístupov existuje vzájomná väzba. Model marketingového mixu zeleného marketingu by mal, samozrejme, obsahovať všetky 4P. Produkt: výrobca by mal ponúkať ekologické výrobky, ktoré nielen nesmú kontaminovať životné prostredie, ale by ho mal chrániť a dokonca likvidovať existujúce škody na životnom prostredí. Cena: cena týchto výrobkov môže byť o niečo vyššia ako ich tradičné alternatívy. Z hľadiska konečného spotrebiteľa musia byť tvrdenia o produkte dôveryhodné, jeho cena by mala odrážať jeho hodnotu z hľadiska zákazníka a zelený produkt by mal byť ľahko dostupný. Cena je tiež kritickým a dôležitým faktorom zeleného marketingové mixu, pretože väčšina spotrebiteľov je ochotná zaplatiť za výrobok vyššiu cenu v prípade, ak vnímajú jeho extra hodnotu. Táto hodnota môže byť napr. vyšší výkon, rôzne funkcie, dizajn, vizuálna príťažlivosť alebo chuť. Miesto: distribučná logistika je v zelenom marketingu veľmi dôležitá a dôraz je tiež kladený na ekologické balenia. Komunikácia: komunikácia s trhom by mala klásť dôraz na enviromentálne aspekty a tieto by mali byť publikované s cieľom zlepšiť imidž firmy, ďalej môže zverejňovať skutočnosť, že vynakladá výdavky na ochranu životného prostredia a sponzoruje tieto aktivity. V oblasti 97

7 komunikačnej politiky, ktorá podporuje zelený marketing najmä reklamou existujú tri druhy reklamy: Sú to reklamy, ktoré riešia vzťah medzi výrobkom alebo službou a biofyzikálnym prostredím, reklamy, ktoré podporujú zelený životný štýl tým, že upozorňujú na výrobky alebo služby a reklamy, ktoré predstavujú imidž firmy ako zodpovednú za životné prostredie a jej produkt má významný dopad na zákazníkov. Inovatívny spôsob využitia 4P v prostredí zeleného marketingu povzbudzuje zákazníkov k nákupu ekologicky šetrných výrobkov. 4P premietnuté do 4C, teda hodnoty produktu, nákladov na jeho kúpu, obojstrannú komunikácia a pohodlie pre zákazníka, z pohľadu zákazníka, nie výrobcu sú: Hodnota produktu pre zákazníka: znamená riešiť zákaznícke problémy, t.j. je potrebné poznať ich potreby a ponúkať produkty a služby, ktoré uspokoja potreby zákazníkov a berie do úvahy sociálne a ekologické aspekty. Náklady na kúpu výrobku: cena takéhoto výrobku alebo služby nezahŕňa len finančné náklady, ale aj psychologické, sociálne a enviromentálne náklady na jeho získanie, používanie a likvidáciu výrobku. Pohodlie pre zákazníka: znamená, že zákazníci chcú používať produkty a služby, ktoré zodpovedajú ich potrebám a sú ľahko a pohodlne prístupné a používateľné. Komunikácia: green komunikácia ide nad rámec propagácie, čo je forma presviedčania a jednosmerná komunikácia od predávajúceho ku kupujúcemu. [2, s. 21], [4] Zelené pranie - greenwashing Spotrebitelia, ktorí sa zamýšľajú, s rastúcim znepokojením, nad otázkami ako je globálne otepľovanie, prudko stúpajúce ceny benzínu, udržateľnosť a ďalšie vplyvy ľudí na prírodné zdroje, stále častejšie sa pri kúpe výrobkov rozhodujú s ohľadom na ich enviromentálny vplyv. Výsledkom tohto ich rozmýšľania sú tisícky marketingových tvrdení, ktorými vychvaľujú firmy ekologické vlastnosti svojich výrobkov a služieb. Mnoho spoločností to robí oprávnene, ale sú aj také, ktoré úmyselne alebo aj neúmyselne používajú klamné a zavádzajúce tvrdenia, ktoré sú označované ako greenwashing. Greenwashing teda, vo všeobecnosti, používa marketingové tvrdenia alebo vyhlásenia - slová, mená, tvrdenia alebo iné symboly ktoré klamú alebo uvádzajú spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o prínos ich výrobkov alebo služieb pre životné prostredie. Hlavným cieľom greenwashingu je poskytnúť spotrebiteľom pocit, že organizácia prijala opatrenia, ktorými pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu. Všeobecne sú definované tieto prehrešky grennwashingu: - skrytý obchodný ťah, kedy sa zelený produkt sa stáva zeleným len na základe jednej vybranej vlastnosti, napr. obalu, ale nie sú uvedené jeho iné, negatívne vlastnosti - neexistujúci dôkaz - napr. náhrada certifikácie len informáciami, ktoré podporujú produkt 98

