Nummer 23/12 6 juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Nummer 23/12 6 juni 2012"

Transcription

1 Nummer 23/12 6 juni 2012

2 Nummer 23/ juni 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad verschoven naar de eerstvolgende werkdag, waarop NL Octrooicentrum is geopend. Het blad verschijnt alleen in electronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14 rubrieken. Bijblad Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, oktober) in electronische vorm via de website van NL Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële mededelingen en andere wetenswaardigheden waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken hebben. Abonnementsprijzen per (kalender)jaar: Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in electronische vorm op de website van NL Octrooicentrum. Introduction Patent Bulletin The Patent Bulletin appears on the 3 rd working day of each week. If the Netherlands Patent Office is closed to the public on the above mentioned day, the date of issue of the Bulletin is the first working day thereafter, on which the Office is open. Each issue of the Bulletin consists of 14 headings. Official Journal Appears four times a year (January, April, July, October) in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office. The Official Journal contains announcements and other things worth knowing for the benefit of the Netherlands Patent Office and its customers. Subscription rates per calendar year: Patent Bulletin and Official Journal: free of charge in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office. Adres: NL Octrooicentrum Address: Netherlands Patent Office Patentlaan 2 2 Patentlaan Postbus 5820 Post Office Box: HV Rijswijk 2280 HV Rijswijk Telefoon: Telephone: +31(0) Telefax: Telefax: +31(0) Bankrekeningnummer: Account: Voor taksen en depotrekeningen: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A Fees, deposit accounts: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A

3 Nummer 23/ juni 2012 Inhoudsopgave Blz. Content Page Rubriek NL1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet Rubriek NL2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet Rubriek EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen. Rubriek EP2 bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien. Rubriek EP3 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien waarvoor een is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6 van de Octrooiwet Rubriek SPC Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende certificaten. Rubriek TvH Bevat gegevens betreffende topografieën van halfgeleiderproducten. Rubriek VB1 Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de Octrooiwet Rubriek VB2 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet Rubriek OV Bevat gegevens betreffende ingeschreven overdrachten. Rubriek NW Bevat gegevens betreffende ingeschreven naamswijzigingen. Rubriek MED Bevat gegevens betreffende overige mededelingen. Rubriek VRV Bevat gegevens betreffende verval of nietigverklaring Rubriek VRB Bevat gegevens betreffende verbeteringen op eerdere publicaties. 5 Heading NL1 Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading NL2 Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading EP1 Contains data concerning translations of the conclusions of European patent applications. 12 Heading EP2 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands. 133 Heading EP3 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands in which a translation was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the Patents Act Heading SPC Contains data concerning applications for- or granted Supplementary Protection Certificates. 157 Heading TvH Contains data concerning depots of original topographies of semi-conductor products. 158 Heading VB1 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law. 159 Heading VB2 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law in respect of which a decision has been taken or in respect for which a report has been made. 160 Heading OV Contains data concerning registered assignments. 161 Heading NW Contains data concerning registered changes in the names of the applicants or proprietors. 162 Heading MED Contains data concerning other communications. 163 Heading VRV Contains data concerning lapse or annulment. 176 Heading VRB Contains data concerning corrections on earlier publications

4 Nummer 23/ juni 2012 Overzicht van Inid codes INID CODES Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om de verschillende bibliografische gegevens te kunnen begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is een acronym van Internationally agreed Numbers for Identification of Data. De definities van INID codes wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9. INID CODES INID Codes are used on the front pages of patent documents and in official gazettes to identify various bibliographic data items without knowledge of the language used and the industrial property laws applied. INID is an acronym for Internationally agreed Numbers for the Identification of Data. The INID Codes are usually given in parenthesis adjacent to the appropriate bibliographic data item. The definitions of the INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of November 1998) and are listed below: (11) Octrooinummer (11) Patent number (13) Soort document volgens WIPO standaard 16 (13) Kind of document code according to WIPO standard ST.16 (15) Correctie informatie (15) Patent correction information (21) Octrooiaanvraagnummer (21) Application number (22) Datum van indiening (22) Date(s) of filing application(s) (23) Datum tentoonstelling (23) Date of exhibition (25) Taal van indiening (25) Language in which the published application was originally filed (26) Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd (26) Language in which the application is published (30) Voorrangsgegevens (30) Priority Data (31) Nummer voorrang (31) Number(s) assigned to priority application(s) (32) Datum voorrang (32) Date(s) of filling of priority application(s) (33) Land van herkomst voorrang (33) WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national patent office alloting the priority application number or the organization alloting the regional priority application number: for international applications filed under the PCT, the code "WO" is used. (34) Oorspronkelijk land van indiening (34) For priority fillings under the regional or international arrangements, the WIPO Standard ST.3 Code indentifying at least one country party to the Paris Union for which the regional or international application was made. (40) Datum van inschrijving (40) Date(s) of making available to the public (41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag (41) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an unexamined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (42) Datum van inschrijving van een onderzochte aanvraag (openbaarmaking) (42) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an examined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd (43) Date of publication by printing or similar process of anexamined document on which no grant has taken place on or before said date (44) Datum van openbaarmaking (44) Date of publication by printing or similar process of an examined document on which no grant has taken place on or before said date (45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi in Nederland (45) Date of publication by printing or similar process of a document on which no grant has taken place on or before said date (46) Inschrijvingsdatum conclusies (46) Date of publication by printing or similar process of the claim(s) only of a document (47) Verleningsdatum octrooi (47) Date from which the patent takes effect (48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is (48) Date of issuance of a corrected patent document uitgegeven (51) Internationale Octrooiclassificatie (51) International Patent Classification (54) Korte aanduiding (54) Title of the invention (62) Nummer moeder aanvraag (62) Number and, if possible, filling date of the earlier application from which the present document has been divided out (68) Nummer basis octrooi (68) Number of the basic patent (71) Naam aanvrager(s) (71) Name(s) of the applicant(s) (72) Naam uitvinder(s) (72) Name(s) of the inventor(s) if know to be such

5 Nummer 23/ juni 2012 (73) Naam octrooihouder(s) (73) Name(s) of grantee(s) (74) Naam gemachtigde (74) Name(s) of the attorney(s) or agent(s) (75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn (75) Name(s) of inventor(s) who is (are) also application(s) (81) Aangewezen landen volgens de PCT (81) Designated States(s) according to the PCT (83) Informatie over micro organismen (83) Information concerning the deposit of microorganisms (84) Aangewezen landen bij regionale octrooien (84) Designated Contracting States under regional patent conventions (86) Nummer van omgezette aanvraag (86) Apllication number of a PCT-application or number of European patent which is converted into a national application (87) Datum en nummer van een PCT aanvraag (87) Publication date and number of a PCT application (92) Certificaten: nummer en datum van de eerste nationale vergunning voor een geneesmiddel (93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor een geneesmiddel (92) For an SPC, number and date of the first national authorization to place the product on the market as a medicinal product (93) For an SPC, number and date and where applicable, country of origin, of the first authorzation to place the product on the market as a medicinal product within a regional economic community (94) Expiratiedatum voor een topografie (94) Calculated date of expiry of the topography (95) Certificaten: naam van het product (95) Name of the product protected by the basic patent and in respect of which the SPC has been apllied for or granted

6 Nummer 23/ juni 2012 Rubrieken NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale Octrooiclassificatie. (51) A01B 59/06 (21) (22) (54) Koppelsamenstel voor het aan een werkvoertuig koppelen van een aan te drijven werktuig. (71) Zuidberg Techniek Holding B.V. te Ens (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Jeroen Emiel Zuidberg te Zwolle (41) (51) A23L 1/212 A23L 1/064 A23L 1/05 (21) (22) (54) Voedingsmiddel en een werkwijze voor de bereiding van het voedingsmiddel. (71) Antonius Martinus Maria van Hees te Ysselsteyn (72) Antonius Martinus Maria van Hees te Ysselsteyn (41) (51) A23N 7/02 (21) (22) (54) Behandelingsinrichting, behandelelement, behandelingssamenstel en werkwijze. (71) Finis Foodprocessing Equipment B.V. te ULFT (74) Ir. Hoeben te Utrecht (72) Antony Henri Lucy Otto Marie Josephe van Raaij te Doetinchem (41) (51) A23P 1/08 A23L 1/308 A23L 1/052 A21D 2/36 (21) (22) (54) Werkwijze voor de reductie van vet- en/of olieadsorptie tijdens het frituren of bakken van voedingsmiddelen. (71) Marinus Jacobus Vervoort te Monnickendam (72) Marinus Jacobus Vervoort te Monnickendam (41) (51) H04R 1/10 A44B 19/30 A44B 19/26 (21) (22) (54) Oortelefoon voorzien van een rits. (71) Mieke Boogert te 's- Hertogenbosch (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Mieke Boogert te 's- Hertogenbosch (41) (51) B65D 1/02 B62J 11/00 A45F 3/16 (21) (22) (54) Bidon voor een rijwiel. (71) Koga B.V. te Heerenveen (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Daniël Emile Loot te Heerenveen Bart Johannus Tielbeek te Raalte (41) (51) A63B 23/12 A63B 21/005 (21) (22) (54) Apparaat voor lichaamsoefening. (71) Onder de Linden B.V. te DEVENTER (74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn (72) Johannes Dominicus Schröer te DEVENTER (41) (51) B60D 1/06 B21K 1/72 B21J 5/08 B21J 5/02 B21J 5/00 (21) (22) (54) Werkwijze voor het vervaardigen van een kogeldeel alsmede kogeldeel. (71) Terwa B.V. te IJsselstein (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Michiel Som te Raamsdonksveer Gheorghe Nica te Brasov, Roemenië (RO) Daniel Buzdugan te Brasov, Roemenië (RO) Ioan Pintilie te Brasov, Roemenië (RO) (41) (51) F21V 21/092 B60Q 7/00 B60Q 1/26 (21) (22) (54) Reserve LED verlichting op batterijen welke naar keuze wit of rood licht kan uitstralen en die in geval van nood door middel van een zuignap tijdelijk op de koplamp of het achterlicht van een motorvoertuig of motorrijtuig bevestigd en middels een scharnierpunt gericht kan worden. (71) Johannes Petrus Elisabeth Stoks te Blitterswijck (72) Johannes Petrus Elisabeth Stoks te Blitterswijck (41) (51) B65D 88/42 B65D 88/34 B63B 25/24 (21) (22) (54) Opblaasbaar element voor toepassing in het inwendige van een houder. (71) Erik Jeroen Eenkhoorn te Hengelo (74) mr. ir. Klooster te Leidschendam (72) Erik Jeroen Eenkhoorn te Hengelo (41) (51) B65F 3/08 (21) (22) (54) Kantelinrichting voor containers. (71) OMB Nederland B.V. te DRONTEN (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Pieter Albert Doorenweerd te DRONTEN (41) (51) B65G 17/08 (21) (22) (54) Schalmenband. (71) Johan Hendrik Bernard Kaak te Gaanderen (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Lodewijk Stephanus Magaretha Joseph van der Borg te Breedenbroek (41) (51) B65G 17/40 B65G 17/08 (21) (22) (54) Module voor een modulaire transportmat en modulaire transportmat. (71) Rexnord FlatTop Europe B.V. te 's- Gravenzande