8 - povrchnosť tvrdení, ktoré sú bezvýznamné ak nie je vypracovaná podrobná analýza produktu - voľba menšieho zla - sú to tvrdenia, ktoré sú platné len v úzko vymedzenej kategórií výrobku - bezvýznamnosť, kde tvrdenie je síce pravdivé, ale bez významu - hrubá lož. Niektorí autori uvádzajú týchto sedem hriechov greenwashingu: zamlčanie negatív, chýba dôkaz, vágnosť, irelevantnosť, menšie z dvoch ziel, prosté klamstvo a falošná ekoznačka. Na Slovensku môže proti greenwashingu zasiahnuť Rada pre reklamu alebo Slovenská obchodná inšpekcia. V západnej Európe sa proti greenwashingu začína objavovať jeho prísnejšia štátna regulácia. [4], [8] ZÁVER Aj keď niektorí autori tvrdia, že hlavným prispievateľom k zhoršovaniu životného prostredia je trh, v posledných rokoch zohráva imidž podniku vo vzťahu k životnému prostrediu stále väčšiu úlohu. Spotrebitelia sa stále viac zaujímajú o obmedzené prírodné zdroje, preto sa zelený marketing stáva pre obchodné spoločnosti stále dôležitejším. A nielen obchodné spoločnosti, ale aj výrobcovia zdôrazňujú tieto svoje priority a zdôrazňujú dôveryhodnosť svojich tvrdení o enviromentálne vhodných výrobkoch. SÚHRN V priebehu posledných desaťročí minulého storočia sa stále viac do popredia dostávala otázka znečisťovania životného prostredia a nastupuje snaha o jeho zlepšenie. Nasledujúce riadky veľmi stručne charakterizujú snahy podnikov presadzovať vo svojej činnosti prvky zeleného marketingu. Zaoberajú sa spoločenskou zodpovednosťou podnikov, charakterizujú proces zeleného marketingu od jeho vzniku až po súčasnosť. V rámci zeleného marketingu sa dotknú aj jeho marketingového mixu a upozorňujú aj na jeho negatíva - zelené pranie, greenwashing. KĽÚČOVÉ SLOVÁ Spoločenská zodpovednosť podnikov, zelený marketing, marketingový mix zeleného marketingu, zelené pranie. 99

9 LITERATÚRA [1] GÁL,F., MESEŽNIKOV,G., KOLÁR, M. Vízia vývoja SR do roku Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, s. ISBN , [2] LIESKOVSKÁ, V. Zelený marketing. Bratislava: Ekonóm, s., ISBN [3] NÍZKA, H. Aplikovaný marketing. Bratislava: Iura Edition, spol.s.r.o, s. ISBN [4] OTTMAN, J. A. The new rules of green marketing. Strategies, Tools and Inspiration for Sustainable Branding. Sheffield: Greenleaf Publishing Limited, UK, p., ISBN [5] RUSKO, M., BALOG, K.[Eds.] Manažérstvo životného prostredia VII. konferencia so zahraničnou účasťou, Jaslovské Bohunice 2007, Žilina: Strix et VeV, ISBN [6] TRNKOVÁ, J. Co znamená společenská odpovědnost firem? In: Kolektiv autorov: Naříč společenskou odpovědností firem, ASIS, 2005, s. 32,33 [7] Európska únia, Zelená kniha, 2001: [8] KONTAKTNÁ ADRESA Ing. Miriam Horváthová, PhD., Fakulta Manažmentu PU, Konštantínova 16, Prešov, 100

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU

PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU ACTA FACULTATIS TECHNICAE XVI ZVOLEN SLOVAKIA 2011 PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU František FREIBERG Erika SUJOVÁ ABSTRACT: The management of life cycle costing

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

OBSAH CONTENT. Marketing Briefs 56 Pavel Štrach Hidden Research Subjects in Marketing Science Skryté výzkumné subjekty v marketingu