7 Nummer 23/ juni 2012 (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Leonardus Adrianus Catharinus Cornelissen te Den Haag Cornelis Hendrik Mijndert Menke te Den Haag (41) (51) B65G 17/40 B65G 17/08 (21) (22) (54) Modulaire transportmat en module daarvoor. (71) Rexnord FlatTop Europe B.V. te 's- Gravenzande (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Leonardus Adrianus Catharinus Cornelissen te Den Haag Ronald Sigmond te Schiedam (41) (51) B65G 61/00 B65G 47/90 (21) (22) (54) Inrichting voor het aanbieden van een product aan een manipulator alsmede systeem en een werkwijze voor het geautomatiseerd beladen van een drager. (71) Vanderlande Industries B.V. te Veghel (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Gregorius Maria Adrianus van Vught te Eindhoven (41) (51) C25C 7/00 (21) (22) (54) Kathode-drager voor toepassing in een elektrolyse-inrichting alsmede een dergelijke elektrolyse-inrichting. (71) Martinus Franciscus Matheus Clement te Weert (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Martinus Franciscus Matheus Clement te Weert (41) (51) E01C 5/20 (21) (22) (54) Straatsteenelement, een elementenverharding en een werkwijze voor het vervaardigen daarvan. (71) Struyk Verwo Infra B.V. te Oosterhout (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Elger Blitz te Amsterdam Mark van der Eng te Amsterdam (41) (51) E02B 9/08 B63H 19/02 B63B 38/00 B63B 35/00 (21) (22) (54) Inrichting voor het omzetten van golfbewegingen in elektrische energie, vaartuig voorzien van een dergelijke inrichting, samenstel daarvan en werkwijze daarvoor. (71) Marcel Jacobus van Haasteren te Leimuiden (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Marcel Jacobus van Haasteren te Leimuiden (41) (51) E02B 17/08 (21) (22) (54) Jacking system. (71) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Henry Charles van der Pol te Krimpen a.d. IJssel Alexander Johannes Theodorus Bot te Rotterdam (41) (51) E06B 11/06 E06B 11/04 (21) (22) (54) Scharnier voor een hekwerk, een hekwerk en werkwijze voor het plaatsen van een dergelijk scharnier. (71) Achtien Hekwerk B.V. te Heerenveen (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Trinus Achtien te Rottum (41) (51) G01S 5/00 A01K 11/00 (21) (22) (54) Elektronisch lokaliseersysteem. (71) N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP te GROENLO (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Jeroen Martin van Dijk te Enschede Derk Jan Roosenboom te Haaksbergen (41) (51) G01S 5/02 G01S 13/76 (21) (22) (54) Locating and tracking system. (71) Stichting Van Hall Larenstein te Leeuwarden (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Johannes Gerhardus Franciscus Punt te Dokkum (41) (51) G03F 7/20 (21) (22) (54) Method of Operating a Patterning Device and Lithographic Apparatus. (71) ASML Netherlands B.V. te Veldhoven (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Vitaliy Prosyentsov te Deurne Willem Venema te EINDHOVEN Kars Troost te Waalre Adrianus van der Wielen te Eindhoven (31) 61/ (32) (33) (41) (51) G06F 3/033 (21) (22) (54) Multifunctional connector plug and method for portable electronic devices. (71) Sven Johannes Jeurissen te Margraten (72) Sven Johannes Jeurissen te Margraten (41) (51) G07C 1/24 G04F 8/08 (21) (22) (54) Method and system for detecting an event on a sports track. (71) AMB-it Holding B.V. te Haarlem (74) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) Bas Jan Emile van Rens te Haarlem (41) (51) H05B 41/02 H01J 61/54 (21) (22) (54) Discharge lamp device. (71) Ushio Denki Kabushiki Kaisha te Tokyo, (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Naoki Kitatochi te Himeji, Japan (JP) Toshiya Ukai te Himeji, Toshiyuki Okamoto te Himeji, Takashi Yamashita te Himeji, (31) (32) (41)

8 Nummer 23/ juni 2012 (51) H05K 3/46 (21) (22) (54) Detector Array with a Through-via Interposer. (71) General Electric Company te Schenectady, New York,, (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) John Eric Tkaczyk te NISKAYUNA, NEW YORK, Verenigde Staten van Jonathan David Short te Niskayuna, New York, Verenigde Staten van Charles Gerard Woychik te Niskayuna, New York, Verenigde Staten van James Wilson Rose te Niskayuna, New York, Verenigde Staten van (31) 12/ (32) (33) (41)

9 Nummer 23/ juni 2012 NL2: Verlening van Nederlandse octrooien. (51) A01B 59/06 (21) (22) (54) Koppelsamenstel voor het aan een werkvoertuig koppelen van een aan te drijven werktuig. (73) Zuidberg Techniek Holding B.V. te Ens (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Jeroen Emiel Zuidberg te Zwolle (51) A23L 1/212 A23L 1/064 A23L 1/05 (21) (22) (54) Voedingsmiddel en een werkwijze voor de bereiding van het voedingsmiddel. (73) Antonius Martinus Maria van Hees te Ysselsteyn (72) Antonius Martinus Maria van Hees te Ysselsteyn (47) (51) A23P 1/08 A23L 1/308 A23L 1/052 A21D 2/36 (21) (22) (54) Werkwijze voor de reductie van vet- en/of olieadsorptie tijdens het frituren of bakken van voedingsmiddelen. (73) Marinus Jacobus Vervoort te Monnickendam (72) Marinus Jacobus Vervoort te Monnickendam (47) (51) H04R 1/10 A44B 19/30 A44B 19/26 (21) (22) (54) Oortelefoon voorzien van een rits. (74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn (73) Mieke Boogert te 's- Hertogenbosch (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Mieke Boogert te 's- Hertogenbosch (51) B65D 1/02 B62J 11/00 A45F 3/16 (21) (22) (54) Bidon voor een rijwiel. (73) Koga B.V. te Heerenveen (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Daniël Emile Loot te Heerenveen Bart Johannus Tielbeek te Raalte (51) A47C 9/00 A47C 16/04 (21) (22) (54) Steuninrichting ten behoeve van het ondersteunen van het menselijk lichaam tijdens het verrichten van geknield werk. (73) Matador Exploitatie B.V. te HELVOIRT (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Kazimierz Dave Ramowski te HARMELEN (31) (32) (33) Nederland (51) B65D 21/02 A47G 7/04 (21) (22) (54) Een kartonnen logistiek systeem met geïntegreerd platform voor het transporteren en presenteren van producten. (73) Daniel Lodewijk Christiaan den Older te LICHTENVOORDE Gerardus Leonardes Josphus Lennards te ROERMOND (72) Daniel Lodewijk Christiaan den Older te LICHTENVOORDE Gerardus Leonardes Josphus Lennards te ROERMOND (47) (51) A63B 23/12 A63B 21/005 (21) (22) (54) Apparaat voor lichaamsoefening. (73) Onder de Linden B.V. te DEVENTER (72) Johannes Dominicus Schröer te DEVENTER (51) B60D 1/06 B21K 1/72 B21J 5/08 B21J 5/02 B21J 5/00 (21) (22) (54) Werkwijze voor het vervaardigen van een kogeldeel alsmede kogeldeel. (73) Terwa B.V. te IJsselstein (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Michiel Som te Raamsdonksveer Gheorghe Nica te Brasov, Roemenië (RO) Daniel Buzdugan te Brasov, Roemenië (RO) Ioan Pintilie te Brasov, Roemenië (RO) (51) F21V 21/092 B60Q 7/00 B60Q 1/26 (21) (22) (54) Reserve LED verlichting op batterijen welke naar keuze wit of rood licht kan uitstralen en die in geval van nood door middel van een zuignap tijdelijk op de koplamp of het achterlicht van een motorvoertuig of motorrijtuig bevestigd en middels een scharnierpunt gericht kan worden. (73) Johannes Petrus Elisabeth Stoks te Blitterswijck (72) Johannes Petrus Elisabeth Stoks te Blitterswijck (51) B65D 88/42 B65D 88/34 B63B 25/24 (21) (22) (54) Opblaasbaar element voor toepassing in het inwendige van een houder. (73) Erik Jeroen Eenkhoorn te Hengelo (74) mr. ir. Klooster te Leidschendam (72) Erik Jeroen Eenkhoorn te Hengelo (51) B65D 19/00 (21) (22) (54) Werkwijze voor het vervaardigen van een geschuimd vormdeel alsmede een bijzondere toepassing daarvoor. (73) Synbra Technology B.V. te Etten- Leur (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Matthijs Gebraad te OUD GASTEL Franciscus Petrus Antonius Kuijstermans te Sprundel Jan Noordegraaf te Wijchen (31) (32) (33) Nederland (47) (51) B65F 3/08

10 Nummer 23/ juni 2012 (21) (22) (54) Kantelinrichting voor containers. (73) OMB Nederland B.V. te DRONTEN (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Pieter Albert Doorenweerd te DRONTEN (47) (51) B65G 17/08 (21) (22) (54) Schalmenband. (73) Johan Hendrik Bernard Kaak te Gaanderen (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Lodewijk Stephanus Magaretha Joseph van der Borg te Breedenbroek (51) B65G 17/40 B65G 17/08 (21) (22) (54) Module voor een modulaire transportmat en modulaire transportmat. (73) Rexnord FlatTop Europe B.V. te 's- Gravenzande (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Leonardus Adrianus Catharinus Cornelissen te Den Haag Cornelis Hendrik Mijndert Menke te Den Haag (47) (51) B65G 17/40 B65G 17/08 (21) (22) (54) Modulaire transportmat en module daarvoor. (73) Rexnord FlatTop Europe B.V. te 's- Gravenzande (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Leonardus Adrianus Catharinus Cornelissen te Den Haag Ronald Sigmond te Schiedam (47) (51) B65G 61/00 B65G 47/90 (21) (22) (54) Inrichting voor het aanbieden van een product aan een manipulator alsmede systeem en een werkwijze voor het geautomatiseerd beladen van een drager. (73) Vanderlande Industries B.V. te Veghel (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Gregorius Maria Adrianus van Vught te Eindhoven (51) C25C 7/00 (21) (22) (54) Kathode-drager voor toepassing in een elektrolyse-inrichting alsmede een dergelijke elektrolyse-inrichting. (73) Martinus Franciscus Matheus Clement te Weert (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Martinus Franciscus Matheus Clement te Weert (47) (51) E01C 5/20 (21) (22) (54) Straatsteenelement, een elementenverharding en een werkwijze voor het vervaardigen daarvan. (73) Struyk Verwo Infra B.V. te Oosterhout (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Elger Blitz te Amsterdam Mark van der Eng te Amsterdam (47) (51) E01F 9/053 E01F 9/015 (21) (22) (54) Straatelement en werkwijze voor het vervaardigen van een dergelijk straatelement. (73) v.d. Bosch Beton B.V. te Almelo (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Emile Bernardus Antonius Kuipers te Geesteren (51) E02B 9/08 B63H 19/02 B63B 38/00 B63B 35/00 (21) (22) (54) Inrichting voor het omzetten van golfbewegingen in elektrische energie, vaartuig voorzien van een dergelijke inrichting, samenstel daarvan en werkwijze daarvoor. (73) Marcel Jacobus van Haasteren te Leimuiden (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Marcel Jacobus van Haasteren te Leimuiden (51) E02B 17/08 (21) (22) (54) Jacking system. (73) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Henry Charles van der Pol te Krimpen a.d. IJssel Alexander Johannes Theodorus Bot te Rotterdam (47) (51) E06B 11/06 E06B 11/04 (21) (22) (54) Scharnier voor een hekwerk, een hekwerk en werkwijze voor het plaatsen van een dergelijk scharnier. (73) Achtien Hekwerk B.V. te Heerenveen (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Trinus Achtien te Rottum (51) G01S 5/00 A01K 11/00 (21) (22) (54) Elektronisch lokaliseersysteem. (73) N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP te GROENLO (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Jeroen Martin van Dijk te Enschede Derk Jan Roosenboom te Haaksbergen (51) G01S 5/02 G01S 13/76 (21) (22) (54) Locating and tracking system. (73) Punt Licenties B.V. te Dokkum (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Johannes Gerhardus Franciscus Punt te Dokkum (47) (51) G06F 3/033 (21) (22) (54) Multifunctional connector plug and method for portable electronic devices. (73) Sven Johannes Jeurissen te Margraten (72) Sven Johannes Jeurissen te Margraten (51) G07C 1/24 G04F 8/08 (21) (22) (54) Method and system for detecting an event on a sports track. (73) AMB-it Holding B.V. te Haarlem (74) Ir. Metman te AMSTERDAM

11 Nummer 23/ juni 2012 (72) Bas Jan Emile van Rens te Haarlem

12 Nummer 23/ juni 2012 EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen. Nummer van het Europese octrooi aanvrage (11) Datum Publicatie Europese aanvrage (43) IPC klasse (51) Naam/Woonplaats aanvrager (71)

13 Nummer 23/ juni 2012 EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van internationale octrooiclassificatie. (51) A01B 59/00 (11) EP (21) EP (22) (31) BO (32) (33) Italië (54) A handle for a link, and a link of a three-point linkage (73) CBM S.p.A. te MODENA, Italië (IT) (72) Cornia, Enrico Maria te MODENA, Italië (IT) (51) C05G 1/00 C05F 11/00 A01C 1/06 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (54) SEED PELLETS AND SOILS FOR GROWING PLANTS (73) Eurochem N.V. te 8400 OOSTENDE, België (BE) (72) HAVDRA, Jiri te PRAGUE 8, Tsjechië (CZ) VAN HULLE, Bart, André, Maria te 9100 SINT-NIKLAAS, België (BE) (51) A01C 7/08 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Pneumatische Sämaschine, insbesondere Einzelkornsämaschine (73) Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG te HASBERGEN, BONDSREPUBLIEK (72) Scheufler, Bernd te HASBERGEN, BONDSREPUBLIEK Resch, Rainer te HAGEN A TW, BONDSREPUBLIEK (51) A01D 34/535 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) A flail element for use on a vegetation cutting machine and a shaft for a vegetation cutting machine (73) McConnel Ltd te SHROPSHIRE SY8 1JL, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Frank, John E. te LUDLOW, SHROPSHIRE SY8 1PF, GROOT BRITTANNIË (GB) Robertson, Ian te LUDLOW, SHROPSHIRE SY8 1JE, (51) A01F 25/18 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Verfahren und Vorrichtung zum Verdichten von abgeerntetem Erntegut zur Silageerzeugung (73) CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH te HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK (72) Haffert, Andreas Dr. te GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK Degen, Peter Dr. te SASSENBERG, BONDSREPUBLIEK (51) B29C 47/02 A01G 25/02 (11) EP (21) EP (22) (54) Vorrichtung zur Herstellung eines Tropfbewässerungsrohres (73) THE Machines Yvonand SA te 1462 YVONAND, Zwitserland (CH) (72) Kertscher, Eberhard te 1462, YVONAND, Zwitserland (CH) (51) A01J 25/06 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Nederland (54) Cutting frame for use in a curd vat (73) Tetra Laval Holdings & Finance S.A. te 1009 PULLY, Zwitserland (CH) (72) Van der Meulen, Wieger te 9104 ER, DAMWOUDE (51) B65G 47/76 B65G 43/10 B65G 43/08 A01K 31/16 (11) EP (21) EP (22) (31) U (32) (33) (54) FÖRDERBANDSTEUERUNG MIT KRAFTSENSOR (73) Big Dutchman International GmbH te VECHTA, (72) SÜDKAMP, Heinz te DINKLAGE, BONDSREPUBLIEK Kalkhoff, Christian te VECHTA, BONDSREPUBLIEK (51) A01K 89/01 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) A fixed spool fishing reel (73) Fox International Group Limited te HAINAULT, ESSEX IG6 3UT, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Little, Mark te BILLERICAY, ESSEX CM12 9QY, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C12N 5/00 C12N 15/85 A61K 35/12 A01N 1/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Method of controlling proliferation and differentiation of stem and progenitor cells