OBSAH CONTENT. Marketing Briefs 56 Pavel Štrach Hidden Research Subjects in Marketing Science Skryté výzkumné subjekty v marketingu OBSAH CONTENT Príspevky Contributions 2 Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová Moderné prístupy k marketingovému riadeniu v súčasnosti Modern approaches to current marketing management 12 Peter

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2014 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe 16 Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

USING TOURISM TO INSTIGATE BUY LOCAL BEHAVIOR: CUTI2 SATU MALAYSIA CAMPAIGN AS SOCIAL MARKETING TOOL IN MALAYSIA AND THAILAND

USING TOURISM TO INSTIGATE BUY LOCAL BEHAVIOR: CUTI2 SATU MALAYSIA CAMPAIGN AS SOCIAL MARKETING TOOL IN MALAYSIA AND THAILAND USING TOURISM TO INSTIGATE BUY LOCAL BEHAVIOR: CUTI2 SATU MALAYSIA CAMPAIGN AS SOCIAL MARKETING TOOL IN MALAYSIA AND THAILAND VYUŽÍVANIE CESTOVNÉHO RUCHU NA PODPORU PREDAJA DOMÁCICH PRODUKTOV: CUTI2 SATU

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market Modern in the business practice the source of competitive advantage in the global market Moderný v èinnosti podniku zdroj konkurenènej výhody na globálnom trhu E. HORSKÁ Slovak University of Agriculture

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava www.reformazdravotnictva.sk Corporate Design: M.E.S.A. 10 Consulting Group Obálka & Print: Publicis Knut Copyrights Pre reformu zdravotníctva

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov

Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Seminář NUŠL, Praha,

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Analytický pohľad na komunikáciu vo vybranom podniku Analyticalview on communication in selected enterprise

Analytický pohľad na komunikáciu vo vybranom podniku Analyticalview on communication in selected enterprise Analytický pohľad na komunikáciu vo vybranom podniku Analyticalview on communication in selected enterprise Martina Ferencová, Aneta Daňková Abstract: Communication is an inseparable part of the economic

More information

Projekt komunikačnej stratégie firmy XY. Bc. Anna Chochoľáková

Projekt komunikačnej stratégie firmy XY. Bc. Anna Chochoľáková Projekt komunikačnej stratégie firmy XY Bc. Anna Chochoľáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práca sa zaoberá súčasným stavom marketingovej komunikácie vo firme XY. Práca je rozdelená na teoretickú

More information

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA a KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2008 zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) platných v EU CONSOLIDATED ANNUAL REPORT and CONSOLIDATED

More information

MARKETINGOVÝ MIX SPOLEČNOSTI ON SEMICONDUCTOR, A.S. MARKETING MIX OF ON SEMICONDUCTOR COMPANY

MARKETINGOVÝ MIX SPOLEČNOSTI ON SEMICONDUCTOR, A.S. MARKETING MIX OF ON SEMICONDUCTOR COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT MARKETINGOVÝ MIX SPOLEČNOSTI ON SEMICONDUCTOR,

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Daniela Uličná Konferencia: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií 26.11.2013 Prečo vôbec hovoriť o otázke riadenia kvality v kontexte NSK? NSK by mala zlepšiť

More information

Etické atribúty reklamy, propagácie a public relations v marketingovej komunikácii

Etické atribúty reklamy, propagácie a public relations v marketingovej komunikácii P. HORÒÁK: Etické atribúty reklamy, propagácie a public relations v marketingovej komunikácii 34 Etické atribúty reklamy, propagácie a public relations v marketingovej komunikácii PAVEL HORÒÁK K ¾ ú è

More information

INTEGRATING SOCIAL MEDIA IN CRISIS RESPONSE: LEARNING FROM A REALISTIC CRISIS EXERCISE

INTEGRATING SOCIAL MEDIA IN CRISIS RESPONSE: LEARNING FROM A REALISTIC CRISIS EXERCISE 20. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Žilina, 20. - 21. máj 2015 INTEGRATING SOCIAL MEDIA IN CRISIS RESPONSE:

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH UNIVERSUM PREŠOV 2005 NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH (Výskumná správa pripravená v rámci riešenia projektu štátneho programu výskumu a vývoja Národ,

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

OUTSOURCINGOVÉ MODELY A PREVÁDZKA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