14 Nummer 23/ juni 2012 (73) Gamida Cell Ltd. te JERUSALEM, Israël (IL) HADASIT MEDICAL RESEARCH SERVICES AND DEVELOPMENT LTD. te JERUSALEM, Israël (IL) (72) Peled, Tony te MEVASERET ZION, Israël (IL) Fibach, Eitan te MEVASERET ZION, Israël (IL) Treves, Avi te MEVASERET ZION, Israël (IL) (51) C05G 3/00 A01N 25/10 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) CONTROLLED RELEASE PRODUCTS AND PROCESSES FOR THE PREPARATION THEREOF (73) Everris International B.V. te 6422 PD HEERLEN (72) TIJSMA, Edze Jan te 6224 LD MAASTRICHT TERLINGEN, Johannes Gijsbertus Antonius te 6373 VT LANDGRAAF HAAS-SCHRIJEN, Saskia te 6462 BC KERKADE VRIESEMA, Hein Herman te 6241 AR BUNDE (51) A61K 47/18 A61K 33/00 A01N 59/00 A01N 25/32 A01N 25/22 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) ACIDIFIED CHLORITE COMPOSITIONS CONTAINING NITROGENOUS STABILIZERS AND SYSTEMS AND METHODS RELATED THERETO (73) ALCIDE CORPORATION te REDMOND, WA 98052, Verenigde Staten van (72) MORELLI, Joseph te BOTHELL, WA 98011, Verenigde Staten van WALKER, Kelly te SEATTLE, WA 98115, Verenigde Staten van WARF, C., Cayce, Jr. te WOODINVILLE, WA 98072, (51) A21C 9/08 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Nederland (54) CONVEYANCE DEVICE (73) Kaak, Johan Hendrik Bernard te 7011 DZ GAANDEREN (72) PASCH, Lothar te 7061 WV TERBORG (51) A23L 3/358 A23L 3/3454 A23B 4/027 (11) EP (21) EP (22) (54) Method for improving the sensory properties and resistance of food and drink products to microorganisms (73) PURAC Biochem BV te 4206 AC GORINCHEM (72) Visser, Diana te 3039 LP ROTTERDAM Knikker, Dirk Alexander te 2959 CA STREEFKERK (51) A23L 1/0562 A23J 3/08 A23J 1/20 A23C 9/154 A23C 9/15 A23C 9/146 A23C 20/00 A23C 19/09 A23C 19/028 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Nieuw-Zeeland (54) MODIFIED MILK PROTEIN CONCENTRATES AND THEIR USE IN MAKING GELS AND DAIRY PRODUCTS (73) NEW ZEALAND DAIRY BOARD te WELLINGTON 1, Nieuw-Zeeland (NZ) (72) DYBING, Stephen, T., C/- NZMP (North America) Inc. te LEMOYNE, PENNSYLVANIA , Nieuw-Zeeland (NZ) BHASKAR, Ganugapati, Vijaya te PALMERSTON NORTH, Nieuw- Zeeland (NZ) DUNLOP, Francis, Patrick te PALMERSTON NORTH, Nieuw- Zeeland (NZ) FAYERMAN, Anthony, Michael te PALMERSTON NORTH, Nieuw- Zeeland (NZ) WHITTON, Michael, John te PALMERSTON NORTH, Nieuw- Zeeland (NZ) (51) A23J 3/08 A23D 7/01 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) STABILISERS USEFUL IN LOW FAT SPREAD PRODUCTION (73) Arla Foods Amba te 8260 VIBY J, Denemarken (DK) (72) BURLING, Hans, Arla Foods amba te DK-8260 VIBY J, Denemarken (DK) MADSEN, John Charles, Arla Foods amba te DK-8260 VIBY J, Denemarken (DK) FREDERIKSEN, Henrik K., Arla Foods amba te DK-8260 VIBY J, Denemarken (DK) (51) A23L 1/226 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (54) Method for imparting a fried onion aroma to foodstuffs (73) Symrise AG te HOLZMINDEN, BONDSREPUBLIEK (72) Albanese, Guido Pierre, Schafft Fleischwerke Ansbach te ANSBACH, BONDSREPUBLIEK Fontijne, Leendert Nicolaas, Unilever Res. Vlaardingen te 3133 AT VLAARDINGEN (51) A61P 3/08 A61P 3/02 A61P 21/06 A61K 36/282 A23L 2/52 A23L 1/30 A23L 1/29 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) Europees Octrooi Bureau (54) WATER-SOLUBLE EXTRACTS OF ARTEMISIA DRACUNCULUS (TARRAGON) FOR IMPROVEMENT OF GLUCOSE METABOLISM

15 Nummer 23/ juni 2012 (73) Finzelberg GmbH & Co. KG te ANDERNACH, (72) PISCHEL, Ivo te ROSSBACH, BONDSREPUBLIEK WALBROEL, Bernd te KÖNIGSWINTER, FEISTEL, Bjoern te ANDERNACH, BONDSREPUBLIEK (51) A61K 31/202 A23L 1/30 A23L 1/29 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (54) METHOD FOR TREATMENT AND PREVENTION OF RESPIRATORY INSUFFICIENCY (73) N.V. NUTRICIA te 2712 HM ZOETERMEER (72) BEERMANN, Christopher te NEU-ANSPACH, BONDSREPUBLIEK ZIELEN, Stefan te HOFHEIM, BONDSREPUBLIEK BÖHLES, Hans, Josef te FRANKFURT AM MAIN, SCHUBERT, Ralf te DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK (51) A23L 2/38 A23L 1/36 (11) EP (21) EP (22) (54) Process for the preparation of a beverage from nuts (73) Liquats Vegetals SA te GIRONA, Spanje (ES) (72) Erra Serrabasa, Josep Maria te VILADRAU (GIRONA), Spanje (ES) (51) G01N 33/14 C07J 73/00 A23L 2/02 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) Control of flavor characteristics of and indicator of freshness in fruit juice (73) TROPICANA PRODUCTS, INC. te BRADENTON, FL 34208, (72) Havekotte, Margaret te FAIRFIELD, CT 06824, Verenigde Staten van Hofmann, Thomas te MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK Glabasnia, anneke te 2036 CORMONDRÈCHE, Zwitserland (CH) Rakofsky, Todd te CRYSTAL LAKE, ILLINOIS 60014, Verenigde Staten van Nagle, Cheryl te BRADENTON, FLORIDA 34211, Verenigde Staten van Morello, Michael te CARY, ILLINOIS 60013, Verenigde Staten van Jordan, Rachel, L. te PALATINE, ILLINOIS 60067, Verenigde Staten van (51) C12G 3/02 A23L 2/38 A23L 2/02 A23L 1/28 A23L 1/20 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Zwitserland (54) Verfahren zur Herstellung einer Getränkebasis aus Pflanzenmolke (73) Schiefthaler-Nairz, Ursula te 8006 ZÜRICH, Zwitserland (CH) Nairz, Knud te 8006 ZÜRICH, (72) Schiefthaler-Nairz, Ursula te 8006 ZÜRICH, Zwitserland (CH) Nairz, Knud te 8006 ZÜRICH, (51) C12H 1/14 A23L 2/44 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) VERFAHREN ZUR KONSERVIERUNG VON GETRÄNKEN (73) LANXESS Deutschland GmbH te LEVERKUSEN, (72) HOFFMANN, Manfred te KEMPEN, BONDSREPUBLIEK BRODA, Ingo te WINDECK, VOGL, Erasmus te QINGDAO, China (CN) (51) A23L 2/66 A23L 1/40 A23J 1/20 A23C 21/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (54) IN SITU PREPARATION OF WHEY PROTEIN MICELLES (73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland (CH) (72) BOVETTO, Lionel, Jean, René te F LARRINGES, Frankrijk (FR) SCHMITT, Christophe, Joseph, Etienne te CH-1092 BELMONT S/LAUSANNE, Zwitserland (CH) (51) A24D 3/02 A24C 5/32 (11) EP (21) EP (22) (31) BO (32) (33) Italië (54) Manufacturing machine for producing combination cigarette filters (73) G.D Societa' per Azioni te BOLOGNA, Italië (IT) (72) Balletti, Leonardo te SAN LAZZARO DI SAVENA, Italië (IT) Esposti, Marco te CASALECCHIO DI RENO, Italië (IT) (51) C01B 31/08 C01B 31/00 B01D 39/20 A24D 3/16 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) METHOD AND APPARATUS FOR THE PLASMA PROCESSING OF FILTER MATERIAL (73) British American Tobacco (Investments) Ltd te LONDON

16 Nummer 23/ juni 2012 WC2R 3LA, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) MOLA, Michele te SOUTHAMPTON SO15 8TL, GROOT BRITTANNIË (GB) D'AGOSTINO, Riccardo te BARI, Italië (IT) FAVIA, Pietro te BARI, Italië (IT) DE VIETRO, Nicoletta te BARI, Italië (IT) FRACASSI, Francesco te BARI, Italië (IT) (51) B60R 21/2338 A41D 13/018 (11) EP (21) EP (22) (31) RM VR (32) (33) Italië Italië (54) PROTECTION DEVICE INCLUDING AN INFLATABLE MEMBER (73) Dainese S.p.A. te MOLVENA VI, Italië (IT) (72) DAINESE, Lino te I MOLVENA VI, Italië (IT) RONCO, Luigi te I MOLVENA VI, Italië (IT) AZZOLIN, Andrea te I MOLVENA VI, Italië (IT) (51) A41D 13/05 (11) EP (21) EP (22) (31) VR (32) (33) Italië (54) Wearable protection device (73) Dainese S.p.A. te MOLVENA, Italië (IT) (72) Ronco, Luigi te 36060, MOLVENA, Italië (IT) (51) D06M 23/08 D01G 3/00 D01F 8/12 D01D 10/00 A41G 3/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) Japan (54) ARTIFICIAL HAIR AND WIG USING THE SAME (73) Aderans Co., Ltd. te TOKYO , (72) SHIRAKASHI, Yutaka te UKU-KU, TOKYO, , WATANABE, Takayuki te UKU-KU, TOKYO, , ASAKURA, Osamu te UKU-KU, TOKYO, , IRIKURA, Akemi te UKU-KU, TOKYO, , II, Kazumi te UKU-KU, TOKYO, , WATANABE, Mutsuko te UKU-KU, TOKYO, , KOJIMA, Hiromi te UKU-KU, TOKYO, , SUGAWARA, Fumitaka te UKU-KU, TOKYO, , (51) A42C 2/00 A42B 3/06 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Zuid-Korea (54) Lightweight helmet shell and method for manufacturing the same (73) Nanotech Ceramics Co., Ltd. te BUSAN , Zuid-Korea (KR) Soyo Enterprise Inc. te GYEONGSANGNAM-DO , Zuid-Korea (KR) (72) Jeong, Sang-Ok te BUSANJIN-GU, BUSAN , Zuid-Korea (KR) Kim, Wan-Ouk te SEOUL , Zuid-Korea (KR) Lee, Young-Kyong te GYEONGSANGNAM-DO , Zuid-Korea (KR) (51) B29D 35/14 B29D 35/00 B29C 45/00 B29C 39/10 B29C 33/38 B29C 33/18 A43B 3/24 A43B 3/10 A43B 3/00 A43B 23/24 A43B 23/02 A43B 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Mit einem Dekor versehener Kunststoffschuh und Verfahren zu seiner Herstellung (73) ALSA GmbH te D STEINAU- UERZELL, BONDSREPUBLIEK (72) Bensing, Willi te SCHLÜCHTERN-KRESSENBACH, Herber, Karl-Heinrich te SINNTAL-MOTTGERS, (51) A43B 7/32 A43B 5/14 A43B 3/24 (11) EP (21) EP (22) (54) FOOTWEAR WITH SHOCK ADSORBER (73) Alpinestars Research S.R.L. te COSTE DI MASER (TREVISO), Italië (IT) (72) MAZZAROLO, Giovanni te I COSTE DI MASER (TREVISO), Italië (IT) (51) A43C 15/16 A43B 5/02 A43B 3/24 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Stud (73) adidas International Marketing B.V. te 1062 KR AMSTERDAM (72) Scholz, Wolfgang te LONNERSTADT, BONDSREPUBLIEK (51) A43B 5/04 (11) EP (21) EP (22) (31) TO (32) (33) Italië (54) Ski boot (73) Calzaturificio S.C.A.R.P.A. S.p.A. te ASOLO, Italië (IT) (72) Parisotto, Davide te 31010, CASELLA D'ASOLO, Italië (IT) (51) G04B 37/14 A44C 5/22 A44C 5/14 (11) EP (21) EP (22) (54) Système de réglage de la longueur d'un bracelet

17 Nummer 23/ juni 2012 (73) The Swatch Group Research and Development Ltd. te 2074 MARIN, Zwitserland (CH) (72) Grossenbacher, Pascal te 2000, NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH) Dionne, Jean-François te 3210, KERZERS, Zwitserland (CH) Winkler, Yves te 3185, SCHMITTEN, Zwitserland (CH) Born, Jean-Jacques te 1110, MORGES, Zwitserland (CH) Frenkel, Erik Jan te 2009, NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH) (51) A46D 3/04 A46B 13/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) VERFAHREN FÜR DIE MASCHINELLE HERSTELLUNG EINER SEGMENTBÜRSTE UND HILFSMITTEL FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS (73) Wöhler Brush Tech Gmbh te BAD WÜNNENBERG, (72) BRENKEN, Rudolf te BÜREN, BONDSREPUBLIEK (51) F16B 12/34 A47B 47/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) Feuille de matériau de construction (73) Etablissements DECAYEUX Société par actions simplifiée te FEUQUIÈRES-EN-VIMEU, Frankrijk (FR) (72) Decayeux, Etienne te FEUQUIÈRES-EN-VIMEU, Frankrijk (FR) Deceuvelaere, Frédéric te BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE, Frankrijk (FR) Garest, Sébastien te BOUILLANCOURT-EN-SÉRY, Frankrijk (FR) (51) A47B 96/06 A47B 57/42 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) Shelving brackets (73) Eden Industries (Uk) Limited te ABERDARE SOUTH WALES, CF44 9YN, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Hancocks, Granville te ABERDARE, SOUTH WALES CF44 9YN, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A47F 5/10 A47B 96/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) Product display unit (73) Cadbury Holdings Limited te UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1DH, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Davison, Max Matthew te GLENWOOD UPPER, DURBAN 4001, Zuid-Afrika (ZA) Cronje, Martin te UMGENI, DURBAN 4098, Zuid-Afrika (ZA) Tilley, Bevan te RICHMOND, SURREY, GROOT BRITTANNIË (GB) Lambrechts, Melanie te ASSAGAY, DURBAN 4001, Zuid-Afrika (ZA) (51) A47C 9/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Zweden (54) Fitting for hanging a chair, and chair having such a fitting (73) Mod art Designe te TABERG, Zweden (SE) (72) Lindbom, Anders te TABERG, Zweden (SE) (51) A47C 17/13 (11) EP (21) EP (22) (31) U (32) (33) (54) Schwenkfuß (73) Zehdenick Polstermöbel GmbH & Co. KG te DIEPENAU, (72) Regehr, Heinrich te ESPELKAMP, BONDSREPUBLIEK (51) A61G 7/065 A47C 21/08 A47C 19/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) BED ASSEMBLY (73) Huntleigh Technology Limited te BEDFORDSHIRE LU1 1TD, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) HAYES, Stephen te STRAITS, LOWER GORNAL DUDLEY, WEST MIDLANDS DY3 3AF, GROOT BRITTANNIË (GB) HOLLYOAK, Stephen te KINGSWINFORD WEST MIDLANDS DY6 8SJ, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A47F 1/08 (11) EP (21) EP (22) (31) TO (32) (33) Italië (54) A dispenser of boxed articles for retail shops (73) Mezzi Alternativi te S. MARTINO CANAVESE, Italië (IT) (72) Casati, Giuseppe te SAN MARTINO CANAVESE (TO), Italië (IT) (51) F16G 11/04 A47G 1/16 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) Dispositif de suspension d'éléments sur un mur (73) Civic Industrie Anciens Etablissements Heubes et Cie te CHENNEVIERES SUR MARNE, Frankrijk (FR) (72) Darmon, Roger te 75016, PARIS, Frankrijk (FR) Darmon, Laurent te 94150, RUNGIS, Frankrijk (FR) (51) A47J 31/41 (11) EP (21) EP (22) (31) (32)

18 Nummer 23/ juni (33) Nederland Nederland (54) SYSTEM FOR PREPARING A BEVERAGE SUITABLE FOR CONSUMPTION, AND EXCHANGEABLE HOLDER FOR SUCH SYSTEM (73) Sara Lee/DE B.V. te 3532 AA UTRECHT (72) DE GRAAFF, Gerbrand Kristiaan te NL-2161 BK LISSE KOELING, Hendrik Cornelis te NL BE AMERSFOORT TSANG, Ka Cheung te NL-1055 MA AMSTERDAM KAMERBEEK, Ralf te NL-3531 PJ UTRECHT (51) A47J 31/46 A47J 31/30 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Nederland (54) SYSTEM AND METHOD FOR PREPARING A BEVERAGE SUITABLE FOR CONSUMPTION, AND A USE OF SUCH A SYSTEM (73) Sara Lee/DE B.V. te 3532 AA UTRECHT (72) BROUWER, Gustaaf, Frans te NL KC NIJKERK GRAAFF, Gerbrand, Kristiaan te NL-2116 BK LISSE KOELING, Hendrik, Cornelis te NL BE AMERSFOORT VAN CAMP, Philippe, Jacques te NL-3572 JB UTRECHT (51) A47J 37/12 A47J 27/21 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) Appareil électrique de cuisson comportant un socle d'alimentation électrique et de vidange (73) SEB S.A. te ECULLY, Frankrijk (FR) (72) Mathey, Olivier te VONNAS, Frankrijk (FR) (51) A47J 45/10 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) Dispositif de préhension amovible d'un récipient culinaire et récipient culinaire pourvu d'un tel dispositif (73) Tele-Shopping te BOULOGNE, Frankrijk (FR) (72) Corbin, Jean-Yves te BOULOGNE, Frankrijk (FR) D'Estais, Mathias te BOULOGNE, Frankrijk (FR) (51) A47L 9/04 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) CLEANER HEAD FOR A CLEANING APPLIANCE (73) Dyson Technology Limited te MALMESBURY, WILTS SN16 0RP, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) WORKER, David Colin te MALMESBURY, WILTSHIRE SN16 9BW, GROOT BRITTANNIË (GB) DYSON, James te DODINGTON, GLOUCESTERSHIRE BS37 6SF, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A47L 15/42 A47L 15/13 A47L 15/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Geschirrspülmaschine, insbesondere Haushalts- Geschirrspülmaschine, mit einer Einrichtung zum verbesserten Schmutzabtrag (73) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH te MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (72) Hegemann, Dirk te 9014, ST. GALLEN, BONDSREPUBLIEK Heiligenmann, Caroline te 71032, BOEBLINGEN, BONDSREPUBLIEK Jerg, Helmut te 89537, GIENGEN, Malthaner, Heinrich te 70565, STUTTGART, BONDSREPUBLIEK Nannt, Hans-Peter te 89547, GERSTETTEN, BONDSREPUBLIEK (51) D06F 39/00 A47L 15/48 A47L 15/42 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) Appareil de lavage ayant un réservoir comportant au moins une réserve d'un matériau à accumulation de chaleur (73) FagorBrandt SAS te RUEIL MALMAISON, Frankrijk (FR) (72) Pont, Hervé te VINZELLES, Frankrijk (FR) Serve, Daniel te LYON, Frankrijk (FR) (51) A47L 15/46 A47L 15/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Turkije (54) A DISHWASHER (73) Arçelik Anonim Sirketi te ISTANBUL, Turkije (TR) (72) KURAN, Ayla te ISTANBUL, Turkije (TR) KUCUKCOSKUN, Bulent te ISTANBUL, Turkije (TR) (51) A47L 15/50 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) KORBFÜHRUNGSSCHIENE FÜR EINE GESCHIRRSPÜLMASCHINE (73) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH te MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (72) FETZER, Gerhard te GUNDELFINGEN, SCHÜTZ, Rainer te NERESHEIM, BONDSREPUBLIEK (51) A47L 15/50 (11) EP (21) EP (22) (54) Geschirrkorb mit schwenkbarem Anlageelement und