OUTSOURCINGOVÉ MODELY A PREVÁDZKA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OUTSOURCINGOVÉ MODELY A PREVÁDZKA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU Bohuslav Martiško Fakulta financií, Univerzita Mateja Bela, Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica, SR bohuslav.martisko@umb.sk Abstrakt Článok

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Seminárny bulletin - Správa a riadenie podnikov

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Seminárny bulletin - Správa a riadenie podnikov Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Seminárny bulletin - Správa a riadenie podnikov Obsah: Daneš BRZICA Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, Bratislava Správa korporácie ako evolučný proces

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN RESOURCES

BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN RESOURCES BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN RESOURCES Bachelor Thesis Bratislava 2015 Katarína Polievka BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN

More information

Analýza spokojenosti zákazníků se službami firmy XY

Analýza spokojenosti zákazníků se službami firmy XY Analýza spokojenosti zákazníků se službami firmy XY Veronika Prnová Bakalářská práce ABSTRAKT Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť spokojnosť zákazníkov so službami firmy XY. Zisťovanie spokojnosti

More information

E-LOGOS. usudzovanie z časti na celok. Miroslav Titze ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013. University of Economics Prague

E-LOGOS. usudzovanie z časti na celok. Miroslav Titze ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013. University of Economics Prague E-LOGOS ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013 University of Economics Prague e Makroekonómia a mylné usudzovanie z časti na celok Miroslav Titze Abstract Main goal of the paper is discuss

More information

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCA Veronika KOLLÁROVÁ

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCA Veronika KOLLÁROVÁ SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCA 2008 Veronika KOLLÁROVÁ SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Rektor: prof. Ing. Mikuláš Latečka, PhD.

More information

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 15 th International Scientific

More information

RIADENIE KVALITY V PROCESE KAMENÁRSKEJ VÝROBY

RIADENIE KVALITY V PROCESE KAMENÁRSKEJ VÝROBY RIADENIE KVALITY V PROCESE KAMENÁRSKEJ VÝROBY Ing. Henrieta PAVOLOVÁ, PhD., Mgr. Mária Muchová Abstrakt Predkladaný príspevok sa zaoberá riadením kvality vo výrobe výrobkov z prírodného kameňa. Podáva

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. Zborník vedeckých prác

Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. Zborník vedeckých prác Zborník vedeckých prác Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Katedra manažmentu Vydavateľstvo EKONÓM 2007 Zborník vedeckých prác Editori: Ing. Peter Mesároš, PhD.

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

Strategy related factors of business entity structure and behaviour

Strategy related factors of business entity structure and behaviour Strategy related factors of business entity structure and behaviour Faktory struktury a chování podnikatelských subjektů ve vztahu k jejich strategii J. HRON Czech University of Agriculture, Prague, Czech

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

Konkurence na železnici

Konkurence na železnici MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Konkurence na železnici budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012 editoři: Martin Kvizda Zdeněk Tomeš Brno

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 TRENDY REGIONÁLNEHO ROZVOJA V EURÓPSKEJ ÚNII NITRA 2009 GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

Zborník z 5. ročníka

Zborník z 5. ročníka Zborník z 5. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému Filantropia 2011 Tri Grácie namaľoval francúzsky portrétista Alexandre-Jean Dubois-Drahonet začiatkom 19. storočia.

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra poisťovníctva

Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra poisťovníctva Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra poisťovníctva VÝVOJOVÉ TRENDY V POISŤOVNÍCTVE 2011 TRENDS OF DEVELOPMENT IN THE INSURANCE 2011 Zuzana LITTVOVÁ Peter MARKO Zuzana BROKEŠOVÁ

More information

automobilky, register automotive, dodávatelia, robotika, automatizácia, t ti á i zváranie,

automobilky, register automotive, dodávatelia, robotika, automatizácia, t ti á i zváranie, 4 / 120 Kč www.leaderpress.sk 1/2013 6. ročník marec 2013 Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike ai magazine 1/2013 a u t o m o t i v e i n d u s t r y Journal about the automotive

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

Seznam diplomových prací 2015

Seznam diplomových prací 2015 Seznam diplomových prací 2015 Posudky vedoucích prací a oponentů a výsledky obhajob jsou k dispozici v knihovně VŠMVVP Název práce Autor(příjmení, jméno) Titul Signatura Vedoucí práce Oponent Hospodářské

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

HLAVNÉ ČLÁNKY MAIN ARTICLES INFORMAČNÁ VEDA INFORMATION SCIENCE BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY SIVÁ LITERATÚRA GREY LITERATURE AND MARKETING

HLAVNÉ ČLÁNKY MAIN ARTICLES INFORMAČNÁ VEDA INFORMATION SCIENCE BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY SIVÁ LITERATÚRA GREY LITERATURE AND MARKETING 1/2016 Informačné technológie a knižnice OBSAH CONTENS VYDAVATEĽ: Centrum VTI SR, Bra slava IČO vydavateľa: 00 151 882 marec 2016 ročník 20., vychádza 4x ročne evidenčné číslo: EV 3501/09 publikačné číslo

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

Udržateľné miesto výstavby

Udržateľné miesto výstavby Projekt LEED kategórie Udržateľné miesto výstavby Voda Energia Materiály Kvalita vnútorného prostredia Hranice úrovní Pôvodné a prispôsobené druhy Dažďová voda Ochrana alergikov (opeľovanie hmyzom vs

More information

IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie

IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie 24.10.2014 Rozpočet vonkajších vzťahov EÚ Celková odsúhlasená suma balíka

More information

VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o. EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. BEZPE NOS, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2013

VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o. EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. BEZPE NOS, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2013 VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o. EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. BEZPENOS, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2013 Podhájska 2013 Editori PhDr. Katarína Greová doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.

More information

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 1, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 1.5.2011, Predregistrácia periodickej tlače na Ministerstve kultúri

More information

VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU V TRENČÍNE SOCIÁLNE SIETE A ICH VYUŽITIE V MARKETINGU Bc. Tibor Perina

VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU V TRENČÍNE SOCIÁLNE SIETE A ICH VYUŽITIE V MARKETINGU Bc. Tibor Perina VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU V TRENČÍNE SOCIÁLNE SIETE A ICH VYUŽITIE V MARKETINGU 2011 Bc. Tibor Perina VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU V TRENČÍNE SOCIÁLNE SIETE A ICH VYUŽITIE V MARKETINGU Diplomová práca Študijný

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

SWOT analýza. Bc. Lucia Bartovičová Bc. Kamila Korčeková. Inžinierske štúdium SEMESTRÁLNY PROJEKT Č.7

SWOT analýza. Bc. Lucia Bartovičová Bc. Kamila Korčeková. Inžinierske štúdium SEMESTRÁLNY PROJEKT Č.7 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVO TECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality SWOT analýza SEMESTRÁLNY PROJEKT Č.7 Bc. Lucia Bartovičová

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

Importance of the ICT sector for Slovakia

Importance of the ICT sector for Slovakia Importance of the ICT sector for Slovakia 2016 Úvod IT Asociácia predstavuje pod názvom Význam IKT sektora pre Slovensko v poradí už tretiu analýzu postavenia sektoru informačných a komunikačných technológií

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza ńtvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11 EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE InfoMedLib Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice 2 2010 Ročník 11 OBSAH Na prahu šesťdesiatky... 4 INFORMÁCIE ZO SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŢNICE Marta Weissová Štatistické

More information

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA INCIDENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN AND ADOLESCENTS IN CENTRAL SLOVAKIA MÁRIA

More information

spektrum Ovládajte domov jednoducho

spektrum Ovládajte domov jednoducho Časopis skupiny ABB na Slovensku 2 16 spektrum Ovládajte domov jednoducho Aplikačné softvéry robotiky ABB 9 Softvérový súbor RobotWare pre vyššiu produktivitu a nižšie náklady Optimalizácia a inovatívne

More information

Nový libertariánsky manifest. Samuel Edward Konkin III

Nový libertariánsky manifest. Samuel Edward Konkin III Nový libertariánsky manifest Samuel Edward Konkin III Koman Publishing, 1983 Venované Chrisovi R. Tameovi, ktorý mi povedal: Nemusí to byť ideálne, musí to byť napísané! Poďakovanie patrí predovšetkým

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT - FLOODLOG VSBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI

More information

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Bc. Kristína KAROĽOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY ROZVOJA KVALITY ŽIVOTA V SO ORP MIKULOV Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Ivan Andráško, PhD. Brno

More information

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra sociálneho rozvoja a práce REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Vedecký recenzovaný on-line časopis Ročník I číslo 2/2015 ISSN 2453 6148

More information