19 Nummer 23/ juni 2012 Haltemechanismus für das Anlageelement (73) V-Zug AG te 6301 ZUG, Zwitserland (CH) (72) Schnyder, Ruedi te 6005 LUZERN, Zwitserland (CH) (51) A61B 10/00 A61B 1/04 A61B 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) CATHETERSCOPE 3D GUIDANCE AND INTERFACE SYSTEM (73) University of Washington te SEATTLE, WA , (72) SOPER, Timothy te SEATTLE, WA 98105, Verenigde Staten van GLENNY, Robb te BELLEVUE, WA 98008, Verenigde Staten van SEIBEL, Eric te SEATTLE, WA 98117, Verenigde Staten van (51) A61B 19/00 A61B 17/00 A61B 1/005 A61B 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (54) Active medical apparatus system (73) Olympus Medical Systems Corp. te TOKYO , (72) Yoshie, Michifumi te TOKYO , (51) A61M 25/10 A61M 25/01 A61M 25/00 A61B 1/12 A61B 1/012 A61B 1/01 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) Japan (54) Insertion assisting tool for an endoscope (73) FUJIFILM Corporation te TOKYO, (72) Fujikura, Tetsuya te SAITAMA-SHI SAITAMA, (51) A61B 5/026 A61B 5/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR TRANSKUTANEN BESTIMMUNG VON BLUTGASEN (73) SENTEC AG te 4106 THERWIL, Zwitserland (CH) (72) HAYOZ, Josef te CH-4133 PRATTELN, Zwitserland (CH) WAGNER, Rolf te CH-4204 HIMMELRIED, Zwitserland (CH) (51) G01B 11/25 A61B 5/107 A61B 5/00 A61B 1/247 A61B 1/06 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Dental surface imaging using polarized fringe projection (73) Carestream Health, Inc. te ROCHESTER, NY , (72) Liang, Rongguang te PENFIELD NEW YORK 14526, Verenigde Staten van (51) A61B 5/0205 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) DETECTION OF DISORDERED BREATHING (73) CARDIAC PACEMAKERS, INC. te ST. PAUL, MN 55112, Verenigde Staten van (72) NI, Quan te SHOREVIEW, MN 55126, Verenigde Staten van HATLESTAD, John, D. te MAPLEWOOD, MN 55117, HARTLEY, Jesse, W. te LINO LAKES, MN 55014, Verenigde Staten van STAHMANN, Jeffrey, E. te RAMSEY, MN 55303, Verenigde Staten van KIM, Jaeho te REDMOND, WA 98052, Verenigde Staten van LEE, Kent te SHOREVIEW, MINNESOTA 55126, Verenigde Staten van (51) A61B 5/022 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (54) APPARATUS FOR MEASURING BIOLOGICAL DATA (73) Panasonic Corporation te OSAKA , (72) IDE, Kazuhiro te KADOMA-SHI, OSAKA, HAMAMOTO, Manabu te KADOMA- SHI, OSAKA, IWAI, Nobuo te KADOMA-SHI, OSAKA, (51) A61B 8/02 A61B 5/0444 A61B 5/024 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Fetal monitoring system and method (73) General Electric Company te SCHENECTADY, NY 12345, (72) Kabakov, Serguei te LAUREL, MD 20723, Verenigde Staten van (51) A61B 5/11 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (54) A BED WITH INTEGRATED SENSOR UNIT FOR A PATIENT (73) Philips Intellectual Property & Standards GmbH te HAMBURG, BONDSREPUBLIEK

20 Nummer 23/ juni 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. te 5621 BA EINDHOVEN (72) BRAUERS, Andreas te NL-5656 AE EINDHOVEN DORSCHEID, Ralf te NL-5656 AE EINDHOVEN JOHNEN, Frank te NL-5656 AE EINDHOVEN (51) G21K 1/04 A61B 6/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (54) Radiation imaging apparatus and processing method therefor (73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO , (72) Matsumoto, Kazuhiro te OHTA-KU TOKYO, (51) A61B 6/03 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) X-Ray scanning system (73) CXR Limited te RADLETT HERTFORDSHIRE WD7 8HT, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Morton, Edward James te GUILDFORD, SURREY GU1 2SL, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A61K 49/00 A61B 8/00 A61B 19/00 A61B 17/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Device for safe location and marking of a cavity and sentinel lymph nodes (73) Devicor Medical Products, Inc. te PLEASANT PRAIRIE, WI 53158, (72) Sirimanne, D. Laksen te PALO ALTO, CA 94306, Verenigde Staten van Fawzi, Natalie V. te BELMONT, CA 94002, Verenigde Staten van Sutton, Douglas S. te PACIFICA, CA 94044, Verenigde Staten van Lebovic, Gail S. te PALO ALTO, CA 94025, Verenigde Staten van Conston, Stanley R. te SAN CARLOS, CA 94070, Verenigde Staten van Wilson, Peter M. te FOSTER CITY, CA 94404, Verenigde Staten van Morrisey, Anne B. te MENLO PARK, CA 94025, Verenigde Staten van Bush, Mary Elizabeth te FREMONT, CA 94539, Verenigde Staten van (51) A61B 17/17 A61B 17/16 A61B 17/15 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Orthopaedic surgical instrument (73) DePuy Products, Inc. te WARSAW, IN 46581, Verenigde Staten van (72) Edwards, Jon M te WARSAW, MA 46582, Verenigde Staten van Asselin, Henri G Jr te LOWELL, MA 01852, Verenigde Staten van Beaupre, Todd R te READING, MA 01867, Verenigde Staten van Welling, Donald E te AMESBURY, MA 01913, Verenigde Staten van White, Roger J te LEXINGTON, MA 02420, Verenigde Staten van (51) A61B 17/80 A61B 17/17 (11) EP (21) EP (22) (31) P P (32) (33) (54) ADJUSTABLE BONE PLATES (73) Acumed LLC te HILLSBORO, OR 97124, Verenigde Staten van (72) HUEBNER, Randall, J. te BEAVERTON, OR 97007, HORST, Steven, P. te DAYTON, OR 97114, Verenigde Staten van (51) A61B 17/17 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Aiming guide for bone plates (73) Synthes GmbH te 4436 OBERDORF, Zwitserland (CH) (72) Grady, Mark P. Jr. te WEST CHESTER, PA 19380, Verenigde Staten van Didomenico, Scott te WARRINGTON, WA 18976, Mayo, Keith A. te GIG HARBOR, WA 98335, Verenigde Staten van Mast, Jeff W. te RENO, NV 89509, Bolhofner, Brett R. te SAINT PETERSBURG, FL 33703, (51) A61B 18/14 A61B 17/29 A61B 17/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Surgical instrument with elastically moveable instrument head (73) Tuebingen Scientific Medical GmbH te TUEBINGEN, (72) Braun, Marcus te HOLZGERLINGEN, (51) A61B 17/34 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Access seal with interstitial

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Nummer 32/12 8 augustus 2012

Nummer 32/12 8 augustus 2012 Nummer 32/12 8 augustus 2012 Nummer 32/12 1 8 augustus 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance PUBLIC HEALTH

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance PUBLIC HEALTH 1 GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY WASHINGTON DC B Athletic Training 1 MA B 1 BROWN UNIVERSITY PROVIDENCE RI B EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY JOHNSON CITY TN B 3 HUNTER COLLEGE NEW YORK NY B 4 UNIVERSITY

More information

Nummer 41/10 1 december 2010

Nummer 41/10 1 december 2010 Nummer 41/10 1 december 2010 Nummer 41/10 1 1 december 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 24/13 12 juni 2013

Nummer 24/13 12 juni 2013 Nummer 24/13 12 juni 2013 Nummer 24/13 1 12 juni 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 15/15 8 april 2015

Nummer 15/15 8 april 2015 Nummer 15/15 8 april 2015 Nummer 15/15 1 8 april 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 29/15 15 juli 2015

Nummer 29/15 15 juli 2015 Nummer 29/15 15 juli 2015 Nummer 29/15 1 15 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS

DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS 1 E-Bill Standard Layout A B C D E F G Field/ DHL Account Number Billing Customer Name Billing Customer Address Billing Customer City Billing Customer

More information

Nummer 08/12 22 februari 2012

Nummer 08/12 22 februari 2012 Nummer 08/12 22 februari 2012 Nummer 08/12 1 22 februari 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 08/13 20 februari 2013

Nummer 08/13 20 februari 2013 Nummer 08/13 20 februari 2013 Nummer 08/13 1 20 februari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 07/11 16 februari 2011

Nummer 07/11 16 februari 2011 Nummer 07/11 16 februari 2011 Nummer 07/11 1 16 februari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Acceptance Page 2. Revision History 3. Introduction 14. Control Categories 15. Scope 15. General Requirements 15

Acceptance Page 2. Revision History 3. Introduction 14. Control Categories 15. Scope 15. General Requirements 15 Acceptance Page 2 Revision History 3 Introduction 14 Control Categories 15 Scope 15 General Requirements 15 Control Category: 0.0 Information Security Management Program 17 Objective Name: 0.01 Information

More information

Nummer 44/11 2 november 2011

Nummer 44/11 2 november 2011 Nummer 44/11 2 november 2011 Nummer 44/11 1 2 november 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 20/15 13 mei 2015

Nummer 20/15 13 mei 2015 Nummer 20/15 13 mei 2015 Nummer 01/15 1 1 januari 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 32/14 6 augustus 2014

Nummer 32/14 6 augustus 2014 Nummer 32/14 6 augustus 2014 Nummer 32/14 1 6 augustus 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

Nummer 30/15 22 juli 2015

Nummer 30/15 22 juli 2015 Nummer 30/15 22 juli 2015 Nummer 30/15 1 22 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 34/10 13 oktober 2010

Nummer 34/10 13 oktober 2010 Nummer 34/10 13 oktober 2010 Nummer 34/10 1 13 oktober 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Accredited TOGAF 9, ArchiMate 2 and IT4IT Training Course Calendar June 2016 onwards

Accredited TOGAF 9, ArchiMate 2 and IT4IT Training Course Calendar June 2016 onwards Course Start Date Training Provider Training Course Name Type Course Location Duration Exam Status URL Contact Email Contact Telephone 2016-07-01 2016-07-01 Conexiam TOGAF 9 Training Course TOGAF 9 Combined

More information

Nummer 38/10 10 november 2010

Nummer 38/10 10 november 2010 Nummer 38/10 10 november 2010 Nummer 38/10 1 10 november 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 07/13 13 februari 2013

Nummer 07/13 13 februari 2013 Nummer 07/13 13 februari 2013 Nummer 07/13 1 13 februari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Nummer 04/14 22 januari 2014

Nummer 04/14 22 januari 2014 Nummer 04/14 22 januari 2014 Nummer 04/14 1 22 januari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

TEPZZ 69 _ZA T EP 2 692 310 A2 (19) (11) EP 2 692 310 A2. (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art.

TEPZZ 69 _ZA T EP 2 692 310 A2 (19) (11) EP 2 692 310 A2. (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. (19) TEPZZ 69 _ZA T (11) EP 2 692 3 A2 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. 13(4) EPC (43) Date of publication: 0.02.14 Bulletin 14/06 (21) Application number: 1276632.0 (22)

More information

Nummer 28/13 10 juli 2013

Nummer 28/13 10 juli 2013 Nummer 28/13 10 juli 2013 Nummer 28/13 1 10 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 08/14 19 februari 2014

Nummer 08/14 19 februari 2014 Nummer 08/14 19 februari 2014 Nummer 08/14 1 19 februari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 27/12 4 juli 2012

Nummer 27/12 4 juli 2012 Nummer 27/12 4 juli 2012 Nummer 27/12 1 4 juli 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 39/13 25 september 2013

Nummer 39/13 25 september 2013 Nummer 39/13 25 september 2013 Nummer 39/13 1 25 september 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 14/14 2 april 2014

Nummer 14/14 2 april 2014 Nummer 14/14 2 april 2014 Nummer 14/14 1 2 april 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 28/15 8 juli 2015

Nummer 28/15 8 juli 2015 Nummer 28/15 8 juli 2015 Nummer 28/15 1 8 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 43/13 23 oktober 2013

Nummer 43/13 23 oktober 2013 Nummer 43/13 23 oktober 2013 Nummer 43/12 1 23 oktober 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Vehicle Identification Numbering System 00.03

Vehicle Identification Numbering System 00.03 Vehicle Identification Numbering System 00.03 IMPORTANT: See Subject 050 for the vehicle identification numbering system for vehicles built before May 1, 2000. Federal Motor Vehicle Safety Standard 115

More information

Nummer 02/11 12 januari 2011

Nummer 02/11 12 januari 2011 Nummer 02/11 12 januari 2011 Nummer 02/11 1 12 januari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 51/12 19 december 2012

Nummer 51/12 19 december 2012 Nummer 51/12 19 december 2012 Nummer 51/12 1 19 december 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance LINGUISTICS # UNIVERSITY CITY STATE DEGREE MAJOR SPECIALTY RESTRICTION

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance LINGUISTICS # UNIVERSITY CITY STATE DEGREE MAJOR SPECIALTY RESTRICTION 1 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS - BOSTON ~ BOSTON MA M 1 ARIZONA STATE UNIVERSITY - TEMPE TEMPE AZ MD ~ M for Linguistics is for Residential Program ONLY. The online option is not ~ M in Linguistics is for

More information

Nummer 44/14 29 oktober 2014

Nummer 44/14 29 oktober 2014 Nummer 44/14 29 oktober 2014 Nummer 44/14 1 29 oktober 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE DOUBLE POUR PRODUCTION DE FAISCEAU DE PARTICULES AVEC UN CYCLOTRON

Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE DOUBLE POUR PRODUCTION DE FAISCEAU DE PARTICULES AVEC UN CYCLOTRON Title (en) A TWIN INTERNAL ION SOURCE FOR PARTICLE BEAM PRODUCTION WITH A CYCLOTRON Title (de) DOPPELTE INTERNE IONENQUELLE FÜR PARTIKELSTRAHLHERSTELLUNG MIT EINEM ZYKLOTRON Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE

More information

Nummer 37/14 10 september 2014

Nummer 37/14 10 september 2014 Nummer 37/14 10 september 2014 Nummer 37/14 1 10 september 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze

More information

Nummer 26/14 25 juni 2014

Nummer 26/14 25 juni 2014 Nummer 26/14 25 juni 2014 Nummer 26/14 1 25 juni 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

ANTHONY P. CARNEVALE NICOLE SMITH JEFF STROHL

ANTHONY P. CARNEVALE NICOLE SMITH JEFF STROHL State-Level Analysis HELP WANTED PROJECTIONS of JOBS and EDUCATION REQUIREMENTS Through 2018 JUNE 2010 ANTHONY P. CARNEVALE NICOLE SMITH JEFF STROHL Contents 1 Introduction 3 U.S. Maps: Educational concentrations

More information

Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL. Alabama

Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL. Alabama Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL 36130-2000 (334) 242-1998 Fax: (334) 242-0268 Alaska Commission

More information

Nummer 04/12 25 januari 2012

Nummer 04/12 25 januari 2012 Nummer 04/12 25 januari 2012 Nummer 04/12 1 25 januari 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 42/10 8 december 2010

Nummer 42/10 8 december 2010 Nummer 42/10 8 december 2010 Nummer 42/10 1 8 december 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

Nummer 44/12 31 oktober 2012

Nummer 44/12 31 oktober 2012 Nummer 44/12 31 oktober 2012 Nummer 44/12 1 31 oktober 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 41/11 12 oktober 2011

Nummer 41/11 12 oktober 2011 Nummer 41/11 12 oktober 2011 Nummer 41/11 1 12 oktober2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 51/13 18 december 2013

Nummer 51/13 18 december 2013 Nummer 51/13 18 december 2013 Nummer 51/13 1 18 december 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

ANTI FRAUD BUREAUS ALASKA ARKANSAS ARIZONA CALIFORNIA

ANTI FRAUD BUREAUS ALASKA ARKANSAS ARIZONA CALIFORNIA ANTI FRAUD BUREAUS Anti-Fraud Bureaus are generally state operated agencies that have been organized to detect, investigate and deter insurance frauds of many types. Fraud bureaus and insurance company

More information

Nummer 14/13 3 april 2013

Nummer 14/13 3 april 2013 Nummer 14/13 3 april 2013 Nummer 14/13 1 3 april 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 25/15 17 juni 2015

Nummer 25/15 17 juni 2015 Nummer 25/15 17 juni 2015 Nummer 25/15 1 17 juni 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

90-400 APPENDIX B. STATE AGENCY ADDRESSES FOR INTERSTATE UIB CLAIMS

90-400 APPENDIX B. STATE AGENCY ADDRESSES FOR INTERSTATE UIB CLAIMS INTERSTATE UIB CLAIMS Alabama Multi- Unit (#01) Industrial Relations Bldg. Montgomery, AL 31604 Alaska Interstate Unit (#02) P.O. Box 3-7000 Juneau, AK 99801 Arizona Interstate Liable Office (#03) Department

More information

Nummer 30/12 25 juli 2012

Nummer 30/12 25 juli 2012 Nummer 30/12 25 juli 2012 Nummer 30/12 1 25 juli 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 44/13 30 oktober 2013

Nummer 44/13 30 oktober 2013 Nummer 44/13 30 oktober 2013 Nummer 44/13 1 30 oktober 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Local Blue Cross and Blue Shield Mailing Addresses Last Update 10/24/2013. P.O. Box 995 Birmingham, AL PO Box 2181 Little Rock AR

Local Blue Cross and Blue Shield Mailing Addresses Last Update 10/24/2013. P.O. Box 995 Birmingham, AL PO Box 2181 Little Rock AR Local Blue Cross and Blue Shield Mailing Addresses Last Update 10/24/2013 State/Alpha Prefix Alabama Arkansas Arizona California California Claims Filing Address BCBS of Alabama P.O. Box 995 Birmingham,

More information

Nummer 11/12 14 maart 2012

Nummer 11/12 14 maart 2012 Nummer 11/12 14 maart 2012 Nummer /12 1 14 maart 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 49/12 5 december 2012

Nummer 49/12 5 december 2012 Nummer 49/12 5 december 2012 Nummer 49/12 1 5 december 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 04/11 26 januari 2011

Nummer 04/11 26 januari 2011 Nummer 04/11 26 januari 2011 Nummer 04/11 1 26 januari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

A B C D E. Boston MA NA Environmental Health (MPH; PhD) Environmental/Occupational Health and Safety (BS) Environmental & Occupational Health (BS);

A B C D E. Boston MA NA Environmental Health (MPH; PhD) Environmental/Occupational Health and Safety (BS) Environmental & Occupational Health (BS); 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 Alabama A&M University Norman AL Environmental Science (BS) Benedict College Columbia SC Environmental (BS) Bloomsburg University PA Physics (BS) Boise State University

More information

Nummer 29/13 17 juli 2013

Nummer 29/13 17 juli 2013 Nummer 29/13 17 juli 2013 Nummer 27/13 1 17 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 48/12 28 november 2012

Nummer 48/12 28 november 2012 Nummer 48/12 28 november 2012 Nummer 48/12 1 28 november 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 05/11 02 februari 2011

Nummer 05/11 02 februari 2011 Nummer 05/11 02 februari 2011 Nummer 05/11 1 02 februari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 02/13 9 januari 2013

Nummer 02/13 9 januari 2013 Nummer 02/13 9 januari 2013 Nummer 02/13 1 9 januari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 13/12 28 maart 2012

Nummer 13/12 28 maart 2012 Nummer 13/12 28 maart 2012 Nummer 13/12 1 28 maart 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Disclosure of shareholdings

Disclosure of shareholdings Disclosure of shareholdings BlackRock reaches the threshold of 5% 1. Publication date 29 July 2014 Zurich Insurance Group Ltd Mythenquai 2 8022 Zurich Switzerland www.zurich.com SIX Swiss Exchange/ SWX

More information

U.S. Patent Number Guide

U.S. Patent Number Guide Engineering and Science Library U.S. Patent Number Guide Patent Documents and Notices Since 1790 Document Type Years X patent (name and date patent) 1790-1836 Additional improvement patent 1836-1861 Caveat

More information

Nummer 50/14 10 december 2014

Nummer 50/14 10 december 2014 Nummer 50/1 10 december 201 Nummer 50/1 1 10 december 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 38/12 19 september 2012

Nummer 38/12 19 september 2012 Nummer 38/12 19 september 2012 Nummer 38/12 1 19 september 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 13/11 30 maart 2011

Nummer 13/11 30 maart 2011 Nummer 13/11 30 maart 2011 Nummer 13/11 1 30 maart 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 37/15 9 september 2015

Nummer 37/15 9 september 2015 Nummer 37/15 9 september 2015 Nummer 37/15 1 9 september 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005

Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005 PEDIATRIC CENTERS PEDIATRIC TRANSPLANT CENTERS Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005 University of Alabama Hospital, Birmingham, AL 3 2 1 University Medical Center, University

More information

Nummer 45/10 29 december 2010

Nummer 45/10 29 december 2010 Nummer 45/10 29 december 2010 Nummer 45/10 1 29 december 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 02/2012 11 januari 2012

Nummer 02/2012 11 januari 2012 Nummer 02/2012 11 januari 2012 Nummer 02/2012 1 11 januari 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 31/12 1 augustus 2012

Nummer 31/12 1 augustus 2012 Nummer 31/12 1 augustus 2012 Nummer 31/12 1 1 augustus 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 31/10 22 september 2010

Nummer 31/10 22 september 2010 Nummer 31/10 22 september 2010 Nummer 31/10 1 22 september 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 13/15 25 maart 2015

Nummer 13/15 25 maart 2015 Nummer 13/15 25 maart 2015 Nummer 13/15 1 25 maart 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

DATING YOUR GUILD 1952-1960

DATING YOUR GUILD 1952-1960 DATING YOUR GUILD 1952-1960 YEAR APPROXIMATE LAST SERIAL NUMBER PRODUCED 1953 1000-1500 1954 1500-2200 1955 2200-3000 1956 3000-4000 1957 4000-5700 1958 5700-8300 1959 12035 1960-1969 This chart displays

More information

Nummer 08/10 07 april 2010

Nummer 08/10 07 april 2010 Nummer 08/10 07 april 2010 Nummer 08/10 1 07 april 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 15/12 11 april 2012

Nummer 15/12 11 april 2012 Nummer 15/12 11 april 2012 Nummer 15/12 1 11 april 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 18/15 29 april 2015

Nummer 18/15 29 april 2015 Nummer 18/15 29 april 2015 Nummer 18/15 1 29 april 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 49/13 4 december 2013

Nummer 49/13 4 december 2013 Nummer 49/13 4 december 2013 Nummer 49/13 1 4 december 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 31/14 30 juli 2014

Nummer 31/14 30 juli 2014 Nummer 31/14 30 juli 2014 Nummer 30/14 1 30 juli 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Big Impact. BUILDING BUSINESS ONE DEAL AT A TIME

Big Impact. BUILDING BUSINESS ONE DEAL AT A TIME Done Deal. 2014 Big Impact. BUILDING BUSINESS ONE DEAL AT A TIME PNC BUSINESS CREDIT UK BY THE NUMBERS 70+ 1B+ 30+ 0.5B+ Number of deals in 4 years Commitments under management Private equity relationships

More information

UNITED STATES Census Snapshot: 2010

UNITED STATES Census Snapshot: 2010 UNITED STATES Census Snapshot: 2010 646,464 Husband/wife 131,729 Unmarried partner 514,735 per 1,000 husband/wife per 1,000 husband/wife unmarried partner per 1,000 unmarried partner 5.5 2.3 70.0 per 1,000

More information

Nummer 29/12 18 juli 2012

Nummer 29/12 18 juli 2012 Nummer 29/12 18 juli 2012 Nummer 29/12 1 18 juli 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 27/13 3 juli 2013

Nummer 27/13 3 juli 2013 Nummer 27/13 3 juli 2013 Nummer 27/13 1 3 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 01/14 1 januari 2014

Nummer 01/14 1 januari 2014 Nummer 01/14 1 januari 2014 Nummer 01/14 1 1 januari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

State Insurance Information

State Insurance Information State Insurance Information Alabama 201 Monroe St. Suite 1700 Montgomery, AL 36104 334-269-3550 fax:334-241-4192 http://www.aldoi.org/ Alaska Dept. of Commerce, Division of Insurance. P.O. Box 110805 Juneau,

More information

Nummer 13/10 19 mei 2010

Nummer 13/10 19 mei 2010 Nummer 13/10 19 mei 2010 Nummer 13/10 1 19 mei 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Concept of a Technology Classification for Country

Concept of a Technology Classification for Country Concept of a Technology Classification for Country Comparisons1 Final Report to the World Intellectual Property Organisation (WIPO) Ulrich Schmoch Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research,

More information

Nummer 39/10 17 november 2010

Nummer 39/10 17 november 2010 Nummer 39/10 17 november 2010 Nummer 39/10 1 17 november 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE MATCH LIST 2015 Anesthesiology Case Western/Univ Hosps Case Med Ctr Anesthesiology Cleveland OH Massachusetts Gen Hosp Anesthesiology Boston MA Massachusetts

More information

Northwestern University Feinberg School of Medicine

Northwestern University Feinberg School of Medicine Department of Psychiatry and Behavioral Sciences Division of Psychology Northwestern University Feinberg School of Medicine Sample of Placements PhD Program in Clinical Psychology University of North Carolina,

More information

Nummer 31/13 31 juli 2013

Nummer 31/13 31 juli 2013 Nummer 31/13 31 juli 2013 Nummer 31/13 1 31 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

NEW CARRIER SIGN UP REQUEST FORM

NEW CARRIER SIGN UP REQUEST FORM Instructions: (Please fax or email the completed documents) dispatch@txcarriers.com Fax: 1-855-631-4174 o Fill o Copy o Copy o initial o Insurance out Carrier profile of Common Carrier Authority Company

More information

Nummer 24/15 10 juni 2015

Nummer 24/15 10 juni 2015 Nummer 24/15 10 juni 2015 Nummer 24/15 1 10 juni 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Prostate Cancer Results Study Group 2014 Results Comparing Treatment of. About This Review Study

Prostate Cancer Results Study Group 2014 Results Comparing Treatment of. About This Review Study Prostate Cancer Results Study Group Results Comparing Treatment of Prostate Cancer Peter Grimm, DO Seattle, WA About This Review Study,000+ prostate studies were published between 00 and June 3, of those

More information

Jane Elizabeth Bare, M.D.

Jane Elizabeth Bare, M.D. Jane Elizabeth Bare, M.D. Address: 6151 South Yale Avenue, A-100 10505 East 91st Street South, Suite 208 Cardinal Medical Building Tulsa, OK 74133 University of Kansas School of Medicine Kansas City, KS

More information

Nummer 44/10 22 december 2010

Nummer 44/10 22 december 2010 Nummer 44/10 22 december 2010 Nummer 44/10 1 22 december 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information